OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO"

Transkript

1 BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO Klidné a spokojené Velikonoce přeje redakční rada, obecní úřad a všichni, kteří přispívají do našich novin. Vážení občané. Celkem bez větších problémů jsme prožili zimní období. Skončila již druhá, po sobě jdoucí mírná zima s malým množství sněhu. Tato nevýhoda, hlavně pro naše lyžaře, může být snad jen výhodou pro nižší rozpočtovou investici na zimní údržbu místních komunikací. Tyto ušetřené peníze posílí výdajovou složku letošního schváleného obecního rozpočtu. I v letošním roce jsme si stanovili potřebnou stavební činnost. Některé akce je nutné dokončit, jiné realizovat a některé alespoň zahájit. Do konce května musí být dokončena zpevněná plocha u nové prodejny Konzum, včetně osazení zábradlí na opěrné zdi. Přestavba objektu čp. 89 Kalousovo se rozloží nejméně do dvou let. V přízemí budou soustředěny veškeré služby pro veřejnost. V poschodí se počítá s výstavbou 3 menších bytů. Na tyto bytové jednotky bude žádána státní dotace. S postupnou opravou počítáme i u skladiště. Zde je na letošní rok přislíbena dotace od Pardubického kraje, která s poměrnou částí obecních peněz umožní opravu střechy včetně nové krytiny na tomto objektu. Dále byla odsouhlasena výstavba zázemí u nového hřiště. Stavba obsahuje WC, sprchový kout, 2 x kabiny, sklad nářadí a přístřešek pro venkovní sezení. Zde je počítáno s pomocí sportovců a vstřícností místních podnikatelů a firem. Přestavba záchodů u koupaliště bude hrazena převážně z peněz Osvětové besedy. Na zateplenou fasádu budovy obecního úřadu budou vypracovány cenové nabídky. Také počítáme s opravou dalších částí místních komunikací, s rozšířením veřejného osvětlení do Bystříčka a s další údržbou stávajících sítí. Na pracovním a následně i veřejném jednání obecního zastupitelstva byla mimo jiné řešena situace ohledně bývalé prodejny potravin v horní části obce. Postoj vlastníka se nemění. Ani po osobní návštěvě pana ing. Petra Stránského v bytě u pana Řípy v Praze se nepodařilo získat ani příslib k odprodeji předmětné nemovitosti. I snaha o další vzájemnou komunikaci skončila. Ani výstavba nového obchodu nepřichází v úvahu. Vzhledem k této situaci zastupitelstvo navrhuje možnost provedení nákupu do tašky, případně odvoz zájemců do prodejny i zpět. Bude tedy nutné zjistit zájem o tuto službu. Tato pomoc je nabízena seniorům, kteří bydlí v horní i dolní části naší obce a nejsou schopni si sami nákupy zajistit. Služba by probíhala v určenou dobu 2x v týdnu, např. v úterý a pátek. Vážní zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu. V dnešním čísle najdete: - slovo starosty - z jednání obecního zastupitelstva - rozpočet obce - základní škola - mateřská škola - hasiči - myslivci - odpady - společenská kronika - školní jídelny - kultura - různé - Velikonoce Jsou před námi první jarní dny, které nám jistě zlepší náladu. Vyzýváme Vás, občany a vlastníky budov, k jarnímu úklidu i svého nejbližšího okolí. Jistě dáte pozor i na své psí miláčky, aby svoji potřebu vykonali mimo veřejná místa, chodníky a komunikace. Když už se to stane, měli bychom to hned uklidit. Neobtěžujme ostatní spoluobčany. Za pochopení děkuji. Josef Černohorský, starosta

2 Přítomni: Josef Černohorský, Jan Votrubec, Blanka Mrázková, Mgr. Marta Mikmeková, Marie Vaníčková čp. 323, Marie Vaníčková čp. 367, ing. Václav Matějka, ing. Petr Stránský, Tomáš Vaníček, Jiří Roller, Bc. Stanislava Rollerová, Marie Pavlíčková, Jan Hrdina, Josef Krátký Omluveni: Karel Muláček Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marta Mikmeková, Josef Krátký Program: 1) Rozpočtová změna č. 6 (je přílohou) 2) Stavební a kulturní činnost 3) Větrné elektrárny 4) Usnesení 5) Závěr 1) Jednohlasně byla schválena rozpočtová změna č. 6. 2) Pan starosta Josef Černohorský seznámil občany se stavebními akcemi. Obec usiluje o dotaci na komunikaci opravu. Konzum vyklidil prostory v čp. 89. OZ bude rozhodovat co s ním? Dále je v plánu zázemí u hřiště, wc u koupaliště. Dokončení zpevněných ploch před konzumem. Pan ing. Václav Matějka připomněl úpravu střechy nad garážemi čp ) Paní Blanka Mrázková seznámila občany s plánovanými kulturními akcemi. 4) Větrné elektrárny Pan starosta Josef Černohorský poukázal na negativní vliv větrných elektráren. Jiří Roller do naší krajiny zásadně nepatří. Jan Křivohlávek je proti větrným elektrárnám v naší oblasti. Jan Votrubec navrhuje zajet se podívat k větrným elektrárnám do obce, kde je postavena a funguje. Mluvit s místními obyvateli i zastupiteli. ing. Václav Matějka Pardubický kraj investuje do cyklostezek. Větrnými elektrárnami by se zničila krajina. Jan Votrubec stejný zásah do krajiny je udělat sjezdovku, vykácet les. Mgr. Marta Mikmeková větrné elektrárny lze postavit třeba až za 10 let, pokud se osvědčí. Jan Votrubec za 10 let nebudou třeba dotace od EU na větrné elektrárny a obnovitelné zdroje. Jan Votrubec navrhuje anketu, která by nebyla zpochybnitelná. Mgr. Marta Mikmeková nevýhodou ankety je neinformovanost občanů. Milan Berka větrné elektrárny u Ostružné a Ramzové považuje za technickou zajímavost. Větrné elektrárny u Moravské Třebové považuje za obrovská monstra. Pan starosta Josef Černohorský připomněl, že nyní je třeba rozhodnout o žádostech 3 firem. Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne Nakonec bylo stanoveno, že se bude hlasovat nejen o těchto třech žádostech, ale i o stanovisku k případným dalším žádostem o výstavbu na katastru naší obce v současné době. Souhlasí obecní zastupitelstvo s výstavbou větrných elektráren? Pro větrné elektrárny nehlasoval nikdo. Proti výstavbě se vyslovili: Josef Černohorský, Blanka Mrázková, Jiří Roller, ing Matějka Václav, ing. Petr Stránský, Marie Pavlíčková, Mgr. Marta Mikmeková, Josef Krátký, Marie Vaníčková čp. 367, Bc. Stanislava Rollerová Zdržel se hlasování: Jan Votrubec, Tomáš Vaníček, Marie Vaníčková čp. 323, Jan Hrdina Jan Votrubec navrhnul udělat anketu o názorech občanů na větrné elektrárny. Pro udělání ankety hlasovali: Jan Votrubec, Jan Hrdina, Marie Vaníčková čp. 323, Bc. Stanislava Rollerová, Zdržela se hlasování Blanka Mrázková Proti byli: ing. Václav Matějka, ing. Petr Stránský, Marie Pavlíčková, Josef Černohorský, Marie Vaníčková čp. 323, Tomáš Vaníček, Jiří Roller, Josef Krátký, Mgr. Marta Mikmeková Různé: - Od ledna 2008 bude volný k pronajmutí kosmetický salónek. - Žádost Městského úřadu Ústí nad Orlicí o příspěvek na stacionář pro Hrdinovou Lenku čp ,- Kč. p. ing. Václav Matějka navrhuje jednorázový příspěvek ,- Kč. Po přezkoumání v okolních obcích bude předmětem jednání. - Byl odsouhlasen nový program na účetnictví. - Paní Kyralová čp. 18 ochrana osobních údajů, rodné číslo nesmí být na úřední listině, která se vyvěšuje. - Kde vázne výstavba T-mobil zesilovače? Stavební povolení bylo vydáno v listopadu Je to v jednání, pravděpodobně v březnu začne výstavba. - Jak jsou občané spokojeni s novým obchodem? Názory jsou různé. Bude jednáno se zástupci Konzumu. Pan Jiří Vaníček čp. 296 měl připomínku k uvažovanému zřízení skládky zeminy od železniční tratě na jeho pozemku č.2546/1. Obecní úřad po zjištění, že se jedná o záplavové území zaslal žádost na Městský úřad Žamberk na odbor vodního hospodářství, o určení rozlivového území na tomto pozemku. Dosud tato žádost nebyla vyřízena. - p. Kyralová čp. 18 připomíná, aby se pamatovalo na úpravu okolí u Zahradníkovy lípy. 2 Usnesení bylo odsouhlaseno.

