MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce: Mgr. Soňa Petrjanošová

2 Minimální preventivní program (dále MPP) je dokumentem školy, který se zaměřuje na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, rozvíjí jejich osobnost a sociálně komunikativní dovednosti. Napomáhá žákům získávat takové kompetence, které snižují riziko výskytu nebo rozvoje určitých forem rizikového chování. MPP podporuje aktivity žáků, pestrost preventivní práce s žáky, předpokládá zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Minimální preventivní program ZŠ Moravská Nová Ves vychází z platné legislativy, kterou je zejména Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období , Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j.: 21291/ ), Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (č.j.: /2013-1). 1. Základní údaje Název školy: Základní škola Moravská Nová Ves, Školní 396, Ředitel školy: Mgr. Hana Grossmannová Telefon: Výchovný poradce: Mgr. Soňa Petrjanošová Telefon: Metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Telefon: Charakteristika školy Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav je venkovská škola umístěna ve dvou asi 300 m od sebe vzdálených budovách. V jedné sídlí žáci třídy, ve druhé budově žáci třídy a vedení školy. Škola je úplná s 11 třídami a vzdělává se v ní v tomto školním roce 209 žáků, které vyučuje 16 pedagogů a 2 vychovatelky. Součástí školy jsou 2

3 oddělení školní družiny, které sídlí v budově druhého stupně. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy vzdálené asi 150m. Žáci třídy jsou do jídelny odváděni společně, žáci zbývajících tříd odchází sami. Do školy dochází místní děti, ale také děti z okolních vesnic, protože je školou spádovou pro okolní vesnice, kdy většinou od 6. třídy dojíždí do školy žáci z Hrušek a Týnce autobusem nebo vlakem. Budova 2. stupně má k dispozici malou tělocvičnu, přiléhá k ní sportovní areál s atletickým ovál, sportovní hřištěm a travnatou plochou. Je vybavena třemi odbornými pracovnami. Sportoviště může škola využívat pro volnočasové aktivity. Z výše uvedeného jsme jako rizikové vyhodnotili: chodby v přízemí hlavní budovy (chodba ve tvaru písmene L, kdy v jedné části jsou třídy a v druhé šatny a záchody), WC na obou budovách, sportovní areál ve dvoře školy. Zde jsou zajištěny zvýšené dozory pedagogickými, ale i nepedagogickými (sportovní areál) pracovníky. Také autobusové zastávky jsou jedním z rizikových míst. Žáci a rodiče jsou seznámeni se školním řádem, který je vyvěšen na webových stránkách školy, rodiče podepisují výtah v žákovské knížce. Školní rok 2014/15 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 1. stupeň stupeň Celkem Informační zdroje Nabízené informační zdroje mohou sloužit nejen ŠMP, ale všech zúčastněným jak při tvorbě preventivních aktivit, tak také při jejich realizaci. Právě tady se můžeme řídit mottem: Vždy Ti někdo pomůže. PPP Břeclav Mgr ředitelka Vladimíra web.: Houšťová

4 PPP Břeclavokresní metodik prevence Koordinátor prevence SPJ a protidrog. JMK KrÚ JMK Brno, metodička - Odbor sociálních věcí Městský úřad Břeclav, vedoucí OSPOD K centrum drogové závislosti Břeclav Policie-mluvčí policie Břeclav Mě Policie Břeclav velitel městské policie Poliklinika Břeclav dětský psychiatr Probační a mediační služba ČR středisko Břeclav Středisko výchovné péče Brno -Pisárky, Mgr. Helena Adamusová Mgr. Lenka Možná Ing. Petra Šustrová Mgr. Dagmar Gasnárková Mgr. Štěpán Žáček Mgr. Kamila Haraštová Ing. Bc. Stanislav Hrdlička MUDr. Dagmar Stehlíková Vedoucí Mgr. Jan Adamus Pro mládež Mgr. Eva Musilová PhDr. Jarmila Daxnerová- Kvapilová web:

