Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2013 Ke dni Výroční zpráva Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2013 Ke dni 31.12.2013. Výroční zpráva 2013. Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace

2 OBSAH OBSAH ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE DOTACE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCI SOCIÁLNÍ PÉČE DOMOV DŮCHODCŮ DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ZDRAVOTNÍ PÉČE V DOMOVECH TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ PORADNA SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KLUB DŮCHODCŮ...23 Příloha č.1 Příběh klienta...24 Příloha č.2 Certifikát Pracoviště bazální stimulace...26 Příloha č.3 Úhrada za pobyt v Domově pro seniory platná od Příloha č.4: Rozvaha...29 Příloha č.5: Výkaz zisku a ztrát...33 Příloha č.6: Příjmy a výdaje - plán...36 Příloha č.7: Zpráva auditora

3 1. Úvod Vážení, dovoluji si na úvod výroční zprávy naší organizace předložit životní příběh jedné naší klientky a jedné naší pečovatelky. Tento příběh reprezentoval naši organizaci v divadle Reduta na Zeleném trhu v Brně v projektu Poslání pečovat Příběh s názvem Obyčejná noční služba získal cenu publika a paní pečovatelka Martina Krejčová nás osobně na této slavnostní akci reprezentovala. S různými životními příběhy se setkávají všichni pracovníci v přímé péči. Životní příběh člověka je pro naše pečovatelky pracovní nástroj, jako je pro někoho lopata či počítač. Chcete-li se naučit s lopatou, potřebujete trochu zručnosti, pracovitosti a fyzické síly, abyste mohli pracovat s počítačem, potřebujete trochu inteligence, musíte se naučit znát a ovládat software i hardware a abyste dobře pracovali v sociálních službách, musíte být dobrým člověkem, uznávat hodnoty teoretické, estetické, sociální, morální, a zároveň být psychologem. Musíte umět komunikovat i s nekomunikujícím klientem, musíte znát standardy kvality. Musíte umět pečovat v nepřetržitém provozu, tzn. pracovat v noci, ve svátek, v neděli, musíte být vždy empatičtí. Požaduje se po vás sice pouze základní vzdělání, ale musíte umět manipulovat s nepohyblivým klientem tak, abyste mu neublížili, musíte umět naslouchat všem lidským povahám, musíte individuálně plánovat podle zákona, musíte zabezpečit péči všem klientům, které máte přidělené v denním plánu, musíte vždy umět pomoci a vždy zachovávat profesionální přístup. Tímto netradičním začátkem výroční zprávy bych chtěla hlavně poděkovat. Poděkovat všem zaměstnancům naší organizace za výbornou práci během celého roku a stejný dík patří i zřizovateli Městu Sušice za podporu jak finanční, tak personální i materiální. Důvěra a dobrá spolupráce je pro mě největší odměnou a motorem do další práce v novém roce. Stejně jako sám život poskládal příběh jedné ženy a pečovatelky, tak rok 2013 poskládal čísla, fakta a investice, které nyní předkládám v této zprávě. Děkuji za možnost být u toho! Renata Vácová.Sám život poskládal příběh jedné ženy a pečovatelky. Naše cesty se střetly v domově důchodců, vídaly jsme se, potkávaly na chodbě, byla pro mě paní z mnoha Anna Sluníčková. Často jsem slýchávala: Je agresivní, mluví sprostě, vyvolává konflikty a stížnosti. Co o ní vím, jaká je ve skutečnosti? Dala jsem si někdy tu práci, abych zjistila, proč se tak chová? Bez důvodu přece nepřijde zlost, hněv, slovní útok. Co když je nešťastná, prožívá bolest a já o tom nevím, jen soudím. pokračování příloha č.1 3

4 Název a sídlo organizace 2. Základní údaje Název organizace: Sociální služby Města Sušice příspěvková organizace Sídlo organizace: Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, PSČ Identifikační číslo: Statutární zástupce: Renata Vácová Aktuální informace naleznete na webových stránkách Zřizovatel organizace Organizace Sociální služby Města Sušice je příspěvkovou organizací s vlastní právní subjektivitou. Zřizovatel: Město Sušice, náměstí Svobody 138/I, IČO: Charakteristika základní činnosti Hlavní účel a předmět činnosti specifikovaný zřizovací listinou Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele sociálních služeb poskytovaných organizací. Organizace poskytuje služby sociální péče, služby sociální prevence i odborné sociální poradenství. Organizace je zřízena pro poskytování pobytových, ambulantních a terénních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc a podporu. Organizace poskytuje obědy pro pečovatelskou službu a seniory občany města Sušice a obcí, které jsou součástí města Sušice (příměstské části) a určených spádových obcí, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením. Organizace zajišťuje podporu, organizaci a vytváření podmínek pro zájmovou, klubovou a vzdělávací činnost seniorů. Organizace provozuje Domy s pečovatelskou službou a ostatní služby spojené s provozem a užíváním těchto domů. 4

