Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce. VZ-24/2018 Informační systém pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI - rozvoj

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce. VZ-24/2018 Informační systém pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI - rozvoj"

Transkript

1 Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce VZ-24/2018 Informační systém pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI - rozvoj Příloha č. 5: Specifikace technické podpory informačního systému pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI

2 1 TECHNICKÁ PODPORA 1.1 Technickou podporou se rozumí řešení technických problémů, servisní podpora a nové úpravy IS KOPR, které nemají povahu technického zhodnocení IS KOPR, a to včetně zajištění podpory od výrobce HW technologie v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o poskytování technické podpory (Příloha č. 7 Zadávací dokumentace). 1.2 Technickou podporou se dále rozumí úpravy všech relevantních SW releases a SW nabízených výrobcem tak, aby IS KOPR, dodaný/zhodnocený dle Smlouvy o dílo (Příloha č. 6 Zadávací dokumentace), vyhovoval Technickému popisu IS KOPR a fungoval bez závad. 1.3 Účastník (v postavení Poskytovatele) bude průběžně informovat Zadavatele (v postavení Objednatele) o nových verzích dokumentace IS KOPR, tuto vytvoří a dodá zadavateli neprodleně po úpravě funkcionality nebo výstupů informačního systému. Dokumentace bude předávána vždy v elektronické podobě, předání bude potvrzeno předávacím protokolem. V předávacím protokolu bude potvrzena platnost předávané verze k uvedenému datu, s podpisem a razítkem účastníka. Účastník (v postavení Poskytovatele) dále provede školení v rozsahu uvedeném v čl. 1 odst. 1.8 této Přílohy č. 5 Zadávací dokumentace. 1.4 Řešením technických problémů se rozumí činnost poskytovaná na vyžádání nebo proaktivně při řešení technických problémů IS KOPR Zadavatele. Technická podpora bude poskytována telefonicky, písemně (elektronická nebo listinná podoba) či formou konzultací nebo školení pracovníků Zadavatele. 1.5 Servisní podpora (support) představuje řízenou telefonickou, písemnou, vzdálenou či on-site podporu při řešení problémů v oblasti provozu IS KOPR Zadavatele. Zadavatel zajistí pro účastníka (v postavení Poskytovatele) zabezpečený vzdálený přístup pro správu IS KOPR prostřednictvím VPN sítě tunelované v rámci prostředí sítě Internet. Servisní podpora vede k vysvětlení podstaty problému a jeho vyřešení. Je prováděna formami: Údržba pravidelná činnost prováděná u plně funkčního IS KOPR s cílem zachovat funkčnost, popřípadě adaptovat systém na měnící se podmínky tak, aby funkčnost byla zachována, ale vždy tak, že není měněn (rozšiřován) rozsah funkcí zařízení. Proaktivní monitoring průběžné sledování a vyhodnocování stavu prostředků a charakteristik vybraných parametrů IS KOPR Zadavatele pomocí SW nástroje/nástrojů účastníka v kombinaci se zasíláním logů k analýze systémovým specialistům účastníka a na vědomí Zadavateli. Servisní zásah zásah do systému, u něhož byla zjištěna porucha funkčnosti, s cílem odstranění závad a obnovení plně funkčního stavu. HOT-line podpora - služba obsahuje telefonické poradenství a další služby po telefonu, pomocí u nebo v rámci webového rozhraní Helpdesk systému účastníka (v postavení Poskytovatele) - např. rada, zjištění informací o stavu HW a SW nebo jinou službu proveditelnou po telefonu, eventuálně pomocí u nebo webového rozhraní Helpdesk. Realizace úprav dle čl. 1 odstavce Realizace nových úprav na základě požadavku Zadavatele na nové úpravy funkcionality nebo výstupů IS, přičemž: Zahrnuje analýzu, vývoj, implementaci změn a úprav výstupů. Účastník navrhne požadované nové úpravy s uvedením pracnosti, rozsahu požadované nové úpravy. V případě odsouhlasení návrhu Zadavatelem účastník tento požadavek realizuje a implementuje do IS KOPR. Zahrnuje kalkulaci pracnosti požadavku s ohledem na čerpání služby dle čl. 1 odstavce 1.7.

