MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce: Mgr. Soňa Petrjánošová

2 Minimální preventivní program (dále MPP) je dokumentem školy, který se zaměřuje na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, rozvíjí jejich osobnost a sociálně komunikativní dovednosti. Napomáhá žákům získávat takové kompetence, které snižují riziko výskytu nebo rozvoje určitých forem rizikového chování. MPP podporuje aktivity žáků, pestrost preventivní práce s žáky, předpokládá zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Minimální preventivní program ZŠ Moravská Nová Ves vychází z platné legislativy, kterou je zejména Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období , Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j.: 21291/ ), Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (č.j.: /2013-1). 1. Základní údaje Název školy: Základní škola Moravská Nová Ves, Školní 396, Ředitel školy: Mgr. Hana Grossmannová Telefon: Výchovný poradce: Mgr. Soňa Petrjánošová Telefon: Metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Telefon: Charakteristika školy Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav je venkovská škola umístěna ve dvou asi 300m od sebe vzdálených budovách. V jedné sídlí žáci třídy, ve druhé budově žáci třídy a vedení školy. Škola je úplná s 11 třídami a vzdělává se v ní v tomto školním roce 209 žáků, které vyučuje 16 pedagogů a 2 vychovatelky. Součástí školy jsou 2

3 oddělení školní družiny, které sídlí v budově druhého stupně. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy vzdálené asi 150m. Žáci třídy jsou do jídelny odváděni společně, žáci zbývajících tříd odchází sami. Do školy dochází místní děti, ale také děti z okolních vesnic, protože je školou spádovou pro okolní vesnice, kdy většinou od 6. třídy dojíždí do školy žáci z Hrušek a Týnce autobusem nebo vlakem. Budova 2. stupně má k dispozici malou tělocvičnu, přiléhá k ní sportovní areál s atletickým ovál, sportovní hřištěm a travnatou plochou. Je vybavena třemi odbornými pracovnami. Sportoviště může škola využívat pro volnočasové aktivity. Z výše uvedeného jsme jako rizikové vyhodnotili: chodby v přízemí hlavní budovy (chodba ve tvaru písmene L, kdy v jedné části jsou třídy a v druhé šatny a záchody), WC na obou budovách, sportovní areál ve dvoře školy. Zde jsou zajištěny zvýšené dozory pedagogickými, ale i nepedagogickými (sportovní areál) pracovníky. Také autobusové zastávky jsou jedním z rizikových míst. Žáci a rodiče jsou seznámeni se školním řádem, který je vyvěšen na webových stránkách školy, rodiče podepisují výtah v žákovské knížce. Školní rok 2015/16 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 1. stupeň stupeň Celkem Informační zdroje Nabízené informační zdroje mohou sloužit nejen ŠMP, ale všech zúčastněným jak při tvorbě preventivních aktivit, tak také při jejich realizaci. Právě tady se můžeme řídit mottem: Vždy Ti někdo pomůže. PPP Břeclav Mgr ředitelka Vladimíra web.: Houšťová

4 PPP Břeclavokresní metodik prevence Koordinátor prevence SPJ a protidrog. JMK KrÚ JMK Brno, metodička - Odbor sociálních věcí Městský úřad Břeclav, vedoucí OSPOD K centrum drogové závislosti Břeclav Policie-mluvčí policie Břeclav Mě Policie Břeclav velitel městské policie Poliklinika Břeclav dětský psychiatr Probační a mediační služba ČR středisko Břeclav Středisko výchovné péče Brno -Pisárky, Mgr. Helena Adamusová Mgr. Lenka Možná Ing. Petra Šustrová Mgr. Dagmar Gasnárková Mgr. Štěpán Žáček Mgr. Kamila Haraštová Ing. Bc. Stanislav Hrdlička MUDr. Dagmar Stehlíková Vedoucí Mgr. Jan Adamus Pro mládež Mgr. Eva Musilová PhDr. Jarmila Daxnerová- Kvapilová web:

5 603 69, Kamenomlýnská 2 Modrá linka důvěry pro děti a mládež Brno Linka bezpečí pro děti a mládež Státní zastupitelství Břeclav Státní ZÚ Brno, vedoucí dislokovaného pracoviště, odd. podpory zdraví Programy Mgr. Petr Pivoda Bc. Zdeněk Mrázek Mgr. Marie Sponarová Nadace Naše dítě Mgr. Tomáš Foldyna státní zástupce MUDr. Michaela Trnková Hana Zapletalová Linka bezpečí OSPOD Helena Břeclav-kurátor pro mládež Šestáková Dětský lékař městys M.N.Ves MUDr. Eva Kučerová web: mudr.-eva-kuc

6 4. Analýza současného stavu Při tvorbě MPP jsme vycházeli ze současného stavu a z evaluace předchozích let. Žáci bezprostředně po programu vztahujícím se k prevenci na třídní hodině spolu s třídním učitelem diskutují o tématu, provádí sebehodnocení. Mají k dispozici schránku důvěry. Rodiče jsou o aktivitách informování prostřednictvím školního časopisu, na třídních schůzkách a prostřednictvím webových stránek. Sami jsou také zapojeni do prevence prostřednictvím možnosti setkání s psychologem, se kterým mají možnost konzultovat situací jejich dítěte. Proběhla také dvě interaktivní setkání na téma rizikového chování s rodiči. Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s MPP na pedagogické radě. Na základě jejich požadavků, vyhodnocování měsíčních výstupů ohledně počtu, způsobu a efektivitě řešení situací v jednotlivých třídách, jsou jim předkládány preventivní aktivity školy. Na měsíčních poradách je diskutována prevence a vždy jeden třídní učitel informuje o své třídě. Školní metodik prevence (dále ŠMP) vede deník, který slouží k záznamům jednotlivých šetření v oblasti prevence rizikového chování. Konzultuje spolu s výchovným poradcem (dále VP) situaci a jednání výchovné komise školy. Je informován o jednáních Orgánů sociálně právní ochrany dítěte (dále OSPOD). Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba se dále zejména zaměřit na: - Práce s odlišnostmi (menšiny, tělesně postižení) - Sebekázeň - Šikana, kyberšikana - Nekamarádské chování, přezdívky - Vulgární chování 4. Dlouhodobé cíle Stanovení těchto cílů je v souladu se strategií školy, vychází ze strategie v oblasti prevence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zahrnuje všechny oblasti rizikového chování. Musí zasáhnout všechny skupiny podílející se na prevenci v dlouhodobém časovém úseku. Cílovými skupinami jsou: žáci, učitelé, rodiče, školní metodik prevence.

