Jet Express 1. 1 Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jet Express 1. 1 Obsah"

Transkript

1 Jet Express 1 1 Obsah 1. Obsah OaplikaciJet 3 3. Instalaceakonfigurace Průvodcerychlouinstalací Instalovanýsoftware InstalaceaplikaceJet KonfiguraceaplikaceJet Nastaveníaplikace Nastavenízdrojedat KonfiguracezdrojedatDynamicsNAV PokročilákonfiguraceDynamicsNAV PravidlauživatelskéhopřístupudosystémuSerenicNavigator JetaCitrix 8 4. UživatelskérozhraníJet Režimyvýkazů Hlavníkniha-GL PrůvodcefunkcíJet(Jfx) TableBuilder Rozpad(drilldown) Rozpadmřížky Ladění Reference FunkceNL Filtrovánídat Prázdnéfiltry Speciálníznakyvefiltru SpecifikacevíceneždesetifiltrůvNLfunkci Omezenípočtuzáznamůvdotazu NačteníSpeciálníchpolíprostřednictvímNL(Tabulka) Třídění 14-15

2 Jet Express FunkceGL-Hlavníkniha FunkceDynamicsNAVGL Filtrování Klávesovézkratky Automatickéformátovánívýkazu Distribucevýkazů Možnostivýkazu Možnostschválenívýkazů Index 19-21

3 Jet Express 3 2 O aplikaci Jet CojeJet? JetjedoplněkaplikaceMicrosoftExcel,kterýintegrujetabulkovýprocesorExcelsvašídatabází,takževymůžete vytvářetvýkazyprostřednictvímjednoduchýchfunkcípracovníholistu.tytofunkcejsouschopnéčístpřímozvaší databáze,takženamístokopírováníavkládánímůžeteaktualizovatdatapřímovprostředíaplikaceexcel.další informaceofunkcíchjetnaleznetevsekcireference. Předpokládanéznalosti AbystemohliaplikaciJetpoužívat,musítemítzkušenostisaplikacíMicrosoftExcel,včetněznalostiodkazovánína buňkyafunkcípracovníholistu.mělibystemíttakézákladníznalostiostruktuřevašídatabáze.

4 Jet Express 4 3 Instalace a konfigurace 3.1 Průvodce rychlou instalací DŮLEŽITÉ:Předinstalacíseujistětese,žemáteprávaadministrátora. 1. SpusťteinstalačnísouborJetExpress. 2. PodokončeníaplikacebudedoplněkJetExpressautomatickyaktivovánvaplikaciExcelproaktuálního uživatele.aktivacedoplňkuprodalšíuživatelejepopsánavsekciaktivacejetexpress(sektion3.3). 3. PřečtětesidalšíPodmínky(Sektion3.2)prováštypdatabáze. 4. KonfigurujtespojenísvašídatabázívNastavenízdrojedat(Sektion3.4.2). 3.2 Instalovaný software Všichniuživatelé Podporovanéoperačnísystémy MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 PodporovanéverzeMicrosoftOffice MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32/64bitováverze) Podporovanédatabáze MicrosoftDynamicsNAV6.0(proveditelnésoubory)nebonovější DynamicsNAVUživatelé Předtím,nežbudetemocipoužítJetExpresssDynamicsNAV,musítemítinstalovanýdalšísoftware: DynamicsNAVClassicClientsespustitelnouverzí6.0nebonovější. DynamicsNAVClassicClientmusíbýtinstalován,dokonceiprouživateleDynamicsNAV2009RTC. Jemožné,žebudepotřebainstalovattakéodpovídajícíverziC/FRONT,kterájesoučástíDynamicsNAVSDK.Tove většiněpřípadůnenínutné,protožeaplikacejetzahrnujepožadovanouverzic/frontprovětšinuběžnýchverzía servisníchbalíčkůdynamicsnav. DynamicsNAVLicenčnísoubor,kterýpovolujeC/FRONTmusíbýtuloženjakoFIN.FLFvDynamicsNAVklientské složceprogramunakaždépracovnístanici,kdebudeaplikacejetprovozována. DynamicsNAVZabezpečení AbybylomožnépoužívataplikaciJet,musímítuživatelpřidělenourolivDynamicsNAVbezfiremníchomezení definovanýchtak,abybylomožnéčístfiremnítabulkuobjektůatabulkovádata.musímíttaképrávapročtení veškerýchtabulek,zekterýchbudevýkaznictvízpracováváno. DynamicsNAVBezpečnostnífiltrynejsouautomatickypoužíványC/FRONT,alejakýkolipokusočtenídatvně omezeníbezpečnostníhofiltrunebudeprovedenaskončíchybovouzprávou. 3.3 Instalace aplikace Jet Používáte-lioperačnísystémWindowsVistanebonovější,musítekliknoutpravýmtlačítkemmyšinaspustitelný soubora"spustitjakoadministrátor".zaúčelemspuštěníinstalacesnejvyššímiprávytomusíbýtprovedenoiv případech,kdyjstejižpřihlášen/ajakoadministrátor.

5 Jet Express Konfigurace aplikace Jet Nastavení aplikace Nastaveníaplikacejsouuživatelsképreferenceadalšínastavenívrámciceléaplikace,kterémajívlivnachování aplikacejet. Jazyk JazykuživatelskéhorozhraníaplikaceJet. Obecné Vzorovýlimithodnotprovyhledávání Maximálnípočetvzorovýchhodnot,kterébudounačtenyběhemprocesuvyhledávání. Limitskenováníprovyhledávánízáznamů Maximálnípočetzáznamů,kterébudouskenoványzaúčelemzískánívzorovýchhodnotběhemprocesuvyhledávání. Automatickéodstraněníchybvevýkazech Určuje,zdamáaplikaceJetautomatickyskenovatvýkazahledatchybytypu#HODNOTA!pospuštěnízpracování výkazůanáslednězobrazitdiagnostickéhlášení. Pokročilé Zobrazitvarovánírežimukompatibility Určuje,zdamáaplikaceJetzobrazovatvarovnáhlášeníoproblémechsouvisejícíchsběhemaplikaceExcelvrežimu kompatibility. Zobrazitvarováníkjazykovémumodulu Určuje,zdamáaplikaceJetzobrazovatvarovánípřivýběrujazykaprozdrojdatDynamicsNAV,prokterýnebyl exportovánodpovídajícíjazykovýmodul. PovolitprotokolováníJet Určuje,zdamajíbýtoperaceprotokoloványdosouboruvespecifikovanémadresáři Nastavení zdroje dat Nastavenízdrojůdatjsoupoužívánazaúčelemdefinicespojenísdatabází. Jakmilejsouinformacepotřebnéksestaveníspojenízadány,můžetespojeníověřitkliknutímnatlačítko Test spojení Konfigurace zdroje dat Dynamics NAV Obecné SložkaNavisionClient Určujesložku,kteráobsahujeDynamicsNAVklienta,fin.exenebofinsql.exe.DynamicsNAVLicenčnísouborby mělbýtumístěntakévtétosložceamělbymítnázev"fin.flf".

