ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:"

Transkript

1 SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, Praha 4 t: ENERGIS 92, s.r.o. Vypracoval: Kontroloval: Energis 92, s.r.o. datum 04/ x A DPS VZT D.1.4.c 001

2 Obsahový list Textová část: Technická zpráva Výkaz výměr D.1.4.c.001 D.1.4.c.005 Výkresová část: Půdorys 4NP Půdorys střecha Řezy A-A,B-B,C-C D.1.4.c.002 D.1.4.c.003 D.1.4.c.004 D.1.4.c.001 Technická zpráva ENERGIS 92, s.r.o.

3 Technická zpráva Obsah technické zprávy Obsah technické zprávy Výchozí podklady Úvod Popis technického řešení Přehled zařízení Základní údaje Popis jednotlivých zařízení Zařízení č.1-větrání učeben Zařízení č.2-odvod z hyg. zázemí Zařízení č.3 - Chlazení učeben Zařízení č.4 Větrání technické místnosti Zaregulování systémů větrání Požadavky na ostatní profese Stavba Zdravotechnika Elektro a MaR VYTÁPĚNÍ Technická specifikace Radiální ventilátor pro hygienické zázemí Potrubí Izolace Uložení potrubí Upřesňující popis tras rozvodů Podmínky instalace Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí D.1.4.c.001 Technická zpráva ENERGIS 92, s.r.o.

4 1. Výchozí podklady - Stavební dokumentace pro realizaci stavby - Podklady od výrobců navrhovaných zařízení - Jednání a konzultace se zástupci investora - Platné ČSN a EN, vyhlášky a zákony 2. Úvod Projektová dokumentace řeší návrh vzduchotechniky a chlazení pro ZŠ Nučice Vestavbastavební objekt SO Popis technického řešení Množství větracího vzduchu vychází z NV č. 361/2007Sb včetně změn č. 37/2012 Sb., které bylo dále korigováno podle investorů a přizpůsobeno jejich potřebám. Koncepce technického řešení VZT vychází ze stavební dispozice a vstupních technických údajů, které byly poskytnuty zpracovatelem stavební části. Nucené větrání je navrženo v prostorách bez možnosti přirozeného větrání, nebo v prostorách s vývinem škodlivin. Jednotlivá VZT zařízení a výměny vzduchu jsou dimenzována s ohledem na zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek ve větraných prostorách v závislosti na způsobu jejich využití a v souladu s hygienickými předpisy a příslušnými ČSN. Způsob větrání hygienických zázemí je nucené podtlakové s výfukem znehodnoceného vzduchu do venkovního prostoru (nad střechu). Protihluková opatření jsou navržena dle nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Útlumu hluku vznikajícího ve VZT elementech na tyto požadované hodnoty bude dosaženo pomocí pružného uložení všech rotačních elementů. V případě nevyhovujících podmínek je možné dodatečně tlumiče hluku osadit. Základní výměny vzduchu: WC: 50 m 3 /h Pisoár: 25 m 3 /h Umyvadlo: 30 m 3 /h Učebna: 25 m 3 /h.os Výfuk bude umístěn min. 600 mm nad střechou, což je standardní provedení kvůli možnosti zapadnutí sněhem. D.1.4.c.001 Technická zpráva ENERGIS 92, s.r.o.

