Školní vzdělávací program školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program školní družiny"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny s platností od 1. září 2007 Ve Chvalkovicích dne 31. srpna 2007

2 Obsah Charakteristika školní družiny... 3 Charakteristika, umístění a vybavení školní družiny... 3 Personální podmínky... 3 Charakteristika dětí... 3 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty... 3 Vzdělávací a výchovné oblasti Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a jeho zdraví... 4 Umění a kultura Výtvarná výchova... 4 Cíle ŠVP školní družiny... 4 Klíčové kompetence Kompetence k učení: Kompetence k řešení problému: Komunikativní kompetence: Sociální a interpersovální kompetence: Činnostní a občanské kompetence: Kompetence k trávení volného času:... 5 Plán zájmového vzdělávání a činnosti ve školním roce blok PODZIM září, říjen, listopad blok ZIMA prosinec, leden, únor blok JARO březen, duben, květen blok LÉTO červen... 8

3 Charakteristika školní družiny Charakteristika, umístění a vybavení školní družiny Školní družina (dále jen ŠD) je součástí základní školy, nachází se v nové části budovy v přízemí. Využívá pro svou činnost 3 místnosti: 2 oddělení jsou umístěny ve třídách, kde se dopoledne učí, 1 oddělení je ve třídě bez dopoledního vyučování. Šatny jsou na chodbě před školními družinami. Družinové děti mohou využívat k pohybovým aktivitám tělocvičnu, školní a dětské hřiště. Stravování probíhá ve školní jídelně na druhé straně budovy. Pitný režim zajišťují vychovatelky ve spolupráci se školní kuchyní. Personální podmínky Zájmové vzdělávání je řízeno 2 kvalifikovanými vychovatelkami s 35-ti letou praxí a jednou vychovatelkou nekvalifikovanou. Charakteristika dětí Program ŠD je koncipován pro 70 dětí, které dojíždí z okolních vesnic. Vzdělávání dětí ve věku 6 10 let, tj ročník. ŠD mohou navštěvovat i starší děti, které přijely dřív do školy (ranní družina) nebo čekají po vyučování na autobus (odpolední družina). Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Podílíme se na akcích organizovaných školou: Den otevřených dveří, vánoční a velikonoční kulturní vystoupení s výstavou dětských prací. Několik let probíhá sběr žaludů a kaštanů pro myslivce, sbíráme přírodniny k další práci při výtvarné a pracovní činnosti. Vzdělávací a výchovné oblasti 1. Místo, kde žijeme Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, určení významných objektů, jejich návštěvy (knihovna, obecní úřad, požární zbrojnice, orientace v prostoru a čase, odhadnout vzdálenost v čase, kopec, serpentina, vrchol, úpatí), beseda o naší obci historie. Bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova (Kompetence činností a občanské). 2. Lidé kolem nás Osvojení zásad vhodného a společenského chování, vytváření kamarádských vztahů, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní, používání slovíček prosím a děkuji, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely). (Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální. ) 3. Lidé a čas Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas (základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit). (Kompetence k trávení volného času).

4 4. Rozmanitosti přírody Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné a pracovní zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova ochrana přírody (kompetence k učení). 5. Člověk a jeho zdraví Poznávání sama sebe, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět prakticky ošetřit drobná poranění. Besedy na toto téma, v rámci prevence plavání, nové pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, relaxační cvičení, dodržování pitného režimu. (Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské). Umění a kultura 1. Výtvarná výchova Vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování. Osvojení estetiky-krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky. Umění se vyjádřit jazykem Dramatická výchova, obohacení emocionálního života. (Kompetence komunikativní. ) Použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, nácvik kulturního pásma, dramatizace různých situací. Cíle ŠVP školní družiny Rozvoj osobnosti člověka. Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně). Pochopení a uplatňování zásad demokracie ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (každý má svá práva, ale i povinnosti). Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině. Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů. Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana. Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví, podporování tělesného rozvoje. Klíčové kompetence Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 1. Kompetence k učení: Učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď', získané vědomosti Dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

