OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE"

Transkript

1 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE M O N T Á Ž N Í A D E M O N T Á Ž N Í P O K Y N Y - soubor veletrhû pro bydlení, rodinu a voln ãas Obsah: 1. Rastr plochy se zakreslením expozice firmy 2. Plánek PVA 3. ezy halami 4. Pokyny pro montáï a demontáï 5. Zjednodu en projekt expozice 6. Zastoupené firmy 7a. Objednávka ãestn ch vstupenek 7b. Objednávka parkování 7c. Spoleãensk veãer vystavovatelû 8a. Pfiedãasná montáï 8b. Objednávka likvidace odpadu 8c. Objednávka úklidu 8d. Objednávka grafick ch prací 9. Povinné poji tûní 10. Grand prix veletrhu 11. Nabídka reklamních sluïeb 12. Kontakty ABF, a.s. - organizátor veletrhu PraÏsk veletrïní areál, Praha LetÀany, , pofiádá ABF, a.s.

2 ezy halami 3 HALA 1 HALA 2, 3, 4 a 6 HALA 7

3 Pokyny pro montáï a demontáï 4 1. DOBA UÎÍVÁNÍ AREÁLU Pfiedãasná montáï: nejdfiíve od hodin /Nutno vyplnit Ïádost, podléhá zpoplatnûní dle velikosti stánku - viz objednávka pfiedã. montáïe - 8a/. V pfiípadû zájmu o pfiedãasnou montáï nás kontaktujte: Jan Trnka, DiS., tel: , Registrace vystavovatelû: hod. MontáÏ, pfiíprava akce: hod. Stánky realizované firmou ABF, a.s. budou pfiipraveny dne od hod. s plochou od 30 m 2, od hod. s plochou do 30 m 2 Dne v hodin je tfieba uvolnit uliãky pro pokládku kobercû. PrÛbûh veletrhû: hod. - náv tûvník hod. - náv tûvník hod. - vystavovatel hod. - vystavovatel hod. - vystavovatel Zásobování stánkû: POZOR: Vjezd pouze s parkovací kartou ãi na vratnou kauci 1000 Kã hod hod hod hod hod. DemontáÏ: hod hod. 2. PO P ÍJEZDU Dostavte se do REGISTRACE VYSTAVOVATELÒ /Vstupní hala 1/. Zde bude provedena kontrola plateb v ech vystaven ch faktur pfiipravte si prosím doklady o zaplacení /v pis z úãtu/. Dokladem není pfiíkaz k úhradû. a/ V echny platby v pofiádku Budete zaregistrováni a obdrïíte: MontáÏní prûkazy Vystavovatelské prûkazy /5 kusû pfii plo e do 30 m 2, 1 prûkaz na kaïd ch dal ích 10 m 2 /. Dal í prûkazy je moïné zakoupit za cenu 200 Kã /vãetnû DPH/kus. Parkovací karty /objednané a zaplacené/. MoÏno dokoupit na místû jen v omezeném mnoïství. Dvû vstupenky na spoleãensk veãer /Jen pro vystavovatele s plochou 30 m 2 avíce/. Vstupenku moïno dokoupit za cenu 300 Kã vãetnû DPH. Pozvánku na vernisáï akce Katalog veletrhu b/ Platby nebyly fiádnû provedeny V jimeãnû je moïné provést platbu v hotovosti na pokladnû v registraci. Uhradit v hotovosti je tfieba i ve keré doobjednávky. Vstup na v stavní plochu vám bude umoïnûn jen po uhrazení v ech fakturovan ch plateb. Bez montáïních a demontáïních prûkazû je zakázáno se v areálu /mimo vstupní haly/ pohybovat.

