MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce: Mgr. Soňa Petrjánošová

2 Minimální preventivní program (dále MPP) je dokumentem školy, který se zaměřuje na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, rozvíjí jejich osobnost a sociálně komunikativní dovednosti. Napomáhá žákům získávat takové kompetence, které snižují riziko výskytu nebo rozvoje určitých forem rizikového chování. MPP podporuje aktivity žáků, pestrost preventivní práce s žáky, předpokládá zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Minimální preventivní program ZŠ Moravská Nová Ves vychází z platné legislativy, kterou je zejména Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období , Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j.: 21291/ ), Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (č.j.: /2013-1). 1. Základní údaje Název školy: Základní škola Moravská Nová Ves, Školní 396, Ředitel školy: Mgr. Hana Grossmannová Telefon: Výchovný poradce: Mgr. Soňa Petrjánošová Telefon: Metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Telefon: Charakteristika školy Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav je venkovská škola umístěna ve dvou asi 300m od sebe vzdálených budovách. V jedné sídlí žáci třídy, ve druhé budově žáci třídy a vedení školy. Škola je úplná s 11 třídami a vzdělává se v ní v tomto školním roce 209 žáků, které vyučuje 16 pedagogů a 2 vychovatelky. Součástí školy jsou 2

3 oddělení školní družiny, které sídlí v budově druhého stupně. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy vzdálené asi 150m. Žáci třídy jsou do jídelny odváděni společně, žáci zbývajících tříd odchází sami. Do školy dochází místní děti, ale také děti z okolních vesnic, protože je školou spádovou pro okolní vesnice, kdy většinou od 6. třídy dojíždí do školy žáci z Hrušek a Týnce autobusem nebo vlakem. Budova 2. stupně má k dispozici malou tělocvičnu, přiléhá k ní sportovní areál s atletickým ovál, sportovní hřištěm a travnatou plochou. Je vybavena třemi odbornými pracovnami. Sportoviště může škola využívat pro volnočasové aktivity. Z výše uvedeného jsme jako rizikové vyhodnotili: chodby v přízemí hlavní budovy (chodba ve tvaru písmene L, kdy v jedné části jsou třídy a v druhé šatny a záchody), WC na obou budovách, sportovní areál ve dvoře školy. Zde jsou zajištěny zvýšené dozory pedagogickými, ale i nepedagogickými (sportovní areál) pracovníky. Také autobusové zastávky jsou jedním z rizikových míst. Žáci a rodiče jsou seznámeni se školním řádem, který je vyvěšen na webových stránkách školy, rodiče podepisují výtah v žákovské knížce. Školní rok 2015/16 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 1. stupeň stupeň Celkem Informační zdroje Nabízené informační zdroje mohou sloužit nejen ŠMP, ale všech zúčastněným jak při tvorbě preventivních aktivit, tak také při jejich realizaci. Právě tady se můžeme řídit mottem: Vždy Ti někdo pomůže. PPP Břeclav Mgr ředitelka Vladimíra web.: Houšťová

4 PPP Břeclavokresní metodik prevence Koordinátor prevence SPJ a protidrog. JMK KrÚ JMK Brno, metodička - Odbor sociálních věcí Městský úřad Břeclav, vedoucí OSPOD K centrum drogové závislosti Břeclav Policie-mluvčí policie Břeclav Mě Policie Břeclav velitel městské policie Poliklinika Břeclav dětský psychiatr Probační a mediační služba ČR středisko Břeclav Středisko výchovné péče Brno -Pisárky, Mgr. Helena Adamusová Mgr. Lenka Možná Ing. Petra Šustrová Mgr. Dagmar Gasnárková Mgr. Štěpán Žáček Mgr. Kamila Haraštová Ing. Bc. Stanislav Hrdlička MUDr. Dagmar Stehlíková Vedoucí Mgr. Jan Adamus Pro mládež Mgr. Eva Musilová PhDr. Jarmila Daxnerová- Kvapilová web:

5 603 69, Kamenomlýnská 2 Modrá linka důvěry pro děti a mládež Brno Linka bezpečí pro děti a mládež Státní zastupitelství Břeclav Státní ZÚ Brno, vedoucí dislokovaného pracoviště, odd. podpory zdraví Programy Mgr. Petr Pivoda Bc. Zdeněk Mrázek Mgr. Marie Sponarová Nadace Naše dítě Mgr. Tomáš Foldyna státní zástupce MUDr. Michaela Trnková Hana Zapletalová Linka bezpečí OSPOD Helena Břeclav-kurátor pro mládež Šestáková Dětský lékař městys M.N.Ves MUDr. Eva Kučerová web: mudr.-eva-kuc

6 4. Analýza současného stavu Při tvorbě MPP jsme vycházeli ze současného stavu a z evaluace předchozích let. Žáci bezprostředně po programu vztahujícím se k prevenci na třídní hodině spolu s třídním učitelem diskutují o tématu, provádí sebehodnocení. Mají k dispozici schránku důvěry. Rodiče jsou o aktivitách informování prostřednictvím školního časopisu, na třídních schůzkách a prostřednictvím webových stránek. Sami jsou také zapojeni do prevence prostřednictvím možnosti setkání s psychologem, se kterým mají možnost konzultovat situací jejich dítěte. Proběhla také dvě interaktivní setkání na téma rizikového chování s rodiči. Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s MPP na pedagogické radě. Na základě jejich požadavků, vyhodnocování měsíčních výstupů ohledně počtu, způsobu a efektivitě řešení situací v jednotlivých třídách, jsou jim předkládány preventivní aktivity školy. Na měsíčních poradách je diskutována prevence a vždy jeden třídní učitel informuje o své třídě. Školní metodik prevence (dále ŠMP) vede deník, který slouží k záznamům jednotlivých šetření v oblasti prevence rizikového chování. Konzultuje spolu s výchovným poradcem (dále VP) situaci a jednání výchovné komise školy. Je informován o jednáních Orgánů sociálně právní ochrany dítěte (dále OSPOD). Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba se dále zejména zaměřit na: - Práce s odlišnostmi (menšiny, tělesně postižení) - Sebekázeň - Šikana, kyberšikana - Nekamarádské chování, přezdívky - Vulgární chování 4. Dlouhodobé cíle Stanovení těchto cílů je v souladu se strategií školy, vychází ze strategie v oblasti prevence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zahrnuje všechny oblasti rizikového chování. Musí zasáhnout všechny skupiny podílející se na prevenci v dlouhodobém časovém úseku. Cílovými skupinami jsou: žáci, učitelé, rodiče, školní metodik prevence.

