ÚČEL POŽADAVKU Ochrana půdy před erozí, umožnění zvýšení vsaku vody do půdy a tím omezení povrchového odtoku vody při srážkách.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČEL POŽADAVKU Ochrana půdy před erozí, umožnění zvýšení vsaku vody do půdy a tím omezení povrchového odtoku vody při srážkách."

Transkript

1 GAEC 1 TEXT POŽADAVKU Žadatel na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s druhem zemědělské kultury orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 7 zajistí po sklizni plodiny založení porostu následné plodiny nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření: strniště sklizené plodiny je ponecháno na půdním bloku, popřípadě jeho dílu minimálně do 30. listopadu, jestliže to není v rozporu s bodem GAEC 2, nebo půda zůstane zorána, popřípadě podmítnuta za účelem zasakování vody minimálně do 30. listopadu, jestliže operace není v rozporu s bodem GAEC 2 ÚČEL POŽADAVKU Ochrana půdy před erozí, umožnění zvýšení vsaku vody do půdy a tím omezení povrchového odtoku vody při srážkách. VYSVĚTLENÍ POŽADAVKU Žadatel má možnost variantního řešení ochrany svažité půdy. Za porušení se nepovažuje, pokud je na svažitém pozemku ponecháno strniště sklizené plodiny nebo je půda podmítnuta, případně je provedena orba za účelem zasakování vody (tzn. ponechání oranice přes zimu v hrubé brázdě bez smykování, urovnání skladů a rozorů, vláčení apod.). Splněním standardu je i úprava půdy pomocí kultivátoru. Na PB/DPB orné půdy se svažitostí nad 7 a současným výskytem silně erozně ohrožené půdy (opatření A2 nebo A3). Na těchto půdních blocích, popř. dílech půdních bloků musí zemědělec dodržovat jak GAEC 1, tak GAEC 2. Musí zvážit svůj osevní postup a v případě, že chce následný rok zařadit na část silně erozně ohroženou obilovinu nebo řepku (řepka je založení porostu následné plodiny = splnění GAEC), nelze standard GAEC 1 plnit ponecháním strniště či ponecháním v hrubé brázdě, neboť by nastal rozpor s GAEC 2. Nemohl by pak splnit požadavek na založení porostu s využitím půdoochranné technologie (viz GAEC 2). Informaci o průměrné svažitosti PB/PD lze najít na Portálu farmáře v systému evidence pozemků - LPIS a to v popisné části (buď v kompletním informativním výpisu pozemků nebo v podrobných informacích o každém PB/PD). Ukázka informace o průměrné svažitosti z Portálu farmáře, evidence LPIS v záložce podrobná informace o půdním bloku 5712

2 Ukázka informace o svažitosti z LPIS tzv. kompletní výpis (výběr z možností tisku sestav)

3 GAEC 2 TEXT POŽADAVKU Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy jako silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice. Porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí. V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin. ÚČEL POŽADAVKU Účelem požadavku je ochrana orné půdy před nadměrnou vodní erozí, která způsobuje odnos zeminy z výše položených částí pozemků a její následné ukládání v dolních částech pozemků nebo mimo tyto pozemky (komunikace, intravilán, vodní nádrže). Velká rozloha pozemků, nevhodná agrotechnika a odstraňování krajinných prvků v minulosti jsou nejčastější příčiny nadměrné eroze půdy Erozní rýhy, sedimentace smyté zeminy v dolních částech pozemku a poškození pěstovaných plodin jsou nejčastějšími projevy eroze na orné půdě VYSVĚTLENÍ POŽADAVKU 3

4 Silně erozně ohrožená půda a její vymezení v LPIS Požadavek se plní na pozemcích s výskytem silně erozně ohrožené půdy, která je vymezena od jako nová datová vrstva v LPIS. Jedná se o část orné půdy s nadměrnou erozí, která již není vymezena pouze na základě sklonitosti pozemku, ale s využitím dalších faktorů, které ovlivňují intenzitu eroze. Mezi tyto faktory patří zejména zohlednění výskytu erozně nebezpečných srážek, délka svahu a schopnost půdy odolávat erozi. V LPIS je k dispozici podkladová vrstva erozní ohroženosti Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, která se je podkladem pro vymezení silně erozně ohrožené půdy na půdních blocích pro účely GAEC. Podkladová vrstva se bude aktualizovat 1x ročně. Na základě překryvu vrstvy půdních bloků a podkladové vrstvy erozní ohroženosti jsou stanoveny managementy protierozních opatření na půdním bloku. Půdní bloky jsou rozděleny podle výskytu silně erozně ohrožené půdy a navazujícího protierozního opatření do čtyř kategorií: půdní bloky s kulturou jinou než orná půda (protierozní opatření není stanoveno A0), půdní bloky s kulturou orná půda, ale bez výskytu silně erozně ohrožené půdy (protierozní opatření není v rámci GAEC stanoveno A1), půdní bloky s kulturou orná půda s výskytem silně erozně ohrožené půdy na části půdního bloku (protierozní opatření je stanoveno A2), půdní bloky s kulturou orná půda s výskytem silně erozně ohrožené půdy na ploše celého půdního bloku (protierozní opatření je stanoveno A3). Z toho vyplývá, že protierozní opatření pro účely plnění GAEC je stanoveno na půdních blocích s výskytem silně erozně ohrožené půdy na části půdního bloku (oranžové šrafování) nebo na ploše celého půdního bloku (červené šrafování). Stanoveným protierozním opatřením je v obou případech dodržení požadavku dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kterým je vyloučení širokořádkových plodin z pěstování a pěstování obilnin a řepky protierozním způsobem. LPIS na úrovni jednotlivých půdních bloků poskytuje pro každý půdní blok popis managementu protierozního opatření v rámci GAEC a výměru půdního bloku rozdělenou z hlediska erozní ohroženosti na následující skupiny: neohroženou, mírně ohroženou, silně ohroženou. Uživatel půdního bloku, na jehož části je výskyt silně ohrožené půdy erozí, má možnost zakreslit pozemek a systém následně provede stanovení překryvu plochy pozemku a podkladové vrstvy erozní ohroženosti a zařazení pozemku do některé ze tří skupin (neohrožené, mírně ohrožené, silně ohrožené) a stanoví management protierozního opatření. 4

