Asociace trenérů a konzultantů managementu Údolní 5, Brno, Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asociace trenérů a konzultantů managementu Údolní 5, 602 00 Brno, Česká republika"

Transkript

1 Asociace trenérů a konzultantů managementu Údolní 5, Brno, Česká republika

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Ukázky z materiálů pro trenéry a konzultanty Zvládání konfliktů: Střety názorů jsou běžným a přirozeným důsledkem rozmanitosti lidí v týmu. V dobrém týmu neznamenají ani tak hrozbu, jako velkou příležitost ke zlepšování výkonnosti týmu a posilování vztahů v týmu. Máloco pomůže lépe než úspěšné řešení zdánlivě neřešitelného sporu, se kterými jsou obě strany vnitřně spokojené. Přitom i tady stačí mnohdy jen základní dovednosti: respekt k rozdílnému stanovisku, pochopení postojů druhé strany, schopnost přejít od vyjadřování postojů ( Prostě tu bude pořádek!) k zájmům (Nemůžeme si dovolit pokutu za nepořádek. ) a schopnost nevnímat podstatu konfliktu v osobě toho druhého, ale ve věcném problému, který je třeba řešit, a konečně schopnost hledat oboustranně přijatelné řešení. Řešení a rozhodování: Tým spočívá na sdílení poslání, nikoliv nutně na společném rozhodování a sílené zodpovědnosti. Jsou týmy. které přímo volají po direktivním řízení (hasiči). Týmy mají svobodu volby i v případě způsobu rozhodování. Základem je společné rozhodování, ale pokud to situace vyžaduje (a členové to přijímají nebo se na tom sami dohodli), nevylučuje se s představou týmu ani rozhodování autoritativní. Pro tým je výhodné naučit se určitým zásadám a technikám společného rozhodování (například dosahování konsensu nebo vytváření podmínek pro hlasování). Vedoucí týmu (a nejlépe i členové) by samozřejmě měl mít navíc i základní dovednosti z oblasti řízení. Vedení. Dobře řídit znamená dělat věci dobře, kdežto dobře vést znamená dělat dobré věci. U vedení se tedy kruh uzavírá, protože odpověď na otázku, zda tým dělá správné věci, souvisí s posláním. Týmy ve firmách se zpravidla s otázkami vedení setkávají spíše zprostředkovaně, ovšem k dobrému vedení patří, aby každý zaměstnanec byl se strategickými rozhodnutími a jejich důvody informován. Moderní public realtion se již nezabývají jen schopnostmi prodávat vlastní firmu na vnějším trhu, ale běžně se věnují i otázkám působení dovnitř firmy, k vlastní vnitřní veřejnosti. Také zde je třeba mít kvalitní jméno (image) stejně jako venku. I když pro vedení existuje řada užitečných dovedností a technik (například strategické plánování), klíčovým faktorem je tu dobrá intuice. Cíle týmu SMART (Specific, measurable, agreed, realistic, trackable ). Specifické. Měřitelné. Akceptované. Reálné. Sledovatelné.

34 Hledání cesty tímto materiálem V prvé a druhé části najdete řadu symbolů a ikon vytvořených tak, abyste mohli intuitivně a bez potíží používat tento materiál. Tyto symboly byly vytvořeny jako snadno pochopitelná vodítka proto, aby jste věděli jaké vybavení a prostředky budete potřebovat pro každou aktivitu a jakou úlohu budou mít pro dosažení cíle semináře. Aktivity mohou vyžadovat také využití ostatních potřeb a jiných částí tohoto materiálu (např. jako materiály pro zpětný projektor). Tyto mají vždycky své vlastní symboly a jsou na ně pro použítí odkazy. Toto jsou symboly s nimiž se budete setkávat: Flip chart Když budete potřebovat flip chart a fixy, pro každého školitele skupiny. Čas Přestávka Video Cíl Doba trvání aktivity Doporučená přestávka Užití videa pro posílení výuky nebo navození debaty či diskuse Cíl podpořený aktivitou Blue tack Některá cvičení vyžadují od delegátů, aby ukázali výsledky práce jejich skupiny při nějaké aktivitě. Obvykle bývá zpětná vazba formulována na tabuli, pro snadnější zpětnou vazbu mohou být vystaveny na zdi. Tým Jednotlivec Skupinová cvičení Individuální cvičení Handout Pomůcky pro delegáty z části 3 tohoto materiálu OHP (meotar) část 4 Když potřebujete použít zpětný projektor, odkaz na Mortar Board Vstup lektora Dovednost komunikace Tip Když je pokyn pro pomoc školiteli obsažen v textu 2

