Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3"

Transkript

1 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA VI/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.5. VZDUCHOTECHNIKA F.5.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Národní 1009/ Praha 1 IČ: Ing. Klára Pokorná Ing. Klára Pokorná Tomáš Rychlý, Čestmírova 521/9, Praha 4 TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

2 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ PODKLADY A DATA 3) STRUČNÝ POPIS STAVBY 4) KONCEPCE VZDUCHOTECHNIKY 5) POPIS VZDUCHOTECHNICKÉHO - NOVÉHO - ZAŘÍZENÍ 6) POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE Stavba 6.2 Měření a regulace Elektroinstalace Zdravotní instalace 7) IZOLACE 8) PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 9) PŘIPOMÍNKY PRO DODÁVKU 10) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 11) OBSLUHA A ÚDRŽBA 12) ZÁVĚR Přílohy technické zprávy: Příloha technické zprávy č. 1 - Tabulka č.1 - Tabulka výkonů VZT zařízení 1) ÚVOD Předmětem projektu vzduchotechniky zpracovaného jako dokumentace pro zadání stavby a výběr dodavatele je návrh systémů vzduchotechniky pro rekonstrukci větrání na stavbách: 1. Rekonstrukce panelového objektu na Praze 8, ul. Davídkova 2101/ / Rekonstrukce panelového objektu na Praze 8, ul. Batličkova 253/1 254/3. 3. Rekonstrukce panelového objektu na Praze 8, ul. U Slovanky 268/7-269/9. Zadavatelem a investorem stavby je SSČ AV ČR v.v.i. Projekt vzduchotechniky je zpracován na základě smlouvy o dílo č mezi Střediskem společných činností AV ČR v.v.i., Národní tř.3, Praha 1 a zpracovatelem projektového řešení vzduchotechniky firmou Tomáš Rychlý, Čestmírova 521/9, Praha 4 (telefon , Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly dispoziční výkresy stavby, požadavky zadavatele, průběžné konzultace a dohody uzavřené v době zpracování zakázky se zadavatelem a zpracovateli projektů stavby a odsouhlasené návrhy řešení. Projekt je zpracován v souladu s technickými normami a s hygienickými, požárními a bezpečnostními předpisy. 2) VÝCHOZÍ PODKLADY A DATA Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo: a) Projektové řešení stavební části autor: projekční kancelář firmy TERMO + holding a.s. datum: 06 / 2011 Datum strana 1 z 5 01_Mazanka_Tech. zpráva

3 b) Stávající stav vzduchotechnických zařízení V současné době je v každém objektu zajištěno nucené odvětrání bytových příslušenství (WC, koupelny) ve stoupačce současně s odvětráním digestoří kuchyňských koutů. Na střeše je pak umístěna odvětrávací komora spojená s ventilační komorou nástřešní větrací jednotka NRB 8 (v o = 1200 m 3 /h, p = 300 Pa, motor n = 0,37 kw/380 V) v počtu 4 ks/sekci. Dále jsou v domě pasivně odvětrávané kuchyňské kouty v garsonkách, které jsou na střeše odvětrávány. V každé garsonce je klasický ventilátor ELKO 30 W, celkem v počtu ks/sekci opatřený přetlakovými klapkami. c) Dimenzování zařízení Předpokladem návrhu zařízení jsou tyto odsávaná množství vzduchu z jednotlivých místností: Koupelny 150 m 3 /hod WC.. 50 m 3 /hod Kuchyně průměrně 300 m 3 /hod d) Parametry hlukových hodnot a vibrací Parametry budou odpovídat platným hygienickým předpisům, Zařízení budou navržena v souladu s požadavky Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací sbírka zákonů č.148/2006. e) Technické podklady a požadavky projektu požární ochrany - řešení vzduchotechniky akceptuje požadavky projektu požární ochrany. f) Další výchozí požadavky a data -podklady a požadavky výrobců VZT elementů -platné legislativní a hygienické požadavky a normy ČSN, běžné oborové zvyklosti g) Užité normy a směrnice Při zpracování projektu jsme vycházeli ze závazných podmínek následujících platných norem, směrnic a předpisů: ČSN Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení Nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČSN Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (06 / 2009) ČSN Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996) 3) STRUČNÝ POPIS STAVBY Jedná se o tři osmipodlažní (1.NP až 8.NP) panelové domy v ulicích : -Davídkova - dům č. 95/2103, 93/2102, 91/2101 (3 sekce) -Batličkova - dům č. 253/1 a 254/3 (2 sekce) -U Slovanky - dům č. 268/7, 269/9 (2 sekce) Každá sekce panelového objektu má čtyři instalační šachty, ve kterých jsou vždy dvě potrubní stoupačky, jedna pro koupelny s toaletou a jedna pro kuchyně. Průměry potrubních stoupaček jsou 280mm. Z požárního hlediska je objekt řešen stávajícím systémem požární ochrany. Datum strana 2 z 5 01_Mazanka_Tech. zpráva

