Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9."

Transkript

1 Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne pod č.j. 51/2007 s platností od Aktualizace provedena dne pod č.j. 32/2013

2 Mateřská škola Nechvalice, Sedlčany ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ Nechvalice Tento program byl vypracován v souladu s konečnou verzí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Takto zpracovaný Školní vzdělávací program bude směrodatný pro vypracování Třídního vzdělávacího programu. Mgr. Kortánková Milada ředitelka školy

3 OBSAH Obsah Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání Materiální podmínky Životospráva Zdravotní péče Psychosociální podmínky Organizační chod Řízení školy Spolupráce se ZŠ Spolupráce se zřizovatelem a veřejností Personální zajištění Spoluúčast rodičů Organizace vzdělávání Metody a formy práce Podmínky pro přijímání nových dětí Charakteristika vzdělávacího programu Vize školy Filozofie školy Cíle, záměry Vzdělávací obsah Integrované bloky: Já a barevný svět Podzimní pohlazení Zimní rej Jarní probuzení Letní radovánky Evaluace

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: Adresa: Kontakt: Mateřská škola Nechvalice Nechvalice 25, Sedlčany telefon: , Internetová adresa: Ředitelka školy: Mgr. Kortánková Milada Kolektiv mateřské školy: Jana Mikotová, učitelka MŠ Pavlína Nováková, učitelka MŠ /od září 2013 MD/ Jiřina Okrouhlá, učitelka MŠ/ zástup za MD/ Velikost školy: jedna heterogenní třída, kapacita 28 žáků Zřizovatel školy: Obec Nechvalice, Nechvalice 62, Sedlčany, tel.:

5 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v níž se nachází třída mateřské školy, je dvoupodlažní budova stará dvě stě let. Díky postupným rekonstrukcím má škola hezký vzhled a je dominantou klidného vesnického prostředí. Ve vnitřních přízemních prostorách jsou vybudovány nové šatny, umývárny s toaletami a školní výdejna s jídelnou vše odpovídá hygienickým požadavkům. Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Její velká rozloha nabídla vybudování různých zákoutí s pískovišti, průlezkami, hradem, skluzavkami a dalšími prvky pro hry a dostatečné pohybové vyžití dětí. Výsadba vzrostlých stromů by časem měla vytvořit stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících. Náš školní program je taktéž zaměřen na spolupráci s rodinou a proto i část zahradního pozemku byla řešena tak, abychom zde mohli realizovat společná odpoledne s rodiči a dětmi a zároveň tak využít i celou zahradu k tomuto účelu. Umístění naší školy, lokalita, v které se nachází, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, přírodních jevů, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého životního stylu, umožňuje řadu pěších výletů a tak podporu zdraví dětí. Zahrada jako součást a dobrá podmínka pro naplňování cílů RVP je taktéž stále doplňována novými prvky pro pestřejší vzdělávací nabídku a naším cílem je hledat její maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku. 3 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Tento blok vymezuje podmínky vzdělávání v naší mateřské škole s dílčími záměry, které bychom chtěli, dle možností ročních prováděcích plánů naplnit, abychom v této oblasti postupně dosáhli optimálního stavu pro vlastní vzdělávací proces. 3.1 Materiální podmínky - Prostory mateřské školy jsou vyhovující. Umývárny jsou řešeny tak, aby zajišťovaly bezpečný dohled nad dětmi

