Chystá se další etapa zádlažby města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chystá se další etapa zádlažby města"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 12 / 2008 :: vychází prosinec 2008 neprodejné Chystá se další etapa zádlažby města Dne 3. září 2008 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k financování projekt I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora. Celkové výdaje projektu jsou ,77 Kč z toho výše dotace činí ,68 Kč, t.j. 92,5 %. Cílem projektu je pokračování rekonstrukce komunikací a veřejných ploch v historickém jádru města, které je od roku 1995 díky své jedinečné historické a kulturní hodnotě zapsáno na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Rekonstrukce se týká nejen samotných místních komunikací (Barborská, Dačického nám., Jakubská, Komenského nám., Mincířská, Rakova, Rejskovo nám., Ruthardská, Vysokostelská, Havlíčkovo nám. Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze ZM na straně 4 ZŠ Kamenná stezka na straně 5 Pracovní skupina Senioři na straně 6 Andrej Németh na straně 7 Svátek sv. Barbory na straně 8 Peníze na sport - Žižkova brána, U Vlašského dvora, U sv. Jakuba, Andělská, Jiřího z Poděbrad, Kollárova, Libušina, Lierova, Na Sioně, Šultysova, Václavské nám., Vladislavova, Klabalova, část ul. Radnická, část Annenské nám.), ale i veřejných ploch, náměstí, včetně parků a veřejné zeleně, informačního systému, prvků městského mobiliáře a osvětlení. Výsledkem projektu bude m 2 rekonstruovaných ploch historického jádra města. Provedením rekonstrukce dojde nejen k úspoře nákladů na nezbytné opravy a každoroční údržbu zmíněných komunikací, ale i ke zlepšení života našich obyvatel, zatraktivnění města pro návštěvníky, zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a následně k tvorbě nových pracovních příležitostí díky rozvoji malého a středního podnikání v dané revitalizované lokalitě. Významným hlediskem je oživení celého městského centra. V nejbližší době nás čeká podpis smlouvy s poskytovatelem dotace a výběr zhotovitele stavby. Projekt bude zrealizován do poloviny roku V návaznosti na výše uvedený projekt se připravuje další etapa zádlažby historického jádra, (tzv. V. etapa ): nám. Národního odboje, Smíškova, Barborská - část, Pod Barborou, Pod Hrádkem, Za Barborou, chodník podél Vrchlice, chodníky Kremnická, včetně sadových úprav v parcích na náměstí Národního odboje a u chrámu sv. Barbory. V letošním roce byla dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení; podání žádosti o dotaci na financování této etapy, je plánováno předběžně na jaro (květen) Realizaci těchto projektů bude vzápětí doprovázet i naplňování Dopravního generelu centrální zóny města. Základní ideou je, aby automobily přijížděly do města z kopce dolů, doprava se zjednodušila a zklidnila, a aby se nám automobily zdržovaly v centru města co nejméně. Věřím, že všichni Kutnohořané i všichni návštěvníci budou mít dostatek pochopení a trpělivosti při tak rozsáhlé akci. Vím, že bude doprovázena mnoha omezeními, jak v přístupu k obchodům, tak jejich zásobování. Lidé, kteří v daných lokalitách bydlí na tom nebudou o mnoho lépe, ale věřte, že uděláme vše pro to, aby celá stavba proběhla co nejrychleji a pokud možno s co nejmenšími negativními dopady na své okolí. Všichni dotčení majitelé nemovitostí budou v nejbližší době osloveni úřadem města a vyzváni ke spolupráci v konkrétních záležitostech, a to zejména v otázkách vodovodních, kanalizačních, plynových aj. přípojek. Ivo Šalátek starosta pokračovaní na str. 2

2 Zprávy z rady města Dne 14. října 2008 se v Rytířském sále Vlašského dvora konalo další zasedání rady města. Na začátku byly projednávány záležitosti z kanceláře tajemníka. Rada vzala na vědomí zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy z Dále schválila zahájení spolupráce s německým městem Worms na základě žádosti Středočeského kraje a realizaci propagačního materiálu s leteckým snímkem Kutné Hory. Vzhledem k tomu, že se doposud neosvědčilo v Německu kontaktovat nová partnerská města vlastními silami, doporučila rada Zastupitelstvu města Kutná Hora navýšit v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2009 prostředky na mezinárodní spolupráci nad hranici stanovenou schváleným rozpočtovým výhledem. Ekonomický odbor V ekonomické oblasti Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení kabelu veřejného osvětlení na pozemku v majetku Středočeského kraje ve prospěch města Kutná Hora pro rozšíření sítě veřejného osvětlení Nad lesem, Kutná Hora, dolní Žižkov. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.700,- Kč. Majetkový odbor Z majetkového odboru bylo tradičně zpracováno několik návrhů na přidělení bytu, pronájmu pozemků apod. Dále Rada města Kutná Hora vzala na vědomí informativní zprávu k ukončeným nájemním smlouvám na pronájem bytových jednotek za období od do Na základě podnětu tajemníka MěÚ k eliminaci množství materiálů projednávaných v radě města byl předložen návrh na usnesení, který pověřuje odbor správy majetku k rozhodování o prodloužení nájemních smluv u bytových jednotek v majetku Města Kutná Hora, pokud budou uhrazeny veškeré platby s tím, že je oprávněna vyhradit si právo rozhodování v konkrétních případech. Pokud dojde ze strany nájemníka k porušení nájemní smlouvy, ať již z důvodu neplacení nebo důvodu jiného, bude o prodloužení či neprodloužení nájemní smlouvy rozhodovat rada města. Rada dále souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve II. patře domu č. p. 377, Palackého nám. mezi Městem Kutná Hora a Dětství bez úrazů, o. p. s na dobu určitou dne od 9.30 hod. do hod. za účelem pořádání semináře Úraz není náhoda. Dále také souhlasila