smlouvy o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva z 3.prosince 1998 (1999/C 19/01), bod D.21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "smlouvy o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva z 3.prosince 1998 (1999/C 19/01), bod D.21."

Transkript

1 SPECIFICKÉ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY Při výkladu problematiky aplikace dokumentů acquis justice a vnitřních věcí je třeba mít na paměti, že toto acquis se svou povahou liší od ostatních částí acquis communautaire. 1 Na základě pravidelné zprávy Evropské komise pro rok 1999, která obsahovala analýzu příprav České republiky na členství v Evropské unii s vyznačením prioritních oblastí pro další rozvoj přípravných prací, přijala Rada Evropské unie (Rada EU) 6. prosince 1999 rozhodnutí o zásadách, prioritách, průběžných cílech a podmínkách obsažených v Přístupovém partnerství s Českou republikou (Přístupové partnerství). Plnění tohoto dokumentu bude prověřováno v orgánech Evropské dohody a příslušnými orgány Rady EU, kterým bude Evropská komise pravidelně podávat zprávy. 2 Dokument Přístupové partnerství je základem pro řadu nástrojů politiky, jejímž prostřednictvím obdrží kandidátské země pomoc v jejich přípravě na členství v Evropské unii. Tyto nástroje zahrnují v případě justice a vnitřních věcí zvláště aplikaci Předvstupního paktu o organizované trestné činnosti mezi členskými státy Evropské unie a žadatelskými zeměmi z roku Vymezení specifických instrumentů aproximace Instrumenty specifikované v tomto pojednání představují zobecnění obsahu množiny takových dokumentů, které zásadním způsobem determinují konkrétní úseky fungování oblastí justice a vnitřních věcí. Současně se na jejich základě nebo v jejich rámci rozvíjí spolupráce v dané oblasti, přičemž jsou pro její obsah i realizační formy určující. Nejedná se tedy v našem případě o výklad problematiky acquis justice a vnitřních věcí, ale spíše o její aplikační, realizační stránku z hlediska potřeb a praktik asociované země. Za specifické instrumenty aproximace pro oblasti justice a vnitřních věcí lze, podle našeho názoru, považovat: 4 1. Evropské dokumenty obsahující politický závazek pro vstup asociované země do Evropské unie týkající se akceptace acquis justice a vnitřních věcí, včetně sbližování předpisů trestního práva. 2. Dokumenty označované jako soft law (prohlášení, usnesení, doporučení a další) přijaté před a po vstupu Smlouvy o Evropské unii (Smlouva o EU) v platnost. 1 Viz Akční plán Rady a Komise o nejlepších způsobech provádění ustanovení Amsterodamské smlouvy o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva z 3.prosince 1998 (1999/C 19/01), bod D Council Decision of 6 December 1999 on the principles, priorities, intermediate objectives and conditions contained in the Accession Partnership with the Czech Republic (399D0858). 3 Předvstupní pakt o organizované trestné činnosti mezi členskými státy Evropské unie a kandidátskými zeměmi střední a východní Evropy a Kyprem - schválený Radou 28.května 1998, č.98c 220/01 (398Y1229(01). 4 Při zpracování tohoto pojednání, zejména pak charakteristiky některých zvláštností procesu aproximace v oblastech justice a vnitřních věcí a následně při členění specifických aproximačních instrumentů do jednotlivých skupin, vycházel autor zvláště z poznatků ze své dřívější praxe ve funkci vedoucího oddělení kompatibility s právem ES odboru legislativy Ministerstva vnitra, kterou zastával v letech

