Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok Vypracoval: Ivan Jirovský, ředitel školy Červenec 2014

2 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 odst. 3 zákona 561 / 2004 Sb. (školský zákon) a 7 vyhlášky o náležitostech výročních zpráv a zahrnuje zejména: - základní údaje o škole, - přehled oborů vzdělávání, - přehled pracovníků, - údaje o přijímacím řízení, - údaje o výsledcích vzdělávání, - údaje o výsledcích inspekční činnosti, - údaje o mimoškolních aktivitách, - zařazení vzdělávací oblasti Výchova k povolání, - údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, - údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, - základní údaje o hospodaření školy. 1. Základní údaje o škole: Název subjektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽICE Právní forma: Příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Adresa ředitelství: Kněžice 215, Kněžice Internetová adresa: Zřizovatel: Obec Kněžice, Kněžice 1 Ředitel,statutární orgán školy: Ivan Jirovský Zástupce statutárního orgánu Mgr. Jana Kružíková Součásti: 1. Mateřská škola: Kněžice 273, tel kapacita 78 dětí, IZO vedoucí učitelka: Pavla Cahová 2. Základní škola: Kněžice 215, tel kapacita 300 žáků, IZO ředitel: Ivan Jirovský 3. Školní družina: Kněžice 273, tel kapacita 35 žáků, IZO vychovatelka: Marie Honsová 4. Školní jídelna: Kněžice 274, tel

3 kapacita 420 jídel, IZO vedoucí ŠJ: Marie Ferdová 5. Školní jídelna výdejna: Kněžice 273, tel kapacita 78 stravovaných, IZO vedoucí: M. Ferdová Základní škola Kněžice spadá do působnosti: Magistrátu města Jihlavy Krajského úřadu kraje Vysočina odboru školství, kultury, odboru školství, mládeže a sportu zdravotnictví a tělovýchovy Žižkova 57 Masarykovo náměstí Jihlava Jihlava tel tel , Žáci Ve školním roce navštěvovalo ZŠ Kněžice k žáků. Na prvním stupni 74 žáků - 38 chlapců, 36 dívek a na druhém stupni 45 žáků 25 chlapců a 20 dívek. K přestoupili 2 sourozenci (I.a III. třída) do ZŠ v Jihlavě. V jednom případě se tak stalo na doporučení PPP. V druhém pololetí opustil školu 1 žák VI. třídy, který také přestoupil na ZŠ do Jihlavy. Průměrný počet žáků ve třídě je 19,8. Nejpočetnější je třída třetí 30 žáků, (spojený III.+V. ročník) nejméně početná je třída žáků (příloha č. 1). K ukončilo v deváté třídě povinnou školní docházku 12 žáků, kteří si podali přihlášky na střední školy a učiliště (příloha č. 2). Vzhledem k velkému přesahu nabídky neměli naši absolventi v přijímacím řízení vážnější problémy a většina se dostala na zvolený obor. Výchova k volbě povolání je zapracována do ŠVP. Žákům i rodičům napomáhá při volbě povolání třídní učitel IX. třídy pověřený profesním a kariérovým poradenstvím. Devátá třída se zúčastnila instruktáže orientované na získání základních dovedností potřebných při volbě povolání. Organizoval ji Úřad práce v Třebíči. Výstavu veletrh vzdělávání Didacta mohli navštívit zájemci individuálně mimo vyučování. Před zahájením školního roku se mělo uskutečnit komisionální přezkoušení jedné žákyně, která se však nedostavila. Škola eviduje 14 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Třídní učitelé pověření výchovným poradenstvím koordinují spolu se ZŘŠ dodržování doporučených opatření, včetně

4 tvorby a naplňování individuálních vzdělávacích plánů pro 7 žáků. Žáci jsou do výuky zapojeni podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny formou individuální integrace. Školu navštěvují specialisté ze SPC a PPP, kteří na místě konzultují s vyučujícími formy a metody práce s žáky. 3. Přijímací řízení proběhl zápis dětí do první třídy pro školní rok 2014/2015. K zápisu se dostavilo 18 dětí, z toho 2 po odkladu z minulého roku. Ve správním řízení požádali zákonní zástupci jednoho z dětí o odklad školní docházky. Vzhledem k tomu, že žádost byla podložena požadovanými doklady a byly splněny i další podmínky, ředitel školy jim vyhověl. 4. Vzdělávací nabídka Ve všech ročnících se výuka realizovala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j. ZSKn 255/2007 se schválenými úpravami k Děti se specifickými poruchami učení individuálně integrované jsou vzdělávány podle doporučených výchovně vzdělávacích opatření, respektive podle individuálních plánů vzdělávání. Nabídka je vedena snahou poskytovat základní vzdělávání s co nejširším záběrem různých doplňkových aktivit. Vychází se při tom především ze zájmu žáků s přihlédnutím k názoru rodičů, učitelů i posouzení možností školy. Nabídka je směřována především do oblastí výchov, výuky cizích jazyků a ICT (příloha č. 3 B). Rozsah zájmových útvarů činí 16 hodin týdně (175 žáků). ŠD sdružuje ve 2 zájmových útvarech (2 hod.) celkem 44 zájemců. Po zvážení počtu dětí ve třídách, posouzení možností školy hledíce k BOZP a v souladu se vzdělávacími programy jsme přistoupili v několika případech k dělené výuce, nebo spojování žáků z více tříd do skupin. 5. Projekty 1. Žáci si v rámci projektové výuky podle svých možností samostatně organizovali třídní výlety a exkurze. Jejich činnost zahrnovala výběr místa, vhodné trasy, způsob dopravy, ubytování, zjištění cen, turistických zajímavostí, sestavení objednávky, rozpočtu apod. Prezentace se po skončení výletů uskutečnily formou příspěvků do školního časopisu i na třídních nástěnkách obsahujících fotodokumentaci, další informace s odkazy a vyhodnocením akce s