s uzavřením předloženého dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi Oblastní charitou Kutná Hora a Městem Kutná Hora v tom smyslu, že se účel pronájmu provozování ubytovny, sociální poradny a správního střediska Oblastní charity mění na provozování Azylového domu pro rodiny s dětmi, sociální poradny a správního střediska Oblastní charity s tím, že Oblastní charita bude dodatečně informovat Radu města Kutná Hora v případě přidělování pokojů mimokutnohorským občanům včetně Chystá se zádlažba města dokončení ze str. 1 prosinec 2008 strana 2 stanoviska odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Důvodem odsouhlasení transformace na azylový dům byly změny dotačních podmínek, které Oblastní charita dříve získávala pro provoz ubytovny Přístav. Pokud by Oblastní charita Kutná Hora provozovala ubytovnu, město Kutná Hora by muselo ze svého rozpočtu poskytovat ročně ,- Kč na provoz ubytovny Přístav. V té době však Oblastní charita Kutná Hora neuvedla, že důsledkem transformace na azylový dům nebude možné omezit výběr obyvatel. Odsouhlasen byl i plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora na období 2008/2009. A dále schválen nákup vozidla na čištění komunikací v celkové výši max. 5 mil. Kč bez DPH. Nákup bude proveden v roce Upozornění pro občany Úřad práce informuje Na konci měsíce října evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 2208 osob (o 243 méně než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 5,40 % (před rokem 5,69 %). Ženy tvořily 57%, absolventi škol a mladiství 8%, občané se zdravotním postižením 21% z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. V průběhu měsíce se nově hlásilo 416 uchazečů a vyřazeno z evidence bylo 383 uchazečů o zaměstnání. Evidováno bylo 1106 volných Z odboru památkové péče, kultury a školství a Tv Rada souhlasí s provedením soklu z umělého kamene a opravy chodníku podél domu č. p. 376, Vladislavova ulice v Kutné Hoře. Dále schvaluje konání závodů a převzetí záštity nad akcemi: Mistrovství ČR horských kol cross country v roce 2009, Straka cup 2009, Závod horských kol pro kutnohorské základní školy 2009, Cyklomaraton Kutnohorská padesátka Na tyto akce budou využity prostředky z grantového systému roku 2009 v oblasti sportu pro finanční podporu závodů. Rada také schválila předložený návrh na rozpočtové opatření - přesun rozpočtových prostředků pro TJ Sokol Kaňk na částečné zajištění prostředků na dokončení přestavby kabin fotbalového oddílu ve výši ,- Kč z rezervy rozpočtu města. Z investičního odboru Z investičního odboru schvaluje rada investiční záměr Odbahnění a rekonstrukce požární nádrže v Poličanech dle projektu Pro Vak v.o.s. a zadání této akce firmě MonestaF Kutná Hora za cenu ,- Kč. Z důvodu připravované I. a II. etapy zádlažby historického jádra v Kutné Hoře v roce 2009 a 2010 bylo využito nabídky firmy Votava CZ a. s. o. Skuteč na odkup použité dlažby a atypické kamenné dlažby v celkové hodnotě ,- Kč. Celkem se jedná o 586 tun atypické kamenné dlažby a 161 tun dlažby 15/17. Životní prostředí Závěrem byly projednány záležitosti z odboru životního prostředí. Rada města Kutná Hora schválila předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 4 převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s. p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2008, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši ,- Kč. Vladimír Zubov, člen RM Upozorňujeme občany správního území Kutná Hora na přesun úředního dne v závěru roku 2008: Úřední den se přesouvá na úterý dne V posledním týdnu roku si tak občané budou moci vyřídit své záležitosti v úředních dnech: Pondělí : a hod. Úterý : a hod. Středa není úřední den pracovní doba do hod. pracovních míst. Nejžádanější profese slévárenský dělník (250), svářeč kovů (170), montážní dělník elektronického zařízení (52). Na dávkách státní sociální podpory bylo v říjnu vyplaceno 23 mil. Kč, na podporu v nezaměstnanosti 4,5 mil. Kč. Lékařská posudková služba za měsíc ukončila posudkem o zdravotním stavu 175 žádostí o dávky sociální péče a zaměstnanosti. Z našeho města bylo k evidováno 637 osob. Míra nezaměstnanosti 5,34 %.

3 prosinec 2008 strana 3 Zprávy ze ZM Za stoprocentní účasti zastupitelů i velkého zájmu veřejnosti se konalo šesté zasedání zastupitelstva města v kalendářním roce Lávka přes Vrchlici? Nezvykle dlouhý a rušný byl již úvodní bod, tedy připomínky občanů. Karel Šolín uvedl, že v prosinci 2006 byl schválen územní plán vyššího územního celku, kde je schválena přeložka D50 silnice č. 333/II. Přítoky Kaňk, kde je úrovňová křižovatka s ulicí Kouřimskou a silnice vede přes soukromé pozemky a upozornil, že nikdo z majitelů nebude s prodejem pozemků souhlasit. Starosta Ivo Šalátek (ODS) odpověděl, že ani městu se myšlenka nijak nezamlouvá. Martin Starý se vrátil k myšlence hřbitova pro zvířata, kterou na zastupitelstvu již přednesl. Celá věc by měla být řešena ve spolupráci s Městskými lesy a rybníky. Karel Svoboda dlouze diskutoval k problematice prodeje obchodního podílu ve společnosti KH Tebis zrekapituloval rekonstrukci teplárenství v 90. letech, která byla velmi dobře provedena. Podle jeho názoru se prodej tepelného hospodářství zatím nikde neosvědčil, což dokladoval příkladem z Liberce. Dále vystoupil člen komise pro životní prostředí Jindřich Kozák. Podle něj dozrála doba na přemostění údolí Vrchlice mezi chrámem sv. Barbory a Rovinami, což by přineslo možnost parkování autobusů na druhé straně a přechod po lávce k sv. Barboře. Má informace z přemostění Labe v Kolíně, které by šlo použít. O situaci ohledně KH Tebis hovořil také jednatel společnosti Vladimír Gajdoš. Nezáleží na tom, kdo vyhraje v tomto souboji (prodat