2 3. Zvláštní mezinárodní smlouvy sjednané mezi členskými státy Společenství k bezpečnostní materii, zvláště Schengenská prováděcí úmluva a Dublinská úmluva, resp. dokumenty přijaté k realizaci těchto úmluv. 4. Tzv. úmluvy třetího pilíře jako jsou Úmluva o Europolu, Úmluva o spolupráci mezi celními správami nebo Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, resp. dokumenty přijaté k realizaci těchto úmluv. 5. Občanskoprávní úmluvy sjednané v rámci tzv. evropské politické spolupráce. 6. Dokumenty zpracovávané pro vládu České republiky k materii vnitřní bezpečnosti. 5 Dokumenty s požadavkem na akceptaci acquis Některé důležité evropské dokumenty obsahují politický závazek pro vstup asociovaných zemí do Evropské unie týkající se akceptace acquis justice a vnitřních věcí jako podmínky sine qua non. Zmíněný Předvstupní pakt o organizovaném zločinu, který navazuje na Akční plán boje proti organizovanému zločinu z roku 1997, 6 obsahuje patnáct principů, představující úkoly pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech ještě před vznikem členství v Evropské unii. Současně dokument bere do úvahy aktivity Rady Evropy v této oblasti. V jednotlivých principech účastnické země stvrzují své rozhodnutí plně spolupracovat v boji proti všem druhům organizovaného zločinu a jiným formám závažné trestné činnosti a vyslovují se pro opatření jako jsou hlavně tyto způsoby a formy spolupráce: za nezbytné se považuje koordinovat vyšetřování trestných činů tam, kde je to vhodné a účinné, zdůrazňuje se úzká spolupráce při rychlé a účinné výměně informací v rámci vyšetřovacích kauz a vzájemné právní pomoci v trestních věcech a rovněž i koordinace při operativních akcích; zúčastněné země považují za důležitou i vzájemnou praktickou pomoc při společných vyšetřovacích a operativních akcích za využití možností Europolu a současně za využití možností pomoci v oblasti vzdělávání a technického vybavení, či formou stáží, zvláštní pozornost je věnována problematice potírání praní peněž a korupce a dále nezbytnosti vytvoření společného a komplexního postupu proti všem formám této trestné činnosti, v zájmu zlepšení spolupráce mezi asociovanými zeměmi a státy Evropské unie je zvláštní důležitost přikládána styčným důstojníkům a styčným soudcům. Důležitým dokumentem je tzv. Berlínská deklarace o prohlubování spolupráce při potírání závažné trestné činnosti. 7 Obsahuje prohlášení ministrů států Evropské unie a zemí střední a východní Evropy za účelem rozvoje efektivní spolupráce v boji proti závažným formám trestné činnosti v oblastech obchodování 5 Podrobněji viz Pikna,B.: Specifické instrumenty právní a věcné aproximace v oblastech justice a vnitřních věcí, Právník č. 4/ Akční plán boje proti organizované kriminalitě přijatý Radou 28.dubna 1997 (497Y815 (01). 7 Berlínská deklarace o prohlubování spolupráce při potírání trestné činnosti související s omamnými látkami a organizované trestné činnosti v Evropě, z 8. září 1994, vyhrazeno. 2

3 s omamnými látkami, krádeže radioaktivních a jaderných materiálů, obchodování s lidskými bytostmi, nezákonné imigrační sítě a krádeže motorových vozidel. Týká se spolupráce policejní, dotýká se rovněž justiční spolupráce v gesci Ministerstva spravedlnosti a vyzývá k maximálnímu sladění trestněprávních předpisů. Dalším důležitým dokumentem je Akční plán Rady a Komise o nejlepších způsobech provádění ustanovení Amsterodamské smlouvy o vytvoření evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva z 3.prosince 1998 (Akční plán k Amsterodamu), který obsahuje priority a úkoly se kterými musí pracovat i asociované země při zajišťování aproximačního procesu na úseku justice a vnitřních věcí. Jeho posláním je zajistit plnou a bezodkladnou realizaci Amsterodamské smlouvy v co možná nejkratším časovém horizontu. Průběžné naplňování obsahu tohoto dokumentu rovněž ze strany asociovaných zemí představuje podmínku a předpoklad pro jejich plynulé a bezkonfliktní začlenění do rámce bezpečnostní spolupráce 8 v Evropské unii. V dokumentu se uvádí, že přijetí tohoto Akčního plánu k Amsterodamu znamená další výhodu pro kandidátské země, neboť dokument jasně vymezuje všechny priority Evropské unie v této oblasti. Za účelem posuzování připravenosti jednotlivých asociovaných zemí v oblastech justice a vnitřních věcí byl přijat zvláštní akt třetího pilíře, kterým se zavádí mechanismus společného hodnocení toho, jak uchazečské země uzákoňují a aplikují acquis v oblastech justice a vnitra. 9 Tento dokument představuje prostředek umožňující expertům z členských států Unie, aby v rámci Rady EU koordinovali své aktivity, jejichž výstup by měla brát do úvahy Evropská komise při přípravě a jednáních ohledně vstupu té které asociované země do Evropské unie. Výsledkem této společné expertní práce má být objektivní přehled o právním a věcném stavu procesu aproximace v každé kandidátské zemi přičemž v případě potřeby jim může být ze strany Unie poskytnuta potřebná pomoc. Do výkladu této skupiny instrumentů organicky zapadá nezbytnost pro asociované země, aby průběžně aplikovaly akty evropského práva obsahující výzvu nebo přímo závazky ke sbližování právních předpisů členských států Evropské unie. Z aktuálních právních aktů třetího pilíře v gesci Ministerstva spravedlnosti například lze uvést společnou akci o sbližování právních předpisů pro boj proti drogové závislosti a nelegálnímu obchodování s drogami, 10 společnou akci o boji proti rasismu a xenofobii 11 nebo společný postoj týkající se boje proti korupci. 12 Hlavním cílem těchto aproximačních aktivit Unie je využít možností harmonizace národních právních předpisů členských států a jejich vlivu na omezení trestné činnosti. Snaží se zároveň zvláště v případě trestněprávních předpisů odstranit 8 Pokud se v rámci problematiky třetího pilíře, tj.oblasti justice a vnitřních věcí, hovoří o bezpečnosti má se na mysli vnitřní bezpečnost členských států Evropské unie. Na rozdíl od pilíře druhého, kde pojem bezpečnost vyjadřuje vnější, zahraniční dimenzi s možností přechodu až na úroveň obranné politiky Unie. 9 Společná akce č.98/429/jvv z 29.června 1998, kterou se zavádí mechanismus pro společné hodnocení přijímání, používání a účinného provádění acquis EU ze strany kandidátských zemí v oblasti justice a vnitřních věcí (498Y0429). 10 Společná akce z 17.prosince 1996 o sbližování právních předpisů a praxí členských států Evropské unie pro boj proti drogové závislosti a předcházení nelegálnímu obchodování s drogami a boj proti němu, přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o EU (41996X0750). 11 Společná akce z 15.července 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o EU o boji proti rasismu a xenofobii (41996X0443). 12 Společný postoj z 6.října 1997 přijatý Radou na základě článku K.3 Smlouvy o EU o jednáních v Radě Evropy a OECD týkajících se korupce. 3

