KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ"

Transkript

1 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

2

3 Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova a okolí. Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc společnosti a kdy bude chtít využít některé ze sociálních a souvisejících služeb. V rámci komunitního plánování sociálních služeb v našem městě vám předkládáme průvodce, který přináší ucelený přehled informací o poskytovatelích sociálních a souvisejících služeb nejen pro seniory, rodiny s dětmi či zdravotně postižené. Věřím, že se tento průvodce stane cenným zdrojem informací. Zároveň touto cestou děkuji všem, kteří se na přípravě této publikace podíleli. Hegar Zdeněk místostarosta města Vítkova Průvodce sociálními službami města Vítkova byl zpracován v lednu 2012 na základě dostupných informací od jednotlivých poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. Upozorňujeme, že některé údaje se mohou rychle měnit. 2

4 Obsah Úvod 2 Obsah 3 Základní pojmy a charakteristika sociálních služeb 5 Typologie sociálních služeb 5 Poskytovatelé sociálních služeb 7 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o. s. K Zvoneček 8 Dobrovolnické centrum Elim 9 Domov Vítkov 9 Domov Letokruhy Budišov nad Budišovkou 11 Dům s pečovatelskou službou, Vítkov Bezručova Dům s pečovatelskou službou, Vítkov Lidická Dům pro seniory, Vítkov Bezručova Dům s pečovatelskou službou, Budišov nad Budišovkou, Pivovarská Dům s pečovatelskou službou, Budišov nad Budišovkou, Mlýnská Dům s pečovatelskou službou Melč - Mokřinky 17 Fakultní nemocnice Ostrava, léčebna dlouhodobě nemocných Klokočov 18 Lůžka sociální péče 18 Charita Odry 19 Charita Odry Středisko Vítkov - pečovatelská služba 19 Seznam úkonů a cen pečovatelské služby Charity Odry k Půjčovna kompenzačních pomůcek Charita Odry 21 Občanské sdružení Tulipán 22 Odbor sociálních věcí Městského úřadu Vítkov 22 Poradna rané péče Matana Krnov 23 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 24 Domov pro osoby se zdravotním postižením Moravice 24 Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou 25 Podpora samostatného bydlení Vítkov 26 Související instituce a služby 27 Azylová ubytovna, Vítkov 28 Informační centrum, Městský úřad Vítkov 28 Komunitní centrum při Gymnáziu Vítkov 29 Klub důchodců Vítkov 30 Kulturní dům Vítkov 30 Městská knihovna Vítkov 31 Pedagogicko-psychologická poradna 31 Středisko volného času Vítkov 32 Svaz postižených civilizačními chorobami organizace Vítkov 33 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Vítkov, Luční Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Vítkov, Wolkerova Nepojistné sociální dávky státní sociální podpora 34 3

5 Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Vítkov, náměstí Jana Zajíce 4 - Nepojistné sociální dávky - dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením 35 Revírní bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna 35 Všeobecná zdravotní pojišťovna 36 Domácí péče Geriana pro Vítkovsko a Budišovsko 36 Nemocnice Nový Jičín a. s.- pracoviště Vítkov 37 Neurologická a rehabilitační ambulance 37 Kožní ambulance 37 Onkologická ambulance 37 Plicní ambulance 37 Chirurgická ambulance 37 Interní ambulance 37 Diabetologická ambulance 37 Alergologická a imunologická ambulance 37 Léčebna dlouhodobě nemocných 38 Rehabilitační oddělení 38 Ordinace praktických a odborných lékařů ve Vítkově 38 Ambulance chirurgická, onkologická, pro choroby prsu - MUDr. Jiří Němec 38 Endokrinologická a interní ambulance- MUDr. Ivana Lubojacká 38 Gynekologicko - porodnická ordinace - MUDr. Jaroslav Antonín 38 Gynekologicko - porodnická ordinace - GENNOON - MUDr. Hynek Hlavenka 38 Gynekologicko - porodnická ambulance - MUDr. Marcela Kubová 39 Lékárna PANAX - H.K. Lékárna s. r. o. 39 Lékárna Vítkov 39 Ordinace praktického lékaře pro dospělé - MUDr. Rudolf Sznapka 39 Ordinace praktického lékaře pro dospělé - MUDr. Iveta Švestková 39 Ordinace praktického lékaře pro dospělé - MUDr. Vladimír Zakreničnyj 39 Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - MUDr. Marie Mazurová 40 Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - MUDr. Tratschke Hana 40 ORL ambulance - MUDr. Martin Vašák 40 Ortopedická ambulance - MUDr. Jiří Lubojacký 40 Psychiatrická ambulance - MUDr. Ľuboslav Procházka 40 Stomatologická ordinace - MUDr. Dana Popková 40 Stomatologická ordinace - MUDr. Helena Fischerová, MUDr. Jitka Fischerová 41 Stomatologická ordinace - MUDr. Jan Piskoř 41 Stomatologická ordinace - MUDr. Josefa Piskořová 41 Stomatologická ordinace - MUDr. Ludmila Vymazalová 41 Zubní laboratoř - Tomáš Onderka Důležitá telefonní čísla 42 4

