smlouvy o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva z 3.prosince 1998 (1999/C 19/01), bod D.21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "smlouvy o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva z 3.prosince 1998 (1999/C 19/01), bod D.21."

Transkript

1 SPECIFICKÉ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY Při výkladu problematiky aplikace dokumentů acquis justice a vnitřních věcí je třeba mít na paměti, že toto acquis se svou povahou liší od ostatních částí acquis communautaire. 1 Na základě pravidelné zprávy Evropské komise pro rok 1999, která obsahovala analýzu příprav České republiky na členství v Evropské unii s vyznačením prioritních oblastí pro další rozvoj přípravných prací, přijala Rada Evropské unie (Rada EU) 6. prosince 1999 rozhodnutí o zásadách, prioritách, průběžných cílech a podmínkách obsažených v Přístupovém partnerství s Českou republikou (Přístupové partnerství). Plnění tohoto dokumentu bude prověřováno v orgánech Evropské dohody a příslušnými orgány Rady EU, kterým bude Evropská komise pravidelně podávat zprávy. 2 Dokument Přístupové partnerství je základem pro řadu nástrojů politiky, jejímž prostřednictvím obdrží kandidátské země pomoc v jejich přípravě na členství v Evropské unii. Tyto nástroje zahrnují v případě justice a vnitřních věcí zvláště aplikaci Předvstupního paktu o organizované trestné činnosti mezi členskými státy Evropské unie a žadatelskými zeměmi z roku Vymezení specifických instrumentů aproximace Instrumenty specifikované v tomto pojednání představují zobecnění obsahu množiny takových dokumentů, které zásadním způsobem determinují konkrétní úseky fungování oblastí justice a vnitřních věcí. Současně se na jejich základě nebo v jejich rámci rozvíjí spolupráce v dané oblasti, přičemž jsou pro její obsah i realizační formy určující. Nejedná se tedy v našem případě o výklad problematiky acquis justice a vnitřních věcí, ale spíše o její aplikační, realizační stránku z hlediska potřeb a praktik asociované země. Za specifické instrumenty aproximace pro oblasti justice a vnitřních věcí lze, podle našeho názoru, považovat: 4 1. Evropské dokumenty obsahující politický závazek pro vstup asociované země do Evropské unie týkající se akceptace acquis justice a vnitřních věcí, včetně sbližování předpisů trestního práva. 2. Dokumenty označované jako soft law (prohlášení, usnesení, doporučení a další) přijaté před a po vstupu Smlouvy o Evropské unii (Smlouva o EU) v platnost. 1 Viz Akční plán Rady a Komise o nejlepších způsobech provádění ustanovení Amsterodamské smlouvy o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva z 3.prosince 1998 (1999/C 19/01), bod D Council Decision of 6 December 1999 on the principles, priorities, intermediate objectives and conditions contained in the Accession Partnership with the Czech Republic (399D0858). 3 Předvstupní pakt o organizované trestné činnosti mezi členskými státy Evropské unie a kandidátskými zeměmi střední a východní Evropy a Kyprem - schválený Radou 28.května 1998, č.98c 220/01 (398Y1229(01). 4 Při zpracování tohoto pojednání, zejména pak charakteristiky některých zvláštností procesu aproximace v oblastech justice a vnitřních věcí a následně při členění specifických aproximačních instrumentů do jednotlivých skupin, vycházel autor zvláště z poznatků ze své dřívější praxe ve funkci vedoucího oddělení kompatibility s právem ES odboru legislativy Ministerstva vnitra, kterou zastával v letech

2 3. Zvláštní mezinárodní smlouvy sjednané mezi členskými státy Společenství k bezpečnostní materii, zvláště Schengenská prováděcí úmluva a Dublinská úmluva, resp. dokumenty přijaté k realizaci těchto úmluv. 4. Tzv. úmluvy třetího pilíře jako jsou Úmluva o Europolu, Úmluva o spolupráci mezi celními správami nebo Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, resp. dokumenty přijaté k realizaci těchto úmluv. 5. Občanskoprávní úmluvy sjednané v rámci tzv. evropské politické spolupráce. 6. Dokumenty zpracovávané pro vládu České republiky k materii vnitřní bezpečnosti. 5 Dokumenty s požadavkem na akceptaci acquis Některé důležité evropské dokumenty obsahují politický závazek pro vstup asociovaných zemí do Evropské unie týkající se akceptace acquis justice a vnitřních věcí jako podmínky sine qua non. Zmíněný Předvstupní pakt o organizovaném zločinu, který navazuje na Akční plán boje proti organizovanému zločinu z roku 1997, 6 obsahuje patnáct principů, představující úkoly pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech ještě před vznikem členství v Evropské unii. Současně dokument bere do úvahy aktivity Rady Evropy v této oblasti. V jednotlivých principech účastnické země stvrzují své rozhodnutí plně spolupracovat v boji proti všem druhům organizovaného zločinu a jiným formám závažné trestné činnosti a vyslovují se pro opatření jako jsou hlavně tyto způsoby a formy spolupráce: za nezbytné se považuje koordinovat vyšetřování trestných činů tam, kde je to vhodné a účinné, zdůrazňuje se úzká spolupráce při rychlé a účinné výměně informací v rámci vyšetřovacích kauz a vzájemné právní pomoci v trestních věcech a rovněž i koordinace při operativních akcích; zúčastněné země považují za důležitou i vzájemnou praktickou pomoc při společných vyšetřovacích a operativních akcích za využití možností Europolu a současně za využití možností pomoci v oblasti vzdělávání a technického vybavení, či formou stáží, zvláštní pozornost je věnována problematice potírání praní peněž a korupce a dále nezbytnosti vytvoření společného a komplexního postupu proti všem formám této trestné činnosti, v zájmu zlepšení spolupráce mezi asociovanými zeměmi a státy Evropské unie je zvláštní důležitost přikládána styčným důstojníkům a styčným soudcům. Důležitým dokumentem je tzv. Berlínská deklarace o prohlubování spolupráce při potírání závažné trestné činnosti. 7 Obsahuje prohlášení ministrů států Evropské unie a zemí střední a východní Evropy za účelem rozvoje efektivní spolupráce v boji proti závažným formám trestné činnosti v oblastech obchodování 5 Podrobněji viz Pikna,B.: Specifické instrumenty právní a věcné aproximace v oblastech justice a vnitřních věcí, Právník č. 4/ Akční plán boje proti organizované kriminalitě přijatý Radou 28.dubna 1997 (497Y815 (01). 7 Berlínská deklarace o prohlubování spolupráce při potírání trestné činnosti související s omamnými látkami a organizované trestné činnosti v Evropě, z 8. září 1994, vyhrazeno. 2