4 4) KONCEPCE VZDUCHOTECHNIKY Návrh vzduchotechniky je proveden pro jednu sekci panelového objektu. Specifikace zařízení (seznam strojů a zařízení) je vypracován pro všechny řešené objekty (specifikace je provedena opakovaně s jednotlivým označením pro jednotlivé domy). Navrhovaná koncepce rekonstrukce větracích zařízení bytového domu vychází z požadavku vytvoření podtlaku v jednotlivých stávajících potrubních stoupačkách tak, aby jednotliví nájemníci na patrech, kteří se na stoupačky napojují - v kuchyních vlastními digestořem nebo jen odvodními ventily - v koupelnách a WC vlastními odvodními ventilátorky či také jen stávajícími ventily nebyli ovlivňováni odsávacími systémy svých sousedů. Proto je nezbytné vytvořit takový systém, který bude udržovat centrální stoupačky ve stálém podtlaku a bude variabilně se přizpůsobovat změnám odsávaného množství vzduchu při spouštění jednotlivých odvodních systémů jednotlivých nájemníků. Dalším hlediskem pro vyhledání optimálního odvodního zařízení je jeho energetická spotřeba a tomu odpovídající provozní náklady. 5) POPIS VZDUCHOTECHNICKÉHO NOVÉHO- ZAŘÍZENÍ Stávající zařízení je víceméně popsáno v předchozí kapitole č.2 bod b). Návrh rekonstrukce zařízení předpokládá demontáže starých odvodních systémů na střeše a provedení nových moderních tzv. inteligentních systémů centrálního větrání. Na stávající stoupačky vždy 2 v každé šachtě - bude na střeše proveden potrubní rozvod s instalovanými vložkovými tlumiči hluku a na tento pospojený rozvod bude umístěn tzv. inteligentní DCV systém, který obsahuje ventilátorovou jednotku s vestavěným diferenciálním čidlem tlaku, stejnosměrným EC motorem a jednodeskovým počítačem. Regulace těchto ventilátorů dovoluje volit autonomní režim se 2 přepínatelnými charakteristikami (max/min), přepnutí signálem 0/10V (denní/noční větrání), přepínači se nastavují otáčky, programátorem je možno volit charakteristiku plynule podle konstantního tlaku v potrubí, indikace provozních stavů (např. poruchy jejich příčiny). Regulace obsahuje i ochrany proto oteplení, zablokování i opačnému chodu otáčení. Zařízení bude připojeno na elektrickou síť, technické parametry zařízení jsou uvedeny v příloze technické zprávy - tabulka výkonů vzduchotechnických zařízení. Nový potrubní rozvod bude na střeše opatřen izolací, nejlépe oplechovanou a těsněnou proti vodě, střešní ventilátor je uzpůsoben do venkovního prostředí. Pro dobrou a úspornou funkci zařízení by bylo vhodné, aby v případě, že na odbočkách v jednotlivých koupelnách a WC si nájemníci neinstalují ventilátory byly alespoň mechanické ventily, na kterých je možné nastavit časový doběh otevření. Dalším důležitým faktorem úsporného provozu je těsnost stávající potrubní stoupačky. Zařízení bude připojeno na elektrickou síť, technické parametry zařízení jsou uvedeny v příloze technické zprávy - tabulka výkonů vzduchotechnických zařízení. Datum strana 3 z 5 01_Mazanka_Tech. zpráva