5 osobními stanovisky a dojmy dětí. 2. Pokračoval projekt vydávání školního časopisu Poškolák. Pod metodickým vedením vyučující ČJ Jany Děchtěrenkové se kroužek redakční rada snaží zapojit další žáky a seznámit je s některými aspekty mediální práce a výchovy. Časopis se zapojil i do prezentace a informování o projektech, do kterých je škola zapojena. 3. Vyučující zapojeni do projektu,,šablony" pracovali na jeho dokončení. Koordinaci a vypracování monitorovacích zpráv zajišťovala podle pokladů Českomoravských informačních systémů ZŘŠ. Učebna VYT vybavená v rámci projektu je plně zapojena do výuky i testování žáků. V průběhu druhého pololetí se řešilo vybavení školy interaktivní tabulí dodanou v rámci tohoto projektu. 4. ZŠ Kněžice se spolu s dalšími základními školami zapojila jako partner do projektu VOŠ a SŠVZZ Třebíč. Vybraní zájemci z řad žáků spolu s vyučujícími absolvovali různé praktické lekce ze široké nabídky volnočasových aktivit. 5. V průběhu druhého pololetí ZŠ s ČMIS projednala možnost zapojení do projektu Tablety do škol a byly podepsány některé dokumenty. 6. Od do je rozvržen projekt Učíme se pro život aktivně a interaktivně realizovaný s firmou MATCOMP s.r.o. mimo nezanedbatelné částky na odměny pedagogů přinese projekt i podstatné zlepšení vybavení školy v oblasti VYT. 7. Žáci školy se zapojili i do projektu Act well s mezinárodní účastí. Koordinátorem projektu pro Vysočinu byly Chaloupky o. p. s.. V rámci projektu se žáci zúčastnili pětidenního pobytu v Rakousku. Jednalo se o přírodovědně a výtvarně laděnou akci probíhající v Národním parku Lobau, ležícím 20 km východně od Vídně. Děti se seznamovaly s místní přírodou (lužním lesem). 20 kněžických dětí tam kempovalo spolu s dalšími českými, rakouskými a maďarskými třídami. Program byl veden v německém nebo anglickém jazyce. Šesťáci získali odvahu a chuť používat cizí jazyk. Nutná byla i samostatnost, umění postavit si stan a zvládnout pár dní bez postele, rodičů a počítače. Zbyl i čas na fotbálek, koupání, karty a poznání nových kamarádů. Projekt vedla za ZŠ Mgr. Jana Zeťková, stejně jako 8. Projekt Recyklohraní. Náplní tohoto projektu je seznamování dětí i veřejnosti s principy třídění odpadů. Během roku žáci plnili zadané úkoly, sbírali vybité baterie a drobný elektroodpad. Za 3000 bodů získaných v minulých třech letech získala škola další digitální fotoaparát.

6 9. Ve spoluprácí se Střední školou obchodu a služeb v Jihlavě se žáci šesté a sedmé třídy zapojili v rámci přírodovědného kroužku do poznávání širšího okolí. Hlavním tématem se stala říčka Brtnice. Žáci prozkoumali její tok v celé délce, zjišťovali stavby, které v minulosti využívaly její tok (pily, mlýny) a pořizovali dokumentaci. Výsledky prezentovali na setkáních v Jihlavě a na závěr se 6 z nich zúčastnilo pobytu a třídenní exkurze. 10. Tradiční je i dlouhodobé zapojení do projektu M. R. K. E. V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) realizovaným sdružením středisek ekologické výchovy (SSEV Pavučina). 11. V tomto roce se škola zapojila do projektu Malování barvami Země zahrnoval přednášku a besedu o složení a významu půdy, malování půdními pigmenty, získávání pigmentů z místních zdrojů, rostlin a květů. Výstupem byly výtvory realizované v hodinách výtvarné výchovy šesté třídy a v jednom odpoledni pro opravdové zájemce tříd. Výtvory byly odeslány do soutěže. V tomto projektu SONDAR CZ-AT ochrana půdy v regionu Podunají jsme spolupracovali s agenturou ZERA z Náměště nad Oslavou a SEV Chaloupky. Spolupracují i odborníci z ČR a Rakouska. 12. Téměř 10 let jsme zapojeni do charitativních projektů Fond Sidus a Život dětem přispívajícím na vybavení dětských nemocnic a léčeben. CPK CHRPA organizuje výcvik koní pro hiporehabilitaci. Uvedený výčet asi není úplný, v dalších projektech jsme zapojeni jen okrajově. Přes kritická slova vyslovená v úvodu kapitoly je třeba spravedlivě říci, že jsou zde velká pozitiva ve výchovním působení a řada úspěšných výstupů. 13. Od se připravuje zahájení projektu zaměřeného na kariérové poradenství, podporu žáků ohrožených studijním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školního vzdělávání. Zapojeno bude 30 ZŠ a ze ZŠ Kněžice 7 pedagogů. Příjemcem dotace a naším partnerem je statutární město Jihlava. 6. Další aktivity: - Od září do listopadu se uskutečnil kurz plavání realizovaný v plavecké škole Třebíč. Zapojilo se 16 dětí III. třídy a 18 dětí ze IV. třídy. Do předplaveckého výcviku se zapojila i MŠ Vystoupení agentury,,pernštejni" s programem Přemyslovci na českém trůnu IX.třída besedovala se starostou obce