7 4.1 Žáci Žák, který vstupuje do školy, se dostává do heterogenní skupiny jedinců, kteří si přinášejí zkušenosti ze vztahů v rodině, z předchozích skupin. A nepochybně se každý jedinec ve skupině chová jinak, než když je sám. Našim cílem je zaměřit na rozvoj osobnosti žáka, jeho sociální dovednosti a tím předcházet nežádoucímu rizikovému chování. a) Pomoci žákům, aby se vzájemně ve třídě poznali. Pokusit se žákům vytvářet prostor i pro neformální rozhovory, schůzky i mimoškolní akce, kde se poznávají v uvolněné atmosféře. Často se stává, že žáci jsou zaměřeni na úspěch. Nemalé části žáků se nedaří vyrovnat se přiměřeně se školními problémy a jinými náročnými situacemi. Dobré sociální vazby ve třídě jsou počátkem úspěchu. b) Stanovit ve třídě pravidla chování, která zabezpečí ohleduplné chování k sobě navzájem, posilovat kamarádské, mezilidské vztahy. Podílet se na jejich tvorbě a přijetí a tím je vést k odpovědnosti za své chování. Zejména by se měli zaměřit na nepoužívání vulgarizmů a urážek druhých, ironizování. Učit se umění naslouchat. Tvorba pravidel by neměla být opomíjena, žáci mohou začít např. jedním, ale dostatečně srozumitelným pravidlem již od 1. třídy. c) Uskutečňovat nácvik komunikačních dovedností jako jednu ze sociálních dovedností. d) Řešit konflikty optimálním způsobem, často o způsobu vhodného řešení mluvit. Zejména učitelé v nižších ročních, kteří jsou pro žáky nejdůležitější a nejvlivnější osobou, jsou těmi, kteří mají pravdivý názor a to zejména proto, že děti jsou k nim vázány emocionálně, by se měli právě na tuto oblast více zaměřit. Učit děti řešit konflikty ihned v zárodku, nenechat je přerůst. e) Vytvářet atmosféru důvěry, vést děti k tomu, aby věděli, že si mohou otevřeně povídat, že se ostatní nebudou smát a zesměšňovat jejich názory. Zejména malé děti často přebírají nálepkování, nepřijímají žáka, kterého učitel považuje za problematického. Učit žáky mluvit o svých pocitech, nedusit svoje problémy v sobě. f) Posilovat sebedůvěru a sebeúctu, umět se ocenit navzájem. Být sám sebou kladně hodnocen. g) Učit děti pracovat s odlišnostmi. Víme, že většina dětí má strach, obavu a neporozumění z něčeho, co je pro ně neznámé, co nechápou. V dnešní době přicházejí do škol stále častěji děti z jiného sociokulturního prostředí, z jiných zemí. Je nutné soustavně pracovat

8 na tom, aby si žáci byli vědomi svých práv, ale i práv druhých. S tím souvisí budování tolerance k odlišnostem. h) Vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Různými dotazníkovými šetřeními jsme zjistily nejen špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu, ale také zkušenost zejména s tabákem, a alkoholem. 4.2 Učitelé Velmi významnou skupinou pro realizaci MPP jsou pedagogičtí pracovníci. Učitel je často nazýván nositelem a zprostředkovatelem vzdělání, historických tradic, kulturních a morálních hodnot. V dnešní době však již škola nemá monopol na informace. Žáci je mohou získávat z médií, které jsou pro ně atraktivnější. Dětí a dospívající však stále více postrádají fungující rodinu, sourozenecké vztahy, pozitivní lidské společenství. Tak jako každé dítě či skupiny dětí mají své individuální zvláštnosti, tak také každý učitel má své individuální vlastnosti. Od 1. do 3. třídy základní školy, je pro žáky nejvlivnější osobou právě jejich učitel. Často jim do jisté míry nahrazuje nepřítomnost rodiče. Měl být citlivý na vztahy mezi dětmi, naslouchat jim, učit je rozlišovat žádoucí a nežádoucí chování. Předpokládá to citovou zralost učitele. Dokázat se potýkat s problémy klidně a objektivně, nenechat se vtáhnout do pří a hádek dětí. Zůstat citově stabilní nejen ve vztahu k dětem, ale i k rodičům žáků, ke kolegům. V pozdějších ročnících vliv pedagoga ustupuje do pozadí. Starší děti přebírají více zodpovědnost za své jednání a tak je nutné přizpůsobit přístup učitele k dospívajícím. V období dospívání jsou žáci velmi citliví na každou nespravedlnost. Od učitele to vyžaduje trpělivost, porozumění a toleranci. Učitel by měl dokázat oddělit chování od osoby a jeho vztahu k ní. Učit žáky spolupodílet se na rozhodování, pokoušet se dovolit jim být zodpovědnými. Jsou učitelé, kteří si najdou konzultační chvilku kdykoliv, a protože jsme poměrně malá škola, otevřený dialog mezi žáky a učiteli nebývá problémem. Zavedení pedagogických deníků jednotlivých tříd, které jsou přístupné ve sborovně školy, kde lze zapsat své poznatky, postřehy, řešení různých situací v dané třídě, je velmi dobrým počinem. Také podávání informací pravidelně 1xměsíčně na provozní poradě školy o jednotlivých třídách se velmi osvědčilo. Třídní učitel je motivován zajímat se o osobnostní zvláštnosti svých žáků, o jejich rodinné zázemí. Pokud je tedy našim cílem vytvářet bezpečné sociální klima je důležité se vzdělávat v oblasti sociálně osobnostních dovedností. Pozitivní formování třídního kolektivu není ani pro zkušeného pedagoga vždy snadný úkol.

9 4.3 Rodiče Velice významná skupina v naplňování cílů prevence naší školy jsou právě rodiče. Jistě by naše snaha působit na žáky v oblasti nežádoucího chování nemohla být úspěšná, pokud bychom nedokázali spolupracovat s rodiči žáků a co víc, přitáhnout je k činnosti. Postoje rodiny, její názory a chování ovlivňují dítě, a pokud by rodina nepodporovala cíle a aktivity školy, byla by naše snaha neefektivní. - V první řadě by měla být snaha navázat kontakt a spolupráci s rodiči. Rodiče by měli poznat třídního učitele, kdy rozhovor může být veden méně formálně. - Vhodnou formou je informovat, co od nich třídní učitel očekává a co nabízí možnost kontaktování při problémech-telefonicky, em, osobně. - Seznámit je se školním řádem, který je vyvěšen na webových stránkách školy, stručnější verzi podepisují v žákovské knížce. - Rodiče seznámit s výchovným poradcem, metodikem prevence a s preventivní strategií školy na Shromáždění školy začátkem každého školního roku. Rodiče by měli být informováni, že preventivní působení v oblasti rizikového chování prostupuje celým školním výchovně vzdělávacím programem, jednotlivými předměty spirálovitě, kdy témata se opakují a navazují na sebe vyšší úrovní. - Minimální preventivní program i s přehledem akcí umístit na webových stránkách školy, včetně hodnocení předchozího roku, které je také součástí Výroční zprávy školy. - Informovat rodiče prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách s programy prevence na následující školní rok. - Seznámit rodiče s volnočasovými aktivitami v rámci školy, obce, blízkého okolí - V školním časopisu pravidelně seznamovat s probíhajícími aktivitami. - Rodiče by měli vědět, že škola se bude chovat zodpovědně k prevenci, bude se snažit vytvářet podmínky předcházení rizikového chování. Bude dostatečně chránit jejich dítě a vytvářela podmínky pro jeho zdravý vývoj Školní metodik prevence Jak z názvu funkce vyplývá, je právě on tou osobou, jehož činnost je vymezena právním předpisem, tedy vyhláškou č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve

10 školách a školských poradenských zařízeních. Prvořadými funkcemi je jeho činnost metodická, koordinační a poradenská. Cílem je navrhovat takové konkrétní kroky při tvorbě MPP v daném školním roce, které vychází z evaluace předcházejícího roku a navazují na něj. ŠMP koordinuje samotnou tvorbu MPP a dlouhodobým cílem je zapojit do procesu tvorby všechny pedagogické pracovníky školy. Na základě shromažďování podkladů od třídních učitelů, krátkými měsíčními hodnoceními řešení rizikového chování v jednotlivých třídách, vypracovává ŠMP návrhy na skladbu aktivit pro jednotlivé cílové skupiny. Těžiště práce v prevenci rizikového chování musí spočívat v kvalitní práci třídního učitele. Cílem ŠMP je napomáhat a zejména metodicky vést své pedagogické kolegy. Postupnými kroky je přesvědčovat a vést k pravidelné preventivní práci s třídním kolektivem. Zejména na třídnických hodinách, kde ŠMP může pomoci. Snažit se více zapojit do učitele tvorby MPP. Napomáhat třídním učitelům vyhledávat problémové projevy chování u žáků. Cílem je dále pokračovat v nastoleném a osvědčeném adaptačním programu pro 6. třídy, kdy se vytváří nový kolektiv. Na naší škole zejména proto, že přicházejí žáci z okolních spádových obcí. ŠMP a třídní učitelé se formou několikadenního adaptačního pobytu, který je spojen s ekologickou výchovou snaží poznat vztahy v utvářeném novém kolektivu. A jak jsme se již několikrát přesvědčily, je právě tento pobyt pro všechny velmi důležitý. Dlouhodobým cílem je také vytvořit spolupracující tým ŠMP, VP a vedení školy. Vzhledem k tomu, že naše škola není příliš velká, předávání informací nebývá problém. Vzájemná informovanost a týmová spolupráce vytváří dobré předpoklady pro preventivní aktivity rizikového chování. Také spolupráce s odbornými pracovišti a institucemi v oblasti prevence napomáhá naplňovat cíle a strategii v oblasti prevence. Velice důležité je také předávání veškerých poznatků ostatním pedagogickým pracovníkům. Zajistit prostor pro pravidelné předkládání informací na pedagogických radách čtvrtletně a na měsíčních poradách. Informovat o programech, týkajících se prevence, hodnocení jednotlivých akcí, výsledků řešení, metodách a formách primární prevence. Navozovat diskuzi a snažit se o společné řešení. ŠMP shromažďuje písemné záznamy z jednání s žáky s rizikovým chováním, podklady pro hodnocení jednotlivých programů v oblasti prevence, zpětnou vazbu z realizace těchto programů. Prostřednictvím konzultačních hodin, setkáním v případě potřeby kdykoliv, informační nástěnkou a schránkou důvěry, ŠMP komunikuje a vytváří prostor pro poskytování preventivní činnosti školy.

11 5. Krátkodobé cíle pro cílové skupiny 5. 1 Žáci V rámci zlepšování klimatu třídy, sociálních vazeb, kamarádství, mezilidských vztahů, sociálních dovedností, prevence šikany, zvyšování odolnosti proti zátěžovým situacím, předcházení únikovému chování Účast na tvorbě třídních pravidel Aktivní zapojení v třídních hodinách, aktivní spolupráce, zpětná vazba třídnímu učiteli Upevňování, aktivní používání základních pravidel slušného chování Znalost výchovných opatření Aktivní účast v preventivních programech a evaluace těchto programů, zpětná vazba Využívání mimoškolních aktivit Zapojení do sociometrického šetření, mapování náchylnosti k rizikovým formám chování, znalost důsledků ubližování, šikanování znalost právních důsledků šikanování, zastrašování, rasismu (8. a 9. ročník) 5. 2 Učitelé vlastním kladným příkladem vést žáky k upevňování a k aktivnímu používání pravidel slušného chování pozdrav, poděkování, tolerance k individuálním zvláštnostem a odlišnostem nastavení otevřené komunikace mezi učitelem-žákem: pravidelné třídnické hodiny, zpětná vazba, vyhodnocování informací od žáků, účast na přípravě pravidel třídy, konzultační hodiny, atmosféra důvěry, pravidelná kontrola absence-předcházení a včasné odhalování záškoláctví, předávání informací o preventivních programech a vzájemná diskuze jako prostředek evaluace komunikace mezi učitelem - rodičem: zajištění informovanosti o preventivních programech prostřednictvím webových stránek, předávání informací na třídních schůzkách, konzultačních chvilkách, prostřednictvím písemných sdělení a propagačních materiálů vytvoření otevřeného informačního toku mezi pedagogy aktivní účast na přípravě MPP, jeho realizaci a hodnocení

12 účast na doporučených vzdělávacích akcích v rámci prevence rizikového chování 5. 3 Rodiče vlastním kladným příkladem v rámci rodiny upevňovat pravidla slušného chování a podporovat aktivity školy pravidelná kontrola žákovských knížek, včasné omlouvání absence otevřená komunikace s třídním učitelem, jednotné působení rodiny a školy účast na konzultačních hodinách a třídních schůzkách vedených v netradičním duchu např. prohlížení videozáznamů a fotografií z akcí dětí navázání spolupráce z řad rodičů při vyplnění volného času dětí vedení zájmových útvarů zapojení rodičů do školních akcí Sběr papíru, Ples školy, Karneval, Den Země, Mistroství v mažoretkovém sportu, sportovní odpoledne aj Školní metodik prevence zapojit do přípravy MPP všechny vyučující předávat informace podle potřeby (1x měsíčně na poradě školy) hodnocení a předávání podrobnějších informací na pedagogické radě-čtvrtletně napomáhat při tvorbě pravidel třídy, nabízet aktivity na třídnické hodiny podle aktuální nabídky se účastnit školení a seminářů v rámci prevence rizikového chování aktualizovat kartotéku materiálů 6. Plán aktivit pro jednotlivé cílové skupiny 6. 1 Žáci Aktivity primární prevence u cílové skupiny žáci jsou realizovány formou pobytové akce, skupinové práce, bloků, interaktivních seminářů, besed, individuálních konzultací, popřípadě přednášky. Aktivity jsou zajišťovány ŠMP ve spolupráci s ostatními pedagogy.

