Datové struktury 2: Rozptylovací tabulky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datové struktury 2: Rozptylovací tabulky"

Transkript

1 Datové struktury 2: Rozptylovací tabulky prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Pavel Tvrdík, 2010 Efektivní algoritmy (BI-EFA) ZS 2010/11, Přednáška 2 Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn. 2 1 / 19

2 ADT tabulka (opakování) Signatura ADT Tabulka Signatura ADT Tabulka Bool delete iselem Key search init Table insert Value prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn. 2 2 / 19

3 ADT tabulka (opakování) Složitosti operací nad tabulkou Operační složitosti operací nad tabulkou operace operační složitost při implementaci pomocí pam. pole uspoř. pam. uspoř. spoj. přímá tab. rozpt. tab. spoj. sezn. pole sez. init O(1) O(1) O(1) O(U) O(M) insert O(n) O(n) O(n) O(1) Θ(1) delete O(n) O(n) O(n) O(1) Θ(1) iselem O(n) O(log n) O(n) O(1) Θ(1) search O(n) O(log n) O(n) O(1) Θ(1) kde: U = mohutnost univerza U všech možných klíčů, M = velikost (počet řádků, přihrádek) rozptylovací tabulky, n = počet platných prvků v tabulce, Znak * označuje průměrnou složitost, složitost v nejhorším případě je O(n). prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn. 2 3 / 19

4 ADT tabulka (opakování) Možnosti implementace operací nad tabulkou Možnosti implementace operací nad tabulkou Asociativní vyhledávání = porovnávání klíčů (opakování z BI-PA2). Hledaný klíč se porovnává s uloženými klíči. Sekvenční vyhledávání: Implementační struktury: paměťové pole, jednosměrný spojový seznam, uspořádaný jednosměrný spojový seznam, binární vyhledávací strom. Paměťová složitost tabulky je O(n). Operační složitost vyhledávání je O(n). Vyhledávání pomocí půlení intervalů: Implementační struktura: uspořádané paměťové pole. Paměťová složitost tabulky je O(n). Operační složitost vyhledávání je O(log n). prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn. 2 4 / 19

5 ADT tabulka (opakování) Možnosti implementace operací nad tabulkou Možnosti implementace operací (pokr.) Adresní vyhledávání: Indexace klíčem (=přímý přístup), (opakování z BI-PA2). Klíč je použit přímo jako adresa. Implementační struktura: přímá tabulka. Paměťová složitost je O(U) a nezávisí!!! na počtu platných prvků tabulky. Operační složitost operace vyhledávání je Θ(1)!! Rozptylování (hashing): (tato přednáška). Adresa se z hodnoty klíče vypočítá rozptylovací funkcí. Implementační struktura: rozptylovací tabulka. Paměťová složitost je O(M) a to si uživatel předem určuje. Operační složitost operace vyhledávání je v průměrném případě Θ(1). prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn. 2 5 / 19

6 Rozptylovací tabulky Rozptylovací tabulky Definice 1 U = U, kde U je universum všech možných klíčů. K = K, kde K je množina použitých (očekávaných) klíčů. T = rozptylovací tabulka o velikosti (počtu řádků) M, obvyklý rozsah indexů je M = 0, M 1. Rozptylovací tabulky se používají typicky, když platí U >> K M. U K k2 T 0 h(k 2) k 3 k 4 k 5 k 1 h(k 3) = h(k 5) h(k 1) h(k 4) M-1 prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn. 2 6 / 19

7 Rozptylovací tabulky Rozptylování Rozptylování Rozptylování má dvě fáze. 1 Výpočet rozptylovací funkce, která z hodnoty klíče k vypočítá adresu řádku h(k) v T. Definice 2 Rozptylovací funkce h : U M zobrazuje množinu použitých klíčů K U do množiny adres M rozptylovací tabulky. Typicky M = {0,..., M 1}. 2 Vyřešení případných kolizí. Protože U >> M, rozptylovací funkce h nemůže být prostá. Definice 3 Synonyma = klíče se stejnou hodnotou rozptylovací funkce. Kolize = požadavek zápisu prvku na obsazenou pozici v tabulce. Příklad 4 Pro h(k) = k mod 5 jsou synonymní klíče např. {2, 12, 17,... }. prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn. 2 7 / 19

8 Rozptylovací tabulky Rozptylování Rozptylovací funkce Volba rozptylovací funkce h závisí na vlastnostech univerza klíčů: 1 implementační typ klíčů: přirozené číslo, reálné číslo, řetězec, atd. 2 rozsah (interval) hodnot klíčů. Požadované vlastnosti rozptylovací funkce: 1 výpočetní jednoduchost a rychlost výpočtu, 2 aproximace náhodné funkce, 3 rovnoměrné využití adresního prostoru M tabulky, 4 generování minimálního počtu kolizí, 5 využití pokud možno všech částí klíče (obecně lze použít jen část klíče). prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn. 2 8 / 19

9 Rozptylovací tabulky Často používané rozptylovací funkce Často používané rozptylovací funkce Nechť M je velikost rozptylovací tabulky a M = {0,..., M 1}. Modulární rozptylovací funkce: Uvažujme přirozené klíče (U = N ). h(k) = k mod M. Vlastnosti h silně závisí na volbě M. Např. M = 2 p nebo M = 10 p je vhodné pouze, pokud pravděpodobnostní rozložení klíčů je rovnoměrné přes posledních p bitů/číslic. M se typicky volí jako prvočíslo dostatečně vzdálené od mocniny základu. Multiplikativní rozptylovací funkce 1: Uvažujme přirozené klíče reprezentované jako w-bitová slova, w je konst. (U = B w ). h(k) = M (k/2 w ), dělení 2 w je posuv binární čárky. Není citlivé na volbu M. Naopak, z implementačních důvodů se volí M = 2 p (rychlejší aritmetické operace). prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn. 2 9 / 19