6 Jet Express 6 SložkaJazykovýmodul Určujesložku,kteráobsahujevašeDynamicsNAVjazykovémoduly. AplikaceJetumívyužívattabulky,poleavolitelnévlastnostivevašemjazyce,pokudexportujetejazykovýmodulz DynamicsNAVaspecifikujeteadresář,kterýjejobsahuje.Jazykovýmodulbymělmítstejnýnázevjakojsoutři písmenakódujazykaapříponu".flm"(např.dánskýjazykovýmodulbudemítnázev DAN.flm ). Jazyk Abystemohlijazykovýmodulexportovat,musítemítpřidělenaprávajakoObjectDesignervDynamics NAV. Specifikujejazyk,vekterémaplikaceJetzobrazíhlavičkydatabázevčetnětabulek,políavolitelnýchhodnot. Autentifikace Určuje,zdapoužítautentifikaciWindowsneboautentifikacidatabázovéhoserveru. Jestliževašedatabázevyužíváautentifikacedatabázovéhoserveru,můžetezadatIDuživateleaheslo.Necháte-li některéztěchtopolíprázdné,budetevpřípadě,žesepokusítepřipojit,vyzvánikzadánípověřeníkpřihlášeník databázi. Spojení Typserveru Specifikuje,zdasepřipojujeteksouborumístnídatabáze,databázovémuserveruDynamicsNAVneboserveru MicrosoftSQL. Server Specifikujenázevhostitelskéhoserverudatabáze. Databáze Používáte-liMicrosoftSQLServer,zadejtezdenázevdatabáze. Používáte-litypsouborumístnídatabáze,kliknětenatlačítkoProcházetanajdětesoubordatabázeDynamics NAV,kterýchcetepoužít. Typsítě Specifikujepříslušnýsíťovýprotokol. Společnost Specifikujespolečnost,kteroubudeaplikaceJetpoužívatjakovýchozí. Zobrazit Vlastnostizobrazeníurčují,jakbudoutabulkyapolezobrazenyvrůznýchkomponentáchrozhraníaplikaceJet. Zobrazitprázdnétabulky Určuje,zdasebudouzobrazovattabulky,kteréneobsahujížádnézáznamy. Zobrazitpočetzáznamů Určuje,zdabudevkaždétabulcezobrazenpočetzáznamů. Formátodstraněnítabulkyapole SpecifikujeformátidentifikátorůtabulekapolípřiautomatickémzápisudovzorcůaplikaceJet.

7 Jet Express 7 Pokročilé Algoritmusvyhledáváníklíče Specifikujealgoritmuspoužívanýkvýběrunejlepšíhoklíčepřitvorbědotazůdodatabáze. SložkaC/Front Pokudjespecifikována,potlačívýchozíadresář,vekterémaplikaceJetvyhledáváknihovnyC/Front Pokročilá konfigurace Dynamics NAV Pravidla uživatelského přístupu do systému Serenic Navigator AplikaceJetmáschopnostuplatnitpravidlapřístupuprouživateleSerenicNavigatorvevšechdotazech,kteréjsou provedenyuživatelem,prokteréhoplatíjednonebovícepravidel.tutofunkcilzeaktivovatimportemtabulky NavigatortoJetBusObjectsdodatabázeNavigator. KonfiguraceBussinessobjektů ProkaždýBusinessobjektjekdispoziciřadamapovánípolívtabulce NavigatortoJetBusObjects.Tatomapování políurčují,prokterápolevekterýchtabulkáchtabulcebudouplatitpravidlauživatelskéhopřístupuprodaný Businessobjekt.TatomapovánípolíbudoumusetbýtimportovánadoaplikaceNavigatorbuďtoručněnebo prostřednictvímdatovéhoportudataport. Tabulka"NavigatortoJetBusObjects"obsahujenásledujících5polí: Pole č. Název pole 1 Tabulka č. Typ dat Celé číslo 2 Poleč. Celé číslo 3 Business objekt 4 Typ objektu 5 Hlavička pole Kód Možnost Text Popis Číslotabulky,kekterésevztahujeBusinessobjekt. Číslopole,kekterémusevztahujeBusinessobjekt. IDBusinessobjektu.Tobudebuďtokód,tj.GLACCOUNT,nebočíslodimenze. TypBusinessobjektudefinovanývpoli"BusinessObject".Tomůžebýtbuďtokód nebodimenze. Hlavičkapoletakjakjedefinovánavpoli"Poleč.".Totopolejeurčenopouzeza účelempohodlíanenípoužívánoaplikacíjet. Následujípříkladyřádků,kteréuvádějíněkterámapováníBusinessobjektůzpětdotabulkyúčtůhlavníknihy-GL: Tabulka č. Pole č. Business objekt Typ objektu 15 1 GLACCOUNT kód Č. Hlavička pole dimenze Filtr globální dimenze1 Výšeuvedenéřádkydefinujímapovánídvoupolízpětdotabulky15("Účtyhlavníknihy")vdatabázi.Prvnířádek uvádí,žepravidlauživatelskéhopřístupuprobusinessobjekt GLACCOUNT budouplatitpropole Č. vtabulce Účtyhlavníknihy.Uvědomtesi,žetypemobjektuje"kód",abusinessobjekt(GLACCOUNT)semapujepřímok názvuexistujícíhobusinessobjektu.

8 Jet Express 8 Druhýřádekvpříkladuzahrnujeobjekttypu"dimenze".Toznamená,žebyhodnotavpoli"Businessobjekt"měla odpovídatčísludimenze,vtomtopřípadědimenze"1".tentořádekuvádí,žepravidlauživatelskéhopřístupupro dimenzi1nebo"program"vevzorovédatabázinavigatorbudouplatitpropole"filtrglobálnídimenze1"v tabulceúčtůhlavníknihy"g/laccount". JestližeBusinessobjektnemapujepřímopolevtabulce,nelzepravidlaprotentoBusiness objektpoužít.toprotožemapovánípoleprotakovébusinessobjektynelzedefinovatpoužitímvýšepopsané strukturytabulky.nejednáseoběžnývýskytvrámcistandardnísadybusinessobjektů Jet a Citrix DŮLEŽITÉ:AplikaceJetnenípodporovánaprostředímCitrix,pokudnenípublikovánacelápracovníplocha. PropoužitíaplikaceJetvsystémechCitrix,platínásledujícípokyny: Celápracovníplochamusíbýtpublikována. AplikaceJet,ExcelakomponentyklientadatabázemusíbýtinstaloványnapracovníplošesystémuCitrix. PokudjsteDynamicsNAVuživatelem,musíbýtklasickýklientDynamicsNAVinstalovánnapracovníploše systémucitrix. Používáte-liOLEkonektor,musíbýtovladačOLEprovašikonkrétnídatabáziinstalovánnapracovníploše systémucitrix. Používáte-liODBC,musíbýtzdrojdatWindowsODBCkonfigurovánnapracovníplošesystémuCitrix. DoplňkyJetadd-inmusíbýtaktivoványvaplikaciExcelprokaždéhouživatelesystémuCitrix,kterýjechce využívat.dalšíinformacenaleznetevsekciaktivaceaplikacejetreports(sektion3.3).

