OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE"

Transkript

1 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE M O N T Á Ž N Í A D E M O N T Á Ž N Í P O K Y N Y - soubor veletrhû pro bydlení, rodinu a voln ãas Obsah: 1. Rastr plochy se zakreslením expozice firmy 2. Plánek PVA 3. ezy halami 4. Pokyny pro montáï a demontáï 5. Zjednodu en projekt expozice 6. Zastoupené firmy 7a. Objednávka ãestn ch vstupenek 7b. Objednávka parkování 7c. Spoleãensk veãer vystavovatelû 8a. Pfiedãasná montáï 8b. Objednávka likvidace odpadu 8c. Objednávka úklidu 8d. Objednávka grafick ch prací 9. Povinné poji tûní 10. Grand prix veletrhu 11. Nabídka reklamních sluïeb 12. Kontakty ABF, a.s. - organizátor veletrhu PraÏsk veletrïní areál, Praha LetÀany, , pofiádá ABF, a.s.

2 ezy halami 3 HALA 1 HALA 2, 3, 4 a 6 HALA 7

3 Pokyny pro montáï a demontáï 4 1. DOBA UÎÍVÁNÍ AREÁLU Pfiedãasná montáï: nejdfiíve od hodin /Nutno vyplnit Ïádost, podléhá zpoplatnûní dle velikosti stánku - viz objednávka pfiedã. montáïe - 8a/. V pfiípadû zájmu o pfiedãasnou montáï nás kontaktujte: Jan Trnka, DiS., tel: , Registrace vystavovatelû: hod. MontáÏ, pfiíprava akce: hod. Stánky realizované firmou ABF, a.s. budou pfiipraveny dne od hod. s plochou od 30 m 2, od hod. s plochou do 30 m 2 Dne v hodin je tfieba uvolnit uliãky pro pokládku kobercû. PrÛbûh veletrhû: hod. - náv tûvník hod. - náv tûvník hod. - vystavovatel hod. - vystavovatel hod. - vystavovatel Zásobování stánkû: POZOR: Vjezd pouze s parkovací kartou ãi na vratnou kauci 1000 Kã hod hod hod hod hod. DemontáÏ: hod hod. 2. PO P ÍJEZDU Dostavte se do REGISTRACE VYSTAVOVATELÒ /Vstupní hala 1/. Zde bude provedena kontrola plateb v ech vystaven ch faktur pfiipravte si prosím doklady o zaplacení /v pis z úãtu/. Dokladem není pfiíkaz k úhradû. a/ V echny platby v pofiádku Budete zaregistrováni a obdrïíte: MontáÏní prûkazy Vystavovatelské prûkazy /5 kusû pfii plo e do 30 m 2, 1 prûkaz na kaïd ch dal ích 10 m 2 /. Dal í prûkazy je moïné zakoupit za cenu 200 Kã /vãetnû DPH/kus. Parkovací karty /objednané a zaplacené/. MoÏno dokoupit na místû jen v omezeném mnoïství. Dvû vstupenky na spoleãensk veãer /Jen pro vystavovatele s plochou 30 m 2 avíce/. Vstupenku moïno dokoupit za cenu 300 Kã vãetnû DPH. Pozvánku na vernisáï akce Katalog veletrhu b/ Platby nebyly fiádnû provedeny V jimeãnû je moïné provést platbu v hotovosti na pokladnû v registraci. Uhradit v hotovosti je tfieba i ve keré doobjednávky. Vstup na v stavní plochu vám bude umoïnûn jen po uhrazení v ech fakturovan ch plateb. Bez montáïních a demontáïních prûkazû je zakázáno se v areálu /mimo vstupní haly/ pohybovat.

