V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského a Českého hydrometeorologického ústavu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského a Českého hydrometeorologického ústavu."

Transkript

1 3) Výskyt POPs v hydrosféře ČR NPOPsINV obsahuje informace o dostupných měřeních POPs v hydrosféře ČR a to v povrchových vodách, plaveninách, říčních sedimentech, tkáních a biomateriálech. Pokud jde o stanovení těchto látek byla v minulých létech největší pozornost věnována organochlorovým pesticidům (DDTs, HCB, HCHs), PCBs a PAHs. Ostatní pesticidy nebyly sledovány tak často a PCDDs/Fs jsou sledován až v posledních letech. V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského a Českého hydrometeorologického ústavu. Výzkumný ústav vodohospodářský Projekt: VZ MZP , Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů - Subprojekt 09 / Oddíl: C - Hodnocení a sledování vodních ekosystémů a jejich antropogenního ovlivnění: Ovlivnění jednotlivých složek vodních ekosystémů (voda, sedimenty, biota) emisemi a specifickými polutanty. Vedoucí řešitel: RNDr. Josef Fuksa, CSc., Řešitel: Ing. Vladimír Kužílek a kolektiv, a) Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F) a toxické kongenery PCB Uvedené látky jsou téměř nerozpustné ve vodě a proto se analyticky sledují především v pevných matricích a tukových tkání vzorků životního prostředí a potravních řetězců. Podle obecně přijímaných mezinárodních legislativních a odborných podkladů je přítomnost jak PCDD/F, tak toxických kongenerů PCB vyjadřována pomocí indexů I-TEQ (pg g -1 ), které zahrnují koncentrační nálezy jednotlivých chemických individuí (zde kongenerů) a berou v úvahu i jejich jednotlivé míry toxicity. Nalezené koncentrace PCDD/F PCB tox. Č.vzorku Lokalita Matrice Datum odběru I-TEQ pg/g I-TEQ pg/g 1248/06 ÚČOV Ostrava čistírenský kal ,2 986/05 Labe - Obříství ,4 926/06 Labe - Obříství ,7 2,6 927/06 Libišská strouha ,3 7,4 928/06 Černínovsko sediment ,8 58,8 1277/05 Labe - Děčín , /05 Labe - Obříství ryba - tloušť Pozn.: V případě vzorků ryb je výsledek vyjádřen jako I-TEQ pg g -1 tuku v sušině Tab. 3.1: Výsledky analýz PCDD/F a toxických kongenerů PCB. Z uvedených výsledků nápadně vybočuje vzorek sedimentu ze slepého ramena Labe v lokalitě Černínovsko, tj. v těsné blízkosti od chemického závodu Spolana Neratovice. Je obecně známo, že vzhledem k charakteru výroby v minulosti byl areál těmito látkami silně kontaminován a jak z aktuálního nálezu vyplývá, tento negativní vliv na okolí závodu se stále projevuje. Zvýšený nález je jistě popudem ke sledování této lokality i v dalších etapách

2 výzkumného úkolu. b) Indikační kongenery polychlorovaných bifenylů PCB (kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 a 194) Sumární koncentrace osmi kongenerů PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 a 194) v dosud analyzovaných vzorcích v rámci tohoto výzkumného úkolu jsou uvedeny v tabulce 3.2. Koncentrace PCB v potencionálních emisních zdrojích (odpadní vody, průmyslové areály, skládky) Č. vzorku Lokalita Datum odběru Matrice Suma 8 kongenerů PCB Jednotka 391/06 kanál A ng/l 933/06 Bochemie Bohumín ng/l 934/06 Odpadní vody a průsakové vody ze 772 ng/l 1999/06 Diamo Ostrava skládek 934 ng/l 526/06 ÚČOV Ostrava ug/kg 1248/06 ÚČOV Ostrava Čistírenské kaly 334 ug/kg 1334/05 Synt.Pardubice lagu ug/kg 1335/05 Synt.Pardubice lagu ug/kg 392/06 Lhotka ug/kg 393/06 Synth.Pardubice - jímka ug/kg 935/06 Zeminy z průmyslových 223 ug/kg 1271/06 Milevsko - obalovna areálů, odpadních 310 ug/kg 1998/06 Diamo Ostrava lagun a skládek 193 ug/kg Tab. 3.2: Sumární koncentrace osmi kongenerů PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 a 194). Z tabulky 3.2 je zřejmé, v jak odlišných koncentračních úrovních se mohou nálezy v těchto typech matric nacházet. Extrémně vysoké nálezy u vzorků z laguny v areálu Synthesie Pardubice pak prokazují zjištění neobvykle závažného zdroje kontaminace PCB, který může negativně ovlivňovat přiléhající vodní útvary, především pak tok řeky Labe.

3 Č.vzorku Lokalita (říční profil) Datum odběru Suma 8 kongenerů PCB (ug/kg) 977/05 Jizera - Sojovice ,9 983/05 Labe - Smiřice ,8 984/05 Labe - Valy ,2 985/05 Labe - Lysá ,9 986/05 Labe - Obříství /05 Klíšský potok - Ústí ,9 988/05 Labe - Štětí ,3 989/05 Labe - Žernoseky ,6 990/05 Labe - Děčín ,2 991/05 Bílina - Ústí n/l ,3 992/05 Ohře - Terezín ,9 993/05 Berounka - Srbsko ,6 994/05 Vltava - Roztoky ,4 995/05 Vltava - Vrané ,2 996/05 Vltava - Zelčín ,2 1018/05 Odra - Bohumín ,5 2615/05 Morava - Lanžhot ,9 2616/05 Dyje - Pohansko ,3 2617/05 Dřevnice - Otrokovic ,6 2618/05 Svratka - Rajhrad ,8 922/06 Vltava - Braník /06 Vltava - Roztoky ,1 924/06 Vltava - Zelčín /06 Labe - Jiřice ,7 926/06 Labe - Obříství ,6 927/06 Libišská strouha /06 Labe - sl.rameno Černínovsko ,3 1249/06 Bohumínská stružka ,1 1250/06 Odra Koblov /06 Opava Děhylov ,8 1252/06 Odra Bohumín ,7 Tab. 3.3: Koncentrace PCB v říčních sedimentech (ug kg -1 ). Z tabulky 3.3 je zřejmé, že koncentrační nálezy PCB v říčních sedimentech se pohybují bez výraznějších extrémů v oblasti desítek až stovek ug kg -1. Za pozornost stojí poněkud vyšší koncentrace v profilu Vltava Zelčín, především při odběru z května r Je možno uvažovat vliv městské aglomerace a průmyslu hl. města Praha. Nálezy v dlouhodobě sledovaných labských profilech Valy, Lysá, Obříství a Děčín jsou nižší než v letech minulých, pro nějaké obecnější závěry by však bylo nezbytné další, opakované měření.

