Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2013 Ke dni Výroční zpráva Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2013 Ke dni 31.12.2013. Výroční zpráva 2013. Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace

2 OBSAH OBSAH ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE DOTACE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCI SOCIÁLNÍ PÉČE DOMOV DŮCHODCŮ DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ZDRAVOTNÍ PÉČE V DOMOVECH TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ PORADNA SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KLUB DŮCHODCŮ...23 Příloha č.1 Příběh klienta...24 Příloha č.2 Certifikát Pracoviště bazální stimulace...26 Příloha č.3 Úhrada za pobyt v Domově pro seniory platná od Příloha č.4: Rozvaha...29 Příloha č.5: Výkaz zisku a ztrát...33 Příloha č.6: Příjmy a výdaje - plán...36 Příloha č.7: Zpráva auditora

3 1. Úvod Vážení, dovoluji si na úvod výroční zprávy naší organizace předložit životní příběh jedné naší klientky a jedné naší pečovatelky. Tento příběh reprezentoval naši organizaci v divadle Reduta na Zeleném trhu v Brně v projektu Poslání pečovat Příběh s názvem Obyčejná noční služba získal cenu publika a paní pečovatelka Martina Krejčová nás osobně na této slavnostní akci reprezentovala. S různými životními příběhy se setkávají všichni pracovníci v přímé péči. Životní příběh člověka je pro naše pečovatelky pracovní nástroj, jako je pro někoho lopata či počítač. Chcete-li se naučit s lopatou, potřebujete trochu zručnosti, pracovitosti a fyzické síly, abyste mohli pracovat s počítačem, potřebujete trochu inteligence, musíte se naučit znát a ovládat software i hardware a abyste dobře pracovali v sociálních službách, musíte být dobrým člověkem, uznávat hodnoty teoretické, estetické, sociální, morální, a zároveň být psychologem. Musíte umět komunikovat i s nekomunikujícím klientem, musíte znát standardy kvality. Musíte umět pečovat v nepřetržitém provozu, tzn. pracovat v noci, ve svátek, v neděli, musíte být vždy empatičtí. Požaduje se po vás sice pouze základní vzdělání, ale musíte umět manipulovat s nepohyblivým klientem tak, abyste mu neublížili, musíte umět naslouchat všem lidským povahám, musíte individuálně plánovat podle zákona, musíte zabezpečit péči všem klientům, které máte přidělené v denním plánu, musíte vždy umět pomoci a vždy zachovávat profesionální přístup. Tímto netradičním začátkem výroční zprávy bych chtěla hlavně poděkovat. Poděkovat všem zaměstnancům naší organizace za výbornou práci během celého roku a stejný dík patří i zřizovateli Městu Sušice za podporu jak finanční, tak personální i materiální. Důvěra a dobrá spolupráce je pro mě největší odměnou a motorem do další práce v novém roce. Stejně jako sám život poskládal příběh jedné ženy a pečovatelky, tak rok 2013 poskládal čísla, fakta a investice, které nyní předkládám v této zprávě. Děkuji za možnost být u toho! Renata Vácová.Sám život poskládal příběh jedné ženy a pečovatelky. Naše cesty se střetly v domově důchodců, vídaly jsme se, potkávaly na chodbě, byla pro mě paní z mnoha Anna Sluníčková. Často jsem slýchávala: Je agresivní, mluví sprostě, vyvolává konflikty a stížnosti. Co o ní vím, jaká je ve skutečnosti? Dala jsem si někdy tu práci, abych zjistila, proč se tak chová? Bez důvodu přece nepřijde zlost, hněv, slovní útok. Co když je nešťastná, prožívá bolest a já o tom nevím, jen soudím. pokračování příloha č.1 3

4 Název a sídlo organizace 2. Základní údaje Název organizace: Sociální služby Města Sušice příspěvková organizace Sídlo organizace: Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, PSČ Identifikační číslo: Statutární zástupce: Renata Vácová Aktuální informace naleznete na webových stránkách Zřizovatel organizace Organizace Sociální služby Města Sušice je příspěvkovou organizací s vlastní právní subjektivitou. Zřizovatel: Město Sušice, náměstí Svobody 138/I, IČO: Charakteristika základní činnosti Hlavní účel a předmět činnosti specifikovaný zřizovací listinou Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele sociálních služeb poskytovaných organizací. Organizace poskytuje služby sociální péče, služby sociální prevence i odborné sociální poradenství. Organizace je zřízena pro poskytování pobytových, ambulantních a terénních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc a podporu. Organizace poskytuje obědy pro pečovatelskou službu a seniory občany města Sušice a obcí, které jsou součástí města Sušice (příměstské části) a určených spádových obcí, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením. Organizace zajišťuje podporu, organizaci a vytváření podmínek pro zájmovou, klubovou a vzdělávací činnost seniorů. Organizace provozuje Domy s pečovatelskou službou a ostatní služby spojené s provozem a užíváním těchto domů. 4

