Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9."

Transkript

1 Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne pod č.j. 51/2007 s platností od Aktualizace provedena dne pod č.j. 32/2013

2 Mateřská škola Nechvalice, Sedlčany ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ Nechvalice Tento program byl vypracován v souladu s konečnou verzí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Takto zpracovaný Školní vzdělávací program bude směrodatný pro vypracování Třídního vzdělávacího programu. Mgr. Kortánková Milada ředitelka školy

3 OBSAH Obsah Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání Materiální podmínky Životospráva Zdravotní péče Psychosociální podmínky Organizační chod Řízení školy Spolupráce se ZŠ Spolupráce se zřizovatelem a veřejností Personální zajištění Spoluúčast rodičů Organizace vzdělávání Metody a formy práce Podmínky pro přijímání nových dětí Charakteristika vzdělávacího programu Vize školy Filozofie školy Cíle, záměry Vzdělávací obsah Integrované bloky: Já a barevný svět Podzimní pohlazení Zimní rej Jarní probuzení Letní radovánky Evaluace

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: Adresa: Kontakt: Mateřská škola Nechvalice Nechvalice 25, Sedlčany telefon: , Internetová adresa: Ředitelka školy: Mgr. Kortánková Milada Kolektiv mateřské školy: Jana Mikotová, učitelka MŠ Pavlína Nováková, učitelka MŠ /od září 2013 MD/ Jiřina Okrouhlá, učitelka MŠ/ zástup za MD/ Velikost školy: jedna heterogenní třída, kapacita 28 žáků Zřizovatel školy: Obec Nechvalice, Nechvalice 62, Sedlčany, tel.:

5 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v níž se nachází třída mateřské školy, je dvoupodlažní budova stará dvě stě let. Díky postupným rekonstrukcím má škola hezký vzhled a je dominantou klidného vesnického prostředí. Ve vnitřních přízemních prostorách jsou vybudovány nové šatny, umývárny s toaletami a školní výdejna s jídelnou vše odpovídá hygienickým požadavkům. Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Její velká rozloha nabídla vybudování různých zákoutí s pískovišti, průlezkami, hradem, skluzavkami a dalšími prvky pro hry a dostatečné pohybové vyžití dětí. Výsadba vzrostlých stromů by časem měla vytvořit stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících. Náš školní program je taktéž zaměřen na spolupráci s rodinou a proto i část zahradního pozemku byla řešena tak, abychom zde mohli realizovat společná odpoledne s rodiči a dětmi a zároveň tak využít i celou zahradu k tomuto účelu. Umístění naší školy, lokalita, v které se nachází, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, přírodních jevů, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého životního stylu, umožňuje řadu pěších výletů a tak podporu zdraví dětí. Zahrada jako součást a dobrá podmínka pro naplňování cílů RVP je taktéž stále doplňována novými prvky pro pestřejší vzdělávací nabídku a naším cílem je hledat její maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku. 3 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Tento blok vymezuje podmínky vzdělávání v naší mateřské škole s dílčími záměry, které bychom chtěli, dle možností ročních prováděcích plánů naplnit, abychom v této oblasti postupně dosáhli optimálního stavu pro vlastní vzdělávací proces. 3.1 Materiální podmínky - Prostory mateřské školy jsou vyhovující. Umývárny jsou řešeny tak, aby zajišťovaly bezpečný dohled nad dětmi