4 Pokyny pro montáï a demontáï 4a 3. MONTÁÎ EXPOZIC Vjezd pro montáïní automobily je od hlavního parkovi tû vjezdovou branou areálu. Na v stavní plo e bude viditelnû vyznaãen pûdorys va í expozice. MontáÏní pfiípojky el. proudu /220 V/ budou k dispozici ode dne povolené montáïe na nûkolika místech v halách. Pfiivezte si proto vlastní prodluïovaní kabely /cca 50 m/. Pro poloïení kobercû v halách je tfieba dodrïet následující postup: Na betonovou podlahu nalepit maskovací papírovou pásku a teprve následnû pfies tuto pásku nalepit oboustrannou kobercovou pásku. Pfii po kození podlahy bude následné ãi tûní úãtováno vystavovateli /i v pfiípadû stavby realizaãní firmou/. Kromû manipulaãních vozíkû je zakázán vjezd do v stavních hal jak mkoliv dopravním mechanismûm a automobilûm vystavovatelû. Vystavovatel je povinen zlikvidovat svûj odpad, buì odvézt, nebo si pro odvoz odpadu pfii montáïi a demontáïi objednat odpadové kontejnery /viz form. 8b/. Pfiistavené kontejnery jsou urãeny jen pro úklidové firmy, ne pro vystavovatele. Do kanalizaãních vpustí, umyvadel a v levek je zakázáno vylévat zbytky barev ajin ch toxick ch látek, které by zneãi - Èovaly nebo jinak ohroïovaly Ïivotní prostfiedí. Tyto nespotfiebované látky je vystavovatel nebo jím povûfiená firma, povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat. Pfii doobjednávkách pfii montáïi /elektro, zmûna stavby stánku, mobiliáfie atd./ budou tyto sluïby fakturovány s 50% pfiíplatkem. Tyto doobjednávky je tfieba pfiedem uhradit v pokladnû na registraci. 4. DEMONTÁÎ EXPOZIC Dne v hod. je koneãn termín pro vyklizení areálu. V pfiípadû nedodrïení tohoto termínu bude úãtována vystavovateli sankce 5000 Kã/m 2 neuvolnûné plochy, a to i pfii pouhém sloïení materiálu k odvozu. To platí i pro odstavená auta v areálu! 5. OSTRAHA, POJI TùNÍ, HUDEBNÍ PRODUKCE V prûbûhu montáïe, konání veletrhû a demontáïe je pofiadatelem zaji tûna základní ostraha areálu a pofiádková sluïba. Bezpeãnostní sluïba areálu je oprávnûna namátkovû kontrolovat jakékoliv vozidlo pfii vjezdu, pohybu v areálu a pfii v jezdu z areálu. Ve smyslu Obchodních podmínek ABF, a.s. pro úãast vystavovatelû na veletrhu ABF, a.s. neodpovídá na v stavi ti vystavovatelûm ani jejich spoluvystavovatelûm za ztrátu, zniãení nebo jakékoliv po kození exponátû, vybavení a zafiízení stánkû, obalû, balicích materiálû bez ohledu, zda ztráta, zniãení nebo jiné po kození vznikly pfii montáïi, dopravû ãi v prûbûhu veletrhû. Vystavovatel je proto povinen nechat si pojistit v echny exponáty a v e uvedené materiály, jak svoje, tak spoluvystavovatelû, na celou dobu jejich pfiítomnosti na v stavi ti proti ve ker m nebezpeãím, která pro majetek vystavovatele pfiicházejí v úvahu. Poji tûní je povinné a vypl vá z pfiiloïené dokumentace /formuláfi ã. 9/. Je moïno objednat individuální stfieïení expozice /viz kontakty str. 12/. V prûbûhu veletrhu je povoleno provozování akustick ch produkcí max. 8 minut za hodinu, pouze za pfiedpokladu, Ïe provozem nebudou ru eni ostatní vystavovatelé. Pfii opakovaném poru ení mûïe b t produkce zakázána. Pfiípadné poplatky pfii provozování hudební produkce na stáncích nebo jiné prezentaci na veletrhu si zaji Èují pfiímo vystavovatelé.