5 Podkladová vrstva erozní ohroženosti (vlevo) a protierozních opatření na půdní blok (vpravo) v prostředí LPIS Popis protierozního opatření na silně erozně ohrožené půdě Stanovené protierozní opatření je založeno na vyloučení širokořádkových plodin na silně ohrožené půdě. Širokořádkovými plodinami se pro účely GAEC rozumí: kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice. O porušení GAEC se nejedná při pěstování některých z těchto vyjmenovaných plodin v úzkých řádcích (např. sója s meziřádkovou vzdáleností 12,5 25 cm) nebo při pěstování jiných plodin (např. mák, hořčice) na plochách silně erozně ohrožených. Součástí protierozního opatření na silně erozně ohrožené půdě je rovněž požadavek na zakládání porostů obilnin a řepky s využitím půdoochranných technologií, pokud nejsou porosty obilnin zakládány s podsevem jetelovin. 5

6 Kukuřice je erozně nebezpečnou širokořádkovou plodinou Půdoochranné technologie Požadavek dobrého zemědělského a environmentálního stavu vyžaduje na silně erozně ohrožené půdě zakládání porostů řepky a obilnin s využitím půdoochranných technologií. Povinnost použít půdoochranné technologie se pro účely splnění GAEC na silně erozně ohrožených půdách vztahuje pouze na vyjmenované plodiny, tj. obilniny (s výjimkou pěstování s podsevem jetelovin) a řepku. Půdoochranné technologie jsou součástí tzv. minimalizačních technologií zpracování půdy a následného setí zemědělských plodin. Pro minimalizační technologie je typické kypření půdy bez využití pluhu (orby), jedná se tedy o bezorebné technologie. Jsou založeny většinou na mělkém kypření půdy, spojování více úkonů do jednoho úkonu a ponecháním části rostlinných zbytků na povrchu půdy. Rostlinné zbytky (mulč) pocházejí ze sklizené předplodiny nebo meziplodiny (vymrzající nebo desikované). Mezi minimalizační technologie náleží v podmínkách České republiky: kypření půdy do zvolené hloubky (velmi často jde o mělké kypření), půdoochranné zpracování (ponechání rostlinných zbytků na povrchu půdy), přímé setí (setí do nezpracované půdy, bezorebné setí). Charakteristickým znakem půdoochranných technologií je ponechání rostlinných zbytků minimálně na 30 % povrchu půdy. Pokrytí 20 až 30 % povrchu půdy rostlinnými zbytky snižuje vodní erozi o 50 až 90 % ve srovnání s holým povrchem (Johnson 1988). Zakládání porostů s využitím půdoochranných technologií zahrnuje náhradu orby kypřením, kdy po kypření následuje setí nebo je kypření sloučeno se setím. Kypření 6

7 může být prováděno kypřícími stroji s pasívními orgány (dochází ke kypření bez mísení a obracení) nebo s aktivními orgány např. rotačními, popř. kývavými orgány (dochází ke kypření včetně mísení). V případě použití kypřičů s aktivními orgány, kdy dochází k intenzivnějšímu zapracovávání rostlinných zbytků do půdy, je nutné dbát na zachování 30 % pokryvnosti povrchu půdy rostlinnými zbytky. Kypření může být hlubší nebo mělké. V případě, že se půda po sklizni předplodiny nekypří, tak se jedná o setí do nezpracované půdy ( bezorebné setí ). Využívání minimalizačních a zejména půdoochranných technologií vyžaduje vhodné stroje především na zpracování půdy po sklizni předplodiny, na zpracování půdy před setím plodin a setí plodin. V současné době je na trhu dostatek vhodných zemědělských strojů celé řady domácích i zahraničních výrobců. Přehled používaných kypřičů: kypřiče pro kypření do mělké a střední hloubky (talířové, radličkové, prutové kypřiče, popř. kypřiče s aktivními nástroji např. rotační kypřiče, vibrační brány, hvězdicové brány, prutové válce), kombinátory (pro přípravu seťového lůžka při předseťové přípravě), kypřiče pro hlubší kypření (bez obracení půdy, např. dlátové kypřiče nebo kypřiče pro postupné kypření do narůstající hloubky). Přehled používaných secích strojů: secí stroje s kotoučovými secími botkami (jednokotoučové nebo dvoukotoučové secí botky), secí stroje se šípovitými řeznými radličkami, secí stroje s dlátovitými secími radličkami, secí stroje s rotační frézou, secí stroje umožňující aplikaci granulovaných nebo kapalných hnojiv, secí kombinace (spojení předseťové přípravy a setí). Konvenční způsoby zpracování půdy (s využitím orby) i minimalizační a půdoochranné technologie mají své přednosti i nedostatky. Minimalizační technologie jsou v současnosti uplatňovány na více než 30 % orné půdy. Půdoochranné technologie (výsev do mulče nebo do nezpracované půdy jsou používány podstatně méně. Při volbě vhodné minimalizační a půdoochranné technologie je nutné zvážit i další okolnosti: půdní a klimatické podmínky, rozvoj chorob (virózy, sněti, houbová onemocnění, plísně) a škůdců plodin, výskyt a rozvoj plevelů. Hodně informací týkajících se minimalizačních a půdoochranných technologií lze nalézt v metodikách zpracovaných odborníky ve výzkumných ústavech (VÚRV, VÚZT), popř. publikacích našich předních odborníků (Škoda, Hůla, Procházková a další). 7

