Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004/2005

2 Osnova: 1. Charakteristika školy Organizace vzdělávání a výchovy Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Výkon státní správy Řízení školy Poradenské služby Další aktivity školy, další významné údaje Další záměry školy, zhodnocení, závěr Závěr Přílohy Zpracovala : Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Předkládá : Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy V Liberci Mgr. Eva Slováková ředitelka školy 1

3 1. Charakteristika školy Název: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Odloučená pracoviště školy: 1. Žákovská 67, Liberec Heřmánkova 95, Liberec 33 Zřizovatel: Statutární město Liberec Sídlo : Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Kraj : Liberecký Identifikační číslo: Právní forma školy: příspěvková organizace Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem , změna zřizovací listiny č. 1 nabývá účinnosti dnem IČO: Ředitelka školy: Mgr. Eva Slováková, RČ /030 Statutární zástupce školy: Datum zařazení do sítě škol : Metelkova 504/5, Liberec 2 Mgr.Eva Slováková Konkurzní řízení: 1997 Periodické hodnocení: 2004 Kapacita k : ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO žáků ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ- výdejna IZO neuvádí se Škola je umístěna v okrajové části Liberce. Výuka probíhá v klidném prostředí ve dvou od sebe asi 700m vzdálených budovách, zvlášť pro první stupeň a školní družinu a druhý stupeň, kde se žáci i zaměstnanci stravují. Náleží ke školám rodinného typu. Patří mezi 2

4 školy spádové, kromě dětí z Ostašova do ní dojíždějí autobusem nebo vlakem děti z okolních obcí machnína, Kryštofova údolí, Noviny, Křížan, Karlova, Karlinek a Žibřidic. Vzhledem k typu školy a kvalitnímu a zkušenému pedagogickému sboru zařazuje PPP v Liberci do naší školy řadu žáků s poruchami učení či chování z celého Liberce a okolí. 2. Organizace vzdělávání a výchovy Školní rok 2004/2005 Vzdělávací program Č.j. MŠMT v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ Přehled volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů Během školního roku 2004/2005 měli žáci naší školy možnost zapojit se do celé řady volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty : VII.třída: Literárně filmový seminář Informatika Sportovní hry Domácnost Ekologická praktika VIII. třída: Literárně filmový seminář Informatika Sportovní hry Ekologická praktika IX.třída: Chemicko biologická praktika Ekologická praktika Informatiky Sportovní hry Cvičení z matematiky Nepovinné předměty: 1.stupeň: Individuální logopedická péče Náboženství 2.stupeň: Náboženství Zájmové útvary : 1.stupeň: Keramika Dívčí klub Informatika 3

5 Sportovní gymnastika Sportovní hry Floorball 2.stupeň: Keramika Floorball Programování Redaktorská rada Sportovní hry Kurz první pomoci Předpokládané změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2005 / 2006: Výuka bude i nadále probíhat dle vzdělávacího programu Základní škola (ŠVP bude kolektivem pedagogů připravován pro školní rok 2007/2008). Na II. stupni bude proveden výběr volitelných a nepovinných předmětů se zaměřením na nadprůměrně inteligentní žáky (Chemicko biologická praktika, Programování, Literárně filmový seminář, Cvičení z matematiky), u žáků s poruchami učení se budeme orientovat na sportovní výchovu, na ochranu životního prostředí, cvičení z matematiky - doučování, informatiku, vedení domácnosti. 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání Údaje o počtech žáků, tříd Celkový počet Počet žáků na jednu třídu tele Počet žáků na uči- Počet tříd žáků Šk. rok 2003/ / / / / / / / ,23 24,23 15,42 15,80 Zapsaní a zařazení žáci : Školní rok 2003/2004 Školní rok 2004/2005 Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2004 /

6 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2003/ / / / / / / / I. stupeň II. stupeň Chování, přehled výchovných opatření I.pololetí školního roku 2004/2005 Pochvaly Důtka tř.uč. Důtka řed.šk. 2.stupeň 3.stupeň 1.stupeň stupeň celkem II.pololetí školního roku 2004/2005 Pochvaly Důtka tř.uč. Důtka řed.šk. 2.stupeň 3.stupeň 1.stupeň stupeň celkem Počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin : omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí ,52 4 0,02 II. pololetí ,11 6 0,03 Celkem školní rok , ,05 5

