Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok Vypracoval: Ivan Jirovský, ředitel školy Červenec 2014

2 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 odst. 3 zákona 561 / 2004 Sb. (školský zákon) a 7 vyhlášky o náležitostech výročních zpráv a zahrnuje zejména: - základní údaje o škole, - přehled oborů vzdělávání, - přehled pracovníků, - údaje o přijímacím řízení, - údaje o výsledcích vzdělávání, - údaje o výsledcích inspekční činnosti, - údaje o mimoškolních aktivitách, - zařazení vzdělávací oblasti Výchova k povolání, - údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, - údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, - základní údaje o hospodaření školy. 1. Základní údaje o škole: Název subjektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽICE Právní forma: Příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Adresa ředitelství: Kněžice 215, Kněžice Internetová adresa: Zřizovatel: Obec Kněžice, Kněžice 1 Ředitel,statutární orgán školy: Ivan Jirovský Zástupce statutárního orgánu Mgr. Jana Kružíková Součásti: 1. Mateřská škola: Kněžice 273, tel kapacita 78 dětí, IZO vedoucí učitelka: Pavla Cahová 2. Základní škola: Kněžice 215, tel kapacita 300 žáků, IZO ředitel: Ivan Jirovský 3. Školní družina: Kněžice 273, tel kapacita 35 žáků, IZO vychovatelka: Marie Honsová 4. Školní jídelna: Kněžice 274, tel

3 kapacita 420 jídel, IZO vedoucí ŠJ: Marie Ferdová 5. Školní jídelna výdejna: Kněžice 273, tel kapacita 78 stravovaných, IZO vedoucí: M. Ferdová Základní škola Kněžice spadá do působnosti: Magistrátu města Jihlavy Krajského úřadu kraje Vysočina odboru školství, kultury, odboru školství, mládeže a sportu zdravotnictví a tělovýchovy Žižkova 57 Masarykovo náměstí Jihlava Jihlava tel tel , Žáci Ve školním roce navštěvovalo ZŠ Kněžice k žáků. Na prvním stupni 74 žáků - 38 chlapců, 36 dívek a na druhém stupni 45 žáků 25 chlapců a 20 dívek. K přestoupili 2 sourozenci (I.a III. třída) do ZŠ v Jihlavě. V jednom případě se tak stalo na doporučení PPP. V druhém pololetí opustil školu 1 žák VI. třídy, který také přestoupil na ZŠ do Jihlavy. Průměrný počet žáků ve třídě je 19,8. Nejpočetnější je třída třetí 30 žáků, (spojený III.+V. ročník) nejméně početná je třída žáků (příloha č. 1). K ukončilo v deváté třídě povinnou školní docházku 12 žáků, kteří si podali přihlášky na střední školy a učiliště (příloha č. 2). Vzhledem k velkému přesahu nabídky neměli naši absolventi v přijímacím řízení vážnější problémy a většina se dostala na zvolený obor. Výchova k volbě povolání je zapracována do ŠVP. Žákům i rodičům napomáhá při volbě povolání třídní učitel IX. třídy pověřený profesním a kariérovým poradenstvím. Devátá třída se zúčastnila instruktáže orientované na získání základních dovedností potřebných při volbě povolání. Organizoval ji Úřad práce v Třebíči. Výstavu veletrh vzdělávání Didacta mohli navštívit zájemci individuálně mimo vyučování. Před zahájením školního roku se mělo uskutečnit komisionální přezkoušení jedné žákyně, která se však nedostavila. Škola eviduje 14 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Třídní učitelé pověření výchovným poradenstvím koordinují spolu se ZŘŠ dodržování doporučených opatření, včetně

4 tvorby a naplňování individuálních vzdělávacích plánů pro 7 žáků. Žáci jsou do výuky zapojeni podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny formou individuální integrace. Školu navštěvují specialisté ze SPC a PPP, kteří na místě konzultují s vyučujícími formy a metody práce s žáky. 3. Přijímací řízení proběhl zápis dětí do první třídy pro školní rok 2014/2015. K zápisu se dostavilo 18 dětí, z toho 2 po odkladu z minulého roku. Ve správním řízení požádali zákonní zástupci jednoho z dětí o odklad školní docházky. Vzhledem k tomu, že žádost byla podložena požadovanými doklady a byly splněny i další podmínky, ředitel školy jim vyhověl. 4. Vzdělávací nabídka Ve všech ročnících se výuka realizovala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j. ZSKn 255/2007 se schválenými úpravami k Děti se specifickými poruchami učení individuálně integrované jsou vzdělávány podle doporučených výchovně vzdělávacích opatření, respektive podle individuálních plánů vzdělávání. Nabídka je vedena snahou poskytovat základní vzdělávání s co nejširším záběrem různých doplňkových aktivit. Vychází se při tom především ze zájmu žáků s přihlédnutím k názoru rodičů, učitelů i posouzení možností školy. Nabídka je směřována především do oblastí výchov, výuky cizích jazyků a ICT (příloha č. 3 B). Rozsah zájmových útvarů činí 16 hodin týdně (175 žáků). ŠD sdružuje ve 2 zájmových útvarech (2 hod.) celkem 44 zájemců. Po zvážení počtu dětí ve třídách, posouzení možností školy hledíce k BOZP a v souladu se vzdělávacími programy jsme přistoupili v několika případech k dělené výuce, nebo spojování žáků z více tříd do skupin. 5. Projekty 1. Žáci si v rámci projektové výuky podle svých možností samostatně organizovali třídní výlety a exkurze. Jejich činnost zahrnovala výběr místa, vhodné trasy, způsob dopravy, ubytování, zjištění cen, turistických zajímavostí, sestavení objednávky, rozpočtu apod. Prezentace se po skončení výletů uskutečnily formou příspěvků do školního časopisu i na třídních nástěnkách obsahujících fotodokumentaci, další informace s odkazy a vyhodnocením akce s