4 Č.vzorku Lokalita (říční profil) Datum odběru Matrice Suma 8 kongenerů PCB (ug/kg) 1277/05 Labe - Děčín Ryba tloušť 849,5 2281/05 Ohře - Terezín Ryba tloušť 622,2 2282/05 Labe - Obříství Ryba tloušť 232,5 2283/05 Vltava - Braník Ryba tloušť 863,6 2284/05 Vltava - Zelčín Ryba tloušť 774,9 463/06 Labe - Valy biofilm 136,2 464/06 Labe - Valy biofilm 174,1 467/06 Labe - Obříství biofilm /06 Labe - Obříství biofilm 108,1 469/06 Labe - Hřensko biofilm /06 Labe - Hřensko biofilm /06 Vltava - Zelčín biofilm 235,8 472/06 Vltava - Zelčín biofilm 92,1 Tab. 3.4: Koncentrace PCB v rybích tkáních a biomateriálech. Zjištěné koncentrační nálezy neukazují v případě těchto matric na významně vyšší zatížení polychlorovanými bifenyly PCB. Výsledky také dokazují poněkud vyšší kumulaci v rybích tkáních než v bionárostech, což je patrně dáno delší dobou expozice a vyšším obsahem tuku. Sledování přítomnost PCB v rybích tkáních zůstane i nadále součástí dalších etap tohoto výzkumného úkolu. Pro situaci v České republice, kde zdroje vysoké kontaminace PCB stále existují (viz tab především koncentrační nálezy v lokalitě Synthesia Pardubice laguna) je riziko průniku PCB do vodních ekosystémů a přes rybí tkáně až do potravních řetězců i nadále aktuální. c) Organochlorované pesticidy Polychlorované cyklodieny (aldrin, dieldrin, endrin a isodrin), α-endosulfan, heptachlor, methoxychlor, alachlor a trifluralin. Ze získaných informací vyplývá, že v celostátním měřítku není kontaminace těmito látkami závažným ekologickým problémem a drtivá většina nálezů se pohybuje v relativně nižších koncentračních úrovních. Koncentrace těchto pesticidů v říčních sedimentech a rybích tkáních se pohybuje v oblasti maximálně jednotek ug/kg a často nejsou tyto látky na dané mezi stanovitelnosti analytické metody (desetiny ug/kg podle jednotlivých látek) vůbec prokazatelné. Ve vyšších koncentracích byly tyto látky zjištěny v některých průmyslových areálech chemických závodů nebo k nim patřících úložištích odpadů, jak prokazuje tab. 3.5.

5 Suma polychlor ovaných cyklodien Č. vzorku Lokalita Datum odběru Matrice Jednotka 391/06 kanál A ,1 < 0,1 8,1 ng/l 933/06 Bochemie Bohumín pms < 0,1 < 0,2 ng/l 934/06 Odpadní vody a průsakové vody ze 3,7 < 0,1 < 0,2 ng/l 1999/06 Diamo Ostrava skládek 2,3 < 0,2 < 0,2 ng/l 526/06 ÚČOV Ostrava ,5 < 0,2 < 0,2 ug/kg 1248/06 ÚČOV Ostrava Čistírenské kaly pms < 0,2 3,5 ug/kg 1334/05 Synt.Pardubice lagu ug/kg 1335/05 Synt.Pardubice lagu ug/kg 392/06 Lhotka ,2 4,8 17,4 ug/kg 393/06 Synth.Pardubice - jímka ,1 < 0,2 66,8 ug/kg 935/06 Zeminy z průmyslových 3,4 < 0,2 7,6 ug/kg 1271/06 Milevsko - obalovna areálů, odpadních 0,3 < 0,2 < 0,2 ug/kg 1998/06 Diamo Ostrava lagun a skládek 16,8 < 0,2 145 ug/kg ů α- endosulfa n trifluralin Tab. 3.5: Sumární koncentrace polychlorovaných cyklodienů, α-endosulfanu a trifluralinu v potencionálních emisních zdrojích. Z tabulky 3.5 vyplývají závažné nálezy ve vzorcích odebraných z areálu Synthesia Pardubice (především z místa odpadní laguny) a částečně i Diamo Ostrava. DDT a jeho metabolity, izomery HCH. V případě DDT a jeho metabolitů a izomerů HCH je situace v celorepublikém měřítku poněkud závažnější. V minulosti zde byly tyto látky na několika místech vyráběny nebo zpracovávány a také hojně používány v zemědělství. Např. směs izomerů HCH s převahou izomeru γ-hch byla v minulosti používána jako pesticid pod obchodním názvem Lindan. Následující tabulky přinášejí přehled o přítomnosti těchto látek v potencionálních emisních zdrojích, říčních sedimentech a biomateriálu. V tabulkách jsou použity sumární koncentrace, které zahrnují následující látky: DDT a jeho metabolity: o,p -DDE, p,p -DDE, o,p -DDD, p,p -DDD, o,p -DDT a p,p -DDT Izomery HCH: α-hch, β-hch, γ-hch a δ-hch Suma DDT a jeho metabolitů Suma izomerů HCH Č. vzorku Lokalita Datum odběru Matrice 391/06 kanál A ,7 10,1 ng/l Jednotka 933/06 Bochemie Bohumín ,3 0,4 ng/l 934/06 Odpadní vody a průsakové vody ze ,1 ng/l 1999/06 Diamo Ostrava skládek 197,2 55,9 ng/l 526/06 ÚČOV Ostrava ,4 3,7 ug/kg 1248/06 ÚČOV Ostrava Čistírenské kaly 81,5 28 ug/kg 1334/05 Synt.Pardubice lagu ug/kg 1335/05 Synt.Pardubice lagu ug/kg 392/06 Lhotka pms 22,5 ug/kg 393/06 Synth.Pardubice - jímka ,1 6 ug/kg 935/06 Zeminy z průmyslových 2,3 3,2 ug/kg 1271/06 Milevsko - obalovna areálů, odpadních pms pms ug/kg 1998/06 Diamo Ostrava lagun a skládek 68,1 170,3 ug/kg

6 Tab. 3.6: Koncentrace DDT a jeho metabolitů a izomerů HCH v potencionálních emisních zdrojích (odpadní vody, průmyslové areály, skládky). Stejně jako v případě PCB i u látek typu DDT a HCH byly v lokalitě Synthesia Pardubice Laguna zjištěny extrémně vysoké koncentrace. Jedná se tedy o neobvykle závažný zdroj kontaminace s rizikem negativního ovlivnění přiléhajících vodních útvarů, především pak řeky Labe. Také odpadní či průsakové vody v lokalitách Hrušov a Diamo Ostrava obsahují vyšší koncentrace těchto látek a mohou tak zhoršovat kvalitu vodních ekosystémů ve svém okolí. Suma DDT a jeho metabolitů Suma izomerů HCH Č.vzorku Lokalita (říční profil) Datum odběru (ug/kg) (ug/kg) 977/05 Jizera - Sojovice ,7 0,3 983/05 Labe - Smiřice ,8 0,3 984/05 Labe - Valy ,3 1,2 985/05 Labe - Lysá /05 Labe - Obříství , /05 Klíšský potok - Ústí ,4 1,9 988/05 Labe - Štětí ,8 2,9 989/05 Labe - Žernoseky ,8 4,1 990/05 Labe - Děčín ,1 2,1 991/05 Bílina - Ústí n/l ,7 2,7 992/05 Ohře - Terezín ,2 1,4 993/05 Berounka - Srbsko ,3 0,5 994/05 Vltava - Roztoky ,4 0,7 995/05 Vltava - Vrané ,9 0,5 996/05 Vltava - Zelčín ,9 2,4 1018/05 Odra - Bohumín ,8 0,4 2615/05 Morava - Lanžhot ,9 0,9 2616/05 Dyje - Pohansko ,5 0,8 2617/05 Dřevnice - Otrokovic ,8 0,8 2618/05 Svratka - Rajhrad ,6 1,8 922/06 Vltava - Braník ,6 0,9 923/06 Vltava - Roztoky ,1 0,9 924/06 Vltava - Zelčín ,3 925/06 Labe - Jiřice ,3 1,1 926/06 Labe - Obříství ,1 170,6 927/06 Libišská strouha ,1 18,8 928/06 Labe - sl.rameno Černínovsko ,70 215,7 1249/06 Bohumínská stružka ,6 1,6 1250/06 Odra Koblov ,3 0,3 1251/06 Opava Děhylov ,5 0,9 1252/06 Odra Bohumín ,8 0,2 Tab. 3.7: Koncentrace DDT a HCH v říčních sedimentech (ug kg -1 ). Z běžné úrovně kontaminace (jednotky až desítky ug kg -1 pro DDT a desetiny až jednotky ug kg -1 pro HCH) extrémně vybočují nálezy ze vzorku č.928/06 (Černínovsko slepé rameno Labe), který, leží v blízkosti chemického závodu Spolana Neratovice. Vedle vysokých nálezů PCDD/F jsou tedy vysoké nálezy DDT a HCH dalším důkazem toho, že