3 s omamnými látkami, krádeže radioaktivních a jaderných materiálů, obchodování s lidskými bytostmi, nezákonné imigrační sítě a krádeže motorových vozidel. Týká se spolupráce policejní, dotýká se rovněž justiční spolupráce v gesci Ministerstva spravedlnosti a vyzývá k maximálnímu sladění trestněprávních předpisů. Dalším důležitým dokumentem je Akční plán Rady a Komise o nejlepších způsobech provádění ustanovení Amsterodamské smlouvy o vytvoření evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva z 3.prosince 1998 (Akční plán k Amsterodamu), který obsahuje priority a úkoly se kterými musí pracovat i asociované země při zajišťování aproximačního procesu na úseku justice a vnitřních věcí. Jeho posláním je zajistit plnou a bezodkladnou realizaci Amsterodamské smlouvy v co možná nejkratším časovém horizontu. Průběžné naplňování obsahu tohoto dokumentu rovněž ze strany asociovaných zemí představuje podmínku a předpoklad pro jejich plynulé a bezkonfliktní začlenění do rámce bezpečnostní spolupráce 8 v Evropské unii. V dokumentu se uvádí, že přijetí tohoto Akčního plánu k Amsterodamu znamená další výhodu pro kandidátské země, neboť dokument jasně vymezuje všechny priority Evropské unie v této oblasti. Za účelem posuzování připravenosti jednotlivých asociovaných zemí v oblastech justice a vnitřních věcí byl přijat zvláštní akt třetího pilíře, kterým se zavádí mechanismus společného hodnocení toho, jak uchazečské země uzákoňují a aplikují acquis v oblastech justice a vnitra. 9 Tento dokument představuje prostředek umožňující expertům z členských států Unie, aby v rámci Rady EU koordinovali své aktivity, jejichž výstup by měla brát do úvahy Evropská komise při přípravě a jednáních ohledně vstupu té které asociované země do Evropské unie. Výsledkem této společné expertní práce má být objektivní přehled o právním a věcném stavu procesu aproximace v každé kandidátské zemi přičemž v případě potřeby jim může být ze strany Unie poskytnuta potřebná pomoc. Do výkladu této skupiny instrumentů organicky zapadá nezbytnost pro asociované země, aby průběžně aplikovaly akty evropského práva obsahující výzvu nebo přímo závazky ke sbližování právních předpisů členských států Evropské unie. Z aktuálních právních aktů třetího pilíře v gesci Ministerstva spravedlnosti například lze uvést společnou akci o sbližování právních předpisů pro boj proti drogové závislosti a nelegálnímu obchodování s drogami, 10 společnou akci o boji proti rasismu a xenofobii 11 nebo společný postoj týkající se boje proti korupci. 12 Hlavním cílem těchto aproximačních aktivit Unie je využít možností harmonizace národních právních předpisů členských států a jejich vlivu na omezení trestné činnosti. Snaží se zároveň zvláště v případě trestněprávních předpisů odstranit 8 Pokud se v rámci problematiky třetího pilíře, tj.oblasti justice a vnitřních věcí, hovoří o bezpečnosti má se na mysli vnitřní bezpečnost členských států Evropské unie. Na rozdíl od pilíře druhého, kde pojem bezpečnost vyjadřuje vnější, zahraniční dimenzi s možností přechodu až na úroveň obranné politiky Unie. 9 Společná akce č.98/429/jvv z 29.června 1998, kterou se zavádí mechanismus pro společné hodnocení přijímání, používání a účinného provádění acquis EU ze strany kandidátských zemí v oblasti justice a vnitřních věcí (498Y0429). 10 Společná akce z 17.prosince 1996 o sbližování právních předpisů a praxí členských států Evropské unie pro boj proti drogové závislosti a předcházení nelegálnímu obchodování s drogami a boj proti němu, přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o EU (41996X0750). 11 Společná akce z 15.července 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o EU o boji proti rasismu a xenofobii (41996X0443). 12 Společný postoj z 6.října 1997 přijatý Radou na základě článku K.3 Smlouvy o EU o jednáních v Radě Evropy a OECD týkajících se korupce. 3

