Bibliografické citace I. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bibliografické citace I. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě"

Transkript

1 Bibliografické citace I. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

2 Úvod do terminologie Citát doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedy bibliografickou citací. V textu je obvykle uvedena uvozovkami, odsazením nebo jiným typem písma. Bibliografická citace zdroj informací, který umožňuje identifikovat a zpětně vyhledat dokument

3 Úvod do terminologie Seznam bibliografických citací seznam použitých pramenů literatury Citační rejstřík je sekundární dokument, který spojuje citovaný a citující dokument resp. jejich bibliograf. záznamy, které jsou pomocí citací propojeny.

4 Proč musíme citovat? ukládá to autorská etika a autorský zákon č. 121/2000 Sb. autor dokazuje vlastní znalost zpracovaného dokumentu bib. citace umožňuje identifikovat a zpětně vyhledat dokumenty bib. citace poskytuje čtenáři informace o dokumentech, které se zabývají určitým tématem

5 Obecné zásady citování Citace musí být jednotná a přehledná Citace musí být přesná a úplná Používáme primární prameny (citujeme s knihou v ruce) Zachováváme jazyk dokumentu Zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk Pokud nějaký údaj chybí, vynecháme ho a pokračujeme dalším Nutné dodržovat jednotnou interpunkci

6 Nejčastější chyby v citování Citování díla, které autor nepoužil Necitování díla, které autor použil Citování vlastních děl, aniž by se týkaly daného tématu Nepřesné citování, které znemožňuje identifikaci dokumentu

7 Plagiátorství Za plagiátorství se považuje: zcizení cizího rukopisu a publikování jej pod svým jménem převzetí myšlenky či výsledku práce někoho jiného a uvedení jej bez upozornění na skutečného autora převzetí části textu či odstavců a neuvedení bibliografické citaci převzetí původního textu, který jen stylisticky upravíme

8 Citační norma ČSN ISO 690. Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, s. Třídící znak

9 Metody citování literatury Přímá citace Doslovné převzetí textu Uváděná v uvozovkách a psaná kurzívou Parafráze Autor vlastními slovy vyjadřuje převzatou myšlenku Odděluje se odstavcem Není uváděna v uvozovkách

10 Primární odpovědnost (povinný údaj) Jméno autora je uvedeno vždy v invertovaném pořadí př. NOVÁK, Jan Příjmení píšeme velkými písmeny Tituly se vynechávají Není-li autor, prvním prvkem citace je název dokumentu U zdrojů kde je tvůrců více nebo nemá žádný dominantní roli (filmy) údaj o tvůrci se vynechává a citace začíná názvem př. Kolja [film]. Režie Jan Svěrák

11 Primární odpovědnost (povinný údaj) Pokud je více autorů, prvního autora uvádíme v invertovaném pořadí a další uvádíme dle vlastního uvážení. Pokud tvůrci mají stejnou roli musíme uvést všechny v bibliografické citaci. Př. NOVOTNÝ, J., P. PROCHÁZKA, O. VTIPNÝ, F. PRUCHA, P. FIALA nebo NOVOTNÝ, J., PROCHÁZKA J., VTIPNÝ O., PRUCHA, F., FIALA P. Pokud je tvůrců více ale nemají stejnou roli, píše se první a přidá se et al. nebo aj. Př. KLEMEŠ, Jiří et al. Pokud dokument vydala podřízená složka korporace zapisujeme Př. Ostravská univerzita v Ostravě. Pedagogická fakulta!!!!!během celé práce je nutno dodržovat jednotnou formu citace!!!!