35 Modul č. 8 - Ztraceni v moři Soudržnost Soudržnost je překonávání individuálních rozdílů a motivů pocitem společné identity. Instrumentální soudržnost. Udržuj tým relativně malý. Usiluj o pozitivní image týmu - tím zvýšíš status a prestiž členství v týmu. Povzbuzuj vzájemnou interakci a spolupráci. Vyzdvihuj společné rysy a společné zájmy členů. Poukazuj na ohrožení z prostředí - konkurence. Sociálně-emocionální soudržnost. Pravidelně aktualizuj a vysvětluj cíle týmu. Dej každému členu týmu důležitou část úkolu. Zapoj každého člena týmu do práce na dosažení cíle. Sleduj a spravedlivě oceňuj příspěvek každého člena. Často připomínej členům, že se vzájemně potřebují, chtějí-li dosáhnout společného cíle. Symptomy skupinového myšlení Nevyhnutelnost. Racionalizace. Morálka. Stereotypy. Tlak. Autocenzura. Jednomyslnost. Vedoucí mínění. 5

36 Modul č. 8 - Úvod Budování týmu - obsah programu Čas Činnos t Te orie Me toda Pomůcky 7.00 příprava učebny 8.00 zahájení výklad organizace dohoda trenéra s cíle a obs ah účas tníky flipchart předs tavení účas tníků a trenérů předs tavování po dvojicích 8.50 Přes távka 9.00 Ice breaking význam uvolnění bariér m íček papír, kulička 9.15 Charakteris tika tým u, rozdíl m ezi tým em a s kupinou, výs ledky znaky tým u výklad, dis kus e průs vitky 9.30 Hra ztraceni v m oři výs ledky tým u vers us jednotlivec hra + dis kus e hra vč. výs ledků Přes távka Budování tým u etapy vývoje tým u výklad průs vitky Vedení tým u s tyly vedení tým u výklad + hra udělejte řadu průs vitky Přes távka na oběd R ole v tým u druhy, význam výklad průs vitky Budování dokonalého tým u - video s polupráce video, dis kus e video Přes távka Určení tým ových rolí s ebepoznání tes t Belbin tes t Přes távka Jak m ne vidí os tatní s ebepoznání tes t, dis kus e tes t - trojúhel. 3

37 Modul č. 1 - Zvládání konfliktu - Dotazník konfliktů T. Kilmanna Návod Dotazník konfliktů Thomase Kilmanna Zvažte situace, ve kterých se vaše přání liší od přání ostatních. Jak obvykle na takové situace reagujete? Na následujících stranách je několik dvojic výroků, které popisují možné reakce. Zakroužkujte, prosím, u každé dvojice A nebo B, tu možnost, která je pro vaše chování nejvíce typická. V mnoha případech nebude pro vaše chování typický ani jeden z těchto výroků, vyberte pak, prosím, tu možnost, kterou byste pravděpodobně realizovali. 1. A) Někdy nechám zodpovědnost za řešení daného problému na ostatních. B) Spíše, než bych vyjednával o věcech, o kterých panuje nesouhlas, snažím se zdůraznit věci, na kterých se shodneme. 2. A) Snažím se hledat kompromisní řešení B) Snažím se vyřešit všechny problémy, svoje i toho druhého. 3. A) Obvykle své cíle sleduji důsledně. B) Snažil bych se, aby se pocity toho druhého zklidnily a náš vztah zůstal zachován. 4. A) Snažím se najít kompromisní řešení B) Někdy obětuji svá přání, aby bylo možno realizovat přání toho druhého. 5. A) Při hledání nějakého společného řešení se neustále obracím na ostatní. B) Dělám vše, co je nezbytné, abych se zbavil neužitečné nervozity. 6. A) Snažím se vyhnout nepříjemnostem, které by se týkaly mě. B) Snažím se vyhrát. 1

38 Modul č. 8 - Úvod Cíl modulu: Seznámit účastníky se zásadami týmové práce, naučit je procesu budování týmu a jeho řízení, stejně jako praktickým dovednostem potřebným pro vlastní týmovou práci. Budování týmu - vzdělávací program pro rozvoj týmové práce Obsah charakteristika týmu proces budování a vedení týmu poznání vlastní role i role ostatních v týmu komunikace a vztahy v týmu praktický nácvik získaných dovedností formou manažerských her Forma a pomůcky Výklad, procvičování, testování, simulace, práce v týmech, řešení praktických situací z pracovišť účastníků. Učební texty, dotazníky, případové studie, videofilmy. Lektoři Účastníci programu trénink trenérů sponzorovaného britským Know-how fondem. Místo, délka konání a počet účastníků Učebna dle výběru účastníků, nebo přímo ve firmě, délka - 1 den, počet účast. - max 16. 1

