6.4 POPs v pdách R - zhodnocení výsledk monitorovacích systém ÚKZÚZ Brno

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.4 POPs v pdách R - zhodnocení výsledk monitorovacích systém ÚKZÚZ Brno"

Transkript

1 6. VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH PROSTEDÍ 6.4 POPs v pdách R - zhodnocení výsledk monitorovacích systém ÚKZÚZ Brno Tab. 1 Pehled PP na zemdlské pd pro sledování obsah organických polutant Region ísla pozorovacích ploch se sledováním organických polutant Stedoeský,, 291, 292, 293, 294, 295 Jihoeský 317, 323, 391 Západoeský 423, 424, 491, 492, 493 Severoeský 55, 517, 591, 593, 595 Východoeský 619, 624, 694 Jihomoravský 73, 745, 791, 792, 793, 794 Severomoravský 88, 81, 819, 821, 826, 891, 892, 893, 894, 895, 896 Tab. 2 Pehled POPs sledovaných v rámci BMP Látka Atrazin a jeho metabolity deethylatrazin deisopropylatrazin Persistentní organochlorové pesticidy a jejich metabolity α-hch β-hch γ-hch δ-hch HCB o,p'-dde p,p'-dde o,p'-ddd p,p'-ddd o,p'-ddt p,p'-ddt Polychlorované bifenyly (PCB) Kongenery,, 18 Kongenery,, 11 Kongener Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) Naphthalene Acetnaphthylene (UV) Acenaphthene Fluorene Phenanthrene Anthracene Fluoranthene Pyrene Benzo[a]anthracene pozn. do r v. do r v. od dosud od 1994 dosud. od dosud. od dosud.

2 Chrysene Benzo[b]fluoranthene Benzo[k]fluoranthene Benzo[a]pyrene Dibenzo[a,h]anthracene Benzo[g,h,i]perylene Indeno[1,2,3-cd]pyrene Výsledky Tab. 3 Základní statistická charakteristika obsah organických polutant všech pozorovacích ploch na orné pd (v ) Rok popisná Suma PAH Suma PCB HCB DDT DDE DDD statistika O P O P O P O P O P O P 1995 ar. prmr - - 1,5 5,8 6, 3,5 19,2 12,4 1,9 8, 3, 2,4 medián - - 1,2,45 6,3 2,8 14,3 1,1 12,1 6,8 1,4, ar. prmr - - 4,7 2,5 5,4 2,6 26,8 15,5 11,3 8,3 2,7 1,6 medián - - 2,7 2,1 6,4 2,3 21,4 8,8 1,7 8,3 2,1 1, ar. prmr ,6 3,9 8,1 7,2 92,6 4,1 68,5 2,1 6,5 6,3 medián ,75,75 6,5 5,5 26,5 15,7 16, 11,8 1,4,5 ar. prmr , 3, medián ,25 1, ar. prmr ,2 3, medián ,42 1, ar. prmr ,3 3,5 2,3 1,4 134,9 7,3 31, 16,9 6,7 4,1 medián ,75 1,75 1,8 <, ,4 3,5 1,5 <1 ar. prmr ,4 3,4 4, 2,1 56,6 29,8 45, 22, 5,9 3,8 medián ,75 2,9 1,5 14,1 5,9 11,3 5,2 1,7 <1 ar. prmr ,3 4,5 7,1 5,3 26,4 26,3 24,7 24,8 5,1 3,8 medián ,15 1,75 5,4 4,3 12,2 6,7 14,2 8, 2,2 1,7 ar. prmr ,19 5, 5,42 4,59 38,6,1 31,3 25,8 4,84 3,78 medián ,5 3,5 4,9 4,1 15,7 8,25 11,1 7,1 1,95 < 1 ar. prmr ,77 8,1 4,29 4,13 24,7 2,3 22,5 18,2 3,14 3,2 medián ,4 5,5 3,5 3,1 1,8 8,65 9,3 6,55 1,,95 limitní hodnota* po. vz. celkem** nadlim poet*** nadlim - %**** 31,3 14,6 11,3 7,1 9,8 6,4 65,9 5,2 54,3 37, 1, 8,81 Poznámka: V rámci stanovování obsah PCB se jako suma uvádí suma tí kongener PCB (,, 18), k nimž v roce pistoupily ti kongenery (,, 11) a v roce další kongener (). V sum PAH je uvádno 15 individuálních uhlovodík (naftalen, acetnaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)pyren). Ve skupin látek DDT je uvedena suma dvou izomer (p,p, o,p ) jak pro samotné DDT, tak pro jeho metabolity DDE, DDD. * maximáln pípustná hodnota podle vyhlášky MŽP. 13/1994 Sb., kterou se upravují nkteré podrobnosti ochrany zemdlského pdního fondu ** celkový poet analyzovaných vzork od roku 1995 *** poet nadlimitních vzork **** procento nadlimitních vzor

3 Hodnocení PAH Základní statistické charakteristiky pro soubor výsledk sumy 15-ti PAH v ornicích a zemdlských pd uvádí tabulka 4. Ze statistického zpracování jsou vyloueny trvalé travní porosty (5), chmelnice (1) a plochy v CHÚ (5). V tomto souboru ploch hodnoty pro sumu 15-ti PAH kolísají v rozmezí g.kg -1 v ornici a g.kg -1 v. U hodnot medián obsah PAH v ornici a dochází k jejich postupnému nárstu. Hodnoty v jsou cca o 3-4 g.kg -1 nižší než v ornici. Tab. 4 Základní statistické charakteristiky sumy 15 ti PAH v ornici a orných pd; srovnání let (ug.kg -1 ) 1997 Arit. prm Medián Minimum Maximum Sm. odch Po. vzor Základní statistické charakteristiky jednotlivých polyaromatických uhlovodík za osm let sledování (1997-) jsou uvedeny v píloze 1. V píloze 2 lze nalézt základní statistiku ploch s ornou pdou, trvalými travními porosty a ploch nenarušených pd v CHÚ. Výpoty jsou provedeny pro období -, kdy byly analytické práce provádny v laboratoích ÚKZÚZ. Aritmetické prmry obsah na orných pdách a TTP jsou relativn shodné, spíše však nižší na TTP, avšak mediány na plochách s TTP jsou vyšší než na orných pdách (píloha 3). V pípad svrchních horizont pd v chránných oblastech jsou hodnoty sumy 15 PAH nižší než na zemdlských pdách, mediány se pohybují okolo 2 g.kg -1 (svrchní horizont) a 1 g.kg -1 (spodní horizont). Trvale vyšší obsahy na lokalit Studniní hora v Krkonoších jsou pravdpodobn zpsobovány vyesávacím efektem a tzv. podoblaným vymýváním (155 m n.m., prmrný roní úhrn srážek 125 mm). Jednoznaná závislost obsah PAH na nadmoské výšce stanovišt však nebyla prokázána. Píloha 4 graficky zobrazuje sumu 15 PAH na plochách v CHÚ. V pdách jsou nejvíce zastoupeny fluorantén (prmrn 18% z celkové sumy PAH) a pyrén (16%), následují benzo(b)fluorantén, fenantrén a benzo(a)pyrén (9%) a chrysén (8%). Jedním z hlavních zdroj PAH v jednotlivých složkách životního prostedí je atmosférická depozice. PAH v pd jsou souástí pevné fáze pdy (sorpce na pevné ástice, pedevším organickou hmotu). Ztráty z pdy jsou možné tkáním, v omezené míe vymýváním, biodegradací (prostednictvím mikroorganism), a ásten i píjmem rostlinami.

