Vnitřní předpis č. 1/08-REV1-2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis č. 1/08-REV1-2014"

Transkript

1 Vnitřní předpis č. 1/08-REV Pravidla pro pronájem společenských prostor KD PZKO Mosty u Jablunkova Výbor MS PZKO Mosty u Jablunkova vydává tento vnitřní předpis: Společenské prostory KD PZKO Mosty u Jablunkova jsou: Čl. I. Úvod VNITŘNÍ PROSTORY VENKOVNÍ PROSTORY - společenský sál - jeviště - vestibul - společenská místnost, bar - sklad - šatna č. 1 - pokoj 1 (šatna č. 2) - pokoj 2 (klubovna) - pokoj 3 - pokoj 4 - pokoj 5 - kuchyň, kuchyňka - koupelna, WC 1, WC2 - restaurace vč. kuchyňky, tanečního parketu, WC3 a skladu - prostranství včetně stolů - výčepní místnost stánek Prostory jsou vybaveny osvětlením a zásuvkami pro připojení spotřebičů. Vnitřní prostory jsou vytápěny. Čl. II. Podmínky pronájmu Podmínky pronájmu se řídí pravidly uvedenými v čl. III tohoto předpisu. Společenské prostory KD PZKO Mosty u Jablunkova mohou být pronajaty přednostně občanům obce Mosty u Jablunkova, občanským sdružením a organizacím se sídlem v obci Mosty u Jablunkova za účelem pořádání společenských akcí a oslav nekomerčního charakteru. Čl. III. Pravidla pro pronajmutí, předání a převzetí prostor 1. Společenské prostory Společenské prostory KD PZKO Mosty u Jablunkova jsou pronajímány na základě písemné žádosti (připravený tiskopis Žádost ), která slouží pro plánování pronájmu. Při podání více žádostí na stejný termín se vyhoví dříve podané žádosti. 2. Současně se žádostí se vybere záloha ve výši 3.000,- Kč, která se zúčtuje při vyúčtování pronájmu. 3. Při předání prostor a příslušenství pronájmu nájemci se sepíše Dohoda o pronájmu společenských prostor KD PZKO Mosty u Jablunkova, jejíž součástí je předávací protokol s inventárním seznamem. V dohodě se vymezí rozsah pronájmu, stav pronajímaných prostor, počet a stav předávaného příslušenství. Pronajímatel předá nájemci prostory a příslušenství uklizené a čisté, nájemce je pak povinen vrátit je rovněž uklizené a čisté (ve stejném stavu). 4. Při pronajímání výčepního zařízení je nájemce povinen před použitím zařízení důkladně propláchnout pitnou vodou od případných zbytků desinfekce. Před vrácením je nájemce povinen výčepní zařízení vyčistit a nechat odborně desinfikovat. Výčepní zařízení nesmí být přenášeno mimo areál pronajímatele. 5. Při převzetí prostor a příslušenství pronájmu od nájemce se provede kontrola dle předávacího protokolu s vyznačením rozdílů dle inventárního seznamu a s popisem stavu přebíraných prostor a příslušenství. 6. Nájemce je povinen uhradit škody na zařízení a příslušenství způsobené během pronájmu. 7. Nepředá-li nájemce prostory a příslušenství uklizené a čisté, bude mu účtován příplatek 3.000,- za úklid. 8. Nájemné je účtováno na 24 hodin. Není-li dohodnuto písemně jinak, musí být pronajímané prostory a příslušenství předány druhý den do hodin.

