MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce: Mgr. Soňa Petrjanošová

2 Minimální preventivní program (dále MPP) je dokumentem školy, který se zaměřuje na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, rozvíjí jejich osobnost a sociálně komunikativní dovednosti. Napomáhá žákům získávat takové kompetence, které snižují riziko výskytu nebo rozvoje určitých forem rizikového chování. MPP podporuje aktivity žáků, pestrost preventivní práce s žáky, předpokládá zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Minimální preventivní program ZŠ Moravská Nová Ves vychází z platné legislativy, kterou je zejména Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období , Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j.: 21291/ ), Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (č.j.: /2013-1). 1. Základní údaje Název školy: Základní škola Moravská Nová Ves, Školní 396, Ředitel školy: Mgr. Hana Grossmannová Telefon: Výchovný poradce: Mgr. Soňa Petrjanošová Telefon: Metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Telefon: Charakteristika školy Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav je venkovská škola umístěna ve dvou asi 300 m od sebe vzdálených budovách. V jedné sídlí žáci třídy, ve druhé budově žáci třídy a vedení školy. Škola je úplná s 11 třídami a vzdělává se v ní v tomto školním roce 209 žáků, které vyučuje 16 pedagogů a 2 vychovatelky. Součástí školy jsou 2

3 oddělení školní družiny, které sídlí v budově druhého stupně. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy vzdálené asi 150m. Žáci třídy jsou do jídelny odváděni společně, žáci zbývajících tříd odchází sami. Do školy dochází místní děti, ale také děti z okolních vesnic, protože je školou spádovou pro okolní vesnice, kdy většinou od 6. třídy dojíždí do školy žáci z Hrušek a Týnce autobusem nebo vlakem. Budova 2. stupně má k dispozici malou tělocvičnu, přiléhá k ní sportovní areál s atletickým ovál, sportovní hřištěm a travnatou plochou. Je vybavena třemi odbornými pracovnami. Sportoviště může škola využívat pro volnočasové aktivity. Z výše uvedeného jsme jako rizikové vyhodnotili: chodby v přízemí hlavní budovy (chodba ve tvaru písmene L, kdy v jedné části jsou třídy a v druhé šatny a záchody), WC na obou budovách, sportovní areál ve dvoře školy. Zde jsou zajištěny zvýšené dozory pedagogickými, ale i nepedagogickými (sportovní areál) pracovníky. Také autobusové zastávky jsou jedním z rizikových míst. Žáci a rodiče jsou seznámeni se školním řádem, který je vyvěšen na webových stránkách školy, rodiče podepisují výtah v žákovské knížce. Školní rok 2014/15 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 1. stupeň stupeň Celkem Informační zdroje Nabízené informační zdroje mohou sloužit nejen ŠMP, ale všech zúčastněným jak při tvorbě preventivních aktivit, tak také při jejich realizaci. Právě tady se můžeme řídit mottem: Vždy Ti někdo pomůže. PPP Břeclav Mgr ředitelka Vladimíra web.: Houšťová

4 PPP Břeclavokresní metodik prevence Koordinátor prevence SPJ a protidrog. JMK KrÚ JMK Brno, metodička - Odbor sociálních věcí Městský úřad Břeclav, vedoucí OSPOD K centrum drogové závislosti Břeclav Policie-mluvčí policie Břeclav Mě Policie Břeclav velitel městské policie Poliklinika Břeclav dětský psychiatr Probační a mediační služba ČR středisko Břeclav Středisko výchovné péče Brno -Pisárky, Mgr. Helena Adamusová Mgr. Lenka Možná Ing. Petra Šustrová Mgr. Dagmar Gasnárková Mgr. Štěpán Žáček Mgr. Kamila Haraštová Ing. Bc. Stanislav Hrdlička MUDr. Dagmar Stehlíková Vedoucí Mgr. Jan Adamus Pro mládež Mgr. Eva Musilová PhDr. Jarmila Daxnerová- Kvapilová web:

5 603 69, Kamenomlýnská 2 Modrá linka důvěry pro děti a mládež Brno Linka bezpečí pro děti a mládež Státní zastupitelství Břeclav Státní ZÚ Brno, vedoucí dislokovaného pracoviště, odd. podpory zdraví Programy Mgr. Petr Pivoda Bc. Zdeněk Mrázek Mgr. Marie Sponarová Nadace Naše dítě Mgr. Tomáš Foldyna státní zástupce MUDr. Michaela Trnková Hana Zapletalová Linka bezpečí OSPOD Helena Břeclav-kurátor pro mládež Šestáková Dětský lékař městys M.N.Ves MUDr. Eva Kučerová web: mudr.-eva-kuc

6 4. Analýza současného stavu Při tvorbě MPP jsme vycházeli ze současného stavu a z evaluace předchozích let. Žáci bezprostředně po programu vztahujícím se k prevenci na třídní hodině spolu s třídním učitelem diskutují o tématu, provádí sebehodnocení. Mají k dispozici schránku důvěry. Rodiče jsou o aktivitách informování prostřednictvím školního časopisu, na třídních schůzkách a prostřednictvím webových stránek. Sami jsou také zapojeni do prevence prostřednictvím možnosti setkání s psychologem, se kterým mají možnost konzultovat situací jejich dítěte. Proběhla také dvě interaktivní setkání na téma rizikového chování s rodiči. Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s MPP na pedagogické radě. Na základě jejich požadavků, vyhodnocování měsíčních výstupů ohledně počtu, způsobu a efektivitě řešení situací v jednotlivých třídách, jsou jim předkládány preventivní aktivity školy. Na měsíčních poradách je diskutována prevence a vždy jeden třídní učitel informuje o své třídě. Školní metodik prevence (dále ŠMP) vede deník, který slouží k záznamům jednotlivých šetření v oblasti prevence rizikového chování. Konzultuje spolu s výchovným poradcem (dále VP) situaci a jednání výchovné komise školy. Je informován o jednáních Orgánů sociálně právní ochrany dítěte (dále OSPOD). Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba se dále zejména zaměřit na: - Práce s odlišnostmi (menšiny, tělesně postižení) - Sebekázeň - Šikana, kyberšikana - Nekamarádské chování, přezdívky - Vulgární chování 4. Dlouhodobé cíle Stanovení těchto cílů je v souladu se strategií školy, vychází ze strategie v oblasti prevence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zahrnuje všechny oblasti rizikového chování. Musí zasáhnout všechny skupiny podílející se na prevenci v dlouhodobém časovém úseku. Cílovými skupinami jsou: žáci, učitelé, rodiče, školní metodik prevence.

7 4.1 Žáci Žák, který vstupuje do školy, se dostává do heterogenní skupiny jedinců, kteří si přinášejí zkušenosti ze vztahů v rodině, z předchozích skupin. A nepochybně se každý jedinec ve skupině chová jinak, než když je sám. Našim cílem je zaměřit na rozvoj osobnosti žáka, jeho sociální dovednosti a tím předcházet nežádoucímu rizikovému chování. a) Pomoci žákům, aby se vzájemně ve třídě poznali. Pokusit se žákům vytvářet prostor i pro neformální rozhovory, schůzky i mimoškolní akce, kde se poznávají v uvolněné atmosféře. Často se stává, že žáci jsou zaměřeni na úspěch. Nemalé části žáků se nedaří vyrovnat se přiměřeně se školními problémy a jinými náročnými situacemi. Dobré sociální vazby ve třídě jsou počátkem úspěchu. b) Stanovit ve třídě pravidla chování, která zabezpečí ohleduplné chování k sobě navzájem, posilovat kamarádské, mezilidské vztahy. Podílet se na jejich tvorbě a přijetí a tím je vést k odpovědnosti za své chování. Zejména by se měli zaměřit na nepoužívání vulgarizmů a urážek druhých, ironizování. Učit se umění naslouchat. Tvorba pravidel by neměla být opomíjena, žáci mohou začít např. jedním, ale dostatečně srozumitelným pravidlem již od 1. třídy. c) Uskutečňovat nácvik komunikačních dovedností jako jednu ze sociálních dovedností. d) Řešit konflikty optimálním způsobem, často o způsobu vhodného řešení mluvit. Zejména učitelé v nižších ročních, kteří jsou pro žáky nejdůležitější a nejvlivnější osobou, jsou těmi, kteří mají pravdivý názor a to zejména proto, že děti jsou k nim vázány emocionálně, by se měli právě na tuto oblast více zaměřit. Učit děti řešit konflikty ihned v zárodku, nenechat je přerůst. e) Vytvářet atmosféru důvěry, vést děti k tomu, aby věděli, že si mohou otevřeně povídat, že se ostatní nebudou smát a zesměšňovat jejich názory. Zejména malé děti často přebírají nálepkování, nepřijímají žáka, kterého učitel považuje za problematického. Učit žáky mluvit o svých pocitech, nedusit svoje problémy v sobě. f) Posilovat sebedůvěru a sebeúctu, umět se ocenit navzájem. Být sám sebou kladně hodnocen. g) Učit děti pracovat s odlišnostmi. Víme, že většina dětí má strach, obavu a neporozumění z něčeho, co je pro ně neznámé, co nechápou. V dnešní době přicházejí do škol stále častěji děti z jiného sociokulturního prostředí, z jiných zemí. Je nutné soustavně pracovat

