Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004..."

Transkript

1 Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č o přeložce rozvodného zařízení (zóna), uzavřené mezi Středočeskou energetickou a.s. (vlastník rozvodného zařízení) a Městem (žadatel o přeložku). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje smlouvu o dílo a licenční smlouvu - předmětem smlouvy je autorské dílo "Digitální mapový plán města Zruč nad Sázavou" uzavřenou mezi Městem (objednatel) a Ing. Janem Guziurem (zhotovitel) s tím, že bude opravena ve smyslu připomínky RMě. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - projednala žádost Územní organizace Svazu diabetiků ČR Kutná Hora o poskytnutí městského grantu na činnost v roce 2005, ve výši 5.000,- a uvedenou žádost neschvaluje. Žadatele bude informovat KS s tím, že případný finanční příspěvek bude poskytnut na konkrétní akci pořádanou v našem městě. - deleguje do konkurzní komise na výběr ředitele I.ZŠ jako zástupce Města Mgr. Martina Hujera a Jana Jelínka. Dále doporučuje oslovit ředitele ZŠ Červené Janovice pana Jahodáře, aby se rovněž stal členem uvedené komise. - na základě žádosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku č ve vlastnictví Města Zruč nad Sázavou. Smlouvu na věcné břemeno vypracuje TJ Jiskra a předloží Městu k posouzení. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje umístění 4 ks reklamních tabulí Rádia Nový Preston v lokalitě města. "Rádio" bude vyzváno o předložení návrhu smlouvy a současně bude projednáno a upřesněno umístění tabulí. - projednala žádost ředitele I.ZŠ Na Pohoří ve věci nutných úprav rozvaděče el. proudu v odběrném místě (I. ZŠ). Vzhledem k finanční situaci I.ZŠ schvaluje, že provedené práce uhradí Město s tím, že pan Bareš záležitost prověří, co se týče ceny a bude v uvedené záležitosti spolupracovat s ředitelem I.ZŠ. - ukládá p. Malému splnit usnesení 15. zasedání ZMě č. 73/2004 (pozemek od PF ČR), č. 74/2004 (pozemek Č. Pošta) a č. 75/2004 (pozemek M. Linhartovi) - ukládá Ing. Růžičkovi splnit usnesení 15. zasedání ZMě č. 76/2004 (5.změna ÚPSÚ). - ukládá Mgr. Klatovskému splnit usnesení 15. zasedání ZMě č. 77/2004 (smlouva VaK H.Brod) a č. 79/2004 (hosp. výsledek Mikroregion). - ukládá JUDr. Tesárkovi splnit usnesení 15. zasedání ZMě č. 78/2004 (smlouva VHS) a č. 83/2004 (dluh p. Berounová-Hyková) - ukládá paní Jelínkové splnit usnesení 15. zasedání ZMě č. 80/2004 (5. úprava rozpočtu r. 2004), č. 82/2004 (rozpočet 2005) - ukládá panu starostovi splnit usnesení 15. zasedání ZMě č. 84/2004 (dluh f. RENDL) - schvaluje ukončení smlouvy mezi Městem Zruč nad Sázavou a pány Jaroslavem Drudíkem a Pavlem Neužilem (f. Pallasit) o využívání odpadového systému Města ze dne , dohodou obou stran k souhlasí s úpravu vjezdu k RD pana Hromadníka 5. května 526 dotčeným pozemkem je pozemek č ve vlastnictví města. - souhlasí s úpravou vjezdu k RD pana Kaifáše Okružní 539 dotčeným pozemkem je pozemek č ve vlastnictví Města. 1 / 31

2 - souhlasí se zřízením vjezdu na pozemek č. 883 v k.ú. Zruč n. S. ve vlastnictví pana Petra Jiravy, a to z místní komunikace p.č. 882, jež spočívá v provedení terénních úprav nezpevněné části pozemku s tím, že zásyp zeminou bude proveden po prověření a dle pokynů místostarosty města pana Jana Jelínka. - na základě zveřejnění záměru Města v souladu se zákonem o obcích a jediné nabídky p. Pavlici a p. Petruse, schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na nebytové prostory "Vinárny pod zámkem" za těchto podmínek : účinnost od , nájemné ve výši 450,- Kč/m2/rok s tím, že po dobu zápočtu nebude zvyšováno, zápočet s náklady nájemce na nutné opravy a úpravy včetně zápočtu s některým zařízením vinárny, které se tak stane majetkem Města, nájem na dobu určitou přesahující dobu zápočtu a nájemce vždy k předběžnému souhlasu pronajímatele se zápočtem předloží specifikaci uvažovaných nutných oprav a úprav včetně jejich ocenění. Konečné znění nájemní smlouvy bude ještě předloženo ke schválení RMě. - ukládá vyzvat tyto firmy k předložení cenové nabídky na zhotovení projektu a dokumentace pro přípravu SROP na akci "Rekonstrukce Zručského zámku", dle "Podmínek pro další přípravu akce" vydaných MMR - Firmy : - 1/ Ing. Zdeněk DOBIÁŠ - Jaselská 222, Kolín 2-2/ Ing. arch. Jarmila CETKOVSKÁ - Fučíkova 425, Kutná Hora - 3/ Ing. Jiří KADLEČEK - U Křižovatky 608, Kolín IV - na základě nové žádosti pana Matyáše - AUTOŠKOLA KARMAT, ukládá zveřejnit záměr Města pronajmout prostory Klubu důchodců ve Školní družině na 2 hodiny, každou sobotu dopoledne. - schvaluje s účinností od doplnění provozního řádu Sportovní haly v odstavci "soutěže a utkání" o tzv. stornovací poplatky ve výši 50% ve znění návrhu předloženého správcem haly. - po projednání schvaluje cenu silové elektřiny oprávněným zákazníkům lokální distribuční soustavy Města Zruč nad Sázavou pro rok 2005 podle předloženého výpočtu. Současně RMě schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro rok 2005 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy s tím, že uvedená smlouva bude ještě předložena ke kontrole právníkovi Města. - schvaluje úhradu víceprací na akci "Želivec". Rada Města na svém 75. zasedání konaném dne schvaluje finanční příspěvek ZO Svazu postižených civilizačními chorobami Zruč nad Sázavou (ZO SPCCH) na činnost v roce 2005, ve výši 5.000,- Kč. ZO SPCCH bude informovat EO. - schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě o dodávkách tepla bytové domy VS 401 uzavřené mezi firmou TEDOM ENERGO s.r.o. (dodavatel) a Městem (odběratel). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě o dodávkách tepla nebytové odběry VS / 31