4 Pokyny pro montáï a demontáï 4a 3. MONTÁÎ EXPOZIC Vjezd pro montáïní automobily je od hlavního parkovi tû vjezdovou branou areálu. Na v stavní plo e bude viditelnû vyznaãen pûdorys va í expozice. MontáÏní pfiípojky el. proudu /220 V/ budou k dispozici ode dne povolené montáïe na nûkolika místech v halách. Pfiivezte si proto vlastní prodluïovaní kabely /cca 50 m/. Pro poloïení kobercû v halách je tfieba dodrïet následující postup: Na betonovou podlahu nalepit maskovací papírovou pásku a teprve následnû pfies tuto pásku nalepit oboustrannou kobercovou pásku. Pfii po kození podlahy bude následné ãi tûní úãtováno vystavovateli /i v pfiípadû stavby realizaãní firmou/. Kromû manipulaãních vozíkû je zakázán vjezd do v stavních hal jak mkoliv dopravním mechanismûm a automobilûm vystavovatelû. Vystavovatel je povinen zlikvidovat svûj odpad, buì odvézt, nebo si pro odvoz odpadu pfii montáïi a demontáïi objednat odpadové kontejnery /viz form. 8b/. Pfiistavené kontejnery jsou urãeny jen pro úklidové firmy, ne pro vystavovatele. Do kanalizaãních vpustí, umyvadel a v levek je zakázáno vylévat zbytky barev ajin ch toxick ch látek, které by zneãi - Èovaly nebo jinak ohroïovaly Ïivotní prostfiedí. Tyto nespotfiebované látky je vystavovatel nebo jím povûfiená firma, povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat. Pfii doobjednávkách pfii montáïi /elektro, zmûna stavby stánku, mobiliáfie atd./ budou tyto sluïby fakturovány s 50% pfiíplatkem. Tyto doobjednávky je tfieba pfiedem uhradit v pokladnû na registraci. 4. DEMONTÁÎ EXPOZIC Dne v hod. je koneãn termín pro vyklizení areálu. V pfiípadû nedodrïení tohoto termínu bude úãtována vystavovateli sankce 5000 Kã/m 2 neuvolnûné plochy, a to i pfii pouhém sloïení materiálu k odvozu. To platí i pro odstavená auta v areálu! 5. OSTRAHA, POJI TùNÍ, HUDEBNÍ PRODUKCE V prûbûhu montáïe, konání veletrhû a demontáïe je pofiadatelem zaji tûna základní ostraha areálu a pofiádková sluïba. Bezpeãnostní sluïba areálu je oprávnûna namátkovû kontrolovat jakékoliv vozidlo pfii vjezdu, pohybu v areálu a pfii v jezdu z areálu. Ve smyslu Obchodních podmínek ABF, a.s. pro úãast vystavovatelû na veletrhu ABF, a.s. neodpovídá na v stavi ti vystavovatelûm ani jejich spoluvystavovatelûm za ztrátu, zniãení nebo jakékoliv po kození exponátû, vybavení a zafiízení stánkû, obalû, balicích materiálû bez ohledu, zda ztráta, zniãení nebo jiné po kození vznikly pfii montáïi, dopravû ãi v prûbûhu veletrhû. Vystavovatel je proto povinen nechat si pojistit v echny exponáty a v e uvedené materiály, jak svoje, tak spoluvystavovatelû, na celou dobu jejich pfiítomnosti na v stavi ti proti ve ker m nebezpeãím, která pro majetek vystavovatele pfiicházejí v úvahu. Poji tûní je povinné a vypl vá z pfiiloïené dokumentace /formuláfi ã. 9/. Je moïno objednat individuální stfieïení expozice /viz kontakty str. 12/. V prûbûhu veletrhu je povoleno provozování akustick ch produkcí max. 8 minut za hodinu, pouze za pfiedpokladu, Ïe provozem nebudou ru eni ostatní vystavovatelé. Pfii opakovaném poru ení mûïe b t produkce zakázána. Pfiípadné poplatky pfii provozování hudební produkce na stáncích nebo jiné prezentaci na veletrhu si zaji Èují pfiímo vystavovatelé.

5 Zjednodu en projekt expozice 5 Firma stánek ã. V tomto rastru nakreslete jednoduchou skicu expozice s vyznaãením pfiívodu vody a umístûní pfiívodu elektrické energie. Pro zobrazení vyuïijte znaãek v dolní ãásti stránky. V pfiípadû jednoduché expozice zastupuje projekt stánku. 1m Stavební systém: PouÏit materiál: V ka expozice: Dominanta - popis: panel stûnov pultová vitrína zásuvka 220 V Ïidle vafiiã panel grafick zvy ovák zásuvka 220 V noãní knihovna stûnové sklo dvefie shrnovací límec = 30 R rozvadûã (dle potfieby) R regál přívod el.energie stropní rastr záfiivkov podhled stûl kuchyàsk dfiez přívod vody a odpadu vitrína vã. osvûtlení bodové svûtlo stûl kulat ledniãka

6 Zastoupené firmy 6 Firma stánek ã. Zde uveìte názvy firem a firemní obchodní znaãky, které zastupujete (bez názvû mûst a oznaãení typu firmy jako a.s., GmbH...). Tyto názvy budou pouïity pro speciální rejstfiík ve veletrïním katalogu. Firma Stát Nomenklatura

7 Objednávka ãestn ch vstupenek 7a POZOR! PRO VA E OBCHODNÍ PARTNERY VSTUP ZDARMA Jako vystavovatelé mûïete vyuïít moïnosti objednat ãestné vstupenky pro Va e obchodní partnery zdarma. Staãí vyplnit níïe uvedenou objednávku, obdrïené vstupenky opatfiit razítkem nebo samolepkou Va í firmy a rozeslat sv m partnerûm spolu s pozváním k náv tûvû Va eho stánku. âestnou vstupenku si Vá host vymûní u pokladny veletrhu za fiádnou registraãní jednodenní vstupenku. Vstupenky Vám nebudou fakturovány. Upozornûní: âestné vstupenky bez oznaãení firmy (razítka) jsou neplatné. Firma stánek ã. Objednáváme: 50 ks 100 ks 200 ks 300 ks více ks âestné vstupenky: vyzvedneme osobnû na VeletrÏní správû ABF, a.s. Ïádáme zaslat po tou Objednávka parkování 7b Pro vystavovatele je k dispozici na vyhrazeném (nehlídaném) parkovi ti v PraÏském veletrïním areálu LetÀany pouze omezen poãet parkovacích míst po dobu trvání v stavy, tj dennû od 9.00 do hodin. Cena za parkovací kartu zahrnující v echny 4 dny je 420 Kã. Parkovací karty budou fakturovány spoleãnû s objednan mi sluïbami pfied zahájením veletrhû. Vydávány budou pfii registraci vystavovatele. Firma Závaznû objednáváme ks parkovacích karet v celkové cenû Kã. Spoleãensk veãer vystavovatelû 7c Koná se v pátek v hod. v Kongresovém sále ã. 1 ve Vstupní hale PraÏského veletrïního areálu LetÀany. Program: pfiedávání ocenûní Ïivá hudba obãerstvení Vystavovatel, jehoï stánek má plochu min. 30 m 2, obdrïí dvû vstupenky zdarma na spoleãensk veãer vystavovatelû pfii registraci. V pfiípadû potfieby lze v libovolném mnoïství pfiikoupit vstupenky v hotovosti v hodnotû 252 Kã/ks pfii registraci. Objednávám dal í vstupenky poãet kusû: Souhlasím s cenou 252 Kã/ks místo, datum Uvedené ceny jsou bez 19% DPH. razítko, podpis

