OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO"

Transkript

1 BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO Klidné a spokojené Velikonoce přeje redakční rada, obecní úřad a všichni, kteří přispívají do našich novin. Vážení občané. Celkem bez větších problémů jsme prožili zimní období. Skončila již druhá, po sobě jdoucí mírná zima s malým množství sněhu. Tato nevýhoda, hlavně pro naše lyžaře, může být snad jen výhodou pro nižší rozpočtovou investici na zimní údržbu místních komunikací. Tyto ušetřené peníze posílí výdajovou složku letošního schváleného obecního rozpočtu. I v letošním roce jsme si stanovili potřebnou stavební činnost. Některé akce je nutné dokončit, jiné realizovat a některé alespoň zahájit. Do konce května musí být dokončena zpevněná plocha u nové prodejny Konzum, včetně osazení zábradlí na opěrné zdi. Přestavba objektu čp. 89 Kalousovo se rozloží nejméně do dvou let. V přízemí budou soustředěny veškeré služby pro veřejnost. V poschodí se počítá s výstavbou 3 menších bytů. Na tyto bytové jednotky bude žádána státní dotace. S postupnou opravou počítáme i u skladiště. Zde je na letošní rok přislíbena dotace od Pardubického kraje, která s poměrnou částí obecních peněz umožní opravu střechy včetně nové krytiny na tomto objektu. Dále byla odsouhlasena výstavba zázemí u nového hřiště. Stavba obsahuje WC, sprchový kout, 2 x kabiny, sklad nářadí a přístřešek pro venkovní sezení. Zde je počítáno s pomocí sportovců a vstřícností místních podnikatelů a firem. Přestavba záchodů u koupaliště bude hrazena převážně z peněz Osvětové besedy. Na zateplenou fasádu budovy obecního úřadu budou vypracovány cenové nabídky. Také počítáme s opravou dalších částí místních komunikací, s rozšířením veřejného osvětlení do Bystříčka a s další údržbou stávajících sítí. Na pracovním a následně i veřejném jednání obecního zastupitelstva byla mimo jiné řešena situace ohledně bývalé prodejny potravin v horní části obce. Postoj vlastníka se nemění. Ani po osobní návštěvě pana ing. Petra Stránského v bytě u pana Řípy v Praze se nepodařilo získat ani příslib k odprodeji předmětné nemovitosti. I snaha o další vzájemnou komunikaci skončila. Ani výstavba nového obchodu nepřichází v úvahu. Vzhledem k této situaci zastupitelstvo navrhuje možnost provedení nákupu do tašky, případně odvoz zájemců do prodejny i zpět. Bude tedy nutné zjistit zájem o tuto službu. Tato pomoc je nabízena seniorům, kteří bydlí v horní i dolní části naší obce a nejsou schopni si sami nákupy zajistit. Služba by probíhala v určenou dobu 2x v týdnu, např. v úterý a pátek. Vážní zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu. V dnešním čísle najdete: - slovo starosty - z jednání obecního zastupitelstva - rozpočet obce - základní škola - mateřská škola - hasiči - myslivci - odpady - společenská kronika - školní jídelny - kultura - různé - Velikonoce Jsou před námi první jarní dny, které nám jistě zlepší náladu. Vyzýváme Vás, občany a vlastníky budov, k jarnímu úklidu i svého nejbližšího okolí. Jistě dáte pozor i na své psí miláčky, aby svoji potřebu vykonali mimo veřejná místa, chodníky a komunikace. Když už se to stane, měli bychom to hned uklidit. Neobtěžujme ostatní spoluobčany. Za pochopení děkuji. Josef Černohorský, starosta

2 Přítomni: Josef Černohorský, Jan Votrubec, Blanka Mrázková, Mgr. Marta Mikmeková, Marie Vaníčková čp. 323, Marie Vaníčková čp. 367, ing. Václav Matějka, ing. Petr Stránský, Tomáš Vaníček, Jiří Roller, Bc. Stanislava Rollerová, Marie Pavlíčková, Jan Hrdina, Josef Krátký Omluveni: Karel Muláček Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marta Mikmeková, Josef Krátký Program: 1) Rozpočtová změna č. 6 (je přílohou) 2) Stavební a kulturní činnost 3) Větrné elektrárny 4) Usnesení 5) Závěr 1) Jednohlasně byla schválena rozpočtová změna č. 6. 2) Pan starosta Josef Černohorský seznámil občany se stavebními akcemi. Obec usiluje o dotaci na komunikaci opravu. Konzum vyklidil prostory v čp. 89. OZ bude rozhodovat co s ním? Dále je v plánu zázemí u hřiště, wc u koupaliště. Dokončení zpevněných ploch před konzumem. Pan ing. Václav Matějka připomněl úpravu střechy nad garážemi čp ) Paní Blanka Mrázková seznámila občany s plánovanými kulturními akcemi. 4) Větrné elektrárny Pan starosta Josef Černohorský poukázal na negativní vliv větrných elektráren. Jiří Roller do naší krajiny zásadně nepatří. Jan Křivohlávek je proti větrným elektrárnám v naší oblasti. Jan Votrubec navrhuje zajet se podívat k větrným elektrárnám do obce, kde je postavena a funguje. Mluvit s místními obyvateli i zastupiteli. ing. Václav Matějka Pardubický kraj investuje do cyklostezek. Větrnými elektrárnami by se zničila krajina. Jan Votrubec stejný zásah do krajiny je udělat sjezdovku, vykácet les. Mgr. Marta Mikmeková větrné elektrárny lze postavit třeba až za 10 let, pokud se osvědčí. Jan Votrubec za 10 let nebudou třeba dotace od EU na větrné elektrárny a obnovitelné zdroje. Jan Votrubec navrhuje anketu, která by nebyla zpochybnitelná. Mgr. Marta Mikmeková nevýhodou ankety je neinformovanost občanů. Milan Berka větrné elektrárny u Ostružné a Ramzové považuje za technickou zajímavost. Větrné elektrárny u Moravské Třebové považuje za obrovská monstra. Pan starosta Josef Černohorský připomněl, že nyní je třeba rozhodnout o žádostech 3 firem. Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne Nakonec bylo stanoveno, že se bude hlasovat nejen o těchto třech žádostech, ale i o stanovisku k případným dalším žádostem o výstavbu na katastru naší obce v současné době. Souhlasí obecní zastupitelstvo s výstavbou větrných elektráren? Pro větrné elektrárny nehlasoval nikdo. Proti výstavbě se vyslovili: Josef Černohorský, Blanka Mrázková, Jiří Roller, ing Matějka Václav, ing. Petr Stránský, Marie Pavlíčková, Mgr. Marta Mikmeková, Josef Krátký, Marie Vaníčková čp. 367, Bc. Stanislava Rollerová Zdržel se hlasování: Jan Votrubec, Tomáš Vaníček, Marie Vaníčková čp. 323, Jan Hrdina Jan Votrubec navrhnul udělat anketu o názorech občanů na větrné elektrárny. Pro udělání ankety hlasovali: Jan Votrubec, Jan Hrdina, Marie Vaníčková čp. 323, Bc. Stanislava Rollerová, Zdržela se hlasování Blanka Mrázková Proti byli: ing. Václav Matějka, ing. Petr Stránský, Marie Pavlíčková, Josef Černohorský, Marie Vaníčková čp. 323, Tomáš Vaníček, Jiří Roller, Josef Krátký, Mgr. Marta Mikmeková Různé: - Od ledna 2008 bude volný k pronajmutí kosmetický salónek. - Žádost Městského úřadu Ústí nad Orlicí o příspěvek na stacionář pro Hrdinovou Lenku čp ,- Kč. p. ing. Václav Matějka navrhuje jednorázový příspěvek ,- Kč. Po přezkoumání v okolních obcích bude předmětem jednání. - Byl odsouhlasen nový program na účetnictví. - Paní Kyralová čp. 18 ochrana osobních údajů, rodné číslo nesmí být na úřední listině, která se vyvěšuje. - Kde vázne výstavba T-mobil zesilovače? Stavební povolení bylo vydáno v listopadu Je to v jednání, pravděpodobně v březnu začne výstavba. - Jak jsou občané spokojeni s novým obchodem? Názory jsou různé. Bude jednáno se zástupci Konzumu. Pan Jiří Vaníček čp. 296 měl připomínku k uvažovanému zřízení skládky zeminy od železniční tratě na jeho pozemku č.2546/1. Obecní úřad po zjištění, že se jedná o záplavové území zaslal žádost na Městský úřad Žamberk na odbor vodního hospodářství, o určení rozlivového území na tomto pozemku. Dosud tato žádost nebyla vyřízena. - p. Kyralová čp. 18 připomíná, aby se pamatovalo na úpravu okolí u Zahradníkovy lípy. 2 Usnesení bylo odsouhlaseno.

