Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany"

Transkript

1 Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2011/2012

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Materiálně technické podmínky pro výuku Vzdělávací program školy Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Součásti školy Doplňková činnost školy Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Údaje o výsledcích ve vzdělávání Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Výsledky maturitních zkoušek Chování žáků Absolventi a jejich další uplatnění Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Umístění absolventů ve školním roce 2011/ Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávání na škole Analýza jazykového vzdělávání Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou Mimoškolní aktivity Programy a projekty: Spolupráce se zahraničními školami Zapojení žáků školy do vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěží Další akce školy Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů Výchovné akce zaměřené na environmentálním výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, úřady práce, odborovými organizacemi, sociálními partnery a dalšími subjekty Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) Další činnost školy Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Fotografie

3 22. Závěr

4 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium a SOŠ ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO : IZO : Kontakty: číslo telefonu : , faxu : ová adresa : www stránky : ředitel školy : Zdeněk Šimeček zástupce ředitele: Jiří Doubrava výchovný poradce : PaedDr. Eva Čekalová školská rada : Mgr. Libor Tomášek - za pedagogické pracovníky Ing. Naděžda Pínová za pedagogické pracovníky Jaroslav Jánský za zřizovatele Ing. Miroslav Hölzel za zřizovatele Olga Kymlová za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Eva Moulíková za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Charakteristika školy 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Gymnáziu a SOŠ ekonomické Nádražní 90, Sedlčany byla vydán Dodatek číslo 6 zřizovací listiny ze dne 19. prosince 2011 č.j.: /2012/KUSK ve znění: Dodatku č. 1 ze dne 25. června 2003 č. j. OŠMS/10613/2003, Dodatku č. 2 ze dne 10 června 2004, č. j. 8775/2004/ŠKO, Dodatku č. 3 ze dne 27. června 2005, č. j. 9145/2005/ŠKO, Dodatku č. 4 ze dne 14. dubna 2008, č. j /2008/KUSK Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 44-8/2009/ZK ze dne 30. listopadu Dodatku č. 5 schváleného Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č /2011/ZK ze dne 6. června 2011 Tento dokument vymezuje hlavní náplň a doplňkovou činnost školy. 2.2 Materiálně technické podmínky pro výuku Budova školy i s přilehlými pozemky je majetkem Středočeského kraje. V budově školy je 16 kmenových tříd, dále učebna a laboratoř chemie, učebna a laboratoř biologie, učebna fyziky, tři počítačové učebny, projektová pracovna, učebna výtvarné výchovy, učebna fiktivní firmy a čtyři jazykové učebny. Významnou součástí školy je moderní, v září roku 2007 nově otevřená víceúčelová tělocvična. Novostavba tvořená velkým sálem, gymnastickým sálem a potřebným zázemím je nadstandardně vybaveným sportovištěm

5 Škola má vlastní knihovnu, samostatnou knihovnu cizích jazyků a keramickou dílnu. Na výzdobě školních prostor se podílejí ve velké míře žáci i učitelé. V době volna a přestávek je žákům k dispozici bufet v budově školy a občerstvovací automaty. Škola má bezbariérový přístup. Škola je materiálně vybavena na slušné úrovni. Má vlastní sbírky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, didaktickou a kopírovací techniku. Pro výuku odborných předmětů a jazyků slouží odborné učebny. Čtyři učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Škola je průběžně modernizována výpočetní technikou. Jedna učebna je vybavena softwarem pro výuku jazyků a ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů. Učitelé mají volný přístup na internet. Mohou používat tiskárny i kopírky. Z důvodu zajištění bezpečnosti jsou všechny klíčové body školy kontrolovány bezpečnostními čidly, která jsou připojena na městskou policii. Škola nemá vlastní ubytovací zařízení ani jídelnu. Škola pravidelně odebírá zhruba 20 periodik zaměřených především na ekonomiku, účetnictví, školskou problematiku, přírodní a společenské vědy. 2.3 Vzdělávací program školy Učební plán osmiletého gymnázia ve šk. roce 2011/2012 č.j / Předmět (oktáva) a ŠVP GOA (prima až septima) Prima Sekun da Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Český jazyk a literatura Oktáva Anglický jazyk 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Další cizí jazyk 3 / 3 3 / 3 4 / 4 3 / 3 3 / 3 3 / 3 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 2 + ½ 2 + ⅓ 1 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 Chemie 1 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 Biologie 2 + ½ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 IVT 1 2 / 2 2 / 2 Tělesná výchova Estet. výchova - výtvarná Estet. výchova - hudební Volitelné předměty: Dramatická výchova 2 Mediální výchova 2 Konverzace v angl. jazyce Konverzace v něm. jazyce

