Occurrence and breeding of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) in the Czech Republic in the years

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Occurrence and breeding of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) in the Czech Republic in the years 1979 2009"

Transkript

1 SYLVIA 47 / 2011 Výskyt a hnízdění husice nilské (Alopochen aegyptiacus) v České republice v letech 1979 až 2009 Occurrence and breeding of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) in the Czech Republic in the years Libor Schröpfer 1, Zdeněk Vermouzek 2, Jiří Šírek 3, Jiří Stolarczyk 4 1 Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ Holýšov; 2 Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, CZ Praha-Smíchov; 3 Tržní nám. 63, CZ Kojetín; 4 Svatoplukova 13, CZ Ostrava-Zábřeh; Schröpfer L., Vermouzek Z., Šírek J. & Stolarczyk J. 2011: Výskyt a hnízdění husice nilské (Alopochen aegyptiacus) v České republice v letech 1979 až Sylvia 47: Husice nilská (Alopochen aegyptiacus) byla poprvé pozorována v České republice v roce Od 90. let minulého století jsou husice pozorovány na našem území pravidelněji, od roku 2006 pak dochází k výraznému vzestupu počtu pozorování i pozorovaných ptáků. Předpokládané hnízdění bylo hlášeno v roce 2006 z Ostravy. První dvě prokázaná hnízdění proběhla v jihozápadních Čechách v roce Jedno z nich proběhlo v budce pro kachny. V roce 2009 pak přibylo hnízdění na severní Moravě (husice hnízdily v hnízdě na zemi) a také na Teplicku, kde byla pozorována 3 mláďata. Celkem byla do roku 2009 včetně prokázána 4 hnízdění tohoto druhu v ČR. Husice nilské se objevují nejčastěji samostatně nebo ve dvojicích, více ptáků bylo pozorováno jen výjimečně. Z hlediska frekvence pozorování jich bylo nejvíce prokázáno v dubnu a květnu, pak až v říjnu. Na hnízdišti v jihozápadních Čechách se ptáci chovali agresivně k ostatním vodním ptákům. Je velmi pravděpodobné, že se zatím malá česká populace bude dále zvětšovat a že budou hnízdními páry obsazovány i další části České republiky. In the Czech Republic, the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) was first recorded in Since the 1990s, Egyptian Geese have been observed in the country more regularly, and since 2006 the numbers of records and recorded individuals have been increasing significantly. Probable breeding was reported from Ostrava in The first two confirmed breeding events occurred in southwestern Bohemia in 2008, one of them in a duck nest box. Two more breeding events were reported in 2009 one in northern Moravia, where the geese nested on the ground, and one in the Teplice region, where three juveniles were observed. Altogether four breeding events were confirmed in the Czech Republic by Egyptian Geese occur mostly solitarily or in pairs, larger numbers of individuals were observed only exceptionally. Most observations come from April and May, also from October. The breeding Egyptian Geese in southwestern Bohemia were aggressive towards other water birds. It is very likely that the small Czech population will grow further and that breeding pairs will appear also in other parts of the country. Keywords: alien species, distribution, breeding, Czech Republic, neozoa, non-indigenous species 67