8 Porost obilniny založený s využitím půdoochranných technologií (setí radličkovým secím strojem po mělké podmítce) SPLNĚNÍ POŽADAVKU Pro účely splnění požadavku je nutné, aby se každý uživatel orné půdy nejdříve seznámil, zda se vyskytuje na jeho půdních blocích silně erozně půda, tj. červeně nebo oranžově šrafované půdní bloky po zapnutí vrstvy protierozních opatření. Červeně šrafované půdní bloky (protierozní opatření A3) znamenají, že výskyt silně erozně ohrožené půdy je na celé výměře půdního bloku a tudíž se požadavek GAEC plní na celé výměře půdního bloku. U oranžově šrafovaných půdních bloků s výskytem silně erozně ohrožené půdy na části půdního bloku (protierozní opatření A2) má uživatel možnost volby. Jednou z možností je požadavek GAEC dodržovat na celé výměře tohoto půdního bloku a následně se nemusí řešit, na kterou část půdního bloku je vázán výskyt silně erozně ohrožené půdy. Druhou možností je dodržovat požadavek GAEC pouze na části půdního bloku s výskytem silně erozně ohrožené půdy s využitím zákresu pozemku v prostředí LPIS. Systém podle zákresu pozemku a s ohledem na podkladovou vrstvu erozní ohroženosti vybarví pozemek a stanoví příslušné protierozní opatření, které se následně na tomto pozemku dodržuje. 8

9 GAEC 3 TEXT POŽADAVKU Žadatel na minimálně 20 % jím užívané výměry půdních bloků, popřípadě jejich dílů s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně: a) aplikování tuhých statkových hnojiv, nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže, kde je minimální dávka stanovena na 4 tuny na ha. Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin (např. slámy) podle jiného právního předpisu není stanovena minimální dávka nebo b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části, v termínu minimálně od do příslušného kalendářního roku porostem jedné z následujících plodin, popřípadě jejich směsí: jeteloviny, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, lupina modrá, hrách setý. Porosty výše uvedených plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %. ÚČEL POŽADAVKU Zachovat úroveň organických složek půdy, zajistit návratnosti živin do půdy a tím zvyšovat půdní úrodnost a příznivě ovlivňovat vodní režim půdy. VYSVĚTLENÍ POŽADAVKU Žadatel má možnost splnit požadavek jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací. Jedná se o aplikaci tuhých statkových/organických hnojiv, zapravením ponechaných produktů při pěstování plodin nebo pěstováním vyjmenovaných plodin po uvedené období. Tuhé statkové hnojivo představuje především hnůj a organické hnojivo kompost (Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech a novel). Minimální dávky jsou v těchto případech 25 t/ha, pro drůbeží podestýlku a suchý trus drůbeže platí minimální dávka 4 t/ha. Za tuhé statkové hnojivo se považují i skliditelné rostlinné zbytky ponechané a zapravené na pozemku (např. sláma, chrást, nať z brambor), přičemž se neuplatňuje požadovaná dávka 25 t/ha. Aplikace tekutých statkových hnojiv (tj. s obsahem sušiny do 13%) se nezapočítává. Vedlejší rostlinné produkty a zelené hnojení musí být uvedeny v evidenci hnojení v těchto případech bez dávky a množství živin (pouze místo, výměra a čas zapravení), jinak nebudou započítány pro splnění podmínky GAEC, přestože legislativa požaduje uvádět v evidenci hnojení pouze slámu. Splněním podmínek standardu je i aplikace digestátu z bioplynových stanic a prasečí kejdy, pokud obsah sušiny digestátu či separátu přesáhne 13 % sušiny. Jeteloviny a vyjmenované luskoviny, jejichž porosty lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, je nutné pěstovat v období od do příslušného kalendářního roku. V případě plnění podmínky pěstováním jetelovin to mohou být i směsi s travami (pokud zastoupení trav nepřesáhne 50 %). Na předepsané výměře lze kombinovat plnění požadavku jak možnostmi uvedenými v odstavci a), tak v odstavci b). Lze tedy např. na 7 % rozlohy zaorat slámu, na 3 % použít kompost, na 8 % aplikovat hnůj a na 2 % pěstovat vyjmenované zlepšující plodiny. 9

10 Tabulka příkladů možností plnění standardu GAEC 3 aplikace tuhých statkových hnojiv Příklady možnosti plnění GAECU 3 aplikace hnoje hospodářských zvířat, tuhého podílu kejdy po mechanické separaci= separát) se sušinou >13 % aplikace drůbežího trusu, drůbeží podestýlky zaorání ponechané slámy (z obilovin včetně kukuřičné, slámy olejnin, luskovin) min. termín dávka/ha plnění 25 t v kalendářním roce 4 t v kalendářním roce nestanoveno v kalendářním roce zaorání plodin na zelené hnojení nestanoveno v kalendářním roce evidence hnojení místo, termín aplikace, termín zapravení, plocha, dávka, množství živin místo, plocha, termín zapravení počet ha aplikace tuhých organických hnojivo pěstování zlepšujících plodin aplikace kompostu 25 t v kalendářním roce aplikace digestátu (tuhé části po mechanické separaci) 25 t v kalendářním roce pěstování jetelovin X pěstování vyjmenovaných luskovin X místo, termín aplikace, termín zapravení, plocha, dávka, množství živin CELKEM SUMA ha SUMA ha = min 20 % orné půdy užívané zemědělcem k daného kalendářního roku Ukázka vedení hnojení v evidenci hnojení 10