5 603 69, Kamenomlýnská 2 Modrá linka důvěry pro děti a mládež Brno Linka bezpečí pro děti a mládež Státní zastupitelství Břeclav Státní ZÚ Brno, vedoucí dislokovaného pracoviště, odd. podpory zdraví Programy Mgr. Petr Pivoda Bc. Zdeněk Mrázek Mgr. Marie Sponarová Nadace Naše dítě Mgr. Tomáš Foldyna státní zástupce MUDr. Michaela Trnková Hana Zapletalová Linka bezpečí OSPOD Helena Břeclav-kurátor pro mládež Šestáková Dětský lékař městys M.N.Ves MUDr. Eva Kučerová web: mudr.-eva-kuc

6 4. Analýza současného stavu Při tvorbě MPP jsme vycházeli ze současného stavu a z evaluace předchozích let. Žáci bezprostředně po programu vztahujícím se k prevenci na třídní hodině spolu s třídním učitelem diskutují o tématu, provádí sebehodnocení. Mají k dispozici schránku důvěry. Rodiče jsou o aktivitách informování prostřednictvím školního časopisu, na třídních schůzkách a prostřednictvím webových stránek. Sami jsou také zapojeni do prevence prostřednictvím možnosti setkání s psychologem, se kterým mají možnost konzultovat situací jejich dítěte. Proběhla také dvě interaktivní setkání na téma rizikového chování s rodiči. Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s MPP na pedagogické radě. Na základě jejich požadavků, vyhodnocování měsíčních výstupů ohledně počtu, způsobu a efektivitě řešení situací v jednotlivých třídách, jsou jim předkládány preventivní aktivity školy. Na měsíčních poradách je diskutována prevence a vždy jeden třídní učitel informuje o své třídě. Školní metodik prevence (dále ŠMP) vede deník, který slouží k záznamům jednotlivých šetření v oblasti prevence rizikového chování. Konzultuje spolu s výchovným poradcem (dále VP) situaci a jednání výchovné komise školy. Je informován o jednáních Orgánů sociálně právní ochrany dítěte (dále OSPOD). Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba se dále zejména zaměřit na: - Práce s odlišnostmi (menšiny, tělesně postižení) - Sebekázeň - Šikana, kyberšikana - Nekamarádské chování, přezdívky - Vulgární chování 4. Dlouhodobé cíle Stanovení těchto cílů je v souladu se strategií školy, vychází ze strategie v oblasti prevence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zahrnuje všechny oblasti rizikového chování. Musí zasáhnout všechny skupiny podílející se na prevenci v dlouhodobém časovém úseku. Cílovými skupinami jsou: žáci, učitelé, rodiče, školní metodik prevence.