6 Základní pojmy a charakteristika sociálních služeb (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) Definice sociální služby ( 2,3): Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Forma poskytování sociálních služeb ( 33): Sociální služby jsou buď pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. Zařízení sociálních služeb ( 34): Zákon rozeznává zejména tato zařízení sociálních služeb: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy pro osoby s chronickou duševní nemocí nebo se závislostí na návykových látkách, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ( 35): Sociální služby jsou soustavy vybraných základních činností. Jedná se např. o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování; pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; sociální poradenství; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; pomoc při prosazování práv a zájmů a další. Typologie sociálních služeb Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách rozlišujeme 3 druhy sociálních služeb: Sociální poradenství ( 37): Základní sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace a je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství se zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, v poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a zahrnuje též sociální práci s osobami se specifi ckými potřebami. Součástí odborného poradenství jsou i půjčovny kompenzačních pomůcek. 5

7 Služby sociální péče ( 38): Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Mezi služby sociální péče patří: - osobní asistence - pečovatelská služba - tísňová péče - průvodcovské a předčitatelské služby - podpora samostatného bydlení - odlehčovací služby - centra denních služeb - denní stacionáře - týdenní stacionáře - domovy pro osoby se zdravotním postižením - domovy pro seniory - domovy se zvláštním režimem - chráněné bydlení - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Služby sociální prevence ( 53): Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob života vedoucí ke konfl iktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Služby sociální prevence jsou: - raná péče - telefonická krizová pomoc - tlumočnické služby - azylové domy - domy na půl cesty - kontaktní centra - krizová pomoc - nízkoprahová denní centra - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - noclehárny - služby následné péče - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - sociálně terapeutické dílny - terapeutické komunity - terénní programy - sociální rehabilitace 6

8 Poskytovatelé sociálních služeb 7

9 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s. K Zvoneček Nádražní 695/28, Odry Telefon: , Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o. s. republikový výbor Karlínské náměstí 12, Praha VIII Organizační forma: občanské sdružení Registrovaný poskytovatel sociálních služeb: Statutární zástupce: Ředitel sociálních služeb: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o. s. K Zvoneček, Nádražní 695/28, Odry Klára Galetková, Ing. Robert Frydrych Klára Galetková Poskytovaná sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi centrum denních služeb Charakteristika uživatelů (pro koho je služba poskytována): Poslání Centra denních služeb: Poskytovat osobám s kombinovaným a chronicky duševním onemocněním, či zdravotním postižením, které potřebují individuální přístup a sociální péči k zajištění běžného života tak, aby mohly žít co nejvíce samostatně, plnohodnotně a aby mohly využívat své schopnosti a dovednosti: od 16 let do x let. Sociální služba se poskytuje za platbu podle ceníku v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Forma poskytování sociální služby: ambulantní, to znamená, že uživatelé za službou docházejí. Poslání Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: Poskytovat sociální službu - sociální prevence - rodinám s dětmi, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy - např. jsou ve špatné fi nanční situaci, v zadluženosti, v rozvodovosti, v selhávání péče o děti v přípravě do školy, ve výživě, v úklidu bytu, v nákupech apod. Sociální služba se poskytuje zdarma. Pomoc spočívá ve vedení rodiny s dětmi a pomoci v organizaci volného času s dětmi, organizace práce v rodině, v pomoci dětem v přípravě na školu apod. Provozní doba: Po sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Út, St, Čt centrum denních služeb Pá sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do 6 let Čas styku s veřejností: Bezbariérovost služeb: kdykoli v provozní době zařízení je bezbariérově upraveno Možnosti a podmínky pro využívání služeb: na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb a odpovídajícího zdravotního stavu dítěte nebo osoby podle registrace cílové skupiny 8