9 Jet Express 9 4 Uživatelské rozhraní Jet 4.1 Režimy výkazů Návrh(design) Ktvorběvýkazujepoužívánrežimnávrhu(design).VrežimunávrhujsouvýsledkyfunkceJetoptimalizoványcose týčerychlostianejsouzaručenysprávnévýsledky. Aktualizovat Aktualizacezpracovánívýkazupřímoaktualizujeveškerádatazdatabáze. 4.2 Hlavní kniha - GL OtevřeJfx(Sektion4.3)vyplněnýprázdnouGLfunkcí. 4.3 Průvodce funkcí Jet (Jfx) NabízíuživatelůmintuitivnízpůsobvloženífunkceJetdopracovníholistu. 4.4 Table Builder NástrojTableBuildervytváříexcelovoutabulkuzněkolikadatabázovýchtabulek,kterélzepoužítjakozákladpro pivotnítabulkyagrafy. TableBuilderlzepoužívatpouzesezdrojidatDynamicsNAV. 4.5 Rozpad (drilldown) Rozpad(drilldown)provedetekliknutímnatlačítko Rozpad(drilldown),kterésezobrazívbuňceobsahující vzorecjetnebovýběrembuňkyanáslednýmvýběremfunkcerozpad(drilldown) Rozpad mřížky Rozpadmřížkyzobrazujedataprorozpadvmřížce,kterávámumožňujeslučovatdatadoskupin,filtrovatjeatřídit. Zobrazenírozpadu(drilldown) Mřížkarozpaduumožňujepřizpůsobitvýsledkyuživateli.Pravýmkliknutímnazáhlavísloupcemůžeuživatelzvolit, kterápolebudouveformulářirozpaduzobrazena.navíclzetakézměnitpořadísloupcůpřetaženímzáhlavísloupce dopožadovanéhoumístění. Jakmilebudeformulářrozpaduuzavřen,budoupole,kterájsouaktuálnězobrazenaapořadítěchtopolíuloženajako náhledrozpaduprodanoutabulku.připříštímprovedenímrozpaduvtétotabulceuživatelembudouzobrazena pouzetapole,kterábylazobrazenapřiposlednímspuštění,přičemžjejichpořadíbudetakéstejné. Analýzadatvrozpadumřížky Přiotevřeníoknaprorozpaddatnebudounačtenyvšechnyzáznamy.Zatímcojsounačítányzáznamy,objevísev levémdolnímrohuformulářevývojovýdiagram.jakmilejsouzáznamynačteny,zobrazísecelkovýpočetnačtených záznamů.slučovánídoskupin,filtrováníatříděnílzeprovádětjižběhemnačítánízáznamů.

10 Jet Express 10 DynamicsNAVarozpadmřížky HodnotyPoleTypuFlownejsouvprvnífázidoRozpadumřížkynačteny.HodnotyproPoleTypuFlownačtete kliknutímnatlačítkoproaktualizacivzáhlavísloupce.hodnotypoletypuflownelzenačístdřívenežjsounačteny všechnyzáznamyprorozpad. 4.6 Ladění FunkceLaděnídiagnostikujeproblémysfunkcemiJet.PokudjevýsledkemfunkceJetchyba,objevísehlášení #HODNOTA!vbuňcepracovníholistuobsahujícídanoufunkci.Zaúčelemodstraněníchybztétofunkcevyberte buňkuobsahujícíchybuavyberteladění.budezobrazenazpráva,kterápomůževysvětlitproblém.

11 Jet Express 11 5 Reference 5.1 Funkce NL =NL(What, Tabulka, Pole, PoleFiltru1, Filtr1,..., PoleFiltru10, Filtr10) Účel:Zobrazípoleneboklíčezáznamůztabulkyzaloženénafiltrech. Parametr What(co) Popis Určuje,cobudevráceno(zobrazeno). Argument "Spojení" "Tabulka" "SpojitPole" "SpojitSoučty" "PoleTypuFlow" Popis Vrátíhodnotuřetězce,kterýlzepoužítjakofiltrvrámcijinéfunkceNL. Vytvoříobjektexcelovétabulkyzaloženýnavrácenýchhodnotáchpolí. Ponecháte-liargumentPoleprázdný,budouvrácenavšechnapole. PoužijteSchránkupole(cache)provrácenívícepolí. Vrátířetězecpoužívanýknačtenípoleztabulkyspojenívefunkci NL(Tabulka). Vrátířetězecpoužívanýknačtenísoučtupoleztabulkyspojenívefunkci NL(Tabulka). VrátířetězecpoužívanýknačteníPoleTypuFlowzprimárnítabulkyve funkcinl(tabulka).fitrytypuflow(flowfilters)jsouvtétofunkci uplatňoványpouzeprospecifikovanépoletypuflowanepro"parent" dotaz. Tabulka Pole PoleFiltru1 Název,číslonebohlavičkatabulky. Název,číslonebohlavičkapole,kterébudebudevráceno.ProuživateleDynamicsNAVto můžebýttakérozšířenádimenze. ProvráceníSchránkypole(cache)specifikujtepoleproměnných. Schránkapole(cache)můžebýtpoužívánavrámciNL(Tabulka)pouzepokudsipřejete zobrazitspíšejenněkterápoleztabulkynamístovšech.funkcenlvrátíprostřednictvím schránkypouzeunikátníkombinacehodnotpolíveschránce(cache). Názevprvníhopole,podlekteréhosebudefiltrovat.ProuživateleDynamicsNAVtomůžebýt takérozšířenádimenze.jakoargumentypropolefiltrujsoupovolenynásledujícíhodnoty. PoleFiltru "Společnost="nebo 0 "InkluzívníSpojení=" "Limit=" "Filtry=" "Záhlaví=" Popis Potlačívýchozíspolečnostapoužijetu,kterábylaspecifikovánav argumentufiltru. Propojíprimárnítabulkustabulkouspecifikovanouargumentem filtruzaúčelemnačtenídat.dalšíinformacenaleznetevsekci NačteníspeciálníchpolíprostřednictvímNL(Tabulka) (Sektion5.1.2). Omezujepočetzáznamůnebohodnotvrácenýchnapočet specifikovanýargumentemfiltru.dalšíinformacenaleznetevsekci Omezenípočtuzáznamůvdotazu(Sektion ). Specifikujesouborfiltrůprodotazprostřednictvímpole proměnnýchspecifikovanéhovargumentufiltru.dalšíinformace naleznetevsekcispecifikacevíceneždesetifiltrůvefunkci NL(Sektion ). Potlačízáhlavípolíanahradíjepolemproměnnýchzáhlaví