3 1.7 Pro realizaci nových úprav poskytuje účastník Zadavateli 288 pracovních hodin za kalendářní rok, tj. průměrně měsíčně 24 pracovních hodin, jejichž cena je zahrnuta v základní ceně Paušálu (dále kredit). Tento kredit pracovních hodin se v případě jeho nedočerpání nebo přečerpání v daném měsíci (tj. 24 pracovních hodin/měsíc) neomezeně převádí do dalších měsíců v rámci daného kalendářního roku. Obdobně v případě nedočerpání nebo přečerpání ročního kreditu (tj. 288 pracovních hodin/rok) se tento roční kredit neomezeně převádí do dalších roků. V případě, že dohodnutý kredit nebude postačovat k realizaci požadavků Zadavatele na provedení nových úprav, budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 134/2016 Sb. ) i v souladu se Zadávací dokumentací k této veřejné zakázce obsahující výhradu změny závazku ze smlouvy podle 100 zákona č. 134/2016 Sb. 1.8 O dodání nové úpravy (změněné verze) IS KOPR smluvní strany podepíší předávací protokol. V okamžiku nasazení nové úpravy funkcionality nebo výstupů IS KOPR je účastník povinen zajistit aktualizaci dokumentace IS KOPR. Školení uživatelů systému (IS KOPR) provede účastník na výzvu Zadavatele, a to na adrese sídla Zadavatele a na adrese sídla jednotlivých regionálních inspektorátů Zadavatele a ve školicím prostředí řešení IS KOPR, maximálně v rozsahu kreditu (viz. čl. 1 odst. 1.7.). 2 PROCESY KOMUNIKACE V RÁMCI SERVISNÍ PODPORY 2.1 Způsob komunikace v rámci servisní podpory (iniciace servisního požadavku) Požadavek v rámci servisní podpory je obecně komunikován servisním požadavkem od definovaných uživatelů Zadavatele, a to formou: požadavku v rámci webového rozhraní Helpdesk systému účastníka, ové komunikace vedené mezi pověřenými osobami, telefonické komunikace vedené mezi pověřenými osobami. 2.2 Servisní požadavek/nedostatek dle čl. 3 odst. 3.9 této Přílohy č. 5 Zadávací dokumentace Zadavatel požaduje naplnění definovaných lhůt odezvy pro přijetí a potvrzení servisního požadavku a lhůt pro opravu (vyřešení) servisního požadavku/nedostatku dle čl. 3 odst. 3.9 bude probíhat dle níže uvedených parametrů. Servisní požadavky/nedostatky dle čl. 3 odst. 3.9 budou dle priority děleny na kategorie: Servisní požadavek/nedostatek dle čl. 3 odst. 3.9 A (blokující): IS KOPR není použitelný ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost a řádné užití provozované aplikace (může vést až k výpadku IS KOPR). Servisní požadavek/nedostatek dle čl. 3 odst. 3.9 B (majoritní): funkčnost systému je významným způsobem degradována nebo silně omezena nebo se opakovaně vyskytuje tatáž závada. Provoz IS KOPR je omezen, ale činnosti mohou pokračovat po určitou dobu náhradním způsobem. Servisní požadavek/nedostatek dle čl. 3 odst. 3.9 C (minoritní): funkčnost systému vykazuje určité problémy bez výrazného dopadu na provoz a související služby. Provoz zařízení je závadou ovlivněn, ale může pokračovat jiným způsobem, např. organizačními opatřeními. Dotaz funkce v informačním systému existuje, systém pracuje s průvodní dokumentací, ale pověřená osoba Zadavatele s ní není dostatečně seznámena a podá požadavek formou dotazu na Hot-line. 2.3 Vymezení lhůt Odezva: je lhůta od iniciace servisního požadavku od Zadavatele (nahlášení) po odeslání informace o zaznamenaném požadavku pracovníky účastníka. Lhůta pro opravu: je lhůta pro uvedení zařízení do plně funkčního stavu (vyřešení servisního požadavku/nedostatku dle čl. 3 odst. 3.9), běží od odeslání informace o servisním požadavku Zadavatelem/zjištění nedostatku dle čl. 3 odst. 3.9 účastníkem.