10 Dobrovolnické centrum Elim Rolnická 21a, Opava Telefonní čísla: Křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o. s. Ředitel organizace: Mgr. Pavlína Němcová Kontaktní pracovnice: Jaroslava Pirunčíková Cíle dobrovolnického centra: Umožnit veřejnosti, především studentům smysluplné využití volného času při dobrovolné činnosti. Přispět tak také k prevenci kriminality. Propagace dobrovolnictví. Podpořit probíhající služby v opavském, bruntálském a vítkovském regionu. Dobrovolnické centrum má tři akreditované programy, a to program Dobrovolnictví veřejnosti, program Dobrovolnictví studentů SŠ a VŠ a Program Pět P. Kdo se může stát dobrovolníkem: Každý, kdo ze své dobré vůle a ve svém volném čase a bez nároku na fi nanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných. Může jít o pomoc konkrétnímu člověku nebo organizaci, jejímž posláním je realizace veřejně prospěšné činnosti. Kde můžete pomoci: Dobrovolníci mohou vykonávat svou činnost ve Vítkově v Domově seniorů, ve Středisku volného času apod. Domov Vítkov Lidická 611, Vítkov Telefonní čísla: spojovatel Fax: Provozovatel: Ředitel organizace: Sociální pracovnice: Moravskoslezský kraj Domov Vítkov, příspěvková organizace Mgr. Jan Seidler Mgr. Vendula Hrubá tel ,

11 Poskytovaná sociální služba: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem celodenní ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí Charakteristika uživatelů (pro koho je služba poskytována): Domov pro seniory - pro osoby ve věku 65 a více let, které jsou z důvodu věku a zdravotního stavu závislé na péči jiné osoby Domov se zvláštním režimem - pro osoby ve věku 50 a více let se sníženou soběstačností způsobenou duševním onemocněním, zejména stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí Provozní doba: celoroční nepřetržitý provoz Čas styku s veřejností: Po - Pá Kapacita služeb - počet míst: Domov Vítkov lůžek, Domov pro seniory - 66 Domov se zvláštním režimem - 40 (pokojů dvoulůžkových - 40; jednolůžkových - 26) Počet evidovaných žádostí k : Bezbariérovost služeb: 137 žádostí zařízení je plně bezbariérově upraveno Možnosti a podmínky pro využívání služeb: žadatel o umístění musí vyplnit formulář žádosti o přijetí a doložit posudek ošetřujícího lékaře. Žádost si může vytisknout z internetových stránek nebo vyžádat přímo v zařízení. Ceny služeb: Úhrady platné od V ceně je obsažen úklid a praní prádla. Příspěvek na péči je součástí úhrady. Pro stravu racionální a dietní: pokoje na den strava celodenní bydlení celkem za měsíc jednolůžkové 296 Kč 141 Kč 155 Kč Kč dvoulůžkové 266 Kč 141 Kč 125 Kč Kč Pro stravu diabetickou - 2 svačinky pokoje na den strava celodenní bydlení celkem za měsíc jednolůžkové 306 Kč 149 Kč 155 Kč Kč dvoulůžkové 274 Kč 149 Kč 125 Kč Kč 10