3 Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne Přítomni: Josef Černohorský, starosta, Blanka Mrázková, zástupce starosty, Jan Votrubec, zástupce starosty, ing. Petr Stránský, ing. Václav Matějka, Marie Pavlíčková, Mgr. Marta Mikmeková, Bc. Stanislava Rollerová, Tomáš Vaníček, Jiří Roller, Jan Hrdina, Josef Krátký, Karel Muláček, Marie Vaníčková čp. 367 Omluveni: Marie Vaníčková čp. 323 Ověřovatelé zápisu: Jan Votrubec, Marie Vaníčková čp. 367 Program: 1) Hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok ) Rozpočet obce na rok ) Stavební záležitosti 4) Dotace od Sdružení Orlicka 5) Nabídka Sdružení Orlicka 6) Oprava obecně závazné vyhlášky 7) Odkup pozemků 8) Hřiště 9) Platba pro ZŠ Jablonné n.o. 10) Záměr Obce Rudoltice výstavba aquaparku 11) Různé 1) Paní Pavlíčková předsedkyně finančního výboru, seznámila přítomné s hospodařením obce za rok 2007 a se závěrečným účtem obce Bystřec. Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu k byl ,62 Kč. Závěrečný účet, včetně příloh, je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 2) Dále paní Pavlíčková seznámila občany s rozpočtem obce na rok Byl sestaven vyrovnaný rozpočet ve výši ,- Kč. (Rozpočet je přílohou.) 3) Josef Černohorský, starosta připomněl plánované stavební akce. V roce 2008 plánuje obec opravy dalších komunikací. U hřiště bude vystavěna dřevostavba se zděnou částí podle zhotovené projektové dokumentace a bude upraveno okolí hřiště. Plánuje se fasáda na budově obecního úřadu, oprava skladiště, hlavně střechy, rekonstrucke WC u koupaliště, bude dokončena parkovací plocha u budovy Konzumu, bude opravena zeď u hřbitova. Obec plánuje výkup pozemků na stavební parcely. VČE bude provádět opravu elektrického vedení v dolní části obce a v Bystříčku. 4) Sdružení Orlicka nabízí obcím dotaci na obnovu kulturních památek. Plánují ,- Kč na jednu památku. Obec bude žádat dotaci na obnovu pomníku padlých, který je prasklý. 5) Sdružení Orlicka nabízí obcím kamerový systém, orientační měřiče rychlosti, informační kiosek. Na nákladech se bude spolupodílet sdružení a obec. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zakoupení informačního kiosku a orientačního měřiče rychlosti. 6) Dle požadavku Pardubického kraje dochází k úpravě obecně závazné vyhlášky o odpadech v článku č. 4. Změna je přílohou zápisu. Nabývá účinnosti ) O odkup pozemků požádali: Petr Vašátko, čp. 400 a Pavel Vaníček čp. 67. Obecní zastupitelstvo rozhodne po prohlídce pozemků. U Vašátkových se obecní zastupitelstvo sejde v hodin, u Vaníčkových v hodin. 8) Blanka Mrázková mluvila o provozu hřiště pro děti. Především by se měli účastnit rodiče dětí, které tam chodí. Bude se jednat s tělovýchovou. Bylo by dobré zapojit hokejisty, fotbalisty. Zapojí se také zastupitelé. 9) Město Jablonné nad Orlicí požádalo o příspěvek na provoz základní školy na žáky, kteří dojíždí z Bystřece. Z naší obce to je 6 žáků. Obec zaplatí 3 500,- Kč na neinvestiční náklady na žáka. 10) Obecní zastupitelstvo obdrželo dopis od pana starosty z Rudoltic se žádostí o podporu výstavby Aqaparku v Rudolticích. Záměr Rudoltic byl odsouhlasen. Finanční prostředky shánějí ze zdrojů EU. 11) Různé - p. Kyralová čp. 18 Bude se dělat něco s obecním lesem pod Tejklovými? Odpověděl p. starosta bude nutná domluva s hajným. OZ pověřila návštěvou místa samého stavební komisi. - p. Kyralová čp. 18 od podzimu je rozbitá cestička od autobusové zastávky k čp. 19. Pan starosta: cestička bude opravena hned v jarních měsících. - p. Matějka čp. 321 Počítá se s opravou střechy na hasičárně? Posouzením byla pověřena stavební komise. - p. Kyralová čp. 18 dolní hřiště je velmi zanedbané. Na situaci bude upozorněna TJ. - Stále není postavena věž - zesilovač T-mobilu. Pan starosta Josef Černohorský upomene. - p. Berka Milan čp. 76 poukázal na špatný stav chodníku nad školou (již několik let). - p. Marie Pavlíčková čp. 91 připomněla blikající světlo veřejného osvětlení v sídlišti poblíž penziónů. Usnesení bylo odsouhlaseno. Kulturní komise obecního úřadu Vás srdečně zve na divadelní představení Noc na Karlštejně, které se uskuteční od 16 hodin na sále v hostinci U Špičáků. Představí se nám divadelní ochotnický soubor z Orlice. 3

4 ROZPOČET OBCE BYSTŘEC NA ROK 2008 Příjmy Výdaje Daň z příjmu ze závislé činnosti ,- Daň z příjmu fyzických osob ,- Daň z příjmu právnických osob ,- Daň z přidané hodnoty ,- Daň z nemovitostí ,- Daň za odnětí půdy 5 000,- Správní poplatky ,- Poplatek ze psů ,- Poplatek ze vstupného ,- Z kamenolomů ,- Splátky půjček ,- Půjčky občanům ,- Kanalizace a voda 6 200, ,- Základní škola a mateřská škola ,- Příspěvky ZŠ Jablonné a Horní Čermná ,- Knihovna 3 000, ,- Kultura 3 500, ,- Hřiště, tělovýchova , ,- Bytové hospodářství , ,- Veřejné osvětlení ,- Pohřebnictví ,- Odpady , ,- Skladiště ,- Zeleň ,- Komunikace (z toho ,-Kč investováno v roce 2007) ,- Místní zastupitelské orgány ,- Plynofikace 2 000,- Rozhlas ,- Sociální ,- Hasiči ,- Budova čp ,- Prostranství u čp ,- Výkupy stavebních pozemků ,- Místní správa , ,- Územní plán ,- Úroky a poplatky z účtu , ,- Příspěvky sdružením ,- Příspěvek na cyklostezku ,- Pojištění budov ,- Dotace ,- Úroky z úvěru ,- Splátky z úvěru ,- Zapojení zůstatku fin. pr. z roku ,- Celkem , ,- Josef Černohorský, starosta Svoz odpadu dùm od domu Od bude v naší obci probíhat svoz odpadu dům od domu. Co to pro nás znamená? Nebudeme muset vytříděný odpad nikam odvážet, ale pouze připravit na místa, kde umísťujeme svoji popelnici. Na každý balík nebo pytel nalepíme samolepku s čárovým kódem (v nejbližší době je každá domácnost obdrží). Ještě jednou připomínám, že třídíme zvlášť: 1) kartonový papír (hladká a vlnitá lepenka) 2) ostatní papír (noviny, časopisy, balící papír) 3) PET lahve 4) TETRAPACK (obaly od nápojů) 5) ostatní plast (kelímky od jogurtů a tuků, obaly, pytlíky, tašky) Svoz bude probíhat v termínech uvedených v odpadovém kalendáři, kde najdete i další informace. Ten, kdo bude zodpovědně třídit odpad, nejen chrání životní prostředí, ale může i ušetřit svoje peníze. Blanka Mrázková, zástupce starosty Zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče Dnem nabyl účinnost zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou právní úpravou se od umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány. Do cestovního dokladu, v němž je uvedena položka Děti, se zapíše jméno, příjmení, datum narození a pohlaví dítěte. Do cestovního dokladu, v němž není uvedena položka Děti, se zápis provede na štítek, který se vlepí do cestovního dokladu. Ministerstvo vnitra, odbor správních činností ivotní minimum platné v roce 2008 Stále platí zákon 110/2006 Sb ,- Kč pro jednotlivce 2 880,- Kč pro první dospělou osobu v domácnosti 2 600,- Kč pro druhou dospělou osobu v domácnosti 1 600,- Kč pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 960,- Kč pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let 2 250,- Kč pro nezaoptařené dítě ve věku 15 až 26 let Začátkem ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V Bystříčku obešla domácnosti s tříkrálovou koledou p. Kyralová. Ve středu obce byly umístěny tři pokladničky: na obecním úřadu, v Konzumu a v kantýně Zemědělské a.s. Celkem se vybralo 7 300,- Kč. Děkujeme všem, kdo jste přispěli. 4

