Internetová reklama. Rostislav Kříž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internetová reklama. Rostislav Kříž"

Transkript

1 Internetová reklama Rostislav Kříž Brno 2001

2 Rostislav Kříž Internetová reklama 2 Abstract Kříž, R. Internet Advertisement. Brno, This script is oriented towards the history, the various forms and shapes of Internet advertisement. It describes also the contrasts between advertisement in classical (printed and broadcast) media and on the Internet. Current Web advertising pricing models together with methods of advertising protection are noted too. Abstrakt Kříž, R. Internetová reklama. Brno, Práce se zabývá reklamou na internetu. Je orientována na její historii, různé formy či podoby a na rozdíly působení oproti reklamě v klasických médiích. Zmíněny jsou i metody nákupu reklamního prostoru a možnosti obrany proti příjmu internetové reklamy.

3 Rostislav Kříž Internetová reklama 3 Poděkování Na tomto místě si dovoluji poděkovat PhDr. Heleně Pavlíčkové za odborné vedení, připomínky a cenné rady, které jsem mohl uplatnit při zpracování mé diplomové práce. Rád bych také poděkoval všem, kteří mne inspirovali k napsání tohoto textu a kteří mi pomohli při sběru podkladů pro tento text a pro moji diplomovou práci. Upozornění V tomto textu použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, případně mohou požívat jiné právní ochrany. Tento text vznikl na základě mé diplomové práce Analýza vlivu internetové reklamy na člověka. Upravil jsem a doplnil některé pasáže a především zcela vypustil praktickou část mé diplomové práce, ve které jsem prováděl specifické dotazníkové šetření a která mi připadala pro běžného čtenáře málo atraktivní. Všechna práva vyhrazena. Tento text smí být šířen, přepracován, přetisknut, přeložen, zařazen do jiného díla, ať už v tištěné nebo elektronické podobě, pouze se souhlasem autora. Copyright Rostislav Kříž, 2001

4 Rostislav Kříž Internetová reklama 4 Obsah 1 Úvod Historie reklamy Historie reklamy na internetu Třídění internetové reklamy Porovnání internetové reklamy s ostatní reklamou Reklamní bannery Obrana před internetovou reklamou Budoucnost internetové reklamy Literatura... 28

5 Rostislav Kříž Internetová reklama 5 1 Úvod Přelom 20. a 21. století neznamená jen otočení listem kalendáře z jednoho tisíciletí do druhého. Je to i období, ve kterém jsme svědky zrodu něčeho nového a zcela fantastického. Jsme svědky zrodu nového světa. Virtuálního světa. Až doposud naši předkové žili v prostředí vytvořeném evolucí a přírodními zákony. Dnešní lidé přenáší část svého bytí do jimi uměle vytvořeného světa počítačů a počítačových sítí. Nejvýznamnější a nejrozšířenější z nich je internet. Po jeho armádních počátcích, které vystřídalo stádium akademické, se dnes nachází ve fázi, jenž by se dala nazvat jako komerční. Dnes a denně se prostřednictvím internetu uskutečňují obchodní transakce a žádná moderně myslící firma by si neměla dovolit luxus v podobě přehlížení těchto nových trhů. Ruku v ruce se světem obchodu pak kráčí i svět reklamy. Obchod bez reklamy je totiž v podmínkách tržní konkurence nepředstavitelný. V tradičním světě a jeho tradičních médiích je reklama pevně zakořeněna již dlouhou řadu let. Prostřednictvím různorodých formátů se zde vyvinula do nejrozmanitějších podob. Internetová reklama je zcela jistě dalším vývojovým stupněm vzniklým na základě nových technologií. V některých směrech navazuje na předešlý kontinuální vývoj, leckde však bourá staré a tradiční. Příčiny tohoto chování je nutné hledat především v samotné povaze komunikace na internetu. Tradiční masmédia využívaná k reklamním účelům jsou založena na principu jednosměrného toku informací. Charakteristická je zejména neosobnost oznámení, neboť nedochází k přímé interakci mezi sdělovatelem a příjemcem. Internet je z tohoto hlediska poněkud jiný. Způsob komunikace na něm nemůže být zařazen mezi komunikaci interpersonální ani masovou. Prostředí sítě smazává zažité hranice a může být využito ke komunikaci osobní, masové i ke všem jejich myslitelným kombinacím, které leží mezi těmito dvěma opačnými póly. Z toho také v mnoha případech těží internetová reklama. Historie elektronicky šířené reklamy je velmi krátká a čítá zhruba jedno desetiletí. Jistě to není mnoho, avšak i za takto krátký časový úsek se celé toto odvětví dokázalo vyvinout mnoha směry a pokrýt tak často velmi rozdílné požadavky inzerentů. Hlavním proudem je bezesporu bannerová inzerce v prostředí www. Úspěšně ji doplňují další formáty reklamy používané na internetových stránkách. Jsou jimi např. tzv. pop-up okna nebo pevné rámy. Pozadu ovšem nezůstává ani reklama distribuovaná prostřednictvím nejpoužívanější internetové služby, kterou je elektronická pošta. Také další síťové služby, byť jsou ze své povahy pro šíření reklamy leckdy méně vhodné, doplňují portfolio možností reklamní nabídky. Pravděpodobně není možné postihnout všechna zákoutí internetové reklamy a elektronické inzerce vůbec. Příčiny je nutno hledat především ve dvou důvodech. Prvním je z dlouhodobého historického pohledu stále ještě rané evoluční stádium, pro které je charakteristický především překotný vývoj. I když již byly v celém odvětví zavedeny určité normy a pravidla chování, stále ještě dochází k zásadním změnám a často doslova i revolučním převratům. Druhý důvod velké rozmanitosti internetové reklamy má kořeny především v rozsáhlosti a variabilitě celosvětové počítačové sítě. Prostě není v lidských silách zmapovat vše, co se na internetu odehrává, byť by to bylo jen v jedné jeho oblasti, kterou je např. reklama. V mnoha případech lze jen vypozorovat obecné či převažující zvyklosti a způsoby chování charakteristické pro daný segment. S uvědoměním si této

6 Rostislav Kříž Internetová reklama 6 skutečnosti jsem přistupoval i k vypracování tohoto textu. Internetová reklama v současné chvíli jistě není ve svém posledním vývojovém stádiu. Ba naopak. Tak jak bude růst rozšíření internetu samotného, zvyšování přenosových rychlostí, pronikání do dalších oblastí lidské činnosti, tak bude růst i význam reklamy v tomto prostředí. Potenciál internetové reklamy je už nyní ohromný. Jde jen o to umět ho využít správným směrem tak, aby finanční prostředky vynaložené na tento druh propagace našly svou odezvu ve splnění podnikatelských cílů. Jednou z cest jak toho dosáhnout je poznání účinků vlivu internetové reklamy na člověka.