12 Domov Letokruhy Budišov nad Budišovkou Telefon: Provozovatel: Ředitel organizace: Sociální pracovnice: Dukelská 650, Budišov nad Budišovkou spojovatelka , sociální pracovnice Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava Domov Letokruhy, příspěvková organizace Bc. Kamila Molková Bc. Vladimíra Svobodníková, DIS. - Poskytovaná sociální služba: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství Charakteristika uživatelů (pro koho je služba poskytována): osoby ve věku 65 a více let s demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Provozní doba: celoroční nepřetržitý provoz Čas styku s veřejností: denně Kapacita služeb: 45 lůžek z toho pokoje jednolůžkové 6, jednolůžkový nadstandard 1 dvoulůžkové 1, třílůžkové 12 Bezbariérovost služeb: zařízení je bezbariérově upraveno Možnosti a podmínky pro využívání služeb: žádost se podává ředitelce nebo sociální pracovnici Domova Letokruhy Budišov Ceny služeb: pokoje na den celkem za měsíc jednolůžkový nadstandard 295,-Kč 8.973,-Kč jednolůžkové 270,-Kč 8.212,-Kč dvoulůžkové 255,-Kč 7.756,- Kč třílůžkový 240,-Kč 7.300,-Kč V případě, že klient pobírá příspěvek na péči, je příspěvek součástí úhrady. 11

13 Dům s pečovatelskou službou, Vítkov Bezručova 620 Informace podává: Telefon: Provozovatel: Bezručova 620, Vítkov MěÚ Vítkov, odbor sociálních věcí náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (odbor sociálních věcí) Město Vítkov Správa bytového fondu města Vítkova Poskytovaná sociální služba: pečovatelskou službu poskytuje Charita Odry Charakteristika uživatelů (pro koho je služba poskytována): byty jsou určeny pro zdravotně postižené občany, poživatele starobního nebo plně invalidního důchodu, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby Kapacita služeb: 6 bytů 1+1 a 1 byt 1+kk Bezbariérovost služeb: jeden z bytů je bezbariérově upraven Možnosti a podmínky pro využívání služeb: Žádost o přidělení bytu se podává Městskému úřadu Vítkov, odboru sociálních věcí za následujících podmínek: byty jsou určeny pro občany trvale bydlící ve Vítkově a jeho místních částech, žádost mohou podat zdravotně postižení občané, poživatelé starobního a plně invalidního důchodu, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby, pokud jim potřebnou péči nemohou pravidelně poskytnout rodinní příslušníci byty v domě s pečovatelskou službou jsou určeny pouze pro osoby, kterým byly jmenovitě přiděleny a na další osoby se nepřevádějí Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou předkládá Radě města Vítkova odbor sociálních věcí. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy vydává Správě bytového fondu Města Vítkova odbor sociálních věcí na základě rozhodnutí Rady města Vítkova. Kritéria pro přidělení bytu: vyjádření lékaře o zdravotním stavu a potřebě pečovatelské služby posouzení sociálních poměrů žadatele odborem sociálních věcí o výjimkách z těchto ustanovení rozhoduje Rada města Vítkova Smlouvu o nájmu a úhradě za užívání bytu uzavře žadatel, kterému byl byt jmenovitě přidělen, se Správou bytového fondu ve Vítkově. Ceny služeb: pečovatelské služba poskytovaná Charitou Odry se řídí podle ceníku (viz údaje o Charitě Odry) 12

14 Dům s pečovatelskou službou, Vítkov Lidická 608 Lidická 608, Vítkov Informace podává: MěÚ Vítkov, odbor sociálních věcí náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov Telefon: (odbor sociálních věcí) Provozovatel: Město Vítkov Správa bytového fondu města Vítkova Poskytovaná sociální služba: pečovatelskou službu poskytuje Charita Odry Charakteristika uživatelů (pro koho je služba poskytována): byty jsou určeny pro zdravotně postižené občany, poživatele starobního nebo plně invalidního důchodu, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby Kapacita služeb - počet míst: 5 bytů 1+1, 2 byty 2+1 Bezbariérovost služeb: jeden z bytů je bezbariérově upraven Možnosti a podmínky pro využívání služeb: žádost o přidělení bytu se podává Městskému úřadu Vítkov, odboru sociálních věcí za následujících podmínek: byty jsou určeny pro občany trvale bydlící ve Vítkově a jeho místních částech žádost mohou podat zdravotně postižení občané, poživatelé starobního a plně invalidního důchodu, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby, pokud jim potřebnou péči nemohou pravidelně poskytnout rodinní příslušníci byty v domě s pečovatelskou službou jsou určeny pouze pro osoby, kterým byly jmenovitě přiděleny a na další osoby se nepřevádějí Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou předkládá Radě města Vítkova odbor sociálních věcí. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy vydává Správě bytového fondu Města Vítkova odbor sociálních věcí na základě rozhodnutí Rady města Vítkova. Kritéria pro přidělení bytu: vyjádření lékaře o zdravotním stavu a potřebě pečovatelské služby posouzení sociálních poměrů žadatele odborem sociálních věcí o výjimkách z těchto ustanovení rozhoduje Rada města Vítkova Smlouvu o nájmu a úhradě za užívání bytu uzavře žadatel, kterému byl byt jmenovitě přidělen, se Správou bytového fondu ve Vítkově. Ceny služeb: pečovatelská služba poskytovaná Charitou Odry se řídí podle ceníku (viz údaje Charitě Odry) 13