2 Čl. IV. Ceník Pro pronájem jednotlivých částí a příslušenství je stanoven následující ceník: PŘÍZEMÍ VNITŘNÍ PROSTORY - společenský sál 4000,- Kč za den - jeviště (pouze spolu se sálem nebo společenskou místnosti) 1000,- Kč za den - společenská místnost, bar 2000,- Kč za den - kuchyň 1000,- Kč za den - šatna č. 1 (pouze spolu se sálem nebo společenskou místnosti) 500,- Kč za den - vestibul (pouze spolu se sálem nebo společenskou místnosti) 0,- Kč za den - WC (pouze spolu se sálem nebo společenskou místnosti) 0,- Kč za den 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - pokoj 1 (šatna č. 2) 500,- Kč za den - pokoj 2 (klubovna) 1000,- Kč za den - pokoj ,- Kč za den - pokoj ,- Kč za den - pokoj ,- Kč za den - kuchyňka, koupelna, WC 1000,- Kč za den 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ - restaurace vč. kuchyňky, tanečního parketu, WC a skladu 4000,- Kč za den VENKOVNÍ PROSTORY - prostranství vč. stolů + výčepní místnost (stánek) + WC 500,- Kč za den OSTATNÍ POLOŽKY - elektřina dle spotřeby - vytápění v topné sezóně - přízemí 150,- Kč za hodinu - vytápění v topné sezóně 1. nadzemní podlaží 80,- Kč za hodinu - vytápění v topné sezóně 1. podzemní podlaží 80,- Kč za hodinu - výčepní zařízení 150,- Kč za den Čl. V. Evidence Evidence žádostí a dohod o pronájmu je vedena v evidenci dokladů MS PZKO Mosty u Jablunkova. Po uplynutí úschovných lhůt jsou tyto písemnosti skartovány. Součástí předpisu jsou přílohy: - Žádost o pronájem společenských prostor - Dohoda o pronájmu společenských prostor Čl. V. Závěr Výbor MS PZKO Mosty u Jablunkova vydal tento vnitřní předpis na svém 1. zasedání konaném dne Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem Revize dne Ing. Niedoba Ondřej předseda Martynek Alois místopředseda

3 Žádost a dohoda o pronájmu Společenských prostor KD PZKO Mosty u Jablunkova č. /20.. uzavřená ve smyslu 2201a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne mezi smluvními stranami: MS PZKO Mosty u Jablunkova se sídlem Mosty u Jablunkova 470, IČO: zastoupená Ing. Ondřejem Niedobou předsedou sjednáním a podpisem žádosti a nájemní smlouvy je pověřen: jako pronajímatel na straně jedné (dále jen pronajímatel ) a adresa: jako nájemce na straně druhé (dále jen nájemce ) t a k t o : A. Ž á d o s t 1. Druh akce: 2. Termín konání: 3. Rozsah pronájmu: VNITŘNÍ PROSTORY VENKOVNÍ PROSTORY společenský sál jeviště vestibul společenská místnost, bar sklad šatna č. 1 pokoj 1 (šatna č. 2) pokoj 2 (klubovna) pokoj 3 pokoj 4 pokoj 5 kuchyň, kuchyňka koupelna, WC 1, WC2 restaurace vč. kuchyňky, tanečního parketu, WC3 a skladu prostranství včetně stolů výčepní místnost stánek 4. Počet účastníků: 5. Složena záloha ve výši: Kč V Mostech u Jablunkova, dne

4 . pronajímatel. žadatel B. D o h o d a o p r o n á j m u I. Předmět smlouvy 1.1. Předmětem této smlouvy je pronájem majetku pronajímatele nájemci Pronajímatel je mimo jiné vlastníkem: Společenské prostory KD Mosty u Jablunkova. (dále jen předmět nájmu ) Pronajímatel přenechává touto smlouvou předmět nájmu do nájmu nájemci a nájemce předmět nájmu do nájmu přijímá, a to za podmínek uvedených v této smlouvě Nájemné za předmět nájmu činí: II. Nájemné a služby spojené s nájmem VNITŘNÍ PROSTORY - PŘÍZEMÍ SAZBA počet položka celkem 4000 den společenský sál 1000 den jeviště 2000 den společenská místnost, bar 1000 den kuchyň 500 den šatna č. 1 0 den vestibul 0 den WC 1 VNITŘNÍ PROSTORY - 1.NP 500 den pokoj 1 (šatna č. 2) 1000 den pokoj 2 (klubovna) 1000 den pokoj den pokoj den pokoj den koupelna, WC 2, kuchyňka VNITŘNÍ PROSTORY - 1.PP 4000 den restaurace vč. kuchyňky, tanečního parketu, WC3 VENKOVNÍ PROSTORY 500 den prostranství včetně stolů + výčepní místnost stánek OSTATNÍ 150 hod vytápění v topné sezóně - přízemí 80 hod vytápění v topné sezóně 1. nadzemní podlaží 80 hod vytápění v topné sezóně 1. podzemní podlaží 150 den výčepní zařízení 3000 kpl úklid CELKEM Kč DOHODNUTÁ SLEVA % 2.2. Nájemné může být hrazeno nájemcem zálohově předem při podání žádosti. Po skončení nájmu a zpětném předání bude provedeno vyúčtování zálohy. III. Doba nájmu 3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od: hod. do: hod.