7 Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2004 / 2005 : Gymnázia 8 letá 6 letá 4 letá SOŠ vč. konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Údaje o pedagogických pracovnících Pořadové číslo PP Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1. Ředitelka 1,00 VŠ, M- Zpv Zást.řed.školy 1,00 VŠ, Č- On Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 1,00 VŠ, 1.st Učitelka 1.stupně 0,23 VŠ, 1.st Učitelka 2.stupně 0,91 VŠ, M - Vv Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, Aj - D Učitelka 2.stupně 1,00 VŠ, TU Lbc Učitelka 2.stupně 0,64 VŠ, Tv - Př Učitel 2.stupně 1,00 VŠ, TU Lbc Učitelka 2.stupně 1,00 SPgŠ Učitel 2.stupně 1,00 VŠ, bez SZ Učitelka 2.stupně 0,05 VŠ, M - Ch 17 CELKEM 13,83 1. Vedoucí vychovatelka 1,00 SPgŠ Vychovatelka 1,00 SPgŠ 8 CELKEM 2,00 6

8 Přehled aprobovanosti výuky Předmět Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet vyučujících Počet hodin týdně tj. % Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilostí Počet Počet vyučujících hodin tj. % týdně I. stupeň Matematika Prvouka Český jazyk Přírodověda 3,5 2 3,5 100 Vlastivěda 3,5 2 3,5 100 Anglický jazyk Německý jazyk Praktické činnosti Hudební vých Výtvarná vých Tělesná výchova CELKEM I. st II. stupeň Matematika Český jazyk Chemie Fyzika Anglický jazyk Německý jazyk Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská nauka Rodinná výchov Hudební vých Výtvarná vých Tělesná výchova Praktické čin Volitel.předměty CELKEM 2.st , ,3 CELKEM - ZŠ , ,6 7

9 Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru Odborná 31 až 41 až 51 let až Důchodový Do 30 let kvalifikace 40 let 50 let důch. věk věk *) Celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen úplná 4/3 4/4 1/0 1/1 4/4 14/12 žádná 1/0 1/1 2/1 Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů 1/1 1/1 2/2 4/4 4/4 Počet učitelů, kteří nastoupili, nebo odešli Školní rok 2003/2004 Školní rok 2004/2005 Nastoupili 2 2 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 1 Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2003/2004 Školní rok 2004/2005 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Další vzdělávání pedagogických pracovníků Cílem DVPP je kromě možnosti porovnávat své vědomosti a zkušenosti s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v současné rychle se měnící společnosti, čerpat i vědomosti nové. Plán DVPP vycházel na základě Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících z potřeb a zaměření školy, přihlíženo bylo k individuálním zájmům pedagogických pracovníků a finančním možnostem školy. 8

10 DVPP se realizovalo: a) ve vzdělávacích institucích, které měly akreditaci udělenou MŠMT b) samostudiem Cílem DVPP bylo: a) oblast legislativy: nové zákony, vyhlášky, nařízení vlády b) příprava ŠVP: - pro I.stupeň: Tvořivá škola Brno - postupné proškolování všech PP - projekt Koordinátor c) problematika patologických jevů a primární protidrogová prevence d) výchovné poradenství e) počítačová gramotnost f) kurz keramiky g) kurz lyžařského instruktora h) nabídky jednodenních seminářů NIDV Liberec Systematicky je také podporováno průběžné vlastní vzdělávání pedagogů v souladu s koncepcí školy. Název kurzu Počet /zařazení Osvědčení A/N Diskusní klub ředitelů 1 / ředitelka školy A Financování a rozpočet škol 1/ ředitelka školy A Příprava ŠvP 1/ ředitelka školy A Tvořivá škola činnostní učení 1/ ředitelka školy A Povinnosti řed.škol v oblasti BOZP 1/ zást.řed.školy A Tvořivá škola r. 2/ učitelka 1.st. A Školský zákon 1/ ředitelka školy A Školení učitelů chemie zákon č.356/2003 1/ učitelka 2.st. A Integrované dítě v hodinách Čj 1 /učitelka 2.st. A Pokusy z fyziky 1/ učitel 2.st A Lyžařský kurz 1/ učitel 2.st. A Cesty el. energie 1/ učitel 2.st. N Výchova k volbě povolání 1/ učitelka 2.st. A Posilování přes jednotu mysli a těla 1/ učitelka 2.st. A Posilování přes jednotu mysli a těla 1/ učitelka 2.st. A Česko slovenské vztahy 1/ učitelka 2.st. A VHS ze školení ředitelů 1/ ředitelka školy A Výuka chemie v zákl. vzdělávání 1/ učitelka 2.st. A Jazykový kurz Aj 1/ učitelka 2.st. N Keramika 1/vychovatelka A 9