4 Píloha 1 Základní statistické charakteristiky všech individuálních PAH na plochách s ornou pdou, srovnání let 1997, g.kg -1 suchého vzorku Naphthalene - NAP 1997 Arit. prmr < 2, < 2, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, 11,3 < 1, < 1, < 1, < 1, < 1, Medián < 2, < 2, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 1, < 1, < 1, < 1, < 1, < 1, Modus < 2, < 2, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 1, < 1, < 1, < 1, < 1, < 1, Minimum < 2, < 2, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 18, < 1, < 1, < 1, < 1, < 1, < 1, Maximum 48,7 < 2, 39,9 31, < 18, < 18, 5, 37,1 27,8 22,2 84,2 38,6 26,5 24,2 43,3 47,2 Sm. odchylka < 2, - < 18, < 18, - - < 18, < 18, < 18, < 18, 14,3 < 1, < 1, < 1, < 1, < 1, Acenaphtene - ACE 1997 Arit. prmr < 1, < 1, 6, 3,8 4,5 4, 1,1 6,3 4,6 4,7 11,4 6,7 7,1 < 6, 7,7 < 6, Medián < 1, < 1, 3,6 3,6 < 3,5 < 3,5 4, < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 6, < 6, < 6, < 6, < 6, < 6, Modus < 1, < 1, < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 6, < 6, < 6, < 6, < 6, < 6, Minimum < 1, < 1, < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 6, < 6, < 6, < 6, < 6, < 6, Maximum 85,2 16,7 55,9 11,1 4, 29,9 76,7 63,8 19,2 37,8 81,3 55,3 5,9 26,2 7, 7,4 Sm. odchylka 15, < 1, 9,4 < 3,5 7,9 6,3 17,6 11,4 4,2 6,3 18,9 11, 8,7 < 6, 14,9 < 6, Fluorene - FLR 1997 Arit. prmr 14,4 4,7 < 11, < 11, < 11, < 11, 11,1 < 11, < 11, < 11, 11,3 < 7, 16,6 13,4 11,5 < 7, Medián 6,9 < 3, < 11, < 11, < 11, < 11, < 11, < 11, < 11, < 11, < 7, < 7, 1,3 7,7 7,5 < 7, Modus < 3, < 3, < 11, < 11, < 11, < 11, < 11, < 11, < 11, < 11, < 7, < 7, < 7, < 7, < 7, < 7, Minimum < 3, < 3, < 11, < 11, < 11, < 11, < 11, < 11, < 11, < 11, < 7, < 7, < 7, < 7, < 7, < 7, Maximum 116, 21,2 66,4 16,1 8,7 113, 98, 86,7 26,1 86,8 96,7 64,3 13, 45,6 72,9 14,8 Sm. odchylka 24, 5, < 11, < 11, 12,7 18,2 17,2 13,5 < 11, 13,8 18,5 1,6 22,9 12,8 14,7 < 7,

5 Píloha 1 (pokra.) Základní statistické charakteristiky všech individuálních PAH na plochách s ornou pdou, srovnání let 1997, g.kg -1 suchého vzorku Phenanthrene - PHE 1997 Arit. prmr 82,7 45,1 65,5 37,5 66,1 53,3 98, 53,3 71,2 6,4 117,4 6,6 127,4 73, 85,2 54,8 Medián 65,4 3, 45,6,9 36,4 19,8 43,6 19,3 6,8 29,4 67,4 38,8 75,8 41,2 67,2 38, Modus - < 12, - 18,5 14, < 6, - < 6, , Minimum 15,8 < 12, < 6, 9,6 < 6, < 6, < 6, < 6, 13,2 < 6, 13,5 11,2 11,1 9,7 1,2 1, Maximum 383,9 176, 462,7 155,4 74, 665, 642, 615, 259, 758, 994, 425, 985, 424, 51, 24, Sm. odchylka 86,8 4,4 82,4 31,7 117, 111,9 139,7 15,8 56,4 125,9 172,2 74,8 172,8 88,8 88,1 45,2 Anthracene - ANT 1997 Arit. prmr 35,8 9,1 18,5 7,7 18,5 15,5 39,7 15,8 15,6 17, 37,7 19, 47,5 25, 15,7 8,1 Medián 1,7 5,9 8,9 5, 6,6 4,1 13,9 5,8 11, 6,2 14,1 1,,9 14,2 11,2 5,7 Modus - < 1, < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 8,8 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 3, < 3, 4,8 16,4 < 3, < 3, Minimum 1,8 < 1, < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 3, < 3, 4,8 < 3, < 3, < 3, Maximum 534,6 46,7 116,2 43,8 315, 273, 259, 91, 47,5 275, 388, 24, 316, 157, 125, 38,1 Sm. odchylka 96,6 1, 26, 8,8,6 45,9 64,5 24,6 13,6 45,7 68, 35, 61,1 3,9 21,6 8,2 Fluoranthene - FLU 1997 Arit. prmr 17,3 72,3 14,6 78,8 181,2 127,2 237,3 19,8 157, 99,1 231,3 124,8 238,3 137,5 184,7 13,6 Medián 123,6 53,8 16, 55,5 86, 42,6 113, 41,2 122,5 57,1 121, 63,4 186,5 83,9 144, 76,7 Modus - - < 1, < 1, < 15, < 15, 4,3 < 15, 19, < 15, , 15, - Minimum < 3, < 3, < 1, < 1, < 15, < 15, 21,5 < 15, 21,5 < 15, 22,6 1,9 25,1 14,2 22,4 13,6 Maximum 16,7 23,5 935,9 33,1 2384, 1832, 164, 937, 469, 755, 144, 145, 154, 857, 12, 44, Sm. odchylka,4 59,4 172,8 7,5 395,4 37,4 343, 181,4 124,4 132, 3, 241,5 279,2 156,6 212,1 92,2

6 Píloha 1 (pokra.) Základní statistické charakteristiky všech individuálních PAH na plochách s ornou pdou, srovnání let 1997, g.kg -1 suchého vzorku Pyrene - PYR 1997 Arit. prmr 13,5,3 19,2 62,9 14,2 97,9 199,2 94,6 137,3 85,2 213,4 117,1 211,1 12, 159,4 87,2 Medián 88,4 37,6 82,9 45,1 7,5 34,9 87,1 34,8 17, 5,7 121,5 56,9 157,5 7,6 126, 62,9 Modus - - < 13,5 < 13,5 211, < 13,5 - < 13,5 13, < 13,5 146, 115, 325, - 126, 131, Minimum 21,4 1,8 < 13,5 < 13,5 < 13,5 < 13,5 17, < 13,5 15,3 < 13,5 17,8 6,3,2 16,7 19,3 8, Maximum 796, 135,3 683,1 259,4 1668, 1267, 121, 814, 414, 613, 125, 129, 115, 68, 11, 418, Sm. odchylka,4 41,8 127,7 55,7 276,9 214,1 266,3 162,8 18,9 11,1 251,3 216,5 231, 1,2 18,7 81,1 Benzo[a]anthracene - BaA 1997 Arit. prmr 61,6 23,6 69,4 36,6 69,2 47,1 9, 4,6 56,9 35,6 89,8 48,2 93,9,6 69,7 4,1 Medián 45,8 16, 43,1 25,2 39,2 15,5 38,8 15,7 46, 2,8 54,4 22,6 64,1 32,2 51,4 25,8 Modus - < 6, < 7,5 < 7,5 < 7,5 < 7,5 11,6 < 7,5 19, < 7,5-6,4 174, - - < 4 Minimum 7,9 < 6, < 7,5 < 7,5 < 7,5 < 7,5 11,6 < 7,5 < 7,5 < 7,5 5,2 < 4, < 4, 7,5 6,6 < 4 Maximum 31,1 68,3 6, 24,7 787,5 531, 53, 265, 189, 24, 539, 469, 54, 317, 38, 213, Sm. odchylka 69,7 19,4 96,3 39,3 131,4 92,3 119,2 6,4 47,7 44,2 19,7 81,2 17,1 57,1 73,3 42,2 Chrysene - CHR 1997 Arit. prmr 74,3 3,1 72,1 39,2 84,7,3 12, 49, 71, 43,3 1,2 51,8 18, 6,4 8,6 48,4 Medián 57,5 19,8 49,5 27,8 46,6 21,9 54,1 2,2 56,2 27,8 59, 25,4 74,8 38,5 65,1 3,9 Modus - 35,7 < 8,5 < 8,5 131, < 8,5 24,7 < 8,5 - < 8,5 - < 6, 7,9-122, 17,9 Minimum 11,5 < 6, < 8,5 < 8,5 < 8,5 < 8,5 12,6 < 8,5 < 8,5 < 8,5 6,5 < 6, 9,8 8,2 < 6, < 6, Maximum 48, 78,5 59,4 212,1 783, 44, 531, 347, 21, 254, 563, 492, 584, 35, 361, 241, Sm. odchylka 79,8 23,5 92,5 4, 132,6 81,6 123,5 73,1 54,7 49,6,2 85,3,3 63,4 74,2 49,6

