Internetová reklama. Rostislav Kříž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internetová reklama. Rostislav Kříž"

Transkript

1 Internetová reklama Rostislav Kříž Brno 2001

2 Rostislav Kříž Internetová reklama 2 Abstract Kříž, R. Internet Advertisement. Brno, This script is oriented towards the history, the various forms and shapes of Internet advertisement. It describes also the contrasts between advertisement in classical (printed and broadcast) media and on the Internet. Current Web advertising pricing models together with methods of advertising protection are noted too. Abstrakt Kříž, R. Internetová reklama. Brno, Práce se zabývá reklamou na internetu. Je orientována na její historii, různé formy či podoby a na rozdíly působení oproti reklamě v klasických médiích. Zmíněny jsou i metody nákupu reklamního prostoru a možnosti obrany proti příjmu internetové reklamy.

3 Rostislav Kříž Internetová reklama 3 Poděkování Na tomto místě si dovoluji poděkovat PhDr. Heleně Pavlíčkové za odborné vedení, připomínky a cenné rady, které jsem mohl uplatnit při zpracování mé diplomové práce. Rád bych také poděkoval všem, kteří mne inspirovali k napsání tohoto textu a kteří mi pomohli při sběru podkladů pro tento text a pro moji diplomovou práci. Upozornění V tomto textu použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, případně mohou požívat jiné právní ochrany. Tento text vznikl na základě mé diplomové práce Analýza vlivu internetové reklamy na člověka. Upravil jsem a doplnil některé pasáže a především zcela vypustil praktickou část mé diplomové práce, ve které jsem prováděl specifické dotazníkové šetření a která mi připadala pro běžného čtenáře málo atraktivní. Všechna práva vyhrazena. Tento text smí být šířen, přepracován, přetisknut, přeložen, zařazen do jiného díla, ať už v tištěné nebo elektronické podobě, pouze se souhlasem autora. Copyright Rostislav Kříž, 2001

4 Rostislav Kříž Internetová reklama 4 Obsah 1 Úvod Historie reklamy Historie reklamy na internetu Třídění internetové reklamy Porovnání internetové reklamy s ostatní reklamou Reklamní bannery Obrana před internetovou reklamou Budoucnost internetové reklamy Literatura... 28

5 Rostislav Kříž Internetová reklama 5 1 Úvod Přelom 20. a 21. století neznamená jen otočení listem kalendáře z jednoho tisíciletí do druhého. Je to i období, ve kterém jsme svědky zrodu něčeho nového a zcela fantastického. Jsme svědky zrodu nového světa. Virtuálního světa. Až doposud naši předkové žili v prostředí vytvořeném evolucí a přírodními zákony. Dnešní lidé přenáší část svého bytí do jimi uměle vytvořeného světa počítačů a počítačových sítí. Nejvýznamnější a nejrozšířenější z nich je internet. Po jeho armádních počátcích, které vystřídalo stádium akademické, se dnes nachází ve fázi, jenž by se dala nazvat jako komerční. Dnes a denně se prostřednictvím internetu uskutečňují obchodní transakce a žádná moderně myslící firma by si neměla dovolit luxus v podobě přehlížení těchto nových trhů. Ruku v ruce se světem obchodu pak kráčí i svět reklamy. Obchod bez reklamy je totiž v podmínkách tržní konkurence nepředstavitelný. V tradičním světě a jeho tradičních médiích je reklama pevně zakořeněna již dlouhou řadu let. Prostřednictvím různorodých formátů se zde vyvinula do nejrozmanitějších podob. Internetová reklama je zcela jistě dalším vývojovým stupněm vzniklým na základě nových technologií. V některých směrech navazuje na předešlý kontinuální vývoj, leckde však bourá staré a tradiční. Příčiny tohoto chování je nutné hledat především v samotné povaze komunikace na internetu. Tradiční masmédia využívaná k reklamním účelům jsou založena na principu jednosměrného toku informací. Charakteristická je zejména neosobnost oznámení, neboť nedochází k přímé interakci mezi sdělovatelem a příjemcem. Internet je z tohoto hlediska poněkud jiný. Způsob komunikace na něm nemůže být zařazen mezi komunikaci interpersonální ani masovou. Prostředí sítě smazává zažité hranice a může být využito ke komunikaci osobní, masové i ke všem jejich myslitelným kombinacím, které leží mezi těmito dvěma opačnými póly. Z toho také v mnoha případech těží internetová reklama. Historie elektronicky šířené reklamy je velmi krátká a čítá zhruba jedno desetiletí. Jistě to není mnoho, avšak i za takto krátký časový úsek se celé toto odvětví dokázalo vyvinout mnoha směry a pokrýt tak často velmi rozdílné požadavky inzerentů. Hlavním proudem je bezesporu bannerová inzerce v prostředí www. Úspěšně ji doplňují další formáty reklamy používané na internetových stránkách. Jsou jimi např. tzv. pop-up okna nebo pevné rámy. Pozadu ovšem nezůstává ani reklama distribuovaná prostřednictvím nejpoužívanější internetové služby, kterou je elektronická pošta. Také další síťové služby, byť jsou ze své povahy pro šíření reklamy leckdy méně vhodné, doplňují portfolio možností reklamní nabídky. Pravděpodobně není možné postihnout všechna zákoutí internetové reklamy a elektronické inzerce vůbec. Příčiny je nutno hledat především ve dvou důvodech. Prvním je z dlouhodobého historického pohledu stále ještě rané evoluční stádium, pro které je charakteristický především překotný vývoj. I když již byly v celém odvětví zavedeny určité normy a pravidla chování, stále ještě dochází k zásadním změnám a často doslova i revolučním převratům. Druhý důvod velké rozmanitosti internetové reklamy má kořeny především v rozsáhlosti a variabilitě celosvětové počítačové sítě. Prostě není v lidských silách zmapovat vše, co se na internetu odehrává, byť by to bylo jen v jedné jeho oblasti, kterou je např. reklama. V mnoha případech lze jen vypozorovat obecné či převažující zvyklosti a způsoby chování charakteristické pro daný segment. S uvědoměním si této

6 Rostislav Kříž Internetová reklama 6 skutečnosti jsem přistupoval i k vypracování tohoto textu. Internetová reklama v současné chvíli jistě není ve svém posledním vývojovém stádiu. Ba naopak. Tak jak bude růst rozšíření internetu samotného, zvyšování přenosových rychlostí, pronikání do dalších oblastí lidské činnosti, tak bude růst i význam reklamy v tomto prostředí. Potenciál internetové reklamy je už nyní ohromný. Jde jen o to umět ho využít správným směrem tak, aby finanční prostředky vynaložené na tento druh propagace našly svou odezvu ve splnění podnikatelských cílů. Jednou z cest jak toho dosáhnout je poznání účinků vlivu internetové reklamy na člověka.

