Jet Express 1. 1 Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jet Express 1. 1 Obsah"

Transkript

1 Jet Express 1 1 Obsah 1. Obsah OaplikaciJet 3 3. Instalaceakonfigurace Průvodcerychlouinstalací Instalovanýsoftware InstalaceaplikaceJet KonfiguraceaplikaceJet Nastaveníaplikace Nastavenízdrojedat KonfiguracezdrojedatDynamicsNAV PokročilákonfiguraceDynamicsNAV PravidlauživatelskéhopřístupudosystémuSerenicNavigator JetaCitrix 8 4. UživatelskérozhraníJet Režimyvýkazů Hlavníkniha-GL PrůvodcefunkcíJet(Jfx) TableBuilder Rozpad(drilldown) Rozpadmřížky Ladění Reference FunkceNL Filtrovánídat Prázdnéfiltry Speciálníznakyvefiltru SpecifikacevíceneždesetifiltrůvNLfunkci Omezenípočtuzáznamůvdotazu NačteníSpeciálníchpolíprostřednictvímNL(Tabulka) Třídění 14-15

2 Jet Express FunkceGL-Hlavníkniha FunkceDynamicsNAVGL Filtrování Klávesovézkratky Automatickéformátovánívýkazu Distribucevýkazů Možnostivýkazu Možnostschválenívýkazů Index 19-21

3 Jet Express 3 2 O aplikaci Jet CojeJet? JetjedoplněkaplikaceMicrosoftExcel,kterýintegrujetabulkovýprocesorExcelsvašídatabází,takževymůžete vytvářetvýkazyprostřednictvímjednoduchýchfunkcípracovníholistu.tytofunkcejsouschopnéčístpřímozvaší databáze,takženamístokopírováníavkládánímůžeteaktualizovatdatapřímovprostředíaplikaceexcel.další informaceofunkcíchjetnaleznetevsekcireference. Předpokládanéznalosti AbystemohliaplikaciJetpoužívat,musítemítzkušenostisaplikacíMicrosoftExcel,včetněznalostiodkazovánína buňkyafunkcípracovníholistu.mělibystemíttakézákladníznalostiostruktuřevašídatabáze.

4 Jet Express 4 3 Instalace a konfigurace 3.1 Průvodce rychlou instalací DŮLEŽITÉ:Předinstalacíseujistětese,žemáteprávaadministrátora. 1. SpusťteinstalačnísouborJetExpress. 2. PodokončeníaplikacebudedoplněkJetExpressautomatickyaktivovánvaplikaciExcelproaktuálního uživatele.aktivacedoplňkuprodalšíuživatelejepopsánavsekciaktivacejetexpress(sektion3.3). 3. PřečtětesidalšíPodmínky(Sektion3.2)prováštypdatabáze. 4. KonfigurujtespojenísvašídatabázívNastavenízdrojedat(Sektion3.4.2). 3.2 Instalovaný software Všichniuživatelé Podporovanéoperačnísystémy MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 PodporovanéverzeMicrosoftOffice MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32/64bitováverze) Podporovanédatabáze MicrosoftDynamicsNAV6.0(proveditelnésoubory)nebonovější DynamicsNAVUživatelé Předtím,nežbudetemocipoužítJetExpresssDynamicsNAV,musítemítinstalovanýdalšísoftware: DynamicsNAVClassicClientsespustitelnouverzí6.0nebonovější. DynamicsNAVClassicClientmusíbýtinstalován,dokonceiprouživateleDynamicsNAV2009RTC. Jemožné,žebudepotřebainstalovattakéodpovídajícíverziC/FRONT,kterájesoučástíDynamicsNAVSDK.Tove většiněpřípadůnenínutné,protožeaplikacejetzahrnujepožadovanouverzic/frontprovětšinuběžnýchverzía servisníchbalíčkůdynamicsnav. DynamicsNAVLicenčnísoubor,kterýpovolujeC/FRONTmusíbýtuloženjakoFIN.FLFvDynamicsNAVklientské složceprogramunakaždépracovnístanici,kdebudeaplikacejetprovozována. DynamicsNAVZabezpečení AbybylomožnépoužívataplikaciJet,musímítuživatelpřidělenourolivDynamicsNAVbezfiremníchomezení definovanýchtak,abybylomožnéčístfiremnítabulkuobjektůatabulkovádata.musímíttaképrávapročtení veškerýchtabulek,zekterýchbudevýkaznictvízpracováváno. DynamicsNAVBezpečnostnífiltrynejsouautomatickypoužíványC/FRONT,alejakýkolipokusočtenídatvně omezeníbezpečnostníhofiltrunebudeprovedenaskončíchybovouzprávou. 3.3 Instalace aplikace Jet Používáte-lioperačnísystémWindowsVistanebonovější,musítekliknoutpravýmtlačítkemmyšinaspustitelný soubora"spustitjakoadministrátor".zaúčelemspuštěníinstalacesnejvyššímiprávytomusíbýtprovedenoiv případech,kdyjstejižpřihlášen/ajakoadministrátor.