5 osobními stanovisky a dojmy dětí. 2. Pokračoval projekt vydávání školního časopisu Poškolák. Pod metodickým vedením vyučující ČJ Jany Děchtěrenkové se kroužek redakční rada snaží zapojit další žáky a seznámit je s některými aspekty mediální práce a výchovy. Časopis se zapojil i do prezentace a informování o projektech, do kterých je škola zapojena. 3. Vyučující zapojeni do projektu,,šablony" pracovali na jeho dokončení. Koordinaci a vypracování monitorovacích zpráv zajišťovala podle pokladů Českomoravských informačních systémů ZŘŠ. Učebna VYT vybavená v rámci projektu je plně zapojena do výuky i testování žáků. V průběhu druhého pololetí se řešilo vybavení školy interaktivní tabulí dodanou v rámci tohoto projektu. 4. ZŠ Kněžice se spolu s dalšími základními školami zapojila jako partner do projektu VOŠ a SŠVZZ Třebíč. Vybraní zájemci z řad žáků spolu s vyučujícími absolvovali různé praktické lekce ze široké nabídky volnočasových aktivit. 5. V průběhu druhého pololetí ZŠ s ČMIS projednala možnost zapojení do projektu Tablety do škol a byly podepsány některé dokumenty. 6. Od do je rozvržen projekt Učíme se pro život aktivně a interaktivně realizovaný s firmou MATCOMP s.r.o. mimo nezanedbatelné částky na odměny pedagogů přinese projekt i podstatné zlepšení vybavení školy v oblasti VYT. 7. Žáci školy se zapojili i do projektu Act well s mezinárodní účastí. Koordinátorem projektu pro Vysočinu byly Chaloupky o. p. s.. V rámci projektu se žáci zúčastnili pětidenního pobytu v Rakousku. Jednalo se o přírodovědně a výtvarně laděnou akci probíhající v Národním parku Lobau, ležícím 20 km východně od Vídně. Děti se seznamovaly s místní přírodou (lužním lesem). 20 kněžických dětí tam kempovalo spolu s dalšími českými, rakouskými a maďarskými třídami. Program byl veden v německém nebo anglickém jazyce. Šesťáci získali odvahu a chuť používat cizí jazyk. Nutná byla i samostatnost, umění postavit si stan a zvládnout pár dní bez postele, rodičů a počítače. Zbyl i čas na fotbálek, koupání, karty a poznání nových kamarádů. Projekt vedla za ZŠ Mgr. Jana Zeťková, stejně jako 8. Projekt Recyklohraní. Náplní tohoto projektu je seznamování dětí i veřejnosti s principy třídění odpadů. Během roku žáci plnili zadané úkoly, sbírali vybité baterie a drobný elektroodpad. Za 3000 bodů získaných v minulých třech letech získala škola další digitální fotoaparát.

6 9. Ve spoluprácí se Střední školou obchodu a služeb v Jihlavě se žáci šesté a sedmé třídy zapojili v rámci přírodovědného kroužku do poznávání širšího okolí. Hlavním tématem se stala říčka Brtnice. Žáci prozkoumali její tok v celé délce, zjišťovali stavby, které v minulosti využívaly její tok (pily, mlýny) a pořizovali dokumentaci. Výsledky prezentovali na setkáních v Jihlavě a na závěr se 6 z nich zúčastnilo pobytu a třídenní exkurze. 10. Tradiční je i dlouhodobé zapojení do projektu M. R. K. E. V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) realizovaným sdružením středisek ekologické výchovy (SSEV Pavučina). 11. V tomto roce se škola zapojila do projektu Malování barvami Země zahrnoval přednášku a besedu o složení a významu půdy, malování půdními pigmenty, získávání pigmentů z místních zdrojů, rostlin a květů. Výstupem byly výtvory realizované v hodinách výtvarné výchovy šesté třídy a v jednom odpoledni pro opravdové zájemce tříd. Výtvory byly odeslány do soutěže. V tomto projektu SONDAR CZ-AT ochrana půdy v regionu Podunají jsme spolupracovali s agenturou ZERA z Náměště nad Oslavou a SEV Chaloupky. Spolupracují i odborníci z ČR a Rakouska. 12. Téměř 10 let jsme zapojeni do charitativních projektů Fond Sidus a Život dětem přispívajícím na vybavení dětských nemocnic a léčeben. CPK CHRPA organizuje výcvik koní pro hiporehabilitaci. Uvedený výčet asi není úplný, v dalších projektech jsme zapojeni jen okrajově. Přes kritická slova vyslovená v úvodu kapitoly je třeba spravedlivě říci, že jsou zde velká pozitiva ve výchovním působení a řada úspěšných výstupů. 13. Od se připravuje zahájení projektu zaměřeného na kariérové poradenství, podporu žáků ohrožených studijním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školního vzdělávání. Zapojeno bude 30 ZŠ a ze ZŠ Kněžice 7 pedagogů. Příjemcem dotace a naším partnerem je statutární město Jihlava. 6. Další aktivity: - Od září do listopadu se uskutečnil kurz plavání realizovaný v plavecké škole Třebíč. Zapojilo se 16 dětí III. třídy a 18 dětí ze IV. třídy. Do předplaveckého výcviku se zapojila i MŠ Vystoupení agentury,,pernštejni" s programem Přemyslovci na českém trůnu IX.třída besedovala se starostou obce