5 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY Maškarní karneval na základní škole Čtvrtek byl pro všechny děti výjimečným tento den se rozdávalo pololetní vysvědčení. Většina dětí se na tento den těší, ale zároveň mohou mít i určité obavy, jaké známky dostanou. Proto jsme přemýšleli, jak jim tento den co nejvíce zpříjemnit, aby i ty děti, které nedostaly samé jedničky, nebyly smutné. Rozhodli jsme se pro karneval. Všichni, kdo ten den přišli do školy, museli být převlečeni za masky. První hodinu čtvrtá a druhá třída vyzdobily tělocvičnu, kam se na druhou a třetí hodinu přesunulo dění karnevalu. Učitelé s pomocí páťáků vymysleli program: Nejprve se museli jednotlivé masky seznámit. To proběhlo pomocí hudby a tance. Vzápětí dostaly děti první úkol vybrat mezi sebou nejhezčí masku. Po sečtení všech hlasů byli zvoleni tito žáci: 1. místo Jonáš Mikmek (1. třída) 2. místo Libor Mareš (2. třída) 3. místo Nela Křivohlávková (1. třída) Vysvìdèení Dne 31. ledna bylo ve škole slavnostně rozdáno vysvědčení za 1. pololetí školního roku. Prvňáčci vysvědčení obdrželi úplně poprvé, tak byli plni radostného očekávání. Však také všichni dostali samé jedničky. Samé jedničky v ostatních ročnících měli tito žáci: 2. ročník: D. Berková, G. Krátká, D. Matějková, D. Tomeš, E. Vaníčková 3. ročník: A. Nastoupilová, L. Ryšavá, Š. Tejklová, K. Turková, 4. ročník: J. Hrdina, Vašíčková K. 5. ročník: B. Janecká Všem žákům školy gratulujeme a přejeme mnoho dalších školních úspěchů. Zápis do 1. tøídy Z v roce Na byly pozvány děti z mateřské školy spolu s rodiči k zápisu pro školní rok 2008/09. Do 1. ročníku byli zapsáni: 1. Černohorský Petr čp Hrdina Matouš čp Hrdinová Jana čp Hubálek Adam čp Jandejsek Jakub čp Jedlička Matouš čp Jelínek Daniel čp Machačná Sabina čp Pouková Tereza čp Vorlická Kristýna čp. 54 Všem dětem přejeme úspěšnou školní docházku. Poté byly děti z celé školy rozděleny do skupin (v každé skupině byli zástupci ze všech tříd) a v nich měly plnit vědomostní i sportovní úkoly. Za každé vítězství dostala skupina odměnu v podobě bonbonů a body za první, druhé a třetí místo. Nakonec se všechny body sečetly a bylo vyhlášeno pořadí všech skupin. Nikdo neodešel s prázdnou, takže ani prohra tolik nemrzela. Po tomhle dopoledni plném her dostaly děti vysvědčení a pospíchaly domů. Petra Křivohlávková Velikonoční dílny ve škole Jelikož se blíží svátky jara, pozvali jsme do školy zájemce o velikonoční výzdobu. Dne v hodin jsme se ve škole sešli v hojném počtu. Nechyběla žádná generace. Počínaje od těch nejmenších až po ty dříve narozené jsme s dobrou náladou vyráběli z březového proutí veli- 5

6 konoční dekorace na stůl i na dveře. Akce se všem líbila, odnesli jsme si domů krásné výrobky. Děkuji všem, kdo si našel čas v předvelikonočním shonu a podílel se na příjemné atmosféře středečního podvečera. Všem občanům Bystřece bychom chtěli tímto popřát šťastné a klidné prožití velikonočních svátků. Eva Maňková, ředitelka Mockrát děkujeme Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům Pecháčkovým a manželům Mrázkovým za sponzorský dar, který byl dán k využití dětem. Poděkování patří také p. Ivetě Macháčkové za její obětavou pomoc při zabezpečení doškolení učitelů- zdravotníků a také Honebnímu společenstvu Bystřec za peněžní dar, který použijeme na výtvarné potřeby do školní družiny. Festival koled V neděli jsme my, sbor Čermáček, a další tři sbory vystupovaly na Festivalu koled v Bystřeci. Zorganizoval ho bystřecký pan farář spolu s Rytmickou skupinou též z Bystřece. Byl nádherný zimní den, a proto se naši čermenští spolužáci mohli radovat už v avii, která je sem vezla. Když jsme se všichni sešli, zopakovali jsme si s nedočkavostí písně. Rychle se blížil začátek festivalu a lidé postupně zaplňovali všechny lavice. Vystoupení se rozjelo. My jsme začali. Na nás navázal polský sbor, skládající se překvapivě z pěti děvčat. Mezi jednotlivými sbory zpívala Rytmická skupina z Bystřece. Poté nás překvapil svým zpěvem a velikou škálou nástrojů sbor z Ústí nad Orlicí. Všechny sbory byly oceněny soškou Bystřeckého kanárka, diplomem a čokoládou. Také jsme byli pozváni na vynikající občerstvení do hostince U Špičáků, kde jsme si sdělili své dojmy ze zpívání. Myslím, že to bylo krásné odpoledne s koledami. Mrzí mě, že se už příští rok nezúčastním jako vystupující, ale zajisté si přijdu poslechnout známé i neznámé koledy ve více jazycích. Jana Tejklová, žákyně 9. roč. NA JAøE František Hrubín Na jaře, když kvete sad, na světě je každý rád, včelky, housátka, děti, kuřátka, motýli a ptáci, i ti poškoláci, ti se teprv budou hnát na sluníčko ven, na světě je každý rád, když je krásný den. Snad všechny děti ze školní družiny se těší na jaro. Pozorujeme ho v přírodě rozkvetlé kočičky, bledulky, létající včelky, zpěv ptáků nebo pozorování kačenek na koupališti. Děti jaro malují, dělají si různé výrobky z papíru (velikonoční motiv), výzdobu do oken. A co je hlavní děti se moc těší na hřiště. Díky počasí si letos na hřišti hrály už v únoru. Teď se těší na prázdniny a Velikonoce. Všem obyvatelům přejí děti ze školní družiny veselé Velikonoce s pěkným počasím. Velikonoce Naše bílá slepička snesla čtyři vajíčka, jedno se jí rozbilo, už jich tolik nebylo. P.S. Děkuji všem p. učitelkám ze ZŠ, které mne zastupovaly při mé delší nepřítomnosti. Vychovatelka školní družiny Jaroslava Pöselová ZPRÁVA ČČK Vyhlašuji jarní sbírku ošacení, která proběhne ve čtvrtek 15. května 2008 od hodin. Prádlo, deky, ložní prádlo, hračky musí být zachovalé, čisté, nepoškozené, zabalené v pevných igelitových pytlích nebo v krabicích od banánů. Místo sběru: Iveta Macháčková, Bystřec 234 (horní konec obce). Případné další informace podám na tel.: nebo Děkuji předem za spolupráci i jménem všech lidí, kterým se díky vašemu pochopení dostane tolik potřebné pomoci. Iveta Macháčková 6