2 Schröpfer L. et al. / Husice nilská v České republice ÚVOD Husice nilská (Alopochen aegyptiacus) je středně velká husa s velkým areálem přirozeného rozšíření, který pokrývá obrovskou část Afriky jižně od Sahary. Osidluje také údolí řeky Nilu až do Egypta, po nichž dostala své druhové jméno ve více jazycích (Egyptian Goose anglicky, Nilgans německy, Nijlgans holandsky, Ouette d Égypte francouzsky Kolbe 1984, Madge & Burn 1988). Do konce 17. století snad hnízdila dokonce i v jižní Evropě až po Podunají (Hudec 1994). V 17. století byla husice nilská introdukována z Afriky do Velké Británie, kde se poté šířila, ale po posledních zhruba 150 let ( ) byla početnost tohoto druhu stabilně okolo 400 párů. V posledních letech dochází k nárůstu početnosti i k zvětšování areálu (Sutherland & Allport 1991, Kestenholz et al. 2005). V Nizozemsku hnízdí od roku 1967 a počty prokázaných hnízdících párů stoupaly poměrně rychle až na v letech (Lensink 1999). Místy byla v Nizozemsku prokázána pohnízdní shromaždiště, kde se soustřeďovalo i více jak husic nilských (Gerritsen 2001). Ještě evropský hnízdní atlas (Venema 1997) udává hnízdní výskyt tohoto druhu pouze z východní Anglie, Nizozemska a Belgie. Husice však brzy obsadila i další sousední státy (Německo, Francie, Švýcarsko) a její vítězné tažení Evropou se nezastavilo ani na našich hranicích. V Německu hnízdí divocí ptáci od roku 1981 a současná německá populace až párů je hodnocena stále jako rostoucí a s rozšiřujícím se areálem (Bauer & Woog 2008), takže bylo jen otázkou času, kdy začnou pozorování přibývat i u nás a objeví se první hnízdní pokusy i úspěšná hnízdění. V Polsku hnízdí husice nilské od roku 2007 (Kampe-Persson 2010), přičemž min. 2 páry hnízdí od roku 2008 na štěrkovnách v blízkosti našich hranic u Racibórze (Stolarczyk J., Vavřík M. in litt.). Pro hnízdění potřebují husice nilské blízkost nízké trávy, na které se pasou mláďata, vodní plochu jako bezpečné útočiště a vhodné místo ke hnízdění. Husice jsou striktně teritoriální, což limituje hnízdní početnost. V zimě a na jaře se často pasou na polích, po zbytek roku hlavně na trávě (Sutherland & Allport 1991). V posledních několika letech bylo zaznamenáno několik možných, pravděpodobných i prokázaných hnízdění i v Česku. Cílem tohoto článku je shromáždit informace zejména o hnízdním výskytu husice nilské a zdokumentovat počátek jejího hnízdění u nás. MATERIÁL A METODIKA V listopadu 2008 jsme poslali em výzvu faunisticky aktivním ornitologům v celé České republice. Od nich jsme dostali celou řadu pozorování i dalších zajímavostí z biologie tohoto druhu u nás. Dále byly prohlédnuty faunistické databáze České společnosti ornitologické a Faunistické komise ČSO. Dalším zdrojem byla v poslední době hojně vydávaná díla věnující se avifauně některých území ČR (např. Fiala et al. 2008, Macháček 2009) a časopisy z poslední doby. Díky osobním kontaktům bylo možno přímo oslovit některé ornitology a získat od nich pozorování a také fotografie husic nilských. Celkem bylo k dispozici 71 pozorování min. 117 starých ptáků a 9 mláďat z let 1979 až Je téměř jisté, že se některá pozorování týkají stejných ptáků. V případě, že pozorování pocházela z kratšího časového úseku (max. 2 měsíce) ze stejných lokalit nebo jejich blízkého okolí, pak byla do obr. 1 zahr- 68