7 zavírání školní zahrady exkurze IX.třídy do Jihlavských listů testování SCIO VI.třída navštívila IX. třída ÚP a hudební program v MKS jazyková animace NJ VII. a IX.třída. projekt Němčina nekouše SCIO testy 9. třída divadlo Šikulka shlédla MŠ + I.a II. třída výroba čertů se ZŠ otevřela pro všechny zájemce, kteří si mohli zhotovit svoje adventní věnce. - podobně se otevřely pro všechny příchozí,,mikulášské dílničky" zakončené v podvečer slavnostním rozsvícením vánočního stromečku. Přišel také Mikuláš se svým doprovodem a podělil dárkem nejmenší zavítalo do MŠ divadlo, představení se zúčastnila i I. a II. třída se vybraní žáci zúčastnili vernisáže na Krajském úřadě v Jihlavě Barvy Země zavítala do naší školy taneční skupina Belly teens zájezd do předvánoční Vídně agentura Trivis prezentovala svoji školu pro žáky VII. a IX. třídy se IX. třída zúčastnila prezentace oborů na SŠOS v Jihlavě program Zdravá pětka pro první stupeň koledování pěveckého kroužku návštěva stacionáře v Třebíči se žáci školy zapojili do živého betlému se zúčastnili žáci VI. IX. třídy lyžařského výcviku v Jeseníkách výukový program v ZOO Jihlava zavítalo do MŠ divadlo, představení se zúčastnila i I. a II. třída se 2 žáci 9. třídy zúčastnili v Jihlavě olympiády z ČJ se 2 žáci 9.třídy zúčastnili v Jihlavě olympiády z AJ výukový program pro první stupeň Tonda obal na cestách matematická olympiáda pro 4. a 5. třídu v Třebíči zavítalo do MŠ divadlo s představením Krtkův dárek, kterého se zúčastnila i I. a II. třída

8 matematický klokánek pro vybrané žáky 3.,6. a 9. třídy pohádka v MŠ + I.a II. třída biologická olympiáda (VII. a IX.třída) místní kolo a 7.4 projekt VOŠ a SŠVZZ Třebíč biologická olympiáda Třebíč exkurze IX.třídy do ZMM Třebíč neživá příroda proběhlo za organizace ZŠ setkání seniorů v kulturním domě v Kněžicích soutěž žáků v projektu MERKUR v Jihlavě setkání žáků v projektu MERKUR v Jihlavě - testování IV.třídy ČŠI se zúčastnila VI. třída programu Energie proběhlo testování IV. třídy se IX.třída zúčastnila oudoorového pobytu na Březové se VI. třída zúčastnila zahraničního pobytu v Rakousku (projekt Act well ) setkání v Jihlavě k projektu MERKUR výlet 2.a 4. třídy na Dalešickou přehradu prezentace projektu 9.třídy Mlýny na řece Brtničce v Jihlavě projekt SŠOS výlet 1. a 3. třída na hrad Veveří výlet 7.třídy do Jindřichova Hradce navštívil školu fotograf a pořídil tradiční závěrečné ročníkové fotografie tříd, učitelů, jednotlivců i skupin Prezentace projektu Mlýny na řece Brtničce na KrÚ v Jihlavě projekt SŠOS se celá ZŠ postupně zapojila se výukového programu Péče o chrup výlet ŠD a V.třídy do ZOO v Jihlavě prezentace zahraničního pobytu v Rakousku rodičům žáků projekt Act well prezentace projektu SŠOS Jihlava účast žáků VI.třídy na projektu SŠOS v Jihlavě - dále je škola zapojena v projektu Ovoce do škol Při výuce jsou používány schválené učebnice, ale i další odpovídající materiály. Používají se i starší zachovalé učebnice, neboť značně omezené finanční zdroje neumožňují rychlejší obnovu a

9 aktualizaci jejich fondu. Návrhy na nákup předkládají po projednání předmětové komise i jednotlivci. Berou se při tom i ohledy na ŠVP a návaznost ročníků. Výchovné působení na I. stupni bylo zaměřeno mimo jiné na samostatnost, zvládnutí školního řádu a upevnění základních návyků a pravidel chování. Důraz klademe na bezpečnost, ohleduplnost i prevenci nežádoucích forem chování. Na II. stupni bylo výchovné působení zaměřeno na samostatnost a aktivitu při získávání a třídění informací a osvojování požadovaných kompetencí. Trvalým úkolem je ukázňování, korekce nežádoucích projevů chování a prevence. Situace se však nadále nelepší. Poslední dobou se ukazuje jako závažný problém nízká úroveň čtení s porozuměním. Projevuje se to mimo jiné i na výsledcích. V souvislosti s prověřováním úrovně vzdělávání formou testů může vzniknout řada problémů z nepochopení. Významná je i volba povolání. Mimo již zmíněných aktivit měli žáci 9. třídy možnost v rámci zájmových útvarů konzultovat, doplňovat a rozšiřovat si znalosti v předmětech, ze kterých předpokládali skládání přijímacích zkoušek (ČJ, M). Trvale se snažíme posilovat různé formy autoevaluace. Žáci se opět zúčastnili několika testování. Učitelé se snaží dosažené výsledky analyzovat a na jejich základě přijímají sami, či v rámci předmětových komisí, opatření. Ve využití a správné interpretaci množství takto získaných informací máme ještě rezervy. V některých případech se jeví vypovídací schopnost výsledků testů dost sporná. I z těchto důvodů je vedena v současnosti rozsáhlé diskuze o smysluplnosti a využitelnosti plošného testování v čs. školství. Celkově lze podle výsledků naši školu hodnotit stejně jako v minulých letech jako průměr až nadprůměr ve většině kritérií a kategorií. Opět se potvrdila skutečnost z minulých let, že nejvíce jsou výsledky ovlivněny konkrétní sestavou žáků daného ročníku. Rostou i rozdíly mezi nejlepšími a nejslabšími žáky. Rovněž se objevují obtížně vysvětlitelné výkyvy a odchylky. Svůj vliv na tom zřejmě má i skutečnost, že někteří žáci z pohodlnosti nebo neschopnosti porozumět textu vůbec testové úkoly nečtou nebo je nechápou. Uchylují se v tomto případě k náhodnému výběru odpovědí. Přínos testování je také v,,dovednostech", které žáci získají při tomto způsobu prověřování. Projevují se pozitivně při přijímacím řízení s obdobnými testy. Snažíme se využívat a ověřovat nové a snad i efektivnější metody práce. Cílem školy bylo vytvoření atmosféry přiměřené náročnosti, pracovní pohody a vzájemné důvěry směřující k omezení nežádoucích jevů. Nezbytné je i trvalé úsilí o udržování dobrých vztahů s rodiči a jejich informovanosti. Nevyskytly se sice žádné vážné a neřešitelné problémy, nelze však uvést ani mnoho pozitiv. Většina učitelů se s rodiči zná, což