5 Zjednodu en projekt expozice 5 Firma stánek ã. V tomto rastru nakreslete jednoduchou skicu expozice s vyznaãením pfiívodu vody a umístûní pfiívodu elektrické energie. Pro zobrazení vyuïijte znaãek v dolní ãásti stránky. V pfiípadû jednoduché expozice zastupuje projekt stánku. 1m Stavební systém: PouÏit materiál: V ka expozice: Dominanta - popis: panel stûnov pultová vitrína zásuvka 220 V Ïidle vafiiã panel grafick zvy ovák zásuvka 220 V noãní knihovna stûnové sklo dvefie shrnovací límec = 30 R rozvadûã (dle potfieby) R regál přívod el.energie stropní rastr záfiivkov podhled stûl kuchyàsk dfiez přívod vody a odpadu vitrína vã. osvûtlení bodové svûtlo stûl kulat ledniãka

6 Zastoupené firmy 6 Firma stánek ã. Zde uveìte názvy firem a firemní obchodní znaãky, které zastupujete (bez názvû mûst a oznaãení typu firmy jako a.s., GmbH...). Tyto názvy budou pouïity pro speciální rejstfiík ve veletrïním katalogu. Firma Stát Nomenklatura

7 Objednávka ãestn ch vstupenek 7a POZOR! PRO VA E OBCHODNÍ PARTNERY VSTUP ZDARMA Jako vystavovatelé mûïete vyuïít moïnosti objednat ãestné vstupenky pro Va e obchodní partnery zdarma. Staãí vyplnit níïe uvedenou objednávku, obdrïené vstupenky opatfiit razítkem nebo samolepkou Va í firmy a rozeslat sv m partnerûm spolu s pozváním k náv tûvû Va eho stánku. âestnou vstupenku si Vá host vymûní u pokladny veletrhu za fiádnou registraãní jednodenní vstupenku. Vstupenky Vám nebudou fakturovány. Upozornûní: âestné vstupenky bez oznaãení firmy (razítka) jsou neplatné. Firma stánek ã. Objednáváme: 50 ks 100 ks 200 ks 300 ks více ks âestné vstupenky: vyzvedneme osobnû na VeletrÏní správû ABF, a.s. Ïádáme zaslat po tou Objednávka parkování 7b Pro vystavovatele je k dispozici na vyhrazeném (nehlídaném) parkovi ti v PraÏském veletrïním areálu LetÀany pouze omezen poãet parkovacích míst po dobu trvání v stavy, tj dennû od 9.00 do hodin. Cena za parkovací kartu zahrnující v echny 4 dny je 420 Kã. Parkovací karty budou fakturovány spoleãnû s objednan mi sluïbami pfied zahájením veletrhû. Vydávány budou pfii registraci vystavovatele. Firma Závaznû objednáváme ks parkovacích karet v celkové cenû Kã. Spoleãensk veãer vystavovatelû 7c Koná se v pátek v hod. v Kongresovém sále ã. 1 ve Vstupní hale PraÏského veletrïního areálu LetÀany. Program: pfiedávání ocenûní Ïivá hudba obãerstvení Vystavovatel, jehoï stánek má plochu min. 30 m 2, obdrïí dvû vstupenky zdarma na spoleãensk veãer vystavovatelû pfii registraci. V pfiípadû potfieby lze v libovolném mnoïství pfiikoupit vstupenky v hotovosti v hodnotû 252 Kã/ks pfii registraci. Objednávám dal í vstupenky poãet kusû: Souhlasím s cenou 252 Kã/ks místo, datum Uvedené ceny jsou bez 19% DPH. razítko, podpis

8 Objednávka pfiedãasné montáïe 8a Vystavovatel Kontaktní osoba Telefon Velikost expozice m 2 âíslo expozice Poãet poïadovan ch montáïních prûkazû ks Cena za m 2 plochy 80 Kã za den Souhlasím s cenou 80 Kã/m 2 plochy stánku. Objednávka likvidace odpadu 8b Objednávka odvozu odpadu pfii montáïi / demontáïi (platba za odpadové kontejnery): popelnice 0,24 m Kã kontejner 1,1 m Kã kontejner 9 m Kã Objednávka úklidu pfied zahájením veletrhû dne c Tímto závaznû objednáváme generální úklid na í expozice pfied zahájením veletrhu dne v poãtu m 2 Pozor! Tato objednávka neplatí pro firmy, které si objednaly u ABF denní úklid. V pfiípadû objednávky denního úklidu je tato sluïba v cenû. Firma stánek ã. cena: 10 Kã/m 2 Objednávka grafick ch prací 8d Firma stánek ã. Na límec v ky 30 cm objednáváme vyrobit: logo firmy ANO NE název firmy ANO NE Uveìte pfiedstavu a barvu fólie (pfiiloïte barevn podklad) pro loga a texty: Podklady pro logo a název firmy, resp. i pro v robu grafického panelu za lete na Cena bude stanovena individuálnû dle poãtu barev, rozsahu ãi poãtu písmen. místo, datum Uvedené ceny jsou bez 19% DPH. razítko, podpis