8 na tom, aby si žáci byli vědomi svých práv, ale i práv druhých. S tím souvisí budování tolerance k odlišnostem. h) Vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Různými dotazníkovými šetřeními jsme zjistily nejen špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu, ale také zkušenost zejména s tabákem, a alkoholem. 4.2 Učitelé Velmi významnou skupinou pro realizaci MPP jsou pedagogičtí pracovníci. Učitel je často nazýván nositelem a zprostředkovatelem vzdělání, historických tradic, kulturních a morálních hodnot. V dnešní době však již škola nemá monopol na informace. Žáci je mohou získávat z médií, které jsou pro ně atraktivnější. Dětí a dospívající však stále více postrádají fungující rodinu, sourozenecké vztahy, pozitivní lidské společenství. Tak jako každé dítě či skupiny dětí mají své individuální zvláštnosti, tak také každý učitel má své individuální vlastnosti. Od 1. do 3. třídy základní školy, je pro žáky nejvlivnější osobou právě jejich učitel. Často jim do jisté míry nahrazuje nepřítomnost rodiče. Měl být citlivý na vztahy mezi dětmi, naslouchat jim, učit je rozlišovat žádoucí a nežádoucí chování. Předpokládá to citovou zralost učitele. Dokázat se potýkat s problémy klidně a objektivně, nenechat se vtáhnout do pří a hádek dětí. Zůstat citově stabilní nejen ve vztahu k dětem, ale i k rodičům žáků, ke kolegům. V pozdějších ročnících vliv pedagoga ustupuje do pozadí. Starší děti přebírají více zodpovědnost za své jednání a tak je nutné přizpůsobit přístup učitele k dospívajícím. V období dospívání jsou žáci velmi citliví na každou nespravedlnost. Od učitele to vyžaduje trpělivost, porozumění a toleranci. Učitel by měl dokázat oddělit chování od osoby a jeho vztahu k ní. Učit žáky spolupodílet se na rozhodování, pokoušet se dovolit jim být zodpovědnými. Jsou učitelé, kteří si najdou konzultační chvilku kdykoliv, a protože jsme poměrně malá škola, otevřený dialog mezi žáky a učiteli nebývá problémem. Zavedení pedagogických deníků jednotlivých tříd, které jsou přístupné ve sborovně školy, kde lze zapsat své poznatky, postřehy, řešení různých situací v dané třídě, je velmi dobrým počinem. Také podávání informací pravidelně 1xměsíčně na provozní poradě školy o jednotlivých třídách se velmi osvědčilo. Třídní učitel je motivován zajímat se o osobnostní zvláštnosti svých žáků, o jejich rodinné zázemí. Pokud je tedy našim cílem vytvářet bezpečné sociální klima je důležité se vzdělávat v oblasti sociálně osobnostních dovedností. Pozitivní formování třídního kolektivu není ani pro zkušeného pedagoga vždy snadný úkol.