6 - Při výběru zařízení, nábytku, textilií apod. se držíme zásady bezpečnost, snadná údržba a nezávadnost - Naším záměrem, bylo vybavit třídu takovým nábytkem, který umožní dítěti samostatnou volbu hračky. Tento záměr se snažíme postupně naplňovat. Třída je vybavena dostatkem hraček, pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Snažíme se vytvářet herní koutky. - K dispozici MŠ je i tělocvična základní školy. - Chodby a šatny jsou také využívány pro výstavy prací a výrobků dětí. - Nástěnky v šatnách jsou jedním z informačních zdrojů pro rodiče. - Škola vlastní pec na vypalování výrobků z hlíny. Tyto činnosti jsou taktéž součástí vzdělávací nabídky integrovaných bloků. - MŠ obklopuje zahrada školy. Její rozloha je dostačující, vybavení zahradním náčiním je řešeno do několika lokalit, aby bylo zajištěno dostatečné vyžití pro všechny děti se zřetelem k zajištění bezpečnosti. Postupně plánujeme vytvářet různá zákoutí se stinnými místy, pro možnost pobytu i v letních teplých měsících. - Hračky pro hry na zahradě jsou v dostatečném množství a kvalitě. - Prostory mateřské školy a zahrada zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno ve velice dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, hluku, alergizujících či jedovatých rostlin apod. Záměry: - vytváření nových pracovních koutků - vybavení třídy v dostatečném množství sportovním náčiním - stálé doplňování hračkami a sportovními pomůckami pro pobyt na zahradě - 6 -

7 3.2 Životospráva Provozní řád školy nastavuje interval mezi podávanými jídly. Děti se spolupodílejí na přípravě k stolování. Naším záměrem je, aby stolování vnímaly také jako společenský akt, zároveň chceme, aby se staly spoluúčastníky přípravy jídla, samozřejmě se zřetelem k věku dětí, mladší si při svačině volí a berou jídlo samy, nápoj přináší učitelka, starší děti se obsluhují samy včetně nápoje. Pro starší děti připravujeme mazací den děti se podílí i na přípravě jídla (s respektem k hygienickým požadavkům). - Dětem je 3x denně poskytována plnohodnotná strava dle příslušných předpisů. - Pitný režim je zajištěn bez omezení celý den i při pobytu venku na školní zahradě. Důležitost pití je dětem stále připomínána. - Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Jídelníček je pravidelně vyvěšován. - Svačiny jsou obohacovány zeleninou a ovocem, velkým výběrem pomazánek. - Upřednostníme především luštěniny, drůbeží, rybí maso a zeleninová jídla. - Omezíme potraviny s prodlouženou trvanlivostí a uzeniny. - Děti nejsou nikdy nuceny do jídla, mají možnost si i přidávat. - Ve spolupráci se školní jídelnou a vedoucí ŠJ se snažíme zajistit dětem kaloricky vyváženou a pestrou stravu. - Naším záměrem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu. - Donáška a konzumace potravin z domova v rámci dopoledního pobytu dítěte v mateřské škole je zakázána Zdravotní péče Zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale je to subjektivní pocit životní pohody souladu a harmonie. Péče o zdraví dětí ve spolupráci s rodinou - Účinný ranní filtr vyřazení dětí, které projevují známky onemocnění, z dětského kolektivu - 7 -

8 - Vedení dětí k péči o své zdraví, včetně osobní hygieny a správných hygienických návyků - Upozorňování na možnost nebezpečí úrazů a jejich prevence - Správné hygienické návyky při sledování médií (TV, PC) - Osvěta v oblasti zdravé výživy - Zveřejnění jídelníčků - Spolupracovat s rodinou ve smyslu podpory dobrého úmyslu školy naučit děti konzumovat jídla pro děti neznámá - Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve vyjimečných případech a to po konzultaci s rodiči a dětským lékařem - Při úrazu,či náhlém onemocnění, učitelka zajistí patřičnou péči s okamžitou informací zákonným zástupcům - Naším záměrem je v rámci zdravého a životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku 3.3 Psychosociální podmínky Jedním z nejdůležitějších cílů našeho vzdělávacího programu je udržení tvořivého a přátelského ovzduší, kde se děti cítí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Aby se děti takto cítily je potřeba, aby byly naplněny jejich základní potřeby. Naše mateřská škola pracuje s hierarchií potřeb podle Maslowa Fyziologické potřeby - Poskytovat dětem pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny. - Nenutit děti do jídla - Motivovat děti k tomu, aby dodržovaly pitný režim. Pití je k dispozici ve třídě, kde je možnost kdykoliv během dne se obsloužit - Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, ty co mají malou potřebu spánku odpočívají s knížkou, hračkou, poslouchají pohádku a nejsou ke spánku nuceny - 8 -