7 zavírání školní zahrady exkurze IX.třídy do Jihlavských listů testování SCIO VI.třída navštívila IX. třída ÚP a hudební program v MKS jazyková animace NJ VII. a IX.třída. projekt Němčina nekouše SCIO testy 9. třída divadlo Šikulka shlédla MŠ + I.a II. třída výroba čertů se ZŠ otevřela pro všechny zájemce, kteří si mohli zhotovit svoje adventní věnce. - podobně se otevřely pro všechny příchozí,,mikulášské dílničky" zakončené v podvečer slavnostním rozsvícením vánočního stromečku. Přišel také Mikuláš se svým doprovodem a podělil dárkem nejmenší zavítalo do MŠ divadlo, představení se zúčastnila i I. a II. třída se vybraní žáci zúčastnili vernisáže na Krajském úřadě v Jihlavě Barvy Země zavítala do naší školy taneční skupina Belly teens zájezd do předvánoční Vídně agentura Trivis prezentovala svoji školu pro žáky VII. a IX. třídy se IX. třída zúčastnila prezentace oborů na SŠOS v Jihlavě program Zdravá pětka pro první stupeň koledování pěveckého kroužku návštěva stacionáře v Třebíči se žáci školy zapojili do živého betlému se zúčastnili žáci VI. IX. třídy lyžařského výcviku v Jeseníkách výukový program v ZOO Jihlava zavítalo do MŠ divadlo, představení se zúčastnila i I. a II. třída se 2 žáci 9. třídy zúčastnili v Jihlavě olympiády z ČJ se 2 žáci 9.třídy zúčastnili v Jihlavě olympiády z AJ výukový program pro první stupeň Tonda obal na cestách matematická olympiáda pro 4. a 5. třídu v Třebíči zavítalo do MŠ divadlo s představením Krtkův dárek, kterého se zúčastnila i I. a II. třída

8 matematický klokánek pro vybrané žáky 3.,6. a 9. třídy pohádka v MŠ + I.a II. třída biologická olympiáda (VII. a IX.třída) místní kolo a 7.4 projekt VOŠ a SŠVZZ Třebíč biologická olympiáda Třebíč exkurze IX.třídy do ZMM Třebíč neživá příroda proběhlo za organizace ZŠ setkání seniorů v kulturním domě v Kněžicích soutěž žáků v projektu MERKUR v Jihlavě setkání žáků v projektu MERKUR v Jihlavě - testování IV.třídy ČŠI se zúčastnila VI. třída programu Energie proběhlo testování IV. třídy se IX.třída zúčastnila oudoorového pobytu na Březové se VI. třída zúčastnila zahraničního pobytu v Rakousku (projekt Act well ) setkání v Jihlavě k projektu MERKUR výlet 2.a 4. třídy na Dalešickou přehradu prezentace projektu 9.třídy Mlýny na řece Brtničce v Jihlavě projekt SŠOS výlet 1. a 3. třída na hrad Veveří výlet 7.třídy do Jindřichova Hradce navštívil školu fotograf a pořídil tradiční závěrečné ročníkové fotografie tříd, učitelů, jednotlivců i skupin Prezentace projektu Mlýny na řece Brtničce na KrÚ v Jihlavě projekt SŠOS se celá ZŠ postupně zapojila se výukového programu Péče o chrup výlet ŠD a V.třídy do ZOO v Jihlavě prezentace zahraničního pobytu v Rakousku rodičům žáků projekt Act well prezentace projektu SŠOS Jihlava účast žáků VI.třídy na projektu SŠOS v Jihlavě - dále je škola zapojena v projektu Ovoce do škol Při výuce jsou používány schválené učebnice, ale i další odpovídající materiály. Používají se i starší zachovalé učebnice, neboť značně omezené finanční zdroje neumožňují rychlejší obnovu a

9 aktualizaci jejich fondu. Návrhy na nákup předkládají po projednání předmětové komise i jednotlivci. Berou se při tom i ohledy na ŠVP a návaznost ročníků. Výchovné působení na I. stupni bylo zaměřeno mimo jiné na samostatnost, zvládnutí školního řádu a upevnění základních návyků a pravidel chování. Důraz klademe na bezpečnost, ohleduplnost i prevenci nežádoucích forem chování. Na II. stupni bylo výchovné působení zaměřeno na samostatnost a aktivitu při získávání a třídění informací a osvojování požadovaných kompetencí. Trvalým úkolem je ukázňování, korekce nežádoucích projevů chování a prevence. Situace se však nadále nelepší. Poslední dobou se ukazuje jako závažný problém nízká úroveň čtení s porozuměním. Projevuje se to mimo jiné i na výsledcích. V souvislosti s prověřováním úrovně vzdělávání formou testů může vzniknout řada problémů z nepochopení. Významná je i volba povolání. Mimo již zmíněných aktivit měli žáci 9. třídy možnost v rámci zájmových útvarů konzultovat, doplňovat a rozšiřovat si znalosti v předmětech, ze kterých předpokládali skládání přijímacích zkoušek (ČJ, M). Trvale se snažíme posilovat různé formy autoevaluace. Žáci se opět zúčastnili několika testování. Učitelé se snaží dosažené výsledky analyzovat a na jejich základě přijímají sami, či v rámci předmětových komisí, opatření. Ve využití a správné interpretaci množství takto získaných informací máme ještě rezervy. V některých případech se jeví vypovídací schopnost výsledků testů dost sporná. I z těchto důvodů je vedena v současnosti rozsáhlé diskuze o smysluplnosti a využitelnosti plošného testování v čs. školství. Celkově lze podle výsledků naši školu hodnotit stejně jako v minulých letech jako průměr až nadprůměr ve většině kritérií a kategorií. Opět se potvrdila skutečnost z minulých let, že nejvíce jsou výsledky ovlivněny konkrétní sestavou žáků daného ročníku. Rostou i rozdíly mezi nejlepšími a nejslabšími žáky. Rovněž se objevují obtížně vysvětlitelné výkyvy a odchylky. Svůj vliv na tom zřejmě má i skutečnost, že někteří žáci z pohodlnosti nebo neschopnosti porozumět textu vůbec testové úkoly nečtou nebo je nechápou. Uchylují se v tomto případě k náhodnému výběru odpovědí. Přínos testování je také v,,dovednostech", které žáci získají při tomto způsobu prověřování. Projevují se pozitivně při přijímacím řízení s obdobnými testy. Snažíme se využívat a ověřovat nové a snad i efektivnější metody práce. Cílem školy bylo vytvoření atmosféry přiměřené náročnosti, pracovní pohody a vzájemné důvěry směřující k omezení nežádoucích jevů. Nezbytné je i trvalé úsilí o udržování dobrých vztahů s rodiči a jejich informovanosti. Nevyskytly se sice žádné vážné a neřešitelné problémy, nelze však uvést ani mnoho pozitiv. Většina učitelů se s rodiči zná, což

