Kvalitativní a kvantitativní složení Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: Acidum gadobenicum 334 mg (0,5 M) + Megluminum 195 mg.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalitativní a kvantitativní složení Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: Acidum gadobenicum 334 mg (0,5 M) + Megluminum 195 mg."

Transkript

1 Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! MultiHance Kvalitativní a kvantitativní složení Dimeglumini gadobenas 529 mg v 1 ml roztoku, odpovídá: Acidum gadobenicum 334 mg (0,5 M) + Megluminum 195 mg. Osmolalita při 37ºC: 1,970 osmol/kg Viskozita při 37ºC: 5,3 mpa.s Pomocné látky viz bod Seznam pomocných látek Léková forma Injekční roztok Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok. Klinické údaje Terapeutické indikace MultiHance je paramagnetická kontrastní látka k diagnostickému zobrazení jater a centrálního nervového systému (CNS) magnetickou rezonancí (MRI). MultiHance je indikován k detekci fokálních jaterních lézí u pacientů se známým či suspektním primárním karcinomem jater (např. hepatocelulární karcinom) nebo k detekci metastáz, dále je indikován k MRI mozku a páteře, kde usnadňuje detekci lézí oproti vyšetření bez kontrastní látky. Dávkování a způsob podání Zobrazení jater: doporučená dávka MultiHance u dospělých pacientů je 0,05 mmol/kg tělesné hmotnosti. To odpovídá 0,1 ml/kg roztoku 0,5 M. Zobrazení CNS: doporučená dávka MultiHance u dospělých pacientů je 0,1 mmol/kg tělesné hmotnosti. To odpovídá 0,2 ml/kg roztoku 0,5 M. Přípravek se podává intravenózně buď jako bolus, nebo pomalá injekce (10 ml/min) bez ředění. Postkontrastní zobrazení může být provedeno ihned po injekci bolu (dynamická MRI). Post-kontrastní zobrazení CNS je možno provést do 60 min. po podání přípravku. U jater je možno provést zobrazení po pomalé injekci mezi 40 a 120 minutami v závislosti na individuálních potřebách zobrazení. Multihance by měl být nabrán do stříkačky těsně před použitím a neměl by být ředěn. Všechen nespotřebovaný přípravek by měl být zlikvidován, nesmí být použit k dalším MRI vyšetřením. K minimalizaci potenciálního rizika extravazace přípravku MultiHance v měkkých tkáních je důležité zajistit, aby i.v. jehla nebo kanyla byla správně zavedena do žíly. K zajištění aplikace celé dávky MultiHance by mělo následovat podání malého množství fyziologického roztoku do kanyly. Bezpečnost a účinnost přípravku MultiHance nebyla stanovena u pacientů mladších 18 let. Proto použití přípravku MultiHance v této skupině pacientů nelze doporučit. Kontraindikace MultiHance je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na jakoukoli složku přípravku. MultiHance by neměl být používán u pacientů s anamnézou alergických či nežádoucích reakcí na jakékoli gadoliniové cheláty. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Strana 1 (celkem 6)

