ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU"

Transkript

1 Základní škola Frýdek Místek, 1.máje 1700, příspěvková organizace se sídlem 1.máje 1700, Frýdek Místek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU IČO: Kontakty: Telefon školní družina Web: Ředitel školy: Mgr. Iveta Zechová Zpracoval: Eva Laníková, vedoucí vychovatelka Vydán dne:

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1.MÁJE 1700 VE FRÝDKU-MÍSTKU ŠVP pro školní rok: 2008/2009 Charakteristika, umístění, vybavení ŠD, přijímání žáků Školní družina je součástí Základní školy,nachází se v pavilonu školní jídelny v 1. poschodí.využívá pro svou činnost 5 místností 3 kmenová oddělení, počítačovou učebnu,cvičnou kuchyňku.nejsou zcela dořešeny šatny,jedna je pouze pro 1-2 oddělení v 1.poschodí,ostatní děti odkládají své svršky na chodbu(věšáky na zdi,botníky). Družinové děti mohou využít k pohybovým aktivitám starou i novou tělocvičnu ve škole, školní hřiště a školní počítačovou učebnu,kde je zaveden internet.stravování dětí probíhá v nově rekonstruované školní jídelně. Pitný režim je zajišťován. Materiální podmínky jsou velmi dobré, zbývá dovybavit počítačovou učebnu novějšími počítači,zavést internet a původní školní lavice nahradit vhodným nábytkem. Provozní doba školní družiny je stanovena od 6,00 hod do 16,00 hod a v určené dny do 17,30 hod. Podrobněji Vnitřní řád školní družiny. Činnost školní družiny je přednostně určena pro žáky 1.stupně.Na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky je žák zařazen ředitelkou školy do zájmového vzdělávání ve školní družině. Je přijat a vztahují se na něj veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání. K zápisu do školní družiny se zákonný zástupce dostaví 1. den zahájení nového školního roku.ten je učen i pro děti, které v uplynulém roce družinu navštěvovaly. Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu, jehož výši stanoví ředitelka školy. Bezpečnost práce a ochrana zdraví Vychovatelky školní družiny na začátku školního roku všechny žáky seznámí s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a bezpečnost, což je součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu. Zajišťují bezpečnost fyzickou,sociální a emocionální.konkrétní poučení je podrobně popsáno v dokumentu Vnitřní řád školní družiny, který se řídí Směrnicí vydanou dne ředitelkou školy, platnou dne Rodiče jej obdrží u zápisu do školní družiny. Personální podmínky Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky.všechny 3 vychovatelky mají pedagogické vzdělání a dlouholetou praxi.vzájemně se doplňují ve svých specializacích:základy práce s počítačem, komunikace pomocí internetu, tělovýchovná činnost, výtvarná činnost, práce s keramickou hlínou a jiné nekonvenční techniky, základy ručních prací a vaření. Charakteristika dětí Program školní družiny je koncipován pro dětí, které bydlí v okolním panelovém sídlišti.vzděláváme děti ve věku od 6 10 let,1. 5. ročník.v posledních letech i děti cizích státních příslušníků.školní družinu mohou navštěvovat i starší, nezapsané děti, které přijely dřív do školy (ranní družina) nebo čekají po vyučování na autobus (odpolední družina). Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou: Den otevřených dveří, akademie, vánoční a velikonoční jarmark-kulturní vystoupení, pásma,výrobky. Realizujeme vystoupení pro obyvatele domova důchodců, několik let probíhá sběr žaludů a kaštanů pro Myslivecké sdružení na