7 charakter chemických výrob v minulosti tohoto závodu má na jeho okolí stále negativní dopad a tuto lokalitu je tedy i nadále třeba sledovat. Překvapivě vysoký je i nález ve vzorku č.993/05 (Berounka Srbsko). Vyšší nálezy ve vzorcích z Klíšského potoka, Bíliny v Ústí n/l a Labe Děčín naopak překvapivé nejsou a patrně souvisejí s výrobou či zpracováním přípravků na bázi DDT v minulosti v závodě Spolchemie Ústí n/l. Suma DDT a jeho metabolitů Suma izomerů HCH Č.vzorku Lokalita (říční profil) Datum odběru Matrice (ug/kg) (ug/kg) 1277/05 Labe - Děčín Ryba tloušť 3 828,30 38,4 2281/05 Ohře - Terezín Ryba tloušť 571, /05 Labe - Obříství Ryba tloušť 80,3 16,9 2283/05 Vltava - Braník Ryba tloušť 298,1 6,4 2284/05 Vltava - Zelčín Ryba tloušť 324,5 3,3 463/06 Labe - Valy biofilm 10,3 6,6 464/06 Labe - Valy biofilm 5,6 506,9 467/06 Labe - Obříství biofilm 27,8 10,8 468/06 Labe - Obříství biofilm 34,7 4,8 469/06 Labe - Hřensko biofilm 122,8 2,5 470/06 Labe - Hřensko biofilm 103,1 4,3 471/06 Vltava - Zelčín biofilm 66,9 92,9 472/06 Vltava - Zelčín biofilm 32,5 34,5 1634/06 Labe - Štětí vod. rostl.biom. Tab. 3.8: Koncentrace DDT a HCH v rybích tkáních a biomateriálech (ug kg -1 ). Výsledky opět potvrzují vyšší míru kumulace těchto látek lipofilní povahy v tkáních ryb bohatých na tuk ve srovnání s kumulací v bionárostech. Závažný je jistě extrémně vysoký nález DDT v rybě odlovené v květnu r.2005 v oblasti Děčína. Překvapivě vysoký nález HCH v druhém ze vzorků bionárostů v profilu Labe Valy bude nutno v dalších etapách výzkumného úkolu prověřit. d) Chlorované benzeny Č. vzorku Lokalita Datum odběru Matrice Suma 5 chlorbenzenů Jednotka 391/06 kanál A ,10 ng/l 933/06 Bochemie Bohumín ,1 ng/l 934/06 Odpadní vody a průsakové vody ze 302,3 ng/l 1999/06 Diamo Ostrava skládek 2 732,60 ng/l 526/06 ÚČOV Ostrava ug/kg 1248/06 ÚČOV Ostrava Čistírenské kaly 226,7 ug/kg 1334/05 Synt.Pardubice lagu ug/kg 1335/05 Synt.Pardubice lagu ug/kg 392/06 Lhotka ug/kg 393/06 Synth.Pardubice - jímka ug/kg 935/06 Zeminy z průmyslových ug/kg 1271/06 Milevsko - obalovna areálů, odpadních 8,6 ug/kg 1998/06 Diamo Ostrava lagun a skládek ug/kg Tab. 3.9: Koncentrace chlorovaných benzenů v potencionálních emisních zdrojích (odpadní vody, průmyslové areály, skládky).

8 Zcela mimořádně vysoké jsou opět nálezy v lokalitě Synthesia Pardubice, především v místě odpadní laguny. Dosti vysoké jsou však i nálezy v jiných místech areálu tohoto chemického závodu, stejně jako v odpadní vodě opouštějící areál Synthesia Pardubice a vtékající do vodního útvaru řeky Labe. Také areál závodu Diamo Ostrava je chlorovanými benzeny významně kontaminován. Č.vzorku Lokalita (říční profil) Datum odběru Suma 5 chlorbenzenů (ug/kg) 977/05 Jizera - Sojovice ,4 983/05 Labe - Smiřice /05 Labe - Valy ,3 985/05 Labe - Lysá ,5 986/05 Labe - Obříství ,4 987/05 Klíšský potok - Ústí ,8 988/05 Labe - Štětí ,3 989/05 Labe - Žernoseky ,9 990/05 Labe - Děčín ,5 991/05 Bílina - Ústí n/l /05 Ohře - Terezín ,4 993/05 Berounka - Srbsko ,2 994/05 Vltava - Roztoky ,4 995/05 Vltava - Vrané ,9 996/05 Vltava - Zelčín ,3 1018/05 Odra - Bohumín ,8 2615/05 Morava - Lanžhot /05 Dyje - Pohansko ,1 2617/05 Dřevnice - Otrokovic ,5 2618/05 Svratka - Rajhrad ,8 922/06 Vltava - Braník ,9 923/06 Vltava - Roztoky ,1 924/06 Vltava - Zelčín ,8 925/06 Labe - Jiřice ,8 926/06 Labe - Obříství ,5 927/06 Libišská strouha ,5 928/06 Labe - sl.rameno Černínovsko ,4 1249/06 Bohumínská stružka ,6 1250/06 Odra Koblov ,7 1251/06 Opava Děhylov ,6 1252/06 Odra Bohumín ,5 Tab. 3.10: Koncentrace chlorovaných benzenů v říčních sedimentech (ug kg -1 ). Koncentrace chlorovaných benzenů v říčních sedimentech se typicky pohybují na úrovni desítek ug kg -1. Nejvyšší zjištěná hodnota v tabulce 3.10 je v lokalitě Černínovsko (slepé rameno Labe). Opět se tedy ukazuje vyšší míra kontaminace této lokality spojená patrně s minulou nebo i současnou činností chemického závodu Spolana Neratovice.

9 Č.vzorku Lokalita (říční profil) Datum odběru Matrice Suma 5 chlorbenzenů (ug/kg) 1277/05 Labe - Děčín Ryba tloušť /05 Ohře - Terezín Ryba tloušť 162,8 2282/05 Labe - Obříství Ryba tloušť 240,5 2283/05 Vltava - Braník Ryba tloušť 54,8 2284/05 Vltava - Zelčín Ryba tloušť 95,6 Č.vzorku Lokalita (říční profil) Datum odběru Matrice Hexachlorben zen HCB (ug/kg) 463/06 Labe - Valy biofilm /06 Labe - Valy biofilm /06 Labe - Obříství biofilm 39,2 468/06 Labe - Obříství biofilm 11,5 469/06 Labe - Hřensko biofilm 73,5 470/06 Labe - Hřensko biofilm /06 Vltava - Zelčín biofilm 2 910,00 472/06 Vltava - Zelčín biofilm 570 Tab. 3.11: Koncentrace chlorovaných benzenů v rybích tkáních a biomateriálech (ug kg -1 ). Z uvedených dat je zřejmá extrémně vysoká koncentrace chlorbenzenů v rybí tkáni tlouště odloveného v květnu r Jedná se o stejnou rybu, u níž byla zjištěna velmi vysoká koncentrace DDT. Vše nasvědčuje tomu, že se tento rybí jedinec pohyboval ve vodách řeky Bíliny a Labe v přímém vlivu odpadních vod a splachů z areálu chemického závodu Spolchemie Ústí n/l. e) Polycyklické aromatické uhlovodíky PAH V rámci této skupiny specifických organických polutantů byly zjišťovány koncentrace následujících 15 sloučenin: naftalen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren)