7 MATEŘSKÁ ŠKOLA Přihlášky do MŠ na školní rok si můžete vyzvednout nejdéle do 20. dubna v mateřské škole. Kapacita mateřské školy je 45 dětí. Vzhledem k tomu, že na školní rok je pouze 10 míst volných, budou přednostně přijímány: - předškolní děti a děti s odkladem školní docházky - děti pracujících samoživitelů - děti, jejichž maminky pracují Proč ta naše slepička snáší bílá vajíčka, proč nepapá barvičky, snášela by krasličky. Touto básničkou začal i náš velikonoční týden. Děti si začaly do školky nosit vyfouklá vajíčka a my přemýšleli, jak je nazdobit. A abychom na to nebyli sami, naplánovali jsme na 13. března společné odpoledne rodičů s dětmi. A protože se nás sešlo hodně, rozdělili jsme se do obou tříd. Děti si lepidlem namalovaly na vajíčko nějaký obrázek (kytičku, puntíky, proužky) nebo i jen tak natřely a posypaly barevným pískem, mákem, krupicí. Zatím co vajíčka zasychala, mohly si maminky prohlédnout výzdobu třídy a získávat tak inspiraci pro vlastní tvoření. Nakonec se vajíčko navléklo na vrbový proutek a konce proutku se svázaly barevnou mašličkou a paráda byla hotová. Jednoduché a moc pěkné. Velikonoční zajíček má plnou ošatku vajíček. Na velikonoční pondělí, vajíčka všem dětem rozdělí. Jana Vašíčková, učitelka Vážení spoluobčané Chtěl bych zde poukázat na několik nešvarů, které se v naší vesnici podle mne začínají v četné míře rozmáhat. Je hezké, že si většina obyvatel naší vesnice upravuje a udržuje své zahrádky, pozemky a domky. Ale má to jeden háček a ten je, že každý chce mít jen sám své okolí hezké a po ostatním mu nic není. Jak si jinak vysvětlit, že se osekaná tráva a odpad ze zahrady zaveze jednoduše do přírody na cizí pozemky viz. na podzim konec Dražní cesty v Tichcích, ale jsou i jiná místa. Ten kdo to tam zavezl ví, o co konkrétně se jedná. Jak by se asi tvářil ten dotyčný, kdyby se příroda náhle rozhodla bránit a vše mu vrátila na jeho udržovanou zahradu. To by bylo pozdvižení! Ale jak je všeobecně známo, příroda se bránit nemůže, a proto není problém pro některé spoluobčany vyhodit vše nepotřebné do přírody, však on to někdo uklidí, hlavně že já mám uklizeno. Ohledně věčného osekávání trávníků bych měl také jednu připomínku. Bylo by dobré stanovit určité dny a hodiny (některé obce už to mají zavedené), kdy je možné používat motorové kosy a sekačky. Někdy to vypadá, že jeden čeká až doseče druhý, aby mohl začít sekat on a předvést se se svou mašinkou. Měl by si každý uvědomit, že tento nepříjemný zvuk může rušit ostatní občany. Chápu, že pokud je hezké počasí a zemědělci potřebují zajistit krmení pro svá zvířata, to se nedá odložit a musí se dělat někdy i v neděli. Dále bych chtěl uvést ještě jednu událost, která se mi přihodila. Na podzim jsem zakoupil dva ovocné stromky. Zasadili jsme je na vybrané slunné místo a obalili proti ohryzu. Jaké to ale bylo pro nás nemilé překvapení, když někdo během čtrnácti dní tyto stromky i s obalem ukradl! Neváhali jsme a zasadili jsme do stejného místa nové, tentokrát ale jenom podobné haluzky, které jsme také obalili, aby vypadaly jako pravé. Ale i ty někdo s odstupem času přemístil patrně na jinou zahradu. Chtěl bych touto cestou sdělit zloději, že se jednalo o stromky Idaret a Rubín. Přál bych si, aby naše stromky brzy a hodně rodily krásná a chutná jablíčka. Ale zároveň, aby ten kdo stromky přesadil z naší zahrady z nich neměl žádný užitek, aby mu je vždy příroda před sklizní poškodila, aby poznal jaké to je, když někdo někomu udělá škodu. Na závěr bych měl jedno přání, abychom v letošním roce byli k sobě více ohleduplní a tolerantní. František Štěpánek 7

8 Školní jídelna Od 1. dubna 2008 se zvyšuje cena oběda pro veřejnost na 49,- Kč. Doposud byla při kalkulaci oběda stanovena velmi nízká mzdová režie. Nyní potraviny 21,- Kč mzdová režie 17,- Kč věcná režie 11,- Kč celkem 49,- Kč Z důvodu snížení počtu žáků od roku 2003 a chybného nastavení úvazků za obědy pro veřejnost došlo od 1. ledna 2008 k úpravám, tím i mezd. Na základě těchto změn odchází na vlastní žádost kuchařka paní Vlasta Janecká a na její místo nastupuje od 1. dubna 2008 paní Eva Hegerová. Gabriela Vašíčková, vedoucí školní jídelny Pomlázkový vajeèný salát 5 vajec uvařených natvrdo 3 brambory uvařené ve slupce 2 sterilované okurky 1 cibulka 1 lžíce plnotučné hořčice 200 g majonézy nebo jogurtu 1 lžíce sekané pažitky, sůl Vejce nasekáme na větší kousky, oloupané brambory pokrájíme na malé kostičky, okurku a cibuli rovněž nadrobno. Vše promícháme a směs lehce osolíme. Majonézu smícháme s hořčicí a vmícháme do salátu. Salát ozdobíme pažitkou a necháme vychladnout. Podáváme na talířku s rohlíkem nebo vekou, zdobíme dílkem rajčete, proužkem papriky nebo kornoutkem šunky. V pohodě a zdraví strávené Velikonoce Vám přeje kolektiv ŠJ. Ples Unie rodičů při Základní škole Horní Čermná Letošní ples Unie rodičů při ZŠ Horní Čermná hlavně mezi mládeží trochu rozvířil vody díky zamýšlenému omezení vstupu mladistvých do 18 let - pouze v doprovodu vlastních rodičů. Protože loni někteří (i žáci naší školy) nezvládli konzumaci alkoholu, požádala jsem školskou radu při naší škole o názor, jak tuto záležitost řešit. Ve školské radě jsou a jednali zástupci školy, obce i rodičů (mezi nimi je i předseda Unie rodičů). Jedná se tedy o orgán, kde jsou zastoupeny různé zájmy a názory. Dohodli se na doporučení, aby přístup na společenský ples měli mladiství do 18 let pouze v doprovodu vlastních rodičů. Toto stanovisko bylo oznámeno na přípravné schůzce plesu Unie rodičů. Nezazněly zde námitky. Nakonec výbor Unie rodičů tuto podmínku zrušil. Předtačení na plese Unie rodičů se připravuje již řadu let. Vystřídalo se zde již hodně žáků 9. ročníku, pozvali své rodiče, chodí se na ně dívat bývalí žáci. Zpočátku připravovali předtančení učitelé, postupně se do něho začali stále více zapojovat sami žáci, což je skvělé! Zapojují se i do výzdoby, pomáhají s tombolou apod. Musím pochválit i letošní 9. třídu, že přistupovali ke všemu zodpovědně. I přes různost názorů se nakonec dokázali dohodnout. I tato zkušenost je pro ně obrovskou školou. Určitě i díky deváťákům, jejich píli, mládí, nadšení se ples povedl a proběhl bez problémů. Osobně bych ráda, kdyby se tradice plesů s předtančením udržela. Myslím, že je to i v rámci republiky rarita, na kterou bychom měli být pyšní. To, že se objeví občas i vážnější problémy, patří k životu. Pokud budeme schopni o nich mluvit a ochotni je řešit a domluvit se, pak to je, řečeno jazykem mladých, v pohodě. Chtěla bych poděkovat touto cestou všem pořadatelům, všem, kteří se na přípravě a realizaci plesu podíleli. Také kuchařkám ve školní jídelně v Bystřeci, štědrým sponzorům a samozřejmě hlavní organizátorce paní Ivetě Macháčkové. Výtěžek z plesu se vrací našim dětem různými formami. Všichni víme, že peněz je všude málo, proto jsme vděční za každou korunu. Poznámka: Naše společnost je vůči konzumaci alkoholu nejen mladistvými, ale i dětmi příliš tolerantní. Přitom závislost na alkoholu, na kouření se u dětí vybuduje ve velice krátké době. Bohužel, v našem státě se orgány, které by měly na dodržování zákona dohlížet, příliš tímto netrápí. Myslím ale, že rozumní rodiče by se tím trápit měli. Drahuše Rejentová Exkurze 9. tøidy do Prahy Ve středu 30. ledna 2008 vyrazila většina žáků 9. ročníku do Prahy s cílem navštívit představení v Národním divadle. Nejprve autobusem do Lanškrouna a pak vlakem jsme se dostali do Prahy. Jako první jsme měli rozchod na Václavském náměstí, kde si každý přišel na své! Navštívit Senát ČR se nepoštěstí každému. Proto jsme byli rádi, když jsme si mohli prohlédnout Valdštejnský palác. Dozvěděli jsme se nejen o historii budovy, o Albrechtovi z Valdštejna, ale také podrobnosti o senátu. Zkusili jsme si sedět v lavicích se jmenovkami senátorů a ministrů. Míša Kroulíková v reprezentačním sále zahrála na klavír. Přes Karlův most jsme se přemístili na prohlídku Národního divadla. Průvodce nám vyprávěl zajímavosti z historie divadla. Prošli jsme všechny prostory a podívali jsme se i do sklepení na základní kameny, které sem byly svezeny z Čech a Moravy. Poté jsme měli hodinu volno. Pak už jsme se chystali na představení baletu Giselle. Děj pojednával o prosté dívce Giselle, která se zamilovala do prince. Zklamal ji, jak jí lhal a ona z nešťastné lásky zemřela. Představení bylo krásné a také bylo zakončeno mohutným potleskem. Následoval ostrý pochod směrem na hlavní nádraží, aby nám neujel vlak domů. Tento den se opravdu vydařil včetně počasí a dobré nálady všech účastníků. Máme krásný zážitek! Michaela Kroulíková, Klára Uhrová, žákyně 9. ročníku 8