13 Jsou vybírány tak, aby vhodným způsobem doplňovaly výuku, korespondovaly s ní a zejména vedly k naplnění cílů primární prevence. Žákovská rada cílem je podílet se na pozitivním klimatu s otevřenou komunikací mezi žáky, vedením školy a rodiči. Žáci nepřijímají pravidla a jiná omezení v případě, že jim nerozumí, nemohou o nich diskutovat, pochopit je a poté respektovat. Komunikace vedená formou argumentace, otevřené kladení otázek je mnohem účinnější, než pouhé nařízení, zákazy a omezení. Jsou zde zástupci jednotlivých tříd, kteří jsou nejbližším spolupracovníkem třídního učitele, kteří vznáší své připomínky a návrhy. Zástupci od tříd se schází pravidelně 1x měsíčně a přenáší informace ke své třídě. Primární prevence v rámci vyučovacího procesu obsažená ve Školním vzdělávacím programu 1. ročník Člověk a jeho svět: uč. Škola záškoláctví uč. Naše škola vandalismus a násilné chování, záškoláctví uč. Cesta do školy uč. Domov uč. Zdraví zdravá výživa, drogové závislosti, alkoholismus, kouření uč. Okolí školy a bydliště vandalismus, násilné chování, kriminalita a delikvence uč. Ve velkém obchodě Český jazyk a literatura: Průběžné čtení v čítance a v knihách souvislé četby. 2. ročník Prvouka: uč. Člověk mezi lidmi intolerance a rasismus, násilné chování, šikana a kriminalita, agrese uč. Chceme být zdraví drogové závislosti, alkoholismus, kouření, virtuální drogy, gambling uč. Péče o zdraví uč. Ochrana přírody vandalismus a násilné chování, kriminalita, šikana

14 Výtvarná výchova a praktické činnosti: Průběžně v konkrétních hodinách. Český jazyk a literatura: Průběžné čtení v čítance a v knihách souvislé četby. 3. ročník Prvouka: uč. Svět kolem nás - vandalismus, násilné chování, šikana, kriminalita a delikvence uč. Poznávání přírody uč. Člověk a příroda 4. ročník Vlastivěda: uč. Vlast vandalismus, násilné chování, kriminalita a delikvence uč. Obrazy z českých dějin uč. Život člověka a jeho životní prostředí vandalismus, násilné chování, kriminalita, delikvence, drogové závislosti Matematika: Průběžně gambling, kriminalita a delikvence. Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Přírodověda: uč. Rozmanitost přírody vandalismus, násilné chování uč. Příroda v zimě, na jaře 5. ročník ČJ a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Využívání aktuálních literárních podnětů.

15 Vlastivěda: uč. Česká republiky, Evropa, Svět vandalismus, kriminalita, rasismus + intolerance Přírodověda: uč. Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí vandalismus, kriminalita, delikvence, zdravý životní styl Matematika: Průběžně gambling, kriminalita a delikvence. Informatika: Kyberšikana, zdravý životní styl Po pěti letech by děti měly umět: definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými mít základní sociální dovednosti umět se chránit před cizími lidmi mít základní zdravotní návyky umět si správně zorganizovat svůj volný čas umět rozlišit léky a návykové látky znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát následky užívání návykových látek umět odmítat 6. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Výchova k občanství: uč. Domov a rodina rasismus a intolerance, vandalismus a násilné chování, šikana uč. Naše vlast- lidská práva uč. Obec, region, země

16 Výchova ke zdraví: uč. Zdravý způsob života drogové závislosti, záškoláctví, vandalismus a násilné chování, vrstevnické vztahy uč. Hygiena, výživa a stravovací návyky- anorexie, bulimie-poruchy příjmu potravy uč. Člověk a příroda vandalismus, násilné chování, kriminalita uč. Domov a bydlení vandalismus, násilné chování, kriminalita, šikana uč. Ekonomika rodiny drogová závislost, gambling, kriminalita a delikvence, násilné chování Přírodopis: uč. Země a život (jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy) vandalismus, rasismus, násilné chování Dějepis: Průběžně dle obsahu osnov násilné chování, vandalismus (Pravěk + Starověk) 7. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Zeměpis: Zeměpis světadílů a oceánů uč. Amerika rasismus, vandalismus, násilné chování, drogové závislosti uč. Asie uč. Evropa uč. Politické rozdělení světa Dějepis: uč. České a slovenské národní obrození rasismus, xenofobie uč. Národně osvobozovací hnutí 1. pol. 19. st. uč. Liberalismus, nacionalismus a počátky sociálních teorií Výchova k občanství: uč. Rodina, národ, vlast antisemitismus, xenofobie

17 uč. Kultura a její rozvíjení uč. Stát a právo kriminalita, násilné chování 8. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Chemie: Průběžně dle učebního plánu (chemické reakce) drogové závislosti, vandalismus, kriminalita Zeměpis: Zeměpis ČR uč. Obyvatelstvo rasismus uč. Můj domov vandalismus Výchova ke zdraví: uč. Základy rodinného života I., II. vandalismus, násilné chování, kriminalita, drogové závislosti, média a násilí, krizové životní situace Výchova k občanství: Průběžně učivo dle učebních plánů, média, extremismus Dějepis: uč. 1. a 2. světová válka intolerance, vandalismus, násilné chování, agrese uč. Období mezi světovými válkami a poté až do současnosti (rasismus, nacionalismus atd.) 9. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Chemie: Průběžně dle konkrétního obsahu látek daných osnovami pro ZŠ. uč. Chemie ve společnosti drogové závislosti, vandalismus

18 Zeměpis: uč. Typy krajin vandalismus uč. Kulturně geografické oblasti vandalismus, rasismus uč. Rekreace geografické oblasti uč. Obyvatelstvo geografické oblasti Dějepis: uč. Holocaust za II. světové války rasismus a antisemitismus, vandalismus a násilné chování Informatika: Průběžně počítačová kriminalita, závislost na počítačích a internetu, násilí v počítačových hrách, kyberšikana Výchova k občanství: uč. Sociální péče kriminalita, násilné chování, vandalismus uč. Právní vztahy uč. Pravidla soužití uč. Hnutí skinhead, terorismus- extremismus Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět pojmenovat základní návykové látky znát jejich účinky na lidský organizmus orientovat se v problematice závislosti znát základní právní normy vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku posilovat své sebevědomí správně se rozhodovat, odmítat zaujímat zdravé životní postoje orientovat se v problematice sexuální výchovy bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc zvládat základní sociální dovednosti