3 Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne Přítomni: Josef Černohorský, starosta, Blanka Mrázková, zástupce starosty, Jan Votrubec, zástupce starosty, ing. Petr Stránský, ing. Václav Matějka, Marie Pavlíčková, Mgr. Marta Mikmeková, Bc. Stanislava Rollerová, Tomáš Vaníček, Jiří Roller, Jan Hrdina, Josef Krátký, Karel Muláček, Marie Vaníčková čp. 367 Omluveni: Marie Vaníčková čp. 323 Ověřovatelé zápisu: Jan Votrubec, Marie Vaníčková čp. 367 Program: 1) Hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok ) Rozpočet obce na rok ) Stavební záležitosti 4) Dotace od Sdružení Orlicka 5) Nabídka Sdružení Orlicka 6) Oprava obecně závazné vyhlášky 7) Odkup pozemků 8) Hřiště 9) Platba pro ZŠ Jablonné n.o. 10) Záměr Obce Rudoltice výstavba aquaparku 11) Různé 1) Paní Pavlíčková předsedkyně finančního výboru, seznámila přítomné s hospodařením obce za rok 2007 a se závěrečným účtem obce Bystřec. Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu k byl ,62 Kč. Závěrečný účet, včetně příloh, je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 2) Dále paní Pavlíčková seznámila občany s rozpočtem obce na rok Byl sestaven vyrovnaný rozpočet ve výši ,- Kč. (Rozpočet je přílohou.) 3) Josef Černohorský, starosta připomněl plánované stavební akce. V roce 2008 plánuje obec opravy dalších komunikací. U hřiště bude vystavěna dřevostavba se zděnou částí podle zhotovené projektové dokumentace a bude upraveno okolí hřiště. Plánuje se fasáda na budově obecního úřadu, oprava skladiště, hlavně střechy, rekonstrucke WC u koupaliště, bude dokončena parkovací plocha u budovy Konzumu, bude opravena zeď u hřbitova. Obec plánuje výkup pozemků na stavební parcely. VČE bude provádět opravu elektrického vedení v dolní části obce a v Bystříčku. 4) Sdružení Orlicka nabízí obcím dotaci na obnovu kulturních památek. Plánují ,- Kč na jednu památku. Obec bude žádat dotaci na obnovu pomníku padlých, který je prasklý. 5) Sdružení Orlicka nabízí obcím kamerový systém, orientační měřiče rychlosti, informační kiosek. Na nákladech se bude spolupodílet sdružení a obec. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zakoupení informačního kiosku a orientačního měřiče rychlosti. 6) Dle požadavku Pardubického kraje dochází k úpravě obecně závazné vyhlášky o odpadech v článku č. 4. Změna je přílohou zápisu. Nabývá účinnosti ) O odkup pozemků požádali: Petr Vašátko, čp. 400 a Pavel Vaníček čp. 67. Obecní zastupitelstvo rozhodne po prohlídce pozemků. U Vašátkových se obecní zastupitelstvo sejde v hodin, u Vaníčkových v hodin. 8) Blanka Mrázková mluvila o provozu hřiště pro děti. Především by se měli účastnit rodiče dětí, které tam chodí. Bude se jednat s tělovýchovou. Bylo by dobré zapojit hokejisty, fotbalisty. Zapojí se také zastupitelé. 9) Město Jablonné nad Orlicí požádalo o příspěvek na provoz základní školy na žáky, kteří dojíždí z Bystřece. Z naší obce to je 6 žáků. Obec zaplatí 3 500,- Kč na neinvestiční náklady na žáka. 10) Obecní zastupitelstvo obdrželo dopis od pana starosty z Rudoltic se žádostí o podporu výstavby Aqaparku v Rudolticích. Záměr Rudoltic byl odsouhlasen. Finanční prostředky shánějí ze zdrojů EU. 11) Různé - p. Kyralová čp. 18 Bude se dělat něco s obecním lesem pod Tejklovými? Odpověděl p. starosta bude nutná domluva s hajným. OZ pověřila návštěvou místa samého stavební komisi. - p. Kyralová čp. 18 od podzimu je rozbitá cestička od autobusové zastávky k čp. 19. Pan starosta: cestička bude opravena hned v jarních měsících. - p. Matějka čp. 321 Počítá se s opravou střechy na hasičárně? Posouzením byla pověřena stavební komise. - p. Kyralová čp. 18 dolní hřiště je velmi zanedbané. Na situaci bude upozorněna TJ. - Stále není postavena věž - zesilovač T-mobilu. Pan starosta Josef Černohorský upomene. - p. Berka Milan čp. 76 poukázal na špatný stav chodníku nad školou (již několik let). - p. Marie Pavlíčková čp. 91 připomněla blikající světlo veřejného osvětlení v sídlišti poblíž penziónů. Usnesení bylo odsouhlaseno. Kulturní komise obecního úřadu Vás srdečně zve na divadelní představení Noc na Karlštejně, které se uskuteční od 16 hodin na sále v hostinci U Špičáků. Představí se nám divadelní ochotnický soubor z Orlice. 3

4 ROZPOČET OBCE BYSTŘEC NA ROK 2008 Příjmy Výdaje Daň z příjmu ze závislé činnosti ,- Daň z příjmu fyzických osob ,- Daň z příjmu právnických osob ,- Daň z přidané hodnoty ,- Daň z nemovitostí ,- Daň za odnětí půdy 5 000,- Správní poplatky ,- Poplatek ze psů ,- Poplatek ze vstupného ,- Z kamenolomů ,- Splátky půjček ,- Půjčky občanům ,- Kanalizace a voda 6 200, ,- Základní škola a mateřská škola ,- Příspěvky ZŠ Jablonné a Horní Čermná ,- Knihovna 3 000, ,- Kultura 3 500, ,- Hřiště, tělovýchova , ,- Bytové hospodářství , ,- Veřejné osvětlení ,- Pohřebnictví ,- Odpady , ,- Skladiště ,- Zeleň ,- Komunikace (z toho ,-Kč investováno v roce 2007) ,- Místní zastupitelské orgány ,- Plynofikace 2 000,- Rozhlas ,- Sociální ,- Hasiči ,- Budova čp ,- Prostranství u čp ,- Výkupy stavebních pozemků ,- Místní správa , ,- Územní plán ,- Úroky a poplatky z účtu , ,- Příspěvky sdružením ,- Příspěvek na cyklostezku ,- Pojištění budov ,- Dotace ,- Úroky z úvěru ,- Splátky z úvěru ,- Zapojení zůstatku fin. pr. z roku ,- Celkem , ,- Josef Černohorský, starosta Svoz odpadu dùm od domu Od bude v naší obci probíhat svoz odpadu dům od domu. Co to pro nás znamená? Nebudeme muset vytříděný odpad nikam odvážet, ale pouze připravit na místa, kde umísťujeme svoji popelnici. Na každý balík nebo pytel nalepíme samolepku s čárovým kódem (v nejbližší době je každá domácnost obdrží). Ještě jednou připomínám, že třídíme zvlášť: 1) kartonový papír (hladká a vlnitá lepenka) 2) ostatní papír (noviny, časopisy, balící papír) 3) PET lahve 4) TETRAPACK (obaly od nápojů) 5) ostatní plast (kelímky od jogurtů a tuků, obaly, pytlíky, tašky) Svoz bude probíhat v termínech uvedených v odpadovém kalendáři, kde najdete i další informace. Ten, kdo bude zodpovědně třídit odpad, nejen chrání životní prostředí, ale může i ušetřit svoje peníze. Blanka Mrázková, zástupce starosty Zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče Dnem nabyl účinnost zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou právní úpravou se od umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány. Do cestovního dokladu, v němž je uvedena položka Děti, se zapíše jméno, příjmení, datum narození a pohlaví dítěte. Do cestovního dokladu, v němž není uvedena položka Děti, se zápis provede na štítek, který se vlepí do cestovního dokladu. Ministerstvo vnitra, odbor správních činností ivotní minimum platné v roce 2008 Stále platí zákon 110/2006 Sb ,- Kč pro jednotlivce 2 880,- Kč pro první dospělou osobu v domácnosti 2 600,- Kč pro druhou dospělou osobu v domácnosti 1 600,- Kč pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 960,- Kč pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let 2 250,- Kč pro nezaoptařené dítě ve věku 15 až 26 let Začátkem ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V Bystříčku obešla domácnosti s tříkrálovou koledou p. Kyralová. Ve středu obce byly umístěny tři pokladničky: na obecním úřadu, v Konzumu a v kantýně Zemědělské a.s. Celkem se vybralo 7 300,- Kč. Děkujeme všem, kdo jste přispěli. 4