12 Jet Express 12 Parametr Popis "SkrýtSoučty=" "NázevTabulky=" specifikovanýchvargumentufiltru.kpoužitísfunkcí NL(Tabulka). PokudjehodnotaargumentuFiltruPRAVDA,budouskrytycelkové součtyřádkůvytvořenýchprostřednictvímnl(tabulka) Specifikujenázevkpoužitíproobjektexcelovétabulkyvytvořený funkcínl(tabulka)anahradíjejnázvemuvedenýmvparametru filtru.použijtejakoodkaznatabulkudlenázvuzpivotnítabulky. Filtr1 FilterFieldN FiltrN HodnotafiltruplatnáproPoleFiltru1. StejnéjakoPoleFiltru1.Specifikovatlzeaž10políapárůfiltrů.Jestližezadátevícefiltrů, budoukombinoványlogickoufunkcíand. StejnéjakoFiltr1,aleplatíproFilterFieldN Filtrování dat Prázdné filtry NěkdybystesimohlipřáttakéfiltrovatNL(Sektion5.1)funkcizaloženounajinéhodnotě,kterábymohlabýt prázdná.nlfunkcevámnedovolíspecifikovatprázdnéfiltryavýsledkembudechybovázpráva#hodnota, pokudzadátedopolefiltru(sektion5.1)argumentanecháteodpovídajícíargumentfiltr(sektion5.1) prázdný. Předpokládejme,žehodnotavbuňceC4přicházízjinéfunkceJetaněkdymůžebýtprázdná.Vtomtopřípadě můžeteuzavříthodnotufiltrudojednoduchýchuvozovek(').použítmůžetenásledujícívzorec. =NL("První","Položka","Popis","ČísloPoložky","'"&C4&"'") Přestožejetentovzorecpoměrněkomplikovanýpročtení,vkládáznakjednoduchéuvozovky(')nakaždoustranu odkazunabuňkuc4.jestližebuňkac4obsahujehodnotupoložka1,budevýslednýmfiltrempoložka1.jestližeje buňkac4prázdná,výsledkembudoudvějednoduchéuvozovky,cožjeplatnýfiltrproprázdnápole. vypadatnásledovně Speciální znaky ve filtru Znakyjako řetězecliterálabudousprávněvyhodnoceny. Například,pokudpotřebujetefiltrovatpodlezákazníka,kterýsejmenuje"John(Houston)",budetemusetumístit =NL("Řádky","Prodejní JestližejejménoJohn(Houston)nalezenovsousedníbuňce,jetotoekvivalentnívzorec,kterývyužíváodkazna buňku: =NL("Řádky","Prodejní Potřebujete-likombinovatněkolikhodnotfiltrů,kteréobsahujíspeciálníznaky,budetemusetuzavřítkaždou položkufiltrudojednoduchýchuvozovek('). Napříkladzapředpokladu,žepotřebujetefiltrovatpodlezákazníků,kteřísejmenujíbuďto"JohnA.M."nebo"Ben& Jerrys".BudetemusetpoužítlogickýoperátorOR( filtr.následujícívzoreczobrazujesprávnýpostupsestavenífiltru. =NL("Řádky","Prodejní faktura","č.","zákazník","'john A.M.' 'Ben & Jerrys'")

13 Jet Express 13 Znovu,tatojménamohoupřijítzodkazůnabuňky,takžeekvivalentnívzorecsodkazemnabuňkujeuvedenníže. =NL("Řádky","Prodejní faktura","č.","zákazník","'"&c3&"' '"&C4&"'") Specifikace více než deseti filtrů v NL funkci Filtry=umožňujívámpoužítrozsahkespecifikacifiltrůvevzorcíchNL(Sektion5.1).Továmumožňujepoužít vícenež10párůpolífiltrů(sektion5.1)/filtrů(sektion5.1),činínavrhovánívýkazusrozumitelnějšíma usnadňujepozdějšípřidávánífiltrůdovýkazu. KpoužitítétofunkcespecifikujtePoleFiltrůvesloupciaplikaceExcelaodpovídajícíhodnotyfiltruvevedlejším sloupcivpravo.potomspecifikujtepoleproměnnýchvbuňkáchobsahujícíchpolefiltrůafiltryvparametrufiltru následujícíchfiltrů=následovně: =NL("Řádky","Hlavička prodejní faktury",,"filtry=",$b$2:$c$4) Omezení počtu záznamů v dotazu Zadatmůžetelimitpočtuzáznamů,kteréNL(Sektion5.1)zobrazí,zadánímhodnotyLimit=vjednomz parametrůpolefiltru(sektion5.1)azadánímmaximálníhopočtuvodpovídajícímparametrufiltru(sektion 5.1). Následujícípříkladvytisknejménazákazníkůsdesetinejvyššímiobraty. =NL("Řádky","Zákazník","Jméno","-Obrat ($)","*","Limit=",10) Načtení Speciálních polí prostřednictvím NL(Tabulka) Načteníhodnotpolízpropojenýchtabulek Syntaxeprozískáníhodnotpolízpropojenýchtabulekbudevypadatnásledovně: =NL("Tabulka","Tabulka1",{"PoleTabulky1","SpojeniPole([Tabulka2], [Tabulka2Pole2])"},"InkluzívníSpojení=","Tabulka2","Tabulka2Pole1","=PoleTabulky1") TatofunkcebynačetlavšechnyhodnotyzPoleTabulky1zTabulky1aprvníhodnotuzTabulky2Pole2zTabulky2 prokaždýzáznamvtabulce1,kdehodnotapole1tabulky2odpovídalhodnotěpoletabulky1aprázdné,kdebylv Tabulce2nalezenneodpovídajícízáznam. FunkceNL(SpojitPole) ZaúčelemzjednodušenínačtenípolízpropojenýchtabulekbylavytvořenafunkceNL(SpojitPole).Syntaxe funkcenl(spojitpole)vypadánásledovně: =NL("SpojitPole","Tabulka2","PoleTabulky2") TatofunkcebymělabýtzmíněnaspíševparametruPolevefunkciNL(Tabulka)nežbystejizadávaliručněve vzorcispojitpole(). Načtenísoučtůpolízpropojenýchtabulek Syntaxeprozískánísoučtůpolízpropojenýchtabulekbudevypadatnásledovně: =NL("Tabulka","Tabulka1",{"PoleTabulky1","SpojitSoučty([Tabulka2],[Tabulka2Pole2], [Tabulka2Pole3],[A*])"},"InkluzívníSpojení=","Tabulka2","Pole1Tabulky2","=PoleTabulky1") TatofunkcebynačetlavšechnyhodnotyPoleTabulky1zTabulky1avytvořilasumářhodnotPole2Tabulky2pro každýzáznamvtabulce1,kdehodnotapole1tabulky2odpovídáhodnotěpoletabulky1,akdehodnota Pole3Tabulky2začínalaAa0,kdevTabulce2nebylynalezenyodpovídajícízáznamy. FunkceNL(SpojitSoučty) ZaúčelemzjednodušenínačtenísoučtůzpropojenýchtabulekbylazavedenafunkceNL(SpojitSoučty).Syntaxe funkcenl(spojitsoučty)vypadánásledovně:

14 Jet Express 14 =NL("SpojitSoučty","Tabulka2","Pole2Tabulky2","Pole3Tabulky2","A*") TatofunkcebymělabýtzmíněnaspíševparametruPolevefunkciNL(Tabulka)nežbystejizadávaliručněve vzorcispojitsoučty(). NačteníhodnotPoleaSoučtůpolizvnořenýchspojení Hodnotypolíasoučtylzenačístzvnořenýchspojenínásledujícímzpůsobem: =NL("Tabulka","Záznam o zákazníkovi v hlavní knize",{"záznam č.","spojitpole([skupina zákazníků pro transakce],[kód])"},"inkluzívníspojení=","zákazník","č.","=zákazník č.","inkluzívníspojení=","skupina zákazníků pro transakce","kód","=skupina zákazníků pro transakce") TatofunkcebymělanačístvšechnyhodnotyzpoleZáznamuč.zeZákazníka.TabulkazáznamůvHlavníknizea polekódzeskupinyzákazníkůprotransakce,kteréjepropojenépřestabulkuzákazníků. NačteníhodnotPoleaSoučtůpolizněkolikatabulek HodnotyPoleasoučtylzenačísttakézněkolikatabulekpropojenýchzprimárnítabulkynásledujícímzpůsobem: =NL("Tabulka","Zákazník",{"Č.","SpojitPole([Skupina zákazníků pro transakce], [Kód])","SpojitSoučty([Záznam o zákazníkovi v Hlavní knize],[částka])"},"inkluzívníspojení=","záznam o zákazníkovi v hlavní knize","zákazník č.","=č.","inkluzívníspojení=zákazník","skupina zákazníků pro transakce","kód","=skupina zákazníků pro transakce") TatofunkcebymělanačístvšechnyhodnotyzpoleČ.ztabulkyzákazníků,hodnotyzpoleKództabulkySkupina zákazníkůprotransakceasoučethodnotpolečástkaztabulkyzáznamozákazníkovivhlavníknize.uvědomte si,žetabulkaskupinazákazníkůprotransakceatabulkazáznamůvhlavníknizejsoupropojenystabulkou Zákazníků. NačteníPoleTypuFlowpomocíFitrůTypuFlow(FlowFilters) SyntaxeproPoleTypuFlowpoužívanávargumentuPolefunkceNL(Tabulka)umožňujenačteníPoleTypuFlowse specifickýmsouboremfitrůtypuflow(flowfilters)platnýchpouzeprototopole: =NL("Tabulka","Zákazník",{"Jméno","PoleTypuFlow([Obrat],[Datový filtr],[1/1/10..12/31/10])"}) Prvníargumentříká,žemábýtnačtenoPoleTypuFlow,následovanéjakýmkolipočtempárů FlowFilterField/FlowFilter. FunkceNL(PoleTypuFlow) ZaúčelemzjednodušenínačtenítěchtoPolíTypuFlow,bylazavedenafunkceNL(PoleTypuFlow).Syntaxe NL(PoleTypuFlow)budevypadatnásledovně: =NL("PoleTypuFlow","Zákazník","Obrat","Datový filtr","1/1/10..12/31/10") TatofunkcebymělabýtzmíněnaspíševparametruPolevefunkciNL(Tabulka)nežbystejizadávaliručněve vzorcipoletypuflow(). KaždýFiltrTypuFlow,kterýplatíprocelýdotaz,tj.funkceNL(Tabulka)budetaképlatitpropole,kterájsou specifikovánapoužitímsyntaxepoletypuflow. SpeciálnípolelzenačístzNL(Tabulka)pouzeprostřednictvímDynamicsNAVzdrojůdat Třídění StandardnějsouvýsledkyvrácenéfunkcemiJettříděnyvzestupněnazákladěvrácenýchhodnot;avšakvymůžete totostandardnítříděnipotlačitatříditnazákladěhodnotkteréhokolipolevtabulce,zekterésevámvrátiladata. Provzestupnétříděnídatzadejte"+"azanímnázevpolevparametruPoleFiltru(Sektion5.1).