3 uzavřené mezi firmou TEDOM ENERGO s.r.o. (dodavatel) a Městem (odběratel). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě o dodatku tepla školská zařízení VS uzavřené mezi firmou TEDOM ENERGO s.r.o. (dodavatel) a Městem (odběratel). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (13/2004 zóna II.), uzavřené mezi firmou Silnice Čáslav (zhotovitel) a Městem (objednatel). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - doporučuje ZMě ke schválení kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem (prodávající) a VHS Vrchlice Maleč, a.s. K.Hora (kupující) (splašková kanalizace odvádějící odpadní vody z Průmyslové zóny). - schvaluje smlouvu o poskytnutí uživatelských práv k SW vybavení (licenční smlouva), uzavřenou mezi firmou T Mapy spol. s.r.o. H-Králové (dodavatel) a Městem (objednatel) Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o vytvoření díla, uzavřenou mezi Jaroslavem Skoupým Kolín (autor) a Městem (objednatel) (kreslené vtipy autorské dvojice Novák-Skoupý pro použití ve Zručských novinách - leden-prosinec 2005). Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje autorský dozor projektanta na akci "Stavební úpravy objektu jeslí na 20 podporovaných bytů", v rozsahu předložené a právníkem Města doplněné smlouvy o dílo a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada Města na svém 74. zasedání konaném dne schvaluje "Smlouvu o sdružení finančních prostředků" č. 205/2004/OIN, uzavřenou mezi Městem Zruč nad Sázavou a Středočeským krajem. Účelem smlouvy je sdružení finančních prostředků na zhotovení díla stavby "Okružní křižovatka na silnici II/126 ve Zruči nad Sázavou". Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 73. zasedání konaném dne schvaluje zakoupení 2 ks stožárů veřejného osvětlení do ulice Vyhlídkové, v souvislosti s výstavbou opěrné zdi. Typ navrhne pan Bareš ve spolupráci s p. Šteffkem. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej části pozemku p.č a následně předložit ZMě k projednání - schvaluje bezúplatný výlep plakátů na Kateřinskou zábavu, pořádanou SRPDŠ při I.ZŠ Na Pohoří, dne schvaluje smlouvu o dílo č. 5/2004 "Vodorovné dopravní značení" uzavřenou mezi firmou Správa a údržba silnic Kutná Hora (zhotovitel) a Městem Zruč nad Sázavou (objednatel). Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - doporučuje ZMě ke schválení připomínky k územnímu řízení o využití území pro 3 / 31

4 "Obytnou zónu Na Farském II." (navrhovatel Marie Hayesová), předložené stavebním úřadem MěÚ a ukládá Ing. Růžičkovi předložit do příštího zasedání RMě další podmínky (např. parametry vzhledu domů, velikost pozemků a domů, fasády domů, občanská vybavenost a pod.) - projednala žádost pana L. Fialy TennisLine o pronájem jedné třetiny Sportovní haly dne , za účelem uspořádání sportovně-společenské akce a žádost neschvaluje vzhledem k tomu, že akce není v souladu s provozním řádem SH. Žadatele bude informovat SM. - ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem vinárny pod Zámkem Rada Města na svém 72. zasedání konaném dne na základě poptávkového řízení a 3 nabídek, schvaluje jako pro Město nejvýhodnější nabídku na dodavatele akce "Vybavení stálé expozice" nabídku pana Josefa Hájka. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. - doporučuje ZMě ke schválení "Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu" uzavřenou mezi VaK H. Brod a Městem. - schvaluje pronájem části věže zámku panu Janu Endalovi za účelem umístění vysílače k poskytování bezdrátového internetu. Ukládá jednat o podmínkách nájmu. - doporučuje ZMě neschválit uzavření dohody o splátkách dluhu mezi Městem (věřitel) a Alenou Hykovou-Berounovou (dlužník) - schvaluje poskytnutí městského grantu dívčí skupině MADAMS a dechovému souboru ZRUČSKÁ DESÍTKA na akci "Vánoce jsou rok co rock" ( ), ve výši 3.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. Dále RMě schvaluje bezúplatný výlep plakátů na tuto akci. - schvaluje bezúplatný výlep plakátů na akci Dětského domova Zruč n.s. "Den otevřených dveří". - souhlasí, aby bylo zadáno zpracování projektu na akci "Dětský koutek" (u Školní jídelny) - schvaluje smlouvu o dílo na akci "Komunikace ul. Ke Ctiborkám", uzavřenou mezi firmou Silnice Čáslav (zhotovitel) a Městem (objednatel). Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - bere na vědomí změnu názvu společnosti Becker Posázaví s.r.o. na A.S.A. Posázaví s.r.o. a to k datu a souhlasí se změnou tohoto názvu v nájemní smlouvě na prostory bývalé stáčírny - ev. č. NP 043/99. - schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (13/2004) uzavřené mezi Městem (objednatel) a firmou Silnice Čáslav (zhotovitel). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - ukládá panu Dolákovi zpracovat návrh zásad další privatizace městských bytů a předložit ho k posouzení RMě. Rada Města na svém 71. zasedání konaném dne / 31

5 - souhlasí s provozováním meziokresní autobusové linky Ježov Dolní Kralovice Zruč nad Sázavou firmou CONNEX Východní Čechy a.s., Chrudim, z hlediska umístění a názvu autobusové zastávky a z hlediska používání místní komunikace v katastru města. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemku č. 1847/11 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - na základě žádosti humanitárního sdružení ŽIVOT 90, schvaluje finanční příspěvek Města na činnosti tohoto sdružení pro rok 2005, ve výši ,- Kč. Ukládá EO zahrnout tento příspěvek do rozpočtu Města pro rok Žadatele bude informovat KS. - na základě poptávkového řízení a 3 nabídek, schvaluje jako pro Město nejvýhodnější nabídku na provedení akce "Komunikace ul. Ke Ctiborkám" nabídku firmy Silnice Čáslav Holding, a.s. Čáslav a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. - na základě poptávkového řízení a 3 nabídek, schvaluje jako pro Město nejvýhodnější nabídku na dodavatele akce "Městský kamerový dohlížecí systém I. etapa" nabídku firmy GEPARD Pardubice varianta 1/ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. - na základě poptávkového řízení a 2 nabídek, schvaluje jako pro Město nejvýhodnější nabídku na dodávku stromů a keřů včetně výsadby, nabídku firmy Martin Crhán zahradnické služby Vlašim. Zaslání objednávky zajistí Mgr. Klatovský. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej díla "Vodovod - průmyslová zóna Zruč nad Sázavou" společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod - schvaluje návrh výzvy k předložení nabídky, kterou budou vyzvány vybrané projektové firmy k předložení nabídky na zpracování dokumentace pro územní řízení na rozvoj splaškové kanalizace ve Zruči nad Sázavou s tím, že zásadně trvá na odkanalizování Zámku, Podzámčí, ul. 1. máje a části nám. Dr. Svobody. Doplnění firem, kterým bude výzva zaslána RMě nepožaduje. Dále RMě jmenuje do výběrové komise za Město Zruč n.s. následující členy: Ing. Milana Růžičku, Jaroslava Jelínka, Ing. Ivo Šimka CSc., Jana Jelínka a Mgr. Martina Hujera. - souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 2005 prostřednictvím Ministerstva financí na obnovu zámeckého parku a podpisem žádosti pověřuje na základě plné moci, člena RMě Ing. Romana Výborného. - ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem pozemku - zahrádky v lokalitě nad "Sázavanem". - na základě připomínek z jednání rozšířeného zasedání RMě, zpracuje návrh zásad pro pokračování privatizace městských bytů. Rada Města na svém 70. zasedání konaném dne po posouzení 3 cenových nabídek na výrobu a montáž vstupních dveří do objektu kotelny Sázavan, ukládá objednat tuto zakázku u firmy Jiří Maryška TREND Zruč n.s. - projednala žádost Exekutorského úřadu Havl. Brod o poskytnutí součinnosti a ukládá odpovědět, že záměr Města na odkup pozemků v lokalitě "U lípy" za cenu 70,- Kč/m2 trvá, ale další kroky k výkupům budou ze strany města prováděny v dlouhodobějším horizontu. 5 / 31