7 Rostislav Kříž Internetová reklama 7 2 Historie reklamy Mám-li se v následujícím textu zabývat internetovou reklamou, pak nemohu nechat zcela bez povšimnutí historii reklamy jako takové. Nelze také nezmínit některé významné osobnosti a události, které měly přímý vliv na budoucí vývoj. Kde se vůbec vzalo slovo reklama? Jeho původ není zcela jasný, v podstatě existují dva hlavní názorové směry. Jedni prosazují myšlenku, že reklama je francouzské slovo. Druzí, přesně v souladu s okřídleným rčením Již staří Římané, jsou přesvědčeni o latinských kořenech tohoto výrazu. Pravděpodobně první skutečně doložený výskyt je datován do roku Tehdy se toto slovo objevilo v anglicko-francouzském slovníku jako lovecký termín znamenající volat nebo vábit sokola. Německé Werbung, kterému je také přisuzován francouzský původ, bývá vykládáno jako vyvolávat, vykřikovat, opakovat volání, veřejně doporučovat, vychvalovat a začalo být běžně používáno zhruba v polovině 17. století. Angličané původ svého advertisement nalézají v latinském ad veterre znamenajícím obrátit mysl správným směrem. Zjistit, kdo poprvé použil volání či vábení k tomu, aby lépe prodal zboží, je dnes nemožné. Pokud však chceme pátrat po historii hmatatelnějších forem reklamy, jakými jsou například inzerát nebo propagační leták, pak máme nepoměrně větší šance. K nejvýznamnějším událostem přitom docházelo především na území severoamerického kontinentu, proto jsem se zaměřil zejména na vývoj reklamy v tomto regionu. Například American Advertising Museum má ve svém depozitáři výtisk novin The Boston News Letter z roku 1704, ve kterém je uveřejněn text doporučující k odkoupení pozemky na Long Islandu. Mezi další velmi cenné exponáty tohoto muzea patří barevné plakáty z přelomu 18. a 19. století. Okázalým, často až přehnaným stylem je na nich propagována produkce jednoho cirkusu. V roce 1841 založil Volney B. Palmer ve Philadelphii první reklamní agenturu na americkém kontinentu a položil tak základy budoucímu úspěšnému rozvoji podnikání v oblasti propagace. Za největší osobnost reklamního průmyslu té doby je považován Phineas T. Barnum. V roce 1850 se zapsal do historie první úspěšnou reklamní kampaní. Díky jeho novinovým inzerátům, letákům a propagačním sešitům se během pouhých šesti měsíců stala z - do té doby v USA neznámé - Jenny Lindové (přezdívané též Švédský slavík) nejpopulárnější zpěvačka Ameriky, kterou přišlo při jejím příjezdu do New Yorku přivítat více než lidí. Během příštích dvou desetiletí se reklamní průmysl rozmohl takovým způsobem, že začaly vznikat první zákony regulující toto odvětví. Z konce 19. století stojí za zmínku ještě minimálně dvě významné události. V roce 1886 je v Atlantě představen Dr. Johnem S. Pembertonem nápoj Coca-Cola. Originální logo z rozevlátých písmen, jehož autorem je Pembertonův účetní Frank Robinson, se postupně stává jedním z nejvýznamnějších reklamních fenoménů. Od roku 1893, kdy byla Coca-Cola zaregistrovaná jako obchodní známka, bylo k propagačním účelům použito nesčetněkrát a jeho sláva přetrvala až do dnešních dob. Druhou významnou událostí, která má vliv na myšlení reklamních tvůrců dodnes, je myšlenka zacílení inzerce na specifickou skupinu. Jako první s ní vystoupil Nathan Fowler. V článku publikovaném v Advertising Age doporučuje všem výrobcům, aby své reklamy zaměřili především na ženy, neboť jsou to právě ony, kdo stojí za většinou uskutečňovaných nákupů.

8 Rostislav Kříž Internetová reklama 8 Nedávno skončené 20. století bývá charakterizováno mnoha výstižnými přívlastky. Myslím, že pokud je označím také za století reklamy, pak určitě neudělám chybu. Z tohoto hlediska bylo obrovským přínosem rozšíření rozhlasu a později i televize a s tím související možnost oslovit reklamním sdělením tisíce lidí v jediném okamžiku. První experimenty s bezdrátovými přenosy byly učiněny ještě na konci 19. století. Brzy následovaly i pokusy o zahájení vysílání komerčních stanic. Byly však provázeny mnohými skandály zejména v souvislosti s neúspěchy akcií vysílajících firem. Situace v éteru byla celkově velmi nepřehledná a říci kdo byl skutečně první je z dnešního hlediska takřka nemožné. První pravidla pro vysílání reklamy byla definována v roce 1916 společností American Radio Relay League. Zpočátku byly vysílány reklamní spoty zcela zdarma. Tento stav byl z podnikatelského hlediska dlouhodobě neudržitelný a tak se na počátku dvacátých let začaly objevovat první návrhy na zpoplatnění reklamního vysílání. K tomu také brzy došlo a reklama tvořila zcela běžnou součást vysílacího času. Rozhlas se postupně stal velmi populární a brzy se rozšířil po celém světě. Dodnes je masmédiem, které oslovuje mnoho lidí. Po druhé světové válce se však postupně musel začít o své publikum dělit s velkým konkurentem televizí. Televizní reklama se objevila na obrazovkách prakticky hned od počátku veřejného vysílání. V únoru 1945 vyzvala American Association of Advertising Agencies své členy i ostatní agentury k zahájení přípravných prací na tvorbě televizní reklamy. O tři měsíce později pak bylo ve čtyřech městech USA (New York, Chicago, Philadelphia a Schenectady) zahájeno vysílání prvních TV stanic založených na komerčních základech. V té době bylo na území Spojených států v provozu méně než 7000 televizorů. Mezi prvními odvážnými firmami, které se hned od začátku snažily využít potenciálu nového média, byly například Pan American World Airways, Firestone Tire & Rubber, Esso gasolines a několik málo dalších. Za další tři roky si již vysílací čas zakoupilo téměř tisíc podnikatelských subjektů a televizní reklamní trh tak zaznamenal neuvěřitelný meziroční nárůst ve výši 515 %. V roce 1952 byl definován televizní kodex upravující mimo jiné i podmínky vysílání reklamy. Dalším významným milníkem v historii TV reklamy byl rok Tehdy došlo k zahájení vysílání WOR-TV v New Yorku. Byla to první stanice, jenž měla program sestavený výhradně z reklamních spotů. V té době již byl americký televizní reklamní trh nesmírně rozvinutý, což bylo způsobeno především obrovským diváckým potencionálem. Uvedu jeden příklad za všechny: Ve výše zmíněném roce sledovalo lidí najednou pořad Ed Sullivan Show, ve kterém vystoupili The Beatles. V té době žilo na území USA asi obyvatel. Znamená to tedy, že v jednom jediném okamžiku zhlédlo stejný program téměř 40 % Američanů. Na základě takovéto sledovanosti si mohly televizní stanice dovolit účtovat za odvysílání 30 sekund reklamy desítky tisíc dolarů. Další vývoj je charakterizován neustálým nárůstem diváků, ale také vznikem prvních jednostranně či oborově zaměřených (sportovní ESPN, hudební MTV apod.) stanic. V dnešní době představuje televize nejvýznamnější reklamní médium. Je to dáno především tím, že je schopna oslovit téměř všechny demografické skupiny obyvatel.