2 Bezpečnost a účinnost přípravku MultiHance nebyla stanovena u pacientů mladších 18 let. Proto se nedoporučuje použití přípravku MultiHance v této skupině pacientů. Pacienti by měli zůstat pod přísným dohledem během 15 minut po injekci, neboť většina vážných reakcí nastává v tomto časovém období. Pacient by měl zůstat v nemocnici jednu hodinu po podání injekce. Byly hlášeny případy nefrogenní systémové fibrózy (NSF) v souvislosti s podáním některých kontrastních látek obsahujících gadolinium u pacientů se závažným poškozením ledvin (GFR <30ml/min/1,.73m2). Vzhledem k možnosti vzniku NSF po podání MultiHance, by přípravek měl být u těchto pacientů použit pouze po velmi pečlivém uvážení. Při použití přípravku MultiHance je třeba dodržovat všeobecné bezpečnostní postupy pro zobrazení magnetickou rezonancí, zvláště vyloučení feromagnetických těles, např. kardiostimulátorů nebo svorek na aneurysmatech, kloubní náhrady apod. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům s kardiovaskulárním onemocněním. Použití diagnostických kontrastních médií, jako např. MultiHance, je omezeno na nemocnice či kliniky vybavené jednotkami intenzívní péče, kde je dostupné vybavení pro kardio-pulmonální resuscitaci. Během skladování se může z gadobenát dimegluminu uvolnit malé množství benzylalkoholu (<0,2%). MultiHance by se neměl používat u pacientů s přecitlivělostí na benzylalkohol v anamnéze. Stejně jako u jiných gadoliniových chelátů by kontrastní MRI nemělo být prováděno během 7 hodin po MRI vyšetření s pomocí MultiHance, aby mohlo dojít k eliminaci přípravku MultiHance z organismu. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcí Během klinického výzkumu MultiHance nebyly prováděny studie interakcí s jinými přípravky. Během programu klinického zkoušení však nebyly zaznamenány žádné lékové interakce. Těhotenství a kojení Neexistují dostatečné údaje o použití gadobenát dimegluminu u těhotných žen. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz oddíl 5.3). Potenciální riziko u člověka není známo. MultiHance by neměl být používán během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Ačkoli není známo, v jakém rozsahu se gadobenát dimeglumin vylučuje do mateřského mléka, ze studií na zvířatech je známo, že mlékem bylo z matky na plod přeneseno minimální množství (méně než 0,5 %) podané dávky. Přestože klinický význam tohoto pozorování není znám, před podáním přípravku MultiHance je třeba přerušit kojení a jeho zahájení lze doporučit nejdříve za 24 hodin po podání MultiHance. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Na základě farmakokinetického a farmakodynamického profilu lze očekávat nulový či zanedbatelný vliv použití přípravku MultiHance na schopnost řídit či obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky V průběhu klinického vývoje přípravku Multi Hance byly u 2637 dospělých subjektů pozorovány následující účinky. Nevyskytly se žádné nežádoucí reakce s četností vyšší než 2%. Skupina orgánů Časté (>1/100, <1/10) Méně časté (>1/1000, <1/100) Infekce a napadení parazity Nazofaryngitida Poruchy nervového systému Bolesti hlavy Parestézie, závratě, synkopa, porucha čichu Oční poruchy Poruchy uší a vestibulárního Vzácné (>1/10000, <1/1000) Hyperestézie, třes Konjunktivitida Tinnitus Strana 2 (celkem 6)

3 aparátu Srdeční poruchy Tachykardie, fibrilace síní, atrioventrikulární blok prvního stupně, ventrikulární extrasystoly, sinusová bradykardie Cévní poruchy Vazodilatace Hypertenze, hypotenze Arytmie, myokardiální ischémie, prodloužený PR interval Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Rýma Gastrointestinální poruchy Nauzea Sucho v ústech, ztráta chuti, průjem, zvracení, dyspepsie, slinění, bolesti břicha Poruchy kůže & podkožních měkkých tkání Poruchy muskuloskeletálních, pojivových tkání a kostí Ledvinové a močové poruchy Systémové poruchy a reakce v místě podání Vyšetření Reakce v místě vpichu injekce Pruritus, vyrážka, otok v obličeji, kopřivka, pocení Bolesti zad, myalgie Astenie, horečka, zimnice, bolest na hrudi, bolesti, bolesti v místě vpichu, extravazace v místě vpichu injekce Abnormální laboratorní testy, abnormální EKG, prodloužení QT Dyspnoe N.O.S., laryngeální spasmus, sípání, městnání plic Zácpa, inkontinence stolice Močová inkontinence, nucení na močení zánět v místě vpichu injekce Dále byly zaznamenány jednotlivé vážné příhody jako nekrotizující pankreatitida, plicní edém, intrakraniální hypertenze a/nebo hemiplegie. U 0,4% a méně pacientů byly po podání přípravku MultiHance pozorovány následující laboratorní abnormality: hypochromní anémie, leukocytóza, leukopenie, basofilie, hypoproteinémie, hypokalcémie, hyperkalcémie, hyperglykémie nebo hypoglykémie, albuminúrie, glykosurie, hematurie, hyperlipidémie, hyperbilirubinémie, zvýšení železa v séru a zvýšení sérových transamináz, alkalické fosfatázy, laktodehydrogenázy a sérového kreatininu. Tyto výsledky však byly většinou pozorovány u pacientů s důkazem předchozího poškození jaterní funkce nebo již existujícím metabolickým onemocněním. Většina těchto příhod byla nezávažná, přechodná a spontánně ustupující bez zbytkových účinků. Nebyla prokázána žádná korelace s věkem, pohlavím či podanou dávkou. Po uvedení na trh byly nežádoucí reakce pozorovány u méně než 0,1% pacientů. Nejčastěji byly zaznamenány: nauzea, zvracení, známky a symptomy hypersenzitivních reakcí jako anafylaktický šok, anafylaktoidní reakce, angioedém, laryngální spasmus a vyrážka. Zaznamenány byly reakce v místě vpichu injekce způsobené extravazací kontrastního média vedoucí k lokální bolesti nebo pocitu pálení, otok a vznik puchýřů. Předávkování Nebyly zaznamenány žádné případy předávkování. Proto ukazatele a symptomy předávkování nejsou charakterizovány. Strana 3 (celkem 6)