15 Jet Express 15 Prosestupnétříděnízadejte"-"azanímnázevpole. ArgumentFiltru(Sektion5.1)-PoleFiltrujetaképovinný.Přejete-lisitříditpolebezbezfiltrovánítímtopolem, zadejtedoodpovídajícíhofiltru"*". NásledujícífunkceNL(Sektion5.1)třídídleNázvuSpolečnosti,zatímcofiltrujeNázevSpolečnostizačínající písmenemb. =NL("Tabulka","Zákazníci","+NázevSpolečnosti","B*") NásledujícíNLfunkcetřídíhodnotyvpoliFakturačníIDProduktudlehodnotvpoliIDZákazníkavevzestupném pořadí,potomdlehodnotvpolimnožstvívsestupnémpořadí. =NL("Tabulka","Faktury","IDProduktu","+IDZákazníka","*","-Množství","*") 5.2 Funkce GL - Hlavní kniha Funkce Dynamics NAV GL =GL(What, Účet, PočátečníDatum, KonečnéDatum, Náhled, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, ObchodníJednotka, Společnost, Rezervováno, VyloučitZavřít, Rezervováno, Rezervováno, Rezervováno, Rezervováno, Rezervováno, Rezervováno, ZobrazitDotaz, Rezervováno, ZdrojDat) Účel:Vrátírozpočet,zůstatek,čistouzměnu,PohledávkyaZávazky(MáDáti-Dal)jednohonebovíceúčtůHlavní knihy. Použijtedefinicivýšeuvedenéfunkcekurčenípořadínížepopsanýchparametrů.Parametryoznačenéjako Rezervovánonejsoupoužity. Parametr What(co) Účet PočátečníDatum KonečnéDatum Náhled Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Obchodní jednotka Rozpočet Popis Určuje,cofunkceGLvrátí.MožnostíjsouZůstatek,Rozpočet,účtyMáDátiaDal (pohledávkyazávazky). ČísloúčtuG/L,filtrneborozsah.Pokudspecifikujetejedinýsčítanýúčet,bude vrácenahodnotatohotoúčtu.pokudspecifikujtevíceúčtůneborozsahúčtů, sčítanéúčtynebudouvevýsledkuzahrnuty Specifikujepočátečnídatumtransakcí,kterébudouzahrnuty.Prozůstatekúčtuk danémudatu,ponechtepočátečnídatumprázdné.pročistouzměnuúčtu,použijte ZůstatekaspecifikujtePočátečníDatumaKonečnéDatum. Specifikujekonečnédatumtransakcí,kterébudouzahrnuty. NáhledG/Lanalýzykpoužití.PonechtetutohodnotuprázdnouažádnýNáhled analýzynebudepoužit. Fitrproprvnídimenzináhleduanalýzy.JestližejeargumentNáhleduprázdný,toto jefiltrproglobálnídimenzi1. Fitrprodruhoudimenzináhleduanalýzy.JestližejeargumentNáhleduprázdný, totojefiltrproglobálnídimenzi2. Fitrprotřetídimenzináhleduanalýzy. Fitrpročtvrtoudimenzináhleduanalýzy. Filtrproobchodníjednotku. Filtrrozpočtů.Prozobrazenívšechrozpočtůponechteprázdné.Totojenepoužito, pokudnebudouvrácenyrozpočty.

16 Jet Express 16 Parametr Společnost VyloučitZavřít ZobrazitDotaz Popis Názevspolečnosti.Jestližejetentoparametrprázdný,budepoužitavýchozí společnost. Pravda provyloučeníuzávěrkovýchtransakcí.jakovýchozíjenastaveno Nepravda. "Pravda"prozobrazenířetězcefinhlink,kterýbudepoužitprorozpad(drilldown). Jakovýchozíjenastaveno Nepravda. Zdrojdat 5.3 Filtrování Názevzdrojedat.Jestližejetentoparametrprázdný,budepoužitvýchozízdrojdat. Význam Symbol Příklad výrazu Rovno Žádné 377 MODRÁ Načtenézáznamy Všechnyshodnotoupole377 VšechnyshodnotoupoleMODRÁ Nenírovno <> <>0 Všechnyshodnotamipolí,kterésenerovnají0 A & >1000& <2000 Všechnyshodnotamipolívyššíminež1000a nižšíminež2000 Nebo Všechnyshodnotamipolí1000nebo2000 Většínež > >1000 Všechnyshodnotamipolívyššíminež1000 Většínežnebo rovno >= >=1000 Všechnyshodnotamipolívyššímineborovnými 1000 Menšínež < <1000 Všechnyshodnotamipolímenšíminež1000 Menšínežnebo rovno <= <=1000 Všechnyshodnotamipolímenšíminebo rovnými1000 Rozsah Všechnyshodnotamipolímezi1000a2000 včetně Všechnyshodnotamipolídoavčetně1000 Všechnyshodnotamipolí1000nebovyššími Zástupnéznaky * *co* *co co* Všechnyshodnotamipolíobsahujícími"co" Všechnyshodnotamipolíkončícími"co" Všechnyshodnotamipolízačínajícími"co" Samostatný zástupnýznak? Hans?n VšechnyshodnotamipolíjakoHansonnebo Hansen Pořadíoperací () 30 (>10& <20) Ignorovatspeciální znaky Ignorovatvelkáa malápísmena 5.4 Klávesové zkratky Všechnyshodnotamipolí30NEBOhodnotami polívyššíminež10amenšíminež20 VšechnyshodnotoupoleA&B '' 'A&B' Všechnyhodnotypolíjakoumístění,UMÍSTĚNÍ neboumístění

17 Jet Express 17 VaplikaciJetmátekdispozicinásledujícíklávesovézkratky: Zkratka Dostupnáz Chování F1 Komponentyuživatelskéhorozhraní Zobrazíkontextově citlivounápovědu F4 Jfx Přepnerežim adresováníodkazu nabuňku F6 Komponentyuživatelskéhorozhranís vyhledávánímhodnoty 5.5 Automatické formátování výkazu Automaticképřizpůsobenívelikosti Zobrazívyhledávání vdatabázi Některédatovéhodnotymajíproměnlivoudélku,takževypředspuštěnímvýkazunevíte,jakširokýbymělbýt sloupec.jestližesloupecnenídostatečněširoký,abymohlzobrazitdata,aplikaceexcelzobrazíbuďto########, nebozobrazípouzesekcidat,kterásedobuňkyvejde. Přizpůsobit Sloupeclzeautomatickyformátovattak,abysepřizpůsobilnejširšímuobsaženémurozsahudatumístěnímklíčového slovapřizpůsobitdořádku1tohotosloupce.výškuřádkulzeformátovatvelmipodobnýmzpůsobem,kromětoho, žeklíčovéslovopřizpůsobitbudeumístěnodosloupceařádku,kterýbudeformátován. Automatickéskrytí Některýobsahpracovníchsešitůmůžebýtnezbytnýprovýkaz,alenenínutnéjejvidětvRežimuvýkazu(Sektion 4.1). SkrýtaSkrýtList SloupecnebořádeklzeautomatickyskrýtumístěnímklíčovéhoslovaSkrýtvřádku1tabulky,vekterémábýt sloupecskrytnebosloupciařádku,kterýsipřejeteskrýt.zaúčelemautomatickéhoskrytícelýchlistůmůžetepřidat +SkrýtListdobuňkyA1pracovníholistu.Jakmilespustítezpracovánívýkazu,Jetskryjeřádky,sloupcenebolisty, kteréjstespecifikovali. 5.6 Distribuce výkazů Možnosti výkazu ProzobrazeníoknaMožnostívýkazuběhemzpracovánívýkazupoužijtenásledujícítagypracovníholistu: Možnost, NadpisaHodnota. Každýřádekpracovníholistuobsahujícímožnost,kterouchcete,abybylazobrazenavMožnostechvýkazumusí obsahovattagmožnostvesloupcia.sloupecobsahujícínadpisymožnostímusíobsahovattagnadpisnařádku1. Sloupecobsahujícíaktuálníhodnotymožností,nakterébysteseměliodvolávatvesvémvýkazumusíobsahovattag Hodnotanařádku1.PrůnikřádkůMožnostisesloupciNadpisaHodnotavytvářejímožnostivýkazu. Následujícítabulkaukazujejednoduchýpříklad: A B C 1 Auto+Skrýt+Hodnoty (Auto+Hide+Values) Záhlaví 2 Možnost Zákazník * Hodnota 3 Možnost Otevřít PRAVDA