7 4.1 Žáci Žák, který vstupuje do školy, se dostává do heterogenní skupiny jedinců, kteří si přinášejí zkušenosti ze vztahů v rodině, z předchozích skupin. A nepochybně se každý jedinec ve skupině chová jinak, než když je sám. Našim cílem je zaměřit na rozvoj osobnosti žáka, jeho sociální dovednosti a tím předcházet nežádoucímu rizikovému chování. a) Pomoci žákům, aby se vzájemně ve třídě poznali. Pokusit se žákům vytvářet prostor i pro neformální rozhovory, schůzky i mimoškolní akce, kde se poznávají v uvolněné atmosféře. Často se stává, že žáci jsou zaměřeni na úspěch. Nemalé části žáků se nedaří vyrovnat se přiměřeně se školními problémy a jinými náročnými situacemi. Dobré sociální vazby ve třídě jsou počátkem úspěchu. b) Stanovit ve třídě pravidla chování, která zabezpečí ohleduplné chování k sobě navzájem, posilovat kamarádské, mezilidské vztahy. Podílet se na jejich tvorbě a přijetí a tím je vést k odpovědnosti za své chování. Zejména by se měli zaměřit na nepoužívání vulgarizmů a urážek druhých, ironizování. Učit se umění naslouchat. Tvorba pravidel by neměla být opomíjena, žáci mohou začít např. jedním, ale dostatečně srozumitelným pravidlem již od 1. třídy. c) Uskutečňovat nácvik komunikačních dovedností jako jednu ze sociálních dovedností. d) Řešit konflikty optimálním způsobem, často o způsobu vhodného řešení mluvit. Zejména učitelé v nižších ročních, kteří jsou pro žáky nejdůležitější a nejvlivnější osobou, jsou těmi, kteří mají pravdivý názor a to zejména proto, že děti jsou k nim vázány emocionálně, by se měli právě na tuto oblast více zaměřit. Učit děti řešit konflikty ihned v zárodku, nenechat je přerůst. e) Vytvářet atmosféru důvěry, vést děti k tomu, aby věděli, že si mohou otevřeně povídat, že se ostatní nebudou smát a zesměšňovat jejich názory. Zejména malé děti často přebírají nálepkování, nepřijímají žáka, kterého učitel považuje za problematického. Učit žáky mluvit o svých pocitech, nedusit svoje problémy v sobě. f) Posilovat sebedůvěru a sebeúctu, umět se ocenit navzájem. Být sám sebou kladně hodnocen. g) Učit děti pracovat s odlišnostmi. Víme, že většina dětí má strach, obavu a neporozumění z něčeho, co je pro ně neznámé, co nechápou. V dnešní době přicházejí do škol stále častěji děti z jiného sociokulturního prostředí, z jiných zemí. Je nutné soustavně pracovat

8 na tom, aby si žáci byli vědomi svých práv, ale i práv druhých. S tím souvisí budování tolerance k odlišnostem. h) Vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Různými dotazníkovými šetřeními jsme zjistily nejen špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu, ale také zkušenost zejména s tabákem, a alkoholem. 4.2 Učitelé Velmi významnou skupinou pro realizaci MPP jsou pedagogičtí pracovníci. Učitel je často nazýván nositelem a zprostředkovatelem vzdělání, historických tradic, kulturních a morálních hodnot. V dnešní době však již škola nemá monopol na informace. Žáci je mohou získávat z médií, které jsou pro ně atraktivnější. Dětí a dospívající však stále více postrádají fungující rodinu, sourozenecké vztahy, pozitivní lidské společenství. Tak jako každé dítě či skupiny dětí mají své individuální zvláštnosti, tak také každý učitel má své individuální vlastnosti. Od 1. do 3. třídy základní školy, je pro žáky nejvlivnější osobou právě jejich učitel. Často jim do jisté míry nahrazuje nepřítomnost rodiče. Měl být citlivý na vztahy mezi dětmi, naslouchat jim, učit je rozlišovat žádoucí a nežádoucí chování. Předpokládá to citovou zralost učitele. Dokázat se potýkat s problémy klidně a objektivně, nenechat se vtáhnout do pří a hádek dětí. Zůstat citově stabilní nejen ve vztahu k dětem, ale i k rodičům žáků, ke kolegům. V pozdějších ročnících vliv pedagoga ustupuje do pozadí. Starší děti přebírají více zodpovědnost za své jednání a tak je nutné přizpůsobit přístup učitele k dospívajícím. V období dospívání jsou žáci velmi citliví na každou nespravedlnost. Od učitele to vyžaduje trpělivost, porozumění a toleranci. Učitel by měl dokázat oddělit chování od osoby a jeho vztahu k ní. Učit žáky spolupodílet se na rozhodování, pokoušet se dovolit jim být zodpovědnými. Jsou učitelé, kteří si najdou konzultační chvilku kdykoliv, a protože jsme poměrně malá škola, otevřený dialog mezi žáky a učiteli nebývá problémem. Zavedení pedagogických deníků jednotlivých tříd, které jsou přístupné ve sborovně školy, kde lze zapsat své poznatky, postřehy, řešení různých situací v dané třídě, je velmi dobrým počinem. Také podávání informací pravidelně 1xměsíčně na provozní poradě školy o jednotlivých třídách se velmi osvědčilo. Třídní učitel je motivován zajímat se o osobnostní zvláštnosti svých žáků, o jejich rodinné zázemí. Pokud je tedy našim cílem vytvářet bezpečné sociální klima je důležité se vzdělávat v oblasti sociálně osobnostních dovedností. Pozitivní formování třídního kolektivu není ani pro zkušeného pedagoga vždy snadný úkol.

9 4.3 Rodiče Velice významná skupina v naplňování cílů prevence naší školy jsou právě rodiče. Jistě by naše snaha působit na žáky v oblasti nežádoucího chování nemohla být úspěšná, pokud bychom nedokázali spolupracovat s rodiči žáků a co víc, přitáhnout je k činnosti. Postoje rodiny, její názory a chování ovlivňují dítě, a pokud by rodina nepodporovala cíle a aktivity školy, byla by naše snaha neefektivní. - V první řadě by měla být snaha navázat kontakt a spolupráci s rodiči. Rodiče by měli poznat třídního učitele, kdy rozhovor může být veden méně formálně. - Vhodnou formou je informovat, co od nich třídní učitel očekává a co nabízí možnost kontaktování při problémech-telefonicky, em, osobně. - Seznámit je se školním řádem, který je vyvěšen na webových stránkách školy, stručnější verzi podepisují v žákovské knížce. - Rodiče seznámit s výchovným poradcem, metodikem prevence a s preventivní strategií školy na Shromáždění školy začátkem každého školního roku. Rodiče by měli být informováni, že preventivní působení v oblasti rizikového chování prostupuje celým školním výchovně vzdělávacím programem, jednotlivými předměty spirálovitě, kdy témata se opakují a navazují na sebe vyšší úrovní. - Minimální preventivní program i s přehledem akcí umístit na webových stránkách školy, včetně hodnocení předchozího roku, které je také součástí Výroční zprávy školy. - Informovat rodiče prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách s programy prevence na následující školní rok. - Seznámit rodiče s volnočasovými aktivitami v rámci školy, obce, blízkého okolí - V školním časopisu pravidelně seznamovat s probíhajícími aktivitami. - Rodiče by měli vědět, že škola se bude chovat zodpovědně k prevenci, bude se snažit vytvářet podmínky předcházení rizikového chování. Bude dostatečně chránit jejich dítě a vytvářela podmínky pro jeho zdravý vývoj Školní metodik prevence Jak z názvu funkce vyplývá, je právě on tou osobou, jehož činnost je vymezena právním předpisem, tedy vyhláškou č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve

10 školách a školských poradenských zařízeních. Prvořadými funkcemi je jeho činnost metodická, koordinační a poradenská. Cílem je navrhovat takové konkrétní kroky při tvorbě MPP v daném školním roce, které vychází z evaluace předcházejícího roku a navazují na něj. ŠMP koordinuje samotnou tvorbu MPP a dlouhodobým cílem je zapojit do procesu tvorby všechny pedagogické pracovníky školy. Na základě shromažďování podkladů od třídních učitelů, krátkými měsíčními hodnoceními řešení rizikového chování v jednotlivých třídách, vypracovává ŠMP návrhy na skladbu aktivit pro jednotlivé cílové skupiny. Těžiště práce v prevenci rizikového chování musí spočívat v kvalitní práci třídního učitele. Cílem ŠMP je napomáhat a zejména metodicky vést své pedagogické kolegy. Postupnými kroky je přesvědčovat a vést k pravidelné preventivní práci s třídním kolektivem. Zejména na třídnických hodinách, kde ŠMP může pomoci. Snažit se více zapojit do učitele tvorby MPP. Napomáhat třídním učitelům vyhledávat problémové projevy chování u žáků. Cílem je dále pokračovat v nastoleném a osvědčeném adaptačním programu pro 6. třídy, kdy se vytváří nový kolektiv. Na naší škole zejména proto, že přicházejí žáci z okolních spádových obcí. ŠMP a třídní učitelé se formou několikadenního adaptačního pobytu, který je spojen s ekologickou výchovou snaží poznat vztahy v utvářeném novém kolektivu. A jak jsme se již několikrát přesvědčily, je právě tento pobyt pro všechny velmi důležitý. Dlouhodobým cílem je také vytvořit spolupracující tým ŠMP, VP a vedení školy. Vzhledem k tomu, že naše škola není příliš velká, předávání informací nebývá problém. Vzájemná informovanost a týmová spolupráce vytváří dobré předpoklady pro preventivní aktivity rizikového chování. Také spolupráce s odbornými pracovišti a institucemi v oblasti prevence napomáhá naplňovat cíle a strategii v oblasti prevence. Velice důležité je také předávání veškerých poznatků ostatním pedagogickým pracovníkům. Zajistit prostor pro pravidelné předkládání informací na pedagogických radách čtvrtletně a na měsíčních poradách. Informovat o programech, týkajících se prevence, hodnocení jednotlivých akcí, výsledků řešení, metodách a formách primární prevence. Navozovat diskuzi a snažit se o společné řešení. ŠMP shromažďuje písemné záznamy z jednání s žáky s rizikovým chováním, podklady pro hodnocení jednotlivých programů v oblasti prevence, zpětnou vazbu z realizace těchto programů. Prostřednictvím konzultačních hodin, setkáním v případě potřeby kdykoliv, informační nástěnkou a schránkou důvěry, ŠMP komunikuje a vytváří prostor pro poskytování preventivní činnosti školy.

11 5. Krátkodobé cíle pro cílové skupiny 5. 1 Žáci V rámci zlepšování klimatu třídy, sociálních vazeb, kamarádství, mezilidských vztahů, sociálních dovedností, prevence šikany, zvyšování odolnosti proti zátěžovým situacím, předcházení únikovému chování Účast na tvorbě třídních pravidel Aktivní zapojení v třídních hodinách, aktivní spolupráce, zpětná vazba třídnímu učiteli Upevňování, aktivní používání základních pravidel slušného chování Znalost výchovných opatření Aktivní účast v preventivních programech a evaluace těchto programů, zpětná vazba Využívání mimoškolních aktivit Zapojení do sociometrického šetření, mapování náchylnosti k rizikovým formám chování, znalost důsledků ubližování, šikanování znalost právních důsledků šikanování, zastrašování, rasismu (8. a 9. ročník) 5. 2 Učitelé vlastním kladným příkladem vést žáky k upevňování a k aktivnímu používání pravidel slušného chování pozdrav, poděkování, tolerance k individuálním zvláštnostem a odlišnostem nastavení otevřené komunikace mezi učitelem-žákem: pravidelné třídnické hodiny, zpětná vazba, vyhodnocování informací od žáků, účast na přípravě pravidel třídy, konzultační hodiny, atmosféra důvěry, pravidelná kontrola absence-předcházení a včasné odhalování záškoláctví, předávání informací o preventivních programech a vzájemná diskuze jako prostředek evaluace komunikace mezi učitelem - rodičem: zajištění informovanosti o preventivních programech prostřednictvím webových stránek, předávání informací na třídních schůzkách, konzultačních chvilkách, prostřednictvím písemných sdělení a propagačních materiálů vytvoření otevřeného informačního toku mezi pedagogy aktivní účast na přípravě MPP, jeho realizaci a hodnocení

12 účast na doporučených vzdělávacích akcích v rámci prevence rizikového chování 5. 3 Rodiče vlastním kladným příkladem v rámci rodiny upevňovat pravidla slušného chování a podporovat aktivity školy pravidelná kontrola žákovských knížek, včasné omlouvání absence otevřená komunikace s třídním učitelem, jednotné působení rodiny a školy účast na konzultačních hodinách a třídních schůzkách vedených v netradičním duchu např. prohlížení videozáznamů a fotografií z akcí dětí navázání spolupráce z řad rodičů při vyplnění volného času dětí vedení zájmových útvarů zapojení rodičů do školních akcí Sběr papíru, Ples školy, Karneval, Den Země, Mistroství v mažoretkovém sportu, sportovní odpoledne aj Školní metodik prevence zapojit do přípravy MPP všechny vyučující předávat informace podle potřeby (1x měsíčně na poradě školy) hodnocení a předávání podrobnějších informací na pedagogické radě-čtvrtletně napomáhat při tvorbě pravidel třídy, nabízet aktivity na třídnické hodiny podle aktuální nabídky se účastnit školení a seminářů v rámci prevence rizikového chování aktualizovat kartotéku materiálů 6. Plán aktivit pro jednotlivé cílové skupiny 6. 1 Žáci Aktivity primární prevence u cílové skupiny žáci jsou realizovány formou pobytové akce, skupinové práce, bloků, interaktivních seminářů, besed, individuálních konzultací, popřípadě přednášky. Aktivity jsou zajišťovány ŠMP ve spolupráci s ostatními pedagogy.

