Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrovolníci v sociálně preventivním programu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala: Bc. Romana Zbořilová

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům... 2

3 Ráda bych na tomto místě poděkovala panu PhDr. Mgr. Tomáši Čechovi, Ph.D. za pomoc a cenné rady, které mi při zpracování mé diplomové práce poskytl. 3

4 OBSAH ÚVOD DOBROVOLNICTVÍ Fenomén dobrovolnictví Terminologie Dobrovolnictví ve světě a u nás Dobrovolnictví v USA a Evropě Dobrovolnictví v ČR Mezinárodní dobrovolnické organizace Typy dobrovolnictví Mýty o dobrovolnictví NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vymezení pojmů Hlavní typy neziskových organizací Přínos NS pro společnost Stručná historie NS v ČR DOBROVOLNÍCI V ORGANIZACI Dobrovolník Kdo se může stát dobrovolníkem Co přinášejí dobrovolníci organizaci Příprava organizace a role dobrovolníků Vlastní práce s dobrovolníky Koordinátor dobrovolné činnosti Získávání dobrovolníků Výběr a výcvik dobrovolníků Supervize dobrovolníků Ocenění dobrovolníků

5 4. PREVENCE Definice prevence Preventivní programy Typy preventivních programů Hodnocení efektivity preventivních programů Právní normy OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RATOLEST BRNO Program Pět P Program LATA METODOLOGICKÁ ČÁST Metody a cíle výzkumu Definice základních pojmů Prezentace rozhovorů rozhovor - DOBROVOLNICE A rozhovor - DOBROVOLNICE B rozhovor - DOBROVOLNICE C rozhovor - DOBROVOLNÍK D rozhovor - DOBROVOLNICE E rozhovor - DOBROVOLNICE F Analýza a interpretace získaných dat Závěry výzkumu ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH

6 ÚVOD Dobrovolnictví je novodobým fenoménem, jenž překračuje hranice jednotlivých států i náboženství a ukazuje nové možnosti soužití, založené na vzájemné pomoci a solidaritě. Dobrovolnictví je jev, který se v posledních letech velmi rozšířil i u nás. I přesto, že je toto téma velmi aktuální, je odborníky prozatím poněkud opomíjeno, rozhodla jsem se proto věnovat se mu blíže. Jako téma diplomové práce jsem si zvolila roli dobrovolníků v neziskových organizacích při sociální prevenci dětí a mládeže. Chtěla bych případnému čtenáři předložit ucelenou práci, ve které nalezne všechny podstatné informace vztahující se k tomuto tématu, čemuž odpovídá i rozdělení práce. V teoretické části se zabývám nejprve otázkou dobrovolnictví, jeho charakteristikou a typy. Poté se pokusím objasnit základní pojmy z oblasti neziskového sektoru a představit nejčastěji se vyskytující formy neziskových organizací. V další kapitole spojuji obě předcházející témata a věnuji se dobrovolníkům v organizaci. Snažím se zde postihnout alespoň ty nejzákladnější podmínky vzájemné spolupráce organizace a dobrovolníků. Dále se věnuji otázce prevence a možností preventivních programů. V poslední kapitole teoretické části pak představím konkrétní neziskovou organizaci a její sociálně preventivní projekty. Pro svůj výzkum jsem si vybrala občanské sdružení Ratolest Brno. Výběr to byl záměrný, na základě mé předchozí zkušenosti s tímto sdružením a jeho dobrovolníky, spolupracovala jsem s nimi například již při přípravě své bakalářské práce. Cílem této práce je proniknout hlouběji do nitra fungování neziskové organizace, se zaměřením na oblast spolupráce s dobrovolníky. Zajímám se o dobrovolníky, kteří v těchto projektech působí, jaká je jejich motivace a co jim tato činnost přináší. Jaké znalosti a dovednosti potřebují tito dobrovolníci ke své práci, kde je získávají a do jaké míry jim organizace umožňuje a pomáhá tyto kompetence rozvíjet. Pokusím se tyto a další otázky objasnit pomocí kvalitativního výzkumu, založeného především na individuálních rozhovorech s jednotlivými dobrovolníky působícími v sociálně preventivních programech občanského sdružení Ratolest Brno. 6