10 Řetězení (Chaining) = Otevřené rozptylování (Open hashing) = Interpolační rozptylování. Otevřené adresování (Open addressing) = Uzavřené rozptylování (Closed hashing). prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn / 19

11 Řetězení (Chaining) Řetězení Metoda řešící kolize tím, že synonyma zřetězí/spojí/seskupí do dílčích tabulek (řetězců). Typická implementace takové rozptylovací tabulky je pole M ukazatelů na dílčí tabulky: V dílčí tabulce na ukazateli T [i] jsou ukládány prvky se (synonymními) klíči k, pro které h(k) = i. Dílčí tabulky lze realizovat různým způsobem, např. 1 spojovým seznamem, 2 uspořádaným spojovým seznamem, 3 rozšiřitelným polem, 4 stromem. prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn / 19

12 Řetězení (Chaining) Řetězení Příklad 5 Předpokládejme, že: M = 3 a h(k) = k mod 3. Dílčí tabulky realizujeme spojovým seznamem. Vkládáme posloupnost prvků s klíči: 1, 5, 21, 10, 7. Nové prvky vkládáme vždy na začátek příslušného spojového seznamu (při vkládání je třeba kontrolovat, zda prvek se stejným klíčem už v tabulce není). T \ \ 10 1 \ Seznamy synonym prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn / 19

13 Řetězení (Chaining) Otevřené adresování (Open addressing) Metoda řešení kolizí v rozptylovacích tabulkách, založená na hledání alternativní volné pozice jejím procházením. Východiska: Známe/odhadneme předem počet použitých klíčů K. Chceme pevnou velikost rozptylovací tabulky. Prvky tabulky ukládáme (obecně nesouvisle) do tabulky na místa postupně generovaná rozptylovací funkcí h(k, i). Definice 6 Rozptylovací funkci rozšíříme o parametr i, reprezentující pořadí pokusu o vložení prvku s daným klíčem do rozptylovací tabulky. h(k, i) : U {0, 1, 2,..., M 1} {0, 1, 2,..., M 1} prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn / 19

14 Řetězení (Chaining) Myšlenka algoritmu Otevřeného adresování 1 V případě kolize pro daný klíč k postupně zkoušíme indexy h(k, 0), h(k, 1),..., h(k, M 1) a toto pořadí musí generovat permutaci indexů rozptylovací tabulky (čili posloupnost zkoušek musí pokrýt všechna místa v tabulce). 2 Pokud ke kolizi nedošlo, vrací poslední volání rozptylovací funkce index volného místa, nad kterým můžeme provést požadovanou operaci (insert, search, delete). 3 Ideálem (nedosažitelným) je uniformní rozptylovací funkce h(k, i), která dokáže pro libovolný klíč k U vygenerovat posloupnost zkoušek rovnou kterékoli předem určené permutaci M prvků. prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn / 19

15 Řetězení (Chaining) Metody řešící kolize při otevřeném adresování 1 Lineární prohledávání (Linear Probing) 2 Lineární prohledávání s krokem (Linear Probing by Step) 3 Kvadratické prohledávání (Quadratic Probing) 4 Dvojí rozptylování (Double Hashing) prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn / 19

16 Lineární procházení (Linear Probing) Lineární procházení (Linear Probing) Základní myšlenka: V případě kolize postupně testuje následující pozice a hodnotu uloží na první volnou pozici. Příklad jednoduchého řešení: h(k, i) = (k + i) mod M. Příklad 7 Uvažujme M = 11, h(k, i) = (k + i) mod 11 a vkládání prvků. Posloupnost: 3, 16, 6, 29, 9, 25, 5, 4 h(4,6) = Celkový počet kolizí od začátku vkládání: 10 prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn / 19

17 Lineární prohledávání s krokem (Linear Probing by Step) Lineární prohledávání s krokem (Linear Probing by Step) Základní myšlenka: Je třeba redukovat lokální souvislé shluky a zároveň prohledat všechny pozice krok prohledávání bude větší než 1. h(k, i) = (k + c i) mod M, kde c je velikost kroku. c volíme tak aby mohly být navštíveny všechny pozice číslo c musí být nesoudělné s M. Příklad 8 h(k, i) = (k + 4 i) mod 11 Posloupnost: 3, 16, 6, 29, 9, 25, 5, 4 h(4,0) = Celkový počet kolizí od začátku vkládání: 4 prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn / 19

18 Kvadratické prohledávání (Quadratic Probing) Kvadratické prohledávání (Quadratic Probing) Základní myšlenka: Je třeba omezit rezonanci shluků a zároveň prohledat všechny pozice délka kroku prohledávání nelineárně závislá na počtu neúspěšných testů kvadratická fce. h(k, i) = (h (k) + c 1 i 2 + c 2 i) mod M, kde c 1 0 a c 2 jsou konstanty. Konstanty c 1 a c 2 volíme tak, aby mohly být navštíveny všechny pozice posloupnost generovaná výrazem c 1 i 2 + c 2 i musí být permutací {0,..., M 1}. Možnosti pro operaci delete jsou obdobné jako u předchozí metody. Příklad 9 h(k, i) = (k + i2 2 + i 2 ) mod 8 Posloupnost: 16, 6, 85, 19, 9, 8 h(8,4) = Celkový počet kolizí od začátku vkládání: 4 prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn / 19