či neprodat, pozn. red.), důležitá by měla být cena tepla pro občana. Proto by chtěl požádat, aby se zastupitelé soustředili zejména na tento požadavek výhodnost pro občana, ne pro město. Horko okolo tepla Usnesení týkající se převodu budovy v Radnické ul., č. p. 178 (bývalý okresní úřad) do majetku města byla přijata jednohlasně. Diskusi vyvolala rozpočtová opatření ekonomického odboru. Jiří Klečák (ČSSD) kritizoval ztrátu plaveckého bazénu a navrhl nedávat peníze dříve, než se předloží tepelný audit. Nakonec ale byla opatření schválena 18 hlasy. Při projednávání ekonomických opatření schválených radou města uvedl Martin Hlavatý (KSČM), že není dodržován schválený rozpočet, protože rada mnohdy rozhoduje jinak. Nakonec ale 17 přítomných rozpočtová opatření schválilo. Pak již přišel na řadu podíl 51% obchodního podílu ve firmě KH Tebis, s. r. o. společnosti Česká kapitálová, a. s. Diskusi zahájil Jiří Vojáček (KDU-ČSL). O prodeji se jedná již dlouho a konečně se dostalo na pořad jednání. Nerozumí tomu, proč se dostává v nezměněné podobě odklady signalizovaly nutnost doplnění. ZM nebylo zapojeno do přípravy kritérií pro výběr, nikdy nedošlo ke shodě či návrhu prodat menší podíl společnosti. Předložený materiál je dobře právně zpracován, ale řada věcí chybí. Nikde není slovo o dodržení podmínek s nimiž soutěž vyhrála. Proto navrhl pověřit místostarostu Tomáše Benadu (ODS) přepracováním podmínek. Místostarosta Benada to ale odmítl. Jiří Vojáček podle něj asi neví, co jsou to garance a celá věc překračuje jeho schopnosti. Martin Hlavatý navrhl vůbec o věci nehlasovat. Hledá-li se alternativní zdroj, je nelogický prodej firmě, která má v obchodním rejstříku jako první předmět své činnosti uveden prodej plynu. Zdeněk Dvořák (KSČM) upozornil, že není provedena řádná inventura a tudíž se neví, co bude předmětem nájmu. Zatím se o novém zdroji nehovoří, ani kde a za jak dlouho bude. Jan Havlovic (Kutnohorská liga) vyjádřil souhlas s názory Jiřího Vojáčka, Milan Krčík (KSČM) upozornil na nesrovnalosti technického rázu ve smlouvě, Marie Matyášová (ČSSD) podotkla, že všem by mělo jít o občany. Již snad všichni pochopili, že město podnikat nemůže a je otázkou, jak dlouho bude teplo dotováno. Marie Štorková (KDU-ČSL) namítla, že ani jedna ze společností, které se ucházely o koupi nemá v současnosti jiné médium, takže se v každém případě pojede na plyn. Nakonec bylo přijato usnesení, kterým se jmenuje pracovní skupina pro doplnění a dopracování podkladů (27 hlasů pro) a usnesení, kterým se schvaluje záměr na prodej části obchodního podílu ve společnosti KH Tebis, s. r. o. ve výši 51 % za cenu ,- Kč společnosti Česká kapitálová společnost, a. s. (16 hlasů pro). Město vstupuje do agentury Vyčerpaní zastupitelé pak pokračovali v jednání. Kontroverzi vyvolal záměr na přistoupení města do firmy Rozvojová agentura Kutná Hora, a. s. Místostarosta Václav Vančura (VPM) řekl, že by neměl problém s přijetím usnesení, pokud by společnost nejprve předložila své vize. Pokud město do agentury vstoupí, získá společnost množství informací. Jeho kolega Tomáš Benada oponoval, že úniku informací se nebojí, již po skončení ZM bude spousta lidí vědět, o čem se jednalo. Nakonec usnesení prošlo 19 hlasy. Pro vstup města do společnosti HC Kutná Hora, a. s. pak hlasovalo 23 zastupitelů. V bodě různé Milan Krčík hovořil o nedostatcích na Kaňku, Jiří Klečák požádal o opravu komunikace v úseku pod ulicí Čáslavskou, Miroslav Lhoťan (ČSSD) se tázal, proč se nedodělala zádlažba cesty pod Barborou, Václav Vančura, v reakci na některá vyjádření před volbami do zastupitelstva kraje, doporučil zastupitelům, aby si nastudovali památky UNESCO v České republice a předložil jejich seznam A po čtyřhodinovém jednacím maratónu se všichni s úlevou rozešli do svých domovů Jindřich Bartoň, člen ZM Krajské volby 2008 volební strana počet hlasů % počet mandátů ČSSD ODS KSČM Nezávislí starostové pro kraj Koalice pro Středočeský kraj Strana zelených Středočeši Dělnická strana Pravý blok Strana zdravého rozumu Nejen hasiči a živnostníci pro kraj Strana důstojného života Národní strana Konzervativní koalice Krajské volby 2008 v Kutné Hoře volební strana počet hlasů % ČSSD ODS KSČM Koalice pro Středočeský kraj Středočeši Nezávislí starostové pro kraj Strana zelených Pravý blok Nejen hasiči a živnostníci pro kraj Dělnická strana Strana důstojného života Strana zdravého rozumu Konzervativní koalice Národní strana

4 Zdravím Vás, milí čtenáři! Dovolte mi, abych se Vám představil. Jsem skřítek Kameňák a již téměř sto let žiji v Základní škole Kamenná stezka. Každé ráno vítám téměř tři sta dětí v nové šatně vybavené skříňkami. Divili byste se, co vše se v nich dá najít. Já vím, soukromí je soukromí, ale když mě nikdo nevidí, proč se nepodívat. Ale opusťme šatnu a doprovoďme děti po historickém schodišti do světlých a prostorných tříd. Po cestě si spolu s nimi prohlížím nástěnky plné barev, zajímavých informací o životě školy, města, o přírodě, prostě o všem, co děti zajímá. Ach ouvej, ty schody Už jsem ve druhém patře u svého cíle školního bufetu. Z rozmanité nabídky si vždy vyberu to, co mi chutná, posadím se ke stolečku a prohlížím si kolegy ze světa pohádek na stěnách všude kolem mě. Je příjemné poslouchat veselý smích dětí. Zvoní... Chodba náhle ztichne, jen ze tříd se ozývají hlasy. Slyším veselé písničky, říkadla a protože rád zpívám, připojím se k prvňáčkům. V této třídě, podobně jako ve druhém, šestém a sedmém ročníku, probíhá výuka podle nového vzdělávacího programu Tvořivá stezka, který pro žáky sestavili sami učitelé a přizpůsobili ho tak potřebám svých žáků. Nechám prvňáčky pracovat a vydám se na průzkum školy. V prvním patře mě upoutá