10 Suma 15 Č. vzorku Lokalita Datum odběru Matrice PAU Jednotka 391/06 kanál A ng/l 933/06 Bochemie Bohumín ng/l 934/06 Odpadní vody a průsakové vody ze ng/l 1999/06 Diamo Ostrava skládek ng/l 526/06 ÚČOV Ostrava ug/kg 1248/06 ÚČOV Ostrava Čistírenské kaly ug/kg 1334/05 Synt.Pardubice lagu ug/kg 1335/05 Synt.Pardubice lagu ug/kg 392/06 Lhotka ug/kg 393/06 Synth.Pardubice - jímka ug/kg 935/06 Zeminy z průmyslových ug/kg 1271/06 Milevsko - obalovna areálů, odpadních 448 ug/kg 1998/06 Diamo Ostrava lagun a skládek ug/kg Tab. 3.12: Koncentrace PAH v potencionálních emisních zdrojích (odpadní vody, průmyslové areály, skládky). Přítomnost masivních emisních zdrojů kontaminace PAH v ostravském regionu, negativně ovlivňujících jak atmosféru, tak hydrosféru, je již delší dobu známa a opakovaně potvrzena. Souvisí to s charakterem a rozsahem zdejšího tradičního průmyslu, v němž převažuje těžba a zpracování uhlí, hutě a další odvětví těžkého průmyslu a proto i průmyslové odpadní vody zde látky PAH často a ve vyšší míře obsahují.

11 Č.vzorku Lokalita (říční profil) Datum odběru Suma 15 PAU (ug/kg) 977/05 Jizera - Sojovice /05 Labe - Smiřice /05 Labe - Valy /05 Labe - Lysá /05 Labe - Obříství /05 Klíšský potok - Ústí /05 Labe - Štětí /05 Labe - Žernoseky /05 Labe - Děčín /05 Bílina - Ústí n/l /05 Ohře - Terezín /05 Berounka - Srbsko /05 Vltava - Roztoky /05 Vltava - Vrané /05 Vltava - Zelčín /05 Odra - Bohumín /05 Morava - Lanžhot /05 Dyje - Pohansko /05 Dřevnice - Otrokovic /05 Svratka - Rajhrad /06 Vltava - Braník /06 Vltava - Roztoky /06 Vltava - Zelčín /06 Labe - Jiřice /06 Labe - Obříství /06 Libišská strouha /06 Labe - sl.rameno Černínovsko /06 Bohumínská stružka /06 Odra Koblov /06 Opava Děhylov /06 Odra Bohumín Tab. 3.13: Koncentrace PAH v říčních sedimentech (ug kg -1 ). Z tabulky 3.13 je zřejmá určitá srovnatelnost zjištěných nálezů z různých lokalit České republiky.

12 Č.vzorku Lokalita (říční profil) Datum odběru Matrice Suma 15 PAU (ug/kg) 1277/05 Labe - Děčín Ryba tloušť /05 Ohře - Terezín Ryba tloušť /05 Labe - Obříství Ryba tloušť /05 Vltava - Braník Ryba tloušť /05 Vltava - Zelčín Ryba tloušť /06 Labe - Valy biofilm /06 Labe - Valy biofilm /06 Labe - Obříství biofilm /06 Labe - Obříství biofilm /06 Labe - Hřensko biofilm /06 Labe - Hřensko biofilm /06 Vltava - Zelčín biofilm /06 Vltava - Zelčín biofilm /06 Labe - Štětí vod. rostl.biom Tab. 3.14: Koncentrace PAH v rybích tkáních a biomateriálech (ug kg -1 ). Z tabulky 3.14 je patrné, že kumulace PAH je vyšší v biofilmech než v rybích tkáních. Zde je rozdíl ve srovnání např. s PCB nebo i jinými organickými polutanty, kde byla zjištěna situace opačná.

13 Český hydrometeorologický ústav Zpráva: Monitoring ČHMÚ - hodnocení koncentračních nálezů vybraných perzistentních organických polutantů v r Perzistentní organický polutant (POP) Počet měřících profilů (lokalit) Počet měření Počet pozitivních nálezů nad mezí stanovitelnosti Relativní zastoupení pozitivních nálezů (%) Hodnoty (ng/l) Minimum Maximum Průměr Median PCB , ,1 1,0 PCB , ,8 1,0 PCB ,3 1 2,5 0,8 1,0 PCB ,1 1 2,4 0,8 1,0 PCB ,2 1 3,3 0,8 1,0 PCB ,4 1 3,1 0,8 1,0 PCB , ,8 1,0 PCB , ,8 1,0 PCB , ,0 1,0 Naftalen ,3 4, ,7 20,0 Acenaften ,5 5 9,7 2,6 2,5 Fenantren , ,3 12,0 Antracen , ,0 2,5 Fluoren , ,3 2,6 Pyren , ,3 8,0 Fluoranten , ,4 9,9 Chrysen , ,4 3,1 Benzo(b)fluoranten , ,5 2,6 Benzo(k)fluoranten , ,6 1,0 Benzo(a)antracen , ,5 2,0 Benzo(a)pyren , ,2 2,3 Benzo(ghi)perylen , ,3 2,0 Dibenzo(ah)antracen , ,8 1,0 Indeno(1,2,3-cd)pyren , ,4 2,5 o,p-dde , ,9 1,0 p,p-dde , ,8 1,0 o,p-ddd , ,5 1,0 p,p-ddd ,5 1 5,2 0,8 1,0 o,p-ddt , ,5 1,0 p,p-ddt ,7 1 16,2 1,3 1,0 Aldrin , ,9 1,0 Endrin ,2 1 2,5 0,9 1,0 Dieldrin , ,9 1,0 Isodrin ,1 1 6,9 0,9 1,0 alfa-hch , ,9 1,0 beta-hch ,4 1 27,6 0,9 1,0 gama-hch , ,0 1,0 delta-hch , ,8 1,0 1,3,5-trichlorbenzen , ,0 50,0 1,2,4-trichlorbenzen , ,5 50,0 1,2,3-trichlorbenzen , ,0 50,0 Pentachlorbenzen ,9 1 45,9 0,8 1,0 Hexachlorbenzen , ,0 1,0 alfa-endosulfan , ,9 1 Oktachlorstyren , ,3 1 Tab. 3.15: Koncentrace POPs v povrchových vodách (ng l -1 ).

14 Perzistentní organický polutant (POP) Počet měřících profilů (lokalit) Počet měření Počet pozitivních nálezů nad mezí stanovitelnosti Relativní zastoupení pozitivních nálezů (%) Hodnoty (ng/g) Minimum Maximum Průměr Median PCB , ,7 3,0 PCB , ,7 2,1 PCB , ,8 3,0 PCB , ,2 3,0 PCB , ,7 7,7 PCB , ,9 7,3 PCB , ,6 6,0 PCB ,8 1 5,6 1,6 1,0 Naftalen , ,6 98,0 Fenantren , ,7 452,0 Antracen , ,7 73,0 Fluoren , ,7 58,0 Pyren , ,6 880,0 Fluoranten , , ,0 Chrysen , ,4 570,0 Benzo(b)fluoranten , ,2 509,0 Benzo(k)fluoranten , ,1 230,0 Benzo(a)antracen , ,4 403,0 Benzo(a)pyren , ,1 400,0 Benzo(ghi)perylen , ,4 270,0 Dibenzo(ah)antracen , ,0 50,0 Indeno(1,2,3-cd)pyren , ,9 269,0 o,p-dde , ,1 1,0 p,p-dde ,3 1,4 39,2 11,3 10,0 o,p-ddd ,7 1 60,3 5,8 3,0 p,p-ddd ,1 1 86,5 9,3 6,0 o,p-ddt ,0 1 55,4 3,7 2,7 p,p-ddt , ,7 12,0 Aldrin , ,5 3,9 Endrin , ,2 2,0 Dieldrin ,1 1 43,8 3,7 3,0 Isodrin , ,2 2,0 a-hch , ,1 1,0 b-hch ,4 1 58,3 3,1 1,0 g-hch , ,1 1,0 d-hch , ,1 1,0 Hexachlorbenzen , ,5 3,0 alfa-endosulfan , ,1 1 Oktachlorstyren , ,4 1 Tab. 3.16: Koncentrace POPs v plaveninách (ng g -1 ).