11 Projekt P I Informační gramotnost Název kurzu Počet/zařazení Osvědčení A/N Počítače ve výuce 1.st 1/ učitelka 1.st. A Počítače ve výuce 1.st. 1/ učitelka 1.st. A Počítače ve výuce 1.st. 1/ učitelka 1.st. A Úvodní modul pokročilejší 1/ učitelka 2.st A Digitální fotografie 1/ učitelka 2.st. A Počítače ve výuce Aj 1/ učitelka 1.st. A ICT školení 1/ učitel 2.st. A Excel 1/ učitelka 1.st. A Excel 1/ učitelka 1.st. A Dotace MŠMT ČR SIPVZ (2004) Vzdělávací software a informační zdroje Vzdělávací programy byly zakoupeny od firmy Terasoft a.s. a celý příděl peněz byl vyčerpán. Druh vzdělávání Počty pracovníků Celkem dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Rozhodnutí o pokračování plnění školní docházky 0 0 Rozhodnutí o přijetí do I. třídy 21 0 Rozhodnutí o klasifikaci slovním hodnocením Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2004/2005 Dlouhodobý plán školy vychází z programu Spokojené dítě ve škole, který je postupně realizován od roku 1996 a je jím uskutečňován národní program podpory zdraví. Směřuje k celkovému zlepšení klimatu školy, snižování zátěže a úzkostných stavů u dětí, zlepšení 10

12 vztahů mezi žáky, učiteli i rodiči. Program souvisí s profilací školy zaměřující se na individuální práci s žáky problémovými, ale i nadanými, zahrnuje potřeby všech žáků. Pět základních koncepčních záměrů (1. Zvyšování úrovně vzdělávacího procesu., 2. Zlepšování výchovného působení na žáky., 3. Prohlubování součinnosti školy a rodiny., 4. Zdokonalení řídící práce., 5. Spolupráce s Magistrátem města Liberce za účelem zpříjemňování prostředí v obou budovách školy.) podrobně rozpracovaných v Plánu práce školy se promítalo do celoroční činnosti všech pracovníků školy a jejího života vůbec. Kladem práce školy zůstává především zájem všech pracovníků o každého žáka (individuální přístup k žákům nadaným i problémovým). Účelné bylo zařazování projektového vyučování, pestrá nabídka volnočasových akcí (včetně prázdninových týdenních soustředění). Účinná motivace, modernizace metod a forem práce letos zvýšila úroveň vzdělávacího procesu zaměřeného na rozvoj tvořivého myšlení (úspěšné přijímací řízení vycházejících žáků, zájem a přízeň rodičovské veřejnosti, stále se zvyšující počet žáků). V rámci zlepšování výchovného působení na žáky bylo pracováno s třídními kolektivy tak, aby byla potlačena agresivita jedinců formou rozboru konfliktu s následným řešením. Žáci byli vedeni ke kultivovanému vyjadřování, kulturnímu chování a šetrnému zacházení se školním majetkem. V obou školních budovách existuje atmosféra důvěry a respektu mezi učiteli a žáky i žáky navzájem. K řešení různých problémů bylo využíváno Školního parlamentu. Pro kvalitnější informovanost rodičů byly pravidelně vydávány Bulletiny pro rodiče, k užší spolupráci byli vedeni rodiče dětí s poruchami učení, osvědčily se informační i konzultační třídní schůzky. Spolupráci s rodiči lze hodnotit jako velmi dobrou. Vedení školy se podařilo zajistit stabilní a kvalitní pedagogický sbor vyhovující typu a zvláštnostem školy. Vztahy mezi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky byly pěkné, skvěle se podařilo začlenit nové spolupracovníky. Zvýšil se aktivní podíl pracovníků školy na řízení a zainteresovanost na trvalém zkvalitňování práce školy. Pedagogové spolurozhodují na stanovení cílů školy, všem je stanovena kompetence a odpovědnost, snahou vedení školy je motivace, stimulace a podpora kreativity všech zaměstnanců. Vzájemné pracovní vztahy jsou efektivní, učitelé nejsou rivalové, ale naopak spolupracují, umějí pracovat v týmech. Příjemné rodinné prostředí školy vydatně pomáhali zajišťovat i všichni správní zaměstnanci. Zasluhují pochvalu nejen za pozitivní plnění svých povinností, ale i za laskavé jednání se všemi dětmi školy. Na vynikající úrovni pak byla práce sekretářky školy. Za vstřícnost a výbornou spolupráci a pomoc v pracovněprávní oblasti náleží velké poděkování výboru ČMOS včele s předsedkyní organizace. Díky ochotě a vstřícnosti Magistrátu města Liberce se velmi zlepšilo prostředí v obou budovách školy. Došlo k zatraktivnění počítačové učebny, vkusnému zařízení čítárny, vybudovala se útulná výdejna, renovovaly se podlahové krytiny, malovaly se chodby a provádělo se ještě mnoho dalších prací na zvelebení prostředí v obou budovách. V souladu s usnesením Magistrátu města Liberce došlo k ke spojení naší školy se ZŠ Machnín. Mezi oběma zařízeními pokračovala výborná spolupráce jak po stránce hospodaření s prostředky MŠMT i Magistrátu města, ale i po stránce kompatibility vzdělávacích programů obou zařízení. K odstranění adaptačních potíží žáků byl vypracován plán spolupráce 11