6 - Při výběru zařízení, nábytku, textilií apod. se držíme zásady bezpečnost, snadná údržba a nezávadnost - Naším záměrem, bylo vybavit třídu takovým nábytkem, který umožní dítěti samostatnou volbu hračky. Tento záměr se snažíme postupně naplňovat. Třída je vybavena dostatkem hraček, pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Snažíme se vytvářet herní koutky. - K dispozici MŠ je i tělocvična základní školy. - Chodby a šatny jsou také využívány pro výstavy prací a výrobků dětí. - Nástěnky v šatnách jsou jedním z informačních zdrojů pro rodiče. - Škola vlastní pec na vypalování výrobků z hlíny. Tyto činnosti jsou taktéž součástí vzdělávací nabídky integrovaných bloků. - MŠ obklopuje zahrada školy. Její rozloha je dostačující, vybavení zahradním náčiním je řešeno do několika lokalit, aby bylo zajištěno dostatečné vyžití pro všechny děti se zřetelem k zajištění bezpečnosti. Postupně plánujeme vytvářet různá zákoutí se stinnými místy, pro možnost pobytu i v letních teplých měsících. - Hračky pro hry na zahradě jsou v dostatečném množství a kvalitě. - Prostory mateřské školy a zahrada zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno ve velice dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, hluku, alergizujících či jedovatých rostlin apod. Záměry: - vytváření nových pracovních koutků - vybavení třídy v dostatečném množství sportovním náčiním - stálé doplňování hračkami a sportovními pomůckami pro pobyt na zahradě - 6 -

7 3.2 Životospráva Provozní řád školy nastavuje interval mezi podávanými jídly. Děti se spolupodílejí na přípravě k stolování. Naším záměrem je, aby stolování vnímaly také jako společenský akt, zároveň chceme, aby se staly spoluúčastníky přípravy jídla, samozřejmě se zřetelem k věku dětí, mladší si při svačině volí a berou jídlo samy, nápoj přináší učitelka, starší děti se obsluhují samy včetně nápoje. Pro starší děti připravujeme mazací den děti se podílí i na přípravě jídla (s respektem k hygienickým požadavkům). - Dětem je 3x denně poskytována plnohodnotná strava dle příslušných předpisů. - Pitný režim je zajištěn bez omezení celý den i při pobytu venku na školní zahradě. Důležitost pití je dětem stále připomínána. - Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Jídelníček je pravidelně vyvěšován. - Svačiny jsou obohacovány zeleninou a ovocem, velkým výběrem pomazánek. - Upřednostníme především luštěniny, drůbeží, rybí maso a zeleninová jídla. - Omezíme potraviny s prodlouženou trvanlivostí a uzeniny. - Děti nejsou nikdy nuceny do jídla, mají možnost si i přidávat. - Ve spolupráci se školní jídelnou a vedoucí ŠJ se snažíme zajistit dětem kaloricky vyváženou a pestrou stravu. - Naším záměrem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu. - Donáška a konzumace potravin z domova v rámci dopoledního pobytu dítěte v mateřské škole je zakázána Zdravotní péče Zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale je to subjektivní pocit životní pohody souladu a harmonie. Péče o zdraví dětí ve spolupráci s rodinou - Účinný ranní filtr vyřazení dětí, které projevují známky onemocnění, z dětského kolektivu - 7 -

8 - Vedení dětí k péči o své zdraví, včetně osobní hygieny a správných hygienických návyků - Upozorňování na možnost nebezpečí úrazů a jejich prevence - Správné hygienické návyky při sledování médií (TV, PC) - Osvěta v oblasti zdravé výživy - Zveřejnění jídelníčků - Spolupracovat s rodinou ve smyslu podpory dobrého úmyslu školy naučit děti konzumovat jídla pro děti neznámá - Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve vyjimečných případech a to po konzultaci s rodiči a dětským lékařem - Při úrazu,či náhlém onemocnění, učitelka zajistí patřičnou péči s okamžitou informací zákonným zástupcům - Naším záměrem je v rámci zdravého a životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku 3.3 Psychosociální podmínky Jedním z nejdůležitějších cílů našeho vzdělávacího programu je udržení tvořivého a přátelského ovzduší, kde se děti cítí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Aby se děti takto cítily je potřeba, aby byly naplněny jejich základní potřeby. Naše mateřská škola pracuje s hierarchií potřeb podle Maslowa Fyziologické potřeby - Poskytovat dětem pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny. - Nenutit děti do jídla - Motivovat děti k tomu, aby dodržovaly pitný režim. Pití je k dispozici ve třídě, kde je možnost kdykoliv během dne se obsloužit - Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, ty co mají malou potřebu spánku odpočívají s knížkou, hračkou, poslouchají pohádku a nejsou ke spánku nuceny - 8 -