9 Setkání dětských uměleckých souborů v Horní Čermné V letošním roce se již 12. rokem uskuteční v Čermné přehlídka dětských uměleckých souborů. V prvních letech byly na programu pouze pěvecké sbory z okolí. Ukázalo se, že pro posluchače je zajímavější program sestavený z různých žánrů. A tak jsme během několika let mohli zhlédnout různá taneční, pěvecká, ale i orchestrální vystoupení. Tak tomu bude i letos. V neděli 27. dubna 2008 od 15 hodin se v sokolovně v Horní Čermné vystřídá spousta dětí, aby ukázaly, co dovedou. V programu vystoupí pěvecký sbor Čermáček, dále Jitřenka z Dolní Čermné, Komokrák a taneční oddělení ze ZUŠ J. Pravečka v Lanškrouně. Orchestry tentokrát bude reprezentovat Dětský symfonický orchestr ze ZUŠ Ústí nad Orlicí. Tento nabitý program připravujeme i s ohledem na to, že od do proběhne výměnný pobyt německých dětí z Edertalu u nás v Horní Čermné. Chceme se samozřejmě pochlubit, co české děti dovedou. V roce 2007 navštívili žáci naší školy Edertal a pěvecký sbor Čermáček zde velice zabodoval svým vystoupením. Nenechte si ujít tuto mimořádnou událost! Drahuše Rejentová Dětský pěvecký sbor Čermáček si Vám dovoluje nabídnout své nové CD Hudba spojuje národy. Nahrávka vznikla v červnu 2007 po výměnném pobytu v německém Edertalu. CD je možno zakoupit na Obecním úřadu Bystřec nebo v ZŠ Horní Čermná. Cena je 100,- Kč za kus. Přejem Vám příjemné chvíle při poslechu. Za ZŠ Horní Čermná J. Šilarová Bráška je hrdina Celý týden bylo sychravé počasí. Ve čtvrtek byla dokonce tak silná bouřka, že museli v celé vesnici vypnout elektriku. Celá naše rodina se proto sešla v jídelně u svíčky. Mamka nám začala vyprávět zajímavý příběh z dětství: Já a moji sourozenci jsme jako malí chodili za rodiči do práce. Oba pracovali v kravíně. Taťka měl na starost býky a mamka krávy. Já jsem se všech přežvýkavců bála. Byli tak velcí! Uvnitř v kravíně se muselo procházet těsně kolem nich. Jednou mi dokonce i olízli ruku. Přesto jsme tam s Pavlem, Renatou a Vláďou zažili spoustu zábavy. Jednou si Vláďa s Pavlem hráli před velikou kupou sena. My holky jsme přišly do kravína později. Hned jsme zahlédly kluky. Vláďa si nás všiml a vydal se nám naproti. Pětiletého Pavla ale nechal na kupě samotného. Začali jsme si vyprávět nové zážitky ze školy. Najednou ve Vláďovi zatrnulo a znenadání se rozběhl zpátky k senu. Nejdříve jsme nechápavě koukali za vzdalujícím se bráchou. Jakmile taťka zavolal: Pavle, utíkej! pochopili jsme, o co jde. Vláďa běžel Pavla vysvobodit od zuřícího býka. Pohled na to byl hrozný! Rozzuřený býk se valil rovnou na malého brášku, taťka za býkem. Vláďa však mezi býka a Pavla skočil s vidlemi před sebou! Renata zareagovala: Vláďo, vezmi Pavla! Utečte! Vidlemi ho nezastavíš! Ten bejk vám něco udělá! Starší brácha teprve teď pochopil, v jakém je nebezpečí. Bylo už pozdě na to, aby utekli. Očekávali jsme nejhorší. Vláďa stále stál s vidlemi před sebou a Pavlem za sebou. Býk se blížil, stále zrychloval!... Nečekaně se těsně před vidlemi zastavil... Ale co teď? Co se bude dít dál? Byli kousek od sebe Vláďa s vidlemi a býk. Oba nevěděli, jak se zachovat. Stále stáli naproti sobě. Byla to chvíle, ale trvala celou věčnost. Naštěstí doběhl taťka. Ještě udýchaný chytil býka za nozdry. Je to velice bolestivé místo, a proto se z rozzuřeného býka stalo klidné zvířátko. Všem se ohromně ulevilo. A hlavně jsme byli rádi, že se našemu Pavlíkovi nic nestalo. A Vláďa se stal hrdinou dne! I my doma jsme si oddechli. Vždyť tito dva strejdové jsou úplně nejlepší. Bylo by smutné je nemít. Příběh s dobrým koncem byl stejně napínavý jako dnešní večer bez elektriky. Simona Szilvásová, žákyně 9. ročníku Pracovitì Czech POINT na Mìstském úøadì v Jablonném nad Orlicí Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je dle informací a vize Ministerstva vnitra asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk bude moci získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoli podání ke státu. Cílem projektu Czech POINT pro budoucnost je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat žádost pro zahájení řízení správních orgánů. Půjde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. V současné době si občan může z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Od 1. ledna 2008 jsou pracoviště Czech POINT v provozu také na Městském úřadě v Jablonném nad Orlicí a jejich umístění je rozděleno následovně: Výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku se vydávají na odboru HS, dveře č. 14. Výpis lze vydat žadateli na základě znalosti IČ organizace za poplatek 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další stranu výstupu. Výstupy z katastru nemovitostí se vydávají na odboru výstavby a ŽP, dveře č. 13. Výpis lze vydat žadateli na základě znalosti katastrálního území a listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí (znalost parcelního čísla a čísla popisného stavby) za poplatek 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další stranu výstupu. Výpisy z rejstříku trestů se vydávají na odboru HS, dveře č. 1 (matrika) a č. 14, na základě ověření totožnosti žadatele za poplatek 50 Kč za výpis. Výpis lze vydat pouze osobě, které se výpis týká. Ing. Jana Prudilová, vedoucí hospodářsko-správního odboru 9