7 Píloha 1 (pokra.) Základní statistické charakteristiky všech individuálních PAH na plochách s ornou pdou, srovnání let 1997, g.kg -1 suchého vzorku Benzo[b]fluoranthene - BbF 1997 Arit. prmr 73,6 32,6 111,1 61,8 79,2 62, 133,5 65, 77,2 45,4 19, 56, 1,3 55,4 72,3 44,1 Medián 57,8 21,9 75, 45,5 53,8 24,7 7,6 26,7 6, 3,3 66,3 29,2 69,1 35,2 59,6 31,1 Modus - - < 7,5-78,2 < 7,5 - < 7,5 - < 7,5-7, ,7 - Minimum 11,9 < 3, < 7,5 < 7,5 8,5 < 7,5 14,1 < 7,5 12,4 < 7,5 9,9 7,1 11, 1,4 11,7 < 5 Maximum 324,8 114,9 774,4 351,9 65,5 61, 637, 343, 221, 227, 626, 43, 543, 296, 276, 16, Sm. odchylka 64,6 27,7 141, 62,5 13, 15,9,1 89,4 57,4 46,2 123,8 79,4 17,5 54,6 61,7 39,9 Benzo[k]fluoranthene - BkF 1997 Arit. prmr 31,7 13,8 36,7 2,9 38, 25,1,3 24,8 4,4 23, 5,3 25, 59,5 33,2 38,7 22,7 Medián 25,7 9, 24,5 15,3 24, 8,9,8 1,5 31,4 15,9, 11,5 41,5 21,5 3,3 14,4 Modus - < 6, < 4, - < 4, < 4, - < 4, - < 4, 21,4 3,4 38,9-3,3 < 3, Minimum 3, < 6, < 4, < 4, < 4, < 4, 4,9 < 4, 4,6 < 4, < 3, < 3, < 3, 5,5 < 3, < 3, Maximum 141,6 46,4 256,9 115,7 335,5 29, 26, 146, 122, 112, 33, 196, 315, 171, 18, 112, Sm. odchylka 29, 12,1 46,2 2,9 56,9 39,3 62,8 35,4 31,4 23,3 61,2 37, 66,6 32,2 37,6 24,9 Benzo[a]pyrene - BaP 1997 Arit. prmr 59,7 24,3 71,2 38, 77,2 53,5 11,3 49,1 72,5 42,7 1,5 5, 119, 67,3 99,6 61,4 Medián 5,4 15,2 5,6 29,9 47,1 19,8,1 18,9 58,4 3,2 59,8 27,7 88,6 41,6 81,5 42,1 Modus < 1, < 1, < 4,5-38,8 1,4-7,2 22, 12,2 - < 5, - 116, - - Minimum < 1, < 1, < 4,5 < 4,5 6,1 < 4,5 9,8 5,2 1,1 < 4,5 7,4 < 5, 15, 9,6 16,6 6,9 Maximum 27,5 74,6 56,8 168,7 71, 473, 538, 292, 22, 258, 511, 421, 624, 358, 461, 26, Sm. odchylka 59, 2,8 98,9 34,3 119, 84,9 121,4 7,7 56,8 48,1 112,8 73,5 129, 66,6 92,7 57,6

8 Píloha 1 (pokra.) Základní statistické charakteristiky všech individuálních PAH na plochách s ornou pdou, srovnání let 1997, g.kg -1 suchého vzorku Dibenzo[a,h]anthracene - DBA 1997 Arit. prmr 9, 4,2 < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, 8,5 4,8 9,2 5,6 7,8 < 5, Medián 6,8 < 3, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 5, < 5, 6,9 < 5, < 5, < 5, Modus < 3, < 3, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 5, < 5, < 5, < 5, < 5, < 5, Minimum < 3, < 3, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 5, < 5, < 5, < 5, < 5, < 5, Maximum, 18,4 16,9 36,5 14,5 7,4 74,1 36, 31,2,7 56,9 33,4 49,2 23,2 34, 21,1 Sm. odchylka 1,4 4,4 < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, < 19, 11,3 5,9 1, < 5, 7,7 < 5, Benzo[g,h,i]perylene - BPE 1997 Arit. prmr 55,7 21,3 61,6 35,4 79,9 48,4 85,2 41,6 61,8 35,3 9,8 45,5 77, 46,5 6,9 38,7 Medián 41,8 < 15, 4,9 25,1 51,9 25,7 45,2 < 18,5,4 21,8 51,4 23,4 57, 3,9 48,4 26,6 Modus < 15, < 15, < 18,5 < 18,5 < 18,5 < 18,5 < 18,5 < 18,5 < 18,5 < 18,5 45,5 < 7, 22,9 74, - < 7, Minimum < 15, < 15, < 18,5 < 18,5 < 18,5 < 18,5 < 18,5 < 18,5 < 18,5 < 18,5 < 7, < 7, 11,1 11,9 < 7, < 7, Maximum 273,3 81,9 365,3 216,5 465,5 293, 387,, 177, 143, 54, 349, 338, 179, 26, 188, Sm. odchylka 56,5 2,9 75,8 39, 89,4 61,2 93,3 53,2 48, 32,7 15, 65,2 74,6 35,5 5,5 41, Indeno[1,2,3-cd]pyrene - INP 1997 Arit. prmr 49,4 23, 93,2 33,3 61,1 42,9 83, 44,3 58,2 37,5 68,6 36,4 75,4 44,7 63,3 4,6 Medián 36,8 < 25, 41, < 35, 46,1 < 35, 46,5 < 35, 49,8 < 35, 43,9 < 35, 55,8 < 35,,7 < 35, Modus < 25, < 25, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, Minimum < 25, < 25, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, < 35, Maximum 249,7 65,2 454,8 15,6 58, 275, 37, 226, 187, 197, 399, 27, 432, 244, 296, 18, Sm. odchylka 49,8 21,1 83,2 < 35, 85,1 5,5 92,1 51, 46,9 < 35, 8,7 46,2 85,4 45,3 6,6 4,

9 Píloha 2 Základní statistika sumy 15 PAH v ornici orných pd a svrchní vrstv TTP a v CHÚ. Srovnání -, g.kg -1 suchého vzorku Orná pda TTP Chránná území Arit. prmr 854,2 935,2 127,4 8,2 1251,4 1297,3 966,2 756,6 827,9 95,1 96,1 129,1 189,4 1159,6 394,6 513,3 468,3 642,6 546,5 364,8 419, LQ 2, 272,9 371,4 332,4 411,4 453, 3,2 463, 586,5 212,3 676,1 5,6, 647,7 156,7 22,3 22,2 218,1 3,3 125, 119,5 Medián 626,2 533,5 679,1 69,7 74,9 967,2 791,3 656,2 733,9 1113,5 96,1 975,9 1234,6 12,3 21, 234,5 248,4 2,5 33,4 161,6 133,6 UQ 858,9 992,4 1266,4 176,4 146,5 1549,7 125,3 1234,6 988,4 142,2 9,3 1575,4 1,5 162,1 336,3 41,6 688,5 461,9 648,6 178,4 164,6 POET Píloha 3 Mediány obsah sumy 15 PAH v orniním O (svrchním) a podorniním P (spodním) horizontu orných pd, TTP a pd chránných území (období, g.kg -1 suchého vzorku) O P Orná pda TTP Chránné oblasti

10 Píloha 4 Obsahy PAH na pozorovacích plochách v chránných územích (období 1997, g.kg -1 suchého vzorku) PAH - CHÚ Kroužek Studniní hora Bukaka Dvín Porážky Kroužek Studniní hora Bukaka Dvín Porážky Svrchní horizont Spodní horizont

11 Závry V roce byly PAH stanoveny na 34 plochách s ornou pdou, 5 plochách s TTP, na 1 ploše ležící ladem (díve chmelnice) a v 5 vzorcích nenarušených pd CHÚ. Limitní hodnota 1 mg.kg -1 daná vyhláškou. 13/1994 Sb. byla sumou PAH v roce pekroena v 1 vzorcích, v 6 vzorcích orných pd, ve 3 vzorcích svrchních horizont a ve 3 vzorcích spodních horizont TTP. Mediány sumy 15 PAH za dobu sledování v ornici (svrchní vrstv) zemdlských pd se pohybují kolem hodnoty 6-7 g.kg -1, hodnoty v (spodní vrstv) jsou cca o 3-4 g.kg -1 nižší než v ornici. Piemž hodnoty medián u TTP jsou vyšší než u orných pd. Obsahy PAH vykazují mírný nárst (jak u mediánu, tak u aritmetického prmru). Uhlovodíky s nejvyššími nálezy jsou fluorantén a pyrén látky toxikologicky rizikové, nekarcinogenní.