15 Říční sedimenty Perzistentní organický polutant (POP) Počet měřících profilů (lokalit) Počet měření Počet pozitivních nálezů nad mezí stanovitelnosti Relativní zastoupení pozitivních nálezů (%) Hodnoty (ng/g) Minimum Maximum Průměr Median PCB , ,5 3,0 PCB , ,1 1,4 PCB , ,8 2,9 PCB , ,4 2,2 PCB ,3 1 63,9 8,5 5,0 PCB , ,2 5,2 PCB , ,1 5,0 PCB ,3 1 1,3 1,0 1,0 Naftalen , ,9 52,0 Fenantren , ,5 332,0 Antracen , ,9 50,0 Fluoren , ,2 45,0 Pyren , ,6 391,0 Fluoranten , ,4 533,0 Chrysen , ,6 242,0 Benzo(b)fluoranten , ,9 210,0 Benzo(k)fluoranten , ,9 101,0 Benzo(a)antracen , ,8 190,0 Benzo(a)pyren , ,3 200,0 Benzo(ghi)perylen , ,4 93,0 Dibenzo(ah)antracen , ,6 21,0 Indeno(1,2,3-cd)pyren , ,0 96,0 o,p-dde , ,0 1,0 p,p-dde , ,2 4,0 o,p-ddd , ,1 2,9 p,p-ddd , ,0 3,5 o,p-ddt ,3 1 17,6 2,8 2,1 p,p-ddt , ,4 4,1 Aldrin ,6 1 8,4 3,5 5,0 Endrin , ,3 5,0 Dieldrin , ,2 5,0 Isodrin , ,2 5,0 a-hch , ,1 1,0 b-hch ,7 1 16,7 1,9 1,0 g-hch ,1 1 11,1 2,3 1,0 d-hch ,1 1 10,9 2,2 1,0 Hexachlorbenzen , ,8 3,0 alfa-endosulfan , Oktachlorstyren , ,1 1 Tab. 3.17: Koncentrace POPs v říčních sedimentech (ng g -1 ).

V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského.

V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského. 3) Výskyt POPs v hydrosféře ČR V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského. Výzkumný ústav vodohospodářský http://www.vuv.cz/ Projekt: VZ MZP 0002071101, Výzkum a ochrana

Více

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR

OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR 7. KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT A POTRAVIN Jiří Drápal 7.1 Zhodnocení výskytu POPs ve

Více

OBSAH ČÁST III.: VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

OBSAH ČÁST III.: VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST III.: VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 6. VÝSKYT POPs VE SLOŽKÁCH PROSTŘEDÍ Ivan Holoubek, Libor Jech, Tomáš Ocelka, Jiří Novák, Jiří Kohoutek, Vladimír

Více

Vybrané prioritní látky v sedimentech a plaveninách ( ) Jarmila Halířová, Libor Mikl

Vybrané prioritní látky v sedimentech a plaveninách ( ) Jarmila Halířová, Libor Mikl Vybrané prioritní látky v sedimentech a plaveninách (2013 2015) Jarmila Halířová, Libor Mikl Síť sledování jakosti sedimentů a plavenin 2013-2015 Přehled monitorovaných prioritních nebezpečných látek kadmium

Více

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek,

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek, 1) Výskyt POPs ve volném ovzduší Kapitola sumarizuje výsledky Českého hydrometeorologického ústavu a Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX) na Masarykově univerzitě

Více

Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin.

Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin. 7) Potravní koš Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k znečištění životního prostředí. Projekt č. IV: "dietární expozice člověka". Zodpovědná

Více

6) Zátěž české populace POPs

6) Zátěž české populace POPs 6) Zátěž české populace POPs Polychlorované bifenyly (PCB) jsou směsí 209 kongenerů, z nichž u 36 byl popsán jejich výskyt v prostředí, asi 15 je detekováno v lidském organismu a 12 kongenerů odpovídá

Více

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky 6) Zátěž české populace POPs Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Projekt: Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring) kontaktní

Více

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Výběr odpadu zohlednění aspektů Co spalují domácnosti a proč?

Více

Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR

Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR Věra Očenášková Trochu historie Před 4 500 roky -Sumerové potírání plodin prachem 15. století použití arseniku a rtuti jk likvidaci

Více

6.3.1 Úvod - přehled monitorovacích aktivit a programů zahrnujících sledování POPs v hydrosféře ČR

6.3.1 Úvod - přehled monitorovacích aktivit a programů zahrnujících sledování POPs v hydrosféře ČR 6.3 Hydrosféra 6.3.1 Úvod - přehled monitorovacích aktivit a programů zahrnujících sledování POPs v hydrosféře ČR 6.3.1.1 Monitorování jakosti povrchových a podzemních vod ČHMÚ zabezpečuje monitoring jakosti

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs Příloha č. 1: ZÁKLADNÍ CARAKTERISTIKY A VLASTNSTI JEDNTLIVÝC PPs P1.1 DDT a jeho metabolity (DDTs) DDT, resp. p,p -DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorfenyl) ethan) byl jako účinný insekticid identifikován

Více

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby T. Randák 1, V. Žlábek 1, J. Kolářová 1, Z. Široká 2, Z. Svobodová 1,2, J. Pulkrabová 3 and M. Tomaniová 3 1 University of South

Více

6.4 POPs v pdách R - zhodnocení výsledk monitorovacích systém ÚKZÚZ Brno

6.4 POPs v pdách R - zhodnocení výsledk monitorovacích systém ÚKZÚZ Brno 6. VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH PROSTEDÍ 6.4 POPs v pdách R - zhodnocení výsledk monitorovacích systém ÚKZÚZ Brno Tab. 1 Pehled PP na zemdlské pd pro sledování obsah organických polutant Region ísla pozorovacích

Více

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ. Jiří Kalina. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ. Jiří Kalina. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ Jiří Kalina Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska Srovnání časových řad aktivního a pasivního vzorkování

Více

Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice. Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice

Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice. Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice Úvod Perzistentní organické polutanty = POPs látky dostávající se do životního prostředí pouze vlivem lidské činnosti

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách 5) Kontaminace potravin a veterinárních komodit POPs V následující kapitole jsou shrnuty výsledky získané Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou České republiky a Ústředním

Více

Průměr [%]: 15 Průměr [%]: 21. Jednotka N Průměr SD % RSD N Průměr SD % RSD. Chemické prvky

Průměr [%]: 15 Průměr [%]: 21. Jednotka N Průměr SD % RSD N Průměr SD % RSD. Chemické prvky Chemické prvky Homogenizovaný vzorek N Průměr SD % RSD N Průměr SD % RSD TOC mg/l 10 8,1 0,76 9 11 8,3 0,88 11 Cd 11 0,13 0,02 16 11 0,12 0,02 19 Pb 10 1,9 0,15 8 11 2,0 0,37 18 Cr 8 1,1 0,11 10 9 1,3

Více

Rámcová směrnice v programech monitoringu státních sítí sledování jakosti vod

Rámcová směrnice v programech monitoringu státních sítí sledování jakosti vod Rámcová směrnice v programech monitoringu státních sítí sledování jakosti vod Vít Kodeš Český hydrometeorologický ústav 12. Magdeburský seminář o ochraně vod Český Krumlov, 10.10.2006 Programy monitoringu

Více

13. POPs LIMITY PRO ABIOTICKÉ A BIOTICKÉ SLOŽKY PROSTŘEDÍ

13. POPs LIMITY PRO ABIOTICKÉ A BIOTICKÉ SLOŽKY PROSTŘEDÍ 13. POPs LIMITY PRO ABIOTICKÉ A BIOTICKÉ SLOŽKY PROSTŘEDÍ Pro hodnocení získaných dat v absolutních jednotkách lze použít limitní koncentrace, které existují ve formě legislativních předpisů či hygienických