5 Jet Express Konfigurace aplikace Jet Nastavení aplikace Nastaveníaplikacejsouuživatelsképreferenceadalšínastavenívrámciceléaplikace,kterémajívlivnachování aplikacejet. Jazyk JazykuživatelskéhorozhraníaplikaceJet. Obecné Vzorovýlimithodnotprovyhledávání Maximálnípočetvzorovýchhodnot,kterébudounačtenyběhemprocesuvyhledávání. Limitskenováníprovyhledávánízáznamů Maximálnípočetzáznamů,kterébudouskenoványzaúčelemzískánívzorovýchhodnotběhemprocesuvyhledávání. Automatickéodstraněníchybvevýkazech Určuje,zdamáaplikaceJetautomatickyskenovatvýkazahledatchybytypu#HODNOTA!pospuštěnízpracování výkazůanáslednězobrazitdiagnostickéhlášení. Pokročilé Zobrazitvarovánírežimukompatibility Určuje,zdamáaplikaceJetzobrazovatvarovnáhlášeníoproblémechsouvisejícíchsběhemaplikaceExcelvrežimu kompatibility. Zobrazitvarováníkjazykovémumodulu Určuje,zdamáaplikaceJetzobrazovatvarovánípřivýběrujazykaprozdrojdatDynamicsNAV,prokterýnebyl exportovánodpovídajícíjazykovýmodul. PovolitprotokolováníJet Určuje,zdamajíbýtoperaceprotokoloványdosouboruvespecifikovanémadresáři Nastavení zdroje dat Nastavenízdrojůdatjsoupoužívánazaúčelemdefinicespojenísdatabází. Jakmilejsouinformacepotřebnéksestaveníspojenízadány,můžetespojeníověřitkliknutímnatlačítko Test spojení Konfigurace zdroje dat Dynamics NAV Obecné SložkaNavisionClient Určujesložku,kteráobsahujeDynamicsNAVklienta,fin.exenebofinsql.exe.DynamicsNAVLicenčnísouborby mělbýtumístěntakévtétosložceamělbymítnázev"fin.flf".

6 Jet Express 6 SložkaJazykovýmodul Určujesložku,kteráobsahujevašeDynamicsNAVjazykovémoduly. AplikaceJetumívyužívattabulky,poleavolitelnévlastnostivevašemjazyce,pokudexportujetejazykovýmodulz DynamicsNAVaspecifikujeteadresář,kterýjejobsahuje.Jazykovýmodulbymělmítstejnýnázevjakojsoutři písmenakódujazykaapříponu".flm"(např.dánskýjazykovýmodulbudemítnázev DAN.flm ). Jazyk Abystemohlijazykovýmodulexportovat,musítemítpřidělenaprávajakoObjectDesignervDynamics NAV. Specifikujejazyk,vekterémaplikaceJetzobrazíhlavičkydatabázevčetnětabulek,políavolitelnýchhodnot. Autentifikace Určuje,zdapoužítautentifikaciWindowsneboautentifikacidatabázovéhoserveru. Jestliževašedatabázevyužíváautentifikacedatabázovéhoserveru,můžetezadatIDuživateleaheslo.Necháte-li některéztěchtopolíprázdné,budetevpřípadě,žesepokusítepřipojit,vyzvánikzadánípověřeníkpřihlášeník databázi. Spojení Typserveru Specifikuje,zdasepřipojujeteksouborumístnídatabáze,databázovémuserveruDynamicsNAVneboserveru MicrosoftSQL. Server Specifikujenázevhostitelskéhoserverudatabáze. Databáze Používáte-liMicrosoftSQLServer,zadejtezdenázevdatabáze. Používáte-litypsouborumístnídatabáze,kliknětenatlačítkoProcházetanajdětesoubordatabázeDynamics NAV,kterýchcetepoužít. Typsítě Specifikujepříslušnýsíťovýprotokol. Společnost Specifikujespolečnost,kteroubudeaplikaceJetpoužívatjakovýchozí. Zobrazit Vlastnostizobrazeníurčují,jakbudoutabulkyapolezobrazenyvrůznýchkomponentáchrozhraníaplikaceJet. Zobrazitprázdnétabulky Určuje,zdasebudouzobrazovattabulky,kteréneobsahujížádnézáznamy. Zobrazitpočetzáznamů Určuje,zdabudevkaždétabulcezobrazenpočetzáznamů. Formátodstraněnítabulkyapole SpecifikujeformátidentifikátorůtabulekapolípřiautomatickémzápisudovzorcůaplikaceJet.

7 Jet Express 7 Pokročilé Algoritmusvyhledáváníklíče Specifikujealgoritmuspoužívanýkvýběrunejlepšíhoklíčepřitvorbědotazůdodatabáze. SložkaC/Front Pokudjespecifikována,potlačívýchozíadresář,vekterémaplikaceJetvyhledáváknihovnyC/Front Pokročilá konfigurace Dynamics NAV Pravidla uživatelského přístupu do systému Serenic Navigator AplikaceJetmáschopnostuplatnitpravidlapřístupuprouživateleSerenicNavigatorvevšechdotazech,kteréjsou provedenyuživatelem,prokteréhoplatíjednonebovícepravidel.tutofunkcilzeaktivovatimportemtabulky NavigatortoJetBusObjectsdodatabázeNavigator. KonfiguraceBussinessobjektů ProkaždýBusinessobjektjekdispoziciřadamapovánípolívtabulce NavigatortoJetBusObjects.Tatomapování políurčují,prokterápolevekterýchtabulkáchtabulcebudouplatitpravidlauživatelskéhopřístupuprodaný Businessobjekt.TatomapovánípolíbudoumusetbýtimportovánadoaplikaceNavigatorbuďtoručněnebo prostřednictvímdatovéhoportudataport. Tabulka"NavigatortoJetBusObjects"obsahujenásledujících5polí: Pole č. Název pole 1 Tabulka č. Typ dat Celé číslo 2 Poleč. Celé číslo 3 Business objekt 4 Typ objektu 5 Hlavička pole Kód Možnost Text Popis Číslotabulky,kekterésevztahujeBusinessobjekt. Číslopole,kekterémusevztahujeBusinessobjekt. IDBusinessobjektu.Tobudebuďtokód,tj.GLACCOUNT,nebočíslodimenze. TypBusinessobjektudefinovanývpoli"BusinessObject".Tomůžebýtbuďtokód nebodimenze. Hlavičkapoletakjakjedefinovánavpoli"Poleč.".Totopolejeurčenopouzeza účelempohodlíanenípoužívánoaplikacíjet. Následujípříkladyřádků,kteréuvádějíněkterámapováníBusinessobjektůzpětdotabulkyúčtůhlavníknihy-GL: Tabulka č. Pole č. Business objekt Typ objektu 15 1 GLACCOUNT kód Č. Hlavička pole dimenze Filtr globální dimenze1 Výšeuvedenéřádkydefinujímapovánídvoupolízpětdotabulky15("Účtyhlavníknihy")vdatabázi.Prvnířádek uvádí,žepravidlauživatelskéhopřístupuprobusinessobjekt GLACCOUNT budouplatitpropole Č. vtabulce Účtyhlavníknihy.Uvědomtesi,žetypemobjektuje"kód",abusinessobjekt(GLACCOUNT)semapujepřímok názvuexistujícíhobusinessobjektu.