12 Hodnocení PCB Základní statistické charakteristiky souboru jsou uvedeny v tabulce 5 a 6. Prmr sumy 7 kongener v zemdlských pdách se pohybuje v rozmezí 5,1 8,43 pro ornici a 3,23 7,63 pro. Dochází ke zvýšení hodnoty mediánu. Z tabulky 8 je patrný nižší prmrný obsah PCB ve svrchní a spodní vrstv trvalých travních porost oproti ornici a orných pd. Hodnoty mediánu u obou kultur dosahují podobné výše. Tab. 5 Mediány, aritmetické prmry a maxima obsah sumy PCB v ornici (svrchní vrstv) a (spodní vrstv) zemdlských pd za období ( suš.) suma 6 kongener (,, 11,,, 18) suma 7 kongener (,, 11,,,, 18) medián 2,6 2,43 1,5 1,75 2,13 3, 5,6 1,75 2, 2,38 3,5 6,4 ar. prmr 4,79 4,79 6,25 4,83 5,55 5,46 7,94 6,54 5,1 5,85 5,96 8,43 max. 33,65 54,3 82,2 41,5 61,7 46,8 48,6 84,3 42,1 62,9 47,3 48,9 ( suš.) suma 6 kongener (,, 11,,, 18) suma 7 kongener (,, 11,,,, 18) medián 1,5 1,9 1,5 1,5 1,5 3, 4,83 1,75 1,75 1,75 3,5 5,55 ar. prmr 3,31 3,22 3,6 2,98 3,94 4,64 7,1 3,31 3,23 4,22 5,14 7,63 max. 32,1 35,3,9 32,7 46,5 31, 71,6 29,2 32,9 47,3 31,5 72,3 Tab. 6 Mediány, aritmetické prmry a maxima obsah sumy 7 kong. PCB v ornici (svrchní vrstv) a (spodní vrstv) orných pd a trvalých travních porost za období orná pda ( suš.) medián 1,75 2, 2,15 3,5 6,4 1,75 1,75 1,75 3,5 5,5 ar. prmr 7,29 5,43 6,29 6,19 8,77 3,54 3,41 4,5 5,25 8,1 max. 84,3 42,1 62,9 47,3 48,9 29,2 32,9 47,3 31,5 72,3 trvalé travní porosty ( suš.) svrchní vrstva spodní vrstva medián 1,75 2,85 2,65 3,5 6,5 1,75 2,1 1,75 3,5 5,7 ar. prmr 2,27 3,11 2,95 4,32 6,29 2,6 2,2 2,59 4,36 5,31 max. 4,1 4,9 4,5 7, 9,35 3,4 2,3 5,35 6,2 7,6 Prbh obsah PCB na plochách, na kterých došlo alespo dvakrát za sledované období k pekroení platné limitní hodnoty, je graficky znázornn pro sumu 6 kongener v píloze 5 (od roku do roku ), pro sumu 7 kongener v píloze 6 ( ). Obsahy jednotlivých kongener na plochách s nadlimitním obsahem sumy PCB za období až zobrazuje píloha 7. U nkterých ploch lze pedpokládat bodovou kontaminaci, nap. oleji pi pojezdech zemdlské techniky, na ostatních jsou obsahy PCB relativn stálé. Pro vtšinu tchto ploch platí, že suma 7 kongener je tvoena pevážn kongenery, a 18, tj. tzv. výšechlorovanými PCB (píloha 7), které podléhají biodegraci v pd pomaleji než ostatní stanovované. Pedevším u pozorovacích ploch 745, 791 a 792 je pomr obsah mezi níže- a výšechlorovanými PCB široký, 1:12-35 pro ornici a 1:11-42 pro.

13 Píloha 5 Prbh obsah PCB (pro 6 kongener) na pozorovacích plochách BMP, kde byla alespo dvakrát za sledované období (1997 ) pekroena limitní hodnota 1 g.kg -1 suš Píloha 6 Prbh obsah PCB (pro 7 kongener) na pozorovacích plochách BMP, kde byla alespo dvakrát za sledované období (1997 ) pekroena limitní hodnota 1 g.kg -1 suš

14 Píloha 7 Obsahy 7 kongener PCB na plochách, kde byla alespo dvakrát za sledované období pekroena limitní hodnota 1 g.kg -1,, v g.kg , r , r , r , r , r , r. 791, r. 791, r. 791, r. 791, r , r , r , r , r , r

15 Závry Prmrné obsahy sumy 7 kongener PCB v ornicích zemdlských pd se v období - pohybovaly kolem 5,5, v roce došlo ke zvýšení na 8,43. Hodnoty v jsou nižší a kolísají v rozsahu 3,23-7,63. U sumy 6 kongener je aritmetický prmr ve vzorcích z v rozsahu 4,79 7,94, hodnoty v se pohybují v rozsahu 2,98 7,1. Trvalé travní porosty mají nižší prmrné obsahy PCB v ornici (rozmezí 2,27 6,29 ) oproti orným pdám (5,43 8,77 ). Hodnoty mediánu jsou u obou kultur v ornici i vyrovnané. Limitní hodnota 1 µg PCB.kg -1 stanovená vyhláškou. 13/1994 Sb. byla v roce pekroena u devíti vzork (6 vzork z, 3 vzorky z ) na šesti plochách (295, 745, 791, 792, 819 a 821). tyi pozorovací plochy, na nichž byla alespo dvakrát za celou dobu sledování pekroena limitní hodnota obsah PCB v pd (suma 7 kongener), lze rozdlit na plochy s nepravidelným nálezem vysokého obsahu PCB (pravdpodobn z dvodu bodové kontaminace) a plochy s relativn vyrovnanými vyššími obsahy polychlorovaných bifenyl. V celém souboru ploch jsou obsahy PCB v pd relativn stabilní. Výrazný pokles obsah PCB v pd nelze oekávat z dvodu širokého pomru níže- a výšechlorovaných PCB.

16 Hodnocení OCPs Po dobu ty let ( ) byly obsahy organochlorových pesticid sledovány na promnlivém souboru pozorovacích ploch. V letech a v pd tyto látky nebyly stanovovány. Nyní jsou k dispozici výsledky sledování pti po sob následujících let -, kdy byly vzorky odebírány na stálém souboru pozorovacích ploch (4 pozorovacích ploch na zemdlské pd a na 5 pozorovacích plochách v chránných územích, obr. 1). Popisnou statistiku výsledk za pt rok sledování uvádí tabulky 7 a 8. U HCH nebyl nalezen žádný vzorek pekraující limitní hodnotu (vyhláška. 13/1994 Sb.). Tab.7 Základní statistické charakteristiky jednotlivých OCP v ornici a orných pd za období ( sušiny) orná pda OCP rok arit. prmr medián min. max. arit. prmr medián min. max. poet 2,25 1,8 <,5 9,9 1,42 <,5 <,5 17,4 35 4,4 2,9,6 16,6 2,13 1,5 <,5 12,8 34 HCB 7,5 5,35,8 34, 5,33 4,3 <,5 31,6 34 5,42 4,9,9 16,6 4,59 4,1,8 13,6 34 4,29 3,5 1,4 1,9 4,13 3,1 <,5 18, 34 99,1 55, 5, ,8 3, 5, ,7 12,2 1, ,5 5,25 < p,p -DDT 22,5 1,7 < , 5,75 < ,5 13,7 1, ,8 7,1 < ,2 9,65 <, ,2 7,1 <, ,8 12, 5, 369 2,5 5, 5, ,93 1,95 < 1 95,6 4,61 < 1 < 1,3 34 o,p -DDT 3,96 1,5 < 1 29,9 4, < 1 < 1 68,4 34 5,12 1,3 < 1 71,9 4,36 < 1 < 1 73,3 34 3,46 1, <,5 4,3 3,16,55 <,5 3, ,9 5,9 < ,2 2,7 < ,7 1,8 3, ,2 4,65 < p,p -DDE 23,8 12,9 1, , 7,5 1, ,6 1,6 2, ,1 6,6 1, ,1 9,5 1, 2 17,8 6,3 <, ,8 < 1 < 1 1,,7 < 1 < 1 7, 35 1,33 < 1 < 1 11,2,774 < 1 < 1 4,7 34 o,p -DDE,85 < 1 < 1 3,6,753 < 1 < 1 8, 34,73 < 1 < 1 5,8,711 < 1 < 1 5,6 34,424 <,5 <,5 4,8,393 <,5 <,5 3,7 34 4,9 1, < 1 4, 2,83 < 1 < 1 24, 35 4,13 1,2 < 1 36,9 2,55 < 1 < 1 24,3 34 p,p -DDD 3,79 1,65 < 1 48,5 2,76 1,2 < 1 21,3 34 3,77 1,45 < 1 22,1 2,86 < 1 < 1 19,9 34 2,39,75 <,5 21,3 2,,7 <,5 22,6 34 1,77 < 1 < 1 19, 1,24 < 1 < 1 1, 35 1,8 < 1 < 1 17,8 1,2 < 1 < 1 1,8 34 o,p -DDD 1,32 < 1 < 1 19,8 1,2 < 1 < 1 8,2 34 1,6 < 1 < 1 8,3,921 < 1 < 1 5,8 34,747 <,5 <,5 8,4,741 <,5 <,5 8,4 34