4 Zdravým dobrovolníkům byly podávány dávky až 0,4 mmol/kg bez jakýchkoli vážných nežádoucích příhod. Dávky překračující schválené dávkování však nejsou doporučovány. V případě předávkování by měl být pacient pečlivě sledován a symptomaticky léčen. Bylo prokázáno, že je MultiHance dialyzovatelný. Farmakologické vlastnosti Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: paramagnetická kontrastní látka, ATC kód V08CA U zobrazení jater může MultiHance zobrazit ložiska, která nebyla viditelná při nekontrastním MRI vyšetření pacientů se známým nebo suspektním karcinomem jater nebo metastázami. Původ lézí zobrazených po kontrastním vyšetření přípravkem MultiHance nebyl ověřen patologicko- anatomickým vyšetřením. Kromě toho tam, kde byl hodnocen účinek na léčbu pacienta, nebylo vždy zobrazení ložisek zvýrazněných po podání kontrastní látky spojováno se změnou v pacientově léčbě. Gadolinium chelát, gadobenát dimeglumin, zkracuje longitudinální (T1) a v menší míře i transverzální (T2) dobu relaxace protonů vodíku ve tkáních. Relaxivita gadobenát dimegluminu ve vodném roztoku je r 1 = 4,39 a r 2 = 5,56 mm -1 s -1 při 20 MHz. Gadobenát dimeglumin zaznamenává značné zvýšení relaxivity při přechodu z vodného roztoku do roztoků obsahujících sérové proteiny, hodnoty r 1 a r 2 v lidské plazmě byly 9,7 a 12,5. V játrech vykazuje MultiHance silné a perzistující rozšíření intenzity signálu normálního parenchymu při T1-váženém zobrazení. Rozšíření intenzity signálu přetrvává na vysokém stupni nejméně po dobu dvou hodin po podání dávek 0,05 nebo 0,10 mmol/kg. Kontrast mezi jaterními lézemi a normálním parenchymem je pozorován téměř okamžitě po injekci bolu (do 2-3 minut) při T1-váženém dynamickém zobrazení. Kontrast má tendenci se snižovat v pozdějším časovém odstupu z důvodu sycení nespecifických lézí. Postupné vyplavování gadobenátu z ložisek a naopak přetrvávání zvýšené intenzity signálu normálního parenchymu se považuje za příčinu nižšího prahu (vyšší senzitivity) pro detekci nasycených ložisek mezi 40. a 120. minutou po podání MultiHance. Data z pivotních studií fáze II a III u pacientů s karcinomem jater ukazují, že ve srovnání s jinými referenčními zobrazeními (např. peroperační ultrasonografie, počítačová tomografická angioportografie - CTAP nebo počítačová tomografie po intraarteriální injekci iodovaného oleje) vykazovala MR vyšetření s podáním přípravku MultiHance průměrnou senzitivitu 95% a průměrnou specifitu 80% v detekci karcinomu jater nebo metastáz u pacientů s vysokým podezřením na tuto diagnózu. U zobrazení CNS: MultiHance zvyšuje viditelnost normální tkáně s chybějící hematoencefalickou bariérou, extra-axiálních tumorů a oblastí, ve kterých došlo k porušení hematoencefalické bariéry. V pivotních klinických studiích III. fáze bylo zaznamenáno po podání MultiHance zlepšení úrovně diagnostické informace u 32-69% zobrazení, s použitím aktivní referenční látky u 35-69% zobrazení. Farmakokinetické vlastnosti Modelování lidské farmakokinetiky bylo dobře popsáno za použití biexponenciálního rozkladného modelu. Distribuce se pohybuje mezi 0,085 a 0,117 hod; eliminační poločas mezi 1,17 a 1,68 hod. Celkový distribuční objem pohybující se mezi 0,170 a 0,248 l/kg tělesné hmotnosti ukazuje, že látka je distribuována do plazmy a mezibuněčného prostoru. Gadobenát je rychle eliminován z plazmy a je vylučován hlavně v moči a v menší míře žlučí. Celková plazmatická clearance pohybující se mezi 0,098 a 0,133 l/hod/kg tělesné hmotnosti a renální clearance pohybující se mezi 0,082 a 0,0104 l/hod/kg tělesné hmotnosti ukazují, že látka je eliminována převážně glomerulární filtrací. Hodnoty plazmatické koncentrace a plocha pod křivkou (AUC) ukazují statisticky signifikantní lineární závislost na podané dávce. Gadobenát se vylučuje nezměněn močí v množstvích odpovídajících 78% - 94% podané dávky během 24 hodin. Ve stolici byla zajištěna 2 4 % z podané dávky. Gadobenát neprostupuje intaktní hemato-encefalickou bariérou a proto se nekumuluje v normálním mozku nebo v lézích, kde je normální hemato-encefalická bariéra. Narušení hemato-encefalické bariéry nebo abnormální vaskularita však umožní průnik gadobenátu do ložisek. Strana 4 (celkem 6)