světlo vycházející z prosklených dvoukřídlých dveří na konci chodby. Za nimi právě probíhá kulturní představení v prostorné aule. Toto místo mám velmi rád, působí na mě důstojně a vznešeně, připadám si jako v divadle. Děti nadšeně tleskají, program končí a já také odcházím. Při odchodu mě zaujmou respekt budící dveře s nápisem Ředitelna. Měl bych mít strach? Ne, nebojím se, řeší se tu i příjemnější věci než jen kárání zlobivců. Dnes je tam ticho, a tak zvědavě nahlédnu dovnitř. Na velkém stole mě zaujme barevný Zpravodaj, který škola každoročně vydává pro rodiče žáků. Nový ředitel zde vysvětluje koncepční záměry školy. Za důležité ve výchově žáků považuje znalost cizích jazyků, jejichž výuku škola poskytuje dětem již od první třídy, práci s počítačem prosinec 2008 strana 4 Seriál Školy v Kutné Hoře : Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka č. p. 40 a sportovní aktivity. Pro práci s počítačem mohou žáci využívat dvě specializované počítačové pracovny s dataprojektorem a s interaktivní tabulí. V každé třídě mají žáci přístup k internetu, novinkou letošního roku je bezdrátové připojení. Opět zvoní. Je tu dětmi oblíbená přestávka, zcela jiná než v ostatních školách. Nazývá se relaxační. I já se připojuji k ruchu na chodbách. Na terase malé děti skáčou panáka, v tělocvičně se hraje vybíjená, na školním dvoře kopaná. To je prima, protáhnout si tělo. Aspoň mám energii do dalšího poznávání. Za dveřmi sedmé třídy se začalo dít něco nezvyklého. Nahlédnu tedy klíčovou dírkou a je mi jasno probíhá projektové vyučování. Žáci jsou rozděleni do skupinek, práce každého je stejně důležitá. Změnili se v novináře jedni kreslí, druzí vyhledávají informace na internetu, v odborné literatuře, jiní sestavují nové číslo třídního časopisu. Výsledek přináší uspokojení a radost všem. Projekty jsou oblíbenou a běžnou součástí výuky na naší škole i mimo ni. Žáci se svými učiteli vyjíždějí do přírody, poznávají krásy České republiky. Formou hry se seznamují s historií svého národa a s životy slavných předků. Oblíbeným místem, kde se koná škola v přírodě pro žáky prvního stupně, se stalo Horní Bradlo v Železných horách, žáci druhého stupně navštívili v loňském roce naše nejvyšší pohoří Krkonoše. Každoročně se koná lyžařský výcvikový kurz pro žáky sedmého ročníku v Hraběticích v Jizerských horách. Letos u nás také vznikl turistický kroužek, který umožňuje poznávat nejen krásy nejbližšího okolí Kutné Hory, ale i místa vzdálenější. Dopolední vyučování končí, žáci odcházejí na oběd do školní jídelny, či domů. Péči o ty nejmenší přebírají vychovatelky školní družiny. Připojuji se k zástupu nejmenších a už se těším, jak se po obědě s nimi proběhnu na zahradě nedaleké školní družiny. Nebudu se nudit, i kdyby pršelo, i uvnitř zažiji s dětmi spoustu dobré zábavy. Odpoledne se chýlí ke konci, děti odcházejí se svými rodiči domů. I já se vracím do svého domova v budově školy. Vím, kde si odpočinu. Ustelu si v polštářcích na koberci v první třídě. Z dřímoty mě vyruší hlasy na chodbě, přicházejí děti na odpolední kroužky. Jedni míří do auly na dramatický kroužek, druzí usedají k počítačům, další se zdokonalují v angličtině. Ožívá i tělocvična, kde probíhá kroužek florbalu a fotbalu. Dále se dětem nabízí kroužek dovedných rukou a kroužek hudební. Škola nemyslí jen na své žáky, ale zajišťuje i výuku českého jazyka pro děti cizinců ze zemí EU. Dnešní školní den nebyl tak náročný jako některé jiné, např. Den Země, kdy se žáci věnují ekologicky zaměřeným aktivitám, nebo dny, kdy probíhají různé soutěže, olympiády, sportovní turnaje, besedy, výtvarné aktivity, besídky či návštěvy rodičů ve Dnech otevřených dveří. Všechno probíhá za aktivní pomoci Žákovské školní rady, kterou tvoří zástupci žáků všech tříd. Jejím prostřednictvím mají děti možnost vyjadřovat se k životu ve škole. Venku se setmělo, školní chodby ztichly a já uléhám ke spánku V uších mi zaznívají hlasy, které jsem během dne zaslechl na chodbách: Když se ohlédnu po devíti letech zpátky, vidím, jak vstupuji do šatny, rozhlížím se zdá se mi velká, všimla jsem si oken na stropě. Teď už vím, proč tam jsou a kam vedou. Míjeli mě velcí kluci, spousta starších holek a já mezi nimi s aktovkou na zádech křečovitě svírala ruku mamky a bála se Přibývalo školních dní, měsíců a let a můj strach už měl jinou podobu. Teď už vzpomínám na pěkné chvíle, na výlety, přespávání ve škole a další akce. Tato škola mi vždy připadala veliká, ale bylo to tím, že já jsem byla malá. Po prohlídce jiných škol jsem zjistila, že naše škola není největší, ale jsem za to ráda. Všichni se tu známe a nemáme problém si zajít za někým, kdo by nám pomohl, vyslechl nás nebo si jen tak popovídal. V tom cítím výhodu naší školy. Jsem ráda, že chodím na Kamenku. Terezka, IX.B Jsem tu ráda. Napomáhá mi k tomu kolektiv dobrých lidi, i když to někdy skřípe. Učitelé jsou tu milí. Mám tu své oblíbené. Společně se spolužáky je častujeme zajímavými přezdívkami: Poli, Bláňa, Miss. Black aj. Už máme v malíku, co kterého učitele rozzlobí nebo naopak potěší. Za devět let školní docházky jsme se toho naučili dost. Číst, psát, počítat, mluvit cizím jazykem, zacházet s počítačem atd. Nesmím zapomenout na tajnou žákovskou mluvu nebo bleskové kurzy psaní domácích úkolů. Škola vyhlašuje různé soutěže a pořádá zábavné akce (drakiádu, recitační a pěvecké soutěže, den crazy účesů, sportovní akce v tělocvičně, přírodě, na lezecké stěně nebo na bowlingu). Pomáháme také se sběrem kaštanů, žaludů a starého papíru. Zkrátka se nenudíme a jen se neučíme. Škola byla devět let můj druhý domov. A na devět let se jen tak nezapomíná. Budu se sem vždy ráda vracet. Eliška, IX.A Milí čtenáři Kutnohorských listů, pokud Vás moje vyprávění o škole zaujalo, rád bych Vás pozval na Dny otevřených dveří, které se budou konat Vy mě sice neuvidíte, ale já Vás určitě ano. Také můžete zhlédnout naše webové stránky Budu se na Vás těšit a do té doby dál pozorovat chod naší školy. S pozdravem Váš Kameňák (Mgr. Šárka Marečková, Mgr. Daniela Novotná a Veronika Holubová, žákyně IX. A