13 Jsou vybírány tak, aby vhodným způsobem doplňovaly výuku, korespondovaly s ní a zejména vedly k naplnění cílů primární prevence. Žákovská rada cílem je podílet se na pozitivním klimatu s otevřenou komunikací mezi žáky, vedením školy a rodiči. Žáci nepřijímají pravidla a jiná omezení v případě, že jim nerozumí, nemohou o nich diskutovat, pochopit je a poté respektovat. Komunikace vedená formou argumentace, otevřené kladení otázek je mnohem účinnější, než pouhé nařízení, zákazy a omezení. Jsou zde zástupci jednotlivých tříd, kteří jsou nejbližším spolupracovníkem třídního učitele, kteří vznáší své připomínky a návrhy. Zástupci od tříd se schází pravidelně 1x měsíčně a přenáší informace ke své třídě. Primární prevence v rámci vyučovacího procesu obsažená ve Školním vzdělávacím programu 1. ročník Člověk a jeho svět: uč. Škola záškoláctví uč. Naše škola vandalismus a násilné chování, záškoláctví uč. Cesta do školy uč. Domov uč. Zdraví zdravá výživa, drogové závislosti, alkoholismus, kouření uč. Okolí školy a bydliště vandalismus, násilné chování, kriminalita a delikvence uč. Ve velkém obchodě Český jazyk a literatura: Průběžné čtení v čítance a v knihách souvislé četby. 2. ročník Prvouka: uč. Člověk mezi lidmi intolerance a rasismus, násilné chování, šikana a kriminalita, agrese uč. Chceme být zdraví drogové závislosti, alkoholismus, kouření, virtuální drogy, gambling uč. Péče o zdraví uč. Ochrana přírody vandalismus a násilné chování, kriminalita, šikana

14 Výtvarná výchova a praktické činnosti: Průběžně v konkrétních hodinách. Český jazyk a literatura: Průběžné čtení v čítance a v knihách souvislé četby. 3. ročník Prvouka: uč. Svět kolem nás - vandalismus, násilné chování, šikana, kriminalita a delikvence uč. Poznávání přírody uč. Člověk a příroda 4. ročník Vlastivěda: uč. Vlast vandalismus, násilné chování, kriminalita a delikvence uč. Obrazy z českých dějin uč. Život člověka a jeho životní prostředí vandalismus, násilné chování, kriminalita, delikvence, drogové závislosti Matematika: Průběžně gambling, kriminalita a delikvence. Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Přírodověda: uč. Rozmanitost přírody vandalismus, násilné chování uč. Příroda v zimě, na jaře 5. ročník ČJ a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Využívání aktuálních literárních podnětů.

15 Vlastivěda: uč. Česká republiky, Evropa, Svět vandalismus, kriminalita, rasismus + intolerance Přírodověda: uč. Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí vandalismus, kriminalita, delikvence, zdravý životní styl Matematika: Průběžně gambling, kriminalita a delikvence. Informatika: Kyberšikana, zdravý životní styl Po pěti letech by děti měly umět: definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými mít základní sociální dovednosti umět se chránit před cizími lidmi mít základní zdravotní návyky umět si správně zorganizovat svůj volný čas umět rozlišit léky a návykové látky znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát následky užívání návykových látek umět odmítat 6. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Výchova k občanství: uč. Domov a rodina rasismus a intolerance, vandalismus a násilné chování, šikana uč. Naše vlast- lidská práva uč. Obec, region, země

16 Výchova ke zdraví: uč. Zdravý způsob života drogové závislosti, záškoláctví, vandalismus a násilné chování, vrstevnické vztahy uč. Hygiena, výživa a stravovací návyky- anorexie, bulimie-poruchy příjmu potravy uč. Člověk a příroda vandalismus, násilné chování, kriminalita uč. Domov a bydlení vandalismus, násilné chování, kriminalita, šikana uč. Ekonomika rodiny drogová závislost, gambling, kriminalita a delikvence, násilné chování Přírodopis: uč. Země a život (jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy) vandalismus, rasismus, násilné chování Dějepis: Průběžně dle obsahu osnov násilné chování, vandalismus (Pravěk + Starověk) 7. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Zeměpis: Zeměpis světadílů a oceánů uč. Amerika rasismus, vandalismus, násilné chování, drogové závislosti uč. Asie uč. Evropa uč. Politické rozdělení světa Dějepis: uč. České a slovenské národní obrození rasismus, xenofobie uč. Národně osvobozovací hnutí 1. pol. 19. st. uč. Liberalismus, nacionalismus a počátky sociálních teorií Výchova k občanství: uč. Rodina, národ, vlast antisemitismus, xenofobie

17 uč. Kultura a její rozvíjení uč. Stát a právo kriminalita, násilné chování 8. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Chemie: Průběžně dle učebního plánu (chemické reakce) drogové závislosti, vandalismus, kriminalita Zeměpis: Zeměpis ČR uč. Obyvatelstvo rasismus uč. Můj domov vandalismus Výchova ke zdraví: uč. Základy rodinného života I., II. vandalismus, násilné chování, kriminalita, drogové závislosti, média a násilí, krizové životní situace Výchova k občanství: Průběžně učivo dle učebních plánů, média, extremismus Dějepis: uč. 1. a 2. světová válka intolerance, vandalismus, násilné chování, agrese uč. Období mezi světovými válkami a poté až do současnosti (rasismus, nacionalismus atd.) 9. ročník Český jazyk a literatura: Průběžné čtení ukázek v čítance a v knihách souvislé četby. Chemie: Průběžně dle konkrétního obsahu látek daných osnovami pro ZŠ. uč. Chemie ve společnosti drogové závislosti, vandalismus

18 Zeměpis: uč. Typy krajin vandalismus uč. Kulturně geografické oblasti vandalismus, rasismus uč. Rekreace geografické oblasti uč. Obyvatelstvo geografické oblasti Dějepis: uč. Holocaust za II. světové války rasismus a antisemitismus, vandalismus a násilné chování Informatika: Průběžně počítačová kriminalita, závislost na počítačích a internetu, násilí v počítačových hrách, kyberšikana Výchova k občanství: uč. Sociální péče kriminalita, násilné chování, vandalismus uč. Právní vztahy uč. Pravidla soužití uč. Hnutí skinhead, terorismus- extremismus Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět pojmenovat základní návykové látky znát jejich účinky na lidský organizmus orientovat se v problematice závislosti znát základní právní normy vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku posilovat své sebevědomí správně se rozhodovat, odmítat zaujímat zdravé životní postoje orientovat se v problematice sexuální výchovy bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc zvládat základní sociální dovednosti