9 - Dodržovat pravidelný a dostatečný pobyt s pohybem venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí - Umožňovat dětem odchod na záchod kdykoliv během dne bez dovolování odchod musí učitelce oznámit Potřeba bezpečí jistoty a řádu - Poskytovat dětem adaptační dobu, která je individuální - Zajistit pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci. - Dodržovat stanovená srozumitelná pravidla, vytvořená společně s dětmi - Být dětem příkladem - dospělí a děti spolu vstřícně komunikují, smysluplně spolupracují, jsou ohleduplní, tolerantní - Dostatečně se věnovat vztahům ve třídě, nenásilně je ovlivňovat prosociálním směrem - Ponechávat dětem dostatek času a prostoru na činnost, dávat možnost volby - Svým chováním poskytovat empatickou odezvu na problémy dítěte Potřeba lásky a přijetí - Komunikovat s dětmi vstřícně, empaticky a vzájemně si naslouchat, všímat si jich a udržovat oční kontakt. - Využívat komunitní kruh, sdělovat si různé zážitky, pocity, zkušenosti a hodnotit co se nám líbí a nelíbí. Potřeba uznání a sebeúcty - Výchovně vzdělávací nabídku přizpůsobit mentalitě dětí a jejich potřebám - Dbát na individuální a vývojové zvláštnosti, specifika u dětí - Omezovat nezdravou soutěživost - 9 -

10 - Vhodně motivovat aktivity a činnosti dětí, podporovat je kladným hodnocením a uznáním ( spíše popsat činnosti místo pochvaly a kritiky) Záměry: - Dát rodičům prostor a vstřícnost k využití systému adaptace zapojit rodiče - Podporovat u dětí důvěru k učitelce i k ostatním zaměstnancům - Vytvářet dětem kamarádské společenství, v němž se budou cítit rády - Dodržovat pravidla soužití ve třídě - Zamýšlet se nad vhodnými způsoby pedagogického vedení, hodnotit přístup k dětem, snažit se jednat prosociálněji 3.4 Organizační chod - Režim dne je zpracován ve školním řádu - TVP konkretizuje roční projekty - Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly. - Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. - Formy vzdělávání jsou vzájemně propojené, integrované vzdělávání není postaveno pouze na řízených činnostech, ale na všem co se v mateřské škole děje. - Snažíme se o propojenost institucionálního vzdělávání s rodinným prostředím. - K plnění cílů jsou využívány metody a formy předškolního vzdělávání, které vycházejí z přirozených dětských činností. Upřednostňována je volná hra a prožitkové učení. - Je brán zřetel na biologické, psychologické a specifické zvláštnosti dětí (hierarchie potřeb Maslow) - V maximální míře je využíván pobyt na zahradě a v přírodě s využitím

11 řízených a spontánních činností, přičemž řízené činnosti jsou v této době více individuální než skupinové. - V případě výletů je organizace dne přizpůsobena podmínkám. Je dbáno na to, aby účast ve frontálních, ale i skupinových a individuálních činnostech byla pro děti dobrovolná - nastavená pravidla. 3.5 Řízení školy - Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. - Ředitelka vytváří prostor na spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílí na dění v mateřské škole. - Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce. - Na spolupráci s rodiči se opět podílí všechny zaměstnankyně větší či menší měrou, dle záměru plánovaných akcí. - Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, orgány veřejné správy a samosprávy a pracovníky PPP Spolupráce se ZŠ Pořádání společných akcí : - Mikulášská nadílka, Vánoční setkání s rodiči, karneval, den dětí, společné výlety, - Návštěva předškolních dětí první třídy - (příprava na školu)

