Prorodinné služby města Kouřim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prorodinné služby města Kouřim"

Transkript

1 MĚSTO KOUŘIM KVĚTEN Kde jsou přátelé, tam je i pomoc. Titus Maccius Plautus Prorodinné služby města Kouřim Rodina domov bezpečí a žijí zde lidé v souznění s městem (Autorem piktogramu je pan Jaroslav Poula.) 7. Město Kouřim Plán sociálních a souvisejících služeb města Kouřim pro období let Vážení spoluobčané, milí přátelé, vydáním tohoto Kouřimského informačního servisu pokračujeme v informační řadě Prorodinné služby města Kouřim. Sociální služby a služby související jsou v našem městě na vysoké úrovni. Vzorem pro naši současnost a budoucnost je nám historie. V novodobých dějinách patřilo město Kouřim historicky mezi první tři města Středočeského kraje, která v roce 2006 komunitně naplánovala sociální služby a dovedla daný proces k nastavení koncepce ke zdárnému cíli. Středočeský kraj jako celek, když přijímal následně svou první koncepci rozvoje těchto služeb, naše město dal v proaktivní sociální oblasti za příklad dalším městům. Kouřim jako historické královské město oplývá celou řadou deviz, mezi které patří i historická soudržnost mezi lidmi již od dávné minulosti. V roce 2014 město Kouřim obdrželo čestné uznání od hejtmana Středočeského kraje, pana Ing. Miloše Petery, za sociální koncepci města a ve stejném roce bylo město oceněno za sociální služby i nadací VIA. V roce 2015 se město historicky poprvé přihlásilo do soutěže vyhlašované MPSV - Obec přátelská rodině (Plán rozvoje rodinné politiky města Kouřim na období let byl komunitním plánováním dokončen v roce 2014).

2 Prosíme, přijměte krásnou zprávu, kterou jsme obdrželi dne : Ministerstvo práce a sociálních věcí a další na soutěži spolupracující organizace vyhodnotily naše město jako 2. nejlepší obec v celostátní soutěži Obec přátelská rodině za rok 2014 v kategorii obyvatel. Město Kouřim obdrží částku ,- Kč na rozvoj prorodinných aktivit. Děkujeme všem občanům města a ve městě pracujícím organizacím za velmi dobrou práci v oblasti práce pro rodiny. Každý jedinec je součástí celku a každý může tuto oblast dotvářet. Děkujeme Vám za čas věnovaný následujícím textům. Jménem pracovního týmu z řad občanů města Kouřim Zuzana Čiháková, starostka Ve dnech byl realizován 4. proces komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb města Kouřim, a to na období let Město Kouřim je jedním z 2762 poskytovatelů sociálních služeb v České republice a patří mezi 515 zřizovatelů domova pro seniory. Město Kouřim se snaží, aby sociální a veřejné služby byly v souladu. Chápe komunitní plán jako stále probíhající proces a jako výzvu tuto oblast dále zdokonalovat. Cílem procesu komunitního plánování nebylo vytvořit jenom plán, ale mluvit o věcech veřejných v rámci posilování komunity. Plán sociálních a souvisejících služeb na období let byl schválen zastupitelstvem města Do komunitního plánování se zapojilo celkem 176 občanů. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Kouřim pro období let si můžete celý přečíst na webových stránkách města dále je k disposici v tištěné formě v městské knihovně, v podatelně úřadu, na sociálním oddělení, v Domově pro seniory U Pražské brány, v Klubu důchodců a v ordinacích lékařů. Sociální služby a služby související považujeme za velmi důležité. 2

3 Sociální a související služby ve městě Kouřim uživatelé, poskytovatelé a zadavatel Uživatelé: Občané města - děti, mládež, občané produktivního věku, senioři (rodiny) Rodiče občanů města původně žijící mimo město Kouřim Občané Středočeského kraje, Prahy a další Poskytovatelé: V současné době je město Kouřim hlavním poskytovatelem sociálních a souvisejících služeb ve městě. Pod pojmosloví sociální a související služby jsou zahrnuty: Sociální poradenství Pečovatelská služba města Kouřim Nabídka volnočasových aktivit všech organizací Domov pro seniory U Pražské brány ve městě a města Kouřim Dům s pečovatelskou službou Barborka Služby sociální komunikace Dům s chráněnými byty Dobropolská Služby sociální prevence Azylové bydlení u Pražské brány Zdravotnické služby Sociální firma města Kouřim Poskytovatelé a organizátoři sociálních a souvisejících služeb: Město Kouřim Komise sociální a zdravotní při radě města Kouřim Rada starších města Kouřim Rada mladých města Kouřim Sbor pro občanské záležitosti města Kouřim Komise kulturní a sportovní při radě města Kouřim MO Svazu tělesně postižených Kouřim Sbor dobrovolných hasičů města Kouřim Tělovýchovná jednota Kouřim MO Českého rybářského svazu Kouřim Junák český skaut, z. s, středisko Kouřim Myslivecký spolek Stará Kouřim Svatoštěpánský sbor Kouřim Rodinné centrum Knoflíček organizační složka města Kouřim Pohodový svět o.p.s. Mateřská škola Kouřim příspěvková organizace města Kouřim Základní škola Miloše Šolleho Kouřim příspěvková organizace města Kouřim Základní škola Okružní příspěvková organizace Středočeského kraje Základní umělecká škola Kouřim příspěvková organizace Středočeského kraje G-help MUDr. Renata Hejduková Stomatologie MUDr. Jaroslav Hejduk Praktický lékař pro dospělé MUDr. Tomáš Přikryl Praktický lékař pro dospělé MUDr. Zuzana Marešová Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Jiří Dvořák - Gynekologie Sociální firma města Kouřim Zadavatel: Zadavatelem je město Kouřim Komunitním plánováním sociálních a souvisejících služeb společně naplňujeme Strategický plán rozvoje města Kouřim na období let