5 3. Hospodaření organizace Náklady a příjmy jsou zde uvedeny za celou organizaci. Rovněž je zde uveden přehled fondů a investic včetně dotací na jednotlivé služby. Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou uvedeny v příloze č Rozvaha organizace a příloha č.5 - Výkaz zisku ztrát. Celkem organizace náklady celkem příjmy celkem hospodářský výsledek Kč Kč Kč Fondy Poč. stav zůstatek k Fond kulturních a sociálních potřeb Kč Kč Rezervní fond - sponzorské dary Kč Kč - z hosp.výsledku Kč Kč Investiční fond Kč Kč Investice Název cena zdroj Terapeutické lehátko Kč z fondu investic Zvedací hyg. židle Calypso Kč z fondu investic Vana Classic Line Kč z fondu investic Pacientský zvedák LIKO Sabina Kč z fondu investic Myčka na nádobí - DZR Kč z fondu investic 3.1 Dotace Dotace z MPSV Kč Kč Kč Kč Dotace z ÚP Kč Kč Kč Kč Dotace ÚP-školení 0 Kč 0 Kč Kč Kč Dotace-Plzeňský kraj Kč Kč Kč Kč Dotace zřizovatel Město Sušice Kč Kč Kč Kč 5

6 Graf č.1: Trendy finančních prostředků z poskytnutých dotací (rok ) Dotace z MPSV Dotace ÚP-školení Dotace zřizovatel Město Sušice Dotace z ÚP Dotace-Plzeňský kraj V posledních letech městu jako zřizovateli Sociálních služeb klesá procentuální podíl příspěvků a naopak narůstá podíl dotací z MPSV a Úřadu práce či Plzeňského kraje. Dotace MPSV Za rok 2013 byla z dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti neinvestičních dotací čerpána částka v celkové výši Kč. Graf č.2: Rozdělení dotací podle registrovaných služeb domov pro seniory odlehčovací služba Kč Kč Kč Kč pečovatelská služba odborné sociální poradenství Kč aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 6

7 Dotace z Úřadu práce V roce 2013 využilo program Vzdělávejte se pro růst 227 účastníků organizace. Toto vzdělávání je stejně jako náklady na mzdy zaměstnanců v době účasti školení hrazeno Úřadem práce. Organizace neměla žádné další vedlejší výdaje, protože kurzy byly pořádány v Sušici. Seznam kurzů: - Metoda validace podle Naomi Feil. - Komunikace. - Neverbální komunikace. - Praktický výcvik komunikačních dovedností. - Konfliktní situace a jejich řešení. - Strategie jednání s lidmi. - Metodika vedení rozhovoru. - Psychohygiena a relaxační technika. - Řidičské oprávnění sk. B. - Preventivní rehabilitační mobilizace. - Aktivizační praktikant/praktikantka smyslové aktivizace podle Lore Wehner. - Aktivizační praktik smyslové aktivizace podle Lore Wehner. - Bazální stimulace. - Základní kurz. - Prohlubující kurz. - Nástavbový kurz. - Masér. Graf č.3: Využití dotací z Úřadu práce ( rok ) Kč Kč Kč Kč Společensky účelná pracovní místa Vzdělávejte se pro růst Počet účastníků Dotace zřizovatel Město Sušice Finanční prostředky z dotace zřizovatele Města Sušice roku 2013 byly použity na opravy budov Domova důchodců, Domova se zvláštním režimem, na provoz terénní pečovatelské služby společně s provozováním a údržbou bytů v domech s pečovatelskou službou, na rekonstrukci střediska osobní hygieny v DPS a na dovybavení domova se zvláštním režimem. 7