12 3.5.2 Spolupráce se zřizovatelem a veřejností ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit děti pro jejich dobrý budoucí život v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek pro tento náročný proces je nezbytné, proto i naše spolupráce se zřizovatelem je velice úzká. Obecní zastupitelstvo je informováno o záměrech naší školy. Na společné spolupráci se podílejí i děti formou dárků, přáníček a svým vystoupením ku příležitosti různých svátků v roce a při vítání občánků. Záměrem nás všech je naučit děti vzájemné pomoci, toleranci, úctě ke stáří a porozumění. Společná setkání jsou doplňkem integrovaných bloků. Záměry: - vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RV - vést všechny pracovníky k uvědomění si myšlenky, že o tom jak se bude dítě v mateřské škole cítit rozhodují vztahy všech, které se na jeho vzdělávání podílejí 3.6 Personální zajištění - V mateřské škole pracují 2 pedagogické pracovnice, 1 kuchařka a 1 provozní pracovnice. - Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci. - Pedagogický sbor pracuje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. - Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. - Vedení školy ponechává učitelkám dostatek pravomocí, respektuje jejich názor a podporuje je v tvůrčí pedagogické práci

13 - Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu, je vítána a maximálně podpořena (odebírání různých časopisů a nákup různých knih) - Pedagogové se v určité míře sebevzdělávají, využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. - Provozní pracovníci školy svou prací a ochotou přispívají k stabilitě personálního zázemí. Pomáhají s přípravou a organizací dílčích projektů a slavností školy, při doprovodu dětí a při náročnějších činnostech ( např. návštěvy divadla, výlety, vystoupení, sezónní činnosti apod.). - Chování dospělých má vliv na celkový vývoj dítěte. Proto se snažíme, aby naše mezilidské vztahy byly slušné, zodpovědné a tolerantní. Pravidla pracovního týmu : - Vzájemná důvěra a úcta - Podávání si pravdivých informací o jednání s rodiči - Jednotné působení na děti, společné řešení výchovných problémů - Spolupráce a porada při výběru a přípravě pomůcek na vzdělávací práci - Sdělování si poznatků ze seminářů a samostudia - Vzájemná výpomoc Záměry: - Stále podporovat dobrou spolupráci, vzájemný respekt a toleranci - Nadále spolupracovat se zřizovatelem a podpořit možnosti vzdělávání pedagogů v zájmu dalšího zkvalitňování předškolního školství

14 3.7 Spoluúčast rodičů Rodiče jsou nejdůležitějšími partnery pani učitelky při výchově dětí. Proto nám velmi záleží na spolupráci s nimi. Aby byly kontakty vstřícné pro co největší spolupráci, nabízíme rodičům možnost spolupodílet se na dění v mateřské škole. - Formou dotazníků se snažit získat pro nás důležité informace o dítěti, o názorech rodičů apod. - Rodičům umožnit přístup do třídy, aby se mohli přímo podílet na práci s dětmi - Pořádat různá společná setkání rodičů a dětí různá vystoupení, drakiáda, společné opékání špekáčků, Nechvalický pětiboj, karneval, pohádková cesta - Veškeré informace, pozvánky a výtvarné práce dětí vyvěšovat na nástěnkách v šatně - V souvislosti s co největší informovaností o rozvoji a pokrocích dětí vytvářet prostor pro individuální konzultace. - Spolupracovat s rodiči dětí, které mají zdravotní omezení (cukrovka, bezlepková dieta, alergie, ) - Umožnit rodičům podílet se na vypracování ŠVP (formou rozhovorů na schůzce s rodiči a dotazníkem) - Spolupráce při zpracování individuálních plánů práce s dětmi s odloženou povinnou školní docházkou - Spolupráce při nápravě řeči u dětí, které navštěvují logopedickou poradnu Záměry: - hledat nové formy spolupráce s rodinou - vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce - zajistit dostatečnou informovanost o dění mateřské školy, o RVP PV a o ŠVP