7 1. DOBROVOLNICTVÍ Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platon 1.1 Fenomén dobrovolnictví Dobrovolnictví a dobrovolná činnost nabývá v celosvětovém měřítku stále více na významu. Uplatňuje se v mnoha různých oblastech života a má rozmanité formy. Je výrazem účasti, solidarity a pluralismu v občanské společnosti a velmi důležitým faktorem rozvoje společnosti i její morální úrovně. Dobrovolnictví není v lidské společnosti něčím novým. Altruistické způsoby chování jsou mezi živými bytostmi velmi rozšířené (Schmidbauer, 2002, s. 23). V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli chudobě, nemoci nebo přírodní katastrofě pomoc potřebovali. Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti i všech náboženství. Dobrovolnictví vychází ze dvou hlavních tradic: křesťanské filantropie a kolektivní akce vycházející ze zodpovědnosti občanů za rozvoj jejich regionu a realizaci priorit. Často je zdravou reakcí na nedostatečné zajištění potřeb obyvatel ze strany státu či reakcí na expanzi multinárodních podniků a velkých administrativních aparátů. Dobrovolnictví je základní podmínkou vzniku a existence na státu nezávislém neziskovém sektoru, který zaznamenal v posledních desetiletích celosvětově velký rozmach. V současné době probíhá postupná organizace neziskového sektoru a vytváření platforem organizací stejného zaměření nejen v národním, ale i v nadnárodním měřítku. V současném, globálně propojeném světě, který je plný vědy a techniky, ale zároveň i obrovských kontrastů, představuje dobrovolnictví fenomén, jenž překračuje hranice států, náboženských i sociálních skupin a ukazuje na možnosti soužití, které mohou být založeny na vzájemné pomoci a solidaritě. 7

8 1.2 Terminologie Terminologie v oblasti dobrovolnictví je dosud poněkud neujasněná, Tošner např. uvádí, každý z nás si pod slovy dobrovolník dobrovolnictví představí něco jiného. (2002, s. 35) Nejprve se proto pokusím vysvětlit základní pojmy, které se běžně používají a s dobrovolnictvím úzce souvisí. Například termín dobročinnost, někdy používáme také filantropie, definuje Akademický slovník cizích slov jako dobročinné pomáhání sociálně slabým, lidumilnost; láska k člověku. (2001, s. 229) Dobročinnost provází člověka od nepaměti jako jedna z občanských ctností, která má v naší kultuře kořeny v křesťanské, resp. židovské morálce. Tošner (2002) rozděluje dobročinnost na dvě formy dárcovství a dobrovolnictví. Dárcovství je poměrně srozumitelný pojem týká se peněžitých nebo nepeněžitých darů určených přímo potřebných lidem nebo na veřejně prospěšné účely. Velmi rozšířené je u nás individuální dárcovství, nejúspěšnější bývají profesionálně organizované veřejné sbírky. 1 Dobrovolnictví je trochu složitější. Můžeme rozlišit občanskou (sousedskou) výpomoc, což je dobrovolná činnost zaměřená na rodinu, příbuzenstvo a sousedy. Termínem vzájemně prospěšné dobrovolnictví označujeme dobrovolnou činnost zpravidla v rámci komunity v obci, okolo fary, sportovního klubu apod. Zatímco veřejně prospěšného dobrovolnictví organizují např. dobrovolnická centra a staví na něm především neziskové organizace. V následujícím textu budu termínem dobrovolnictví označovat právě tuto formu veřejně prospěšného dobrovolnictví. Jde o to, že role dobrovolníka je v tomto případě vymezena tak, aby se příjemce pomoci na ni mohl v dohodnutém rámci spolehnout, partnerem dobrovolníka proto obvykle bývá nějaká organizace. Ještě bychom měli rozlišit pojmy dobrovolnický a dobrovolný. Dobrovolnickou činnost chápeme jako aktivity spojené s organizací dobrovolnictví a dobrovolníků, kdežto dobrovolnou činnost nebo službu jako vlastní výkon této dobrovolné pomoci. V této souvislosti musím poznamenat, že je doporučováno vyhýbat se spojení 1 Podrobněji se tématem dárcovství zabývají např. stránky Econnectu, dostupné na www: 8