12 Název (povinný údaj) Název přebíráme z titulní stránky Zapisujeme tak, jak je uvedeno na titulní stránce Píšeme kurzívou Pokud je název příliš dlouhý, zkracuje se vynecháním některých slov Př. HILSKÝ, Martin. Shakespeare a jeviště svět

13 Více než jeden název Souběžný název překlad hlavního názvu do jiného jazyka a je uveden na titulním listě Názvy zapisujeme v pořadí v jakém jsou na titulním listě a oddělujeme = Př. Německo-český slovník = Deutsch-tschechisches Wörterbuch Citace: Německo-český slovník Podnázev Slovní spojení nebo slovo, které doplňuje hlavní název Hlavní název a podnázev oddělujeme : s pravostrannou mezerou Př. Nerovnosti ve vzdělávání: od měření k řešení

14 Sekundární odpovědnost (nepovinný údaj) Původci dokumentů mohou být: editoři, redaktoři, sestavovatelé, překladatelé aj. Pokud není uveden autor, můžeme např. editora uvést za názvem tedy na místo pro sekundární povinnost (není povinné) Jméno neinvertujme a doplňujeme roli (editoval, sestavil atd.) Různé původce dokumentů oddělujeme ; Př. Pedagogika pro učitele. Editovaly Alena Vališová, Hana Kasíková Rowlingová, Joanne K. Harry Potter a Fénixův řád. Přeložil Pavel Medek

15 Typ dokumentu (povinný údaj) U elektronických dokumentů uvádíme typ nosiče zdroje Př. [CD-ROM], [DVD], [databáze na CD-ROM] Typ se uvádí v [ ] a za hlavním názvem Údaj je povinný U elektronických zdrojů přístupných přes www uvádíme [online] Př. FIKULKOVÁ, Anna. Postup při tvorbě informační architektury webové prezentace [online].

16 Vydání Údaj o vydání je povinný Výrazy o údaji lze zkracovat Číslovku vždy píšeme arabskými číslici Zachováváme jazyk dokumentu Př. Druhé vydání zapíšeme 2. vyd. 3rd edition zapíšeme 3rd ed. 4. rozšířené vydání zapíšeme 4., rozšíř. vyd.

17 Nakladatelské údaje místo vydání K nakladatelským údajům patří místo vydání, nakladatel a rok Vždy se uvádí v pořadí - Místo: nakladatel, rok Pokud není místo uvedeno, můžeme místo vydání odhadnout, ale je třeba jej uvést do hranatých závorek [Ostrava], [Ostrava?] V případě, že je v dokumentu uvedeno více míst vydání uvedeme první, které je typograficky zvýrazněné nebo významné místo vydání Pokud není místo uvedeno a nemůžeme jej zjistit uvádíme [s.l.] (sine loco bez místa)

18 Nakladatelské údaje - nakladatel Vynecháváme zkratky obchod. společností (a.s., s.r.o.) Jméno nakladatele uvádíme v nejkratší a srozumitelné formě Př. John Willey & Sons Scarecrow Press zapíšeme Willey zapíšeme Scarecrow Press Pokud jméno nakladatele chybí, a nelze jej odhadnout uvedeme zkratku [s.n.] (sine nomine beze jména) Pokud knihu vydalo více nakladatelů, uvedeme nanejvýše 3 a oddělíme středníkem

19 Nakladatelské údaje datum vydání Rok vydání se vždy uvádí arabskými číslicemi Vždy se datum publikování uvádí tak, v jakém se objevuje v dokumentu Př. 1. vydání 1995 zapíšeme vydání 1992, dotisk1995 zapíšeme 1992, dotisk nd published 2000, copyright 2001 zapíšeme 2000, c2001 Pokud chybí datum vydání, můžeme jej dohledat z jiného zdroje nebo odhadnout, musí být pak uvedeno v hranatých závorkách Př. [199-] vyšlo v 90. letech [199-?] pravděpodobně vyšlo v 90. letech [2008] vyšlo v roce 2008 [2008?] vyšlo pravděpodobně v roce 2008

20 Rozsah dokumentu Uvádíme počet stran, ilustrací aj. Vždy je psán v jazyce českém U více svazků uvádíme počet svazků a počet stran Př. xi, 150 s. 82 s. 2 sv. (250 s., 112 s.) 1 mapa 1 zvuková deska Číslování a stránkování u seriálů Př. 2010, roč. 5, č. 8, s nebo 2010, 5(8), 25-28