9 Povinné poji tûní 9 VáÏen vystavovateli, Poji Èovna SLAVIA a.s. si Vás dovoluje seznámit s rozsahem poji tûní Va í v stavní expozice. Toto poji tûní je sjednáno v rámci sluïeb, které Vám poskytuje organizátor v stav a veletrhû - spoleãnost ABF, a.s. Pfiedmût poji tûní: 1. V stavní exponáty 2. Zafiízení a vybavení expozice Rozsah sjednaného poji tûní: 1. SdruÏené Ïivelní poji tûní v sobû zahrnuje v echna standardnû poji Èovaná rizika vãetnû kod zpûsoben ch vodou z vodovodního zafiízení. Maximálním limitem pojistného plnûní je ãástka Kã. Spoluúãast poji tûného na kodû je stanovena na 5000 Kã. 2. Odcizení (krádeï, loupeï) se vztahuje na vystavované exponáty a zafiízení expozice umístûné na stánku za pfiedpokladu, Ïe byly pfiekonány pfiekáïky nebo opatfiení bránící tyto vûci pfied odcizením. Odcizení pfiedmûtû men ích rozmûrû neï 30x30x10 cm je poji tûním kryto za pfiedpokladu, Ïe byly umístûny v uzamãen ch sklenûn ch nebo jin ch vitrínách. Maximálním limitem pojistného plnûní je ãástka Kã. Spoluúãast poji tûného na kodû je stanovena na 5000 Kã. Dále je tímto poji tûním kryta i tzv. KrádeÏ prostá - poji tûní se vztahuje i na pfiípady tzv. prosté krádeïe - tj. situace, kdy nebyly pfiekonány pfiekáïky zabraàující odcizení nebo nedo lo k pouïití násilí nebo jeho pohrûïky. Vztahuje se na vystavované exponáty a zafiízení umístûná na stánku. Poji tûní platí za pfiedpokladu, Ïe ke kodní události do lo v prûbûhu oficiální otevírací doby v stavní akce za pfiítomnosti obsluhy expozice. Maximálním limitem pojistného plnûní je ãástka Kã. Spoluúãast poji tûného na kodû je stanovena na 5000 Kã. V pfiípadû odcizení, krádeïe a jiného podezfiení ze spáchání trestného ãinu, je povinností poji tûného neodkladnû oznámit událost policii âr a nechat vystavit protokol o kodû. 3. Poji tûní odpovûdnosti Jsou kryty kody zpûsobené na majetku, zdraví a Ïivotû tfietích osob. Maximálním limitem pojistného plnûní je ãástka Kã. Spoluúãast poji tûného na kodû je stanovena na 1000 Kã. Poji tûní platí po celou dobu konání v stavní akce vãetnû montáïe a demontáïe expozice, max. 96 hod. pfied oficiálním zahájením v stavy a max. 48 hod. po jejím oficiálním ukonãení. POJI TOVNA SLAVIA a.s. VÁM P EJE ÚSPù N A BEZPROBLÉMOV PRÒBùH V STAVNÍ AKCE