19 Dvojité rozptylování (double hashing) Dvojité rozptylování (double hashing) Základní myšlenka: Permutační posloupnost adres testovaných pozic relativně k počátku má být pro dva různé klíče odlišná. Pro generování testovacích posloupností použijeme 2 rozptylovací funkce a na jedné z nich bude záviset testovací krok. Příklad řešení: h(k, i) = (h 1 (k) + i h 2 (k)) mod M, kde h 1 (k) = k a h 2 (k) = 1 + k mod L. L volíme tak, aby mohly být navštíveny všechny pozice. Doporučuje se, aby M bylo prvočíslo a L číslo o něco menší než M. Příklad 10 h(k, i) = (h 1 (k) + i h 2 (k)) mod 11, h 1 (k) = k, h 2 (k) = 1 + k mod 7. Posloupnost: 3, 16, 6, 29, 9, 25, 5, 4 h(4,0) = Celkový počet kolizí od začátku vkládání: 2 prof. Pavel Tvrdík (FIT ČVUT) Rozptylovací tabulky BI-EFA, 2010, Předn / 19

Adresní vyhledávání (přímý přístup, zřetězené a otevřené rozptylování, rozptylovací funkce)

Adresní vyhledávání (přímý přístup, zřetězené a otevřené rozptylování, rozptylovací funkce) 13. Metody vyhledávání. Adresní vyhledávání (přímý přístup, zřetězené a otevřené rozptylování, rozptylovací funkce). Asociativní vyhledávání (sekvenční, binárním půlením, interpolační, binární vyhledávací

Více

Datové struktury 1: Základní datové struktury

Datové struktury 1: Základní datové struktury Datové struktury 1: Základní datové struktury prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Pavel Tvrdík, 2010 Efektivní

Více

Základy algoritmizace. Hašování

Základy algoritmizace. Hašování Základy algoritmizace Hašování Problematika hašování Hašování - nástroj na jednoduchý způsob "zakódování vstupních dat. Vstupní data jsou zpracována hašovací funkcí jsou jistým způsobem komprimována. Relativně

Více

Návrh designu: Radek Mařík

Návrh designu: Radek Mařík Návrh designu: Radek Mařík 1. Hashovací (=rozptylovací) funkce a) převádí adresu daného prvku na jemu příslušný klíč b) vrací pro každý klíč jedinečnou hodnotu c) pro daný klíč vypočte adresu d) vrací

Více

Úvod. Úvod do programování. Úvod. Hashovací tabulky

Úvod. Úvod do programování. Úvod. Hashovací tabulky do programování Michal Krátký 1,Jiří Dvorský 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava do programování, 2004/2005 Mnohé aplikace nepotřebují ke svému provozu celou škálu operací podporovaných

Více

Základní datové struktury III: Stromy, haldy

Základní datové struktury III: Stromy, haldy Základní datové struktury III: Stromy, haldy prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Pavel Tvrdík, 2010 Efektivní

Více

Rozptylovací tabulky

Rozptylovací tabulky Rozptylovací tabulky Hash tables Jan Kybic http://cmp.felk.cvut.cz/~kybic kybic@fel.cvut.cz 2016 1 / 31 Rozptylovací tabulka Hash table Rozptylovací tabulka = implementace množiny / asociativního pole

Více

Vyhledávání, zejména rozptylování

Vyhledávání, zejména rozptylování Datové struktury a algoritmy Část 11 Vyhledávání, zejména rozptylování Petr Felkel 16.5.2016 Topics Vyhledávání Rozptylování (hashing) Rozptylovací funkce Řešení kolizí Zřetězené rozptylování Otevřené

Více

Dynamické programování

Dynamické programování Dynamické programování prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Pavel Tvrdík, 2010 Efektivní algoritmy (BI-EFA)

Více

Vyhledávání. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 21.

Vyhledávání. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 21. Vyhledávání doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 21. září 2018 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Vyhledávání 242 / 433 Osnova přednášky

Více

Stromy, haldy, prioritní fronty

Stromy, haldy, prioritní fronty Stromy, haldy, prioritní fronty prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc. Katedra počítačů FEL České vysoké učení technické DSA, ZS 2008/9, Přednáška 6 http://service.felk.cvut.cz/courses/x36dsa/ prof. Pavel Tvrdík

Více

HASHING GENERAL Hashovací (=rozptylovací) funkce

HASHING GENERAL Hashovací (=rozptylovací) funkce Níže uvedené úlohy představují přehled otázek, které se vyskytly v tomto nebo v minulých semestrech ve cvičení nebo v minulých semestrech u zkoušky. Mezi otázkami semestrovými a zkouškovými není žádný

Více

Algoritmy výpočetní geometrie

Algoritmy výpočetní geometrie Algoritmy výpočetní geometrie prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Pavel Tvrdík, 2010 Efektivní algoritmy (BI-EFA)

Více

ALS1 Přednáška 1. Pravěpodobnost, náhodná proměnná, očekávaná hodnota náhodné proměnné, harmonická čísla

ALS1 Přednáška 1. Pravěpodobnost, náhodná proměnná, očekávaná hodnota náhodné proměnné, harmonická čísla ALS Přednáška Pravěpodobnost, náhodná proměnná, očekávaná hodnota náhodné proměnné, harmonická čísla Prostor elementárních jevů S je množina, jejíž prvky se nazývají elementární jev. Jev je podmnožina

Více

Hašování. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 13.