8 Objednávka pfiedãasné montáïe 8a Vystavovatel Kontaktní osoba Telefon Velikost expozice m 2 âíslo expozice Poãet poïadovan ch montáïních prûkazû ks Cena za m 2 plochy 80 Kã za den Souhlasím s cenou 80 Kã/m 2 plochy stánku. Objednávka likvidace odpadu 8b Objednávka odvozu odpadu pfii montáïi / demontáïi (platba za odpadové kontejnery): popelnice 0,24 m Kã kontejner 1,1 m Kã kontejner 9 m Kã Objednávka úklidu pfied zahájením veletrhû dne c Tímto závaznû objednáváme generální úklid na í expozice pfied zahájením veletrhu dne v poãtu m 2 Pozor! Tato objednávka neplatí pro firmy, které si objednaly u ABF denní úklid. V pfiípadû objednávky denního úklidu je tato sluïba v cenû. Firma stánek ã. cena: 10 Kã/m 2 Objednávka grafick ch prací 8d Firma stánek ã. Na límec v ky 30 cm objednáváme vyrobit: logo firmy ANO NE název firmy ANO NE Uveìte pfiedstavu a barvu fólie (pfiiloïte barevn podklad) pro loga a texty: Podklady pro logo a název firmy, resp. i pro v robu grafického panelu za lete na Cena bude stanovena individuálnû dle poãtu barev, rozsahu ãi poãtu písmen. místo, datum Uvedené ceny jsou bez 19% DPH. razítko, podpis

9 Povinné poji tûní 9 VáÏen vystavovateli, Poji Èovna SLAVIA a.s. si Vás dovoluje seznámit s rozsahem poji tûní Va í v stavní expozice. Toto poji tûní je sjednáno v rámci sluïeb, které Vám poskytuje organizátor v stav a veletrhû - spoleãnost ABF, a.s. Pfiedmût poji tûní: 1. V stavní exponáty 2. Zafiízení a vybavení expozice Rozsah sjednaného poji tûní: 1. SdruÏené Ïivelní poji tûní v sobû zahrnuje v echna standardnû poji Èovaná rizika vãetnû kod zpûsoben ch vodou z vodovodního zafiízení. Maximálním limitem pojistného plnûní je ãástka Kã. Spoluúãast poji tûného na kodû je stanovena na 5000 Kã. 2. Odcizení (krádeï, loupeï) se vztahuje na vystavované exponáty a zafiízení expozice umístûné na stánku za pfiedpokladu, Ïe byly pfiekonány pfiekáïky nebo opatfiení bránící tyto vûci pfied odcizením. Odcizení pfiedmûtû men ích rozmûrû neï 30x30x10 cm je poji tûním kryto za pfiedpokladu, Ïe byly umístûny v uzamãen ch sklenûn ch nebo jin ch vitrínách. Maximálním limitem pojistného plnûní je ãástka Kã. Spoluúãast poji tûného na kodû je stanovena na 5000 Kã. Dále je tímto poji tûním kryta i tzv. KrádeÏ prostá - poji tûní se vztahuje i na pfiípady tzv. prosté krádeïe - tj. situace, kdy nebyly pfiekonány pfiekáïky zabraàující odcizení nebo nedo lo k pouïití násilí nebo jeho pohrûïky. Vztahuje se na vystavované exponáty a zafiízení umístûná na stánku. Poji tûní platí za pfiedpokladu, Ïe ke kodní události do lo v prûbûhu oficiální otevírací doby v stavní akce za pfiítomnosti obsluhy expozice. Maximálním limitem pojistného plnûní je ãástka Kã. Spoluúãast poji tûného na kodû je stanovena na 5000 Kã. V pfiípadû odcizení, krádeïe a jiného podezfiení ze spáchání trestného ãinu, je povinností poji tûného neodkladnû oznámit událost policii âr a nechat vystavit protokol o kodû. 3. Poji tûní odpovûdnosti Jsou kryty kody zpûsobené na majetku, zdraví a Ïivotû tfietích osob. Maximálním limitem pojistného plnûní je ãástka Kã. Spoluúãast poji tûného na kodû je stanovena na 1000 Kã. Poji tûní platí po celou dobu konání v stavní akce vãetnû montáïe a demontáïe expozice, max. 96 hod. pfied oficiálním zahájením v stavy a max. 48 hod. po jejím oficiálním ukonãení. POJI TOVNA SLAVIA a.s. VÁM P EJE ÚSPù N A BEZPROBLÉMOV PRÒBùH V STAVNÍ AKCE