7 Rostislav Kříž Internetová reklama 7 2 Historie reklamy Mám-li se v následujícím textu zabývat internetovou reklamou, pak nemohu nechat zcela bez povšimnutí historii reklamy jako takové. Nelze také nezmínit některé významné osobnosti a události, které měly přímý vliv na budoucí vývoj. Kde se vůbec vzalo slovo reklama? Jeho původ není zcela jasný, v podstatě existují dva hlavní názorové směry. Jedni prosazují myšlenku, že reklama je francouzské slovo. Druzí, přesně v souladu s okřídleným rčením Již staří Římané, jsou přesvědčeni o latinských kořenech tohoto výrazu. Pravděpodobně první skutečně doložený výskyt je datován do roku Tehdy se toto slovo objevilo v anglicko-francouzském slovníku jako lovecký termín znamenající volat nebo vábit sokola. Německé Werbung, kterému je také přisuzován francouzský původ, bývá vykládáno jako vyvolávat, vykřikovat, opakovat volání, veřejně doporučovat, vychvalovat a začalo být běžně používáno zhruba v polovině 17. století. Angličané původ svého advertisement nalézají v latinském ad veterre znamenajícím obrátit mysl správným směrem. Zjistit, kdo poprvé použil volání či vábení k tomu, aby lépe prodal zboží, je dnes nemožné. Pokud však chceme pátrat po historii hmatatelnějších forem reklamy, jakými jsou například inzerát nebo propagační leták, pak máme nepoměrně větší šance. K nejvýznamnějším událostem přitom docházelo především na území severoamerického kontinentu, proto jsem se zaměřil zejména na vývoj reklamy v tomto regionu. Například American Advertising Museum má ve svém depozitáři výtisk novin The Boston News Letter z roku 1704, ve kterém je uveřejněn text doporučující k odkoupení pozemky na Long Islandu. Mezi další velmi cenné exponáty tohoto muzea patří barevné plakáty z přelomu 18. a 19. století. Okázalým, často až přehnaným stylem je na nich propagována produkce jednoho cirkusu. V roce 1841 založil Volney B. Palmer ve Philadelphii první reklamní agenturu na americkém kontinentu a položil tak základy budoucímu úspěšnému rozvoji podnikání v oblasti propagace. Za největší osobnost reklamního průmyslu té doby je považován Phineas T. Barnum. V roce 1850 se zapsal do historie první úspěšnou reklamní kampaní. Díky jeho novinovým inzerátům, letákům a propagačním sešitům se během pouhých šesti měsíců stala z - do té doby v USA neznámé - Jenny Lindové (přezdívané též Švédský slavík) nejpopulárnější zpěvačka Ameriky, kterou přišlo při jejím příjezdu do New Yorku přivítat více než lidí. Během příštích dvou desetiletí se reklamní průmysl rozmohl takovým způsobem, že začaly vznikat první zákony regulující toto odvětví. Z konce 19. století stojí za zmínku ještě minimálně dvě významné události. V roce 1886 je v Atlantě představen Dr. Johnem S. Pembertonem nápoj Coca-Cola. Originální logo z rozevlátých písmen, jehož autorem je Pembertonův účetní Frank Robinson, se postupně stává jedním z nejvýznamnějších reklamních fenoménů. Od roku 1893, kdy byla Coca-Cola zaregistrovaná jako obchodní známka, bylo k propagačním účelům použito nesčetněkrát a jeho sláva přetrvala až do dnešních dob. Druhou významnou událostí, která má vliv na myšlení reklamních tvůrců dodnes, je myšlenka zacílení inzerce na specifickou skupinu. Jako první s ní vystoupil Nathan Fowler. V článku publikovaném v Advertising Age doporučuje všem výrobcům, aby své reklamy zaměřili především na ženy, neboť jsou to právě ony, kdo stojí za většinou uskutečňovaných nákupů.

8 Rostislav Kříž Internetová reklama 8 Nedávno skončené 20. století bývá charakterizováno mnoha výstižnými přívlastky. Myslím, že pokud je označím také za století reklamy, pak určitě neudělám chybu. Z tohoto hlediska bylo obrovským přínosem rozšíření rozhlasu a později i televize a s tím související možnost oslovit reklamním sdělením tisíce lidí v jediném okamžiku. První experimenty s bezdrátovými přenosy byly učiněny ještě na konci 19. století. Brzy následovaly i pokusy o zahájení vysílání komerčních stanic. Byly však provázeny mnohými skandály zejména v souvislosti s neúspěchy akcií vysílajících firem. Situace v éteru byla celkově velmi nepřehledná a říci kdo byl skutečně první je z dnešního hlediska takřka nemožné. První pravidla pro vysílání reklamy byla definována v roce 1916 společností American Radio Relay League. Zpočátku byly vysílány reklamní spoty zcela zdarma. Tento stav byl z podnikatelského hlediska dlouhodobě neudržitelný a tak se na počátku dvacátých let začaly objevovat první návrhy na zpoplatnění reklamního vysílání. K tomu také brzy došlo a reklama tvořila zcela běžnou součást vysílacího času. Rozhlas se postupně stal velmi populární a brzy se rozšířil po celém světě. Dodnes je masmédiem, které oslovuje mnoho lidí. Po druhé světové válce se však postupně musel začít o své publikum dělit s velkým konkurentem televizí. Televizní reklama se objevila na obrazovkách prakticky hned od počátku veřejného vysílání. V únoru 1945 vyzvala American Association of Advertising Agencies své členy i ostatní agentury k zahájení přípravných prací na tvorbě televizní reklamy. O tři měsíce později pak bylo ve čtyřech městech USA (New York, Chicago, Philadelphia a Schenectady) zahájeno vysílání prvních TV stanic založených na komerčních základech. V té době bylo na území Spojených států v provozu méně než 7000 televizorů. Mezi prvními odvážnými firmami, které se hned od začátku snažily využít potenciálu nového média, byly například Pan American World Airways, Firestone Tire & Rubber, Esso gasolines a několik málo dalších. Za další tři roky si již vysílací čas zakoupilo téměř tisíc podnikatelských subjektů a televizní reklamní trh tak zaznamenal neuvěřitelný meziroční nárůst ve výši 515 %. V roce 1952 byl definován televizní kodex upravující mimo jiné i podmínky vysílání reklamy. Dalším významným milníkem v historii TV reklamy byl rok Tehdy došlo k zahájení vysílání WOR-TV v New Yorku. Byla to první stanice, jenž měla program sestavený výhradně z reklamních spotů. V té době již byl americký televizní reklamní trh nesmírně rozvinutý, což bylo způsobeno především obrovským diváckým potencionálem. Uvedu jeden příklad za všechny: Ve výše zmíněném roce sledovalo lidí najednou pořad Ed Sullivan Show, ve kterém vystoupili The Beatles. V té době žilo na území USA asi obyvatel. Znamená to tedy, že v jednom jediném okamžiku zhlédlo stejný program téměř 40 % Američanů. Na základě takovéto sledovanosti si mohly televizní stanice dovolit účtovat za odvysílání 30 sekund reklamy desítky tisíc dolarů. Další vývoj je charakterizován neustálým nárůstem diváků, ale také vznikem prvních jednostranně či oborově zaměřených (sportovní ESPN, hudební MTV apod.) stanic. V dnešní době představuje televize nejvýznamnější reklamní médium. Je to dáno především tím, že je schopna oslovit téměř všechny demografické skupiny obyvatel.

9 Rostislav Kříž Internetová reklama 9 Na závěr této subkapitoly zbývá ještě zodpovědět, co to tedy je reklama? Definic existuje celá řada, některé jsou výstižné a docela přesné, jiné méně. Dovoluji si citovat z mnoha alespoň několik těch, které jsou blízké mému pohledu. Reklama je neosobní, většinou placené sdělování informací. Jeho základem je přesvědčování o produktech, službách nebo myšlenkách ztotožněné s jejich producentem, poskytovatelem atd. prostřednictvím různých médií (Arens a Bovee, 1994). Reklama představuje jednu z nejzajímavějších cest, kterou firmy přivádějí poselství o svých produktech a myšlenkách k potencionálním zákazníkům a podílníkům. Reklama je podstatnou základnou finančních příjmů tisíců televizních stanic, novin a časopisů (Barker a Grønnes, 1996). Reklama je speciální druh činnosti, například zvláštně zorganizovaná událost, která má vzbudit pozornost a stimulovat zájem o osobu, druh zboží, organizaci nebo o určitý proces (Lesly, 1995). Reklama je libovolná, placená forma neosobního poskytování údajů o výrobcích, službách či ideách, skupině lidí (Americké obchodní sdružení).