8 Jet Express 8 Druhýřádekvpříkladuzahrnujeobjekttypu"dimenze".Toznamená,žebyhodnotavpoli"Businessobjekt"měla odpovídatčísludimenze,vtomtopřípadědimenze"1".tentořádekuvádí,žepravidlauživatelskéhopřístupupro dimenzi1nebo"program"vevzorovédatabázinavigatorbudouplatitpropole"filtrglobálnídimenze1"v tabulceúčtůhlavníknihy"g/laccount". JestližeBusinessobjektnemapujepřímopolevtabulce,nelzepravidlaprotentoBusiness objektpoužít.toprotožemapovánípoleprotakovébusinessobjektynelzedefinovatpoužitímvýšepopsané strukturytabulky.nejednáseoběžnývýskytvrámcistandardnísadybusinessobjektů Jet a Citrix DŮLEŽITÉ:AplikaceJetnenípodporovánaprostředímCitrix,pokudnenípublikovánacelápracovníplocha. PropoužitíaplikaceJetvsystémechCitrix,platínásledujícípokyny: Celápracovníplochamusíbýtpublikována. AplikaceJet,ExcelakomponentyklientadatabázemusíbýtinstaloványnapracovníplošesystémuCitrix. PokudjsteDynamicsNAVuživatelem,musíbýtklasickýklientDynamicsNAVinstalovánnapracovníploše systémucitrix. Používáte-liOLEkonektor,musíbýtovladačOLEprovašikonkrétnídatabáziinstalovánnapracovníploše systémucitrix. Používáte-liODBC,musíbýtzdrojdatWindowsODBCkonfigurovánnapracovníplošesystémuCitrix. DoplňkyJetadd-inmusíbýtaktivoványvaplikaciExcelprokaždéhouživatelesystémuCitrix,kterýjechce využívat.dalšíinformacenaleznetevsekciaktivaceaplikacejetreports(sektion3.3).

9 Jet Express 9 4 Uživatelské rozhraní Jet 4.1 Režimy výkazů Návrh(design) Ktvorběvýkazujepoužívánrežimnávrhu(design).VrežimunávrhujsouvýsledkyfunkceJetoptimalizoványcose týčerychlostianejsouzaručenysprávnévýsledky. Aktualizovat Aktualizacezpracovánívýkazupřímoaktualizujeveškerádatazdatabáze. 4.2 Hlavní kniha - GL OtevřeJfx(Sektion4.3)vyplněnýprázdnouGLfunkcí. 4.3 Průvodce funkcí Jet (Jfx) NabízíuživatelůmintuitivnízpůsobvloženífunkceJetdopracovníholistu. 4.4 Table Builder NástrojTableBuildervytváříexcelovoutabulkuzněkolikadatabázovýchtabulek,kterélzepoužítjakozákladpro pivotnítabulkyagrafy. TableBuilderlzepoužívatpouzesezdrojidatDynamicsNAV. 4.5 Rozpad (drilldown) Rozpad(drilldown)provedetekliknutímnatlačítko Rozpad(drilldown),kterésezobrazívbuňceobsahující vzorecjetnebovýběrembuňkyanáslednýmvýběremfunkcerozpad(drilldown) Rozpad mřížky Rozpadmřížkyzobrazujedataprorozpadvmřížce,kterávámumožňujeslučovatdatadoskupin,filtrovatjeatřídit. Zobrazenírozpadu(drilldown) Mřížkarozpaduumožňujepřizpůsobitvýsledkyuživateli.Pravýmkliknutímnazáhlavísloupcemůžeuživatelzvolit, kterápolebudouveformulářirozpaduzobrazena.navíclzetakézměnitpořadísloupcůpřetaženímzáhlavísloupce dopožadovanéhoumístění. Jakmilebudeformulářrozpaduuzavřen,budoupole,kterájsouaktuálnězobrazenaapořadítěchtopolíuloženajako náhledrozpaduprodanoutabulku.připříštímprovedenímrozpaduvtétotabulceuživatelembudouzobrazena pouzetapole,kterábylazobrazenapřiposlednímspuštění,přičemžjejichpořadíbudetakéstejné. Analýzadatvrozpadumřížky Přiotevřeníoknaprorozpaddatnebudounačtenyvšechnyzáznamy.Zatímcojsounačítányzáznamy,objevísev levémdolnímrohuformulářevývojovýdiagram.jakmilejsouzáznamynačteny,zobrazísecelkovýpočetnačtených záznamů.slučovánídoskupin,filtrováníatříděnílzeprovádětjižběhemnačítánízáznamů.

10 Jet Express 10 DynamicsNAVarozpadmřížky HodnotyPoleTypuFlownejsouvprvnífázidoRozpadumřížkynačteny.HodnotyproPoleTypuFlownačtete kliknutímnatlačítkoproaktualizacivzáhlavísloupce.hodnotypoletypuflownelzenačístdřívenežjsounačteny všechnyzáznamyprorozpad. 4.6 Ladění FunkceLaděnídiagnostikujeproblémysfunkcemiJet.PokudjevýsledkemfunkceJetchyba,objevísehlášení #HODNOTA!vbuňcepracovníholistuobsahujícídanoufunkci.Zaúčelemodstraněníchybztétofunkcevyberte buňkuobsahujícíchybuavyberteladění.budezobrazenazpráva,kterápomůževysvětlitproblém.