5 3. Hospodaření organizace Náklady a příjmy jsou zde uvedeny za celou organizaci. Rovněž je zde uveden přehled fondů a investic včetně dotací na jednotlivé služby. Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou uvedeny v příloze č Rozvaha organizace a příloha č.5 - Výkaz zisku ztrát. Celkem organizace náklady celkem příjmy celkem hospodářský výsledek Kč Kč Kč Fondy Poč. stav zůstatek k Fond kulturních a sociálních potřeb Kč Kč Rezervní fond - sponzorské dary Kč Kč - z hosp.výsledku Kč Kč Investiční fond Kč Kč Investice Název cena zdroj Terapeutické lehátko Kč z fondu investic Zvedací hyg. židle Calypso Kč z fondu investic Vana Classic Line Kč z fondu investic Pacientský zvedák LIKO Sabina Kč z fondu investic Myčka na nádobí - DZR Kč z fondu investic 3.1 Dotace Dotace z MPSV Kč Kč Kč Kč Dotace z ÚP Kč Kč Kč Kč Dotace ÚP-školení 0 Kč 0 Kč Kč Kč Dotace-Plzeňský kraj Kč Kč Kč Kč Dotace zřizovatel Město Sušice Kč Kč Kč Kč 5

6 Graf č.1: Trendy finančních prostředků z poskytnutých dotací (rok ) Dotace z MPSV Dotace ÚP-školení Dotace zřizovatel Město Sušice Dotace z ÚP Dotace-Plzeňský kraj V posledních letech městu jako zřizovateli Sociálních služeb klesá procentuální podíl příspěvků a naopak narůstá podíl dotací z MPSV a Úřadu práce či Plzeňského kraje. Dotace MPSV Za rok 2013 byla z dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti neinvestičních dotací čerpána částka v celkové výši Kč. Graf č.2: Rozdělení dotací podle registrovaných služeb domov pro seniory odlehčovací služba Kč Kč Kč Kč pečovatelská služba odborné sociální poradenství Kč aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 6

7 Dotace z Úřadu práce V roce 2013 využilo program Vzdělávejte se pro růst 227 účastníků organizace. Toto vzdělávání je stejně jako náklady na mzdy zaměstnanců v době účasti školení hrazeno Úřadem práce. Organizace neměla žádné další vedlejší výdaje, protože kurzy byly pořádány v Sušici. Seznam kurzů: - Metoda validace podle Naomi Feil. - Komunikace. - Neverbální komunikace. - Praktický výcvik komunikačních dovedností. - Konfliktní situace a jejich řešení. - Strategie jednání s lidmi. - Metodika vedení rozhovoru. - Psychohygiena a relaxační technika. - Řidičské oprávnění sk. B. - Preventivní rehabilitační mobilizace. - Aktivizační praktikant/praktikantka smyslové aktivizace podle Lore Wehner. - Aktivizační praktik smyslové aktivizace podle Lore Wehner. - Bazální stimulace. - Základní kurz. - Prohlubující kurz. - Nástavbový kurz. - Masér. Graf č.3: Využití dotací z Úřadu práce ( rok ) Kč Kč Kč Kč Společensky účelná pracovní místa Vzdělávejte se pro růst Počet účastníků Dotace zřizovatel Město Sušice Finanční prostředky z dotace zřizovatele Města Sušice roku 2013 byly použity na opravy budov Domova důchodců, Domova se zvláštním režimem, na provoz terénní pečovatelské služby společně s provozováním a údržbou bytů v domech s pečovatelskou službou, na rekonstrukci střediska osobní hygieny v DPS a na dovybavení domova se zvláštním režimem. 7