9 Rostislav Kříž Internetová reklama 9 Na závěr této subkapitoly zbývá ještě zodpovědět, co to tedy je reklama? Definic existuje celá řada, některé jsou výstižné a docela přesné, jiné méně. Dovoluji si citovat z mnoha alespoň několik těch, které jsou blízké mému pohledu. Reklama je neosobní, většinou placené sdělování informací. Jeho základem je přesvědčování o produktech, službách nebo myšlenkách ztotožněné s jejich producentem, poskytovatelem atd. prostřednictvím různých médií (Arens a Bovee, 1994). Reklama představuje jednu z nejzajímavějších cest, kterou firmy přivádějí poselství o svých produktech a myšlenkách k potencionálním zákazníkům a podílníkům. Reklama je podstatnou základnou finančních příjmů tisíců televizních stanic, novin a časopisů (Barker a Grønnes, 1996). Reklama je speciální druh činnosti, například zvláštně zorganizovaná událost, která má vzbudit pozornost a stimulovat zájem o osobu, druh zboží, organizaci nebo o určitý proces (Lesly, 1995). Reklama je libovolná, placená forma neosobního poskytování údajů o výrobcích, službách či ideách, skupině lidí (Americké obchodní sdružení).

10 Rostislav Kříž Internetová reklama 10 3 Historie reklamy na internetu Zatímco historický vývoj reklamy jako takové můžeme sledovat minimálně po dobu několika století, reklama na internetu je pochopitelně mnohem mladší. Její vývoj je zcela logicky svázán s vývojem internetu samotného. 3.1 Stručný vývoj internetu Za prvního předchůdce internetu, tak jak ho známe dnes, je považována americká armádní síť ARPAnet. Idea počítačů navzájem propojených do velké sítě je však o něco starší. Už v roce 1945 publikoval vědec Vannevar Bush text As We May Think. Představuje v něm veřejnosti svou teorii o budoucím komunikačním zařízení Memex (MEMory EXtended), které se svým principem velice blíží dnešním počítačům s webovým prohlížečem. Dalším milníkem se stal rok 1960 a spuštění informační sítě nazvané Projekt Xanadu. Jejím duchovním otcem je vizionář Ted Nelson. Teprve o devět let později spatřil světlo světa ARPAnet. Lze o něm směle prohlásit, že je výtvorem studené války. Jeho úkolem totiž bylo propojit sálové počítače americké armády rozmístěné po celém území USA takovým způsobem, aby spolu mohly komunikovat i během případné jaderné války. Hlavním požadavkem bylo, aby zničení jednoho či několika těchto strojů nevyřadilo z činnosti komunikaci mezi ostatními. Vzniklo tedy naprosto unikátní řešení byla vybudována síť bez jakéhokoliv centrálního uzlu. Jejím nejdůležitějším rysem byl fakt, že při přerušení přímého spojení mezi dvěma počítači bude jejich komunikace vedena oklikou přes neporušené uzly. Stejnou zásadou se řídí spojování dvou počítačů v internetu i dnes. K původně pouhým čtyřem počítačům ARPAnetu byly postupně připojovány další stroje umístěné především na amerických univerzitách. Začala tak první velká přeměna. Z utajované vojenské sítě se stala síť univerzitní. Vědci začali využívat internet k výměně informací a k pohodlnému přístupu k vysokému výpočetnímu výkonu superpočítačů. Reklamní využití tehdy nepřipadalo téměř v úvahu. Internet byl čistě nekomerční záležitostí, reklama na něm byla zakázána a podnikatelé samotní o něj ani příliš nestáli, neboť nenacházeli způsob, jak jej využít. Za zlomový okamžik vedoucí k masovému rozšíření internetu je považováno vytvoření programového kompletu nazvaného Web v roce Jeho autoři z Evropské laboratoře fyziky částic přišli na to, že přenos souborů v síti by byl využitelný pro vytváření hypertextových dokumentů, v nichž označená slova odkazují na jiné dokumenty. Web se díky své jednoduchosti a kvalitě rychle rozšířil po celé síti a stal se základem pro World Wide Web. Byly vytvořeny první prohlížeče, které umožňovaly bez velkých počítačových znalostí přistupovat ke statím publikovaným prostřednictvím internetu. Zprvu byly tyto prohlížeče pouze textové. Na první grafický prohlížeč, který umožňoval kromě textu začlenit do dokumentu i obrázky, si museli uživatelé počkat do roku Tehdy byl představen Mosaic autorů Marca Andreessena a Erica Bina. Prudký rozvoj telekomunikací v devadesátých letech a možnost uživatelsky přívětivého přístupu k datům přilákala k internetu milióny nových uživatelů. Právě v té chvíli začal být internet komerčně zajímavý. Bylo to někdy okolo roku 1994 kdy došlo k druhé dramatické přeměně: z akademické sítě se stala síť veřejná, komerční.