11 Jet Express 11 5 Reference 5.1 Funkce NL =NL(What, Tabulka, Pole, PoleFiltru1, Filtr1,..., PoleFiltru10, Filtr10) Účel:Zobrazípoleneboklíčezáznamůztabulkyzaloženénafiltrech. Parametr What(co) Popis Určuje,cobudevráceno(zobrazeno). Argument "Spojení" "Tabulka" "SpojitPole" "SpojitSoučty" "PoleTypuFlow" Popis Vrátíhodnotuřetězce,kterýlzepoužítjakofiltrvrámcijinéfunkceNL. Vytvoříobjektexcelovétabulkyzaloženýnavrácenýchhodnotáchpolí. Ponecháte-liargumentPoleprázdný,budouvrácenavšechnapole. PoužijteSchránkupole(cache)provrácenívícepolí. Vrátířetězecpoužívanýknačtenípoleztabulkyspojenívefunkci NL(Tabulka). Vrátířetězecpoužívanýknačtenísoučtupoleztabulkyspojenívefunkci NL(Tabulka). VrátířetězecpoužívanýknačteníPoleTypuFlowzprimárnítabulkyve funkcinl(tabulka).fitrytypuflow(flowfilters)jsouvtétofunkci uplatňoványpouzeprospecifikovanépoletypuflowanepro"parent" dotaz. Tabulka Pole PoleFiltru1 Název,číslonebohlavičkatabulky. Název,číslonebohlavičkapole,kterébudebudevráceno.ProuživateleDynamicsNAVto můžebýttakérozšířenádimenze. ProvráceníSchránkypole(cache)specifikujtepoleproměnných. Schránkapole(cache)můžebýtpoužívánavrámciNL(Tabulka)pouzepokudsipřejete zobrazitspíšejenněkterápoleztabulkynamístovšech.funkcenlvrátíprostřednictvím schránkypouzeunikátníkombinacehodnotpolíveschránce(cache). Názevprvníhopole,podlekteréhosebudefiltrovat.ProuživateleDynamicsNAVtomůžebýt takérozšířenádimenze.jakoargumentypropolefiltrujsoupovolenynásledujícíhodnoty. PoleFiltru "Společnost="nebo 0 "InkluzívníSpojení=" "Limit=" "Filtry=" "Záhlaví=" Popis Potlačívýchozíspolečnostapoužijetu,kterábylaspecifikovánav argumentufiltru. Propojíprimárnítabulkustabulkouspecifikovanouargumentem filtruzaúčelemnačtenídat.dalšíinformacenaleznetevsekci NačteníspeciálníchpolíprostřednictvímNL(Tabulka) (Sektion5.1.2). Omezujepočetzáznamůnebohodnotvrácenýchnapočet specifikovanýargumentemfiltru.dalšíinformacenaleznetevsekci Omezenípočtuzáznamůvdotazu(Sektion ). Specifikujesouborfiltrůprodotazprostřednictvímpole proměnnýchspecifikovanéhovargumentufiltru.dalšíinformace naleznetevsekcispecifikacevíceneždesetifiltrůvefunkci NL(Sektion ). Potlačízáhlavípolíanahradíjepolemproměnnýchzáhlaví

12 Jet Express 12 Parametr Popis "SkrýtSoučty=" "NázevTabulky=" specifikovanýchvargumentufiltru.kpoužitísfunkcí NL(Tabulka). PokudjehodnotaargumentuFiltruPRAVDA,budouskrytycelkové součtyřádkůvytvořenýchprostřednictvímnl(tabulka) Specifikujenázevkpoužitíproobjektexcelovétabulkyvytvořený funkcínl(tabulka)anahradíjejnázvemuvedenýmvparametru filtru.použijtejakoodkaznatabulkudlenázvuzpivotnítabulky. Filtr1 FilterFieldN FiltrN HodnotafiltruplatnáproPoleFiltru1. StejnéjakoPoleFiltru1.Specifikovatlzeaž10políapárůfiltrů.Jestližezadátevícefiltrů, budoukombinoványlogickoufunkcíand. StejnéjakoFiltr1,aleplatíproFilterFieldN Filtrování dat Prázdné filtry NěkdybystesimohlipřáttakéfiltrovatNL(Sektion5.1)funkcizaloženounajinéhodnotě,kterábymohlabýt prázdná.nlfunkcevámnedovolíspecifikovatprázdnéfiltryavýsledkembudechybovázpráva#hodnota, pokudzadátedopolefiltru(sektion5.1)argumentanecháteodpovídajícíargumentfiltr(sektion5.1) prázdný. Předpokládejme,žehodnotavbuňceC4přicházízjinéfunkceJetaněkdymůžebýtprázdná.Vtomtopřípadě můžeteuzavříthodnotufiltrudojednoduchýchuvozovek(').použítmůžetenásledujícívzorec. =NL("První","Položka","Popis","ČísloPoložky","'"&C4&"'") Přestožejetentovzorecpoměrněkomplikovanýpročtení,vkládáznakjednoduchéuvozovky(')nakaždoustranu odkazunabuňkuc4.jestližebuňkac4obsahujehodnotupoložka1,budevýslednýmfiltrempoložka1.jestližeje buňkac4prázdná,výsledkembudoudvějednoduchéuvozovky,cožjeplatnýfiltrproprázdnápole. vypadatnásledovně Speciální znaky ve filtru Znakyjako řetězecliterálabudousprávněvyhodnoceny. Například,pokudpotřebujetefiltrovatpodlezákazníka,kterýsejmenuje"John(Houston)",budetemusetumístit =NL("Řádky","Prodejní JestližejejménoJohn(Houston)nalezenovsousedníbuňce,jetotoekvivalentnívzorec,kterývyužíváodkazna buňku: =NL("Řádky","Prodejní Potřebujete-likombinovatněkolikhodnotfiltrů,kteréobsahujíspeciálníznaky,budetemusetuzavřítkaždou položkufiltrudojednoduchýchuvozovek('). Napříkladzapředpokladu,žepotřebujetefiltrovatpodlezákazníků,kteřísejmenujíbuďto"JohnA.M."nebo"Ben& Jerrys".BudetemusetpoužítlogickýoperátorOR( filtr.následujícívzoreczobrazujesprávnýpostupsestavenífiltru. =NL("Řádky","Prodejní faktura","č.","zákazník","'john A.M.' 'Ben & Jerrys'")