4 takové rozdíly, které představují překážky při mezinárodní spolupráci v oblasti justice a taktéž zabránit tomu, aby pachatelé trestných činů využívali rozdílné klasifikace trestního jednání v jednotlivých členských státech k přesunu z jednoho státu Unie do druhého a tím unikali trestnímu stíhání a vyhýbali se výkonu trestu, nebo dokonce mohli beztrestně páchat trestnou činnost. Dokumenty typu soft law Před vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost 1.května 1999 (Amsterodam) 13 byl právní základ pro přijímání právních aktů třetího pilíře zakotven v ex-článku K.3 původní hlavy VI. Smlouvy o EU (v Maastrichtské verzi). Jednalo se o společné postoje, společné akce a úmluvy. Nicméně bylo v mnoha případech spíše preferováno přijímání nástrojů typu soft law - tzv. měkké právo, zvláště pod označením usnesení, prohlášení, doporučení a další. Tyto dokumenty však neměly oporu ve smyslu právního základu (právního titulu) ve Smlouvě o EU a ani ve Smlouvě o založení ES. Všeobecně nebyly a nejsou tyto dokumenty chápány jako právně závazné ze své podstaty a spíše jsou považovány za dokumenty, které poskytují politické prohlášení o úmyslu, což může objektivně představovat určitý morálně politický závazek ke konání. Na druhé straně však některé z těchto dokumentů obsahují i konkrétně vyjádřené závazky. V tomto případě by mělo obecně platit, že aplikace těchto dokumentů je přímo odvislá od jejich samotného věcného obsahu s tím, že v případě, že tyto texty obsahují konkrétní závazky měly by je členské státy Unie aplikovat obdobně jako v případě mezinárodních smluv. 14 Mezinárodní smlouvy v rámci Společenství k bezpečnostní materii Jedná se o mezinárodní smlouvy sjednané mezi členskými státy Společenství k bezpečnostní materii, jako jsou zvláště Schengenská prováděcí úmluva a Dublinská úmluva. Za stěžejní je považována Schengenská prováděcí úmluva, která zakotvuje zejména nezbytné bezpečnostní podmínky a garance, jež mají ztížit možnosti zneužívání volného pohybu osob ke kriminálním aktivitám. 15 Úmluva obsahuje problematiku překračování vnitřních a vnějších hranic členských států Schengenu a navazující problematiku vízovou, dále obsahuje policejní spolupráci, včetně přeshraničního pronásledování a sledování pachatele, a právní pomoc ve věcech trestních. Zakotvuje dále důležitá ustanovení tzv. Schengenského informačního systému (SIS), včetně otázky ochrany osobních údajů. V této souvislosti je nezbytné zmínit Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, který je přiložen k Amsterodamské smlouvě jako závazný text (Schengenský protokol). Schengenský protokol stanoví ve svém článku 8 pro asociované země důležitou podmínku, že Při jednání o přijímání nových 13 V zahraniční odborné i politické literatuře se běžně používá zkracovaných výrazů např. u Amsterodamské smlouvy Amsterodam, u Schengenských dohod Schengen, u Dublinské úmluvy Dublin, u Úmluvy o Europolu Europol atp. 14 Podrobněji viz Pikna,B.: Právo EU-právní akty třetího pilíře, Právník č.2/ Úmluva podepsaná 14.června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, SRN, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané 14.června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích. Blíže viz Pikna,B.: Schengenský systém po Amsterodamu, Příloha Mezinárodní politiky č.2/2001; Havránek,D.:Přeshraniční policejní spolupráce a schengenské požadavky, Příloha Mezinárodní politiky č.2/