17 V ornici orných pd, resp. svrchní vrstv trvalých travních porost (TTP), se snížil v prbhu posledních ty let prmrný obsah izomeru p,p -DDT (z 47,7 sušiny na 21,2 sušiny orná pda, resp. z 64,9 sušiny na 38,2 sušiny TTP) a o,p -DDT (z 8,93 sušiny na 3,46 sušiny, resp. z 8,66 sušiny na 5,89 sušiny). K významné zmn obsahu tchto izomer nedošlo v orných pd ani ve spodní vrstv TTP. Tab. 8 Základní statistické charakteristiky jednotlivých OCP ve svrchní a spodní vrstv trvalých travních porost za období ( sušiny) trvalý travní porost OCP rok svrchní vrstva spodní vrstva arit. prmr medián min. max. arit. prmr medián min. max. poet 3,1 1,4 <,5 1,6 7,13 3,1 <,5 16,8 5 6,83 6, <,5 19, 3,93 5, <,5 7,6 5 HCB 8,7 8,1,7 19,3 8,2 3, 1, 26,2 5 7,74 5, 1,2 21,1 7,72 3,3 1, 22,7 5 7,1 4,2,7 2,1 4,66 4,4 1, 9,3 5 94,4 36, , 5, ,9 17,5 8, ,2 8, 4,1 64,9 5 p,p -DDT 75,6 3,8 < ,5 2,2 < ,8 1,7 2, , 7,3 1, ,2 3,9, ,9 7,6,7 95,8 5 3,4 16, 5, 19 29,2 17, 5, 82, 5 8,66 2,1 1,2 33,9 3,22 1,2 < 1 9, 5 o,p -DDT 6,54 < 1 < 1 26, 9,18 < 1 < 1 38,4 5 7,74 < 1 < 1 31,1 7,12 < 1 < 1,2 5 5,89 <,5 <,5 25,4 3,27,6 <,5 12,8 5 25,5 4,6 1, ,1 5,1 1, 18,5 5 4, 8,1 3, ,2 6,2 2,5 47,2 5 p,p -DDE 36,1 8,3 < ,3 6,6 < , 9,2 2, ,6 1,3 < ,7 6,8 1, ,2 8,1,8 73,5 5 1, < 1 < 1 3, 1, < 1 < 1 3, 5 1, < 1 < 1 3, < 1 < 1 < 1 < 1 5 o,p -DDE,94 < 1 < 1 2,7 1,24 < 1 < 1 3,6 5,92 < 1 < 1 2,1,86 < 1 < 1 2,3 5,66 <,5 <,5 2,3,4 <,5 <,5 1, 5 5,2 1, < 1 2, 5,1 < 1 < 1 2, 5 5,2 1,3 < 1 21,5 2,46 < 1 < 1 9,1 5 p,p -DDD 3,66 < 1 < 1 13,3 4,48 < 1 < 1 18,1 5 5,3 < 1 < 1 22,6 6, < 1 < 1 29,2 5 4,55 <,5 <,5 19,4 2,17 <,5 <,5 9,1 5 1, < 1 < 1 3, 2, < 1 < 1 8, 5 1,44 < 1 < 1 5,2,8 < 1 < 1 2, 5 o,p -DDD 1,14 < 1 < 1 3,7 1,58 < 1 < 1 5,4 5 1,32 < 1 < 1 4,6 1,62 < 1 < 1 6,1 5 1,42 <,5 <,5 6,1,7 <,5 <,5 2,5 5 Velice pozvolna klesají prmrné hodnoty pro ornici u izomeru p,p -DDE (arit. prmr z 43,7 sušiny v roce na 22,1 sušiny v roce ); o,p -DDE (arit. prmr z 1,33 sušiny v roce na,424 sušiny v roce ); p,p -DDD (arit. prmr z 4,13 sušiny v roce

18 na 2,39 sušiny v roce ) a o,p -DDD (arit. prmr z 1,8 sušiny v roce na,747 sušiny v roce ). Podobný trend lze zaznamenat i pro orných pd. U TTP jsou stanovené hodnoty u izomer p,p -DDE, o,p -DDE, p,p -DDD a o,p -DDD za poslední tyi roky celkov vyrovnané. Závry V roce bylo sledování persistentních organochlorových pesticid provedeno v ornici (svrchní vrstv) a (spodní vrstv) na stálém souboru 4 pozorovacích ploch na zemdlské pd a 5 pozorovacích ploch v chránných územích. U HCH nebyl nalezen žádný vzorek pekraující limitní hodnotu. V porovnání s pedchozími roky nedošlo ke zvýšení hodnot HCB, aritmetický prmr je 4,29 sušiny (resp. 7,1 sušiny) v ornici a 4,13 sušiny (resp. 4,66 sušiny) v orných pd (resp. trvalých travních porost). Absolutní hodnoty obsah zstávají nízké. U orných pd i trvalých travních porost došlo v roce ke snížení obsahu DDT a jeho metabolit. Prmrný obsah izomeru p,p -DDT se snížil v ornici orných pd z 47,7 sušiny (rok ) na 21,2 sušiny (rok ) a v svrchní vrstv trvalých travních porost z 64,9 sušiny (rok ) na 38,2 sušiny (rok ). K významné zmn jeho obsahu nedošlo v orných pd ani ve spodní vrstv TTP. Orné pdy, resp. trvalé travní porosty, mají nižší obsahy DDT a jeho metabolit v, resp. spodní odbrové vrstv. K pekroení limitních hodnot podle vyhlášky. 13/1994 Sb. docházelo v letech až nejvíce u obsah DDT. V roce byla u 31 vzork pekroena limitní hodnota pro DDT. Podle návrhu preventivních limit by došlo v roce u DDT k pekroení limitní hodnoty u 12 vzork a u DDE u 16 vzork. Za pt let sledování došlo ke snížení pekroení preventivních limitních hodnot u DDT (ze 48 na 12), naopak ke zvýšení došlo u DDE (z 1 v roce na 16 v roce ). V roce byl u DDT a jeho metabolit pekroen limit dle platné vyhlášky u 58,8 % vzork a 5, % vzork orných pd. Podle návrhu vyhlášky byl pekroen preventivní limit u 32,4 % vzork a 29,4 % vzork orných pd.

19 Obr. 1 Celková suma látek skupiny DDT a jejich vzájemný pomr na jednotlivých pozorovacích plochách monitoringu pd v roce (svrchní vrstva) Obr. 2 Celková suma látek skupiny DDT a jejich vzájemný pomr na jednotlivých pozorovacích plochách monitoringu pd v roce (spodní vrstva)

6.6 Obsahy POPs v kalech v R - zhodnocení výsledk sledování monitorovacích systém ÚKZÚZ

6.6 Obsahy POPs v kalech v R - zhodnocení výsledk sledování monitorovacích systém ÚKZÚZ 6.6 Obsahy POPs v kalech v R - zhodnocení výsledk sledování monitorovacích systém ÚKZÚZ 6.6.2 Výsledky 6.6.2.1 Hodnocení PAHs V roce 24 bylo stanovení polyaromatických uhlovodík ve vzorcích kal provedeno

Více

Bazální monitoring půd

Bazální monitoring půd 2) Výskyt POPs v pedosféře ČR V textu jsou prezentovány aktivity Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně http://www.ukzuz.cz

Více

Zpráva: Sledování stavu zátěže zemědělských půd a rostlin rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec v roce 2011

Zpráva: Sledování stavu zátěže zemědělských půd a rostlin rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec v roce 2011 2) Výskyt POPs v pedosféře ČR V textu jsou prezentovány aktivity Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Zpráva: Sledování stavu zátěže zemědělských půd a rostlin rizikovými látkami s vazbou

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Zpráva za rok 2013 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Šárka Poláková,

Více

6.4 POPs v půdách ČR - zhodnocení výsledků monitorovacích systémů ÚKZÚZ Brno a VÚMOP Praha

6.4 POPs v půdách ČR - zhodnocení výsledků monitorovacích systémů ÚKZÚZ Brno a VÚMOP Praha 6.4 POPs v půdách ČR - zhodnocení výsledků monitorovacích systémů ÚKZÚZ Brno a VÚMOP Praha 6.4.1 Úvod V dubnu 2002 Evropská komise nově definovala politiku EU v oblasti ochrany půdy. Jedná se o dokument

Více

V textu jsou prezentovány aktivity Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně.