4 takové rozdíly, které představují překážky při mezinárodní spolupráci v oblasti justice a taktéž zabránit tomu, aby pachatelé trestných činů využívali rozdílné klasifikace trestního jednání v jednotlivých členských státech k přesunu z jednoho státu Unie do druhého a tím unikali trestnímu stíhání a vyhýbali se výkonu trestu, nebo dokonce mohli beztrestně páchat trestnou činnost. Dokumenty typu soft law Před vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost 1.května 1999 (Amsterodam) 13 byl právní základ pro přijímání právních aktů třetího pilíře zakotven v ex-článku K.3 původní hlavy VI. Smlouvy o EU (v Maastrichtské verzi). Jednalo se o společné postoje, společné akce a úmluvy. Nicméně bylo v mnoha případech spíše preferováno přijímání nástrojů typu soft law - tzv. měkké právo, zvláště pod označením usnesení, prohlášení, doporučení a další. Tyto dokumenty však neměly oporu ve smyslu právního základu (právního titulu) ve Smlouvě o EU a ani ve Smlouvě o založení ES. Všeobecně nebyly a nejsou tyto dokumenty chápány jako právně závazné ze své podstaty a spíše jsou považovány za dokumenty, které poskytují politické prohlášení o úmyslu, což může objektivně představovat určitý morálně politický závazek ke konání. Na druhé straně však některé z těchto dokumentů obsahují i konkrétně vyjádřené závazky. V tomto případě by mělo obecně platit, že aplikace těchto dokumentů je přímo odvislá od jejich samotného věcného obsahu s tím, že v případě, že tyto texty obsahují konkrétní závazky měly by je členské státy Unie aplikovat obdobně jako v případě mezinárodních smluv. 14 Mezinárodní smlouvy v rámci Společenství k bezpečnostní materii Jedná se o mezinárodní smlouvy sjednané mezi členskými státy Společenství k bezpečnostní materii, jako jsou zvláště Schengenská prováděcí úmluva a Dublinská úmluva. Za stěžejní je považována Schengenská prováděcí úmluva, která zakotvuje zejména nezbytné bezpečnostní podmínky a garance, jež mají ztížit možnosti zneužívání volného pohybu osob ke kriminálním aktivitám. 15 Úmluva obsahuje problematiku překračování vnitřních a vnějších hranic členských států Schengenu a navazující problematiku vízovou, dále obsahuje policejní spolupráci, včetně přeshraničního pronásledování a sledování pachatele, a právní pomoc ve věcech trestních. Zakotvuje dále důležitá ustanovení tzv. Schengenského informačního systému (SIS), včetně otázky ochrany osobních údajů. V této souvislosti je nezbytné zmínit Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, který je přiložen k Amsterodamské smlouvě jako závazný text (Schengenský protokol). Schengenský protokol stanoví ve svém článku 8 pro asociované země důležitou podmínku, že Při jednání o přijímání nových 13 V zahraniční odborné i politické literatuře se běžně používá zkracovaných výrazů např. u Amsterodamské smlouvy Amsterodam, u Schengenských dohod Schengen, u Dublinské úmluvy Dublin, u Úmluvy o Europolu Europol atp. 14 Podrobněji viz Pikna,B.: Právo EU-právní akty třetího pilíře, Právník č.2/ Úmluva podepsaná 14.června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, SRN, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané 14.června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích. Blíže viz Pikna,B.: Schengenský systém po Amsterodamu, Příloha Mezinárodní politiky č.2/2001; Havránek,D.:Přeshraniční policejní spolupráce a schengenské požadavky, Příloha Mezinárodní politiky č.2/