5 6) POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 6.1 Stavba stavba posoudí podepření potrubních rozvodů na střeše a případnou ochranu střešní izolace. Do řešení stavby se předpokládájí úpravy v jednotlivých bytech (odvodní ventilátory, odsávací ventily). Projekčně a dodávkově zajistit uzemnění VZT zařízení ve smyslu ČSN Vyřešit systém zavěšování a fixace VZT potrubí. VZT zařízení na střechách objektů napojit na hromosvodnou soustavu. 6.2 Měření a regulace Systém ovládání a regulací patří do dodávek vzduchotechnického výrobce těchto systémů. 6.3 Elektroinstalace VZT zařízení napojit na jištěnou elektrickou síť 230/400V, 50 Hz Přehled energetických požadavků jednotlivých VZT zařízení- viz Příloha TZ č. 1 Tabulky VZT zařízení jsou uvedena zařízení pro jeden dům. Napojení spotřebičů řešit ve smyslu požadavků výrobce zařízení. Zajistit uzemnění vzduchotechnických zařízení, včetně potrubních rozvodů, které jsou vodivě propojeny Zdravotní instalace Po rekonstrukci by bylo vhodné překontrolovat, jsou-li potrubní stoupačky vybaveny svody kondenzátů zejména kuchyňské. Případné nové svody kondenzátů musí být opatřeny protizápachovými uzávěry (sifony). Veškerou problematiku úzce koordinovat s profesí stavba. 7. IZOLACE V rámci těchto úprav se počítá s použitím pasivní protihlukové izolace VZT potrubí s oplechováním a zatěsněním proti vodě zařízení ve volném prostoru na střeše. 8) PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ U VZT zařízení bude důsledně dbáno na zabránění šíření hluku a vibrací. Budou provedena následující opatření: 1. Potrubní rozvody budou od vzduchotechnických soustrojí vždy odděleny pružnými vložkami. 2. Potrubí na podpůrné konstrukci na střeše budou pružně uloženy (podloženy gumou). 3. U potrubních rozvodů budou vřazeny tlumiče hluku. 4. Rychlosti proudění vzduchu v potrubí budou voleny tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk tady je důležité provést případné protihlukové opatření při volbách kuchyňských digestoří celkové odsávané množství vzduchu od digestoří by nemělo přesáhnout 2400 m 3 /hod. 5. Pro zabránění přenosu hluku do střechy bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerální vatou a začištění omítky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací. Datum strana 4 z 5 01_Mazanka_Tech. zpráva

6 9) PŘIPOMÍNKY PRO DODÁVKU 1. Před započetím dodávek doporučujeme konzultovat způsob dodávek jednotlivých celků v projekčním oddělení. 2. Definovat zkušební provoz a záruční a pozáruční servis. 3. Doporučujeme objednat předmětné provozní řády a předpisy pro zaškolení obsluhy. 4. Montáž ventilátorů a potrubí provádět na pružně podložené konstrukce. 5. V souladu s ČSN Ochrana před dotykovým napětím a ČSN Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny je nutné dodržovat montáž potrubí vodivě pospojeného (pozinkované šrouby a matice, vějířové podložky). Stejně tak pružné nevodivé tlumicí vložky ventilátorů je nutno překlemovat vodivým měděným drátem či lankem. 6. Doporučujeme objednat předmětné provozní řády a předpisy pro zaškolení obsluhy a trvalému sledování správné funkce zařízení. 10) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Veškeré návrhy zařízení pro větrání samozřejmě vycházejí z platných předpisů a norem k ochraně životního prostředí. 11) OBSLUHA A ÚDRŽBA Pro správný a bezporuchový provoz je potřeba dbát na potřebné údržbářské práce a dodržovat při manipulaci bezpečnostní předpisy. Obsluhu zařízení mohou vykonávat pouze uživatelé provozu, kteří jsou po ukončení dodávek a montáží a provedení komplexních zkoušek náležitě seznámeni s funkcí a chodem vzduchotechnických zařízení. Jako návod pro obsluhu a údržbu mohou sloužit provozní předpisy. 12) ZÁVĚR Tato dokumentace byla zpracována v období června 2011 na základě podkladů a informací, platných v tomto období jako dokumentace pro zadání stavby a výběr dodavatele. V průběhu zpracování byla zakázka konzultována se zadavatelem i se zpracovateli projektů návazných profesí. Vypracoval: Tomáš Rychlý Praha, 10.června 2011 Datum strana 5 z 5 01_Mazanka_Tech. zpráva

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 1 Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Praha 2008 Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem

1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem Příručka Průvodce rekuperací PAUL 1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem tepla = rekuperace Jen málo projekčních kanceláří počítá již při navrhování nízkoenergetických

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více