5 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY Maškarní karneval na základní škole Čtvrtek byl pro všechny děti výjimečným tento den se rozdávalo pololetní vysvědčení. Většina dětí se na tento den těší, ale zároveň mohou mít i určité obavy, jaké známky dostanou. Proto jsme přemýšleli, jak jim tento den co nejvíce zpříjemnit, aby i ty děti, které nedostaly samé jedničky, nebyly smutné. Rozhodli jsme se pro karneval. Všichni, kdo ten den přišli do školy, museli být převlečeni za masky. První hodinu čtvrtá a druhá třída vyzdobily tělocvičnu, kam se na druhou a třetí hodinu přesunulo dění karnevalu. Učitelé s pomocí páťáků vymysleli program: Nejprve se museli jednotlivé masky seznámit. To proběhlo pomocí hudby a tance. Vzápětí dostaly děti první úkol vybrat mezi sebou nejhezčí masku. Po sečtení všech hlasů byli zvoleni tito žáci: 1. místo Jonáš Mikmek (1. třída) 2. místo Libor Mareš (2. třída) 3. místo Nela Křivohlávková (1. třída) Vysvìdèení Dne 31. ledna bylo ve škole slavnostně rozdáno vysvědčení za 1. pololetí školního roku. Prvňáčci vysvědčení obdrželi úplně poprvé, tak byli plni radostného očekávání. Však také všichni dostali samé jedničky. Samé jedničky v ostatních ročnících měli tito žáci: 2. ročník: D. Berková, G. Krátká, D. Matějková, D. Tomeš, E. Vaníčková 3. ročník: A. Nastoupilová, L. Ryšavá, Š. Tejklová, K. Turková, 4. ročník: J. Hrdina, Vašíčková K. 5. ročník: B. Janecká Všem žákům školy gratulujeme a přejeme mnoho dalších školních úspěchů. Zápis do 1. tøídy Z v roce Na byly pozvány děti z mateřské školy spolu s rodiči k zápisu pro školní rok 2008/09. Do 1. ročníku byli zapsáni: 1. Černohorský Petr čp Hrdina Matouš čp Hrdinová Jana čp Hubálek Adam čp Jandejsek Jakub čp Jedlička Matouš čp Jelínek Daniel čp Machačná Sabina čp Pouková Tereza čp Vorlická Kristýna čp. 54 Všem dětem přejeme úspěšnou školní docházku. Poté byly děti z celé školy rozděleny do skupin (v každé skupině byli zástupci ze všech tříd) a v nich měly plnit vědomostní i sportovní úkoly. Za každé vítězství dostala skupina odměnu v podobě bonbonů a body za první, druhé a třetí místo. Nakonec se všechny body sečetly a bylo vyhlášeno pořadí všech skupin. Nikdo neodešel s prázdnou, takže ani prohra tolik nemrzela. Po tomhle dopoledni plném her dostaly děti vysvědčení a pospíchaly domů. Petra Křivohlávková Velikonoční dílny ve škole Jelikož se blíží svátky jara, pozvali jsme do školy zájemce o velikonoční výzdobu. Dne v hodin jsme se ve škole sešli v hojném počtu. Nechyběla žádná generace. Počínaje od těch nejmenších až po ty dříve narozené jsme s dobrou náladou vyráběli z březového proutí veli- 5

6 konoční dekorace na stůl i na dveře. Akce se všem líbila, odnesli jsme si domů krásné výrobky. Děkuji všem, kdo si našel čas v předvelikonočním shonu a podílel se na příjemné atmosféře středečního podvečera. Všem občanům Bystřece bychom chtěli tímto popřát šťastné a klidné prožití velikonočních svátků. Eva Maňková, ředitelka Mockrát děkujeme Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům Pecháčkovým a manželům Mrázkovým za sponzorský dar, který byl dán k využití dětem. Poděkování patří také p. Ivetě Macháčkové za její obětavou pomoc při zabezpečení doškolení učitelů- zdravotníků a také Honebnímu společenstvu Bystřec za peněžní dar, který použijeme na výtvarné potřeby do školní družiny. Festival koled V neděli jsme my, sbor Čermáček, a další tři sbory vystupovaly na Festivalu koled v Bystřeci. Zorganizoval ho bystřecký pan farář spolu s Rytmickou skupinou též z Bystřece. Byl nádherný zimní den, a proto se naši čermenští spolužáci mohli radovat už v avii, která je sem vezla. Když jsme se všichni sešli, zopakovali jsme si s nedočkavostí písně. Rychle se blížil začátek festivalu a lidé postupně zaplňovali všechny lavice. Vystoupení se rozjelo. My jsme začali. Na nás navázal polský sbor, skládající se překvapivě z pěti děvčat. Mezi jednotlivými sbory zpívala Rytmická skupina z Bystřece. Poté nás překvapil svým zpěvem a velikou škálou nástrojů sbor z Ústí nad Orlicí. Všechny sbory byly oceněny soškou Bystřeckého kanárka, diplomem a čokoládou. Také jsme byli pozváni na vynikající občerstvení do hostince U Špičáků, kde jsme si sdělili své dojmy ze zpívání. Myslím, že to bylo krásné odpoledne s koledami. Mrzí mě, že se už příští rok nezúčastním jako vystupující, ale zajisté si přijdu poslechnout známé i neznámé koledy ve více jazycích. Jana Tejklová, žákyně 9. roč. NA JAøE František Hrubín Na jaře, když kvete sad, na světě je každý rád, včelky, housátka, děti, kuřátka, motýli a ptáci, i ti poškoláci, ti se teprv budou hnát na sluníčko ven, na světě je každý rád, když je krásný den. Snad všechny děti ze školní družiny se těší na jaro. Pozorujeme ho v přírodě rozkvetlé kočičky, bledulky, létající včelky, zpěv ptáků nebo pozorování kačenek na koupališti. Děti jaro malují, dělají si různé výrobky z papíru (velikonoční motiv), výzdobu do oken. A co je hlavní děti se moc těší na hřiště. Díky počasí si letos na hřišti hrály už v únoru. Teď se těší na prázdniny a Velikonoce. Všem obyvatelům přejí děti ze školní družiny veselé Velikonoce s pěkným počasím. Velikonoce Naše bílá slepička snesla čtyři vajíčka, jedno se jí rozbilo, už jich tolik nebylo. P.S. Děkuji všem p. učitelkám ze ZŠ, které mne zastupovaly při mé delší nepřítomnosti. Vychovatelka školní družiny Jaroslava Pöselová ZPRÁVA ČČK Vyhlašuji jarní sbírku ošacení, která proběhne ve čtvrtek 15. května 2008 od hodin. Prádlo, deky, ložní prádlo, hračky musí být zachovalé, čisté, nepoškozené, zabalené v pevných igelitových pytlích nebo v krabicích od banánů. Místo sběru: Iveta Macháčková, Bystřec 234 (horní konec obce). Případné další informace podám na tel.: nebo Děkuji předem za spolupráci i jménem všech lidí, kterým se díky vašemu pochopení dostane tolik potřebné pomoci. Iveta Macháčková 6