6 Seminář z biologie 2 2 Seminář z chemie 2 2 Seminář z matematiky 2 2 Seminář z dějepisu 2 2 Seminář z fyziky 2 2 Seminář z informatiky 2 2 Seminář z českého jazyka 2 2 Deskriptivní geometrie 2 2 Seminář ze zeměpisu 2 2 Seminář ze společ. věd 2 Součet Poznámky: V tercii si v rámci dalšího cizího jazyka žáci vybírají buď německý, nebo ruský jazyk. V oktávě je dalším cizím jazykem německý jazyk. V kvintě a sextě si v rámci estetické výchovy žáci vybírají buď výtvarnou, nebo hudební výchovu. V oktávě si žáci vybírají tři předměty z Ch, Bi, F, Z a D V sekundě a kvintě se žáci účastní lyžařského kurzu a v septimě sportovního kurzu. Volitelné předměty pro víceleté gymnázium jsou: Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z českého jazyka Seminář z biologie Seminář z chemie Seminář z matematiky Seminář z fyziky Seminář z dějepisu Seminář ze společenských věd Seminář z informatiky Seminář ze zeměpisu Seminář z literatury v anglickém jazyce Deskriptivní geometrie Mediální výchova Dramatická výchova - 6 -

7 Učební plán čtyřletého gymnázia ve školním roce 2011/2012 č.j / ( 4.G) a ŠVP GOA (1.G, 2.G, 3.G) Předmět 1.G 2.G 3.G 4.G Český jazyk a literatura Anglický jazyk 5 / 5 4 / 4 4 / 3 4 / 3 Další cizí jazyk 3 / 3 3 / 3 3 / 4 3 / 4 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 Chemie 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 Biologie 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 IVT 2 / 2 2 / 2 Tělesná výchova Estetická výchova - výtvarná 2 2 Estetická výchova - hudební 2 2 Volitelné předměty: Písemná a elektronická komunikace 2 Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Konverzace v německém jazyce 2 2 Seminář z biologie 2 2 Seminář z chemie 2 2 Seminář z matematiky 2 2 Seminář z dějepisu 2 2 Seminář z fyziky 2 2 Deskriptivní geometrie 2 2 Seminář ze zeměpisu 2 Seminář z informatiky 2 2 Seminář z českého jazyka 2 Seminář ze společenských věd 2 Součet V 1. ročníku si v rámci dalšího cizího jazyka žáci vybírají buď německý, nebo ruský jazyk. Ve 3. a 4. ročníku je dalším cizím jazykem německý jazyk

8 Ve 4. ročníku si žáci vybírají tři předměty z Ch, Bi, F, Z a D V 1. ročníku se žáci účastní lyžařského kurzu a ve 3. ročníku sportovního kurzu. V 1. a 2. ročníku si v rámci estetické výchovy žáci vybírají buď výtvarnou, nebo hudební výchovu. Volitelné předměty pro čtyřleté gymnázium jsou: Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z českého jazyka Seminář z biologie Seminář z chemie Seminář z matematiky Seminář z fyziky Seminář z dějepisu Seminář ze společenských věd Seminář z informatiky Seminář ze zeměpisu Seminář z literatury v anglickém jazyce Deskriptivní geometrie Písemná a elektronická komunikace - 8 -