10 Poji tûní postup pfii vzniku kodní události 9a VáÏen vystavovateli, v pfiípadû vzniku kodní události je nutné provést tyto úkony poji tûn m, kter je souãasnû i po kozen m: Pfii vzniku kody Ïivelnou událostí: 1) Kontaktovat poji Èovacího makléfie a na základû jeho pokynû vyplnit písemné hlá ení kody /formuláfi obdrïíte od poji Èovacího makléfie, pfiíp. na webov ch stránkách poji Èovny Slavia /. 2) Zajistit fotodokumentaci po kozen ch vûcí prokazující rozsah po kození vûci. 3) DoloÏit nab vací doklady na po kozené vûci a faktury za opravu s poloïkov m rozpoãtem prací a materiálû - nebo postup projednat s poji Èovacím makléfiem. Pfii vzniku kody odcizením bûhem v stavy: 1) Kontaktovat poji Èovacího makléfie a na základû jeho pokynû vyplnit písemné hlá ení kody /viz v e/. 2) Zajistit protokol policie. 3) DoloÏit poji Èovnû nab vací doklady odcizené vûci prokazující vlastnictví a cenu vûci s datem pofiízení. Pfii vzniku kody z odpovûdnosti: 1) Kontaktovat poji Èovacího makléfie a na základû jeho pokynû vyplnit písemné hlá ení kody /viz v e/. 2) Písemné uplatnûní po kozeného na kûdci, s prokázáním rozsahu po kozené vûci fotodokumentací, pofiizovacím dokladem, dokladem za opravu a ã. ú. kam bude zasláno pfiípadné pojistné plnûní. U v ech kod musí b t doloïen seznam v ech úãastníkû v stavy a doklad o zaplacení místa v stavû. Do formuláfie uvádûjte vïdy ãíslo pojistné smlouvy Poji Èovací makléfi: Total Brokers a.s., Za Skalkou 421/10, Praha 4, tel , fax , V pfiípadû, Ïe byla kodná událost oznámena telefonem, faxem nebo em, je pojistník (poji tûn ) povinen dodateãnû bez zbyteãného odkladu oznámit kodnou událost písemnû. Hlá ení kodné události se povaïuje za doruãené v okamïiku, kdy je doruãeno na pfiedepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsan m pojistníkem nebo poji tûn m na adresu uvedenou v e. KaÏdou kodní událost prosíme zároveà nahlásit na VeletrÏní správu ABF, a to pfiímo na v stavi ti na registraci nebo v technickém dispeãinku. Pokud máte zájem o bliï í informace o poji tûní nebo uvaïujete o pfiipoji tûní exponátû, kontaktujte firmu TOTAL BROKERS v pfiedstihu pfied akcí. Poji Èovací makléfi bude pfiítomen na akci pfii montáïi a první den veletrhu na informacích ve Vstupní hale : 4. bfiezna - od do hodin 5. bfiezna - od 8.00 do hodin

11 SoutûÏ GRAND PRIX 10 Pfiihlá ka do soutûïe o SoutûÏ GRAND PRIX - nejlep í v robek veletrhu Pfiihlá ku do soutûïe za lete nejpozdûji do pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum doruãení: Informace budou vyuïity v reklamní kampani veletrhu a uvefiejnûny na stránkách veletrhu 1. Název firmy Název exponátu V robce Popis exponátu Kontaktní osoba: Tel: Fax: Mobil: Charakteristika vlastností, pro nûï exponát pfiihla ujeme do soutûïe 2. Název firmy Název exponátu V robce Popis exponátu Kontaktní osoba: Tel: Fax: Mobil: Charakteristika vlastností, pro nûï exponát pfiihla ujeme do soutûïe 3. Název firmy Název exponátu V robce Popis exponátu Kontaktní osoba: Tel: Fax: Mobil: Charakteristika vlastností, pro nûï exponát pfiihla ujeme do soutûïe Úãast v soutûïi není zpoplatnûna. ZakrouÏkujte název veletrhu, kterého se úãastníte. místo, datum razítko, podpis Vyhlá ení na Spoleãenském veãeru vystavovatelû OBRAËTE!

12 SoutûÏ GRAND PRIX Podmínky k úãasti v soutûïi o Vyhla ovatelem soutûïe je ABF, a.s. Exponáty, technologie a sluïby budou prezentovány na veletrhu v areálu PVA. Základní kritéria: Technické fie ení, netradiãní nápad, design, mimofiádná kvalita za pfiijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost a obecné vlastnosti charakterizující etrn vztah k Ïivotnímu prostfiedí. Za v robce mûïe s jeho souhlasem pfiihlásit do soutûïe v robek i prodejní nebo dealerská organizace, která bude vystavovat na veletrhu. Porota udûlí cenu GRAND PRIX. PrÛbûh hodnocení poroty je nevefiejn aproti rozhodnutí není odvolání. Základní kritéria hodnocení Porota posuzuje parametry v robkû pfiímo na veletrhu. Odborná porota pfiedkládá seznam exponátû nominovan ch na ocenûní vyhla ovateli soutûïe ke schválení. Vyhla ovatel soutûïe není povinen zdûvodàovat rozhodnutí poroty. Proti rozhodnutí poroty není odvolání. V sledky soutûïe budou oficiálnû vyhlá eny v rámci Spoleãenského veãera vystavovatelû FOR FAMILY, 2. den veletrhu s následn m pfiedáváním cen GRAND PRIX. Pfiihlá ené exponáty budou po zahájení veletrhu oznaãeny v expozicích ti tûn mi cedulkami dodan mi ABF, a.s. Seznam vítûzn ch exponátû bude zvefiejnûn v tiskové zprávû a na Vyhla ovatel si vyhrazuje právo reagovat na technické a organizaãní okolnosti, které mohou vést ke zmûnám v termínech nebo prûbûhu soutûïe. V em pfiihlá en m garantuje vãasnou informovanost.