10 usnadňuje jednání, ale užší a pravidelné kontakty se školou udržuje jen minimum rodičů. Třídních a informativních schůzek se účastní většinou rodiče,,bezproblémových" dětí. Naopak rodiče dětí, se kterými je co řešit, se celá léta do školy nedaří dostat. Pouze v ojedinělých a závažných případech využíváme zákonné možnosti - výzvy k projednání. Někdy si rodiče chodí, i opakovaně stěžovat na různé záležitosti. Při projednávání se ukáže, že tyto výhrady nejsou často oprávněné a problémy mají původ mimo školu. Dalším negativním jevem je, že se řada věcí řeší sdružováním a diskusemi mimo školu. Přitom využíváme různých možností počínaje hovory s rodiči, zprávami v žákovských knížkách, inf. materiály až po webové stránky školy. Informace je možno získat i na vývěsce v sídle OÚ a přímo ve škole na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Na škole je v ŠVP zavedena výuka AJ jako prvního cizího jazyka a NJ jako druhého cizího jazyka. Škola má zpracován program minimální prevence negativních forem chování. Nadále pokračuje trend zhoršování situace v této oblasti. Objevuje se i více problémů ve spolupráci s rodiči. 7. Vyhodnocení účinnosti realizace Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Kněžice ve školním roce 2013/2014 V průběhu roku se v rámci školní i mimoškolní činnosti uskutečnily různé aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování. Problematika týkající se této oblasti se objevovala rovněž podle příslušných průřezových témat a tematických plánů v jednotlivých vyučovacích předmětech, v tomto školním roce byla na základě úpravy RVP do výuky zařazena také další témata (dopravní výchova, obrana státu aj.) Nabídku volnočasových aktivit pro žáky tvořily především zájmové kroužky pěvecký, přírodovědný, astronomický, atletický, angličtina hrou (1. a 2. třída), výuka náboženství, výuka hry na kytaru, korálkování, konverzace v Aj (starší žáci), v rámci školní družiny kroužek výtvarný, dovedné ruce, sportovní hry. Vytváření dobrých vztahů ve třídních kolektivech i mezi různými věkovými skupinami dětí podporovaly různé společné akce, ať už třídního nebo celoškolního charakteru společná výroba adventních věnců, Mikulášské dílničky spojené s nadílkou, nácvik živého Betléma, třídní výlety, lyžařský výcvikový kurz v Jeseníkách, outdoorový pobyt deváté třídy na Březové, týdenní pobyt šesté třídy na škole v přírodě v Rakousku (v rámci projektu Act well!!!) a další.

11 Žáci školy se zapojili do přípravy programu pro místní seniory při jejich již tradičním setkání (soužití generací) a v předvánočním čase šesťáci navštívili s dárečky Stacionář Úsměv a Domovinku v Třebíči (kontakt s mentálně postiženými a starými lidmi a seznámení s provozem těchto zařízení). Ve škole také proběhla řada výukových programů zaměřených na témata z oblasti prevence Zdravá pětka (zdravý životní styl a výživa pro třídu), Tonda obal na cestách (enviromentální výchova, zodpovědnost za životní prostředí pro všechny třídy). Žáci deváté třídy besedovali se starostou obce. Informovanost žáků byla zajišťována především třídními učiteli v třídnických hodinách, prostřednictvím nástěnky s tematikou prevence, ve školním časopisu, k dispozici je i pravidelně kontrolovaná schránka důvěry, ve které tento školní rok nebyl nalezen žádný záznam. Na rozdíl od roku předchozího jsme letos nevyužili žádnou z nabídek středisek zabývajících se oblastí prevence (Střed, Vrakbar, Bílý kruh bezpečí apod.). Po obdržení nabídky pro následující školní rok jsme předběžně domluveni na další spolupráci, konkrétní témata a termíny budou vybrány během měsíce září. 8. Organizace výuky a provozu Na škole bylo ve školním roce šest tříd a jedno oddělení ŠD. Pro nedostatek dětí v ročníku není zřízena osmá třída a na prvním stupni byli do jedné třídy spojeni žáci prvního a druhého ročníku a žáci třetího a pátého ročníku. Družina pracuje v ranním a odpoledním režimu. Odpolední provoz ŠD je ve vyhrazených prostorách budovy MŠ. Organizace školní výuky a přestávek vychází vstříc potřebám dojíždějících žáků a je v souladu s vyhláškou o ZŠ. Z didaktických, organizačně-technických, ale i ekonomických důvodů (počty žáků, vybavení a kapacita speciálních učeben, BP), jsou opět žáci některých tříd rozděleni při výuce do skupin, v jiných případech jsou tvořeny skupiny žáků z více ročníků. Pravidla rámcově vymezuje ŠVP a platné předpisy. Dělení i spojování je každoročně připravováno a aktualizováno podle situace změn v počtu žáků před zahájením školního roku. Pětkrát v průběhu školního roku zasedala pedagogická rada a jednání probíhala podle jednacího řádu. O průběhu je pořizován zápis. Jako poradní orgán ředitele školy jsou zřízeny