5 Všechna vzduchotechnická potrubí musí být provedena vodotěsně a vyspádována k odvodním prvkům kondenzátu, aby nedocházelo v případě tvorby kondenzátu k průsaku do konstrukcí. Potrubí, která prostupují obvodovými konstrukcemi, budou izolována při prostupu konstrukcí a nad touto konstrukcí (střechou) izolací tloušťky 100 mm a budou oplechována, aby tepelná izolace byla chráněna proti povětrnostním vlivům. 4. Přehled zařízení Zařízení č.1 - Větrání učeben Zařízení č.2 Odvod z hygienického zázemí Zařízení č.3 Chlazení učeben Zařízení č.4 Větrání technické místnosti 5. Základní údaje Výpočtové parametry vnitřního vzduchu Úprava teploty VZT zařízením je navržena. Úprava relativní vlhkosti není požadována a není navržena. 6. Popis jednotlivých zařízení 6.1 Zařízení č.1-větrání učeben Větrání učebeny č. 4.07, 4.09, 4.04 je řešeno nuceným větráním, jelikož není možné větrat přirozeně. Nucené větrání a chlazení zajistí VZT jednotka s rekuperací tepelné energie, vodním ohřevem. Umístěná je v chodbě Výkon vzduchotechnické jednotky byl stanoven dle platných vládních nařízení a hygienických předpisů. Bude zajištěn přívod 25 m 3 /hod na osobu. V jedné učebně se bude zdržovat max. 31 osob. Objemový průtok čerstvého vzduchu je V e 2400m 3 / h.. Vzduchotechnická jednotka upravuje vzduch na požadované parametry. Návrhová teplota v místnosti je pro zimu 22 C. Externí statický tlak jednotky p z =170 Pa pro přívod a p z =190 Pa na odvod. El. napětí pro ventilátor 400 V. Požadovaná účinnost rekuperace je pro zimu 84 % a pro léto 77 %. Topný výkon vodního ohřívače 5,4 kw s teplotním spádem topného média 80/60. Třída filtrace G4. Jednotka bude vybavena digitální regulací. Vzduchotechnická jednotka bude zajišťovat funkci větrání. Krytí tepelných ztrát bude zajišťovat ÚT. Navržený systém větrání je rovnotlaký. Vzduch upravený ve VZT jednotce bude do prostoru učebny distribuován pomocí dvouřadých vyústek s regulací. Odvod znehodnoceného vzduchu je řešen přes jednořadou výustku s regulací umístěnou pod stropem v podhledu. D.1.4.c.001 Technická zpráva ENERGIS 92, s.r.o.

6 Sání vzduchu bude provedeno ze střechy přes sací oblouk, výfuk vzduchu bude proveden na střechu objektu zakončen výfukovým obloukem. Toto potrubí bude vyvedeno min. 600 mm nad střešní plášť. Rozvody VZT budou provedeny z ocel. pozinkovaného čtyřhranného potrubí. Potrubí, na kterém by vlivem rozdílných teplotních parametrů mohlo docházet ke kondenzaci, bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm. Vzduchotechnické potrubí na straně sání a výfuku ze vzduchotechnické jednotky bude v prostoru prostupu střechy a nad střechou tepelně izolováno, tl. tepelné izolace bude min. 100 mm minerální vaty. Při prostupu požárními úseky bude potrubí opatřeno tep. Izolací s požární odolností EI 30 viz požární zprava. Potrubí vedené ve venkovním prostředí (na střeše) bude po zaizolování oplechováno (oplechování z mědi dodávka stavby). Potrubní rozvody budou vedeny skrytě v podhledu. Stavba zajistí příslušné revizní otvory v podhledu a stěnách pro pravidelný servis a údržbu VZT prvků. Před zahájením výroby VZT potrubí je nutné provést přesné zaměření na stavbě. Pro zamezení pronikání nežádoucího hluku do vnitřních i vnějších prostor objektu budou do sacích i výtlačných potrubí osazeny tlumiče hluku. Kondenzát od VZT jednotky bude sveden plastovým potrubím do kanalizace přes společnou suchou zápachovou uzávěrku (dodá a osadí ZTI). Ovládání VZT jednotky je navrženo centrálně z místa určení investorem. VZT jednotka bude upravovat vzduch pro všechny učebny. VZT jednotka bude řízena centrálně s časovým programem. Časový program zajistí regulace VZT jednotky. Rozvody VZT potrubí budou uchyceny ke stavebním konstrukcím pomocí závěsného systému, na střeše bude chladící potrubí kotveno do betonových dlaždic. Veškeré prostupy stavebními konstrukcemi je nutné opatřit chráničkou. Prostupy se utěsnění hmotou alespoň stejného stupně hořlavosti jako je požárně dělící konstrukce v místě prostupu VZT potrubí požárně dělící konstrukcí (viz požární zpráva). 6.2 Zařízení č.2-odvod z hyg. zázemí Odvod vzduchu je řešen plastovými talířovými ventily s elektrickým ovládáním osazenými v odvětrávaném prostoru. Při rozsvícení na WC dojde k otevření talířového ventilu. Odvodní potrubí bude ústit na střeše objektu, kde je zakončeno střešním ventilátorem. Přisávání čerstvého vzduchu bude probíhat přes 2ks požárních ventilů Ø125. Požární odolnost ventilů viz požární zpráva. Požární ventily budou osazeny ve stěně. Dále bude přisávání čerstvého vzduchu v prostoru toalet probíhat přes podříznuté dveře o výšce 8 mm (dodávka stavby). Vzduchotechnické potrubí bude ve venkovním prostoru ukončeno min. 600 mm nad střechou, aby nedocházelo k nepřiměřenému vlivu povětrnostních podmínek. Stoupací potrubí je v nejnižším místě odvodněno. Rozvody VZT budou provedeny z ocel. pozinkovaného SPIRO a flexi potrubí. Potrubí, na kterém by vlivem rozdílných teplotních parametrů mohlo docházet ke kondenzaci, bude opatřeno tepelnou izolací. D.1.4.c.001 Technická zpráva ENERGIS 92, s.r.o.