19 Specifická prevence Aktivity MPP pro žáky: zajišťuje společnost Podané ruce Brno Termín: v průběhu celého roku Třída Název Počet hodin Poznámky - cena 1. Prevence kouření 2h 500,- 2. A Prevence kouření 2h 500,- 2. B Prevence kouření 2h 500,- 3. Prevence užívání alkoholu Prevence kouření 2h 2h 500,- 500,- 4. A Prevence užívání alkoholu Vandalismus 2h 2h 500,- 500,- 4. B Prevence užívání alkoholu Vandalismus 2h 2h 500,- 500,- 5. Já+Ty=My 3h 750,- 5. Na síti 2h 500,- (kyberšikana) 6. Šikana 3h 750,- Příběh Moniky 2h 500,- 7. Nekonečný příběh 2h 500,- 8. Jak může droga 3h 750,- ovlivnit mé vysněné povolání 9. Sex včas 2h 500,- - Dotazníky Socioklima Třída, říjen, listopad - práce se třídou Mgr. Mikulková 4., 5., 6. Třída listopad, leden, březen - další aktivity podle aktuální nabídky

20 6. 2 Cílová skupina učitelé Minimální preventivní program je součástí výchovné i naukové složky vzdělávání, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Škola poskytuje žákům nezkreslené informace přiměřené jejich věku o jednotlivých formách rizikového chování. V rámci výuky pedagogové používají kromě tradičních metod práce i samostatnou práci (slohová cvičení, referáty, informace z medií ), besedy a diskuse, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, odmítání, párové a skupinové práce, projektové vyučování aj. Nespecifická prevence Prevence nespecifická je cílena převážně na žáky, ale účastní se jí i učitelé a rodiče, někdy i občané. Odehrává se formou následujících aktivit: A/ Tradiční aktivity školy vítání prvňáčků ve škole účast na olympiádách a soutěžích (práce s talentovanými žáky) práce s integrovanými žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami celoroční projektové dny sportovní soutěže ve vybíjené, florbale, kopané, basketbalu, atletice exkurze, návštěvy výstav a besedy pro vycházející žáky pěvecké a recitační soutěže Mistrovství v mažoretkovém sportu Jarmark řemesel Výlety a exkurze Slavnostní loučení s žáky 9. tříd Výstavy prací žáků Školní akademie Přispívání do školního časopisu Spolupráce s dětským klubem Brouček

21 Sportovní a kulturní akce pro žáky spádových obcí Návštěvy divadla Marta v Brně Školní ples B/ Zájmové kroužky - Jejich nabídka je vyvěšena na webových stránkách školy 7. Evaluace Evaluace Minimálního preventivního programu není pouze jeho hodnocením, ale slouží také jako základ pro plánování aktivit v rámci prevence na příští rok. Součástí evaluace by měly být dvě složky- kvalitativní a kvantitativní. V nich zhodnotíme, zda bylo dosaženo námi zvolených cílů, jsou splněny potřeby a zda bude v nastaveném dále pokračovat. Evaluace zahrnuje také počty aktivit a účast v nich. Evaluace probíhá průběžně celý školní rok (zaznamenávány aktivity, hodnoceny prostřednictvím dotazníků, průběžná práce a hodnocení TU ). ŠMP shromažďuje a zaznamenává výskyt rizikových forem chování, jednání s žáky a rodiči. Dvakrát během školního roku ŠMP hodnotí na pololetní pedagogické radě průběžnou činnost a na závěr roku za přispění TU zpracovává zprávu a hodnocení, které jsou součástí závěrečné zprávy školy. Toto se stává východiskem pro tvorbu MMP na následující školní rok. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha 1- Krizový plán školy Příloha 2- Školní program proti šikanování Příloha 3- Dopis rodičům ohledně šikany

22 Příloha 1 Krizové plány školy Moravská Nová Ves Krizový plán (Co dělat když ) Vzhledem k prevenci rizikového chování ve škole je nutné věnovat zvýšenou pozornost jakékoliv změně v chování i prospěchu žáka, popřípadě změny vyskytující se v kolektivu. Výchovná komise: Ředitel školy v případě závažných problémů žáka svolává výchovnou komisi. Jejími členy jsou: ředitel školy nebo jeho zástupce (ŘŠ,ZŘŠ), výchovný poradce (VP), školní metodik prevence (ŠMP), třídní učitel (TU), další členové dle potřeby zástupce orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) VP stanoví termín výchovné komise. TU pozve zákonné zástupce a připraví podklady pro jednání. NÁVYKOVÉ LÁTKY 1. Žák je v ohrožení života, je zjevně pod vlivem drog poskytnout nezbytnou první pomoc zavolat záchrannou službu první pomoci informovat ředitele školy (v případě nepřítomnosti ZŘŠ) informovat TU, ŠMP, VP informovat zákonné zástupce (pokud není dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte OSPOD) volat Policii ČR pedagog zaznamená vyjádření žáka a provede zápis o případu TU pozve rodiče do školy a spolu s VP nebo ŠMP se dohodne na další postup o společné pomoci

23 v případě zájmu poskytne ŠMP informace o možnostech odborné pomoci škola vyvodí sankce dané školním řádem (nutnost rozlišení distributora a uživatele) 2. Žák je pod vlivem drog nebo trpí abstinenčními příznaky, jeho život není jednoznačně ohrožen informovat ŘŠ (v případě nepřítomnosti ZŘŠ) přivolat zákonné zástupce do školy, vyzvat je k vyzvednutí žáka, informovat je o dané skutečnosti, z jednání provést zápis, uložen u ŠMP informovat VP, TU, ŠMP provést záznam o případu (ŠMP, VP) TU pozve rodiče do školy na jednání výchovné komise a spolu s VP nebo ŠMP se dohodne další postup o společné pomoci prodiskutovat problém se žákem nebo zajistit, aby ho projednal s VP nebo ŠMP, nabídnout další odbornou pomoc v případě zájmu 3. U žáka nalezena tolerovaná drogy zamezení další konzumace, látku odebrat za přítomnosti alespoň jednoho svědka zapsání - datum, čas, místo nálezu provést záznam o případu, opatřit také podpisem žáka informovat vedení školy, VP, TU, ŠMP TU informuje zákonné zástupce a jsou pozváni na výchovnou komisi dále postupovat dle školního řádu drogy 4. U žáka nalezena nedovolená droga, neznámá látku nebo vybavení k užívání odebrat látku za přítomnosti další osoby informovat ŘŠ (v případě nepřítomnosti ZŘŠ) látku nerozbalovat, nemanipulovat s ní, dát ji do obálky, obálku zalepit, označit razítkem a uložit ji do trezoru