19 Specifická prevence Aktivity MPP pro žáky: zajišťuje společnost Podané ruce Brno Termín: v průběhu celého roku Třída Název Počet hodin Poznámky - cena 1. Prevence kouření 2h 500,- 2. A Prevence kouření 2h 500,- 2. B Prevence kouření 2h 500,- 3. Prevence užívání alkoholu Prevence kouření 2h 2h 500,- 500,- 4. A Prevence užívání alkoholu Vandalismus 2h 2h 500,- 500,- 4. B Prevence užívání alkoholu Vandalismus 2h 2h 500,- 500,- 5. Já+Ty=My 3h 750,- 5. Na síti 2h 500,- (kyberšikana) 6. Šikana 3h 750,- Příběh Moniky 2h 500,- 7. Nekonečný příběh 2h 500,- 8. Jak může droga 3h 750,- ovlivnit mé vysněné povolání 9. Sex včas 2h 500,- - Dotazníky Socioklima Třída, říjen, listopad - práce se třídou Mgr. Mikulková 4., 5., 6. Třída listopad, leden, březen - další aktivity podle aktuální nabídky

20 6. 2 Cílová skupina učitelé Minimální preventivní program je součástí výchovné i naukové složky vzdělávání, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Škola poskytuje žákům nezkreslené informace přiměřené jejich věku o jednotlivých formách rizikového chování. V rámci výuky pedagogové používají kromě tradičních metod práce i samostatnou práci (slohová cvičení, referáty, informace z medií ), besedy a diskuse, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, odmítání, párové a skupinové práce, projektové vyučování aj. Nespecifická prevence Prevence nespecifická je cílena převážně na žáky, ale účastní se jí i učitelé a rodiče, někdy i občané. Odehrává se formou následujících aktivit: A/ Tradiční aktivity školy vítání prvňáčků ve škole účast na olympiádách a soutěžích (práce s talentovanými žáky) práce s integrovanými žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami celoroční projektové dny sportovní soutěže ve vybíjené, florbale, kopané, basketbalu, atletice exkurze, návštěvy výstav a besedy pro vycházející žáky pěvecké a recitační soutěže Mistrovství v mažoretkovém sportu Jarmark řemesel Výlety a exkurze Slavnostní loučení s žáky 9. tříd Výstavy prací žáků Školní akademie Přispívání do školního časopisu Spolupráce s dětským klubem Brouček

21 Sportovní a kulturní akce pro žáky spádových obcí Návštěvy divadla Marta v Brně Školní ples B/ Zájmové kroužky - Jejich nabídka je vyvěšena na webových stránkách školy 7. Evaluace Evaluace Minimálního preventivního programu není pouze jeho hodnocením, ale slouží také jako základ pro plánování aktivit v rámci prevence na příští rok. Součástí evaluace by měly být dvě složky- kvalitativní a kvantitativní. V nich zhodnotíme, zda bylo dosaženo námi zvolených cílů, jsou splněny potřeby a zda bude v nastaveném dále pokračovat. Evaluace zahrnuje také počty aktivit a účast v nich. Evaluace probíhá průběžně celý školní rok (zaznamenávány aktivity, hodnoceny prostřednictvím dotazníků, průběžná práce a hodnocení TU ). ŠMP shromažďuje a zaznamenává výskyt rizikových forem chování, jednání s žáky a rodiči. Dvakrát během školního roku ŠMP hodnotí na pololetní pedagogické radě průběžnou činnost a na závěr roku za přispění TU zpracovává zprávu a hodnocení, které jsou součástí závěrečné zprávy školy. Toto se stává východiskem pro tvorbu MMP na následující školní rok. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha 1- Krizový plán školy Příloha 2- Školní program proti šikanování Příloha 3- Dopis rodičům ohledně šikany

22 Příloha 1 Krizové plány školy Moravská Nová Ves Krizový plán (Co dělat když ) Vzhledem k prevenci rizikového chování ve škole je nutné věnovat zvýšenou pozornost jakékoliv změně v chování i prospěchu žáka, popřípadě změny vyskytující se v kolektivu. Výchovná komise: Ředitel školy v případě závažných problémů žáka svolává výchovnou komisi. Jejími členy jsou: ředitel školy nebo jeho zástupce (ŘŠ,ZŘŠ), výchovný poradce (VP), školní metodik prevence (ŠMP), třídní učitel (TU), další členové dle potřeby zástupce orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) VP stanoví termín výchovné komise. TU pozve zákonné zástupce a připraví podklady pro jednání. NÁVYKOVÉ LÁTKY 1. Žák je v ohrožení života, je zjevně pod vlivem drog poskytnout nezbytnou první pomoc zavolat záchrannou službu první pomoci informovat ředitele školy (v případě nepřítomnosti ZŘŠ) informovat TU, ŠMP, VP informovat zákonné zástupce (pokud není dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte OSPOD) volat Policii ČR pedagog zaznamená vyjádření žáka a provede zápis o případu TU pozve rodiče do školy a spolu s VP nebo ŠMP se dohodne na další postup o společné pomoci

23 v případě zájmu poskytne ŠMP informace o možnostech odborné pomoci škola vyvodí sankce dané školním řádem (nutnost rozlišení distributora a uživatele) 2. Žák je pod vlivem drog nebo trpí abstinenčními příznaky, jeho život není jednoznačně ohrožen informovat ŘŠ (v případě nepřítomnosti ZŘŠ) přivolat zákonné zástupce do školy, vyzvat je k vyzvednutí žáka, informovat je o dané skutečnosti, z jednání provést zápis, uložen u ŠMP informovat VP, TU, ŠMP provést záznam o případu (ŠMP, VP) TU pozve rodiče do školy na jednání výchovné komise a spolu s VP nebo ŠMP se dohodne další postup o společné pomoci prodiskutovat problém se žákem nebo zajistit, aby ho projednal s VP nebo ŠMP, nabídnout další odbornou pomoc v případě zájmu 3. U žáka nalezena tolerovaná drogy zamezení další konzumace, látku odebrat za přítomnosti alespoň jednoho svědka zapsání - datum, čas, místo nálezu provést záznam o případu, opatřit také podpisem žáka informovat vedení školy, VP, TU, ŠMP TU informuje zákonné zástupce a jsou pozváni na výchovnou komisi dále postupovat dle školního řádu drogy 4. U žáka nalezena nedovolená droga, neznámá látku nebo vybavení k užívání odebrat látku za přítomnosti další osoby informovat ŘŠ (v případě nepřítomnosti ZŘŠ) látku nerozbalovat, nemanipulovat s ní, dát ji do obálky, obálku zalepit, označit razítkem a uložit ji do trezoru