12 předmětové komise a metodické sdružení, které mají zpracovány plány práce. Projednávají problematiku spadající do příslušných oblastí a předkládají návrhy na projednání a řešení mimořádných záležitostí. MS a PK fungují také jako týmy pro realizaci úprav ŠVP, zpracovávaly podklady pro vlastní hodnocení školy a také připravují podklady pro projekty a zprávy o činnosti školy. Operativnější a pro školní provoz přínosnější jsou neformální schůzky a častější provozní porady svolávané podle potřeby nebo k určitému problému. Na naší škole jsou totiž prakticky všichni učitelé členy všech předmětových komisí a MS. K projednání otázek spojených s činností ŠJ je jako poradní orgán zřízena stravovací komise, ve které jsou zástupci všech zainteresovaných stran. Může se scházet nepravidelně na základě podnětů kteréhokoliv účastníka školního stravování nebo na základě připomínek z vnějšího prostředí. K řešení závažnějších problémů s chováním a vzděláváním bylo svoláno několik jednání, jejichž výsledek nebyl vždy v souladu s našimi představami. Z provozních důvodů byly ve školním roce vyhlášeny 2 volné dny pro žáky ZŠ. Ředitel školy přitom postupoval v souladu se ŠZ. 9. Pracovníci (příloha č. 4 A, B) Na základní škole pracoval ve školním roce 2013/2014 stabilizovaný kolektiv pracovníků - celkem 4 provozní zaměstnanci (2,26 úvazku), 14 pedagogických pracovníků (11,36 úvazku), včetně ŘŠ, ZŘŠ a vychovatelky ŠD (0,75 úvazku). Zájmové útvary a některé provozní činnosti se realizovaly na základě dohod (DPČ a DPP). Průměrný věk pedagogů poklesl k hranici 45 roků. Na škole nadále nejsou zastoupeny některé aprobace (D, Vv, Rv, Aj, I, ZV). Výuka je zajišťována prakticky v plném rozsahu kvalifikovanými učiteli. Aprobovanost výuky představuje cca 57 %. Neaprobovaně přednostně učí vyučující s dlouhodobou praxí a tyto skutečnosti jsou také zohledněny při stanovení priorit dalšího vzdělávání. Prolínáním vzdělávacích oblastí v ŠVP se význam aprobovanosti částečně stírá. Jistý problém představovalo přesahování úvazků z I. do II. stupně a naopak. Všichni pedagogové měli více než 1/2 svého úvazku na stupni, pro který jsou kvalifikováni. Na konci května proběhla na ZŠ 14 denní praxe studentky SŠ, která pomohla při různých administrativních činnostech. Škola zaměstnávala na zkrácený úvazek vyučující ČJ čerstvou absolventku PdF, která

13 dojížděla z Jihlavy. Tři hodiny výchov (1,4 %) vyučuje velmi kvalitně i vychovatelka ŠD. V říjnu odešla na mateřskou dovolenou třídní učitelka 1. třídy. Zastupování zajišťuje kvalifikovaná učitelka absolventka PdF dojíždějící z Třebíče. Jako pomocný dozor při některých akcích tříd se snažíme zapojit i rodiče žáků. Nepružný Zákoník práce a další právní normy přinášejí různé komplikace při zajišťování provozu. Problémy jsou spojeny zejména s organizováním vícedenních akcí (výlety, LVK) a se zastupováním. V MŠ jsou zaměstnány 4 kvalifikované učitelky (3,32 úvazku) a 1 uklízečka (1,0 úvazek). Podrobnosti viz zpráva o činnosti MŠ Kněžice příloha č. 5. V ŠJ je zaměstnáno včetně vedoucí 5 fyzických pracovníků (4,27 přepočtených). Mimo vlastní úvazky mají pracovnice ŠJ uzavřeny i dohody o činnosti, v jejichž rámci je prováděn úklid a realizuje se vedlejší hospodářská činnost vaření obědů pro cizí strávníky. Zastupování pracovníků a výpomoci jsou řešeny formou dohod mimo pracovní poměr. Počátkem ledna odešla na vlastní žádost dohodou kuchařka ŠJ. Na její místo od února nastoupila nová pracovnice, která si v průběhu druhého pololetí doplnila kvalifikaci. K rezignoval ředitel školy na svoji funkci. Obec Kněžice vyhlásila na uvolněné místo konkurz. Na základě jeho výsledků jmenovala novou ředitelkou k současnou ZŘŠ Mgr. Janu Kružíkovou. 10. Školení a další vzdělávání pracovníků (DVP) Vzdělávání pracovníků je věnována stálá pozornost. Jsou rámcově stanoveny priority, zaměřené především na podporu neaprobované výuky, výuky jazyků, ICT a různých výchovně působících aktivit. Naplňování bylo limitováno omezenou nabídkou a finančními možnostmi. Přesto se snažíme sledovat hlavní potřeby personálního rozvoje. Zvýšené nároky na další vzdělávání a získávání informací vyvolalo i zavedení ŠVP a zapojení do projektů na čerpání evropských peněz. Potřebám neodpovídá úhrn finančních prostředků normativně odvozený od snižujícího se počtu dětí. Problematické je 200 % proplácení nadpočetných hodin suplování za účastníky DVPP. Jsme také znevýhodněni vzdáleností školy od center vzdělávání ztrátami času a nutností proplácet cestovní náhrady. Zmíněné skutečnosti se projevily ve využití nabídek, z nichž některé jsou problematické