7 4.1 Žáci Žák, který vstupuje do školy, se dostává do heterogenní skupiny jedinců, kteří si přinášejí zkušenosti ze vztahů v rodině, z předchozích skupin. A nepochybně se každý jedinec ve skupině chová jinak, než když je sám. Našim cílem je zaměřit na rozvoj osobnosti žáka, jeho sociální dovednosti a tím předcházet nežádoucímu rizikovému chování. a) Pomoci žákům, aby se vzájemně ve třídě poznali. Pokusit se žákům vytvářet prostor i pro neformální rozhovory, schůzky i mimoškolní akce, kde se poznávají v uvolněné atmosféře. Často se stává, že žáci jsou zaměřeni na úspěch. Nemalé části žáků se nedaří vyrovnat se přiměřeně se školními problémy a jinými náročnými situacemi. Dobré sociální vazby ve třídě jsou počátkem úspěchu. b) Stanovit ve třídě pravidla chování, která zabezpečí ohleduplné chování k sobě navzájem, posilovat kamarádské, mezilidské vztahy. Podílet se na jejich tvorbě a přijetí a tím je vést k odpovědnosti za své chování. Zejména by se měli zaměřit na nepoužívání vulgarizmů a urážek druhých, ironizování. Učit se umění naslouchat. Tvorba pravidel by neměla být opomíjena, žáci mohou začít např. jedním, ale dostatečně srozumitelným pravidlem již od 1. třídy. c) Uskutečňovat nácvik komunikačních dovedností jako jednu ze sociálních dovedností. d) Řešit konflikty optimálním způsobem, často o způsobu vhodného řešení mluvit. Zejména učitelé v nižších ročních, kteří jsou pro žáky nejdůležitější a nejvlivnější osobou, jsou těmi, kteří mají pravdivý názor a to zejména proto, že děti jsou k nim vázány emocionálně, by se měli právě na tuto oblast více zaměřit. Učit děti řešit konflikty ihned v zárodku, nenechat je přerůst. e) Vytvářet atmosféru důvěry, vést děti k tomu, aby věděli, že si mohou otevřeně povídat, že se ostatní nebudou smát a zesměšňovat jejich názory. Zejména malé děti často přebírají nálepkování, nepřijímají žáka, kterého učitel považuje za problematického. Učit žáky mluvit o svých pocitech, nedusit svoje problémy v sobě. f) Posilovat sebedůvěru a sebeúctu, umět se ocenit navzájem. Být sám sebou kladně hodnocen. g) Učit děti pracovat s odlišnostmi. Víme, že většina dětí má strach, obavu a neporozumění z něčeho, co je pro ně neznámé, co nechápou. V dnešní době přicházejí do škol stále častěji děti z jiného sociokulturního prostředí, z jiných zemí. Je nutné soustavně pracovat

8 na tom, aby si žáci byli vědomi svých práv, ale i práv druhých. S tím souvisí budování tolerance k odlišnostem. h) Vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Různými dotazníkovými šetřeními jsme zjistily nejen špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu, ale také zkušenost zejména s tabákem, a alkoholem. 4.2 Učitelé Velmi významnou skupinou pro realizaci MPP jsou pedagogičtí pracovníci. Učitel je často nazýván nositelem a zprostředkovatelem vzdělání, historických tradic, kulturních a morálních hodnot. V dnešní době však již škola nemá monopol na informace. Žáci je mohou získávat z médií, které jsou pro ně atraktivnější. Dětí a dospívající však stále více postrádají fungující rodinu, sourozenecké vztahy, pozitivní lidské společenství. Tak jako každé dítě či skupiny dětí mají své individuální zvláštnosti, tak také každý učitel má své individuální vlastnosti. Od 1. do 3. třídy základní školy, je pro žáky nejvlivnější osobou právě jejich učitel. Často jim do jisté míry nahrazuje nepřítomnost rodiče. Měl být citlivý na vztahy mezi dětmi, naslouchat jim, učit je rozlišovat žádoucí a nežádoucí chování. Předpokládá to citovou zralost učitele. Dokázat se potýkat s problémy klidně a objektivně, nenechat se vtáhnout do pří a hádek dětí. Zůstat citově stabilní nejen ve vztahu k dětem, ale i k rodičům žáků, ke kolegům. V pozdějších ročnících vliv pedagoga ustupuje do pozadí. Starší děti přebírají více zodpovědnost za své jednání a tak je nutné přizpůsobit přístup učitele k dospívajícím. V období dospívání jsou žáci velmi citliví na každou nespravedlnost. Od učitele to vyžaduje trpělivost, porozumění a toleranci. Učitel by měl dokázat oddělit chování od osoby a jeho vztahu k ní. Učit žáky spolupodílet se na rozhodování, pokoušet se dovolit jim být zodpovědnými. Jsou učitelé, kteří si najdou konzultační chvilku kdykoliv, a protože jsme poměrně malá škola, otevřený dialog mezi žáky a učiteli nebývá problémem. Zavedení pedagogických deníků jednotlivých tříd, které jsou přístupné ve sborovně školy, kde lze zapsat své poznatky, postřehy, řešení různých situací v dané třídě, je velmi dobrým počinem. Také podávání informací pravidelně 1xměsíčně na provozní poradě školy o jednotlivých třídách se velmi osvědčilo. Třídní učitel je motivován zajímat se o osobnostní zvláštnosti svých žáků, o jejich rodinné zázemí. Pokud je tedy našim cílem vytvářet bezpečné sociální klima je důležité se vzdělávat v oblasti sociálně osobnostních dovedností. Pozitivní formování třídního kolektivu není ani pro zkušeného pedagoga vždy snadný úkol.