9 4.3 Rodiče Velice významná skupina v naplňování cílů prevence naší školy jsou právě rodiče. Jistě by naše snaha působit na žáky v oblasti nežádoucího chování nemohla být úspěšná, pokud bychom nedokázali spolupracovat s rodiči žáků a co víc, přitáhnout je k činnosti. Postoje rodiny, její názory a chování ovlivňují dítě, a pokud by rodina nepodporovala cíle a aktivity školy, byla by naše snaha neefektivní. - V první řadě by měla být snaha navázat kontakt a spolupráci s rodiči. Rodiče by měli poznat třídního učitele, kdy rozhovor může být veden méně formálně. - Vhodnou formou je informovat, co od nich třídní učitel očekává a co nabízí možnost kontaktování při problémech-telefonicky, em, osobně. - Seznámit je se školním řádem, který je vyvěšen na webových stránkách školy, stručnější verzi podepisují v žákovské knížce. - Rodiče seznámit s výchovným poradcem, metodikem prevence a s preventivní strategií školy na Shromáždění školy začátkem každého školního roku. Rodiče by měli být informováni, že preventivní působení v oblasti rizikového chování prostupuje celým školním výchovně vzdělávacím programem, jednotlivými předměty spirálovitě, kdy témata se opakují a navazují na sebe vyšší úrovní. - Minimální preventivní program i s přehledem akcí umístit na webových stránkách školy, včetně hodnocení předchozího roku, které je také součástí Výroční zprávy školy. - Informovat rodiče prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách s programy prevence na následující školní rok. - Seznámit rodiče s volnočasovými aktivitami v rámci školy, obce, blízkého okolí - V školním časopisu pravidelně seznamovat s probíhajícími aktivitami. - Rodiče by měli vědět, že škola se bude chovat zodpovědně k prevenci, bude se snažit vytvářet podmínky předcházení rizikového chování. Bude dostatečně chránit jejich dítě a vytvářela podmínky pro jeho zdravý vývoj Školní metodik prevence Jak z názvu funkce vyplývá, je právě on tou osobou, jehož činnost je vymezena právním předpisem, tedy vyhláškou č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve

10 školách a školských poradenských zařízeních. Prvořadými funkcemi je jeho činnost metodická, koordinační a poradenská. Cílem je navrhovat takové konkrétní kroky při tvorbě MPP v daném školním roce, které vychází z evaluace předcházejícího roku a navazují na něj. ŠMP koordinuje samotnou tvorbu MPP a dlouhodobým cílem je zapojit do procesu tvorby všechny pedagogické pracovníky školy. Na základě shromažďování podkladů od třídních učitelů, krátkými měsíčními hodnoceními řešení rizikového chování v jednotlivých třídách, vypracovává ŠMP návrhy na skladbu aktivit pro jednotlivé cílové skupiny. Těžiště práce v prevenci rizikového chování musí spočívat v kvalitní práci třídního učitele. Cílem ŠMP je napomáhat a zejména metodicky vést své pedagogické kolegy. Postupnými kroky je přesvědčovat a vést k pravidelné preventivní práci s třídním kolektivem. Zejména na třídnických hodinách, kde ŠMP může pomoci. Snažit se více zapojit do učitele tvorby MPP. Napomáhat třídním učitelům vyhledávat problémové projevy chování u žáků. Cílem je dále pokračovat v nastoleném a osvědčeném adaptačním programu pro 6. třídy, kdy se vytváří nový kolektiv. Na naší škole zejména proto, že přicházejí žáci z okolních spádových obcí. ŠMP a třídní učitelé se formou několikadenního adaptačního pobytu, který je spojen s ekologickou výchovou snaží poznat vztahy v utvářeném novém kolektivu. A jak jsme se již několikrát přesvědčily, je právě tento pobyt pro všechny velmi důležitý. Dlouhodobým cílem je také vytvořit spolupracující tým ŠMP, VP a vedení školy. Vzhledem k tomu, že naše škola není příliš velká, předávání informací nebývá problém. Vzájemná informovanost a týmová spolupráce vytváří dobré předpoklady pro preventivní aktivity rizikového chování. Také spolupráce s odbornými pracovišti a institucemi v oblasti prevence napomáhá naplňovat cíle a strategii v oblasti prevence. Velice důležité je také předávání veškerých poznatků ostatním pedagogickým pracovníkům. Zajistit prostor pro pravidelné předkládání informací na pedagogických radách čtvrtletně a na měsíčních poradách. Informovat o programech, týkajících se prevence, hodnocení jednotlivých akcí, výsledků řešení, metodách a formách primární prevence. Navozovat diskuzi a snažit se o společné řešení. ŠMP shromažďuje písemné záznamy z jednání s žáky s rizikovým chováním, podklady pro hodnocení jednotlivých programů v oblasti prevence, zpětnou vazbu z realizace těchto programů. Prostřednictvím konzultačních hodin, setkáním v případě potřeby kdykoliv, informační nástěnkou a schránkou důvěry, ŠMP komunikuje a vytváří prostor pro poskytování preventivní činnosti školy.