18 Jet Express 18 A B C D 1 Auto+Skrýt+Hodnoty (Auto+Hide+Values) Záhlaví Hodnota Vyhledat 2 Možnost Zákazník * =NL("Vyhledat","Zákazník","Č.") 3 Možnost Otevřít PRAVDA Spustíte-lizpracovánívýkazusmožnostmivýkazubudezobrazenooknoMožnostivýkazu. Jestližejsoumožnostivyhledávánívpracovnímlistu,kterýbystesipřálipředuživateliskrýt,jednoduše doplňte+skrýtlist(+hidesheet)ktaguvbuňcea Možnost schválení výkazů Používáte-liMožnosti(Sektion5.6.1)výkazu,jemožnéschválitzadanéhodnoty(Sektion4.1) prostřednictvímvstupudorežimuvýkazunebopokudjevýkazaktualizován(sektion4.1).toučinítetak,že použijetenásledujícívolitelnétagyvesloupcíchpracovníholistu:platnéazpráva. Platné SloupecobsahujícítagPlatnébymělobsahovatplatnouexcelovoufunkci,kterávrátíPRAVDUneboNEPRAVDUna základěhodnotyzadanévmožnostechvýkazu. Zpráva JestližepopřechodudorežimuvýkazuazadáníhodnotvmožnostechvýkazuvrátíexcelováfunkcevesloupciPlatné hodnotunepravda,obdržíuživatel('prohlížejícívýkazů'inderonline-dokumentation),kterýsivýkaz prohlíží,zprávudefinovanouvesloupciobsahujícímtagzpráva. Následujícítabulkauvádíjednoduchýpříklad A B C D E 1 Auto+Skrýt Záhlaví Hodnota Platné Zpráva 2 Možnost Rok 2011 =IF(VALUE(C2)>2010,TRUE,FALSE) Rokmusí býtpozdější (vyšší)než Možnost Země WA =IF(OR(C3="WA",C3="OR",C3="ID"),TRUE,FALSE) Protento výkazjsou platnými státypouze Washington, Oregonnebo Idaho. Pokudjezprávaspuštěnastěmitonastavenýmimožnostmivýkazu,budepro Rok platnouhodnotouhodnotavyšší než2010,zatímcopro Stát budouplatnýmihodnotami WA, OR nebo ID. Poté,couživatelvezmenavědomízprávuzobrazenouposchváleníhodnotyzadanémožnosti,jeobnovena původníhodnotamožnostivýkazudosloupcehodnota.nicméně,tatohodnotajeobnovenajakotext.natoje důležitépamatovatvprůběhuprácesnumerickýmihodnotami,přičemžstěmitohodnotamibymělobýt zacházenovsouladusevzorcempropotvrzeníplatnosti. Například:Spíšenežpoužítvzorecproověřeníplatnosti=KDYŽ(C3>10,PRAVDA,NEPRAVDA)zaúčelem zajištění,abyhodnotamožnostivýkazubylavyššíneždeset,mělibystezajistit,abybylapůvodníhodnota obnovenajakonumerickáhodnotavrámcivzorce:=if(value(c3)>10,true,false).

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Allegro release 2.15 ( )

Allegro release 2.15 ( ) Allegro release 2.15 (25.4.2017 18.5.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Účtování faktur, finančních a interních dokladů Seznamy zaúčtovaných dokladů byly rozšířeny o možnost zobrazit i doklady

Více

A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend. leden 2015

A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend.  leden 2015 A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend www.macte.cz leden 2015 instalace ve 46 zemích světa významní zákazníci teritoriální zákazníci potenciální zákazníci www.macte.cz 2 reference

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

EIS JASU CS. Název souboru: Dokumentace EIS - Dokumentace EIS - Kontrola odběratelů v ISIR 1_7

EIS JASU CS. Název souboru: Dokumentace EIS - Dokumentace EIS - Kontrola odběratelů v ISIR 1_7 Název: EIS JASU CS Kontrola odběratelů v insolvenčním rejstříku (ISIR) Verze: 1.7 Datum vydání: 18.11.2014 Název souboru: Dokumentace EIS - Dokumentace EIS - Kontrola odběratelů v ISIR 1_7 Popis: Popis,

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Excel Asistent Magazín PREMIUM 03/2005

Excel Asistent Magazín PREMIUM 03/2005 Excel Asistent Magazín PREMIUM 03/2005 ISSN 1801 2361 ročník 3 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je určen k volnému

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

M Ů Ž E T E S E S P O L E H N O U T

M Ů Ž E T E S E S P O L E H N O U T M Ů Ž E T E S E S P O L E H N O U T OBSAH 1. Výběr sledovaného období... 3 2. Zásady pro ovládání aplikace... 3 2.1. Ovládací lišta... 3 2.2. Úvodní strana... 4 2.3. Úvodní strana zvolené oblasti - zdroje...

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Frilo Control Center správa projektů

Frilo Control Center správa projektů Frilo Control Center správa projektů Programy Frilo používají odlišný způsob třídění a práce s vytvořenými projekty. Tento tutoriál má uživateli přiblížit, jak nejlépe vytvářet, mazat, exportovat, importovat,

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafická úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Allegro framework. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Framework

Allegro framework. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Framework Allegro framework Všechny Allegro produkty jsou postaveny na společné vývojové platformě Allegro Framework. Jedná se o programové a uživatelské rozhraní, které jsme vytvořili s cílem získat společnou webovou

Více

2. Thunderbird: jak ho získat 19

2. Thunderbird: jak ho získat 19 Obsah Úvod 9 Komu je určena tato kniha 10 Co v knize najdete 10 Verze Mozilla Thunderbirdu 11 Typografické konvence 11 Zvláštní odstavce 12 Kontakt na autora 12 Poděkování 12 1. Mozilla Thunderbird: co

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Kdy použít program Microsoft Publisher Desktop Publishing 12 Proces návrhu 12. Základy práce 15. Panely nástrojů 15

Kdy použít program Microsoft Publisher Desktop Publishing 12 Proces návrhu 12. Základy práce 15. Panely nástrojů 15 Obsah Úvod 11 Kdy použít program Microsoft Publisher 2003 11 Desktop Publishing 12 Proces návrhu 12 Scénář 12 Začínáme 13 KAPITOLA 1 Základy práce 15 Panely nástrojů 15 Záhlaví okna 15 Panel nabídek 15

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) POKLADNA Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Ing. Miroslav Kalousek ministr financí Praha 17.12.2012 Page 1 Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Centrální systém účetních

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty ESET Server Security... 2 Webové rozhraní... 3 ESET Mail Security... 4 ESET File Security... 4 ESET Gateway Security...