39 Modul č. 1 - Komunikace jako proces T Cíl modulu: Na konci modulu budou účastníci umět popsat klíčové komponenty komunikačního procesu Cvičení č. 1 Pozn. Jedna polovina účastníků opustí místnost, druhá polovina obdrží tvary. Vytvoří se dvě řady židlí, 1/2m od sebe, zády k sobě. První skupina se posadí do jedné řady vedle sebe. Musíte vysvětlit partnerovi, jak má uspořádat díly do konečného tvaru, ale nesmíte sdělit partnerovi přesně o jaký konečný tvar jde! Pozvěte druhou polovinu účastníků zpět do místnosti, aby se posadili zády k první, rozdejte roztřižené tvary. "Sdělte partnerovi nechat dvojice komunikovat rozumnou dobu. Pozn.: Některým dvojicím bude cvičení trvat déle, po skončení rychlejších dvojic dohlédněte na to, aby pokračující dvojice neviděly na tvar souseda, který již složil tvar. Otázky Kontrolní otázky po cvičení: Co ovlivnilo proces komunikace kladně? Co Vám pomohlo? Co ovlivnilo proces komunikace záporně? Co ztížilo proces? Co Vám chybělo? Co jste udělali ihned po startu? Co jste si uvědomili na základě tohoto cvičení? A co zpětná vazba? 1

40 MODUL č. 2 POMÁHÁME LIDEM UČIT SE Úvod Vytvořte příležitost k učení, zdroje a poskytněte podporu. Získejte a rozdělte zdroje pro zamýšlený trénink a plány irozvoje. Poskytněte jednotlivcům i skupinám takové možnosti a podporu, aby ii ii ii imohli dosáhnout svých cílů. Cíle tréninku Na konci tohoto modulu budete schopni: aplikovat principy učení na typickou tréninkovou situaci, popsat role, které může trenér na sebe vzít, vypsat cíle pomocí behavioristických pojmů, naplánovat a provést konzultaci, naplánovat a realizovat ukázku tréninku, navrhnout a připravit vizuální pomůcky, naplánovat a vést diskusi, naplánovat a facilitovat učení prostřednictvím skupinového cvičení, poskytovat účastníkům zpětnou vazbu, vyhodnotit vlastní výkon.

41 Auditivní pomůcky (Audio Aids) Pomůcky komunikace, které se používají u řízeného učení a využívají sluch - např. gramofony, magnetofony a rádia. Audiovizuální pomůcky (Audio-visual Aids) Pomůcky pro komunikaci, které využívají sluch i zrak. Patří k nim řada elektromechanických systémů, jako je zvukový film a filmové smyčky, vysílání a uzavřený televizní okruh a video nahrávky. Základní trénink (Basic Training) První stupeň učebního procesu pro daný úkol, pracovní místo, zaměstnání nebo skupinu zaměstnání zaměřený na rozvoj základních postojů/vědomostí/vzorů chování určitých dovedností daných specifikovaným standardem. Může být zajišťován v tréninkových střediscích, technických školách nebo při speciálním tréninku, v rámci seminářů nebo tréninkových útvarů v organizaci. V některých případech to možná bude muset být ve výrobní situaci. Primární je však učení, nikoliv výroba. Behaviorální cíle (Behavioural Objectives) Jednoznačný výrok o tom: co se od účastníka očekává, že bude schopen dělat po získání učební iiiiiizkušenosti, v jakém zařízení a za jakých omezení je možné dosáhnout stanoveného iiiiiicíle, jaká je úroveň výkonu z pohledu času, přesnosti a úplnosti daného iiiiiiúkolu. Vědy o chování (Behavioural Science) Jsou to ty akademické disciplíny, jejichž polem působnosti je zkoumání reakce organismů na zkušenost. Týkají se psychologie, sociologie a antropologie, i když se stále více zabývají chováním i jiné disciplíny jako ekonomika a ekologie. Dnes se běžně mluví o vědách o chování jako celku.

