Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika Kmochová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloš Ulman Ph.D ČZU v Praze

2 Souhrn Tato diplomová práce se zabývá problematikou tvorby podnikatelského záměru internetového projektu. Shrnuje teoretické i praktické poznatky jiných autorů a to jak v oblasti tvorby podnikatelského plánu, tak v oblasti e-commerce a on-line marketingu, který je nejpodstatnější a zásadní částí celého plánu a podstatou šance na úspěch tohoto projektu. Praktickou částí je pak vlastní podnikatelský plán internetového projektu, zaměřený na svatební tématiku, který rámcově dodržuje strukturu z části teoretické a zahrnuje poznatky ze zmíněného on-line marketingu. Klíčová slova: Podnikatelský plán; internetový projekt; finanční plán; on-line marketing; e-business; svatba

3 Úvod Tato diplomová práce, jak je zřejmé již z jejího názvu, se bude zabývat především tvorbou podnikatelského záměru internetového projektu. Z tohoto důvodu bude první část práce zaměřena na zjištění a názory zkušených odborníků v oblasti tvorby podnikatelského plánu. Bude zde sepsána především doporučená struktura plánu a důvody důležitosti jednotlivých částí. Druhá část literární rešerše se zaměří především na popsání základních souvislostí s podnikáním na internetu, jako jsou e-commerce, rady ohledně postupu při tvorbě webové prezentace a problematika on-line marketingu, se zaměřením na internetovou reklamu, sociální sítě, SEO a SEM Praktická část diplomové práce je samotným vypracováním podnikatelského plánu konkrétního internetového projektu. Jedná se o projekt zaměřený na svatební tématiku, která je oblíbená především u žen ve věku mezi 18 a 35 rokem věku, což je také cílová skupina projektu. Konkrétně se jedná o webové stránky, které mají být nejen místem inspirace pro zmíněnou cílovou skupinu, ale také zábavou. Příjmy pak budou pramenit z poskytování reklamních služeb na této stránce, jako je umístění bannerů, PR článků, fotografií produktů či propagace soutěží ostatních firem nabízejících svatební služby či prodávajících svatební produkty.

4 Cíl práce Cíl práce a metodika Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu internetového projektu na základě literární rešerše a dalších poznatků. Podnikatelský plán bude obsahovat návrh postupu realizace podnikatelského plánu na vybraném příkladě nového internetového projektu a analýzy, které určí, zda má projekt reálnou šanci na úspěch. Bude se jednat o svatební webovou stránku po vzoru úspěšné stránky The Knot pocházející z USA, která bude mít za cíl nalákat uživatele vzhledem i obsahem a bude schopná ziskovosti díky platícím inzerentům. Dílčími cíli práce je analýza literárních a dalších zdrojů a vytvoření základních charakteristik problematiky tvorby podnikatelského plánu spolu s vysvětlením základních pojmů a nástrojů pro tvorbu internetového projektu jako jsou e-commerce a on-line marketing. Metodika zpracování Analýza a charakteristika metod tvorby podnikatelského plánu bude vycházet ze studia sekundárních informačních zdrojů jako jsou zdroje oficiálních institucí, veřejné databáze, odborná a vědecká periodika a publikace. Při návrhu podnikatelského záměru internetového projektu budou použity techniky dotazníkové šetření, metody analýzy, syntézy a komparace. Konkrétně pak například STEP analýza, analýza trhu a analýza konkurence. Výsledkem teoretických poznatků a navrženého podnikatelského plánu bude formulace doporučení a závěrů diplomové práce.

5 Výsledky a diskuze Svatební tématika je tématika zasahující poměrně široký trh a má tedy velký potenciál, co se podnikatelské činnosti týče. Zároveň z výzkumu vyšlo, že jsou lidé ochotni za svatby utratit poměrně vysoké obnosy, je zde tedy i potenciál ziskový. Ve prospěch úspěšnosti tohoto projektu mluví i skutečnost stále narůstajícího vlivu internetu a využití internetových technologií, jak běžnými uživateli, tak firmami. Co se konkurence týče, existuje poměrně vysoké množství internetových stránek se svatební tématikou, avšak ani jedna z nich není komplexní a ani u jedné z nich není, dle průzkumu, viditelná převaha, co se oblíbenosti týče. Velkou výhodou tohoto projektu je vytvoření podnikatelského plánu, během jehož tvorby byly získány důležité informace ovlivňující nasměrování projektu a jeho zaměření. Díky dotazníkovému šetření, bylo například zjištěno, které položky jsou nejvyhledávanější na webových stránkách a díky tomu lze v začátku projektu směřovat úsilí právě tímto směrem. Navíc bylo díky jeho tvorbě zjištěno, že ač se může zdát nápad s vytvořením webové stránky jako jednodušší varianta podnikání s nižšími náklady, úplně tomu tak není, především pokud člověk nemá širší znalosti informačních technologií a on-line propagace. Přes veškeré výzkumy a odhady založené na reálných datech, je podnikatelský plán pouze jakýmsi vodítkem a ukázkou, jak by v daných podmínkách na daném trhu mohl projekt fungovat. Realita však může být jiná a riziko neúspěchu je, jako u každé formy podnikání, relativně vysoké. Proto se, i přes pozitivní výsledky ve finančním plánu projektu, může stát, že získat vysokou návštěvnost či inzerenty bude mnohem obtížnější než se zdálo a než jak bylo odhadováno a projekt nakonec nemusí být vůbec ziskový. Nejvýhodnější tedy je, pokud takovýto projekt zakládá člověk se zkušenostmi, který již, právě díky těmto zkušenostem, dokáže situaci odhadnout mnohem reálněji a dokáže tak předejít například příliš optimistickému odhadu. Právě z důvodu nezkušenosti s realizací podobných projektů je tento projekt navrhnut tak, aby využil co nejúčinnější nástroje, s co nejnižšími náklady. Nicméně, výhodou internetových projektů jsou relativně nízké provozní náklady, které v případě tohoto projektu činí méně než Kč za rok. Co se rozhodování o zaměření internetových projektů týče, lze ze zkušenosti říci, že nejdůležitější je nejprve prozkoumat konkurenty a to z důvodu zjištění jejich četnosti a také lze často odhadnout, zda jsou tyto projekty úspěšné a to ze statistik návštěvnosti, které jsou na stránkách často dostupné nebo například přes počet zaregistrovaných členů