5 členských států do Evropské unie platí schengenské acquis a další opatření, která v jeho rámci učinily orgány, za acquis, které musí všichni kandidáti na přijetí převzít v plném rozsahu. Na základě Schnegenského protokolu přijala Rada EU v květnu 1999 rozhodnutí, které určuje právní základ všech dokumentů a relevantních ustanovení acquis Schengenu. 16 Stanovit právní základnu znamenalo vlastně rozhodnout, kam ve struktuře Evropské unie (Společenství) umístit jednotlivá ustanovení a dokumenty schengenského acquis. Jednalo se o podřazení schengenských dokumentů, případně jejich jednotlivých ustanovení, pod konkrétní články buď Smlouvy o založení ES nebo Smlouvy o EU. V samotné praxi to představuje rovněž odpověď na otázku, zda bude napříště příslušná materie legislativně spadat do Smlouvy o založení ES, a tudíž se stane součástí komunitárního práva Společenství, nebo zda bude součástí Smlouvy o EU, a tudíž patřit do oblasti mezivládní spolupráce v rámci třetího pilíře. Jinými slovy po Amsterodamu návrhy právních aktů a iniciativy k dalšímu rozvoji schengenského acquis podléhají příslušným ustanovením zmíněných Smluv o ES/EU podle charakteru jejich právního základu. Vstupem Dublinské úmluvy v platnost 1.září 1997 nahrazuje tato úmluva ta ustanovení Schengenské prováděcí úmluvy (hlava II., kapitola 7), která obsahují azylovou materii. 17 Úmluva vychází z potřeby sjednotit postupy při posuzování žádostí o azyl s ohledem na fungování společného prostoru bez vnitřních hranic mezi státy Evropské unie. Má zaručit každému žadateli o azyl, že nebude dlouho ponechán v nejistotě ohledně výsledku, a že nebude postupně vracen z jednoho členského státu do druhého, aniž by žádný z těchto států nebyl kompetentní k posouzení podané žádosti o azyl. Tím je rovněž sledováno vyloučení možnosti vícenásobného podání žádostí o azyl v dalších členských státech Unie. Na tomto místě je třeba uvést, že po Amsterodamu je azylová materie začleněna do nové hlavy IV. Smlouvy o založení ES. Vzhledem k tomu, že nejdůležitější úkoly obsažené v Dublinské úmluvě jsou zakotveny v článku 63 odst. 1 písm.a), b) této smlouvy bude tato problematika do budoucna upravována sekundárními právními akty komunitárního práva. Do rámce aplikace acquis obou těchto úmluv patří i rozhodnutí učiněná k jejich provádění, která byla rovněž předmětem screeningových jednání ke kapitole 24 - justice a vnitřní věci. 18 Úmluvy třetího pilíře Z hlediska formálního členění do jednotlivých skupin specifických instrumentů aproximace by měla problematika úmluv třetího pilíře spadat spíše do výkladu základních právních instrumentů aproximace v oblastech justice a vnitřních 16 Rozhodnutí Rady č.1999/436/es z 20. května 1999, které určuje právní základ všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří schengenské acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení ES a Smlouvy o EU (399D0436). 17 Úmluva určující stát odpovědný za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských společenství, Dublin, 15.června 1990 (41997A0819(01). 18 Tzv. screeningem se rozumí porovnání a prověřování, zda Česká republika bude schopna v momentě vstupu do Evropské unie převzít veškeré závazky vyplývající z členství, tzn. z dokumentů acguis. Negociace České republiky ke kapitole 24 - Spolupráce v oblastech justice a vnitřních věcí / Schengen, byly formálně uzavřeny dne

6 věcí. Nicméně jde o problematiku s tolika zvláštními aspekty, že si plně zaslouží zařazení do zvláštních aproximačních instrumentů. 19 Úmluvy sjednané po vstupu Smlouvy o EU v platnost na základě ex-článku K.3 původní hlavy VI. a po Amsterodamu nynějšího článku 34 se nazývají pracovně úmluvy třetího pilíře. Z těchto úmluv je třeba zmínit zvláště Úmluvu o Europolu, Úmluvu o spolupráci mezi celními správami nebo Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství resp. i dokumenty vydané k realizaci těchto úmluv. Úmluva o Europolu, 20 kterou se zřizuje Evropský policejní úřad pro členské státy Evropské unie, vstoupila v platnost 1. října Stanoví pro členské státy Evropské unie povinnost zřizovat národní jednotky Europolu a vysílat do centra v Haagu své styčné důstojníky. Těžištěm spolupráce je oblast prevence a boje proti terorismu, nedovolenému obchodu s drogami a dalším závažným formám mezinárodní trestné činnosti (nedovolený obchod s jadernými a radioaktivními látkami, převaděčství, obchod s lidmi, pohlavní zneužívání dětí, krádeže aut, praní peněz). Součástí úmluvy jsou rovněž ustanovení týkající se informačního systému a zřízení nezávislého úřadu pro kontrolu ochrany osobních údajů. Aplikace úmluvy jak věcná tak i právní je dále precizována realizačními akty, které byly rovněž předmětem screeningu. Po Amsterodamu se zásadním způsobem posilují možnosti působení Europolu rovněž na úseku vyšetřování a operativním. Tento zámysl je zakotven v článku 30 revidované hlavy VI. Smlouvy o EU a konkrétní kroky by měly být realizovány za využití možností nových nástrojů - právních aktů třetího pilíře jako jsou zvláště rozhodnutí nebo opatření k provedení úmluv. V současné době jsou dokončovány přípravy k uzavření smlouvy o spolupráci Ministerstva vnitra České republiky s Europolem. Obdobné smlouvy připravuje Evropská unie rovněž s ostatními kandidátskými zeměmi tzv. první skupiny. Důležitá pro bezpečnostní spolupráci je Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, 21 která zahrnuje mj. některé formy spolupráce mezi celními správami obdobné formám policejní spolupráce obsažené v Schengenské prováděcí úmluvě. Tato úmluva stanoví podmínky a formy spolupráce v případech porušení celních předpisů jak národních, tak i komunitárních, předpokládá vytvoření tzv. Ústřední koordinační jednotky jako odpovědného realizačního útvaru. Obsahuje formy spolupráce celních orgánů a úkony v jejich kompetenci obdobné policejní a justiční oblasti - spolupráce při trestním vyšetřování, spolupráce a vzájemná pomoc ve věcech trestních, styční důstojníci, výměna informací, žádost o sledování, žádost o šetření. Mezi tzv. zvláštní formy spolupráce patří přeshraniční pronásledování a sledování osoby, skryté vyšetřování a společné vyšetřovací týmy. Úmluva obsahuje i problematiku ochrany osobních údajů a zmocnění Evropskému soudnímu dvoru k řešení případných sporů. Z úmluv třetího pilíře v gesci Ministerstva spravedlnosti je třeba uvést Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství z 26.července Úmluva je zaměřena na trestněprávní ochranu Evropských společenství (ES) před 19 S touto úvahou korelují některé odborné názory expertů na právní problematiku Unie, které tyto úmluvy považují za samostatné mezinárodně právní prostředky a zpochybňují tak formálně jejich přímé zařazování do právních aktů třetího pilíře. 20 Úmluva o Europolu z 26.června 1995 (41995A1127(01). 21 Úmluva z 18.prosince 1997 vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o EU o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (41998A0123(01). 6