Hašování. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 13. Hašování doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 13. února 2019 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Hašování 375 / 397 Osnova přednášky

Více

Rekurzivní algoritmy

Rekurzivní algoritmy Rekurzivní algoritmy prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Pavel Tvrdík, 2010 Efektivní algoritmy (BI-EFA) ZS

Více

2 Datové struktury. Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky

2 Datové struktury. Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky 25 Pole Datová struktura kolekce elementů (hodnot či proměnných), identifikovaných jedním nebo více indexy, ze kterých

Více

HASHING GENERAL Hashovací (=rozptylovací) funkce

HASHING GENERAL Hashovací (=rozptylovací) funkce Níže uvedené úlohy představují přehled otázek, které se vyskytly v tomto nebo v minulých semestrech ve cvičení nebo v minulých semestrech u zkoušky. Mezi otázkami semestrovými a zkouškovými není žádný

Více

Vyhledávání. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 12.

Vyhledávání. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 12. Vyhledávání doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 12. září 2016 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Vyhledávání 201 / 344 Osnova přednášky

Více

Pokročilé haldy. prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc. Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Pavel Tvrdík, 2010

Pokročilé haldy. prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc. Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Pavel Tvrdík, 2010 Pokročilé haldy prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Pavel Tvrdík, 2010 Efektivní algoritmy (I-EFA) ZS 2010/11,

Více

vyhledávací stromové struktury

vyhledávací stromové struktury 0.05.0 vyhledávací algoritmy Brute Force, Binary Search, Interpolation Search indexové soubory Dense index, Sparse index, Multilevel index transformační funkce Perfect Hash Close Hash Table Open Hash Table

Více

Algoritmy I, složitost

Algoritmy I, složitost A0B36PRI - PROGRAMOVÁNÍ Algoritmy I, složitost České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická v 1.01 Rychlost... Jeden algoritmus (program, postup, metoda ) je rychlejší než druhý. Co ta věta znamená??

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Třídění, vyhledávání Daniela Szturcová

Více

Algoritmy II. Otázky k průběžnému testu znalostí

Algoritmy II. Otázky k průběžnému testu znalostí Algoritmy II Otázky k průběžnému testu znalostí Revize ze dne 19. února 2018 2 Lineární datové struktury 1 1. Vysvětlete co znamená, že zásobník představuje paměť typu LIFO. 2. Co je to vrchol zásobníku?

Více

AVL stromy. pro každý uzel u stromu platí, že rozdíl mezi výškou jeho levého a pravého podstromu je nejvýše 1 stromy jsou samovyvažující

AVL stromy. pro každý uzel u stromu platí, že rozdíl mezi výškou jeho levého a pravého podstromu je nejvýše 1 stromy jsou samovyvažující Stromy 2 AVL AVL stromy jména tvůrců stromů: dva Rusové Adelson-Velskii, Landis vyvážené binární stromy pro každý uzel u stromu platí, že rozdíl mezi výškou jeho levého a pravého podstromu je nejvýše 1

Více

B3B33ALP - Algoritmy a programování - Zkouška z předmětu B3B33ALP. Marek Boháč bohacm11

B3B33ALP - Algoritmy a programování - Zkouška z předmětu B3B33ALP. Marek Boháč bohacm11 333LP - lgoritmy a programování - Zkouška z předmětu 333LP Jméno Příjmení Už. jméno Marek oháč bohacm11 Zkouškový test Otázka 1 Jaká je hodnota proměnné count po vykonání následujícího kódu: data=[4,4,5,5,6,6,6,7,7,7,7,8,8]

Více

Třetí skupina zadání projektů do předmětu Algoritmy II, letní semestr 2017/2018

Třetí skupina zadání projektů do předmětu Algoritmy II, letní semestr 2017/2018 Třetí skupina zadání projektů do předmětu Algoritmy II, letní semestr 2017/2018 doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. 24. dubna 2018 Verze zadání 24. dubna 2018 První verze 1 1 Hašovací tabulka V tomto zadání

Více

Abstraktní datové typy

Abstraktní datové typy Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Abstraktní datové typy BI-PA2, 2011, Přednáška 10 1/27 Abstraktní datové typy Ing. Josef Vogel, CSc Katedra softwarového inženýrství Katedra teoretické informatiky,

Více

B3B33ALP - Algoritmy a programování - Zkouška z předmětu B3B33ALP. Marek Boháč bohacm11

B3B33ALP - Algoritmy a programování - Zkouška z předmětu B3B33ALP. Marek Boháč bohacm11 Jméno Příjmení Už. jméno Marek oháč bohacm11 Zkouškový test Otázka 1 Jaká je hodnota proměnné count po vykonání následujícího kódu: data=[4,4,5,5,6,6,6,7,7,7,7,8,8] count=0 for i in range(1,len(data)):

Více

vyhledávací stromové struktury

vyhledávací stromové struktury vyhledávací algoritmy Brute Force Binary Search Interpolation Search indexové soubory Dense index, Sparse index transformační funkce Perfect Hash, Close Hash Table, Open Hash Table vyhledávací stromové

Více

Algoritmizace Hashing II. Jiří Vyskočil, Marko Genyg-Berezovskyj 2010

Algoritmizace Hashing II. Jiří Vyskočil, Marko Genyg-Berezovskyj 2010 Hashing II Jiří Vyskočil, Marko Genyg-Berezovskyj 010 Srůstající hashování (coalesced hashing) Znám předem počet prvků (odhad) Z důvodů efektivity nechci ukazatele (mezi prvky). Na jednu pozici tabulky

Více

5. Vyhledávání a řazení 1

5. Vyhledávání a řazení 1 Jiří Vokřínek, 2016 B6B36ZAL - Přednáška 5 1 Základy algoritmizace 5. Vyhledávání a řazení 1 doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze

Více

Numerická stabilita algoritmů

Numerická stabilita algoritmů Numerická stabilita algoritmů Petr Tichý 9. října 2013 1 Numerická stabilita algoritmů Pravidla v konečné aritmetice Pro počítání v konečné aritmetice počítače platí určitá pravidla, která jsou důležitá

Více

Tabulka. Často jde nejenom o dynamickou množinu, ale i statickou množinu. Matematické tabulky statická množina

Tabulka. Často jde nejenom o dynamickou množinu, ale i statickou množinu. Matematické tabulky statická množina Tabulka Často jde nejenom o dynamickou množinu, ale i statickou množinu Matematické tabulky statická množina x cos x 0,0 1,000 0,1 0,995 0,2 0,980 0,3 0,955 0,4 0,921 0,5 0,878 0,6 0,825 0,7 0,765 0,8

Více

POZOR klíč NENÍ index (adresa), ale podle klíče se hodnoty ukládají na indexy (adresy).

POZOR klíč NENÍ index (adresa), ale podle klíče se hodnoty ukládají na indexy (adresy). Hashovací tabulka = Hash table Hashovací tabulka (hash table, rozptýlená tabulka, hešovací tabulka) je datová struktura, která slouží k ukládání dvojic klíč-hodnota. kombinuje výhody vyhledávání pomocí

Více

Algoritmizace Dynamické programování. Jiří Vyskočil, Marko Genyg-Berezovskyj 2010

Algoritmizace Dynamické programování. Jiří Vyskočil, Marko Genyg-Berezovskyj 2010 Dynamické programování Jiří Vyskočil, Marko Genyg-Berezovskyj 2010 Rozděl a panuj (divide-and-conquer) Rozděl (Divide): Rozděl problém na několik podproblémů tak, aby tyto podproblémy odpovídaly původnímu

Více

Tabulka. Datová struktura, která umožňuje vkládat a později vybírat informace podle identifikačního klíče. Mohou být:

Tabulka. Datová struktura, která umožňuje vkládat a později vybírat informace podle identifikačního klíče. Mohou být: ADT Tabulka Datová struktura, která umožňuje vkládat a později vybírat informace podle identifikačního klíče. Mohou být: pevně definované (LUT Look Up Table) s proměnným počtem položek Konvence: Tabulka

Více

NEJKRATŠÍ CESTY I. Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické informatiky, FIT České vysoké učení technické v Praze

NEJKRATŠÍ CESTY I. Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické informatiky, FIT České vysoké učení technické v Praze NEJKRATŠÍ CESTY I Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické informatiky, FIT České vysoké učení technické v Praze BI-GRA, LS 2010/2011, Lekce 7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

Další příklady. Katedra softwarového inženýrství. Katedra teoretické informatiky, Fakulta informačních technologii, ČVUT v Praze. Karel Müller, 2011

Další příklady. Katedra softwarového inženýrství. Katedra teoretické informatiky, Fakulta informačních technologii, ČVUT v Praze. Karel Müller, 2011 Karel Müller (ČVUT FIT) BI-PA2, 2011, Cvičení 11-13 1/5 Katedra softwarového inženýrství Katedra teoretické informatiky, Fakulta informačních technologii, ČVUT v Praze Karel Müller, 2011 Programování a

Více

Časová a prostorová složitost algoritmů

Časová a prostorová složitost algoritmů .. Časová a prostorová složitost algoritmů Programovací techniky doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. ústav informatiky PEF MENDELU v Brně rybicka@mendelu.cz Hodnocení algoritmů Programovací techniky Časová a prostorová

Více

Topics. Vyhledávání, zejména rozptylování. Slovník - Dictionary. Vyhledávání. Rozptylování - Hashing. Rozptylování - Hashing

Topics. Vyhledávání, zejména rozptylování. Slovník - Dictionary. Vyhledávání. Rozptylování - Hashing. Rozptylování - Hashing 8..007 Datové struktury a algoritmy Vyhlednávání Topics ást Vyhledávání, zejména rozptylování Petr Felkel Rozptylování (hashing) Rozptylovací funkce ešení kolizí Z et zené rozptylování Otev ené rozptylování

Více

Lineární datové struktury

Lineární datové struktury Lineární datové struktury doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 13. března 2017 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Lineární datové

Více

Přednáška. Správa paměti II. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012

Přednáška. Správa paměti II. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Přednáška Správa paměti II. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského

Více

Da D to t v o é v ty t py IB111: Datové typy

Da D to t v o é v ty t py IB111: Datové typy Datové typy IB111: Datové typy Data a algoritmizace jaká data potřebuji pro vyřešení problému? jak budu data reprezentovat? jaké operaci s nimi potřebuji provádět? Navržení práce s daty je velice důležité

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Datové struktury Daniela Szturcová

Více

8. RSA, kryptografie s veřejným klíčem. doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

8. RSA, kryptografie s veřejným klíčem. doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc. Bezpečnost 8. RSA, kryptografie s veřejným klíčem doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových systémů Příprava studijních programů

Více

Časová složitost / Time complexity

Časová složitost / Time complexity Časová složitost / Time complexity Jan Kybic http://cmp.felk.cvut.cz/~kybic kybic@fel.cvut.cz 2016 2018 1 / 24 Složitost algoritmů Algorithm complexity Časová a paměťová složitost Trvání výpočtu v závislosti

Více

PROHLEDÁVÁNÍ GRAFŮ. Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické informatiky, FIT České vysoké učení technické v Praze