7 Před zahájením výroby VZT potrubí je nutné provést přesné zaměření na stavbě. Rozvody VZT potrubí budou uchyceny ke stavebním konstrukcím pomocí závěsného systému. Prostupy se utěsnění hmotou alespoň stejného stupně hořlavosti jako je požárně dělící konstrukce v místě prostupu VZT potrubí požárně dělící konstrukcí (viz požární zpráva). UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE: Pro zajištění správné funkce odsávacího zařízení je nutné zajistit do prostoru přívod venkovního vzduchu a to zabudovanými požárními ventily a dále podříznutými dveřmi o výšce 8 mm. V případě nerespektování tohoto opatření nebude zařízení fungovat správně. 6.1 Zařízení č.3 - Chlazení učeben Vnější jednotka bude připravena na připojení 3ks vnitřních jednotek. Tepelné zisky byly stanoveny dle ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů. Celkové tepelné zisky učebny 404 Zisky z oslunění Zisky od lidí Zisky od osvětlení Zisky z přívodu venkovního vzduchu Tepelná zátěž místnosti 404 celkem Celkové tepelné zisky učebny 407 Zisky z oslunění Zisky od lidí Zisky od osvětlení Zisky z přívodu venkovního vzduchu Tepelná zátěž místnosti 404 celkem Celkové tepelné zisky učebny 409 Zisky z oslunění Zisky od lidí Zisky od osvětlení Zisky z přívodu venkovního vzduchu Tepelná zátěž místnosti 404 celkem 981 W 1457 W 955 W 517 W 3915 W 1374 W 1457 W 960 W 517 W 4307 W 2008 W 1457 W 1040 W 517 W 4941 W Celková tepelná zátěž byla stanovena pro učebnu 404 na 3915 W, pro učebnu 407 na 4307 W a pro učebnu 409 na 4941 W. Celková propustnost slunečního záření činní T=0,102. Propojovací potrubí chladiva bude vedeno společně s propojovacím kabelem pro napájení a ovládání přímého chladiče. Potrubí bude tepelně izolováno tepelnou izolací na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami v celém rozsahu, ve vnějším prostředí bude tepelná izolace opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření např. uložením potrubí do potrubní kabelové D.1.4.c.001 Technická zpráva ENERGIS 92, s.r.o.