5 členských států do Evropské unie platí schengenské acquis a další opatření, která v jeho rámci učinily orgány, za acquis, které musí všichni kandidáti na přijetí převzít v plném rozsahu. Na základě Schnegenského protokolu přijala Rada EU v květnu 1999 rozhodnutí, které určuje právní základ všech dokumentů a relevantních ustanovení acquis Schengenu. 16 Stanovit právní základnu znamenalo vlastně rozhodnout, kam ve struktuře Evropské unie (Společenství) umístit jednotlivá ustanovení a dokumenty schengenského acquis. Jednalo se o podřazení schengenských dokumentů, případně jejich jednotlivých ustanovení, pod konkrétní články buď Smlouvy o založení ES nebo Smlouvy o EU. V samotné praxi to představuje rovněž odpověď na otázku, zda bude napříště příslušná materie legislativně spadat do Smlouvy o založení ES, a tudíž se stane součástí komunitárního práva Společenství, nebo zda bude součástí Smlouvy o EU, a tudíž patřit do oblasti mezivládní spolupráce v rámci třetího pilíře. Jinými slovy po Amsterodamu návrhy právních aktů a iniciativy k dalšímu rozvoji schengenského acquis podléhají příslušným ustanovením zmíněných Smluv o ES/EU podle charakteru jejich právního základu. Vstupem Dublinské úmluvy v platnost 1.září 1997 nahrazuje tato úmluva ta ustanovení Schengenské prováděcí úmluvy (hlava II., kapitola 7), která obsahují azylovou materii. 17 Úmluva vychází z potřeby sjednotit postupy při posuzování žádostí o azyl s ohledem na fungování společného prostoru bez vnitřních hranic mezi státy Evropské unie. Má zaručit každému žadateli o azyl, že nebude dlouho ponechán v nejistotě ohledně výsledku, a že nebude postupně vracen z jednoho členského státu do druhého, aniž by žádný z těchto států nebyl kompetentní k posouzení podané žádosti o azyl. Tím je rovněž sledováno vyloučení možnosti vícenásobného podání žádostí o azyl v dalších členských státech Unie. Na tomto místě je třeba uvést, že po Amsterodamu je azylová materie začleněna do nové hlavy IV. Smlouvy o založení ES. Vzhledem k tomu, že nejdůležitější úkoly obsažené v Dublinské úmluvě jsou zakotveny v článku 63 odst. 1 písm.a), b) této smlouvy bude tato problematika do budoucna upravována sekundárními právními akty komunitárního práva. Do rámce aplikace acquis obou těchto úmluv patří i rozhodnutí učiněná k jejich provádění, která byla rovněž předmětem screeningových jednání ke kapitole 24 - justice a vnitřní věci. 18 Úmluvy třetího pilíře Z hlediska formálního členění do jednotlivých skupin specifických instrumentů aproximace by měla problematika úmluv třetího pilíře spadat spíše do výkladu základních právních instrumentů aproximace v oblastech justice a vnitřních 16 Rozhodnutí Rady č.1999/436/es z 20. května 1999, které určuje právní základ všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří schengenské acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení ES a Smlouvy o EU (399D0436). 17 Úmluva určující stát odpovědný za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských společenství, Dublin, 15.června 1990 (41997A0819(01). 18 Tzv. screeningem se rozumí porovnání a prověřování, zda Česká republika bude schopna v momentě vstupu do Evropské unie převzít veškeré závazky vyplývající z členství, tzn. z dokumentů acguis. Negociace České republiky ke kapitole 24 - Spolupráce v oblastech justice a vnitřních věcí / Schengen, byly formálně uzavřeny dne

6 věcí. Nicméně jde o problematiku s tolika zvláštními aspekty, že si plně zaslouží zařazení do zvláštních aproximačních instrumentů. 19 Úmluvy sjednané po vstupu Smlouvy o EU v platnost na základě ex-článku K.3 původní hlavy VI. a po Amsterodamu nynějšího článku 34 se nazývají pracovně úmluvy třetího pilíře. Z těchto úmluv je třeba zmínit zvláště Úmluvu o Europolu, Úmluvu o spolupráci mezi celními správami nebo Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství resp. i dokumenty vydané k realizaci těchto úmluv. Úmluva o Europolu, 20 kterou se zřizuje Evropský policejní úřad pro členské státy Evropské unie, vstoupila v platnost 1. října Stanoví pro členské státy Evropské unie povinnost zřizovat národní jednotky Europolu a vysílat do centra v Haagu své styčné důstojníky. Těžištěm spolupráce je oblast prevence a boje proti terorismu, nedovolenému obchodu s drogami a dalším závažným formám mezinárodní trestné činnosti (nedovolený obchod s jadernými a radioaktivními látkami, převaděčství, obchod s lidmi, pohlavní zneužívání dětí, krádeže aut, praní peněz). Součástí úmluvy jsou rovněž ustanovení týkající se informačního systému a zřízení nezávislého úřadu pro kontrolu ochrany osobních údajů. Aplikace úmluvy jak věcná tak i právní je dále precizována realizačními akty, které byly rovněž předmětem screeningu. Po Amsterodamu se zásadním způsobem posilují možnosti působení Europolu rovněž na úseku vyšetřování a operativním. Tento zámysl je zakotven v článku 30 revidované hlavy VI. Smlouvy o EU a konkrétní kroky by měly být realizovány za využití možností nových nástrojů - právních aktů třetího pilíře jako jsou zvláště rozhodnutí nebo opatření k provedení úmluv. V současné době jsou dokončovány přípravy k uzavření smlouvy o spolupráci Ministerstva vnitra České republiky s Europolem. Obdobné smlouvy připravuje Evropská unie rovněž s ostatními kandidátskými zeměmi tzv. první skupiny. Důležitá pro bezpečnostní spolupráci je Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, 21 která zahrnuje mj. některé formy spolupráce mezi celními správami obdobné formám policejní spolupráce obsažené v Schengenské prováděcí úmluvě. Tato úmluva stanoví podmínky a formy spolupráce v případech porušení celních předpisů jak národních, tak i komunitárních, předpokládá vytvoření tzv. Ústřední koordinační jednotky jako odpovědného realizačního útvaru. Obsahuje formy spolupráce celních orgánů a úkony v jejich kompetenci obdobné policejní a justiční oblasti - spolupráce při trestním vyšetřování, spolupráce a vzájemná pomoc ve věcech trestních, styční důstojníci, výměna informací, žádost o sledování, žádost o šetření. Mezi tzv. zvláštní formy spolupráce patří přeshraniční pronásledování a sledování osoby, skryté vyšetřování a společné vyšetřovací týmy. Úmluva obsahuje i problematiku ochrany osobních údajů a zmocnění Evropskému soudnímu dvoru k řešení případných sporů. Z úmluv třetího pilíře v gesci Ministerstva spravedlnosti je třeba uvést Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství z 26.července Úmluva je zaměřena na trestněprávní ochranu Evropských společenství (ES) před 19 S touto úvahou korelují některé odborné názory expertů na právní problematiku Unie, které tyto úmluvy považují za samostatné mezinárodně právní prostředky a zpochybňují tak formálně jejich přímé zařazování do právních aktů třetího pilíře. 20 Úmluva o Europolu z 26.června 1995 (41995A1127(01). 21 Úmluva z 18.prosince 1997 vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o EU o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (41998A0123(01). 6