8 V Domově důchodců bylo zlepšeno prostředí sklepních prostor vyvezením stavební sutě a opravou izolace. V DPS bylo provedeno malování a úprava omítek ve všech místnostech po výměně oken. Ve středisku osobní hygieny prošli kompletní rekonstrukcí místnosti s bezbariérovou koupelnou a wc, kadeřnictví, a fyzioterapeutická místnost. Realizoval se projekt úspory elektrické energie za pomoci úsporných LED žárovek a ve vybraných prostorách byly instalovány senzory pohybu. 3.2 Stravování Kuchyně DPS Od si naše organizace zabezpečuje vlastní celodenní stravování pro všechny typy služeb. Zájem o rozšiřování víkendového stravování u klientů terénní pečovatelské služby roste, stejně tak pociťujeme i zvýšený komfort a kvalitu stravování klientů v domově důchodců. Stravu připravujeme ve spolupráci s nutriční terapeutkou. Graf č.4: Příjmy a náklady kuchyně v DPS Kč Kč Kč Kč Kč Kč Náklady Přijmy 3.3 Zaměstnanci V roce 2013 došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců Domova důchodců z důvodu rozšíření vedlejší budovy domova o 14 lůžek. Graf č.5: Struktura zaměstnanců podle vzdělání 7 5 vysokoškolské vzdělání úplné střední všeobecné vzdělání střední odborné vzdělání žákladní vzdělání 8

9 Graf č.6: Počet zaměstnanců na jednotlivých úsecích podle úvazku administrativa Zdravotní sestry Pečovatelky, sociání pracovnice Úklid, kuchyně, údržba, prádelna 50 Graf č.7: Struktura zaměstnanců dle pohlaví 8 muži ženy 74 Veřejnoprávní kontroly - Oblastní inspektorát práce - dodržování pracovně právních předpisů - Úřad práce ČR - Inspekce poskytování sociálních služeb - Krajská hygienická stanice 4. Sociální péče 4.1 Domov důchodců Domov je pobytová služba pro seniory, kteří již nejsou schopni sami žít doma a potřebují nepřetržitou odbornou péči, jakou jim ani osoby blízké již nejsou schopny zajistit. Domov poskytuje klientům pomoc, podporu a zdravotní ošetřovatelskou péči, která odpovídá jejich zdravotnímu stavu. Do Domova také dochází pravidelně praktický lékař a to 2 x týdně. Lékař provádí návštěvy klientů na pokojích a v nutných případech dochází lékař do zařízení podle potřeby. Do domova dochází rovněž lékaři se specializací (zubař, internista, psychiatr, ) 9

10 Odlehčovací služba Odlehčovací služba poskytuje naprosto identické služby jako domov. Jediný rozdíl je v době platnosti uzavírané smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi klientem a organizací (nejdéle můžeme péči poskytnout na dobu 3 měsíců). Cílem odlehčovací služby je umožnit rodině nebo blízké osobě, která má krátkodobý důvod proč není schopna sama péči zajistit odpočinek (nemoc, dovolená, ). Průběh a jednání se zájemcem Jednání se zájemcem o službu je prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem. Cílem jednání je srozumitelným způsobem informovat zájemce o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby. Budoucí klient si tak může udělat svoji vlastní představu o životě v Domově. Jednání se zájemcem nemusí probíhat vždy v Domově důchodců. Rádi navštívíme zájemce v domácím prostředí, případně v jiném zařízení, kde se momentně nacházejí. Zajímáme se o prostředí, kde žadatelé žijí, o jejich potřeby, záliby a hlavně vazby na rodinu. Na základě těchto informací individuálně plánujeme a sestavujeme biografii člověka. Tento dokument nám pomáhá sestavit a zaznamenávat všechny potřeby a požadavky klienta a dále nejvhodněji postupovat při uspokojování jeho potřeb. Pořadník Před přijetím do Domova důchodců předchází podání žádosti (spolu s dalšími dokumenty - vyjádření lékaře, důchodový výměr, ) o umístění, které jsou vedeny v pořadníku žadatelů. Žádosti jsou obodovány dle schváleného bodového hodnocení (kritéria: závislost osoby na pomoci druhé osoby sociální situace, věk, místní příslušnost, datum podání, přiznaný příspěvek na péči, atd.) Aktuální počet žádostí v pořadníku žadatelů ke dni byl 347. Z toho 75 mužů a 256 žen. Manželských párů je vedeno na 16 žádostí. Náš budoucí klient Ještě před nástupem preferujeme osobní kontakt s klientem (rodinou). Při sociálním šetření se budoucí klient dozví konkrétní informace o poskytované pobytové sociální službě. Např. v jakém pokoji může bydlet (jedná-li se o 1 či 2 lůžkový pokoj, sociální zařízení, spolubydlící, kulturní vyžití, návštěvy, apod.). Dohodne-li se nástup vyzve sociální pracovnice rodinu k přípravě pokoje. Myslíme tím zútulnění pokoje klientovo vlastním povlečením, obrázky které má klient rád, fotografie blízkých osob, oblíbený hrníček, lampička, Tato činnost pomáhá k přijetí náhradního domova. 10