8 V Domově důchodců bylo zlepšeno prostředí sklepních prostor vyvezením stavební sutě a opravou izolace. V DPS bylo provedeno malování a úprava omítek ve všech místnostech po výměně oken. Ve středisku osobní hygieny prošli kompletní rekonstrukcí místnosti s bezbariérovou koupelnou a wc, kadeřnictví, a fyzioterapeutická místnost. Realizoval se projekt úspory elektrické energie za pomoci úsporných LED žárovek a ve vybraných prostorách byly instalovány senzory pohybu. 3.2 Stravování Kuchyně DPS Od si naše organizace zabezpečuje vlastní celodenní stravování pro všechny typy služeb. Zájem o rozšiřování víkendového stravování u klientů terénní pečovatelské služby roste, stejně tak pociťujeme i zvýšený komfort a kvalitu stravování klientů v domově důchodců. Stravu připravujeme ve spolupráci s nutriční terapeutkou. Graf č.4: Příjmy a náklady kuchyně v DPS Kč Kč Kč Kč Kč Kč Náklady Přijmy 3.3 Zaměstnanci V roce 2013 došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců Domova důchodců z důvodu rozšíření vedlejší budovy domova o 14 lůžek. Graf č.5: Struktura zaměstnanců podle vzdělání 7 5 vysokoškolské vzdělání úplné střední všeobecné vzdělání střední odborné vzdělání žákladní vzdělání 8

9 Graf č.6: Počet zaměstnanců na jednotlivých úsecích podle úvazku administrativa Zdravotní sestry Pečovatelky, sociání pracovnice Úklid, kuchyně, údržba, prádelna 50 Graf č.7: Struktura zaměstnanců dle pohlaví 8 muži ženy 74 Veřejnoprávní kontroly - Oblastní inspektorát práce - dodržování pracovně právních předpisů - Úřad práce ČR - Inspekce poskytování sociálních služeb - Krajská hygienická stanice 4. Sociální péče 4.1 Domov důchodců Domov je pobytová služba pro seniory, kteří již nejsou schopni sami žít doma a potřebují nepřetržitou odbornou péči, jakou jim ani osoby blízké již nejsou schopny zajistit. Domov poskytuje klientům pomoc, podporu a zdravotní ošetřovatelskou péči, která odpovídá jejich zdravotnímu stavu. Do Domova také dochází pravidelně praktický lékař a to 2 x týdně. Lékař provádí návštěvy klientů na pokojích a v nutných případech dochází lékař do zařízení podle potřeby. Do domova dochází rovněž lékaři se specializací (zubař, internista, psychiatr, ) 9

10 Odlehčovací služba Odlehčovací služba poskytuje naprosto identické služby jako domov. Jediný rozdíl je v době platnosti uzavírané smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi klientem a organizací (nejdéle můžeme péči poskytnout na dobu 3 měsíců). Cílem odlehčovací služby je umožnit rodině nebo blízké osobě, která má krátkodobý důvod proč není schopna sama péči zajistit odpočinek (nemoc, dovolená, ). Průběh a jednání se zájemcem Jednání se zájemcem o službu je prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem. Cílem jednání je srozumitelným způsobem informovat zájemce o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby. Budoucí klient si tak může udělat svoji vlastní představu o životě v Domově. Jednání se zájemcem nemusí probíhat vždy v Domově důchodců. Rádi navštívíme zájemce v domácím prostředí, případně v jiném zařízení, kde se momentně nacházejí. Zajímáme se o prostředí, kde žadatelé žijí, o jejich potřeby, záliby a hlavně vazby na rodinu. Na základě těchto informací individuálně plánujeme a sestavujeme biografii člověka. Tento dokument nám pomáhá sestavit a zaznamenávat všechny potřeby a požadavky klienta a dále nejvhodněji postupovat při uspokojování jeho potřeb. Pořadník Před přijetím do Domova důchodců předchází podání žádosti (spolu s dalšími dokumenty - vyjádření lékaře, důchodový výměr, ) o umístění, které jsou vedeny v pořadníku žadatelů. Žádosti jsou obodovány dle schváleného bodového hodnocení (kritéria: závislost osoby na pomoci druhé osoby sociální situace, věk, místní příslušnost, datum podání, přiznaný příspěvek na péči, atd.) Aktuální počet žádostí v pořadníku žadatelů ke dni byl 347. Z toho 75 mužů a 256 žen. Manželských párů je vedeno na 16 žádostí. Náš budoucí klient Ještě před nástupem preferujeme osobní kontakt s klientem (rodinou). Při sociálním šetření se budoucí klient dozví konkrétní informace o poskytované pobytové sociální službě. Např. v jakém pokoji může bydlet (jedná-li se o 1 či 2 lůžkový pokoj, sociální zařízení, spolubydlící, kulturní vyžití, návštěvy, apod.). Dohodne-li se nástup vyzve sociální pracovnice rodinu k přípravě pokoje. Myslíme tím zútulnění pokoje klientovo vlastním povlečením, obrázky které má klient rád, fotografie blízkých osob, oblíbený hrníček, lampička, Tato činnost pomáhá k přijetí náhradního domova. 10