4 Odpověď na dotaz: je lhůta od zadání Dotazu Zadavatelem po zodpovězení Dotazu účastníkem. Zadavatel požaduje poskytování technické podpory řádně a včas a dodržení minimálně těchto parametrů (SLA): Dostupnost podpory 7x24 Kategorie servisního požadavku/nedostatku dle čl. 3 odst. 3.9 A Blokující B Majoritní C Minoritní Dotaz Odezva Lhůta pro opravu (vyřešení servisního požadavku/nedostatku dle čl. 3 odst. 3.9) Nejvýše do 6 hodin, tj. do 360 minut, následujících po hodině, ve které byla provedena iniciace servisního požadavku od Zadavatele/zjištěn nedostatek dle čl. 3 odst. 3.9 účastníkem, a to vždy v souladu s čl. 2 odst. 2.5 (nepřetržitá práce do odstranění závady). Nejvýše do 12 pracovních hodin, tj. do 720 pracovních minut, následujících po hodině, ve které byla provedena iniciace servisního požadavku od Zadavatele/zjištěn nedostatek dle čl. 3 odst. 3.9 účastníkem. Nejvýše do 24 pracovních hodin, tj. do 1440 pracovních minut, následujících po hodině, ve které byla provedena iniciace servisního požadavku od Zadavatele/zjištěn nedostatek dle čl. 3 odst. 3.9 účastníkem. Odpověď na dotaz nejvýše do 24 pracovních hodin, tj. do 1440 pracovních minut, následujících po hodině, ve které byla provedena iniciace servisního požadavku od účastníka, a to formou písemné odpovědi účastníka v Helpdesk a současně zasláním e- mailu Zadavateli s informací, že dotaz je zodpovězen. Dostupnost podpory v režimu 7x24 znamená nepřetržitou dostupnost. Dostupnost podpory v režimu znamená dostupnost podpory včetně funkcionalit služeb a systémů na specifikovaných komunikačních kanálech (specifikovaných ve Smlouvě o poskytování technické podpory Příloha č. 7 Zadávací dokumentace) v době od 06:00 do 18:00 v pracovních dnech. Iniciace servisního požadavku nebo zaslání dotazu mimo pracovní dobu (tj. v době od 18 hodin pracovního dne do 6 hodin následujícího pracovního dne) se považuje za provedenou/doručenou v 6:00 následujícího pracovního dne a od tohoto okamžiku se počítá lhůta pro odezvu, lhůta pro opravu i lhůta pro odpověď na dotaz. Dostupnost systému (IS KOPR) % měsíční dostupnosti systému (IS KOPR) 97,5 % (tj. maximálně 2,5 % nedostupnosti) měsíčně Maximální doba 1 výpadku systému (IS KOPR) Nejvýše do 6 hodin následujících po hodině, ve které byla provedena iniciace servisního požadavku od Zadavatele/zjištěn nedostatek dle čl. 3 odst. 3.9 účastníkem, a to vždy v souladu s čl. 2 odst. 2.5 (nepřetržitá práce do odstranění závady) 2.4 % měsíční dostupnosti IS KOPR Pro účely vyhodnocení % měsíční dostupnosti systému (IS KOPR) dle výše uvedené tabulky se za dostupný systém bude považovat takový stav systému, kdy systém nevykazuje závadu

5 odpovídající servisnímu požadavku/zjištěnému nedostatku dle čl. 3 odst. 3.9 kategorie A. Otevřené servisní požadavky/nedostatky dle čl. 3 odst. 3.9 kategorie B nebo C a závady, nedostupnost či odstávky způsobené nedostupností či závadou infrastruktury mimo správu účastníka, nezaloží nedostupnost systému dle tohoto ustanovení. Zadavatel požaduje jako maximálně přípustnou dobu ztráty dat 12 hodin v rámci jedné události ztráty dat. Ztrátou dat se rozumí stav, kdy data zadaná do systému v uvedeném časovém intervalu jsou nenávratně, tj. i bez zálohy, ztracena a musejí být znovu do systému zadána. Doba ztráty dat se nepočítá, pokud účastník neměl možnost pomocí plnění v rámci Smlouvy o poskytování technické podpory této ztrátě dat předejít. Doba ztráty dat se počítá nepřetržitě po 24 hodin za každý kalendářní den. V případě nezbytné odstávky systému (IS KOPR) účastník v dostatečném předstihu požádá Zadavatele o schválení odstávky a teprve po obdržení tohoto souhlasu může provést odstávku. Zadavatel neumožní účastníku provádět plánované servisní odstávky v garantované době dostupnosti (). 2.5 Účastník se zaváže, že v případě servisního požadavku/zjištěného nedostatku dle čl. 3 odst. 3.9 kategorie A, a zejména v případě výpadku IS KOPR, bude nepřetržitě pracovat na odstranění závady až do uvedení zařízení do plně funkčního stavu (vyřešení servisního požadavku/ nedostatku dle čl. 3 odst. 3.9 kategorie A, odstranění výpadku IS KOPR), pokud se se Zadavatelem nedohodne jinak. Účastník se dále zaváže průběžně informovat Zadavatele o stavu řešení servisního požadavku/zjištěného nedostatku dle čl. 3 odst. 3.9 kategorie A, a zejména o stavu prací na odstranění výpadku IS KOPR až do vyřešení servisního požadavku/ nedostatku dle čl. 3 odst. 3.9 a odstranění výpadku IS KOPR (odstranění závady). 2.6 Účastník bude povinen v předstihu informovat Zadavatele o nutném přerušení a omezení v poskytování služeb. 3 KOMPONENTY TECHNICKÉ PODPORY Účastník zajistí poskytování technické podpory nejméně v rozsahu: 3.1 Monitorování systému s frekvencí minimálně 1 x týdně zejména: kontrola systémových a aplikačních logů, kontrola aplikačních procesů a služeb, kontrola přihlášených uživatelů, kontroly výkonu, kontrola spouštěním případných dávkových úloh, nonstop automatické sledování dostupnosti a funkčnosti systému se zasíláním upozornění na mobil a administrátora systému (zadavatele), kontrola napojení a komunikace s interními a externími systémy. 3.2 Údržba systému: Účastník se zaváže neprodleně v rámci doby dostupnosti IS KOPR napravovat veškeré nedostatky, zejména: nestabilní stav systému (např. velké čerpání systémových prostředků, nárůst spotřeby operační paměti, zvýšená frekvence prodloužení doby odpovědi atp.), pomalé až žádné odpovědi systému nebo nestandardní prodloužení dob odpovědí (zvláště např. u složitějších dotazů atp.), úplnou nedostupnost systému nebo jeho části způsobenou např. havárií či přerušením běhu některé z jeho komponent atp.