5 prosinec 2008 strana 5 Představujeme pracovní skupiny Komunitního plánu Kutné Hory: Pracovní skupina Senioři Vážení občané Kutné Hory a okolí, jako poslední bych Vám ráda představila p r a c o v n í skupinu Senioři. V jejím čele stojí od počátku plánovacího procesu její manažerka paní Ing. Marie Štorková. V sociální oblasti se pohybuje od roku 1994 jako předsedkyně Komise pro sociální záležitosti města Kutná Hora. Od roku 2003 působí jako ředitelka Pečovatelské služby v Kutné Hoře. Paní Marie Štorková je také činná od roku 1993 v politice, za KDU-ČSL byla zvolena do Za- Den sociálních služeb Středočeský kraj zve své občany na Den sociálních služeb ve středu 10. prosince 2008 od 9.00 do hod. v Národním domě na Smíchově, Praha 5. Program: Velký sál - Svou činnost zde představí přes 100 organizací poskytujících sociální služby pro občany Středočeského kraje. Vánoční výstava výrobků uživatelů sociálních služeb. Arbesův sál - Krajská konference sociálních služeb Středočeského kraje (pouze pro registrované účastníky). Salonky - Workshopy, promítání filmů o činnosti organizací, besedy s odborníky. V prostorách velkého sálu bude po celý den probíhat kulturní vystoupení žáků ZŠ a uživatelů sociálních služeb. Na základě kontrolních zjištění Odbor životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora upozorňuje producenty (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání) odpadu z kuchyní a stravoven na nakládání s odpadem Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (katalogové č ) v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru stupitelstva města Kutná Hora a od prosince 2006 je i radní Kutné Hory. Její parketou je sociální oblast, zejména péče o seniory. Pracovní skupinu Senioři tvoří zástupci většiny organizací zabývající se službami pro tyto občany. V současné době tyto organizace odvádějí pro své klienty velmi kvalitní práci. Sociální služby vykonávají u klientů doma a to v takovém rozsahu a v takovou dobu, jakou si klienti přejí. Tím jim pomáhají setrvat v domácím, přirozeném prostředí co nejdéle. Pracovní skupina se v naplňování Cílů a Opatření Komunitního plánu zaměřila na udržení a rozvoj terénních sociálních služeb a na zavedení a rozvoj odlehčovací služby pro rodiny - tzv. respitní péče a dále na další rozvoj Center denních služeb Bavme se společně Občanské sdružení OPIM o. s. - Organizace na podporu integrace menšin uspořádala poprvé v Kutné Hoře akci na podporu mezikulturního dialogu Bavme se společně. Program, který se odehrával v Tylově divadle, zachycoval Evropský týden mládeže, který tyto dny probíhal po celé Evropě. Dopoledne byla otevřena Živá knihovna pro studenty střední průmyslové školy, kteří si mohli otevřeně popovídat se dvěma bezdomovci, městským strážníkem, vegankou a ochránkyní zvířat a Ukrajincem. Tito lidé živé knihy jsou ve svém životě vystavováni předsudkům, a právě o tom se studenty debatovali za školními lavicemi. Žáci a studenti jiných škol, ale i veřejnost, měli příležitost potkat živé knihy odpoledne v divadle. Krom toho, Odbor životního prostředí upozorňuje na nakládání s odpady z kuchyní a stravoven nebo výkupu určeného druhu odpadu (viz 12 zákona o odpadech) a má na tuto činnost souhlas krajského úřadu. Každý producent odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, oprávněna. Při zjištění porušení platné legislativy jsou ukládány podle zákona o odpadech pokuty. Případné bližší informace podá vedoucí oddělení odpadového hospodářství Karel Brandejský, tel.: Vladimír Kocián vedoucí odboru pro seniory. Tato opatření se budou řešit a uskutečňovat s výstavbou nového Domu s pečovatelskou službou v Kutné Hoře. Dalším důležitým Opatřením Komunitního plánu je rozvoj dobrovolnické činnosti, jehož naplněním se zabývá Oblastní charita Kutná Hora, která se profesně i organizačně stará o tým dobrovolníků, jejichž činnost je pro duševní rovnováhu seniorů, zdravotně postižených občanů, pacientů v nemocnicích i klientů v ústavních zařízeních velmi potřebná a záslužná. Komunitní plánování sociálních služeb v Kutné Hoře vstupuje do druhého roku implementace, neboli naplňování. Pracovní skupina Senioři chce nadále ve své činnosti pokračovat a tím pomoci k tomu, aby sociální služby nebyly v našem městě Popelkou, ale byly vnímány politickou reprezentací města a dalších obcí velmi kladně. Vždyť jen v našem městě žije na pět tisíc seniorů, kteří jsou našimi řádnými občany a měli by mít naši úctu a v případě potřeby i naši pomoc. Vás, které činnost pracovní skupiny Senioři zaujala, rádi mezi námi přivítáme a s Vámi i Vaše nápady, jak seniorům v našem městě život co nejvíce zpříjemnit. Kontakt na manažera: Ing. Marie Štorková, tel.: , Barbora Nováková sociální pracovník-specialista na komunitní plán Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. se mohli dozvědět o zajímavých programech místních neziskových organizací, komunitním plánování města a v neposlední řadě o tom, jak se stát dobrovolníkem v cizině. Nechybělo ani kulturní vystoupení v podání bezdomoveckého divadla Ježek a čížek, promítání dokumentu o nacistickém hnutí v ČR a koncertní vystoupení studentské kapely Štoudef. Celá akce byla podpořena grantem z programu Mládež v akci České národní agentury. Díky patří Městskému Tylovu divadlu, Městu Kutná Hora, Společnosti Člověk v tísni a místním neziskovým organizacím.