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Systémové požadavky Xesar

Systémové požadavky Xesar Xesar První kroky Systémové požadavky Xesar Osobní počítač; min. 1,2 GHz nebo vyšší Nejméně 8 GB RAM (u 64bitového systému, z toho 4 GB dostupné pro systém Xesar) 2 hostitelské zařízení USB 2.0 pro kódovací

Více

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28 1.0.27 první veřejná verze 1.0.28 ODSTRANĚNÍ KRITICKÝCH CHYB - chyba ("Input string was not in a correct format") v případě nestandartních jazykových nastavení v operačním systému (následek: nemožnost

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová Obsah semináře definování názvu dynamicky měněné oblasti, kontingenční tabulky úvod, kontingenční tabulky násobné oblasti sloučení, převod

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel 2013 Manipulace s rozsáhlými tabulkami, řazení a filtrace řádků Seskupování řádků, tvorba souhrnů a vyhledávání v datových tabulkách práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO Petr Štos ECM Business Consultant CO JE TO APLIKACE TreeINFO Sada komponent Komponenty rozšiřující sloupce Komponenty rozšiřující pohledy na data Aplikační části Využití jednotlivě

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Pracovní sešit MS Word pokročilý

Pracovní sešit MS Word pokročilý Veškerá reprodukce v částečné i úplné formě je bez autorského souhlasu protizákonná. Strana 0 MS Excel pokročilý 2013 Přehled novinek Rychlý přehled Šablony, statistické funkce a další nové nástroje Spolupráce

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

BS Atrak 2.0 Funkce systému

BS Atrak 2.0 Funkce systému BS Atrak 2.0 Funkce systému Zobrazit kontakty LAIC Přihlásit se do systému Konfigurovat prostředí aplikace Správce systému Konfigurovat lokalizaci prostředí Navigovat se po nabídce modulů Odhlásit se ze

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny

Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny Úvod ní studie @fel.cvut.cz Téma bakalářské práce: Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny Pokyny pro vypracování: Analyzujte IS ozdravných pobytů dětí a mládeže obecné zdravotní pojišťovny.

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum Popis 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Novinky v IPAC2. Libor Nesvadba

Novinky v IPAC2. Libor Nesvadba Novinky v IPAC2 Libor Nesvadba Tag Claud K dispozici ve standardní instalaci Čistý XHTML kód, vzhled definován pomocí css stylů Snadné začlenění do stránek zákazníka Možnost zapojit jako dynamický text

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Michal Andrejčák, Klub uživatelů ŘS MicroSCADA, Hotel Omnia Janské Lázně, SDM600 Stručný popis a reference.

Michal Andrejčák, Klub uživatelů ŘS MicroSCADA, Hotel Omnia Janské Lázně, SDM600 Stručný popis a reference. Michal Andrejčák, Klub uživatelů ŘS MicroSCADA, Hotel Omnia Janské Lázně, 19.-20.10.2016 Stručný popis a reference Slide 1 Agenda Vlastnosti Reference Stadtwerken München Reference ČEZ distribuce, a.s.

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Rozšířené účtování o majetku manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání 1 z 5 Nápověda 360 Search Co je 360 Search? 360 Search je metavyhledávač, který slouží k paralelnímu prohledávání všech dostupných informačních zdrojů prostřednictvím jednotného rozhraní. Nástroj 360 Search

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM FILTROVÁNÍ DAT Po filtrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují zadaná kritéria, a řádky, které nechcete zobrazit, jsou skryty. Filtrovat

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Desktop systémy Microsoft Windows

Desktop systémy Microsoft Windows Desktop systémy Microsoft Windows IW1/XMW1 2011/2012 Jan Fiedor ifiedor@fit.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Revize 12.12.2011 12.12.2011

Více

Alcatel-Lucent. NMS OmniVista 4760. Účtování a zprávy. Ing.Martin Lenko listopad 2012

Alcatel-Lucent. NMS OmniVista 4760. Účtování a zprávy. Ing.Martin Lenko listopad 2012 Alcatel-Lucent NMS OmniVista 4760 Účtování a zprávy Ing.Martin Lenko listopad 2012 Obsah 1. Úvod Dohledový systém NMS 2. Deklarace TÚ v NMS 3. Vytváření účtenek v TÚ telefonní seznam, synchronizace 4.

Více

TAXexpert5 Kreditní oceňování

TAXexpert5 Kreditní oceňování TAXexpert5 Kreditní oceňování trana 1 (celkem 8) Kreditní oceňování osobních a užitkových vozidel do 3,5t Modul Kreditní oceňování slouží k jednorázovému zatřídění, ocenění a vytištění protokolu. Kreditní

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

2 Dotazy Příklad 3 Access 2010

2 Dotazy Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Akční dotazy Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje hromadně zpracovat záznamy v tabulkách (vytvoření tabulky, aktualizace cen, odstranění záznamů). Tyto úlohy provede pomocí tzv. akčních

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

www.macte.cz www.supplypro.com

www.macte.cz www.supplypro.com AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY Listopad 2012 Kdo jsme. MACTE, spol. s r.o. Lautnerova 3171/4 787 01 ŠUMPERK CZECH REPUBLIC Naše společnost působí na trhu více než 20 let: Produkty: - distributor ochranných

Více

Evidence nepřítomnosti. Dovolená. Přestávky. Příplatky. Denní model. >TimeLine. Docházkový systém//

Evidence nepřítomnosti. Dovolená. Přestávky. Příplatky. Denní model. >TimeLine. Docházkový systém// Záznamy Dovolená Evidence nepřítomnosti Přestávky Příplatky Denní model >TimeLine. Docházkový systém// www.tlfi.de >Ergonomie// Náš software byl vyvinut v úzké spolupráci s našimi uživateli. Přání a praxe

Více

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce Microsoft Office Excel vyhledávací funkce Karel Dvořák 2011 Vyhledávání v tabulkách Vzhledem ke skutečnosti, že Excel je na mnoha pracovištích používán i jako nástroj pro správu jednoduchých databází,

Více

Kofax Express 2.5. Příručka pro administrátora. Josef Bureš

Kofax Express 2.5. Příručka pro administrátora. Josef Bureš Kofax Express 2.5 Příručka pro administrátora Josef Bureš 15. 7. 2011 Nastavení programu KOFAX ke skenování a exportu výsledných souboru PDF do aplikace espis 1. Instalace kofax je k dispozici na www.kofax.com

Více