6 3.3 Monitorování databáze s frekvencí minimálně 1 x týdně zejména: kontrola systémového protokolu, kontrola datové integrity úložiště dat (tablespace, databáze), kontrola chybových hlášek a varování databázového prostředí, kontrola diskové kapacity (zaplňování prostorů pro databázové a serverové aplikační logy, prostorů pro data), kontrola tabulek, indexů, extentů a dalších databázových objektů, kontrola záloh, další kontroly vycházející z obvyklých postupů při správě databází. 3.4 Údržba databáze: Účastník se zaváže neprodleně v rámci doby dostupnosti IS KOPR realizovat nezbytné úpravy databáze pro zajištění optimalizace jejího chodu. Před prováděním těchto činností bude účastník konzultovat tyto činnosti s administrátorem Zadavatele. Účastník ponese plnou odpovědnost za prováděnou údržbu, která nesmí omezit či dokonce zastavit chod IS KOPR. Pokud si údržba databáze vyžádá ukončení práce s IS KOPR, zaváže se účastník naplánovat po projednání se Zadavatelem termín provedení údržby mimo pracovní dobu Zadavatele. Účastník bude odstraňovat zejména nedostatky v: integritě úložiště dat, úplné dostupnosti a možnosti vyhledávání všech datových záznamů a také dalších objektů databáze (pohledy, procedury, triggery atp.), dostatku místa pro databázové a serverové aplikační logy (archivací, mazáním), dostatku místa pro data (včasnou notifikací Zadavateli dle specifikace v Cílovém konceptu). 3.5 Zajištění provozu technologického prostředí IS KOPR: Účastník se zaváže provádět veškeré činnosti, které jsou nutné k zajištění bezchybného chodu technického prostředí včetně základního software těchto technických prostředků (operační systémy, jiné softwarové prostředky zajišťující chod technického prostředí IS KOPR), na kterém je provozován IS KOPR. 3.6 Účastník se zaváže odstraňovat nedostatky, tj. provádět veškeré činnosti, které jsou na jím spravovaných prostředcích nutné k zajištění bezchybné komunikace serverových systémů IS KOPR v rámci datové sítě Zadavatele, zejména zajištění: možnosti přihlášení uživatelů k aplikaci, napojení a komunikace externích informačních systémů, s nimiž je IS KOPR propojen, a to jak informačních systémů Zadavatele (ERMS, GINIS, PnP, Intranet), tak agendových informačních systémů veřejné správy (Mapy, Registr vinic, Portál farmáře, Společný zemědělský registr MZe, Mezisklad zpráv o kontrolách CC MZe, Duševní vlastnictví, Katalogy EFSA, Datový sklad MZe, Celní úřady 3D, TRACES, Externí laboratoře), a to včetně implementace případných změn vyvolaných úpravami v těchto externích informačních systémech udržování přístupu k evidenci strukturovaných logů pro případný audit činností uživatele součinnosti týkající se zajištění chodu IS KOPR a konzultace při správě infrastruktury Zadavatele. 3.7 Supervize zálohy dat všech serverových systémů a prostředí (produkční, testovací, školící) využívaných pro IS KOPR a kontrola 1x týdně v rámci doby dostupnosti, a to zejména: operačních systémů a nastavení jednotlivých serverů a odstraňování zjištěných nedostatků, kontrola existence záloh a dle dohody ověření funkčnosti a integrity dat při obnově systému z těchto záloh a odstraňování zjištěných nedostatků. 3.8 Obnova systému IS KOPR: vlastní provedení obnovy všech dat IS KOPR dle dohody se Zadavatelem, zejména pak: aplikační software, databáze, veškerá data, testování obnovených dat, testování konfigurace celého IS KOPR po jeho obnově.