13 Nabídka reklamních sluïeb 11 NABÍDKA REKLAMNÍCH SLUÎEB PoÏadované prosím za krtnûte - budeme Vás kontaktovat Firma: stánek ã. NABÍDKA PARTNERSTVÍ HLAVNÍ PARTNER VELETRHU cena Kã Exkluzivita Vyvû ení plachty u hlavního vstupu Billboardová plocha u vstupu na veletrh Uvedení loga spoleãnosti na informaãních tabulích akce Uvedení hlavního partnerství na logem Distribuce tiskové zprávy na tiskové konferenci a v press centru Verbální prezentace na tiskové konferenci a na slavnostním veãeru akce Logo na pódiu spoleãenského veãera PARTNER VELETRHU cena Kã Uvedení partnerství na logem Distribuce tiskové zprávy na tiskové konferenci a v press centru Verbální prezentace moderátorem na tiskové konferenci a na slavnostním veãeru akce 5x dennû spot v areálovém rozhlase bûhem veletrhu SLUÎBY BùHEM VELETRHU NABÍDKA REKLAMNÍCH SLUÎEB Billboardová plocha po dobu veletrhu cena Kã Vyvû ení transparentu ve Vstupní hale veletrhu cena Kã Umístûní reklamního panelu ve Vstupní hale cena Kã Vkládání letáku do ta ek vystavovatelû pfii registraci cena Kã Distribuce materiálû na infopultu veletrhu cena Kã Spoty v areálovém rozhlase cena 150 Kã/spot Moderovaná zpráva v areálovém rozhlase cena 180 Kã/spot OSTATNÍ SLUÎBY Organizace tiskové konference v areálu cena Kã Pronájem konferenãního sálu pro 150 osob cena Kã/hod. Pronájem konferenãního sálu pro 30 osob cena Kã/hod. SOUTùÎ V MASMÉDIÍCH Nabízíme moïnost úãasti v soutûïích pro ãtenáfie a posluchaãe masmédií formou sponzoringu cenami. Prostor a publicita je odvozena od poãtu a hodnoty cen. Otázky mohou b t smûfiovány k veletrhu, ale i k zajímavostem o firmû, která soutûï sponzoruje.

14 Kontakty 12 UZÁVùRKA V ECH OBJEDNÁVEK UVEDEN CH V KATALOGU SLUÎEB JE 31. LEDNA VeletrÏní správa: V stavi tû PVA LetÀany: MimoÀská 645 ul. Beranov ch 667 Praha 9 - Prosek Praha 18 - LetÀany Ing. arch. Maria Wohlrabová, fieditelka obchodního t mu Mgr. Alena BroÏková, manaïerka FOR HABITAT Ing. Jana Dlouhá, manaïerka FOR GARDEN Mgr. Alena Vrátná, manaïerka FOR KIDS a FOR SENIOR Ing. Sandra Dangová, manaïerka veletrhu FOR TRAVEL Bc. Zuzana Bílá, produkce veletrhû FOR FAMILY Ing. Luká Bûhal, zahraniãní styk Ing. Jan Chobot, katalog a informaãní systém Ing. arch. Pavel Meixner, fieditel VS a hlavní architekt Jan Trnka, DiS., technická realizace stánku Jaroslava Toupalová, fakturace Mgr. Markéta Macounová, marketing Fax: Nabídka dal ích sluïeb NíÏe uvedené firmy jsou smluvními partnery ABF a doporuãujeme vyuïití jejich sluïeb na veletrzích FOR FAMILY K souboru veletrhû FOR FAMILY pfiipravuje organizátor ve spolupráci s redakcí EuroveletrhÛ VeletrÏního prûvodce. Publikace bude distribuována náv tûvníkûm veletrhu, v pfiedstihu pfied akcí odborn m náv tûvníkûm, novináfiûm, ale i iroké vefiejnosti /distribuce do schránek PraÏanÛm/. Pfiedpokládan náklad v tiskû. BliÏ í informace o moïnostech inzerce na adrese: Redakce EUROVELETRHY V Závûtfií 4, Praha 7 Mgr. Ladislava Bryknarová tel.: , Individuální ostraha expozice: B+H, spol. s r.o. MagistrÛ 173/6, Praha 4 tel.: fax: Spediãní firma: BECKSPEDITION - Ing. Pavel Beck Praha 9 - StfiíÏkov mobil: , tel./fax: fax: Hostesky a tlumoãnice: LS Production Ing. Lenka Svato ová tel.: fax: skype: lenkasvatosova Fotografické sluïby: Lenka Pekárková Bruselská 12, Praha 2 tel.: Kvûtinová dekorace: Kvûtinov servis Václav Toman Markéta Tomanová - tel.: Ing. Václav Toman - tel.: Import Kvûtin: CULTRA PRAHA tel.: , Poji tûní expozic: Total Brokers a.s. Za Skalkou 421/10, Praha 4 tel.: fax: Gastro servis na expozice, obãerstvení: Maximum párty servis Vladimír Svoboda Kfiivoklátská Praha 9 - LetÀany tel./fax: mobil: Exkluzivní partner pro ubytování AVE, a.s. Pod Barvífikou 6, Praha 5 pfiímé objednávky na - elektro, voda/odpad - ÚHRADOU V HOTOVOSTI - grafické práce (fiezání na plotru, aranïování, v roba nápisû a grafiky ze samolepicích fólií), kopírování, fax, telefon, ve Vstupní hale: ÚHRADOU V HOTOVOSTI - poji Èovací sluïby - ve Vstupní hale - zdravotní sluïby - ve Vstupní hale

