Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr..."

Transkript

1 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku Podnikatel z Belgie zápis v obchodním rejstfiíku Organizaãní sloïka zahraniãní právnické osoby zápis v obchodním rejstfiíku Slovenská a. s. podnikající v âr pûsobnost zákona o úãetnictví Auditor pro organizaãní sloïku slovenské akciové spoleãnosti podnikající v âr Schválení úãetní závûrky organizaãní sloïky slovenské akciové spoleãnosti Vedoucí organizaãní sloïky zahraniãní osoby Pfiemístûní sídla zahraniãní osoby Fakturace organizaãní sloïky Vnitfiní právní pomûry zahraniãní spoleãnosti ZaloÏení s. r. o. na Slovensku Podnikání slovenského podnikatele v âr Îivnostensk list zahraniãní osoby Urãení rezidenství DaÀov rezident Urãování rezidenství bydli tû Pfiíjmy z Anglie Povinnost podat daàové pfiiznání v âr v pfiípadû práce a bydli tû v Rakousku Urãení rezidenství právnická osoba Stálá provozovna Stálá provozovna organizaãní sloïky Stálá provozovna fyzické osoby Stálá provozovna versus organizaãní sloïka DaÀové pfiiznání organizaãní sloïky

2 Mezinárodní daàové vztahy 23 Úãetnictví stálé provozovny Staveni tû v âr provozované nigerijsk m rezidentem SluÏbová stálá provozovna finské spoleãnosti ManaÏerské sluïby norské spoleãnosti Umístûní serveru v zahraniãí Prodej masa a uzenin polsk m rezidentem Smlouva o zprostfiedkování se slovensk m rezidentem Stálá provozovna na Slovensku pfievod údajû do ãeského úãetnictví Provozovna na Slovensku Alokace nákladû stálé provozovny Základ danû stálé provozovny SráÏková daà Licenãní poplatky z USA Podíl na zisku ze Slovenska Licenãní poplatky ze Slovenska SráÏková daà z najatého vozidla v Nûmecku Nákup licence z Nûmecka Úpln pfievod práv k softwaru Software ze Slovenska Diskriminace nerezidentû zdaàování na hrubé bázi UÏívání movitého majetku Právní sluïby poskytnuté do Bulharska Zaji tûní danû Faktury ze zahraniãí sráïka nebo zaji tûní Zaji tûní z ãástky s DPH, ãi bez DPH Zaji tûní z platby ve prospûch rezidenta EU Zaji tûní z platby ve prospûch podnikatele z USA Zaji tûní danû sluïby poskytnuté v Nûmecku Sankce za nezaji tûní danû Nájem placen do Nûmecka Ukrajin tí Ïivnostníci s ãesk m Iâ/DIâ, sráïková daà versus zaji tûní danû, stálá provozovna tûchto osob Zdanûní obãanû âr pracujících v zahraniãí Student pracující na Slovensku Roãní vyúãtování ze závislé ãinnosti v EU DaÀové pfiiznání v dûlek z Velké Británie DaÀové pfiiznání fyzická osoba s pfiíjmy ze zahraniãí Zdanûní pfiíjmû ãeského uãitele lyïování obãasnû pracujícího v Rakousku Pfiíjmy z dohody o provedení práce v Rakousku Uvedení zahraniãních pfiíjmû jednatele arabské spoleãnosti v daàovém pfiiznání âesk lékafi pracující v Anglii

3 7 Zahraniãní pracovní cesta Cestovní náhrady pro slovenské zamûstnance ãeské spoleãnosti Doplnûní k cestovním náhradám pro slovenské zamûstnance ãeské spoleãnosti Zdanûní pfii zvy ování kvalifikace zamûstnancû SluÏební cesty do zahraniãí soukrom m automobilem zamûstnance Uplatnûní cestovních náhrad pfii dovolené navazující na pracovní cestu Uplatnûní pohonn ch hmot pfii sluïební cestû do védska Valutová záloha na zahraniãní pracovní cestu Zahraniãní pracovní cesta cestovné OSVâ Zahraniãní pracovní cesta nûkolikeré pfiekroãení státní hranice âr v rámci dvou dnû Roãní cestovní poji tûní zamûstnance Lze se vzdát cestovních náhrad? Zahraniãní pracovní cesta bez poskytnutí zálohy Proplacení zahraniãního stravného v Kã Platební karta poskytnutá zamûstnanci na zahraniãní pracovní cestu Pfiepoãet záloh na cestovní náhrady do zahraniãí Zahraniãní pracovní cesta poskytnutí kapesného zamûstnanci Zahraniãní pracovní cesta poskytnutí cestovních náhrad pfii cestû do âíny Zdanûní cizincû pracujících v âr V poãet mzdy nerezidenta ze Slovenska Pfiihlá ení obãana SR na zdravotní poji Èovnu Celosvûtové pfiíjmy a daà z pfiíjmû Zúãtování záloh na daà obãanûm Ukrajiny a Slovenska Uplatnûní slev na dani u daàového nerezidenta Uplatnûní slevy na dani na poplatníka u jednatele s. r. o Odmûny studentky z Nûmecka v rámci programu Erasmus Kursové rozdíly Kursové rozdíly v daàové evidenci Zaúãtování úhrady ze zahraniãí Kursov rozdíl u úvûru Nákup zboïí v cizí mûnû Kursové rozdíly pfii nákupu nafty v Nûmecku Pfiepoãítací kurs pfii realizaci opce Kursové rozdíly, které v daàové evidenci nemají vznikat PouÏití kursu v daàové evidenci OSVâ Zápoãet pohledávek v rûzn ch mûnách Platba faktury v eurech Devizov úãet pfiepoãet mûny v daàové evidenci Fakturace sluïeb klientovi na Slovensko