21 Další údaje Edice Uvádíme: Společensko-ekologická edice ; sv. 4 ISBN (monografie) a ISSN nebo e-issn (seriály), DOI (digitální objekty) Uvádíme vždy na konci citace Dokumenty vydané v ČR před rokem 1989 ISBN nemají Př (10místné ISBN) (13místné ISBN) (ISSN) DOI /S (11) (DOI)

22 Použití citace v praxi

23 Povinná / Nepovinná pole pro monografie Úplná citace Autor. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další původci (editoři, překladatelé). Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Rozsah (počet stran). Název edice a číslování. Standardní číslo (ISBN). Poznámky Citace s povinnými poli Autor. Název. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Rozsah (počet stran). Název edice a číslování. Standardní číslo (ISBN).

24 Citace monografie STREIT, Jakob. Proč děti potřebují pohádky. 1. vyd. V Praze: Baltazar, 1992, 79 s. ISBN Firth, Graham. Using intensive interaction with a person with a social or communicative impairment. 1st pub. London: Jessica Kingsley, s. ISBN

25 Citace diplomové, rigorózní a habilitační práce PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev. Vedlejší název. Místo vydání, rok vydání. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. Vedoucí diplomové práce. Poznámky. Př. BILAVČÍKOVÁ, Jana. Projektové vyučování ve vlastivědě. Brno,1999. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta. Vedoucí diplomové práce Miloslava Machalová.

26 Příspěvek ve sborníku Odpovědnost za příspěvek. Název příspěvku. In (spojovací prvek) Autor (zdrojového dokumentu). Název zdrojového dokumentu. Vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, Rok. Číslovaní svazku obsahujícího příspěvek, Rozsah stran. Název edice. Standardní číslo. Př. TKAČÍKOVÁ, Daniela. Elektronické knihy, čtenáři a knihovny jde to dohromady? In RAMAJZLOVÁ, Barbora (ed.). Automatizace knihovnických procesů VIII. Praha: ČVUT, 2001, s ISBN

27 Povinná / Nepovinná pole pro seriál Úplná citace Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Místo vydání: Název nakladatelství, Rok vydání (od kterého roku je periodikum vydáváno), Číslování. Standardní číslo (ISSN). Poznámky Citace s povinnými poli Název: podnázev. Vydání. Místo vydání: Název nakladatelství, Rok vydání (od kterého roku je periodikum vydáváno), Číslování. Standardní číslo (ISSN).

28 Citace seriálu jako celku Národní knihovna: knihovnické revue. Praha: Národní knihovna, ISSN Journal of applied philosophy. Abingdon: Carfax, ISSN

29 Povinná / Nepovinná pole pro článek v seriálu Úplná citace Primární odpovědnost k článku (Autor). Název. Název: podnázev zdrojového dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Místo vydání: nakladatel, Datum vydání, Číslování, Rozsah stránek příspěvku. Standardní číslo. Poznámky. Citace s povinnými poli Primární odpovědnost k článku (Autor). Název. Název: podnázev zdrojového dokumentu. Datum vydání, Číslování, Rozsah stránek příspěvku. Standardní číslo.

30 Článek v seriálu ŠMEJKAL, V. Proč nový zákon? CHIP: magazín informačních technologií. 1999, roč. 9, č. 11, s ISSN nebo ŠMEJKAL, V. Proč nový zákon? CHIP: magazín informačních technologií. 1999, 9(11), ISSN JOHNSON, Thomas K. Dutch reformed philosophy in North America: three varieties in the late twentieth centruy. Communio viatorum. 2003, vol. 45, no. 2, s ISSN DROBÍK, Tomáš. Gender problematika v církevním životě. Křesťanská revue. 2000, roč. 67, č. 2, s ISSN