13 Škola také úzce spolupracovala s PF TU v Liberci. Jedna studentka vykonávala souvislou pedagogickou praxi z německého jazyka, třináct studentů dílčí předmětové praxe, a to z matematiky a německého jazyka. Při škole pracuje Rada rodičů, ve které je zvolen vždy jeden zástupce z každé třídy (má zvoleného i svého náhradníka). Její členové pracují v různých sekcích technická, stravovací, výchovná, kde se řeší různé problémy vzniklé chodem školy. Rada rodičů se pravidelně schází s vedením školy a předsedkyní ČMOS, kde zástupci jednotlivých sekcí informují ostatní o svých aktivitách, řeší a diskutují o aktuálních problémech, připomínkách či nápadech týkajících se chodu školy. Vedení školy projednává s Radou rodičů personální obsazení školy i výchovně vzdělávací záležitosti. Rada rodičů se aktivně podílí na různých akcích pořádaných školou, např. školní jarmark, šerpování vycházejících žáků, květinové dary ke Dni učitelů, poděkování učitelům za celoroční náročnou práci, apod.. 7. Poradenské služby Základem výchovného poradenství je filozofie školy, kterou vyjadřuje dlouhodobé zapojení do programu Spokojené dítě ve škole. Je vytvořen ucelený systém, ve kterém je věnována pozornost všem oblastem výchovného poradenství s důrazem na vzájemné vztahy, sociální dovednosti a vytváření vlastní hodnotové orientace žáků. Výchovnými poradkyněmi jsou ředitelka školy (pro oblast chování) a paní učitelka (oblast vzdělávání a volba povolání), která ukončila v roce 2003 dvouleté specializované studium pro výchovné poradce na TU Liberec. Byl zpracován vlastní plán práce, jednou týdně stanoveny konzultační hodiny pro rodiče. V budově I. a II. stupně je umístěna nástěnka věnovaná pomoci dětem v krizových situacích. Jsou jim poskytnuty potřebné informace včetně upozornění na možnost využití Schránky důvěry a telefonních čísel Linky bezpečí. Pravidla postupu projednávání podnětů dětí jsou stanovena v Řádu školy. Potřebné informace pro volbu povolání jsou k dispozici přímo v IX. třídě. Ve škole je ustanoven koordinátor prevence sociálněpatologických jevů (zástupce ředitelky školy), který je v kontaktu s institucemi zabývajícími se touto problematikou, účastní se vzdělávacích akcí, ve spolupráci s pedagogickým sborem postupuje podle minimálního preventivního programu. Prvky prevence jsou součástí výuky v předmětech Občanská výchova, Rodinná výchova, projevují se i v mezipředmětových vztazích. Zpráva výchovného poradce I.stupeň 1) Žáci sledovaní ze zdravotních důvodů Leváci 14 Vada zraku 8 12