10 Poji tûní postup pfii vzniku kodní události 9a VáÏen vystavovateli, v pfiípadû vzniku kodní události je nutné provést tyto úkony poji tûn m, kter je souãasnû i po kozen m: Pfii vzniku kody Ïivelnou událostí: 1) Kontaktovat poji Èovacího makléfie a na základû jeho pokynû vyplnit písemné hlá ení kody /formuláfi obdrïíte od poji Èovacího makléfie, pfiíp. na webov ch stránkách poji Èovny Slavia /. 2) Zajistit fotodokumentaci po kozen ch vûcí prokazující rozsah po kození vûci. 3) DoloÏit nab vací doklady na po kozené vûci a faktury za opravu s poloïkov m rozpoãtem prací a materiálû - nebo postup projednat s poji Èovacím makléfiem. Pfii vzniku kody odcizením bûhem v stavy: 1) Kontaktovat poji Èovacího makléfie a na základû jeho pokynû vyplnit písemné hlá ení kody /viz v e/. 2) Zajistit protokol policie. 3) DoloÏit poji Èovnû nab vací doklady odcizené vûci prokazující vlastnictví a cenu vûci s datem pofiízení. Pfii vzniku kody z odpovûdnosti: 1) Kontaktovat poji Èovacího makléfie a na základû jeho pokynû vyplnit písemné hlá ení kody /viz v e/. 2) Písemné uplatnûní po kozeného na kûdci, s prokázáním rozsahu po kozené vûci fotodokumentací, pofiizovacím dokladem, dokladem za opravu a ã. ú. kam bude zasláno pfiípadné pojistné plnûní. U v ech kod musí b t doloïen seznam v ech úãastníkû v stavy a doklad o zaplacení místa v stavû. Do formuláfie uvádûjte vïdy ãíslo pojistné smlouvy Poji Èovací makléfi: Total Brokers a.s., Za Skalkou 421/10, Praha 4, tel , fax , V pfiípadû, Ïe byla kodná událost oznámena telefonem, faxem nebo em, je pojistník (poji tûn ) povinen dodateãnû bez zbyteãného odkladu oznámit kodnou událost písemnû. Hlá ení kodné události se povaïuje za doruãené v okamïiku, kdy je doruãeno na pfiedepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsan m pojistníkem nebo poji tûn m na adresu uvedenou v e. KaÏdou kodní událost prosíme zároveà nahlásit na VeletrÏní správu ABF, a to pfiímo na v stavi ti na registraci nebo v technickém dispeãinku. Pokud máte zájem o bliï í informace o poji tûní nebo uvaïujete o pfiipoji tûní exponátû, kontaktujte firmu TOTAL BROKERS v pfiedstihu pfied akcí. Poji Èovací makléfi bude pfiítomen na akci pfii montáïi a první den veletrhu na informacích ve Vstupní hale : 4. bfiezna - od do hodin 5. bfiezna - od 8.00 do hodin

11 SoutûÏ GRAND PRIX 10 Pfiihlá ka do soutûïe o SoutûÏ GRAND PRIX - nejlep í v robek veletrhu Pfiihlá ku do soutûïe za lete nejpozdûji do pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum doruãení: Informace budou vyuïity v reklamní kampani veletrhu a uvefiejnûny na stránkách veletrhu 1. Název firmy Název exponátu V robce Popis exponátu Kontaktní osoba: Tel: Fax: Mobil: Charakteristika vlastností, pro nûï exponát pfiihla ujeme do soutûïe 2. Název firmy Název exponátu V robce Popis exponátu Kontaktní osoba: Tel: Fax: Mobil: Charakteristika vlastností, pro nûï exponát pfiihla ujeme do soutûïe 3. Název firmy Název exponátu V robce Popis exponátu Kontaktní osoba: Tel: Fax: Mobil: Charakteristika vlastností, pro nûï exponát pfiihla ujeme do soutûïe Úãast v soutûïi není zpoplatnûna. ZakrouÏkujte název veletrhu, kterého se úãastníte. místo, datum razítko, podpis Vyhlá ení na Spoleãenském veãeru vystavovatelû OBRAËTE!