9 Učební plán OA ve školním roce 2011/2012 č.j / (4.OA) a ŠVP GOA (1.OA, 2.OA, 3.OA) Předmět 1.OA 2.OA 3.OA 4.OA Český jazyk a literatura Anglický jazyk 4 / 4 4 / 4 4 / 3 4 / 3 Další cizí jazyk 3 / 3 3 / 3 3 / 4 3 / 4 Občanská nauka 2 2 Dějepis 2 2 Hospodářský zeměpis 2 2 Zbožíznalství 2 Základy přírodních věd 2 Matematika Tělesná výchova Ekonomika Účetnictví 3 / 3 4 / 4 4 / 4 Informační technologie 2 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 1 Písemná a elektronická komunikace 3 / 3 2 / 2 3 / 3 Právo 3 Statistika / 1 Práce ve fiktivní firmě 2 / 2 Volitelné předměty: Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Konverzace v německém jazyce 2 2 Seminář z matematiky Seminář z účetnictví 2 / 2 Ekonomická cvičení 2 Seminář z českého jazyka 2 Součet Poznámky V 1. ročníku si v rámci dalšího cizího jazyka žáci vybírají buď německý, nebo ruský jazyk. Ve 3. a 4. ročníku je dalším cizím jazykem německý jazyk. V 1. ročníku se žáci účastní lyžařského kurzu a ve 2. ročníku sportovního kurzu. V 3. ročníku žáci konají odbornou praxi v délce 2 týdnů

10 Volitelné předměty v obchodní akademii jsou: Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z matematiky Seminář z účetnictví Ekonomická cvičení Seminář z českého jazyka 2.4 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Gymnázium a obchodní akademie je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka, vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a výchovu ekologickou, umožňuje též náboženskou výchovu. Gymnázium je všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách. Dále připravuje i pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Gymnázium má čtyři nebo osm ročníků. Obchodní akademie připravuje především pro výkon odborných činností, zejména ekonomických, sociálně právních, správních a kulturních, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá nejvýše čtyři roky. Právo studovat na středních školách mají žáci a další uchazeči podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Ke studiu v prvním ročníku čtyřletého gymnázia a obchodní akademie se přijímají žáci a další uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu. Do prvního ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. V osmiletém a ve čtyřletém denním studiu gymnázia se studium ukončuje maturitní zkouškou. Ve čtyřletém denním studiu obchodní akademie se studium ukončuje maturitní zkouškou. Ve škole se vyučuje podle učebních plánů a učebních osnov, popřípadě jiných schválených učebních dokumentů, které zahrnují alespoň nejvýznačnější cíle vzdělávání, celkovou strukturu učiva, výčet a stručný popis jednotlivých předmětů nebo jiných strukturních obsahových celků, které byly schváleny ministerstvem nebo vytvořeny v rámci školy (ŠVP). Pedagogičtí pracovníci vychovávají žáky ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, jsou povinni se na svou práci svědomitě připravovat a dále se vzdělávat. Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo má odbornou a pedagogickou způsobilost, je občansky bezúhonný a morálně vyspělý

11 3. Součásti školy I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný Počet Druh/typ školy IZO povolený počet žáků/ žáků/ stud. v počet stud. 1 DS 2 žáků/ stud. Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DS Střední škola ,08 14,03 1 všechny formy vzděláván; 2 denní forma vzdělávání (denní studium) 3.1 Doplňková činnost školy Doplňkovou činnost má škola povolenou podle zřizovací listiny školy. Činnost je prováděna podle interní směrnice školy. a) Kurzy pro veřejnost Angličtina pro pokročilé lektor Kateřina Pínová 10 účastníků Angličtina pro mírně pokročilé lektor Zuzana Toužimská 8 účastníků Příprava na státní zkoušku z NEJ lektor Olga Mrázová 29 účastníků Příprava na státní zkoušku z ANJ lektor Naděžda Pínová 13 účastníků Matematika k přijímacím zkouškám na VŠ - lektor Eleonora Tulachová 14 účastníků Příprava na testy studijních předpokladů lektor František Hodys 7 účastníků Obsluha PC lektor František Hodys 6 účastníků Příprava na přijímací zkoušky na střední školy lektoři Jiří Doubrava, Eva Grünerová, Libor Tomášek, Eva Čekalová, - 31 účastníků Kurzy pro firmu S-B, s. r. o.: Angličtina pro začátečníky - lektor Zuzana Toužimská Angličtina pro mírně pokročilé lektor Marie Hodysová Angličtina pro pokročilé lektor Blanka Hrochová