6 Andrej Németh Tříkrálová sbírka 2009 Tříkrálová sbírka 2009 pořádaná Oblastní charitou Kutná Hora bude v Kutné Hoře pomáhat seniorům a nemocným. Ve čtvrtek 8. ledna 2009 v hod. se koná živý betlém, který se tentokrát uskuteční na zahradě (za bývalou MŠ, charitním šatníkem) v Trebišovské ulici. Program: slavnostní příchod betlémské skupiny, tanec hvězd, klanění tří králů, zpívání andělíčků, Knihovna Městská knihovna Kutná Hora upozorňuje na změnu výpůjční doby. Od bude knihovna (u Kamenné kašny) otevřena: Po , Út zavřeno, St , Čt , Pá , So hod. Výpůjční doba poboček na sídlišti, Kaňku a v Malíně se nemění. Blahopřejeme V měsíci listopadu 2008 oslavily svá životní jubilea naše spoluobčanky paní Zdenka Dastychová, Marie Suchánková, Jaroslava Bártová, Marie Pospíšilová, Jaroslava Taclíková, Miluška Dvořáčková, Helena Jeřábková, Věra Novotná, Pavla Ladrová, Marie Macková a pánové Jaroslav Knol, Čestmír Lánský, Jiří Kucr a Antonín Pavlíček. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. U příležitosti 66. výročí narození kutnohorského umělce Andreje Németha je až do konce února 2009 otevřena na Gymnáziu Jiřího Ortena výstava jeho děl. Slavnostní vernisáže se kromě uměnímilovných občanů Kutné Hory a zástupců radnice zúčastnilo i mnoho umělcových přátel. Za všechny účastníky popřál jubilantovi hodně zdraví a tvůrčího elánu starosta města Ivo Šalátek. Ředitel školy Vladislav Slavíček vyzdvihl autorův široký umělecký záběr a poděkoval profesorkám výtvarné výchovy paní Monice Pekové a Štěpánce Králové za instalaci výstavy v prostorách GJO. Jiří Šuhajek nazývá pana Németha Mistrem lidské esence a v nejnovější knize Středočeské ateliery o něm mj. píše: Andrej Németh je aktivní výtvarník. Jeho keramická karma mu jako základ dala schopnost vyjadřovat se prostřednictvím hlíny, tímto prazákladním materiálem. Ovládá vynikajícím způsobem technologii tvarování na kruhu, a to hlavně v oblasti designu. Jeho nádoby mají mistrovskou logiku a plynou z jeho rukou se zvláštní samozřejmostí. Na závěr charakteristiky pana Németha zdůrazňuje také umělcovu pozoruhodnou technologickou vybavenost v oblasti modelací a jeho až alchymistickou znalost v oboru glazur a barev, které jsou významnou součástí jeho umělecké práce. Nakonec i o tom se můžete při návštěvě jeho výstavy na Gymnáziu Jiřího Ortena přesvědčit. Andrej Németh Endre se narodil v Nových Zámcích a od roku 1971 žije v Kutné Hoře. Vystavoval mimo jiné v Japonsku (Tokio, Nagoja), v Itálii (Florencie, Janov), v Maďarsku (Budapešť, Eger, možnost svezení dětí na ponících. Na programu se podílejí studenti Církevního gymnázia sv. Voršily, žáci tanečního oboru ZUŠ a děti z Mateřské školy v Benešově ulici. V sobotu 10. ledna 2009 proběhne v Kutné Hoře, Poděbradech a dalších okolních obcích Tříkrálová sbírka. Tři králové Vám budou přát požehnání, štěstí a zdraví do nového roku 2009 a budou prosit v Kutné Hoře o příspěvek na Klub Vítání občánků V pondělí 10. listopadu 2008 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnil slavnostní akt přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli Světlana Domkářová, Jakub Zdeněk, Lucie Málková, Matyáš Pospíšil, Barbora Břízová, Tereza Krátká, Štěpán Lapáček, Eliška Klérová, Marie Snížková, Veronika Pačesová, Daniela Drábková, Johana Pilcová, Kamil Hovorka, Dan Čureja, Vít Loužil, Josef Pokorný, Adam Nastis, Anna Dobiášová, Johnathan Študent a Michal Zima. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství. prosinec 2008 strana 6 Páťáci ze Žižkova soutěžili v Parlamentu Veliký úspěch dosáhly děti z 5.C Základní školy Kutná Hora Žižkov při řešení náročných úloh Logické olympiády, kterou pořádá Menza ČR. V konkurenci téměř 4000 (3886) dětí skončili na vynikajícíh předních místech a postoupili do finále žáci Jakub Kecskemét), v Rakousku (Vídeň) i jinde. Je držitelem Velké ceny maďarských umělců za umělecký smalt, již získal v roce 2002, a nositelem ceny mezinárodního symposia Džbán Více informací najdete na Vladislav Slavíček Atrium denní centrum pro seniory a nemocné, jehož výstavba začala v říjnu Cukrárna u Matěje a Oblastní charita spolu v rámci Tříkrálové sbírky pořádají akci Betlém se zvířátky. Zvířátka budou k vidění v cukrárně u Matěje od neděle 14. prosince. Závěrečné vystoupení připravujeme na úterý 6. ledna od hod. Uvidíte a uslyšíte: vánoční divadelní představení v podání dětí z klubu SAM, pěvecký studentský sbor Gaudeamus s vánočními písněmi, zpívání Tří králů. Výtěžek těchto akcí bude věnován na dostavbu klubu atrium pro seniory a nemocné v Trebišovské ulici. Předem Vám děkujeme za Váš dar do Tříkrálové sbírky Marie Macková Masopust, Tomáš Sklář a Adéla Marešová. Finále se konalo v pátek v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Naši zástupci se v konkurenci dětí z celého Středočeského kraje rozhodně neztratili a vzorně reprezentovali svoje město a svoji školu.