12 SoutûÏ GRAND PRIX Podmínky k úãasti v soutûïi o Vyhla ovatelem soutûïe je ABF, a.s. Exponáty, technologie a sluïby budou prezentovány na veletrhu v areálu PVA. Základní kritéria: Technické fie ení, netradiãní nápad, design, mimofiádná kvalita za pfiijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost a obecné vlastnosti charakterizující etrn vztah k Ïivotnímu prostfiedí. Za v robce mûïe s jeho souhlasem pfiihlásit do soutûïe v robek i prodejní nebo dealerská organizace, která bude vystavovat na veletrhu. Porota udûlí cenu GRAND PRIX. PrÛbûh hodnocení poroty je nevefiejn aproti rozhodnutí není odvolání. Základní kritéria hodnocení Porota posuzuje parametry v robkû pfiímo na veletrhu. Odborná porota pfiedkládá seznam exponátû nominovan ch na ocenûní vyhla ovateli soutûïe ke schválení. Vyhla ovatel soutûïe není povinen zdûvodàovat rozhodnutí poroty. Proti rozhodnutí poroty není odvolání. V sledky soutûïe budou oficiálnû vyhlá eny v rámci Spoleãenského veãera vystavovatelû FOR FAMILY, 2. den veletrhu s následn m pfiedáváním cen GRAND PRIX. Pfiihlá ené exponáty budou po zahájení veletrhu oznaãeny v expozicích ti tûn mi cedulkami dodan mi ABF, a.s. Seznam vítûzn ch exponátû bude zvefiejnûn v tiskové zprávû a na Vyhla ovatel si vyhrazuje právo reagovat na technické a organizaãní okolnosti, které mohou vést ke zmûnám v termínech nebo prûbûhu soutûïe. V em pfiihlá en m garantuje vãasnou informovanost.

13 Nabídka reklamních sluïeb 11 NABÍDKA REKLAMNÍCH SLUÎEB PoÏadované prosím za krtnûte - budeme Vás kontaktovat Firma: stánek ã. NABÍDKA PARTNERSTVÍ HLAVNÍ PARTNER VELETRHU cena Kã Exkluzivita Vyvû ení plachty u hlavního vstupu Billboardová plocha u vstupu na veletrh Uvedení loga spoleãnosti na informaãních tabulích akce Uvedení hlavního partnerství na logem Distribuce tiskové zprávy na tiskové konferenci a v press centru Verbální prezentace na tiskové konferenci a na slavnostním veãeru akce Logo na pódiu spoleãenského veãera PARTNER VELETRHU cena Kã Uvedení partnerství na logem Distribuce tiskové zprávy na tiskové konferenci a v press centru Verbální prezentace moderátorem na tiskové konferenci a na slavnostním veãeru akce 5x dennû spot v areálovém rozhlase bûhem veletrhu SLUÎBY BùHEM VELETRHU NABÍDKA REKLAMNÍCH SLUÎEB Billboardová plocha po dobu veletrhu cena Kã Vyvû ení transparentu ve Vstupní hale veletrhu cena Kã Umístûní reklamního panelu ve Vstupní hale cena Kã Vkládání letáku do ta ek vystavovatelû pfii registraci cena Kã Distribuce materiálû na infopultu veletrhu cena Kã Spoty v areálovém rozhlase cena 150 Kã/spot Moderovaná zpráva v areálovém rozhlase cena 180 Kã/spot OSTATNÍ SLUÎBY Organizace tiskové konference v areálu cena Kã Pronájem konferenãního sálu pro 150 osob cena Kã/hod. Pronájem konferenãního sálu pro 30 osob cena Kã/hod. SOUTùÎ V MASMÉDIÍCH Nabízíme moïnost úãasti v soutûïích pro ãtenáfie a posluchaãe masmédií formou sponzoringu cenami. Prostor a publicita je odvozena od poãtu a hodnoty cen. Otázky mohou b t smûfiovány k veletrhu, ale i k zajímavostem o firmû, která soutûï sponzoruje.