V textu jsou prezentovány aktivity Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně. 2) Výskyt POPs v pedosféře ČR V textu jsou prezentovány aktivity Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně http://www.ukzuz.cz

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Odbor krmiv

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Odbor krmiv Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Odbor krmiv KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Zpráva za rok 2006

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Zpráva za rok 2015 Zpracovali: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing.

Více

Sledování zátěže životního prostředí metodou aktivního biomonitoringu metodika a zkušenosti.

Sledování zátěže životního prostředí metodou aktivního biomonitoringu metodika a zkušenosti. Sledování zátěže životního prostředí metodou aktivního biomonitoringu metodika a zkušenosti. Ing. Lenka Klementová ÚKZÚZ, OdKZV Opava Mezinárodní konference - 25 let monitoringu půd v České republice 1.-2.2.2017

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Zpráva za rok 2014 Zpracovali: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing.

Více

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny Současný stav: 40 ploch BMP + 5 ploch v CHÚ Historický vývoj:

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Zpráva za rok 212 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Více

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno

Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Monitoring kalů a jejich použití v zemědělství Kubík Ladislav Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Kaly nevyhnutelný odpad při čištění odpadních vod před použitím nutná úprava kalů různá

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a pŧdy KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a pŧdy KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a pŧdy KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Zpráva za rok 21 Zpracoval: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Více

Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice. Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice

Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice. Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice Úvod Perzistentní organické polutanty = POPs látky dostávající se do životního prostředí pouze vlivem lidské činnosti

Více

na zahrádce rodinného domku v malé osad, 3 km severn od Mariánských Lázní. - lokální topeništ osady možné zdroje kontaminace

na zahrádce rodinného domku v malé osad, 3 km severn od Mariánských Lázní. - lokální topeništ osady možné zdroje kontaminace 6.7 Biomonitoring 6.7.1 Aktivní biomonitoring ÚKZÚS 6.7.1.3.1 Odbrová stanovišt a jejich charakteristika V rámci ÚKZÚZ byla k ovení metody biomonitoringu vybrána rzná stanovišt, jejichž poet se v prbhu

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Zpráva za rok 2016 Zpracovali: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing.

Více

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝ CH LÁ TEK V ZEMĚ DĚ LSKÉ PŮ DĚ A VSTUPECH DO PŮ DY

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝ CH LÁ TEK V ZEMĚ DĚ LSKÉ PŮ DĚ A VSTUPECH DO PŮ DY Ú středníkontrolnía zkušebníústav země dě lský v Brně Odbor agrochemie, půdy a vý živy rostlin KONTROLA A MONITORING CIZORODÝ CH LÁ TEK V ZEMĚ DĚ LSKÉ PŮ DĚ A VSTUPECH DO PŮ DY Zpráva za rok 2003 Zpracoval:

Více

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek,

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek, 1) Výskyt POPs ve volném ovzduší Kapitola sumarizuje výsledky Českého hydrometeorologického ústavu a Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX) na Masarykově univerzitě

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAHU POPs V PŮDĚ Zpráva za rok 2010 Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing.

Více

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Výběr odpadu zohlednění aspektů Co spalují domácnosti a proč?

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Č.j.: UKZUZ 031837/2018 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Zpráva za rok 2017 Zpracovali: Mgr.

Více

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) BRNO Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: I.Landa, M.Zimová, Z.Wittlingerová, P. Neumannová, A.Hlavová, A.Petruželková, A.Borýsek

Více

STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách

STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách STARÉ ZÁTĚŽE (www.mzp.cz, 1. 9. 2014) Za starou ekologickou zátěž je považována závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými

Více

V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského a Českého hydrometeorologického ústavu.

V kapitole jsou prezentovány výsledky Výzkumného ústavu vodohospodářského a Českého hydrometeorologického ústavu. 3) Výskyt POPs v hydrosféře ČR NPOPsINV obsahuje informace o dostupných měřeních POPs v hydrosféře ČR a to v povrchových vodách, plaveninách, říčních sedimentech, tkáních a biomateriálech. Pokud jde o

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) KROMĚŘÍŽ Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: Z.Wittlingerová, M.Zimová, I.Landa, A.Hlavová, P.Neumannová, A.Petruželková Česká

Více

Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH

Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH Pavel Bernáth, Jan Leníček, Martin Kováč ZU UL Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Raspenava 2012 Cílem školicího

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy SLEDOVÁNÍ KVALITY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA POZEMCÍCH PO APLIKACI KALŮ ČOV 1996-2009 Zpracovali: Schválil: Mgr. Šárka Poláková,

Více

VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU

VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Odbor kontroly zemědělských vstupů VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU Zpráva za rok 2012 Zpracovala: Ing. Lenka Klementová

Více

VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU

VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Odbor zemědělské inspekce VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU Zpráva za rok 2011 Zpracovala: Ing. Lenka Klementová Schválila: Mgr.

Více

Měřící program Výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ. Aerosolové částice

Měřící program Výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ. Aerosolové částice Měřící program Výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ PM 10 PM 2.5 Environnement S.A. MP101M Environnement S.A. MP101M Početní velikostní distribuce aerosolových částic Absorpce záření aerosolový spektrometr

Více

VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU

VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU Č. j. UKZUZ 094773/2018 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Odbor kontroly zemědělských vstupů VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU Zpráva za rok 2016 Zpracovala:

Více

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Soubor map - Zdroj: www.vyletnik.cz Kolektiv: M.Zimová, I.Landa, Z. Wittlingerová, A.Hlavová Česká

Více

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝ CH LÁ TEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮ DĚ A VSTUPECH DO PŮ DY

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝ CH LÁ TEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮ DĚ A VSTUPECH DO PŮ DY Ú středníkontrolnía zkušebníústav země dě lský v Brně Odbor agrochemie, půdy a vý živy rostlin KONTROLA A MONITORING CIZORODÝ CH LÁ TEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮ DĚ A VSTUPECH DO PŮ DY Zprá va za rok 2002 Zpracoval:

Více

VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU

VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Odbor zemědělské inspekce VÝSLEDKY AKTIVNÍHO BIOMONITORINGU Zpráva za rok 21 Zpracovala: Ing. Lenka Klementová Schválila:

Více

Vyhláška č. 153/2016 Sb. ze dne 9. května 2016

Vyhláška č. 153/2016 Sb. ze dne 9. května 2016 Vyhláška č. 153/2016 Sb. ze dne 9. května 2016 o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního

Více

OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR

OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR 7. KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT A POTRAVIN Jiří Drápal 7.1 Zhodnocení výskytu POPs ve

Více

IKSE-MKOL Výsledky vyhodnocení ve vodě Příloha 1 ke Zprávě hydrochemiků 2013

IKSE-MKOL Výsledky vyhodnocení ve vodě Příloha 1 ke Zprávě hydrochemiků 2013 Výsledky vyhodnocení ve vodě ke Zprávě hydrochemiků 213 Labor / Laboratoř: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Počet nad MS Počet celkem Minimum Maximum Průměr Medián Standardní odchylka Průměr -2*RSD

Více

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2011

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2011 Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2011 Zóna / aglomerace ČEZ P+S KMon SV Celkem Aglomerace Brno 6 2 5 13 Aglomerace Praha 15 6 21 Zóna Jihočeský

Více

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Centrální laboratoř Slavníkovců 571/21, Ostrava, Mariánské Hory M-CH 01 (ČSN )

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Centrální laboratoř Slavníkovců 571/21, Ostrava, Mariánské Hory M-CH 01 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1* Stanovení teploty 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Stanovení barvy fotometricky Stanovení zákalu nefelometricky Stanovení

Více

Průměr [%]: 15 Průměr [%]: 21. Jednotka N Průměr SD % RSD N Průměr SD % RSD. Chemické prvky