15 Dům pro seniory, Vítkov Bezručova 619 Informace podává: Telefon: Bezručova 619, Vítkov MěÚ Vítkov, odbor sociálních věcí náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov (odbor sociálních věcí) Zřizovatel a majitel domu: Město Vítkov Provozovatel: Správa bytového fondu města Vítkova Poskytovaná sociální služba: jedná se o samostatné bytové jednotky ve vlastnictví města Vítkova Charakteristika uživatelů (pro koho je služba poskytována): byty jsou určeny pro poživatele starobního nebo plně invalidního důchodu Kapacita služeb - počet míst: 6 bytů 1+kk, 3 byty 1+1, 1 byt 2+1 Bezbariérovost služeb: byty nejsou bezbariérově upraveny Možnosti a podmínky pro využívání služeb: žádost o přidělení bytu se podává Městskému úřadu Vítkov - odboru sociálních věcí, za následujících podmínek: byty jsou určeny pro občany trvale bydlící ve Vítkově a jeho místních částech žádost mohou podat občané, poživatelé starobního a plně invalidního důchodu, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést samostatný život ve vhodných podmínkách byty v domě pro seniory jsou určeny pouze pro osoby, kterým byly jmenovitě přiděleny a na další osoby se nepřevádějí Návrh na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou předkládá Radě města Vítkova odbor sociálních věcí. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy vydává Správě bytového fondu Města Vítkova odbor sociálních věcí na základě rozhodnutí Rady města Vítkova. Kritéria pro přidělení bytu: posouzení naléhavosti bytové potřeby žadatele posouzení sociálních poměrů žadatele o výjimkách z těchto ustanovení rozhoduje Rada města Vítkova Smlouvu o nájmu a úhradě za užívání bytu uzavře žadatel, kterému byl byt jmenovitě přidělen, se Správou bytového fondu Města Vítkova. 14

16 Dům s pečovatelskou službou, Budišov n. Budišovkou Pivovarská 317 Pivovarská 317, Budišov nad Budišovkou Telefon: Informace podává: Městský úřad Budišov nad Budišovkou, Jana Skalková Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou Telefon: , Provozovatel: Město Budišov nad Budišovkou Město Budišov nad Budišovkou, správa bytového fondu Poskytovaná sociální služba: jedná se o samostatné bytové jednotky ve vlastnictví města Budišova nad Budišovkou - pečovatelskou službu poskytuje Charita Odry Charakteristika uživatelů (pro koho je služba poskytována): byty jsou určeny pro zdravotně postižené občany, poživatele starobního nebo plně invalidního důchodu, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby Kapacita služeb: 15 bytů 1+1 Bezbariérovost služeb: byty nejsou bezbariérově upraveny Možnosti a podmínky pro využívání služeb: žádost o přidělení bytu se podává Městskému úřadu Budišov nad Budišovkou za následujících podmínek: byty jsou určeny pro občany trvale bydlící v Budišově nad Budišovkou a jeho místních částech žádost mohou podat zdravotně postižení občané, poživatelé starobního a plně invalidního důchodu, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby, pokud jim potřebnou péči nemohou pravidelně poskytnout rodinní příslušníci byty v domě s pečovatelskou službou jsou určeny pouze pro osoby, kterým byly jmenovitě přiděleny a na další osoby se nepřevádějí přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou je realizováno na základě doporučení Komise pro hospodaření s byty města a rozhodnutí Rady města Budišova nad Budišovkou Kritéria pro přidělení bytu: vyjádření lékaře o zdravotním stavu a potřebě pečovatelské služby posouzení sociálních poměrů žadatele o přidělení bytu rozhoduje Rada města Budišova nad Budišovkou na základě doporučení Komise hospodaření s byty. Smlouvu o nájmu a úhradě za užívání bytu uzavře žadatel s Městským úřadem Budišov nad Budišovkou, odborem bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování Pečovatelská služba poskytovaná Charitou Odry se řídí podle ceníku (viz údaje o Charitě Odry). 15