11 Obyvatelé Do domova důchodců nastoupilo 35 klientů a 54 seniorů na odlehčovací službu. Graf č.8: Rozdělení klientů podle pohlaví ženy muži Graf č.9: Věková struktura obyvatel domova do 65 let let let let 40 nad 96 Průměrný věk obyvatel v Domově v roce 2013 byl 77,3 let. Graf č.10: Obyvatelé podle příspěvku na péči I stupeň Kč II stupeň Kč III stupeň Kč IV stupeň Kč 32 Dále je 5 žádostí v řízení o přidělení příspěvku na péči. Roční příjem za rok 2013 z příspěvku na péči činil ,-- Kč. Roční příjem za rok 2012 z příspěvku na péči činil ,-- Kč. 11

12 Graf č11: Porovnání průměrných nákladů na lůžko v Domově důchodců za rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Typy pokojů a výše úhrady Ceník za ubytování v roce 2013 (v Kč) Typ pokoje Počet pokojů Ceny/den Cena stravy Celkem měsíční úhrada jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový Kapacita zařízení je 95 lůžek. Roční příjem z úhrad obyvatel činil ,-- Kč. (Částka je za ubytování a celodenní stravu). Kultura v Domově Každý den se pro klienty v Domově připravuje kulturní vyžití. Snažíme se připravit aktivizační program tak, aby si každý obyvatel mohl vybrat dle svých schopností a zájmů. Aktivizace je přizpůsobena ročnímu období, pohlaví a také dovednostem. Pravidelné činnosti v domově: - čtenářský kroužek + individuální čtení na pokojích a hodnocení stravy, - rehabilitační a kondiční cvičení, - projekce na plátně ( kinokavárna filmy na přání klientů), - mše svatá + individuální návštěvy pana faráře na pokoji, - smyslová aktivizace a bazální stimulace, - reminiscence a muzikoterapie, - studování univerzity 3. věku, - sportovní hry, výlet, - masopustní veselí. 12

13 Náhodné avšak oblíbené aktivity: - pečení vuřtů, grilování, - návštěvy žáků ZŠ (Lerchova a TGM, Dlouhá Ves, Žichovice), - návštěvy dětí kroužků (TK Fialka, keramika, ), - hudební vystoupení Dobrovolní pěvci a muzikanti z Horažďovic, - koncert Svatobor, - slavnostní zakončení Univerzity 3. věku v Zámku Hrádek u Sušice, - májové posezení s harmonikou, - rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Certifikace pro Domov Od května 2013 se Domov může chlubit titulem Certifikované pracoviště Bazální stimulace. Abychom toto označení mohli dostat, museli jsme ujít veliký kus cesty. Proškolilo se více než polovina zaměstnanců a stal se z nás tým pro bazální stimulaci. Jedná se o pedagogicko ošetřovatelský koncept podporující vnímání a posledním školením nás prováděla a zkoušela přímo jeho představitelka, paní PhDr. Karolína Friedlová. Tento koncept vyžaduje individuální přístup a speciální doteky. Velmi důležitá je spolupráce s rodinou! Smyslová aktivizace Už z názvu vyplývá, že se snažíme zapojit všechny smysly člověka. Je to cílená, na potřeby orientovaná aktivizace. Seniorům ulehčuje přístup k jejich schopnostem a zdrojům. (Jak je milé přivonět si jen tak ke květině a popovídat si o tom ). Dochází tak při příjemném sezení s malou skupinkou lidí. Toto pojetí je od Lory Werner a nás školí Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Domova pro seniory Mistra Křišťana. V tomto domově měly možnost školit se naše pracovnice a prakticky sledovat a učit se od těch nejlepších! Fotogalerie: 13