PROHLEDÁVÁNÍ GRAFŮ. Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické informatiky, FIT České vysoké učení technické v Praze PROHLEDÁVÁNÍ GRAFŮ Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické informatiky, FIT České vysoké učení technické v Praze BI-GRA, LS 2010/2011, Lekce 4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

bin arn ı vyhled av an ı a bst Karel Hor ak, Petr Ryˇsav y 23. bˇrezna 2016 Katedra poˇ c ıtaˇ c u, FEL, ˇ CVUT

bin arn ı vyhled av an ı a bst Karel Hor ak, Petr Ryˇsav y 23. bˇrezna 2016 Katedra poˇ c ıtaˇ c u, FEL, ˇ CVUT binární vyhledávání a bst Karel Horák, Petr Ryšavý 23. března 2016 Katedra počítačů, FEL, ČVUT Příklad 1 Naimplementujte binární vyhledávání. Upravte metodu BinarySearch::binarySearch. 1 Příklad 2 Mysĺım

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Stromy 1 / 32 Obsah přednášky Pole a seznamy Stromy Procházení stromů Binární stromy Procházení BS Binární vyhledávací stromy 2 / 32 Pole Hledání v poli metodou půlení intervalu

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Stromy. Strom: souvislý graf bez kružnic využití: počítačová grafika seznam objektů efektivní vyhledávání výpočetní stromy rozhodovací stromy

Stromy. Strom: souvislý graf bez kružnic využití: počítačová grafika seznam objektů efektivní vyhledávání výpočetní stromy rozhodovací stromy Stromy úvod Stromy Strom: souvislý graf bez kružnic využití: počítačová grafika seznam objektů efektivní vyhledávání výpočetní stromy rozhodovací stromy Neorientovaný strom Orientovaný strom Kořenový orientovaný

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Datové struktury Daniela Szturcová

Více

Prohledávání do šířky = algoritmus vlny

Prohledávání do šířky = algoritmus vlny Prohledávání do šířky = algoritmus vlny - souběžně zkoušet všechny možné varianty pokračování výpočtu, dokud nenajdeme řešení úlohy průchod stromem všech možných cest výpočtu do šířky, po vrstvách (v každé

Více

Základy matematické analýzy

Základy matematické analýzy Základy matematické analýzy Spojitost funkce Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 1, Ing. Daniel Vašata 2 1 tomas.kalvoda@fit.cvut.cz 2 daniel.vasata@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

Základy algoritmizace. Pattern matching

Základy algoritmizace. Pattern matching Základy algoritmizace Pattern matching 1 Pattern matching Úloha nalézt v nějakém textu výskyty zadaných textových vzorků patří v počítačové praxi k nejfrekventovanějším. Algoritmy, které ji řeší se používají

Více

ORIENTOVANÉ GRAFY, REPREZENTACE GRAFŮ

ORIENTOVANÉ GRAFY, REPREZENTACE GRAFŮ ORIENTOVANÉ GRAFY, REPREZENTACE GRAFŮ Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické informatiky, FIT České vysoké učení technické v Praze BI-GRA, LS 2/2, Lekce Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Náplň. v.0.03 16.02.2014. - Jednoduché příklady na práci s poli v C - Vlastnosti třídění - Způsoby (algoritmy) třídění

Náplň. v.0.03 16.02.2014. - Jednoduché příklady na práci s poli v C - Vlastnosti třídění - Způsoby (algoritmy) třídění Náplň v.0.03 16.02.2014 - Jednoduché příklady na práci s poli v C - Vlastnosti třídění - Způsoby (algoritmy) třídění Spojení dvou samostatně setříděných polí void Spoj(double apole1[], int adelka1, double

Více

Michal Krátký. Úvod do programování. Cíl kurzu. Podmínky získání zápočtu III/III

Michal Krátký. Úvod do programování. Cíl kurzu. Podmínky získání zápočtu III/III Michal Krátký Úvod do programování Michal Krátký 1,Jiří Dvorský 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programování, 2004/2005 tel.: +420 596 993 239 místnost: A1004 mail: michal.kratky@vsb.cz

Více

Historie matematiky a informatiky Cvičení 2

Historie matematiky a informatiky Cvičení 2 Historie matematiky a informatiky Cvičení 2 Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph. D., KAM, FIT ČVUT v Praze 2014 Evropský sociální fond Investujeme do vaší budoucnosti Alena Šolcová Číselně teoretické funkce (Number-Theoretic

Více

Trénování sítě pomocí učení s učitelem

Trénování sítě pomocí učení s učitelem Trénování sítě pomocí učení s učitelem! předpokládá se, že máme k dispozici trénovací množinu, tj. množinu P dvojic [vstup x p, požadovaný výstup u p ]! chceme nastavit váhy a prahy sítě tak, aby výstup

Více

Algoritmizace. Jiří Vyskočil, Marko Genyg-Berezovskyj 2010

Algoritmizace. Jiří Vyskočil, Marko Genyg-Berezovskyj 2010 Jiří Vyskočil, Marko Genyg-Berezovskyj 2010 Úvod stránky předmětu: https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b33alg/start cíle předmětu Cílem je schopnost samostatné implementace různých variant základních

Více

Obsah. Euler-Fermatova věta. Reziduální aritmetika. 3. a 4. přednáška z kryptografie

Obsah. Euler-Fermatova věta. Reziduální aritmetika. 3. a 4. přednáška z kryptografie Obsah Počítání modulo n a jeho časová složitost 3. a 4. přednáška z kryptografie 1 Počítání modulo n - dokončení Umocňování v Zn 2 Časová složitost výpočtů modulo n Asymptotická notace Základní aritmetické

Více

bfs, dfs, fronta, zásobník, prioritní fronta, halda

bfs, dfs, fronta, zásobník, prioritní fronta, halda bfs, dfs, fronta, zásobník, prioritní fronta, halda Petr Ryšavý 20. září 2016 Katedra počítačů, FEL, ČVUT prohledávání grafů Proč prohledávání grafů Zkontrolovat, zda je sít spojitá. Hledání nejkratší

