ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve školním roce 2013-2014"

Transkript

1 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce V Kostelci nad Orlicí Strana 1 (celkem 8)

2 ást I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, I O, adresa pro dálkový p ístup: Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 a. ísp vková organizace b. O c. d. www: ddzs.cz b) izovatel školy : Královéhradecký kraj Sídlo: Hradec Králové, Pivovarské nám stí 1245 editel školy, jméno, p íjmení, adresa bydlišt : Mgr. Vojt ch BEK Zborovská Rychnov nad Kn žnou c) Druhy a typy sou ástí školy, které má škola uvedeny v Rozhodnutí o za azení školy do rejst íku škol a školských za ízení: Základní škola Školní družina d) Datum a.j. posledního Rozhodnutí o za azení školy do rejst íku škol a školských za ízení: ,.j. MSMT-27590/2013 a ,.j. MSMT-36727/2013 e) Celková kapacita školy a jejich sou ástí: Základní škola 48 žák Školní družina 14 žák f) ehled obor vzd lání, které škola vyu uje v souladu se zápisem ve školském rejst íku: C/01 Základní škola g) Mimoškolní a volno asové aktivity školy (seznam zájmových, ob anských p ípadn dalších sdružení p sobících p i škole rada školy (podle zák.. 139/1995 Sb.), sdružení rodi, sportovní klub aj. Sdružení p sobících p i škole: i škole p sobí t lenná školská rada. Byli jsme leny klubu AŠSK R Máme zastoupení v Komunitním plánování sociálních služeb M Ú Kostelce nad Orlicí odbor sociálních v cí (prevence kriminality, pé e o rodinu a d ti, menšiny) Celkové údaje o škole Po et t íd Celkový po et žák k Po et žák na jednu t ídu Strana 2 (celkem 8) Po et žák na u itele ,25 7,4

3 h) Základní údaje o hospoda ení: Hospoda ení s p id lenými prost edky jak na p ímé výdaje na vzd lávání, tak i s prost edky na provoz za ízení, prob hlo v souladu s rozpo tem. P ímé výdaje na vzd lávání, a to jak na platy, odvody sociálního a zdravotního pojišt ní, dotace FKSP a rovn ž ostatní neinvesti ní výdaje byly erpány na 100%. Provozní výdaje byly v souladu s dotací od z izovatele. Z d vodu dokon ování st hování a postupného dovybavování školy nebyly provozní prost edky vy erpány na 100%. Podrobné údaje lze erpat z Rozboru hospoda ení za jednotlivé kalendá ní roky. ást II. Rámcový popis personálního zabezpe ení innosti školy: a) pedagogové Kvalifikace Osobní íslo Pracovní Vyu ení Odborné Pedagog. Délka PF, FF, pracovníka za azení (obor) (vysokoškolské, ÚSO) DPS praxe 1 editel Univerzita Palackého PF 33 Olomouc ŠMVZP 81 itelka UK Praha u itelství pro PF 24 ŠMVZP 61 itelka VŠPg HK 1.st. VP PF itelka VŠ Hradec Králové,1.st.+ PF 21 spec. pg. 207 itelka UJAK Praha spec. pg.+ PF 43.I.st. 322 itelka VŠ Pg. HK 1.st + spec.pg PF vychovatelka SPgŠ ŠD 411 Vychovatelka SPgŠ Litomyšl vych. ŠD 206 itelka Univerzita HK 1.st. + spec. pg. Ve školním roce pracovalo na 100% úvazku 5 u itel + editel na 50% úvazku 1 vychovatelka ŠD na RD 1 u itelka 1 vychovatelka ŠD zástup 25 RD PF 12 RD Strana 3 (celkem 8)

