PROJEKT ČTENÁŘ ČTENÁŘ testování čtenářských dovedností SOUHRNNÁ ZPRÁVA 4., 5., 8. a 9. ročníky 2010/11 DUBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT ČTENÁŘ ČTENÁŘ testování čtenářských dovedností SOUHRNNÁ ZPRÁVA 4., 5., 8. a 9. ročníky 2010/11 DUBEN 2011 1"

Transkript

1 PROJEKT ČTENÁŘ ČTENÁŘ testování čtenářských dovedností SOUHRNNÁ ZPRÁVA 4., 5., 8. a 9. ročníky 10/11 DUBEN 11 1

2 2

3 Souhrnná zpráva je jedním z výstupů projektu Čtenář. Cílem tohoto projektu je zmapovat čtenářské dovednosti a návyky žáků 4., 5., 8. a 9. ročníků základních škol i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a poskytnout školám i jednotlivým žákům a rodičům porovnání s ostatními. Individualizované výsledky, které jsou dalším z výstupů tohoto projektu, i souhrnná data prezentovaná v této zprávě mohou školy využít při plánování rozvoje čtenářských dovedností a dětského čtenářství. Jak ukazují mezinárodní testování (např. PISA, PIRLS), je úroveň čtenářské gramotnosti českých žáků (zejména na II. stupni a na středních školách) i dospělé populace v mezinárodním srovnání dlouhodobě podprůměrná. Ve zprávě jsme se zaměřili na popis a komentář souhrnných výsledků testování zaměřeného na základní čtenářské dovednosti (vyhledávání informací, porozumění textu a posouzení textu) a doprovodného dotazníkového šetření učitelů a žáků, které se zabývá čtenářskými návyky a metodami výuky. Díky množství shromážděných dat jsme se pokusili postihnout zajímavé trendy v oblasti čtenářství a čtenářských dovedností, souvislost a vztahy mezi mírou čtenářských dovedností a čtenářskými návyky a způsobem práce ve výuce. Projekt Čtenář byl realizován od 7. do 18. března 11, zapojilo se do něj celkem 8 škol z celé ČR (rozložení lze vyčíst z tabulky v další části) a 6137 žáků. Nejpočetnější skupinou byli žáci 4. ročníku (36 %), nejméně žáků bylo z 9. ročníků (12 %). V celorepublikovém měřítku nejde o zcela vyvážený vzorek, což ovšem není pro vyhodnocení projektu směrodatné. Pro zajímavost uvádíme rozložení čisté úspěšnosti, s jakou si žáci všech ročníků z jednotlivých okresů poradili s testem čtenářských dovedností, můžete ho vidět v následujícím kartogramu. 3

4 Výsledky testů prezentujeme v několika tabulkách, které zahrnují celkové výsledky i psychometrické parametry. První z tabulek obsahuje údaj o počtu testovaných žáků v rámci každé skupiny, o počtu úloh a reliabilitě, kterou můžeme označit v obou případech za dobrou (nižší reliabilita testu pro 4. a 5. ročníky je způsobená menším počtem úloh). Reliabilita slouží k měření přesnosti testování. Teoreticky je to číslo mezi minus nekonečnem a 1, v praxi bývá mezi 0 a 1. Čím je reliabilita vyšší, tím menší vliv na výsledek má náhoda. Při reliabilitě 0 by šlo o výsledky zcela náhodné, při reliabilitě 1 by byly výsledky zcela přesné. Zpravidla se reliabilita pohybuje mezi 0,5 a 0,95. Všeobecně uznávané hranice reliability: test s reliabilitou nad 0,95 je pokládán za vynikající, reliabilita nad 0,85 se pokládá za dostatečnou. Chceme-li činit rozhodnutí na základě jedné zkoušky, při třech testech je postačující reliabilita nad 0,7. Při interpretaci výsledků vaší školy vás možná budou napadat otázky: Jak dopadly testy celkově? Jak byly náročné? Jaká je jejich spolehlivost? Odpovědi na ně nabízejí uvedené tabulky. Můžete si s nimi porovnat svou analytickou zprávu. 4

5 Většina výsledků je členěna podle typu školy, ročníku a testu. Pouze tam, kde jsou rozdíly mezi jednotlivými testy nebo testovanými skupinami minimální, průměrné výsledky nečleníme. Význam používaných pojmů najdete v boxu vpravo. V rámci projektu jsme použili 2 různé testy, jeden obtížnější pro žáky 8. a 9. tříd, a druhý, pro žáky 4. a 5. tříd, koncipovaný jako jednodušší s přihlédnutím k jejich vyspělosti. Potvrzují to i průměrné výsledky uvedené v tabulce např. lze zde vyčíst vyšší průměrnou úspěšnost. Test čtenářských dovedností byl nejtěžší pro žáky 8. ročníků základních škol. Rozdíly najdeme mezi stejně starými žáky na základní škole a na víceletém gymnáziu - čistá úspěšnost gymnazistů je až o % vyšší. Zajímavý je údaj o počtu vynechaných a neřešených úloh (ty, které žáci pravděpodobně nestihli řešit - nacházejí se za poslední zodpovězenou otázkou). Nejlépe test stihli žáci 8. ročníků víceletých gymnázií (průměrně stihli celý test), ale např. žáci 9. ročníků základních škol mají nejvyšší podíl vynechaných úloh - což může svědčit o jiné strategii při řešení (za špatnou odpověď se část bodu odečítá). Celkově výsledky svědčí o tom, že test byl náročností i časovým limitem přiměřený v obou testovaných skupinách. Testované dovednosti (části testu) ČÁSTI CHARAKTERITSIKA ČÁSTI 4. A 5. ROČNÍK - ČÍSLA ÚLOH 8.A 9. ROČNÍK ČÍSLA ÚLOH Obtížnost úloh závisí jak na množství a pořadí vyhledávaných informací, tak na množství 2, 5, 7, 9, Vyhledávání informací - dovednost podmínek, které musí být při vyhledávání splněny. Obtížnost také určuje "nápadnost" 10, 11, 13, najít jednu nebo více informací v hledané informace v textu a také zda a jak je text žákovi blízký. Dalšími parametry jsou 14, 16, 22, 1, 2, 3, 4, 12, textu. složitost textu a případně množství dalších zavádějících a nadbytečných informací , 15,, 23 Obtížnost závisí na typu požadované interpretace. Nejjednodušší úlohypožadují formulovat hlavní myšlenku textu, obtížnější jsou založené na pochopení všech souvislostí v textu a ty nejobtížnější pracovat s analogiemi nebo odvozovat významy slov Porozumění textu - dovednost z kontextu, ve kterém jsou uvedena. Obtížnost také určuje"nápadnost" myšlenka nebo pochopit význam textu a vyvozovat informace potřebná ke splnění úlohy a množství dalších zavádějících informací. Dalšími 1, 3, 4, 6, 8, z něj závěry. parametry jsou délka a složitost textu a zda a jak je text žákovi blízký. 12, 15, 17, Obtížnost závisí na typu posuzování. Nejjednodušší úlohy požadují vyhledat jednoduché vztahy a podat jednoduchá vysvětlení na základě textu a vlastní zkušenosti, která se k němu váže. Obtížnější úlohy požadují vytvářet hypotézy nebo provádět hodnocení. Posouzení textu - dovednost Obtížnost závisí rovněž na úrovni vědomostí, které žák musí mít, aby byl schopen s propojit text s vlastními textem pracovat, na složitosti textu a na míře požadovaného porozumění. Důležité je zkušenostmi, znalostmi a také množství vodítek poskytnutých v textu nebo v zadání úlohy, která žáka nasměrují k 18, 19,, představami. informacím nutným pro řešení úlohy. 21, 24, 25 Oba testy obsahovaly všechny tři typy dovedností. 6, 7, 8, 9, 13, 19, 22, 26, 27, 28, 31 5, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 29, 30 5