Průměr [%]: 15 Průměr [%]: 21. Jednotka N Průměr SD % RSD N Průměr SD % RSD. Chemické prvky Chemické prvky Homogenizovaný vzorek N Průměr SD % RSD N Průměr SD % RSD TOC mg/l 10 8,1 0,76 9 11 8,3 0,88 11 Cd 11 0,13 0,02 16 11 0,12 0,02 19 Pb 10 1,9 0,15 8 11 2,0 0,37 18 Cr 8 1,1 0,11 10 9 1,3

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zpráva: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách 5) Kontaminace potravin a veterinárních komodit POPs V následující kapitole jsou shrnuty výsledky získané Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou České republiky a Ústředním

Více

polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku

polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku Termická desorpce persistentních organických polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku Jiří Hendrych Martin Kubal Pavel Mašín Lucie Kochánková Jiří Kroužek VYSOKÁ ŠKOLA

Více

VI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí Brno

VI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí Brno Doprava, zdraví a životní prostředí 10. 11. 11. 11. 2012 Brno RNDr. Jiří Huzlík Metodika kvantifikace emisí statistickými metodami Úvod Východiska pro tvorbu metodiky výsledky měření chemického složení

Více

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Centrální laboratoř Slavníkovců 571/21, Ostrava, Mariánské Hory M-CH 01 (ČSN )

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Centrální laboratoř Slavníkovců 571/21, Ostrava, Mariánské Hory M-CH 01 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1* Stanovení teploty 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Stanovení barvy fotometricky Stanovení zákalu nefelometricky Stanovení

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

6. VÝSKYT POPs VE SLOŽKÁCH PROSTŘEDÍ

6. VÝSKYT POPs VE SLOŽKÁCH PROSTŘEDÍ 6. VÝSKYT POPs VE SLOŽKÁCH PROSTŘEDÍ 6.1 Atmosféra 6.1.1 Úvod Všechna dostupná data o koncentracích POPs ve volném ovzduší jsou prezentována pouze v agregované podobě. Zdrojové matice s výjimkou dat Konsorcia

Více

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky

Výsledky monitorování vybraných POPs v letech na základě Odborné zprávy Subsystému 5 MZSO za roky 6) Zátěž české populace POPs Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Projekt: Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring) kontaktní

Více

13. POPs LIMITY PRO ABIOTICKÉ A BIOTICKÉ SLOŽKY PROSTŘEDÍ

13. POPs LIMITY PRO ABIOTICKÉ A BIOTICKÉ SLOŽKY PROSTŘEDÍ 13. POPs LIMITY PRO ABIOTICKÉ A BIOTICKÉ SLOŽKY PROSTŘEDÍ Pro hodnocení získaných dat v absolutních jednotkách lze použít limitní koncentrace, které existují ve formě legislativních předpisů či hygienických

Více

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702

Více

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2012

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2012 Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2012 Zóna / aglomerace ČEZ ČHMÚ KMon P+Š SV ZÚ Celkem Aglomerace Brno 6 6 2 14 Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Více

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX)

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX) Sledované látky Sledované látky byly vybrány s ohledem na platnou legislativu,

Více

Nejistoty měření ukazatelů v oblasti hodnocení odpadů ve zkouškách způsobilosti pořádaných ASLAB v letech 2007 až 2010

Nejistoty měření ukazatelů v oblasti hodnocení odpadů ve zkouškách způsobilosti pořádaných ASLAB v letech 2007 až 2010 Nejistoty měření ukazatelů v oblasti hodnocení odpadů ve zkouškách způsobilosti pořádaných ASLAB v letech 2007 až 2010 Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4

Více

Kvalita zemědělské půdy v ČR s ohledem na obsahy kontaminujících látek a jejich změny. Šárka Poláková

Kvalita zemědělské půdy v ČR s ohledem na obsahy kontaminujících látek a jejich změny. Šárka Poláková Kvalita zemědělské půdy v ČR s ohledem na obsahy kontaminujících látek a jejich změny Šárka Poláková Kvalita zemědělské půdy v ČR s ohledem na obsahy kontaminujících látek a jejich změny Rizikové prvky

Více

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most 2018 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Vypracoval: Ing. Pavel Knedlík, v Ústí nad Labem,

Více

Porovnání různých dávek hnojiva Rošťák

Porovnání různých dávek hnojiva Rošťák Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce zemědělských vstupů Porovnání různých dávek hnojiva Rošťák Závěrečná zpráva o výsledcích

Více

SLEDOVÁNÍ KVALITY ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD NA POZEMCÍCH PO APLIKACI KALŮ

SLEDOVÁNÍ KVALITY ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD NA POZEMCÍCH PO APLIKACI KALŮ Č.j. UKZUZ 139917/2018 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů SLEDOVÁNÍ KVALITY ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD NA POZEMCÍCH PO APLIKACI KALŮ 1996 2017 (průběžná zpráva) Zpracovala:

Více

Vyhodnocení výsledků rozborů rostlinných a půdních vzorků odebraných ze soukromých zahrad z okolí bývalého areálu Slavia v Napajedlích

Vyhodnocení výsledků rozborů rostlinných a půdních vzorků odebraných ze soukromých zahrad z okolí bývalého areálu Slavia v Napajedlích Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Vyhodnocení výsledků rozborů rostlinných a půdních vzorků odebraných ze soukromých zahrad z okolí bývalého areálu Slavia v Napajedlích

Více

UMÍSTĚNÍ IMPREGNOVANÝCH DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ EL. VEDENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

UMÍSTĚNÍ IMPREGNOVANÝCH DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ EL. VEDENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ KONTAMINACE PROSTŘEDÍ ORGANICKÝMI POLUTANTY V DŮSLEDKU UMÍSTĚNÍ IMPREGNOVANÝCH DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ EL. VEDENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ Radim Ptáček GEOoffice, s.r.o., www.geooffice.cz, ptacek@geooffice.cz INFORMACE

Více

Vzorkování ovzduší v souvislosti s činností společnosti EDC - EVROPSKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM, a.s., Krnov

Vzorkování ovzduší v souvislosti s činností společnosti EDC - EVROPSKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM, a.s., Krnov Vzorkování ovzduší v souvislosti s činností společnosti EDC - EVROPSKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM, a.s., Krnov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: Město Krnov 14.11-22.11.2016 29.11.2016

Více

6) Zátěž české populace POPs

6) Zátěž české populace POPs 6) Zátěž české populace POPs Polychlorované bifenyly (PCB) jsou směsí 209 kongenerů, z nichž u 36 byl popsán jejich výskyt v prostředí, asi 15 je detekováno v lidském organismu a 12 kongenerů odpovídá

Více

Praha, Liberec, Ostrava a Zlín (resp. Kroměříž a Uherské Hradiště)

Praha, Liberec, Ostrava a Zlín (resp. Kroměříž a Uherské Hradiště) 6) Zátěž české populace POPs Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Projekt: Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring) Prof. MUDr.

Více

EMISNÍ FAKTORY TĚŽKÝCH KOVŮ A POPs ZE SPALOVACÍCH PROCESŮ

EMISNÍ FAKTORY TĚŽKÝCH KOVŮ A POPs ZE SPALOVACÍCH PROCESŮ EMISNÍ FAKTORY TĚŽKÝCH KOVŮ A POPs ZE SPALOVACÍCH PROCESŮ Datum: 10. 1. 2017 Pracoviště: Oddělení emisí a zdrojů Zpracoval: Ing. Miloslav Modlík Místo: Praha Úvod Česká republika (ČR) je jednou ze smluvních

Více

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) také sledování obsahů rizikových

Více

BAZÁLNÍ MONITORING ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD ORGANICKÉ POLUTANTY

BAZÁLNÍ MONITORING ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD ORGANICKÉ POLUTANTY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů BAZÁLNÍ MONITORING ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD ORGANICKÉ POLUTANTY 2004 2015 Zpracovali: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing. Pavel Němec

Více

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2013

Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2013 Tab. 1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2013 Zóna / aglomerace ČEZ ČHMÚ KMon P+Š SV ZÚ Celkem Total Aglomerace Brno 6 5 1 12 Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Více

EKO-SOP-001, část O (ČSN ISO 11465) EKO-SOP-001, část E (ČSN ISO ČSN EN )

EKO-SOP-001, část O (ČSN ISO 11465) EKO-SOP-001, část E (ČSN ISO ČSN EN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy MONITORING RYBNIČNÍCH A ŘÍČNÍCH SEDIMENTŮ Průběžná zpráva 1995-2010 Zpracoval: Ing. Ladislav Kubík, Ph.D. Schválila:

Více

Nová asfaltová vyhláška Ing. Petr Svoboda

Nová asfaltová vyhláška Ing. Petr Svoboda Nová asfaltová vyhláška Ing. Petr Svoboda 28.11.2018 ZDROJ ZPRACOVÁNÍ ZABUDOVÁNÍ DO KCE UŽÍVÁNÍ KCE VYBOURÁNÍ MATERIÁLU SKLÁDKA ZNOVUZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU (přidání přísad) ZABUDOVÁNÍ MATERIÁLU UŽÍVÁNÍ KONSTRUKCE

Více

Měřící program Observatoře Košetice

Měřící program Observatoře Košetice Měřící program Observatoře Košetice Meteorologie a klimatologie klimatologie (1) 1988 (1983) 7, 14, 21 hod SEČ OPSS, ICP/IM SYNOP (2) 2002 (1988) 1-hod OPSS Příkon fotonového dávkového ekvivalentu 1995

Více

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační sloţka státu, Hroznová 2, Brno

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační sloţka státu, Hroznová 2, Brno Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační sloţka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz Vyhláška č. 257/2009 Sb., o pouţívání sedimentů na zemědělské půdě (účinnost od 1.