5 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Preklinické údaje neodhalily žádné zláštní riziko pro člověka na základě konvenčních studiií bezpečnostní farmakologie, toxicity opakované dávky, genotoxicity, karcinogenního potenciálu. Preklinické účinky byly ve skutečnosti pozorovány pouze při expozici považované za značně přesahující maximální expozici u člověka, což nasvědčuje malé klinické významnosti. Pokusy na zvířatech odhalily nízkou místní toleranci MultiHance, zvláště v případě náhodného extravazálního podání, kdy je možno pozorovat vážné lokální reakce jako nekrózu či krusty. Lokální tolerance v případě náhodného intraarteriálního podání nebyla zkoumána, proto je zvláště důležité se ujistit, že i.v. jehla či kanyla byla správně zavedena do žíly (viz oddíl 4.2). Těhotenství a kojení Ve studiích na zvířatech se neprojevily žádné účinky na vývoj embrya či plodu při každodenním intravenózním podávání gadobenát dimegluminu u krys. U potomků krys dále nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na tělesný a behaviorální vývoj. Po opakovaných každodenních dávkách u králíků byly zaznamenány izolované případy odchylek na skeletu a dva případy viscerálních malformací. Farmaceutické údaje Seznam pomocných látek Voda na injekci Inkompatibility MultiHance nesmí být v injekční stříkačce smícháván s žádnými jinými přípravky. Doba použitelnosti 3 roky Uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C, chraňte před mrazem. Druh obalu a velikost balení Druh obalu: lahvička z bezbarvého skla s plastovou zátkou, Al pertl, PP odlamovací kryt, krabička. Velikost balení: 5, 10, 15, 20 ml. Návod k použití přípravku MultiHance se natahuje do stříkačky těsně před použitím a nesmí být ředěn. Před použitím se ujistěte, že obal a uzávěr nebyly poškozeny, že není roztok zabarvený a že neobsahuje částice. Všechen nespotřebovaný přípravek musí být zlikvidován Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení. Varování Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Držitel rozhodnutí o registraci Bracco ALTANA Pharma GmbH Konstanz Německo Výrobce 1. Bracco S.p.A., Milano, Itálie 2. Patheon Italia S.p.A Ferentino (FR), Itálie Strana 5 (celkem 6)

6 Registrační číslo 48/495/00-C Datum první registrace / prodloužení registrace Datum revize textu Strana 6 (celkem 6)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paclitaxel Hospira 6 mg/ml Koncentrát pro infuzní roztok

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu. Sp.zn. sukls46916/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ NARUYD 200 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXOL pro inj. Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Paclitaxelum, 30 mg v 1 lahvičce po 5 ml (6 mg/ml), 100 mg v 1 lahvičce

Více

Jedna injekční lahvička obsahuje 3,5 mg bortezomibu (bortezomibum) (jako esteru kyseliny boronové s mannitolem).

Jedna injekční lahvička obsahuje 3,5 mg bortezomibu (bortezomibum) (jako esteru kyseliny boronové s mannitolem). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VELCADE 3,5 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 3,5 mg bortezomibu (bortezomibum) (jako esteru kyseliny

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls155342/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paclitaxel Mylan 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ciplox 250 Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rebif 22 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5

Více

sp.zn. sukls70500/2014

sp.zn. sukls70500/2014 sp.zn. sukls70500/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADENOCOR Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Adenosinum 6 mg ve 2 ml injekčního roztoku. 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rebif 22 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADRIBLASTINA CS Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: doxorubicini hydrochloridum 2 mg v 1 ml Pomocné látky se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum monohydricum odpovídající cyklofosfamidum anhydricum 500 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum monohydricum odpovídající cyklofosfamidum anhydricum 500 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENDOXAN 200 mg ENDOXAN 500 mg ENDOXAN 1 g Prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOMIR SRO Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukl78978/2012, sukls78980/2012, sukls78981/2012 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN 50 GENERICON, potahované tablety SERTRALIN 100 GENERICON, potahované

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALIMTA 100 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje 100

Více

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna podaná dávka obsahuje přibližně 11 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna podaná dávka obsahuje přibližně 11 mg laktosy (ve formě monohydrátu). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více