9 - Dodržovat pravidelný a dostatečný pobyt s pohybem venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí - Umožňovat dětem odchod na záchod kdykoliv během dne bez dovolování odchod musí učitelce oznámit Potřeba bezpečí jistoty a řádu - Poskytovat dětem adaptační dobu, která je individuální - Zajistit pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci. - Dodržovat stanovená srozumitelná pravidla, vytvořená společně s dětmi - Být dětem příkladem - dospělí a děti spolu vstřícně komunikují, smysluplně spolupracují, jsou ohleduplní, tolerantní - Dostatečně se věnovat vztahům ve třídě, nenásilně je ovlivňovat prosociálním směrem - Ponechávat dětem dostatek času a prostoru na činnost, dávat možnost volby - Svým chováním poskytovat empatickou odezvu na problémy dítěte Potřeba lásky a přijetí - Komunikovat s dětmi vstřícně, empaticky a vzájemně si naslouchat, všímat si jich a udržovat oční kontakt. - Využívat komunitní kruh, sdělovat si různé zážitky, pocity, zkušenosti a hodnotit co se nám líbí a nelíbí. Potřeba uznání a sebeúcty - Výchovně vzdělávací nabídku přizpůsobit mentalitě dětí a jejich potřebám - Dbát na individuální a vývojové zvláštnosti, specifika u dětí - Omezovat nezdravou soutěživost - 9 -

10 - Vhodně motivovat aktivity a činnosti dětí, podporovat je kladným hodnocením a uznáním ( spíše popsat činnosti místo pochvaly a kritiky) Záměry: - Dát rodičům prostor a vstřícnost k využití systému adaptace zapojit rodiče - Podporovat u dětí důvěru k učitelce i k ostatním zaměstnancům - Vytvářet dětem kamarádské společenství, v němž se budou cítit rády - Dodržovat pravidla soužití ve třídě - Zamýšlet se nad vhodnými způsoby pedagogického vedení, hodnotit přístup k dětem, snažit se jednat prosociálněji 3.4 Organizační chod - Režim dne je zpracován ve školním řádu - TVP konkretizuje roční projekty - Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly. - Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. - Formy vzdělávání jsou vzájemně propojené, integrované vzdělávání není postaveno pouze na řízených činnostech, ale na všem co se v mateřské škole děje. - Snažíme se o propojenost institucionálního vzdělávání s rodinným prostředím. - K plnění cílů jsou využívány metody a formy předškolního vzdělávání, které vycházejí z přirozených dětských činností. Upřednostňována je volná hra a prožitkové učení. - Je brán zřetel na biologické, psychologické a specifické zvláštnosti dětí (hierarchie potřeb Maslow) - V maximální míře je využíván pobyt na zahradě a v přírodě s využitím

11 řízených a spontánních činností, přičemž řízené činnosti jsou v této době více individuální než skupinové. - V případě výletů je organizace dne přizpůsobena podmínkám. Je dbáno na to, aby účast ve frontálních, ale i skupinových a individuálních činnostech byla pro děti dobrovolná - nastavená pravidla. 3.5 Řízení školy - Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. - Ředitelka vytváří prostor na spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílí na dění v mateřské škole. - Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce. - Na spolupráci s rodiči se opět podílí všechny zaměstnankyně větší či menší měrou, dle záměru plánovaných akcí. - Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, orgány veřejné správy a samosprávy a pracovníky PPP Spolupráce se ZŠ Pořádání společných akcí : - Mikulášská nadílka, Vánoční setkání s rodiči, karneval, den dětí, společné výlety, - Návštěva předškolních dětí první třídy - (příprava na školu)