13 Jet Express 13 Znovu,tatojménamohoupřijítzodkazůnabuňky,takžeekvivalentnívzorecsodkazemnabuňkujeuvedenníže. =NL("Řádky","Prodejní faktura","č.","zákazník","'"&c3&"' '"&C4&"'") Specifikace více než deseti filtrů v NL funkci Filtry=umožňujívámpoužítrozsahkespecifikacifiltrůvevzorcíchNL(Sektion5.1).Továmumožňujepoužít vícenež10párůpolífiltrů(sektion5.1)/filtrů(sektion5.1),činínavrhovánívýkazusrozumitelnějšíma usnadňujepozdějšípřidávánífiltrůdovýkazu. KpoužitítétofunkcespecifikujtePoleFiltrůvesloupciaplikaceExcelaodpovídajícíhodnotyfiltruvevedlejším sloupcivpravo.potomspecifikujtepoleproměnnýchvbuňkáchobsahujícíchpolefiltrůafiltryvparametrufiltru následujícíchfiltrů=následovně: =NL("Řádky","Hlavička prodejní faktury",,"filtry=",$b$2:$c$4) Omezení počtu záznamů v dotazu Zadatmůžetelimitpočtuzáznamů,kteréNL(Sektion5.1)zobrazí,zadánímhodnotyLimit=vjednomz parametrůpolefiltru(sektion5.1)azadánímmaximálníhopočtuvodpovídajícímparametrufiltru(sektion 5.1). Následujícípříkladvytisknejménazákazníkůsdesetinejvyššímiobraty. =NL("Řádky","Zákazník","Jméno","-Obrat ($)","*","Limit=",10) Načtení Speciálních polí prostřednictvím NL(Tabulka) Načteníhodnotpolízpropojenýchtabulek Syntaxeprozískáníhodnotpolízpropojenýchtabulekbudevypadatnásledovně: =NL("Tabulka","Tabulka1",{"PoleTabulky1","SpojeniPole([Tabulka2], [Tabulka2Pole2])"},"InkluzívníSpojení=","Tabulka2","Tabulka2Pole1","=PoleTabulky1") TatofunkcebynačetlavšechnyhodnotyzPoleTabulky1zTabulky1aprvníhodnotuzTabulky2Pole2zTabulky2 prokaždýzáznamvtabulce1,kdehodnotapole1tabulky2odpovídalhodnotěpoletabulky1aprázdné,kdebylv Tabulce2nalezenneodpovídajícízáznam. FunkceNL(SpojitPole) ZaúčelemzjednodušenínačtenípolízpropojenýchtabulekbylavytvořenafunkceNL(SpojitPole).Syntaxe funkcenl(spojitpole)vypadánásledovně: =NL("SpojitPole","Tabulka2","PoleTabulky2") TatofunkcebymělabýtzmíněnaspíševparametruPolevefunkciNL(Tabulka)nežbystejizadávaliručněve vzorcispojitpole(). Načtenísoučtůpolízpropojenýchtabulek Syntaxeprozískánísoučtůpolízpropojenýchtabulekbudevypadatnásledovně: =NL("Tabulka","Tabulka1",{"PoleTabulky1","SpojitSoučty([Tabulka2],[Tabulka2Pole2], [Tabulka2Pole3],[A*])"},"InkluzívníSpojení=","Tabulka2","Pole1Tabulky2","=PoleTabulky1") TatofunkcebynačetlavšechnyhodnotyPoleTabulky1zTabulky1avytvořilasumářhodnotPole2Tabulky2pro každýzáznamvtabulce1,kdehodnotapole1tabulky2odpovídáhodnotěpoletabulky1,akdehodnota Pole3Tabulky2začínalaAa0,kdevTabulce2nebylynalezenyodpovídajícízáznamy. FunkceNL(SpojitSoučty) ZaúčelemzjednodušenínačtenísoučtůzpropojenýchtabulekbylazavedenafunkceNL(SpojitSoučty).Syntaxe funkcenl(spojitsoučty)vypadánásledovně:

14 Jet Express 14 =NL("SpojitSoučty","Tabulka2","Pole2Tabulky2","Pole3Tabulky2","A*") TatofunkcebymělabýtzmíněnaspíševparametruPolevefunkciNL(Tabulka)nežbystejizadávaliručněve vzorcispojitsoučty(). NačteníhodnotPoleaSoučtůpolizvnořenýchspojení Hodnotypolíasoučtylzenačístzvnořenýchspojenínásledujícímzpůsobem: =NL("Tabulka","Záznam o zákazníkovi v hlavní knize",{"záznam č.","spojitpole([skupina zákazníků pro transakce],[kód])"},"inkluzívníspojení=","zákazník","č.","=zákazník č.","inkluzívníspojení=","skupina zákazníků pro transakce","kód","=skupina zákazníků pro transakce") TatofunkcebymělanačístvšechnyhodnotyzpoleZáznamuč.zeZákazníka.TabulkazáznamůvHlavníknizea polekódzeskupinyzákazníkůprotransakce,kteréjepropojenépřestabulkuzákazníků. NačteníhodnotPoleaSoučtůpolizněkolikatabulek HodnotyPoleasoučtylzenačísttakézněkolikatabulekpropojenýchzprimárnítabulkynásledujícímzpůsobem: =NL("Tabulka","Zákazník",{"Č.","SpojitPole([Skupina zákazníků pro transakce], [Kód])","SpojitSoučty([Záznam o zákazníkovi v Hlavní knize],[částka])"},"inkluzívníspojení=","záznam o zákazníkovi v hlavní knize","zákazník č.","=č.","inkluzívníspojení=zákazník","skupina zákazníků pro transakce","kód","=skupina zákazníků pro transakce") TatofunkcebymělanačístvšechnyhodnotyzpoleČ.ztabulkyzákazníků,hodnotyzpoleKództabulkySkupina zákazníkůprotransakceasoučethodnotpolečástkaztabulkyzáznamozákazníkovivhlavníknize.uvědomte si,žetabulkaskupinazákazníkůprotransakceatabulkazáznamůvhlavníknizejsoupropojenystabulkou Zákazníků. NačteníPoleTypuFlowpomocíFitrůTypuFlow(FlowFilters) SyntaxeproPoleTypuFlowpoužívanávargumentuPolefunkceNL(Tabulka)umožňujenačteníPoleTypuFlowse specifickýmsouboremfitrůtypuflow(flowfilters)platnýchpouzeprototopole: =NL("Tabulka","Zákazník",{"Jméno","PoleTypuFlow([Obrat],[Datový filtr],[1/1/10..12/31/10])"}) Prvníargumentříká,žemábýtnačtenoPoleTypuFlow,následovanéjakýmkolipočtempárů FlowFilterField/FlowFilter. FunkceNL(PoleTypuFlow) ZaúčelemzjednodušenínačtenítěchtoPolíTypuFlow,bylazavedenafunkceNL(PoleTypuFlow).Syntaxe NL(PoleTypuFlow)budevypadatnásledovně: =NL("PoleTypuFlow","Zákazník","Obrat","Datový filtr","1/1/10..12/31/10") TatofunkcebymělabýtzmíněnaspíševparametruPolevefunkciNL(Tabulka)nežbystejizadávaliručněve vzorcipoletypuflow(). KaždýFiltrTypuFlow,kterýplatíprocelýdotaz,tj.funkceNL(Tabulka)budetaképlatitpropole,kterájsou specifikovánapoužitímsyntaxepoletypuflow. SpeciálnípolelzenačístzNL(Tabulka)pouzeprostřednictvímDynamicsNAVzdrojůdat Třídění StandardnějsouvýsledkyvrácenéfunkcemiJettříděnyvzestupněnazákladěvrácenýchhodnot;avšakvymůžete totostandardnítříděnipotlačitatříditnazákladěhodnotkteréhokolipolevtabulce,zekterésevámvrátiladata. Provzestupnétříděnídatzadejte"+"azanímnázevpolevparametruPoleFiltru(Sektion5.1).

15 Jet Express 15 Prosestupnétříděnízadejte"-"azanímnázevpole. ArgumentFiltru(Sektion5.1)-PoleFiltrujetaképovinný.Přejete-lisitříditpolebezbezfiltrovánítímtopolem, zadejtedoodpovídajícíhofiltru"*". NásledujícífunkceNL(Sektion5.1)třídídleNázvuSpolečnosti,zatímcofiltrujeNázevSpolečnostizačínající písmenemb. =NL("Tabulka","Zákazníci","+NázevSpolečnosti","B*") NásledujícíNLfunkcetřídíhodnotyvpoliFakturačníIDProduktudlehodnotvpoliIDZákazníkavevzestupném pořadí,potomdlehodnotvpolimnožstvívsestupnémpořadí. =NL("Tabulka","Faktury","IDProduktu","+IDZákazníka","*","-Množství","*") 5.2 Funkce GL - Hlavní kniha Funkce Dynamics NAV GL =GL(What, Účet, PočátečníDatum, KonečnéDatum, Náhled, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, ObchodníJednotka, Společnost, Rezervováno, VyloučitZavřít, Rezervováno, Rezervováno, Rezervováno, Rezervováno, Rezervováno, Rezervováno, ZobrazitDotaz, Rezervováno, ZdrojDat) Účel:Vrátírozpočet,zůstatek,čistouzměnu,PohledávkyaZávazky(MáDáti-Dal)jednohonebovíceúčtůHlavní knihy. Použijtedefinicivýšeuvedenéfunkcekurčenípořadínížepopsanýchparametrů.Parametryoznačenéjako Rezervovánonejsoupoužity. Parametr What(co) Účet PočátečníDatum KonečnéDatum Náhled Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Obchodní jednotka Rozpočet Popis Určuje,cofunkceGLvrátí.MožnostíjsouZůstatek,Rozpočet,účtyMáDátiaDal (pohledávkyazávazky). ČísloúčtuG/L,filtrneborozsah.Pokudspecifikujetejedinýsčítanýúčet,bude vrácenahodnotatohotoúčtu.pokudspecifikujtevíceúčtůneborozsahúčtů, sčítanéúčtynebudouvevýsledkuzahrnuty Specifikujepočátečnídatumtransakcí,kterébudouzahrnuty.Prozůstatekúčtuk danémudatu,ponechtepočátečnídatumprázdné.pročistouzměnuúčtu,použijte ZůstatekaspecifikujtePočátečníDatumaKonečnéDatum. Specifikujekonečnédatumtransakcí,kterébudouzahrnuty. NáhledG/Lanalýzykpoužití.PonechtetutohodnotuprázdnouažádnýNáhled analýzynebudepoužit. Fitrproprvnídimenzináhleduanalýzy.JestližejeargumentNáhleduprázdný,toto jefiltrproglobálnídimenzi1. Fitrprodruhoudimenzináhleduanalýzy.JestližejeargumentNáhleduprázdný, totojefiltrproglobálnídimenzi2. Fitrprotřetídimenzináhleduanalýzy. Fitrpročtvrtoudimenzináhleduanalýzy. Filtrproobchodníjednotku. Filtrrozpočtů.Prozobrazenívšechrozpočtůponechteprázdné.Totojenepoužito, pokudnebudouvrácenyrozpočty.