7 podvodným jednáním zejména v příjmech a výdajích, které se týkají více členských států. Požaduje trestání těchto jednání efektivními, úměrnými a odstrašujícími trestními, případně i jiným sankcemi, které v nejzávažnějších případech povedou k vydávání pachatelů. Tato odpovědnost se má vztahovat i na podniky, které hrají důležitou úlohu na úseku financování ES. Úmluva zatím nevstoupila v platnost, neboť dosud nebyla ratifikována všemi členskými státy Evropské unie. V dané záležitosti přijala Rada EU již několik právních předpisů ES, jakož i unijních právních aktů třetího pilíře. 22 V této souvislosti se v Programu Evropské komise na rok 2001 uvádí, že Evropská komise má připravit tzv. Zelenou knihu o obnovení rozpravy o návrhu ohledně zavedení funkce Úřadu evropského veřejného žalobce (European Public Prosecutor) 23 a předložit tento návrh na příští mezivládní konferenci členských států Evropské unie. Navazující další návrh Komise se bude týkat boje proti hospodářské kriminalitě a dalším nelegálním činnostem, především praní peněz, které ohrožují finanční zájmy ES. Dále se v programu uvádí, že v souvislosti s úkolem vytvořit evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva soustředí Evropské komise zvláštní pozornost na sbližování legislativ a národních postupů v azylové a migrační politice a v justiční spolupráci. 24 Pokud jde o občanskoprávní záležitosti - na základě původní hlavy VI. Smlouvy o EU byla přijata členskými státy Unie Úmluva o doručování soudních a mimosoudních dokumentů v občanskoprávních a obchodních věcech v členských státech Evropské unie z 26. května 1997, spolu s Protokolem uznávajícím úlohu Soudního dvora Evropských společenství (Úřední věstník ES, C 261 z 17.srpna 1997). Tato úmluva s protokolem nahradí Úmluvu z 15. listopadu 1965 o předávání soudních a mimosoudních dokumentů v občanskoprávních a obchodních věcech do ciziny. Pokud jde o předávání dokumentů, taktéž nahradí Haagské úmluvy z roku 1954 a 1965 ve vztazích mezi členskými státy Unie, které jsou jejími účastnickými stranami. Tento právní stav však nebude mít vliv na předávání dokumentů ve vztahu k asociovaným zemím, kde bude i nadále postupováno v souladu s existujícími mezinárodními dohodami. Závěrem k této části výkladu lze připomenout, že vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost byla problematika soudní spolupráce v občanskoprávních věcech přenesena ze třetího do prvního pilíře a bude tak do budoucna upravována standardními nástroji ES, tj. sekundárními právními akty Společenství přijímanými podle článku 249 Smlouvy o založení ES. Úmluvy v rámci evropské politické spolupráce 22 Blíže srov. CORPUS JURIS, Přepracovaná a doplněná studie k zajištění ochrany finančních zájmů Evropských společenství, Překlad proveden S.Kloučkovou a J.Fenykem, Brno, říjen Dále srov.fenyk,j.: Harmonizace trestního práva a související legislativy v oblasti ochrany finančních zájmů Evropských společenství, Legal Approximation Project-Legal Advice, Ministry of Justice, Brno, 15.září Blíže viz Fenyk,J.: Veřejná žaloba, Díl první, Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručka ministerstva spravedlnosti ČR, Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s Viz Program Evropské komise na rok 2001, bod 4, Informace z Evropy, Řada A-Evropská unie, Univerzita Karlova v Praze, Evropské informační středisko, č.2(82)/2001. Blíže srov.pikna,b,:podvody s Eurem a ochrana finančních zájmů Evropských společenství, Kriminalistika č.2/2001. Právní praxe č.2/