8 chráničky. Tepelná izolace bude o tl. 9 a 13 mm. Pro provoz zařízení je nutno zajistit přístup k vnější kondenzační jednotce pro pravidelný servis a kontrolu. Systém bude naplněn chladivem R410A, které je velmi ekologické. Propojovací potrubí mezi vnitřními jednotkami a vnější jednotkou bude z mědi. Potrubí bude izolováno a vyspárováno směrem k vnitřním jednotkám. Vnitřní jednotky budou ještě napojeny na odvod kondenzátu. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na střeše budovy. Její chladící výkon je 8 kw a hlučnost 50 db. Její topný výkon je 9,6 kw a hlučnost 51 db. Přesné umístění vnitřních a vnějších jednotek viz projektová dokumentace. V letních měsících bude systém využíván k chlazení a naopak v zimních měsících jako pomocný zdroj vytápění. Hlavním zdrojem vytápění je plynový kotel. Chladící jednotky budou řízeny centrálně dle čidla teploty, umístěné v každé učebně (ovládání nadřazenou regulací). Prostupy se utěsnění hmotou alespoň stejného stupně hořlavosti jako je požárně dělící konstrukce v místě prostupu VZT potrubí požárně dělící konstrukcí (viz požární zpráva). 6.2 Zařízení č.4 Větrání technické místnosti Větrání technické místnosti 4.12 je řešeno nuceným přívodem a přirozeným odtahem. V technické místnosti je umístěn spotřebič v provedení typ C, nejsou zde tedy kladeny požadavky na přívod spalovacího vzduchu. Průtok vzduchu na větrání o intenzitě 0,5/hod: 5,5 m 3 /h Průtok vzduchu pro odvod tepelné zátěže: 108 m3/h Větrání a odvod tepelné zátěže bude řešen přetlakovým způsobem pomocí diagonálního ventilátoru do kruhového potrubí Ø 125 mm, který bude vzduch přivádět do prostoru technické místnosti. Ventilátor je vybaven regulátorem otáček. Průměr vzduchovodu je Ø 125 mm. Přívodní vzduchovod bude osazen protidešťovou žaluzií, regulační klapkou se servopohonem, ventilátorem a sítem. Přívod vzduchu je umístěn 200 mm nad podlahou. Odvod vzduchu je navržen z prostoru dané místnosti přes regulační klapku se servopohonem průměru Ø 125 mm zakončen protidešťovou stříškou. Ovládání ventilátoru: termostatem Vzduchový výkon ventilátoru 108 m 3 /h Elektrický příkon, napětí ventilátoru 0,022 kw, 0,1 A, 230 V Prostupy se utěsnění hmotou alespoň stejného stupně hořlavosti jako je požárně dělící konstrukce v místě prostupu VZT potrubí požárně dělící konstrukcí (požární ucpávky). 7. Zaregulování systémů větrání Dodavatel vzduchotechniky provede zaregulování systémů podle navržených průtoků tak, aby nevznikaly podprůtoky ani nadprůtoky vzduchu, které by způsobovaly diskomfort. D.1.4.c.001 Technická zpráva ENERGIS 92, s.r.o.

9 8. Požadavky na ostatní profese 8.1 Stavba přisávání čerstvého vzduchu do místnosti WC bude probíhat přes podříznuté dveře o výšce 8mm nebo mřížku zajistí zhotovení prostupů ve stavebních konstrukcích pro VZT potrubí dozdění prostupů po ukončení montáže potrubí zajistí zhotovení prostupů střešním pláštěm pro výfukové potrubí, vč. jeho zaizolování proti zatékání měděné oplechování koncového prvku v místě výfuk/sání nad střechou od VZT rekuperační jednotky ocelová nosná konstrukce pro umístění venkovní chladící jednotky na střechu 8.2 Zdravotechnika Provést odvod kondenzátu od vnitřních chladících jednotek popřípadě dle konečného umístění venkovní chladící jednotky. Dále zajistí odvod kondenzátu od vzduchotechnické jednotky a odvodnění stoupacího potrubí v nejnižším místě. 8.3 Elektro a MaR a) hygienické zázemí Elektrické připojení a řízení radiálního ventilátoru od hygienického zázemí umístěného na střeše elektricky ovládané talířové ventily pozn. Ventilátor pro místnost , pro místnost a pro místnost 4.12 spínání se světlem a doběhem. b) VZT rekuperační jednotka Připojení VZT jednotky na el. energii vč. propojení s regulací a centrálním ovládáním Pozn. Větrací jednotka je vybavena vlastní digitální regulací, která je součástí dodávky jednotky. VZT jednotka bude řízena centrálně s časovým programem. c) Technická místnost m.č Elektrické připojení diagonálního ventilátoru a pohonů klapek Ovládání diagonálního ventilátoru a uzavíracích klapek d) Chladící multisplit jednotka Elektrické připojení venkovní chladící jednotky Centrální ovládání vnitřních jednotek Pozn. Chladící jednotky budou řízeny centrálně dle čidla teploty, umístěné v každé učebně (ovládání nadřazenou regulací). Uzemnění všech VZT elementů, potrubí a příslušenství. D.1.4.c.001 Technická zpráva ENERGIS 92, s.r.o.