11 Obyvatelé Do domova důchodců nastoupilo 35 klientů a 54 seniorů na odlehčovací službu. Graf č.8: Rozdělení klientů podle pohlaví ženy muži Graf č.9: Věková struktura obyvatel domova do 65 let let let let 40 nad 96 Průměrný věk obyvatel v Domově v roce 2013 byl 77,3 let. Graf č.10: Obyvatelé podle příspěvku na péči I stupeň Kč II stupeň Kč III stupeň Kč IV stupeň Kč 32 Dále je 5 žádostí v řízení o přidělení příspěvku na péči. Roční příjem za rok 2013 z příspěvku na péči činil ,-- Kč. Roční příjem za rok 2012 z příspěvku na péči činil ,-- Kč. 11

12 Graf č11: Porovnání průměrných nákladů na lůžko v Domově důchodců za rok Kč Kč Kč Kč Kč Kč Typy pokojů a výše úhrady Ceník za ubytování v roce 2013 (v Kč) Typ pokoje Počet pokojů Ceny/den Cena stravy Celkem měsíční úhrada jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový Kapacita zařízení je 95 lůžek. Roční příjem z úhrad obyvatel činil ,-- Kč. (Částka je za ubytování a celodenní stravu). Kultura v Domově Každý den se pro klienty v Domově připravuje kulturní vyžití. Snažíme se připravit aktivizační program tak, aby si každý obyvatel mohl vybrat dle svých schopností a zájmů. Aktivizace je přizpůsobena ročnímu období, pohlaví a také dovednostem. Pravidelné činnosti v domově: - čtenářský kroužek + individuální čtení na pokojích a hodnocení stravy, - rehabilitační a kondiční cvičení, - projekce na plátně ( kinokavárna filmy na přání klientů), - mše svatá + individuální návštěvy pana faráře na pokoji, - smyslová aktivizace a bazální stimulace, - reminiscence a muzikoterapie, - studování univerzity 3. věku, - sportovní hry, výlet, - masopustní veselí. 12

13 Náhodné avšak oblíbené aktivity: - pečení vuřtů, grilování, - návštěvy žáků ZŠ (Lerchova a TGM, Dlouhá Ves, Žichovice), - návštěvy dětí kroužků (TK Fialka, keramika, ), - hudební vystoupení Dobrovolní pěvci a muzikanti z Horažďovic, - koncert Svatobor, - slavnostní zakončení Univerzity 3. věku v Zámku Hrádek u Sušice, - májové posezení s harmonikou, - rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Certifikace pro Domov Od května 2013 se Domov může chlubit titulem Certifikované pracoviště Bazální stimulace. Abychom toto označení mohli dostat, museli jsme ujít veliký kus cesty. Proškolilo se více než polovina zaměstnanců a stal se z nás tým pro bazální stimulaci. Jedná se o pedagogicko ošetřovatelský koncept podporující vnímání a posledním školením nás prováděla a zkoušela přímo jeho představitelka, paní PhDr. Karolína Friedlová. Tento koncept vyžaduje individuální přístup a speciální doteky. Velmi důležitá je spolupráce s rodinou! Smyslová aktivizace Už z názvu vyplývá, že se snažíme zapojit všechny smysly člověka. Je to cílená, na potřeby orientovaná aktivizace. Seniorům ulehčuje přístup k jejich schopnostem a zdrojům. (Jak je milé přivonět si jen tak ke květině a popovídat si o tom ). Dochází tak při příjemném sezení s malou skupinkou lidí. Toto pojetí je od Lory Werner a nás školí Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Domova pro seniory Mistra Křišťana. V tomto domově měly možnost školit se naše pracovnice a prakticky sledovat a učit se od těch nejlepších! Fotogalerie: 13

