Ernest Denis ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ernest Denis (1849 1921)"

Transkript

1 Ernest Denis ( ) Pracovní list úroveň A Zdroj: VANČURA, J. Arnošt Denis. Praha: Zlatoroh, 1924, s I. Denisův odpor k násilí a porážka Francie v německo-francouzské válce Mladý student historie Ernest Denis právě dokončoval svá studia na vysoké škole v Paříži, když roku 1870 vypukla prusko-francouzská válka. Denis narukoval jako voják dobrovolník do francouzské armády. Ta utrpěla porážku a její kraje Alsasko a Lotrinsko jí byly odňaty a násilně připojeny k nově vzniklému Německému císařství (1871). Denis, stejně tak jako jeho francouzští vrstevníci, byli touto válkou hluboce poznamenáni a toužili po odvetě. Prvořadým francouzským cílem bylo navázat spolupráci s národy, které by jí mohly pomoci znovu získat odňatá území.

2 DOK 1: Náboženské pronásledování Denisových prarodičů, o kterém jako malý slýchával Za krvavých bouří [po roce 1815] událo se nové pronásledování hugenotů [francouzských protestantů], ( ) jemuž by málem padli za oběť Denisovi děd a babička. Dojem tohoto vypravování hluboce se zakotvil v mysli hochově [Denise], a tím se vysvětluje pozdější odpor Denise jako historika ke všemu násilí hmotnému i duševnímu. Zdroj: VANČURA, J. Ibidem, s Živé svědectví Denisovy babičky o násilí páchaném na francouzských nekatolících se našemu historikovi vrylo do paměti. K čemu měl jako pozdější historik odpor a co kritizoval ve svých knihách? Co si představíš pod pojmem násilí hmotné a duševní? DOK 2: Slepá mapa Evropy Zdroj: [ ].

3 DOK 3: Mapa dnešních francouzských krajů (Alsasko a Lotrinsko jsou červeně ohraničené) Zdroj: [ ]. Doplň do textu chybějící slova. Jako zdroj informací použij úvodní text ke kapitole. V roce. vypukla tzv. prusko-francouzská válka, ve které se střetly dva státy:.. a budoucí.... Prusko zasadilo Francii tvrdou porážku; v roce 1871 získalo pro budoucí sjednocené Německo jako válečnou kořist francouzské kraje.. a... Na mapě DOK 2 vyznač Francii, Německo a ČR. Pokud nevíš, použij školní zeměpisný atlas. Na slepé mapě DOK 2 vyznač pomocí dějepisného atlasu a mapky DOK 3 zmiňované kraje Alsasko a Lotrinsko. V kterém dnešním státě se dnes nacházejí?

4 II. Na studiích v Praze Co přivedlo mladého francouzského historika do Prahy? Především to byl Denisův vlastenecký smysl pro povinnost, tj. snaha znovu získat pro Francii kdysi ztracená území. Svůj úkol totiž spatřoval v poznání Slovanů, aby s nimi mohla Francie navázat spolupráci. Denis se vydal v letech na studijní pobyt do Prahy, aby se naučil v prvé řadě německy a posléze česky. V té době byly totiž české země součástí Rakouska-Uherska, kde byla úředním jazykem němčina. DOK 4: Vrchlického vzpomínka na doučování Denise češtině (časopis Máj, 1909) Brzy se ukázalo, že dvě hodiny týdně je málo. Denis ( ) byl muž železné píle a úžasné vytrvalosti. Přidávalo se tak dlouho, až jsem k němu docházel každého dne. Vyučovací plán byl tento: Denis ( ) Národní listy přečtl nahlas ( ). Současně se, co bylo přečteno, překládalo do frančtiny. ( ) Na konec přišla na řadu literatura čtly a překládaly se romány, novely a básně. ( ) Já býval u Denise ne jednu, ale několik hodin. O osmé jsem přicházel, po dvanácté jsem svého milého žáka opouštěl. Zdroj: VANČURA, J. Arnošt Denis. Praha: Zlatoroh, 1924, s Jak vypadal vyučovací plán češtiny u Denise? S jakými různými texty se pracovalo a jaké dovednosti Denis především rozvíjel? K úplnému zvládnutí jazyka je však zapotřebí ještě jedna dovednost, o které Vrchlického svědectví mlčí. Která to je v řadě: čtení mluvený projev psaní? Z textu zjisti, kolik hodin denně a týdně se Denis češtině věnoval ve své nejintenzivnější přípravě. Proč myslíš, že z původních dvou hodin týdně se stalo nakonec několik hodin denně intenzívního studia? Z textu zjisti, jaké měl Denis vlastnosti a jak k učení přistupoval. III. České dějiny po francouzsku Denis si sám dobře uvědomoval nedostatky svého historického bádání o českých zemích; ve svém výzkumu totiž neobjevil žádné nové písemné prameny. Přesto byl jeho podnik obdivuhodný, a to především svým rozsahem od husitství (tj. po roce 1400) až do roku Vždyť v Čechách se nenašel v jeho době žádný historik, který by byl schopen obsáhnout tak širokou epochu národních dějin.