3 SYLVIA 47 / 2011 nuta sice všechna pozorování, do počtu pozorovaných ptáků pak příslušná hodnota pouze jednou. Proto je také možné, že v letech 1995, 2002, 2003 a 2006 je počet pozorování vyšší než počet pozorovaných ptáků. Do obr. 2 však byl zahrnut počet pozorovaných husic do každého měsíce intervalu, který udávali pozorovatelé (i když třeba z příslušného měsíce žádné pozorování neměli) jako časové rozpětí výskytu určitého počtu husic na dané lokalitě nebo v její blízkosti. Všechna data o husicích byla zařazena do kvadrátové sítě pro mapování hnízdního rozšíření ptáků, přičemž bylo rozlišeno, zda se jedná o pouhá pozorování nebo o prokázané hnízdění (obr. 3). Tmavě jsou vybarveny kvadráty s prokázaným hnízděním. Zatímco počty pozorovaných ptáků končí rokem 2008, u hnízdění jsme do našeho článku zahrnuli údaje i z roku VÝSLEDKY Pozorování Do roku 2009 včetně bylo shromážděno 71 pozorování s celkem 117 husicemi nilskými (nejsou zde započtena mláďata v rodinách). První dva exempláře byly na území České republiky pozorovány dne na rybníku Matná (Matenský ryb.) u Jindřichova Hradce (kv. 6855, Jihočeský kraj). Ptáci se zde zdrželi nejméně do Je více než pravděpodobné, že se jednalo o ptáky uprchlé ze zajetí (Hudec, Matoušek, Mošanský, Šťastný in Hudec 1994). Trvalo celých 14 let, než byla pozorována další husice. Dne se zdržoval 1 plachý ex. na Jaroslavickém rybníku na Znojemsku (Fiala et al. 2008). Na stejném rybníku byla pozorována další husice, která se zde zdržela patrně do 5. 6., kdy zde byla pozorována naposled (Horal 1995, Fiala et al. 2008). Chytil (1997) uvádí chybně pozorování do Téhož roku byla zjištěna další husice na Lenešickém rybníku na Lounsku (H. Tichý in litt.). Další pozorování je až z roku 2000, kdy byl 1 ex. pozorován na Šumvaldském rybníku u Šumvaldu (M. Vavřík in litt.). Od roku 2002, s výjimkou roku 2005, byla přítomnost husice na území České republiky potvrzena každoročně (obr. 1). Rok 2008 byl poté rokem s absolutně nejvyššími pozorovanými počty a i rokem, kdy husice nilské u nás poprvé počty / numbers pozorování / observations jedinci / individuals rok / year Obr. 1. Počty pozorování a redukované počty pozorovaných husic nilských (Alopochen aegyptiacus) na území České republiky v letech (viz Metodika). Fig. 1. Numbers of records and recorded individuals of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) in the Czech Republic in

4 počet pozorovaných ptáků / no. of observed birds Schröpfer L. et al. / Husice nilská v České republice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII měsíc / month Obr. 2. Výskyt husice nilské v průběhu roku na území ČR v letech (n = 117). Fig. 2. Intra-seasonal occurrence of the Egyptian Goose in the Czech Republic in (n = 117). Obr. 3. Rozložení jednotlivých pozorování husice nilské v kvadrátové síti na území ČR v letech Ve čtyřech tmavě vybarvených kvadrátech bylo v letech 2008 a 2009 prokázáno hnízdění (orig. R. Doležal). Fig. 3. Distribution of observations of the Egyptian Goose in the grid map of the Czech Republic in Four shaded squares indicate confirmed breeding in 2008 and 2009 (map by R. Doležal). 70