10 MYSLIVCI OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Po zimě jsme zaznamenali masivní úhyn srnčí zvěře z důsledku vyčerpání. Ovšem už v roce 2007 jsme s uspokojením konstatovali, že stavy zvěře srnčí a zaječí (ale i černé) se opět začínají zvedat. V roce jsme omezili odstřel, který se už vrací do normálu. V loňském roce jsme ulovili nebo bylo na silnicích sraženo 8 ks srnců a 8 ks holé zvěře (4 ks srn a 4 ks srnčat), dále bylo sloveno 8 ks černé zvěře a 1 zajíc, který byl věnován do tomboly. Zvěřina ze srnčího a z divočáků byla z větší části použita na náš tradiční táborák a na pohoštění při honech a výroční členské schůzi. Mezi členy bylo rozděleno 83,5 kg zvěřiny to je 2,8 kg na každého člena. V loňském roce jsme vybudovali několik nových posedů, likvidovala se nefunkční myslivecká zařízení, stěhovala se jedna umělá nora. Příprava našeho táboráku zabere několik dní a stojí mnoho úsilí většiny našich členů a tak se nemůžeme divit, že máme odpracováno v průměru 45 brigádnických hodin na člena MS. To je dohromady 1350 hodin za rok. Do těchto hodin samozřejmě nepočítáme pravidelné zimní přikrmování a odstřel tzv. škodné. V našem sdružení máme několik členů, kteří lovu lišek a kun v zimním období věnují opravdu hodně času. Většinou je to noční čekání v mrazu, kdy výsledek lovu je značně nejistý.. Každý rok vyhlašujeme nejlepší lovce škodné zvěře a v tom loňském se na: 1. místě umístil pan Pouk Josef ml., který ulovil pět lišek a sedm kun. 2. místo obsadil pan Kubín Tomáš s úlovkem dvou kun, jednoho jezevce a dvou strak. 3. místo pak zbylo na pana Kubína Jana s úlovkem jedné lišky, jedné kuny a tří vran. Celkem se u nás ulovilo 13 lišek, 20 kun, 5 strak, 4 vrány a jeden jezevec. Tímto úlovkem jsme přispěli k lepším životním podmínkám drobné zvěře a věříme, že se stavy zajíců a koroptví, které se u nás začaly vyskytovat, budou opět zvyšovat. Mezi naše činnosti neodmyslitelně patří myslivecká kynologie. Protože zákon o myslivosti nedovoluje provozování myslivosti bez lovecky upotřebitelných psů. Výcvik loveckého psa a příprava na zkoušky s ním, zabere hodně času a úsilí, což mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. Ale říká se, že myslivec bez psa je jen polovičním myslivcem. V loňském roce se pan Marcel Krejsa zúčastnil podzimních zkoušek se svojí fenou německého dlouhosrstého ohaře Largou, která zkoušky úspěšně složila v I. ceně. Dále pak úspěšně složil norovací zkoušky i hladkosrstý jezevčík Rek pana Josefa Pouka ml. Vzhledem k tomu, že jsme si schválili bohatý plán činností na letošní rok, dá se předpokládat, že se po celý rok rozhodně nebudeme nudit. Jednatel MS Bystřec Milan POUK KULTURNÍ PROGRAM JABLONNÉ NAD ORLICÍ Výstava Nejen dřevo.. Josefa Faltuse v Informačním centru čp. 30 potrvá do Divadlo Agentura Harlekýn Praha Víš přece, že neslyším, když teče voda Robert Anderson Tři směšné příběhy, zároveň i velice lidské, mohou potkat i nás. Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem Herbert. V pátek 4. dubna 2008 v 19 hodin v sále kina. Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru. Pátek 16. května, v 19 hodin v sále kina. Prachy? Prachy! Ray Cooney V podání ochotnického spolku J. K. Tyla Králíky Vidina bohatství nastartuje rozpory. Napětí se stupňuje a s ním graduje i humor. Sobota Mistrovství ČR v přespolním běhu V 10 hodin v areálu Malák pořádá atletický oddíl TJ Koncert Pátek Jarní koncert PDPS s hostem z Kladska V 19 hodin v sále kina. Neděle ročník memoriálu Q. Štěpának V 10 hodin závody v přespolním běhu v areálu Malák, pořádá atletický oddíl TJ Výstava Neděle Od reálu po abstrakci ing. Josef Krsek Vernisáž v 18 hodin v Kulturním a informačním centru čp. 30 Výstava potrvá do Úterý v 19 hodin v sále kina Koncert moderní hudby ZUŠ a host, pořádá ZUŠ. Pátek neděle Jablonský medvídek XIV. ročník folkového festivalu Pátek Varhanní koncert Podorlický dětský pěvecký sbor Jablonné nad Orlicí Carlo Tunesi (Itálie) varhany Ve 20 hodin v kostele sv. Bartoloměje Pátek v 19 hodin v sále kina Galakoncert Jabloňka a PDPS 10

11 Zdraví skryté v jogurtu V poslední době se o jogurtech mluví téměř jako o zázračném léku, jejich pozitivní účinky jsou ale známé stovky let. Jak vlastně probiotika působí v těle? V našem těle žije obrovské množství bakterií, životu prospěšných i škodlivých. Například v trávícím traktu se jich nachází tolik, že váží dohromady zhruba jeden kilogram. Za normálních okolností jsou v rovnováze. Jakmile se rovnováha poruší a škodlivé bakterie se přemnoží, je tu zdravotní problém. Naopak převaha těch užitečných vytváří ochrannou bariéru proti škodlivým mikroorganismům. Když jich tedy nemáme dost, je dobré je tělu nějak dodat. Stačí si například dát jogurt. Živé bakterie, které pomáhají nastolit mikrobiální rovnováhu v zažívacím traktu, se nazývají probiotika. Probiotika skutečně zlepšují imunitu a svým pacientům je lékaři doporučují. Probiotika nám pomáhají poprat se s infekcemi, ale i alergiemi. Chrání před bakterií Helicobacter pylori, která způsobuje žaludeční vředy a záněty střev. Působí jako prevence rakoviny střev. Lékaři doporučují zvýšit jejich přísun při poruchách trávení, zácpě, průjmu a nadýmání, některých chronických onemocnění střeva a trávících potížích spojených s užíváním antibiotik, chemoterapeutik, antirevmatik a dalších léků. Probiotika pomáhají i při poševních kvasinkových infekcích či zánětech močových cest. Zkoumá se jejich vliv při onemocnění horních cest dýchacích, zánětlivých respiračních onemocnění a ischemické chorobě srdeční. Je mnoho druhů probiotik, ale nejznámější jsou laktobacily a bifidobakterie, tedy bakterie mléčného kvašení. Jejich nejběžnějším zdrojem jsou zakysané mléčné výrobky. Abyste doplnili chybějící probiotika, doporučuje se sníst denně sto gramů. Nejenže to prospěje vaší střevní mikroflóře, ale také dodáte tělu tolik potřebný vápník. Potřebnou denní dávku probiotik obstará jeden kelímek jogurtu nebo malá lahvička zakysaného nápoje. Běžný tvaroh ani sýry bohužel živou kulturu neobsahují. Existují však tvarohové výrobky, do nichž se živé bakterie přidávají, vyplatí se proto pozorně číst údaje na obalu. Na každém produktu by mělo být uvedeno, jaké bakterie a v jakém množství obsahuje. Test, který provedl deník Mladá fronta Dnes, prokázal, že zakysané mléčné výrobky na našem trhu obsahují dostatečné množství živých bakterií i na konci doby trvanlivosti. Zakysané mléčné výrobky jsou vhodné pro všechny, kdo mají potíže s trávením mléčného cukru laktózy, ale nehodí se pro ty, kdo trpí alergií na kravské mléko. Řešením jsou probiotika ve formě tablet, sirupů či prášků, která lze koupit v lékárně nebo prodejnách s potravinovými doplňky. Tyto přípravky obsahují bakterie ve formě spór, které neporušeně projdou žaludkem do střeva a tam vyklíčí. Takto vzniklé bakterie nekolonizují střevo trvale, ale jen na omezenou dobu. Iveta Macháčková (z časopisu DĚTI A MY ) KINO JABLONNÉ N./ORL v 19,30 hodin Já, legenda USA v 19,30 hodin Lovci pokladů: Kniha tajemství USA v hodin Asterix a olympijské hry Fr., Šp., Něm., v 19,30 hodin Občan Havel ČR ve 20 hodin A bude hůř ČR v 18 hodin Nejkrásnější hádanka pohádka Zdeňka Trošky ČR v hodin Rambo: Do pekla a zpět USA v hodin Ďábelský holič z Fleet Street USA/VB v hodin Kronika rodu Spiderwicků USA v hodin př.n.l. USA/Nový Zeland v hodin O rodičích a dětech ČR v hodin Let s Dance 2 USA v hodin Venkovský učitel ČR v hodin Bobule ČR v hodin Karamazovi ČR v hodin Taková normální rodinka ČR v hodin Smutek paní Šnajderové - ČR ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 11 HODIN) MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.: MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, tel.: MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM), tel.: MUDr. Vojtová Eliška, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, tel.: MUDr. Beranová Renata, Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149, tel.: MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, tel.: MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, budova žel. stanice ul. Tyršova, tel.: MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel.: MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel.: MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, tel.: MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, tel.: MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, tel.: MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.:

12 Sbor dobrovolných hasičů FLORIÁN, patron všech hasičů, slaví 4. května svůj svátek Patrony hasičů byla řada světců, jako například sv. Barbora, sv. Agáta(Háta), sv. Jan Burian, sv. Donát, Panna Marie Hromnická a další, kteří se stali patrony kominíků, kovářů a dalších profesí pracujících s ohněm. V polovině 19.století přijali čeští hasiči za svého patrona sv. Floriána mnohé legendy o Floriánově životě mají historicky reálné jádro a jsou spojeny se šířením křesťanství Florián (Floriánus) byl římským důstojníkem a administrátorem císařského místodržícího Aguilinuse v Lauriacum, dnešním Lorchu u Ennsu v Horním Rakousku. Kdy císař Dioklecián ( ) vydal v letech 303 a 304 čtyři drakonické protikřesťanské editky, začali správci provincií pátrat po vyznavačích víry a násilím je nutili k návratu ke staré víře. Florián odmítl nařízení propustit z císařských služeb všechny podřízené křesťany. Volil raději cestu do ústraní a žil pak v Cetiu, dnešním St. Polten. Když se doslechl, že jeho souvěrci jsou zatýkáni a žalářováni rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je povzbudil. Od povzbuzování už nebylo daleko k plánovanému útěku. Plán však byl vyzrazen a Florián zatčen. Zemřel mučednickou smrtí. S mlýnskými kameny na krku byl svržen z mostu do Emže. Stalo se tak 4. května roku 304 a mlýnský kámen, s nímž byl Florián utopen, je do dnes uložen v kryptě klášterního kostela. Legenda říká: Mrtvé tělo se zachytlo na skalce, k níž zaletěl velký orel. Přesto, že je sám dravcem, mrtvolu sv. Floriána před ostatními dravci uchránil. Utonulého nalezla a na svém statku tajně pohřbila odvážná křesťanská vdova Valerie z Lince. Na místě tragédie dnes stojí město St. Florian. Už v 6. století vznikl klášter s kostelem. Zbytky zdiva pod klášterní bazilikou pocházejí z římské doby, ale první písemné zmínky o klášteře nacházíme z období kolem roku 800. Klášter je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Horních Rakous a v části klášterních budov najdeme hasičské muzeum. Floriánovy ostatky údajně od roku 1184 spočívají v Krakově. Traduje se, že při velkém požáru v roce 1528 zůstal kostel s ostatky svatého ohněm nedotčený. V Římě světce uctívali jako ochránce před represáliemi. Nápis na desce v kryptě kláštera říká, že Floriánovy ostatky byly nalezeny v 11. století a rozděleny.část z nich byla přenesena do Říma a část do Krakova a za císaře Karla IV byla z Polska malá část relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Relikvie má být uložena také v Olomoucké katedrále. Sv. Florián je patronem Horního Rakouska, Krakova, Boloně a Polska. Je mu zasvěcena řada kostelů. U nás je mu zasvěcen např. kostel v Kladně postavený v letech slavným Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem ve stylu vrcholného baroka, dále pak kostely v Kostelanech, Moravském Krumlově, Příbrami na Moravě, kaple v Tetčicích, ve Veleboři a jinde. Málo se ví, že v Žatci se dnešní náměstí 5. května až do začátku II. světové války jmenovalo Floriánské podle své hlavní dominanty, barokního sloupu sv. Floriána z let 1742 až Ostatně sochy sv. Floriána zdobí stovky českých náměstí a návsí. Sv. Florián bývá zobrazován jako voják římský od doby renesance v dřívějších dobách i v středověkém brnění, s kopím nebo korouhví v ruce a se džberem (putnou) z něhož vylévá vodu a hasí hořící dům (hrad). Toto zobrazení je naprosto typické. Jen ve zcela rané době byl někdy znázorňován jako stařec, např. na fresce z 12. století v klášteře Nonnberg v Salcburku. Asi od 13. století je Florián vidět už jen jako mladého muže. Někdy se také na výtvarných projevech jako atribut objevuje mlýnský kámen, který poukazuje na jeho mučedníctví a orel, který hlídal podle legendy Floriánovo mrtvé tělo. Tyto motivy jsou především vidět v klášteře sv. Floriána u Lince. V Podunají nechybí jeho soška takřka v žádném kostele. Najdeme ho často mezi sochami českého selského baroka ve vikýřích statků. Floriánků je mnoho i mezi řezbami a obrázky, světec lijící vodu zdobil české sklo a lidovou keramiku. Sv. Florián se objevuje na hasičských praporech a v další hasičské symbolice, např. na znacích sborů, v názvosloví soutěží a jako součást trvalé výzdoby shromažďovacích místností. Sv. Florián pronikl celým životem a prací českých hasičů. Sbor dobrovolných hasičů v Bystřeci připravuje na pátek 2. května 2008 menší oslavu u příležitosti svátku sv. Floriána. Podìkování SDH Bystřec děkuje všem, kteří nám zachovali přízeň a přispěli nám do tomboly na Hasičský a dětský ples. Okrsková soutěž Josef Matějka starosta SDH Bystřec V pátek 16. května odpoledne se uskuteční okrsková soutěž v požárním sportu v prostorách u koupaliště, za účasti hasičů Bystřec, Čenkovice, Koburk, Orličky a Výprachtice. Soutěžit budou muži a ženy, přijďte povzbudit místní družstva. 12