3 Ostravici. Sdružení rodičů nám finančně pomáhá zajistit výlety a jiné akce. Rodiče ušijí nebo zakoupí kostýmy na vystoupení, karneval, pomáhají při sběru přírodnin.v dalších letech budeme spolupráci prohlubovat a rozšiřovat. VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ OBLASTI Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme Poznávání nejbližšího okolí,organizace školy,družiny,určení významných objektů,jejich návštěvy(knihovna,obecní úřad,městská policie,požární zbrojnice,orientace v prostoru a čase(odhadnout vzdálenost v čase,kopec,serpentina,vrchol,úpatí),beseda o našem městě-historie. Bezpečnost na cestě do školy,vycházkách,dopravní výchova.(kompetence činnostní a občanské). 2. Lidé kolem nás Osvojení zásad vhodného a společenského chování,tolerance,empatie,vzájemná úcta,komunikace slovní i mimo slovní,dodržování pravidel stolování,předcházení šikaně,zařazení prvků mediální výchovy(co děti shlédly,slyšely,práce s internetem-vyhledávání informací).(kompetence k řešení problémů,komunikativní,sociální.) 3. Lidé a čas Budování a dodržování správného režimu,vytváření pravidelných návyků,umět využít správně a účelně svůj volný čas(základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit).(kompetence k trávení volného času). 4. Rozmanitosti přírody Vycházky a pobyty v přírodě,pozorování změn,poznávání,určování,využití encyklopedií,následné výtvarné zpracování,péče o pokojové rostliny,ekologická výchova ochrana přírody(kompetence k učení). 5. Člověk a jeho zdraví Poznávání sebe sama,poučení a péče o zdraví a nemocech,zdravotní prevence,osobní hygiena a čistota,poučení o úrazech a jejich předcházení,umět ošetřit drobná poranění.besedy na toto téma,v rámci prevence saunování, nové pohybové hry v místnosti, terénu, tělocvičně, dětský bowling, relaxační cvičení-jóga, pravidelné pobyty v solné jeskyni, dodržování pitného režimu.výchova ke zdravému životnímu stylu.(kompetence komunikativní,sociální a interpersonální,občanské.) Informační a komunikační technologie 1.Základy práce s počítačem (využití zákl. funkcí, dodržení zákl.pravidel bezpečné práce s hardwarem i softwarem,ochrana dat před poškozením,ztrátou,zneužitím) 2.Vyhledávání informací a komunikace (komunikace s internetem) 3.Zpracování a využití informací(práce s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru).

4 Informační gramotnost již u dětí od 6 let. Umění a kultura 1.Výtvarná výchova Vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování,oblékání, cestování.osvojení estetiky-krásna,vnímání světa a okolí tvořivě,citlivě.umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie,tvaru,barvy,gesta,mimiky.umění se vyjádřit jazykem DRAMATICKÁ VÝCHOVA,obohacení emocionálního života. (Kompetence komunikativní.) Použití nekonvenčních výtvarných technik,výstavy,módní přehlídky,nácvik kulturního pásma,dramatizace různých situací.návštěvy kina,divadla. CÍLE ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Rozvoj osobnosti člověka. Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně). Pochopení a uplatňování zásad demokracie-úmluva O PRÁVECH DÍTĚTE (každý má svá práva, ale i povinnosti). Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině. Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů. Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana. Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 1.KOMPETENCE K UČENÍ: učí se s chutí,práci dokončí,klade si otázky,hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

5 2.KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU:všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické,empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje. 3.KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE: ovládá řeč,vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně se vyjadřuje. 5.ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit,odhaduje rizika svých nápadů,odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem,uvědomuje si práva svá i druhých,chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých. 6.KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času,umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času. PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Bude realizován jako celoroční hra pro děti všech oddělení pod názvem: ZA DOBRODRUŽSTVÍM VČELKY KVĚTKY Celoročními činnostmi, akcemi, soutěžemi bude provázet za asistence p. vychovatelky člen živočišné říše včela jménem Květka. Děti budou soutěžit, plnit úkoly, učit se, tedy vzdělávat se formou her. Úspěšně splněné úkoly na konci roku odměníme. Týdenní projekty, zařazené pilotně v uplynulém roce, kdy se podrobněji zabýváme celý jeden týden v měsíci jedním tématem, budou pokračovat. 1.blok PODZIM Září, říjen, listopad