5 SYLVIA 47 / 2011 prokazatelně zahnízdily. Nejčastěji byly pozorováni jednotliví ptáci (37 ), pozorování více jedinců najednou bylo méně obvyklé (dva jedinci 26, tři jedinci 4, čtyři jedinci 4 ). Do roku 2009 včetně u nás nebylo zastiženo 5 a více husic. Z hlediska ročního průběhu je nejvíce pozorování i jedinců husic z pravých hnízdních měsíců duben a květen, dále pak z podzimních měsíců říjen a listopad (obr. 2). Spolu s obr. 3, kde jsou obsazeny kvadráty prakticky rovnoměrně po celém území naší republiky, tak vzniká dojem, že pravděpodobně většina ptáků zde byla připravena k hnízdění nebo hledá nová hnízdiště. Pohlaví a zbarvení pozorovaných ptáků, chování, sdružování s jinými druhy O pohlaví pozorovaných ptáků u nás je málo informací. Protože jsou si obě pohlaví velmi podobná (Kolbe 1984, Madge & Burn 1988), rozhoduje při odlišení hlavně velikost pozorovaných ptáků. Pouze husice pozorovaná v květnu 1995 na Znojemsku byla určena jako ad. samec (Horal 1995), všichni ostatní pozorovaní jedinci jsou bez určení pohlaví. Ve dnech a byly zjištěny 3, resp. 4 husice nilské u Opatova na rybníka Vidlák (Moutelík P., Janoušek M. a Novák L. in litt.) a mezi nimi byl pozorován jeden albín. Je otázkou, zda se nejednalo o tzv. šedý typ zbarvení ( grey type Madge & Burn 1988), který je relativně světlý. Velmi často se u pozorovaných jedinců objevuje poznámka, že se jednalo o exempláře velmi plaché. To je pravděpodobně známka toho, že to jsou volně žijící ptáci a nikoliv uprchlíci ze zajetí. Na druhé straně se objevují i jedinci s velmi krátkou útěkovou vzdáleností, u nichž by se naopak mohlo jednat o ulétlé ptáky např. ze zoologických zahrad (Schröpfer 2006, viz poznámka tam). Husice byly pozorovány ve společnosti lysek černých (Fulica atra), hus velkých (Anser anser), kachen divokých (Anas platyrhynchos), labutí velkých (Cygnus olor) a kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo). Existuje ale také zjištění z června 2008 z Tachovska z rybníku u Hlinného (kv. 6242), kdy byly husice pozorovány dokonce mezi uměle odchovanými kachnami. Zde se nabízí otázka, zda se spíše nejednalo u všech těchto pozorování o náhodné přimísení husic k jiným druhům, protože druh je známý, zejména v době hnízdění, zvýšenou agresivitou vůči jiným druhům ptáků (Kolbe 1984, Berndt 2009). Hnízdění Více pozorování z posledních let má charakter pravděpodobného hnízdění. První z nich pochází z roku 2006, kdy se v období až zdržoval nepříliš plachý pár husic na štěrkopískovně v Ostravě-Koblově, okres Ostrava, kvadrát Byly zaznamenány i pokusy o páření, pár byl agresivní k dalším druhům vodního ptactva (Šuhaj & Mandák 2006). Od roku 2007 jsou hlášeny opakované výskyty s charakterem možného hnízdění na rybnících u Opatova, okres Svitavy. Hnízdění zde ale doposud nebylo prokázáno. V roce 2008 bylo prokázáno hnízdění 2 párů husic nilských v jihozápadních a jižních Čechách. Jedná se o první prokázaná hnízdění tohoto druhu v České republice. První hnízdění bylo prokázáno na Tachovsku, u obce Nový Dvůr na rybníku Vlčí jámy (Šibeniční), kvadrát Dva ptáci (pár?) zde byli pozorováni již , dne to už byli 3 ex. Třetí jedinec se stal cílem útoků obou hnízdících partnerů. Ještě zde byly 3 husice, další pozorování se týkají již pouze hnízdícího páru. Pár odháněl z rybníka všechny ostatní druhy vodního ptactva (kachny, lysky i labutě vel- 71