6 ZÁVISÍ MÍRA ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ PROKÁZANÝCH V TESTU NA POHLAVÍ ŽÁKŮ? Následující graf popisuje obtížnost jednotlivých částí testu. Můžeme sledovat průměrnou čistou úspěšnost, jaké v jednotlivých částech dosáhli žáci každého testovaného ročníku. Žáci 4. a 5. ročníku byli testováni jiným testem než žáci 8. a 9. ročníku, proto výsledky nejsou plně srovnatelné. Zajímavý pohled na výsledky přináší rozdělení testů na chlapce a dívky. Dívky všech testovaných ročníků dosáhly lepších výsledků než chlapci, rozdíl dosahuje téměř 10 %. Tyto výsledky jsou zcela ve shodě s výsledky mezinárodního výzkumu PISA. Jisté zdůvodnění nabízí Petr Matějů a kol. v knize Nerovné šance na vzdělání: Podobně jako v dalších zemích dosahují u nás dívky lepších výsledků v oblasti čtenářské gramotnosti, chlapci naopak v matematice a přírodovědných předmětech. Rozdíly ve čtenářské gramotnosti jsou plně vysvětlitelné rozdílným postojem chlapců a dívek ke čtení, naopak v případě matematiky se nepodařilo rozdíly ve výsledcích vysvětlit rozdílným zájmem o tento předmět Čistá úspěšnost podle částí testu chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky 4. ročník 5. ročník 8. ročník 9. ročník Získávání informací Vytvoření interpretace Posouzení textu Detailní pohled na distribuci dosažených výsledků předkládá graf prezentující dosažené skóre. Výsledky chlapců v testech čtenářských dovedností jsou rozložené rovnoměrněji na celé škále. Křivka reprezentující výsledky dívek je naopak strmější. 6

7 ROZLOŽENÍ SKÓRE podle pohlaví a ročníku 25% Rozložení výsledků žáků - 4. a 5. ročníků 25% Rozložení výsledků žáků - 8. a 9. ročníků % % 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% skóre chlapci dívky 0% chlapci skóre dívky ODPOVÍDÁ ZNÁMKOVÁNÍ DOSAŽENÝM VÝSLEDKŮM? Zaměřili jsme se také na to, jaký je průměrný percentil dosažený v testech jedničkářů, dvojkařů atd. a jak se liší známkování podle pohlaví. Rozdíly dokládá následující graf. Výsledek jsme porovnávali se známkou z českého jazyka. Ačkoli čtenářské dovednosti netvoří dominantní složku známky, výsledky známku kopírují. Známkování ve 4. a 5. ročnících je vcelku pochopitelně mírnější než v 8. a 9. ročnících Průměrný percentil podle známky a 5. ročník chlapci 4. a 5. ročník dívky 8. a 9. ročník chlapci 8. a 9. ročník dívky 7

8 Dotazníkové šetření bylo realizováno formou papírových dotazníků pro žáky a elektronického dotazníku pro učitele českého jazyka. Cílem bylo kvantifikovat některé čtenářské návyky a postoje k četbě jak u žáků, tak i učitelů. Při vypracování souhrnné zprávy jsme vycházeli z četností odpovědí na jednotlivé otázky dotazníku (vyjádřeno v procentech). Většina výsledků je členěna podle typu školy, ročníku a testu. Pouze tam, kde jsou rozdíly mezi jednotlivými testy nebo testovanými skupinami minimální, průměrné výsledky nečleníme. Při vypracování závěrečné zprávy využíváme znázornění pomocí grafů se slovním popisem. Omezili jsme se na popisnou statistiku, aniž bychom nalezené závislosti testovali metodami matematické statistiky. Hovoříme-li tedy dále o výrazném rozdílu, zřetelné závislosti apod., není tím myšleno prokázání statistické významnosti (ve smyslu např. t-testu atd.). ČTENÁŘSTVÍ Základní otázky, které jsme žákům položili, se týkali postoje ke čtení a jeho obliby. Za ztrátu času označilo čtení 18,5 % žáků. Nejoblíbenějším koníčkem je naopak pro 47 % (52 % mladších žáků, 35 % starších žáků). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 10% 0% 53,7 25,5 12,5 6,0 Postoj ke čtení 2,3 2,4 Čtení je pro mě ztráta času. 21,3 29,5 25,3 21,5 Čtení je jedním z mých oblíbených koníčků. rozhodně ano spíše ano rozhodně ne spíše ne neodpověděl/a Průměrný percentil žáků podle odpovědi na otázku Čtení je jedním z mých oblíbených koníčků. si prohlédněte na dalším grafu. Čím více žáky četba baví, tím lepšího výsledku v testu čtenářských dovedností dosahují. 100 Čtení je jedním z mých oblíbených koníčků průměrný percentil rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ně 4. a 5. ročník 8. a 9. ročník 8

9 Podrobnější pohled na čtenářské návyky 100% 80% Čtenářské návyky % 40% % 0% 30 Čtu si každý den (knihy, časopisy, internetové diskuse...) Čtu pouze tehdy, pokud Připadá mi těžké číst knihu Nevydržím sedět a číst na musím. až do konce. více než několik minut. rozhodně ano spíše ano rozhodně ne spíše ne neodpověděl/a 45 Jsem rád/a, když dostanu knížku jako dárek. Učitelé si často stěžují, že dnešní žáci málo čtou. Abychom tuto domněnku potvrdili (nebo vyvrátili), zařadili jsme do dotazníku i tuto otázku. Podobnou otázku jsme pak položili i učitelům. Výsledky nejsou tak špatné, jak bychom předpokládali. Celkově 69 % žáků čte alespoň 1 knihu měsíčně (více čtou žáci 4. a 5. ročníků - ve skupině mladších žáků je to 77 %, ve skupině starších žáků 53 %). 18 %, resp. 10 % z nich čte dokonce minimálně 3 knihy měsíčně. Učitelé 8. a 9. ročníků čtou více než jejich žáci, ale učitelé 4. a 5. ročníků jsou na tom velmi podobně jako jejich žáci. Mezi učiteli je v porovnání se žáky menší podíl těch, kteří čtou méně než 1 knihu za 2 měsíce. Přesto jich je mezi učiteli českého jazyka 4. tříd dokonce téměř 10 %. Čtou více žáci nebo jejich učitelé českého jazyka? učitel 24,2% 50,0% 15,2% 9,1% 1,5% 4. a 5. třída 8. a 9. třída žák učitel 10,2% 13,1% 17,0% 28,6% 25,8% 16,7% 35,1% 30,2% 15,5% 7,7% žák 17,6% 24,1% 34,1% 13,1% 11,0% 0% 10% % 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % žáků 3 a více knih měsíčně 2 knihy měsíčně 1 knihu měsíčně 1 knihu za 2 měsíce méně Předpokládanou souvislost mezi počtem knih, které žáci přečtou, a výsledkem v testu prokazuje následující graf. S počtem přečtených knih stoupá průměrný dosažený percentil. 9