4 Priority v oblasti sociálních a souvisejících služeb navazují na stávající služby, které jsou na vysoké úrovni, které budou uchovány, nadále rozvíjeny a nedostatky postupně odstraňovány. Priority jsou rozděleny do 4 základních okruhů: 1. Rodiny s dětmi a mládež 2. Senioři a osoby se zdravotním postižením 3. Osoby v nepříznivé životní situaci, hledání individuálních i společných řešení jak si pomoci, jak pomoci 4. Mezigenerační a generační spolupráce velký potenciál nejen pro rozvoj města Město Kouřim v plánovacím období vytvořilo pracovní pozici komunitního pracovníka. Oblast č. 1: Rodiny s dětma a mládež Na území města jsou posilovány tradice. o Udržujeme české tradice, propojujeme generace. Na území města jsou rozvíjeny služby pro rodiny s dětmi. o Zajištění základních předpokladů pro zachování stávajících služeb poskytovaných školami. Na území města jsou realizovány sociálně preventivní programy a programy primární prevence. o Podpora sociálně preventivních programů a programy primární prevence. o Aktivity zaměřené proti konzumaci alkoholu, kouření cigaret dětí a mládeže do 18 let na veřejném prostranství. o Projekt Všechen možný volný čas dětem, nezastupitelnost rodiny. Na území města jsou realizovány komunitní investiční projekty zaměřené na vytváření zázemí pro rozvoj aktivit určených rodinám s dětmi, mládeži a další věkové skupiny. o Revitalizace sportovního areálu u haly. o Dokončení projektu Městský park pulsující srdce města. o Realizace projektu Městská plovárna. Předpokládaní partneři pro naplnění daných vizí v oblasti Rodiny s dětmi a mládež: město Kouřim, veškeré organizace ve městě a školy, Středočeský kraj - Odbor školství, ÚP Kolín. Hlavní prioritou města v této oblasti je vytvářet přátelský prostor ve městě pro rodiny s dětmi a mládež. Láska k rodině je ze všech ušlechtilých lidských citů tím nejčastějším a nejpevnějším a nanejvýš blahodárně působí na život každého z nás. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij 4

5 Oblast č. 2: Senioři a osoby se zdravotním postižením Na území města jsou zajištěny terénní a ambulantní služby o Zajištění dostatečné kapacity pečovatelské služby podle aktuálních potřeb seniorů o Zajištění dostatečné kapacity domácí zdravotní péče o Zajištění dostatečné kapacity tísňové péče podle aktuálních potřeb seniorů o Zajištění dostatečné kapacity odlehčovací služby o Terénní odlehčovací služba Na území města je dostatečná kapacita pobytových služeb pro seniory o Zachování a podle potřeby navýšení kapacity rezidenční služby, rozšíření služeb uživatelům s demencí Na území města jsou rozšiřovány stávající sociální služby o Půjčovna kompenzačních pomůcek v Domově pro seniory U Pražské brány o Celodenní strava pro seniory z kuchyně Domova pro seniory U Pražské brány o Služby kadeřnice holiče, pedikérky v domácím prostředí Na území města jsou vytvářeny dostupné služby podporující plnohodnotný aktivní život seniorů o Aktivitami proti samotě o Podpora rozvoje aktivizačních programů a spolkové činnosti pro seniory o Využití nesmírného potencionálu seniorů pro celou komunitu o Rozvíjení veřejných míst pro setkávání se, potkávání se Na území města jsou podporovány specifické formy bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením o Zachování a podpora specifické formy bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Dům s chráněnými byty Dobropolská, Dům s pečovatelskou službou Barborka) Na území města jsou odstraňovány architektonické, komunikační a informační bariéry o Podpora projektů umožňujících bezbariérový pohyb a odstraňování bariér všeho druhu Bezbariérová Kouřim (s ohledem i na dětské kočárky) o Komunikace informace o Dostupnost zubní ordinace Předpokládaní partneři pro naplnění daných plánů v oblasti senioři a osoby se zdravotním postižením: organizace v sociální sféře města Kouřim, organizace poskytující zdravotnické služby ve městě, proseniorské organizace, pečovatelská služba města Kouřim, Rada starších města Kouřim, soukromí podnikatelé a živnostníci v této oblasti, veškeré organizace ve městě, celá komunita. Hlavní prioritou města v této oblasti je vytvářet všeobecně vstřícné prostředí. Dalšími prioritami města v oblasti seniorů a osob se zdravotním postižením je: Podpora potřeb pro aktivní stáří: o zajištění dopravy o bezbariérovost o bezpečnost o zdravotní péče o sociální péče o ekonomická soběstačnost o zapojení do komunity - udržení sociálních kontaktů a jejich rozšiřování (významná role dobrého sousedství) o volnočasové aktivity (i proti samotě) Podpora aktivizace seniorů: o Mezigenerační aktivity, kultura, sport, vzdělávání, účast na veřejném životě, dobrovolnictví, využití obrovského potencionálu seniorů jejich celoživotních zkušeností a znalostí. 5 Spoluvytváření prostředí města: o Postupná rekonstrukce dlážděných chodníků a dalších komunikací (popř. vybudování nových), vytváření podmínek pro bezbariérovost veřejných budov, zkvalitňování veřejného prostoru. Posilování informovanosti a osvěty: o O aktivitách seniorů a pro seniory, o mezigenerační spolupráci, o dobrovolnictví, o službách Senioři si přejí žít a stárnout doma, v prostředí svých blízkých: o Město Kouřim bude nadále rozvíjet a koordinovat služby ve městě tak, aby tato priorita mohla být plně Rozvíjení podmínek komplexní podpory seniorů: o Zdravotní a sociální péče, podpora zdraví seniorů. o Posilování podmínek pro podporu rodin pečujících o seniory (poradenství, partnerství, pružnost podpory, společenské ocenění).