6 - ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem veřejného prostranství parkoviště na náměstí Míru, p.č za účelem konání pravidelných trhů. Pokud se nepřihlásí další zájemce, schvaluje uzavřít smlouvu o pronájmu veřejného prostranství s dosavadním nájemcem, panem Jiřím Němcem, za podmínek uvedených v jeho žádosti (5.500,- Kč za jeden trh). Současně RMě pověřuje pana starostu podpisem nájemní smlouvy. - schvaluje bezúplatný pronájem tělocvičny v objektu školní jídelny Křesťanské společnosti NOVÝ ŽIVOT, , od 13:00 do 17:00 hodin, za účelem pořádání zábavného odpoledne pro děti. Současně RMě schvaluje bezúplatné zveřejnění akce v městském rozhlasem a bezúplatný výlep plakátů. - ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem pozemku p.č. 466, v k.ú. Zruč nad Sázavou. - schvaluje změnu ceny řádkové inzerce ve Zručských novinách následovně : - jednotná cena za jeden inzerát o maximální délce 200 znaků... 20,- Kč - příplatek za tučné písmo... 10,- Kč - uvedené ceny jsou včetně DPH Tímto usnesením se současně ruší usnesení RMě č. 419/ na základě žádosti ředitele ZUŠ, schvaluje financování "dohody o provedení práce" z příspěvku zřizovatele. (údržba a instalování počítačových sestav a programů) - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej heligonu, ev.č Pokud se nepřihlásí další zájemce, schvaluje RMě prodej tohoto nástroje panu Josefu Vosykovi, ze odhadní cenu ve výši 2.500,- Kč s tím, že získané finanční prostředky budou převedeny na účet ZUŠ a budou použity na nákup nových nástrojů. - vzala na vědomí rezignaci Mgr. Jiřího Drahokoupila na funkci ředitele ZŠ ke dni a pověřuje paní Jiřinu Janatovou výkonem funkce tajemnice konkurzní komise, která bude zajišťovat organizační a administrativní stránku konkurzu na nového ředitele ZŠ. Pověření vystaví KS. - schvaluje pronájem parkoviště v areálu Sázavan firmě Silnice Čáslav za dohodnutých podmínek. - schvaluje umístění basketbalových košů ve městě dle návrhu předloženého panem starostou. - ukládá zaslat poptávku na provedení povrchové úpravy křižovatky u ulice Ke Ctiborkám následujícím firmám : - BES Benešov, Sukova 625, Benešov - SILNICE Jičín, a.s., Hradecká 415, Jičín - SILNICE Čáslav - ukládá předložit ZMě k projednání záměr Města na bezúplatný převod pozemku č /1 PK od PF ČR do vlastnictví Města. - schvaluje "Plán zimní údržby komunikací, chodníků a veřejných prostranství, které jsou ve správě Technických služeb Města Zruč nad Sázavou", platný na období od do schvaluje provedení víceprací na akci "oprava střechy kotelny" dle kalkulace předložené panem Barešem. - pověřuje starostu města podpisem žádosti o udělení licence pro obchodování s elektřinou skupiny č. 14 a podpisem žádosti o schválení registrace odpovědného zástupce. Současně 6 / 31

7 RMě pověřuje pana Miloslava Bareše výkonem funkce odpovědného zástupce na licenci pro obchodování s elektřinou. - ukládá rezervovat městský byt pro případ, že by byl potřeba přidělit novému řediteli ZŠ Na Pohoří. - v souladu se svým usnesením č. 358/2004, schvaluje konkrétní návrh smlouvy na pronájem instalatérské dílny v Energocentru v areálu Sázavanu tak, jak byl předjednán s nájemcem p. Filipem (f. AZIP s.r.o.), tedy i vč. předběžných nákladů a předpokládané doby zápočtu, umístění sídla spol. a zajištění přístupu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. - na základě žádosti nájemce vinárny pod Zámkem, pověřuje starostu města dalším jednáním o zvýšení nájemného z těchto nebyt. prostor na výši určenou RMě. V případě, že jednání nepovede k dohodě, pověřuje Správu majetku zveřejněním záměru na nový pronájem těchto prostor v I. kole zatím s podmínkou odkoupení zařízení a vybavení vinárny. - ukládá zaslat žádosti o předložení cenové nabídky na akci "Městský kamerový dohlížecí systém I. etapa", těmto firmám : - GEPARD s.r.o., V Ráji 919, Pardubice - MAXPROGRES s.r.o., Traťová 1, Brno - OM KOMPLEX s.r.o., 17. listopadu 235, Pardubice Rada Města na svém 69. zasedání konaném dne schvaluje smlouvu č o úhradě podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením nového odběrného zařízení a se zajištěním rezervovaného příkonu pro nové odběrné místo (zóna), uzavřenou mezi Středočeskou energetickou (dodavatel) a Městem (odběratel). Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 68. zasedání konaném dne na základě návrhu předloženého šéfredaktorem Zručských novin, schvaluje změnu ceny řádkové inzerce - schvaluje pořádání folkového koncertu , v 19:30 hodin, ve velké zasedací místnosti MěÚ. Pořadatelem koncertu bude Město. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2004, uzavřené mezi Městem (objednavatel) a firmou CONNEX Východní Čechy a.s. Chrudim (dopravce). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje bezúplatný pronájem velké zasedací místnosti MěÚ Místnímu sdružení ODS , od 16:00 hodin, za účelem setkání občanů s Ing. Petrem Bendlem hejtmanem 7 / 31

8 Středočeského kraje. - projednala záležitost ohledně terénních úprav skládky v Želivci s tím, že v dohledné době se o úpravách skládky neuvažuje. Ukládá informovat v tomto smyslu majitele dotčených pozemků. - projednala dopis 4 nájemnic z čp. 640 a 642 a ukládá odpovědět ve smyslu vyjádření Správy majetku a za předpokladu, že Město obdrží dotaci na zateplení těchto domů a že s touto akcí bude počítáno v návrhu městského rozpočtu pro rok ukládá p. Dolákovi, p. Janatové, Mgr. Klatovskému a p. Šťastné M. zpracovat žádosti o udělení grantu z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje na úseku kultury, sportu a volného času, životního prostředí a sociálních věcí. Rada Města na svém 67. zasedání konaném dne doporučuje ZMě ke schválení smlouvu o půjčce, uzavřenou mezi firmou ASMO Czech, s.r.o. (věřitel) a Městem (dlužník) - souhlasí s provozováním meziokresní autobusové linky č Zruč nad Sázavou Praha, z hlediska umístění a názvu autobusových zastávek i z hlediska užívání místní komunikace, která je v územním obvodu našeho města. - doporučuje ZMě ke schválení smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, uzavřené mezi firmou CONNEX Východní Čechy a.s. Chrudim a Městem. - na základě žádosti ČSSD, OV Kutná Hora, schvaluje bezúplatné zveřejnění nahrávky kandidátky do Senátu PČR, PhDr. Běly Hejné (v rámci volební kampaně) v městském rozhlase. - na základě poptávkového řízení a 3 nabídek, schvaluje jako pro Město nejvýhodnější nabídku na provedení akce "Oprava kamenné hřbitovní zídky starý hřbitov Zruč nad Sázavou" nejlevnější nabídku firmy NIKODÍM a pověřuje starostu města podpisem zjednodušené smlouvy o dílo. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej nepotřebné "buňky" z Energocentra. Rada Města na svém 66. zasedání konaném dne schvaluje cenovou přílohu pro rok 2005 ke smlouvě o dílo č. SO Pověřuje starostu města podpisem přílohy. - ukládá Mgr. Klatovskému a p. Dolákovi provést racionalizaci nádob na odpad u bytových domů v majetku Města a v tomto smyslu rovněž jednat se SBD. - doporučuje ZMě ke schválení návrh novely obecně závazné vyhlášky Města, týkající se svozu TKO. RMě doporučuje poplatek pro rok 2005 ve výši 450,- Kč/osoba/rok, splatnost do schvaluje poskytnutí městského grantu Zručským novinám, jako příspěvek na nákup cen pro velkou letní soutěž pro malé i velké malíře, ve výši 5.000,- Kč. Rozhodnutí o 8 / 31