12 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet Tříd Průměrný počet žáků/tř. Gymnázium čtyřleté K/ ,00 Gymnázium čtyřleté K/ ,33 Gymnázium osmileté K/ ,00 Gymnázium osmileté K/ ,86 Obchodní akademie M/ ,00 Obchodní akademie M/ ,67 Celkem ,00 Cizí státní příslušníci: 1 žák z Ukrajiny 1 žák ze Slovenska 1 žák z Ruské Federace Studenti přijatí v průběhu v školního roku: Karel Marek (návrat z USA po přerušení studia do třídy oktáva) Kristýna Filipová (přestup z Gymnázia E. Krásnohorské, Praha 4 do třídy oktáva) Michala Vávrová (přestup z Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor do třídy 2.G) Edita Skalická (přestup ze Střední školy ekonomiky, obchodu a služeb, Benešov do třídy 1.OA) Studenti z jiných krajů nejsou. 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení Počet integrovaných SŠ VOŠ Mentální postižení 0 0 Sluchové postižení 1 0 Zrakové postižení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 3 0 Autismus

13 Škola má 1 studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, kterému byl vypracován individuální studijní plán. U studenta se jedná o sluchové postižení. Žák má upraveny také podmínky pro konání maturitní zkoušky. Tři žáci školy mají SPU, jedná se většinou o dysgrafii. Vzhledem k malé závažnosti poruch jim nebyl vypracován ISP.. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ 6.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2012/2013 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně ných vyříz. Obory vzdělání poskytující Střední vzdělání s maturitní zkouškou K/81 gymnázium osmileté K/41 gymnázium čtyřleté M/02 obchodní akademie Celkem Kritéria pro přijetí Počet tříd Gymnázium osmileté Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním i druhém pololetí čtvrté třídy a v prvním pololetí páté třídy (maximálně 100 bodů) a na základě písemného testu obecných studijních předpokladů Scio (maximálně 300 bodů). Maximálně mohli studenti získat 400 bodů. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. Gymnázium čtyřleté Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů), v druhém pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů) a v prvním pololetí deváté třídy (maximálně 100 bodů). Celkem mohli uchazeči získat 300 bodů. Do průměru se nezapočítávaly známky z nepovinných předmětů a chování. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. Obchodní akademie Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů), v druhém pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů) a v prvním pololetí deváté třídy (maximálně 100 bodů). Celkem mohli uchazeči získat 300 bodů. Do průměru se nezapočítávaly známky z nepovinných předmětů a chování. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo

14 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1 Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 463 Prospěli s vyznamenáním 205 Prospěli 258 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 1,60 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 54,90/ 0,01 Žádný žák školy nebyl ve školním roce 2011/2012 hodnocen slovně. Údaje o vzdělávání stav k :

15 Zkoušky v náhradní termínu a opravné zkoušky: 7.2 Výsledky maturitních zkoušek Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli K/401 Gymnázium - všeobecné K/801 Gymnázium - všeobecné M/004 Obchodní akademie Celkem: Pozn.: údaje v tabulce jsou po opravných zkouškách V profilové části maturitní zkoušky byli všichni žáci úspěšní v 1. termínu. První opravnou maturitní zkoušku ve společné části vykonali úspěšně 4 žáci: 4. OA... 1 studentka... matematika didaktický test 1 studentka... německý jazyk - ústní zkouška 4.G... 1 student... český jazyk písemná práce Oktáva... 1 studentka... český jazyk písemná práce