6 Oblast č. 3: Osoby v nepříznivé životní situaci, hledání individuálních i společných řešení jak si pomoci, jak pomoci Na území města je zajištěno poradenství o Pokračující podpora integrace osob v obtížné životní situaci zajištěním poradenství, a to i terénní formou. Na území města je zajištěn komplex služeb pro osoby v nouzi, včetně ubytování o Nadále rozvíjení projektu Azylový dům se všemi potřebnými službami Na území města jsou zajištěny sociálně aktivizační služby pro osoby v tísni o Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a mládež o Podpora sociálních programů směřujících k zaměstnání uživatelů služeb Předpokládaní partneři pro naplnění daných plánů v oblasti osob v nepříznivé životní situaci, hledání individuálních i společných řešení jak si pomoci, jak pomoci: celá komunita občanů města, kouřimští podnikatelé a firmy ve městě Kouřim, sociální služby města Kouřim Hlavní prioritou města v této oblasti je pomáhat občanům, předcházet nezvladatelným situacím. Dále vykonávání systematické práce s těmi, kteří bez pomoci druhých svou životní situaci nezvládnou (naslouchání, provázanost a omezení opakujících se neúspěšných pokusů o nové začátky) a pomoc těm, kteří se v nepříznivé životní situaci ocitli nenadále. Oblast č. 4: Mezigenerační a generační spolupráce velký potenciál nejen pro rozvoj města, ale i jednotlivců. Na území města je komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb vnímáno jako proces o Město organizuje pravidelná setkání občanů k plánování a následně k naplňování plánu sociálních a souvisejících služeb s průběžnou a následnou širokou prezentací Na území města jsou propojeny školy se seniory o Otevření škol ve městě seniorům v průběhu výuky alespoň 1 den ve školním roce (Akademie pro seniory) o Vyhlašování každým rokem umělecké soutěže základními školami na témata spojená se stářím a mezigeneračním dialogem (například svatby mých prarodičů) o Pokračování kurzů počítačové gramotnosti, kurzů keramiky a zavedení jazykových kurzů pro seniory v ZŠ Miloše Šolleho Kouřim o Dny otevřených dveří v Domově pro seniory U Pražské brány o Předčítání dětí seniorům v Domově pro seniory U Pražské brány Na území města je zvýšena informovanost veřejnosti o nabídce sociálních a souvisejících služeb a rozvoj dobrovolnické služby v sociálních a souvisejících oblastech o Organizace prezentačních a propagačních akcí pro veřejnost o Vytvoření zázemí pro poskytování služeb určených všem generacím, vybudování multigeneračního centra poskytujícího zázemí pro setkávání napříč věkovými a sociálními skupinami objekt Střelnice. o Zvýšení informovanosti veřejnosti o dobrovolnictví, podpora dobrovolnictví pomoc má mnoho tváří o Podpora služeb u dobrovolníků Senior servis pravidelná návštěva u osamělých seniorů v domácnostech i sociálních zařízeních Předpokládaní partneři pro naplnění daných plánů v oblasti mezigenerační a generační spolupráce velký potenciál nejen pro rozvoj města, ale i jednotlivců: veškeré organizace ve městě, všechny orgány ve městě, Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, Základní škola Okružní, Kouřim, Mateřská škola Kouřim a Základní umělecká škola Kouřim, celá komunita. Prioritami města v této oblasti je podpora vzájemnosti všech generací a dobrovolnictví. 6

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Realizátor:

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více