10 8.4 VYTÁPĚNÍ Profese UT zajistí připojení vzduchotechnické jednotky k rozvodům topné vody dle technického popisu v příloze. Topné médium: voda Vzduchové množství m3/h: 2400 Vstupní teplota (za rekuperací) C: 15 Výstupní teplota (za ohřívačem) C: 22 Topný výkon kw: 5,4 Teplotní spád topného média C: 80 / 60 Průtok média (ze zdroje) l/h: 231 Připojovací rozměr (regulační uzel): 1" vnitřní Směšovací uzel je součástí jednotky viz příslušenství. 9. Technická specifikace 9.1 Radiální ventilátor pro hygienické zázemí Regulace otáček se provádí jednofázovými elektronickými regulátory. Motory ventilátorů mají krytí IP 54, izolace motoru třídy F. Maximální pracovní teplota 60 C. 9.2 Potrubí a) Kruhové potrubí - SPIRO Standardní kruhové potrubí ze stáčeného pásu pozinkovaného plechu. b) Kruhové potrubí - flexibilní, neizolované Stáčený pás pozinkované oceli tl. 120 mikronů, s výztuhou z ocelového drátu. Přetlak Pa, podtlak 4000 Pa. c) Čtyřhranné potrubí Čtyřhranné potrubí provedeno z ocel. pozinkovaného plechu. 9.3 Izolace Dle Sbírky zákonů č.193/2007 Sb. je tepelná izolace stanovena optimalizačním výpočtem. Optimální návrh izolace je proveden s ohledem na teplotu media, vnitřní teplotu místností, provozní náklady, pořizovací náklady izolace. Provedení izolace potrubí, armatur, zařízení stejně tak jako provedení prostupů a objímek musí splňovat požadavky na zabránění kondenzace vodní páry. D.1.4.c.001 Technická zpráva ENERGIS 92, s.r.o.

11 a) Tepelné izolace pro VZT potrubí Desky nebo pásy z minerální plsti 40 kg/m 3 s jednostranným polepem kašírovanou Al folií se skleněnou mrížkou ALS na přivařené trny tl. 40 mm. Potrubí vedené ve venkovním prostoru bude izolováno izolací tl. 100 mm. Potrubí vedené ve venkovním prostředí bude oplechováno Al plechem. Požární izolace z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí (s povrchovou úpravou hliníkovou požárně retardovanou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s požární odolností EI 30 viz požární zprava. b) Tepelné izolace pro chlazení Potrubí chladicí vody bude izolováno tepelnou izolací z materiálu na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, nebo jinou adekvátní. Tepelné izolace bude tl. 9 mm a 13 mm, kde součinitel tepelné vodivosti λ 0 C = 0,038 W/mK. Kritériem bylo zamezení vzniku kondenzace na povrchu parotěsné tepelné izolace. Potrubí bude v místě uložení (závěsy, konzoly, stojánky) vybaveno speciálními závěsy pro chlazení. 9.4 Uložení potrubí VZT se standartně ukládá na závěsy po 3m. Pro upevnění potrubí budou použity typové upevňovací a závěsné prvky- objímky, kotvy, montážní úhelníky, nosníky atd. Potrubí bude důsledně izolováno zejména při průchodu stavebními konstrukcemi tak, aby nedošlo ke styku povrchu potrubí se stav. konstrukcí. Potrubí chladiva bude uloženo v těchto roztečích závěsů: DN 10 0,5 m DN 15 1 m Rozvody budou uchyceny ke stavebním konstrukcím pomocí závěsného systému. K veškerému zařízení TZB vyžadujícímu přístup (armatury, měřiče, filtry, klapky, požární ucpávky podléhající atd.) musí být umožněn přístup (revizními otvory, rozebíratelný podhled apod.). 9.5 Upřesňující popis tras rozvodů Trasy rozvodů jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci v podrobnosti, kterou umožňuje měřítko zobrazení příslušné části dispozice objektu. Dodavatel v rámci dodávky potrubí dodá veškeré potřebné elementy pro zaregulování potrubní sítě. Při průchodu rozvodu stavební konstrukcí nesmí docházet ke styku potrubí nebo kanálu se stavební konstrukcí. Toto platí za všech provozních stavů. V místě průchodu potrubí nebo kanálu stavební konstrukcí bude provedeno pružné oddělení a těsnění mezi potrubím nebo vzduchovodem a stavební konstrukcí. Těsnění musí navíc případně splňovat požadovanou požární odolnost. Před zahájením výroby VZT potrubí je nutné provést přesné zaměření na stavbě. D.1.4.c.001 Technická zpráva ENERGIS 92, s.r.o.