10 průměrný percentil a více knih měsíčně Průměrný percentil podle počtu přečtených knih 2 knihy měsíčně 1 knihu měsíčně 1 knihu za 2 měsíce 4. a 5. třída 8. a 9. třída méně KDE ŽÁCI ZÍSKÁVAJÍ KNIHY Více než polovina žáků si půjčuje knížky v knihovně či studovně. Jako problematické můžeme vnímat, že 43 % žáků nemá možnost si knížky vzít doma (nemají knihovnu). Od kamarádů si knížky půjčuje zhruba třetina žáků. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 10% 0% Kde žáci získávají knihy? Rád/a si půjčuji/vyměňuji knihy s kamarády. rozhodně ano rozhodně ne neodpověděl/a spíše ano spíše ne Máme doma větší knihovnu (více než 5 polic), ze které si můžu vybrat knížku, která mě zajímá. Chodím si půjčovat knížky do knihovny. HODNOCENÍ ŠKOLNÍ KNIHOVNY UČITELEM Školní knihovnu nemá pouze 9 % škol zapojených do projektu Čtenář. Důležitá je však i vybavenost knihovny za spíše či rozhodně špatnou ji považuje 23 % učitelů (vloni jich bylo 32 %). 10

11 Mají vaši žáci možnost navštěvovat školní knihovnu? Pokud ano, je vybavenost školní knihovny dobrá? rozhodně ano 18% ne 9% ano 91% spíše ano 50% spíše ne 18% rozhodně ne 5% RODINA A VLIV NA ČTENÁŘSTVÍ, RODINA VERSUS ŠKOLA Kvalitní čtenářské zázemí rodiny (čtenářské návyky, vzdělanost, kulturní prostředí) předurčuje čtenářství u žáků. Uvádí se, že vliv rodiny je oproti škole až trojnásobný. Škola na rozvoj čtenářství u žáků působí také pozitivně, ale její vliv je podstatně nižší. Na žáky, kteří nezískají čtenářské návyky v rodině, má rozhodující a jediný vliv. Pokud by však škola měla kompenzovat nedostatečný vliv rodiny, musela by její aktivita v tomto směru být mnohem vyšší na úkor ostatních složek výuky. Jedním z nástrojů, jak může škola kompenzovat vliv rodiny, je pomoc žákům při výběru knih. Dle výsledků šetření však knihy doporučuje svým žákům pouhých 35 % učitelů, což můžeme, vzhledem k tomu, že s výběrem knížky radí žákům 46 % rodičů, hodnotit jako nedostatečné. 100% Kdo žákům doporučuje četbu (školaxrodina)? 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 10% 0% 24% 27% 19% Rodiče mi radí, jakou knihu si mám přečíst, doporučují mi knížky. 34% 23% 12% Učitelé mi radí, jakou knihu si mám přečíst, doporučují mi knížky. rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Druhý z grafů prezentuje množství žáků, se kterými si v dětství rodiče četli. Společná četba rodičů s dítětem podle dostupných výzkumů pozitivně ovlivňuje jeho další čtenářské návyky. Existuje jen malé množství žáků (8 %), se kterými si nečetli rodiče ani sourozenci či prarodiče. Právě těmto žákům by bylo vhodné se ve výuce věnovat konkrétní údaje o množství žáků na vaší škole najdete v přiložené zprávě s individualizovanými výsledky. 11

12 baví. Korelační analýzou jsme prokázali, že žáky, kteří si v dětství četli s rodiči, četba v současnosti Četli si s žáky rodiče? 8% 5% 26% 61% rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne Pozitivní vliv kvalitního čtenářského zázemí na míru čtenářských dovedností dokládá i další graf prezentující průměrný percentil žáků podle odpovědi na otázky v dotazníku, které toto zázemí zjišťovaly. Rozdíl mezi výsledky žáků, kteří mají doma větší knihovnu, a těmi, kteří ji nemají, je až percentilových bodů. Lepšího výsledku dosáhli žáci, se kterými si doma četli rodiče. Rozdíly jsou výraznější u žáků 8. a 9. tříd Průměrný percentil žáků podle rodinného čtenářského zázemí - 8. a 9. ročník průměrný percentil Rodiče (nebo sourozenci) si se mnou četli, když jsem byl/a menší. Máte doma větší knihovnu (více než 5 polic), ze které si můžeš vybrat knížku, která tě zajímá? rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne REFLEXE A VÝBĚR ČETBY V HODINĚ I MIMO NI Důležitým faktorem, který působí na rozvoj čtenářských dovedností, je komunikace o četbě a čtenářském zážitku. Jakou formou probíhá tato komunikace ve škole i mimo ni, zobrazují následující grafy. V obou grafech můžeme sledovat odlišné hodnocení žáka a učitele. Seznam doporučené četby dává žákům 44 % učitelů, 76 % požaduje po žácích přečtení určitého počtu knih během školního roku. 60 % učitelů tvrdí, že pomáhá (radí) žákům s výběrem knihy, žáků, kteří si to také myslí, je ale jen 35 %. 12

13 Výběr knihy - porovnání učitelxžák neodpověděl/a spíše ne rozhodně ne spíše ano rozhodně ano 100% 80% 60% 40% % 0% Dáváte žákům seznam doporučené četby? - učitel Radíte žákům, jakou knihu si mají přečíst, doporučujete jim knížky? - učitel ,7 1,6 5, Učitelé mi radí, jakou knihu si mám přečíst, doporučují mi knížky. - žák Požadujete po žácích četbu určitého počtu knih za školní rok? - učitel 24,4 65,9 Umím si vybrat knížku, která by mě bavila. - žák Ve druhém z grafů si můžeme prohlédnout způsob komunikace o četbě nejen ve výuce. Podle učitelů v hodině o četbě diskutuje 99 % z nich, podle žáků však jen 72 %. Formou komunikace je také čtenářský deník. Povinně si ho podle svého vyjádření musí vést 37 % žáků, povinně ho však vyžaduje 67 % učitelů. Rexlexe četby - porovnání učitelxžák neodpověděl/a spíše ne rozhodně ne spíše ano rozhodně ano 100% 90% 80% 70% % 13 50% % 74 % 10% % Musí si vaši žáci vést povinně čtenářský deník? - učitel Vedu si nějaký vlastní čtenářský deník, záznamy o přečtených knížkách, časopisech. - žák Diskutujete/bavíte se ve škole s žáky v rámci výuky o četbě? - učitel Ve škole v rámci výuky mluvíme o četbě - žák. Korelační analýza navíc prokázala, že žáky, kteří o četbě mají možnost mluvit a diskutovat, četba baví. 13