14 4.2 Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem je nová sociální pobytová služba, která se veřejnosti otevřela 5. listopadu Stal se splněním očekávané služby, která na sušičku chyběla. Proběhla kolaudace a zúčastnili se ti, kteří se o realizaci tohoto projektu nejvíce zasloužili. Starosta Města Sušice Bc. Petr Mottl, MUDr. Kateřina Nová, místostarostka Ing. Věra Marešová, Ing. Dagmar Jíchová, Ing. Kateřina Ronová Poslání a cíl domova se zvláštním režimem Naším posláním je za přispění všech zaměstnanců vytvářet náhradní prostředí domova, kde se můžou klienti cítit příjemně a bezpečně. Klademe důraz na podporu a udržení soběstačnosti uživatelů individuálním přístupem. Naší snahou je zachovávat vazby s rodinou a jejich blízkými osobami. Cílem je stále zdokonalovat naše poskytované služby. Proto zlepšujeme prostředí klientů, vytváříme retro-koutky, staráme se o zútulnění pokojů a veřejných místností, pravidelně školíme naše zaměstnance. Hlavním cílem je, aby se u nás klient cítili dobře! K tomuto cíli vítáme pomoc rodiny, protože ona je pro klienta velmi důležitá. Cílová skupina - senioři s nárokem na důchod (starobní, invalidní) - senioři s chronickým duševním onemocněním - senioři s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence, kdy v důsledku svého onemocnění mají sníženou soběstačnost Žádosti Počet žádostí roste. Dělá nám velikou radost, že je o tuto službu zájem a nás tato skutečnost motivuje k zajištění dalších lůžek. DĚKUJEME! Momentálně je v pořadníku 20 žádostí. Z toho 10 žen a 10 mužů. Domácí prostředí Domov nabízí 14 lůžek. Z toho jsou 2 jednolůžkové pokoje a 6 dvoulůžkových. Každý pokoj je vybaven postelí s elektrickým ovládáním a antidekubitní matrací. V pokoji má každý klient svoji šatní skříň, stůl, židli a křeslo. Sociální zařízení je společné s vedlejším pokojem buňkový styl (1 sociální zařízení využívají 2 pokoje). Na tomto oddělení je také jedna centrální koupelna s kvalitní tryskovou vanou. Samozřejmostí je jídelna a příjemný obývací koutek. V Domově není kuchyň, pouze kuchyňská linka pro výdej stravy. Personální zajištění Pečlivým výběrem jsme zajistili 8 pečovatelek, kteří jsou v domově pro klienty neustále 24 h denně zajišťujeme nepřetržitý provoz. Každý den domov navštěvuje sociálně zdravotní pracovnice, která se stará o spokojenost klientů a pomáhá klientům s veškerou sociální agendou. 14

15 Ceník za ubytování v roce 2013 Typ pokoje Počet pokojů Ceny/den Cena stravy Celkem měsíční úhrada jednolůžkový Kč 160 Kč Kč dvoulůžkový Kč 160 Kč Kč Postupně domov obydleli noví klienti. Někteří se přestěhovali z domova důchodců a někteří k nám přišli ze svého rodinného prostředí. Průměrný věk obyvatel je 83,5 let. Přejeme novému Domovu spokojené klienty a nadšené zaměstnance, kteří se snaží vytvářet náhradní domácí prostředí 1. snímek retrokoutek 2. snímek výhled na město 3. snímek jednolůžkový pokoj 4. snímek společné prostory 5. snímek vana se zvedákem 6. snímek vana s příslušenstvím 15