Více

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Centrální laboratoř Slavníkovců 571/21, Ostrava, Mariánské Hory M-CH 01 (ČSN )

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Centrální laboratoř Slavníkovců 571/21, Ostrava, Mariánské Hory M-CH 01 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1* Stanovení teploty 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Stanovení barvy fotometricky Stanovení zákalu nefelometricky Stanovení

Více

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Centrální laboratoř Slavníkovců 571/21, Ostrava, Mariánské Hory M-CH 01 (ČSN )

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Centrální laboratoř Slavníkovců 571/21, Ostrava, Mariánské Hory M-CH 01 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1* Stanovení teploty 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Stanovení barvy fotometricky Stanovení zákalu nefelometricky Stanovení

Více

Jaromír MANHART odbor ekologických škod

Jaromír MANHART odbor ekologických škod INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST A STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ S VÝSKYTEM PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ (POPs) V ČR Jaromír MANHART odbor ekologických škod Sanační technologie XIII 25. 27. května

Více

polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku

polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku Termická desorpce persistentních organických polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku Jiří Hendrych Martin Kubal Pavel Mašín Lucie Kochánková Jiří Kroužek VYSOKÁ ŠKOLA

Více

7) Potravní koš. Obr. č. 7.1: Místa odběru vzorků potravin v tržní síti v monitorovacím roce 2010/2011.

7) Potravní koš. Obr. č. 7.1: Místa odběru vzorků potravin v tržní síti v monitorovacím roce 2010/2011. 7) Potravní koš Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k znečištění životního prostředí. Projekt č. IV: "dietární expozice člověka". Zodpovědná

Více

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny Současný stav: 40 ploch BMP + 5 ploch v CHÚ Historický vývoj:

Více

6.4 POPs v půdách ČR - zhodnocení výsledků monitorovacích systémů ÚKZÚZ Brno a VÚMOP Praha

6.4 POPs v půdách ČR - zhodnocení výsledků monitorovacích systémů ÚKZÚZ Brno a VÚMOP Praha 6.4 POPs v půdách ČR - zhodnocení výsledků monitorovacích systémů ÚKZÚZ Brno a VÚMOP Praha 6.4.1 Úvod V dubnu 2002 Evropská komise nově definovala politiku EU v oblasti ochrany půdy. Jedná se o dokument

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) BRNO Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: I.Landa, M.Zimová, Z.Wittlingerová, P. Neumannová, A.Hlavová, A.Petruželková, A.Borýsek

Více

EKO-SOP-001, část O (ČSN ISO 11465) EKO-SOP-001, část E (ČSN ISO ČSN EN )

EKO-SOP-001, část O (ČSN ISO 11465) EKO-SOP-001, část E (ČSN ISO ČSN EN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) KARVINÁ Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: I.Landa, M.Zimová, Z.Wittlingerová,, P.Neumannová, A.Hlavová, A.Petruželková Česká

Více

Měřící program Výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ. Aerosolové částice

Měřící program Výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ. Aerosolové částice Měřící program Výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ PM 10 PM 2.5 Environnement S.A. MP101M Environnement S.A. MP101M Početní velikostní distribuce aerosolových částic Absorpce záření aerosolový spektrometr

Více

Zpráva: Sledování stavu zátěže zemědělských půd a rostlin rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec v roce 2011

Zpráva: Sledování stavu zátěže zemědělských půd a rostlin rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec v roce 2011 2) Výskyt POPs v pedosféře ČR V textu jsou prezentovány aktivity Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Zpráva: Sledování stavu zátěže zemědělských půd a rostlin rizikovými látkami s vazbou

Více

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX)

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Sledované látky Sledované látky byly vybrány s ohledem na platnou legislativu,

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) KROMĚŘÍŽ Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: Z.Wittlingerová, M.Zimová, I.Landa, A.Hlavová, P.Neumannová, A.Petruželková Česká

Více

Praha, Liberec, Ostrava a Zlín (resp. Kroměříž a Uherské Hradiště)

Praha, Liberec, Ostrava a Zlín (resp. Kroměříž a Uherské Hradiště) 6) Zátěž české populace POPs Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Projekt: Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring) Prof. MUDr.

Více

Vyhláška č. 153/2016 Sb. ze dne 9. května 2016

Vyhláška č. 153/2016 Sb. ze dne 9. května 2016 Vyhláška č. 153/2016 Sb. ze dne 9. května 2016 o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního

Více

NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH

NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH Projekt Manager: Prof. RNDr. Ivan Holoubek Řešitelský tým: Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ing. Michal Bartoš, Ing. Michaela

Více

Přehled výsledků monitoringu Evropsky významných lokalit s výskytem raka kamenáče

Přehled výsledků monitoringu Evropsky významných lokalit s výskytem raka kamenáče Přehled výsledků monitoringu Evropsky významných lokalit s výskytem raka kamenáče Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway Jitka

Více

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém Řešitelé: Ing. Hana Hudcová Ing. Ilja Bernardová Spoluřešitelé a spolupracovníci: VÚV T.G.M., v.v.i. Mgr. Petr Medek Ing.

Více

EMISNÍ FAKTORY TĚŽKÝCH KOVŮ A POPs ZE SPALOVACÍCH PROCESŮ

EMISNÍ FAKTORY TĚŽKÝCH KOVŮ A POPs ZE SPALOVACÍCH PROCESŮ EMISNÍ FAKTORY TĚŽKÝCH KOVŮ A POPs ZE SPALOVACÍCH PROCESŮ Datum: 10. 1. 2017 Pracoviště: Oddělení emisí a zdrojů Zpracoval: Ing. Miloslav Modlík Místo: Praha Úvod Česká republika (ČR) je jednou ze smluvních

Více

Úvodní národní inventura POPs v ČR Část VIII - Závěry, doporučení

Úvodní národní inventura POPs v ČR Část VIII - Závěry, doporučení 17. ZÁVĚRY Koncem 60. let a zvláště v 70. létech bylo použití OCPs postupně omezováno a zakazováno a tyto látky byly postupně jinými typy pesticidně účinných chemických látek. Kroky, které k tomu vedly,

Více

Analýzy kvality vody

Analýzy kvality vody Analýzy kvality vody Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway Jitka Svobodová, VÚV TGM, v.v.i. 19.5.216 Monitoring kvality vody:

Více

DETOX tour 2011 shrnutí nálezů

DETOX tour 2011 shrnutí nálezů DETOX tour 2011 shrnutí nálezů 1) Nonylfenol (NP) a jeho ethoxyláty (NPE) Nonylfenoly jsou nebezpečné závadné látky, náleţí do skupiny organických aromatických sloučenin a mají vysoký toxický potenciál

Více

Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR

Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR Hygienická kvalita ryb z volných vod ČR Tomáš Randák Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Zátiší

Více

STATISTIKA A PŘEHLEDOVÉ MAPY VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH UKAZATELŮ STAVU ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD PRO 2.

STATISTIKA A PŘEHLEDOVÉ MAPY VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH UKAZATELŮ STAVU ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD PRO 2. STATISTIKA A PŘEHLEDOVÉ MAPY VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH UKAZATELŮ STAVU ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD PRO 2. PLÁNOVACÍ CYKLUS Petr Vyskoč, Hana Černá, Pavel Richter a Renata Filippi

Více

Úvod. Použité detekční systémy. Charakteristika testovaných vzorků

Úvod. Použité detekční systémy. Charakteristika testovaných vzorků MUTAGENNÍ RIZIKO POLUTANTŮ VZNIKAJÍCÍCH SPALOVÁNÍM V LOKÁLNÍCH TOPENIŠTÍCH MALACHOVÁ K., LEDNICKÁ D. Faculty of Science, University of Ostrava, 30.dubna 22, 701 03 Ostrava 1, Czech Republic DANIHELKA P.