17 Dům s pečovatelskou službou, Budišov nad Budišovkou Mlýnská 124 Mlýnská 124, Budišov nad Budišovkou Informace podává: Městský úřad Budišov nad Budišovkou Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou Telefon: , Provozovatel: Město Budišov nad Budišovkou Město Budišov nad Budišovkou Poskytovaná sociální služba: jedná se o samostatné bytové jednotky ve vlastnictví města Budišova nad Budišovkou - pečovatelskou službu poskytuje Charita Odry. Charakteristika uživatelů (pro koho je služba poskytována): byty jsou určeny pro zdravotně postižené občany, poživatele starobního nebo plně invalidního důchodu, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby Kapacita služeb: 3 byty 2+1 a 1 byt 3+1 Bezbariérovost služeb: všechny byty jsou bezbarierové Možnosti a podmínky pro využívání služeb: žádost o přidělení bytu se podává Městskému úřadu Budišov nad Budišovkou za následujících podmínek: byty jsou určeny pro občany trvale bydlící v Budišově nad Budišovkou a jeho místních částech žádost mohou podat zdravotně postižení občané, poživatelé starobního a plně invalidního důchodu, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby, pokud jim potřebnou péči nemohou pravidelně poskytnout rodinní příslušníci byty v domě s pečovatelskou službou jsou určeny pouze pro osoby, kterým byly jmenovitě přiděleny a na další osoby se nepřevádějí přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou je realizováno na základě doporučení Komise pro hospodaření s byty města a rozhodnutí Rady města Budišova nad Budišovkou Kritéria pro přidělení bytu: vyjádření lékaře o zdravotním stavu a potřebě pečovatelské služby posouzení sociálních poměrů žadatele o přidělení bytu rozhoduje Rada města Budišova nad Budišovkou na základě doporučení Komise hospodaření s byty. Smlouvu o nájmu a úhradě za užívání bytu uzavře žadatel s Městským úřadem Budišov nad Budišovkou, odborem bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování Pečovatelská služba poskytovaná Charitou Odry se řídí podle ceníku (viz údaje o Charitě Odry). 16

18 Dům s pečovatelskou službou Melč-Mokřinky Vítkov, Mokřinky 44 E Informace podává: Obecní úřad Melč, starosta Martin Urbanský Melč 6 Telefon: , -222, -004, Provozovatel: Obec Melč Obecní úřad Melč Poskytovaná sociální služba: jedná se o samostatné bytové jednotky ve vlastnictví obce Melč. V domě s pečovatelskou službou je poskytována pečovatelská služba. Charakteristika uživatelů (pro koho je služba poskytována): byty jsou určeny pro zdravotně postižené občany, poživatele starobního nebo plně invalidního důchodu, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby Kapacita služeb: 19 bytů 1+kk (velikosti cca 32 m 2 ) Bezbariérovost služeb: všechny byty jsou bezbariérově upraveny Možnosti a podmínky pro využívání služeb: žádost o přidělení bytu se podává Obecnímu úřadu Melč, za následujících podmínek: byty jsou určeny pro občany ČR z kteréhokoliv místa ČR žádost mohou podat zdravotně postižení občané, poživatelé starobního nebo plně invalidního důchodu, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby, pokud jim potřebnou péči nemohou pravidelně poskytnout rodinní příslušníci byty v domě s pečovatelskou službou jsou určeny pouze pro osoby, kterým byly jmenovitě přiděleny a na další osoby se nepřevádějí Kritéria pro přidělení bytu: vyjádření lékaře o zdravotním stavu a potřebě pečovatelské služby posouzení sociálních poměrů žadatele o přidělení bytu rozhoduje starosta obce Melč smlouvu o nájmu a úhradě za užívání bytu uzavře žadatel, kterému byl byt jmenovitě přidělen, s obcí Melč 17