6 Schröpfer L. et al. / Husice nilská v České republice ké). Labutě nakonec tuto svoji tradiční hnízdní lokalitu v tomto roce opustily. Ke hnízdění si pár vybral mysliveckou budku pro divoké kachny. Samice snášela a seděla v budce, samec hlídal na hladině rybníka a při vyrušení samici vždy varoval. Dne byla v budce násada 6 vajec, hnízdo bylo jen mírně vystláno peřím z hnízdící husice (obr. 4). Po konzultaci s odborem životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje byla samice v noci odchycena, vejce vybrána a předána k preparaci do Západočeského muzea v Plzni. Vejce byla oplozená a obsahovala již zárodky. Druhá husice byla křídlována a předána do Záchranné stanice ve Spáleném Poříčí, kde se později ztratila (K. Makoň, K. Machač, Z. Mára in litt.). Druhé hnízdění bylo prokázáno na Prostředním rybníku u Putimi, kvadrát 6750, Jihočeský kraj, kde byla dne pozorována rodina husic s 9 vyspělými mláďaty. Pozorovatel nevylučuje možnost, že byla mláďata již vzletná a že se tedy mohla vylíhnout i někde v okolí (M. Frencl in litt.). Dalším místem, kde byly pozorovány husice nilské s hnízdním chováním, je rybník Malý Karlov u Nové Vsi u Chocně, kvadrát 5962, Pardubický kraj. Ptáci byli pozorováni od , kdy samec intenzivně tokal po způsobu kachen divokých, dne byl opět pozorován tokající samec, který také tvrdě vyhnal kachnu divokou z rybníka. Poslední pozorování pochází z , poté již nebyli ptáci pozorováni (J. Hlaváček, T. Bělka in litt.). V roce 2009 zahnízdily husice nilské na ostrůvku v pískovně u Dolního Benešova u Opavy, kvadrát 6074, Moravskoslezský kraj. Ptáci byli pozorováni po celé jaro a nalezli J. Stolarczyk a D. Boucný hnízdo se 7 vejci (obr. 5). Po zhruba týdnu pozorování sedící husice zmizela, je možné, že se přesunula (s mláďaty?) na řeku, která protéká v blíz- Obr. 4. Násada husic nilských v budce na hnízdišti na Tachovsku, jihozápadní Čechy, (foto K. Makoň). Fig. 4. Egyptian Goose clutch in a nest box in the Tachov region, southwestern Bohemia, 29 June 2008 (photo by K. Makoň). 72

7 SYLVIA 47 / 2011 Obr. 5. Násada husic nilských na hnízdišti u Dolního Benešova, severní Morava, (foto D. Boucný). Fig. 5. Egyptian Goose clutch at the breeding site near Dolní Benešov, northern Moravia, 16 April 2009 (photo by D. Boucný). kosti. Hnízdo bylo každopádně opuštěno a nebylo již osobně na ostrůvku kontrolováno (J. Stolarczyk in verb.). Další místem s prokázaným hnízděním v roce 2009 je lokalita Válenka, bývalá cihelna Vřetenická, část Teplic, kvadrát Dva ptáci (pár?) zde byli pozorován již v roce 2008 bez dalších podrobností. V roce 2009 zde bylo prokázáno hnízdění pozorováním 3 mláďat dne , byla provedena i fotodokumentace (F. Postič, P. Lumpe in litt.). Od roku 2009 se zdržoval jeden pár husic na Tovačovských rybnících (Tovačov, kvadrát 6569, okres Přerov), kde L. Doupal pozoroval páření. Přestože byla samice v dubnu a květnu pozorována zřídka, jakoby seděla na vejcích, hnízdo ani mláďata nebyly nalezeny. DISKUSE První zaznamenaný výskyt v roce 1979 souvisí zcela nepochybně s úletem ze zajetí. Od 90. let však pozorování na našem území pozvolna přibývá (obr. 1), což zcela určitě souvisí s kolonizací dalších území v Evropě (Lensink 1999) a je zcela v souladu např. s daty ve ŠlesvickuHolštýnsku (Berndt 2009). Podobný průběh má kolonizace i ostatních území v našem sousedství (Kampe-Persson 2010). Směr rozšiřování jde zcela jasně od západu na východ, centrem rozšíření jsou Nizozemsko a následně Belgie, resp. Německo (Bauer & Woog 2008). První prokázaná hnízdění v dalších evropských zemích proběhla v těchto letech: Dánsko 2000, Švýcarsko 2003, Švédsko 2004, Lucembursko a Polsko 2007, naopak v Rakousku, Slovensku, Maďarsku a pobaltských státech nebylo hnízdění prozatím prokázáno. Celková velikost populace v Evropě je v současné době odhadována na až párů (Kampe-Persson 2010). Na rozdíl od kachničky mandarinské (Jasso 2009), kdy bylo nejvíce ptáků pozorováno v zimních měsících, je tomu u husic přesně naopak. Spolu s rovnoměrným pokrytím po celé České repub73