10 usnadňuje jednání, ale užší a pravidelné kontakty se školou udržuje jen minimum rodičů. Třídních a informativních schůzek se účastní většinou rodiče,,bezproblémových" dětí. Naopak rodiče dětí, se kterými je co řešit, se celá léta do školy nedaří dostat. Pouze v ojedinělých a závažných případech využíváme zákonné možnosti - výzvy k projednání. Někdy si rodiče chodí, i opakovaně stěžovat na různé záležitosti. Při projednávání se ukáže, že tyto výhrady nejsou často oprávněné a problémy mají původ mimo školu. Dalším negativním jevem je, že se řada věcí řeší sdružováním a diskusemi mimo školu. Přitom využíváme různých možností počínaje hovory s rodiči, zprávami v žákovských knížkách, inf. materiály až po webové stránky školy. Informace je možno získat i na vývěsce v sídle OÚ a přímo ve škole na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Na škole je v ŠVP zavedena výuka AJ jako prvního cizího jazyka a NJ jako druhého cizího jazyka. Škola má zpracován program minimální prevence negativních forem chování. Nadále pokračuje trend zhoršování situace v této oblasti. Objevuje se i více problémů ve spolupráci s rodiči. 7. Vyhodnocení účinnosti realizace Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Kněžice ve školním roce 2013/2014 V průběhu roku se v rámci školní i mimoškolní činnosti uskutečnily různé aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování. Problematika týkající se této oblasti se objevovala rovněž podle příslušných průřezových témat a tematických plánů v jednotlivých vyučovacích předmětech, v tomto školním roce byla na základě úpravy RVP do výuky zařazena také další témata (dopravní výchova, obrana státu aj.) Nabídku volnočasových aktivit pro žáky tvořily především zájmové kroužky pěvecký, přírodovědný, astronomický, atletický, angličtina hrou (1. a 2. třída), výuka náboženství, výuka hry na kytaru, korálkování, konverzace v Aj (starší žáci), v rámci školní družiny kroužek výtvarný, dovedné ruce, sportovní hry. Vytváření dobrých vztahů ve třídních kolektivech i mezi různými věkovými skupinami dětí podporovaly různé společné akce, ať už třídního nebo celoškolního charakteru společná výroba adventních věnců, Mikulášské dílničky spojené s nadílkou, nácvik živého Betléma, třídní výlety, lyžařský výcvikový kurz v Jeseníkách, outdoorový pobyt deváté třídy na Březové, týdenní pobyt šesté třídy na škole v přírodě v Rakousku (v rámci projektu Act well!!!) a další.

11 Žáci školy se zapojili do přípravy programu pro místní seniory při jejich již tradičním setkání (soužití generací) a v předvánočním čase šesťáci navštívili s dárečky Stacionář Úsměv a Domovinku v Třebíči (kontakt s mentálně postiženými a starými lidmi a seznámení s provozem těchto zařízení). Ve škole také proběhla řada výukových programů zaměřených na témata z oblasti prevence Zdravá pětka (zdravý životní styl a výživa pro třídu), Tonda obal na cestách (enviromentální výchova, zodpovědnost za životní prostředí pro všechny třídy). Žáci deváté třídy besedovali se starostou obce. Informovanost žáků byla zajišťována především třídními učiteli v třídnických hodinách, prostřednictvím nástěnky s tematikou prevence, ve školním časopisu, k dispozici je i pravidelně kontrolovaná schránka důvěry, ve které tento školní rok nebyl nalezen žádný záznam. Na rozdíl od roku předchozího jsme letos nevyužili žádnou z nabídek středisek zabývajících se oblastí prevence (Střed, Vrakbar, Bílý kruh bezpečí apod.). Po obdržení nabídky pro následující školní rok jsme předběžně domluveni na další spolupráci, konkrétní témata a termíny budou vybrány během měsíce září. 8. Organizace výuky a provozu Na škole bylo ve školním roce šest tříd a jedno oddělení ŠD. Pro nedostatek dětí v ročníku není zřízena osmá třída a na prvním stupni byli do jedné třídy spojeni žáci prvního a druhého ročníku a žáci třetího a pátého ročníku. Družina pracuje v ranním a odpoledním režimu. Odpolední provoz ŠD je ve vyhrazených prostorách budovy MŠ. Organizace školní výuky a přestávek vychází vstříc potřebám dojíždějících žáků a je v souladu s vyhláškou o ZŠ. Z didaktických, organizačně-technických, ale i ekonomických důvodů (počty žáků, vybavení a kapacita speciálních učeben, BP), jsou opět žáci některých tříd rozděleni při výuce do skupin, v jiných případech jsou tvořeny skupiny žáků z více ročníků. Pravidla rámcově vymezuje ŠVP a platné předpisy. Dělení i spojování je každoročně připravováno a aktualizováno podle situace změn v počtu žáků před zahájením školního roku. Pětkrát v průběhu školního roku zasedala pedagogická rada a jednání probíhala podle jednacího řádu. O průběhu je pořizován zápis. Jako poradní orgán ředitele školy jsou zřízeny