14 Vada sluchu 1 Logopedická péče 5 Zánět mozkových blan 2 Silná alergie 1 2) Nová šetření v průběhu školního roku 2004/ třída Petra Adamová předčasné zaškolení, opakování ročníku Dominik Hošek předčasné zaškolení, opakování ročníku ze zdravotních důvodů 2.třída žádné 3.třída žádné 4.třída Dominik Urban dyslexie, dysortografie 5.třída žádné 3) Kontrolní šetření 1.třída žádné 2.třída Lukáš Nováček třída František Kavjázo Adam Květ třída Žaneta Kubínová třída Kateřina Kodýmová Leoš Kopecký ) Sledovaní žáci - shrnutí a) diagnostikované poruchy učení a chování dyslexie 14 dysgrafie 9 dysortografie 11 dyskalkulie 1 LMD 13 b) integrace 1.třída Petra Adamová předčasné zaškolení, IVP zpracován dle plánu MŠ pro předškolní děti 3.třída Adam Květ sluchové postižení 4.třída Žaneta Kubínová SPU Jakub Pinc SPU II.stupeň 1) Žáci sledovaní ze zdravotních důvodů Leváci 12 Vada zraku 18 Vada řeči 1 Epilepsie 1 13

15 2) Nová šetření v průběhu školního roku 2004/2005 Žádná 3) Kontrolní šetření 6.třída Pavel Mencl Jiří Kubla třída Antonín Pur červen 2005, SVP Čáp 8.třída žádné 9.třída Lukáš Hák Jakub Hříbal Vladislava Tichá 4) Sledovaní žáci - shrnutí a) diagnostikované poruchy učení a chování dyslexie 10 dysgrafie 10 dysortografie 11 dyskalkulie 2 LMD 10 Z evidence vyřazeno 9 žáků. 5) Přijímací řízení Počet žáků vycházejících z 9.ročníku 28 Počet přijatých gymnázia 4 SŠ 11 maturitní obory 5 SOU 7 umělecké školy 1 Všichni žáci byli přijati. ZŠ Machnín odloučené pracoviště Počet žáků 32 Diagnostikovaní žáci 3 Nová vyšetření ve školním roce 2004/ (1.třída Walach) Oblast prevence sociálně patologických jevů, realizace Minimálního preventivního programu školy Při tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu jsme vycházeli z konkrétní situace ve škole, respektovali jsme věk a osobní zvláštnosti žáků. 14

16 Efektivní prevence by měla obsahovat různé složky činností, do kterých jsme zaměřili svoji pozornost. a) Informační činnost Jednou z důležitých činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů je zajišťování a předávání odborných informací. Z důvodu stále se snižující věkové hranice kontaktu dětí s psychotropními látkami a zvýšenému nebezpečí ohrožení žáků patologickými jevy jsme pracovali s dětmi I.stupně školy, a to těmito prostředky : - začleňováním prací s protidrogovou problematikou do výchov (výtvarná výchova, praktické činnosti) - výchovou ke zdravému životnímu stylu (přírodověda, vlastivěda, praktické činnosti) - poznáváním sebe sama - prací s texty zabývajícími se vhodným životním postojem (český jazyk psaní, čtení) - kladným přístupem ke vzdělání - vztahy v rodině Na II.stupni si žáci prohlubovali postoje, kterým se naučili v nižších ročnících. Od svých pedagogů získávali pravdivé informace, byly jim nabízeny pozitivní alternativy chování a jejich cíle byly směřovány k vhodné volbě budoucího povolání (Ov, Rv, Pč). I do ostatních předmětů byla zařazena problematika patologických jevů (Lv, Čj, Vv, Př, Ch). b) Metodické a koordinační činnosti V této oblasti se škola zaměřila na realizaci aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevech. Škola poskytla bohatou nabídku volnočasových aktivit, a to prostřednictvím nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Velmi významná a důležitá byla spolupráce se všemi členy pedagogického sboru při zachycování varovných signálů spojených s možností výskytu a rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd, sledování úrovně rizikových faktorů. c) Poradenské činnosti Žáci i rodiče měli možnost nejen v konzultačních hodinách, ale i mimo ně využít služeb školního metodika prevence nebo výchovné poradkyně. Ve II. pololetí školního roku 2004/2005 vstoupila v platnost Vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Škola reagovala na jednotlivé změny vyplývající z této vyhlášky. 15