12 9.6 Podmínky instalace Podmínky instalace, dopravy, skladování a manipulace s jednotlivými zařízeními musí splňovat obecně platné a závazné normy, předpisy a vyhlášky, jakož i technologické a instalační podmínky výrobce příslušného zařízení. Montáž jsou oprávněny provádět pouze osoby způsobilé a řádně k této činnosti proškolené. Při montáži je třeba dbát na to, aby nebyly poškozeny již vybudované nebo namontované části, součásti a prvky stavby a technologických zařízení. Při montáži je třeba dodržovat bezpečností předpisy a vyhlášky. Za toto odpovídá v plném rozsahu dodavatel. Jakékoliv nesrovnalosti v projektové dokumentaci oproti zjištěné situaci na stavbě je povinen dodavatel bez odkladu ohlásit vedení stavby a zpracovateli příslušné části dokumentace. Neučiní-li tak, nese odpovědnost za pozdější škody dodavatel. 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí bude zajištěna dle platné legislativy a norem. D.1.4.c.001 Technická zpráva ENERGIS 92, s.r.o.

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform.

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. 1:100 802 - Půdorys 2.-13.NP-stáv. stav-označ. jader inf. 1:100 803

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA VENTOP S.R.O. Vančurova 945/30 360 17 Karlovy Vary IČ: 182 25 942 Tel.: 353 568 076, 775 705 866 E-mail: projekce@ventop.cz AKCE: KARLOVY VARY, KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21, VÝMĚNA

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 2 2.1 VÝCHOZÍ PODKLADY... 4 VÝCHOZÍMI PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY:... 4 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA VI/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.5. VZDUCHOTECHNIKA F.5.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště F. 1. 4. c 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1/9 Přílohy Textová část : F.1.4.c01 Technická zpráva

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) Ing. arch. Jaroslav Tachecí - studio JATA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU: Rodinný dům s komíny SCHIEDEL JMÉNO A PŘIJÍMENÍ AUTORA: Luděk Šimoník JMÉNO A PŘIJÍMENÍ VEDOUCÍHO PROJEKTU: ing. Libor Dubčák NÁZEV ŠKOLY: Střední průmyslová škola

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Přípojná

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Residenciat. Technické podklady

Residenciat. Technické podklady NA 0 Tepeln á čer p adl a - C hlazen í - V zduchotechnika - Te p e l n é výmění k y Residenciat Technické podklady 24.1.2011 Residenciat Topení / chlazení Komfortní řešení pro vaše bydlení Celoroční využití

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N CZ UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N DUPLEX Multi-N Nástřešní Účinnost rekuperace až 93 % díky špičkovému protiproudému rekuperátoru Velmi ploché a kompaktní provedení Elegantní design Možnost integrovaného

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán 1 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 2

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více