12 3.5.2 Spolupráce se zřizovatelem a veřejností ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit děti pro jejich dobrý budoucí život v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek pro tento náročný proces je nezbytné, proto i naše spolupráce se zřizovatelem je velice úzká. Obecní zastupitelstvo je informováno o záměrech naší školy. Na společné spolupráci se podílejí i děti formou dárků, přáníček a svým vystoupením ku příležitosti různých svátků v roce a při vítání občánků. Záměrem nás všech je naučit děti vzájemné pomoci, toleranci, úctě ke stáří a porozumění. Společná setkání jsou doplňkem integrovaných bloků. Záměry: - vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RV - vést všechny pracovníky k uvědomění si myšlenky, že o tom jak se bude dítě v mateřské škole cítit rozhodují vztahy všech, které se na jeho vzdělávání podílejí 3.6 Personální zajištění - V mateřské škole pracují 2 pedagogické pracovnice, 1 kuchařka a 1 provozní pracovnice. - Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci. - Pedagogický sbor pracuje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. - Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. - Vedení školy ponechává učitelkám dostatek pravomocí, respektuje jejich názor a podporuje je v tvůrčí pedagogické práci

13 - Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu, je vítána a maximálně podpořena (odebírání různých časopisů a nákup různých knih) - Pedagogové se v určité míře sebevzdělávají, využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. - Provozní pracovníci školy svou prací a ochotou přispívají k stabilitě personálního zázemí. Pomáhají s přípravou a organizací dílčích projektů a slavností školy, při doprovodu dětí a při náročnějších činnostech ( např. návštěvy divadla, výlety, vystoupení, sezónní činnosti apod.). - Chování dospělých má vliv na celkový vývoj dítěte. Proto se snažíme, aby naše mezilidské vztahy byly slušné, zodpovědné a tolerantní. Pravidla pracovního týmu : - Vzájemná důvěra a úcta - Podávání si pravdivých informací o jednání s rodiči - Jednotné působení na děti, společné řešení výchovných problémů - Spolupráce a porada při výběru a přípravě pomůcek na vzdělávací práci - Sdělování si poznatků ze seminářů a samostudia - Vzájemná výpomoc Záměry: - Stále podporovat dobrou spolupráci, vzájemný respekt a toleranci - Nadále spolupracovat se zřizovatelem a podpořit možnosti vzdělávání pedagogů v zájmu dalšího zkvalitňování předškolního školství

14 3.7 Spoluúčast rodičů Rodiče jsou nejdůležitějšími partnery pani učitelky při výchově dětí. Proto nám velmi záleží na spolupráci s nimi. Aby byly kontakty vstřícné pro co největší spolupráci, nabízíme rodičům možnost spolupodílet se na dění v mateřské škole. - Formou dotazníků se snažit získat pro nás důležité informace o dítěti, o názorech rodičů apod. - Rodičům umožnit přístup do třídy, aby se mohli přímo podílet na práci s dětmi - Pořádat různá společná setkání rodičů a dětí různá vystoupení, drakiáda, společné opékání špekáčků, Nechvalický pětiboj, karneval, pohádková cesta - Veškeré informace, pozvánky a výtvarné práce dětí vyvěšovat na nástěnkách v šatně - V souvislosti s co největší informovaností o rozvoji a pokrocích dětí vytvářet prostor pro individuální konzultace. - Spolupracovat s rodiči dětí, které mají zdravotní omezení (cukrovka, bezlepková dieta, alergie, ) - Umožnit rodičům podílet se na vypracování ŠVP (formou rozhovorů na schůzce s rodiči a dotazníkem) - Spolupráce při zpracování individuálních plánů práce s dětmi s odloženou povinnou školní docházkou - Spolupráce při nápravě řeči u dětí, které navštěvují logopedickou poradnu Záměry: - hledat nové formy spolupráce s rodinou - vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce - zajistit dostatečnou informovanost o dění mateřské školy, o RVP PV a o ŠVP