17 Řešené případy sociálně patologických jevů Závažným problémem stále zůstává kouření žáků, kde se první kontakty dítěte s cigaretou snižují. I přes působení v oblasti osvěty proti kouření, v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu a i přes bohatou nabídku volnočasových aktivit zaměřených na sport a zdravý tělesný rozvoj jedince (floorball, sportovní gymnastika, sportovní hry) se stále nedostavují předpokládané výsledky. Problematika záškoláctví se na škole objevila ve dvou případech, ale důslednou spoluprací třídních učitelů, výchovné poradkyně, vedení školy a rodičů byla včas odhalena a řešena. Ve školním roce 2004/2005 nebyl na naší škole zjištěn případ užívání drog a ani jejich distribuce. Vzdělávání školního metodika primární prevence - školení metodika primární prevence TU v Liberci - pobytové školení metodiků primární prevence TU v Liberci - školení Tvorba minimálního preventivního programu - seminář Co dělat, když se na škole objeví droga Logopedická péče Do výuky nepovinného předmětu Individuální logopedická péče bylo zařazeno 25 žáků postupného ročníku. U 6 žáků se podařilo zcela výslovnost napravit, u 8 žáků je hláska vyvozena, je třeba v řeči docvičovat, ale u 13 žáků špatná výslovnost přetrvává. Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování Velké procento žáků s diagnostikovanými poruchami učení nebo s podprůměrným nadáním vedlo všechny pedagogické pracovníky školy k tomu, aby svou pedagogickou činnost této skutečnosti přizpůsobili. Hlavní důraz byl kladen na motivaci vlídné slovo, pochvalu, kladné zhodnocení výsledků ve výtvarné nebo pracovní činnosti Práce ve třídách s rozdílným stupněm schopností žáků vyžadovala diferenciaci ve vyučování, práci v heterogenních skupinách, střídaly se formy práce v hodinách, dbalo se na používání dyslektických a dysgrafických pomůcek, byla poskytována pravidelná doučování, diferencovalo se v hodnocení dle různé obtížnosti úkolů a formy postižení dítěte. Pro žáky s krátkodobým soustředěním a pamětí se vyučovací výsledky opíraly o názorné pomůcky, hry se slovy, jazykové řešení komunikativních situací, doučování a společné čtení. Pro žáky prospěchově slabší byly do rozvrhu zakomponovány volitelné předměty s méně obtížným učivem. Pro žáky s poruchami učení i prospěchově slabší je velmi důležité zažití sebemenšího úspěchu, proto škola dbala na to, aby byly pořádány soutěže a akce, při kterých mohou vyniknout i problémoví žáci. Velká pozornost byla věnována klasifikaci žáků. Hlavní hlediskem bylo hodnocení výsledků podle jejich schopností a vynaloženého úsilí, bylo využíváno širšího slovního hodnocení. 16