13 VELIKONOCE Zvyky Velikonoc trochu jinak Středa před Velikonocemi se nazývá Škaredá. Snažte se nemračit jinak vám zasmužilý obličej zůstane po všechny středy celý rok! Na Zelený čtvrtek by se mělo péct kynuté pečivo, tzv. jidáše. Jí se pomazané medem, tak člověk zůstane zdravý. S nikým bychom se neměli hádat a měli bychom jíst zelené potraviny, abychom zůstali zdraví. Na Velký pátek bylo zvykem vstát brzy a omýt se v potoce. Traduje se, že se otevírají hory a vydávají své poklady. Nesmí se hýbat zemí, třeba pracovat na zahrádce. Nesmí se prát. Chlapci chodili s řehtačkami, které nahrazovaly zvuk kostelních zvonů. Zvony podle pověsti odlétají do Říma pro požehnání papeže nejprve letí ty nejstarší, protože znají cestu, nakonec ty nejmenší. Vrací se prý na Bílou sobotu a proto je tento den v jejich zvonění slyšet: Byl jsem tam,! Byl jsem tam! Toto zvonění má prý kouzelnou moc. Na Bílou sobotu by se mělo uklízet a bílit. Pečou se mazance, velikonoční beránci, pletou se pomlázky a zdobí vajíčka. Natrhejte si do vázy pár svěžích větviček a ozdobte je veselými stužkami. Na Boží hod velikonoční se dříve světily velikonoční pokrmy. Kousek posvěceného jídla měla dostat každá návštěva. Hospodáři dávali kus posvěceného vejce, mazance a vína poli, zahradě a studni, aby si zajistili úrodu. Velikonoční pondělí to už přichází očekávaná pomlázka. Někde je zvykem, že odpoledne chodí s pomlázkou děvčata, někdě se lidé polévají studenou vodou, nikde ale nechybí pohoštění. Nejvíc by měl být obdarován první koledník a jeho pomlázkou by měla být hospodyní vyšlehána všechna domácí zvířata, aby omládla. Vejce mělo v lidovém pojetí schopnost přivolávat jaro, úrodu a plodnost. Bylo vždy symbolem nezanikajícího života, symbolem znovuzrození. Jarní obřady se proto nikdy neobešly bez vajec. Jejich zázračnou moc znásobovalo barvení především na červeno. Velikonoční dílny Na blížící se svátky jara jsme už z části připraveni a to díky paní ředitelce, paním učitelkám a paní vychovatelce. Ve středu 12. března si nás pozvaly do zdejší školy, daly nápad, poradily, jak na to a pod rukama nás, maminek, našich dětí, šikovných babiček, ale i nápaditého tatínka, vznikaly jarně laděné dekorace, které jistě zútulní naše domovy a zpříjemní tak sváteční atmosféru. Módní návrháři na letošní jaro zvolili barvu šedou, doplněnou fialovými a vínovými tóny. My jsme se však nenechali unést módními trendy a vesele jsme tvořili z tradičních jarních barev: žluté, oranžové, červené, Milé paní učitelky, moc děkujeme za příjemně strávený čas ve škole, kdy jsme nejen tvořili podle svého vkusu, ale také jsme si při práci stihli příjemně popovídat a vypít čaj nebo kávu. Musím se přiznat, že vlastnoručně vyrobené dekorace se moc líbí, a tak sháním proutí, motám věnečky, zdobím a rozdávám radost dál Na společné odpoledne rodičů a dětí ze školky, které se konalo o den později, se vždy těšíme. Sejdeme se a vytvoříme s našimi školčátky vždy něco pěkného pro radost. Paní učitelky si pro nás letos připravily závěsnou dekoraci z proutků vrby. Děti mají rády, když se na výsledek nemusí moc dlouho čekat a tak radost z pěkného výrobku se brzy dostavila. Třešničkou na dortu jistě byla možnost nechat se s vlastnoručně vyrobenou dekorací vyfotografovat od paní učitelky. Též Vám, milé paní učitelky ze školky, patří poděkování za hezké odpoledne. účastnice velikonoční dílny Neboj se Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili... (Jan Pavel II.) Program ve svatém týdnu: Zelený čtvrtek 19:00 Bystřec Velký pátek 19:00 Bystřec Bílá sobota 19:00 Bystřec Zmrtvýchvstání Páně 9:30 Bystřec Moc Boží radosti a požehnané svátky přeje všem občanům bystřecký farář Ireneusz Szociński 13

14 Společenská kronika Vítáme Vás Patrik Roller čp. 1 Vyrůstej ve zdraví a pro radost všech. Manželství uzavřeli František Vaníček čp. 67 a Magdalena Szilvásová Přejeme hodně štěstí. Jubilanti 90 let Jan Sršeň čp let Emilie Štěpánková čp let Josef Mareš čp let Jiřina Jansová čp let František Tejkl čp let Antonie Kalousová čp let Anna Marešová čp let Věra Macháčková čp let Vlasta Urbanová čp let Božena Matějková čp let Věra Fajtová čp let Albína Vaníčková čp let Marie Prokopcová čp let Matilda Krejsová čp let Marta Luxová čp let Miloslava Kyllarová čp let Krista Vašíčková čp let Vlasta Moravcová čp let Jan Prokopec čp let Jan Uher čp let Miloslava Pauková čp let Anna Hrdinová čp let Jan Vašíček čp let Marie Barnetová čp let Bohuslav Maleček čp let Jan Šimek čp let Jaroslav Stránský čp let Marie Křivohlávková čp let František Falta čp let Marie Matějková čp let Milena Hrdinová čp let Jaroslav Vaníček čp. 62 Blahopřejeme Vzpomínáme Ve věku 91 let zemřela paní Marie Vaníčková čp. 277 V 66 letech zemřel pan Vlastislav Křivohlávek čp. 212 V nedožitých 89 letech zemřela paní Marie Sršňová čp. 84 Ve věku nedožitých 87 let zemřel pan Vlastislav Kyral čp. 263 Ve věku 52 let zemřel pan Ladislav Kyllar čp. 127 Montá satelitních kompletù. Ideální způsob sledování českých i zahraničních programů v digitální kvalitě. 100% pokrytí. David KYLLAR Tel.: Zahradnictví Helekal Jindřich Horní Čermná nabízí pro jarní výsadbu macešky, sadbu zeleninovou pro rychlení, venkovní sadbu květinovou, květiny na hroby voskovky a další. Telefon Děkujeme za vyjádřenou soustrast a květinové dary všem, kteří se přišli rozloučit s panem Vlastislavem Křivohlávkem. manželka a synové Obecní úřad Bystřec nabízí k pronájmu přízemní prostory v nové prodejně Konzumu vhodné ke zřízení obchodu např. cukrárna, květiny dárky, textil apod. Bližší informace rádi poskytneme na obecním úřadu. Blanka Mrázková, zástupce starosty Obecní úřad Bystřec nabízí k pronájmu malý kosmetický salón. Bližší informace získáte na Obecním úřadu Bystřec, tel.: Zimní svoz popelnic končí Další svoz následuje a pak vždy za dva týdny. Během měsíce dubna proběhne sběr starého železa a svoz velkoobjemového odpadu traktorovými vleky. Máte přání, ale Vaše finanční situace Vám nedovolí ho realizovat. Nejste si jistí ve finančních krocích. Finanční trh nabízí značné množství řešení, ale které je pro Vás nejvýhodnější? Nebojte se obrátit na odborníky. Nabízíme zkušenosti, energii, osobní nasazení a jistotu silné společnosti, která aspiruje na jednu z nejvyšších pozic na našem trhu. Rádi Vám pomůžeme realizovat i Vaše další plány: Jistota pro Vás i vaši rodinu Poradíme Vám, jak zabezpečit sebe i svou rodinu v případě nečekaných životních událostí. Vysněná dovolená či nové auto Společně s Vámi najdeme nejlepší možnost, jak vytvářet finanční rezervy pro naplnění vašich cílů a jak tyto prostředky efektivně zhodnocovat. Spokojené stáří Pomůžeme Vám zajistit si finanční prostředky pro udržení životního standardu v seniorském věku. Peníze pro děti Poradíme Vám, jak co nejvíce usnadnit Vašim dětem start do života (pokrytí nákladů na vzdělání, bydlení atd.) Stát se investorem Zprostředkujeme Vám investice na finančním trhu pomocí různých investičních nástrojů. Ochrana vybudovaných hodnot Rádi Vám doporučíme pro Vás nejvýhodnější pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, právní ochrany apod. Zaplatit méně na daních Ukážeme Vám možnosti, jak významně ušetřit na daních. Lukáš Hrdina, finanční poradce Partners for life planning mobil: , , Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů. Bystřecké okénko vydává Obecní úřad Bystřec v nákladu 450 výtisků. Uzávěrka příštího čísla bude Za příspěvky děkujeme. 14

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 19,05 hod Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza,

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více