15 4 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní vzdělávání je realizováno v jednotřídní mateřské škole, jež má své prostory v přízemní části ZŠ. Vzdělávání probíhá v heterogenní třídě s maximálním počtem 28 dětí. Věkové složení dětí je zpravidla 2 6 (7) let. Provoz je celodenní od 6.30 do hod, bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, o jarních, velikonočních, podzimních a vánočních prázdninách (ve stejných termínech jako ZŠ). Omezení nebo přerušení provozu MŠ je rodičům oznámeno nejméně 2 měsíce dopředu. Termíny uzavření jsou vyvěšeny na informační nástěnce. Třída je dobře vybavena pomůckami, různým materiálem, hračkami, malou knihovničkou, hracími kouty a místem pro tvořivou činnost. Děti mají možnost navštěvovat místní školní tělocvičnu a keramickou dílnu. Dvakrát v týdnu jsou děti na řízenou činnost rozděleny na dvě skupiny (předškoláky příprava na školu a mladší děti). Některé akce MŠ a ZŠ jsou propojeny - též ve spolupráci s rodiči Metody a formy práce Metody a formy předškolního vzdělávání vycházejí z přirozených dětských činností, odpovídají vyspělosti dítěte předškolního věku, respektují individualitu dítěte a základní poznatky. Metody: - zaměřené k naplňování obecných cílů ( komunikace a interakce mezi dětmi, zaměstnanci, vše co se po celý den děje) - zaměřené k naplňování dílčích cílů ( založené na prožitku, vzoru, na hře, pohybu, na manipulaci a experimentu, na komunikaci, tvoření, fantazii a na myšlenkových operacích - zaměřené k naplňování konkrétních záměrů (jsou to konkrétní postupy vyplývající z konkrétních činností)

16 Organizační formy: - volná hra, řízené činnosti, stravování, odpočinek a hygiena, pobyt venku, různé rituály, cvičení, třídní aktivity, kroužky, nepravidelné činnosti (oslavy, besídky, exkurze, výlety, návštěvy kulturních zařízení, ) Základní formy: 1. individuální práce s dítětem - učitelka dítěti nabízí pozornost, že ji zajímá, záleží jí na jeho poznatcích, prožitcích, dovednostech - tato práce závisí na nízkém počtu dětí 2. skupinová práce - hlavním znakem je kooperace, děti se vzájemně domlouvají, pomáhají si, hledají optimální řešení, učí se nejdříve spolupracovat ve dvojicích, trojicích. 3. frontální práce - učitelka předává obsah vzdělávání všem dětem současně - verbální práce, cvičení, společenské hry, - významné pro prosocionální učení, sounáležitost, společný prožitek, rituály, dramatické metody (posouvají sociální vztahy mezi dětmi, empatii) Podmínky pro přijímání nových dětí - Termín přijímacího řízení je vyhlašován vždy po 15. únoru, zároveň je dnem otevřených dveří. - Veřejnost je informována prostřednictvím tisku a plakátů. - Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to dovolí kapacita školy

17 - Přijímány jsou děti zpravidla od 2 do 6 let, v případě řádně doloženého rozhodnutí o odkladu školní docházky i starší děti. ( Odklad ŠD vystavuje ředitelství ZŠ, kam jde dítě k zápisu ). - O přijetí a zařazení dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy - O výsledku přijímacího řízení jsou jeho účastníci vyrozuměni osobně a vyvěšením seznamu. Kritéria - podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (důležitost v uvedeném pořadí): - Děti posledního ročníku před zahájením povinné školní docházky - Děti dle věku 5 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠVP Naše kamínky se nehlásí k žádnému veřejnému programu. Zasahuje všechny oblasti předškolního vzdělávání a nabízí témata, která seznamují děti s realitou. Vzhledem polohy mateřské školy je v maximální míře využívána okolní příroda a obsah vzdělávání je k tomu přizpůsoben. 5.1 Vize školy Vytvořit mateřskou školu, která je: - Pohodová - Radostná - Spolupracující - Tvořivá - Pozitivně motivující děti k celoživotnímu vzdělávání

18 5.2 Filozofie školy Vytvářet takového prostředí, kde by dětem byla v nepřítomnosti rodičů nahrazena atmosféra rodinné pohody, klidu, jistoty a důvěry, aby školka byla pro děti místem, kde se cítí dobře, umí se radovat a smát, a zároveň místem, kde jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby se cestou přirozené výchovy rozvíjely v samostatné a zdravé sebevědomé osobnosti. 5.3 Cíle, záměry Cíle, záměry vychází z těchto výroků: Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat. Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat. Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti. Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti. Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře. Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit. Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti. Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat. Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě. Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku. Vzdělávací cíle: - Podporovat duševní pohodu dětí i zaměstnanců - Snažit se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. - Respektovat individualitu každého dítěte - Vést děti ke zdravému životnímu stylu