16 - 16 -

17 - 17 -

18 8. Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé střední škola Pochvaly: Pochvala třídního učitele 159 žáků Pochvala ředitele školy 114 žáků Kázeňské tresty za přestupky proti školnímu řádu: Napomenutí třídního učitele 5 žáků Důtka třídního učitele 16 žáků Důtka ředitele školy 12 žáků

19 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium obchodní akademie V tabulce je hodnocen přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu ve školním roce 2011/2012. Škola vykazuje velmi dobré výsledky i při uplatnění absolventů. Počet žáků přijatých na vysokou školu je neobvykle vysoký a počet absolventů evidovaných úřadem práce je trvale velice nízký (většinou jsou absolventi evidováni během prázdnin). Přehled umístění absolventů školy: Vysoké školy Vyšší odborné školy Jazykové kurzy Zaměstnání Úřad práce Gymnázium 4. G 28 93,33 % 0 0 % 1 3,3% 0 0 % 0 0% 30 Oktáva 28 96,55 % 1 3,4% 0 0 % 0 0 % 0 0% 29 Celkem 56 94,91% 1 1,1 % 1 1,1% 0 0 % 0 0% 59 Obchodní akademie 4. OA 17 58,62 % 4 13,8% 1 3,44% 7 24,13% 0 0% 29 Celkem absolv. Obdobné výsledky přijímacího řízení jako v tabulce vykazuje škola dlouhodobě. Bez nadsázky lze konstatovat, že škola vysoce naplňuje svůj hlavní úkol, připravovat žáky pro studium, zejména na vysokých školách. Výsledky žáků v osmiletém a čtyřletém studijním oboru jsou vyrovnané, odpovídají výběru při přijímacím řízení. Pro zajímavost je uvedeno i rozmístění absolventů podle typu vysoké školy. Výsledky jsou opět příznivé. Z žáků přijatých na vysokou školu je 51 % přijato na školy univerzitního typu, přičemž školy vykazující vysoký převis poptávky nad nabídkou, jsou mezi přijatými na VŠ zastoupeny vysokými procenty. Svědčí to o tom, že se absolventům splnily jejich záměry a cíle v oblasti profesionální orientace. Několik studentů se dostalo na více vysokých škol a mohli se rozhodnout podle svých přání

20 9.2 Umístění absolventů ve školním roce 2011/ 2012 Třída oktáva VYSOKÉ ŠKOLY 28 studentů Univerzita Karlova Praha 9 1. lékařská fakulta 1 Lékařská fakulta v Plzni 1 Přírodovědecká fakulta 4 Filozofická fakulta 1 Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2 Přírodovědecká fakulta 1 Zdravotně sociální 1 VŠE Praha 3 Fakulta národohospodářská 1 Fakulta mezinárodních vztahů 2 ČVUT Praha 6 Fakulta stavební 3 Fakulta informačních technologií 2 Masarykův ústav vyšších studií 1 VŠCHT Praha 6 Fakulta potravinářské a bio. technologie 3 Fakulta technologické ochrany prostředí 2 Fakulta chemicko-inženýrská 1 Západočeská univerzita v Plzni 1 Fakulta filozofická 1 Masarykova univerzita v Brně 1 Fakulta sociálních studií 1 VOŠ - ekonomická 1 Ve třídě oktáva maturovalo 29 studentů. Z nich se 28 dostalo na vysoké školy, úspěšnost je tedy 96, 55 %. Studenti volili většinou fakulty nacházející se v Praze, pouze 4 z nich budou studovat v jiných lokalitách. Jedna studentka bude pokračovat ve studiu na VOŠ ekonomické