Více

STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách

STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách STARÉ ZÁTĚŽE (www.mzp.cz, 1. 9. 2014) Za starou ekologickou zátěž je považována závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými

Více

Příloha č. 1 - Přehled hodnot indikátorů znečištění zemin, půdního vzduchu a podzemní vody

Příloha č. 1 - Přehled hodnot indikátorů znečištění zemin, půdního vzduchu a podzemní vody Přloha č. 1 - Přehled hodnot indikátorů znečiště zemin, půdho vzduchu a podzem vod Látka Registrač čslo CAS n mg/kg sušin µg/l mg/m 3 č. I. Kov 1 Střbro 7440-22-4 5 100 390 71 2 Arsen (1 7440-38-2 2,4

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Soubor map - Zdroj: www.vyletnik.cz Kolektiv: M.Zimová, I.Landa, Z. Wittlingerová, A.Hlavová Česká

Více

Právo a životní prostředí. ochrana vod II -

Právo a životní prostředí. ochrana vod II - Právo a životní prostředí ochrana vod II - o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most 2018 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Vypracoval: Ing. Pavel Knedlík, v Ústí nad Labem,

Více

Úvodní národní inventura POPs v ČR Část I Úvod, základní charakteristiky sledovaných látek

Úvodní národní inventura POPs v ČR Část I Úvod, základní charakteristiky sledovaných látek 2. SLEDVANÉ LÁTKY 2.1 Úvod Prokazatelně škodlivé účinky na lidský organismus a na řadu volně žijících organismů vedly k významným mezinárodním aktivitám. V roce 1998 se dvě z nich dostaly do významné fáze.

Více

PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU

PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU PASIVNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MONET CZ A MONET EU Petra Přibylová, Ondřej Audy, Petr Kukučka, Anton Kočan, Jiří Kohoutek jr., Lenka Vaňková, Roman Prokeš, Jiří Kohoutek sr., Jana Borůvková, Zdenka Bednářová,

Více

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2012

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2012 Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2012 Zóna / aglomerace ČEZ ČHMÚ KMon P+Š SV ZÚ Celkem Aglomerace Brno 6 6 2 14 Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Více

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže nelegální sklad odpadů areál kozí farmy 500 m název zakázky: Tiskařská 10 108 28 PRAHA 10 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže srpen 2016 Situace širších vztahů Příloha č.1 Tiskařská

Více

Odvození indexu kvality sedimentů MKOL (stav: , zpracováno za podpory ELSA 1 )

Odvození indexu kvality sedimentů MKOL (stav: , zpracováno za podpory ELSA 1 ) Mezinárodní komise pro ochranu Labe Odvození indexu kvality sedimentů MKOL Index kvality sedimentů MKOL Odvození indexu kvality sedimentů MKOL (stav: 30. 4. 2019, zpracováno za podpory ELSA 1 ) Mezinárodní

Více

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství Kubík Ladislav Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Kaly nevyhnutelný odpad při čištění odpadních vod před použitím nutná úprava kalů různá

Více

Metodika hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod

Metodika hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod Metodika hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod Jméno řešitele Ing. Martin Durčák Zadavatel: MŽP Číslo výtisku: 1 Praha, prosinec, 2013 Metodika hodnocení chemického stavu útvarů povrchových

Více

INDIKÁTORY ZNEČIŠTĚNÍ

INDIKÁTORY ZNEČIŠTĚNÍ METODICKÝ POKYN MŽP ANALÝZA RIZIK Metodický pokyn MŽP KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ INDIKÁTORY ZNEČIŠTĚNÍ Ministerstvo životního prostředí 2013 OBSAH: Metodický pokyn Indikátory znečištění Příloha 1 Přehled hodnot

Více

Bazální monitoring půd

Bazální monitoring půd 2) Výskyt POPs v pedosféře ČR V textu jsou prezentovány aktivity Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně http://www.ukzuz.cz

Více

Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků PAHs v ovzduší města Kopřivnice

Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků PAHs v ovzduší města Kopřivnice Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků PAHs v ovzduší města Kopřivnice 1. Úvod V roce 2003 zajistilo město Kopřivnice zpracování odborné studie Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků

Více

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2011

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2011 Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2011 Zóna / aglomerace ČEZ P+S KMon SV Celkem Aglomerace Brno 6 2 5 13 Aglomerace Praha 15 6 21 Zóna Jihočeský

Více

Monitoring, s.r.o. Analytická laboratoř Podbabská 30, Praha 6

Monitoring, s.r.o. Analytická laboratoř Podbabská 30, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Kontaktní a odběrové místo: 1. K1 Palmovka Novákových 439/6, 180 00 Praha 8 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje

Více

Vyhodnocení stavu povrchových vod za období

Vyhodnocení stavu povrchových vod za období Seminář ČVTVHS Vyhodnocení stavu povrchových vod za období 2013-2015 ČVTVHS, Novotného lávka, Praha 21.3.2018 Ing. Jana Potiorová Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 OSTRAVA, www.pod.cz

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH

Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH Pavel Bernáth, Jan Leníček, Martin Kováč ZU UL Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Raspenava 2012 Cílem školicího

Více

Monitoring, s.r.o. Analytická laboratoř Monitoring Novákových 6, Praha 8

Monitoring, s.r.o. Analytická laboratoř Monitoring Novákových 6, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1., pracoviště Libeň Novákových 439/6, 180 00 Praha 8 2., pracoviště Bohnice Zelenohorská 496/37, 181 00 Praha 8 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702

Více

Vodní zdroje Holešov, a.s. divize laboratoř Tovární 1423, Holešov

Vodní zdroje Holešov, a.s. divize laboratoř Tovární 1423, Holešov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

IKSE-MKOL Výsledky vyhodnocení ve vodě Příloha 1 ke Zprávě hydrochemiků 2013

IKSE-MKOL Výsledky vyhodnocení ve vodě Příloha 1 ke Zprávě hydrochemiků 2013 Výsledky vyhodnocení ve vodě ke Zprávě hydrochemiků 213 Labor / Laboratoř: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Počet nad MS Počet celkem Minimum Maximum Průměr Medián Standardní odchylka Průměr -2*RSD

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny nezbytné pro člověka, ale jeho organismus si je nedokáže sám vytvořit. Obsahují

Více

Projekt INTERREG MONAIRNET Brno

Projekt INTERREG MONAIRNET Brno Projekt INTERREG MONAIRNET 2010-2013 MONAIRNET-Workshop Brno 5.12.2013 1 MONAIRNET - MONITORING PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK V OVZDUŠÍ PŘÍHRANIČNÍCH REGIONŮ ČR A RAKOUSKA Evropská územní spolupráce

Více

Obsah Chyba! Záložka není definována.

Obsah Chyba! Záložka není definována. Obsah Jakost vodních toků v roce 214... Chyba! Záložka není definována. Obsah... 2 Úvod... 3 Přehled profilů vodních toků sledovaných ECM v roce 214... 3 Profily vodních toků v roce 214... 4 Kvalita vody...