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE. Obsah: Soubor veletrhů pro bydlení, rodinu a volný čas

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE. Obsah: Soubor veletrhů pro bydlení, rodinu a volný čas Soubor veletrhů pro bydlení, rodinu a volný čas OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE M O N T Á Ž N Í A D E M O N T Á Ž N Í P O K Y N Y PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY / 18. 21. 3. 2010 Obsah:

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŢNÍ A DEMONTÁŢNÍ POKYNY 10. 13. 12. 2009 Praţský veletrţní areál Letňany www.vanocnidny.cz 2 POKYNY PRO MONTÁŢ A DEMONTÁŢ Registrace vystavovatelŧ: 8.

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE. Obsah: Soubor veletrhů nábytku, interiérů, designu, dekorací, bytových doplňků a dárkového zboží

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE. Obsah: Soubor veletrhů nábytku, interiérů, designu, dekorací, bytových doplňků a dárkového zboží Soubor veletrhů nábytku, interiérů, designu, dekorací, bytových doplňků a dárkového zboží OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE M O N T Á Ž N Í A D E M O N T Á Ž N Í P O K Y N Y PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník lifestylové výstavy privátních bazénů, spa, saun, solárií, fitness a wellness Pražský veletržní areál Letňany 20. 23. dubna 2006 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 3. ročník mezinárodního odborného veletrhu Pražský veletržní areál Letňany 9. 12. března 2005 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž informace 5. Hostesky, modelky, tlumočnice

Více

Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1

Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1 Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1 Vážení vystavovatelé, obdrželi jsme od Vás přihlášku na 6. ročník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA 2011 nebo na 2. ročník festivalu zdravého životního

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 9. bfiezna 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Uzávûrka Závazn ch pfiihlá ek je 18. ledna 2008 obchodní

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník mezinárodní odborné výstavy Pražský veletržní areál Letňany 13. 16. března 2003 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele Rastr plochy se zakreslením expozice firmy Situační plán PVA Letňany

Více

MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 199 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s. tel.: 225 291 141 e-mail: awohlrabova@abf.cz www.forinterior.cz

Více

NOMENKLATURA VELETRHU FOR KIDS

NOMENKLATURA VELETRHU FOR KIDS NOMENKLATURA VELETRHU FOR KIDS 1. DOMOV 5. VOLN âas, HOBBY 1.1. Nábytek a vybavení pro kojence, post lky, pfiebalovací pulty, kolébky, vaniãky 1.2. Nábytek do dûtsk ch a studentsk ch pokojû 1.3. Nábytek

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU PVA EXPO PRAHA (PVA LETŇANY) Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s. tel.: 222 891 141 fax: 225 291 191

Více

DÒLEÎITÁ DATA OBSAH P IHLÁ KY. Praha, 23. - 27. záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany

DÒLEÎITÁ DATA OBSAH P IHLÁ KY. Praha, 23. - 27. záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Praha, 23. - 27. záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany FOR ARCH 2008 19. mezinárodní stavební veletrh FOR INVEST 2008 4. veletrh investiãních pfiíleïitostí a realit FOR WOOD 2008 3. veletrh progresivního

Více

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù.

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù. Praha, 15. - 17. dubna 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Nomenklatura veletrhu Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy 1, 1a Objednávka záznamu do katalogu, registrace dal ích firem - spoluvystavovatelû a

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 24. - 27. kvûtna 2007 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Uzávûrka Závazn ch pfiihlá ek je 1. dubna 2007 Obchodní

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy - smlouva pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy - smlouva pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 5. - 8. bfiezna 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy - smlouva pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Uzávûrka Závazn ch pfiihlá ek je 16. ledna 2009

Více

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù.

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù. Praha, 15. - 17. dubna 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Nomenklatura veletrhu Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy 1, 1a Objednávka záznamu do katalogu, registrace dal ích firem - spoluvystavovatelû a

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 13. - 16. bfiezna 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Uzávûrka Závazn ch pfiihlá ek je 24. ledna 2003 Obchodní

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. tel.: 267 315 585 fax: 267 315 589 www.eventday.cz

Více

A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER MONTÁŽ, DEMONTÁŽ POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER PVA EXPO PRAHA Beranových 667 199 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s.