9 4.3 Rodiče Velice významná skupina v naplňování cílů prevence naší školy jsou právě rodiče. Jistě by naše snaha působit na žáky v oblasti nežádoucího chování nemohla být úspěšná, pokud bychom nedokázali spolupracovat s rodiči žáků a co víc, přitáhnout je k činnosti. Postoje rodiny, její názory a chování ovlivňují dítě, a pokud by rodina nepodporovala cíle a aktivity školy, byla by naše snaha neefektivní. - V první řadě by měla být snaha navázat kontakt a spolupráci s rodiči. Rodiče by měli poznat třídního učitele, kdy rozhovor může být veden méně formálně. - Vhodnou formou je informovat, co od nich třídní učitel očekává a co nabízí možnost kontaktování při problémech-telefonicky, em, osobně. - Seznámit je se školním řádem, který je vyvěšen na webových stránkách školy, stručnější verzi podepisují v žákovské knížce. - Rodiče seznámit s výchovným poradcem, metodikem prevence a s preventivní strategií školy na Shromáždění školy začátkem každého školního roku. Rodiče by měli být informováni, že preventivní působení v oblasti rizikového chování prostupuje celým školním výchovně vzdělávacím programem, jednotlivými předměty spirálovitě, kdy témata se opakují a navazují na sebe vyšší úrovní. - Minimální preventivní program i s přehledem akcí umístit na webových stránkách školy, včetně hodnocení předchozího roku, které je také součástí Výroční zprávy školy. - Informovat rodiče prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách s programy prevence na následující školní rok. - Seznámit rodiče s volnočasovými aktivitami v rámci školy, obce, blízkého okolí - V školním časopisu pravidelně seznamovat s probíhajícími aktivitami. - Rodiče by měli vědět, že škola se bude chovat zodpovědně k prevenci, bude se snažit vytvářet podmínky předcházení rizikového chování. Bude dostatečně chránit jejich dítě a vytvářela podmínky pro jeho zdravý vývoj Školní metodik prevence Jak z názvu funkce vyplývá, je právě on tou osobou, jehož činnost je vymezena právním předpisem, tedy vyhláškou č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve

10 školách a školských poradenských zařízeních. Prvořadými funkcemi je jeho činnost metodická, koordinační a poradenská. Cílem je navrhovat takové konkrétní kroky při tvorbě MPP v daném školním roce, které vychází z evaluace předcházejícího roku a navazují na něj. ŠMP koordinuje samotnou tvorbu MPP a dlouhodobým cílem je zapojit do procesu tvorby všechny pedagogické pracovníky školy. Na základě shromažďování podkladů od třídních učitelů, krátkými měsíčními hodnoceními řešení rizikového chování v jednotlivých třídách, vypracovává ŠMP návrhy na skladbu aktivit pro jednotlivé cílové skupiny. Těžiště práce v prevenci rizikového chování musí spočívat v kvalitní práci třídního učitele. Cílem ŠMP je napomáhat a zejména metodicky vést své pedagogické kolegy. Postupnými kroky je přesvědčovat a vést k pravidelné preventivní práci s třídním kolektivem. Zejména na třídnických hodinách, kde ŠMP může pomoci. Snažit se více zapojit do učitele tvorby MPP. Napomáhat třídním učitelům vyhledávat problémové projevy chování u žáků. Cílem je dále pokračovat v nastoleném a osvědčeném adaptačním programu pro 6. třídy, kdy se vytváří nový kolektiv. Na naší škole zejména proto, že přicházejí žáci z okolních spádových obcí. ŠMP a třídní učitelé se formou několikadenního adaptačního pobytu, který je spojen s ekologickou výchovou snaží poznat vztahy v utvářeném novém kolektivu. A jak jsme se již několikrát přesvědčily, je právě tento pobyt pro všechny velmi důležitý. Dlouhodobým cílem je také vytvořit spolupracující tým ŠMP, VP a vedení školy. Vzhledem k tomu, že naše škola není příliš velká, předávání informací nebývá problém. Vzájemná informovanost a týmová spolupráce vytváří dobré předpoklady pro preventivní aktivity rizikového chování. Také spolupráce s odbornými pracovišti a institucemi v oblasti prevence napomáhá naplňovat cíle a strategii v oblasti prevence. Velice důležité je také předávání veškerých poznatků ostatním pedagogickým pracovníkům. Zajistit prostor pro pravidelné předkládání informací na pedagogických radách čtvrtletně a na měsíčních poradách. Informovat o programech, týkajících se prevence, hodnocení jednotlivých akcí, výsledků řešení, metodách a formách primární prevence. Navozovat diskuzi a snažit se o společné řešení. ŠMP shromažďuje písemné záznamy z jednání s žáky s rizikovým chováním, podklady pro hodnocení jednotlivých programů v oblasti prevence, zpětnou vazbu z realizace těchto programů. Prostřednictvím konzultačních hodin, setkáním v případě potřeby kdykoliv, informační nástěnkou a schránkou důvěry, ŠMP komunikuje a vytváří prostor pro poskytování preventivní činnosti školy.