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: Laboratoř M O R A V A s.r.o. Oderská 456, Studénka

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: Laboratoř M O R A V A s.r.o. Oderská 456, Studénka Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Studénka Oderská 456; 742 13 Studénka 2. pracoviště Brno Řípská 20a/1153, 627 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

Více

Transport chemických látek v ŽP

Transport chemických látek v ŽP Transport chemických látek v ŽP Životní prostředí - prostorově uspořádaný dynamicky systém tvořený abiotickými a biotickými složkami. Složky životního prostředí - chemicky a fyzikálně homogenní prostředí

Více

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : Protokol číslo : 3566/2017 PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : 26.6.2017 Strana : 1 / 3 Zadavatel : MJM Litovel a.s. Cholinská 1048/19 IČO : 45193592 784 01 LITOVEL Materiál : Voda Datum odběru

Více

KONTAMINACE PERZISTENTNÍMI ORGANICKÝMI POLUTANTY A KOVOVÝMI PRVKY V OKOLÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ HŮRKA

KONTAMINACE PERZISTENTNÍMI ORGANICKÝMI POLUTANTY A KOVOVÝMI PRVKY V OKOLÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ HŮRKA KONTAMINACE PERZISTENTNÍMI ORGANICKÝMI POLUTANTY A KOVOVÝMI PRVKY V OKOLÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ HŮRKA Mgr. et Mgr. Václav Mach, Ph.D. Arnika program Toxické látky a odpady březen 2017 1 Kontaminace

Více

Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1.

Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Místo ČR Počet kontrol zahrnujících vzorkování PAP 255 Počet porušení byla zjištěna kontrolou dokumentace Dovozci krmných surovin Registrovaní

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Zpráva za rok 2013 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Šárka Poláková,

Více

Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC

Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC Strana : 1 1. Úvod 1.1.Předmět a vymezení působnosti Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků. Tyto analyty se běžně stanovují: A: HPLC metodou s fluorescenčním a DA detektorem / HPLC-FLU+DAD/

Více

Přesný název zkušebního postupu/metody. Identifikace SOP AA-01 (ČSN ISO 10523) SOP AA-02 (ČSN EN 27888) SOP AA-03 (ČSN EN ISO )

Přesný název zkušebního postupu/metody. Identifikace SOP AA-01 (ČSN ISO 10523) SOP AA-02 (ČSN EN 27888) SOP AA-03 (ČSN EN ISO ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Závěrečný seminář projektu. Úvod

Závěrečný seminář projektu. Úvod Závěrečný seminář projektu MONAIRNET Brno 5 5.prosince prosince 2013 Úvod Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A. ředitelka Národního centra pro perzistentní organické polutanty a Regionálního centra Stockholmské

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAHU POPs V PŮDĚ Zpráva za rok 2010 Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing.

Více

NEJISTOTY NRL ÚKZÚZ PLATNÉ OD viz tabulková část

NEJISTOTY NRL ÚKZÚZ PLATNÉ OD viz tabulková část ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Sekce zemědělských vstupů Oddělení krmiv www.ukzuz.cz NEJISTOTY NRL ÚKZÚZ PLATNÉ OD 1.1.2018 - viz tabulková část PŘÍLOHA IV NAŘÍZENÍ (ES) Č. 767/2009 V PLATNÉM

Více

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku. II. etapa, rok 2009

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku. II. etapa, rok 2009 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA a.s. Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6 Podkladové materiály pro kontrolní den etapy 2009 projektu SP/1a3/148/08 Ministerstva životního prostředí Stanovení chemických

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

V textu jsou prezentovány aktivity Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně.

V textu jsou prezentovány aktivity Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně. 2) Výskyt POPs v pedosféře ČR V textu jsou prezentovány aktivity Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně http://www.ukzuz.cz

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: Laboratoř M O R A V A s.r.o. Oderská 456, Butovice, Studénka

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: Laboratoř M O R A V A s.r.o. Oderská 456, Butovice, Studénka Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Studénka 2. pracoviště Brno Řípská 1153/20a, 627 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

III. HYDROLOGICKÁ BILANCE JAKOSTI VODY III. HYDROLOGICAL BALANCE WATER QUALITY ASSESSMENT

III. HYDROLOGICKÁ BILANCE JAKOSTI VODY III. HYDROLOGICAL BALANCE WATER QUALITY ASSESSMENT 68 III. HYDROLOGICKÁ BILANCE JAKOSTI VODY III. HYDROLOGICKÁ BILANCE JAKOSTI VODY III. HYDROLOGICAL BALANCE WATER QUALITY ASSESSMENT The main responsibility of the CHMI in the area of water quality monitoring

Více

IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF

IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF Jan Hovorka, Petra Pokorná, Martin Braniš Laboratoř pro měření kvality ovzduší, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta

Více

Vybrané výsledky biologického monitoringu mateřského mléka v roce 2017

Vybrané výsledky biologického monitoringu mateřského mléka v roce 2017 Vybrané výsledky biologického monitoringu mateřského mléka v roce 2017 Milena Černá Anna Pinkr Grafnetterová Lenka Sochorová, Lenka Hanzlíková, Andrea Krsková, Alena Fialová, Jana Pulkrabová, Pavel Dlouhý

Více

DIELDRIN. Úvod. Závazky

DIELDRIN. Úvod. Závazky Úvod DIELDRIN Dieldrin je zvlášť nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny organochlorových pesticidů a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných

Více

257/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2009

257/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2009 Systém ASPI - stav k 10.1.2010 do částky 1/2010 Sb. a 1/2010 Sb.m.s. Obsah a text 257/2009 Sb. - poslední stav textu 257/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě

Více

Vzorkování ovzduší v souvislosti s činností společnosti EDC - EVROPSKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM, a.s., Krnov

Vzorkování ovzduší v souvislosti s činností společnosti EDC - EVROPSKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM, a.s., Krnov Vzorkování ovzduší v souvislosti s činností společnosti EDC - EVROPSKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM, a.s., Krnov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: Město Krnov 14.11-22.11.2016 29.11.2016

Více

OBSAH ČÁST I.: ÚVOD, ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SLEDOVANÝCH LÁTEK

OBSAH ČÁST I.: ÚVOD, ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SLEDOVANÝCH LÁTEK RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST I.: ÚVOD, ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SLEDOVANÝCH LÁTEK 1. INFORMACE O PROJEKTU I-1 Ivan Holoubek 2. SLEDOVANÉ LÁTKY Ivan Holoubek, Mark Rieder, Vladimír Kužílek, Pavel

Více

Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod

Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 1 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

PROBLÉM PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ V ČISTÍRENSKÝCH KALECH URČENÝCH K PŘÍMÉ APLIKACI NA ZEMĚDĚLSKOU PŮDU RADIM VÁCHA, VIERA HORVÁTHOVÁ,

PROBLÉM PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ V ČISTÍRENSKÝCH KALECH URČENÝCH K PŘÍMÉ APLIKACI NA ZEMĚDĚLSKOU PŮDU RADIM VÁCHA, VIERA HORVÁTHOVÁ, PROBLÉM PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ V ČISTÍRENSKÝCH KALECH URČENÝCH K PŘÍMÉ APLIKACI NA ZEMĚDĚLSKOU PŮDU RADIM VÁCHA, VIERA HORVÁTHOVÁ, MARKÉTA VYSLOUŽILOVÁ a JARMILA ČECHMÁNKOVÁ Výzkumný ústav

Více

Vyhodnocení výsledků odběrů půdních vzorků ze zemědělských pozemků zasažených kouřovou vlečkou z požáru firmy REMIVA v Chropyni

Vyhodnocení výsledků odběrů půdních vzorků ze zemědělských pozemků zasažených kouřovou vlečkou z požáru firmy REMIVA v Chropyni Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Vyhodnocení výsledků odběrů půdních vzorků ze zemědělských pozemků zasažených kouřovou vlečkou z požáru firmy REMIVA

Více

7. KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT A POTRAVIN. 7.1 Zhodnocení výskytu POPs ve vybraných veterinárních komoditách (krmiva a živočišné produkty)

7. KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT A POTRAVIN. 7.1 Zhodnocení výskytu POPs ve vybraných veterinárních komoditách (krmiva a živočišné produkty) 7. KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT A POTRAVIN 7.1 Zhodnocení výskytu POPs ve vybraných veterinárních komoditách (krmiva a živočišné produkty) 7.1.1 Úvod V 80. letech nebyl tehdejší politický režim příznivě

Více