9 dobrovolná práce 2 a místo toho raději používat termín dobrovolná činnost, popřípadě dobrovolná služba 3. Dle předchozího rozdělení tedy chápeme dobrovolnickou organizaci jako tu, která se zabývá především organizací dobrovolné činnosti, např. Národní dobrovolnické centrum HESTIA a další dobrovolnická centra v jednotlivých městech. Naproti tomu dobrovolné organizace jsou ty, jejichž činnost je postavena právě na činnosti dobrovolníků, řadíme sem např. Hnutí DUHA, YMCA, Skaut, Sokol apod. 1.3 Dobrovolnictví ve světě a u nás Dobrovolnictví zahrnuje činnosti nejen na místní a národní úrovni, ale také nejrůznější mezistátní a mezinárodní programy. Dobrovolníci hrají nezanedbatelnou roli v humanitárních programech OSN, v obraně lidských práv, technické spolupráci či v procesu podpory demokracie. Také kampaně na podporu zvyšování gramotnosti a ochrany životního prostředí by se bez pomoci dobrovolníků zřejmě neobešly Dobrovolnictví v USA a Evropě Největší rozmach zaznamenalo organizované dobrovolnictví v posledních třiceti letech. Zejména v Americe se dobrovolníci angažovali nejen v církevních či jiných spolcích, jako tomu bylo od středověku v Evropě, ale dobrovolnictví se zde rozšířilo natolik, že lidé v USA a Kanadě cítí potřebu dělat něco pro druhé, aniž by nutně museli být napojeni na nějakou organizaci. V Severní Americe na rozdíl od Evropy existovala komunita vzájemně se podporujících se občanů dříve, než byla vytvořena ústřední vláda. (Tošner, 2002, s. 24) Když totiž přijeli první osadníci do Ameriky, budovali novou společnost na základě dohod uzavřených mezi lidmi. Život v nové zemi nebyl ani tak určován rozhodnutími vlády, jako spíše ochotou a schopností lidí vzájemně si pomáhat. I v dalších stoletích se občanské iniciativy v Americe podílely na utváření veřejného a politického života ať už to byl boj za zrušení otroctví nebo za rovnost volebního práva pro všechny a další charitativní a osvětová činnost. 2 Pojem práce má totiž podle pracovněprávních předpisů úzkou vazbu na činnosti vedoucí k výdělku a s tím související daňové a pojistné otázky. Blíže se tomuto tématu věnuje Tošner (2002) v kapitole Kontrakty uzavírané s dobrovolníky. 3 Dobrovolná služba je obvykle dlouhodobý (až několikaměsíční) závazek věnovat se dobrovolné práci často mimo svoji zemi. U nás se této oblasti věnují např. organizace Mládež pro Evropu, United Nations Volunteers nebo INEX-sdružení dobrovolných aktivit. 9

10 Průzkumy ukazují, že v dnešní době se v USA zapojuje do dobrovolné činnosti asi 20 % obyvatelstva, v Kanadě je to až 25 % populace. (Tošner, 2002, s. 24). Mezi nejznámější dobrovolnická centra a organizace v Americe patří např. nadace Points of Light Foundation, jejímž posláním je zapojit více lidí do řešení vážných sociálních problémů. Dlouhou historii má filantropická organizace United Way 4, která dnes funguje jako síť lokálních center, na která je úzce napojena celá řada organizací pracujících s dobrovolníky. Nejznámější jsou pak zřejmě Mírové sbory (Peace Corps) 5, které v roce 1961 založil J.F.Kennedy a jenž mají kromě praktické pomoci také podporovat myšlenku světového přátelství. Evropská tradice dobrovolnictví se naopak odvíjí od práce církevních charitativních organizací a rozmachu spolkových hnutí v době průmyslových revolucí, je to takový tradiční model zájmového dobrovolnictví. V posledních letech se ale i v Evropě rozvíjí systém dobrovolnických center, jako je tomu například v Americe. Nicméně mezi jednotlivými evropskými zeměmi existují velké rozdíly co do jejich počtu i fungování. V Německu má dobrovolnictví charakter sociálního hnutí při formování nové občanské společnosti. Dobrovolníci působí při integraci přistěhovalců a při budování mezinárodních vazeb na evropské i světové úrovni. 6 Zvláštní pozornost je věnována mládeži. Největší uplatnění zde dobrovolníci nacházejí v tradiční síti charit. Ve Francii, zemi s tradicí silné centralizované vlády, která má monopol na vše, co se týká veřejného zájmu, má dobrovolnictví jinou pozici než v ostatních zemích. S dobrovolníky se zde nejčastěji setkáme ve sportu, kultuře a rekreačních aktivitách, naopak velmi málo jich působí v oblasti dobročinné péče, zaměřené např. na seniory či bezdomovce. Mezi země s dlouhou tradicí dobrovolnictví patří Velká Británie. Zejména charitativní činnost a vzájemná pomoc lidí v odlehlých oblastech venkova patří k tradičnímu anglickému stylu života. Dokonce i vojenská služba v Británii byla vždy nepovinná, což svědčí o vysokém stupni odpovědnosti občanů za svou zem. Konzervativní tradice ostrovanů klade důraz na soběstačnost občanů a ve státní péči ponechává jen ty oblasti, kde je to nutné. Vláda ale celou řadou svých iniciativ 4 Doporučuji jejich velmi zajímavé stránky 5 Více informací o Mírových sborech a jejich činnosti naleznete na 6 Ve výměně dobrovolníků je Německo snad nejaktivnější zemí vysílající i přijímající (srov. Tošner, 2002, s. 26) 10