5 2. Kompetence k řešení problému: Všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje. 3. Komunikativní kompetence: Ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými; kultivovaně. 4. Sociální a interpersovální kompetence: Samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. 5. Činnostní a občanské kompetence: Učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí -přírodní i společenské, dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých. 6. Kompetence k trávení volného času: Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času. Plán zájmového vzdělávání a činnosti ve školním roce Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Bude realizován Pro děti všech oddělení. 1. blok PODZIM září, říjen, listopad Úkoly: budou se plnit průběžně po celý rok, jsou určeny pro věkovou kategorii 6-10 let. 1. Namalujeme nebo vyrobíme ježka. 2. Na vycházkách budeme poznávat okolí, významné budovy, orientovat se v čase, prostoru a znát pravidla silničního provozu. (kom. č. l., 4) 3. Zahrajeme si hry, ve kterých se vzájemně poznáme, osvojíme pravidla společenského Chování. (kom. č. 2) 4. Naučím se správně využít svůj volný čas. (kom. č. 6) 5. Ježek nás zavede do přírody, kde bydlí s ostatními zvířátky, ptáky. My budeme pozorovat změny, určovat a chránit přírodu. Nasbíráme zvěři žaludy a kaštany na zimu. (kom. č. 1) 6. Budeme pečovat o své zdraví, hygienu, jíst vitamíny, otužovat se, hodně pít, cvičit, každý měsíc novou hru v tělocvičně (kom. č. 5) 7. Naučíme se základní funkce na počítači.

6 8. Budeme tvořit z keramické hlíny a jiných materiálů, hrát divadlo, chodit na výstavy (kom. č. 3) 9. Naučíme se písně na téma: příroda, zvířata. Náměty činností v průběhu podzimu: Všechny výchovné složky se budou prolínat: společensko-vědní, přírodovědná, estetická, pracovní, tělovýchovná, hudebně-pohybová. Poučení o bezpečnosti, seznamovací hry, orientace v okolí školy, prostoru, čase, malujeme dopravní prostředky, modelujeme, stavíme svůj dům, pokoj, vyrábíme ježka, vycházky do přírody určujeme, poznáváme, pozorujeme odlet ptactva, výstava ovoce a zeleniny, instalace ptačí budky, podzimní hry bramborová štafeta, jiné hry v komunitním kruhu, připravujeme zdravá, vitamínová jídla, pohybová hra v tělocvičně nebo na hřišti, didaktické hry a kvizy námět podzimu, vyrobíme draka Drakiáda na hřišti. Doporučená literatura: 366 příběhů z přírody a ještě něco navíc (A. M. Dalmaisová, nakl. Egmont), Ekologická výchova v mateřských školách, Atlasy ptáků a zvířat, Hry V. Zapletala Celodružinové akce Září Říjen výzdoba chodeb u ŠD a šaten rozdělení úkolů vychovatelkám projednání celoročního plánu ŠD, spolupráce s učiteli, účast na třídních schůzkách návštěva knihovny 1-2x v měsíci průběžné promítání filmů z kazet a CD (přírodovědné, naučné, pohádky) spolupráce s mysliveckým spolkem sport v tělocvičně hry vybíjená, kočičí fotbal, bramborový závod - turnaj v SUDOKU výstava ovoce a zeleniny Puzzliáda s dětmi 3. a 4. tříd zahájení sběrové akce žaludy a kaštany pro myslivce návštěva obecního úřadu nácvik pásma pro vystoupení Drakiáda (pouštění draků) výrobky z darů podzimu Listopad výtvarná soutěž Drakiáda křeslo pro hosta v oblasti myslivosti