5 DOK 5: Z Denisova děkovného dopisu Pražanům, 1907 Znám lépe než kdokoli jiný nedokonalosti a mezery své práce. Přijdou jiní po mně, kdož ji opraví a doplní. Myslím však, že mohu říci, že nikdo nepřistoupí ke studiím těmto s upřímnější láskou k vaší vznešené zemi a vašemu obdivuhodnému městu. Zdroj: VANČURA, J. Ibidem, s Jak se Denis staví k nedostatkům své historické práce? Lpí na neměnnosti původního textu? Co navrhuje? Z jakých svých citů se vyznává v souvislosti se svým bádáním o českých zemích? Myslíš, že měl, on Francouz, Čechy rád? IV. Denisova obhajoba Československa za Velké války Vstupem Francie do války proti Německu v roce 1914 byly Denisovy francouzsko-české aktivity stále důležitější. Roku 1915 založil ve spolupráci s T. G. Masarykem (budoucím československým prezidentem), časopis La Nation Tchèque (Český národ). Obhajoval v něm nárok Čechů a dalších slovanských národů na samostatnost. S těmito národy pak měla Francie, odolávat společnému nepříteli: válečnému Německu a Rakousku-Uhersku (dále R-U). Denis se tímto způsobem pokoušel přesvědčit francouzské politiky o nutnosti rozbití Rakouska-Uherska v první světové válce. Napiš, jak se také říkalo první světové válce. Vycházej z nadpisu kapitoly. DOK 6: Česko-slovenská kolonie, tj. Češi a Slováci žijící v Paříži Zde roku 1916 prozatímní československá vláda zřídila své sídlo pod vedením T. G. Masaryka Pamětní deska na budově č. p. 18, Bonapartova ulice, Paříž (ve 20. a 30. letech centrum čs. kolonie v Paříži, dnes České centrum, ČŠBH Paříž a konzulární oddělení ČR situace v lednu 2015) Zdroj: Pamětní deska na budově ČC v Paříži. Osobní fotografie Jana Lorence,

6 Napiš svými slovy, co znamená česko-slovenská kolonie v Paříži. Kde měla sídlo? Vyhledej na internetu a v DOK 6 informace o adrese Bonapartova ulice 18, Paříž. Proč je dnes dům na této adrese významný a jaké instituce v něm sídlí? DOK 7: Vzkříšený Čech článek otisknutý 3. října 1914 v Paříži Slováci, Moravané, Slezané, Čechové! Nový život počíná pro potlačované. Znovu nastal den slávy pro potomky bojovníků Žižkových. Osvobozené Čechy sdruží kolem sebe všecky své syny, rozptýlené od svahů Tater ke Krušným horám. Zaujmou opět své místo mezi svobodnými národy, najdou opět svou úlohu, která jim ustanovuje, aby byly článkem, spojujícím vzdělanost Evropy západní a východní, stanou se opět apoštoly ( ) svobody, spravedlnosti a lidskosti. DENIS, E. Vzkříšený Čech. In: Nazdar (list české kolonie v Paříži). 1/1914. DOK 8: Tři české historické země v naší současné České republice Zdroj: [ ]. V kterém časopise a v které zemi vyšel Denisův článek Vzkříšený Čech? Jakému společenství lidí byl text určen (viz zdroj dokumentu)?

7 Jaké čtyři historické národy Denis cituje na začátku DOK 7? Tři z nich najdi na barevné mapce DOK 8. Který je ten čtvrtý národ a proč na mapě DOK 8 chybí? Najdi ho na barevné mapě DOK 9 a napiš jeho jméno. Jaká je úloha Čechů v boji za osvobození? Co se myslí označením všecky své syny a na jakém zeměpisném prostoru? V zeměpisném atlase najdi zmiňované Krušné hory a Tatry. Jakou úlohu mají v Evropě znovu zaujmout osvobozené Čechy? DOK 9: Slovanské národy na území Rakouska-Uherska Zdroj: DENIS, E. Náš program. In: La Nation Tchèque. 1/1915, s. 8.