11 dobrovolnictví podporuje, velký důraz je přitom kladen zejména na jeho propagaci mezi mládeží. Nizozemí je země s tradičně rozvinutým smyslem pro vzájemnou pomoc. Decentralizace vládní politiky vložila hlavní díl odpovědnosti za dobrovolnictví na místní úřady, což umožňuje lepší propojení potřeb komunity a zainteresování místních lidí. Tak se vytvářejí, nebo spíš obnovují dříve přirozené vazby na úrovni města, obce a ulice Dobrovolnictví v ČR Česká společnost prošla po roce 1989 obdobím hledání vlastní identity. Základním tématem se přitom stala myšlenka občanské společnosti, založená na spolupráci a vzájemné solidaritě plnoprávných a svobodných občanů. Po několika letech, kdy česká společnost opět po dlouhé době prožila zkušenost s liberálně tržním hospodářstvím, individualismem a orientací na konzumní způsob života, se začal projevovat zájem občanů o jiný životní styl i o rozvoj tradičních humanistických hodnot. A jako jedna ze základních byla znovuobjevena přirozená lidská potřeba pomáhat ostatním. Lidé začali hledat jiné způsoby seberealizace, ve kterých by mohli využít svých dovedností a znalostí. Došlo k nebývalému rozvoji neziskového sektoru. Byly obnoveny spolky a sdružení zakázané minulým režimem, jako např. YMCA, Sokol a Skaut-Junák. V krátké době se jim podařilo znovu vytvořit celostátní síť organizací, které jsou v podstatné míře založené na dobrovolné činnosti svých členů. Vedle toho vznikly tisíce nových neziskových organizací, jež stavěly svoji činnost na lidském nadšení a pomoci dobrovolníků. Jedná se o různé sportovní, kulturní a mládežnické organizace, kde skupiny občanů dobrovolně realizují řadu aktivit. Neziskový sektor a s ním dobrovolnictví ale stále zůstává na okraji zájmu veřejnosti. (Tošner, 2002, s. 31) Proto je dle mého názoru důležitá publicita dobrovolné činnosti, aby se veřejnost dozvěděla, jaký užitek má nejen příjemce dobrovolné pomoci, ale i přínos dobrovolné činnosti pro dobrovolníka. Až v posledních letech se věnuje více pozornosti dobrovolnictví a neziskovému sektoru obecně. Je to díky vznikajícím dobrovolnickým centrům a rostoucímu počtu organizací, které dobrovolníky využívají. Změnu přinesl i Mezinárodní rok dobrovolníků (2001), 11

12 kdy se začalo pracovat na právní úpravě dobrovolnictví a proběhla řada akcí, které se snažily dobrovolnictví přiblížit veřejnosti Mezinárodní dobrovolnické organizace Rozvoj dobrovolnictví ve světě ve druhé polovině minulého století ukázal potřebu nějaké mezinárodní koordinace dobrovolných aktivit a jejich rozvoje. Začaly vznikat organizace profesionálně se zabývající problematikou dobrovolnictví nejen v lokálním, ale i v mezinárodním měřítku. Tato síť slouží k vzájemnému poznání a výměně zkušeností, pořádá různé konference, vydává tiskové materiály a snaží se o propagaci dobrovolnictví. V následujícím textu vám představím ty, které jsou považovány za nejvýznamnější. IAVE Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí (International Association for Volunteer Effort) 7 založena roku 1970, je celosvětovou organizací zaměřenou na podporu a propagaci dobrovolnictví. Původním záměrem malé skupinky žen z celého světa bylo pomoci řešit složité sociální a humanitární problémy a šířit porozumění mezi lidmi všech národů. V současnosti sdružuje jednotlivce a organizace z více než 80 zemí světa. IAVE má status konzultanta při OSN a podílí se na přípravě deklarací, které OSN k problematice dobrovolnictví vydává. Vytvořila a schválila mimo jiné také Všeobecnou deklaraci o dobrovolnictví. 8 V Evropě byla v roce 1972 založena asociace AVE, která je součástí IAVE a soustřeďuje se na výměnu informací a zkušeností v rámci Evropy. Za zmínku určitě stojí Evropská dobrovolná služba (European Voluntary Service - EVS) 9, což je program, který vytvořila Evropská komise pro zlepšení informovanosti a zapojení mládeže do dobrovolnictví v Evropě a zvýšení kulturní výměny mezi EU a dalšími zeměmi. V rámci tohoto programu mohou mladí lidé od 18 do 26 let strávit 6-12 měsíců jako dobrovolníci v jiné zemi, přičemž pracují s postiženými lidmi, dětmi, na ekologických projektech či v kultuře. Z dalších světových organizací zabývajících se dobrovolnictvím můžeme jmenovat ještě např. AVSO - evropskou neziskovou organizaci podporující dlouhodobou dobrovolnickou činnost, NETAID - která organizuje dobrovolnickou 7 8 Všeobecná deklarace o dobrovolnictví je dostupná na www: nebo v anglickém originále na www: 9 české stránky 12