7 výrobky na vánoční výstavu turnaj v Piškvorkách 2. blok ZIMA prosinec, leden, únor Náměty činností: Poučení o bezpečnosti při zimních hrách, pozorování ptáků v zimě, život okolo ptačí budky a co do krmítka, která zvířátka v zimě spí, výrobky z přírodnin a přírodních materiálů na vánoční výstavu, příprava masek na družinový karneval, zimní soutěže na sněhu, hra Na lékaře dramatizace různých situací, umět ošetřit drobná poranění, beseda o knize v knihovně, práce s papírem, vázání uzlů, zimní radovánky na sněhu, po stopách Yettiho, výroba papírového divadla, modelování z keramické hlíny symboly Vánoc, sledování přírodovědných pořadů. Celodružinové akce Prosinec Leden Únor nácvik vánočního pásma, výtvarné výstavy vánoční karneval ve ŠD zimní výzdoba práce dětí účast ve výtvarných soutěžích soutěž zimní stavba, legrační sněhulák soutěž v SUDOKU turnaj mezi odděleními v florbalu v tělocvičně beseda o knize v knihovně pravidelné vycházky k říčce, krmení ptactva i ptactva vodního 3. blok JARO březen, duben, květen Náměty činností: Vycházky vesnicí a okolní přírodou, pozorování změn, určování 1. jarních květin, Rozhovory o počasí koloběh vody v přírodě, zvířátka a jejich mláďata, symboly Velikonoc tradice, pracovní a výtvarné techniky výrobky, písničky o jaru, pohybové hry v přírodě Ekologická výchova ochrana přírody voda, rybník, řeka život v nich akce v terénu, Povídání o oblékání, jak se mění šatník s ročním obdobím, hra na řemeslníky profese rodičů (řemesla: pekař jejich produkty, modelování), poznávání ptáků, kteří přiletěli z teplých krajin (modelování, malování), sportujeme na hřišti (nácvik běhu, skoku, hodu), poznávání a rozlišení nejběžnějších stromů, soutěže příprava a výroba výrobků na jarní výstavu

8 Celodružinové akce Březen Duben jarní přírodovědné vycházky tematicky zaměřené jarní výzdoba prostoru ŠD celodružinová hra SUDOKU výrobky na jarní výstavu beseda se zdravotní sestrou první pomoc, promítání filmů Velikonoční tradice v našem kraji návštěva muzea Č. Skalice či Jaroměř (dle nabídky města) Květen Stopovaná Kuličkiáda Atletické závody výtvarné práce a výrobky s jarní výstavou beseda s rybářem O. Fersterem 4. blok LÉTO červen Náměty činností: Přírodovědné vycházky s cílem poznat doupě, pelech, hnízdo Louka nejběžnější rostliny Četba knih o přírodě Ferda Mravenec Pozorování včel včelí matka, dělnice, trubci rozdíl Poznáváme ptactvo kolem nás Závody na koloběžkách Poučení dětí o bezpečnosti při koupání, opalování, bouřce Sběr lesních plodin Ukončení docházky dětí ve ŠD Poučení o bezpečném chování dětí v době letních prázdnin Celodružinové akce beseda se včelařem Den dětí na školním hřišti závody Opičí závod koloběžkové závody Výstava prací dětí opékání špekáčků na hřišti (poučení o bezpečnosti, rozdělávání ohně v lese) Vychovatelky se účastní všech rodičovských schůzek, pedagogických porad a vedoucí vychovatelka se účastní metodického sdružení vychovatelek v Náchodě.

9 Zpracovala dne Olga Mackovičová, vedoucí vychovatelka

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Frýdek Místek, 1.máje 1700, příspěvková organizace se sídlem 1.máje 1700, 738 01 Frýdek Místek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU IČO: 68157860 Kontakty: Telefon školní družina

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Školní vzdělávací program. pro školní družinu. zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program. pro školní družinu. zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro školní družinu zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177 budova Tovární 364 1 Identifikační údaje Předkladatel

Více

ŠVP školní družiny Barevný svět

ŠVP školní družiny Barevný svět ŠVP školní družiny Barevný svět ŠD při ZŠ Jesenný Ředitelka školy: Jana Kašparová Vychovatelka: Bc. Hana Hanyšová motto: Někde se píše, že cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Motto:,,Co nevím a neznám, to objevím. Platnost dokumentu od 1. září 2006 Obsah 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 Tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy a Mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Všude dobře, u nás nejlépe!

Všude dobře, u nás nejlépe! Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Všude dobře, u nás nejlépe! Září 2014 Vypracovala : Renata Wiesnerová,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní vzdělávací program pro školní družinu Vypracovala: Kamila Mazálková, vychovatelka školní družiny Školská rada projednala dne: 25. 11. 2008

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64 Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64 2. vydání 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice,Míkova 64, 391 56 Tábor Měšice Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod 3. Charakteristika zařízení 4. Personální podmínky 5. Materiální podmínky 6. Ekonomické podmínky 7. Podmínky pro přijímání

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více