24 provést záznam o případu (popsat vzhled látky, obal, místo a čas nálezu, zápis podepíší dvě dospělé osoby a ten, u koho byla látka nalezena, jestliže odmítne, uvedeme - odmítl podepsat) oznámit věc Policii ČR informovat VP, TU, ŠMP TU bude informovat zákonné zástupce, provede zápis a zve je na výchovnou komisi 5. Žák je přistižen při prodeji drog neodebírat látku informovat ŘŠ, VP, TU, ŠMP ředitel zavolá Polici ČR provést záznam o případu, stručně popsat a opatřit i podpisem žáka, pokud odmítne, uvedeme skutečnost do záznamu TU bude informovat zákonné zástupce a provede zápis, požádá je, aby se dostavili okamžitě do školy a byli přítomni konání Policie ČR TU zve rodiče na výchovnou komisi Dále postupuje dle školního řádu V případě, že zákonný zástupce se odmítne dostavit do školy, ředitel případ oznámí odboru sociálních věcí na MÚ příslušný bydliště dítěte!! užívání 6. Našli jsme na půdě školy drogy, neznámou látku nebo vybavení k jejich Informovat ŘŠ danou věc uložit do trezoru provést záznam o případu (popsat vzhled látky, obal, místo a čas nálezu) danou věc oznámit Policii ČR informovat VP, TU, ŠMP

25 VANDALISMUS pedagog zjistí úmyslné ničení majetku, hlásí toto zákonnému zástupci informuje vedení školy viník nahradí úmyslně způsobenou škodu dále postupujeme podle školního řádu škodu většího rozsah a v případě, že viník není ochotný škodu nahradit, hlásíme věc Policii ČR pokud lze věc opravit, dohodneme se na tomto způsobu OZNAMOVÁNÍ TRESNÉ ČINNOSTI V případě, že je zaměstnanec školy svědkem trestné činnosti nebo se o ní dozví, ohlásí to ŘŠ. Je proveden písemný zápis. Škola celou záležitost oznámí Policii ČR ŠETŘENÍ A VÝSLECH POLICIÍ ČR Vstup policie do školy Policista se hlásí u ŘŠ, případně ZŘŠ policista je povinen prokázat se stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie v případě pochybností o totožnosti policisty si zaměstnanec školy ověří totožnost telefonickým dotazem na pracoviště policie ŘŠ nebo ZŘŠ se seznámí s předmětem policejního úkonu a důvody, je k němu vedou Policie může vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech, předvolat nebo předvést žáka mimo školu. KRÁDEŽE Informovat ŘŠ Informovat VP, TU, ŠMP TU provede přesný zápis po důkladném prošetření

26 V případě, že se stala krádež na majetku školy, může ředitel školy oznámit krádež Policii ČR, pokud se nejedná o majetek školy, poučíme zákonného zástupce poškozeného o možnosti podat trestní oznámení V případě zjištění viníka krádeže je viník a jeho zákonný zástupce pozván na jednání výchovné komise Dále postupujeme podle školního řádu ZÁŠKOLÁCTVÍ Informovat ředitele školy TU se důsledně a citlivě pokusí zjistit příčinu záškoláctví Kontaktuje zákonné zástupce TU společně s VP, ŠMP domluví další postup práce s dítětem a zákonnými zástupci Přistupujeme k jednotlivým případům individuálně se snahou zajistit pravidelnou docházku do školy Dále postupujeme dle školního řádu ŠIKANA Konfrontovat své postřehy s kolegy. Informovat TU, ŘŠ (jeho zástupce), VP. Konzultovat další postup, případně požádat o konzultaci odborné pracoviště. Provést rozhovor s informátory, svědky. Rozhovor musí být proveden v úzkém kruhu (s VP, TU), diskrétně (ostatní žáci by neměli vědět o možném vyšetřování, abychom ochránili vypovídající). Provést zápis z těchto jednání, nechat si zápis podepsat. Informovat rodiče případné oběti prostřednictvím ŘŠ, navázat úzkou spolupráci, požádat o schůzku, hledat společně znaky možné šikany. Provést zápis z jednání. Vyslechnout oběť zaručit bezpečí a důvěrnost informací. Důležitá je důvěra oběti k osobě, která vede rozhovor (nutné vhodně volit mezi TU, VP, ). Vyslechnout agresory, nehodnotit jejich výpověď. Provést zápis. Zajistit odbornou péči (např. v PPP) Vyhodnotit situaci, navrhnout individuální výchovná opatření agresorů dle stupně šikanování, věku a celkového chování agresorů.

27 Prostřednictvím ŘŠ svolat výchovnou komisi seznámit rodiče s celou situací (nutno dodržet mlčenlivost, diskrétnost, nehovořit o výpovědích oběti, informátorů ani svědků) a se závěrečným řešením. Nabídnout jim spolupráci a požádat je o spolupráci. (V případě odmítnutí oznámit OSPOD, případně Policii ČR.) Znova prostřednictvím ŘŠ kontaktovat rodiče oběti, seznámit je se závěry vyšetření problému, nabídnout jim další spolupráci. Práce s třídním kolektivem (dlouhodobá záležitost), rozebrat danou situaci, prodiskutovat ji (vynechat citlivé detaily), oznámit potrestání viníků, zaměřit se na primární prevenci. V mimořádných případech informuje ŘŠ Policii ČR, další příslušné instituce (OSPOD). Zároveň rodičům doporučí dobrovolné umístění dítěte do pobytového zařízení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném Čeho se rozhodně vyvarovat! v počáteční fázi vyšetřování před celou třídou (pak už nevyšetříme nic) konfrontace oběti a agresora, svědků a agresora (všichni musí být utajení ), nebo dokonce oběti a rodičů agresorů bagatelizace problému rychlých řešení řešení případu před třídou řešení bez pomoci dalších kolegů, případně odborníků (utajení problému) prozrazení informačních zdrojů, svědků musíme mít na paměti, že žádný případ se nedá vyřešit přesně podle šablony

28 Příloha číslo 2 Školní program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás pronásledovat po celý život. Začíná v rodině mezi sourozenci, pokračuje ve školce a v dalších školách, v zájmových skupinách, v zaměstnání, v partnerských vztazích Šikanování je nebezpečně rozbujelou sociální nemocí ve společnosti, jejímž důsledkem je poškozování zdraví jednotlivce, skupin, včetně rodiny a společnosti vůbec. Michal Kolář, Nová cesta k léčbě šikany 1. ÚVOD Školní program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy Moravská Nová Ves. Vychází z Metodického pokynu MŠMT č. j.22294/2013-1ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Tento program proti šikanování slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a konkrétní postupy řešení. Je určen všem pedagogickým, ale i nepedagogickým pracovníkům školy, rodičům a žákům naší školy. Školní program proti šikanování je zaměřen na specifickou primární prevenci a prevenci sekundární, jde o program sekundární prevence. Důraz primární specifické prevence musí být v práci třídních učitelů. Prvořadým úkolem je vybudování takových vztahů v kolektivu třídy, aby byla posílena imunita proti nákaze šikanování. Nedílná je také úloha výukových předmětů, které mají významný vztah k prevenci sociálně patologických jevů. Sekundární prevencí potom rozumíme zejména diagnostiku a léčbu šikany. Počáteční stadia diagnostikují a léčí třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence, pokročilejší stádia probíhají ve spolupráci s odborníky. 2. CÍL PROGRAMU Školní program proti šikanování si klade za cíl co nejúčinněji ochránit děti před šikanou. V případě výskytu předkládá metody řešení a další opatření zaměřená přímo na nápravu.