8 Zdroj: Mapa současných slovanských zemí a slovanského etnika. Na webu: [ ]. Porovnej obě mapky. Následně na Denisově bílé mapě Rakouska-Uherska vyznač s pomocí druhé barevné mapy ta území, kde se hovořilo česky, slovensky a polsky. Jak této skupině slovanských jazyků říkáme? Vyber z nabídky: západní, jižní či východní? Vrať se k DOK 7 Vzkříšený Čech, kde Denis píše, že osvobozené Čechy sdruží své syny od Tater až ke Krušným horám. Zakresli tento prostor do barevné mapy DOK 9 a napiš, které dva novodobé státy se nyní v tomto prostoru nacházejí.

9 DOK 10: Francouzský čtrnáctideník: Český národ (La Nation Tchèque) Zdroj: Denis, E. (red.). La Nation Tchèque (čtrnáctideník). Paris: rue Boissonade, DOK 11: Cíle a úkoly časopisu Český národ podle Denise Tento program je jednoduchý ( ): Samostatnost Čech. Svolil jsem, že budu jejich [českých politiků a spisovatelů] tlumočníkem [francouzským i spojeneckým politikům], protože jsem přesvědčen, že tím posloužím také věci Francie. ( ) Samostatnost Čech je pro nás prvotřídní důležitostí. Je jednou z podmínek naší [francouzské] bezpečnosti a jednou ze záruk našeho [francouzského] vlivu. Zdroj: DENIS, E. Náš program. In: La Nation Tchèque. 1/1915, s. 3. O jaký program usiluje Denis ve své revue Český národ (La Nation Tchèque)? Čí názory má také časopis prostřednictvím Denise tlumočit? Zkus se podívat na otázku českého národa pohledem Francouze E. Denise. Proč chce Čechům pomáhat? Komu tím také pomůže? DOK 12: Francouzský čtrnáctideník: Český národ od roku 1917 Zdroj: Beneš, E. (red.). La Nation Tchèque (čtrnáctideník). Paris: 18 rue Bonaparte,

10 Doplň: V červnu 1917 převzal po E. Denisovi redakci ( directeur ) časopisu Český národ.. (uveď jméno). Bylo to proto, aby časopis dokázal nově pružně reagovat na aktuální potřeby česko-slovenského odboje. Jméno redaktora je však známé z pozdějších let, kdy v Československu vykonával funkci ministra zahraničí a po T. G. Masarykovi se stal prezidentem. V. Denisova poválečná sláva a úspěchy V listopadu 1918 bylo v Evropě dobojováno. Skončila první světová neboli Velká válka. Denisův Národní program stejně jako úsilí T. G. Masaryka se staly skutečností vzniklo samostatné Československo. Denis vykonal v říjnu 1920 cestu do Československa, kde byl v Praze slavnostně přijat. Československý národ oslavoval Denise jako svého národního historika. Sám Denis se zasloužil o založení Ústavu slovanských studií v Paříži (1919) a v Praze vznikl Institut Ernesta Denise (1920, dnešní Francouzský institut). DOK 13: Francouzský institut v Praze Institut Ernesta Denise, založen v říjnu 1920, přesídlil do této budovy [Štěpánská 35, Praha], postavené v letech , 1. října Zdroj: Pamětní deska na budově Francouzského institutu. Dostupné na webu: [ ]. Po jaké osobnosti byl institut pojmenován? Zamysli se a napiš, jaké aktivity může provozovat francouzský institut. Své odpovědi porovnej s informacemi na webu:

11 DOK 14: Denisovo nádraží v Praze Těšnově mezi světovými válkami (zdemolováno v 80. letech 20. století) Zdroj: MARÈS, A. Lieux de mémoire en Europe centrale. Paris: Institut d'études slaves, 2009, s. XIX-XXII. Vyhledej na internetu, po kom bylo pojmenováno nádraží na pražském Těšnově roku 1919? DOK 15: Socha E. Denise od Karla Dvořáka instalovaná na Malostranském náměstí v Praze roku 1928 (vlevo) a busta od Petra Roztočila z roku 2003, která nahradila dřívější sochu (vpravo) Zdroj: MARÈS, A. Lieux de mémoire en Europe centrale. Paris: Institut d'études slaves, 2009, s. XIX-XXII.