18 Pro integrované žáky byly vypracovány individuální plány. I tito žáci byli na vysvědčení následovně hodnoceni slovně. Speciální logopedická a dyslektická péče probíhala formou nepovinného předmětu na I. stupni. Kvalitní a účelné nápravy bylo u dětí s SPU dosaženo tehdy, pokud dobře fungovala spolupráce mezi rodinou, školou a PPP. Řada rodičů si byla plně vědoma handicapu svého dítěte a pravidelně se zajímala o výsledky školní práce jejich dítěte. Rodiče pracovali s dětmi dle doporučení PPP a učitelů. Bohužel, ne všichni rodiče se svým dětem dostatečně věnovali a ne všichni žáci s SPU či slabým prospěchem dostatečně využívali nabízených možností ze strany učitelů. K posílení morálky ve třídách přispívala zejména výborná práce třídních učitelů. Třídní nástěnky, ostatní výlepové informační plochy, netradiční a podnětné formy komunikace s žáky (komunitní kruh) sloužily ke zlepšení vzájemných vztahů v komunitě třídy. Je potěšující, že i děti ve vyšších třídách přijímaly takový způsob jednání. Naše škola je považována za úspěšnou azylovou školu pro žáky, kteří z různých důvodů na jiných školách selhávali. Snaží se vytvořit prostředí důvěry a bezpečí, ve kterém si žáci dokáží s problémem poradit. Má pochopení pro odlišnost jedinců, dokáže je akceptovat. Mezi žáky se právě proto podařilo dosáhnout vzájemné tolerance a solidarity. Toto dokladuje i děkovný dopis ředitele PPP v Liberci a hodnocení ČŠI. Práce s talentovanými žáky Nezanedbatelnou součástí práce školy byla péče o talentované žáky. Při samotném vyučování bylo jejich nadání podporováno diferenciací v hodinách, kdy měli žáci možnost pracovat na složitějších úkolech, které vyžadovaly vlastní úsudek a tvořivý přístup, v opakovacích či procvičovacích částech vyučování jim byl poskytován velký prostor k aktivitě, při výkladu byly zařazovány induktivní vyučovací postupy, řízený rozhovor, diskuse, kooperativní učení. Nadané děti na I. stupni rády plnily nadstandardní úkoly rébusy, hádanky, křížovky, soutěže (např. v 5. ročníku probíhala celoroční hra 5 rodů Elfové, Keltové, Válečníci, Galové, Římané). Děti si vytvářely vlastní pracovní listy, vlastní učebnice, přispívaly do školního časopisu vlastní literární tvorbou. Na 2.stupni byli talentovaní žáci vedoucími při skupinové práci, pracovali s encyklopediemi a odbornou literaturou, z Internetu získávali informace, komunikovali se zahraničními studenty, pracovali s anglickými literárními díly, byla založena malá anglická knihovnička. Počítačově nadaní žáci se seznámili v kroužku Programování se základy jazyka Pascal, s tvorbou výpočetních algoritmů a vytvořili internetové stránky školy. V letošním školním roce pracovalo několik vyučujících formou projektového vyučování - Průmyslová revoluce v Liberci a okolí, vytvoření Průvodce po České republice, Jsem potomkem našich předků, Kniha můj přítel, Stromy, Liberecký uličník, Moje město Liberec, Oblečení, Interview, Jak se žilo v pravěku, Jsem průvodcem anglicky mluvících zemí, vyprávění o vánočních zvycích, Kniha receptů, jazykové projekty Nad mapou Německa, Tradice Vikingů atd.. Tato forma vyučování se ukázala spolu se skupinovým vyučováním jako velmi efektivní. Každoročně je velká pozornost věnována přípravě žáků k přijímacím zkouškám na střední školy. Opět rádi konstatujeme, že všichni žáci, kterým škola studium doporučila, úspěšně 17

19 zkoušky složili a byli přijati. Výborných výsledků dosáhli talentovaní žáci v testech CER- MAT. Talentovaným žákům také škola nabízela možnost pracovat v náročnějších volitelných předmětech a zájmových útvarech (informatika, programování, biologickochemická praktika, literárněfilmový seminář), zapojovala je do řady soutěží a olympiád. 8. Další aktivity školy, další významné údaje Aktivity školy Ve školním roce 2004/2005 proběhlo, tak jako v letech minulých, na naší škole velmi mnoho zajímavých akcí a aktivit. Již tradicí a přínosem pro společenský život je vydávání školního časopisu Ostašovský Šotek, který pod vedením dvou pedagogů sama připravovala redakční rada (přihlášen do mezinárodní soutěže Freinet 2004). Při prohlubování demokratických principů života ve společnosti a vzájemné komunikaci mezi žáky a učiteli se osvědčil Školní dětský parlament, kde zástupci tříd řešili s ředitelkou školy různé problémy, sdělovali své názory a postřehy o škole. Mnoho akcí, které škola pořádala zejména pro nejmladší děti, se stalo nedílnou součástí života školy. Například: Dobrodružství s Bobříky aneb škola v noci (přespávání žáků 1. stupně ve škole), Netopýří noc, Bezpečně do školy - módní přehlídky s bezpečným oblečením, Mladý poeta - soutěž tvůrců a recitátorů, Škola Mikulášů, Andělská škola tvořivé dílny, Bleší trh, Nebojte se čarodějnic, Den naruby. K upevnění vztahu mezi rodiči a školy náleží i rodinné soutěže Bramboráčci, Vánoční hvězda, vánoční stromek Mláďata. Namalujeme spolu kraslici, společné návštěvy divadelního představení, školní besídky, víkendové výlety do okolí, společné besedy a návštěvy klubu Suchopýr. Ve školním roce 2004/2005 proběhla řada drobných i větších třídních a školních soutěží (Kuličkiáda, soutěže ve společenských hrách atd.), Jarní a podzimní Ostašolympiáda - atletický pětiboj, Závod horských kol, puzzleiáda, Škola hledá Superstar. Velmi zdařilou akcí byl 3. Ostašovský jarmark, který měl obrovskou podporu rodičů a přátel školy, vynikající byl Pohádkový les zajišťovaný nejstaršími žáky školy, Dobývání pevnosti Ostašov (netradiční prosincová soutěž pro starší žáky. Všemi dětmi, pracovníky školy i rodiči byly velmi kladně hodnoceny tři školní vernisáže. Patronem každé vernisáže byla jedna třída postarala se o dozor, občerstvení, hudba, kulturní vystoupení. Výstavy přinesly kromě estetického zážitku i řadu výchovných momentů (ohleduplnost k vystavovaným pracím, zájem o výtvarnou výchovu, zatraktivnění prostor školy). Řada mimoškolních aktivit výborně doplňovala výuku kulturními, společenskými i přírodovědnými programy (návštěvy historických objektů Liberce, v rámci projektového vyučování exkurze do Prahy, Harrachova). Kladně byly hodnoceny i návštěvy kulturních představení, besedy (např. o včelařství, netopýrech), návštěva výstavy Dětské knihy, organizovány byly i ekologické aktivity, např. Den pro ekologii, úklid lesa, potoka, krmení zvířátek, Savci 18