11 5. Krátkodobé cíle pro cílové skupiny 5. 1 Žáci V rámci zlepšování klimatu třídy, sociálních vazeb, kamarádství, mezilidských vztahů, sociálních dovedností, prevence šikany, zvyšování odolnosti proti zátěžovým situacím, předcházení únikovému chování Účast na tvorbě třídních pravidel Aktivní zapojení v třídních hodinách, aktivní spolupráce, zpětná vazba třídnímu učiteli Upevňování, aktivní používání základních pravidel slušného chování Znalost výchovných opatření Aktivní účast v preventivních programech a evaluace těchto programů, zpětná vazba Využívání mimoškolních aktivit Zapojení do sociometrického šetření, mapování náchylnosti k rizikovým formám chování, znalost důsledků ubližování, šikanování Znalost právních důsledků šikanování, zastrašování, rasismu (8. a 9. ročník) 5. 2 Učitelé vlastním kladným příkladem vést žáky k upevňování a k aktivnímu používání pravidel slušného chování pozdrav, poděkování, tolerance k individuálním zvláštnostem a odlišnostem nastavení otevřené komunikace mezi učitelem-žákem: pravidelné třídnické hodiny, zpětná vazba, vyhodnocování informací od žáků, účast na přípravě pravidel třídy, konzultační hodiny, atmosféra důvěry, pravidelná kontrola absence-předcházení a včasné odhalování záškoláctví, předávání informací o preventivních programech a vzájemná diskuze jako prostředek evaluace komunikace mezi učitelem - rodičem: zajištění informovanosti o preventivních programech prostřednictvím webových stránek, předávání informací na třídních schůzkách, konzultačních chvilkách, prostřednictvím písemných sdělení a propagačních materiálů vytvoření otevřeného informačního toku mezi pedagogy aktivní účast na přípravě MPP, jeho realizaci a hodnocení