7 MATEŘSKÁ ŠKOLA Přihlášky do MŠ na školní rok si můžete vyzvednout nejdéle do 20. dubna v mateřské škole. Kapacita mateřské školy je 45 dětí. Vzhledem k tomu, že na školní rok je pouze 10 míst volných, budou přednostně přijímány: - předškolní děti a děti s odkladem školní docházky - děti pracujících samoživitelů - děti, jejichž maminky pracují Proč ta naše slepička snáší bílá vajíčka, proč nepapá barvičky, snášela by krasličky. Touto básničkou začal i náš velikonoční týden. Děti si začaly do školky nosit vyfouklá vajíčka a my přemýšleli, jak je nazdobit. A abychom na to nebyli sami, naplánovali jsme na 13. března společné odpoledne rodičů s dětmi. A protože se nás sešlo hodně, rozdělili jsme se do obou tříd. Děti si lepidlem namalovaly na vajíčko nějaký obrázek (kytičku, puntíky, proužky) nebo i jen tak natřely a posypaly barevným pískem, mákem, krupicí. Zatím co vajíčka zasychala, mohly si maminky prohlédnout výzdobu třídy a získávat tak inspiraci pro vlastní tvoření. Nakonec se vajíčko navléklo na vrbový proutek a konce proutku se svázaly barevnou mašličkou a paráda byla hotová. Jednoduché a moc pěkné. Velikonoční zajíček má plnou ošatku vajíček. Na velikonoční pondělí, vajíčka všem dětem rozdělí. Jana Vašíčková, učitelka Vážení spoluobčané Chtěl bych zde poukázat na několik nešvarů, které se v naší vesnici podle mne začínají v četné míře rozmáhat. Je hezké, že si většina obyvatel naší vesnice upravuje a udržuje své zahrádky, pozemky a domky. Ale má to jeden háček a ten je, že každý chce mít jen sám své okolí hezké a po ostatním mu nic není. Jak si jinak vysvětlit, že se osekaná tráva a odpad ze zahrady zaveze jednoduše do přírody na cizí pozemky viz. na podzim konec Dražní cesty v Tichcích, ale jsou i jiná místa. Ten kdo to tam zavezl ví, o co konkrétně se jedná. Jak by se asi tvářil ten dotyčný, kdyby se příroda náhle rozhodla bránit a vše mu vrátila na jeho udržovanou zahradu. To by bylo pozdvižení! Ale jak je všeobecně známo, příroda se bránit nemůže, a proto není problém pro některé spoluobčany vyhodit vše nepotřebné do přírody, však on to někdo uklidí, hlavně že já mám uklizeno. Ohledně věčného osekávání trávníků bych měl také jednu připomínku. Bylo by dobré stanovit určité dny a hodiny (některé obce už to mají zavedené), kdy je možné používat motorové kosy a sekačky. Někdy to vypadá, že jeden čeká až doseče druhý, aby mohl začít sekat on a předvést se se svou mašinkou. Měl by si každý uvědomit, že tento nepříjemný zvuk může rušit ostatní občany. Chápu, že pokud je hezké počasí a zemědělci potřebují zajistit krmení pro svá zvířata, to se nedá odložit a musí se dělat někdy i v neděli. Dále bych chtěl uvést ještě jednu událost, která se mi přihodila. Na podzim jsem zakoupil dva ovocné stromky. Zasadili jsme je na vybrané slunné místo a obalili proti ohryzu. Jaké to ale bylo pro nás nemilé překvapení, když někdo během čtrnácti dní tyto stromky i s obalem ukradl! Neváhali jsme a zasadili jsme do stejného místa nové, tentokrát ale jenom podobné haluzky, které jsme také obalili, aby vypadaly jako pravé. Ale i ty někdo s odstupem času přemístil patrně na jinou zahradu. Chtěl bych touto cestou sdělit zloději, že se jednalo o stromky Idaret a Rubín. Přál bych si, aby naše stromky brzy a hodně rodily krásná a chutná jablíčka. Ale zároveň, aby ten kdo stromky přesadil z naší zahrady z nich neměl žádný užitek, aby mu je vždy příroda před sklizní poškodila, aby poznal jaké to je, když někdo někomu udělá škodu. Na závěr bych měl jedno přání, abychom v letošním roce byli k sobě více ohleduplní a tolerantní. František Štěpánek 7

8 Školní jídelna Od 1. dubna 2008 se zvyšuje cena oběda pro veřejnost na 49,- Kč. Doposud byla při kalkulaci oběda stanovena velmi nízká mzdová režie. Nyní potraviny 21,- Kč mzdová režie 17,- Kč věcná režie 11,- Kč celkem 49,- Kč Z důvodu snížení počtu žáků od roku 2003 a chybného nastavení úvazků za obědy pro veřejnost došlo od 1. ledna 2008 k úpravám, tím i mezd. Na základě těchto změn odchází na vlastní žádost kuchařka paní Vlasta Janecká a na její místo nastupuje od 1. dubna 2008 paní Eva Hegerová. Gabriela Vašíčková, vedoucí školní jídelny Pomlázkový vajeèný salát 5 vajec uvařených natvrdo 3 brambory uvařené ve slupce 2 sterilované okurky 1 cibulka 1 lžíce plnotučné hořčice 200 g majonézy nebo jogurtu 1 lžíce sekané pažitky, sůl Vejce nasekáme na větší kousky, oloupané brambory pokrájíme na malé kostičky, okurku a cibuli rovněž nadrobno. Vše promícháme a směs lehce osolíme. Majonézu smícháme s hořčicí a vmícháme do salátu. Salát ozdobíme pažitkou a necháme vychladnout. Podáváme na talířku s rohlíkem nebo vekou, zdobíme dílkem rajčete, proužkem papriky nebo kornoutkem šunky. V pohodě a zdraví strávené Velikonoce Vám přeje kolektiv ŠJ. Ples Unie rodičů při Základní škole Horní Čermná Letošní ples Unie rodičů při ZŠ Horní Čermná hlavně mezi mládeží trochu rozvířil vody díky zamýšlenému omezení vstupu mladistvých do 18 let - pouze v doprovodu vlastních rodičů. Protože loni někteří (i žáci naší školy) nezvládli konzumaci alkoholu, požádala jsem školskou radu při naší škole o názor, jak tuto záležitost řešit. Ve školské radě jsou a jednali zástupci školy, obce i rodičů (mezi nimi je i předseda Unie rodičů). Jedná se tedy o orgán, kde jsou zastoupeny různé zájmy a názory. Dohodli se na doporučení, aby přístup na společenský ples měli mladiství do 18 let pouze v doprovodu vlastních rodičů. Toto stanovisko bylo oznámeno na přípravné schůzce plesu Unie rodičů. Nezazněly zde námitky. Nakonec výbor Unie rodičů tuto podmínku zrušil. Předtačení na plese Unie rodičů se připravuje již řadu let. Vystřídalo se zde již hodně žáků 9. ročníku, pozvali své rodiče, chodí se na ně dívat bývalí žáci. Zpočátku připravovali předtančení učitelé, postupně se do něho začali stále více zapojovat sami žáci, což je skvělé! Zapojují se i do výzdoby, pomáhají s tombolou apod. Musím pochválit i letošní 9. třídu, že přistupovali ke všemu zodpovědně. I přes různost názorů se nakonec dokázali dohodnout. I tato zkušenost je pro ně obrovskou školou. Určitě i díky deváťákům, jejich píli, mládí, nadšení se ples povedl a proběhl bez problémů. Osobně bych ráda, kdyby se tradice plesů s předtančením udržela. Myslím, že je to i v rámci republiky rarita, na kterou bychom měli být pyšní. To, že se objeví občas i vážnější problémy, patří k životu. Pokud budeme schopni o nich mluvit a ochotni je řešit a domluvit se, pak to je, řečeno jazykem mladých, v pohodě. Chtěla bych poděkovat touto cestou všem pořadatelům, všem, kteří se na přípravě a realizaci plesu podíleli. Také kuchařkám ve školní jídelně v Bystřeci, štědrým sponzorům a samozřejmě hlavní organizátorce paní Ivetě Macháčkové. Výtěžek z plesu se vrací našim dětem různými formami. Všichni víme, že peněz je všude málo, proto jsme vděční za každou korunu. Poznámka: Naše společnost je vůči konzumaci alkoholu nejen mladistvými, ale i dětmi příliš tolerantní. Přitom závislost na alkoholu, na kouření se u dětí vybuduje ve velice krátké době. Bohužel, v našem státě se orgány, které by měly na dodržování zákona dohlížet, příliš tímto netrápí. Myslím ale, že rozumní rodiče by se tím trápit měli. Drahuše Rejentová Exkurze 9. tøidy do Prahy Ve středu 30. ledna 2008 vyrazila většina žáků 9. ročníku do Prahy s cílem navštívit představení v Národním divadle. Nejprve autobusem do Lanškrouna a pak vlakem jsme se dostali do Prahy. Jako první jsme měli rozchod na Václavském náměstí, kde si každý přišel na své! Navštívit Senát ČR se nepoštěstí každému. Proto jsme byli rádi, když jsme si mohli prohlédnout Valdštejnský palác. Dozvěděli jsme se nejen o historii budovy, o Albrechtovi z Valdštejna, ale také podrobnosti o senátu. Zkusili jsme si sedět v lavicích se jmenovkami senátorů a ministrů. Míša Kroulíková v reprezentačním sále zahrála na klavír. Přes Karlův most jsme se přemístili na prohlídku Národního divadla. Průvodce nám vyprávěl zajímavosti z historie divadla. Prošli jsme všechny prostory a podívali jsme se i do sklepení na základní kameny, které sem byly svezeny z Čech a Moravy. Poté jsme měli hodinu volno. Pak už jsme se chystali na představení baletu Giselle. Děj pojednával o prosté dívce Giselle, která se zamilovala do prince. Zklamal ji, jak jí lhal a ona z nešťastné lásky zemřela. Představení bylo krásné a také bylo zakončeno mohutným potleskem. Následoval ostrý pochod směrem na hlavní nádraží, aby nám neujel vlak domů. Tento den se opravdu vydařil včetně počasí a dobré nálady všech účastníků. Máme krásný zážitek! Michaela Kroulíková, Klára Uhrová, žákyně 9. ročníku 8