29 3. STRUKTURA ŠKOLNÍHO PROGRAMU PROTI ŠIKANOVÁNÍ 3.1 Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu - Motivovat k otevřenosti při mapování aktuální situace v jednotlivých třídách - Klást důraz na rizika interpretace a předávání informací - Posílit samostatnost pedagoga při prováděném šetření Na počátku školního roku zmapování vztahů v jednotlivých třídách pomocí anonymních dotazníků, které jsou přizpůsobeny dané věkové skupině. Orientační mapování v 1. a 2. ročníku formou hry, pozorováním atd. V 3. až 6. ročníku dotazník Socioklima Sokl Junior. Vyhodnocení třídním učitelem, seznámení s výsledky ŠMP, společné stanovení dalšího postupu. Vytvoření třídních pravidel a důsledné dodržování jejich obsahu. Pro žáky 6. ročníku zrealizovat adaptační program Ekokůň, na kterém třídní učitel zmapuje vztahy tvořícího se třídního kolektivu. Jedním ze základních opatření k ochraně dětí před projevy šikanování je vzájemná domluva a stanovení jednotného postupu. Schopnost rozpoznat jednotlivá stádia šikanování a stanovení následných kroků jejich řešení (viz příloha Stadia šikany, Krizový plán) 3.2 Společné vzdělávání a supervize - Všichni pedagogové se seznámí s novým Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve školách - Seznámení s metodickými materiály : Nová cesta k léčbě šikany, M.Kolář, Metodické materiály a dotazníky k mapování výskytu šikany - Účast na seminářích s tématikou Klima třídy, Šikana. - Supervize s Mgr.Mikulkovou-autorkou programu Socioklima, - Zvyšování kompetencí při práci s třídním kolektivem - Vzájemná spolupráce při práci se skupinou 3.3 Užší realizační tým - Vedení školy - Výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel - Zpracování dlouhodobého plánu a dílčích cílů - Koordinace při krizových situacích - Následná práce se třídními kolektivy

30 - Tvořen: ředitelka školy Mgr.Grossmannová, výchovná poradkyně Mgr. Petrjánošová, metodik prevence Mgr. Budišová - Vedení školy vytváří podmínky pro budování ochrany dětí před šikanováním 3.4 Společný postup při řešení šikanování Jedním z elementárních opatření k ochraně dětí před násilím je domluva pedagogů jak postupovat při řešení šikanování. Tento krizový scénář je nezbytný proto, abychom dokázali dítěti pomoci. Dva základní scénáře: Situace, které zvládne škola sama a) první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu b) celková léčba pro řešení prvních dvou stádií šikanování Scénáře, kde potřebuje škola pomoc zvenku c) první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu d) krizový scénář pro obyčejnou pokročilou šikanu e) krizový scénář pro komplikovanou pokročilou šikanu (např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování) f) celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou Základní kroky při řešení počátečního stadia šikany 1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a rozpoznání zda nejde o neobvyklou formu šikanování Je nutné na počátku odhadnout, jak je šikanování ve skupině rozvinuto. Učitel, který má podezření na šikanu, konfrontuje své poznatky s dalšími kolegy 2. Co nejdříve oznámit své podezření vedení školy, výchovnému poradci, třídnímu učiteli a konzultovat další postup 3. V případě kyberšikany zajistit pomoc odborného pracovníka (IT kolega zajistí důkazy, zamezí útočníkovi přístup k telefonnímu číslu či k jiné službě 4. Provést rozhovor s informátory a oběťmi rozhovor je veden diskrétně, individuálně. Někdy šikanu zachytí pedagog a rozhovor s informátory odpadá. Při rozhovoru s obětí je důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci. Provedeme zápis a necháme si jej podepsat. Vhodné, aby rozhovor vedl třídní učitel a ŠMP.

31 5. Nalezení vhodných svědků informátoři a oběť vytipují svědky, kteří budou pravdivě vypovídat 6. Individuální rozhovory se svědky- mluvíme s nimi jednotlivě, zorganizujeme je tak, aby o nich druzí nevěděli (např. po vyučování) Nikdy nevyšetřujeme společně svědky a agresory, nekonfrontujeme oběti a agresory!!! 7. Ochrana oběti - je třeba chránit oběť do doby, než se vše vyřeší. Zajistíme zvýšený dozor, zorganizujeme bezpečný odchod a příchod do školy a ze školy. 8. Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovorů a) Rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory směřování k metodě usmíření. V případě, že se jedná o první 2 stadia a násilí nemělo vážnou podobu, uvažujeme o metodě usmíření. Znovu mluvíme s oběťmi a agresory a posuzujeme vhodnost této metody. b) Rozhovor s agresory, případná konfrontace mezi nimi směřování k metodě nátlaku. Rozhovor s agresory je posledním krokem vyšetřování, musíme na něj být dobře připraveni. Je nutné mít shromážděny všechny důkazy, agresory musíme okamžitě zastavit v jejich chování. 8. Svolání výchovné komise v rámci společného setkání pedagogů a žáka- agresora a jeho rodičů rozhodnout o výchovných opatřeních. Připravit strukturu setkání seznámení rodičů s problémem, postupné vyjádření přítomných pedagogů, vyjádření žáka, rozhodnutí komise za zavřenými dveřmi, seznámení rodičů žáka (agresora) se závěry komise. 9. Rozhovor s rodiči oběti důležité setkání s rodiči oběti. Rodiče informujeme o zjištěních a závěrech školy, domluvíme další opatření, nabídneme spolupráci. 10. Práce se třídou třídní kolektiv seznámíme o potrestání agresorů. Po vyšetření šikany a potrestání viníků je potřeba pracovat s celou třídou, protože šikana je problém trvalý, je nutné nadále budovat kamarádské a bezpečné vtahy v celé třídě. Je možné využít spolupráci s profesionály (Středisko výchovné péče, PPP ) 11. Třídní schůzka je potřeba informovat rodiče, že ve třídě byla šikana, kterou škola řešila (podle závažnosti informujeme na běžné schůzce nebo je svolána mimořádná)