14 4.2 Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem je nová sociální pobytová služba, která se veřejnosti otevřela 5. listopadu Stal se splněním očekávané služby, která na sušičku chyběla. Proběhla kolaudace a zúčastnili se ti, kteří se o realizaci tohoto projektu nejvíce zasloužili. Starosta Města Sušice Bc. Petr Mottl, MUDr. Kateřina Nová, místostarostka Ing. Věra Marešová, Ing. Dagmar Jíchová, Ing. Kateřina Ronová Poslání a cíl domova se zvláštním režimem Naším posláním je za přispění všech zaměstnanců vytvářet náhradní prostředí domova, kde se můžou klienti cítit příjemně a bezpečně. Klademe důraz na podporu a udržení soběstačnosti uživatelů individuálním přístupem. Naší snahou je zachovávat vazby s rodinou a jejich blízkými osobami. Cílem je stále zdokonalovat naše poskytované služby. Proto zlepšujeme prostředí klientů, vytváříme retro-koutky, staráme se o zútulnění pokojů a veřejných místností, pravidelně školíme naše zaměstnance. Hlavním cílem je, aby se u nás klient cítili dobře! K tomuto cíli vítáme pomoc rodiny, protože ona je pro klienta velmi důležitá. Cílová skupina - senioři s nárokem na důchod (starobní, invalidní) - senioři s chronickým duševním onemocněním - senioři s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence, kdy v důsledku svého onemocnění mají sníženou soběstačnost Žádosti Počet žádostí roste. Dělá nám velikou radost, že je o tuto službu zájem a nás tato skutečnost motivuje k zajištění dalších lůžek. DĚKUJEME! Momentálně je v pořadníku 20 žádostí. Z toho 10 žen a 10 mužů. Domácí prostředí Domov nabízí 14 lůžek. Z toho jsou 2 jednolůžkové pokoje a 6 dvoulůžkových. Každý pokoj je vybaven postelí s elektrickým ovládáním a antidekubitní matrací. V pokoji má každý klient svoji šatní skříň, stůl, židli a křeslo. Sociální zařízení je společné s vedlejším pokojem buňkový styl (1 sociální zařízení využívají 2 pokoje). Na tomto oddělení je také jedna centrální koupelna s kvalitní tryskovou vanou. Samozřejmostí je jídelna a příjemný obývací koutek. V Domově není kuchyň, pouze kuchyňská linka pro výdej stravy. Personální zajištění Pečlivým výběrem jsme zajistili 8 pečovatelek, kteří jsou v domově pro klienty neustále 24 h denně zajišťujeme nepřetržitý provoz. Každý den domov navštěvuje sociálně zdravotní pracovnice, která se stará o spokojenost klientů a pomáhá klientům s veškerou sociální agendou. 14

15 Ceník za ubytování v roce 2013 Typ pokoje Počet pokojů Ceny/den Cena stravy Celkem měsíční úhrada jednolůžkový Kč 160 Kč Kč dvoulůžkový Kč 160 Kč Kč Postupně domov obydleli noví klienti. Někteří se přestěhovali z domova důchodců a někteří k nám přišli ze svého rodinného prostředí. Průměrný věk obyvatel je 83,5 let. Přejeme novému Domovu spokojené klienty a nadšené zaměstnance, kteří se snaží vytvářet náhradní domácí prostředí 1. snímek retrokoutek 2. snímek výhled na město 3. snímek jednolůžkový pokoj 4. snímek společné prostory 5. snímek vana se zvedákem 6. snímek vana s příslušenstvím 15