8 Další kategorií dokumentů s mezinárodním prvkem jsou úmluvy přijaté v rámci tzv. evropské politické spolupráce, které jsou v gesci Ministerstva spravedlnosti. Jedná se o smlouvy sjednané mezi členskými státy Společenství ještě před vstupem Smlouvy o EU v platnost k občanskoprávním záležitostem. Úmluvy vypracované v rámci tzv. evropské politické spolupráce jsou otevřeny pouze pro členské státy Unie. Přistoupení k nim však není povinné vzhledem k tomu, že ve Smlouvě o založení ES v inkriminované době pro sjednání těchto dokumentů neexistoval právní základ. Přitom žádná z těchto úmluv nebyla dosud ratifikována všemi členskými státy Unie a tudíž nevstoupila v platnost. Jedná se o Úmluvu mezi členskými státy Evropských společenství o zrušení legalizace dokumentů (Brusel, 25. května 1987) a Úmluvu mezi členskými státy Evropských společenství o zjednodušení postupů při vymáhání výživného (Řím, 6. listopadu 1990). Rovněž u těchto úmluv platí, že přistoupení k nim je podmíněno členstvím v Evropské unii, neboť se jedná o smlouvy zavřeného typu. Tyto úmluvy, spolu s dalšími obdobného druhu, označované někdy pojmem obecný rámec úmluv o soudní spolupráci v občanskoprávních věcech jsou často základnou, odkazem nebo doplňkem řady výše uvedených úmluv přijatých mezi členskými státy Společenství. Jedná se zvláště o tzv. Haagské úmluvy, další úmluvy Rady Evropy a OSN, které jsou ve své většině již součástí českého právního řádu, nebo se přistoupení k nim připravuje. 25 Na úmluvy (smlouvy) přijaté mezi členskými státy Společenství, sjednané na základě původního článku 220 (nyní článek 293) Smlouvy o založení ES, nebo na nástroje třetího pilíře přijaté na základě původní hlavy VI. Smlouvy o EU (v Maastrichtské verzi) a úmluvy přijaté v rámci tzv. evropské politické spolupráce, by nemělo být nahlíženo izolovaně od několika důležitých mezinárodních smluv o soudní spolupráci přijatých na jiných mezinárodních fórech. Jedná se o mezinárodní fóra, jejímiž členy jsou rovněž všechny členské státy Evropské unie, jako jsou OSN, Rada Evropy či Haagská konference o mezinárodním právu soukromém. Vládní dokumenty k materii vnitřní bezpečnosti V rámci výkladu specifických instrumentů aproximace v oblastech justice a vnitřních věcí je možno jmenovat i další v praxi plně funkční dokumenty přijímané vládou jako jsou Koncepce boje proti organizovanému zločinu (v aktualizovaných verzích), 26 Vládní program boje proti korupci, Zpráva o nově přijatých opatřeních a aktivitách v boji proti korupci (a další závažné hospodářské trestné činnosti, resp. proti organizovanému zločinu) v zahraničí z února 2000, Zpráva o korupci v České republice a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci z ledna 2001 nebo Koncepce boje proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví. V březnu 2001 přijala vláda České republiky Návrh organizačního zabezpečení přebírání schengenského acquis v období předcházejícím referenčnímu datu pro vstup České republiky do Evropské unie, jehož nejdůležitější částí je Akční 25 Blíže viz Pikna,B.: Acquis justice, Část I. - Acquis justice a v občanských věcech, Právní praxe č.7/ Viz usnesení vlády ČR ze dne 13.listopadu 1996 č.577 Problematika organizovaného zločinu a účinného postupu proti tomuto typu trestné činnosti; usnesení vlády ČR ze dne 29.října 1997 č.673 Aktualizace koncepce boje proti organizovanému zločinu; usnesení vlády ČR ze dne 23.října 2000 č.1044 k aktualizované Koncepci boje proti organizovanému zločinu. 8