32 3.5 Primární prevence v třídních hodinách - Dlouhodobý plán práce se třídou - Podporování mezilidských vztahů úcta, respekt - Stanovení limitů rozvoj sebekázně a kázně - Tvorba pravidel - Zvládání konfliktních situací, tlumení agresivních sklonů a projevů - Vztah k autoritě - Řešení aktuálních problémů - Schopnost sdělit, obhájit, respektovat, změnit názor, postoje - Součástí všech třídních hodin hry, které jsou nedocenitelné pro nácvik chování, hry učí zvládat agresivitu Práce třídního učitele je nezbytnou podmínkou prevence šikanování již od 1. Třídy, učitel pracuje se skupinovou dynamikou, podpora pozitivních vztahů ve skupině. Třídní hodiny na 1. Stupni mají své zvláštnosti hraní her, rolí, pohádek, čtení bajek 3.6 Primární prevence ve výuce - Postoje pedagogů sebeúcta, profesní čest, sociální dovednosti, umění práce se skupinou - Učitel vzor - Využití témat předmětů k získání znalostí, dovedností, postojů - Vztah k povinnostem - Práva a povinnosti - Sebepoznání, sebehodnocení - Motivace a pracovní morálka - Zařazení témat k posílení prevence ve výuce: - Tolerance, intolerance, poznávání jiných kultur Rv, Vo, Z - Kamarád, kamarádství Jč-sloh, RV, - Rodina, volný čas, osobnostní rozvoj RV, VZ - Volný čas, moje rodina Aj, Rv, Vo - Týmová spolupráce, pomoc, motivace TV

33 3.7 Prevence ve školním a mimoškolních programech mimo vyučování Předpokladem účinného boje proti šikanování nemůže být pouze třída a práce v ní, je nutný celoškolní přístup. Měl by být přirozenou součástí celé školy, všech činností, které škole pořádá. - Přestávky, čas mezi vyučováním, družina - Výlety, exkurze, návštěvy kulturních a sportovních akcí - Práce v zájmových útvarech, mimoškolních aktivitách, školy v přírodě, lyžařský kurz - Podporovat kreativní atmosféru, snažit se o minimalizovaní chvil, kdy se žáci nudí - Při všech těchto činnost dodržujeme předem nastavená pravidla - Rozdělit žáky do menších skupin, učitel je s nimi v neustálém kontaktu, společné hodnocení, v problémových skupinách posílený pedagogický dozor - Zapojení do mimoškolních aktivit rodiče 3.8 Ochranný režim Zde můžeme mluvit o dvou rovinách: Interní zdroje - Školní řád - Účinné dozory - Krizové scénáře pro jednotlivé formy rizikového chování - Třídní pravidla Externí zdroje - Legislativní opatření - Metodické pokyny MŠMT (k řešení šikanování) 3.9 Spolupráce s rodiči - vhodným způsobem seznámit rodiče s aktivitami školy, s problémem šikany - Den otevřených dveří - snaha zapojení rodičů alespoň do některých aktivit školy - vstřícné prostředí spolupráce, kontakt s rodiči prostřednictvím elektronické komunikace - Rada školy - nabídka pomoci při závažnějších případech šikany poskytnutí poradenských služeb rodičům oběti a agresorů

34 3.10 Školní poradenské služby - Činnost výchovného poradce - Činnost školního metodika prevence - Třídní učitelé, ostatní pedagogové Prvořadým úkolem musí být schopnost poskytnout radu a pomoc týkající se šikanování. Služby individuální, skupinové žákům, rodičům, pedagogům. ŠMP- garant tvorby, evaluace programu proti šikanování Vzájemná spolupráce- VP, ŠMP, Tř.uč. ostatní pedagogové 3.11 Spolupráce se specializovaným zařízeními - při řešení šikany vhodná spolupráce s institucemi: a) rezort školství PPP, SVP, SPC b) rezort zdravotnictví pediatři, odborní lékaři, dětský psycholog, psychiatři poskytovatelé odborné poradenské, terapeutické péče c) rezort sociálních služeb d) závažnější formy šikany, podezření na naplnění skutkové podstaty trestného činu Policie ČR OSPOD 3.12 Vztahy se školami v okolí - Jedná se o komunikaci mezi školami (agresoři nebo oběti mohou být žáky jiných škol) - Komunikace na úrovni vedení škol - Spolupráce mezi školami M.N.Ves, Hrušky, Týnec pravidelné akce 1x měsíčně

35 Příloha 3 Dopis rodičům ohledně šikany Vážení rodiče! Naše škole se v letošním školním roce zaměřila na přátelské klima a bezpečnou školu. Nicméně ani mi nejsme imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi rodiči. Proto Vás prosíme o pomoc. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jednotlivce nebo i skupinu. Jedná se o cílené a opakované fyzické a psychické útoky vůči těm, kteří se neumí nebo nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky (bití, vydírání, loupežení, poškozování věcí) tak i útoky slovní (nadávky, pomluvy, vyhrožování či ponižování). Může se rovněž realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, mluvíme o kyberšikaně. Proto si všímejte doma těchto signálů: Za dítětem nepřichází domů kamarádi, s žádnými netráví volný čas a neudržuje kontakt, není zváno na návštěvu k jiným dětem, s nechutí odchází do školy, zvlášť mělo-li ji dříve rádo, odkládá odchod z domova, má strach, nechuť k jídlu. Změnilo trasu do školy, žádá o odvoz do i ze školy, chodí ze školy hladové, i přesto, že má z domu svačinu a oběd, usíná s pláčem, má neklidný spánek, ztrácí zájem o učení, špatně se soustředí, bývá domu smutné, apatické, zmínky o možné sebevraždě, odmítá se svěřit s trápením. Nápadně často ztrácí věci, žádá o peníze, případně je doma krade. Je neobvykle agresivní k sourozencům, často si stěžuje na neurčité projevy břicha nebo hlavy, snaží se zůstat doma. Vyhýbá se docházce do školy, zdržuje se doma více než by bylo obvyklé. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme neprodleně a bezpečně řešit.

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2018 Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Brusová Ředitelka školy:

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POČÁTEČNÍ ŠIKANY 1. bleskový odhad závažnosti a formy šikany 2. zajištění ochrany obětem 3. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili

Více

Program proti šikanování ve škole Č.j.: 653/2016 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Program proti šikanování ve škole Č.j.: 653/2016 Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Škola: Základní škola a Mateřská škola Prakšice Program proti šikanování ve škole Č.j.: 653/2016 Účinnost od: 1. 9. 2016 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Jako součást Preventivního programu školy

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017 Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, 251 01 ŘÍČANY Školní program proti šikanování 2016/2017 Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola stravování Říčany s. r.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více