11 5. Krátkodobé cíle pro cílové skupiny 5. 1 Žáci V rámci zlepšování klimatu třídy, sociálních vazeb, kamarádství, mezilidských vztahů, sociálních dovedností, prevence šikany, zvyšování odolnosti proti zátěžovým situacím, předcházení únikovému chování Účast na tvorbě třídních pravidel Aktivní zapojení v třídních hodinách, aktivní spolupráce, zpětná vazba třídnímu učiteli Upevňování, aktivní používání základních pravidel slušného chování Znalost výchovných opatření Aktivní účast v preventivních programech a evaluace těchto programů, zpětná vazba Využívání mimoškolních aktivit Zapojení do sociometrického šetření, mapování náchylnosti k rizikovým formám chování, znalost důsledků ubližování, šikanování Znalost právních důsledků šikanování, zastrašování, rasismu (8. a 9. ročník) 5. 2 Učitelé vlastním kladným příkladem vést žáky k upevňování a k aktivnímu používání pravidel slušného chování pozdrav, poděkování, tolerance k individuálním zvláštnostem a odlišnostem nastavení otevřené komunikace mezi učitelem-žákem: pravidelné třídnické hodiny, zpětná vazba, vyhodnocování informací od žáků, účast na přípravě pravidel třídy, konzultační hodiny, atmosféra důvěry, pravidelná kontrola absence-předcházení a včasné odhalování záškoláctví, předávání informací o preventivních programech a vzájemná diskuze jako prostředek evaluace komunikace mezi učitelem - rodičem: zajištění informovanosti o preventivních programech prostřednictvím webových stránek, předávání informací na třídních schůzkách, konzultačních chvilkách, prostřednictvím písemných sdělení a propagačních materiálů vytvoření otevřeného informačního toku mezi pedagogy aktivní účast na přípravě MPP, jeho realizaci a hodnocení

12 účast na doporučených vzdělávacích akcích v rámci prevence rizikového chování 5. 3 Rodiče vlastním kladným příkladem v rámci rodiny upevňovat pravidla slušného chování a podporovat aktivity školy pravidelná kontrola žákovských knížek, včasné omlouvání absence otevřená komunikace s třídním učitelem, jednotné působení rodiny a školy účast na konzultačních hodinách a třídních schůzkách vedených v netradičním duchu např. prohlížení videozáznamů a fotografií z akcí dětí navázání spolupráce z řad rodičů při vyplnění volného času dětí vedení zájmových útvarů zapojení rodičů do školních akcí Sběr papíru, Ples školy, Karneval, Den Země, Mistroství v mažoretkovém sportu, sportovní odpoledne aj Školní metodik prevence zapojit do přípravy MPP všechny vyučující předávat informace pravidelně 1x měsíčně na poradě školy hodnocení a předávání podrobnějších informací na pedagogické radě-čtvrtletně napomáhat při tvorbě pravidel třídy, nabízet aktivity na třídnické hodiny podle aktuální nabídky se účastnit školení a seminářů v rámci prevence rizikového chování aktualizovat kartotéku materiálů 6. Plán aktivit pro jednotlivé cílové skupiny 6. 1 Žáci Aktivity primární prevence u cílové skupiny žáci jsou realizovány formou pobytové akce, skupinové práce, bloků, interaktivních seminářů, besed, individuálních konzultací, popřípadě přednášky. Aktivity jsou zajišťovány ŠMP ve spolupráci s ostatními pedagogy.