12 účast na doporučených vzdělávacích akcích v rámci prevence rizikového chování 5. 3 Rodiče vlastním kladným příkladem v rámci rodiny upevňovat pravidla slušného chování a podporovat aktivity školy pravidelná kontrola žákovských knížek, včasné omlouvání absence otevřená komunikace s třídním učitelem, jednotné působení rodiny a školy účast na konzultačních hodinách a třídních schůzkách vedených v netradičním duchu např. prohlížení videozáznamů a fotografií z akcí dětí navázání spolupráce z řad rodičů při vyplnění volného času dětí vedení zájmových útvarů zapojení rodičů do školních akcí Sběr papíru, Ples školy, Karneval, Den Země, Mistroství v mažoretkovém sportu, sportovní odpoledne aj Školní metodik prevence zapojit do přípravy MPP všechny vyučující předávat informace pravidelně 1x měsíčně na poradě školy hodnocení a předávání podrobnějších informací na pedagogické radě-čtvrtletně napomáhat při tvorbě pravidel třídy, nabízet aktivity na třídnické hodiny podle aktuální nabídky se účastnit školení a seminářů v rámci prevence rizikového chování aktualizovat kartotéku materiálů 6. Plán aktivit pro jednotlivé cílové skupiny 6. 1 Žáci Aktivity primární prevence u cílové skupiny žáci jsou realizovány formou pobytové akce, skupinové práce, bloků, interaktivních seminářů, besed, individuálních konzultací, popřípadě přednášky. Aktivity jsou zajišťovány ŠMP ve spolupráci s ostatními pedagogy.

13 Jsou vybírány tak, aby vhodným způsobem doplňovaly výuku, korespondovaly s ní a zejména vedly k naplnění cílů primární prevence. Žákovská rada cílem je podílet se na pozitivním klimatu s otevřenou komunikací mezi žáky, vedením školy a rodiči. Žáci nepřijímají pravidla a jiná omezení v případě, že jim nerozumí, nemohou o nich diskutovat, pochopit je a poté respektovat. Komunikace vedená formou argumentace, otevřené kladení otázek je mnohem účinnější, než pouhé nařízení, zákazy a omezení. Jsou zde zástupci jednotlivých tříd, kteří jsou nejbližším spolupracovníkem třídního učitele, kteří vznáší své připomínky a návrhy. Zástupci od tříd se schází pravidelně 1x měsíčně a přenáší informace ke své třídě. Primární prevence v rámci vyučovacího procesu obsažená ve Školním vzdělávacím programu 1. ročník Člověk a jeho svět: uč. Škola záškoláctví uč. Naše škola vandalismus a násilné chování, záškoláctví uč. Cesta do školy uč. Domov uč. Zdraví zdravá výživa, drogové závislosti, alkoholismus, kouření uč. Okolí školy a bydliště vandalismus, násilné chování, kriminalita a delikvence uč. Ve velkém obchodě Český jazyk a literatura: Průběžné čtení v čítance a v knihách souvislé četby. 2. ročník Prvouka: uč. Člověk mezi lidmi intolerance a rasismus, násilné chování, šikana a kriminalita, agrese uč. Chceme být zdraví drogové závislosti, alkoholismus, kouření, virtuální drogy, gambling uč. Péče o zdraví uč. Ochrana přírody vandalismus a násilné chování, kriminalita, šikana

14 Výtvarná výchova a praktické činnosti: Průběžně v konkrétních hodinách. Český jazyk a literatura: Průběžné čtení v čítance a v knihách souvislé četby. 3. ročník Prvouka: uč. Svět kolem nás - vandalismus, násilné chování, šikana, kriminalita a delikvence uč. Poznávání přírody uč. Člověk a příroda 4. ročník Vlastivěda: uč. Vlast vandalismus, násilné chování, kriminalita a delikvence uč. Obrazy z českých dějin uč. Život člověka a jeho životní prostředí vandalismus, násilné chování, kriminalita, delikvence, drogové závislosti Matematika: Průběžně gambling, kriminalita a delikvence. Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Přírodověda: uč. Rozmanitost přírody vandalismus, násilné chování uč. Příroda v zimě, na jaře 5. ročník ČJ a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Využívání aktuálních literárních podnětů.