11 GAEC 4 TEXT POŽADAVKU Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu pálit bylinné zbytky. ÚČEL POŽADAVKU Ochrana živočichů a půdních organismů, ale i využití biomasy jiným způsobem než neproduktivním spálením. VYSVĚTLENÍ POŽADAVKU Při kontrole na místě bude hodnocena skutečně vypálená plocha nikoli plocha celého půdního bloku nebo jeho dílu. Kontrolní orgán posuzuje, zda vypalování bylo provedeno bodově (na shrabaných hromadách bylinných zbytků) nebo plošně. Nejzávažnější je plošné vypalování travních porostů, a to i v trvalých kulturách (sady, vinice). Pálení staré chmelové natě, ostříhaných výhonů révy vinné a větví z ořezu dřevin v ovocných sadech není porušením GAEC. Porušením GAEC 4 není spalování ořezu větví z dřevin rostoucích mimo les, včetně náletů, za dodržení mj. podmínky oznámení pálení místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru a dodržení stanovených opatření, v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a související předpisy a zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Porušení podmínek tohoto standardu není považováno ani pálení bramborové natě a to z důvodu ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby. Porušení GAEC 4: Bodové pálení bylinných zbytků na travním porosttabulka 11

12 GAEC 5 TEXT POŽADAVKU Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu provádět agrotechnické zásahy, pokud je půda zaplavená nebo přesycená vodou, s výjimkou vlastní sklizně plodiny a plnění podmínky GAEC 7. ÚČEL POŽADAVKU Ochrana půdy před utužením, které vede k zásadnímu zhoršení fyzikálních vlastností půdy (především struktury, pórovitosti a propustnosti) a narušení biologické aktivity v půdě. VYSVĚTLENÍ POŽADAVKU Na zaplavené půdě nelze provádět agrotechnické zásahy mimo vlastní sklizeň a likvidaci invazivních plevelů (GAEC 7) a nesmí se používat hnojiva (zákon č. 156/1998 Sb.). Přesycená půda vodou je když po došlapu se stopa naplní voda. Sklizeň plodiny na podmáčeném pozemku není porušením GAEC 5 12

13 Pojezdy zemědělské mechanizace na podmáčeném pozemku vedou ke zhutnění orničního profilu GAEC 6 TEXT POŽADAVKU Žadatel nezruší, případně nepoškodí krajinné prvky a druh zemědělské kultury rybník. Za rušení, popřípadě poškození krajinného prvku se nepovažuje, dojde-li k zásahu vůči němu se souhlasem příslušného orgánu. ÚČEL POŽADAVKU Účelem požadavku je ochrana krajinných prvků v zemědělské krajině, které přispívají k udržení a zvýšení ekologické stability krajiny nebo mají protierozní funkci. VYSVĚTLENÍ POŽADAVKU Definice krajinného prvku Krajinný prvek je obecně definován v 3aa novelizovaného zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Krajinný prvek představuje souvislou plochu, popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované půdy, která plní mimoprodukční funkci zemědělství a která se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo s ním nejméně na části hranice sousedí. Evidence krajinných prvků 13

14 Krajinný prvek tvoří základní jednotku nově vznikající evidence krajinných prvků v evidenci půdy dle uživatelských vztahů (LPIS). V evidenci krajinných prvků se o krajinných prvcích evidují následující údaje: identifikační číslo krajinného prvku, druh krajinného prvku, příslušnost k půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu, výměra krajinného prvku, vlastník krajinného prvku, pokud je znám, uživatel krajinného prvku, za předpokladu prokázání právního důvodu užívání, zařazení do katastrálního území. Evidence krajinných prvků nejenže usnadní plnění požadavku dobrého zemědělského a environmentálního stavu, ale umožní za určitých podmínek plochu krajinných prvků zahrnout do plochy podporované půdy. Dodržování požadavku na nerušení krajinných prvků a kultury rybník žadateli není podmíněno zákresem a evidencí krajinných prvků v LPIS. Druh krajinného prvku Druh krajinného prvku je stanoven Nařízením vlády č. 335/2009 Sb. Podle tohoto nařízení se druhem krajinného prvku rozumí: mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, solitérní dřevina. Druh zemědělské kultury rybník Rybník je novou kulturou rybník v evidenci půdy. Podle 3i novelizovaného zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, se rybníkem rozumí vodní dílo k chovu ryb, vodních živočichů a pěstování vodních rostlin, určené k provozování rybníkářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. Pro účely evidence půdy se za hranice rybníka považuje obvod vodní plochy stanovený ve výši jeho provozní hladiny. SPLNĚNÍ POŽADAVKU Požadavek je splněn tehdy, když nedojde k rušení a poškozování krajinných prvků a kultury rybník žadatelem. Porušením požadavku není zrušení nebo poškození krajinného prvku nebo kultury rybník jinou osobou, protože za tento druh porušení nebo poškození nenese žadatel při svém hospodaření přímou odpovědnost. Zjistí-li uživatel zásah do krajinného prvku, který vedl zrušení nebo poškození krajinného prvku jinou osobou, je uživateli půdního bloku, ke kterému je krajinný prvek evidován, doporučeno nahlásit tento zásah příslušnému orgánu ochrany přírody. Orgánem ochrany přírody je obecní úřad, který případně bude informovat o nepovoleném zásahu podle jeho povahy další orgány ochrany přírody. Uživateli půdních bloků je doporučeno zjištěný zásah do krajinných prvků vhodným způsobem zdokumentovat (např. pořízením fotodokumentace). Za porušení požadavku se nepovažuje řádná péče a údržba o porosty dřevin, zejména pokud jsou prováděny odborně a mimo vegetační období. Rovněž poškození dřevin, 14