19 - Podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů - Podporovat všestranný rozvoj dítěte, jeho samostatnost, zvídavost a potřebu objevovat - Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou - Hru a prožitkové učení uplatňovat jako hlavní vzdělávací metodu - Vést děti k procociálnímu chování a k toleranci 6 VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávání ve školním vzdělávacím programu je rozpracován do pěti integrovaných bloků s přibližným časovým rozsahem. V TVP se integrované bloky dělí do témat, jejichž délka a vzdělávací nabídka je dále konkretizována a přizpůsobena aktuální situaci ve třídě. Vzdělávací obsah vychází ze života kolem nás, z přirozeného střídání ročních období ve spojení s lidskou činností, zvyky a tradicemi. K preferovaným činnostem patří pobyt v blízké přírodě, spontánní hra, prožitkové učení, experimentace, psychomotorická cvičení, kooperativní hry, práce s encyklopediemi, ruční práce s přírodním a odpadovým materiálem. Vzdělávací program vymezuje podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti a určují pravidla soužití dětí. Integrované bloky: Já a barevný svět Podzimní pohlazení Zimní rej Jarní probuzení Letní radovánky

20 6.1 Já a barevný svět Časový rozsah: přibližně 4 týdnů Činnostní charakteristika Obsah tohoto bloku je strukturován do třech oblastí: 1. Oblast seznámení s prostředím, které dítě obklopuje: Jedná se o vše, co dítě obklopuje, s čím se setkává při prvotním vstupu do nového neznámého prostředí. V rámci vzdělávací nabídky bude využito různých her pohybových, námětových, hudebních a dramatických činností, maňáskové scénky, divadlo a další. 2. Oblast poznání nových kamarádů a všech ostatních, s kterými se děti budou setkávat a kteří o ně pečují. Zde bude především využito seznamovacích her, námětových her Budeme si společně vytvářet piktogramy, různá označení koutků a jejich využívání. 3. Oblast poznání okolí MŠ naše zahrada Budeme si hrát na zahradě se zahradním nářadím a ostatními pomůckami. Záměry - seznámit děti s prostředím, do kterého přichází - naučit děti orientovat se v těchto prostorách - naučit se znát svoji značku, vnímat své místo ve třídě - naučit děti vnímat režimové uspořádání dne - podpořit rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování - vést děti k projevování svých potřeb - podpořit komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením nových vztahů v kolektivu - společně s dětmi si vytvořit pravidla společného soužití

21 - vést děti k vyjadřování svých pocitů - seznámit děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně - seznámit děti s prostředím zahrady a blízkým okolím - vést děti k vnímání přírody, života v ní V úrovni kompetencí kompetence k učení - rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí potřebné k efektivnímu učení a prohlubovat jejich poznatkovou zkušenost kompetence k řešení problému - vést děti k vnímání problémů jako samozřejmou součást života a učení kompetence komunikativní - vést děti k užívání přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, pocitů. Názorů užívání svých komunikačních schopností k dalšímu učení kompetence sociální a personální - zaměřit se na schopnost adaptovat se na prostředí a jeho běžné proměny - podporovat, aby se děti spolupodílely na rozhodnutích - učit vnímat hodnoty spojené s kultivovanými vztahy mezi lidmi kompetence činnostní a občanské - vést děti k respektování pravidel - vnímat svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím

22 6.2 Podzimní pohlazení Časový rozsah: přibližně 9 týdnů Činnostní charakteristika Název tohoto bloku přinese činnosti související s podzimní přírodou, pohybem, oblékáním a zdravím v tomto období. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu opadávání listnatých stromů, barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají. Budeme pouštět draky, opékat brambory, péct martinské rohlíčky, pracovat s přírodninami, cvičit si jazýčky, rytmizovat říkadla, (hry se slovy, hádanky přísloví, pranostiky, tradice a vše další). Přichystání podzimních slavností (dušičky, posvícení, svátek sv. Martina). Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně s dětmi si vyzdobíme naší mateřskou školu. Záměry - pobytem na zahradě školy a v přírodě podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí - zaměřit se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního procesu - maximálně podpořit rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami - vést děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě - vést děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech - podpořit rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb - postupně vést děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své rozhodnutí odpovědnost