24 provést záznam o případu (popsat vzhled látky, obal, místo a čas nálezu, zápis podepíší dvě dospělé osoby a ten, u koho byla látka nalezena, jestliže odmítne, uvedeme - odmítl podepsat) oznámit věc Policii ČR informovat VP, TU, ŠMP TU bude informovat zákonné zástupce, provede zápis a zve je na výchovnou komisi 5. Žák je přistižen při prodeji drog neodebírat látku informovat ŘŠ, VP, TU, ŠMP ředitel zavolá Polici ČR provést záznam o případu, stručně popsat a opatřit i podpisem žáka, pokud odmítne, uvedeme skutečnost do záznamu TU bude informovat zákonné zástupce a provede zápis, požádá je, aby se dostavili okamžitě do školy a byli přítomni konání Policie ČR TU zve rodiče na výchovnou komisi Dále postupuje dle školního řádu V případě, že zákonný zástupce se odmítne dostavit do školy, ředitel případ oznámí odboru sociálních věcí na MÚ příslušný bydliště dítěte!! užívání 6. Našli jsme na půdě školy drogy, neznámou látku nebo vybavení k jejich Informovat ŘŠ danou věc uložit do trezoru provést záznam o případu (popsat vzhled látky, obal, místo a čas nálezu) danou věc oznámit Policii ČR informovat VP, TU, ŠMP

25 VANDALISMUS pedagog zjistí úmyslné ničení majetku, hlásí toto zákonnému zástupci informuje vedení školy viník nahradí úmyslně způsobenou škodu dále postupujeme podle školního řádu škodu většího rozsah a v případě, že viník není ochotný škodu nahradit, hlásíme věc Policii ČR pokud lze věc opravit, dohodneme se na tomto způsobu OZNAMOVÁNÍ TRESNÉ ČINNOSTI V případě, že je zaměstnanec školy svědkem trestné činnosti nebo se o ní dozví, ohlásí to ŘŠ. Je proveden písemný zápis. Škola celou záležitost oznámí Policii ČR ŠETŘENÍ A VÝSLECH POLICIÍ ČR Vstup policie do školy Policista se hlásí u ŘŠ, případně ZŘŠ policista je povinen prokázat se stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie v případě pochybností o totožnosti policisty si zaměstnanec školy ověří totožnost telefonickým dotazem na pracoviště policie ŘŠ nebo ZŘŠ se seznámí s předmětem policejního úkonu a důvody, je k němu vedou Policie může vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech, předvolat nebo předvést žáka mimo školu. KRÁDEŽE Informovat ŘŠ Informovat VP, TU, ŠMP TU provede přesný zápis po důkladném prošetření

26 V případě, že se stala krádež na majetku školy, může ředitel školy oznámit krádež Policii ČR, pokud se nejedná o majetek školy, poučíme zákonného zástupce poškozeného o možnosti podat trestní oznámení V případě zjištění viníka krádeže je viník a jeho zákonný zástupce pozván na jednání výchovné komise Dále postupujeme podle školního řádu ZÁŠKOLÁCTVÍ Informovat ředitele školy TU se důsledně a citlivě pokusí zjistit příčinu záškoláctví Kontaktuje zákonné zástupce TU společně s VP, ŠMP domluví další postup práce s dítětem a zákonnými zástupci Přistupujeme k jednotlivým případům individuálně se snahou zajistit pravidelnou docházku do školy Dále postupujeme dle školního řádu ŠIKANA Konfrontovat své postřehy s kolegy. Informovat TU, ŘŠ (jeho zástupce), VP. Konzultovat další postup, případně požádat o konzultaci odborné pracoviště. Provést rozhovor s informátory, svědky. Rozhovor musí být proveden v úzkém kruhu (s VP, TU), diskrétně (ostatní žáci by neměli vědět o možném vyšetřování, abychom ochránili vypovídající). Provést zápis z těchto jednání, nechat si zápis podepsat. Informovat rodiče případné oběti prostřednictvím ŘŠ, navázat úzkou spolupráci, požádat o schůzku, hledat společně znaky možné šikany. Provést zápis z jednání. Vyslechnout oběť zaručit bezpečí a důvěrnost informací. Důležitá je důvěra oběti k osobě, která vede rozhovor (nutné vhodně volit mezi TU, VP, ). Vyslechnout agresory, nehodnotit jejich výpověď. Provést zápis. Zajistit odbornou péči (např. v PPP) Vyhodnotit situaci, navrhnout individuální výchovná opatření agresorů dle stupně šikanování, věku a celkového chování agresorů.

27 Prostřednictvím ŘŠ svolat výchovnou komisi seznámit rodiče s celou situací (nutno dodržet mlčenlivost, diskrétnost, nehovořit o výpovědích oběti, informátorů ani svědků) a se závěrečným řešením. Nabídnout jim spolupráci a požádat je o spolupráci. (V případě odmítnutí oznámit OSPOD, případně Policii ČR.) Znova prostřednictvím ŘŠ kontaktovat rodiče oběti, seznámit je se závěry vyšetření problému, nabídnout jim další spolupráci. Práce s třídním kolektivem (dlouhodobá záležitost), rozebrat danou situaci, prodiskutovat ji (vynechat citlivé detaily), oznámit potrestání viníků, zaměřit se na primární prevenci. V mimořádných případech informuje ŘŠ Policii ČR, další příslušné instituce (OSPOD). Zároveň rodičům doporučí dobrovolné umístění dítěte do pobytového zařízení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném Čeho se rozhodně vyvarovat! v počáteční fázi vyšetřování před celou třídou (pak už nevyšetříme nic) konfrontace oběti a agresora, svědků a agresora (všichni musí být utajení ), nebo dokonce oběti a rodičů agresorů bagatelizace problému rychlých řešení řešení případu před třídou řešení bez pomoci dalších kolegů, případně odborníků (utajení problému) prozrazení informačních zdrojů, svědků musíme mít na paměti, že žádný případ se nedá vyřešit přesně podle šablony