16 Jet Express 16 Parametr Společnost VyloučitZavřít ZobrazitDotaz Popis Názevspolečnosti.Jestližejetentoparametrprázdný,budepoužitavýchozí společnost. Pravda provyloučeníuzávěrkovýchtransakcí.jakovýchozíjenastaveno Nepravda. "Pravda"prozobrazenířetězcefinhlink,kterýbudepoužitprorozpad(drilldown). Jakovýchozíjenastaveno Nepravda. Zdrojdat 5.3 Filtrování Názevzdrojedat.Jestližejetentoparametrprázdný,budepoužitvýchozízdrojdat. Význam Symbol Příklad výrazu Rovno Žádné 377 MODRÁ Načtenézáznamy Všechnyshodnotoupole377 VšechnyshodnotoupoleMODRÁ Nenírovno <> <>0 Všechnyshodnotamipolí,kterésenerovnají0 A & >1000& <2000 Všechnyshodnotamipolívyššíminež1000a nižšíminež2000 Nebo Všechnyshodnotamipolí1000nebo2000 Většínež > >1000 Všechnyshodnotamipolívyššíminež1000 Většínežnebo rovno >= >=1000 Všechnyshodnotamipolívyššímineborovnými 1000 Menšínež < <1000 Všechnyshodnotamipolímenšíminež1000 Menšínežnebo rovno <= <=1000 Všechnyshodnotamipolímenšíminebo rovnými1000 Rozsah Všechnyshodnotamipolímezi1000a2000 včetně Všechnyshodnotamipolídoavčetně1000 Všechnyshodnotamipolí1000nebovyššími Zástupnéznaky * *co* *co co* Všechnyshodnotamipolíobsahujícími"co" Všechnyshodnotamipolíkončícími"co" Všechnyshodnotamipolízačínajícími"co" Samostatný zástupnýznak? Hans?n VšechnyshodnotamipolíjakoHansonnebo Hansen Pořadíoperací () 30 (>10& <20) Ignorovatspeciální znaky Ignorovatvelkáa malápísmena 5.4 Klávesové zkratky Všechnyshodnotamipolí30NEBOhodnotami polívyššíminež10amenšíminež20 VšechnyshodnotoupoleA&B '' 'A&B' Všechnyhodnotypolíjakoumístění,UMÍSTĚNÍ neboumístění

17 Jet Express 17 VaplikaciJetmátekdispozicinásledujícíklávesovézkratky: Zkratka Dostupnáz Chování F1 Komponentyuživatelskéhorozhraní Zobrazíkontextově citlivounápovědu F4 Jfx Přepnerežim adresováníodkazu nabuňku F6 Komponentyuživatelskéhorozhranís vyhledávánímhodnoty 5.5 Automatické formátování výkazu Automaticképřizpůsobenívelikosti Zobrazívyhledávání vdatabázi Některédatovéhodnotymajíproměnlivoudélku,takževypředspuštěnímvýkazunevíte,jakširokýbymělbýt sloupec.jestližesloupecnenídostatečněširoký,abymohlzobrazitdata,aplikaceexcelzobrazíbuďto########, nebozobrazípouzesekcidat,kterásedobuňkyvejde. Přizpůsobit Sloupeclzeautomatickyformátovattak,abysepřizpůsobilnejširšímuobsaženémurozsahudatumístěnímklíčového slovapřizpůsobitdořádku1tohotosloupce.výškuřádkulzeformátovatvelmipodobnýmzpůsobem,kromětoho, žeklíčovéslovopřizpůsobitbudeumístěnodosloupceařádku,kterýbudeformátován. Automatickéskrytí Některýobsahpracovníchsešitůmůžebýtnezbytnýprovýkaz,alenenínutnéjejvidětvRežimuvýkazu(Sektion 4.1). SkrýtaSkrýtList SloupecnebořádeklzeautomatickyskrýtumístěnímklíčovéhoslovaSkrýtvřádku1tabulky,vekterémábýt sloupecskrytnebosloupciařádku,kterýsipřejeteskrýt.zaúčelemautomatickéhoskrytícelýchlistůmůžetepřidat +SkrýtListdobuňkyA1pracovníholistu.Jakmilespustítezpracovánívýkazu,Jetskryjeřádky,sloupcenebolisty, kteréjstespecifikovali. 5.6 Distribuce výkazů Možnosti výkazu ProzobrazeníoknaMožnostívýkazuběhemzpracovánívýkazupoužijtenásledujícítagypracovníholistu: Možnost, NadpisaHodnota. Každýřádekpracovníholistuobsahujícímožnost,kterouchcete,abybylazobrazenavMožnostechvýkazumusí obsahovattagmožnostvesloupcia.sloupecobsahujícínadpisymožnostímusíobsahovattagnadpisnařádku1. Sloupecobsahujícíaktuálníhodnotymožností,nakterébysteseměliodvolávatvesvémvýkazumusíobsahovattag Hodnotanařádku1.PrůnikřádkůMožnostisesloupciNadpisaHodnotavytvářejímožnostivýkazu. Následujícítabulkaukazujejednoduchýpříklad: A B C 1 Auto+Skrýt+Hodnoty (Auto+Hide+Values) Záhlaví 2 Možnost Zákazník * Hodnota 3 Možnost Otevřít PRAVDA