23 V úrovni kompetencí kompetence k učení - rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení kompetence k řešení problémů - učit děti vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení - vést děti přistupovat k problémům aktivně, řešit je iniciativně a inovativně komunikativní kompetence - vést děti ke vstřícné komunikaci se svým okolím - učit děti užívat svých komunikačních schopností k dalšímu učení - seznámit děti s užitím technických informačních prostředků k vlastnímu rozvoji učení sociální a personální kompetence - učit děti adaptovat se na prostředí a jeho běžné změny - povedeme děti k spolupodílení se a ke spolupráci na činnostech i rozhodnutích činnostní a občanské kompetence - budeme učit děti vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím - respektovat společně vytvořená pravidla, normy a požadavky společnosti - budeme učit děti chránit hodnoty spojené se zdravím

24 6.3 Zimní rej Časový rozsah: přibližně: 12 týdnů Činnostní charakteristika Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, bobování, výlet do přírody, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků, vánoční stromek pro zvěř a ptactvo a další pozorování nabídne příroda v zimě. Bílý, modrý, černý papír, sněhuláci, čertíci a Mikuláš bude motivem pro práci s papírem a barvou. Čas vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, pečení cukroví, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky. Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní vánoční posezení s rodiči. Oslavíme masopust. Vyrobíme si společně masky a pustíme se do karnevalového reje. Nebude chybět ani zimní vyprávění pohádek, práce s knihou, encyklopediemi a seznámení s různými oblastmi lidské činnosti (doprava, profese). Oblečení, obuv, vitamíny, nemoc, hry se slovy, hádanky a vše další, co přinese podtéma třídního programu Záměry - pobytem na zdravém zimním vzduchu posilovat a otužovat tělesný rozvoj a zdraví dětí - seznámit se se svým tělem - pozorovat změny v přírodě a její koloběh - přiblížit dětem tradice vánoc - podpořit jejich fantazii a kreativitu - vést děti k sociální soudržnosti - budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti - posilovat kultivovaný projev dětí

25 - podpořit rozvoj tvořivosti - posilovat přirozené poznávací city - posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování - posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině - společně vytvářet pravidla společného soužití - učit se chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je možno je poškodit V úrovni kompetencí kompetence k učení - podpořit experimentování a uplatnění získaných poznatků pro další učení - učit se hodnotit svoje pokroky kompetence k řešení problémů - učit se řešit náročnější problémy s pomocí dospělého - podporovat používání číselných a matematických pojmů - vést k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli kompetence komunikativní - vést děti k vyjádření svých myšlenek - komunikovat bez zábran a ostychu - využívat informační a komunikační prostředky sociální a personální kompetence - učit děti citlivosti a ohleduplnosti vůči druhým - prosadit se, ale i přizpůsobit se ve skupině - vést deti k samostatnému rozhodování o svých činnostech, vyjádřit svůj názor

26 činnostní a občanské kompetence - podporovat zájem dětí o druhé, o to co se kolem děje, vážit si práce druhých - vést děti k uvědomění si svých práv a práv druhých, k uvědomění si, že chováním mohu ovlivnit prostředí ve kterém žijeme 6.4 Jarní probuzení Časový rozsah: přibližně: 10 týdnů Činnostní charakteristika Již název tématu vypovídá o probuzení přírody,zvířátek, ale především i nás po zdánlivém zimním odpočinku. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami. Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. Barvy, tvary určování, pojmenování, třídění a orientace, budou pojmy, s kterými se děti při různých činnostech opět setkají. Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy. pojmů. Měsíc, hvězdy, planeta Země budou předmětem činností k přiblížení těchto Záměry - přiblížit dětem tradice jarních svátků - rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI v rámci realizace projektu "Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP" registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.15/02.0003 MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více