4 b) nepedagogové. Jméno pracovníka nebo po adové íslo 417 Ekonomkahospodá ka Pracovní za azení Vyu ení (obor) Všeobecná ekonomie Kvalifikace Odborné (vysokoškolské, ÚSO) OA TGM Kostelec n.orl., sou asné studium Univerzita HK, bakalá ské st., finan ní man. Pedagog. PF, FF, DPS 331 uklize ka Ve školním roce pracovaly na 50% úvazku 2 nepedagogické pracovnice Délka praxe 18 c) Po et nekvalifikovaných pracovník ve škole U pedagogických pracovník 0 U nepedagogických pracovník 0 d) Údaje o dalším vzd lávání pedagogických a nepedagogických pracovník. Druh studia, kurzu apod. Po et zú astn ných pracovník DVPP 2 Univerzita HK, bakalá ské st., finan ní man. 1 (ekonomka) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Na škole prob hl zápis do 1. ro níku dne 28. ledna Nezú astnil se ho žádný žák. ást III. Údaje o výsledcích vzd lávání žák podle cíl stanovených školními vzd lávacími programy a podle poskytovaného stupn vzd lání Strana 4 (celkem 8)

5 a) prosp ch žák v základní škole Ro ník Po et žák Prosp l Prosp l Neprosp l Opakuje s vyznamenáním 1. ro ník ro ník ro ník ro ník ro ník ro ník ro ník ro ník ro ník celkem b) po et vylou ených žák a pr rný po et zameškaných hodin na žáka Ro ník Po et celkem vodem prosp ch vodem chování Jiné d vody Po et zamešk. hod. v ro níku % zameš. hod./žák Školní rok 2013/ ro ník ro ník ,17 3. ro ník ro ník ,67 5. ro ník ro ník ,5 7. ro ník ,75 8. ro ník ro ník ,67 celkem ,03 c) snížený stupe z chování školní rok 2013/2014 Stupe chování po et velmi dobré 28 uspokojivé 5 neuspokojivé 1 d) celkový po et neomluvených hodin. Po et neomluv. hodin % z celku zameškaných hod ,337 Strana 5 (celkem 8)

6 Údaje o prevenci sociáln patologických jev Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, jehož sou ástí je i Program proti šikan. Cílem prevence je p ipravit podmínky pro ú innou prevenci rizikového chování. V novat se vytvá ení sociálních dovedností u d tí jako je komunikace, ešení konflikt, zvládání stresu, sebepoznání a sebehodnocení, vytvá ení pozitivního sociálního klimatu a p edevším nabídnout ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi konstruktivní alternativu trávení volného asu. V rámci prevenci rizikového chování škola spolupracuje s OSPODEM a P R. Ve školním roce byly ešeny problémy týkající se absence, výchovných problém a otázek nepln ní školních povinností (viz. tabulka). Po. ída P edm t jednání Spolupráce s Protokol 1. VIII. výchovné problémy, nepln ní a zákonným zástupcem ano zanedbávání školních povinností 2. VIII. absence zákonným zástupcem ano 3. IX. výchovné problémy, absence zákonným zástupcem, OSPODEM 4. VIII výchovné problémy, nepln ní školních povinností, absence OSPODEM, zákonným zástupcem 5. IX. chování OSPODEM ano ano ano ást IV. Údaje o provedených inspekcích eskou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola inspektována. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na ve ejnosti Žáci naší školy se v rámci pracovního vyu ování podílejí na úpravách v zámeckém parku. U p íležitosti Dne Zem se žáci s u iteli aktivn ú astní úklidu odpadk v okolí ek. V místním tisku informujeme o innosti naší školy. Máme pronajatou sk ku ve m st, kde seznamujeme ve ejnost s událostmi v naší škole. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních program Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních program. Údaje o zapojení školy do dalšího vzd lávání v rámci celoživotního u ení Škola není zapojena do dalšího vzd lávání v rámci celoživotního u ení. Strana 6 (celkem 8)