15 Vlastivěda: uč. Česká republiky, Evropa, Svět vandalismus, kriminalita, rasismus + intolerance Přírodověda: uč. Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí vandalismus, kriminalita, delikvence, zdravý životní styl Matematika: Průběžně gambling, kriminalita a delikvence. Informatika: Kyberšikana, zdravý životní styl Po pěti letech by děti měly umět: definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými mít základní sociální dovednosti umět se chránit před cizími lidmi mít základní zdravotní návyky umět si správně zorganizovat svůj volný čas umět rozlišit léky a návykové látky znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát následky užívání návykových látek umět odmítat 6. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Výchova k občanství: uč. Domov a rodina rasismus a intolerance, vandalismus a násilné chování, šikana uč. Naše vlast- lidská práva uč. Obec, region, země

16 Výchova ke zdraví: uč. Zdravý způsob života drogové závislosti, záškoláctví, vandalismus a násilné chování, vrstevnické vztahy uč. Hygiena, výživa a stravovací návyky- anorexie, bulimie-poruchy příjmu potravy uč. Člověk a příroda vandalismus, násilné chování, kriminalita uč. Domov a bydlení vandalismus, násilné chování, kriminalita, šikana uč. Ekonomika rodiny drogová závislost, gambling, kriminalita a delikvence, násilné chování Přírodopis: uč. Země a život (jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy) vandalismus, rasismus, násilné chování Dějepis: Průběžně dle obsahu osnov násilné chování, vandalismus (Pravěk + Starověk) 7. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Zeměpis: Zeměpis světadílů a oceánů uč. Amerika rasismus, vandalismus, násilné chování, drogové závislosti uč. Asie uč. Evropa uč. Politické rozdělení světa Dějepis: uč. České a slovenské národní obrození rasismus, xenofobie uč. Národně osvobozovací hnutí 1. pol. 19. st. uč. Liberalismus, nacionalismus a počátky sociálních teorií Výchova k občanství: uč. Rodina, národ, vlast antisemitismus, xenofobie

17 uč. Kultura a její rozvíjení uč. Stát a právo kriminalita, násilné chování 8. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Chemie: Průběžně dle učebního plánu (chemické reakce) drogové závislosti, vandalismus, kriminalita Zeměpis: Zeměpis ČR uč. Obyvatelstvo rasismus uč. Můj domov vandalismus Výchova ke zdraví: uč. Základy rodinného života I., II. vandalismus, násilné chování, kriminalita, drogové závislosti, média a násilí, krizové životní situace Výchova k občanství: Průběžně učivo dle učebních plánů, média, extremismus Dějepis: uč. 1. a 2. světová válka intolerance, vandalismus, násilné chování, agrese uč. Období mezi světovými válkami a poté až do současnosti (rasismus, nacionalismus atd.) 9. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Chemie: Průběžně dle konkrétního obsahu látek daných osnovami pro ZŠ. uč. Chemie ve společnosti drogové závislosti, vandalismus

18 Zeměpis: uč. Typy krajin vandalismus uč. Kulturně geografické oblasti vandalismus, rasismus uč. Rekreace geografické oblasti uč. Obyvatelstvo geografické oblasti Dějepis: uč. Holocaust za II. světové války rasismus a antisemitismus, vandalismus a násilné chování Informatika: Průběžně počítačová kriminalita, závislost na počítačích a internetu, násilí v počítačových hrách, kyberšikana Výchova k občanství: uč. Sociální péče kriminalita, násilné chování, vandalismus uč. Právní vztahy uč. Pravidla soužití uč. Hnutí skinhead, terorismus- extremismus Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět pojmenovat základní návykové látky znát jejich účinky na lidský organizmus orientovat se v problematice závislosti znát základní právní normy vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku posilovat své sebevědomí správně se rozhodovat, odmítat zaujímat zdravé životní postoje orientovat se v problematice sexuální výchovy bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc zvládat základní sociální dovednosti