13 činnost po internetu (on-line dobrovolnictví) nebo CEV (European Volunteer Centre) sdružující dobrovolnická centra čtrnácti zemí Evropy. V roce 1970 vznikl z podnětu Valného shromáždění OSN Dobrovolnický program OSN United Nations Volunteers (UNV). Dobrovolníci OSN jsou kvalifikovaní a zkušení lidé více než 140 národností, kteří plní každý rok v rozvojových zemích úkoly v roli dobrovolných odborníků a terénních pracovníků. I přesto, že většina z nich působí v těch nejchudších a nejméně rozvinutých zemích světa, většinou tam vydrží po celou dobu svého předpokládaného působení, což svědčí o tom, s jakým odhodláním a zájmem tito dobrovolníci ke své práci přistupují Typy dobrovolnictví Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích. (Tošner, 2002, s. 18) Existuje mnoho pohledů na dobrovolnou činnost či službu, pro lepší porozumění této problematice uvedu několik z nich. Dobrovolnictví můžeme rozlišit např. z hlediska historického vývoje, z hlediska cesty, kterou se dobrovolnictví ubírá, podle role, kterou dobrovolnictví hraje v organizaci nebo z hlediska časového vymezení. 11 Z hlediska historického vývoje můžeme, při určitém zjednodušení, rozeznat evropský a americký model dobrovolnictví. Evropský model dobrovolnictví, tzv. komunitní je vývojově starší a je založen na spontánním setkávání dobrovolníků v přirozeném prostředí, na základě jejich společných zájmů. Realizuje se zpravidla v rámci církve či sportovních a dětských organizací, které jsou zaměřené na konkrétní skupinu klientů. Někdy se tato centra profesionalizují, ale i tak si nadále udržují komunitní charakteristiky a důraz je kladen na osobní přátelské vztahy. Na druhé straně mladší, americký model dobrovolnictví, tzv. manažerský, je založen na profesionálně vedených dobrovolnických center, která vyhledávají potencionální dobrovolníky a nabízejí jim uplatnění v celé řadě oborů a organizací. Tato centra jsou postavena 10 více informací na stránkách United Nations Volunteers, dostupné na 11 vycházím zde z rozdělení, které používá Jiří Tošner a Olga Sozanská ve své knize Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích

14 především na činnosti profesionálů. U nás se samozřejmě objevují oba modely. Komunitní převládá např. v charitativních či humanitárních organizacích církví, naproti tomu manažerský model se uplatňuje především ve větších městech, kde má i možnost širšího záběru. Z hlediska cesty, kterou se dobrovolnictví ubírá, rozlišujeme dobrovolnictví vznikající zdola nahoru a dobrovolnictví působící zvenčí dovnitř. To první je založeno na původně neformální skupině dobrovolně pracujících lidí, která postupně zraje až k registrované neziskové organizaci. Takto u nás po roce 1989 začínala řada neziskových aktivit a hnutí. Ve druhém případě jde o profesionální organizaci, která se až po nějakém čase rozhoduje zapojit do své činnosti i dobrovolníky. Jedná se o organizace typu nemocnic, škol či domovů důchodců. Podle role, kterou v organizaci hraje dobrovolnictví, nebo také podle míry zapojení či využití dobrovolníků, rozeznáváme organizace, jejichž chod je na dobrovolnicích přímo závislý a tito jsou v ní rozhodující silou, bez které by organizace nemohla fungovat. To je typické pro různé ekologické akce a kampaně a při zajišťování humanitárních akcí. Dalším typem jsou organizace, pro jejichž chod činnost dobrovolníků není nepostradatelná, ale tito zde pomáhají zkvalitnit či doplnit některé služby. Jedná se většinou o různé volnočasové aktivity pro klienty organizace, např. vycházky či zájmové kroužky. Někde mezi tím se potom pohybují organizace, ve kterých dobrovolníci vykonávají činnosti spolu s profesionálními zaměstnanci. Organizace na nich sice není přímo závislá, ale jejich působení pomáhá významně snižovat finanční náklady. Z hlediska časového vymezení můžeme rozlišit dobrovolné zapojení při jednorázových akcích (benefiční koncert, sbírka apod.), jež jsou jednou nebo několikrát do roka. Tady nemusí být spolupráce nikterak formální, stačí pouze ústní dohoda. Dlouhodobá dobrovolná pomoc je poskytována pravidelně a opakovaně po určitou dobu a doporučuje se sepsat s dobrovolníkem nějakou smlouvu, ve které budou upraveny práva a povinnosti obou stran. Dobrovolná služba je potom závazek věnovat se dlouhodobě, několik měsíců i let, dobrovolné činnosti obvykle mimo svoji zemi. To předpokládá profesionální přípravu dobrovolníka a představuje i poměrně vysoké náklady na realizaci. 14