28 Příloha číslo 2 Školní program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás pronásledovat po celý život. Začíná v rodině mezi sourozenci, pokračuje ve školce a v dalších školách, v zájmových skupinách, v zaměstnání, v partnerských vztazích Šikanování je nebezpečně rozbujelou sociální nemocí ve společnosti, jejímž důsledkem je poškozování zdraví jednotlivce, skupin, včetně rodiny a společnosti vůbec. Michal Kolář, Nová cesta k léčbě šikany 1. ÚVOD Školní program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy Moravská Nová Ves. Vychází z Metodického pokynu MŠMT č. j.22294/2013-1ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Tento program proti šikanování slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a konkrétní postupy řešení. Je určen všem pedagogickým, ale i nepedagogickým pracovníkům školy, rodičům a žákům naší školy. Školní program proti šikanování je zaměřen na specifickou primární prevenci a prevenci sekundární, jde o program sekundární prevence. Důraz primární specifické prevence musí být v práci třídních učitelů. Prvořadým úkolem je vybudování takových vztahů v kolektivu třídy, aby byla posílena imunita proti nákaze šikanování. Nedílná je také úloha výukových předmětů, které mají významný vztah k prevenci sociálně patologických jevů. Sekundární prevencí potom rozumíme zejména diagnostiku a léčbu šikany. Počáteční stadia diagnostikují a léčí třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence, pokročilejší stádia probíhají ve spolupráci s odborníky. 2. CÍL PROGRAMU Školní program proti šikanování si klade za cíl co nejúčinněji ochránit děti před šikanou. V případě výskytu předkládá metody řešení a další opatření zaměřená přímo na nápravu.

29 3. STRUKTURA ŠKOLNÍHO PROGRAMU PROTI ŠIKANOVÁNÍ 3.1 Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu - Motivovat k otevřenosti při mapování aktuální situace v jednotlivých třídách - Klást důraz na rizika interpretace a předávání informací - Posílit samostatnost pedagoga při prováděném šetření Na počátku školního roku zmapování vztahů v jednotlivých třídách pomocí anonymních dotazníků, které jsou přizpůsobeny dané věkové skupině. Orientační mapování v 1. a 2. ročníku formou hry, pozorováním atd. V 3. až 6. ročníku dotazník Socioklima Sokl Junior. Vyhodnocení třídním učitelem, seznámení s výsledky ŠMP, společné stanovení dalšího postupu. Vytvoření třídních pravidel a důsledné dodržování jejich obsahu. Pro žáky 6. ročníku zrealizovat adaptační program Ekokůň, na kterém třídní učitel zmapuje vztahy tvořícího se třídního kolektivu. Jedním ze základních opatření k ochraně dětí před projevy šikanování je vzájemná domluva a stanovení jednotného postupu. Schopnost rozpoznat jednotlivá stádia šikanování a stanovení následných kroků jejich řešení (viz příloha Stadia šikany, Krizový plán) 3.2 Společné vzdělávání a supervize - Všichni pedagogové se seznámí s novým Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve školách - Seznámení s metodickými materiály : Nová cesta k léčbě šikany, M.Kolář, Metodické materiály a dotazníky k mapování výskytu šikany - Účast na seminářích s tématikou Klima třídy, Šikana. - Supervize s Mgr.Mikulkovou-autorkou programu Socioklima, - Zvyšování kompetencí při práci s třídním kolektivem - Vzájemná spolupráce při práci se skupinou 3.3 Užší realizační tým - Vedení školy - Výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel - Zpracování dlouhodobého plánu a dílčích cílů - Koordinace při krizových situacích - Následná práce se třídními kolektivy

30 - Tvořen: ředitelka školy Mgr.Grossmannová, výchovná poradkyně Mgr. Petrjánošová, metodik prevence Mgr. Budišová - Vedení školy vytváří podmínky pro budování ochrany dětí před šikanováním 3.4 Společný postup při řešení šikanování Jedním z elementárních opatření k ochraně dětí před násilím je domluva pedagogů jak postupovat při řešení šikanování. Tento krizový scénář je nezbytný proto, abychom dokázali dítěti pomoci. Dva základní scénáře: Situace, které zvládne škola sama a) první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu b) celková léčba pro řešení prvních dvou stádií šikanování Scénáře, kde potřebuje škola pomoc zvenku c) první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu d) krizový scénář pro obyčejnou pokročilou šikanu e) krizový scénář pro komplikovanou pokročilou šikanu (např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování) f) celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou Základní kroky při řešení počátečního stadia šikany 1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a rozpoznání zda nejde o neobvyklou formu šikanování Je nutné na počátku odhadnout, jak je šikanování ve skupině rozvinuto. Učitel, který má podezření na šikanu, konfrontuje své poznatky s dalšími kolegy 2. Co nejdříve oznámit své podezření vedení školy, výchovnému poradci, třídnímu učiteli a konzultovat další postup 3. V případě kyberšikany zajistit pomoc odborného pracovníka (IT kolega zajistí důkazy, zamezí útočníkovi přístup k telefonnímu číslu či k jiné službě 4. Provést rozhovor s informátory a oběťmi rozhovor je veden diskrétně, individuálně. Někdy šikanu zachytí pedagog a rozhovor s informátory odpadá. Při rozhovoru s obětí je důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci. Provedeme zápis a necháme si jej podepsat. Vhodné, aby rozhovor vedl třídní učitel a ŠMP.

31 5. Nalezení vhodných svědků informátoři a oběť vytipují svědky, kteří budou pravdivě vypovídat 6. Individuální rozhovory se svědky- mluvíme s nimi jednotlivě, zorganizujeme je tak, aby o nich druzí nevěděli (např. po vyučování) Nikdy nevyšetřujeme společně svědky a agresory, nekonfrontujeme oběti a agresory!!! 7. Ochrana oběti - je třeba chránit oběť do doby, než se vše vyřeší. Zajistíme zvýšený dozor, zorganizujeme bezpečný odchod a příchod do školy a ze školy. 8. Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovorů a) Rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory směřování k metodě usmíření. V případě, že se jedná o první 2 stadia a násilí nemělo vážnou podobu, uvažujeme o metodě usmíření. Znovu mluvíme s oběťmi a agresory a posuzujeme vhodnost této metody. b) Rozhovor s agresory, případná konfrontace mezi nimi směřování k metodě nátlaku. Rozhovor s agresory je posledním krokem vyšetřování, musíme na něj být dobře připraveni. Je nutné mít shromážděny všechny důkazy, agresory musíme okamžitě zastavit v jejich chování. 8. Svolání výchovné komise v rámci společného setkání pedagogů a žáka- agresora a jeho rodičů rozhodnout o výchovných opatřeních. Připravit strukturu setkání seznámení rodičů s problémem, postupné vyjádření přítomných pedagogů, vyjádření žáka, rozhodnutí komise za zavřenými dveřmi, seznámení rodičů žáka (agresora) se závěry komise. 9. Rozhovor s rodiči oběti důležité setkání s rodiči oběti. Rodiče informujeme o zjištěních a závěrech školy, domluvíme další opatření, nabídneme spolupráci. 10. Práce se třídou třídní kolektiv seznámíme o potrestání agresorů. Po vyšetření šikany a potrestání viníků je potřeba pracovat s celou třídou, protože šikana je problém trvalý, je nutné nadále budovat kamarádské a bezpečné vtahy v celé třídě. Je možné využít spolupráci s profesionály (Středisko výchovné péče, PPP ) 11. Třídní schůzka je potřeba informovat rodiče, že ve třídě byla šikana, kterou škola řešila (podle závažnosti informujeme na běžné schůzce nebo je svolána mimořádná)