9 poskytnutí grantu zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu dívčí hudební skupině MADAMS jako příspěvek na dopravu na neziskovou akci, ve výši 3.000,- Kč. Rozhodnutí o poskytnutí grantu zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu Římskokatolické farnosti Zruč nad Sázavou na pořádání koncertu ukrajinského pěveckého souboru, ve výši 2.000,- Kč. Rozhodnutí o poskytnutí grantu zašle EO. - schvaluje převod majetku ( dle předloženého seznamu ) z Mateřské školy Na Pohoří na ZUŠ. - ukládá zveřejnit záměr Města na odprodej buldozéru DT 75 D 606, šikmého dopravníku uhlí a šnekového dopravníku na uhlí. Minimální cena - cena šrotu. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou 6PLUS. Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č o přeložce rozvodného zařízení, uzavřené s firmou Středočeská energetická a.s. Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - doporučuje ZMě k projednání záměr Města na koupi částí pozemků dle PK: díl e z parcely č. 172, díl f z parcely č. 175, díl g z parcely č. 174 a díl h z parcely č. 173/1. - na základě žádosti Diakonie Broumov,souhlasí s uspořádáním podzimní humanitární sbírky v našem městě s tím, že na pořadateli sbírky nebude požadován poplatek za užívání veřejného prostranství. Žadatele bude informovat KS. - na základě žádosti pana B. Cafourka a potvrzení Úřadu práce K.Hora, schvaluje krátkodobý pronájem výstavní síně na Zámku žadateli, v termínu od 4.do a od 11. do na 7,5 hod. denně pro pořádání rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané vzhledem k této skutečnosti RMě také schvaluje sníženou sazbu za pronájem výstavní síně na 450,- Kč/den, za podmínky, že p. Cafourek bude stejnou částku účtovat ÚP. - na základě žádosti pana Prachaře kapela Zručská desítka a vzhledem k rekonstrukci prostor místnosti v průjezdu, kterou měla vypůjčenu jako zkušebnu skupina p.bělíka - BSE a na základě zveřejnění tohoto záměru dle zákona o obcích, schvaluje této kapele a hudební skupině výpůjčku 2 místností v přízemí severovýchodního rohu Zámku. Přiměřená spotřeba na svícení a pro hudební nástroje ( ne na vytápění ) bude hrazena Městem. - ukládá p. Dolákovi předložit do příštího zasedání RMě zprávu, jak bude naloženo s prádelnou v objektu bývalé MŠ III. - ukládá likvidační komisi prověřit zbývající majetek bývalé MŠ III. a následně ve spolupráci se Správou majetku zorganizovat jeho prodej občanům. Rada Města na svém 65. zasedání konaném dne nebyla přijata žádná usnesení Rada Města na svém 64. zasedání konaném dne / 31

10 - schvaluje poskytnutí městského grantu "Skupině historického šermu - ŽELEZNÍ PÁNI", jako příspěvek na činnost, ve výši ,- Kč. Rozhodnutí o poskytnutí grantu zašle EO. - na základě žádosti pana Jana Suchého, souhlasí s uspořádáním veřejné hudební produkce na pozemku restaurace Pallasit, dne , za předpokladu dodržení hygienických předpisů a splnění následujících podmínek ze strany pořadatele : - akce bude trvat od 13:00 do 23:00 hodin, nejpozději však do 24:00 hodin (v případě technických problému) - hlučnost v okolí areálu nepřekročí únosnou mez - po 22:00 hodině bude hlasitost reprodukce snížena natolik, že nebude významně rušit noční klid - pořadatelé zajistí druhý den po skončení akce úklid v areálu konání a v přilehlém okolí - schvaluje "Dohodu o mimosoudním vypořádání" uzavřenou mezi firmou A.S.A. HP, spol. s r.o. a Městem a pověřuje starostu města podpisem dohody. - schvaluje "Smlouvu o dílo č. S " uzavřenou mezi firmou A.S.A. HP, spol. s r.o. (zhotovitel) a Městem (objednatel) předmět smlouvy : zajištění sběru, svozu, odstranění nebo využití komunálního odpadu včetně jeho nebezpečných složek, vznikajícího na území objednatele. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - projednala nabídku na interaktivní internetový plán města, předložený Ing. Janem Guziurem a schvaluje objednat druhou (levnější) variantu, včetně obcí příslušejících k městu. - na základě žádosti firmy TEDOM ENERGO, schvaluje výměnu 21 souprav měření tepla SENSONIC za nové fakturační měřiče, vzhledem k tomu, že stávající měřice jsou již nevyhovující (za předpokladu kladného vyjádření pana Doláka). Stávající měřice budou ponechány f. TEDOM ENERGO. - schvaluje spolupráci mezi Městem a rádiem NOVÝ PRESTON, která bude spočívat v tom, že rádio bude vysílat zdarma informace o městě a Město rádiu umožní zdarma umístit 3 ks reklamních tabulí ve městě. - souhlasí s provozováním veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy firmou CONNEX Východní Čechy a.s. na lince Zruč nad Sázavou Čestín Kácov Rataje nad Sázavou z hlediska umístění a názvu autobusových zastávek i z hlediska používání místních komunikací v katastru města. - schvaluje "Smlouvu o dílo č ", uzavřenou mezi Městem (objednatel) a firmou Jemnická Stavba, a.s. (zhotovitel) na akci "Rekonstrukce střechy kotelny Sázavan Zruč nad Sázavou" a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje nákup úhlové brusky od firmy BOSCH, typ GWS JVB pro potřeby Technických služeb formou internetového obchodu (úspora) - pověřuje pana Doláka ve spolupráci s paní Janatovou, aby zajistil úpravy výstavních prostor (grant 63 tis. Kč na výstavní prostory) Rada Města na svém 63. zasedání konaném dne / 31