14 Zkoumali jsme také čtenářské návyky samotných učitelů. O četbě diskutuje s někým mimo školu přes 80 % učitelů. Bavíte se vy osobně s někým/diskutujete o četbě mimo školu? 1% 13% 35% 51% rozhodně ano spíše ano rozhodně ne spíše ne Četbě se každý den několik hodin věnuje 10 % učitelů starších žáků a 8 % učitelů mladších žáků. Celkově přes 80 % učitelů čte minimálně několikrát do týdne. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 10% 0% Kolik času průměrně trávíte čtením? nelze posoudit 47 několikrát do týdne každý den hodinu každý den 8 několik hodin 10 učitelé 4. a 5. ročník méně jednou týdně 41 učitelé 8. a 9. ročník ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ VE ŠKOLE V dotazníku učitele jsme se zaměřili i na cílené rozvíjení čtenářských dovedností, a to jak v rámci běžných hodin, tak i mimo ně. Výsledky si můžete prohlédnout v dalším grafu. Cíleně aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost zařazuje 87 % učitelů. Možnost navštěvovat nepovinné čtenářské dílny a kroužky uvádí 44 % učitelů. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 10% 0% Rozvíjení čtenářských dovedností ve škole Mají žáci ve vaší škole možnost navštěvovat kromě standardních hodin i nějaké nepovinné hodiny zaměřené na četbu (literární klub, čtenářská čajovna...)? Zařazujete cíleně do hodiny aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti? rozhodně ano rozhodně ne neodpověděl/a spíše ano spíše ne 14

15 V rámci otázky Zařazujete cíleně do hodiny aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti? jsme zařadili i otevřenou otázku, kde učitelé popisovali, jaké aktivity to jsou. Nejčastěji učitelé uváděli obvyklou práci s ukázkami a otázky k textu - vyhledávání informací, čtení s porozuměním, vyhledávání klíčových slov, posloupnost textu, často formou pracovních listů k textu. Druhou nejčastěji zmiňovanou skupinu tvořily metody kritického myšlení RWCT (podvojné deníky, hraní rolí, předvídání textu, I.N.S.E.R.T. apod.). Učitelé dále užívají tradiční referáty, prezentace či diskuse o četbě. Obvyklá je i dramatizace textu, ilustrování textů, vlastní tvorba žáků, dokončování příběhů, hledání vetřelců-tuláčků v textu. Dále učitelé pracují s audio a videoukázkami nebo projektovou výukou. Jako doplněk se používají různé křížovky, kvízy a hry. Zajímavě propojují učitelé čtenářské dovednosti i do jiných předmětů - např. žáci vymýšlí vlastní slovní matematické úlohy. Učitelé pozitivně hodnotí prostor, jaký věnují četbě přímo ve výuce, 58 % učitelů žákům umožňuje četbu dokonce každou hodinu (vloni to bylo jen 35 %), 32 % alespoň 1 týdně. Jak často s žáky čtete (umožňujete jim četbu) ve svých hodinách? 4% 4% 0% 2% 32% 58% každou hodinu jednou týdně jednou za 14 dní jednou za měsíc méně často bez odpovědi ČETBA VE VÝUCE I VE VOLNÉM ČASE Současná škola má řadu možností, jak pracovat se školní četbou, a široký výběr textů. Nemusí spoléhat jen na samostatné čtení dětí. Zároveň však vlastní četbu dětí může brát v úvahu. Pomocí několika otázek v žákovském i rodičovském dotazníku jsme se pokusili zmapovat, jaké texty preferují žáci, jaké texty čtou sami učitelé a jaké využívají při výuce. Z následující nabídky vyber/te, co čteš/čtete alespoň 1 týdně: knížky - odpočinkové (beletrie) knížky - vzdělávací (encyklopedie, učebnice..) internet - odpočinkové texty internet - chat, facebook, blog internet - vzdělávací texty časopis - vzdělávací, naučný časopis - odpočinkový návody žáci učitelé 15

16 Nejčastěji žáci uváděli, že alespoň jednou týdně se věnují četbě blogů, chatů, facebooku či jiné internetové komunikaci. Následuje tištěná beletrie, odpočinkové noviny a časopisy a tištěné vzdělávací texty. Nejvíce učitelů čte 1 týdně beletrii, tištěné vzdělávací texty a vzdělávací časopisy či noviny. VYUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH TEXTŮ PŘI VÝUCE Zajímalo nás, jak učitelé při výuce reflektují žákovské preference. Výsledky najdete v následující tabulce. beletrie - tištěné vzdělávací texty - tištěné odpočinkové texty - internet vzdělávací texty - internet blogy, chaty, facebook, internetová komunikace časopisy, noviny - vzdělávací časopisy, noviny - tiskopisy, odpočinkové návody formuláře komiksy každou hodinu 12,3% 33,5% 2,9% 0,5% 1,8% 1,4% 0,5% 3,9% 0,0% 0,0% jednou týdně 65,6% 37,2% 35,3% 19,4% 16,1% 12,2% 6,3% 7,3% 2,7% 3,7% jednou za 14 dní 12,7% 15,9% 18,5% 14,0% 12,8% 10,8% 3,9% 7,3% 4,5% 7,4% jednou za měsíc 7,4% 12,6% 29,0% 21,2% 29,8% 27,5% 7,8% 29,8% 31,2% 26,3% méně často nebo vůbec 2,0% 0,8% 14,3% 45,0% 39,4% 48,2% 81,5% 51,7% 61,5% 62,7% Internetová komunikace je u žáků nejpreferovanější, ale v hodinách se neobjevuje téměř vůbec. Komiksy, které mají žáci raději než klasické knížky, také ne. Nejčastěji se v hodinách v rámci výuky objeví beletrie a tištěné vzdělávací texty (zda jde pouze o učebnice nebo i jiný typ textu, jsme se nedotazovali). Práce s texty ve výuce tedy příliš neodpovídá skutečným potřebám žáků či problémům s porozuměním textu, na které běžně mohou narazit (např. registrace na facebooku, vyhledávání informací na internetu atd.). KNIHA VAŠEHO SRDCE Jedna z otevřených otázek v učitelském dotazníku zjišťovala, jaké knihy patří mezi učiteli k nejoblíbenějším. Učitelé 4., 5., 8. i 9. tříd se na oblíbených knihách shodli. Nejčastěji jmenované: Betty MacDonaldová: Vejce a já; Zdeněk Jirotka: Saturnin; Antoine de Saint- Exupéry: Malý princ; Mika Waltari: Egypťan Sinuhet Často se objevily i tyto knihy: Pán prstenů, Babička, Děti z Bullerbynu, Pan Kaplan má třídu (stále) rád, Kája Mařík a ženské romány či mayovky. Mezi zajímavé uvedené patří: Mlčení jehňátek, Z deníku kocoura modroočka, Krvavé kaskády, Hoši od bobří řeky, Smrt je mým řemeslem, F.L. Věk, Oheň je tvým osudem, Jih proti severu či např. prostě jen bestcelery (přepsáno doslova). Oblíbení spisovatelé: Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Michal Viewegh, Vladislav Vančura, Milan Kundera, Zdena Frýbová, Paolo Coelho, Michajl Dostojevskij, Ota Pavel. VOLNÝ ČAS, ŽIVOTNÍ STYL Několika otázkami jsme zjišťovali způsob trávení volného času a konkurenci četbě. Nepřekvapí, že počítač ve skupině starších žáků poráží jako každodenní několikahodinová náplň i televizi (55 % proti 34 %). U počítače několik hodin denně tráví 55 % (resp. 22 %) žáků, dalších 25 % tráví u počítače alespoň hodinu denně. Oblíbená je také televize 34 % (30 %) denně několik hodin, dalších 37 % (33 %) denně alespoň hodinu. Nejčetnější skupina čtenářů čte několikrát do týdne, mladší žáci častěji. 16