Více

NP-ÚPLNÉ PROBLÉMY. Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické informatiky, FIT České vysoké učení technické v Praze

NP-ÚPLNÉ PROBLÉMY. Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické informatiky, FIT České vysoké učení technické v Praze NP-ÚPLNÉ PROBLÉMY Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Katedra teoretické informatiky, FIT České vysoké učení technické v Praze BI-GRA, LS 2010/2011, Lekce 13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do

Více

Programování 3. hodina. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra informatiky a matematiky Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní 2015

Programování 3. hodina. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra informatiky a matematiky Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní 2015 Programování 3. hodina RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra informatiky a matematiky Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní 2015 Umíme z minulé hodiny Implementace zásobníku a fronty pomocí

Více

10. Složitost a výkon

10. Složitost a výkon Jiří Vokřínek, 2016 B6B36ZAL - Přednáška 10 1 Základy algoritmizace 10. Složitost a výkon doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Jiří

Více

Standardní algoritmy vyhledávací.

Standardní algoritmy vyhledávací. Standardní algoritmy vyhledávací. Vyhledávací algoritmy v C++ nám umožňují vyhledávat prvky v datových kontejnerech podle různých kritérií. Také se podíváme na vyhledávání metodou půlením intervalu (binární

Více

IB111 Úvod do programování skrze Python

IB111 Úvod do programování skrze Python Vyhledávání, řazení, složitost IB111 Úvod do programování skrze Python 2012 Otrávené studny 8 studen, jedna z nich je otrávená laboratorní rozbor dokáže rozpoznat přítomnost jedu ve vodě je drahý (je časově

Více

Vyvažování a rotace v BVS, všude se předpokládá AVL strom

Vyvažování a rotace v BVS, všude se předpokládá AVL strom Vyvažování a rotace v BVS, všude se předpokládá AVL strom 1. Jednoduchá levá rotace v uzlu u má operační složitost a) závislou na výšce levého podstromu uzlu u b) mezi O(1) a Θ(n) c) závislou na hloubce

Více

Jazyk C++ II. STL knihovna kontejnery část 2

Jazyk C++ II. STL knihovna kontejnery část 2 Jazyk C++ II STL knihovna kontejnery část 2 AR 2013/2014 Jazyk C++ II Asociativní kontejnery Slovníky u kterých pořadí dat nemá smysl. Kontejner si sám určuje, kam který údaj uloží. Údaje mají tvar klíč/hodnota.

Více

Spojová implementace lineárních datových struktur

Spojová implementace lineárních datových struktur Spojová implementace lineárních datových struktur doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 13. března 2017 Jiří Dvorský (VŠB

Více

Abstraktní datové typy II.

Abstraktní datové typy II. Datové struktury a algoritmy Abstraktní datové typy II. Karel Richta a kol. Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Karel Richta a kol., 2012 Datové struktury a algoritmy,

Více

Základní informace o předmětu Otázka:

Základní informace o předmětu Otázka: Základní informace o předmětu Otázka: Proč vůbec porovnávat algoritmy? Vlastnosti algoritmů přirozenost a stabilita algoritmu časová náročnost algoritmu asymetrická a asymptotická časová náročnost algoritmů

Více

Prioritní fronta, halda

Prioritní fronta, halda Prioritní fronta, halda Priority queue, heap Jan Kybic http://cmp.felk.cvut.cz/~kybic kybic@fel.cvut.cz 2016 2018 1 / 26 Prioritní fronta Halda Heap sort 2 / 26 Prioritní fronta (priority queue) Podporuje

Více

Princip funkce počítače

Princip funkce počítače Princip funkce počítače Princip funkce počítače prvotní úlohou počítačů bylo zrychlit provádění matematických výpočtů první počítače kopírovaly obvyklý postup manuálního provádění výpočtů pokyny pro zpracování

Více

Kombinatorická minimalizace

Kombinatorická minimalizace Kombinatorická minimalizace Cílem je nalézt globální minimum ve velké diskrétní množině, kde může být mnoho lokálních minim. Úloha obchodního cestujícího Cílem je najít nejkratší cestu, která spojuje všechny

Více

Aplikovaná numerická matematika - ANM

Aplikovaná numerická matematika - ANM Aplikovaná numerická matematika - ANM 3 Řešení soustav lineárních rovnic iterační metody doc Ing Róbert Lórencz, CSc České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Složitost algoritmů. Třídění Přednáška 8 16. listopadu 2009 Který algoritmus je "lepší"? Různé algoritmy, které řeší stejnou úlohu zbytek = p % i; zbytek = p - p/i*i;

Více

Hašování (Vyhledávání metodou transformace klíče)

Hašování (Vyhledávání metodou transformace klíče) Hašování (Vyhledávání metodou transformace klíče) Velmi účinnou vyhledávací metodou je hašování. Pro její anglický název hashing se poměrně obtížně hledá vhodný překlad do českého jazyka, proto zůstaneme

Více

Programování: základní konstrukce, příklady, aplikace. IB111 Programování a algoritmizace

Programování: základní konstrukce, příklady, aplikace. IB111 Programování a algoritmizace Programování: základní konstrukce, příklady, aplikace IB111 Programování a algoritmizace 2011 Připomenutí z minule, ze cvičení proměnné, výrazy, operace řízení výpočtu: if, for, while funkce příklady:

Více

Aplikovaná numerická matematika

Aplikovaná numerická matematika Aplikovaná numerická matematika 6. Metoda nejmenších čtverců doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových systémů Příprava studijních