11 Rostislav Kříž Internetová reklama Reklama a internet Při pohledu na dnešní stav reklamy na internetu se zdá téměř nemožné, že za počátek reklamních snah na internetu bývá považován teprve až rok Tehdy začala firma Prodigy testovat formy elektronické reklamy. Poměrně malý počet uživatelů služeb informačních sítí však způsobil, že o tyto služby nebyl příliš velký zájem. Společnost Prodigy pak brzy od této formy propagace upustila. Prvním subjektem, který vzbudil při využití reklamy na internetu rozruch, byla právnická firma Canter&Siegel. Majitelé firmy se rozhodli v roce 1994 využít služeb internetu jako mocného marketingového nástroje. Jejich cílem bylo pochopitelně získání nových klientů pro jejich firmu. Rozeslali proto do zhruba 7000 diskusních skupin textový inzerát pojednávající o jejich právnických službách. Ohlas byl obrovský. Bohužel poněkud jiný než si pravděpodobně pánové z Canter&Siegel představovali. Firma sice získala mnoho nových klientů, ale během jednoho jediného dne obdržela také více než rozhořčených stížností. Server, na kterém byla umístěna ová schránka společnosti, se za tu dobu několikrát úplně zhroutil a byl vyřazen z činnosti. Firma však byla s výsledkem celé akce nadmíru spokojena a tak se odhodlala ke stejnému kroku ještě jednou. Rozeslala novou dávku reklamy do ještě většího počtu diskusních skupin. Tento čin vyburcoval celou internetovou komunitu, která jednání Canter&Siegel odsoudila. Poskytovatelé internetového připojení raději zrušili veškeré ové účty firmy, protože měli oprávněné obavy z nového a ještě většího náporu elektronické pošty. Celý případ se dokonce dostal na přední stránky známých tištěných titulů. Bohužel příklad společnosti Canter&Siegel nebyl příkladem odstrašujícím, ale pro mnoho reklamních agentur se stal návodem, jak levně a rychle oslovit desetitisíce lidí. Zejména agentury zaměřené na tzv. direct mailing začaly doslova zaplavovat internet reklamní poštou. Během krátké doby bylo rozesílání nevyžádaných reklamních ů zakázáno a dodnes je považováno za jeden z nejtěžších prohřešků proti nepsané internetové etiketě. Situace došla dokonce tak daleko, že v mnoha státech USA byly přijaty zvláštní zákony postihující tento druh reklamy. Celkově negativní ohlas na počínání společnosti Canter&Siegel zbrzdil další využití internetu k reklamním účelům. Nemohl je však úplně zastavit. Naštěstí pro internetovou reklamu se našly také firmy, které na celou situaci nazíraly poněkud z jiného úhlu a snažily se najít takové formy, které nevzbudí nevoli uživatelů a přitom splní své propagační poslání. Velké naděje byly vkládány především do reklamy na www stránkách. Průkopníkem se v tomto směru stala společnost vydávající časopis Wired. V říjnu 1994 začala publikovat internetovou verzi svého časopisu pod názvem HotWired (http://www.hotwired.com). Již od samých počátků uvažovala o využití části prostoru na svých stránkách k umístění reklamních sdělení. Vydavatelům se podařilo získat ke spolupráci reklamní agentury Modem Media a Messner Vetere Berge McNamee Schmetterer. Jedním z významných klientů Modem Media byl telekomunikační gigant AT&T a právě jeho marketingové oddělení souhlasilo s umístěním reklamy na stránky HotWired. Datum 29. října 1994 se stalo zlomovým okamžikem v oblasti internetové reklamy. Ten den bylo vydáno první číslo HotWired s implementovanou reklamou společnosti AT&T. Server se stal historicky prvním místem www světa, kterému se podařilo prodat reklamní prostor a firmě AT&T se dostalo nebývalé pozornosti všech novin a časopisů jako prvnímu oficiálnímu inzerentovi v této oblasti.

12 Rostislav Kříž Internetová reklama 12 Po tomto úspěchu se k podobné strategii uchýlily i další www servery a internetový reklamní trh se začal prudce rozvíjet. Počátkem roku 1996 se v New Yorku sešlo několik významných internetových firem a založily asociaci Internet Advertising Bureau. Úkolem asociace bylo především vytvoření standardů pro nově vznikající odvětví a s tím související sjednocení pojmů používaných v oblasti internetové reklamy. V prosinci téhož roku pak Internet Advertising Bureau (IAB) vydala tiskovou zprávu obsahující doporučení o typech a velikosti používaných reklamních proužků na www stránkách. Toto doporučení bylo tvůrci internetových stránek de facto přijato jako standard. Česká republika se v tomto směru opozdila za světovým vývojem zhruba o tři roky. Bylo to dáno pochopitelně především menším rozšířením internetu u nás. V okamžiku, kdy se začaly počty českých uživatelů rozšiřovat, rostla i poptávka po prodeji reklamní plochy na www stránkách. Značná nejednotnost v reklamních pojmech však zapříčiňovala menší zájem reklamních agentur o nové médium. Situace byla nejpalčivější především pro provozovatele největších www serverů a tak byla koncem roku 1997 z jejich popudu založena Asociace poskytovatelů obsahu. Cíle byly podobné jako v případě IAB: Vytvořit jednotný etický standard definující zásady publikování reklamy a sjednocení pojmů v této oblasti. Během několika málo let došlo k obrovskému rozvoji celé oblasti a dá se říci, že vzniklo zcela nové odvětví. Byly založeny nové firmy, které se specializují pouze na reklamu na internetu. Velké oblibě se kromě tradičního prodeje reklamní plochy těší také nejrůznější systémy výměnné reklamy. Ty fungují na podobném principu jako bártrový obchod. Inzerent poskytne plochu na reklamu na svých vlastních stránkách a za to je zdarma uveřejněna jeho reklama na cizím serveru. Internetová reklama se tímto způsobem dostává mimo dimenze tradičních forem propagace. (Podrobněji se nákupem reklamní plochy budu zabývat v části 6.2.)

13 Rostislav Kříž Internetová reklama 13 4 Třídění internetové reklamy Pojem internetová reklama bývá dnes velmi často spojován s tzv. proužkovou reklamou umístěnou na www stránce. Je to způsobeno hlavně tím, že spousta především nových uživatelů chápe internet pouze ve významu samotných www stánek a další služby poskytované touto sítí buď vůbec nezná a nepoužívá je a nebo je bere jako jakýsi doplněk služby hlavní. Pro reklamní účely lze však stejně dobře jako www stránky využít i mnoho jiných síťových služeb, případně programy, které k těmto službám umožňují uživatelům přístup. Internetová reklama bývá v současné době zpravidla členěna na reklamu ovou, na reklamu na www stránkách a na ostatní formy reklamy ová reklama Elektronická pošta je jedním z nejstarších forem komunikace po síti. Za jejího autora je považován Ray Tomlinson a lidé ji mohou využívat od počátku 70. let dvacátého století. Dnes je vůbec nejpoužívanější službou internetu. Výzkumy uvádějí, že tuto formu komunikace využívá pravidelně více než 98% všech lidí pracujících se sítí. se tedy zdá být pro šíření reklamy velmi vhodným prostředkem. Jeho použití pro tyto účely však má svá specifická úskalí. Již případ firmy Canter&Siegel ukázal snadnost zneužití jednoduchosti u a také následky, které toto zneužití může mít. Rozesílání reklamy prostřednictvím u podléhá psaným i nepsaným pravidlům slušného internetového chování (tzv. netiquette). Takový , který tato pravidla porušuje bývá obecně pojmenováván slovem spam. V opačném případě je ová reklama označovaná jako povolená, autorizovaná či dokonce vyžádaná. Princip spamu je velmi jednoduchý. Jeho autor nejprve shromáždí ové adresy jiných uživatelů a pak na tyto adresy odešle bez vědomí jejich majitelů reklamní text. V reálném životě existuje něco podobného ve formě letákové reklamy, která zcela neregulovatelně plní poštovní schránky miliónů lidí po celém světě. Nezajímavý papírový leták člověk obvykle vezme a vyhodí, zbavit se spamu je však poněkud náročnější. Vše začíná už tím, že si příjemce spamu při čtení elektronické pošty většinou stahuje všechny y na svůj počítač. Pokud je připojen např. pomocí telefonní linky, pak paradoxně platí náklady na doručení reklamy ze své kapsy. Také kapacita jednotlivých schránek je omezená a může se stát, že je prostor zaplněn a na nějaký důležitý už nezbude místo. V neposlední řadě také dochází ke zcela zbytečnému přetěžování linek a jednotlivých serverů, což ve svém důsledku zpomaluje přenos všech dat. Samotná účinnost (nepočítáme-li rozhořčené reakce postižených) spamu je velmi malá. Přímo v České republice byl proveden pokus, při kterém jeden internetový časopis rozeslal spam a měřil reakci lidí. Pouhé půl promile lidí (tedy 0,05 %) zareagovalo z reklamního hlediska žádoucím způsobem. Seriózní inzerenti či reklamní agentury tento způsob propagace nepoužívají a nabízí lidem rozesílání ů s propagačním obsahem podle jasně stanovených pravidel. Nejčastější formou přijatelné ové propagace je vyžádaná neboli autorizovaná reklamní pošta. Jejím nejdůležitějším rysem je, že s jejím doručování nějakým způsobem v minulosti příjemce vyslovil souhlas. Obvyklá je tato situace např. při downloadu volně šířeného softwaru. Jeho stažení bývá podmíněno vyplněním elektronického formuláře. Ten kromě ové adresy obsahuje často také dovětek o tom, že na tuto adresu smí být