14 jak svým obsahem, tak rozsahem. Převažují rozsáhlejší akce náročné na čas i finance. Většině učitelů naopak vyhovují časově omezené (2-4 hodiny) akce s užším tematickým nebo praktickým zaměřením, probíhající v době mimo výuku. Z nich si může zájemce sestavit postupně program podle vlastních potřeb a reagovat na situaci. Při rozsáhlých kurzech se může ukázat, že část představuje balast, jiné se částečně obsahově překrývají, nebo nepokrývají požadovaný rozsah. Obzvlášť smutnou kapitolu představují akce organizované v rámci čerpání evropských peněz. V průběhu školního roku se pracovníci ZŠ zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: Seminář Aj R. Tománková VYKEV - konference EVVO J. Zeťková Počítač nejen ve výuce matematiky (šablony) J. Schwedler Kurz snowboardingu M. Švaříčková Konference Aj R. Tománková Počítač jako pomocník ve výuce M na 1.st. M. Švaříčková ČŠI Niqes iset modul školního testování J. Kružíková 9.6. BOZP a PO školení vedoucích pracovníků J. Kružíková 10/2013 3/2014 Studium pro ŘŠ J. Kružíková celoročně Anglický jazyk J. Zeťková Dále se řada pedagogů zúčastnila různých seminářů týkajících se projektů, ve kterých škola je nebo bude zapojena. Mimo uvedených pracovníků se hospodářka zúčastnila školení zaměřeného na změny v účetnictví, ředitel školení týkajících se legislativních změn, jednotliví provozní pracovníci

15 absolvovali školení obsluh kotlů a plyn. zařízení. Rovněž se uskutečnila všechna pravidelná i nepravidelná proškolení pracovníků i žáků v souladu s vnitřními organizačními normami a PO a BOZP. 11. Přehledné údaje o průběhu a výsledcích výchovně vzdělávacího procesu (VVP) (příloha č. 1) Průběh a výsledky VVP byly průběžně i za jednotlivá klasifikační období hodnoceny na poradách, schůzích předmětových komisí a na schůzích pedagogických rad. Během roku několikrát zasedla výchovná komise k individuálnímu řešení problémů s výchovou a vzděláváním. Vcelku je možno říci, že v horizontu více let se počet a závažnost různých přestupků proti školnímu řádu zvyšuje. Rovněž se horší chování a vzájemné útoky mezi dětmi. Objevuje se občas i napadání pracovníků školy. S tím souvisí i zhoršování vztahů mezi školou a některými rodiči. Objevují se nové, dříve neznámé jevy pronikající do ZŠ z vyššího stupně vzdělávání a z prostředí mimo školu. Neustále se zvyšuje počet žáků s problémovým chováním a s negativním vztahem ke vzdělání. Rodina často výchovu nezvládá a čeká od školy řešení. Při dodržování navržených opatření ale se školou nespolupracuje. Stále více času je místo výuky věnováno ukázňování žáků a řešení různých přestupků. Několik záležitostí také bylo v minulosti projednáváno, a to i opakovaně za účasti PČR a OSPOD. Neustále se zvyšují nároky na administrativu. Vypracováváme množství zpráv a hlášení o žácích, kopírujeme ŽK a TK. Přitom se v minulosti ukázala neefektivnost celého systému, který nedokázal, m.j. i vinou soudů, ani po půl roce vyřešit vcelku běžný případ. V průběhu roku byly řešeny třídními učiteli a v PR obvyklé výchovné a vzdělávací problémy. Záležitosti jednotlivých předmětů a vzdělávacích oblastí mají za úkol projednávat předmětové komise a metodické sdružení. Konzultují je navzájem i vyučující stejného předmětu. Zvláštní problematikou je udělování výchovných opatření a hodnocení chování. Přestože postupujeme v souladu s platnou legislativou, ukazuje se, že zde je značná míra subjektivity. Zpracovaná pravidla hodnocení nepředstavují vždy spolehlivou oporu a existuje tlak na jejich dopracování. Z těchto důvodů jsme po dlouhodobém konzultování a diskusích rozšířili školní řád a ŠVP v oblasti kázeňských opatření o přesnější kritéria. Praxe však současně ukazuje, že nahrazovat základní pravidla slušnosti donekonečna rozšiřovaným počtem psaných norem nemá