6 ÚKOLY: budou se plnit průběžně po celý rok, jsou určeny pro věkovou kategorii dětí 6 10 let. 1.Pojďte se seznámit, jsme jedna rodina, školní družina seznamovací a kontaktní hry, osvojíme pravidla společenského chování.(k.č.2.) 2.Namalujeme nebo vyrobíme včelu, seznámíme se s ní.(k.č.6),vzpomínáme na prázdniny, rozhovory, práce s mapou,vv práce. 3..Na vycházkách budeme poznávat okolí,významné budovy, orientovat se v čase, prostoru a znát pravidla sil.provozu.(kom.č.1.,4.) 4. Naučíme se správně využít svůj volný čas.(kom.č.6.) 5. Včelka nás zavede do přírody, kde bydlí s ostatními zvířátky, ptáky. My budeme pozorovat změny, určovat a chránit přírodu,poznáme hlasy zvířat, zvládneme hádanky a rébusy.a nasbíráme zvěři žaludy a kaštany na zimu.(kom.č1.) 6.Budeme pečovat o své zdraví, hygienu, jíst vitamíny, otužovat se, hodně pít, cvičit, natrénujeme jízdu zručnosti koloběžky, každý měsíc se naučíme novou hru v tělocvičně, připravovat zdravá jídla v kuchyňce.(kom.č.5.) 7. Naučíme se základní funkce na počítači, ti pokročilejší zvládnou komunikaci s internetem. 8. Budeme tvořit z keramické hlíny a jiných materálů, hrát divadlo, chodit do kina, na výstavy (kom.č.3.), zazpíváme si písně na téma: zvířata, příroda, naučíme se nové pohybové hry. Náměty činností v průběhu podzimu: Všechny výchovné složky se budou prolínat: společensko-vědní, přírodovědná, estetická, pracovní, tělovýchovná, hudebně-pohybová. Poučení o bezpečnosti, seznamovací hry, orientace v okolí školy, prostoru,čase, malujeme dopravní prostředky, modelujeme, stavíme svůj dům, pokoj, vyrábíme včelu, vycházky do přírody-určujeme, poznáváme, pozorujeme odlet ptactva,výstava ovoce a zeleniny, instalace ptačí budky, podzim.hry-bramborová štafeta, jiné hry v komunitním kruhu, hry pro usměrňování agresivity, připravujeme zdravá,vitamínová jídla, pohybové hry v tělocvičně nebo na hřišti, didaktické hry a kvízy námět podzimu,vyrobíme draka Drakiáda na hřišti, cvičíme relaxační cviky Jóga, návštěva kina, solné jeskyně, dětský bowling, základy práce s počítačem a komunikace s internetem. Doporučená literatura: 366 příběhů z přírody a ještě něco navíc(a.m.dalmaisová,nakl.egmont),ekologická výchova v mateřských školách,atlasy ptáků a zvířat,1000 her V.Zapletala.,K.Patočka,A.Pospíšil - Náš les.,i. Maráková Pranostiky na celý rok,m.bestajovský Lidové obyčeje Jaro,léto,Podzim,Zima,A.Erkert Hry pro usměrňování agresivity,v. Krumphanzlová Knížka pro chytré děti, časopis Pastelka.. Celodružinové akce: Září -výstava prací dětí ŠD v prostorách školy a školní jídelny (propagace zájmové činnosti)