14 Rostislav Kříž Internetová reklama 14 v budoucnosti zasílány propagační texty. Zájemce o nabízený program si pak může dobrovolně zvolit, zda bude tuto volbu akceptovat. Účinnost této reklamy je mnohem vyšší. Způsobuje to jednak fakt, že je příjem dobrovolný, a také to, že reklama samotná může být daleko lépe zacílena než při slepém odesílání spamu. Při registraci totiž o sobě lidé prozradí mnohé údaje, ze kterých zkušený marketér může vydedukovat leccos o jejich zálibách. Reklamní potom obsahuje takové informace, u kterých se dá předpokládat příjemcův zájem. Podobným principem se řídí i zasílání tzv. informačních bulletinů. Využívány jsou zejména servery různých internetových časopisů. Tyto bulletiny (anglicky se jim říká daleko přesněji newsletters) obsahují informace o nejnovějších změnách v obsahu stránek. Jejich hlavním cílem je nalákat zájemce k návštěvě www stránek informujícího serveru a tím zvýšit počet jejich zobrazení (a tím i počet zobrazení reklamy na těchto stránkách obsažené). Přihlášení se k příjmu tohoto druhu ů bývá velmi jednoduché a většinou spočívá ve vyplnění vlastní ové adresy na hlavní stránce. Společným znakem informačního bulletinu a autorizované pošty je to, že nebývá problém na rozdíl od spamu zastavit další příjem reklamy na účet. 4.2 Reklama na www stránkách Je-li elektronická pošta nejrozšířenější službou internetu, pak můžeme o www směle prohlásit, že je to služba nejoblíbenější. Za necelé desetiletí své existence zaznamenal World Wide Web obrovský rozmach a dnes se počty fungujících stránek odhadují minimálně v řádu miliónů. Moderní prohlížeče v součinnosti s hardwarovým vybavením počítačů dokáží nejen zobrazovat text a obrázky, ale i přehrávat zvukové nebo audiovizuální záznamy. Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale ve světě se již také testují zařízení pro přenos vůně po síti. Internetové stránky jsou z mnoha různých hledisek ideálním nástrojem pro marketing a reklamní využití. Nejznámějším a nejrozšířenějším zástupcem reklamy na www je tzv. reklamní proužek (banner či full banner). Rozhodně však není jedinou možnou formou. Internet Advertising Bureau definovala celou řadu velikostí reklamního prostoru a tyto velikosti se staly uznávaným standardem po celém světě včetně ČR. Jsou to tyto rozměry: : full banner (plný banner, proužek) : half banner (poloviční banner, proužek) : full navbar (plný banner s navigační lištou) : vertical (vertikální banner) : square button (čtvercové tlačítko) 88 31: micro button (ikona, tlačítko) Na jaře roku 2001 došlo k rozšíření portfolia oficiální reklamních bannerů. Stalo se tak z důvodu klesající účinnosti stávajících. Pro nové formáty je charakteristická především daleko větší plocha monitoru, kterou po zobrazení obsadí. Od toho si tvůrci nového standardu slibují samozřejmě především zvýšení celkové efektivity reklamy. Nově tedy budou podporovány i následující rozměry:

15 Rostislav Kříž Internetová reklama : skyscraper (mrakodrap) : wide skyscraper (široký mrakodrap) : rectangle (obdélník) : medium rectangle (střední obdélník) : large rectangle (velký obdélník) : vertical rectangle (svislý obdélník) : square pop-up (čtvercové pop-up okno) Všechny tyto grafické prvky mají v zásadě dvě podoby. Vývojově starší jsou fixní, statické obrázky obsahující reklamní sdělení. Nespornou výhodou je jejich menší datová velikost a snadnost výroby. Jsou podporovány naprostou většinou všech reklamních systémů, především ve velikosti full banner. Používají se pro ně grafické formáty GIF a JPEG. O něco mladší jsou animované reklamní proužky. Jejich princip spočívá v tom, že se na vymezené ploše cyklicky střídá více obrázků za sebou v přesně stanovených časových intervalech. Lze tak vytvořit i iluzi pohybu jak ji známe třeba z filmu. To pochopitelně dokáže mezi nehybným textem vzbudit mnohem větší pozornost návštěvníka stránky. Více obrázků s sebou také přináší větší celkovou plochu pro sdělení a tím i možnost pro lepší formulaci reklamního textu. Daní za tyto výhody je však nárůst datové velikosti výsledného díla. Moderní grafické editory řeší alespoň z části tento problém tím, že umožňují změnit pouze část celkové plochy obrázku. Spolu s použitím vysokého kompresního poměru se tak dosáhne podstatně menší celkové velikosti přenášeného souboru. To je důležité zejména při pomalejších způsobech připojení k internetu, kdy se může snadno stát, že netrpělivý návštěvník opustí pomalu se načítající stránky ještě před zobrazením reklamy. Pro animované proužky se používá formát GIF 89. Za reklamu na www stránce můžeme považovat i textový odkaz vedoucí na cizí server. Na dnešním internetu je tato forma velmi oblíbená a využívaná především pro svoji jednoduchost a rychlost. Navíc lze při použití standardních formátovacích příkazů jazyka HTML dosáhnout velice pěkně vypadajících reklamních útvarů, které dokáží zaujmout návštěvníka stejně dobře jako obrázky. Vyloučeno samozřejmě není ani sponzorování jednotlivých serverů. Inzerent zaplatí finanční částku za to, že je v některé předem dohodnuté části stránek zobrazováno jeho logo a textové sdělení, že jde o sponzora či partnera. Rozšířeným způsobem distribuce reklamy je také její zobrazování v tzv. pevném rámu a nebo ve zcela automaticky otevíraném novém okně prohlížeče. V prvním případě se využívá toho, že internetový browser dokáže prostor pro zobrazení dokumentu rozdělit na více částí a do nich načíst samostatné soubory. Do jedné takovéto části (nejčastěji to bývá horní okraj) je umístěno reklamní sdělení a návštěvník je pak má po celou dobu čtení textu z daného zdroje na očích. Se zobrazováním reklamy v nových (většinou rozměrově menších) oknech prohlížeče se lze setkat poměrně často. Speciální kód v textu stránky, kterou si člověk chce prohlédnout, přikáže prohlížeči otevření nového okna a načtení souboru s reklamou. V tom okamžiku existuje jediný způsob, jak se nadbytečného okna zbavit - je nutné jej manuálně zavřít. Navíc tato technologie dovoluje zřetězené otevírání dalších a dalších oken a to dokonce i při opouštění prostoru původně požadované stránky. Oba výše zmíněné prostředky šíření reklamy nejsou mezi internetovými uživateli příliš oblíbené. Snižují totiž efektivitu práce, zatěžují hardwarové prostředky počítače a zabírají přenosovou kapacitu sítě. K propagačním účelům však bývají využívány poměrně často a