10 Rostislav Kříž Internetová reklama 10 3 Historie reklamy na internetu Zatímco historický vývoj reklamy jako takové můžeme sledovat minimálně po dobu několika století, reklama na internetu je pochopitelně mnohem mladší. Její vývoj je zcela logicky svázán s vývojem internetu samotného. 3.1 Stručný vývoj internetu Za prvního předchůdce internetu, tak jak ho známe dnes, je považována americká armádní síť ARPAnet. Idea počítačů navzájem propojených do velké sítě je však o něco starší. Už v roce 1945 publikoval vědec Vannevar Bush text As We May Think. Představuje v něm veřejnosti svou teorii o budoucím komunikačním zařízení Memex (MEMory EXtended), které se svým principem velice blíží dnešním počítačům s webovým prohlížečem. Dalším milníkem se stal rok 1960 a spuštění informační sítě nazvané Projekt Xanadu. Jejím duchovním otcem je vizionář Ted Nelson. Teprve o devět let později spatřil světlo světa ARPAnet. Lze o něm směle prohlásit, že je výtvorem studené války. Jeho úkolem totiž bylo propojit sálové počítače americké armády rozmístěné po celém území USA takovým způsobem, aby spolu mohly komunikovat i během případné jaderné války. Hlavním požadavkem bylo, aby zničení jednoho či několika těchto strojů nevyřadilo z činnosti komunikaci mezi ostatními. Vzniklo tedy naprosto unikátní řešení byla vybudována síť bez jakéhokoliv centrálního uzlu. Jejím nejdůležitějším rysem byl fakt, že při přerušení přímého spojení mezi dvěma počítači bude jejich komunikace vedena oklikou přes neporušené uzly. Stejnou zásadou se řídí spojování dvou počítačů v internetu i dnes. K původně pouhým čtyřem počítačům ARPAnetu byly postupně připojovány další stroje umístěné především na amerických univerzitách. Začala tak první velká přeměna. Z utajované vojenské sítě se stala síť univerzitní. Vědci začali využívat internet k výměně informací a k pohodlnému přístupu k vysokému výpočetnímu výkonu superpočítačů. Reklamní využití tehdy nepřipadalo téměř v úvahu. Internet byl čistě nekomerční záležitostí, reklama na něm byla zakázána a podnikatelé samotní o něj ani příliš nestáli, neboť nenacházeli způsob, jak jej využít. Za zlomový okamžik vedoucí k masovému rozšíření internetu je považováno vytvoření programového kompletu nazvaného Web v roce Jeho autoři z Evropské laboratoře fyziky částic přišli na to, že přenos souborů v síti by byl využitelný pro vytváření hypertextových dokumentů, v nichž označená slova odkazují na jiné dokumenty. Web se díky své jednoduchosti a kvalitě rychle rozšířil po celé síti a stal se základem pro World Wide Web. Byly vytvořeny první prohlížeče, které umožňovaly bez velkých počítačových znalostí přistupovat ke statím publikovaným prostřednictvím internetu. Zprvu byly tyto prohlížeče pouze textové. Na první grafický prohlížeč, který umožňoval kromě textu začlenit do dokumentu i obrázky, si museli uživatelé počkat do roku Tehdy byl představen Mosaic autorů Marca Andreessena a Erica Bina. Prudký rozvoj telekomunikací v devadesátých letech a možnost uživatelsky přívětivého přístupu k datům přilákala k internetu milióny nových uživatelů. Právě v té chvíli začal být internet komerčně zajímavý. Bylo to někdy okolo roku 1994 kdy došlo k druhé dramatické přeměně: z akademické sítě se stala síť veřejná, komerční.

11 Rostislav Kříž Internetová reklama Reklama a internet Při pohledu na dnešní stav reklamy na internetu se zdá téměř nemožné, že za počátek reklamních snah na internetu bývá považován teprve až rok Tehdy začala firma Prodigy testovat formy elektronické reklamy. Poměrně malý počet uživatelů služeb informačních sítí však způsobil, že o tyto služby nebyl příliš velký zájem. Společnost Prodigy pak brzy od této formy propagace upustila. Prvním subjektem, který vzbudil při využití reklamy na internetu rozruch, byla právnická firma Canter&Siegel. Majitelé firmy se rozhodli v roce 1994 využít služeb internetu jako mocného marketingového nástroje. Jejich cílem bylo pochopitelně získání nových klientů pro jejich firmu. Rozeslali proto do zhruba 7000 diskusních skupin textový inzerát pojednávající o jejich právnických službách. Ohlas byl obrovský. Bohužel poněkud jiný než si pravděpodobně pánové z Canter&Siegel představovali. Firma sice získala mnoho nových klientů, ale během jednoho jediného dne obdržela také více než rozhořčených stížností. Server, na kterém byla umístěna ová schránka společnosti, se za tu dobu několikrát úplně zhroutil a byl vyřazen z činnosti. Firma však byla s výsledkem celé akce nadmíru spokojena a tak se odhodlala ke stejnému kroku ještě jednou. Rozeslala novou dávku reklamy do ještě většího počtu diskusních skupin. Tento čin vyburcoval celou internetovou komunitu, která jednání Canter&Siegel odsoudila. Poskytovatelé internetového připojení raději zrušili veškeré ové účty firmy, protože měli oprávněné obavy z nového a ještě většího náporu elektronické pošty. Celý případ se dokonce dostal na přední stránky známých tištěných titulů. Bohužel příklad společnosti Canter&Siegel nebyl příkladem odstrašujícím, ale pro mnoho reklamních agentur se stal návodem, jak levně a rychle oslovit desetitisíce lidí. Zejména agentury zaměřené na tzv. direct mailing začaly doslova zaplavovat internet reklamní poštou. Během krátké doby bylo rozesílání nevyžádaných reklamních ů zakázáno a dodnes je považováno za jeden z nejtěžších prohřešků proti nepsané internetové etiketě. Situace došla dokonce tak daleko, že v mnoha státech USA byly přijaty zvláštní zákony postihující tento druh reklamy. Celkově negativní ohlas na počínání společnosti Canter&Siegel zbrzdil další využití internetu k reklamním účelům. Nemohl je však úplně zastavit. Naštěstí pro internetovou reklamu se našly také firmy, které na celou situaci nazíraly poněkud z jiného úhlu a snažily se najít takové formy, které nevzbudí nevoli uživatelů a přitom splní své propagační poslání. Velké naděje byly vkládány především do reklamy na www stránkách. Průkopníkem se v tomto směru stala společnost vydávající časopis Wired. V říjnu 1994 začala publikovat internetovou verzi svého časopisu pod názvem HotWired (http://www.hotwired.com). Již od samých počátků uvažovala o využití části prostoru na svých stránkách k umístění reklamních sdělení. Vydavatelům se podařilo získat ke spolupráci reklamní agentury Modem Media a Messner Vetere Berge McNamee Schmetterer. Jedním z významných klientů Modem Media byl telekomunikační gigant AT&T a právě jeho marketingové oddělení souhlasilo s umístěním reklamy na stránky HotWired. Datum 29. října 1994 se stalo zlomovým okamžikem v oblasti internetové reklamy. Ten den bylo vydáno první číslo HotWired s implementovanou reklamou společnosti AT&T. Server se stal historicky prvním místem www světa, kterému se podařilo prodat reklamní prostor a firmě AT&T se dostalo nebývalé pozornosti všech novin a časopisů jako prvnímu oficiálnímu inzerentovi v této oblasti.