7 -zajištění organizace šk.roku, ZÁPIS, rozdělení úkolů vychovatelkám, projednání celoročního plánu ŠD, spolupráce s učiteli, účast na třídních schůzkách-návštěvy knihovny 2x v měsíci (všichni), kniha je náš kamarád, podporovat četbu u dětí -pokračování v účasti na projektu Celé Česko čte dětem (knihovna,lan.) -průběžné návštěvy filmových představení v kině Vlast -spolupráce se Stanicí ml. turistů (Gav.) -exkurze,beseda s Městskou policií (Bezpečnost dětí)(buč.) -pravidelné návštěvy solné jeskyně (Lan.),v rámci prevence zdraví - dětský bowling poblíž školy, jiné oblíbené pohybové aktivity u dětí (Lan.)-četnost závisí na zájmu dětí a rodičů -celoroční pobyty v tělocvičně školy každou středu, především v zim. období a v případě nepříznivého počasí ( Gav.,Buč.) Říjen -výstava ovoce a zeleniny (všichni) -Puzzliáda s dětmi 4.ZŠ (Lan.). Dle podmínek sousední družiny, možná jiná varianta -zahájení sběrové akce žaludy a kaštany pro Myslivecké sdružení na Ostravici(Lan.) -zahájení nácviku vánočního pásma na školní jarmark (Gav.za asistence všech vychovatelek) prezentace činností dětí školní družiny - Týden slušného chování, dramatizace, dopravní výchova, společenské odpoledne(všichni) -účast v soutěži O nejkrásnější vánoční pohlednici (všichni) Listopad -výtvarná soutěž Včelky v úlu -křeslo pro hosta v oblasti myslivosti, vyhodnocení sběrové soutěže (Lan.) -vyrábíme na školní vánoční jarmark -využití nabídky Muzea Beskyd (Buč.) -Bramboryáda ve školní družině, týden s naší základní potravinou, hry, soutěže, VV činnosti (všichni) 2.Blok ZIMA Prosinec 2008, leden, únor 2009 Náměty činností: Poučení o bezpečnosti, otužování v sauně MŠ Sněženka, pozorování ptáků v zimě, život okolo ptačí budky a co do krmítka, která zvířata spí v zimě, výrobky z přírodnin a přírodních materiálů na vánoční jarmark, pro obyvatele domova důchodců, příprava masek na družinový karneval, účast ve veřejných výtvarných soutěžích, zimní soutěže na sněhu, hra Na lékaře dramatizace různých situací, umět ošetřit drobná poranění, práce s papírem barevné čtverečkování, vázání uzlů, trénujeme zákl. funkce na počítači, učíme se vařit jednoduchá jídla, nové hry v tělocvičně, modelujeme z keramické hlíny např. včelu, symboly Vánoc, přírody, sledování přírodovědných pořadů.

8 Celodružinové akce: Prosinec -Čertovský týden-výroba čertů,strašení,čertovská diskotéka (všichni) -nácvik (a vystoupení) vánočního pásma na jarmark (Gav.) -vánoční karneval v ŠD (Gav.,Buč.), rej masek, soutěže -vánoční jarmark na zámku ve Frýdku výstava,(dle počasí) -zimní výzdoba interiéru školní družiny práce dětí (všichni) Leden -Týden Kutila Tima stavebnice, malá kadeřnice (všichni) -účast ve výtvarných soutěžích-městské šk.družiny(gav.) -soutěž Zimní stavba, Legrační sněhulák -zahájení saunování v MŠ Sněženka (Lan.) - turnaj mezi odděleními ve floorballe v tělocvičně (Gav.) Únor -Týden bystrých hlaviček-hlavolamy, kvízy, hádanky-také přírodovědné, co si pamatují z vyprávění včelky Květky? (všichni) -pravidelné vycházky k řece Ostravici krmení vodního ptactva - turnaj jednotlivců ve stolním tenise (E.Lan.) -Zimní olympiáda- dle podmínek počasí, slalom-běh, jízda, skok, střelba sněhovou koulí, míčkem(všichni) 3.Blok - JARO Březen, duben, květen 2009 Náměty činností: Vycházky městem a okolní přírodou, pozorování změn, určování 1. jarních květin, rozhovory o počasí koloběh vody v přírodě, zvířata a jejich mláďata, symboly Velikonoc- tradice, pracovní a výtvarné techniky-výrobky, písničky o jaru, hry, Ekologická výchova ochrana přírody - akce v terénu,výroba indiánských čelenek, kdo byli Indiáni a jak se chovali k přírodě,beseda s prac.frýd. muzea, povídání o oblékání,jak se mění šatník s ročním obdobím, hra Na řemeslníky profese rodičů, známých (pekaři-jejich produkty, modelování, s čím kdo pracuje), poznáme ptáky, kteří přiletěli z teplých krajin, jedeme na výlet, sportujeme na šk.hřišti, netradiční závody ke Dni dětí, poznávání a rozlišení nejběžnějších stromů, soutěže Švihadlová princezna, Florbaloví supermani..., komunikace s internetem- posílání ů, příprava jarních pokrmů ve školní kuchyňce, výstava výrobků z keramiky.