16 Dále mají klienti na patře jídelnu, malou kuchyňku, recepci a sprchové kouty 4.3 Zdravotní péče v domovech Zdravotní službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně. Ošetřovatelskou péči poskytujeme dle zdravotního stavu, ordinace lékaře a stupně závislosti. Jde o ambulantní ordinovanou péči a zajištění první pomoci do příjezdu RZP. Zdokonalujeme péči o rány novými prostředky k vlhkému hojení ran, které urychlí hojení a je šetrnější i pro klienta zmírněním bolestivosti při ošetření. Personál je průběžně proškolován v akreditovaných kurzech Bazální stimulace a Kinestetiky, které nám nabízejí nové možnosti v péči o klienta, často nahradí použití analgetik a léků pro zklidnění a pomáhají při šetrné manipulaci s klientem. Fyzioterapie je nezbytnou součástí péče v našem domově, ale i v pečovatelské službě v terénu. Stále zlepšujeme vybavení o nová polohovací lůžka a antidekubitní matrace pro pohodlí klientů. Lékařskou péči o naše klienty zabezpečovali v r. 2013: Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Kateřina Nová Praktický lékař pro dospělé Mudr. Stanislav Masný Specializovaná vyšetření probíhají v odborných ordinacích v Sušici. Zubní: MUDr. Fišer a ostatní lékaři dle registrace Urolog: MUDr. Paleček, MUDr. Ráček Chirurg: MUDr. P.Krejčí, MUDr. Novák Ortoped: MUDr. Votípka, MUDr. Humplík Psychiatr: MUDr. Sysel Neurolog: MUDr. Palečková Plicní: MUDr. Jakešová, MUDr. Jedlička Diabetoložka a internistka: MUDr. Kožnarová a MUDr. Bartošová Ostatní: Nemocnice Sušice a její ambulantní lékaři Děkujeme všem odborným lékařům, kteří s ohledem na zdravotní stav klienta jej navštíví v našem domově. Obyvatelé domova si na rozdíl od klientů nemocnice hradí ze svého příjmu léky. Zvláštní poděkování patří MUDr. Kateřině Nové za její profesionální přístup ke klientům a zaměstnancům. V posledních letech i přes zdražování léků dochází ke snížení úhrad léků díky její správné indikaci. 16

17 Graf č.12: Průměrně platby za léky ( ): Kč Kč Kč Kč Terénní sociální služby 5.1 Pečovatelská služba Pečovatelská služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením každý den a to v čase od 7:00 do 21:30. V roce 2013 jsme prodloužili dobu poskytování z 19:00 na 21:30 a to z důvodu zvýšené poptávky po večerní péči. Cílem pečovatelské služby je podporovat rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti klienta, rozvíjet schopnost klienta pro samostatný život a snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života klientů. Naším posláním je pomoci klientovi zůstat ve svém přirozeném prostředí. Pečovatelská služba je zajišťována nejen v Domech s pečovatelskou službou Pod Svatoborem a Na Baště, ale také v domácnostech klientů ve městě Sušice a v příměstských částech. Pečovatelská služba je také poskytována v bytech, které má ve správě Střední odborná škola v Sušici. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni a tým pečovatelské služby je stabilní. Přispívají k tomu i pravidelné porady, supervize a školení, které zaměstnanci absolvují. V druhé polovině roku 2013 byla do provozu uvedena nová bezbariérová koupelna s moderní vanou se zvedacím zařízením. V rámci modernizace jsme upravili i prostory fyzioterapie. Suterén domu s pečovatelskou službou Pod Svatoborem 56 se tak stal komplexním zázemím, a to nejen pro obyvatele tohoto domu, kde najdou 2 bezbariérové koupelny, pedikůru, fyzioterapii, prostor pro kadeřnické služby a prádelnu, ale hlavně bezbariérové WC. Každá koupelna má sprchový kout a vanu. V roce 2013 si nově o pečovatelskou službu zažádalo 67 klientů. V roce 2013 jsme poskytovali péči 387 klientům (267 žen a 120 mužů). Pečovatelská služba je poskytována bez úhrady osobám uvedeným v zákoně č.108/2006 Sb. O sociálních službách, 75, odst. 2 těmto osobám byla poskytnuta péče v roce 2013 v celkové výši ,-Kč. Jedná se o 8 klientů. 17

18 Aby si klient mohl služby, které potřebuje zaplatit, je nutné mu pomoci se zažádáním o příspěvek na péči. Vždy respektujeme klienta, mapujeme vzájemné vztahy, sociální síť, prostředí, vybavení bytu, kompenzační pomůcky. K dispozici máme tři služební vozidla. V roce 2013 jsme odkoupili starší vozidlo značky Škoda felicia, které zaměstnanci využívají pro práci v terénu, ale také pro odvoz klientů. Statistické údaje k pečovatelské službě Graf č. 13: Přehled příjmů pečovatelské služby v letech Kč Kč Kč Kč Graf č. 14: Věková struktura klientů v roce méně než 50 let let let let let let let let let Věkový průměr klientů: Věkový průměr klientů, kterým poskytujeme pečovatelskou službu: klienti Domu s pečovatelskou službou Pod Svatoborem - 76 let klienti Domu s pečovatelskou službou Na Baště - 73 let klienti ve městě Sušice -78 let 18