4 Mezinárodní daàové vztahy 10 DaÀ z pfiidané hodnoty Faktura ze Slovenska pro plátce DPH, kter vede daàovou evidenci Úãtování cizí mûny v daàové evidenci Vznik plátcovství DPH v ãlensk ch zemích EU Zahrnuje se do obratu úplata za poskytnutí sluïby mimo âr? Úãtování sluïby do zahraniãí a DPH Podnájem zahraniãní spoleãnosti Úãast na kongresu v zahraniãí a povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH Registrace DPH pfii pofiízení zboïí z EU Prodej ojetého automobilu do zahraniãí Tfiístrann obchod (ãeská s. r. o. jako prostfiední osoba) Doplnûní k tfiístrannému obchodu (ãeská s. r. o. jako prostfiední osoba) Vrácení danû plátcûm v jin ch ãlensk ch státech Nárok na odpoãet DPH pfii dovozu v robkû z âíny Chybnû zaúãtovaná cena zboïí v letech Dovoz zboïí po novele zákona o DPH DPH pfii prodeji plastového odpadu od dubna Pfieprava poskytnutá slovenskou spoleãností UplatÀování DPH po novele od DPH z pfiijaté sluïby z EU Pfiefakturace dopravy do EU Vstupné na zahraniãní sportovní akce Pfiefakturace nákladû na kolení v Izraeli Provize od zahraniãní spoleãnosti Skonto za vãasnou platbu u faktur z EU Zaslání náhradního dílu do Maroka Úãtování vratky DPH z EU Správa daní a poplatkû LhÛty pfii kontrole danû z pfiíjmû Do jaké doby mûïe finanãní úfiad kontrolovat rok, kdy byla spoleãnost ve ztrátû? Neodevzdané daàové pfiiznání za rok Star zákon o správû daní a poplatkû 34 odst. 5 (souãinnost tfietích osob) Penále ze sníïení daàové ztráty Zastupování na finanãním úfiadû PoÏadavek správce danû na odevzdání úãetnictví v elektronické podobû Archivace dokladû u OSVâ Úschova písemností a dokladû Plná moc pfii zmûnû jednatele Doplatek danû z pfiíjmû za manïela DaÀová kontrola zahájená do konce roku Podpis na daàovém pfiiznání

5 135 Ukonãení ãinnosti spoleãnosti s ruãením omezen m Mezinárodní doïádání uãinûné v prûbûhu daàové kontroly SluÏbová stálá provozovna a registrace na finanãním úfiadû Ostatní Smluvní ãi bezesmluvní stát V znam Komentáfie OECD k Modelové smlouvû Jakou verzi Komentáfie OECD k Modelové smlouvû pouïít Dohoda o pracovní ãinnosti se Slovenkou a odvod zdravotního poji tûní V voz zboïí do EU Stanovení mzdy v cizí mûnû Fakturace v eurech Grant z EU Dfiívûj í registrace automobilu v zahraniãí Úroky z pûjãky od nebankovní spoleãnosti mimo EU Pfiechodn pobyt v zahraniãí, ukonãení pracovního pomûru a rodiãovské dávky v âr Zdanûní pfiíjmu z obchodû na kapitálov ch trzích v zahraniãí Pofiízení DHM z evropsk ch fondû Znalostní test Rejstfiík

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! I Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 ZDARMA Z OBCE Do konce listopadu To je nov termín dokonãení opravy nároïí Nálekpova Optátova. S mûsíãním zpoïdûním bude

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více