16 Dále mají klienti na patře jídelnu, malou kuchyňku, recepci a sprchové kouty 4.3 Zdravotní péče v domovech Zdravotní službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně. Ošetřovatelskou péči poskytujeme dle zdravotního stavu, ordinace lékaře a stupně závislosti. Jde o ambulantní ordinovanou péči a zajištění první pomoci do příjezdu RZP. Zdokonalujeme péči o rány novými prostředky k vlhkému hojení ran, které urychlí hojení a je šetrnější i pro klienta zmírněním bolestivosti při ošetření. Personál je průběžně proškolován v akreditovaných kurzech Bazální stimulace a Kinestetiky, které nám nabízejí nové možnosti v péči o klienta, často nahradí použití analgetik a léků pro zklidnění a pomáhají při šetrné manipulaci s klientem. Fyzioterapie je nezbytnou součástí péče v našem domově, ale i v pečovatelské službě v terénu. Stále zlepšujeme vybavení o nová polohovací lůžka a antidekubitní matrace pro pohodlí klientů. Lékařskou péči o naše klienty zabezpečovali v r. 2013: Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Kateřina Nová Praktický lékař pro dospělé Mudr. Stanislav Masný Specializovaná vyšetření probíhají v odborných ordinacích v Sušici. Zubní: MUDr. Fišer a ostatní lékaři dle registrace Urolog: MUDr. Paleček, MUDr. Ráček Chirurg: MUDr. P.Krejčí, MUDr. Novák Ortoped: MUDr. Votípka, MUDr. Humplík Psychiatr: MUDr. Sysel Neurolog: MUDr. Palečková Plicní: MUDr. Jakešová, MUDr. Jedlička Diabetoložka a internistka: MUDr. Kožnarová a MUDr. Bartošová Ostatní: Nemocnice Sušice a její ambulantní lékaři Děkujeme všem odborným lékařům, kteří s ohledem na zdravotní stav klienta jej navštíví v našem domově. Obyvatelé domova si na rozdíl od klientů nemocnice hradí ze svého příjmu léky. Zvláštní poděkování patří MUDr. Kateřině Nové za její profesionální přístup ke klientům a zaměstnancům. V posledních letech i přes zdražování léků dochází ke snížení úhrad léků díky její správné indikaci. 16

17 Graf č.12: Průměrně platby za léky ( ): Kč Kč Kč Kč Terénní sociální služby 5.1 Pečovatelská služba Pečovatelská služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením každý den a to v čase od 7:00 do 21:30. V roce 2013 jsme prodloužili dobu poskytování z 19:00 na 21:30 a to z důvodu zvýšené poptávky po večerní péči. Cílem pečovatelské služby je podporovat rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti klienta, rozvíjet schopnost klienta pro samostatný život a snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života klientů. Naším posláním je pomoci klientovi zůstat ve svém přirozeném prostředí. Pečovatelská služba je zajišťována nejen v Domech s pečovatelskou službou Pod Svatoborem a Na Baště, ale také v domácnostech klientů ve městě Sušice a v příměstských částech. Pečovatelská služba je také poskytována v bytech, které má ve správě Střední odborná škola v Sušici. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni a tým pečovatelské služby je stabilní. Přispívají k tomu i pravidelné porady, supervize a školení, které zaměstnanci absolvují. V druhé polovině roku 2013 byla do provozu uvedena nová bezbariérová koupelna s moderní vanou se zvedacím zařízením. V rámci modernizace jsme upravili i prostory fyzioterapie. Suterén domu s pečovatelskou službou Pod Svatoborem 56 se tak stal komplexním zázemím, a to nejen pro obyvatele tohoto domu, kde najdou 2 bezbariérové koupelny, pedikůru, fyzioterapii, prostor pro kadeřnické služby a prádelnu, ale hlavně bezbariérové WC. Každá koupelna má sprchový kout a vanu. V roce 2013 si nově o pečovatelskou službu zažádalo 67 klientů. V roce 2013 jsme poskytovali péči 387 klientům (267 žen a 120 mužů). Pečovatelská služba je poskytována bez úhrady osobám uvedeným v zákoně č.108/2006 Sb. O sociálních službách, 75, odst. 2 těmto osobám byla poskytnuta péče v roce 2013 v celkové výši ,-Kč. Jedná se o 8 klientů. 17

18 Aby si klient mohl služby, které potřebuje zaplatit, je nutné mu pomoci se zažádáním o příspěvek na péči. Vždy respektujeme klienta, mapujeme vzájemné vztahy, sociální síť, prostředí, vybavení bytu, kompenzační pomůcky. K dispozici máme tři služební vozidla. V roce 2013 jsme odkoupili starší vozidlo značky Škoda felicia, které zaměstnanci využívají pro práci v terénu, ale také pro odvoz klientů. Statistické údaje k pečovatelské službě Graf č. 13: Přehled příjmů pečovatelské služby v letech Kč Kč Kč Kč Graf č. 14: Věková struktura klientů v roce méně než 50 let let let let let let let let let Věkový průměr klientů: Věkový průměr klientů, kterým poskytujeme pečovatelskou službu: klienti Domu s pečovatelskou službou Pod Svatoborem - 76 let klienti Domu s pečovatelskou službou Na Baště - 73 let klienti ve městě Sušice -78 let 18