Více

Katedra informatiky a výpočetní techniky. 10. prosince Ing. Tomáš Zahradnický doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Katedra informatiky a výpočetní techniky. 10. prosince Ing. Tomáš Zahradnický doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc. Katedra informatiky a výpočetní techniky České vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická Ing. Tomáš Zahradnický doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc. 10. prosince 2007 Pamět ové banky S výhodou používáme

Více

Různé algoritmy mají různou složitost

Různé algoritmy mají různou složitost / 1 Různé algoritmy mají různou složitost 1/ 1 Rychlost... Jeden algoritmus (program, postup, metoda ) je rychlejší než druhý. Co ta věta znamená?? 2/ 1 Asymptotická složitost y y x x Každému algoritmu

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se seznamem a stromem. Jejich konstrukci, užití a základní vlastnosti.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se seznamem a stromem. Jejich konstrukci, užití a základní vlastnosti. Seznamy a stromy Cílem kapitoly je seznámit studenta se seznamem a stromem. Jejich konstrukci, užití a základní vlastnosti. Klíčové pojmy: Seznam, spojový seznam, lineární seznam, strom, list, uzel. Úvod

Více

ALGORITMY A DATOVÉ STRUKTURY

ALGORITMY A DATOVÉ STRUKTURY Název tématického celku: Cíl: ALGORITMY A DATOVÉ STRUKTURY Metodický list č. 1 Časová složitost algoritmů Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení potřebných pojmů a definic nutných k popisu

Více

11. Tabu prohledávání

11. Tabu prohledávání Jan Schmidt 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Zimní semestr 2011/12 MI-PAA EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Binární vyhledávací stromy pokročilé partie

Binární vyhledávací stromy pokročilé partie Binární vyhledávací stromy pokročilé partie KMI/ALS lekce Jan Konečný 30.9.204 Literatura Cormen Thomas H., Introduction to Algorithms, 2nd edition MIT Press, 200. ISBN 0-262-5396-8 6, 3, A Knuth Donald

Více

Operační systémy. Jednoduché stránkování. Virtuální paměť. Příklad: jednoduché stránkování. Virtuální paměť se stránkování. Memory Management Unit

Operační systémy. Jednoduché stránkování. Virtuální paměť. Příklad: jednoduché stránkování. Virtuální paměť se stránkování. Memory Management Unit Jednoduché stránkování Operační systémy Přednáška 8: Správa paměti II Hlavní paměť rozdělená na malé úseky stejné velikosti (např. 4kB) nazývané rámce (frames). Program rozdělen na malé úseky stejné velikosti

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Vyhledávání, vkládání, odstraňování Vyhledání hodnoty v nesetříděném poli Vyhledání hodnoty v setříděném poli Odstranění hodnoty z pole Vkládání hodnoty do pole Verze pro akademický

Více

5. Dynamické programování

5. Dynamické programování 5. Dynamické programování BI-EP1 Efektivní programování 1 ZS 2011/2012 Ing. Martin Kačer, Ph.D. 2010-11 Martin Kačer Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické

Více

Šifrová ochrana informací věk počítačů PS5-2

Šifrová ochrana informací věk počítačů PS5-2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Šifrová ochrana informací věk počítačů PS5-2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 2 Osnova

Více

Složitost algoritmů. Karel Richta a kol. Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Karel Richta a kol.

Složitost algoritmů. Karel Richta a kol. Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Karel Richta a kol. Složitost algoritmů Karel Richta a kol. Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Karel Richta a kol., 2017 Datové struktury a algoritmy, B6B36DSA 02/2017, Lekce 3

Více

Robert Haken [MVP ASP.NET/IIS, MCT] software architect, HAVIT, Základní algoritmy v praxi

Robert Haken [MVP ASP.NET/IIS, MCT] software architect, HAVIT, Základní algoritmy v praxi Robert Haken [MVP ASP.NET/IIS, MCT] software architect, HAVIT, s.r.o. haken@havit.cz, @RobertHaken Základní algoritmy v praxi Agenda Intro Řazení Vyhledávání Datové struktury LINQ to Objects Intro Asymptotická

Více

bfs, dfs, fronta, zásobník, prioritní fronta, halda

bfs, dfs, fronta, zásobník, prioritní fronta, halda bfs, dfs, fronta, zásobník, prioritní fronta, halda Petr Ryšavý 19. září 2017 Katedra počítačů, FEL, ČVUT prohledávání grafů Proč prohledávání grafů Zkontrolovat, zda je sít spojitá. Hledání nejkratší

Více

Aplikace. vliv na to, jakou mají strukturu i na to, jak pracné je je vyvinout. Bylo vypozorováno, že aplikace je možné rozdělit do skupin

Aplikace. vliv na to, jakou mají strukturu i na to, jak pracné je je vyvinout. Bylo vypozorováno, že aplikace je možné rozdělit do skupin Aplikace Aplikace se liší tím, k jakému účelu jsou tvořeny. To má vliv na to, jakou mají strukturu i na to, jak pracné je je vyvinout. Bylo vypozorováno, že aplikace je možné rozdělit do skupin s podobnou

Více

TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS

TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS Číslo otázky : 13. Otázka : Základní datové struktury (pole, zásobník, binární strom atd.), datové struktury vhodné pro fyzickou implementaci relačních dat v SŘBD (hašovací

Více

Databáze I. 5. přednáška. Helena Palovská

Databáze I. 5. přednáška. Helena Palovská Databáze I 5. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz SQL jazyk definice dat - - DDL (data definition language) Základní databáze, schemata, tabulky, indexy, constraints, views DATA Databáze/schéma

Více