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY. 20. - 23. 3. 2014 PVA Expo Praha Letňany POŘADATEL VELETRHU. M.I.P. Group, a.s. Hollarovo náměstí 11 130 00 Praha 3

ORGANIZAČNÍ POKYNY. 20. - 23. 3. 2014 PVA Expo Praha Letňany POŘADATEL VELETRHU. M.I.P. Group, a.s. Hollarovo náměstí 11 130 00 Praha 3 20. - 23. 3. 2014 PVA Expo Praha Letňany POŘADATEL VELETRHU M.I.P. Group, a.s. Hollarovo náměstí 11 130 00 Praha 3 www.vystavabydleni.cz 12. 15. 2. 2009 Vážení vystavovatelé, Výstaviště Holešovice v zájmu

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště

Více

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù.

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù. Praha, 15. - 17. dubna 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Nomenklatura veletrhu Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy 1, 1a Objednávka záznamu do katalogu, registrace dal ích firem - spoluvystavovatelû a

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 8. února 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice mûsto PSâ telefon

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

NOMENKLATURA. 5. národní výstava masného skotu, 5. národní výstava prasat, Celostátní výstava dojného skotu

NOMENKLATURA. 5. národní výstava masného skotu, 5. národní výstava prasat, Celostátní výstava dojného skotu NOMENKLATURA 5. národní výstava masného skotu,, 1. Îivoãi ná v roba 1.1. Veterinární hygiena 1.2. Veterinární medicína 1.3. Chovatelská práce a genetika. Plemenáfiství a rozmnoïování zvífiat 1.4. O etfiování

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE 1. Místo konání PVA EXPO PRAHA Beranových 667, 190 00 Praha 9 Letňany VIZ PŘÍLOHA Č. 1. plánek PVA EXPO PRAHA 2. Časový harmonogram Montáž expozic 5.-7. 2. 2012 8:00-22:00

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi. Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2010, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010 v Hradci

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. a ABF, a. s. cedikova@abf.cz www.eventday.cz

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

DÒLEÎITÁ DATA OBSAH P IHLÁ KY. Praha, 22. - 26. záfií 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany

DÒLEÎITÁ DATA OBSAH P IHLÁ KY. Praha, 22. - 26. záfií 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Praha, 22. - 26. záfií 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany FOR ARCH 2009 20. mezinárodní stavební veletrh FOR INVEST 2009 5. veletrh investiãních pfiíleïitostí a realit FOR WOOD 2009 4. veletrh progresivního

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015

Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015 Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015 1. Místo konání PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany 2. Časový harmonogram Montáž expozic 19. - 21. 1. 2015

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: JOBS EXPO 2013 mezinárodní

Více

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max Limity plnûní v Kã Poji tûní Comfort Exclusive Gold Léãebné v lohy 1 500 000 2 500 000 3 500 000 Dal í sluïby poskytované asistenãní sluïbou pojistitele Repatriace * 500 000 1 500 000 bez limitu Repatriace

Více

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 4. 6. 5. 2017 INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost

Více

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva Vše pro školy s.r.o. Vše pro školy & školky Matúškova 5, 149 00 Praha 4 IČ: 05765790 Tel.: + 420 733 424 720 Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz Web: www.vseproskolyaskolky.cz Vystavovatel Závazná přihláška

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

VYSTAVOVATEL / EXHIBITOR Registrační poplatek (bez DPH 20%): Registration fee: (without VAT 20%)

VYSTAVOVATEL / EXHIBITOR Registrační poplatek (bez DPH 20%): Registration fee: (without VAT 20%) ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA VELETRHU APPLICATION FORM - COMMERCIAL AGREEMENT 14. - 16. 6. 2011 Uzávěrka přihlášek je 31. března 2011. Registration closing date is on 31 st March 2011. VYSTAVOVATEL /

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU 1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU Vyplněný a podepsaný formulář Provozně bezpečnostní předpisy (PBP), které je nutné bezpodmínečně dodržovat při Vaší účasti na veletrzích a výstavách v areálu

Více

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva Vše pro školy s.r.o. Vše pro školy & školky Matúškova 5, 149 00 Praha 4 IČ: DIČ: Tel.: + 420 778 828 242 Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz Web: www.vseproskolyaskolky.cz Vystavovatel Závazná přihláška

Více

POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

POKYNY PRO VYSTAVOVATELE 24. 28. listopadu 2009 Výstaviště PVA Letňany Beranových 667, Praha 9 Letňany POKYNY PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŽ Středa 18.11. pondělí 23.11. 2009 od 8. 00 do 20. 00 hodin. Poslední den montáže - tj. pondělí

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 9. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 9. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBSAH: 1 Důležitá upozornění, Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2 Objednávka reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY 2016

ORGANIZAČNÍ POKYNY 2016 ORGANIZAČNÍ POKYNY 2016 1. MÍSTO KONÁNÍ Výstaviště Praha Holešovice, Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 2. DATUM KONÁNÍ 4. 7. 2. 2016 3. VSTUPNÉ a PARKOVNÉ PRO NÁVŠTĚVNÍKY Parkovné 40 Kč/hod., celodenní 200