19 Graf č.15: Příjmy podle úkonů pomoc s celkovou hygienou těla fyzioterapie Dovoz oběda v DPS služby spojené s dovozem oběda dovoz oběda ve městě Sušice běžný úklid a údržba domácnosti běžné nákupy a pochůzky praní prádla pedikura pomoc a podpora při podávání jídla a pití Graf č. 16: Péče podle okrsků % 9% 2% 6% 32% 23% DPS Pod Svatoborem obědy DPS Na Baště Sušice - město DPS Volšovská pedikůra 5.2 Sociální poradna Cílem Sociální poradny je podpora a pomoc klientům při hledání řešení a jejich motivace k prosazení svých práv a oprávněných zájmů. Jedná se o sociální službu, která je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizi a občanům v nepříznivé sociální situaci. V roce 2013 služby Sociální poradny využilo celkem 74 klientů (44 žen a 30 mužů). V rámci odborného sociálního poradenství se jedná o dlouhodobější proces pomoci. Některé klienty doprovázíme v průběhu celého roku při vyřizování jejich záležitostí. Je to například u klientů, kteří nemají rodinu a sami se neorientují ve svých záležitostech a to z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Základní poradenství je součástí každé naší poskytované sociální služby. Pro představu 19

20 klientům pomáháme v jednání s úřady, vypisujeme jim žádosti a případně je i na úřad odvezeme a jsme při jednání. Zároveň je podpoříme v řešení situace, ve které se nachází a snažíme se klientům ukázat další možné způsoby řešení a východiska. Služba je poskytována ambulantně v budově DPS a zároveň chodíme i do domácností klientů. V kanceláři Sociální poradny jsme pravidelně každé úterý od 14:00 do 17:00 a čtvrtek od 9:00 do 12:00. Po domluvě je možný i jiný čas. V roce 2013 bylo součástí poradenství i zapůjčování kompenzačních pomůcek. K dispozici pro naše klienty máme polohovací postele, chodítka, nástavce na WC, sedačky do vany, mechanické vozíky aj. 5.3 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby probíhají jak ambulantně v domě s pečovatelskou službou, tak i terénně v domácnostech klientů. Senioři a osoby se zdravotním postižením mají možnost vybrat si z pestré nabídky aktivit. Této služby se v roce 2013 účastnilo 77 klientů (60 žen, 17 mužů). Aktivizace se účastní jak obyvatelé DPS, tak i občané z města Sušice. Někteří chodí na více aktivit, které nabízíme, a proto jsme na našich aktivitách měli 1537 účastníků. Přehled aktivit: Individuální trénink paměti - je pravidelnou aktivitou v DPS, probíhá jednou do týdne. Při této činnosti senioři trénují dlouhodobou i krátkodobou paměť, slovní zásobu, koncentraci a to formou řešení různých kvízů, doplňovaček, hraní her apod. Skupinový trénink paměti - je podobně jako individuální trénink pravidelnou aktivitou v DPS, probíhá jednou do týdne s klienty, kteří preferují trénink paměti v kolektivu. Probíhá zábavnou formou. Pomoc při práci s mobilním telefonem klienty učíme pracovat s mobilním telefonem a to se psaním SMS zpráv, s přijímáním zpráv, o zpětné zavolání u zmeškaného hovoru. Mohou tak být v kontaktu se svou rodinou a známými. Cvičení je určeno pro max. 15 klientů. Probíhá na jednotlivých patrech DPS. Jde o pravidelnou aktivitu pod vedením fyzioterapeuta, která probíhá 2x za týden. Při cvičení jsou používány cvičební pomůcky malé míčky, ježci, posilovací gumy, šátky. Cvičíme vsedě na židlích, proto je toto cvičení vhodné zejména pro seniory se sníženou pohyblivostí. Vaření a pečení probíhá jednou za 14 dní v aktivizační místnosti. V případě, že pořádáme posezení v jídelně, nebo například Den seniorů, občerstvení si vyrábějí sami uživatelé. Promítání filmů probíhá nepravidelně, dle zájmu klientů. Trénink jemné motoriky při ručních pracích probíhají každou středu v 20