9 plán pro dokončení implementace 27 acquis Schengenu. Tento akční plán představuje důležitý nástroj pro monitorování a řízení procesu přebírání schengenského acquis a jeho aplikace v našich podmínkách. Do této kategorie dokumentů je třeba řadit i hodnotící zprávy s návrhy na opatření průběžně zpracovávané pro vládu jako např. pravidelné zprávy o korupci v České republice zpracovávané vždy k 31.lednu kalendářního roku. 28 Všechny tyto dokumenty obsahují kromě analýz taktéž opatření zaměřená na řešení daného problému, včetně opatření legislativních. Jinými slovy rovněž tyto dokumenty obsahují aplikaci evropského práva a standardů Unie na specifické úseky oblastí justice a vnitřních věcí. V případě těchto dokumentů jde nejen o aproximaci právní, ale hlavně půjde o vyrovnávání se standardy Evropské unie (správní, věcné, organizační, personální, finanční) v oblasti boje proti závažné trestné činnosti a organizovanému zločinu. K realizaci úkolů uložených vládou jsou přijímána legislativní a organizační opatření s tím, že úkoly uložené v příslušném usnesení vlády se realizují buď prostřednictvím plánů legislativních úkolů vlády České republiky, nebo v případě věcných (realizačních) úkolů jsou tyto předmětem příslušných organizačních, metodických a součinnostních opatření. V neposlední řadě jsou i obsahem spolupráce orgánů Ministerstva vnitra a Policie České republiky s partnery ve státech Evropské unie, resp. činností v oblastech justice a vnitřních věcí na úrovni Unie. Závěrem Pro úplnost - mezi dokumenty s mezinárodním prvkem mimo právní rámec ES/EU, které jsou již součástí českého právního řádu, je možno řadit zvláště Úmluvu o právním postavení uprchlíků - Ženeva, 28.července 1951 s Protokolem týkající se právního postavení uprchlíků - New York, 31.ledna 1967 (sdělení MZV č.208/1993 Sb.) nebo Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod z 4.listopadu 1950 (sdělní FMZV č.209/1993 Sb.). Rovněž tyto dokumenty byly předmětem screeningu kapitoly 24 (justice a vnitřní věci). V souvislosti s tímto výkladem se lze rovněž odvolat na významný dokument Společenství, tzv. Bílou knihu Evropské komise o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie Usnesení vlády ze dne 22.března 2001 č.304, Návrh organizačního zabezpečení přebírání schengenského acquis v období předcházejícím referenčnímu datu pro vstup České republiky do Evropské unie. Dále srov.informaci o připravenosti České republiky na plnění požadavků vyplývajících z Schengenských dohod z pohledu bezpečnosti státu předloženou vládě na její 29.schůzi dne 7.července Blíže viz Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/ Srov. zvláště usnesení vlády ČR ze dne 14.dubna 1999 č.330 ke Koncepci boje proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví; usnesení vlády ČR ze dne 17.února 1999 č. 125 Vládní program boje proti korupci; usnesení vlády ČR ze dne 14.února 2000 č.144 ke Zprávě o korupci v České republice a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci; usnesení vlády ze dne 26.května 1999 č.513 ke Zprávě o bezpečnostní situaci v České republice. Dále se jedná zvláště o usnesení vlády č.54/1999 ke Koncepci modernizace kontroly na státních hranicích; usnesení vlády č.843/1999 ke Koncepci vízové politiky České republiky; usnesení vlády č.1165/1999 ke Zprávě o plnění úkolů uložených v harmonogramu opatření k zefektivnění kontroly osob na státních hranicích... a další. 29 Tzv. Bílou knihu schválila Evropská rada na svém zasedání v Cannes ve dnech června Dokument nemá závaznou povahu a slouží jako vodítko, informační příručka či soubor doporučení. Bílá kniha má obecnou povahu, tzn. že je určena všem přidruženým zemím. Obsahuje přehled právních předpisů ES, které jsou důležité zejména z hlediska vnitřního trhu a proto významné 9

10 I když Bílá kniha materii justice a vnitřních věcí přímo neobsahuje, odkazuje na otázky spadající do prvního pilíře, jako jsou problematika praní peněz a některé aspekty volného pohybu osob, které úzce souvisí se soudnictvím a vnitřní bezpečností státu. Odkazuje rovněž na Bruselskou a Římskou úmluvu jako instrumenty občanského práva. Nicméně některé popisné části v Bílé knize mají obecnou platnost pro samotný průběh celkového asociačního procesu, neboť poukazují na nezbytnost vybudování institucionálních předpokladů, které jsou nutné pro plnou účinnost legislativních změn v asociovaných zemích. V této souvislosti se v Bílé knize uvádí, že bez nezbytných institucionálních změn by přijetí práva vnitřního trhu mohlo skončit zcela formálním převzetím právních norem, nebo že hlavní problém, před kterým přidružené země při přebírání právní úpravy vnitřního trhu stojí, nespočívá ani tak ve sbližování právních textů, jako v přizpůsobení jejich správního aparátu a společnosti podmínkám, které musejí existovat, má-li legislativa fungovat. Toto konstatování má obecnou platnost a vztahuje se tak fakticky na všechny oblasti aproximačního procesu, včetně oblastí justice a vnitřních věcí. Ze shora uvedeného vyplývá, že kromě předpokladů právně legislativních, jejichž základ leží v Evropské dohodě, existují i další požadavky na zajištění úspěšnosti aproximačního procesu, jako je zejména vytvoření nezbytných organizačních, věcných a personálních podmínek. Ty by měly garantovat účinnou a kvalitní realizaci aplikovaného práva ES/EU v samotné praxi, včetně účinných sankcí za jejich porušení. Tento proces lze nazvat procesem začleňování naší republiky do evropského bezpečnostního prostoru za využití (aplikace) opatření k zajištění vnitřní bezpečnosti členských i asociovaných zemí. Jde tedy o přípravu potřebné implementační struktury s cílem vytvořit nezbytné a hlavně efektivně fungující instituce a mechanismy. 30 Z hlediska potřeb praxe bude vytvoření (dobudování) právního a administrativního rámce pro oblasti justice a vnitřních věcí klást náročnější požadavky na odborné předpoklady každého pracovníka. Současně bude i vyžadovat jejich odpovídající jazykové znalosti a celkovou připravenost a tím i schopnost vzájemně propojeného systému justice a vnitřních věcí pružně absorbovat nové a progresivní metody spolupráce v rámci Evropské unie. Poznámka: U přiložených evropských textů se až na šest označených výjimek (pracovní překlad) jedná o tzv.revidované překlady pořizované na základě usnesení vlády č.645/1998. pro národní legislativy přidružených zemí při jejich postupném sbližování s legislativou ES. Kromě těchto legislativních doporučení obsahuje i návrhy příslušných organizačních struktur pro efektivní aplikaci práva ES. Dokument tedy neobsahuje problematiku v rozsahu celého acquis communautaire, které musí převzít asociované země při vstupu do Evropské unie, ale pouze (některé) relevantní prioritní akty ES. 30 Blíže srov. Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii, zvláště část 3.8. Spravedlnost a vnitro - s.280 (Dublin), s.284,286 (Schengen), s.286,288 (Europol), s.288 (styční důstojníci); Sektorová institucionální příprava pro zajištění správních kapacit k provádění acquis, s