13 Jsou vybírány tak, aby vhodným způsobem doplňovaly výuku, korespondovaly s ní a zejména vedly k naplnění cílů primární prevence. Žákovská rada cílem je podílet se na pozitivním klimatu s otevřenou komunikací mezi žáky, vedením školy a rodiči. Žáci nepřijímají pravidla a jiná omezení v případě, že jim nerozumí, nemohou o nich diskutovat, pochopit je a poté respektovat. Komunikace vedená formou argumentace, otevřené kladení otázek je mnohem účinnější, než pouhé nařízení, zákazy a omezení. Jsou zde zástupci jednotlivých tříd, kteří jsou nejbližším spolupracovníkem třídního učitele, kteří vznáší své připomínky a návrhy. Zástupci od tříd se schází pravidelně 1x měsíčně a přenáší informace ke své třídě. Primární prevence v rámci vyučovacího procesu obsažená ve Školním vzdělávacím programu 1. ročník Člověk a jeho svět: uč. Škola záškoláctví uč. Naše škola vandalismus a násilné chování, záškoláctví uč. Cesta do školy uč. Domov uč. Zdraví zdravá výživa, drogové závislosti, alkoholismus, kouření uč. Okolí školy a bydliště vandalismus, násilné chování, kriminalita a delikvence uč. Ve velkém obchodě Český jazyk a literatura: Průběžné čtení v čítance a v knihách souvislé četby. 2. ročník Prvouka: uč. Člověk mezi lidmi intolerance a rasismus, násilné chování, šikana a kriminalita, agrese uč. Chceme být zdraví drogové závislosti, alkoholismus, kouření, virtuální drogy, gambling uč. Péče o zdraví uč. Ochrana přírody vandalismus a násilné chování, kriminalita, šikana

14 Výtvarná výchova a praktické činnosti: Průběžně v konkrétních hodinách. Český jazyk a literatura: Průběžné čtení v čítance a v knihách souvislé četby. 3. ročník Prvouka: uč. Svět kolem nás - vandalismus, násilné chování, šikana, kriminalita a delikvence uč. Poznávání přírody uč. Člověk a příroda 4. ročník Vlastivěda: uč. Vlast vandalismus, násilné chování, kriminalita a delikvence uč. Obrazy z českých dějin uč. Život člověka a jeho životní prostředí vandalismus, násilné chování, kriminalita, delikvence, drogové závislosti Matematika: Průběžně gambling, kriminalita a delikvence. Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Přírodověda: uč. Rozmanitost přírody vandalismus, násilné chování uč. Příroda v zimě, na jaře 5. ročník ČJ a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Využívání aktuálních literárních podnětů.

15 Vlastivěda: uč. Česká republiky, Evropa, Svět vandalismus, kriminalita, rasismus + intolerance Přírodověda: uč. Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí vandalismus, kriminalita, delikvence, zdravý životní styl Matematika: Průběžně gambling, kriminalita a delikvence. Informatika: Kyberšikana, zdravý životní styl Po pěti letech by děti měly umět: definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými mít základní sociální dovednosti umět se chránit před cizími lidmi mít základní zdravotní návyky umět si správně zorganizovat svůj volný čas umět rozlišit léky a návykové látky znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát následky užívání návykových látek umět odmítat 6. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Výchova k občanství: uč. Domov a rodina rasismus a intolerance, vandalismus a násilné chování, šikana uč. Naše vlast- lidská práva uč. Obec, region, země