12 Rostislav Kříž Internetová reklama 12 Po tomto úspěchu se k podobné strategii uchýlily i další www servery a internetový reklamní trh se začal prudce rozvíjet. Počátkem roku 1996 se v New Yorku sešlo několik významných internetových firem a založily asociaci Internet Advertising Bureau. Úkolem asociace bylo především vytvoření standardů pro nově vznikající odvětví a s tím související sjednocení pojmů používaných v oblasti internetové reklamy. V prosinci téhož roku pak Internet Advertising Bureau (IAB) vydala tiskovou zprávu obsahující doporučení o typech a velikosti používaných reklamních proužků na www stránkách. Toto doporučení bylo tvůrci internetových stránek de facto přijato jako standard. Česká republika se v tomto směru opozdila za světovým vývojem zhruba o tři roky. Bylo to dáno pochopitelně především menším rozšířením internetu u nás. V okamžiku, kdy se začaly počty českých uživatelů rozšiřovat, rostla i poptávka po prodeji reklamní plochy na www stránkách. Značná nejednotnost v reklamních pojmech však zapříčiňovala menší zájem reklamních agentur o nové médium. Situace byla nejpalčivější především pro provozovatele největších www serverů a tak byla koncem roku 1997 z jejich popudu založena Asociace poskytovatelů obsahu. Cíle byly podobné jako v případě IAB: Vytvořit jednotný etický standard definující zásady publikování reklamy a sjednocení pojmů v této oblasti. Během několika málo let došlo k obrovskému rozvoji celé oblasti a dá se říci, že vzniklo zcela nové odvětví. Byly založeny nové firmy, které se specializují pouze na reklamu na internetu. Velké oblibě se kromě tradičního prodeje reklamní plochy těší také nejrůznější systémy výměnné reklamy. Ty fungují na podobném principu jako bártrový obchod. Inzerent poskytne plochu na reklamu na svých vlastních stránkách a za to je zdarma uveřejněna jeho reklama na cizím serveru. Internetová reklama se tímto způsobem dostává mimo dimenze tradičních forem propagace. (Podrobněji se nákupem reklamní plochy budu zabývat v části 6.2.)

13 Rostislav Kříž Internetová reklama 13 4 Třídění internetové reklamy Pojem internetová reklama bývá dnes velmi často spojován s tzv. proužkovou reklamou umístěnou na www stránce. Je to způsobeno hlavně tím, že spousta především nových uživatelů chápe internet pouze ve významu samotných www stánek a další služby poskytované touto sítí buď vůbec nezná a nepoužívá je a nebo je bere jako jakýsi doplněk služby hlavní. Pro reklamní účely lze však stejně dobře jako www stránky využít i mnoho jiných síťových služeb, případně programy, které k těmto službám umožňují uživatelům přístup. Internetová reklama bývá v současné době zpravidla členěna na reklamu ovou, na reklamu na www stránkách a na ostatní formy reklamy ová reklama Elektronická pošta je jedním z nejstarších forem komunikace po síti. Za jejího autora je považován Ray Tomlinson a lidé ji mohou využívat od počátku 70. let dvacátého století. Dnes je vůbec nejpoužívanější službou internetu. Výzkumy uvádějí, že tuto formu komunikace využívá pravidelně více než 98% všech lidí pracujících se sítí. se tedy zdá být pro šíření reklamy velmi vhodným prostředkem. Jeho použití pro tyto účely však má svá specifická úskalí. Již případ firmy Canter&Siegel ukázal snadnost zneužití jednoduchosti u a také následky, které toto zneužití může mít. Rozesílání reklamy prostřednictvím u podléhá psaným i nepsaným pravidlům slušného internetového chování (tzv. netiquette). Takový , který tato pravidla porušuje bývá obecně pojmenováván slovem spam. V opačném případě je ová reklama označovaná jako povolená, autorizovaná či dokonce vyžádaná. Princip spamu je velmi jednoduchý. Jeho autor nejprve shromáždí ové adresy jiných uživatelů a pak na tyto adresy odešle bez vědomí jejich majitelů reklamní text. V reálném životě existuje něco podobného ve formě letákové reklamy, která zcela neregulovatelně plní poštovní schránky miliónů lidí po celém světě. Nezajímavý papírový leták člověk obvykle vezme a vyhodí, zbavit se spamu je však poněkud náročnější. Vše začíná už tím, že si příjemce spamu při čtení elektronické pošty většinou stahuje všechny y na svůj počítač. Pokud je připojen např. pomocí telefonní linky, pak paradoxně platí náklady na doručení reklamy ze své kapsy. Také kapacita jednotlivých schránek je omezená a může se stát, že je prostor zaplněn a na nějaký důležitý už nezbude místo. V neposlední řadě také dochází ke zcela zbytečnému přetěžování linek a jednotlivých serverů, což ve svém důsledku zpomaluje přenos všech dat. Samotná účinnost (nepočítáme-li rozhořčené reakce postižených) spamu je velmi malá. Přímo v České republice byl proveden pokus, při kterém jeden internetový časopis rozeslal spam a měřil reakci lidí. Pouhé půl promile lidí (tedy 0,05 %) zareagovalo z reklamního hlediska žádoucím způsobem. Seriózní inzerenti či reklamní agentury tento způsob propagace nepoužívají a nabízí lidem rozesílání ů s propagačním obsahem podle jasně stanovených pravidel. Nejčastější formou přijatelné ové propagace je vyžádaná neboli autorizovaná reklamní pošta. Jejím nejdůležitějším rysem je, že s jejím doručování nějakým způsobem v minulosti příjemce vyslovil souhlas. Obvyklá je tato situace např. při downloadu volně šířeného softwaru. Jeho stažení bývá podmíněno vyplněním elektronického formuláře. Ten kromě ové adresy obsahuje často také dovětek o tom, že na tuto adresu smí být