15 které jsou součástí krajinných prvků, způsobené vyšší moci (větrné a sněhové kalamity), není porušením požadavku GAEC. Dalším případem, který není porušením požadavku, je provedení zásahu do krajinného prvku nebo jeho zrušení, na základě souhlasu příslušného orgánu. Za souhlas příslušného orgánu k zásahu do krajinného prvku se považuje: povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les obecním úřadem (mimo zvláště chráněná území), stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku pověřeným obecním úřadem, který registruje významné krajinné prvky (mimo území evropsky významných lokalit a zvláště chráněná území), stanovisko k zásahu týkajícího se památného stromu a jeho ochranného pásma pověřeným obecním úřadem, stanovisko k zásahům do významných krajinných prvků obcí s rozšířenou působností (mimo zvláště chráněná území a registrované významné prvky), vyjádření k oznámení o kácení dřevin obcí s rozšířenou působností, souhlas krajského úřadu k činnostem na území přírodních rezervacích a přírodních památek, souhlas krajského úřadu k činnostem na území ptačích oblastí a evropsky významných lokalit, výjimka krajského úřadu z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu rostliny, souhlas správ národních parků a chráněných krajinných oblastí k činnostem na území národních parků a chráněných krajinných oblastí, souhlas újezdních úřadů a ministerstva obrany k činnostem na území vojenských újezdů, souhlas ministerstva životního prostředí k činnostem na území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek. Výše uvedené případy udělení souhlasu k činnostem orgány ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou zde uvedeny z důvodu, že krajinné prvky a nebo druh kultury rybník evidované v LPIS mohou požívat rovněž ochrany prostřednictvím: významného krajinného prvku ze zákona (les, rybník, jezero, vodní tok, údolní niva a rašeliniště), významného krajinného prvku registrovaného na základě 6 zákona č. 114/1992 Sb. (např. mez nebo remíz), soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti), maloplošného zvláště chráněného území (přírodní rezervace, přírodní památka, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) nebo výskytem na území velkoplošného zvláště chráněného území, lokálního nebo regionálního územního systému ekologické stability. Při plnění tohoto požadavku je nezbytné si rovněž uvědomit, že krajinné prvky jsou tvořeny velmi často dřevinami (stromořadí, solitérní dřevina, skupina dřevin) nebo mají křovinný a dřevinný pokryv (mez, travnatá údolnice). Všechny rostliny požívají obecnou ochranu dle zákona č. 114/1992 Sb. Obecná ochrana rostlin znamená, že rostliny jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Každá fyzická nebo právnická osoba je povinna při hospodářské 15

16 činnosti postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému hynutí rostlin nebo ničení jejich biotopů. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je podle zákona č. 114/1992 Sb. povinností vlastníků. Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Z toho je zřejmé, že za poškozování dřevin rostoucích mimo les nemohou být považovány drobné a udržovací zásahy. V neposlední řadě plnění požadavku úzce souvisí s plněním povinného požadavku na hospodaření SMR 1/2, kde se hodnotí, zda nedošlo k zásahu do krajinných prvků (remízky, meze, křovinné pásy a jiná rozptýlená zeleň). Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné mít povolení orgánu ochrany přírody. Povolení ke kácení dřevin mimo zvláště chráněná území vydává obecní úřad. Zákon č. 114/1992 Sb. vyjmenovává případy, kdy není třeba mít povolení ke kácení dřevin (např. pěstební důvody v podobě probírky nebo výchovných zákroků). V těchto případech se kácení dřevin oznamuje písemně 15 dnů předem obci s rozšířenou působností (nejedná-li se o zvláště chráněná území), která může kácení zakázat, omezit nebo pozastavit. Povolení ke kácení dřevin není rovněž třeba v případech, kdy je stavem dřevin bezprostředně ohroženo zdraví nebo majetek, ale toto kácení musí být do 15 dnů oznámeno obci s rozšířenou působností (nejedná-li se o zvláště chráněná území). Dalším případem, kdy se nevyžaduje povolení ke kácení dřevin je kácení stromů ve vlastnictví fyzických osob o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislého keřového porostu do celkové plochy 40 m 2. 16

17 GAEC 7 TEXT POŽADAVKU Žadatel zajistí na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny tohoto druhu. Zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku. ÚČEL POŽADAVKU Účelem požadavku je zabránit rozšiřování vybraných druhů invazivních rostlin na zemědělskou půdu. VYSVĚTLENÍ POŽADAVKU Invazivní druhy rostlin Podle rostlinolékařského zákona č. 326/2004 Sb. se invazním škodlivým organismem rozumí škodlivý organismus v určitém území nepůvodní, který je po zavlečení a usídlení schopen v tomto území nepříznivě ovlivňovat rostliny nebo životní prostředí včetně jeho biologické různorodosti. Invazivních druhů rostlin je celá řada, ale nejnebezpečnější a nejrozšířenější jsou netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý a druhy rodu křídlatka. První dva uvedené druhy jsou předmětem požadavku dobrého zemědělského a environmentálního stavu. Na rozšiřování nepůvodních druhů rostlin i živočichů pamatuje rovněž zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto zákona je vysazování nepůvodních druhů do volné přírody bez povolení orgánu ochrany přírody zakázáno. Vlastnosti invazivních druhů rostlin Invazivní druhy rostlin mají několik společných vlastností, které jsou základem jejich nebezpečnosti, ale i podstaty způsobů jejich likvidace: vysoká produkce semen, intenzívní růst, vysoká schopnost obrůstání, velký vzrůst rostlin, nedostatek přirozených nepřátel (chorob a škůdců). Nebezpečnost invazivních druhů rostlin Nebezpečnost invazivních druhů rostlin spočívá zejména v jejich nepříznivém působení na biologickou rozmanitost původních rostlinných i živočišných společenstev, kdy dochází k výrazné a negativní změně složení těchto společenstev doprovázený ústupem nebo i zánikem výskytu některých druhů vázaných na tato společenstva. Dalšími negativními vlastnostmi jsou např. nepříznivý vliv na opylovače zemědělských plodin (např. netýkavka žláznatá) nebo působení kožních alergií u člověka (např. bolševník velkolepý). Netýkavka žláznatá Netýkavka žláznatá je jednoletá bylina s červenofialovými nebo růžovými květy dosahující výšky až 3 m. Byla dovezena jako okrasná a medonosná rostlina ze 17