7 3.9 Komponenty proaktivního monitoringu Účastník se zaváže neprodleně (pokud toto nebude prováděno automatizovanými prostředky, pak pouze v době dostupnosti), reportovat veškeré zjištěné nedostatky v rámci proaktivního monitoringu systémovým specialistům Zadavatele a dále se účastník zaváže řešit veškeré zjištěné nedostatky s adekvátní prioritou odpovídající vymezení lhůt v čl. 2 se současným reportováním na vědomí Zadavateli. Účastník se dále zaváže zajistit přístup vybraných pracovníků Zadavatele k monitorovacím nástrojům, používaným pro monitoring a k souvisejícím logům. 4 DALŠÍ POŽADAVKY NA POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY 4.1 Účastník zajistí: Průběžně vedený elektronický Provozní deník, přístupný i vybraným pracovníkům Zadavatele, který bude obsahovat popis provedených úkonů včetně data a času v rámci administrace, údržby systémů a servisních zásahů. Zasílání pravidelných měsíčních a na vyžádání mimořádných reportů. Účastník se zaváže splnit požadavek Zadavatel, aby mezi osobami podílejícími se na plnění podle Smlouvy o poskytování technické podpory (Příloha č. 7 Zadávací dokumentace) byly jako členové realizačního týmu tyto dvě osoby: Analytik konzultant podílející se na sběru a vyhodnocování analytických podkladů a komunikaci směrem k Zadavateli s návrhy věcných postupů. Databázový specialista pro spolupráci s dalšími členy týmu. Bližší podmínky stanoví Příloha č. 7 Zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o výměnu pracovníka účastníka, podílejícího se na plnění podle Smlouvy o poskytování technické podpory, vůči kterému budou oprávněné výhrady ze strany vedení projektu zadavatele. Účastník se zaváže bezodkladně výměnu tohoto pracovníka provést. Pro účely této Přílohy č. 5 se účastníkem míní i účastník v postavení Poskytovatele a Zadavatelem se míní i Zadavatel v postavení Objednatele dle v budoucnu uzavřené Smlouvy o poskytování technické podpory.

Specifikace technické podpory

Specifikace technické podpory Příloha 2 Specifikace technické podpory Obsah 1. Technická podpora... 2 2. Procesy komunikace v rámci servisní podpory... 3 3. Komponenty technické podpory... 6 4. Další požadavky... 7 1. Technická podpora

Více

PŘÍLOHA Č. 7 NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

PŘÍLOHA Č. 7 NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY PŘÍLOHA Č. 7 NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ), a na základě zákona

Více

SLUŽBY SLA. Služby SLA

SLUŽBY SLA. Služby SLA Služby SLA 1. Požadavky SLA Požadavky SLA specifikují kvalitu poskytovaných Služeb definovaných v Čl. I. odst. 1.2, 1.3 a 1.4 Smlouvy a vypořádání požadavků Koordinátora rezortu nebo Správců EKLIS ve SNP

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF Veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle 23

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5. Česká republika Ministerstvo zemědělství. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Služby ICT provozu

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5. Česká republika Ministerstvo zemědělství. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: IČO: 00020478

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Definice servisní podpory Poskytování servisních služeb při správě proxy soustavy

Definice servisní podpory Poskytování servisních služeb při správě proxy soustavy Technická a servisní specifikace služeb Definice servisní podpory Poskytování servisních služeb při správě proxy soustavy Předmětem dohody o úrovni služeb jsou následující služby Služba / modul: Správa