14 Rostislav Kříž Internetová reklama 14 v budoucnosti zasílány propagační texty. Zájemce o nabízený program si pak může dobrovolně zvolit, zda bude tuto volbu akceptovat. Účinnost této reklamy je mnohem vyšší. Způsobuje to jednak fakt, že je příjem dobrovolný, a také to, že reklama samotná může být daleko lépe zacílena než při slepém odesílání spamu. Při registraci totiž o sobě lidé prozradí mnohé údaje, ze kterých zkušený marketér může vydedukovat leccos o jejich zálibách. Reklamní potom obsahuje takové informace, u kterých se dá předpokládat příjemcův zájem. Podobným principem se řídí i zasílání tzv. informačních bulletinů. Využívány jsou zejména servery různých internetových časopisů. Tyto bulletiny (anglicky se jim říká daleko přesněji newsletters) obsahují informace o nejnovějších změnách v obsahu stránek. Jejich hlavním cílem je nalákat zájemce k návštěvě www stránek informujícího serveru a tím zvýšit počet jejich zobrazení (a tím i počet zobrazení reklamy na těchto stránkách obsažené). Přihlášení se k příjmu tohoto druhu ů bývá velmi jednoduché a většinou spočívá ve vyplnění vlastní ové adresy na hlavní stránce. Společným znakem informačního bulletinu a autorizované pošty je to, že nebývá problém na rozdíl od spamu zastavit další příjem reklamy na účet. 4.2 Reklama na www stránkách Je-li elektronická pošta nejrozšířenější službou internetu, pak můžeme o www směle prohlásit, že je to služba nejoblíbenější. Za necelé desetiletí své existence zaznamenal World Wide Web obrovský rozmach a dnes se počty fungujících stránek odhadují minimálně v řádu miliónů. Moderní prohlížeče v součinnosti s hardwarovým vybavením počítačů dokáží nejen zobrazovat text a obrázky, ale i přehrávat zvukové nebo audiovizuální záznamy. Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale ve světě se již také testují zařízení pro přenos vůně po síti. Internetové stránky jsou z mnoha různých hledisek ideálním nástrojem pro marketing a reklamní využití. Nejznámějším a nejrozšířenějším zástupcem reklamy na www je tzv. reklamní proužek (banner či full banner). Rozhodně však není jedinou možnou formou. Internet Advertising Bureau definovala celou řadu velikostí reklamního prostoru a tyto velikosti se staly uznávaným standardem po celém světě včetně ČR. Jsou to tyto rozměry: : full banner (plný banner, proužek) : half banner (poloviční banner, proužek) : full navbar (plný banner s navigační lištou) : vertical (vertikální banner) : square button (čtvercové tlačítko) 88 31: micro button (ikona, tlačítko) Na jaře roku 2001 došlo k rozšíření portfolia oficiální reklamních bannerů. Stalo se tak z důvodu klesající účinnosti stávajících. Pro nové formáty je charakteristická především daleko větší plocha monitoru, kterou po zobrazení obsadí. Od toho si tvůrci nového standardu slibují samozřejmě především zvýšení celkové efektivity reklamy. Nově tedy budou podporovány i následující rozměry:

15 Rostislav Kříž Internetová reklama : skyscraper (mrakodrap) : wide skyscraper (široký mrakodrap) : rectangle (obdélník) : medium rectangle (střední obdélník) : large rectangle (velký obdélník) : vertical rectangle (svislý obdélník) : square pop-up (čtvercové pop-up okno) Všechny tyto grafické prvky mají v zásadě dvě podoby. Vývojově starší jsou fixní, statické obrázky obsahující reklamní sdělení. Nespornou výhodou je jejich menší datová velikost a snadnost výroby. Jsou podporovány naprostou většinou všech reklamních systémů, především ve velikosti full banner. Používají se pro ně grafické formáty GIF a JPEG. O něco mladší jsou animované reklamní proužky. Jejich princip spočívá v tom, že se na vymezené ploše cyklicky střídá více obrázků za sebou v přesně stanovených časových intervalech. Lze tak vytvořit i iluzi pohybu jak ji známe třeba z filmu. To pochopitelně dokáže mezi nehybným textem vzbudit mnohem větší pozornost návštěvníka stránky. Více obrázků s sebou také přináší větší celkovou plochu pro sdělení a tím i možnost pro lepší formulaci reklamního textu. Daní za tyto výhody je však nárůst datové velikosti výsledného díla. Moderní grafické editory řeší alespoň z části tento problém tím, že umožňují změnit pouze část celkové plochy obrázku. Spolu s použitím vysokého kompresního poměru se tak dosáhne podstatně menší celkové velikosti přenášeného souboru. To je důležité zejména při pomalejších způsobech připojení k internetu, kdy se může snadno stát, že netrpělivý návštěvník opustí pomalu se načítající stránky ještě před zobrazením reklamy. Pro animované proužky se používá formát GIF 89. Za reklamu na www stránce můžeme považovat i textový odkaz vedoucí na cizí server. Na dnešním internetu je tato forma velmi oblíbená a využívaná především pro svoji jednoduchost a rychlost. Navíc lze při použití standardních formátovacích příkazů jazyka HTML dosáhnout velice pěkně vypadajících reklamních útvarů, které dokáží zaujmout návštěvníka stejně dobře jako obrázky. Vyloučeno samozřejmě není ani sponzorování jednotlivých serverů. Inzerent zaplatí finanční částku za to, že je v některé předem dohodnuté části stránek zobrazováno jeho logo a textové sdělení, že jde o sponzora či partnera. Rozšířeným způsobem distribuce reklamy je také její zobrazování v tzv. pevném rámu a nebo ve zcela automaticky otevíraném novém okně prohlížeče. V prvním případě se využívá toho, že internetový browser dokáže prostor pro zobrazení dokumentu rozdělit na více částí a do nich načíst samostatné soubory. Do jedné takovéto části (nejčastěji to bývá horní okraj) je umístěno reklamní sdělení a návštěvník je pak má po celou dobu čtení textu z daného zdroje na očích. Se zobrazováním reklamy v nových (většinou rozměrově menších) oknech prohlížeče se lze setkat poměrně často. Speciální kód v textu stránky, kterou si člověk chce prohlédnout, přikáže prohlížeči otevření nového okna a načtení souboru s reklamou. V tom okamžiku existuje jediný způsob, jak se nadbytečného okna zbavit - je nutné jej manuálně zavřít. Navíc tato technologie dovoluje zřetězené otevírání dalších a dalších oken a to dokonce i při opouštění prostoru původně požadované stránky. Oba výše zmíněné prostředky šíření reklamy nejsou mezi internetovými uživateli příliš oblíbené. Snižují totiž efektivitu práce, zatěžují hardwarové prostředky počítače a zabírají přenosovou kapacitu sítě. K propagačním účelům však bývají využívány poměrně často a

16 Rostislav Kříž Internetová reklama 16 to především pro jejich určitou agresivitu, která nutí člověka věnovat jim alespoň na okamžik pozornost. Zajímavou formou reklamy je tzv. splash screen. Využívá schopnosti prohlížeče načíst po určitém čase nový dokument namísto původního. Zájemci o návštěvu stránky je nejprve na ploše celé obrazovky zobrazeno nějaké reklamní sdělení, které je po několika sekundách zcela automaticky nahrazeno samotným obsahem. Tuto reklamu je pro normálního uživatele poměrně složité obejít, kvůli krátkému času zobrazení se zase nevyplatí přesouvat pozornost někam jinam. Z hlediska inzerenta jde tedy o téměř dokonalý způsob distribuce. Rozvoj nových, nejen internetových, formátů s sebou přináší další možnosti pro uplatnění reklamy. Středem zájmu inzerentů se v poslední době stávají hlavně animační formáty flash a shockwave vyvinuté firmou Macromedia. Jejich výhodami jsou relativní jednoduchost výroby, přijatelná velikost výsledného souboru a také interaktivita. Díky ní je možné doslova vtáhnout čtenáře do dění a atraktivní cestou mu předat obsah reklamního sdělení. Právě těmto technologiím bývá odborníky přisuzována velká budoucnost a to nejen na poli reklamy. 4.3 Další možnosti reklamy Rozmanitost internetových služeb nabízí různé méně či více vhodné možnosti pro včleňování reklamy. Jedno však mají tyto služby společné dávno je už pryč doba, kdy se daly ovládat pouze pomocí psaných příkazů z klávesnice. Dnes si uživatelé žádají grafické rozhranní, ve kterém lze snadno zadávat úkoly pouhým pohybem myši. Právě programy umožňující tuto jednoduchou obsluhu skýtají obrovské možnosti pro implementaci reklamy. Přitom se s využíváním této možnosti začalo teprve nedávno a rozšířena byla především díky tvůrcům sharewarových programů. Ti dávají novým zájemcům o jejich produkty možnost vyzkoušet si je v určité omezené (většinou časově) formě zdarma. V případě zájmu musí klient za software zaplatit, jinak je jeho další používání nelegální. Jenže lidé jsou tvorové šetřiví a dobře si rozmýšlí, za co vydají své peníze. Proto tato distribuční politika nebývá vždy příliš úspěšná a firmy přemýšlely o tom, jak vydělat více. Jednu z finančně zajímavých možností jim přináší zakomponování reklamy do jejich produktů. Uživatel může v podstatě volit ze dvou alternativ: Buď bude používat software bez placení, ale na části pracovní plochy tohoto programu uvidí reklamní sdělení, nebo tvůrci zaplatí a reklama zmizí. Softwarové firmy tak mají de facto své peníze jisté, protože pokud jim nezaplatí uživatel programu, tak dostanou peníze od inzerenta. Ve spojení s internetem lze navíc pravidelně obměňovat obsah reklamy a přizpůsobovat ho tak novým zadavatelům. Ne nepodstatná je i možnost přesnějšího odhadu zájmů uživatele softwaru vždyť např. pravděpodobnost toho, že zájemce o program na počítačový střih videa se zajímá i o digitální televizní kamery je velmi vysoká.