18 západního Himálaje před více než 100 lety. Dnes je rozšířena v podstatě na celém území České republice, zejména podél vodních toků. Netýkavka žláznatá 18

19 Netýkavka se při řádné péči na obhospodařované pozemky nešíří Netýkavka žláznatá Bolševník velkolepý Bolševník velkolepý je jednou z největších bylin v Evropě. Je nepůvodním druhem dovezeným z Kavkazu jako okrasná rostlina do královských zahrad v Anglii v roce Jedná se o dvouletou až víceletou bylinu z čeledi miříkovitých dosahující výšky až 5 m s velmi vysokou produkcí semen. SPLNĚNÍ POŽADAVKU Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ukládá vlastníkům a uživatelům pozemků a objektů zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů. Předmětem požadavku dobrého zemědělského a environmentálního stavu je regulace obou druhů rostlin na půdním bloku, jejíž cílem je zabránit vykvetení a vysemenění rostlin, popř. omezení intenzity růstu rostliny. Cílem požadavku tedy není úplná likvidace rostlin, ale zabránění jejich rozšiřování na zemědělské půdě. Ke splnění požadavku dobrého zemědělského a environmentálního stavu je nezbytné: znát vzhled a biologii obou druhů invazivních rostlin, 19

20 zjišťovat výskyt těchto druhů na svých pozemcích a v jejich blízkosti, mechanicky likvidovat oba druhy na svých pozemcích, mimo ekologické zemědělství lze oba druhy likvidovat i s využitím neselektivních herbicidů s účinnou látkou glyfosát, pečovat řádně o své pozemky, protože zpracování orné půdy, sečení a pastva travních porostů omezuje výskyt těchto druhů, znát původní druhy rodu bolševník a netýkavka (bolševník obecný, netýkavka žláznatá), které nejsou předmětem regulace. Při likvidaci rostlin bolševníku velkolepého se doporučuje používat ochranné pomůcky k ochraně kůže a očí. Důvodem je výskyt fotodermatitid u citlivějších osob v důsledku obsahu furanokumarinů v rostlinách bolševníku velkolepého. Biomasu odumřelých rostlin (po chemickém, mechanickém nebo ručním zásahu) lze v závislosti na jejím množství ponechat na místě, spálit v suchém stavu mimo půdní bloky, popř. v krajním případě řádně zkompostovat). Dojde-li v rámci regulace invazivních druhů rostlin k pojezdu po zaplavené nebo vodou přesycené půdě, nejedná se o porušení požadavku dobrého zemědělského a ennvironmentálního stavu č. 5. K likvidaci obou druhů invazivních druhů je možné využívat i finanční podpory v rámci krajinotvorných programů MŽP. Při využívání finančních prostředků je nutné dodržovat pravidla těchto programů zejména pokud jde o způsob likvidace, kdy se jedná o likvidaci celého porostu prováděnou často opakovaně včetně kontroly účinnost zásahu. GAEC 8 TEXT POŽADAVKU Žadatel nezmění na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu druh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda. ÚČEL POŽADAVKU Ochrana travních porostů, která mimo jiné vychází z článku 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v souvislosti se zachováním poměru stálých pastvin vůči zemědělské půdě ve srovnání s referenčním rokem stanoveným tímto předpisem. Travní porosty chrání půdu proti vodní a větrné erozi, příznivě ovlivňují množství a kvalitu povrchové i podzemní vody, napomáhají zadržování srážek a zpomalení jejich odtoku, akumulují půdní organickou hmotu a mají velký význam v ochraně biodiverzity. VYSVĚTLENÍ POŽADAVKU Obnova travního porostu je možná maximálně jednou za 5 let; v tomto případě není chápána jako porušení standardu, ale žadatel musí splnit základní podmínky ze Zákona č. 291/2009 Sb., 3j) ohlásí tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne rozorání sklizení krycí plodiny (byla-li vyseta) zajištění souvislého travního porostu do Rozhodujícím pro posouzení, zda je travní porost obnovován či nikoliv, je stav k příslušného roku, ve kterém došlo k rozorání za účelem obnovy. Po tomto termínu musí být na pozemku souvislý travní porost, v případě obnovy s použitím krycí plodiny musí být krycí plodina již sklizena. 20

21 Travní porost je evidován v LPIS buď jako travní porost stálá pastvina nebo jako ostatní travní porost. Rozorání je považováno za závažnější, pokud je rozorána stálá pastvina, dále pokud k němu dojde na pozemcích se sklonitostí nad 7⁰ nebo pozemek obsahuje hlavní půdní jednotky (HPJ, vyjádřené druhou a třetí číslicí kódu BPEJ) s vysokou vsakovací schopností. Rozoraným pozemkem se rozumí skutečně rozoraná plocha na půdním bloku nebo jeho dílu. Změna kultury je posuzována také při administrativní kontrole, a to porovnáním skutečné výměry ploch travních porostů a orné půdy vzhledem k referenčním plochám z LPIS k 31. květnu roku předcházejícího. Stálá pastvina je plocha s porostem travin, jejíž porost mohl vzniknout přirozeně nebo osevem a déle než 5 let nebyla zahrnuta v osevním postupu do střídání plodin. Není rozhodující, zda je porost na této ploše určený k pastvě hospodářských zvířat. Rozorání je patrné i ze satelitních snímků, které má kontrolní orgán k dispozici. GAEC 9 TEXT POŽADAVKU Žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. ÚČEL POŽADAVKU Udržení minimální úrovně péče o travní porosty. Travní porosty jsou nedílnou součástí kulturní krajiny a řádnou údržbou jsou podporovány všechny jejich mimoprodukční funkce (protierozní, ekologické, estetické). 21