16 Rostislav Kříž Internetová reklama 16 to především pro jejich určitou agresivitu, která nutí člověka věnovat jim alespoň na okamžik pozornost. Zajímavou formou reklamy je tzv. splash screen. Využívá schopnosti prohlížeče načíst po určitém čase nový dokument namísto původního. Zájemci o návštěvu stránky je nejprve na ploše celé obrazovky zobrazeno nějaké reklamní sdělení, které je po několika sekundách zcela automaticky nahrazeno samotným obsahem. Tuto reklamu je pro normálního uživatele poměrně složité obejít, kvůli krátkému času zobrazení se zase nevyplatí přesouvat pozornost někam jinam. Z hlediska inzerenta jde tedy o téměř dokonalý způsob distribuce. Rozvoj nových, nejen internetových, formátů s sebou přináší další možnosti pro uplatnění reklamy. Středem zájmu inzerentů se v poslední době stávají hlavně animační formáty flash a shockwave vyvinuté firmou Macromedia. Jejich výhodami jsou relativní jednoduchost výroby, přijatelná velikost výsledného souboru a také interaktivita. Díky ní je možné doslova vtáhnout čtenáře do dění a atraktivní cestou mu předat obsah reklamního sdělení. Právě těmto technologiím bývá odborníky přisuzována velká budoucnost a to nejen na poli reklamy. 4.3 Další možnosti reklamy Rozmanitost internetových služeb nabízí různé méně či více vhodné možnosti pro včleňování reklamy. Jedno však mají tyto služby společné dávno je už pryč doba, kdy se daly ovládat pouze pomocí psaných příkazů z klávesnice. Dnes si uživatelé žádají grafické rozhranní, ve kterém lze snadno zadávat úkoly pouhým pohybem myši. Právě programy umožňující tuto jednoduchou obsluhu skýtají obrovské možnosti pro implementaci reklamy. Přitom se s využíváním této možnosti začalo teprve nedávno a rozšířena byla především díky tvůrcům sharewarových programů. Ti dávají novým zájemcům o jejich produkty možnost vyzkoušet si je v určité omezené (většinou časově) formě zdarma. V případě zájmu musí klient za software zaplatit, jinak je jeho další používání nelegální. Jenže lidé jsou tvorové šetřiví a dobře si rozmýšlí, za co vydají své peníze. Proto tato distribuční politika nebývá vždy příliš úspěšná a firmy přemýšlely o tom, jak vydělat více. Jednu z finančně zajímavých možností jim přináší zakomponování reklamy do jejich produktů. Uživatel může v podstatě volit ze dvou alternativ: Buď bude používat software bez placení, ale na části pracovní plochy tohoto programu uvidí reklamní sdělení, nebo tvůrci zaplatí a reklama zmizí. Softwarové firmy tak mají de facto své peníze jisté, protože pokud jim nezaplatí uživatel programu, tak dostanou peníze od inzerenta. Ve spojení s internetem lze navíc pravidelně obměňovat obsah reklamy a přizpůsobovat ho tak novým zadavatelům. Ne nepodstatná je i možnost přesnějšího odhadu zájmů uživatele softwaru vždyť např. pravděpodobnost toho, že zájemce o program na počítačový střih videa se zajímá i o digitální televizní kamery je velmi vysoká.

17 Rostislav Kříž Internetová reklama 17 5 Porovnání internetové reklamy s ostatní reklamou Srovnání internetové reklamy s jinými formami reklamy není příliš jednoduché. Příčinou je především určitá specifičnost internetu jako komunikačního média. Virtuální svět počítačové sítě totiž do jisté míry stírá poměrně přesně vymezené hranice mezi osobní komunikací a dorozumíváním prostřednictvím masmédií. A právě neosobnost sdělení je mnohými lidmi označována za jednu ze základních vlastností reklamy. Druhým podstatným faktem je to, že internetová reklama je v současné době chápána jako prostředek k dosažení určité pozornosti či známosti, ne však prodejnosti. Nicméně základní parametry pro hodnocení lze úspěšně použít i pro reklamu na internetu. Patří sem především počet oslovených lidí, selektivita, zpětná vazba (respektive velikost úsilí, jaké musí pro zpětnou vazbu člověk vynaložit), náklady a informační kapacita média (množství informací, které může být přeneseno, jejich podoba a forma). Jaké jsou tedy možnosti internetu v porovnání s některými nejrozšířenějšími tradičními podobami reklamy? 5.1 Internet a ostatní reklamní média Noviny versus internet Reklama v novinách má mnoho společného především s bannery na www stránkách. Reklamní plocha bývá v obou případech dobře odlišitelná od normálního textu. Je to dáno zejména grafickou úpravou a standardizací rozměrů reklamních ploch. Noviny oslovují poměrně velký počet lidí, obzvláště střední a starší generaci. Oproti tomu www stránky navštěvuje (a v České republice to platí dvojnásob) daleko méně lidí a jejich věkový průměr obvykle nepřesahuje 30 let. Na druhou stranu selektivita internetové reklamy je vyšší, tento rozdíl lze snížit především vhodnou volbou novin. Reklama v tisku má značnou informační kapacitu, je však limitovaná poměrně vysokými náklady na zveřejnění a ochotou čtenáře tuto informaci přijmout. Zpětná vazba nemusí být vždy příliš jednoznačná, neboť člověk musí vynaložit příliš velké úsilí, aby k takovéto vazbě došlo. Právě zde spatřuji největší výhodu internetu. Díky jeho interaktivitě stačí klepnout myší na reklamu a hned mohu mít k dispozici firemní stránky nebo on-line obchod, ve kterém lze propagované zboží bez větší námahy zakoupit. Reklamní bannery nejsou jedinou možností internetové inzerce, často však bývají takto vnímány. To vede k zajímavému efektu, kdy může být celkový procentuální podíl reklamy daleko vyšší než si člověk uvědomuje a www stránky jsou přijímány kladněji než noviny se stejným poměrem reklamy a normálního obsahu. Časopisy versus internet Časopisy mají vysokou selektivitu a jsou vhodné pro zacílení na úzce definované segmenty. Velké množství rozličných titulů dovoluje inzerentovi rozčlenit potencionální klienty podle demografických, psychografických, zájmových a dalších kriterií. Také na internetu existuje podobná škála specializovaných stránek, které mohou být díky své orientaci na úzké zájmové skupiny využity k umístění přesně zacílené reklamy. Jistou nevýhodou tištěných časopisů, kterou ovšem internet zcela odstraňuje, je obvykle dosti dlouhá prodleva mezi datem redakční uzávěrky a dnem uvedení do distribuční sítě. Na druhou stranu čtou lidé papírové časopisy daleko déle než internetové stránky a tak mají reklamu i déle na očích. Náklady na uveřejnění jsou v časopise srovnatelné s klasickými novinami, zpětná vazba bývá o něco větší především kvůli lepší selektivitě. Jistou