15 4 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní vzdělávání je realizováno v jednotřídní mateřské škole, jež má své prostory v přízemní části ZŠ. Vzdělávání probíhá v heterogenní třídě s maximálním počtem 28 dětí. Věkové složení dětí je zpravidla 2 6 (7) let. Provoz je celodenní od 6.30 do hod, bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, o jarních, velikonočních, podzimních a vánočních prázdninách (ve stejných termínech jako ZŠ). Omezení nebo přerušení provozu MŠ je rodičům oznámeno nejméně 2 měsíce dopředu. Termíny uzavření jsou vyvěšeny na informační nástěnce. Třída je dobře vybavena pomůckami, různým materiálem, hračkami, malou knihovničkou, hracími kouty a místem pro tvořivou činnost. Děti mají možnost navštěvovat místní školní tělocvičnu a keramickou dílnu. Dvakrát v týdnu jsou děti na řízenou činnost rozděleny na dvě skupiny (předškoláky příprava na školu a mladší děti). Některé akce MŠ a ZŠ jsou propojeny - též ve spolupráci s rodiči Metody a formy práce Metody a formy předškolního vzdělávání vycházejí z přirozených dětských činností, odpovídají vyspělosti dítěte předškolního věku, respektují individualitu dítěte a základní poznatky. Metody: - zaměřené k naplňování obecných cílů ( komunikace a interakce mezi dětmi, zaměstnanci, vše co se po celý den děje) - zaměřené k naplňování dílčích cílů ( založené na prožitku, vzoru, na hře, pohybu, na manipulaci a experimentu, na komunikaci, tvoření, fantazii a na myšlenkových operacích - zaměřené k naplňování konkrétních záměrů (jsou to konkrétní postupy vyplývající z konkrétních činností)

16 Organizační formy: - volná hra, řízené činnosti, stravování, odpočinek a hygiena, pobyt venku, různé rituály, cvičení, třídní aktivity, kroužky, nepravidelné činnosti (oslavy, besídky, exkurze, výlety, návštěvy kulturních zařízení, ) Základní formy: 1. individuální práce s dítětem - učitelka dítěti nabízí pozornost, že ji zajímá, záleží jí na jeho poznatcích, prožitcích, dovednostech - tato práce závisí na nízkém počtu dětí 2. skupinová práce - hlavním znakem je kooperace, děti se vzájemně domlouvají, pomáhají si, hledají optimální řešení, učí se nejdříve spolupracovat ve dvojicích, trojicích. 3. frontální práce - učitelka předává obsah vzdělávání všem dětem současně - verbální práce, cvičení, společenské hry, - významné pro prosocionální učení, sounáležitost, společný prožitek, rituály, dramatické metody (posouvají sociální vztahy mezi dětmi, empatii) Podmínky pro přijímání nových dětí - Termín přijímacího řízení je vyhlašován vždy po 15. únoru, zároveň je dnem otevřených dveří. - Veřejnost je informována prostřednictvím tisku a plakátů. - Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to dovolí kapacita školy

17 - Přijímány jsou děti zpravidla od 2 do 6 let, v případě řádně doloženého rozhodnutí o odkladu školní docházky i starší děti. ( Odklad ŠD vystavuje ředitelství ZŠ, kam jde dítě k zápisu ). - O přijetí a zařazení dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy - O výsledku přijímacího řízení jsou jeho účastníci vyrozuměni osobně a vyvěšením seznamu. Kritéria - podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (důležitost v uvedeném pořadí): - Děti posledního ročníku před zahájením povinné školní docházky - Děti dle věku 5 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠVP Naše kamínky se nehlásí k žádnému veřejnému programu. Zasahuje všechny oblasti předškolního vzdělávání a nabízí témata, která seznamují děti s realitou. Vzhledem polohy mateřské školy je v maximální míře využívána okolní příroda a obsah vzdělávání je k tomu přizpůsoben. 5.1 Vize školy Vytvořit mateřskou školu, která je: - Pohodová - Radostná - Spolupracující - Tvořivá - Pozitivně motivující děti k celoživotnímu vzdělávání

18 5.2 Filozofie školy Vytvářet takového prostředí, kde by dětem byla v nepřítomnosti rodičů nahrazena atmosféra rodinné pohody, klidu, jistoty a důvěry, aby školka byla pro děti místem, kde se cítí dobře, umí se radovat a smát, a zároveň místem, kde jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby se cestou přirozené výchovy rozvíjely v samostatné a zdravé sebevědomé osobnosti. 5.3 Cíle, záměry Cíle, záměry vychází z těchto výroků: Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat. Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat. Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti. Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti. Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře. Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit. Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti. Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat. Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě. Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku. Vzdělávací cíle: - Podporovat duševní pohodu dětí i zaměstnanců - Snažit se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. - Respektovat individualitu každého dítěte - Vést děti ke zdravému životnímu stylu