11 - schvaluje poskytnutí městského grantu TJ Jiskře oddílu házené na uspořádání akce 50. ročník turnaje v házené mužů, konané ve dnech 28. a , ve výši 5.000,- Kč. Současně RMě schvaluje bezúplatný výlep plakátů na tuto akci, krátkodobou výpůjčku tělocvičny v bývalé ISŠ ( po dobu konání akce ), v případě nevyužití sportovní haly při akci, nebude účtován pronájem. Dále RMě souhlasí s ukončení taneční zábavy ( ), konané v restauraci V Rákosí, ve 24,00 hodin. Rozhodnutí o poskytnutí grantu zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu MO Českého svazu chovatelů na uspořádání akce 26 posvícenská výstava drobného zvířectva konané dne , ve výši 4.000,- Kč. Současně RMě schvaluje bezúplatný pronájem pozemku v areálu u Školní jídelny v době od 15. do Rozhodnutí o poskytnutí grantu zašle EO, o pronájmu pozemku bude žadatele informovat KS. - schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Středočeskými komunálními službami s.r.o. Kladno ( půjčitel ) a Městem ( vypůjčitel ) - bezplatné užívání 5 ks odpadových nádob. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. - schvaluje dodatky č. 2 a č. 4 ke smlouvám o dílo uzavřených mezi Městem (objednatel ) a firmou Silnice Čáslav. Pověřuje starostu podpisem dodatků. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemku č. 2588/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - schvaluje nákup požárních hadic 3 ks B a 3 ks C, pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Želivec. SDH bude informovat KS. - na základě nejvýhodnější nabídky na akci Stavební úpravy bývalých jeslí na 20 podporovaných bytů, schvaluje smlouvu na toto dílo s firmou Zručská stavební s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - na základě poptávkového řízení a 4 došlých nabídek, schvaluje jako pro Město nejvýhodnější nabídku na provedení akce Rekonstrukce střechy kotelny Sázavan ve Zruči nad Sázavou nabídku firmy Jemnická stavba a.s. Jemnice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. - na základě poptávkového řízení a výzvy 3 odborným firmám, schvaluje jako pro Město nejvýhodnější nabídku na provedení akce Výměna střešní krytiny MŠ II. Malostranská nabídku pana Libora Setničky, Onšovec 23 a pověřuje starostu podpisem zjednodušené smlouvy o dílo. Rada Města na svém 62. zasedání konaném dne RMě ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemků č. 537/3 a 541/2 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemku č. 541/2 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemku č. 1650/10 v k.ú. Nesměřice a následně předložit ZMě k projednání. - schvaluje poskytnutí městského grantu panu Pavlu Kuřeti na pořádání akce 6. ročník 11 / 31

12 Posázavské neckyjády, konané dne , ve výši 4.000,- Kč. Současně RMě schvaluje bezúplatný výlep plakátů na tuto akci a souhlasí s ukončením akce ve 23,00 hodin. Rozhodnutí o poskytnutí grantu odešle EO. - na základě žádosti I. ZŠ, schvaluje prodej vyřazeného klavíru Inv. č. I.ZŠ 742/26, za cenu 5.000,- Kč. Finanční prostředky z prodeje budou použity na nákup pomůcek pro hudební výchovu ve škole. I.ZŠ bude informovat KS. - doporučuje ZMě k projednání smlouvy o spolupráci obcí při zajišťování pohřebnictví, uzavřené mezi Městem a Obcemi Horka II., Řendějov a Chabeřice. Současně RMě ruší svá usnesení č. 110/2004, 126/2004 a 217/2004. Podklady pro jednání ZMě připraví JUDr. Tesárek. - schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi f. OTREX H.Králové a Městem ( aplikační software ) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - schvaluje smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Městem a firmou 6PLUS, spol. s.r.o. Benešov ( digitální vektorová katastrální mapa) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy s tím, že bude s firmou jednat o snížení ceny. - ukládá splnit usnesení 13. zasedání ZMě č. 58/2004 ( prodej pozemku a čerpací stanice p. Flekalovi ) - na základě zveřejnění a jediné nabídky firmy Baukomplex a.s., Havlíčkův Brod, schvaluje pronájem nebytových prostor v patře objektu Ambulance čp. 585 po Policii ČR, a to včetně garáže v suterénu. Základní nájemné ve výši 250,- Kč /m2/rok s tím, že od bude automaticky zvýšeno o 50,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu města podpisem standardní nájemní smlouvy. - na základě žádosti dechové kapely Zručská desítka, ukládá zveřejnit záměr Města dát do výpůjčky volné nebytové prostory v přízemí severního a východního křídla Zručského zámku, za účelem zkušebny pro hudební skupiny. - na základě poptávkového řízení a 3 nabídek, schvaluje jako pro Město nejvýhodnější nabídku na provedení akce dotované Středočeským krajem z fondu obnovy památek Odvodnění zámeckého příkopu a opravy kamenných zídek II., nejlevnější nabídku Jana Jelínka Stavebnictví a pověřuje starostu města podpisem zjednodušené smlouvy o dílo. - na základě poptávkového řízení a 3 nabídek, schvaluje jako pro Město nejvýhodnější nabídku na provedení akcí v rámci Programu obnovy venkova : Oprava objektu bývalé školy - občanská vybavenost Želivec a Oprava kulturního objektu Dubina, nejlevnější nabídku Jana Jelínka Stavebnictví a pověřuje starostu města podpisem zjednodušené smlouvy o dílo. - na základě zprávy komise pro posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Pravidelný odvoz směsných komunikačních odpadů, využitelných a nebezpečných složek komunálních odpadů na správním území Města Zruč nad Sázavou, schvaluje pořadí stanovené komisí takto: - 1. místo a nejvýhodnější nabídka Becker Posázaví s.r.o., Průmyslová 1037,Zruč n.s místo A.S.A., spol. s.r.o., Ďáblická 791/89,Praha 8 Ďáblice - 3. místo NYKOS a.s., Ďánice 71, Kostelec n.č.lesy - 4. místo Marius Pedersen a.s., Malé náměstí 124, Hradec Králové Uchazeč na prvním místě bude vyzván k uzavření smlouvy o dílo v souladu s podmínkami zveřejněnými v zadání. 12 / 31

13 - schvaluje, aby se Město podílelo na vybudování šachty na průmyslové zóně ( která nebyla v rozpočtu) maximálně částkou ve výši ,- Kč. - schvaluje úhradu faktury za celkové geodetické zaměření plochy v areálu průmyslové zóny ( částka ,- Kč ). - ukládá místostarostovi, aby prověřil, jak lze zamezit hluku ze vzduchotechniky ve Sportovní hale. - ukládá objednat stavebně technický průzkum v objektu Zámku s tím, že pověřuje starostu města jednáním o snížení ceny předložené nabídky. Rada Města na svém 61. zasedání konaném dne schvaluje pořadník uchazečů o přidělení městského bytu do nájmu, na období od do Ukládá zveřejnit pořadním obvyklým způsobem. - schvaluje převod finančních prostředků, získaných prodejen pozounu a tenoru ( celkem ,- Kč ) na účet ZUŠ s tím, že tyto finanční prostředky budou použity na nákup nových hudebních nástrojů. - schvaluje Organizační řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou - schvaluje nákup 6 ks hadic pro potřeby SHD Nesměřice tip dle vlastního výběru. - schvaluje poskytnutí finančního daru na činnost MO Svazu tělesně postižených, ve výši 2.500,- Kč a MO Svazu postižených civilizačními chorobami, rovněž ve výši 2.500,- Kč. - nemá připomínky k návrhu Jízdního řádu Českých drah, na období souhlasí s umístěním pomníčku na pozemku č. 1263/1, který je v majetku Města. - schvaluje nákup lesnického informačního systému pro vedení lesní hospodářské evidence software Výroba 3000, od společnosti Intersoft s.r.o. Choceň. - na základě zveřejnění a jediné nabídky firmy TAKENAKA EUROPE GmbH odštěpný závod, schvaluje pronájem nebytových prostor v 2. patře východního a severního křídla Zručského zámku. Doba nájmu a nájemné ve výši dle nájemcem předloženého návrhu nájemní smlouvy. RMě pověřuje starostu města podpisem této nájemní smlouvy v Městem doplněném znění a zároveň ruší své usnesení č. 308/ na základě jednání rozšířené RMě dne , ukládá provést anketu mezi nájemníky Města, zda by měli zájem o další etapu privatizace městského bytového fondu za těchto podmínek: - prodej celých domů pouze tam, kde bude zájem většiny nájemníků - kupní cena splatná celá při podpisu kupní smlouvy - kupní cena = násobek započitatelné podlahové plochy v m2 a součtu částky 2.000,- Kč + částky zohledňující větší investice a opravy na domě za posledních 5 let a celkovou kvalitu domu a bydlení v dané lokalitě ve výši od + 500,- Kč do + 800,- Kč/m2 započitatelné plochy bytu. Návrh ankety předložit RMě k posouzení - schvaluje smlouvu mezi Městem a firmou LIMA eko služby s.r.o. o zapojení firmy do 13 / 31