18 Rostislav Kříž Internetová reklama 18 zajímavostí je, že zejména počítačově orientované tištěné magazíny začaly používat i takové rozměry inzerce, které odpovídají velikosti full banner. Na papíře i na monitoru se tak můžeme setkat s úplně stejnou grafickou podobou reklamy. Billboard versus internet Také billboard a ostatní formy venkovní reklamy mají v internetovém světě nejblíže k banneru. Odlišují se však od sebe ve dvou základních vlastnostech: dynamičnosti a měření četnosti zhlédnutí. Billboard je již ze své podstaty zcela pasivním prvkem, na kterém je obměna reklamy možná pouze v delších časových intervalech. Oproti tomu může reklama na internetu nabídnout téměř neomezenou variabilitu. Bannery lze animovat, není problém zajistit jejich rychlou obměnu. Měření počtu zhlédnutí billboardu je téměř nemožné a vždy jde jen o hrubé odhady (snad jen s výjimkou umístění např. na sportovních stadionech, kde můžeme spočítat diváky na základě zakoupených vstupenek). Internetové technologie dovolují zjistit poměrně přesný počet návštěvníků stránky, navíc i čas návštěvy a předchozí a následující chování (odkud přišli a kam odešli) čtenářů. Vhodným umístěním venkovní reklamy lze docílit jisté selektivity, spíše však geografické než tematické specificky brněnskou službu je poměrně zbytečné inzerovat v Praze, reklamu na brusle je sice možné umístit na zimní stadion, ale kolik z jeho návštěvníků je opravdu aktivními hokejisty? Zcela odlišné je stanovení nákladů za pronájem reklamní plochy. U billboardu se vychází z atraktivity lokality a z délky vylepení, na internetu se nejčastěji platí za počet zhlédnutí. Rádio versus internet Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o dvě zcela nesrovnatelná reklamní média. Vždyť ke sledování rozhlasového vysílání stačí zcela pasivní poslouchání, zatímco k internetu musí uživatel přistupovat poměrně aktivně a nejdůležitější je vizuální vnímání. Rádio je sice posloucháno i mnoho hodin denně, po většinu času však tvoří pouze kulisu na pozadí při vykonávání jiných činností. Většina stanic je lokálních a počet lidí schopných naladit jejich signál se počítá v desetitisících, maximálně stotisících. To na druhou stranu představuje obrovskou šanci pro možnost regionální reklamy. Takováto reklama je vhodná a také často využívaná především místními podnikatelskými subjekty. Zde lze nalézt jistou paralelu s některými úzce zaměřenými www stránkami. Internet jako celek oslovuje ohromné množství lidí, jednotlivé stránky jsou zacíleny na úzký segment uživatelů (především zájmově, ovšem existují i regionálně zaměřené weby určené zejména pro obyvatele určité lokality). Zvyšování přenosových rychlostí v počítačových sítích přináší zcela novou možnost: rozhlasový přenos po internetu. Dnes již není problém naladit prostřednictvím internetu stovky rozhlasových stanic z celého světa. Jenže posluchače stanice Brass Radio London bydlícího na jihu Moravy bude jen stěží zajímat reklama na přehlídku dechových kapel v Londýně. Ve stejném čase by se mu mohla nabídnout reklama v jeho jazyce a z jeho bydliště. Není to technicky nezvládnutelné minimálně na celostátní úrovni. Zatím je však něco podobného nerealizovatelné především z ekonomických důvodů. Počet internetových posluchačů většiny stanic je poměrně malý a jejich regionální rozmístění příliš velké. Shrnu-li výhody a nevýhody rozhlasové reklamy do jedné věty, pak jsou to tyto: nízké náklady, nízká informační kapacita, poměrně dobrá selektivita, obtížná zpětná vazba.