12 předmětové komise a metodické sdružení, které mají zpracovány plány práce. Projednávají problematiku spadající do příslušných oblastí a předkládají návrhy na projednání a řešení mimořádných záležitostí. MS a PK fungují také jako týmy pro realizaci úprav ŠVP, zpracovávaly podklady pro vlastní hodnocení školy a také připravují podklady pro projekty a zprávy o činnosti školy. Operativnější a pro školní provoz přínosnější jsou neformální schůzky a častější provozní porady svolávané podle potřeby nebo k určitému problému. Na naší škole jsou totiž prakticky všichni učitelé členy všech předmětových komisí a MS. K projednání otázek spojených s činností ŠJ je jako poradní orgán zřízena stravovací komise, ve které jsou zástupci všech zainteresovaných stran. Může se scházet nepravidelně na základě podnětů kteréhokoliv účastníka školního stravování nebo na základě připomínek z vnějšího prostředí. K řešení závažnějších problémů s chováním a vzděláváním bylo svoláno několik jednání, jejichž výsledek nebyl vždy v souladu s našimi představami. Z provozních důvodů byly ve školním roce vyhlášeny 2 volné dny pro žáky ZŠ. Ředitel školy přitom postupoval v souladu se ŠZ. 9. Pracovníci (příloha č. 4 A, B) Na základní škole pracoval ve školním roce 2013/2014 stabilizovaný kolektiv pracovníků - celkem 4 provozní zaměstnanci (2,26 úvazku), 14 pedagogických pracovníků (11,36 úvazku), včetně ŘŠ, ZŘŠ a vychovatelky ŠD (0,75 úvazku). Zájmové útvary a některé provozní činnosti se realizovaly na základě dohod (DPČ a DPP). Průměrný věk pedagogů poklesl k hranici 45 roků. Na škole nadále nejsou zastoupeny některé aprobace (D, Vv, Rv, Aj, I, ZV). Výuka je zajišťována prakticky v plném rozsahu kvalifikovanými učiteli. Aprobovanost výuky představuje cca 57 %. Neaprobovaně přednostně učí vyučující s dlouhodobou praxí a tyto skutečnosti jsou také zohledněny při stanovení priorit dalšího vzdělávání. Prolínáním vzdělávacích oblastí v ŠVP se význam aprobovanosti částečně stírá. Jistý problém představovalo přesahování úvazků z I. do II. stupně a naopak. Všichni pedagogové měli více než 1/2 svého úvazku na stupni, pro který jsou kvalifikováni. Na konci května proběhla na ZŠ 14 denní praxe studentky SŠ, která pomohla při různých administrativních činnostech. Škola zaměstnávala na zkrácený úvazek vyučující ČJ čerstvou absolventku PdF, která

13 dojížděla z Jihlavy. Tři hodiny výchov (1,4 %) vyučuje velmi kvalitně i vychovatelka ŠD. V říjnu odešla na mateřskou dovolenou třídní učitelka 1. třídy. Zastupování zajišťuje kvalifikovaná učitelka absolventka PdF dojíždějící z Třebíče. Jako pomocný dozor při některých akcích tříd se snažíme zapojit i rodiče žáků. Nepružný Zákoník práce a další právní normy přinášejí různé komplikace při zajišťování provozu. Problémy jsou spojeny zejména s organizováním vícedenních akcí (výlety, LVK) a se zastupováním. V MŠ jsou zaměstnány 4 kvalifikované učitelky (3,32 úvazku) a 1 uklízečka (1,0 úvazek). Podrobnosti viz zpráva o činnosti MŠ Kněžice příloha č. 5. V ŠJ je zaměstnáno včetně vedoucí 5 fyzických pracovníků (4,27 přepočtených). Mimo vlastní úvazky mají pracovnice ŠJ uzavřeny i dohody o činnosti, v jejichž rámci je prováděn úklid a realizuje se vedlejší hospodářská činnost vaření obědů pro cizí strávníky. Zastupování pracovníků a výpomoci jsou řešeny formou dohod mimo pracovní poměr. Počátkem ledna odešla na vlastní žádost dohodou kuchařka ŠJ. Na její místo od února nastoupila nová pracovnice, která si v průběhu druhého pololetí doplnila kvalifikaci. K rezignoval ředitel školy na svoji funkci. Obec Kněžice vyhlásila na uvolněné místo konkurz. Na základě jeho výsledků jmenovala novou ředitelkou k současnou ZŘŠ Mgr. Janu Kružíkovou. 10. Školení a další vzdělávání pracovníků (DVP) Vzdělávání pracovníků je věnována stálá pozornost. Jsou rámcově stanoveny priority, zaměřené především na podporu neaprobované výuky, výuky jazyků, ICT a různých výchovně působících aktivit. Naplňování bylo limitováno omezenou nabídkou a finančními možnostmi. Přesto se snažíme sledovat hlavní potřeby personálního rozvoje. Zvýšené nároky na další vzdělávání a získávání informací vyvolalo i zavedení ŠVP a zapojení do projektů na čerpání evropských peněz. Potřebám neodpovídá úhrn finančních prostředků normativně odvozený od snižujícího se počtu dětí. Problematické je 200 % proplácení nadpočetných hodin suplování za účastníky DVPP. Jsme také znevýhodněni vzdáleností školy od center vzdělávání ztrátami času a nutností proplácet cestovní náhrady. Zmíněné skutečnosti se projevily ve využití nabídek, z nichž některé jsou problematické