19 Fakultní nemocnice Ostrava, léčebna dlouhodobě nemocných Vítkov Klokočov Vítkov Klokočov 60 Telefon: ústředna Fakultní nemocnice Ostrava Primář: MUDr. Milan Stolička, Vrchní sestra: Jana Klementová, Zdravotně sociální pracovnice: Bc. Zdeňka Poláčková, DiS., Přijímací kancelář: Irena Gašpariková, Pracovní doba: nepřetržitá Návštěvy: Poskytovaná služba: následná léčebná, rehabilitační, ošetřovatelská a paliativní péče Lůžka sociální péče: Vítkov - Klokočov 60 Telefon: ústředna, zdravotně sociální pracovnice -pro-zadatele-o-umisteni-na-socialni-luzko Fakultní nemocnice Ostrava Zdravotně sociální pracovnice: Bc. Zdeňka Poláčková, DiS., Poskytovaná sociální služba: Pobytová sociální služba ve zdravotnickém zařízení pro osoby starší 60 let, které jsou propuštěny ze zdravotnického zařízení, tzn. nevyžadují již ústavní zdravotní péči, ale mohou žít v domácím prostředí jen za předpokladu pomoci jiné osoby nebo s pomocí sociálních služeb a tuto pomoc nelze přechodně zajistit - jedná se o přechodný pobyt na maximálně 6 měsíců. Charakteristika uživatelů: (pro koho je služba poskytována): dospělé osoby starší 60 let s chronickými onemocněními, se zdravotním postižením, s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji, které jsou propuštěny ze zdravotnického zařízení a nevyžadují již ústavní zdravotní péči, ale z důvodů nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se snížením soběstačnosti v základních denních činnostech vyžadují dlouhodobou a trvalou pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nelze zajistit jiným způsobem Provozní doba: celoroční nepřetržitý provoz Návštěvy Kapacita služeb - počet míst: 10 lůžek 18

20 Ceny služeb: Výše úhrady za ubytování činí 200 Kč denně a za stravování 170 Kč denně. Dále je uživatel povinen za poskytování péče zaplatit částku ve výši přiznaného příspěvku na péči za kalendářní měsíc. Pokud tento příspěvek dosud nebyl přiznán, je možno zájemce na lůžko přijmout a příspěvek mu bude vyúčtován zpětně po jeho přiznání. Bezbariérovost služeb: vstup je bezbariérově řešen Charita Odry Hranická 162/36, Odry Telefon: Zřizovatel a provozovatel: Církev Římsko-katolická, Biskup ostravsko-opavský Organizační forma: Evidovaná právnická osoba (církevní organizace) Ředitel organizace: Petr Kučerka, mobil Vedoucí sociálního úseku: Jindřiška Stuhlová, mobil Charita Odry Středisko Vítkov - pečovatelská služba Lidická 606, Vítkov Telefon: , pečovatelky , Poskytovaná sociální služba: pečovatelská služba v celém rozsahu podle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách půjčování kompenzačních pomůcek (telefon , vedoucí ) Charakteristika uživatelů (pro koho je služba poskytována): osoby od 15 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení Provozní doba: Čas styku s veřejností: Kapacita služeb: v ostatní dobu dle individuální dohody a potřebnosti osobně na pobočce - dle předešlé telefonické domluvy, telefonicky, písemně, em, nebo přes webové stránky navyšování kapacity probíhá průběžně dle potřeb občanů Bezbariérovost služeb: služby jsou poskytovány v domácnostech klientů Možnosti a podmínky pro využívání služeb: Pečovatelskou službu poskytuje Charita Odry ve Vítkově a v jeho místních částech na základě Smlouvy o poskytování činností a úkonů pečovatelské služby. K zajištění pečovatelské služby stačí 19

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI OBSAH: strana 1. SENIOŘI Městský klub seniorů Karviná-Hranice 4 Klub seniorů Karviná-Ráj, Borovského 5 Klub seniorů Karviná-Ráj, U Lesa 6 Klub seniorů Karviná-Ráj, V Aleji 7 Klub seniorů Karviná-Staré

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více