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: název akce: místo konání: PRAGODENT

Více

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 1. CIRKULÁ A V ZVA K P ÍSPùVKÒM A PRESENTACÍM FIREM VODNÍ TOKY 2OO4 ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD A TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH 23. - 24. LISTOPADU 2004

Více

na konferenci ISSS 2008

na konferenci ISSS 2008 Nabídka firemní prezentace na konferenci ISSS 2008 Dovolujeme si Vám předložit nabídku prezentace Vaší firmy na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná v termínu 7. - 8. dubna

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY Gastro Food Fest 2014 17. 19. 10. 2014 Výstaviště Zahrada Čech

ORGANIZAČNÍ POKYNY Gastro Food Fest 2014 17. 19. 10. 2014 Výstaviště Zahrada Čech ORGANIZAČNÍ POKYNY Gastro Food Fest 2014 17. 19. 10. 2014 Výstaviště Zahrada Čech ZÁKLADNÍ INFORMACE Název akce: Gastro Food Fest 2014 Typ akce: veletrh dobrého jídla a pití Místo konání: výstaviště Zahrada

Více

na konferenci ISSS 2014

na konferenci ISSS 2014 Nabídka firemní prezentace na konferenci ISSS 2014 Dovolujeme si vám předložit nabídku možností prezentace vaší firmy na konferenci ISSS, která se koná 7. 8. dubna 2014 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 Plánek PVA 2 Organizační pokyny 3 Produkční služby a/ Parkovací karta do areálu b/ Jednodenní parkovací karta c/ Parkovací lístek pro partnery d/

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR BIKES OBSAH: UZÁVĚRKA: 4. 3. 2016

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR BIKES OBSAH: UZÁVĚRKA: 4. 3. 2016 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka voucherů a ostrahy 3 Objednávka kontejnerů

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY Důležité informace pro vystavovatele a montážní firmy REGISTRAČNÍ CENTRUM: Registrační centrum slouží jako 1. kontaktní místo pro vystavovatele a montážní

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

na konferenci ISSS 2011

na konferenci ISSS 2011 Nabídka firemní prezentace na konferenci ISSS 2011 Dovolujeme si Vám předložit nabídku možností prezentace Vaší firmy na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná v termínu 4. 5.

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 2 3 Produkční služby a/ Parkovací karta do areálu b/ Jednodenní parkovací karta c/ Vouchery čestné vstupenky d/ Bezpečnost e/ Objednávka úklidu před

Více

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu.

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu. V Praze, dne 19.5. 2003 Vážená paní, vážený pane, Česká centrála cestovního ruchu organizuje 7. oficiální účast České republiky na veletrhu cestovního ruchu Tour Salon Poznaň, jehož letošní, již 14. ročník,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást -

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Kas/08 EU

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR INDUSTRY FOR ENERGO FOR LOGISTIC FOR 3D FOR INFOSYS OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 3. 2016

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR INDUSTRY FOR ENERGO FOR LOGISTIC FOR 3D FOR INFOSYS OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 3. 2016 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR ENERGO FOR LOGISTIC FOR 3D FOR INFOSYS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v roce 2013 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích stanoví

Více

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 3. 6. 3. 2016 INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost

Více

Speciální nabídka balíčků na veletrh jedním podpisem

Speciální nabídka balíčků na veletrh jedním podpisem 12 m 2 16 m 2 Typová expozice Basic TYP A 3x3 m, celková cena 24 137 Kč + DPH Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného soupisu, základní

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 Plánek PVA 2 Organizační pokyny 3 Produkční služby a/ Parkovací karta do areálu c/ Vouchery čestné vstupenky d/ Bezpečnost e/ Objednávka úklidu před

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN Výstaviště Praha Holešovice

VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN Výstaviště Praha Holešovice VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN 06.11. - 08.11. 2015 Výstaviště Praha Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: Místo konání: Termín

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU OPĚT ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO ČLENY

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

Podmínky pro organizování a financování oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách

Podmínky pro organizování a financování oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách Podmínky pro organizování a financování oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách 27. 11. 2013 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) organizuje

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594 Bravo Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ Kód: 50901594 2 Tuning&Performance KONCOVKA V FUKU Kód: 50901603 ZADNÍ SPOILER Kód: 50901595 3 Tuning&Performance SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16" Ráfky z lehké

Více

Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA Nabídkový katalog reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA 1 /OBSAH/ PVA EXPO PRAHA...3 BOARDY...4 TRIBOARD PEVNÉ BILLBOARDY MOBILNÍ BILLBOARDY VENKOVNÍ PLOCHA AREÁLU...5 VLAJKY POKLADNY PLOCHY NA OPLOCENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: PAMÁTKY 2012 1.

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY FOR HABITAT FOR FURNITURE DESIGN SHAKER FOR GARDEN OBSAH: UZÁVĚRKA: 19. 2.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY FOR HABITAT FOR FURNITURE DESIGN SHAKER FOR GARDEN OBSAH: UZÁVĚRKA: 19. 2. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY FOR HABITAT FOR FURNITURE DESIGN SHAKER FOR GARDEN OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a

Více