16 Výchova ke zdraví: uč. Zdravý způsob života drogové závislosti, záškoláctví, vandalismus a násilné chování, vrstevnické vztahy uč. Hygiena, výživa a stravovací návyky- anorexie, bulimie-poruchy příjmu potravy uč. Člověk a příroda vandalismus, násilné chování, kriminalita uč. Domov a bydlení vandalismus, násilné chování, kriminalita, šikana uč. Ekonomika rodiny drogová závislost, gambling, kriminalita a delikvence, násilné chování Přírodopis: uč. Země a život (jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy) vandalismus, rasismus, násilné chování Dějepis: Průběžně dle obsahu osnov násilné chování, vandalismus (Pravěk + Starověk) 7. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Zeměpis: Zeměpis světadílů a oceánů uč. Amerika rasismus, vandalismus, násilné chování, drogové závislosti uč. Asie uč. Evropa uč. Politické rozdělení světa Dějepis: uč. České a slovenské národní obrození rasismus, xenofobie uč. Národně osvobozovací hnutí 1. pol. 19. st. uč. Liberalismus, nacionalismus a počátky sociálních teorií Výchova k občanství: uč. Rodina, národ, vlast antisemitismus, xenofobie

17 uč. Kultura a její rozvíjení uč. Stát a právo kriminalita, násilné chování 8. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Chemie: Průběžně dle učebního plánu (chemické reakce) drogové závislosti, vandalismus, kriminalita Zeměpis: Zeměpis ČR uč. Obyvatelstvo rasismus uč. Můj domov vandalismus Výchova ke zdraví: uč. Základy rodinného života I., II. vandalismus, násilné chování, kriminalita, drogové závislosti, média a násilí, krizové životní situace Výchova k občanství: Průběžně učivo dle učebních plánů, média, extremismus Dějepis: uč. 1. a 2. světová válka intolerance, vandalismus, násilné chování, agrese uč. Období mezi světovými válkami a poté až do současnosti (rasismus, nacionalismus atd.) 9. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Chemie: Průběžně dle konkrétního obsahu látek daných osnovami pro ZŠ. uč. Chemie ve společnosti drogové závislosti, vandalismus

18 Zeměpis: uč. Typy krajin vandalismus uč. Kulturně geografické oblasti vandalismus, rasismus uč. Rekreace geografické oblasti uč. Obyvatelstvo geografické oblasti Dějepis: uč. Holocaust za II. světové války rasismus a antisemitismus, vandalismus a násilné chování Informatika: Průběžně počítačová kriminalita, závislost na počítačích a internetu, násilí v počítačových hrách, kyberšikana Výchova k občanství: uč. Sociální péče kriminalita, násilné chování, vandalismus uč. Právní vztahy uč. Pravidla soužití uč. Hnutí skinhead, terorismus- extremismus Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět pojmenovat základní návykové látky znát jejich účinky na lidský organizmus orientovat se v problematice závislosti znát základní právní normy vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku posilovat své sebevědomí správně se rozhodovat, odmítat zaujímat zdravé životní postoje orientovat se v problematice sexuální výchovy bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc zvládat základní sociální dovednosti

19 Specifická prevence Aktivity MPP pro žáky: Termín Aktivita Ročník Zajišťuje ZÁŘÍ Slavnostní uvítání prvňáčků deváťáky -první seznámení se školou 1., 9. Třídní učitel (dále TU), vedení školy ZÁŘÍ Poznáváme se navzájem TU ZÁŘÍ - ČERVEN Pravidelné třídní hodiny TU ZÁŘÍ - ČERVEN Konzultace pro žáky dle jejich ŠMP potřeby ZÁŘÍ Adaptační pobyt 6. TU, ŠMP, učitel přírodopisu Prevence rizikového chování na 8. TU, ŠMP želežnici ŘÍJEN Vyhodnocení adaptačního programu TU, ŠMP ŘÍJEN Dotazníkové šetření vztahy a klima TU, ŠMP ŘÍJEN- Výchovně preventivní program 1., 2. TU, ŠMP LISTOPAD Hasík- ochrana zdraví ŘÍJEN- Bezpečně do školy 1., 2. Policie ČR, ŠMP LISTOPAD ŘÍJEN- LEDEN Socioklima třídy dotazníkové Socioklima, šetření s.r.o, ŠMP ŘÍJEN Socioklima práce s odlišnosti, 6. Socioklima, minimalizace nepřijímání jedinců, s.r.o, ŠMP kamarádství mezi námi LISTOPAD Buďme kamarádi Jak se stát dobrým kamarádem Etické dílny, ŠMP LISTOPAD Jak správně využívat PC a televizi 4., 5. Etické dílny, ŠMP LISTOPAD Co dělat se svým vzhledem Moc slova Etické dílny, ŠMP PROSINEC Pohoda, klídek, tabáček 6. Etické dílny,