17 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 10% 0% 9% 3% 25% 33% 37% 34% 4. a 5. ročník 4% 3% 23% 8. a 9. ročník Kolik času průměrně trávíš...? 16% 11% 26% 25% 22% 4. a 5. ročník 3% 3% 14% 25% 55% 8. a 9. ročník 12% 10% 18% 4. a 5. ročník televize počítač četba 27% 13% 19% 11% 8. a 9. ročník méně jednou týdně několikrát do týdne každý den hodinu každý den několik hodin Pasivní styl televizního diváka nenapomáhá rozvoji čtenářských dovedností, a proto jsme se v dalším z grafů zaměřili na průměrný percentil jednotlivých skupin televizních diváků rozdělených podle doby, kterou před televizí stráví. 100 Průměrný percentil podle času tráveného u televize průměrný percentil každý den několik hodin každý den hodinu několikrát týdně jednou týdně méně 4. a 5. ročník 8. a 9. ročník HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PROJEKTU ČTENÁŘ Dívky v testech prokázaly vyšší míru čtenářských dovedností než chlapci. Více než polovina žáků 4., 5., 8. i 9. ročníku čte alespoň 1 knihu měsíčně (tj. minimálně 12 knih za rok). Mladší žáci čtou více (77 % z nich 3 a více knih měsíčně). Počet přečtených knih je mezi žáky 4. a 5. ročníků a jejich učiteli českého jazyka obdobný. 17

18 S počtem přečtených knih souvisí percentil dosažený v testu čtenářských dovedností - čím více knih žáci čtou, tím lepšího výsledku v testu čtenářských dovedností dosahují. Pozitivní a největší vliv na míru čtenářských dovedností žáků má kvalitní čtenářské rodinné zázemí. Vliv rodiny se odráží i na tom, zda žáky četba baví. o o o o Žákům s výběrem knihy pomáhá pouze 35 % učitelů a 46 % rodičů. Rodiče v dětství nečetli 8 % žáků. Průměrný percentil těchto dětí je nižší. 43 % žáků nemá možnost si vybrat knížky doma - v domácnosti nemají ani 5 polic knih. 9 % škol zapojených do projektu vůbec nemá školní knihovnu. 23 % učitelů, kteří ve škole knihovnu mají, ale hodnotí její vybavenost negativně. Žáci nejčastěji čtou internetovou komunikaci (blogy, facebook, chaty..), učitelé do výuky nejčastěji zařazují beletrii a vzdělávací texty. Volný čas žáci nejčastěji tráví u počítače a televize - třetina žáků denně několik hodin. Průměrný percentil (výsledek) v testu čtenářských dovedností je nejnižší právě u častých televizních diváků. Srovnání s ostatními v podobě rámce nebo skupinového percentilu umožní dobře identifikovat odchylky od průměru a zjistit, čím se škola ve srovnání s těmi ostatními může pochlubit a na čem musí zapracovat. Reagujte na výsledky testu a dotazníkového šetření. Špatné výsledky celé třídy mohou být impulsem k zařazení či posílení cílů rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků. Vytipujte si žáky s horšími výsledky a pracujte s nimi individuálně, zejména můžete kompenzovat nekvalitní rodinné čtenářské zázemí. Sledujte i pokroky žáků a funkčnost metod používaných ke zlepšení. Výsledkový list může být součástí portfolia žáka spolu se záznamy o četbě, referáty, projekty... Výsledky doplňte dalšími zjištěními, kterými škola disponuje podrobná znalost žáků, jejich předpokladů, znalostí a dovedností, charakter jednotlivých tříd, školy a podmínek, v jakých pracuje (třída se zaměřením, integrovaná třída...). Při interpretaci výsledků je rovněž nutné brát vždy v úvahu celkový kontext školy (prostředí, struktura pedagogického sboru, struktura žáků, zaměření školy a řada dalších faktorů, které mohou působit na výsledky žáků a které je mohou vysvětlovat). Využijte k interpretaci i souhrnnou zprávu, kde kromě návodu najdete analýzu výsledků testování v rámci širšího kontextu, která prezentuje souvislosti mezi jednotlivými testy a dotazníkovými částmi a všímá si jejich vzájemných vztahů. Dozvíte se z ní, jak dopadly testy celkově, který z nich byl těžký a který byl pro žáky nejjednodušší, jaké jsou rozdíly ve výsledcích mezi žáky základních škol a víceletých gymnázií a zda mají zájmy žáků nebo rodinné zázemí vliv na jejich úspěšnost v testech. Neméně důležitá je i provázanost s cíli školy a zejména spolupráce všech učitelů. Rozvoj čtenářských dovedností není úkolem pouze učitelů českého jazyka. 18