21 Přehledné údaje o studovaných oborech - třída oktáva Vysoké školy 28 Obory: přírodovědecké 5 lékařské a fyzioterapie 4 farmaceutické 1 filozofické 2 sociální studia 1 chemické 6 ekonomické 3 stavební 3 dopravní 1 informační technologie 2 Třída: 4.G VYSOKÉ ŠKOLY 28 studentů Univerzita Karlova Praha 1 Přírodovědecká fakulta 1 ČVUT Praha 7 Fakulta stavební 4 Fakulta elektrotechnická 2 Fakulta strojní 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 10 Ekonomická fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Zdravotně sociální fakulta 6 VŠCHT Praha 4 Fakulta potravinářské a biochemické technologie 3 Fakulta chemické technologie 1 Západočeská univerzita v Plzni 2 Lékařská fakulta - nultý ročník 1 Fakulta zdravotnických studií 1 Česká zemědělská univerzita v Praze 4 Fakulta provozně ekonomická 2 Fakulta agrobiologická 2 Pomaturitní studium 1 AZ SMART

22 Ve třídě 4.G maturovalo ve školním roce 2011/ studentů. Na vysoké školy podalo přihlášky všech 30 studentů. U přijímacího řízení byli téměř všichni úspěšní (93,33 % přihlášených). Dvě studentky nastoupí do nultého ročníku pomaturitního vzdělávání. Přehled o studovaných oborech - třída 4. G Vysoké školy 28 Obory : zdravotnické 8 pedagogické 3 ekonomické 3 přírodovědecké 1 chemické 4 elektrotechnické 2 strojní 1 stavební 4 zemědělské obory 2 Třída 4.OA VYSOKÉ ŠKOLY 17 studentů Univerzita Karlova Praha 1 Pedagogická fakulta 1 Česká zemědělská univerzita 8 Provozně ekonomická fakulta 4 Fakulta lesnická a dřevařská 3 Institut vzdělávání a poradenství 1 Jihočeská univerzita České Budějovice 5 Ekonomická fakulta 4 Pedagogická fakulta 1 ČVUT Praha 1 Masarykův ústav vyšších studií 1 Vysoká škola finanční a správní Praha 1 Soukromá VŠ

23 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 4 VOŠ obchodně podnikatelská Praha 1 VOŠ ekonomická 2 VOŠ Maltézských rytířů zdravotnictví 1 Pomaturitní studium 1 jazykové 1 Zaměstnání 7 Na vysoké školy se dostalo 17 studentů z 21 přihlášených ( 80,95 %). VOŠ budou studovat 4 studenti, kteří byli u přijímacího řízení 100 % úspěšní. Do zaměstnání nastupuje 7 absolventů. Přehled o studovaných oborech - třída 4. OA Vysoké školy 17 Obory ekonomické 14 pedagogické 3 Vyšší odborné školy 4 Obory ekonomické 3 zdravotnické 1 Pomaturitní studium jednoleté - jazykové Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2010/2011 Z nich počet nezaměstnaných duben K/801 Gymnázium - všeobecné K/401 Gymnázium- všeobecné M/004 Obchodní akademie 30 3 Celkem 91 5 Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, absolventi školy bez problémů nacházejí uplatnění na trhu práce. Absolventi školy jsou maximálně krátkodobě nezaměstnaní před prvním nástupem do zaměstnání. Jsme v pravidelném kontaktu s Úřadem práce v Sedlčanech a získané informace vyhodnocujeme