14 systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu stanoveného vyhláškou Města č. 1/2001 a pověřuje starostu města jejím podpisem. Žadatele bude informovat SÚÚPŽP. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemků č. 573/18 a 573/19 v k.ú. Zruč nad Sázavou. - schvaluje provedení nového povrchu na komunikaci podél sběrného dvora a v obci Nesměřice. Na základě předložených nabídek provede akci firma COLAS, provoz Soutice. Firmu bude informovat SÚ. - na základě upozornění firmy TEDOM ENERGO na havarijní stav střechy v kotelně Sázavan, ukládá poptat následující firmy k provedení opravy střechy: - SPOJSTAV - EVČ - TREND p. Maryška - JEMNICKÁ STAVBA a.s. Podklady dodá firma TEDOM ENERGO p. Chaloupka. Rada Města na svém 60. zasedání konaném dne nebyla přijata žádná usnesení Rada Města na svém 59. zasedání konaném dne schvaluje poskytnutí městského grantu ( sport) Sportovnímu klubu cyklistiky Zruč nad Sázavou na činnost klubu ve výši 5.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - doporučuje ZMě k projednání žádost Obce Hněvkovice o schválení prodeje části lesních parcel v KN č.parc. 526, 261/1 a na základě žádosti Celního úřadu Kolín, pobočka Kutná Hora, nemá námitky k prodeji LPG z mobilních čerpacích stanic v působnosti města s tím, že bude požádáno o zaslání podrobnějších informací v této věci. - schvaluje bezúplatný pronájem veřejného prostranství střední část Sadu Míru Křesťanské společnosti NOVÝ ŽIVOT za účelem konání akce Otevírání prázdnin ( , od 14 do 16 hodin). Současně RMě souhlasí se spolupráci Města na této akci (vyhlášení akce v měst. rozhlase, výlep plakátů a kopírování diplomů bezúplatně). - schvaluje pronájem veřejného prostranství - náměstí Dr. Svobody před bývalým domem služeb za účelem prezentační akce Českomoravské stavební spořitelny ( , od 9 do 13 hodin). Poplatek dle vyhl. o místních poplatcích ( 800,- Kč) - schvaluje zvýšení paušálního příplatku ve výši 700,- Kč/měs., jež hradí Město, na poplatky za krizové a služební mobilní telefony, s platností od schvaluje dodatek č. 3 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 14 / 31

15 124045, uzavřené mezi České poštou a Městem a pověřuje starostu města jeho podpisem. - schvaluje smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Městem a firmou GARP HK Hradec Králové ( projekt propagační brožury Světlá n.s. Ledeč n.s. Zruč n.s.) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje pronájem veřejného prostranství při pořádání rockového festivalu dne následovně : stánkaři dle vyhl. o místních poplatcích, pořadatelé bezúplatně - v souladu s doporučením komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku Stavební úpravy objektu bývalých jeslí na 20 podporovaných bytů Zruč nad Sázavou, vylučuje nabídku č. 2 Kutnohorské stavební s.r.o. z důvodu neúplnosti ( chybí požadovaný certifikát) uchazeč bude bez prodlení vyrozuměn. Dále RMě rozhodla, že nejvýhodnější pro zadavatele Město Zruč nad Sázavou je na - 1. místě nabídka firmy Zručská stavební s.r.o. Zruč nad Sázavou s cenou ,- Kč - 2. místě nabídka firmy Sládek group a.s. Benešov s cenou ,- Kč - 3. místě nabídka firmy Pazdera Václav Vlašim s cenou ,- Kč - 4. místě nabídka firmy Spojstav s.r.o. s cenou ,- Kč Ceny jsou uváděny bez DPH. Uchazeč na prvním místě bude vyzván k uzavření smlouvy o dílo v souladu se zveřejněnými podmínkami zadání. - RMě doporučuje ZMě schválit úhradu rozdílu mezi cenou díla na tuto akci a státní dotací z rozpočtu města na rok 2005 ( tento doklad je požadován MMR ČR). - na základě zveřejnění a jediné nabídky firmy TAKENAKA EUROPE GmbH odštěpný závod, schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí objektu J ve Zručském dvoře. Doba nájmu a nájemné ve výši dle nájemcem předloženého návrhu nájemní smlouvy. RMě pověřuje starostu města podpisem této nájemní smlouvy v Městem doplněném znění. - schvaluje provedení nového povrchu na komunikaci podél sběrného dvora a ukládá požádat další firmu ( Silnice Čáslav ) o předložení cenové nabídky na tuto akci. - ukládá zaslat vlastníkům pozemků v Průmyslové zóně lokalita B záměr Města na výkup těchto pozemků v souvislosti s přípravou zóny k možnému vstupu investora. Návrh dopisu předložit k posouzení RMě. - ukládá vyřídit pro Město ŽL na provozování prodejního místa cestovní kanceláře. Rada Města na svém 58. zasedání konaném dne schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1/2004, uzavřené mezi Městem (objednatel) a firmou Silnice Čáslav Holding, a.s. Zbraslavice ( zhotovitel ) na provedení díla stavby Průmyslová zóna Zruč nad Sázavou JIH. Pověřuje starostu města jejím podpisem. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č o přeložce rozvodného zařízení, uzavřené mezi Městem a Středočeskou energetickou, a.s. Praha 2. Pověřuje starostu města jejím podpisem. 15 / 31