7 podvodným jednáním zejména v příjmech a výdajích, které se týkají více členských států. Požaduje trestání těchto jednání efektivními, úměrnými a odstrašujícími trestními, případně i jiným sankcemi, které v nejzávažnějších případech povedou k vydávání pachatelů. Tato odpovědnost se má vztahovat i na podniky, které hrají důležitou úlohu na úseku financování ES. Úmluva zatím nevstoupila v platnost, neboť dosud nebyla ratifikována všemi členskými státy Evropské unie. V dané záležitosti přijala Rada EU již několik právních předpisů ES, jakož i unijních právních aktů třetího pilíře. 22 V této souvislosti se v Programu Evropské komise na rok 2001 uvádí, že Evropská komise má připravit tzv. Zelenou knihu o obnovení rozpravy o návrhu ohledně zavedení funkce Úřadu evropského veřejného žalobce (European Public Prosecutor) 23 a předložit tento návrh na příští mezivládní konferenci členských států Evropské unie. Navazující další návrh Komise se bude týkat boje proti hospodářské kriminalitě a dalším nelegálním činnostem, především praní peněz, které ohrožují finanční zájmy ES. Dále se v programu uvádí, že v souvislosti s úkolem vytvořit evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva soustředí Evropské komise zvláštní pozornost na sbližování legislativ a národních postupů v azylové a migrační politice a v justiční spolupráci. 24 Pokud jde o občanskoprávní záležitosti - na základě původní hlavy VI. Smlouvy o EU byla přijata členskými státy Unie Úmluva o doručování soudních a mimosoudních dokumentů v občanskoprávních a obchodních věcech v členských státech Evropské unie z 26. května 1997, spolu s Protokolem uznávajícím úlohu Soudního dvora Evropských společenství (Úřední věstník ES, C 261 z 17.srpna 1997). Tato úmluva s protokolem nahradí Úmluvu z 15. listopadu 1965 o předávání soudních a mimosoudních dokumentů v občanskoprávních a obchodních věcech do ciziny. Pokud jde o předávání dokumentů, taktéž nahradí Haagské úmluvy z roku 1954 a 1965 ve vztazích mezi členskými státy Unie, které jsou jejími účastnickými stranami. Tento právní stav však nebude mít vliv na předávání dokumentů ve vztahu k asociovaným zemím, kde bude i nadále postupováno v souladu s existujícími mezinárodními dohodami. Závěrem k této části výkladu lze připomenout, že vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost byla problematika soudní spolupráce v občanskoprávních věcech přenesena ze třetího do prvního pilíře a bude tak do budoucna upravována standardními nástroji ES, tj. sekundárními právními akty Společenství přijímanými podle článku 249 Smlouvy o založení ES. Úmluvy v rámci evropské politické spolupráce 22 Blíže srov. CORPUS JURIS, Přepracovaná a doplněná studie k zajištění ochrany finančních zájmů Evropských společenství, Překlad proveden S.Kloučkovou a J.Fenykem, Brno, říjen Dále srov.fenyk,j.: Harmonizace trestního práva a související legislativy v oblasti ochrany finančních zájmů Evropských společenství, Legal Approximation Project-Legal Advice, Ministry of Justice, Brno, 15.září Blíže viz Fenyk,J.: Veřejná žaloba, Díl první, Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby, Příručka ministerstva spravedlnosti ČR, Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001, s Viz Program Evropské komise na rok 2001, bod 4, Informace z Evropy, Řada A-Evropská unie, Univerzita Karlova v Praze, Evropské informační středisko, č.2(82)/2001. Blíže srov.pikna,b,:podvody s Eurem a ochrana finančních zájmů Evropských společenství, Kriminalistika č.2/2001. Právní praxe č.2/