22 VYSVĚTLENÍ POŽADAVKU Při kontrole na místě bude posuzována výše travního porostu k 31. říjnu, která nesmí být vyšší jak 30 cm. Porušení podmínek tohoto standardu není považováno dodržení jiných právních předpisů, kterými se rozumí především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů. GAEC 10 TEXT POŽADAVKU Žadatel, který využívá zavlažování a je zároveň vlastníkem nebo provozovatelem zavlažovací soustavy, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu s jiným právním předpisem. ÚČEL POŽADAVKU Ochrana vod a její hospodárné využívání. VYSVĚTLENÍ POŽADAVKU Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je jedním ze základních institutů vodního práva dle zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona. Kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě fyzické osoby až Kč, v případě podnikatelů až Kč. Na kontrolu podmíněnosti mají vliv pouze odběry pro závlahy nikoli např. odběry pro napájení zvířat, odběry pitné vody apod. Povolení k nakládání s vodami je výsledkem vodoprávního řízení, které probíhá na základě žádosti, kde je uvedena i doba, na kterou se odběr žádá. Povolení je časově omezeno (pozn. ke dni 1. ledna 2008 zanikla platnost povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001). Žádost o prodloužení povolení je třeba podat 6 měsíců před uplynutím platnosti stávajícího. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dle 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona je možno získat na vodoprávním úřadě, kterým je část pověřeného obecního/městského/krajského/újezdního úřadu (většinou se jedná o odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. Mimo identifikačních údajů žadatele se v žádosti uvádí druh, místo a popis nakládání s vodami, údaje o množství vod, doba, na kterou se o povolení žádá, v případě odběru větším než 500m 3 /měsíc nebo větším než 6000 m 3 za rok se navrhuje i způsob měření odebrané vody. Vzor žádosti žadatele se specifikací potřebných dokladů je uveden ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. 22

23 Hlavní problémové okruhy nově navrhovaných GAEC GAEC č. 1 Zajištění minimálního pokryvu půdy - ponechání strniště sklizené plodiny na půdním bloku, jehož průměrná sklonitost přesahuje 7 minimálně do 15. února kalendářního roku v němž má být podpora poskytnuta je méně vhodné po sklizni zrnin je zpravidla povrch půdy utužený, který napomáhá rychlému odtoku vody a vede k nedostatečnému zasakování vodních srážek do spodních vrstev půdy, - ustanovení č. 2 lze akceptovat v plném rozsahu podmítka i orba napomáhají zasakování do půdy a přispívají ke zvyšování retence vody v krajině GAEC č. 2 Minimální úroveň obhospodařování půdy - na půdním bloku, případně jeho dílu označené v evidenci půdy jako silně erozně ohrožená, nebude pěstována kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice. V současném LPIS jsou již dnes vedeny pozemky se svahovitostí nad 7 s oznámením uživatelům produkčních půdních bloků, že je zakázáno setí a sázení rizikových kultur. - porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí. V současné době již tyto technologie existují a uvedené způsoby bývají praktikovány - od roku 2011 na půdních blocích vedených v kategorii půd mírně erozně ohrožených bude nutno zakládat porosty kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice pouze s využitím půdoochranných technologií, zejména setí a sázení do mulče, nebo bezorebné setí. Dodržování těchto podmínek v případě sázení brambor je velmi problémové, neboť jejich velkoplošné produkční pěstování ve specializovaných zemědělských podnicích v povodí vodárenské nádrže Švihov je založeno na technologii odkameňování. Sázení brambor do mulče a bezorebným způsobem není v současné době technologicky dořešeno. Vzhledem k očekávanému zařazení větší výměry orné půdy v kategorii mírně erozně ohrožené od roku 2011 může dojít k omezení pěstebních ploch v zemědělských podnicích specializovaných na tržní produkci brambor. GAEC 3 Organické složky půdy - Žadatel na minimálně 20% jím užívané výměry půdních bloků zajistí, že toto procento výměry, případně jeho odpovídající část, bude pokryto v termínu minimálně od do příslušného kalendářního roku porostem jedné z následujících plodin, případně jejich směsí: vojtěška setá, jetel nachový (inkarnát), jetel podzemní, jetel zvrácený (perský), jetel plazivý, jetel luční, štírovník růžkatý, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, lupina modrá. Opatření bude složité realizovat u zemědělských subjektů, které provozují pouze rostlinnou výrobu bez chovu skotu. V daném případě 20 % orné půdy každým rokem bude oséváno netržními plodinami /jeteloviny/ a obtížně prodejnými komoditami /semenné porosty vikvovitých/ a zemědělský podnik bude handicapován. Převést pětinu orné půdy do útlumu je v daných hospodářsky nepříznivých podmínkách pro tyto zemědělské podniky neúnosné. Jako možné řešení v zájmu zvyšování podílu organické hmoty v půdě se doporučuje zařadit do seznamu vhodných plodin i trávy na semeno, energetický hrách a pelušku. 23