Více

Ministerstvo zemědělstvíčeské republiky Těšnov 17, PRAHA 1, 117 05

Ministerstvo zemědělstvíčeské republiky Těšnov 17, PRAHA 1, 117 05 Ministerstvo zemědělstvíčeské republiky Těšnov 17, PRAHA 1, 117 05 Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz Vyhláška č. 257/2009

Více

Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků PAHs v ovzduší města Kopřivnice

Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků PAHs v ovzduší města Kopřivnice CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ ROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků PAHs v ovzduší města Kopřivnice Zpráva za letní a zimní období 2003 ZADAVATEL: MĚSTO KOPŘIVNICE ZPRACOVAL:

Více

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy Autor: Jiří Huzlík, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci

Více

Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků PAHs v ovzduší města Kopřivnice

Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků PAHs v ovzduší města Kopřivnice Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků PAHs v ovzduší města Kopřivnice 1. Úvod V roce 2003 zajistilo město Kopřivnice zpracování odborné studie Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků

Více

Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC

Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC Strana : 1 1. Úvod 1.1.Předmět a vymezení působnosti Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků. Tyto analyty se běžně stanovují: A: HPLC metodou s fluorescenčním a DA detektorem / HPLC-FLU+DAD/

Více

APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY. Šárka Poláková, Ladislav Kubík

APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY. Šárka Poláková, Ladislav Kubík APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY Šárka Poláková, Ladislav Kubík 1992 190 základní subsystém 1995 1997 27 subsystém kontaminovaných ploch Hlavní zásady výběru monitorovacích ploch v základním subsystému dodržení

Více

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační sloţka státu, Hroznová 2, Brno

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační sloţka státu, Hroznová 2, Brno Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační sloţka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz MONITORING KVALITY A VYUŢITÍ SEDIMENTŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ Dr. Ing. Pavel Čermák mgr.

Více

Vyhláška č. 257/2009 Sb. ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě

Vyhláška č. 257/2009 Sb. ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě Vyhláška č. 257/2009 Sb. ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 9 odst. 10 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Aktivity Státní veterinární správy ČR na úseku bezpečnosti potravin v roce 2016

Aktivity Státní veterinární správy ČR na úseku bezpečnosti potravin v roce 2016 Aktivity Státní veterinární správy ČR na úseku bezpečnosti potravin v roce 2016 Zbyněk Semerád, Jiří Drápal Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy XIV. VEDECKÁ KONFERENCIA Bezpečnosť a kontrola

Více

Transport chemických látek v ŽP

Transport chemických látek v ŽP Transport chemických látek v ŽP Životní prostředí - prostorově uspořádaný dynamicky systém tvořený abiotickými a biotickými složkami. Složky životního prostředí - chemicky a fyzikálně homogenní prostředí

Více

Stanovení methylrtuti a celkové rtuti

Stanovení methylrtuti a celkové rtuti ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘED EDÍ JAKO PODMÍNKA PRO PRODUKCI ZDRAVÝCH POTRAVIN: MODERNÍ POSTUPY PRO JEJICH KONTROLU..1 PRAHA HODNOCENÍ KONTAMINACE RYB ODLOVENÝCH PŘED P A ZA ČISTÍRNOU ODPADNÍCH VOD VYBRANÝMI

Více

IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF

IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF Jan Hovorka, Petra Pokorná, Martin Braniš Laboratoř pro měření kvality ovzduší, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta

Více

Vyhodnocení výsledků odběrů půdních vzorků ze zemědělských pozemků zasažených kouřovou vlečkou z požáru firmy REMIVA v Chropyni

Vyhodnocení výsledků odběrů půdních vzorků ze zemědělských pozemků zasažených kouřovou vlečkou z požáru firmy REMIVA v Chropyni Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Vyhodnocení výsledků odběrů půdních vzorků ze zemědělských pozemků zasažených kouřovou vlečkou z požáru firmy REMIVA

Více

ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE

ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ MLADÉ BOLESLAVI V ZIMĚ 2013: MÍSTNÍ KONCENTRAČNÍ ROZDÍLY, NAVÁZANÉ ŠKODLIVINY ZDROJE Jan Hovorka1, Jan Topinka2, Martin Braniš1, Petra Pokorná1, Alexandra Baranová1, Jan

Více

Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin.

Obr. 7.1: Expozice indikátorovým kongenerům PCB z příjmu potravin. 7) Potravní koš Státní zdravotní ústav Praha http://www.szu.cz/ Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k znečištění životního prostředí. Projekt č. IV: "dietární expozice člověka". Zodpovědná

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAZÍCH POPs V PŮDĚ Průběžná zpráva (2011 2012) Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Více

Nová integrální strategie sledování organických polutantů v potravinách živočišného původu

Nová integrální strategie sledování organických polutantů v potravinách živočišného původu Nová integrální strategie sledování organických polutantů v potravinách živočišného původu Kamila Kalachová, Jana Pulkrabová, Lucie Drábová, Tomáš Čajka, Jana Hajšlová Ústav chemie a analýzy potravin XL.

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Krnov a Zbyslavice v roce 21 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 211 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4 1.1. Popis

Více

Měřící program Observatoře Košetice

Měřící program Observatoře Košetice Měřící program Observatoře Košetice Meteorologie a klimatologie klimatologie (1) SYNOP (2) Příkon fotonového dávkového ekvivalentu Globální záření (1983) 2002 () 7, 14, 21 hod SEČ OPSS, ICP/IM 1-hod OPSS

Více

257/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2009

257/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2009 Systém ASPI - stav k 10.1.2010 do částky 1/2010 Sb. a 1/2010 Sb.m.s. Obsah a text 257/2009 Sb. - poslední stav textu 257/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH 1990-2008 Zpracoval: Ing. Ladislav Kubík, Ph.D. Schválil: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. vedoucí

Více

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze Proč se má popel využívat

Více

NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH

NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH Projekt Manager: Prof. RNDr. Ivan Holoubek Řešitelský tým: Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ing. Michal Bartoš, Ing. Michaela

Více

Přesný název zkušebního postupu/metody. Identifikace SOP AA-01 (ČSN ISO 10523) SOP AA-02 (ČSN EN 27888) SOP AA-03 (ČSN EN ISO )

Přesný název zkušebního postupu/metody. Identifikace SOP AA-01 (ČSN ISO 10523) SOP AA-02 (ČSN EN 27888) SOP AA-03 (ČSN EN ISO ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY VYUŽITÍ PASIVNÍHO VZORKOVANÍ VOD A PORÉZNÍCH MÉDIÍ PŘI SLEDOVÁNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ JANA PULKRABOVÁ, MARIE SUCHANOVÁ, JANA HAJŠLOVÁ, VLADIMÍR KOCOUREK a MONIKA TOMANIOVÁ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. březen Evidenční číslo dokumentace: Výtisk číslo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. březen Evidenční číslo dokumentace: Výtisk číslo: Statutární město Brno Sídlo: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno Tel.: +420 542 173 590; E-mail: informace@brno.cz; Webové stránky: http://www.brno.cz/ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ODBĚRY, ANALÝZY

Více

Jak můžeme hodnotit znečištění

Jak můžeme hodnotit znečištění Jak můžeme hodnotit znečištění Podle zdroje (průmysl, zemědělství, doprava) Podle zasaženého média (voda, atmosféra, půda, biota) Podle druhu kontaminantu (geogenní, antropogenní, anorganické, organické)

Více