16 příliš smysl, neboť stejně nejsou schopny postihnout všechny situace, které mohou nastat. Podněty, připomínky nebo ústní dotazy zákonných zástupců žáků byly neprodleně s vedením školy a třídními učiteli projednávány a řešeny. Vždy apelujeme na včasnost informací ze strany rodičů. Pozornost věnujeme také podnětům a stížnostem ze strany žáků, včetně těch získaných prostřednictvím schránky důvěry. Všímáme si především příznaků, svědčících pro nebezpečný výskyt šikany, rasizmu, drog a jiných negativních jevů a forem chování. Součástí celkového hodnocení VVP byla i snaha o analýzu výsledků srovnávacích testů a dalších evaluačních nástrojů včetně jejich následného využití. 12. Soutěže Škola se snaží o zapojení maxima žáků do různých soutěží. V řadě z nich, v různých oborech a na různých úrovních, jsme opět dosáhli dobrých výsledků. Přínosná je m.j. i možnost prosazení dětí, které nemají nejlepší výsledky ve vzdělávání nebo v tradičních vědomostních disciplínách. Důležité jsou i získané zkušenosti, sebeprezentace a sebedůvěra. Uvádím alespoň stručný přehled: Olympiáda ČJ Jihlava (2 žáci) Olympiáda AJ (2 žáci) Matematická olympiáda Třebíč IV. a V. třída Biologická olympiáda VII. a IX. třída Biologická olympiáda Projekt MERKUR soutěž Jihlava Projekt MERKUR setkání Jihlava Soutěží se i ve škole. Probíhají například školní kola soutěží a olympiád. Dříve vyhlašovaný titul nejsportovnější třída a putovní plaketa nebyly letos opět uděleny. Špičkové sportovní výkony zaznamenáváme v tabulce rekordů školy. V kolektivních sportech trvají problémy s vytvářením týmů. Projevuje se tu malý počet žáků. V soutěžích mezi školami se tak střetávají fyzicky velmi rozdílní jedinci. To je důvodem, proč některé soutěže opouštíme nebo se nedaří zopakovat minulé dobré výsledky. Přistupují i komplikace se zastupováním pedagogického doprovodu soutěžících a dopravou na místo konání soutěže.

17 13. Sdružení rodičů (SR) V obci pracuje neformálně zřízená skupina rodičů (SR), která obhospodařuje dobrovolné členské příspěvky, pořádá různé akce pro děti a koordinuje svou činnost se školou i dalšími partnery. Se souhlasem rodičů organizuje škola sběr léčivých rostlin a starého papíru.v březnu jsme odvezli do papírny v Přibyslavicích více než 4t papíru. Získané finanční prostředky jsou používány především na podporu mimotřídních činností, odměny žákům za mimořádné výkony, zásluhy a aktivitu. Část prostředků byla využita i na rozvoj vybavení školy a dopravu na akce a se konaly třídní schůzky a konzultace, při kterých vyučující poskytovali rodičům informace individuálně. Mimo tyto plánované hromadné schůzky jsou pedagogičtí pracovníci připraveni v rámci své pracovní náplně kdykoliv po předchozí domluvě poskytnout rodičům potřebné informace nebo konzultace výchovného a profesního poradenství se sešel výbor SRPŠ. 14. Školská rada ŠR na naší škole nyní funguje ve třetím roce druhého funkčního období. V průběhu školního roku se sešla školská rada 2x, aby tak naplnila zákonné požadavky a projednala stanovený program. Škola je mimo to otevřena jakýmkoliv připomínkám, je připravena k dialogu a řešení vždy bez zbytečných odkladů a to i bez prostřednictví ŠR. 15. Komunitní škola a Mateřské centrum V obci provozuje činnost občanské sdružení Komunitní škola krok za krokem (dále jen KŠ). Se ZŠ spolupracuje na základě dohody. V ŠD je provozováno mateřské centrum. Mimoto škola poskytne podle možností prostory pro další pravidelné nebo nahodilé aktivity. V zájmu prohloubení komunitní funkce školy jsou prostory poskytovány bezplatně nebo za poplatek pokrývající režie. Během školního roku se takto mimo pravidelného provozu mateřského centra realizovala i řada akcí jednorázových. Přestože spolupráce s KŠ není zcela bezproblémová, představuje jistý přínos pro život obce. Do budoucna předpokládáme přesun aktivit KŠ do zrekonstruovaného objektu v bývalé kotelně MŠ a ŠJ. Nedocházelo by tak k možným kolizím s provozem školy.

18 16. Návštěvy, inspekce, revize, kontroly návštěva školy radní pro školství KrÚ, pracovník odboru školství a zástupce firmy BOSCH. Jednalo se o projekt na podporu technického vyučování prohlídka kotelny, podklad pro zpracování zprávy ing. Neméth kontrola BOZP, p. Vařeka návštěva pracovníků SPC provedl kominík kontrolu komínů byla provedena pravidelná revize tělovýchovného zařízení v ZŠ i MŠ. Součástí byly i drobné opravy a odstranění závad, včetně doporučení pro další provoz zkontroloval odborný pracovník kotle ÚT v MŠ a ŠJ další měření radonu v MŠ + návrh řešení navštívili ŠJ pracovníci hygieny a provedli běžnou kontrolu uskutečnila komise prověrku úrovně BOZP ve škole provedl technik revizi plynových zařízení v MŠ, ŠJ i ZŠ byl termín revize elektroinstalace v ŽŠ kontrola hasících zařízení. 17. Různé Škola pravidelně pronajímá tělocvičnu ke sportovním a jiným činnostem organizací, zájmových skupin i jednotlivců. Umožňujeme i konání jednorázových výukových akcí a schůzí nebo porad externím subjektům v prostorách školy. Řada žáků ve škole absolvovala pod vedením ZŘŠ individuální výuku hry na kytaru. Představitelé obce se účastní příležitostně různých akcí školy. Některé soutěže, akce místních spolků a organizací určené veřejnosti se mohly realizovat v areálu školy, případně jim škola poskytovala technické zázemí (cyklistické závody, lyžařské závody, programy pro děti a rodiče, schůze..) Školní děti se též podílely na životě obce výrobou a doručením vánočních a novoročních přání nejstarším občanům. Příležitostně zasílají žáci své výtvory také do soutěží a časopisů. Mimo to se děti zapojily i do několika jednorázových, tematicky různě zaměřených soutěží. Výtvory dětí zdobí a zlepšují vnitřní prostředí školy. Škola se také prezentuje vývěsní