7 prosinec 2008 strana 7 Svátek sv. Barbory Proč si připomínat sv. Barboru? Po přečtení legendy o sv. Barboře se může leckdo pousmát a mnohé okolnosti z jejího života zpochybnit. Legendy nám však více než o historické skutečnosti světců vypovídají o těch, kdo je napsali a komu je napsali, tedy o těch, kteří světce upřímně obdivovali či uctívali. Horníci v osobě sv. Barbory nacházeli někoho, kdo rozumí jejich strachu o život a navíc dokáže i za svízelných okolností s důvěrou spoléhat na Boží pomoc. Když jsem před rokem přišel do Kutné Hory, přemýšlel jsem, jak najít vztah k patronce města. Nechtěl jsem, aby se mi stala pouze mrtvou vzpomínkou na slavnou hornickou minulost. Odpověď jsem našel právě po přečtení kutnohorské pověsti o záchraně horníků a postavení chrámu. Ač už nikdo z nás nefárá do hlubin země, přesto může být sv. Barbora tou, která nám pomáhá nalézt cestu z temnoty na světlo. I my v tomto světě totiž někdy bloudíme, tápeme a hledáme. Stále toužíme jasně rozeznávat co je správné a dobré a co vede ke spokojenému životu. Každý z nás si mnohdy neví rady. Sv. Barbora je pro mě tou, která mě může nejen chránit před duchovní smrtí. Může mi dodávat odvahu postavit se zlu a přes nepochopení vytrvat na cestě, kterou poznávám jako správnou. Vždyť i kdyby všechny podivuhodné příběhy související s úctou sv. Barbory nebyly historické, k obdivu by stačila jediná skutečnost. Mladá dívka studiem hledala pravdu a pro své přesvědčení byla ochotna položit svůj život. Mít takovouto odvážnou dívku za patronku na cestě životem, není ctí pouze pro horníky, ale snad i pro každého z nás nejen tady v Kutné Hoře. P. Jan Uhlíř Papežský nuncius v Kutné Hoře U příležitosti svátku sv. Barbory a oslavy 620. výročí založení katedrály zavítá do Kutné Hory i apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero (*1940). Jedná se o velvyslance Vatikánu v ČR. Pochází ze severní části Itálie a jako diplomat působil např. v Nigérii, Sýrii, Španělsku, Austrálii. Působil také jako zvláštní zástupce Apoštolského stolce v Ženevě při OSN. Do úřadu nuncia v České republice byl jmenován od 10. ledna Slavnostní mši svatou v chrámu sv. Barbory bude předsedat ve čtvrtek 4. prosince v hodin. Život sv. Barbory Život sv. Barbory známe ze starého legendického příběhu. Ten nalezneme v souboru Zlatá legenda (Legenda aurea) janovského dominikána Jakuba de Voragine ( ). Barbořin příběh se odehrává za vlády císaře Maximiniána ( st.) v Nikodémii v době křesťanského pronásledování. Aby svoji dceru Barboru uchránil před nechtěnými nápadníky, zavřel ji její bohatý otec Dioskurus do velké věže. Tam podle legendy začala studovat. V té době se rozšířila zpráva, že místní kraj navštívil slavný učenec a křesťanský myslitel Origenes. Barbora se s ním skrze dopisy spojila, uvěřila Kristu a později přijala křest. Zlom nastal ve chvíli, kdy Dioskurus nechal postavit velké lázně a Barbora tam vztyčila velký kříž. Otec se na svoji dceru rozhněval, ale ona před ním zázračně skrze skálu uprchla k pastýřům. I když mu napoprvé utekla, nechal ji chytit a zbičovat. Následně ji opět uvěznil do věže a o věci křesťanky Barbory informoval místodržícího Martiana. Byla předvolána před soud a vystavena povinnosti modloslužby pod pohrůžkou mučení. Barbora to odmítla. Podle legendy pak Martian začal Barboru pálit loučí, tloukl palicí a nahou ji vyhnal mezi lidi. Anděl však její nahotu zakryl bělostným rouchem. Rozzlobený otec jí pak osobně mečem sťal hlavu. Stalo se to 4. prosince Svatá Barbora - patronka horníků a dobré smrti Kutná Hora je nerozlučně spjata s úctou ke svaté Panně Barboře. Zasvěcen jí byl největší chrám ve městě, její socha nechybí v půvabné galerii soch před jezuitskou kolejí, jejíž refektář zdobí nedávno odkryté nástěnné malby se svatobarborskou tématikou. Nejstarší zmínku o sv. Barboře nalezneme v 9. století u řecky píšících autorů. O šíření kultu sv. Barbory v pozdním středověku se zasloužil Johann von Wackerzeele, jenž upravil legendu zařazenou do souboru Legenda aurea. Nejstarší vyobrazení světice nalezneme na nástěnné malbě v římském kostele S. Maria Antiqua ( ). V ruce drží světice malý křížek. Ve středověku byla sv. Barbora zařazována mezi Quattuor virgines capitales, společně se sv. Kateřinou, sv. Markétou, sv. Dorotou. Světice je oblečena obvykle do drahocenného šatu, na hlavě má korunu. Věž se třemi okny jako atribut sv. Barbory se objevuje ve 14. století. Věž má někdy podobu bašty, protože Barbora byla považována za patronku dělostřelců. Obvykle také sv. Barbora drží meč jimž byla sťata, mučednickou palmu či fakule, jimiž jí byly páleny boky. Od 15. století je sv. Barbora vzývána jako patronka dobré smrti. Její přímluva měla zajistit, že člověk nezemře bez zaopatření svátostmi, proto byla zvláště vzývána horníky, jimž v dolech hrozila nenadálá smrt. Proto je věž stále častěji nahrazována příslušným atributem - kalichem s hostií (viaticum). Sv. Barbora proniká v 15. století do sboru Čtrnácti svatých pomocníků. Není náhodou, že nejstarší vyobrazení (třetí desetiletí 13. století) sv. Barbory s věží (doloženo latinským nápisem) v Čechách nalezneme na Ukřižování IV v bývalém klášterním kostele minoritů v Jihlavě, neboť Jihlava patřila ve středověku k významným horním městům. V období baroka vzniká v Čechách zvláštní ikonografie sv. Barbory, a to zvláště v kontextu pobělohorského období, jak nám dokazují výjevy v Praze, Odolené Vodě nebo v Litoměřicích. Nejrozsáhlejší svatobarborské cykly u nás nalezneme v západních Čechách. Zmiňme alespoň františkánský klášter v Plzni ( ) nebo kostel v Horšově (1489). prof. Jan Royt