12 Jakým způsobem je profesor Denis ztvárněn? Jak na tebe působí jeho pozice vsedě a kniha, kterou drží v rukou (fotografie vlevo)? VI. Shrnutí Doplň názvy jednoho ústavu a jednoho institutu spjatých s Denisovou činností či přímo s jeho jménem (viz úvodní text k 5. kapitole). Ernest Denis Praha: Paříž:... (1920) (1919) Doplň: Francouz Masarykem českými sochu Denise nádraží Alsaska-Lotrinska Nový československý stát oslavoval. jako svého národního historika, i když byl... Dokázal spojit francouzské zájmy s.. tím, že společně s T. G... bojovali za rozpad Rakouska- Uherska. Češi a Slováci získali po Velké válce samostatnost a Francie znovu nabyla svých regionů. K Denisově poctě postavili Pražané na Malostranském náměstí a na Těšnově po něm pojmenovali. Do tabulky napiš svými slovy, kdo byl E. Denis. Nejprve piš z pohledu Čecha. Následně se zkus vžít do francouzského občana. Jak by asi on ze svého pohledu charakterizoval Denise, jeho činy, atd.? Proč budou obě charakteristiky (česká a francouzská) odlišné? Denis podle českého občana Denis podle francouzského občana Ernest Denis ( ) Spolek ČŠBH. Licence CC BY-NC-ND Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014.

2) Rozumíš jejím obavám, nebo ti připadají zbytečné? Vysvětli svůj názor.

2) Rozumíš jejím obavám, nebo ti připadají zbytečné? Vysvětli svůj názor. OSKAR BRÁZDA úroveň A, metodický průvodce I. Vlast mých synů a jejich otce Dokument 1: Sňatek s Čechem 1) Proč se Amelie obávala sňatku s Okim Brázdou? Amelie Posse byla Švédka a nevěděla nic o zemi svého

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

OTTO GUTFREUND varianta C

OTTO GUTFREUND varianta C OTTO GUTFREUND varianta C I Opojení Paříží Stejně jako ostatní umělci jeho generace hledal i Otto Gutfreund uměleckou inspiraci v Paříži. V roce 1909 na něho zapůsobila pražská výstava významného francouzského

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více

Bc. Gabriela Literová

Bc. Gabriela Literová Bc. Gabriela Literová Edvard Beneš ve veřejném diskursu na přelomu 20. a 21. století (příklad historické osobnosti při utváření národní identity) (Vydání první) I. ÚVOD Osobnost Edvarda Beneše byla v dramatickém

Více

RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze)

RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze) RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze) Medailonek učitelé Rudolf Medek se narodil 8. ledna 1890 v chudé ševcovské rodině. Jeho rodným městem byl Hradec Králové, kde prožil i celé

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992 Autor: Jakub Krčík Vedoucí práce: Doc. Milena Hübschmannová, CSc. Praha

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

Jednička. Oblastní sněm zvolil nové vedení. Smutné výročí holocaustu. Pánská pasáž otevřena. Pracujeme pro vás. Nevydařený běh Prahou 1

Jednička. Oblastní sněm zvolil nové vedení. Smutné výročí holocaustu. Pánská pasáž otevřena. Pracujeme pro vás. Nevydařený běh Prahou 1 Oblastní sdružení ODS Praha 1 www.odspraha1.cz č. 8 říjen 2011 Jednička Nevydařený běh Prahou 1 Radnice Městské části Praha 1 nesouhlasila s uskutečněním reklamního běhu firmy NIKE. Jak vypadá takový nesouhlas

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici

Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici Úvod Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici 1. Úkol nadace - Vzpomínání na vyhnání Odsouzení vyhnání Prohloubení smíření a vzájemného porozumění - Multiperspektivní

Více

OTTO GUTFREUND varianta B

OTTO GUTFREUND varianta B OTTO GUTFREUND varianta B I Opojení Paříží Stejně jako ostatní umělci jeho generace hledal i Otto Gutfreund uměleckou inspiraci v Paříži. V roce 1909 na něho zapůsobila pražská výstava významného francouzského

Více

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945)

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) JAROSLAV VACULÍK DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) Reedice pro elektronické vydání Praha 1998 Lektorovali: doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., 1998 ISBN 2 Obsah ÚVOD...4 1. ZA SVĚTOVÉ A OBČANSKÉ VÁLKY

Více

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová:

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová: Senátor Tomáš Grulich: Děkuji panu velvyslanci a prosil bych paní Karolínu Síglovou ze Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. Paní Karolína Síglová: Dobrý den. Na začátek

Více