14 jak svým obsahem, tak rozsahem. Převažují rozsáhlejší akce náročné na čas i finance. Většině učitelů naopak vyhovují časově omezené (2-4 hodiny) akce s užším tematickým nebo praktickým zaměřením, probíhající v době mimo výuku. Z nich si může zájemce sestavit postupně program podle vlastních potřeb a reagovat na situaci. Při rozsáhlých kurzech se může ukázat, že část představuje balast, jiné se částečně obsahově překrývají, nebo nepokrývají požadovaný rozsah. Obzvlášť smutnou kapitolu představují akce organizované v rámci čerpání evropských peněz. V průběhu školního roku se pracovníci ZŠ zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: Seminář Aj R. Tománková VYKEV - konference EVVO J. Zeťková Počítač nejen ve výuce matematiky (šablony) J. Schwedler Kurz snowboardingu M. Švaříčková Konference Aj R. Tománková Počítač jako pomocník ve výuce M na 1.st. M. Švaříčková ČŠI Niqes iset modul školního testování J. Kružíková 9.6. BOZP a PO školení vedoucích pracovníků J. Kružíková 10/2013 3/2014 Studium pro ŘŠ J. Kružíková celoročně Anglický jazyk J. Zeťková Dále se řada pedagogů zúčastnila různých seminářů týkajících se projektů, ve kterých škola je nebo bude zapojena. Mimo uvedených pracovníků se hospodářka zúčastnila školení zaměřeného na změny v účetnictví, ředitel školení týkajících se legislativních změn, jednotliví provozní pracovníci

15 absolvovali školení obsluh kotlů a plyn. zařízení. Rovněž se uskutečnila všechna pravidelná i nepravidelná proškolení pracovníků i žáků v souladu s vnitřními organizačními normami a PO a BOZP. 11. Přehledné údaje o průběhu a výsledcích výchovně vzdělávacího procesu (VVP) (příloha č. 1) Průběh a výsledky VVP byly průběžně i za jednotlivá klasifikační období hodnoceny na poradách, schůzích předmětových komisí a na schůzích pedagogických rad. Během roku několikrát zasedla výchovná komise k individuálnímu řešení problémů s výchovou a vzděláváním. Vcelku je možno říci, že v horizontu více let se počet a závažnost různých přestupků proti školnímu řádu zvyšuje. Rovněž se horší chování a vzájemné útoky mezi dětmi. Objevuje se občas i napadání pracovníků školy. S tím souvisí i zhoršování vztahů mezi školou a některými rodiči. Objevují se nové, dříve neznámé jevy pronikající do ZŠ z vyššího stupně vzdělávání a z prostředí mimo školu. Neustále se zvyšuje počet žáků s problémovým chováním a s negativním vztahem ke vzdělání. Rodina často výchovu nezvládá a čeká od školy řešení. Při dodržování navržených opatření ale se školou nespolupracuje. Stále více času je místo výuky věnováno ukázňování žáků a řešení různých přestupků. Několik záležitostí také bylo v minulosti projednáváno, a to i opakovaně za účasti PČR a OSPOD. Neustále se zvyšují nároky na administrativu. Vypracováváme množství zpráv a hlášení o žácích, kopírujeme ŽK a TK. Přitom se v minulosti ukázala neefektivnost celého systému, který nedokázal, m.j. i vinou soudů, ani po půl roce vyřešit vcelku běžný případ. V průběhu roku byly řešeny třídními učiteli a v PR obvyklé výchovné a vzdělávací problémy. Záležitosti jednotlivých předmětů a vzdělávacích oblastí mají za úkol projednávat předmětové komise a metodické sdružení. Konzultují je navzájem i vyučující stejného předmětu. Zvláštní problematikou je udělování výchovných opatření a hodnocení chování. Přestože postupujeme v souladu s platnou legislativou, ukazuje se, že zde je značná míra subjektivity. Zpracovaná pravidla hodnocení nepředstavují vždy spolehlivou oporu a existuje tlak na jejich dopracování. Z těchto důvodů jsme po dlouhodobém konzultování a diskusích rozšířili školní řád a ŠVP v oblasti kázeňských opatření o přesnější kritéria. Praxe však současně ukazuje, že nahrazovat základní pravidla slušnosti donekonečna rozšiřovaným počtem psaných norem nemá