6 či firem v katalogu. Tyto informace mohou být první indicií k tomu, zda mají uživatelé a firmy vůbec o podobný projekt zájem. Velkou výhodou je také samotný průzkum trhu, který může být uskutečněn mnoha způsoby. Nejvýhodnější a nejpřesnější se však jeví výzkum preferencí samotných uživatelů například dotazníkovou metodou. Je problematické sehnat dostatečně velký vzorek, který by reprezentoval celou populaci, avšak obrázek o situaci a preferencích si tak lze velice dobře udělat. Na závěr je důležité zmínit také to, že bez správně zvolených marketingových nástrojů nemůže takovýto projekt být úspěšný. Je třeba zvolit uváženě, v závislosti na cílích projektu a také na cílové skupině. Jelikož jsou cílovou skupinou tohoto projektu lidé každodenně využívající internet, jsou nejvhodnějšími nástroji právě nástroje on-line marketingu. Nelze říci, že by cílová skupina nemohla být zasažena i jinými formami marketingové propagace, avšak on-line marketing je, vzhledem k této cílové skupině, nejúčinnější. Závěr Z literární rešerše bylo zřejmé, že tvorba podnikatelského plánu je věcí individuální a každý business plán se liší nejen dle druhu projektu, ale také dle toho, na co je projekt zaměřen a jaké jsou preference podnikatele, který takový plán píše. V tomto případě byl plán sepsán tak, aby splňoval základní strukturu danou jinými autory s ohledem nato, že ne všechny aspekty bylo možné do plánu zařadit. Hlavním důvodem jeho sepsání bylo porozumění problematice jeho tvorby v souvislosti s internetovým projektem. Tento podnikatelský plán je sice zaměřen na konkrétní cílovou skupinu a má speciální zaměření, lze však předpokládat, že jakýkoliv obdobný projekt podobného charakteru bude mít podnikatelský plán s podobnými výsledky. Podstatné však není pouze to, jak bude plán vytvořen a jaké budou jeho výsledky, ale především to, jak budou podnikatelé schopni naplnit veškeré plány zde určené a tím zajistit skutečný úspěch projektu.

7 Vybrané literární a internetové zdroje Český statistický úřad. Uživatelé Facebooku. [online] [cit ] Dostupné z <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/uzivatele_facebooku>. DOČEKAL, D. Sociální sítě si podmanily svět (fakta a čísla hlavně o Evropě). [online] [cit ] Dostupné z <http://www.lupa.cz/clanky/socialni-site-si-podmanily-svet-fakta-a-cisla-hlavne-o-evrope/>. FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN GRUNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN Institut rozvoje podnikání. Podnikatelský plán. [online] [cit ] Dostupné z <http://www.ide-vse.cz/podnikatelsky-plan.html>. JURÁŠKOVÁ, O., HORŇÁK, P., a kol. Velký slovník marketingových komunikací. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN SCHNEIDER, G. P. Electronic commerce. 8. vyd. Boston : Cengage Learning, s. ISBN-13: SRPOVÁ, J., a kol. Podnikatelský plán a strategie. 1.vyd. Praha : Grada, s. ISBN STAŇKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou firmou. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, s. ISBN ŠTĚDROŇ, B., BUDIŠ, P., ŠTĚDROŇ, B., jr. Marketing a nová ekonomika. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, s. ISBN ZAMAZALOVÁ, M. Marketing. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, s. ISBN

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing EXPORT VÝROBKŮ PAVLOPOSADSKÉ A ORENBURGSKÉ MANUFAKTURY EXPORT OF PRODUCTS PAVLOPOSADSK

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

COMPLIANCE JAKO SOUČÁST STRATEGIE MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

COMPLIANCE JAKO SOUČÁST STRATEGIE MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY COMPLIANCE JAKO SOUČÁST STRATEGIE MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY COMPLIANCE STRATEGY AS PART OF THE SMALL AND MEDIUM-SIZED COMPANIES Ing. Lucie Baránková, Ing. Petr Baránek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Poděkování Autoři: Marie Adamcová, Kateřina Buzková, Zdeňka Kujová, Petr Návrat, Alena Štěpánová, Michaela Šebestová

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY PROBLEMATIKA OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Heidenreich Přírodovědná studia,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více