Více

Definice provozních, servisních a SLA parametrů

Definice provozních, servisních a SLA parametrů Příloha č. 2 Servisní smlouvy Definice provozních, servisních a SLA parametrů S2_P2_Definice SLA Obsah 1 VYMEZENÍ POJMŮ... 3 1.1 DEFINICE VAD... 3 1.2 DEFINICE LHŮT... 3 1.3 DEFINICE DOB... 4 1.4 DEFINICE

Více

Definice služby katalogový list (KL-1, KL-2, KL-3)

Definice služby katalogový list (KL-1, KL-2, KL-3) Příloha č. 2 Definice služby katalogový list (KL-1, KL-2, KL-3) OZNAČENÍ SLUŽBY Název služby KL01 - Záruční servis, pravidelné služby a SLA Záruční servis, pravidelné služby a SLA VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Příloha č. 2 Popis požadavků na podporu systému. Podpora elektronického systému spisové služby (dále též ESSS )

Příloha č. 2 Popis požadavků na podporu systému. Podpora elektronického systému spisové služby (dále též ESSS ) Příloha č. 2 Popis požadavků na podporu systému Podpora elektronického systému spisové služby (dále též ESSS ) Definice pojmů a) Hlášení - žádost o provedení Servisní služby definované touto přílohou Zadávací

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č

DODATEČNÉ INFORMACE Č Na padesátém 81 100 82 Praha 10 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 9 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPRÁVY A ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ZÁKLADNÍ

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory také jen Podmínky technické podpory, platné od 21.10.2011 Preambule Níže uvedené Specifické obchodní podmínky poskytování

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

Příloha č. 1. Náležitosti nabídky a návrh funkčnosti Interaktivního manažerského modulu (IMM)

Příloha č. 1. Náležitosti nabídky a návrh funkčnosti Interaktivního manažerského modulu (IMM) Příloha č. 1 Náležitosti nabídky a návrh funkčnosti Interaktivního manažerského modulu (IMM) Nabídka musí zahrnovat následující prvky: Návrh architektury softwaru; Vývoj softwaru a realizaci služeb rozhraní

Více

2.2. Nadstandardním záručním servisem s pohotovostí do (24 hodin, 48 hodin) se rozumí:

2.2. Nadstandardním záručním servisem s pohotovostí do (24 hodin, 48 hodin) se rozumí: 1. Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower ze dne 25. 7. 2005 1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností RTS, a.s. nebo jeho výhradním smluvním partnerem (dále zhotovitelem)

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Příloha č. 4 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 4 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Příloha č. 4 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Služba Aktualizace a údržba ISM OBIS Kód služby 01_AP_OBIS Typ služby Paušální Aktivace Kontinuálně od nabytí účinnosti Smlouvy

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

1. Příloha č.1. Specifikace požadovaných služeb Obecný popis

1. Příloha č.1. Specifikace požadovaných služeb Obecný popis 1. Příloha č.1 Specifikace požadovaných služeb 1.1. Obecný popis Zadavatel požaduje, aby dodavatel prováděl služby v oblasti správy stávajícího zařízení v součinnosti se zadavatelem a dalšími subjekty,

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Technické požadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tisková zařízení)

Technické požadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tisková zařízení) Část 4: Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Technické požadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tisková zařízení) Integrace se systémem pro řízení a správu tisku MČ Praha 5 Dodaná

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Netýká se, nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 1.

Odůvodnění veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Netýká se, nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 1. Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Předmět veřejné zakázky Manažerský informační systém

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

Servis. Maximální využitelnost stroje. Predictive Monitoring.

Servis. Maximální využitelnost stroje. Predictive Monitoring. Servis Maximální využitelnost stroje. Predictive Monitoring. Maximální využitelnost stroje. Predictive Monitoring. Predictive Monitoring (preventivní sledování) je naše nová servisní služba, která zajišťuje

Více

Všeobecné podmínky systému JOSEPHINE

Všeobecné podmínky systému JOSEPHINE Všeobecné podmínky systému JOSEPHINE Systém JOSEPHINE je internetovou aplikací, kterou provozuje společnost NAR marketing s.r.o. Všeobecné podmínky systému JOSEPHINE (dále jen Podmínky ) obsahují základní

Více

Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb

Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb Verze dokumentu: 1.0 Datum: 23.01.2015 Informace o dokumentu Název dokumentu: Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb Verze dokumentu:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s ustanoveními 18 odst. 5 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL Všem uchazečům VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA DATUM 64610-2/2015-900000-090 Mgr. Bolfová/261332550 15. 12. 2015 Odpověď na žádost o dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci a úprava