19 Graf č.15: Příjmy podle úkonů pomoc s celkovou hygienou těla fyzioterapie Dovoz oběda v DPS služby spojené s dovozem oběda dovoz oběda ve městě Sušice běžný úklid a údržba domácnosti běžné nákupy a pochůzky praní prádla pedikura pomoc a podpora při podávání jídla a pití Graf č. 16: Péče podle okrsků % 9% 2% 6% 32% 23% DPS Pod Svatoborem obědy DPS Na Baště Sušice - město DPS Volšovská pedikůra 5.2 Sociální poradna Cílem Sociální poradny je podpora a pomoc klientům při hledání řešení a jejich motivace k prosazení svých práv a oprávněných zájmů. Jedná se o sociální službu, která je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizi a občanům v nepříznivé sociální situaci. V roce 2013 služby Sociální poradny využilo celkem 74 klientů (44 žen a 30 mužů). V rámci odborného sociálního poradenství se jedná o dlouhodobější proces pomoci. Některé klienty doprovázíme v průběhu celého roku při vyřizování jejich záležitostí. Je to například u klientů, kteří nemají rodinu a sami se neorientují ve svých záležitostech a to z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Základní poradenství je součástí každé naší poskytované sociální služby. Pro představu 19

20 klientům pomáháme v jednání s úřady, vypisujeme jim žádosti a případně je i na úřad odvezeme a jsme při jednání. Zároveň je podpoříme v řešení situace, ve které se nachází a snažíme se klientům ukázat další možné způsoby řešení a východiska. Služba je poskytována ambulantně v budově DPS a zároveň chodíme i do domácností klientů. V kanceláři Sociální poradny jsme pravidelně každé úterý od 14:00 do 17:00 a čtvrtek od 9:00 do 12:00. Po domluvě je možný i jiný čas. V roce 2013 bylo součástí poradenství i zapůjčování kompenzačních pomůcek. K dispozici pro naše klienty máme polohovací postele, chodítka, nástavce na WC, sedačky do vany, mechanické vozíky aj. 5.3 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby probíhají jak ambulantně v domě s pečovatelskou službou, tak i terénně v domácnostech klientů. Senioři a osoby se zdravotním postižením mají možnost vybrat si z pestré nabídky aktivit. Této služby se v roce 2013 účastnilo 77 klientů (60 žen, 17 mužů). Aktivizace se účastní jak obyvatelé DPS, tak i občané z města Sušice. Někteří chodí na více aktivit, které nabízíme, a proto jsme na našich aktivitách měli 1537 účastníků. Přehled aktivit: Individuální trénink paměti - je pravidelnou aktivitou v DPS, probíhá jednou do týdne. Při této činnosti senioři trénují dlouhodobou i krátkodobou paměť, slovní zásobu, koncentraci a to formou řešení různých kvízů, doplňovaček, hraní her apod. Skupinový trénink paměti - je podobně jako individuální trénink pravidelnou aktivitou v DPS, probíhá jednou do týdne s klienty, kteří preferují trénink paměti v kolektivu. Probíhá zábavnou formou. Pomoc při práci s mobilním telefonem klienty učíme pracovat s mobilním telefonem a to se psaním SMS zpráv, s přijímáním zpráv, o zpětné zavolání u zmeškaného hovoru. Mohou tak být v kontaktu se svou rodinou a známými. Cvičení je určeno pro max. 15 klientů. Probíhá na jednotlivých patrech DPS. Jde o pravidelnou aktivitu pod vedením fyzioterapeuta, která probíhá 2x za týden. Při cvičení jsou používány cvičební pomůcky malé míčky, ježci, posilovací gumy, šátky. Cvičíme vsedě na židlích, proto je toto cvičení vhodné zejména pro seniory se sníženou pohyblivostí. Vaření a pečení probíhá jednou za 14 dní v aktivizační místnosti. V případě, že pořádáme posezení v jídelně, nebo například Den seniorů, občerstvení si vyrábějí sami uživatelé. Promítání filmů probíhá nepravidelně, dle zájmu klientů. Trénink jemné motoriky při ručních pracích probíhají každou středu v 20