15 1.5 Mýty o dobrovolnictví Nejprve musím poznamenat, že dobrovolnictví má v českých zemích bohatou tradici. Jeho kořeny sahají až do národního obrození a následně i do období prvního československého státu po roce 1918, kdy dobrovolné organizace a spolky významně ovlivnily sociokulturní úroveň mladého českého státu. Zároveň ale platí, že v současnosti je částí naší společnosti dobrovolnictví chápáno buď jako něco, co mělo odejít spolu se socialismem, nebo jako něco, co se hodí leda pro osamělé a zakomplexované lidi, kteří si tím léčí svoje pocity viny. 12 Ráda bych se proto pokusila o vyvrácení několika mýtů spojeným s dobrovolnictvím a naopak zdůraznila principy, na kterých dobrovolnictví staví. Dobrovolnictví není oběť Výzkumy ukázaly, že dobrovolníci nejsou lidé s nenaplněným volným časem nebo chybějícími rodinnými vazbami, ale jako nejlepší dobrovolníci se jevili humanisticky orientovaní jedinci, sociálně orientovaní a angažovaní v mnoha dalších aktivitách. Dobrovolnictví není zcela zadarmo Nejprve se sluší říci, že zde nehovořím o dobrovolnictví typu: Dnes já tobě, zítra ty mně, kterému můžeme říkat přátelská či sousedská výpomoc. Zabývám se zde veřejně prospěšným dobrovolnictvím, kdy lidé nabízejí svůj čas a energii, aniž by čekali něco na oplátku. Toto dobrovolnictví nabízejí lidé buď prostřednictvím dobrovolnických center, nebo se obrátí na nejbližší organizaci, kde se mohou uplatnit. A proč není dobrovolnictví tak úplně zadarmo? Velice se totiž osvědčilo mít v organizaci placeného koordinátora dobrovolníků. 13 Dobrovolnictví není amatérismus Zní to možná paradoxně, ale aby byla dobrovolná pomoc účinná, je potřeba její efektivní organizování. Dobrovolnictví ve světě dosáhlo takového rozsahu, že se vytvořil nový obor management dobrovolnictví. Dobře připravený dobrovolnický program může zvýšit nejen výkonnost, ale i profesionalitu neziskové organizace 12 Doporučuji závěry výzkumu P. Friče Dárcovství a dobrovolnictví v ČR, dostupné na www: 13 Tomuto se blíže věnuji v kapitole 3 - Dobrovolníci v organizaci 15

16 a při tom nic neubírá z tvořivosti a spontaneity dobrovolníků. Zkušenost u nás je ale taková, že stále chybí dostatek dobře připravených míst pro dobrovolníky v organizacích. Naopak lidí, kteří chtějí jako dobrovolníci pomáhat, začíná přibývat, z jistého pohledu by se dalo říct, že je jich dokonce hodně. Dobrovolníci nejsou levná pracovní síla V posledních letech, tak jak se o dobrovolnictví dozvídá více lidí, se stává, že se na dobrovolnická centra obracejí zástupci organizací, ať jim na určitý den pošlou určité množství dobrovolníků, protože je potřebují naléhavě na to a ono. Dobrovolná pomoc ale nemůže být předepsána, musí vyvěrat z potřeb a motivace dobrovolníků, zaměstnanců i vedení organizace a musí respektovat potřeby klientů či charakter služeb, které organizace poskytuje. Objednat si dobrovolníky jako předem připravený a hotový nástroj o tom dobrovolnictví není Pro zájemce o bližší informace k tomuto tématu doporučuji brožuru Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace, která je dostupná na www: 16