20 výtvarné práce vystavené na Lemberku (CHKO Lužické hory), Odpad, kam s ním, žáci I. stupně získali členský list Klubu přátel Jizerských hor. Vynikající motivací pro výuku jazyků byly zájezdy do Vídně, Gőllitzu a Žitavy, a pobytový zájezd do Velké Británie, kde žáci spali v rodinách. Velmi zdařilý byl pobytový lyžařský výcvik. Venkovský typ naší školy a její okolí umožňuje připomenutí si lidových zvyků a tradic zajímavými akcemi: Výlety za Betlémy, Uctění památky zesnulých, Vánoční slavnosti spojené s hrou, Oslavy Tří králů, Masopustní hrátky, Vynášení smrtky loučení se zimou a vítání jara. V závěru školního roku proběhly ve všech třídách školní výlety, žáci I. stupně spolu s rodiči strávili 10 dní v Itálii. O prázdninách uspořádaly paní učitelky pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí týdenní výjezdové pobyty a pro sportovce týdenní floorballové soustředění. Kromě školních akcí a soutěží byli žáci připravováni a zapojováni i do soutěží v rámci okresu. Žáci 5. ročníku se umístili na 2. místě ve vědomostní soutěži o městě Liberci Sova. Žáci II. stupně se zúčastnili okresního kola matematické olympiády (2. místo v MO-9), matematické soutěže Klokan (1. a 3. místo), Archemediády, fyzikální, astronomické dějepisné, olympiády z Českého jazyka a Anglického jazyka. Zapojili jsme se i do výtvarných soutěží ( např. 23 výtvarných prací je vystaveno na Lemberku), dobře jsme se umístili v soutěžích libereckého kraje Den pro ekologii, v okresním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků a v dopravní soutěži BESIP. Naše škola je členem ASŠK Liberec, naši malí sportovci ze 3. a 4.třídy obsadili 4. a 5. místo ve vybíjené, florbalistky 8.a 9. třídy obsadily 2. místo v okrese a 3. místo v kraji, atleti nás reprezentovali v soutěži Pohár rozhlasu, ve sportovně vědomostní soutěži libereckých ZŠ 2005 ZŠ Dobiášova jsme obsadili 6.místo. Mnoholetá úspěšná činnost Zdravotního kroužku dosáhla druhého místa. Ne každá škola se může pochlubit 1.místem v ocenění Osobnost Liberecka, kterou letos za profesionální záchranu lidského života získala v kategorii juniorů právě naše žákyně. Tohoto úspěchu si velmi ceníme, vyústila tak mnoholetá záslužná činnost zdravotního kroužku (v roce místo v celostátní soutěži ČSČK Hlídek mladých zdravotníků), ale potvrdilo se beze zbytku krédo a orientace naší školy poskytnout žákům nejen kvalitní, kognitivní základy moderního všeobecného vzdělání, ale bez ohledu na jejich studijní předpoklady a dispozici jim pomoci dobře se uplatnit v běžném životě. Aktivity školní družiny Činnost školní družiny byla v tomto školním roce velmi pestrá. Paní vychovatelky účelně využívaly prostředí školního pozemku, tělocvičny, víceúčelového hřiště. Umístění školy v blízkosti lesa umožňovalo dětem častý pobyt v přírodě. Jednotlivé aktivity byly zaměřené do různých oblastí: a) akce připomínající lidové zvyky, tradice a obyčeje 19

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více