8 Návrh příspěvkového programu (granty na rok 2009) Rada města Kutná Hora s cílem podpořit kulturní, hospodářský a společenský život města zavedla systém městského příspěvkového programu. Rozdělení prostředků příspěvkového programu doporučují radě města čtyři komise komise kulturní, komise pro výchovu a vzdělávání, komise pro tělovýchovu a sport a komise pro sociální záležitosti, které jsou zodpovědné za hodnocení předložených projektů. čl. I Oblasti příspěvkového programu Příspěvky na podporu projektů budou udělovány v následujících oblastech: 1) Kulturní 2) Výchova a vzdělávání 3) Tělovýchova a sport 4) Sociální čl. II Vyhlášení příspěvkového programu Rada města Kutná Hora vyhlásí příspěvkový program prostřednictvím oddělení kultury, školství a tělovýchovy Městského úřadu Kutná Hora, vždy nejpozději do konce prosince kalendářního roku, který předchází roku, ve kterém se udělují příspěvky v oblastech uvedených v čl. I. Vyhlášení bude provedeno především prostřednictvím městského zpravodaje Kutnohorské listy a internetových stránek Města Kutná Hora. čl. III Předkladatel a žádost 1) Předkladatelem projektu může být právnická nebo fyzická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území ČR. 2) Předkladatel doručí žádost písemně na předepsaných formulářích Městskému úřadu v Kutné Hoře (poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ) nejpozději do Betlémské světlo nebo Příjemcem žádosti je příslušný odbor (oddělení), který ji předá pověřené komisi Rady města Kutná Hora. 3) Formulář žádosti je k dispozici na podatelně MěÚ nebo je možné žádost zkopírovat z internetových stránek Města Kutné Hory 4) Žádost je volně množitelná a její doručení potvrzuje razítko podatelny MěÚ. Bez potvrzení podatelnou je žádost neplatná. 5) Po předložení žádosti může příslušná komise RM uložit předkladateli povinnost žádost doplnit a stanoví přiměřenou lhůtu. Nedoplní-li předkladatel žádost ve stanovené lhůtě, hodnotí se žádost jako by nebyla podána. Zveme vás na Slavnostní předání Betlémského světla Kutné Hoře, které se za účasti představitelů města, zástupců církví a skautských organizací uskuteční v hod. na Palackého náměstí u vánočního stromu. Hezké prožití Vánoc a vše nejlepší v roce 2009 přeje svým čtenářům a všem občanům Kutné Hory redakční rada Kutnohorských listů prosinec 2008 strana 8 čl. IV Čerpání příspěvků 1) Příspěvky lze poskytnout výhradně na projekty uskutečněné na území města Kutné Hory, popř. pořádané právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem v Kutné Hoře. 2) Příspěvky lze poskytnout pouze jako účelovou dotaci. 3) V obou případech stanoví příslušné komise RM přesné podmínky, které jsou ošetřeny smluvně. 4) Příspěvky mohou být použity k podpoře kulturních, výchovněvzdělávacích, sportovních a sociálních projektů, které prokazatelně nelze celkově zabezpečit z vlastních zdrojů předkladatele. 5) Příspěvky nelze použít na aktivity, které se již uskutečnily, na cesty do zahraničí, komerční charakter činnosti, nákup výpočetní techniky a spotřební elektroniky, prázdninové pobyty a aktivity, vybavení kanceláře či provozovny, rozvoj podnikatelské činnosti žadatele, dále pak ke krytí úvěrů nebo ztrát z činnosti fyzických a právnických osob a mzdy osob v zaměstnaneckém poměru k předkladateli projektu, úhrady nákladů na energie a ostatní provoz předkladatele. 6) Na poskytnutí příspěvků nevzniká právní nárok. 7) Komise RM nejsou povinny v daném kalendářním roce navrhnout k čerpání všechny prostředky určené na příspěvkový program. Nečerpané prostředky se převádějí do dalšího příspěvkového období, ovšem pouze v rámci jednoho rozpočtového roku. Dne Rada města Kutná Hora doporučila Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit s určením nové oblasti příspěvkového programu pro podávání projektů zaměřených na sportovní aktivity. Pokud zastupitelstvo města na svém zasedání 9. prosince 2008 schválí oblasti příspěvkového programu, budou tělovýchovné jednoty v Kutné Hoře a pořadatelé sportovních akcí v Kutné Hoře od moci využít finanční prostředky grantového systému Města Kutná Hora. Uvedený systém je dosud využíván na kulturní, vzdělávací a výchovné akce a v sociální oblasti. V návrhu rozpočtu na rok 2009 se počítá s rozšířením grantového systému o oblast sportu. Využití finančních prostředků se předpokládá zejména na podporu mimořádných sportovních akcí konaných v Kutné Hoře, popř. pořádaných tělovýchovnými jednotami se sídlem v Kutné Hoře (např. mistrovství ČR a soutěže na mezinárodní úrovni). Dále bude možné požádat o podporu pro sportovce z Kutné Hory usilujícího o úspěšné umístění a při dosažení mimořád- čl. V Odbory MěÚ a komise RM Žádosti přijímají a příspěvky doporučují k rozdělení: a) Odbor památkové péče, kultury, školství a sportu oddělení kultury, školství a tělovýchovy (přihlášky pro oblasti 1 3). Příspěvky navrhuje Komise pro kulturu (1), Komise pro školství (2) a Komise pro tělovýchovu a sport (3). b) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (přihlášky pro oblast 4), příspěvky navrhuje Komise pro sociální záležitosti (4). Jednotlivé komise jednají za následujících podmínek: Každá komise rozhoduje samostatně o způsobu a výši čerpání ročních příspěvkových prostředků v dané oblasti. Každá komise se schází vždy nejpozději k a Nevyčerpané prostředky jedné komise mohou být dodatečně rozděleny v ostatních komisích. Jednotlivé komise předají výsledky rozdělení příspěvků radě města ke schválení a následně příslušnému odboru nebo oddělení městského úřadu k uzavření smluv. MěÚ je povinen uzavřít smlouvy nejpozději do 30 dnů od schválení příspěvků radou města. Rozhodnutí komisí obsahují: a) Označení projektu, který má být podpořen b) Označení žadatele c) Výši poskytovaných grantových prostředků V obsahu rozhodnutí jsou komise povinny uvést i projekty, které nebyly podpořeny. Komise nejsou povinny zdůvodňovat žadatelům svá rozhodnutí. Smlouvu přiznávající žadateli příspěvek na předložený projekt musí podepsat vždy starosta města. čl. VI Finanční zdroje Finanční zdroje určené k tvorbě příspěvkového programu jsou přímo rozpočtovány příslušnými odbory MěÚ na návrhy pověřených komisí v jednotlivých oblastech. Peníze na sport z rozpočtu města v roce 2009 ného úspěchu na mistrovství ČR a na soutěžích na mezinárodní úrovni. Finanční prostředky bude možné získat také na projekty na rozvoj tělovýchovných a sportovních aktivit všech věkových kategorií. Žádosti budou moci předkládat tělovýchovné jednoty i fyzické osoby. Také oblasti kultury, výchovy a vzdělávání by v novém grantovém systému měly zaznamenat novinku. Dochází ke zjednodušenému popisu oblastí pro podávání projektů. Žadatel si vybere pouze ze dvou možností oblast kulturní nebo oblast výchovy a vzdělávání. Stejně jako dříve je možné čerpat prostředky v oblasti sociální. Nový grantový systém v úplném znění bude (po schválení ) zveřejněn na adrese: mu.kutnahora.cz/ Současně je zde i Žádost o zařazení projektu do příspěvkového programu (granty). Vyplněnou žádost s přílohou je možné doručit v termínech do a do na podatelnu Městského úřadu v Kutné Hoře. Milada Nechojdomová

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům

Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Město Blansko Metodika pro poskytování dotací sportovním subjektům Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 Usnesení s termínem č.: 281 taj. (ONI) 02.10. 746 taj. (ONI) 16.10. 1180 taj. (ONI) 16.10. 747 taj. (ONI) 16.10. Splněná

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více