19 Specifická prevence Aktivity MPP pro žáky: Termín Aktivita Ročník Zajišťuje ZÁŘÍ Slavnostní uvítání prvňáčků deváťáky -první seznámení se školou 1., 9. Třídní učitel (dále TU), vedení školy ZÁŘÍ Poznáváme se navzájem TU ZÁŘÍ - ČERVEN Pravidelné třídní hodiny TU ZÁŘÍ - ČERVEN Konzultace pro žáky dle jejich ŠMP potřeby ZÁŘÍ Adaptační pobyt 6. TU, ŠMP, učitel přírodopisu Prevence rizikového chování na 8. TU, ŠMP želežnici ŘÍJEN Vyhodnocení adaptačního programu TU, ŠMP ŘÍJEN Dotazníkové šetření vztahy a klima TU, ŠMP ŘÍJEN- Výchovně preventivní program 1., 2. TU, ŠMP LISTOPAD Hasík- ochrana zdraví ŘÍJEN- Bezpečně do školy 1., 2. Policie ČR, ŠMP LISTOPAD ŘÍJEN- LEDEN Socioklima třídy dotazníkové Socioklima, šetření s.r.o, ŠMP ŘÍJEN Socioklima práce s odlišnosti, 6. Socioklima, minimalizace nepřijímání jedinců, s.r.o, ŠMP kamarádství mezi námi LISTOPAD Buďme kamarádi Jak se stát dobrým kamarádem Etické dílny, ŠMP LISTOPAD Jak správně využívat PC a televizi 4., 5. Etické dílny, ŠMP LISTOPAD Co dělat se svým vzhledem Moc slova Etické dílny, ŠMP PROSINEC Pohoda, klídek, tabáček 6. Etické dílny,

20 ŠMP PROSINEC Kdo jsem Přátelé Etické dílny, ŠMP LEDEN Socioklima sebereflexe, osobní podíl na klimatu třídy 7. Socioklima, s.r.o, ŠMP BŘEZEN Šikana a kybešikana Policie ČR, ŠMP, VP DUBEN Socioklima sebereflexe, osobní podíl na klimatu třídy 6. Socioklima, s.r.o, ŠMP DUBEN Dobrý chodec, dobrý cyklista 4., 5. Besip, pobočka Břeclav,TU, Policie městyse M.N.Ves DUBEN Cigaretka Retka SZÚ Brno, ŠMP, TU DUBEN, KVĚTEN Právní vědomí Drogy Okresní soud, K- centrum Břeclav TU, ŠMP ČERVEN Rozloučení s vycházejícími 9. Vedení školy,tu 6. 2 Cílová skupina učitelé Minimální preventivní program je součástí výchovné i naukové složky vzdělávání, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Škola poskytuje žákům nezkreslené informace přiměřené jejich věku o jednotlivých formách rizikového chování. V rámci výuky pedagogové používají kromě tradičních metod práce i samostatnou práci (slohová cvičení, referáty, informace z medií ), besedy a diskuse, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, odmítání, párové a skupinové práce, projektové vyučování aj.

21 Nespecifická prevence Prevence nespecifická je cílena převážně na žáky, ale účastní se jí i učitelé a rodiče, někdy i občané. Odehrává se formou následujících aktivit: A/ Tradiční aktivity školy vítání prvňáčků ve škole účast na olympiádách a soutěžích (práce s talentovanými žáky) práce s integrovanými žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami celoroční projektové dny sportovní soutěže ve vybíjené, florbale, kopané, basketbalu, atletice exkurze, návštěvy výstav a besedy pro vycházející žáky pěvecké a recitační soutěže Mistrovství v mažoretkovém sportu Jarmark řemesel Výlety a exkurze Slavnostní loučení s žáky 9. tříd Výstavy prací žáků Školní akademie Přispívání do školního časopisu Spolupráce s dětským klubem Brouček Sportovní a kulturní akce pro žáky spádových obcí Návštěvy divadla Marta v Brně Školní ples B/ Zájmové kroužky - Jejich nabídka je vyvěšena na webových stránkách školy 7. Evaluace Evaluace Minimálního preventivního programu není pouze jeho hodnocením, ale slouží také jako základ pro plánování aktivit v rámci prevence na příští rok. Součástí evaluace by měly být dvě složky- kvalitativní a kvantitativní. V nich zhodnotíme, zda bylo dosaženo námi zvolených cílů, jsou splněny potřeby a zda bude v nastaveném dále pokračovat. Evaluace zahrnuje také počty aktivit a účast v nich. Evaluace probíhá průběžně celý školní

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2018 Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Brusová Ředitelka školy:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více