9 Celodružinové akce: Březen -Týden se zvířátky která se rodí na jaře, práce s Encyklopediemi, návštěva ZOOCENTRA (Gav.) - pěvecká soutěž městských šk. družin Družinové DOREMI (Lan.) - jarní přírodovědné vycházky, tématicky zaměřené - jarní výzdoba prostor ŠD (všichni) Duben -Týden naší přírody- sázení rostlin, přírodovědný koutek, výpravy za poznáním-delší trasy, práce s atlasem rostlin, soutěže na dané téma - účast na akci v rámci ekologické výchovy Den Země v sadech B. Smetany - výstava na frýdeckém zámku-velikonoční tradice v našem kraji (dle podmínek počasí)(buč.) - křeslo pro hosta beseda se zajímavou osobností dle nabídky z řad rodičů, (D.Gav.) - ukončení saunování, vyhodnocení největších otužilců Květen -Týden plný radosti- aktivity na přání dětí, MDD, nejoblíbenější hry, soutěže - atletické závody městských šk.družin - Kdo dál, kdo rychleji (Buč.) - celodružinový výlet (Lan.) 4.Blok LÉTO Červen 2009 Červen Náměty činností: Přírodovědné vycházky s cílem poznat doupě, pelech, hnízdo, na louce znát nejběžnější rostliny (výtvarné paletky), četba knih o přírodě Ferda mravenec, pozorování včel včelí matka, dělnice, trubci rozdíl,fotografujeme, poznáváme ptactvo kolem nás, poučení dětí o bezpečnosti při koupání, opalování, bouřce, sběru lesních plodin, slavnostní ukončení docházky dětí do ŠD, odměny a Pamětní listy včelky Květky ukončení celoroční hry: Za dobrodružstvím včelky Květky, poučení o bezpečném chování dětí v době letních prázdnin. Celodružinové akce:

10 -Týden splněných přání, týden naruby, vychází přímo z aktuálních přání dětí -Den dětí na školním hřišti Veselá olympiáda školní družiny - poslední filmové představení v kině Vlast - slavnostní vyhodnocení pilných a úspěšných dětí, (individuálně v oddělení) - opékání párků u řeky Ostravice (poučení o bezpečnosti, rozdělávání ohně v lese) (všichni) - výstava prací z keramiky (Buč.) Autoevaluace ve školní družině Hodnocení, zpětná vazba vychovatelek ve výchovném procesu. 1. Motivace vstupní, průběžná, závěrečné hodnocení 2. zvolené metody, pomůcky, kterými byly zájmové činnosti řízeny 3. Obsah byl poutavý, přitažlivý pro děti Při sestavování celoročního plánu vychovatelky vycházely z činností, které byly v předchozím roce úspěšné a v rámci autoevaluace některé postupy zopakujeme. Podle podmínek a nabídky rodičů pro děti zařadíme nové, atraktivní činnosti, akce. Metodické sdružení vychovatelek : povede E.Laníková, bude se konat v termínech: , , , (V případě potřeby častěji). Zpracovala: Eva Laníková, vedoucí vychovatelka, dne: Přílohy : č. 1. Vnitřní řád školní družiny Ředitelka školy : Vedoucí vychovatelka školní družiny:.

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Všude dobře, u nás nejlépe!

Všude dobře, u nás nejlépe! Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Všude dobře, u nás nejlépe! Září 2014 Vypracovala : Renata Wiesnerová,

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní vzdělávací program pro školní družinu Vypracovala: Kamila Mazálková, vychovatelka školní družiny Školská rada projednala dne: 25. 11. 2008

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více