5 IV. Práva a povinnosti nájemce 4.1. Nájemce se zavazuje po skončení nájemního vztahu předmět nájmu neprodleně předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal (uklizené a čisté), pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak Při pronajímání výčepního zařízení je nájemce povinen před použitím zařízení důkladně propláchnout pitnou vodou od případných zbytků desinfekce. Před vrácením je nájemce povinen výčepní zařízení vyčistit a nechat odborně desinfikovat. Výčepní zařízení nesmí být přenášeno mimo areál pronajímatele Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu a nejpozději při zpětném předání závady zjištěné nebo nájemcem způsobené během pronájmu. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu způsobenou neoznámením Nepředá-li nájemce prostory a příslušenství uklizené a čisté, bude mu účtován příplatek ve výši minimálně 3000,- za úklid Nájemce je povinen uhradit škody na zařízení a příslušenství pronajimatele způsobené během pronájmu. V. Práva a povinnosti pronajímatele 5.1. Pronajímatel předá nájemci prostory a příslušenství uklizené a čisté Pronajímatel je oprávněn požadovat umožnění prohlídky předmětu nájmu za účelem kontroly jeho stavu, a to vždy za přítomnosti oprávněného zástupce nájemce Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci řádné užívání předmětu nájmu VI. Odpovědnost za škodu 6.1. Nájemce odpovídá pronajímateli za veškeré jím zaviněné škody způsobené na předmětu nájmu způsobené během trvání nájmu a v souvislosti s ním Ochrana veškerého majetku nájemce umístěného v předmětu nájmu před ztrátou, poškozením nebo zničením a jeho pojištění je výlučně věcí nájemce a jeho nákladů Pronajímatel neodpovídá za odcizení čehokoli z majetku nájemce umístěného v předmětu nájmu ani neodpovídá za jiné škody, které by nájemci, jeho hostům nebo obchodním partnerům vznikly v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem Nájemce je povinen uhradit škody na zařízení a příslušenství pronajimatele způsobené během pronájmu. VII. Všeobecná a závěrečná ustanovení 7.1. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s ní a že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. V Mostech u Jablunkova, dne pronajímatel.. nájemce

6 Předávací protokol Vnitřní prostory: Venkovní prostory: společenský sál počet stav při předání počet stav při převzetí výše škody 1 Stoly 20 ks 2 Židle A2 alicante (modrá zlatý puntík) 150ks jeviště ks 1 Okno dřevěné zrcadlo 4ks 1 Klavír 1ks 2 Truhla malovaná 1ks 3 Židle červená? ks 4 Obraz Władysław Niedoba 1ks společenská místnost - bar 1 Stůl dřevěný 6ks 2 Židle dřevěná 49ks 3 Barový pult 1ks 3 Výčepní zařízení 1ks 4 Dřez, baterie 1ks 5 Rychlovarná konvice 2ks kuchyň 1 Plynový sporák s elektrickou troubou 2ks 2 Elektrická pánev 1ks 3 Elektrický kotel 2ks 4 Odsávač par ventilátor 1ks 5 Dřez s baterií a pracovním stolem 1ks 6 Pracovní stůl PSJ-5 (750x450x900) 1ks 7 Pracovní stůl PSJ-2 (1000x860x900) 1ks 8 Pracovní stůl PSJ-2 (900x750x900) 1ks 9 Pracovní stůl PSJ-5 (1900x600x900) 1ks 10 Pracovní stůl PSŠ-6 (1900x600x900) 1ks 11 Nástěnná police NP-1 (700x240) 1ks 12 Nástěnná police NP-1 (1600x220) 1ks 13 Nástěnná police NP-2 (1600x350) 1ks 14 Nástěnná police NP-2 (500x350) 1ks 15 Nástěnná skříňka NS-2 (1500x350x700) 2ks 16 Skříň příborník (1450x700x2000) 1ks chodba, sociální zařízení 1 popelník 3 ks 2 WC mísa se splachovačem ženy 2ks 3 Koš 2ks 4 Koš na papírové ručníky 1ks 5 WC štětka 2ks 6 Umývadlo + kohoutek 1ks 7 Zrcadlo 1ks 8 Zásobník na papírové ručníky 1ks 9 WC mísa se splachovačem- muži 1ks 10 Pisoár 3ks 11 WC štětka 1ks 12 Umývadlo + kohoutek 1ks 13 Zásobník na papírové ručníky 1ks 14 Koš na papírové ručníky 1ks 15 Zrcadlo 1ks Předáno dne: Převzato dne:

7 Vybavení kuchyně inventář Předávací protokol počet stav při předání počet stav při převzetí výše škody 1 Talíř hluboký s modrým okrajem 20 ks 2 Talíř hluboký mix 150 ks 3 Talíř bílý 1 ks 4 Talíř mix 1 ks 5 Talíř desertní mix? ks 6 Talíř ovál 1 ks 7 Šálek káva 6 ks 8 Podšálek káva 49 ks 9 Miska hnědá 1 ks 10 Podšálek hnědý 10 Sklenice 0,5 l - pivo 1 ks 11 Sklenice 0,3 l pivo 2 ks 12 Panák 2cl 2 ks 13 Lžíce 1 ks 14 Vidlička menu 2 ks 15 Nůž menu 1 ks 16 Lžíce dezertní 17 Džbánek 4ks 1 Talíř hluboký Nedekor 23cm 119ks 2 Talíř mělkýnedekor 24 cm 120ks 3 Talíř dezertní Nedekor 24 cm 120ks 4 Menu lžíce 60ks 5 Menu vidlička 59ks 6 Menu nůž 60ks 7 Dezertní lžíčka 59ks 8 Menu lžíce STAR H LINE 84ks 9 Menu vidlička STAR H LINE 84ks 10 Menu nůž STAR H LINE 84ks 11 ARO miska na cereálie 14cm 60ks 12 Desertní talíř 15 cm ARO 36ks 13 Hrnek 290 ml ARO 36ks 14 Šálek 220ml 60ks 14 Váleček dřevěný 55x230mm 2ks 15 Pinzeta kuchařská 1ks 16 Mísa polévková 3l nerez 3ks 17 Naběračka na polévku 2ks 18 Naběračka na polévku s háčkem0,15l 3ks 19 Naběračka na polévku 0,50l 1ks 20 Pekáč hluboký 40x34x8cm 2ks 21 Lžíce velká 6ks 22 Miska bílá TOKIO 120 mm 6ks 23 Košík 2ks 22 Košík 10ks 23 Lžíce dezertní 4x12 48ks 24 Hrnec s poklicí 20x16cm 5l ARO 1ks 25 Hrnec s poklicí 28x22cm 13,5l ARO 1ks 26 ALU nepřilnavá pánev 28cm 6ks

8 Vybavení kuchyně inventář počet stav při předání počet stav při převzetí výše škody 1 Sklenice víno 29cl ks 2 Sklenice víno 35cl ks 3 Sklenice whisky 35cl 60ks 4 Hrnec nerez 30l (prům.45,v.20) 2 ks 5 Hrnec nerez 22,1l (prům.32,v.27.5) 2 ks 6 Hrnec nerez 31,4l (prům.40,v.25) 1 ks 7 Hrnec nerez 22,4l (prům.36,v.22) 1 ks 8 Hrnec smalt? ks 9 Chňapka stříbrná 2ks 10 Elektrický mixer ETA ks 11 Elektrický vařič Hyundai 1ks 12 Kotlík na polévku 10l (VM-80/83) 1ks 13 Servírovací termoska 1,5l H-LINE 6ks 14 Ubrus 26ks 15 Ubrus bílý 30ks 16 Ubrus velký 6ks 17 Ubrus barevný pásek 70x70 8ks 18 Ubrousek bílý 25ks 19 Ubrousek bílý 40x40 24ks 20 Ubrousek bílý 30x30 71ks 21 Utěrka bavlna 50x70 12ks 22 Vysavač WD ks

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání.

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání. Smlouva o pronájmu kontejnerů Kontejnery Ostrava s.r.o. Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ 27771164, DIČ CZ27771164. Bankovní spojení: číslo účtu 3531011001/5500 www.kontejnery-ostrava.cz kontakt

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA Studentská rezidence Vista Kpt. Vajdy 3046/2 700 30 Ostrava Zábřeh Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská rezidence VISTA (dále jen rezidence) je účelovým zařízením,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 1 Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. vydává následující podmínky nájmu bytů. Tyto podmínky upravují bližším způsobem práva

Více

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha nájemní smlouvy Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. SMLUVNÍ STRANY Tyto platební, kontraktační a technické podmínky jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy (dále také Smlouva ), sjednané

Více

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA OSTRAVA ZÁBŘEH DNE /10/KV Vrubl / 596 707 300 10.11.2010 SZ E-MAIL vrubl@arena-vitkovice.cz Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Článek I. Obecná a úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více