42 REALIZAČNÍ POMŮCKY Trenéři i další lidé participující na tréninku jsou v nebezpečí, že se budou dívat na trénink spíše z hlediska učebního procesu než z hlediska výkonnostního výstupu. Dnes je tendence k hodnocení podle výkonu na pracovišti a podle kompetence. Nicméně stále ještě převládá postoj spojovat si trénink spíše s kurzem než se zlepšením výkonu. Realizační pomůcky poskytují prostředky pro splnění úkolu nebo řešení problému a nabízejí alternativní vyřešení návrhu. Podívejme se teď na situaci, ve které se pravděpodobně vyskytnou problémy: Představte si, že jste si přinesli domů nový videorekordér. Po rozbalení jej musíte zapojit na televizi a naučit se jej ovládat. Takový typ situace se často vyskytuje doma i v práci. Jde o problém výkonu. Možná namítnete, že nejde o skutečný problém. Můžete se poradit s manuálem nebo návodem k používání, který poskytuje výrobce. Máte pravdu. Poté, co vám je řečeno, jak videorekordér ovládat, a po několika pokusech a chybách tento úkol zvládnete. Představte si ale, že byste mu neměli manuál, ani nikoho, kdy by vám pomohl. Lidé se často potřebují něco naučit. Může to být něco fyzického, jako ovládání videorekordéru, nebo proces spojený s rozhodováním. Často mohou být tyto problémy vyřešeny poskytnutím realizačních pomůcek, jako je manuál pro videorekordér. Je důležité, abychom si uvědomili hodnotu užívání takových pomůcek, které lidem pomáhají řešit problémy s výkonem, v kontextu systematického tréninku. Výrobci si dobře uvědomují, jak je důležité zákazníkům pomáhat, a s různou mírou úspěchu poskytují pomůcky ve formě manuálu, instruktážních panelů nebo pomocných obrazovek. Stejný přístup můžeme uplatnit při řešení mnoha výkonnostních problémů organizace, kde poskytnutí pomůcek může účastníka podpořit při splnění úkolu, aniž by se musel uchýlit k formálnímu učení. Povšimněte si, že důraz je zde na výstupu, ne na tom, jak jej dosáhneme. V příštích několika letech se kvalifikace založená na kompetenci stane významným faktorem při navrhování tréninkových kurzů. Důraz se posune od otázek typu Prošli jste tréninkem? k pokynu Prokažte svou kompetenci.

43 Tato kompetence může být demonstrována nebo založena na používaných realizačních pomůckách. Takže v případě nastavení videorekordéru můžete prokázat svou kompetenci jeho nastavením. A kdybyste byli dotázáni, zda jste prošli tréninkem, mohli byste říci: Ano, prostřednictvím realizační pomůcky. A mohli byste to prokázat. Diagram 1 ilustruje, jak mohou realizační pomůcky přispět k tréninku. Použili jsme další domácí situace, abychom znázornili, jak mohou realizační pomůcky nahradit nebo doplnit tradičnější přístupy k tréninku. Diagram 1 Ilustrace ukazuje mezeru ve výkonnosti mezi standardem vyžadovaným pro vlastní úkol a člověkem, který má úkol splnit. Jsou uváděny dvě možnosti pro překlenutí této metody. Jednou z možností je poskytnutí formálního tréninku, druhou je poskytnutí realizační pomůcky. V praxi můžeme navrhnout učební událost, která využije obou možností. Realizační pomůcky jsou často používány pro doplnění tréninku, tam mohou poskytovat dodatečné informace a podporu standardu výkonu, který by jinak přesahoval schopnosti účastníka. Příklad realizační pomůcky, kterou možná znáte, je návod doprovázející výrobky typu Udělej si sám. Úkol smontovat nábytek, který je dodán v krabici, lze provést, pokud máte realizační pomůcku a základní fyzické dovednosti pro manipulaci s nástroji. Návod, realizační pomůcka, vám poskytuje informace o postupu a hlavních krocích vedoucích k uspokojivému sestavení nábytku. Ke sledování návodu jsou nutné i mentální dovednosti. Jestliže minimální základní dovednosti nemáte, pak byste potřebovali nějakou formu dodatečného tréninku v dovednostech.

44 Očekává se, že počáteční rychlost výkonu bude mnohem nižší než rychlost výkonu zkušeného operátora. Opakování výkonu s využitím pomůcek umožní dané osobě výkon zrychlit a možná i pracovat bez pomůcky. Tento poslední bod je důležitý, protože u některých výkonů trénink předpokládá trvalé užívání pomůcky. Příkladem může být kontrolní seznam, který si pilot prochází před letem.

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Metodický manuál kurzu

Metodický manuál kurzu Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu Obsah Obsah... 1 Informace o projektu... 3 1. Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Klapkova 2 182 00 Praha 8 Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz Učitelům, kteří usilují o aktivní přístup k vyučování a žákům

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více