24 GAEC 4 Organické složky půdy Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu, pálit bylinné zbytky. Je pokračováním stávající GAEC č. 5 a v zemědělské praxi České republiky jsou tyto podmínky trvale dodržovány. GAEC 5 Ochrana struktury půdy Žadatel nebude na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu provádět agrotechnické zásahy, pokud je půda zaplavená, anebo přesycená vodou. Je obsažena v zásadách správné zemědělské praxe k nitrátové směrnici podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 7 - Používání hnojiv a statkových hnojiv s ohledem na půdně-klimatické podmínky stanoviště GAEC 6 Zachování krajinných prvků Žadatel zajistí, že krajinné prvky a druh zemědělské kultury rybník, nebudou rušeny, případně poškozovány. Je pokračováním stávající GAEC č. 1 a v zemědělské praxi České republiky jsou tyto podmínky dodržovány. Nově je zařazen rybník, jako významný krajinný prvek. Problémový je stav spekulativního kupování pozemků od vlastníků a zřizování krajinných prvků uprostřed půdních bloků, které ztěžují nasazení mechanizace. Nahodilé zřizování krajinných prvků by mělo být regulováno a systémově řešeno v rámci pozemkových úprav. GAEC 7 Zabránění šíření nežádoucí vegetace na ZP Žadatel zabezpečí, že se na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu nevyskytují rostliny netýkavka žláznatá a žádný z druhů rodu křídlatka. Zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku. Závažným zdrojem šíření netýkavky žláznaté v povodí VN Švihov jsou zejména břehové porosty vodních toků. Údržba těchto lokalit může být úspěšně vyřešena převedením drobných vodních toků v katastrech obcí do jejich správy s finanční podporou ze zdrojů vodárenských společností. GAEC 8 Ochrana stálých pastvin Žadatel nezmění na jím užívaném půdním bloku, případně jeho dílu druh zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda. Je pokračováním stávající GAEC č. 4 a v zemědělské praxi České republiky jsou tyto podmínky trvale dodržovány GAEC 9 Voda k zavlažování Žadatel, který využívá zavlažování a je zároveň vlastník nebo provozovatel zavlažovací soustavy, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu s platnou právní úpravou. V povodí vodárenské nádrže Švihov není zavlažování zemědělských kultur provozováno. GAEC 10 - Ochranná pásma podél vodních toků S účinností od 1. ledna 2012 žadatel, na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, sousedícím s útvarem povrchových vod, zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak. 24

25 V současné době je opatření již uplatňováno podle Akčního programu nitrátové směrnice č. 2 a Zásad správné zemědělské praxe. Pro všechny uživatele produkčních půdních bloků jsou pro hospodaření u útvarů povrchových vod v LPIS uvedeny požadavky na zachování ochranného pásu nehnojené půdy o šíři alespoň 3 m od břehové čáry a je nezbytné zachovat ochranný pás o šíři alespoň 25 metrů od břehové čáry vodního toku, na kterém nesmí být aplikována tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (u PB/DPB nad 7 ). Toto ustanovení se nevztahuje na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na trvalých travních porostech. 25

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

kontrola podmíněnosti

kontrola podmíněnosti KONTR OLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE kontrola podmíněnosti cross compliance průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012 proces kontroly a vyhodnocení kontroly podmíněnosti jsem vybrán

Více

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Funkce půdy Produkční funkce půdy fixace rostlin výživa rostlin (voda, živiny) Kulturní

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2013 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC)

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 4 1.2. Zdroje informací 4 1.3. Slovníček pojmů 5 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 6 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 9 2.1. Eroze půdy

Více

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI OBSAH 1 Úvod 4 1.1 O příručce 4 1.2 Co je cílem příručky? 4 1.3 Komu je příručka určena? 4 1.4 Struktura příručky

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011

LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Základní informace

Více

Metodické vysvětlení. Srpen 2012. Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o.

Metodické vysvětlení. Srpen 2012. Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o. Eroze v LPIS Metodické vysvětlení Srpen 2012 Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o. Obsah 1. Základní informace... 3 2. Eroze v LPIS... 4 2.1 Zobrazení eroze v LPIS... 4 2.2 Kódy protierozních

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.,

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Ochrana půdy, vody a krajiny

Ochrana půdy, vody a krajiny Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy, vody a krajiny Ing. Jiří Hladík, Ph.D. , vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů Zadržuje

Více

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Cílem zařazování opakovaně monitorovaných

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ nezávislá poradenská společnost, na trhu od roku 1998 oblasti poradenství potravinářství zemědělství stravování dotační

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN 2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN S účinností od 4.4.2008 byla novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (č. novely 108/2008 Sb.) vyhlášena revize akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS

Více

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Regionální agrární komora Ostravsko Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Ing. František Mariánek CSc. (RAK Ostravsko) Bc. Pavel ŠMARDA

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI Aktualizované znění leden 2014 Ing. Ivan Novotný a kolektiv PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI Autoři VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan

Více

Zachování a údržba krajiny při využití PRV

Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Dr.Ing. Petr Marada Program Agroenvironmentální hospodaření Zatravňování orné půdy Ošetřování travních porostů Ekologické

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD Těšnov 17 Ministerstvo zemědělství České republiky 11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111 Fax : +420

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS

Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS Podklady pro školení Evidence půdy Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace k parcelám/areálům V evidenci půdy (LPIS) je základním

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz DOTACE V ROCE2015 Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz Struktura přednášky Přímé platby LFA AEKO EZ SAPS Ozelenění Bílk. plodiny Masná telata Dojnice Ovce, kozy H1 H5 OA, OB S Ošetřování TP Zatravnění

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ústav zemědělské ekonomiky a informací HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Jana Konečná, Jaroslav Pražan, Jana Podhrázská,

Více

Degradace pů. asné technologie kladní agrotechniky, změ vlastností na intenzivně využ. zemí za poslední. posledních 20 let. Ing.

Degradace pů. asné technologie kladní agrotechniky, změ vlastností na intenzivně využ. zemí za poslední. posledních 20 let. Ing. Degradace pů půd v ČR a souč současné asné technologie základní kladní agrotechniky, změ změny pů půdní dních vlastností vlastností na intenzivně intenzivně země zemědělsky využ využívané vaném území zemí

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 SAPS I v roce 2015 budou moci žadatele v rámci Jednotné žádosti požádat o jednotnou platbu na plochu. Pro obdržení platby je nutno splnit tyto podmínky: žadatel musí být

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více