19 Rostislav Kříž Internetová reklama 19 Televize versus internet Největší výhodou reklamy v televizi je to, že obsadí celý sdělovací prostor média. Z tohoto hlediska jsou televizní reklamě nejblíže pop-up okna a tzv. splash screen. Televizní přístroj nalezneme v naprosté většině domácností a televizní reklama tak může dosáhnout největšího počtu oslovených lidí. S tím také na druhou stranu souvisí to, že selektivita je daleko menší. Zadavatelé reklamy to řeší zejména volbou konkrétní stanice, pořadu a času. Televize dokáže vyvolat v divákovi vysoký smyslový i citový zážitek kombinací textových, grafických, video a audio prvků. Bohužel je televizní reklama jen špatně přizpůsobitelná individuálním požadavkům zadavatele. Formáty a rozsahy jsou pevně stanoveny, časový prostor je zpravidla velmi omezen. Překážkou také může být dosti vysoká cena za výrobu a odvysílání televizní reklamy. Je však třeba si uvědomit, že počet lidí u televizorů je značný a tak náklady na oslovení jednoho člověka jsou velmi nízké. Většina přehledů řadí reklamní spot v televizi mezi nejefektivnější formy reklamy. Moderní technika navíc odstranila problém s měřením sledovanosti vysílání a tak lze např. s pomocí tzv. peoplemetrů velmi přesně odhadnout počet, věkovou a vzdělaností strukturu a další charakteristiky osob sedících u obrazovky v daný časový okamžik. Nedostatkem zatím zůstává možnost zpětné vazby, ale třeba se i tento problém s pomocí nově zaváděních standardů interaktivní televize a TV on demand (zasílání pořadů dle individuálních požadavků diváka) podaří vyřešit. Letáky versus internet Letáky či jiné podoby reklamy doručované přímo do poštovních schránek jsou vysoce flexibilní formou reklamy. V internetovém světě existuje jejich téměř identická obdoba ve formě zasílání propagačních a informativních ů. Tato reklama se dobře přizpůsobuje celkovým cílům kampaně a jednotlivým tržním segmentům. Bohatě se využívá nejrůznějších grafických úprav. Na druhou stranu největším nedostatkem letáků je jejich ohromné množství v jakém denně zaplňují dopisní schránky. Mnoho lidí je zcela automaticky vyhazuje a tak je část peněz inzerenta vynaložena zbytečně. Na internetu je tento druh ů známý jako spam a představuje jeden z nejvážnějších problémů při používání elektronické pošty. Zajímavé je hodnocení těchto forem reklamy z hlediska dosahu a selektivity. V obou dvou případech může být dosaženo velmi dobrých výsledků. Ty závisí především na kvalitě databáze potencionálních zákazníků, kteří budou osloveni, a na preciznosti jejich výběru. Se zvyšující se selektivitou bohužel na druhou stranu souvisí i zvyšování nákladů. Cena za oslovení jednoho člověka pak bývá ve srovnání s jinou reklamou vyšší, vrátí se však v podobě efektivnější kampaně. Dobře ovlivnitelná je i zpětná vazba, jenž lze zvýšit např. přidáním odpovědních lístků, nadepsaných a oznámkovaných obálek apod. 5.2 Výhody a nevýhody internetové reklamy Srovnání v předchozích odstavcích bylo založeno vždy na porovnání internetové reklamy s jednou konkrétní jinou formou reklamy. Jaké jsou ale výhody a nevýhody internetu v této oblasti obecně? Absolutně největší výhodu nabízí internet při možnosti zpětné vazby. Díky principu obousměrnosti komunikace jde o jediné masmédium s možností symetrické zpětné vazby. Znamená to, že internet jako jediný dokáže nabídnout prostředky k reakci člověka na informaci stejným kanálem, jakým se k němu tato dostala. Reakce na reklamu v tradičních

20 Rostislav Kříž Internetová reklama 20 médiích je pro zákazníka mnohem obtížnější, protože pro ni musí volit jiný komunikační kanál. Na internetu není obtížné poslat inzerentovi svůj názor, zakoupit si propagované zboží nebo o něm získat dodatečné informace. Velmi dobrá je také selektivita, které je přirovnávána k možnostem selektivity u letákových kampaní nebo u odborných časopisů. Klasickým příkladem jsou v tomto směru www stránky. Existují jich totiž miliony a mohou oslovovat velmi specifické skupiny lidí s vyhraněnými zájmy. Ušít takovéto skupině reklamní kampaň přímo na míru je tak mnohem snazší. Z hlediska informační kapacity se internet zcela vymyká zavedeným měřítkům. Je to dáno omezeností prostoru pro reklamu ve všech tradičních médiích. Televizní a rozhlasový spot trvá několik sekund, inzerát v novinách se musí vejít na určitou plochu. Oproti tomu na internetu je možné publikovat téměř neomezené množství propagačních materiálů různých forem. Jedinou překážkou je zde to, že lidé musí vyvinout nějakou vlastní aktivitu, aby se k takovýmto dodatečným informacím dostali. Prostor pro komerční využití je na normálních www stránkách omezen a na inzerentovi je, aby dokázal zájemce i na relativně malé ploše navnadit natolik, že sami projeví (např. klepnutím myši na banner) vůli poznat více. Někdy je považováno srovnání informační kapacity internetu a ostatních médií za irelevantní, neboť lze publikovat takové stránky, které budou obsahovat obrovské množství rozličných informací a přesto dokáží uspokojit úzké zájmy každého jejich návštěvníka. Poměrně problematické je posouzení internetu z hlediska nákladů na uveřejnění reklamy. Je velmi levné uveřejnit cokoliv tak, aby to bylo přístupné ostatním uživatelům. Jenže toto zveřejnění automaticky neznamená, že si tyto materiály budou potencionální zákazníci číst. Proto existují např. bannery nebo informační bulletiny. Teprve s jejich pomocí se dá zajistit zvýšení návštěvnosti určitých stránek. Ceny proužkové reklamy jsou velmi rozdílné. Mohou být (téměř) nulové v případě zapojení do systému výměny reklamy, na druhou stranu však mohou být velmi vysoké při nákupu reklamního prostoru na specializovaných serverech. V neposlední řadě také nelze zapomínat na to, že měření úspěšnosti reklamy a tím i stanovení její ceny, je na internetu založeno na poněkud jiných základech než v ostatních masmédiích. Velmi obtížné je říci jaké postavení náleží internetu z hlediska počtu oslovených lidí. Rozhodně však zaujímá jednu z nejnižších příček. Služeb sítě sice denně po celém světě využívají miliony lidí, celkově jich však není tolik jako v případě jiných masmédií. Navíc lidé stráví v průměru u internetu méně času než sledováním televize nebo čtením novin. Dalším neopomenutelným faktem je obrovské množství www stránek a jiných dokumentů, které lze sledovat. To je na jednu stranu základem pro obrovský potencionál reklamního trhu, na druhou stranu to však způsobuje jeho značnou roztříštěnost. Internet se z tohoto důvodu nehodí jako primární reklamní médium pro kampaně jejichž cílem je dosažení obecné povědomosti nebo oslovení velkého procenta populace. Vysokého počtu oslovených lidí však může být dosaženo v úzkých oborových segmentech, u mladé generace a u jedinců z vyšších sociálních skupin.

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu Bakalářská práce Vypracoval: Martin Brablec Vedoucí práce: Mgr. David Kořínek Jarní semestr 2008 EFFECTIVITY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

Značka v online prostředí. Petr Luljak

Značka v online prostředí. Petr Luljak Značka v online prostředí Petr Luljak Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prezentací tuzemských značek hudebních vydavatelství Supraphon a Universal Music v online

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Jan Ambrož Bakalářská práce Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Vedoucí práce:

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Marketing... 4 2.1 Průzkum trhu... 4 2.2 Marketingový mix... 5 Výrobek... 5 Cena výrobku... 7 Propagace výrobku... 7 Distribuce výrobku... 8 2.3 Návrh plánu komunikace - systém SOSTAC...

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy Bohumila Měsíčková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je zjištění

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více