17 Rostislav Kříž Internetová reklama 17 5 Porovnání internetové reklamy s ostatní reklamou Srovnání internetové reklamy s jinými formami reklamy není příliš jednoduché. Příčinou je především určitá specifičnost internetu jako komunikačního média. Virtuální svět počítačové sítě totiž do jisté míry stírá poměrně přesně vymezené hranice mezi osobní komunikací a dorozumíváním prostřednictvím masmédií. A právě neosobnost sdělení je mnohými lidmi označována za jednu ze základních vlastností reklamy. Druhým podstatným faktem je to, že internetová reklama je v současné době chápána jako prostředek k dosažení určité pozornosti či známosti, ne však prodejnosti. Nicméně základní parametry pro hodnocení lze úspěšně použít i pro reklamu na internetu. Patří sem především počet oslovených lidí, selektivita, zpětná vazba (respektive velikost úsilí, jaké musí pro zpětnou vazbu člověk vynaložit), náklady a informační kapacita média (množství informací, které může být přeneseno, jejich podoba a forma). Jaké jsou tedy možnosti internetu v porovnání s některými nejrozšířenějšími tradičními podobami reklamy? 5.1 Internet a ostatní reklamní média Noviny versus internet Reklama v novinách má mnoho společného především s bannery na www stránkách. Reklamní plocha bývá v obou případech dobře odlišitelná od normálního textu. Je to dáno zejména grafickou úpravou a standardizací rozměrů reklamních ploch. Noviny oslovují poměrně velký počet lidí, obzvláště střední a starší generaci. Oproti tomu www stránky navštěvuje (a v České republice to platí dvojnásob) daleko méně lidí a jejich věkový průměr obvykle nepřesahuje 30 let. Na druhou stranu selektivita internetové reklamy je vyšší, tento rozdíl lze snížit především vhodnou volbou novin. Reklama v tisku má značnou informační kapacitu, je však limitovaná poměrně vysokými náklady na zveřejnění a ochotou čtenáře tuto informaci přijmout. Zpětná vazba nemusí být vždy příliš jednoznačná, neboť člověk musí vynaložit příliš velké úsilí, aby k takovéto vazbě došlo. Právě zde spatřuji největší výhodu internetu. Díky jeho interaktivitě stačí klepnout myší na reklamu a hned mohu mít k dispozici firemní stránky nebo on-line obchod, ve kterém lze propagované zboží bez větší námahy zakoupit. Reklamní bannery nejsou jedinou možností internetové inzerce, často však bývají takto vnímány. To vede k zajímavému efektu, kdy může být celkový procentuální podíl reklamy daleko vyšší než si člověk uvědomuje a www stránky jsou přijímány kladněji než noviny se stejným poměrem reklamy a normálního obsahu. Časopisy versus internet Časopisy mají vysokou selektivitu a jsou vhodné pro zacílení na úzce definované segmenty. Velké množství rozličných titulů dovoluje inzerentovi rozčlenit potencionální klienty podle demografických, psychografických, zájmových a dalších kriterií. Také na internetu existuje podobná škála specializovaných stránek, které mohou být díky své orientaci na úzké zájmové skupiny využity k umístění přesně zacílené reklamy. Jistou nevýhodou tištěných časopisů, kterou ovšem internet zcela odstraňuje, je obvykle dosti dlouhá prodleva mezi datem redakční uzávěrky a dnem uvedení do distribuční sítě. Na druhou stranu čtou lidé papírové časopisy daleko déle než internetové stránky a tak mají reklamu i déle na očích. Náklady na uveřejnění jsou v časopise srovnatelné s klasickými novinami, zpětná vazba bývá o něco větší především kvůli lepší selektivitě. Jistou

18 Rostislav Kříž Internetová reklama 18 zajímavostí je, že zejména počítačově orientované tištěné magazíny začaly používat i takové rozměry inzerce, které odpovídají velikosti full banner. Na papíře i na monitoru se tak můžeme setkat s úplně stejnou grafickou podobou reklamy. Billboard versus internet Také billboard a ostatní formy venkovní reklamy mají v internetovém světě nejblíže k banneru. Odlišují se však od sebe ve dvou základních vlastnostech: dynamičnosti a měření četnosti zhlédnutí. Billboard je již ze své podstaty zcela pasivním prvkem, na kterém je obměna reklamy možná pouze v delších časových intervalech. Oproti tomu může reklama na internetu nabídnout téměř neomezenou variabilitu. Bannery lze animovat, není problém zajistit jejich rychlou obměnu. Měření počtu zhlédnutí billboardu je téměř nemožné a vždy jde jen o hrubé odhady (snad jen s výjimkou umístění např. na sportovních stadionech, kde můžeme spočítat diváky na základě zakoupených vstupenek). Internetové technologie dovolují zjistit poměrně přesný počet návštěvníků stránky, navíc i čas návštěvy a předchozí a následující chování (odkud přišli a kam odešli) čtenářů. Vhodným umístěním venkovní reklamy lze docílit jisté selektivity, spíše však geografické než tematické specificky brněnskou službu je poměrně zbytečné inzerovat v Praze, reklamu na brusle je sice možné umístit na zimní stadion, ale kolik z jeho návštěvníků je opravdu aktivními hokejisty? Zcela odlišné je stanovení nákladů za pronájem reklamní plochy. U billboardu se vychází z atraktivity lokality a z délky vylepení, na internetu se nejčastěji platí za počet zhlédnutí. Rádio versus internet Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o dvě zcela nesrovnatelná reklamní média. Vždyť ke sledování rozhlasového vysílání stačí zcela pasivní poslouchání, zatímco k internetu musí uživatel přistupovat poměrně aktivně a nejdůležitější je vizuální vnímání. Rádio je sice posloucháno i mnoho hodin denně, po většinu času však tvoří pouze kulisu na pozadí při vykonávání jiných činností. Většina stanic je lokálních a počet lidí schopných naladit jejich signál se počítá v desetitisících, maximálně stotisících. To na druhou stranu představuje obrovskou šanci pro možnost regionální reklamy. Takováto reklama je vhodná a také často využívaná především místními podnikatelskými subjekty. Zde lze nalézt jistou paralelu s některými úzce zaměřenými www stránkami. Internet jako celek oslovuje ohromné množství lidí, jednotlivé stránky jsou zacíleny na úzký segment uživatelů (především zájmově, ovšem existují i regionálně zaměřené weby určené zejména pro obyvatele určité lokality). Zvyšování přenosových rychlostí v počítačových sítích přináší zcela novou možnost: rozhlasový přenos po internetu. Dnes již není problém naladit prostřednictvím internetu stovky rozhlasových stanic z celého světa. Jenže posluchače stanice Brass Radio London bydlícího na jihu Moravy bude jen stěží zajímat reklama na přehlídku dechových kapel v Londýně. Ve stejném čase by se mu mohla nabídnout reklama v jeho jazyce a z jeho bydliště. Není to technicky nezvládnutelné minimálně na celostátní úrovni. Zatím je však něco podobného nerealizovatelné především z ekonomických důvodů. Počet internetových posluchačů většiny stanic je poměrně malý a jejich regionální rozmístění příliš velké. Shrnu-li výhody a nevýhody rozhlasové reklamy do jedné věty, pak jsou to tyto: nízké náklady, nízká informační kapacita, poměrně dobrá selektivita, obtížná zpětná vazba.