32 3.5 Primární prevence v třídních hodinách - Dlouhodobý plán práce se třídou - Podporování mezilidských vztahů úcta, respekt - Stanovení limitů rozvoj sebekázně a kázně - Tvorba pravidel - Zvládání konfliktních situací, tlumení agresivních sklonů a projevů - Vztah k autoritě - Řešení aktuálních problémů - Schopnost sdělit, obhájit, respektovat, změnit názor, postoje - Součástí všech třídních hodin hry, které jsou nedocenitelné pro nácvik chování, hry učí zvládat agresivitu Práce třídního učitele je nezbytnou podmínkou prevence šikanování již od 1. Třídy, učitel pracuje se skupinovou dynamikou, podpora pozitivních vztahů ve skupině. Třídní hodiny na 1. Stupni mají své zvláštnosti hraní her, rolí, pohádek, čtení bajek 3.6 Primární prevence ve výuce - Postoje pedagogů sebeúcta, profesní čest, sociální dovednosti, umění práce se skupinou - Učitel vzor - Využití témat předmětů k získání znalostí, dovedností, postojů - Vztah k povinnostem - Práva a povinnosti - Sebepoznání, sebehodnocení - Motivace a pracovní morálka - Zařazení témat k posílení prevence ve výuce: - Tolerance, intolerance, poznávání jiných kultur Rv, Vo, Z - Kamarád, kamarádství Jč-sloh, RV, - Rodina, volný čas, osobnostní rozvoj RV, VZ - Volný čas, moje rodina Aj, Rv, Vo - Týmová spolupráce, pomoc, motivace TV

33 3.7 Prevence ve školním a mimoškolních programech mimo vyučování Předpokladem účinného boje proti šikanování nemůže být pouze třída a práce v ní, je nutný celoškolní přístup. Měl by být přirozenou součástí celé školy, všech činností, které škole pořádá. - Přestávky, čas mezi vyučováním, družina - Výlety, exkurze, návštěvy kulturních a sportovních akcí - Práce v zájmových útvarech, mimoškolních aktivitách, školy v přírodě, lyžařský kurz - Podporovat kreativní atmosféru, snažit se o minimalizovaní chvil, kdy se žáci nudí - Při všech těchto činnost dodržujeme předem nastavená pravidla - Rozdělit žáky do menších skupin, učitel je s nimi v neustálém kontaktu, společné hodnocení, v problémových skupinách posílený pedagogický dozor - Zapojení do mimoškolních aktivit rodiče 3.8 Ochranný režim Zde můžeme mluvit o dvou rovinách: Interní zdroje - Školní řád - Účinné dozory - Krizové scénáře pro jednotlivé formy rizikového chování - Třídní pravidla Externí zdroje - Legislativní opatření - Metodické pokyny MŠMT (k řešení šikanování) 3.9 Spolupráce s rodiči - vhodným způsobem seznámit rodiče s aktivitami školy, s problémem šikany - Den otevřených dveří - snaha zapojení rodičů alespoň do některých aktivit školy - vstřícné prostředí spolupráce, kontakt s rodiči prostřednictvím elektronické komunikace - Rada školy - nabídka pomoci při závažnějších případech šikany poskytnutí poradenských služeb rodičům oběti a agresorů

34 3.10 Školní poradenské služby - Činnost výchovného poradce - Činnost školního metodika prevence - Třídní učitelé, ostatní pedagogové Prvořadým úkolem musí být schopnost poskytnout radu a pomoc týkající se šikanování. Služby individuální, skupinové žákům, rodičům, pedagogům. ŠMP- garant tvorby, evaluace programu proti šikanování Vzájemná spolupráce- VP, ŠMP, Tř.uč. ostatní pedagogové 3.11 Spolupráce se specializovaným zařízeními - při řešení šikany vhodná spolupráce s institucemi: a) rezort školství PPP, SVP, SPC b) rezort zdravotnictví pediatři, odborní lékaři, dětský psycholog, psychiatři poskytovatelé odborné poradenské, terapeutické péče c) rezort sociálních služeb d) závažnější formy šikany, podezření na naplnění skutkové podstaty trestného činu Policie ČR OSPOD 3.12 Vztahy se školami v okolí - Jedná se o komunikaci mezi školami (agresoři nebo oběti mohou být žáky jiných škol) - Komunikace na úrovni vedení škol - Spolupráce mezi školami M.N.Ves, Hrušky, Týnec pravidelné akce 1x měsíčně

35 Příloha 3 Dopis rodičům ohledně šikany Vážení rodiče! Naše škole se v letošním školním roce zaměřila na přátelské klima a bezpečnou školu. Nicméně ani mi nejsme imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi rodiči. Proto Vás prosíme o pomoc. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jednotlivce nebo i skupinu. Jedná se o cílené a opakované fyzické a psychické útoky vůči těm, kteří se neumí nebo nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky (bití, vydírání, loupežení, poškozování věcí) tak i útoky slovní (nadávky, pomluvy, vyhrožování či ponižování). Může se rovněž realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, mluvíme o kyberšikaně. Proto si všímejte doma těchto signálů: Za dítětem nepřichází domů kamarádi, s žádnými netráví volný čas a neudržuje kontakt, není zváno na návštěvu k jiným dětem, s nechutí odchází do školy, zvlášť mělo-li ji dříve rádo, odkládá odchod z domova, má strach, nechuť k jídlu. Změnilo trasu do školy, žádá o odvoz do i ze školy, chodí ze školy hladové, i přesto, že má z domu svačinu a oběd, usíná s pláčem, má neklidný spánek, ztrácí zájem o učení, špatně se soustředí, bývá domu smutné, apatické, zmínky o možné sebevraždě, odmítá se svěřit s trápením. Nápadně často ztrácí věci, žádá o peníze, případně je doma krade. Je neobvykle agresivní k sourozencům, často si stěžuje na neurčité projevy břicha nebo hlavy, snaží se zůstat doma. Vyhýbá se docházce do školy, zdržuje se doma více než by bylo obvyklé. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme neprodleně a bezpečně řešit.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Častolovice Minimální preventivní program Častolovice 2013 2014 1 OBSAH I. Úvod........................................................ 3 II. Charakteristika školy...........................................

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy,

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015.

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. Krizový plán pro řešení šikanování Žáci jsou seznamováni

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více