17 2. NEZISKOVÉ ORGANIZACE Je lepší rozsvítit byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu. Konfucius 2.1 Vymezení pojmů Dalo by se říci, že nezisková organizace je jakousi buňkou organismu, nazvaného neziskový sektor. Tím jsme se však v definici pojmu nezisková organizace (dále jen NO) příliš daleko nedostali. Pojďme si tedy ujasnit pojem neziskový sektor (dále jen NS) a zkusme to nejprve z opačného konce čím NS není: není státní, není veřejný, není komerční a není soukromý. Mezinárodně uznávaná definice M. Salomona např. říká, že neziskový sektor je soubor organizací, které jsou charakterizovány těmito společnými rysy: jedná se o organizace do určité míry institucionalizované, jsou právnickými osobami, jsou samosprávné s vlastním řídícím mechanismem, kde jsou vymezeny vlastní cíle, zásady, stanovy a další podmínky, NO mají soukromoprávní povahu, jsou na státu nezávislé, tzn. samostatné a nepodléhají státní správě, nerozdělují zisk, ačkoliv ho mohou dosahovat. Zisk musí být opět použit k naplnění poslání organizace, nesmí být převeden na řídící orgán. Nejsou tedy zakládány za podnikatelským účelem (NON FOR PROFIT), jejich významným prvkem je dobrovolná činnost a to nejen v konkrétních aktivitách organizace, ale i v jejich řízení. (srov. Šilhánová, 1996, s. 51) Lze použít i definici z pedagogického slovníku, která zní: Nezisková organizace je organizace, obvykle zajišťující poskytování veřejných nebo smíšených statků, jejímiž charakteristickými znaky jsou: 1. vícezdrojovost financování (často se podílí stát, nadace, soukromé osoby formou daňově odepisovatelných příspěvků aj.) 17

18 2. reinvestování celého případného zisku do oblasti činnosti organizace (zisk není rozdělován mezi majitele) 3. určité daňové výhody udílené státem Zakladatelem NO může být stát, region, obec, jiná právnická nebo i fyzická osoba. Školy mívají v mnoha zemích statut neziskových organizací. (Průcha, 2001, s.137) Mohli bychom to shrnout a říci, že neziskové organizace jsou zakládány státem, obcemi, právnickými i fyzickými osobami k obecně prospěšným, vzájemně podpůrným a zájmovým účelům. Ve své činnosti se odlišují od sféry podnikatelské, ale i od institucí státní správy a územní samosprávy. NO zajišťují činnosti, poskytují služby či řeší problémy, které není možné nebo vhodné realizovat podnikatelskými aktivitami nebo opatřeními státu. Neziskové organizace nejsou zakládány za účelem dosažení zisku (jak sám název napovídá). Mají spíše vyplňovat prostor mezi občanem, obcí a státem. Dávají občanům možnost věnovat svou iniciativu konkrétním potřebám svým i svých spoluobčanů, čímž v podstatě pomáhají vytvářet skutečnou občanskou společnost. Podstatným znakem tohoto sektoru je i výrazný podíl práce dobrovolníků. 2.2 Hlavní typy neziskových organizací V současné době lze v České republice rozlišit následující typy nevládních neziskových organizací (dále jen NNO) podle metody jejich působení a částečně i podle způsobu získávání a obhospodařování finančních prostředků: Občanská sdružení obecně prospěšná skupiny občanů (zpravidla založené na širší společenské základně), které svou činností sledují cíle celospolečenského významu, větší či menší část svých finančních prostředků získávají členskými příspěvky a veškeré finance zpravidla používají pro vlastní činnost. Patří sem např. různá ekologická sdružení nebo organizace na ochranu lidských práv. Občanská sdružení skupinově prospěšná skupiny občanů, které na rozdíl od předchozích sdružení svou činností sledují cíle skupinového významu. Své finanční prostředky také získávají z větší či menší části členskými příspěvky a všechny je zpravidla užívají pro vlastní činnost. Jedná se např. o sportovní kluby, myslivecké spolky, sdružení chovatelů, sběratelů. 18

19 Fondy účelové sbírky finančních prostředků na podporu konkrétních cílů a úkolů. Jejich činnost je zpravidla omezena na získávání a poskytování finančních prostředků dalším osobám - fyzickým i právnickým (např. Nadační fond Kapka naděje). Z tohoto titulu je možné sem zařadit např. i nadace, jejímiž cíli je podpora jiných nadací a občanských sdružení v jejich činnosti (např. NROS Nadace rozvoje lidské společnosti). Nadace účelová sdružení majetku pro podporu obecně prospěšné činnosti. Vznikají složením určitého finančního obnosu nebo jiného majetkového základu. Jejich činnost zpravidla spočívá pouze ve správě a poskytování hmotných prostředků pro činnost dalších právnických či fyzických osob. Můžeme sem zařadit např. Výbor dobré vůle-nadace Olgy Havlové, Nadace Naše dítě, Nadace Charty 77. Obecně prospěšné společnosti právnické osoby poskytující obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Patří sem např. Obecně prospěšná společnost Český hudební fond, Člověk v tísni společnost při České televizi. Ostatní neziskové právnické osoby takové NNO, které nesplňují předpoklady předchozích kategorií, přestože z povahy své činnosti jsou nevládní neziskovou organizací. Mohli bychom sem zařadit i církve a jejich účelová zařízení, případně různá další zájmová sdružení právnických osob. Mezi nejvíce zastoupené formy neziskových organizací patří nadace, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti. (srov. Fiala, 1996, s. 11) Obecnými společnými rysy těchto organizací jsou zejména: z hlediska nakládání s finančními prostředky - výhradní využití získaných prostředků pro dosažení předem stanovených cílů organizace; z hlediska statutu - vznik organizace z občanské iniciativy a aktivity, nikoliv z iniciativy a aktivity státu a z hlediska aktivity - obecně prospěšná činnost. Naopak mezi obecné rozdílné rysy těchto organizací patří vymezení jejich účelu a cílů, způsob registrace a statutární orgány. 2.3 Přínos NS pro společnost Neziskový sektor vykonává funkci jakéhosi lékaře společnosti, tj. sanuje ožehavé problémy, které vznikly po roce 1989 spolu s ekonomickou reformou a proměnou společnosti. 19