19 - Podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů - Podporovat všestranný rozvoj dítěte, jeho samostatnost, zvídavost a potřebu objevovat - Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou - Hru a prožitkové učení uplatňovat jako hlavní vzdělávací metodu - Vést děti k procociálnímu chování a k toleranci 6 VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávání ve školním vzdělávacím programu je rozpracován do pěti integrovaných bloků s přibližným časovým rozsahem. V TVP se integrované bloky dělí do témat, jejichž délka a vzdělávací nabídka je dále konkretizována a přizpůsobena aktuální situaci ve třídě. Vzdělávací obsah vychází ze života kolem nás, z přirozeného střídání ročních období ve spojení s lidskou činností, zvyky a tradicemi. K preferovaným činnostem patří pobyt v blízké přírodě, spontánní hra, prožitkové učení, experimentace, psychomotorická cvičení, kooperativní hry, práce s encyklopediemi, ruční práce s přírodním a odpadovým materiálem. Vzdělávací program vymezuje podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti a určují pravidla soužití dětí. Integrované bloky: Já a barevný svět Podzimní pohlazení Zimní rej Jarní probuzení Letní radovánky

20 6.1 Já a barevný svět Časový rozsah: přibližně 4 týdnů Činnostní charakteristika Obsah tohoto bloku je strukturován do třech oblastí: 1. Oblast seznámení s prostředím, které dítě obklopuje: Jedná se o vše, co dítě obklopuje, s čím se setkává při prvotním vstupu do nového neznámého prostředí. V rámci vzdělávací nabídky bude využito různých her pohybových, námětových, hudebních a dramatických činností, maňáskové scénky, divadlo a další. 2. Oblast poznání nových kamarádů a všech ostatních, s kterými se děti budou setkávat a kteří o ně pečují. Zde bude především využito seznamovacích her, námětových her Budeme si společně vytvářet piktogramy, různá označení koutků a jejich využívání. 3. Oblast poznání okolí MŠ naše zahrada Budeme si hrát na zahradě se zahradním nářadím a ostatními pomůckami. Záměry - seznámit děti s prostředím, do kterého přichází - naučit děti orientovat se v těchto prostorách - naučit se znát svoji značku, vnímat své místo ve třídě - naučit děti vnímat režimové uspořádání dne - podpořit rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování - vést děti k projevování svých potřeb - podpořit komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením nových vztahů v kolektivu - společně s dětmi si vytvořit pravidla společného soužití

21 - vést děti k vyjadřování svých pocitů - seznámit děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně - seznámit děti s prostředím zahrady a blízkým okolím - vést děti k vnímání přírody, života v ní V úrovni kompetencí kompetence k učení - rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí potřebné k efektivnímu učení a prohlubovat jejich poznatkovou zkušenost kompetence k řešení problému - vést děti k vnímání problémů jako samozřejmou součást života a učení kompetence komunikativní - vést děti k užívání přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, pocitů. Názorů užívání svých komunikačních schopností k dalšímu učení kompetence sociální a personální - zaměřit se na schopnost adaptovat se na prostředí a jeho běžné proměny - podporovat, aby se děti spolupodílely na rozhodnutích - učit vnímat hodnoty spojené s kultivovanými vztahy mezi lidmi kompetence činnostní a občanské - vést děti k respektování pravidel - vnímat svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím

22 6.2 Podzimní pohlazení Časový rozsah: přibližně 9 týdnů Činnostní charakteristika Název tohoto bloku přinese činnosti související s podzimní přírodou, pohybem, oblékáním a zdravím v tomto období. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu opadávání listnatých stromů, barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají. Budeme pouštět draky, opékat brambory, péct martinské rohlíčky, pracovat s přírodninami, cvičit si jazýčky, rytmizovat říkadla, (hry se slovy, hádanky přísloví, pranostiky, tradice a vše další). Přichystání podzimních slavností (dušičky, posvícení, svátek sv. Martina). Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně s dětmi si vyzdobíme naší mateřskou školu. Záměry - pobytem na zahradě školy a v přírodě podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí - zaměřit se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního procesu - maximálně podpořit rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami - vést děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě - vést děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech - podpořit rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb - postupně vést děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své rozhodnutí odpovědnost