19 Tato část zprávy obsahuje ukázky celostránkových grafů a tabulek výsledků Analytické zprávy, která je součástí výstupů spolu s touto zprávou. Následující ukázky obsahují pouze modelová data a jsou vždy doplněné komentářem. Jde o inspiraci, jak rozumět vaší analytické zprávě a jak výsledky interpretovat. Při interpretaci výsledků byste měli vždy brát v úvahu kontext své školy (prostředí, pedagogický sbor, struktura žáků, zaměření a cíle školy a řada dalších faktorů, které mohou působit na výsledky žáků a které je mohou vysvětlovat). Výsledky testů vhodně doplní výsledky dotazníkového šetření. Každý z grafů je v dolní části doprovázen poznámkou a vysvětlivkami. Uvádí i počet testovaných (respondentů), který je do grafu zahrnut, a to jak z vaší školy, tak celkově. 1. Shrnutí výsledků projektu barevná stránka shrnuje základní informace za školu vyplývající z výsledků projektu včetně slovního komentáře. Je určena pro první rychlou orientaci, jak vaše škola v testování uspěla či prezentaci na nástěnce školy. 2. Průměrné percentily graf, který prezentuje dosažené percentily. Základní typ zachycuje percentil (pořadí v testu) všech tříd testovaného ročníku. Porovnávat můžete třídy mezi sebou i s třídami ostatních zapojených škol. Pro porovnání s ostatními slouží vyznačené hranice průměrného percentilu všech základních škol i gymnázií (v případě 8. a 9. ročníku). Dalším grafem tohoto typu je Analýza tematických a dovednostních částí samostatně pro každou třídu. Z něj lze vyčíst, jak si žáci vedli v jednotlivých částech testu. Příklad interpretace: Škola, jejíž výsledky jsou uvedené na modelovém grafu, testovala 2 třídy - 9.A a 9.B. Třída 9.A dopadla výrazně lépe než 9.B (o 12 percentilových bodů) a blíží se svým výsledkem průměru víceletým gymnázií (tuto hranici reprezentuje v grafu přerušovaná čára). Třída 9.B se naopak spíše blíží průměrnému výsledku základních škol (plná čára). Obě třídy dosáhly lepšího výsledku (průměrného percentilu) v testu, než je průměr základních škol. 3. Relativní postavení školy umožňuje srovnání vaší školy s ostatními školami. Z grafu lze vyčíst výsledky všech ostatních zúčastněných škol. Pro 8. a 9. ročníky je zajímavé i barevné 19

20 odlišení víceletých gymnázií. Pořadí vaší školy je v grafu označeno obrázkem domečku - školy. Školy, které mají méně než 10 žáků, jsou barevně odlišeny a označeny jako malé školy. Příklad interpretace: Průměrný percentil všech tříd 9. ročníků modelové školy byl 61, a díky tomu se tato škola zařadila mezi nejlepší čtvrtinu škol, předstihla jedno víceleté gymnázium. Z grafu lze také vyčíst, že nejlepší testovaná škola dosáhla percentilu 80 (víceleté gymnázium), 75 v případě základní školy). Nejhorší škola dosáhla percentilu. 4. Závislostní graf zachycuje vztah známky z českého jazyka vašich žáků a jejich výsledku v testu čtenářských dovedností. Plná přímka reprezentuje závislost v dané třídě, přerušovaná průměrnou závislost ve všech testovaných třídách. Jednotlivé body představují žáky, na svislé ose je percentil, kterého žák dosáhl v testu, vodorovná osa zachycuje známku z ČJ, kterou žák získal v pololetí (získali jsme ji z aplikace ScioDat, kam ji škola vkládala, nebo ze záznamového archu žáka). Můžeme zde odhalit, nakolik vaše známkování odpovídá schopnostem žáka. Vidíme, jakého percentilu dosahují dvojkaři, jaký je rozptyl výsledků žáků s totožnou známkou. Zároveň můžeme vzájemnou závislost známky a výsledku ve třídě porovnat s průměrem ostatních škol. Příklad interpretace: Uvedená modelová škola má žáky klasifikované známkami 1 až 4. Největší rozptyl je mezi výsledky dvojkařů a trojkařů (např. žák s dvojkou dosáhl percentilu 38, ale i 95). 5. Tabulka: a) souhrnných informací prezentuje podrobné souhrnné výsledky, kromě percentilu i čistou a hrubou úspěšnost, skóre a další hodnoty. Zahrnuje i výsledky jednotlivých částí testu, které jsou prezentovány také v grafu Analýza tematických a dovednostních částí pomocí průměrných percentilů.

21 b) podrobných výsledků zachycuje výsledky žáků celé testované třídy. Tato tabulka zachycuje detailní výsledky jednotlivých žáků, čímž umožňuje podrobnější vhled do výsledků třídy. 6. Graf četností dotazníková část. Tyto grafy prezentují četnost odpovědí na vybrané otázky z žákovského dotazníku mapující čtenářské návyky, které mohou pomoci s interpretací výsledků. Příklad interpretace: Ve třídě, která má 16 žáků, žáci čtou spíše lehce nadprůměrně. Jsou zde 4 žáci, kteří čtou 2 knihy měsíčně, 2 žáci, kteří čtou 3 nebo více knih měsíčně a 5, kteří čtou 1 knihu měsíčně. Ve třídě je však 5 žáků, kteří čtou méně než 1 knihu za 2 měsíce - právě na tyto žáky bude tato škola patrně soustředit více pozornosti. 21

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 14/15 6. ROČNÍKY modul KEA ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

STONOŽKA 2014/2015 9. ROČNÍKY

STONOŽKA 2014/2015 9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 214/215 9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Svými výsledky v českém jazyce se vaše škola řadí

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

MEZIROČNÍ POSUN VE ZNALOSTECH ŽÁKŮ 2005/06 2011/12

MEZIROČNÍ POSUN VE ZNALOSTECH ŽÁKŮ 2005/06 2011/12 MEZIROČNÍ POSUN VE ZNALOSTECH ŽÁKŮ /06 /12 Zhoršují se znalosti českých žáků? Testování Stonožka v 9. ročnících se v letošním roce neslo na vlně očekávání výsledků, které nám mají říct, jak si současní

Více

KEA 2007/2008-6. A. Analýza dovedností a tematických částí - ČJ

KEA 2007/2008-6. A. Analýza dovedností a tematických částí - ČJ Analýza dovedností a tematických částí - ČJ třída 6. A ZŠ 1 9 8 7 69 71 64 66 67 průměrný percentil 6 5 4 58 3 2 1 46 45 46 42 46 44 Celek Mluvnice Sloh a literatura Znalost Porozumění Aplikace Poznámka:

Více

Průměrné percentily - OSP

Průměrné percentily - OSP ZŠ Průměrné percentily - OSP GYM ZŠ 1 9 8 7 průměrný percentil 6 5 4 3 2 1 31 33 46 9. A 9. B 9. C Poznámka: Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech tříd vaší školy. Zároveň je zde pro porovnání

Více

STONOŽKA 2008/2009-7. a 8. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-7. a 8. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BDHS BDHS Základní škola, Komenského Základní 5 škola, Komenského 5 Velké Popovice Velké Popovice STONOŽKA 28/29-7. a 8. TŘÍDY ANGLICKÝ JAZYK Svými výsledky v anglickém jazyce se Vaše

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: FIMN FIMN Základní škola, Komenského Základní 828/9 škola, Komenského 828/9 Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce

Více

Čtenářství na školách

Čtenářství na školách Čtenářství na školách Analýza dat z projektů Čtenář a Klíčové kompetence Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. tel. číslo: 607 727 370, e-mail: bkartous@scio.cz ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZKUMU Projekt Čtenář (2009 2013)

Více

STONOŽKA 2008/2009-5. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-5. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCST Základní škola, Školní Řevnice BCST Základní škola, Školní Řevnice STONOŽKA 8/9-5. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Optimalizace 2007/2008-9. B

Optimalizace 2007/2008-9. B Analýza částí - NJ třída 9. B ZŠ 1 9 94 89 93 82 83 8 7 71 průměrný percentil 6 5 4 3 2 1 48 45 42 45 46 46 Celek Poslech Konverzace Čtení a porozumění Komplexní cvičení Slovní zásoba a gramatika Poznámka:

Více

VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA. Jan Strnad. Třída: 5.třída

VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA. Jan Strnad. Třída: 5.třída Výsledky testu Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 VZ2017 matematika 5R MATEMATIKA Jan Strnad Třída: 5.třída Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres

Více

Hlavní šetření. Školní zpráva

Hlavní šetření. Školní zpráva Hlavní šetření Školní zpráva Základní škola nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly Kód vaší školy: S18 Praha, leden 2017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Projekt PIRLS... 4 3 Čtenářská gramotnost... 4 4 Šetření PIRLS 2016...

Více

Tabulka extrémních výsledků

Tabulka extrémních výsledků Tabulka extrémních výsledků OSP český jazyk matematika klíčové kompetence jméno číslo žáka percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém

Více

Tabulka extrémních výsledků

Tabulka extrémních výsledků Tabulka extrémních výsledků OSP český jazyk matematika klíčové kompetence jméno číslo žáka percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém percentil skupinový percentil extrém

Více

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH TESTECH

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH TESTECH ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD ZŠ Budín Zpracování výsledků srovnávacího testování žáků pátých tříd základních škol z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů v roce 29 VÝSLEDKY

Více

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: DEHK DEHK Základní škola, Kvítková 4338 Základní škola, Kvítková 4338 Zlín Zlín KEA 9/1-9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi

Více

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) 1991 RLS Reading Literacy Study Snaha zachytit trendy vývoje ČG Doplňuje

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) 1991 RLS Reading Literacy Study Snaha zachytit trendy vývoje ČG Doplňuje Čtenářská gramotnost Výzkumy PIRLS, PISA, Jak čtou české děti PIRLS x PISA IEA Respondenti: 9-10 letí ţáci (4. třída) Část mezinárodního výzkumu, doplňuje TIMSS (M-Př) 4letá periodicita Komplexnější pohled

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: ACFU ACFU ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, ZŠ a MŠ s polským Dr. Olszaka jazykem 156 vyučovacím, Dr. Olszaka 156 Karviná - Fryštát Karviná - Fryštát STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ

Více

ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD

ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD Škola: Název: Obec: ABCPR ABCPR Sportovní gymnázium, nám. Sportovní Sv. Michala gymnázium, 12 nám. Sv. Michala 12 Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 STONOŽKA 8/9-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 1% nejúspěšnějších

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCDE BCDE Základní škola, Dambořice č.p. Základní 466 škola, Dambořice č.p. 466 Dambořice Dambořice STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové.

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Čtenáři a čtení v ČR (2010)

Čtenáři a čtení v ČR (2010) Čtenáři a čtení v ČR (2010) společný projekt Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Národní knihovny ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Ústavu pro českou literaturu AV ČR statistické

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Testování informační gramotnosti - 9.třídy

Testování informační gramotnosti - 9.třídy Škola: Název: Obec: BFGLN BFGLN Gymnázium, Tyršova Gymnázium, Tyršova Židlochovice Židlochovice Část A V této části řešili žáci test, sestavený celkem z 5 úloh, zaměřených do různých oblastí informační

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Volary, okres Prachatice Termín zkoušky:

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, okres

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře Termín zkoušky:

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 Termín

Více

KEA 2008/ TŘÍDY

KEA 2008/ TŘÍDY Škola: Název: Obec: DFGJK DFGJK Mendelovo gymnázium, Komenského Mendelovo 5gymnázium, Komenského 5 Opava Opava KEA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek,

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009 Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Ústav pro informace ve vzdělávání Senovážné nám. 26, P.O. Box 1, 06 Praha 1 Tato výzkumná zpráva předkládá výsledky mezinárodní

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 7. ROČNÍK

SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 7. ROČNÍK SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 7. ROČNÍK duben 2015 STRUKTURA ZPRÁVY Souhrnná zpráva jak interpretovat výsledky jak se dají použít výsledky základní pojmy principy testování souhrnná část (souhrnné výsledky

Více

STONOŽKA a modul KEA 2012/2013 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ. říjen 2012 - 1 -

STONOŽKA a modul KEA 2012/2013 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ. říjen 2012 - 1 - STONOŽKA a modul KEA 2012/2013 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ říjen 2012-1 - Souhrnná zpráva (modrá brožura) 1. struktura zprávy úvod 2. souhrnná část (souhrnné výsledky v textové i grafické podobě

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 5. ROČNÍK

SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 5. ROČNÍK SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 5. ROČNÍK duben 2016 STRUKTURA ZPRÁVY Souhrnná zpráva 1. jak interpretovat výsledky I. jak se dají použít výsledky II. základní pojmy III. principy testování 2. souhrnná část

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY Věra Semerádová - Alena Škaloudová OBSAH TESTOVÉ VÝSLEDKY A PROSPĚCH TESTOVÉ VÝSLEDKY, PROSPĚCH A VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů podle vzdělání otce

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ říjen 2010 Souhrnná zpráva (modrá brožura) 1. struktura zprávy I. Úvod... 2 2. jak interpretovat výsledky? I. jak se dají použít výsledky... 4 II. základní pojmy...