20 NNO jsou mnohem méně formální a byrokratické, jejich služby jsou adresnější a umožňují bližší kontakt s potřebným člověkem. NO staví na vzájemné důvěře a toleranci, jak ze strany pracovníka, tak klienta, který by se měl vždy setkat s porozuměním a pochopením. Tím se významně liší jak od státní sféry tak od podnikatelského sektoru. Samostatnost a samospráva umožňuje NO daleko pružněji reagovat na potřeby své komunity a klientů než státní instituce. Velkou předností je možnost zapojení dobrovolníků do činnosti NO. Tím se zlevňují poskytované služby, které se tak stávají dostupné širšímu spektru klientů. Činnost těchto organizací může být nesena i určitými morálními hodnotami, filosofií či přesvědčením, které se odrážejí v přístupu ke klientům. V neposlední řadě je jejich pozitivem, že jsou důležitými prvky života demokratické společnosti, který přináší vyšší motivaci, aktivitu, komplexnější přístupy a nové způsoby řešení problémů občanů a komunity. Postoje veřejnosti k NO jsou ovlivňovány některými mýty, které se v průběhu let dostaly do povědomí občanů. Jsou to např.: Neziskové organizace by neměly žádat podporu státu a stát by měl dotace těmto organizacím stále omezovat. Ve skutečnosti je NS podporován všude ve světě právě státem. U nás stát podporuje NO jen z 39 %, zatímco v ostatních státech západní Evropy se tato podpora pohybuje mezi %. NS je neproduktivní. Ve skutečnosti jeho podíl na našem HDP činí 1,6 % (v Holandsku je to 15 %) a podíl na službách 3,4 % (v Holandsku až 21 %) NS je zanedbatelný. Ve skutečnosti pracuje v této oblasti více než 120 tisíc pracovníků, což znamená, že NS je jedním z největších odvětví hospodářství v ČR. (srov. Jde o řízení, 1998, s ) NS je nejdynamičtěji se vyvíjející oblast našeho národního hospodářství. Přesto nejsou dosud vytvořeny podmínky pro řádné a trvalé zařazení NO do života společnosti, jako je tomu ve vyspělých demokratických zemích. NO narážejí na mnoho problémů, které se staví do cesty jejich působení. Stát jim sice přenechává některé pravomoci a výkony služeb, ale zároveň s tím i jejich financování, a to i v těch případech, kdy by měl být jejich garantem. NO se pak potýkají s finančními problémy, které jejich činnost značně omezují. 20

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

Studie o dobrovolnictví

Studie o dobrovolnictví Studie o dobrovolnictví (Koncepce politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020) 1) Vývoj a současnost dobrovolnictví jako jednoho z typologických znaků NNO 1.1 Kořeny lidské sounáležitosti

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity 9 Management dobrovolnictví

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Veronika Langerová Dobrovolnický program Otevřené dveře Vedoucí práce : Mgr. Marie Ortová 2009 Prohlášení 1. Prohlašuji, že

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora

Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce Dobrovolnictví v Oblastní charitě Kutná Hora Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Gabriela Macháčková B6731 Sociální politika

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOBROVOLNICTVÍ STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Stašková Sociální politika a sociální práce; obor Sociální

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví a dárcovství v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor: Adéla

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce. Klára Saláková. Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii

Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce. Klára Saláková. Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Klára Saláková Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: Mgr. Lucie Hubertová 2014

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Dobrovolnická činnost, jako součást našeho života. Veronika Pyszková

Dobrovolnická činnost, jako součást našeho života. Veronika Pyszková Dobrovolnická činnost, jako součást našeho života Veronika Pyszková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o dobrovolnické činnosti v neziskových organizacích. Teoretická část

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více