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Europeizace trestního práva

Europeizace trestního práva Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Seminář : Trestní právo EU pro obhájce v trestním řízení, Praha 29.-30.11. 2013 Europeizace trestního práva Trestní právo jeden z hlavních atributů aprojevů státní

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Lucemburské městečko SCHENGEN

Lucemburské městečko SCHENGEN Schengen v ČR Lucemburské městečko SCHENGEN zde to vše začalo 14.6.1985 - podpis Schengenské dohody 19.06.1990 podpis schengenské prováděcí úmluvy (dále SPÚ) následuje rozvoj tzv. schengenského acquis

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Formy sekundárn. (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola)

Formy sekundárn. (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola) Struktura a principy Evropského práva Petr Kolář 2006 1 Struktura Evropské unie Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob HLAVA IV ES Policejní a justiční

Více

ROZŠÍŘENÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU

ROZŠÍŘENÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU ROZŠÍŘENÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU Vít Nejedlo prosinec 2007 Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1; tel./fax. +420 224 813 460; www.amo.cz; info@amo.cz V EVROPĚ PADAJÍ DALŠÍ HRANICE:

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie

zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie Monika Matysová Spotřebitel? zvýšená ochrana je dána slabším postavením spotřebitele informační asymetrie 70. léta 20. století Pařízský sumnit 1972: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 5. 3. 2012, Panevropská vysoká škola

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 5. 3. 2012, Panevropská vysoká škola Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 5. 3. 2012, Panevropská vysoká škola Osnova Období do založení EU nejdůležitějšíprávnínástroje Období od založení EU do vstupu Amsterdamské smlouvy v platnost nástroje

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002

DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002 DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002 1. Schengenský systém a Česká republika Česká republika při jednání o svém vstupu do

Více

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 08/09 - Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Konkrétní doporučení na změnu legislativy a praxe v oblasti provozu kamer jak státními složkami, tak soukromými subjekty.

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Doplňky a změny ve 4. vydání základní učebnice. Doc. JUDr. Bohumil PIKNA, CSc. - Policejní akademie ČR

Doplňky a změny ve 4. vydání základní učebnice. Doc. JUDr. Bohumil PIKNA, CSc. - Policejní akademie ČR Doplňky a změny ve 4. vydání základní učebnice Doc. JUDr. Bohumil PIKNA, CSc. - Policejní akademie ČR Relevantní doplnění a změny zapracované do textu učebnice : PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRÁVNÍ RUKOVĚŤ ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Michaela Poremská Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Děkuji svým rodičům Aleně a Petru Poremským za soustavnou podporu a péči.

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

CLARA @ EU - Správa vstrícná obcanum

CLARA @ EU - Správa vstrícná obcanum CLARA @ EU - Správa vstrícná obcanum Otázky všedního dne v cesko-nemeckém pohranicí Alexander Dietz EUREGIO EGRENSIS AG Vogtland / Westerzgebirge e.v. Pracovní sdružení Vogtlandsko / Západní Krušnohorí,

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

2. Informace o průběhu a výsledcích spolupráce v rámci ad hoc týmů

2. Informace o průběhu a výsledcích spolupráce v rámci ad hoc týmů Informace o průběhu a výsledcích spolupráce společných ad hoc týmů složených ze zástupců orgánů činných v trestním řízení a správců daně zaměřených na potírání závažné finanční kriminality II. 1. Úvod

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE JUDr. Tomáš Pezl Katedra ústavního práva FPR ZČU ÚSTAVA základní právní dokument státu formální základ veřejné moci zakládá zásady dělby moci

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Bezpečná Evropa. Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) Druhý pilíř Evropské unie:

Bezpečná Evropa. Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) Druhý pilíř Evropské unie: Bezpečná Evropa Evropská unie je označována za hospodářského obra a politického trpaslíka. Spolupráce v tak citlivých oblastech, jakými jsou zahraniční, bezpečnostní či obranná politika, je stále v plenkách,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ STRATEGIE ČR Na Lisabonském summitu Evropské rady v roce 2000 byl schválen strategický cíl přeměny Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Infoservis elektronizace justice

Infoservis elektronizace justice Duben 2009 Infoservis elektronizace justice V roce 2009 bude postupně docházet k další fázi praktické aplikace ohlašovaných změn v oblasti elektronizace justice. Informace o jejím průběhu, jakož i její

Více