14 Kontakty 12 UZÁVùRKA V ECH OBJEDNÁVEK UVEDEN CH V KATALOGU SLUÎEB JE 31. LEDNA VeletrÏní správa: V stavi tû PVA LetÀany: MimoÀská 645 ul. Beranov ch 667 Praha 9 - Prosek Praha 18 - LetÀany Ing. arch. Maria Wohlrabová, fieditelka obchodního t mu Mgr. Alena BroÏková, manaïerka FOR HABITAT Ing. Jana Dlouhá, manaïerka FOR GARDEN Mgr. Alena Vrátná, manaïerka FOR KIDS a FOR SENIOR Ing. Sandra Dangová, manaïerka veletrhu FOR TRAVEL Bc. Zuzana Bílá, produkce veletrhû FOR FAMILY Ing. Luká Bûhal, zahraniãní styk Ing. Jan Chobot, katalog a informaãní systém Ing. arch. Pavel Meixner, fieditel VS a hlavní architekt Jan Trnka, DiS., technická realizace stánku Jaroslava Toupalová, fakturace Mgr. Markéta Macounová, marketing Fax: Nabídka dal ích sluïeb NíÏe uvedené firmy jsou smluvními partnery ABF a doporuãujeme vyuïití jejich sluïeb na veletrzích FOR FAMILY K souboru veletrhû FOR FAMILY pfiipravuje organizátor ve spolupráci s redakcí EuroveletrhÛ VeletrÏního prûvodce. Publikace bude distribuována náv tûvníkûm veletrhu, v pfiedstihu pfied akcí odborn m náv tûvníkûm, novináfiûm, ale i iroké vefiejnosti /distribuce do schránek PraÏanÛm/. Pfiedpokládan náklad v tiskû. BliÏ í informace o moïnostech inzerce na adrese: Redakce EUROVELETRHY V Závûtfií 4, Praha 7 Mgr. Ladislava Bryknarová tel.: , Individuální ostraha expozice: B+H, spol. s r.o. MagistrÛ 173/6, Praha 4 tel.: fax: Spediãní firma: BECKSPEDITION - Ing. Pavel Beck Praha 9 - StfiíÏkov mobil: , tel./fax: fax: Hostesky a tlumoãnice: LS Production Ing. Lenka Svato ová tel.: fax: skype: lenkasvatosova Fotografické sluïby: Lenka Pekárková Bruselská 12, Praha 2 tel.: Kvûtinová dekorace: Kvûtinov servis Václav Toman Markéta Tomanová - tel.: Ing. Václav Toman - tel.: Import Kvûtin: CULTRA PRAHA tel.: , Poji tûní expozic: Total Brokers a.s. Za Skalkou 421/10, Praha 4 tel.: fax: Gastro servis na expozice, obãerstvení: Maximum párty servis Vladimír Svoboda Kfiivoklátská Praha 9 - LetÀany tel./fax: mobil: Exkluzivní partner pro ubytování AVE, a.s. Pod Barvífikou 6, Praha 5 pfiímé objednávky na - elektro, voda/odpad - ÚHRADOU V HOTOVOSTI - grafické práce (fiezání na plotru, aranïování, v roba nápisû a grafiky ze samolepicích fólií), kopírování, fax, telefon, ve Vstupní hale: ÚHRADOU V HOTOVOSTI - poji Èovací sluïby - ve Vstupní hale - zdravotní sluïby - ve Vstupní hale

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 8. února 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice mûsto PSâ telefon

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŢNÍ A DEMONTÁŢNÍ POKYNY 10. 13. 12. 2009 Praţský veletrţní areál Letňany www.vanocnidny.cz 2 POKYNY PRO MONTÁŢ A DEMONTÁŢ Registrace vystavovatelŧ: 8.

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 Plánek PVA 2 Organizační pokyny 3 Produkční služby a/ Parkovací karta do areálu c/ Vouchery čestné vstupenky d/ Bezpečnost e/ Objednávka úklidu před

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU. Obsah:

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU. Obsah: 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 OBJEDNÁVKA 2 PREZENTACE PRO NEVYSTAVOVATELE 2a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ 3 NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB 3a NABÍDKA

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2013 FOR DECOR & PRESENT 2013 2013 4. veletrh nábytku, interiéru a designu 4. veletrh dekorací, bytových doplňků a dárků 3. veletrh gastronomického zařízení, vybavení

Více

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 ZDARMA Z OBCE Do konce listopadu To je nov termín dokonãení opravy nároïí Nálekpova Optátova. S mûsíãním zpoïdûním bude

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více