16 Rada Města na svém 57. zasedání konaném dne souhlasí s umístěním i názvy autobusových zastávek o používání místních komunikací v katastru města v rámci provozování veřejné osobní linkové dopravy firmou CONNEX Východní Čechy a.s. Chrudim pro linku Kutná Hora Zruč nad Sázavou. - na základě žádosti Základní školy, schvaluje osvobození od poplatku za plakátování na akci Dětský den - konanou dne projednala žádost ZUŠ o použití výtěžku z Posázavské školní ligy na doplatek faktury za stravné při akci Posázavská přehlídka mladých dechových hudeb a žádost neschvaluje z důvodu, že by byly porušeny zásady o poskytování městských grantů - ukládá EO prověřit použití městského grantu na akci Posázavská školní liga - na základě usnesení ZMě č. 38/2004, schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je dar pozemku č. 1240/6 o výměře 2035 m2 v k.ú. Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu města jejím podpisem. - ukládá prověřit věcný obsah smluv o dílo - Změna dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro napojení průmyslové zóny na inženýrské sítě a Výkon autorského dozoru pro napojení průmyslové zóny na inženýrské sítě, předložených formou Chemoprag. - ukládá splnit usnesení 12. zasedání ZMě č. 33/2004 ( pozemek p. Pavlidisová ) a usnesení č. 36/2004 ( pozemek p. Havlíček ). - ukládá splnit usnesení 12. zasedání ZMě č. 34/2004 ( pozemek Strojírny ), č. 35/2004 (věcné břemeno Strojírny ) a č. 37/2004 ( pozemek p. Procházka) - ukládá splnit usnesení 12. zasedání ZM ě č. 39/2004 ( převod věcí na ZvŠ) - ukládá splnit usnesení 12. zasedání ZMě č. 41/2004 ( projekt Kutnohorsko- Čáslavsko). - ukládá splnit usnesení 12. zasedání ZMě č. 42/2004 ( fin. spoluúčast projekt Kutnohorsko-Čáslavsko), č. 43/2004 ( úprava rozpočtu ), 45/2004 ( účetní závěrka) - ukládá splnit usnesení 12. zasedání ZMě č. 44/2004 ( garáže Na Skalách ). - souhlasí s vypracováním a podáním žádosti na přidělení financí z rozvojového fondu VaK Havlíčkův Brod a.s. na stavbu vodovodu pro průmyslovou zónu Na Nesměřicku. - na základě žádosti projektanta STE a.s. Jaroslava Prejzy, Sadská souhlasí s umístěním NN kabelu na pozemcích Města p.p.č. 882, 879 a 852 v k.ú. Zruč nad Sázavou. - schvaluje ceny prací s novu AVIÍ následovně: - sazba... 20,- Kč/km - manipulace...320,- Kč/hod - zapůjčení kontejneru ,- Kč/den Uvedené ceny jsou bez DPH. - na základě zveřejnění a v souladu s dlouhodobým záměrem Města, schvaluje předložený návrh nájemní smlouvy na nebytové prostory v části přízemí bývalé ISŠ, parkovací plochu a plechovou garáž, Policii ČR pro místní obvodní oddělení a pověřuje starostu jejím podpisem. - na základě zveřejnění a jediné nabídky, schvaluje předložený návrh nájemní smlouvy na nebytové prostory v Zámku 3 místnosti v III. podlaží severního křídla, panu JUDr. 16 / 31

17 Schebkovi, nájemné ve výši 350,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. - ukládá zajistit zpracování projektové dokumentace na městský informační systém - na základě žádosti a.s. Variel, ukládá zveřejnit záměr Města na převod pozemku p.č. 771/3 a následně předložit ZMě k projednání. Rada Města na svém 56. zasedání konaném dne schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem ( objednatel ) a firmou Silnice Čáslav Holding, a.s.. ( zhotovitel ) - ( provedení díla - stavby Průmyslová zóna - Zruč nad Sázavou JIH ). Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Městem ( objednatel ) a firmou Silnice Čáslav Holding, a.s. ( zhotovitel ) ( provedení díla stavby Průmyslová zóna Zruč nad Sázavou - JIH II ). Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 55. zasedání konaném dne doporučuje ZMě ke schválení smlouvy o půjčce uzavřené mezi EVČ ( věřitel) a Městem ( dlužník), f. TEDOM ( věřitel ) a Městem ( dlužník) a f. TENZA ( věřitel ) a městem ( dlužník). - schvaluje smlouvu o dočasném užívání pozemkou ( část pozemku p.č. 124 v Nové ulici), uzavřenou mezi Městem a Českou poštou a pověřuje starostu města jejím podpisem. - souhlasí s umístěním sloupu Českého Telecomu na pozemku před domem čp v Horní ulici, který je v majetku Města. - souhlasí s umístěním i názvy autobusových zastávek a používáním místních komunikací v katastru města v rámci provozování veřejné osobní linkové dopravy firmou ČSAD Benešov pro linku Vlašim - Zruč nad Sázavou. - na základě požadavku předloženého f. CONNEX Východní Čechy a.s., souhlasí se změnou jízdního řádu po dobu hlavních školních prázdnin na lince Zruč nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou ve spojích 1,2,3 a 4 ( provoz uvedených spojů bude zastaven) - schvaluje nové ceny za kopírovací služby prováděné Městskou knihovnou následovně : - A4/1... 2,- Kč (dříve 1,70 Kč) - A4/2... 2,50 Kč (dříve 2,30 Kč) - A3/1... 2,50 Kč (dříve 2,30 Kč) - A3/2... 4,- Kč (dříve 3,70 Kč) - schvaluje bezúplatné užívání části veřejného prostranství ( střední část Sadu Míru ) za účelem nevýdělečné produkce Křesťanské společnosti NOVÝ ŽIVOT ( od 9-18 hodin) 17 / 31

18 - schvaluje pronájem zasedací místnosti MěÚ spol. TPCA ( od hodin), za účelem informativního setkání zástupců společnosti s občany našeho města. Nájemní smlouvu připraví p. Dolák. - projednala žádost ředitelky MŠ Malostranská o vyjádření k rekonstrukci střešní krytiny na objektu MŠ a ukládá paní ředitelce odpovědět, že RMě ji sdělí své stanovisko až bude Městu znám tok peněžních prostředků do konce roku doporučuje ZMě k projednání záměr na prodej naftových nádrží v areálu Sázavan. - schvaluje prodej všech starých vyřazených a pro Město nepotřebných věcí ze skladu "D" ve Zručském dvoře formou přímého veřejného prodeje - SM stanoví a zveřejní konkrétní termín, prodejní cena bude stanovena přímo na místě členem RMě a zástupcem likvidační inventární komise dle dispozic RMě a dle zájmu o koupi konkrétní věci. - jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci " 20 b.j. " ve složení : Lubomír Dolák - Miluše Smetanová - Mgr. Jiří Klatovský a komisi pro posuzování a hodnocení nabídek ve složení : Lubomír Dolák - Ing. Milan Růžička - Jan Jelínek - Ing. Roman Výborný - Ing. Ivo Šimek CSc. Jmenování zašle p. Dolák. - na základě požadavku nájemce - Policie ČR - ukládá zveřejnit záměr Města přijmout na dohodu zaměstnance na úklid nebytových prostor v objektu bývalé ISŠ ( 20 hodin týdně ) - podmínkou je, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin ani proti němu není vedeno trestní řízení. - jmenuje komisi na otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku " Pravidelný svoz komunálních odpadů, využitelných a nebezpečných složek komunálních odpadů na správním území Města Zruč nad Sázavou ve složení : Miluše Smetanová - předseda komise, Jana Dragounová, Marie Zemanová - členové komise a komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek ve složení : Ing. Ivo Šimek CSc. - předseda komise, Mgr. Martin Hujer - Jana Jelínková - Mgr. Jiří Klatovský - Ing. Josef Nulíček - členové komise, Lubomír Dolák náhradník. Jmenování zašle KS. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Ing. Lubomírem Poustkou ( zhotovitel) a městem ( objednatel ) - předmětem díla je zaměření a vypracování polohopisného plánu v KÚ Zruč nad Sázavou - ulice Kutnohorská - chodník. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje bezúplatný pronájem zasedací místnosti MěÚ Krajskému úřadu Středočeského kraje, dne , od 8,30 do 11,00 hodin - školení členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu. - schvaluje bezúplatný pronájem zasedací místnosti MěÚ Otevřené společnosti, o.p.s. Praha 3 za účelem konání semináře o modelu řešení bezpečnostních problémů malých lokalit ( června ). Rada Města na svém 54. zasedání konaném dne v návaznosti na nabídku pana Peška, ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem letního kina a zpracovat návrh nájemní smlouvy ve smyslu jednání RMě. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem a Archeologickým ústavem AV ČR 18 / 31