16 příliš smysl, neboť stejně nejsou schopny postihnout všechny situace, které mohou nastat. Podněty, připomínky nebo ústní dotazy zákonných zástupců žáků byly neprodleně s vedením školy a třídními učiteli projednávány a řešeny. Vždy apelujeme na včasnost informací ze strany rodičů. Pozornost věnujeme také podnětům a stížnostem ze strany žáků, včetně těch získaných prostřednictvím schránky důvěry. Všímáme si především příznaků, svědčících pro nebezpečný výskyt šikany, rasizmu, drog a jiných negativních jevů a forem chování. Součástí celkového hodnocení VVP byla i snaha o analýzu výsledků srovnávacích testů a dalších evaluačních nástrojů včetně jejich následného využití. 12. Soutěže Škola se snaží o zapojení maxima žáků do různých soutěží. V řadě z nich, v různých oborech a na různých úrovních, jsme opět dosáhli dobrých výsledků. Přínosná je m.j. i možnost prosazení dětí, které nemají nejlepší výsledky ve vzdělávání nebo v tradičních vědomostních disciplínách. Důležité jsou i získané zkušenosti, sebeprezentace a sebedůvěra. Uvádím alespoň stručný přehled: Olympiáda ČJ Jihlava (2 žáci) Olympiáda AJ (2 žáci) Matematická olympiáda Třebíč IV. a V. třída Biologická olympiáda VII. a IX. třída Biologická olympiáda Projekt MERKUR soutěž Jihlava Projekt MERKUR setkání Jihlava Soutěží se i ve škole. Probíhají například školní kola soutěží a olympiád. Dříve vyhlašovaný titul nejsportovnější třída a putovní plaketa nebyly letos opět uděleny. Špičkové sportovní výkony zaznamenáváme v tabulce rekordů školy. V kolektivních sportech trvají problémy s vytvářením týmů. Projevuje se tu malý počet žáků. V soutěžích mezi školami se tak střetávají fyzicky velmi rozdílní jedinci. To je důvodem, proč některé soutěže opouštíme nebo se nedaří zopakovat minulé dobré výsledky. Přistupují i komplikace se zastupováním pedagogického doprovodu soutěžících a dopravou na místo konání soutěže.

17 13. Sdružení rodičů (SR) V obci pracuje neformálně zřízená skupina rodičů (SR), která obhospodařuje dobrovolné členské příspěvky, pořádá různé akce pro děti a koordinuje svou činnost se školou i dalšími partnery. Se souhlasem rodičů organizuje škola sběr léčivých rostlin a starého papíru.v březnu jsme odvezli do papírny v Přibyslavicích více než 4t papíru. Získané finanční prostředky jsou používány především na podporu mimotřídních činností, odměny žákům za mimořádné výkony, zásluhy a aktivitu. Část prostředků byla využita i na rozvoj vybavení školy a dopravu na akce a se konaly třídní schůzky a konzultace, při kterých vyučující poskytovali rodičům informace individuálně. Mimo tyto plánované hromadné schůzky jsou pedagogičtí pracovníci připraveni v rámci své pracovní náplně kdykoliv po předchozí domluvě poskytnout rodičům potřebné informace nebo konzultace výchovného a profesního poradenství se sešel výbor SRPŠ. 14. Školská rada ŠR na naší škole nyní funguje ve třetím roce druhého funkčního období. V průběhu školního roku se sešla školská rada 2x, aby tak naplnila zákonné požadavky a projednala stanovený program. Škola je mimo to otevřena jakýmkoliv připomínkám, je připravena k dialogu a řešení vždy bez zbytečných odkladů a to i bez prostřednictví ŠR. 15. Komunitní škola a Mateřské centrum V obci provozuje činnost občanské sdružení Komunitní škola krok za krokem (dále jen KŠ). Se ZŠ spolupracuje na základě dohody. V ŠD je provozováno mateřské centrum. Mimoto škola poskytne podle možností prostory pro další pravidelné nebo nahodilé aktivity. V zájmu prohloubení komunitní funkce školy jsou prostory poskytovány bezplatně nebo za poplatek pokrývající režie. Během školního roku se takto mimo pravidelného provozu mateřského centra realizovala i řada akcí jednorázových. Přestože spolupráce s KŠ není zcela bezproblémová, představuje jistý přínos pro život obce. Do budoucna předpokládáme přesun aktivit KŠ do zrekonstruovaného objektu v bývalé kotelně MŠ a ŠJ. Nedocházelo by tak k možným kolizím s provozem školy.

18 16. Návštěvy, inspekce, revize, kontroly návštěva školy radní pro školství KrÚ, pracovník odboru školství a zástupce firmy BOSCH. Jednalo se o projekt na podporu technického vyučování prohlídka kotelny, podklad pro zpracování zprávy ing. Neméth kontrola BOZP, p. Vařeka návštěva pracovníků SPC provedl kominík kontrolu komínů byla provedena pravidelná revize tělovýchovného zařízení v ZŠ i MŠ. Součástí byly i drobné opravy a odstranění závad, včetně doporučení pro další provoz zkontroloval odborný pracovník kotle ÚT v MŠ a ŠJ další měření radonu v MŠ + návrh řešení navštívili ŠJ pracovníci hygieny a provedli běžnou kontrolu uskutečnila komise prověrku úrovně BOZP ve škole provedl technik revizi plynových zařízení v MŠ, ŠJ i ZŠ byl termín revize elektroinstalace v ŽŠ kontrola hasících zařízení. 17. Různé Škola pravidelně pronajímá tělocvičnu ke sportovním a jiným činnostem organizací, zájmových skupin i jednotlivců. Umožňujeme i konání jednorázových výukových akcí a schůzí nebo porad externím subjektům v prostorách školy. Řada žáků ve škole absolvovala pod vedením ZŘŠ individuální výuku hry na kytaru. Představitelé obce se účastní příležitostně různých akcí školy. Některé soutěže, akce místních spolků a organizací určené veřejnosti se mohly realizovat v areálu školy, případně jim škola poskytovala technické zázemí (cyklistické závody, lyžařské závody, programy pro děti a rodiče, schůze..) Školní děti se též podílely na životě obce výrobou a doručením vánočních a novoročních přání nejstarším občanům. Příležitostně zasílají žáci své výtvory také do soutěží a časopisů. Mimo to se děti zapojily i do několika jednorázových, tematicky různě zaměřených soutěží. Výtvory dětí zdobí a zlepšují vnitřní prostředí školy. Škola se také prezentuje vývěsní