21 aktivizační místnosti. Senioři mají možnost vyrobit si různé dekorace, zlepšit svou zručnost, učí se různým výtvarným technikám apod. Tuto aktivitu vede externí pracovník. V Domě s pečovatelskou službou je možnost zapůjčit si knihy. V obytné části jsou umístěny knihovny, kde si knihu sami senioři mohou vypůjčit a pak ji sami vrátit. Virtuální univerzita třetího věku se těší velkému zájmu ze strany seniorů. Výuka je klasicky rozdělena do dvou semestrů, letního a zimního. Každý semestr má vždy 6 přednášek na určité téma. V roce 2013 jsme v letním semestru měli téma: Čínská medicína v naší zahrádce. Do tohoto kurzu se přihlásilo 30 lidí, z toho 5 mužů a 25 žen. V zimním semestru jsme měli téma: Život a dílo Michelangela Buonarroti. Do tohoto kurzu se přihlásilo 29 lidí, z toho 5 mužů a 24 žen. Výuka probíhá v bezbariérovém prostotu DPS vždy ve středu v dopoledních hodinách. Druhá možnost, kde můžete univerzitu navštívit, je v Domově pro seniory. Více informací o tomto projektu získáte i na webových stránkách Kultura Snažíme se podporovat klienty k tomu, aby navštěvovali i jiné kulturní akce. Během roku pořádáme i akce v našem domě. Na všechny akce je možné domluvit si doprovod, popřípadě dovoz. 21

22 Přehled akcí, které proběhly v roce 2013: - Beseda s paní Marií Malou - Vystoupení mateřské školy Tylova pěvecký sbor Klubíčko - Jarní posezení v jídelně s hudbou a občerstvením - Taneční vystoupení dětí pod vedením Petry Mazelů - Den seniorů na sušickém náměstí - Beseda s Mgr. Václavem Krásou - ZŠ T.G. Masaryka divadlo O Svatém Václavovi - Základní škola T.G. Masaryka Živý betlém - Vánoční posezení v jídelně - Vánoční vystoupení Mateřské školy Smetanova - Vánoční koncert pana Hambergera a jeho kolegů V letních měsících od května do září jsme pravidelně každých 14 dnů dělali grilování. Vždy se účastnilo kolem 30 a více klientů. Grilování proběhlo za sezonu celkem osmkrát. Na kulturní akce, které pořádáme, chodí nejen obyvatelé DPS, ale i senioři z celé Sušice. Každou první středu v měsíci se v klubovně Domu s pečovatelskou službou konají bohoslužby. Obyvatelé, kteří mají problémy s pohyblivostí, tak mají možnost navštěvovat mše zde. Ostatní aktivity I nadále jsme distribučním místem časopisu Vital plus. Jedná se o časopis, který je určen seniorům, vychází čtyřikrát ročně a je zdarma. V časopise naleznete rozhovory, fejetony, životní příběhy, recepty, soutěže, zprávy z kultury, apod. Pravidelně každý měsíc do naší organizace přijíždějí pracovníci Českého červeného kříže a provádějí zde odběry krve. My jim poskytujeme naše prostory, zázemí. Každé první úterý v měsíci k nám přijíždí pracovníci Svazu neslyšících a nedoslýchavých z Klatov, kteří vždy v dopoledních hodinách od 9:00 do 12:00 prodávají baterie do naslouchadel. Možnost koupě nových baterií nebo radu ohledně naslouchadel využije v průměru 20 osob v měsíci. 22

DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III

DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 Zřizovatel: Město Sušice Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III IČ organizace: 49207482 Kontakt: telefon: 376 547 311 19 fax:

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Domov důchodců Praha 4 Háje

Domov důchodců Praha 4 Háje Domov důchodců Praha 4 Háje KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: K Milíčovu 734 149 00 Praha 4 Telefon: 271 198 504, 271 198 412 E-mail: reditel@dd-haje.cz, socialni@dd-haje.cz Web: http://www.dd-haje.cz/ Objekt

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 05 Úvodní slovo paní ředitelky 16 Ceník služeb 07 O organizaci 17 Hospodaření 09 Organizační struktura 18 Zaměstnanci 10 Denní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory Domov blahoslavené Bronislavy Výroční zpráva 2007 Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory 1 Úvodní slovo ředitele Domova Milá čtenářko, milý čtenáři, již po páté před Vás předkládáme tuto

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více