9 Setkání dětských uměleckých souborů v Horní Čermné V letošním roce se již 12. rokem uskuteční v Čermné přehlídka dětských uměleckých souborů. V prvních letech byly na programu pouze pěvecké sbory z okolí. Ukázalo se, že pro posluchače je zajímavější program sestavený z různých žánrů. A tak jsme během několika let mohli zhlédnout různá taneční, pěvecká, ale i orchestrální vystoupení. Tak tomu bude i letos. V neděli 27. dubna 2008 od 15 hodin se v sokolovně v Horní Čermné vystřídá spousta dětí, aby ukázaly, co dovedou. V programu vystoupí pěvecký sbor Čermáček, dále Jitřenka z Dolní Čermné, Komokrák a taneční oddělení ze ZUŠ J. Pravečka v Lanškrouně. Orchestry tentokrát bude reprezentovat Dětský symfonický orchestr ze ZUŠ Ústí nad Orlicí. Tento nabitý program připravujeme i s ohledem na to, že od do proběhne výměnný pobyt německých dětí z Edertalu u nás v Horní Čermné. Chceme se samozřejmě pochlubit, co české děti dovedou. V roce 2007 navštívili žáci naší školy Edertal a pěvecký sbor Čermáček zde velice zabodoval svým vystoupením. Nenechte si ujít tuto mimořádnou událost! Drahuše Rejentová Dětský pěvecký sbor Čermáček si Vám dovoluje nabídnout své nové CD Hudba spojuje národy. Nahrávka vznikla v červnu 2007 po výměnném pobytu v německém Edertalu. CD je možno zakoupit na Obecním úřadu Bystřec nebo v ZŠ Horní Čermná. Cena je 100,- Kč za kus. Přejem Vám příjemné chvíle při poslechu. Za ZŠ Horní Čermná J. Šilarová Bráška je hrdina Celý týden bylo sychravé počasí. Ve čtvrtek byla dokonce tak silná bouřka, že museli v celé vesnici vypnout elektriku. Celá naše rodina se proto sešla v jídelně u svíčky. Mamka nám začala vyprávět zajímavý příběh z dětství: Já a moji sourozenci jsme jako malí chodili za rodiči do práce. Oba pracovali v kravíně. Taťka měl na starost býky a mamka krávy. Já jsem se všech přežvýkavců bála. Byli tak velcí! Uvnitř v kravíně se muselo procházet těsně kolem nich. Jednou mi dokonce i olízli ruku. Přesto jsme tam s Pavlem, Renatou a Vláďou zažili spoustu zábavy. Jednou si Vláďa s Pavlem hráli před velikou kupou sena. My holky jsme přišly do kravína později. Hned jsme zahlédly kluky. Vláďa si nás všiml a vydal se nám naproti. Pětiletého Pavla ale nechal na kupě samotného. Začali jsme si vyprávět nové zážitky ze školy. Najednou ve Vláďovi zatrnulo a znenadání se rozběhl zpátky k senu. Nejdříve jsme nechápavě koukali za vzdalujícím se bráchou. Jakmile taťka zavolal: Pavle, utíkej! pochopili jsme, o co jde. Vláďa běžel Pavla vysvobodit od zuřícího býka. Pohled na to byl hrozný! Rozzuřený býk se valil rovnou na malého brášku, taťka za býkem. Vláďa však mezi býka a Pavla skočil s vidlemi před sebou! Renata zareagovala: Vláďo, vezmi Pavla! Utečte! Vidlemi ho nezastavíš! Ten bejk vám něco udělá! Starší brácha teprve teď pochopil, v jakém je nebezpečí. Bylo už pozdě na to, aby utekli. Očekávali jsme nejhorší. Vláďa stále stál s vidlemi před sebou a Pavlem za sebou. Býk se blížil, stále zrychloval!... Nečekaně se těsně před vidlemi zastavil... Ale co teď? Co se bude dít dál? Byli kousek od sebe Vláďa s vidlemi a býk. Oba nevěděli, jak se zachovat. Stále stáli naproti sobě. Byla to chvíle, ale trvala celou věčnost. Naštěstí doběhl taťka. Ještě udýchaný chytil býka za nozdry. Je to velice bolestivé místo, a proto se z rozzuřeného býka stalo klidné zvířátko. Všem se ohromně ulevilo. A hlavně jsme byli rádi, že se našemu Pavlíkovi nic nestalo. A Vláďa se stal hrdinou dne! I my doma jsme si oddechli. Vždyť tito dva strejdové jsou úplně nejlepší. Bylo by smutné je nemít. Příběh s dobrým koncem byl stejně napínavý jako dnešní večer bez elektriky. Simona Szilvásová, žákyně 9. ročníku Pracovitì Czech POINT na Mìstském úøadì v Jablonném nad Orlicí Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je dle informací a vize Ministerstva vnitra asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk bude moci získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoli podání ke státu. Cílem projektu Czech POINT pro budoucnost je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat žádost pro zahájení řízení správních orgánů. Půjde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. V současné době si občan může z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Od 1. ledna 2008 jsou pracoviště Czech POINT v provozu také na Městském úřadě v Jablonném nad Orlicí a jejich umístění je rozděleno následovně: Výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku se vydávají na odboru HS, dveře č. 14. Výpis lze vydat žadateli na základě znalosti IČ organizace za poplatek 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další stranu výstupu. Výstupy z katastru nemovitostí se vydávají na odboru výstavby a ŽP, dveře č. 13. Výpis lze vydat žadateli na základě znalosti katastrálního území a listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí (znalost parcelního čísla a čísla popisného stavby) za poplatek 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další stranu výstupu. Výpisy z rejstříku trestů se vydávají na odboru HS, dveře č. 1 (matrika) a č. 14, na základě ověření totožnosti žadatele za poplatek 50 Kč za výpis. Výpis lze vydat pouze osobě, které se výpis týká. Ing. Jana Prudilová, vedoucí hospodářsko-správního odboru 9