19 skříňkou v budově OÚ, která poskytuje základní informace o činnosti, výsledcích a plánovaných akcích. Zdrojem dalších informací jsou webové stránky školy. Prací s dětmi a organizováním akcí pro ně se zabývají také některé organizace a spolky v obci. Škola vychází těmto aktivitám vstříc a je vždy připravena poskytnout prostory, vybavení, případně i přímou pomoc pracovníků. ZŠ ve spolupráci s OÚ Kněžice a Hrutov uspořádala v kulturním domě Kněžice setkání seniorů s programem a občerstvením. Zmíním rovněž fotografování (11.6.), které má svou dlouholetou tradici a významnou dokumentární hodnotu. Spolu s průběžně tvořenou foto i videodokumentací činnosti školy je důležitá m.j. i při organizování různých výročních akcí. V poslední době se v souvislosti s fotografováním objevují dosud neznámé problémy. K těmto účelům bylo třeba zajistit svolení formou písemného generálního souhlasu zákonných zástupců. Nabídku knih a tím i rozšíření možností četby poskytovala dětem i pracovníkům školy řada nakladatelství a členství v Klubech čtenářů. Příležitost k četbě dávala i školní a obecní knihovna. K dispozici jsou tu i různá periodika. Podpoře zájmu dětí o četbu slouží i návštěvy ŠD v obecní knihovně. Přesto se situace v úrovni čtení, čtenářské gramotnosti a celkově v zájmu o četbu nijak výrazně nelepší. Chybí porozumění textu. V provozu je již několik let informační centrum s knihovnou vybavené počítačem a dataprojektorem s interaktivní tabulí. Relativně dobrá je i vzájemná informovanost a spolupráce jednotlivých součástí školy. Děti i pracovnice z MŠ se účastní různých akcí v ZŠ a naopak. Spolupracujeme rovněž při zápisu dětí do první třídy a slavnostním předávání dětí škole. Cílem je maximální propojení vzdělávacích plánů předškolního a základního vzdělávání tak, aby byl přechod plynulý a nedocházelo k problémům. Případné výchovné či vzdělávací obtíže mohou být řešeny již v předstihu a společně. Žáci ZŠ se také podílejí na údržbě areálu MŠ. 18. Materiálně technické vybavení Škola má od obce budovu a přilehlé pozemky spolu s hřištěm v bezplatném trvalém užívání. V případě pozemků se jedná o spoluužívání s některými dalšími složkami obce i veřejností, aniž jsou stanovena jasná pravidla. Veškeré exteriéry s výjimkou hřiště MŠ a části zahrady jsou volně přístupné. Užívání budov a celého areálu školou je spojeno se zajišťováním provozu a s prováděním běžné údržby.potřebám však neodpovídají přidělené finanční prostředky ani technické vybavení.

20 Vzhledem ke stáří a stupni opotřebení budov i vybavení se projevují neustále vysoké nároky na opravy i práce investičního charakteru. Přestože bylo v minulých letech mnoho vykonáno (voda, část elektrorozvodů, osvětlení, plynofikace vytápění, oprava žákovských WC, částečná výměna oken), provedena nadstavba, kterou byly získány nové učebny, zůstává řada nevyřešených problémů. Některé uskutečněné rekonstrukce už dosluhují, nebo neodpovídají současným požadavkům. Jinde se projevuje určitá nekoncepčnost a chaotičnost vyžadující opakovaně další a další zásahy. Je to způsobeno také mj. tím, že se pouze odstraňují různé zjištěné závady bez návaznosti na potřeby celku a jasný cíl. Každoročně je na tyto skutečnosti poukazováno ve zprávě o činnosti školy a také jsou obsaženy v materiálu Vlastní hodnocení školy. Úkoly plynou i z požadavků hygieny. Závěry kontrol zasáhly do všech součástí školy. Zbývá vyřešit elektroinstalaci prostor ŠJ a tělocvičny ZŠ s přilehlým zázemím. Zásadním a neodkladným se jeví výměna oken, zateplení fasády, oprava střechy a řešení vytápění ZŠ. Od počátku školního roku 2013/14, kdy se zřizovatel začal o tuto problematiku vážněji zajímat, proběhla řada jednání, byl vypracován nový energetický audit a aktualizována nová projektová dokumentace. Orgány obce projednaly možnost financování, které se neobejde bez dotací. Podle informací, které se do školy postupně dostávaly, se realizace výběrového řízení komplikovala a protahovala padlo konečné rozhodnutí realizace akce se pro tento rok ruší. Nadějí zůstává, že se některé plánované finance použijí ještě v průběhu léta a podzimu tohoto roku na zajištění stejně nezbytných a s akcí souvisejících prací, které nejsou součástí zadávací projektové dokumentace (krytina, klempířské prvky, dešťová kanalizace.) V průběhu školního roku byla z větší části dokončena adaptace objektu bývalé kotelny MŠ a ŠJ. Po dokončení by zde mělo vzniknout víceúčelové zařízení pro výuku pracovních činností žáků, ale i provozování dalších aktivit školy a veřejnosti. K tomuto účelu bude objekt oddělen od provozu školy a je vybaven nezbytným sociálním zázemím. V době prázdnin bude prováděna jenom běžná údržba s drobnými opravami. Ve druhé polovině srpna a v přípravném týdnu proběhne generální úklid ve všech objektech školy. Stále se nedaří odstranit všechny závady. Aktuální problém představují veškeré parketové podlahy a elektroinstalace tělocvičny ZŠ. Prostředky nezbývají a tak se provádějí jenom věci nejnutnější. Čeká nás i zastínění a zakrytí pískoviště MŠ, řešení závlah travnatých ploch a oprava všech dlážděných cest.

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více