19 Rostislav Kříž Internetová reklama 19 Televize versus internet Největší výhodou reklamy v televizi je to, že obsadí celý sdělovací prostor média. Z tohoto hlediska jsou televizní reklamě nejblíže pop-up okna a tzv. splash screen. Televizní přístroj nalezneme v naprosté většině domácností a televizní reklama tak může dosáhnout největšího počtu oslovených lidí. S tím také na druhou stranu souvisí to, že selektivita je daleko menší. Zadavatelé reklamy to řeší zejména volbou konkrétní stanice, pořadu a času. Televize dokáže vyvolat v divákovi vysoký smyslový i citový zážitek kombinací textových, grafických, video a audio prvků. Bohužel je televizní reklama jen špatně přizpůsobitelná individuálním požadavkům zadavatele. Formáty a rozsahy jsou pevně stanoveny, časový prostor je zpravidla velmi omezen. Překážkou také může být dosti vysoká cena za výrobu a odvysílání televizní reklamy. Je však třeba si uvědomit, že počet lidí u televizorů je značný a tak náklady na oslovení jednoho člověka jsou velmi nízké. Většina přehledů řadí reklamní spot v televizi mezi nejefektivnější formy reklamy. Moderní technika navíc odstranila problém s měřením sledovanosti vysílání a tak lze např. s pomocí tzv. peoplemetrů velmi přesně odhadnout počet, věkovou a vzdělaností strukturu a další charakteristiky osob sedících u obrazovky v daný časový okamžik. Nedostatkem zatím zůstává možnost zpětné vazby, ale třeba se i tento problém s pomocí nově zaváděních standardů interaktivní televize a TV on demand (zasílání pořadů dle individuálních požadavků diváka) podaří vyřešit. Letáky versus internet Letáky či jiné podoby reklamy doručované přímo do poštovních schránek jsou vysoce flexibilní formou reklamy. V internetovém světě existuje jejich téměř identická obdoba ve formě zasílání propagačních a informativních ů. Tato reklama se dobře přizpůsobuje celkovým cílům kampaně a jednotlivým tržním segmentům. Bohatě se využívá nejrůznějších grafických úprav. Na druhou stranu největším nedostatkem letáků je jejich ohromné množství v jakém denně zaplňují dopisní schránky. Mnoho lidí je zcela automaticky vyhazuje a tak je část peněz inzerenta vynaložena zbytečně. Na internetu je tento druh ů známý jako spam a představuje jeden z nejvážnějších problémů při používání elektronické pošty. Zajímavé je hodnocení těchto forem reklamy z hlediska dosahu a selektivity. V obou dvou případech může být dosaženo velmi dobrých výsledků. Ty závisí především na kvalitě databáze potencionálních zákazníků, kteří budou osloveni, a na preciznosti jejich výběru. Se zvyšující se selektivitou bohužel na druhou stranu souvisí i zvyšování nákladů. Cena za oslovení jednoho člověka pak bývá ve srovnání s jinou reklamou vyšší, vrátí se však v podobě efektivnější kampaně. Dobře ovlivnitelná je i zpětná vazba, jenž lze zvýšit např. přidáním odpovědních lístků, nadepsaných a oznámkovaných obálek apod. 5.2 Výhody a nevýhody internetové reklamy Srovnání v předchozích odstavcích bylo založeno vždy na porovnání internetové reklamy s jednou konkrétní jinou formou reklamy. Jaké jsou ale výhody a nevýhody internetu v této oblasti obecně? Absolutně největší výhodu nabízí internet při možnosti zpětné vazby. Díky principu obousměrnosti komunikace jde o jediné masmédium s možností symetrické zpětné vazby. Znamená to, že internet jako jediný dokáže nabídnout prostředky k reakci člověka na informaci stejným kanálem, jakým se k němu tato dostala. Reakce na reklamu v tradičních

20 Rostislav Kříž Internetová reklama 20 médiích je pro zákazníka mnohem obtížnější, protože pro ni musí volit jiný komunikační kanál. Na internetu není obtížné poslat inzerentovi svůj názor, zakoupit si propagované zboží nebo o něm získat dodatečné informace. Velmi dobrá je také selektivita, které je přirovnávána k možnostem selektivity u letákových kampaní nebo u odborných časopisů. Klasickým příkladem jsou v tomto směru www stránky. Existují jich totiž miliony a mohou oslovovat velmi specifické skupiny lidí s vyhraněnými zájmy. Ušít takovéto skupině reklamní kampaň přímo na míru je tak mnohem snazší. Z hlediska informační kapacity se internet zcela vymyká zavedeným měřítkům. Je to dáno omezeností prostoru pro reklamu ve všech tradičních médiích. Televizní a rozhlasový spot trvá několik sekund, inzerát v novinách se musí vejít na určitou plochu. Oproti tomu na internetu je možné publikovat téměř neomezené množství propagačních materiálů různých forem. Jedinou překážkou je zde to, že lidé musí vyvinout nějakou vlastní aktivitu, aby se k takovýmto dodatečným informacím dostali. Prostor pro komerční využití je na normálních www stránkách omezen a na inzerentovi je, aby dokázal zájemce i na relativně malé ploše navnadit natolik, že sami projeví (např. klepnutím myši na banner) vůli poznat více. Někdy je považováno srovnání informační kapacity internetu a ostatních médií za irelevantní, neboť lze publikovat takové stránky, které budou obsahovat obrovské množství rozličných informací a přesto dokáží uspokojit úzké zájmy každého jejich návštěvníka. Poměrně problematické je posouzení internetu z hlediska nákladů na uveřejnění reklamy. Je velmi levné uveřejnit cokoliv tak, aby to bylo přístupné ostatním uživatelům. Jenže toto zveřejnění automaticky neznamená, že si tyto materiály budou potencionální zákazníci číst. Proto existují např. bannery nebo informační bulletiny. Teprve s jejich pomocí se dá zajistit zvýšení návštěvnosti určitých stránek. Ceny proužkové reklamy jsou velmi rozdílné. Mohou být (téměř) nulové v případě zapojení do systému výměny reklamy, na druhou stranu však mohou být velmi vysoké při nákupu reklamního prostoru na specializovaných serverech. V neposlední řadě také nelze zapomínat na to, že měření úspěšnosti reklamy a tím i stanovení její ceny, je na internetu založeno na poněkud jiných základech než v ostatních masmédiích. Velmi obtížné je říci jaké postavení náleží internetu z hlediska počtu oslovených lidí. Rozhodně však zaujímá jednu z nejnižších příček. Služeb sítě sice denně po celém světě využívají miliony lidí, celkově jich však není tolik jako v případě jiných masmédií. Navíc lidé stráví v průměru u internetu méně času než sledováním televize nebo čtením novin. Dalším neopomenutelným faktem je obrovské množství www stránek a jiných dokumentů, které lze sledovat. To je na jednu stranu základem pro obrovský potencionál reklamního trhu, na druhou stranu to však způsobuje jeho značnou roztříštěnost. Internet se z tohoto důvodu nehodí jako primární reklamní médium pro kampaně jejichž cílem je dosažení obecné povědomosti nebo oslovení velkého procenta populace. Vysokého počtu oslovených lidí však může být dosaženo v úzkých oborových segmentech, u mladé generace a u jedinců z vyšších sociálních skupin.