19 skříňkou v budově OÚ, která poskytuje základní informace o činnosti, výsledcích a plánovaných akcích. Zdrojem dalších informací jsou webové stránky školy. Prací s dětmi a organizováním akcí pro ně se zabývají také některé organizace a spolky v obci. Škola vychází těmto aktivitám vstříc a je vždy připravena poskytnout prostory, vybavení, případně i přímou pomoc pracovníků. ZŠ ve spolupráci s OÚ Kněžice a Hrutov uspořádala v kulturním domě Kněžice setkání seniorů s programem a občerstvením. Zmíním rovněž fotografování (11.6.), které má svou dlouholetou tradici a významnou dokumentární hodnotu. Spolu s průběžně tvořenou foto i videodokumentací činnosti školy je důležitá m.j. i při organizování různých výročních akcí. V poslední době se v souvislosti s fotografováním objevují dosud neznámé problémy. K těmto účelům bylo třeba zajistit svolení formou písemného generálního souhlasu zákonných zástupců. Nabídku knih a tím i rozšíření možností četby poskytovala dětem i pracovníkům školy řada nakladatelství a členství v Klubech čtenářů. Příležitost k četbě dávala i školní a obecní knihovna. K dispozici jsou tu i různá periodika. Podpoře zájmu dětí o četbu slouží i návštěvy ŠD v obecní knihovně. Přesto se situace v úrovni čtení, čtenářské gramotnosti a celkově v zájmu o četbu nijak výrazně nelepší. Chybí porozumění textu. V provozu je již několik let informační centrum s knihovnou vybavené počítačem a dataprojektorem s interaktivní tabulí. Relativně dobrá je i vzájemná informovanost a spolupráce jednotlivých součástí školy. Děti i pracovnice z MŠ se účastní různých akcí v ZŠ a naopak. Spolupracujeme rovněž při zápisu dětí do první třídy a slavnostním předávání dětí škole. Cílem je maximální propojení vzdělávacích plánů předškolního a základního vzdělávání tak, aby byl přechod plynulý a nedocházelo k problémům. Případné výchovné či vzdělávací obtíže mohou být řešeny již v předstihu a společně. Žáci ZŠ se také podílejí na údržbě areálu MŠ. 18. Materiálně technické vybavení Škola má od obce budovu a přilehlé pozemky spolu s hřištěm v bezplatném trvalém užívání. V případě pozemků se jedná o spoluužívání s některými dalšími složkami obce i veřejností, aniž jsou stanovena jasná pravidla. Veškeré exteriéry s výjimkou hřiště MŠ a části zahrady jsou volně přístupné. Užívání budov a celého areálu školou je spojeno se zajišťováním provozu a s prováděním běžné údržby.potřebám však neodpovídají přidělené finanční prostředky ani technické vybavení.

20 Vzhledem ke stáří a stupni opotřebení budov i vybavení se projevují neustále vysoké nároky na opravy i práce investičního charakteru. Přestože bylo v minulých letech mnoho vykonáno (voda, část elektrorozvodů, osvětlení, plynofikace vytápění, oprava žákovských WC, částečná výměna oken), provedena nadstavba, kterou byly získány nové učebny, zůstává řada nevyřešených problémů. Některé uskutečněné rekonstrukce už dosluhují, nebo neodpovídají současným požadavkům. Jinde se projevuje určitá nekoncepčnost a chaotičnost vyžadující opakovaně další a další zásahy. Je to způsobeno také mj. tím, že se pouze odstraňují různé zjištěné závady bez návaznosti na potřeby celku a jasný cíl. Každoročně je na tyto skutečnosti poukazováno ve zprávě o činnosti školy a také jsou obsaženy v materiálu Vlastní hodnocení školy. Úkoly plynou i z požadavků hygieny. Závěry kontrol zasáhly do všech součástí školy. Zbývá vyřešit elektroinstalaci prostor ŠJ a tělocvičny ZŠ s přilehlým zázemím. Zásadním a neodkladným se jeví výměna oken, zateplení fasády, oprava střechy a řešení vytápění ZŠ. Od počátku školního roku 2013/14, kdy se zřizovatel začal o tuto problematiku vážněji zajímat, proběhla řada jednání, byl vypracován nový energetický audit a aktualizována nová projektová dokumentace. Orgány obce projednaly možnost financování, které se neobejde bez dotací. Podle informací, které se do školy postupně dostávaly, se realizace výběrového řízení komplikovala a protahovala padlo konečné rozhodnutí realizace akce se pro tento rok ruší. Nadějí zůstává, že se některé plánované finance použijí ještě v průběhu léta a podzimu tohoto roku na zajištění stejně nezbytných a s akcí souvisejících prací, které nejsou součástí zadávací projektové dokumentace (krytina, klempířské prvky, dešťová kanalizace.) V průběhu školního roku byla z větší části dokončena adaptace objektu bývalé kotelny MŠ a ŠJ. Po dokončení by zde mělo vzniknout víceúčelové zařízení pro výuku pracovních činností žáků, ale i provozování dalších aktivit školy a veřejnosti. K tomuto účelu bude objekt oddělen od provozu školy a je vybaven nezbytným sociálním zázemím. V době prázdnin bude prováděna jenom běžná údržba s drobnými opravami. Ve druhé polovině srpna a v přípravném týdnu proběhne generální úklid ve všech objektech školy. Stále se nedaří odstranit všechny závady. Aktuální problém představují veškeré parketové podlahy a elektroinstalace tělocvičny ZŠ. Prostředky nezbývají a tak se provádějí jenom věci nejnutnější. Čeká nás i zastínění a zakrytí pískoviště MŠ, řešení závlah travnatých ploch a oprava všech dlážděných cest.

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více