7 Údaje o p edložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdroj Projekty financované z cizích zdroj nebyly realizovány. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zam stnavatel a dalšími partnery p i pln ní úkol ve vzd lávání Na škole pracuje odborová organizace. ást V. Údaje o školních aktivitách Z d vodu ekonomické situace byla škola p est hována do p ízemí budovy chlapeckého internátu St ední školy zem lské a ekologické a st edního odborného u ilišt chladicí a klimatiza ní techniky v ulici Komenského 515. Nové prostory jsme za ali užívat , kdy nám bylo edáno pouze p ízemí, kde jsou umíst ny t ídy a sekretariát. Suterén, kde je dílna, cvi ná kuchy ka, spisovna a dílenský sklad, byl p edán k užívání až na konci m síce zá í. Všichni pracovníci školy vynaložili velké pracovní úsilí k tomu, aby prost edí bylo p ipraveno na výuku. hem celého školního roku postupn probíhaly další úpravy prost edí školy. Na kone né výzdob prostor se spole podíleli u itelé s žáky. Škola vede žáky k osvojování pot ebných v domostí, motivuje žáky k u ení, ke komunikaci a k tvo ivému myšlení. B hem školní docházky se u í postupnému p ebírání zodpov dnosti za své ení, ešení problém a tolerantnosti. Dbáme o všestranný rozvoj každého jednotlivce, za pomoci alternativních vyu ovacích metod napravujeme u n kterých žák negativní vztah ke školní práci. Každým rokem se zvyšuje využívání moderních metod práce, ve velké mí e jsou uplat ovány ve výuce s využitím IT technologií a digitálních u ebních materiál. T ídy s technikou pro interaktivní výuku se osv ily, u itelé i nadále rozvíjejí své schopnosti a pracují na svém profesním r stu. Komunikace s rodi i našich žák probíhá formou osobních konzultací a t ídních sch zek. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciáln pedagogickým centrem, ípadn se sociálními pracovníky. Velmi oblíbená jsou setkání d tí a rodi, p i r zných kulturních íležitostech, sportovních a tane ních aktivitách. Projektové dny na I. stupni: Jablkový den, Svatý Martin, Svatá Kate ina, Masopust spojený s karnevalem, Den Zem aktivní ú ast p i úklidu okolí ek, sb r odpadk. Projektové dny na II. stupni: Madagaskar p íb h pradávné Lemurie, Vánoce v muzeu v Hradci Králové historie vánoc, historické ozdoby, r zné zp soby zdobení strome, 3. 4.Den Zem úklid odpadk p edevším v p írodních lokalitách. Kulturní a vzd lávací akce školního roku: Kulturní a vzd lávací akce provázejí žáky naší školy b hem celého roku. Zahrada ech v astolovicích, Prav k v DDM, Myslivost v DDM, Pe ení perník a výroba sví ek, Mikulášská nadílka, váno ní výstavy, Výstava betlém, Váno ní besídka pro rodi e, Velikono ní Strana 7 (celkem 8)

8 výstava v astolovicích, Besídka pro maminky ke Dni matek, Vojenská výstava v DDM, Den d tí. kte í naši žáci ú inkovali jako herci v divadle Archa. Sportovní akce školního roku: Sport je u našich žák oblíben. P ináší d tem jistotu, sebev domí, zlepšuje vztahy, rozši uje obzory. V neposlední ad získávají nové p átele a t ší se na další aktivity Sportovní desetiboj sp átelených škol, Turnaj ve vybíjené pro I. stupe, Turnaj v p ehazované pro II. stupe, Florbalový turnaj, Dopravní sout ž, Školní kolo Atletického ty boje a následn ú ast v krajském kole v Hradci Králové, Post ehový závod. Mgr. Vojt ch Bek editel školy Školská rada schválila dne... Mgr. Romana Breklová p edsedkyn ŠR íloha: Zápis z jednání školské rady konané dne Strana 8 (celkem 8)

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ Zápis z jednání 38.VH A ZŠ R Termín: 8. 9. 11. 2012 Místo konání: Rokytnice nad Jizerou P ítomni: Ú astníci dle prezen ní listiny, hosté dle prezen ní listiny host. tvrtek 8. 11. 2012 1. Slavnostní zahájení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia

Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 247 /2013 Školní vzd lávací

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola Výro ní Výroční zpráva školy za za školní rok 26 28 27 29 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 8. 16.1.27 1. 29 1 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2013-2014 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více