20 ŠMP PROSINEC Kdo jsem Přátelé Etické dílny, ŠMP LEDEN Socioklima sebereflexe, osobní podíl na klimatu třídy 7. Socioklima, s.r.o, ŠMP BŘEZEN Šikana a kybešikana Policie ČR, ŠMP, VP DUBEN Socioklima sebereflexe, osobní podíl na klimatu třídy 6. Socioklima, s.r.o, ŠMP DUBEN Dobrý chodec, dobrý cyklista 4., 5. Besip, pobočka Břeclav,TU, Policie městyse M.N.Ves DUBEN Cigaretka Retka SZÚ Brno, ŠMP, TU DUBEN, KVĚTEN Právní vědomí Drogy Okresní soud, K- centrum Břeclav TU, ŠMP ČERVEN Rozloučení s vycházejícími 9. Vedení školy,tu 6. 2 Cílová skupina učitelé Minimální preventivní program je součástí výchovné i naukové složky vzdělávání, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Škola poskytuje žákům nezkreslené informace přiměřené jejich věku o jednotlivých formách rizikového chování. V rámci výuky pedagogové používají kromě tradičních metod práce i samostatnou práci (slohová cvičení, referáty, informace z medií ), besedy a diskuse, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, odmítání, párové a skupinové práce, projektové vyučování aj.

21 Nespecifická prevence Prevence nespecifická je cílena převážně na žáky, ale účastní se jí i učitelé a rodiče, někdy i občané. Odehrává se formou následujících aktivit: A/ Tradiční aktivity školy vítání prvňáčků ve škole účast na olympiádách a soutěžích (práce s talentovanými žáky) práce s integrovanými žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami celoroční projektové dny sportovní soutěže ve vybíjené, florbale, kopané, basketbalu, atletice exkurze, návštěvy výstav a besedy pro vycházející žáky pěvecké a recitační soutěže Mistrovství v mažoretkovém sportu Jarmark řemesel Výlety a exkurze Slavnostní loučení s žáky 9. tříd Výstavy prací žáků Školní akademie Přispívání do školního časopisu Spolupráce s dětským klubem Brouček Sportovní a kulturní akce pro žáky spádových obcí Návštěvy divadla Marta v Brně Školní ples B/ Zájmové kroužky - Jejich nabídka je vyvěšena na webových stránkách školy 7. Evaluace Evaluace Minimálního preventivního programu není pouze jeho hodnocením, ale slouží také jako základ pro plánování aktivit v rámci prevence na příští rok. Součástí evaluace by měly být dvě složky- kvalitativní a kvantitativní. V nich zhodnotíme, zda bylo dosaženo námi zvolených cílů, jsou splněny potřeby a zda bude v nastaveném dále pokračovat. Evaluace zahrnuje také počty aktivit a účast v nich. Evaluace probíhá průběžně celý školní

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015 Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Rožňavská 21, 779 00 OLOMOUC, Tel.: 585 759 111, Fax: 585 759 112, e-mail:zsroznavska@post.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 24-25 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpracovala: Mgr. Marcela Hadamčíková 5.9.24 OBSAH ÚVOD 3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY. Stav školy,

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO TVORBU MPP a) teoretické a legislativní zázemí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní

Více