8 Další kategorií dokumentů s mezinárodním prvkem jsou úmluvy přijaté v rámci tzv. evropské politické spolupráce, které jsou v gesci Ministerstva spravedlnosti. Jedná se o smlouvy sjednané mezi členskými státy Společenství ještě před vstupem Smlouvy o EU v platnost k občanskoprávním záležitostem. Úmluvy vypracované v rámci tzv. evropské politické spolupráce jsou otevřeny pouze pro členské státy Unie. Přistoupení k nim však není povinné vzhledem k tomu, že ve Smlouvě o založení ES v inkriminované době pro sjednání těchto dokumentů neexistoval právní základ. Přitom žádná z těchto úmluv nebyla dosud ratifikována všemi členskými státy Unie a tudíž nevstoupila v platnost. Jedná se o Úmluvu mezi členskými státy Evropských společenství o zrušení legalizace dokumentů (Brusel, 25. května 1987) a Úmluvu mezi členskými státy Evropských společenství o zjednodušení postupů při vymáhání výživného (Řím, 6. listopadu 1990). Rovněž u těchto úmluv platí, že přistoupení k nim je podmíněno členstvím v Evropské unii, neboť se jedná o smlouvy zavřeného typu. Tyto úmluvy, spolu s dalšími obdobného druhu, označované někdy pojmem obecný rámec úmluv o soudní spolupráci v občanskoprávních věcech jsou často základnou, odkazem nebo doplňkem řady výše uvedených úmluv přijatých mezi členskými státy Společenství. Jedná se zvláště o tzv. Haagské úmluvy, další úmluvy Rady Evropy a OSN, které jsou ve své většině již součástí českého právního řádu, nebo se přistoupení k nim připravuje. 25 Na úmluvy (smlouvy) přijaté mezi členskými státy Společenství, sjednané na základě původního článku 220 (nyní článek 293) Smlouvy o založení ES, nebo na nástroje třetího pilíře přijaté na základě původní hlavy VI. Smlouvy o EU (v Maastrichtské verzi) a úmluvy přijaté v rámci tzv. evropské politické spolupráce, by nemělo být nahlíženo izolovaně od několika důležitých mezinárodních smluv o soudní spolupráci přijatých na jiných mezinárodních fórech. Jedná se o mezinárodní fóra, jejímiž členy jsou rovněž všechny členské státy Evropské unie, jako jsou OSN, Rada Evropy či Haagská konference o mezinárodním právu soukromém. Vládní dokumenty k materii vnitřní bezpečnosti V rámci výkladu specifických instrumentů aproximace v oblastech justice a vnitřních věcí je možno jmenovat i další v praxi plně funkční dokumenty přijímané vládou jako jsou Koncepce boje proti organizovanému zločinu (v aktualizovaných verzích), 26 Vládní program boje proti korupci, Zpráva o nově přijatých opatřeních a aktivitách v boji proti korupci (a další závažné hospodářské trestné činnosti, resp. proti organizovanému zločinu) v zahraničí z února 2000, Zpráva o korupci v České republice a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci z ledna 2001 nebo Koncepce boje proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví. V březnu 2001 přijala vláda České republiky Návrh organizačního zabezpečení přebírání schengenského acquis v období předcházejícím referenčnímu datu pro vstup České republiky do Evropské unie, jehož nejdůležitější částí je Akční 25 Blíže viz Pikna,B.: Acquis justice, Část I. - Acquis justice a v občanských věcech, Právní praxe č.7/ Viz usnesení vlády ČR ze dne 13.listopadu 1996 č.577 Problematika organizovaného zločinu a účinného postupu proti tomuto typu trestné činnosti; usnesení vlády ČR ze dne 29.října 1997 č.673 Aktualizace koncepce boje proti organizovanému zločinu; usnesení vlády ČR ze dne 23.října 2000 č.1044 k aktualizované Koncepci boje proti organizovanému zločinu. 8