19 Praha Předmětem smlouvy je záchranný archeologický výzkum při akci Průmyslová zóna Zruč nad Sázavou inženýrsko-technické napojení na území. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních a srážkových vod, uzavřenou mezi VHS Vrchlice Maleč ( dodavatel ), Městem ( vlastník ) a f. TEDOM ( odběratel ). Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - neschvaluje smlouvu o platebních kartách euroshell a ukládá porovnat výhody této karty s výhodami karty CCS a podat informaci do příštího zasedání RMě. - schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi Městem a Lesy ČR, s.p. Hradec Králové. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. - schvaluje předložený návrh veřejnoprávní smlouvy pro zajištění pohřbívání na hřbitovech ve Zruči nad Sázavou, uzavřenou mezi Obcí Chabeřice a Městem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - na základě žádosti Sportovního klubu SKC Zruč nad Sázavou, schvaluje podporu Města při pořádání akce konané dne v požadovaných bodech. - schvaluje žádost pana Hromadníka o osvobození od poplatku za výlep plakátů na akci Slavnostní koncert, pořádanou dne schvaluje změny pronájmů Sportovní haly dle návrhu předloženého panem Dolejším a s úpravami provedenými RMě ( pronájem stolu na stolní tenis 80,- Kč/hod. dospělí, 40,- Kč děti pálka + míček 20,- Kč/hod.), s platností od Ceny pronájmů SH jsou stanoveny ve stejné výši jako pro místní a ostatní občany s tím, že pro občany Zruče nad Sázavou jsou do plné výše dotovány Městem.Ve věci nákupu dalšího vybavení do SH, doporučuje RMě p. Dolejšímu, aby se poradil s Ing. Fialou. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej části pozemku p.č. 357 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit k projednání ZMě. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemků p..č 837/1,835,834/3 a 819/2 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - povoluje prodloužení doby střelby na místní střelnici z důvodu konání 20. ročníku závodu MP ČR ve střelbě na kovové siluety který se koná 8.5. a , následovně : SO od 9 do 16 hodin, NE od 9 do 15 hodin. - schvaluje poskytnutí městského grantu ( oblast kultura a sport) Střeleckému klubu Zruč nad Sázavou na uspořádání akce Malý pohár ČR 20. ročník, ve výši 3.000,- Kč a 8.000,- Kč na činnost. Rozhodnutí zašle EO. - ukládá objednat u firmy pana Kolínského letecké snímkování města a obcí. - ukládá požádat PF o převod pozemku pod půldomkem čp na základě žádosti ředitelky ZvŠ, doporučuje ZMě ke schválení bezplatný převod starších věcí z majetku Města, který škola nyní užívá dle přiloženého inventárního seznamu ( v návaznosti na převod budovy ) - schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev.č. NP 005/01 uzavřené mezi Městem a HT CZECH, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - v souladu s 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků, ukládá vypsat výzvu k podání nabídky více zájemcům a veřejnou zakázku na akci Pravidelný svoz směsných komunálních odpadů, využitelných a nebezpečných složek komunálních odpadů na správním území Města Zruč nad Sázavou. Vyzvány k podání nabídky budou firmy: - A.S.A., spol. s.r.o., Ing. Libor Luňáček, Ďáblická 791/89,Praha 8, / 31

20 - Becker Posázaví s.r.o., p. Petr Vykysal, Průmyslová 1037, Zruč nad Sázavou - Sita Bohemia a.s., Ing. Petr Hnízdil ředitel, Ke Kablu 289, Praha 10 - Nykos a.s., Jiří Vavřínka ředitel, Ždánice 71, Kostelec nad Č. Lesy, Marius Pedersen a.s., Ing. František Šimánek, Malé náměstí 124, H. Králové, ukládá porovnat seznamy podnikatelů, kteří mají smlouvy na odvoz a likvidaci odpadu s Městem a s f. BECKER a následně ve spolupráci s firmou vyzvat dotčené firmy k uzavření smlouvy s Městem. - neschvaluje návrh na instalaci závory k zabránění ukládání odpadu mimo prostory sběrného dvora ( pozemek není ve vlastnictví Města). Firmu bude informovat SÚ. - ukládá EO zpracovat návrh kalkulace výše poplatku za odpady na rok 2005 v souladu se zákonem a předložit ho RMě k projednání. - ukládá vedoucí EO zvýšit úsilí ve vymáhání dlužných částek u poplatků za odpady. O výsledku informovat RMě. - na základě poptávky na provedení opravy kamenné opěrné zdi pod Zámkem,schvaluje jako nejvýhodnější nabídku f. RYP Ivo Šteffek. Dozorem nad touto akcí pověřuje pana Doláka. Rada Města na svém 53. zasedání konaném dne ukládá p. Dolákovi a p. Jelínkové předložit do příštího zasedání RMě ekonomickou rozvahu bytového hospodářství z důvodu případné privatizace dalších městských bytů. Předloženy budou tyto podklady : - čisté vybrané nájemné - provozní režie + mzdové prostředky SM - investice do bytového fondu - rozvaha investic pro příští období - počet bytů, které se mohou zprivatizovat Uvedené údaje zpracovat za období 5 let zpět. - ukládá prověřit, zda firma VADOS platí poplatek za parkování v areálu Sázavan. - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem ( obdarovaný) a Lesní společností Ledeč nad Sázavou ( dárce ). Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši ,- Kč, který dárce poskytuje jako příspěvek na kulturu. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o vytvoření díla uzavřenou mezi Městem a panem Jaroslavem Skoupým. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - doporučuje ZMě k projednání smlouvu o dílo mezi Městem a firmou h-projekt, s.r.o. - schvaluje poskytnutí městského grantu ( kultura) panu Františku Hromadníkovi na uspořádání veřejného koncertu ( ), ve výši 3.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu ( školství) Základní umělecké škole na akci Koncert Petra Saidla a Milana Řeháka ( ), ve výši 4.000,- Kč. Rozhodnutí zašle EO. 20 / 31

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008...

Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008... Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008... - souhlasí s podnájmem obytných místností v čp. 510 v bývalé integrované střední škole, které má v nájmu TJ Jiskra, podnájemci Frigera Metal a.s.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starosty obce Šilheřovice za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Radek Kaňa, starosta obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu květen 2015 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více