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky Prezentace Co je ireceptář.cz ireceptář.cz je aktuálně druhým nejčtenějším internetovým hobby portálem v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici nejprodávanějšího tištěného hobby časopisu Receptář.

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 17

VY_32_INOVACE_D 12 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Standardy online reklamy

Standardy online reklamy 1 Standardy online reklamy červen 2009 úprava 11.2011 - doporučená verze Adobe Flash ( 6 -> 9 ) Standardy základních reklamních formátů...2 I. DOPORUČENÉ REKLAMNÍ FORMÁTY...2 II. VŠECHNY REKLAMNÍ FORMÁTY...2

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/

PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/ PŘEDMLUVA PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/ 1 PŘEDMLUVA OBSAH PŘEDMLUVA... 3 ZADÁNÍ... 4 FINANČNÍ PROSTŘEDKY... 5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO VOLBU MÉDIA... 6 TELEVIZNÍ REKLAMA... 7 TISK... 10 INTERNETOVÁ REKLAMA...

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Ceník inzertních pozic na hudebním portálu Bandzone.cz

Ceník inzertních pozic na hudebním portálu Bandzone.cz Ceník inzertních pozic na hudebním portálu Bandzone.cz Inzerce vlastníků aktivních kapelních profilů Kapely, DJs, MCs, sóloví muzikanti, atd. Server Bandzone.cz je jedním z nejrychleji rostoucích komunitních

Více

Jak vydělávat na internetu

Jak vydělávat na internetu Proč to zkusit právě na internetu Zdroje peněz odkud vlastně proudí Jak získat svůj díl koláče Elektronický etický eklhaft (E-EE) aneb co je dobré znát a nedělat Závěr Obrazová příloha každý nějak začínal

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ 1 STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ PR ČLÁNEK délka článku: počet znaků neomezen počet fotek: neomezen počet zpětných odkazů: neomezen umístění: mezi redakčními články v příslušné rubrice,

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY

DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY FUTURE AGE, o.s. 20.09. 2012 CÍLE PROJEKTU DATABÁZE POSKYTOVAT AKTUÁLNÍ NABÍDKU VOZIDEL S ALTERNATIVNÍMI POHONY VČETNĚ POTŘEBNÉ INFRASTRUKTURY, KTERÉ LZE NAKOUPIT

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

prezentace www.grandreality.cz

prezentace www.grandreality.cz prezentace www.grandreality.cz www.grandreality.cz Server o trhu nemovitostí, financování a realizaci staveb GRANDREALITY Nabízí prostor pro prezentaci aktuálních nabídek realitních kanceláří, developerů.

Více

Portofolio televizních kanálů

Portofolio televizních kanálů Portofolio televizních kanálů SAT Plus, s.r.o. upc express Společnost SAT Plus, s.r.o. se od svého založení věnuje projektům nízkonákladových televizních stanic a je majitelem licencí tří televizních kanálů,

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Inzerce na stránkách Portál bydlení

Inzerce na stránkách Portál bydlení Inzerce na stránkách Portál bydlení Leaderboard 728x90 px Nejrozšířenější formát reklamy poskytující dostatečný prostor pro firemní slogan nebo klíčové sdělení. Pole je citlivé a směřuje na inzerujícím

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Internetový deník o přírodě a životním prostředí. www.ekolist.cz

Internetový deník o přírodě a životním prostředí. www.ekolist.cz Internetový deník o přírodě a životním prostředí www.ekolist.cz O Ekolistu Ekolist.cz je internetový deník s dlouholetou tradicí. Klade si za cíl nestranně informovat o životním prostředí a přírodě především

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

MEDIAinfo 2015 základní údaje reklamní plochy

MEDIAinfo 2015 základní údaje reklamní plochy MEDIAinfo 2015 základní údaje reklamní plochy Profil serveru zlin.cz Nejsledovanější regionální informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie

Více

VideoBoard Videoboard Bohemia VIDEOBOARD

VideoBoard Videoboard Bohemia VIDEOBOARD VideoBoard Společnost Videoboard Bohemia, s. r. o. byla založena dne 15. 9. 2010. Důvodem našeho vzniku je vstup významného světového projektu na český a slovenský trh. Jsme součástí nadnárodního systému

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Vranovská 45, Brno 614 00. Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel: 608 820 637 E-mail: katarina.klamkova@iqrs.cz

Vranovská 45, Brno 614 00. Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel: 608 820 637 E-mail: katarina.klamkova@iqrs.cz Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodávka návrhu a výroby audiovizuálních spotů projektu Roma MATRIX (č. JUST/2012/FRAC/AG/2624), který je realizován s finanční podporou z programu

Více

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz 2015 Obsah 1. 1.1 Představení portálu Proč spolupracovat právě se Senivia.cz 2. Reklamní balíčky 3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

Produktové listy 2013

Produktové listy 2013 g Screenet tvoří centrálně řízenou síť velkoplošných LED obrazovek o velikostech od 20 56 m 2 g Obrazovky Screenet mají koncipovaný obsahový mix g Screenet je moderním dynamickým médiem působícím v prostředí

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Třetí kapitola Elektronická komunikace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Elektronická komunikace Co je elektronická komunikace Co je elektronická komunikace a jakou hraje roli v lidské komunikaci vůbec?

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů?

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů? FAQ k 25. kontinuální výzvě Integrovaného operačního programu v Prioritní ose 4a Národní podpora cestovní ruchu, cíl Konvergence a Prioritní ose 4b Národní podpora cestovního ruchu, cíl Regionální konkurenceschopnost

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012. Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz. www.propagace.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012. Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz. www.propagace.upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012 Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz www.propagace.upol.cz Žurnál UP náklad: 2.000 ks čtenost: 4.000 čtenářů / vydání periodicita: týdeník formát: A4 (210

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE

www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE Prezentace webových stránek Disney Channel Děti milují INTERAKTIVITU Co je www.disney.cz? jediné místo, kde děti a rodiče naleznou ty nejžhavější novinky z DISNEY

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech Martin Kalista KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Martin Kalista

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Nabídka reklamní spolupráce

Nabídka reklamní spolupráce Nabídka reklamní spolupráce v rámci konání 58. ročníku Zlaté přilby v Pardubicích 14.-15. 10. 2006 Zlatá stuha juniorů - Zlatá přilba - přímý televizní přenos na ČT 2-20 000 diváků na stadionu - 2 000

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

APOLLO, stručný manuál

APOLLO, stručný manuál 1 APOLLO, stručný manuál PŘEHLED ÚLOH: Rozvrh Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Uznání výuky Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Nastavení práv k předmětu Hodnocení vypisování

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost LékařiOnline je edukativní a kontaktní portál zahrnující široké spektrum lékařských oborů a specializací. Pacienti zde naleznou odborné informace podané neodbornou formou, popisy

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více