9 plán pro dokončení implementace 27 acquis Schengenu. Tento akční plán představuje důležitý nástroj pro monitorování a řízení procesu přebírání schengenského acquis a jeho aplikace v našich podmínkách. Do této kategorie dokumentů je třeba řadit i hodnotící zprávy s návrhy na opatření průběžně zpracovávané pro vládu jako např. pravidelné zprávy o korupci v České republice zpracovávané vždy k 31.lednu kalendářního roku. 28 Všechny tyto dokumenty obsahují kromě analýz taktéž opatření zaměřená na řešení daného problému, včetně opatření legislativních. Jinými slovy rovněž tyto dokumenty obsahují aplikaci evropského práva a standardů Unie na specifické úseky oblastí justice a vnitřních věcí. V případě těchto dokumentů jde nejen o aproximaci právní, ale hlavně půjde o vyrovnávání se standardy Evropské unie (správní, věcné, organizační, personální, finanční) v oblasti boje proti závažné trestné činnosti a organizovanému zločinu. K realizaci úkolů uložených vládou jsou přijímána legislativní a organizační opatření s tím, že úkoly uložené v příslušném usnesení vlády se realizují buď prostřednictvím plánů legislativních úkolů vlády České republiky, nebo v případě věcných (realizačních) úkolů jsou tyto předmětem příslušných organizačních, metodických a součinnostních opatření. V neposlední řadě jsou i obsahem spolupráce orgánů Ministerstva vnitra a Policie České republiky s partnery ve státech Evropské unie, resp. činností v oblastech justice a vnitřních věcí na úrovni Unie. Závěrem Pro úplnost - mezi dokumenty s mezinárodním prvkem mimo právní rámec ES/EU, které jsou již součástí českého právního řádu, je možno řadit zvláště Úmluvu o právním postavení uprchlíků - Ženeva, 28.července 1951 s Protokolem týkající se právního postavení uprchlíků - New York, 31.ledna 1967 (sdělení MZV č.208/1993 Sb.) nebo Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod z 4.listopadu 1950 (sdělní FMZV č.209/1993 Sb.). Rovněž tyto dokumenty byly předmětem screeningu kapitoly 24 (justice a vnitřní věci). V souvislosti s tímto výkladem se lze rovněž odvolat na významný dokument Společenství, tzv. Bílou knihu Evropské komise o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie Usnesení vlády ze dne 22.března 2001 č.304, Návrh organizačního zabezpečení přebírání schengenského acquis v období předcházejícím referenčnímu datu pro vstup České republiky do Evropské unie. Dále srov.informaci o připravenosti České republiky na plnění požadavků vyplývajících z Schengenských dohod z pohledu bezpečnosti státu předloženou vládě na její 29.schůzi dne 7.července Blíže viz Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/ Srov. zvláště usnesení vlády ČR ze dne 14.dubna 1999 č.330 ke Koncepci boje proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví; usnesení vlády ČR ze dne 17.února 1999 č. 125 Vládní program boje proti korupci; usnesení vlády ČR ze dne 14.února 2000 č.144 ke Zprávě o korupci v České republice a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci; usnesení vlády ze dne 26.května 1999 č.513 ke Zprávě o bezpečnostní situaci v České republice. Dále se jedná zvláště o usnesení vlády č.54/1999 ke Koncepci modernizace kontroly na státních hranicích; usnesení vlády č.843/1999 ke Koncepci vízové politiky České republiky; usnesení vlády č.1165/1999 ke Zprávě o plnění úkolů uložených v harmonogramu opatření k zefektivnění kontroly osob na státních hranicích... a další. 29 Tzv. Bílou knihu schválila Evropská rada na svém zasedání v Cannes ve dnech června Dokument nemá závaznou povahu a slouží jako vodítko, informační příručka či soubor doporučení. Bílá kniha má obecnou povahu, tzn. že je určena všem přidruženým zemím. Obsahuje přehled právních předpisů ES, které jsou důležité zejména z hlediska vnitřního trhu a proto významné 9

10 I když Bílá kniha materii justice a vnitřních věcí přímo neobsahuje, odkazuje na otázky spadající do prvního pilíře, jako jsou problematika praní peněz a některé aspekty volného pohybu osob, které úzce souvisí se soudnictvím a vnitřní bezpečností státu. Odkazuje rovněž na Bruselskou a Římskou úmluvu jako instrumenty občanského práva. Nicméně některé popisné části v Bílé knize mají obecnou platnost pro samotný průběh celkového asociačního procesu, neboť poukazují na nezbytnost vybudování institucionálních předpokladů, které jsou nutné pro plnou účinnost legislativních změn v asociovaných zemích. V této souvislosti se v Bílé knize uvádí, že bez nezbytných institucionálních změn by přijetí práva vnitřního trhu mohlo skončit zcela formálním převzetím právních norem, nebo že hlavní problém, před kterým přidružené země při přebírání právní úpravy vnitřního trhu stojí, nespočívá ani tak ve sbližování právních textů, jako v přizpůsobení jejich správního aparátu a společnosti podmínkám, které musejí existovat, má-li legislativa fungovat. Toto konstatování má obecnou platnost a vztahuje se tak fakticky na všechny oblasti aproximačního procesu, včetně oblastí justice a vnitřních věcí. Ze shora uvedeného vyplývá, že kromě předpokladů právně legislativních, jejichž základ leží v Evropské dohodě, existují i další požadavky na zajištění úspěšnosti aproximačního procesu, jako je zejména vytvoření nezbytných organizačních, věcných a personálních podmínek. Ty by měly garantovat účinnou a kvalitní realizaci aplikovaného práva ES/EU v samotné praxi, včetně účinných sankcí za jejich porušení. Tento proces lze nazvat procesem začleňování naší republiky do evropského bezpečnostního prostoru za využití (aplikace) opatření k zajištění vnitřní bezpečnosti členských i asociovaných zemí. Jde tedy o přípravu potřebné implementační struktury s cílem vytvořit nezbytné a hlavně efektivně fungující instituce a mechanismy. 30 Z hlediska potřeb praxe bude vytvoření (dobudování) právního a administrativního rámce pro oblasti justice a vnitřních věcí klást náročnější požadavky na odborné předpoklady každého pracovníka. Současně bude i vyžadovat jejich odpovídající jazykové znalosti a celkovou připravenost a tím i schopnost vzájemně propojeného systému justice a vnitřních věcí pružně absorbovat nové a progresivní metody spolupráce v rámci Evropské unie. Poznámka: U přiložených evropských textů se až na šest označených výjimek (pracovní překlad) jedná o tzv.revidované překlady pořizované na základě usnesení vlády č.645/1998. pro národní legislativy přidružených zemí při jejich postupném sbližování s legislativou ES. Kromě těchto legislativních doporučení obsahuje i návrhy příslušných organizačních struktur pro efektivní aplikaci práva ES. Dokument tedy neobsahuje problematiku v rozsahu celého acquis communautaire, které musí převzít asociované země při vstupu do Evropské unie, ale pouze (některé) relevantní prioritní akty ES. 30 Blíže srov. Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii, zvláště část 3.8. Spravedlnost a vnitro - s.280 (Dublin), s.284,286 (Schengen), s.286,288 (Europol), s.288 (styční důstojníci); Sektorová institucionální příprava pro zajištění správních kapacit k provádění acquis, s

ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY

ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY ZÁKLADNÍ APROXIMAČNÍ INSTRUMENTY Sbližování českého práva s evropským právem v oblastech justice a vnitřních věcí se uskutečňuje za využití instrumentů základních a instrumentů specifických. Předmětem

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 19.10.2006 1 Struktura prezentace! základní informace o schengenské spolupráci! příprava ČR na vstup do Schengenu konkrétní změny ve vybraných oblastech!

Více

VI. Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001.

VI. Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001. Použitá literatura a dokumenty VI. Literatura Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001. Fenyk, J.: Harmonizace trestního práva a související legislativy v oblasti ochrany

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Europeizace trestního práva

Europeizace trestního práva Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Seminář : Trestní právo EU pro obhájce v trestním řízení, Praha 29.-30.11. 2013 Europeizace trestního práva Trestní právo jeden z hlavních atributů aprojevů státní

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru Ing. Jiří Čelikovský oddělení koordinace schengenské spolupráce odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR EUROCENTRUM PRAHA 25.5.2006 1 Struktura prezentace

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 08/09 - Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Formy sekundárn. (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola)

Formy sekundárn. (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola) Struktura a principy Evropského práva Petr Kolář 2006 1 Struktura Evropské unie Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob HLAVA IV ES Policejní a justiční

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

III. Základní směry boje s korupcí. na vládní úrovni

III. Základní směry boje s korupcí. na vládní úrovni III. Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni Praha, květen 2014 1 Obsah Základní směry boje s korupcí... 1 Preambule... 3 1) Legislativa... 3 2) Preventivní opatření boje s korupcí... 5 3) Mezinárodní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Lucemburské městečko SCHENGEN

Lucemburské městečko SCHENGEN Schengen v ČR Lucemburské městečko SCHENGEN zde to vše začalo 14.6.1985 - podpis Schengenské dohody 19.06.1990 podpis schengenské prováděcí úmluvy (dále SPÚ) následuje rozvoj tzv. schengenského acquis

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu zdraví Národní strategie ochrany a podpory

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 12/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROTOKOL, PŘÍLOHA IX NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Monitorovací mechanismus Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Jaké jsou cíle Úmluvy? Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi, jež vstoupila v platnost 1. února 2008, má za cíl bránit obchodování

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

MEZINÁRODNÍ POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE Mgr. Šárka Havránková, JUDr. Josef Hrudka

MEZINÁRODNÍ POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE Mgr. Šárka Havránková, JUDr. Josef Hrudka MEZINÁRODNÍ POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE Mgr. Šárka Havránková, JUDr. Josef Hrudka ÚVOD Jedním z hlavních trendů moderní doby je prohlubující se globalizace. Ta s sebou přináší mnohé pozitivní důsledky, ale setkáváme

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA ČR 2004 2009 Konference 1.3.2005 Rámcová informace Oldřich Balhar PODKLADY - Memoranda - o porozumění o implementaci EHP finančního mechanismu pro 2004-2009 - o porozumění

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2218/05 V Praze dne 23.02.2005 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 2. března 2005 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, nábřeží E.

Více

Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého: vznikne kodex mezinárodního práva soukromého?

Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého: vznikne kodex mezinárodního práva soukromého? GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva

Více

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í Obsah A u to ř i... 12 O a u to re c h... 13 List o f A u th o rs... 14 Úvodem... 15 (Jiří Jelínek) Č á st p r v n í Obecné pojetí trestn íh o práva Evropské unie 1. Pojem a systém trestního práva Evropské

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Podpora investic do odpadového udržitelných z vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více