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k nadlimitní veřejné zakázce Dodávka serverů, diskových polí a dalšího technického vybavení pro Technologické centrum Plzeňského kraje Evidenční číslo ve VVZ: VZ 343877 VZ v E-ZAK:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Číslo jednací zadavatele: 11070/2008-42 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha číslo 1: Technická specifikace k veřejné zakázce Vytvoření, údržba a rozvoj informačního systému

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj - "VÝZKUM-AGRI" Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Česká republika Energetický regulační úřad Masarykovo nám. 5, Jihlava IČ:

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Česká republika Energetický regulační úřad Masarykovo nám. 5, Jihlava IČ: PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE (v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Název veřejné zakázky : Zvýšení dostupnosti ICT služeb a bezpečnosti dat v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti

Více

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T B E Z PEČNOST INFORM AC Í

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T B E Z PEČNOST INFORM AC Í P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIO N Á L N Í C H ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T B E Z PEČNOST INFORM AC Í Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo zemědělství se sídlem: Těšnov 65/17, 110

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK K čemu slouží datové sklady IT podporuje business podniků S velikostí podniku se zvyšuje náročnost zpracování dat DWH = unifikovaná datová základna pro

Více

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS)

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIO N Á L N Í C H ODBORNÝCH SLUŽEB ( OPOS) Č Á S T AR C H I T E K T U R A A K ONCEPCE Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo zemědělství se sídlem: Těšnov 65/17,

Více

4.4.1 Ustavení vztahu, zpracování Projektu

4.4.1 Ustavení vztahu, zpracování Projektu Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Zajištění bezproblémového provozu, dostupnosti, rozvoje a optimalizace portálu ČPZP Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

1 Slovník pojmů Zákaznická data jsou data, která mají být zahrnuta do záložní kopie vytvořené pomocí Služby v závislosti na zálohovacím schématu.

1 Slovník pojmů Zákaznická data jsou data, která mají být zahrnuta do záložní kopie vytvořené pomocí Služby v závislosti na zálohovacím schématu. 1 Slovník pojmů Zákaznická data jsou data, která mají být zahrnuta do záložní kopie vytvořené pomocí Služby v závislosti na zálohovacím schématu. Překročení objednané kapacity pro zálohu (Backup Burst)

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost Dodatečné informace k ZD Dotaz č. 1 K bodu 5.1.1. SERVER DATOVÉHO CENTRA Můžete potvrdit, že pro dodávku 1 ks nového blade serveru bude

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČ: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Jiří Dohnal, ICZ a.s. ISSS 2012 1 ROB - EDITOŘI Primární: evidence obyvatel (IS EO), cizinecký informační systém (CIS) UFO v rámci CIS? Potřeba pro:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 13. 3. 2013 ZADAVATEL: Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Jejímž jménem jedná: Mgr.

Více

zákonem, váže k subjektu (dodavateli, příp. subdodavateli) nikoliv k osobám u něj zaměstnaným, a slouží k prokázání zkušeností dodavatele.

zákonem, váže k subjektu (dodavateli, příp. subdodavateli) nikoliv k osobám u něj zaměstnaným, a slouží k prokázání zkušeností dodavatele. Č.j.: 1921/2014-RSL Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na služby Zpracování e-learningu a webového portálu, Evidenční číslo ve VVZ: 485319 Zadavatel obdržel dne 16.

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU. Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci koncových zařízení projektu

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU. Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci koncových zařízení projektu VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na dodávku a instalaci koncových zařízení projektu Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice část A (dodávka a instalace nového serveru,

Více

Odpovědi na dotazy uchazeče k veřejné zakázce č. 20/ Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení EDS, EXK a DAP

Odpovědi na dotazy uchazeče k veřejné zakázce č. 20/ Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení EDS, EXK a DAP Odpovědi na dotazy uchazeče k veřejné zakázce č. 20/2016-53-27 Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení EDS, EXK a DAP Dotaz č. 1 Dodavatel požádal zadavatele o bližší vysvětlení

Více

VYHLÁŠKA. ze dne o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

VYHLÁŠKA. ze dne o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne. 2017 o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů Ministerstvo zdravotnictví po předchozím projednání s Ministerstvem zemědělství,