21 aktivizační místnosti. Senioři mají možnost vyrobit si různé dekorace, zlepšit svou zručnost, učí se různým výtvarným technikám apod. Tuto aktivitu vede externí pracovník. V Domě s pečovatelskou službou je možnost zapůjčit si knihy. V obytné části jsou umístěny knihovny, kde si knihu sami senioři mohou vypůjčit a pak ji sami vrátit. Virtuální univerzita třetího věku se těší velkému zájmu ze strany seniorů. Výuka je klasicky rozdělena do dvou semestrů, letního a zimního. Každý semestr má vždy 6 přednášek na určité téma. V roce 2013 jsme v letním semestru měli téma: Čínská medicína v naší zahrádce. Do tohoto kurzu se přihlásilo 30 lidí, z toho 5 mužů a 25 žen. V zimním semestru jsme měli téma: Život a dílo Michelangela Buonarroti. Do tohoto kurzu se přihlásilo 29 lidí, z toho 5 mužů a 24 žen. Výuka probíhá v bezbariérovém prostotu DPS vždy ve středu v dopoledních hodinách. Druhá možnost, kde můžete univerzitu navštívit, je v Domově pro seniory. Více informací o tomto projektu získáte i na webových stránkách Kultura Snažíme se podporovat klienty k tomu, aby navštěvovali i jiné kulturní akce. Během roku pořádáme i akce v našem domě. Na všechny akce je možné domluvit si doprovod, popřípadě dovoz. 21

22 Přehled akcí, které proběhly v roce 2013: - Beseda s paní Marií Malou - Vystoupení mateřské školy Tylova pěvecký sbor Klubíčko - Jarní posezení v jídelně s hudbou a občerstvením - Taneční vystoupení dětí pod vedením Petry Mazelů - Den seniorů na sušickém náměstí - Beseda s Mgr. Václavem Krásou - ZŠ T.G. Masaryka divadlo O Svatém Václavovi - Základní škola T.G. Masaryka Živý betlém - Vánoční posezení v jídelně - Vánoční vystoupení Mateřské školy Smetanova - Vánoční koncert pana Hambergera a jeho kolegů V letních měsících od května do září jsme pravidelně každých 14 dnů dělali grilování. Vždy se účastnilo kolem 30 a více klientů. Grilování proběhlo za sezonu celkem osmkrát. Na kulturní akce, které pořádáme, chodí nejen obyvatelé DPS, ale i senioři z celé Sušice. Každou první středu v měsíci se v klubovně Domu s pečovatelskou službou konají bohoslužby. Obyvatelé, kteří mají problémy s pohyblivostí, tak mají možnost navštěvovat mše zde. Ostatní aktivity I nadále jsme distribučním místem časopisu Vital plus. Jedná se o časopis, který je určen seniorům, vychází čtyřikrát ročně a je zdarma. V časopise naleznete rozhovory, fejetony, životní příběhy, recepty, soutěže, zprávy z kultury, apod. Pravidelně každý měsíc do naší organizace přijíždějí pracovníci Českého červeného kříže a provádějí zde odběry krve. My jim poskytujeme naše prostory, zázemí. Každé první úterý v měsíci k nám přijíždí pracovníci Svazu neslyšících a nedoslýchavých z Klatov, kteří vždy v dopoledních hodinách od 9:00 do 12:00 prodávají baterie do naslouchadel. Možnost koupě nových baterií nebo radu ohledně naslouchadel využije v průměru 20 osob v měsíci. 22

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Plánované zahájení poskytování nové služby je plánováno na leden 2014. V současné době probíhají již přípravné fáze rozdělené

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby Kontaktní údaje Název : Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby SENIOCARE z. ú Adresa: Děčín III, Březová 372/83 Telefon: +420 775 433 036 e-mail: info@seniocare.cz Webové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HÁJ U DUCHCOVA Druh služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ Název poskytovatele

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec Žádost o umístění Příjmení Rodné (příjmení)... Jméno Věk Telefon. Bydliště Státní příslušnost.. Zájemce je způsobilý k právním úkonům Výše příspěvku na péči (dle rozhodnutí o přidělení)... Kopie lékařské

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 2 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Denní stacionáře - 46, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II. Kontaktní údaje CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více