18 Jet Express 18 A B C D 1 Auto+Skrýt+Hodnoty (Auto+Hide+Values) Záhlaví Hodnota Vyhledat 2 Možnost Zákazník * =NL("Vyhledat","Zákazník","Č.") 3 Možnost Otevřít PRAVDA Spustíte-lizpracovánívýkazusmožnostmivýkazubudezobrazenooknoMožnostivýkazu. Jestližejsoumožnostivyhledávánívpracovnímlistu,kterýbystesipřálipředuživateliskrýt,jednoduše doplňte+skrýtlist(+hidesheet)ktaguvbuňcea Možnost schválení výkazů Používáte-liMožnosti(Sektion5.6.1)výkazu,jemožnéschválitzadanéhodnoty(Sektion4.1) prostřednictvímvstupudorežimuvýkazunebopokudjevýkazaktualizován(sektion4.1).toučinítetak,že použijetenásledujícívolitelnétagyvesloupcíchpracovníholistu:platnéazpráva. Platné SloupecobsahujícítagPlatnébymělobsahovatplatnouexcelovoufunkci,kterávrátíPRAVDUneboNEPRAVDUna základěhodnotyzadanévmožnostechvýkazu. Zpráva JestližepopřechodudorežimuvýkazuazadáníhodnotvmožnostechvýkazuvrátíexcelováfunkcevesloupciPlatné hodnotunepravda,obdržíuživatel('prohlížejícívýkazů'inderonline-dokumentation),kterýsivýkaz prohlíží,zprávudefinovanouvesloupciobsahujícímtagzpráva. Následujícítabulkauvádíjednoduchýpříklad A B C D E 1 Auto+Skrýt Záhlaví Hodnota Platné Zpráva 2 Možnost Rok 2011 =IF(VALUE(C2)>2010,TRUE,FALSE) Rokmusí býtpozdější (vyšší)než Možnost Země WA =IF(OR(C3="WA",C3="OR",C3="ID"),TRUE,FALSE) Protento výkazjsou platnými státypouze Washington, Oregonnebo Idaho. Pokudjezprávaspuštěnastěmitonastavenýmimožnostmivýkazu,budepro Rok platnouhodnotouhodnotavyšší než2010,zatímcopro Stát budouplatnýmihodnotami WA, OR nebo ID. Poté,couživatelvezmenavědomízprávuzobrazenouposchváleníhodnotyzadanémožnosti,jeobnovena původníhodnotamožnostivýkazudosloupcehodnota.nicméně,tatohodnotajeobnovenajakotext.natoje důležitépamatovatvprůběhuprácesnumerickýmihodnotami,přičemžstěmitohodnotamibymělobýt zacházenovsouladusevzorcempropotvrzeníplatnosti. Například:Spíšenežpoužítvzorecproověřeníplatnosti=KDYŽ(C3>10,PRAVDA,NEPRAVDA)zaúčelem zajištění,abyhodnotamožnostivýkazubylavyššíneždeset,mělibystezajistit,abybylapůvodníhodnota obnovenajakonumerickáhodnotavrámcivzorce:=if(value(c3)>10,true,false).

Poznámky k verzi SAP Business One 9.1

Poznámky k verzi SAP Business One 9.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze dokumentu

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o.

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o. Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Grafický návrh Ing.

Více

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 Číslo verze: 2.2.4 build 5575, datum vydání: 24.06.2014 K dnešnímu dni byla vydána další verze vývojové větve 2.2. s číselným označením

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Computer Press, a.s. Brno 2008 Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Computer Press, a.s., 2008. Vydání

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Manažerská informatika Databázový systém Microsoft Access 2007 Tomáš Kubálek Markéta Kubálková Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Základní pojmy ČSN 36900/1-1987 Data mn. Č údaje obraz vlastnosti objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace význam, který člověk

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Emil Vlasák: Mistrovství v ChessBase 11 str. 2 OBSAH... 2 JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...12. Používejte funkci Hledání!... 12

Emil Vlasák: Mistrovství v ChessBase 11 str. 2 OBSAH... 2 JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...12. Používejte funkci Hledání!... 12 Emil Vlasák: Mistrovství v ChessBase 11 str. 2 Obsah OBSAH... 2 JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...12 Používejte funkci Hledání!... 12 INSTALACE, AKTIVACE, ČEŠTINY...13 Dodávka... 13 Databáze... 13 ChessBase

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum Popis 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka Obsah Page 1 Obsah Obsah ÚVOD 4 CO JE NOVÉHO VE VERZI 9.0 5 VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SEAVUS PROJECT VIEWER 5 NABÍDKY 7 PANELY NÁSTROJŮ 19 PÁSY S KARTAMI 27 ZOBRAZENÍ BACKSTAGE 29 PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Verze 14.11. Listopad 2014

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Verze 14.11. Listopad 2014 CS 2014 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Aplikace určená pro výrobce, dovozce a distributory chemických látek, směsí podléhajících značení. Slouží ke zpracování, evidenci, revizím a tisku českých a slovenských bezpečnostních

Více

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu.

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu. 11 Databázové systémy Databázové systémy jsou speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit,

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

MagnusWeb Uživatelská příručka

MagnusWeb Uživatelská příručka MW UP 1.7 MagnusWeb Uživatelská příručka OBSAH 1. Popis aplikace 2 2. Přihlášení, pracovní plocha, změna hesla. 3 3. Vyhledávání 10 4. Strom.. 14 5. Report.. 15 6. Výběry. 16 7. Monitoring 17 8. Finanční

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11 MANUÁL PROGRAMU 2 Obsah Část I Základní informace 6 1 Než... začnete... 6 2 O programu... OCEP 6 3 Národní... jazykové verze 8 4 Online... technická podpora 8 Část II Úvod do systému 10 1 Instalace...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více