24 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický jazyk ,5 Německý jazyk ,6 Ruský jazyk ,6 Konverzace v AJ ,4 Konverzace v NJ ,0 Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů celkem Kvalifikace vyučujících pedagogická částečná žádná i odborná Rodilí mluvčí Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Analýza jazykového vzdělávání Anglický jazyk Znalosti a dovednosti v anglickém jazyce si naši žáci pravidelně prověřují účastí v celostátních SCIO testech, při soutěžích i při zájezdech do zahraničí. Ve SCIO testech žáci naší školy prokázali velmi dobré znalosti a v porovnávání s ostatními školami dosáhli ve výsledkové tabulce předních umístění. Je to díky tomu, že na škole mají příznivé podmínky pro studium a prohlubování vědomostí. Např. se mohou účastnit různých soutěží v anglickém jazyce, dále kurzu přípravy ke studiu na vysoké školy, státnicového kurzu a v neposlední řadě vzdělávacích a poznávacích zájezdů do anglicky mluvících zemí a pobytu v hostitelské rodině. Státnicový kurz a kroužek přípravy na vysoké školy přispěl zároveň k úspěšnému přijetí studentů na obory ekonomické a práva. Ve školním roce 2011/2012 pět studentů naší školy úspěšně složilo mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka (FCE).. Studium k prohlubování odborné kvalifikace a) Rozšiřující studium anglického jazyka pro SŠ Miroslava Pecková - ZU Plzeň kombinované studium b) jednodenní a dvoudenní akce Naděžda Pínová Semináře a e-learningové studium ke státním maturitám hodnotitel ústní zkoušky z AJ Zuzana Toužimská - Semináře a e-learningové studium ke státním maturitám hodnotitel ústní zkoušky z AJ

25 Německý jazyk Naši žáci si prověřují své znalosti němčiny účastí na SCIO testech a také na exkurzích v německy mluvících zemích. Někteří z nich se účastní mezinárodních seminářů v Bad Marienberg. Tyto aktivity zajišťuje a studenty připravuje Libuše Beránková. Vždy vykazují velmi dobré výsledky. V prosinci 2011 se dvou jednodenních zájezdů do Drážďan zúčastnilo 106 studentůzajistila O.Mrázová, další pedagogický dozor L.Hloupá a E.Grünerová, J.Vybíral, E.Tulachová. V červnu 2012 se 49 studentů zúčastnilo dvoudenní odborné exkurze do Rakouska a Německa (Salzburg, Berchtesgaden-Orlí hnízdo) - O.Mrázová, J.Holan, R.Pecka. Třída septima a studenti z města Bad Neuenahr-Ahrweiler, spolková země Rheinland-Pfalz, prováděli v němčině a angličtině. Zorganizovala O.Mrázová s kolegyní E.Grünerovou. V březnu 2012 se uskutečnila přednáška studentky VŠ Elišky Hodysové o studiu práv v Tübingenu pro studenty 3. a 4. ročníku německé konverzace. Na jaře 2012 absolvovali čtyři studenti kurz přípravy na přijímací zkoušky na vysoké školy a na certifikát B1, B2 (B1-1 studentka, B2-3 studenti). Přijímacího řízení pro stáž v SRN Praktická kancelář pro studenty Středočeského kraje se zúčastnila Magda Kohoutová ze septimy a byla vybrána na studijní pobyt v Německu (veterinární ordinace). Studijního pobytu v SRN Keep going,europe? se zúčastnily Anna Dvořáková ze 3.G a Lucie Nováková ze septimy. V dubnu a květnu 2012 se mezinárodního semináře v SRN Bad Marienberg zúčastnili D.Hamberger, J.Náděje, D.Kirjejevová a K.Jarolímková ze 3.OA. Studium k prohlubování odborné kvalifikace O. Mrázová se v říjnu 2011 zúčastnila týdenního německo-českého semináře pro koordinátory výměnných studentských pobytů z Německa, Čech a Polska. Ruský jazyk Ruský jazyk byl vyučován jako druhý cizí jazyk třetím rokem. Všichni vyučující mají odbornou i pedagogickou kvalifikaci. Poprvé proběhlo školní kolo olympiády v ruském jazyce. Soutěžící prokázali velmi solidní úroveň znalosti ruského jazyka. V příštím školním roce počítáme s účastí ve vyšších kolech soutěže. Dne se 45 studentů a ruského jazyka zúčastnilo poznávací exkurze, jejíž hlavní náplní byla výstavy Poklady Kremlu. Na výstavě byl návštěvníkům vůbec poprvé představen výběr nejkvalitnějších uměleckých děl a předmětů z Kremelské pokladnice a sestaven do tematických celků, ilustrujících role ruských panovníků z rodu Romanovců, události na carském dvoře či každodenní život v Rusku 16. a 17. století