31 Formy odkazování - Metoda průběžných poznámek V textu práce : O nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Steig. 3 Může to být, jak tvrdí Burchard 4 Odkazy pod čarou: 3 STEIG, MF., The information needs of historians, s BURCHARD, J. How humanists use a library, s Seznam bibliografických záznamů : BURCHARD, J. How humanists use a library. In Intrex : report of a planing conference on information transfer experiments, Sept. 3, Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1965 STEIG, MF. The information of historians. College and Research Libraries, Nov. 1981, vol. 42, no. 6, s

32 Formy odkazování - Metoda číselných odkazů V textu práce: její výzkum dále doplňuje ve své vlastní studii (3)... která z práce Carol Tenopir (33) vychází... V soupisu citací vypadají záznamy následovně : 3. JACSÓ, Peter. Errors of omission. Online & CD-ROM Review, October 1999, vol. 23, no. 5, p (následují další citace použitých dokumentů podle čísel) 33. TENOPIR, Carol. Electronic access to periodicals. Library Journal, 1993, vol. 118, iss. 4, p

33 Formy odkazování - Metoda prvního data a prvku V textu práce : Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (Borgman, 2003). Seznam bibliografických záznamů [abecedně uspořádaný na konci publikace, záznamy se zásadně nečislují, pro lepší vnímání záznamů lze užít odrážek] BORGMAN, Christine L From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, xviii, 324 s. ISBN ROWLANDS, I.; BAWDEN, D Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s ISSN

34 Použité zdroje BIETNÁTOVÁ, Olga, SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1. dubna [online]. c [cit ]. Dostupné z: BOLDIŠ, Petr. Bibliografická citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO [online] Verze 3.1 a 3.3. c , poslední aktualizace [ ]. Dostupné z : BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory Vysokoškolských kvalifikačních prací. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008 [cit ]. Dostupné z: ČSN ISO 690. Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, s. Třídící znak

35 Použité zdroje KATUŠČÁK, Dušan, DROBÍKOVÁ, Barbora, PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, s. ISBN NEDOMOVÁ, Martina, KŘIVÁNEK, Petr, ŠKYŘÍK, Petr. Jak správně citovat. [online]. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2007 [cit ]. Dostupné z: opora.pdf

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Více

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Knihovna ----------------------------------------------------------------------- Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Více

Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem!

Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem! ICS 01.140.20 ČESKÁ NORMA Prosinec 1996 (01 0197) Dokumentace BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Obsah, forma a struktura Documentation - Bibliographic references - Content, form and structure Documentation - Références

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Standardy. Monografie x seriály

Standardy. Monografie x seriály Základy katalogizačních pravidel AACR2R monografie Práce se standardy ISBD(M) - Mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení jmenné

Více

Závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze

Závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze Závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze Psaní odborného textu vyžaduje uvedení odkazů na práce, ze kterých jsou používány informace. Smyslem citování je poskytnout

Více

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Část 2 Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů Petr Boldiš Verze 3.1 OBSAH Obsah Změny ve verzi 3.1 Byly opraveny chyby

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Cílem časopisu je publikovat nejzajímavější příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s péčí o památky. Časopis je rozdělen na dvě

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Katalogizace pokračujících zdrojů Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je seriál? ISBD: seriálovým dokumentem se rozumí publikace (na jakémkoli médiu), vydávaná pravidelně

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Bibliografické citace souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňuje její identifikaci Literatura bývá

Více

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS POKYNY PRO AUTORY Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury,

Více

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Jana Čeryová, redakce.ceryova@alescenek.cz 120 00 Praha 2, U Zvonařky 16 www.alescenek.cz INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY Rozhodnutí o vydání 1. O vydání/nevydání

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Osteologický bulletin

Osteologický bulletin Osteologický bulletin Pokyny pro autory Profil časopisu: OSTEOLOGICKÝ BULLETIN je periodikum, zabývající se klinickou a laboratorní problematikou kostního metabolismu v celé šíři, jak ve vlastních základních,

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM 1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky společenských věd. Je zaloţen na 5 základních

Více