10 MYSLIVCI OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Po zimě jsme zaznamenali masivní úhyn srnčí zvěře z důsledku vyčerpání. Ovšem už v roce 2007 jsme s uspokojením konstatovali, že stavy zvěře srnčí a zaječí (ale i černé) se opět začínají zvedat. V roce jsme omezili odstřel, který se už vrací do normálu. V loňském roce jsme ulovili nebo bylo na silnicích sraženo 8 ks srnců a 8 ks holé zvěře (4 ks srn a 4 ks srnčat), dále bylo sloveno 8 ks černé zvěře a 1 zajíc, který byl věnován do tomboly. Zvěřina ze srnčího a z divočáků byla z větší části použita na náš tradiční táborák a na pohoštění při honech a výroční členské schůzi. Mezi členy bylo rozděleno 83,5 kg zvěřiny to je 2,8 kg na každého člena. V loňském roce jsme vybudovali několik nových posedů, likvidovala se nefunkční myslivecká zařízení, stěhovala se jedna umělá nora. Příprava našeho táboráku zabere několik dní a stojí mnoho úsilí většiny našich členů a tak se nemůžeme divit, že máme odpracováno v průměru 45 brigádnických hodin na člena MS. To je dohromady 1350 hodin za rok. Do těchto hodin samozřejmě nepočítáme pravidelné zimní přikrmování a odstřel tzv. škodné. V našem sdružení máme několik členů, kteří lovu lišek a kun v zimním období věnují opravdu hodně času. Většinou je to noční čekání v mrazu, kdy výsledek lovu je značně nejistý.. Každý rok vyhlašujeme nejlepší lovce škodné zvěře a v tom loňském se na: 1. místě umístil pan Pouk Josef ml., který ulovil pět lišek a sedm kun. 2. místo obsadil pan Kubín Tomáš s úlovkem dvou kun, jednoho jezevce a dvou strak. 3. místo pak zbylo na pana Kubína Jana s úlovkem jedné lišky, jedné kuny a tří vran. Celkem se u nás ulovilo 13 lišek, 20 kun, 5 strak, 4 vrány a jeden jezevec. Tímto úlovkem jsme přispěli k lepším životním podmínkám drobné zvěře a věříme, že se stavy zajíců a koroptví, které se u nás začaly vyskytovat, budou opět zvyšovat. Mezi naše činnosti neodmyslitelně patří myslivecká kynologie. Protože zákon o myslivosti nedovoluje provozování myslivosti bez lovecky upotřebitelných psů. Výcvik loveckého psa a příprava na zkoušky s ním, zabere hodně času a úsilí, což mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. Ale říká se, že myslivec bez psa je jen polovičním myslivcem. V loňském roce se pan Marcel Krejsa zúčastnil podzimních zkoušek se svojí fenou německého dlouhosrstého ohaře Largou, která zkoušky úspěšně složila v I. ceně. Dále pak úspěšně složil norovací zkoušky i hladkosrstý jezevčík Rek pana Josefa Pouka ml. Vzhledem k tomu, že jsme si schválili bohatý plán činností na letošní rok, dá se předpokládat, že se po celý rok rozhodně nebudeme nudit. Jednatel MS Bystřec Milan POUK KULTURNÍ PROGRAM JABLONNÉ NAD ORLICÍ Výstava Nejen dřevo.. Josefa Faltuse v Informačním centru čp. 30 potrvá do Divadlo Agentura Harlekýn Praha Víš přece, že neslyším, když teče voda Robert Anderson Tři směšné příběhy, zároveň i velice lidské, mohou potkat i nás. Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem Herbert. V pátek 4. dubna 2008 v 19 hodin v sále kina. Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru. Pátek 16. května, v 19 hodin v sále kina. Prachy? Prachy! Ray Cooney V podání ochotnického spolku J. K. Tyla Králíky Vidina bohatství nastartuje rozpory. Napětí se stupňuje a s ním graduje i humor. Sobota Mistrovství ČR v přespolním běhu V 10 hodin v areálu Malák pořádá atletický oddíl TJ Koncert Pátek Jarní koncert PDPS s hostem z Kladska V 19 hodin v sále kina. Neděle ročník memoriálu Q. Štěpának V 10 hodin závody v přespolním běhu v areálu Malák, pořádá atletický oddíl TJ Výstava Neděle Od reálu po abstrakci ing. Josef Krsek Vernisáž v 18 hodin v Kulturním a informačním centru čp. 30 Výstava potrvá do Úterý v 19 hodin v sále kina Koncert moderní hudby ZUŠ a host, pořádá ZUŠ. Pátek neděle Jablonský medvídek XIV. ročník folkového festivalu Pátek Varhanní koncert Podorlický dětský pěvecký sbor Jablonné nad Orlicí Carlo Tunesi (Itálie) varhany Ve 20 hodin v kostele sv. Bartoloměje Pátek v 19 hodin v sále kina Galakoncert Jabloňka a PDPS 10

11 Zdraví skryté v jogurtu V poslední době se o jogurtech mluví téměř jako o zázračném léku, jejich pozitivní účinky jsou ale známé stovky let. Jak vlastně probiotika působí v těle? V našem těle žije obrovské množství bakterií, životu prospěšných i škodlivých. Například v trávícím traktu se jich nachází tolik, že váží dohromady zhruba jeden kilogram. Za normálních okolností jsou v rovnováze. Jakmile se rovnováha poruší a škodlivé bakterie se přemnoží, je tu zdravotní problém. Naopak převaha těch užitečných vytváří ochrannou bariéru proti škodlivým mikroorganismům. Když jich tedy nemáme dost, je dobré je tělu nějak dodat. Stačí si například dát jogurt. Živé bakterie, které pomáhají nastolit mikrobiální rovnováhu v zažívacím traktu, se nazývají probiotika. Probiotika skutečně zlepšují imunitu a svým pacientům je lékaři doporučují. Probiotika nám pomáhají poprat se s infekcemi, ale i alergiemi. Chrání před bakterií Helicobacter pylori, která způsobuje žaludeční vředy a záněty střev. Působí jako prevence rakoviny střev. Lékaři doporučují zvýšit jejich přísun při poruchách trávení, zácpě, průjmu a nadýmání, některých chronických onemocnění střeva a trávících potížích spojených s užíváním antibiotik, chemoterapeutik, antirevmatik a dalších léků. Probiotika pomáhají i při poševních kvasinkových infekcích či zánětech močových cest. Zkoumá se jejich vliv při onemocnění horních cest dýchacích, zánětlivých respiračních onemocnění a ischemické chorobě srdeční. Je mnoho druhů probiotik, ale nejznámější jsou laktobacily a bifidobakterie, tedy bakterie mléčného kvašení. Jejich nejběžnějším zdrojem jsou zakysané mléčné výrobky. Abyste doplnili chybějící probiotika, doporučuje se sníst denně sto gramů. Nejenže to prospěje vaší střevní mikroflóře, ale také dodáte tělu tolik potřebný vápník. Potřebnou denní dávku probiotik obstará jeden kelímek jogurtu nebo malá lahvička zakysaného nápoje. Běžný tvaroh ani sýry bohužel živou kulturu neobsahují. Existují však tvarohové výrobky, do nichž se živé bakterie přidávají, vyplatí se proto pozorně číst údaje na obalu. Na každém produktu by mělo být uvedeno, jaké bakterie a v jakém množství obsahuje. Test, který provedl deník Mladá fronta Dnes, prokázal, že zakysané mléčné výrobky na našem trhu obsahují dostatečné množství živých bakterií i na konci doby trvanlivosti. Zakysané mléčné výrobky jsou vhodné pro všechny, kdo mají potíže s trávením mléčného cukru laktózy, ale nehodí se pro ty, kdo trpí alergií na kravské mléko. Řešením jsou probiotika ve formě tablet, sirupů či prášků, která lze koupit v lékárně nebo prodejnách s potravinovými doplňky. Tyto přípravky obsahují bakterie ve formě spór, které neporušeně projdou žaludkem do střeva a tam vyklíčí. Takto vzniklé bakterie nekolonizují střevo trvale, ale jen na omezenou dobu. Iveta Macháčková (z časopisu DĚTI A MY ) KINO JABLONNÉ N./ORL v 19,30 hodin Já, legenda USA v 19,30 hodin Lovci pokladů: Kniha tajemství USA v hodin Asterix a olympijské hry Fr., Šp., Něm., v 19,30 hodin Občan Havel ČR ve 20 hodin A bude hůř ČR v 18 hodin Nejkrásnější hádanka pohádka Zdeňka Trošky ČR v hodin Rambo: Do pekla a zpět USA v hodin Ďábelský holič z Fleet Street USA/VB v hodin Kronika rodu Spiderwicků USA v hodin př.n.l. USA/Nový Zeland v hodin O rodičích a dětech ČR v hodin Let s Dance 2 USA v hodin Venkovský učitel ČR v hodin Bobule ČR v hodin Karamazovi ČR v hodin Taková normální rodinka ČR v hodin Smutek paní Šnajderové - ČR ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 11 HODIN) MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.: MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, tel.: MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM), tel.: MUDr. Vojtová Eliška, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, tel.: MUDr. Beranová Renata, Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149, tel.: MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, tel.: MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, budova žel. stanice ul. Tyršova, tel.: MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel.: MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel.: MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, tel.: MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, tel.: MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, tel.: MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.:

12 Sbor dobrovolných hasičů FLORIÁN, patron všech hasičů, slaví 4. května svůj svátek Patrony hasičů byla řada světců, jako například sv. Barbora, sv. Agáta(Háta), sv. Jan Burian, sv. Donát, Panna Marie Hromnická a další, kteří se stali patrony kominíků, kovářů a dalších profesí pracujících s ohněm. V polovině 19.století přijali čeští hasiči za svého patrona sv. Floriána mnohé legendy o Floriánově životě mají historicky reálné jádro a jsou spojeny se šířením křesťanství Florián (Floriánus) byl římským důstojníkem a administrátorem císařského místodržícího Aguilinuse v Lauriacum, dnešním Lorchu u Ennsu v Horním Rakousku. Kdy císař Dioklecián ( ) vydal v letech 303 a 304 čtyři drakonické protikřesťanské editky, začali správci provincií pátrat po vyznavačích víry a násilím je nutili k návratu ke staré víře. Florián odmítl nařízení propustit z císařských služeb všechny podřízené křesťany. Volil raději cestu do ústraní a žil pak v Cetiu, dnešním St. Polten. Když se doslechl, že jeho souvěrci jsou zatýkáni a žalářováni rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je povzbudil. Od povzbuzování už nebylo daleko k plánovanému útěku. Plán však byl vyzrazen a Florián zatčen. Zemřel mučednickou smrtí. S mlýnskými kameny na krku byl svržen z mostu do Emže. Stalo se tak 4. května roku 304 a mlýnský kámen, s nímž byl Florián utopen, je do dnes uložen v kryptě klášterního kostela. Legenda říká: Mrtvé tělo se zachytlo na skalce, k níž zaletěl velký orel. Přesto, že je sám dravcem, mrtvolu sv. Floriána před ostatními dravci uchránil. Utonulého nalezla a na svém statku tajně pohřbila odvážná křesťanská vdova Valerie z Lince. Na místě tragédie dnes stojí město St. Florian. Už v 6. století vznikl klášter s kostelem. Zbytky zdiva pod klášterní bazilikou pocházejí z římské doby, ale první písemné zmínky o klášteře nacházíme z období kolem roku 800. Klášter je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Horních Rakous a v části klášterních budov najdeme hasičské muzeum. Floriánovy ostatky údajně od roku 1184 spočívají v Krakově. Traduje se, že při velkém požáru v roce 1528 zůstal kostel s ostatky svatého ohněm nedotčený. V Římě světce uctívali jako ochránce před represáliemi. Nápis na desce v kryptě kláštera říká, že Floriánovy ostatky byly nalezeny v 11. století a rozděleny.část z nich byla přenesena do Říma a část do Krakova a za císaře Karla IV byla z Polska malá část relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Relikvie má být uložena také v Olomoucké katedrále. Sv. Florián je patronem Horního Rakouska, Krakova, Boloně a Polska. Je mu zasvěcena řada kostelů. U nás je mu zasvěcen např. kostel v Kladně postavený v letech slavným Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem ve stylu vrcholného baroka, dále pak kostely v Kostelanech, Moravském Krumlově, Příbrami na Moravě, kaple v Tetčicích, ve Veleboři a jinde. Málo se ví, že v Žatci se dnešní náměstí 5. května až do začátku II. světové války jmenovalo Floriánské podle své hlavní dominanty, barokního sloupu sv. Floriána z let 1742 až Ostatně sochy sv. Floriána zdobí stovky českých náměstí a návsí. Sv. Florián bývá zobrazován jako voják římský od doby renesance v dřívějších dobách i v středověkém brnění, s kopím nebo korouhví v ruce a se džberem (putnou) z něhož vylévá vodu a hasí hořící dům (hrad). Toto zobrazení je naprosto typické. Jen ve zcela rané době byl někdy znázorňován jako stařec, např. na fresce z 12. století v klášteře Nonnberg v Salcburku. Asi od 13. století je Florián vidět už jen jako mladého muže. Někdy se také na výtvarných projevech jako atribut objevuje mlýnský kámen, který poukazuje na jeho mučedníctví a orel, který hlídal podle legendy Floriánovo mrtvé tělo. Tyto motivy jsou především vidět v klášteře sv. Floriána u Lince. V Podunají nechybí jeho soška takřka v žádném kostele. Najdeme ho často mezi sochami českého selského baroka ve vikýřích statků. Floriánků je mnoho i mezi řezbami a obrázky, světec lijící vodu zdobil české sklo a lidovou keramiku. Sv. Florián se objevuje na hasičských praporech a v další hasičské symbolice, např. na znacích sborů, v názvosloví soutěží a jako součást trvalé výzdoby shromažďovacích místností. Sv. Florián pronikl celým životem a prací českých hasičů. Sbor dobrovolných hasičů v Bystřeci připravuje na pátek 2. května 2008 menší oslavu u příležitosti svátku sv. Floriána. Podìkování SDH Bystřec děkuje všem, kteří nám zachovali přízeň a přispěli nám do tomboly na Hasičský a dětský ples. Okrsková soutěž Josef Matějka starosta SDH Bystřec V pátek 16. května odpoledne se uskuteční okrsková soutěž v požárním sportu v prostorách u koupaliště, za účasti hasičů Bystřec, Čenkovice, Koburk, Orličky a Výprachtice. Soutěžit budou muži a ženy, přijďte povzbudit místní družstva. 12