26 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Ve škole je 67 počítačů ve třech počítačových učebnách, 5 notebooků v projektové pracovně, 5 počítačů v učebně předmětu Fiktivní firma a 20 v kabinetech. Jeden počítač je umístěn v kmenové učebně spolu s interaktivní tabulí SmartBoard. Učitelé využívají pro svoji práci 13 notebooků. K běhu školní sítě jsou určeny 4 servery: fileserver, wwwserver, proxyserver a backupserver. Na chodbě jsou umístěny 3 starší počítače pro studenty. Studenti je mohou využívat v podstatě kdykoliv. Celkový počet počítačů na škole dosáhl v uplynulém roce čísla 118. V počítačové učebně IT se vyučuje informatika, učebna MM je využívána pro výuku nepočítačových předmětů. Nejčastěji se v ní učí jazyky. V učebně PaEK lze vyučovat celou třídu najednou. Využíváme to jednak při výuce psaní na klávesnici a statistice a jednak při výuce těch nepočítačových předmětů, v kterých se třídy nedělí na menší skupiny, jako je matematika, český jazyk, dějepis, zeměpis, základy společenských věd. Projektová pracovna je využívána pro výuku především přírodovědných předmětů. V každém kabinetě je kvalitní počítač Dell s DVD vypalovačkou a laserovou tiskárnou. Díky projektu Středočeského kraje Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP), se podařilo vybavit jednu kmenovou učebnu počítačem s interaktivní tabulí a dataprojektorem. Z Krajského úřadu Středočeského kraje jsme v červenci 2010 obdrželi dar 10 použitých počítačů Pentium 4 s rychlostí 2,4 GHz a operační pamětí 512 MB. Využíváme je jako náhradu za vyřazené starší počítače. Strategií školy je koupit každý rok 10 až 15 nových počítačů. Aby bylo možné počítače snadněji udržovat pomocí image hardisků, je nutné snížit počet různých počítačů na škole. Dosáhneme toho nákupem dvojnásobného množství počítačů jednou za dva roky. Rezervy má škola ve vybavenosti projektory. Ve škole je 9 kusů. Dva jsou napevno umístěny v počítačových učebnách, jeden v kmenové třídě spolu s interaktivní tabulí, tři v kmenových třídách spolu s interaktivním zařízením E-Beam, jeden v projektové pracovně a dva jsou přenosné. Během školního roku byly na googlu vytvořeny ové adresy tříd ve tvaru (např Umožňují přístup studentů na googlovský web. Učitelé mohou umisťovat materiály na internet a nemusí je množit. Přístup je přes poštovní účty zaheslován. V letošním roce budeme s využitím projektu EU - peníze školám řešit zastaralost software v některých třídách. Produkty Microsoft Office lze funkčností nahradit OpenOffice.org, který je zdarma. Totéž neplatí o operačním systému. V učebně MM a FIF je stále operační systém Windows V současné době se nové počítače prodávají pouze se systémem Windows 7. Naše vlastní aplikace Známky nahrazuje elektronickou žákovskou knížku ze systému Bakaláři již 7 let. Využívání elektronické žákovské z Bakalářů nabízí více služeb, ale vyžaduje IIS (Internet Information Services), které je součástí placeného systému Windows Server. Nákup notebooků pro učitele, vytváření DUM (digitálních učebních pomůcek) a jejich využívání ve výuce, využívání interaktivních tabulí zásadním způsobem posune ICT ve škole. Počítačové učebny jsou pro žáky a studenty v době mimo vyučovaní dostupné pouze pod dozorem pedagoga. Obvykle je to administrátor sítě. Bližší informace o informačních technologiích na škole jsou k dispozici v ICT plánu školy na adrese

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy... 3 2.2 Materiálně technické

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Koncepční záměr školy 2012 Obsah: 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění... 3 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, očekávané důsledky tohoto

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více