Více

SMLOUVA Č. MS-044/16 O POSKYTOVÁNÍ ÚDRŽBY (MAINTENANCE) A PROVOZNÍ PODPORY SYSTÉMU PROXIO

SMLOUVA Č. MS-044/16 O POSKYTOVÁNÍ ÚDRŽBY (MAINTENANCE) A PROVOZNÍ PODPORY SYSTÉMU PROXIO SMLOUVA Č. MS-044/16 O POSKYTOVÁNÍ ÚDRŽBY (MAINTENANCE) A PROVOZNÍ PODPORY SYSTÉMU PROXIO Příloha č. 1 PŘEHLED PODPOROVANÉHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Softwarové komponenty PROXIO,

Více

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T TECHNICKÁ A T E C H N OLO GICKÁ ŘEŠENÍ

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T TECHNICKÁ A T E C H N OLO GICKÁ ŘEŠENÍ P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIO N Á L N Í C H ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T TECHNICKÁ A T E C H N OLO GICKÁ ŘEŠENÍ Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo zemědělství se sídlem: Těšnov

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem On-line vyjádření k existenci sítí" Technická dokumentace 1/5 Úvod Tento dokument je nedílnou součástí zadávacích podmínek

Více

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné dotazy Veřejná zakázka Processing datových zpráv Portálu ZP a důvěryhodné úložiště datových zpráv Portálu ZP pro VoZP ČR (VZ 60064418) dodatečné dotazy V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme

Více

Definice priority požadavku

Definice priority požadavku Příloha č. 8 ke smlouvě Katalogové listy Definice pojmů ID Služby Identifikátor služby, např. ROS01 ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Kdy je služba poskytována od-do, které dny v týdnu (např. 24x7, 8x5, 10x5).

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T TECHNICKÁ A T E C H N OLO GICKÁ ŘEŠENÍ

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T TECHNICKÁ A T E C H N OLO GICKÁ ŘEŠENÍ P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIO N Á L N Í C H ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T TECHNICKÁ A T E C H N OLO GICKÁ ŘEŠENÍ Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo zemědělství se sídlem: Těšnov

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB (SLA) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Dohoda o úrovni poskytovaných služeb (dále jen SLA ), uzavíraná dle ustanovení 1746

Více

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 Zadavatel: Operátor ICT, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 IČO: 027 95 281 Veřejná zakázka: Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu Evidenční

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

Minimální požadavky na elektronický nástroj a služby

Minimální požadavky na elektronický nástroj a služby Minimální požadavky na elektronický nástroj a služby Pojem zadavatel je zde uveden ve vztahu k elektronickému nástroji a pojem Objednatel je zde v roli zadavatele ve smyslu této veřejné zakázky. Elektronický

Více

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T I N F R AS TRUKTUR A A S E RV E R OVÁ Ř E Š E NÍ

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T I N F R AS TRUKTUR A A S E RV E R OVÁ Ř E Š E NÍ P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIO N Á L N Í C H ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T I N F R AS TRUKTUR A A S E RV E R OVÁ Ř E Š E NÍ Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo zemědělství se

Více

OPATŘENÍ ŘEDITELE ODBORU FINANČNÍHO č.j.: /2012-OF. Provozní řád informačního sytému SAP. (platnost od )

OPATŘENÍ ŘEDITELE ODBORU FINANČNÍHO č.j.: /2012-OF. Provozní řád informačního sytému SAP. (platnost od ) OPATŘENÍ ŘEDITELE ODBORU FINANČNÍHO č.j.: 55 304/2012-OF Správce opatření: Zpracovatel : Rozdělovník: Ing. Zdeněk Mareš Ing. Zdeněk Mareš odbor finanční Provozní řád informačního sytému SAP (platnost od

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Předmětem plnění jsou služby související s technickou podporou systémů CDI2, OLDA, TranV a TranZ a jeho rozvojem v České republice poskytované v období

Více

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací.

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. Výběrové řízení na Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. 1. Identifikační údaje a základní podmínky výběrového řízení 1.1. Zadavatel (objednatel) BRICADO, s.r.o., se sídlem v Praze

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tento popis služby elektronických komunikací (dále jen Popis služby ) definuje podmínky přístupu k tísňovým telefonním číslům,

Více

CO OBCE MOHOU UDĚLAT PRO GDPR UŽ NYNÍ?

CO OBCE MOHOU UDĚLAT PRO GDPR UŽ NYNÍ? CO OBCE MOHOU UDĚLAT PRO GDPR UŽ NYNÍ? Praha,1.února 2018 Mgr. Miroslava Sobková Svaz měst a obcí České republiky AKTUÁLNÍ OTÁZKY MENŠÍCH SAMOSPRÁV I. Úvod II. Stručný popis postupu při implementaci GDPR

Více

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015 Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Kolín Sídlo zadavatele: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více