23 V úrovni kompetencí kompetence k učení - rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení kompetence k řešení problémů - učit děti vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení - vést děti přistupovat k problémům aktivně, řešit je iniciativně a inovativně komunikativní kompetence - vést děti ke vstřícné komunikaci se svým okolím - učit děti užívat svých komunikačních schopností k dalšímu učení - seznámit děti s užitím technických informačních prostředků k vlastnímu rozvoji učení sociální a personální kompetence - učit děti adaptovat se na prostředí a jeho běžné změny - povedeme děti k spolupodílení se a ke spolupráci na činnostech i rozhodnutích činnostní a občanské kompetence - budeme učit děti vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím - respektovat společně vytvořená pravidla, normy a požadavky společnosti - budeme učit děti chránit hodnoty spojené se zdravím

24 6.3 Zimní rej Časový rozsah: přibližně: 12 týdnů Činnostní charakteristika Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, bobování, výlet do přírody, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků, vánoční stromek pro zvěř a ptactvo a další pozorování nabídne příroda v zimě. Bílý, modrý, černý papír, sněhuláci, čertíci a Mikuláš bude motivem pro práci s papírem a barvou. Čas vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, pečení cukroví, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky. Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní vánoční posezení s rodiči. Oslavíme masopust. Vyrobíme si společně masky a pustíme se do karnevalového reje. Nebude chybět ani zimní vyprávění pohádek, práce s knihou, encyklopediemi a seznámení s různými oblastmi lidské činnosti (doprava, profese). Oblečení, obuv, vitamíny, nemoc, hry se slovy, hádanky a vše další, co přinese podtéma třídního programu Záměry - pobytem na zdravém zimním vzduchu posilovat a otužovat tělesný rozvoj a zdraví dětí - seznámit se se svým tělem - pozorovat změny v přírodě a její koloběh - přiblížit dětem tradice vánoc - podpořit jejich fantazii a kreativitu - vést děti k sociální soudržnosti - budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti - posilovat kultivovaný projev dětí

25 - podpořit rozvoj tvořivosti - posilovat přirozené poznávací city - posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování - posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině - společně vytvářet pravidla společného soužití - učit se chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je možno je poškodit V úrovni kompetencí kompetence k učení - podpořit experimentování a uplatnění získaných poznatků pro další učení - učit se hodnotit svoje pokroky kompetence k řešení problémů - učit se řešit náročnější problémy s pomocí dospělého - podporovat používání číselných a matematických pojmů - vést k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli kompetence komunikativní - vést děti k vyjádření svých myšlenek - komunikovat bez zábran a ostychu - využívat informační a komunikační prostředky sociální a personální kompetence - učit děti citlivosti a ohleduplnosti vůči druhým - prosadit se, ale i přizpůsobit se ve skupině - vést deti k samostatnému rozhodování o svých činnostech, vyjádřit svůj názor

26 činnostní a občanské kompetence - podporovat zájem dětí o druhé, o to co se kolem děje, vážit si práce druhých - vést děti k uvědomění si svých práv a práv druhých, k uvědomění si, že chováním mohu ovlivnit prostředí ve kterém žijeme 6.4 Jarní probuzení Časový rozsah: přibližně: 10 týdnů Činnostní charakteristika Již název tématu vypovídá o probuzení přírody,zvířátek, ale především i nás po zdánlivém zimním odpočinku. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami. Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. Barvy, tvary určování, pojmenování, třídění a orientace, budou pojmy, s kterými se děti při různých činnostech opět setkají. Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy. pojmů. Měsíc, hvězdy, planeta Země budou předmětem činností k přiblížení těchto Záměry - přiblížit dětem tradice jarních svátků - rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více