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 9. ROČNÍK

SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 9. ROČNÍK SOUHRNNÁ ZPRÁVA STONOŽKA PRO 9. ROČNÍK listopad 2014-2 - STRUKTURA ZPRÁVY Souhrnná zpráva 1. jak interpretovat výsledky I. jak se dají použít výsledky II. základní pojmy III. principy testování 2. souhrnná

Více

Základní škola a Mateřská škola Čemínská ulice 296, Město Touškov Kód vaší školy: z39

Základní škola a Mateřská škola Čemínská ulice 296, Město Touškov Kód vaší školy: z39 HLAVNÍ ŠETŘENÍ TIMSS 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Čemínská ulice 296, Město Touškov Kód vaší školy: z39 Praha, leden 2016 1 Úvod Školní zpráva obsahuje předběžné výsledky žáků vaší

Více

Výsledky projektu Vektor 2008

Výsledky projektu Vektor 2008 Výsledky projektu Vektor 2008 Projekt Vektor firmy SCIO hodnotí vědomosti studentů v jedenácti předmětech a posun znalostí studentů za dobu studia na střední škole. Studenti jsou testováni na začátku studia

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: 5. ročník

ČESKÝ JAZYK. Třída: 5. ročník Výsledky testování třídy Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 ČESKÝ JAZYK Termín akce: 09.05.2017 26.05.2017 Termín testování: 11.05.2017 19.05.2017 Datum

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

MATEMATIKA. Třída: 5. ročník

MATEMATIKA. Třída: 5. ročník Výsledky testování třídy Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 MATEMATIKA Termín akce: 09.05.2017 26.05.2017 Termín testování: 10.05.2017 16.05.2017 Datum vyhodnocení:

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

DFGJK. 1. ročník, G4

DFGJK. 1. ročník, G4 DFGJK 1. ročník, G4 třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost [%] skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice a sloh literatura a čtenářská gramotnost třída počet žáků percentil

Více

STONOŽKA 2010/2011 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA 5./6. A 7./8. ROČNÍKŮ

STONOŽKA 2010/2011 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA 5./6. A 7./8. ROČNÍKŮ STONOŽKA 21/211 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA 5./6. A 7./8. ROČNÍKŮ duben 211 Souhrnná zpráva (modrá brožura) 1. struktura zprávy 2. úvod 3. jak interpretovat výsledky? základní pojmy 4.

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD...2 KVALITA DAT...2 JAK ČÍST VÝSLEDKY...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 RELIABILITA...3 PERCENTIL...3 SKÓRE...

OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD...2 KVALITA DAT...2 JAK ČÍST VÝSLEDKY...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 RELIABILITA...3 PERCENTIL...3 SKÓRE... OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY ÚVOD...2 KVALITA DAT...2 JAK ČÍST VÝSLEDKY...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 RELIABILITA...3 PERCENTIL...3 SKÓRE...3 ČISTÁ ÚSPĚŠNOST (úspěšnost)...3 HRUBÁ ÚSPĚŠNOST...3 POTENCIÁL PRO ZVOLENOU

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Otázky k měření centrální tendence. 1. Je dáno rozložení, ve kterém průměr = medián. Co musí být pravdivé o tvaru tohoto rozložení?

Otázky k měření centrální tendence. 1. Je dáno rozložení, ve kterém průměr = medián. Co musí být pravdivé o tvaru tohoto rozložení? Otázky k měření centrální tendence 1. Je dáno rozložení, ve kterém průměr = medián. Co musí být pravdivé o tvaru tohoto rozložení? 2. Určete průměr, medián a modus u prvních čtyř rozložení (sad dat): a.

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

STONOŽKA 2009/2010 SOUHRNNÁ ZPRÁVA T E S T O V Á N Í 3. R O Č N Í K Ů Duben, květen 2010

STONOŽKA 2009/2010 SOUHRNNÁ ZPRÁVA T E S T O V Á N Í 3. R O Č N Í K Ů Duben, květen 2010 STONOŽKA 2009/2010 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 3. ROČNÍKŮ Duben, květen 2010 - 2 - Souhrnná zpráva (modrá brožura) úvod 4 jak interpretovat výsledky? 4 základní pojmy 6 zúčastněné školy 7 výsledky testování

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu DFGJK třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x poslech čtení a porozumění textu konverzace gramatika a slovní zásoba komplexní cvičení třída

Více

12. Textové a obrazové přílohy

12. Textové a obrazové přílohy 12. Textové a obrazové přílohy 12. 1. Dotazník pro učitele Věk: Pohlaví: muž žena (nehodící se škrtněte) 1) Jakou máte aprobaci? 2) Jak dlouho učíte? 3) Jakou čítanku používáte? 4) Jak dlouho s ní pracujete?

Více

Výsledky testování školy. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/ a 9. ročník ZŠ. Školní rok 2016/2017

Výsledky testování školy. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/ a 9. ročník ZŠ. Školní rok 2016/2017 Výsledky testování školy Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 5. a 9. ročník ZŠ Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Ostřešany, okres Pardubice Termín akce: 09.05.2017 26.05.2017

Více

Zpráva pro školu z testování na konci roku 2016 v projektu CLoSE

Zpráva pro školu z testování na konci roku 2016 v projektu CLoSE škola 1 počet tříd 2 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Myslíkova 7, Praha 1, 110 00 CLoSE@pedf.cuni.cz www.pedf.cuni.cz/uvrv Zpráva pro školu z testování

Více

HTS Report. d2-r. d2-r. Jan Novák ID Datum administrace Standard 1. Vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha

HTS Report. d2-r. d2-r. Jan Novák ID Datum administrace Standard 1. Vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha HTS Report d2-r d2-r ID 8389-30 Datum administrace 13.06.2016 Standard 1. Vydání d2-r Přehled výsledků 2 / 16 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Zpráva Obecné informace Jak rozumět výsledkům Výsledky Testový profil

Více

Metodická instrukce. Možnosti využití inspekčních nástrojů ke gramotnostem v práci školy

Metodická instrukce. Možnosti využití inspekčních nástrojů ke gramotnostem v práci školy Praha, říjen 2015 Obsah 1 Cíl a určení dokumentu... 3 2 Inspekční nástroje ke gramotnostem... 3 3 ke sledování podpory gramotností... 3 4 Obecný postup pro sledování podpory rozvoje gramotností... 4 5

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život ÚVOD

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život ÚVOD ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život CO JE ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ÚVOD Je to výbava člověka, která mu umožňuje zorientovat se v různých druzích

Více

Čtení dětem. Závěrečná zpráva. Březen 2015

Čtení dětem. Závěrečná zpráva. Březen 2015 Čtení dětem Závěrečná zpráva Březen 15 Velikost místa bydliště Vzdělání Kraj Věk Pohlaví Struktura vzorku: reprezentativní vzorek populace ČR 1 až 65 let Muž 4 Hlavní město Praha 11 Žena 52 Středočeský

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Stonožka pro 3. ročník

Stonožka pro 3. ročník Stonožka pro 3. ročník souhrnná zpráva duben 2013 STONOŽKA 2012/2013 SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 3. ROČNÍKŮ Duben 2013 Souhrnná zpráva (modrá brožura) úvod 3 jak interpretovat výsledky? 4 základní pojmy

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1 Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu, souhrnné výsledky a návod ke studiu tabulek a grafů z ostatních zpráv v rámci projektu Vektor 1. ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 1 16. září - 25. října

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Veronika Krabsová Doktorská konference 2013 DP: Formativní hodnocení na 2. stupni ZŠ ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Veronika Krabsová Doktorská konference 2013 DP: Formativní hodnocení na 2. stupni ZŠ ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura Veronika Krabsová Doktorská konference 2013 DP: Formativní hodnocení na 2. stupni ZŠ ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura Obsah 1. Výzkumné téma 2. Cíle výzkumu 3. Výzkumné otázky 4. Výzkumné

Více