13 VELIKONOCE Zvyky Velikonoc trochu jinak Středa před Velikonocemi se nazývá Škaredá. Snažte se nemračit jinak vám zasmužilý obličej zůstane po všechny středy celý rok! Na Zelený čtvrtek by se mělo péct kynuté pečivo, tzv. jidáše. Jí se pomazané medem, tak člověk zůstane zdravý. S nikým bychom se neměli hádat a měli bychom jíst zelené potraviny, abychom zůstali zdraví. Na Velký pátek bylo zvykem vstát brzy a omýt se v potoce. Traduje se, že se otevírají hory a vydávají své poklady. Nesmí se hýbat zemí, třeba pracovat na zahrádce. Nesmí se prát. Chlapci chodili s řehtačkami, které nahrazovaly zvuk kostelních zvonů. Zvony podle pověsti odlétají do Říma pro požehnání papeže nejprve letí ty nejstarší, protože znají cestu, nakonec ty nejmenší. Vrací se prý na Bílou sobotu a proto je tento den v jejich zvonění slyšet: Byl jsem tam,! Byl jsem tam! Toto zvonění má prý kouzelnou moc. Na Bílou sobotu by se mělo uklízet a bílit. Pečou se mazance, velikonoční beránci, pletou se pomlázky a zdobí vajíčka. Natrhejte si do vázy pár svěžích větviček a ozdobte je veselými stužkami. Na Boží hod velikonoční se dříve světily velikonoční pokrmy. Kousek posvěceného jídla měla dostat každá návštěva. Hospodáři dávali kus posvěceného vejce, mazance a vína poli, zahradě a studni, aby si zajistili úrodu. Velikonoční pondělí to už přichází očekávaná pomlázka. Někde je zvykem, že odpoledne chodí s pomlázkou děvčata, někdě se lidé polévají studenou vodou, nikde ale nechybí pohoštění. Nejvíc by měl být obdarován první koledník a jeho pomlázkou by měla být hospodyní vyšlehána všechna domácí zvířata, aby omládla. Vejce mělo v lidovém pojetí schopnost přivolávat jaro, úrodu a plodnost. Bylo vždy symbolem nezanikajícího života, symbolem znovuzrození. Jarní obřady se proto nikdy neobešly bez vajec. Jejich zázračnou moc znásobovalo barvení především na červeno. Velikonoční dílny Na blížící se svátky jara jsme už z části připraveni a to díky paní ředitelce, paním učitelkám a paní vychovatelce. Ve středu 12. března si nás pozvaly do zdejší školy, daly nápad, poradily, jak na to a pod rukama nás, maminek, našich dětí, šikovných babiček, ale i nápaditého tatínka, vznikaly jarně laděné dekorace, které jistě zútulní naše domovy a zpříjemní tak sváteční atmosféru. Módní návrháři na letošní jaro zvolili barvu šedou, doplněnou fialovými a vínovými tóny. My jsme se však nenechali unést módními trendy a vesele jsme tvořili z tradičních jarních barev: žluté, oranžové, červené, Milé paní učitelky, moc děkujeme za příjemně strávený čas ve škole, kdy jsme nejen tvořili podle svého vkusu, ale také jsme si při práci stihli příjemně popovídat a vypít čaj nebo kávu. Musím se přiznat, že vlastnoručně vyrobené dekorace se moc líbí, a tak sháním proutí, motám věnečky, zdobím a rozdávám radost dál Na společné odpoledne rodičů a dětí ze školky, které se konalo o den později, se vždy těšíme. Sejdeme se a vytvoříme s našimi školčátky vždy něco pěkného pro radost. Paní učitelky si pro nás letos připravily závěsnou dekoraci z proutků vrby. Děti mají rády, když se na výsledek nemusí moc dlouho čekat a tak radost z pěkného výrobku se brzy dostavila. Třešničkou na dortu jistě byla možnost nechat se s vlastnoručně vyrobenou dekorací vyfotografovat od paní učitelky. Též Vám, milé paní učitelky ze školky, patří poděkování za hezké odpoledne. účastnice velikonoční dílny Neboj se Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili... (Jan Pavel II.) Program ve svatém týdnu: Zelený čtvrtek 19:00 Bystřec Velký pátek 19:00 Bystřec Bílá sobota 19:00 Bystřec Zmrtvýchvstání Páně 9:30 Bystřec Moc Boží radosti a požehnané svátky přeje všem občanům bystřecký farář Ireneusz Szociński 13

14 Společenská kronika Vítáme Vás Patrik Roller čp. 1 Vyrůstej ve zdraví a pro radost všech. Manželství uzavřeli František Vaníček čp. 67 a Magdalena Szilvásová Přejeme hodně štěstí. Jubilanti 90 let Jan Sršeň čp let Emilie Štěpánková čp let Josef Mareš čp let Jiřina Jansová čp let František Tejkl čp let Antonie Kalousová čp let Anna Marešová čp let Věra Macháčková čp let Vlasta Urbanová čp let Božena Matějková čp let Věra Fajtová čp let Albína Vaníčková čp let Marie Prokopcová čp let Matilda Krejsová čp let Marta Luxová čp let Miloslava Kyllarová čp let Krista Vašíčková čp let Vlasta Moravcová čp let Jan Prokopec čp let Jan Uher čp let Miloslava Pauková čp let Anna Hrdinová čp let Jan Vašíček čp let Marie Barnetová čp let Bohuslav Maleček čp let Jan Šimek čp let Jaroslav Stránský čp let Marie Křivohlávková čp let František Falta čp let Marie Matějková čp let Milena Hrdinová čp let Jaroslav Vaníček čp. 62 Blahopřejeme Vzpomínáme Ve věku 91 let zemřela paní Marie Vaníčková čp. 277 V 66 letech zemřel pan Vlastislav Křivohlávek čp. 212 V nedožitých 89 letech zemřela paní Marie Sršňová čp. 84 Ve věku nedožitých 87 let zemřel pan Vlastislav Kyral čp. 263 Ve věku 52 let zemřel pan Ladislav Kyllar čp. 127 Montá satelitních kompletù. Ideální způsob sledování českých i zahraničních programů v digitální kvalitě. 100% pokrytí. David KYLLAR Tel.: Zahradnictví Helekal Jindřich Horní Čermná nabízí pro jarní výsadbu macešky, sadbu zeleninovou pro rychlení, venkovní sadbu květinovou, květiny na hroby voskovky a další. Telefon Děkujeme za vyjádřenou soustrast a květinové dary všem, kteří se přišli rozloučit s panem Vlastislavem Křivohlávkem. manželka a synové Obecní úřad Bystřec nabízí k pronájmu přízemní prostory v nové prodejně Konzumu vhodné ke zřízení obchodu např. cukrárna, květiny dárky, textil apod. Bližší informace rádi poskytneme na obecním úřadu. Blanka Mrázková, zástupce starosty Obecní úřad Bystřec nabízí k pronájmu malý kosmetický salón. Bližší informace získáte na Obecním úřadu Bystřec, tel.: Zimní svoz popelnic končí Další svoz následuje a pak vždy za dva týdny. Během měsíce dubna proběhne sběr starého železa a svoz velkoobjemového odpadu traktorovými vleky. Máte přání, ale Vaše finanční situace Vám nedovolí ho realizovat. Nejste si jistí ve finančních krocích. Finanční trh nabízí značné množství řešení, ale které je pro Vás nejvýhodnější? Nebojte se obrátit na odborníky. Nabízíme zkušenosti, energii, osobní nasazení a jistotu silné společnosti, která aspiruje na jednu z nejvyšších pozic na našem trhu. Rádi Vám pomůžeme realizovat i Vaše další plány: Jistota pro Vás i vaši rodinu Poradíme Vám, jak zabezpečit sebe i svou rodinu v případě nečekaných životních událostí. Vysněná dovolená či nové auto Společně s Vámi najdeme nejlepší možnost, jak vytvářet finanční rezervy pro naplnění vašich cílů a jak tyto prostředky efektivně zhodnocovat. Spokojené stáří Pomůžeme Vám zajistit si finanční prostředky pro udržení životního standardu v seniorském věku. Peníze pro děti Poradíme Vám, jak co nejvíce usnadnit Vašim dětem start do života (pokrytí nákladů na vzdělání, bydlení atd.) Stát se investorem Zprostředkujeme Vám investice na finančním trhu pomocí různých investičních nástrojů. Ochrana vybudovaných hodnot Rádi Vám doporučíme pro Vás nejvýhodnější pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, právní ochrany apod. Zaplatit méně na daních Ukážeme Vám možnosti, jak významně ušetřit na daních. Lukáš Hrdina, finanční poradce Partners for life planning mobil: , , Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů. Bystřecké okénko vydává Obecní úřad Bystřec v nákladu 450 výtisků. Uzávěrka příštího čísla bude Za příspěvky děkujeme. 14

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Závěrečný účet obce za rok 2009 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 zveřejňuje obec Bystřec závěrečný účet obce za rok 2009. 1)Plnění příjmů a výdajů za rok

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 7.3.2016, usnesení 114/2016 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 18.2.2016 Návrh

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.12.2010

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.12.2010 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.12.2010 Začátek : 18,00 hodin Přítomno : 7 členů OZ, 4 veřejnost Josef Mašek Roman Dibus Ing.Tomáš Vileta Pavel Zikmund Václav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 17.2.2015 Sejmuto dne: Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 1111

Více

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 24.11.2016 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Ing. Petr Kollert, MVDr. Dana

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12. 2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Vladislav Beran, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, p.

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více