8 Schröpfer L. et al. / Husice nilská v České republice lice (obr. 3) je zcela zřejmé, že husice se snaží u nás nacházet nová hnízdiště. Populační dynamika v Německu a ostatních evropských zemích je jednoznačně pozitivní (Kestenholz et al. 2005, Bauer & Woog 2008, Konter & Lorgé 2009), takže je možné počítat i u nás s dalším nárůstem pozorování a přibývajícími počty hnízdění. Ve světle těchto faktů se rozhodnutí odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje hnízdění na Tachovsku v roce 2008 přerušit jeví jako nesmyslné a zbytečné. Husice nilské jsou oproti ostatním druhům vodního ptactva agresivní (Kolbe 1984, Arens & Rebling 2005, Berndt 2009), zejména v době hnízdění. V posledních letech byla jejich agresivita prokázána ale i např. proti dravcům, kdy bylo v Sasku-Anhaltsku zjištěno odhánění luňáků červených (Milvus milvus) i hnědých (M. migrans) husicemi od jejich hnízd (výška hnízd více než 20 metrů nad zemí!) a následné zabrání hnízda luňáka červeného pro vlastní hnízdění (Nicolai 2006). Agresivita husic byla potvrzena i z našeho území, zejména v hnízdní době (viz Hnízdění). Zajímavostí, která byla prokázána i v České republice, je velká přizpůsobivost při výběru místa pro hnízdění, u nás budka a úplně volně ležící násada (Kolbe 1984, Bauer & Woog 2008). V oblasti přirozeného rozšíření je husice nilská konfliktním druhem. V Jihoafrické republice ji statkáři považují za vážného škůdce, celkové škody na statcích jedné oblasti odhadli Mangnall & Crowe (2002) na 2,5 až 7 % ročního výnosu z pšenice a ječmene. Přijmout opatření k zamezení škodám doporučují tito autoři v případě, že se na komerčně hodnotných porostech zdržuje více než 150 husic déle než týden. Za potenciálně problematickou je považována husice nilská i ve Velké Británii, její vliv na ekosystémy a hospodářské plodiny je ale povětšině hypotetický. Husice mají stejné nároky na prostředí jako kachny divoké a lysky, které pak mohou vytlačovat. V Británii bylo zaznamenáno křížení s berneškou velkou (Branta canadensis), v Africe se kříží s několika druhy a potenciální křížení s evropskými druhy hus může přispět k jejich ohrožení. Sutherland & Allport (1991) výslovně uvádějí, že (tehdejší) britská populace je příliš malá, než aby měla signifikantní efekt na zemědělské výnosy. U nás však zatím žádné podobné problémy, podobně jako na britských ostrovech, hlášeny nejsou. Zcela nepochybně se bude velikost populace i areál rozšíření husice nilské u nás v dalších letech měnit. Předkládaná práce tak bude dle našeho názoru určitým zachycením počátku osidlování České republiky a bude moci sloužit dalším badatelům jako odrazový můstek pro další studia tohoto šířícího se druhu. PODĚKOVÁNÍ Naše poděkování patří všem, kteří nám zaslali svá pozorování. Dále upřímně děkujeme Z. Musilové a M. Podhrazskému za motivaci k sepsání tohoto příspěvku. Za nejnovější evropská data jsme díkem zavázáni H. Kampe-Perssonovi. Velký dík patří také Robertu Doležalovi za grafickou výpomoc při tvorbě obr. 3. Děkujeme i dvěma anonymním recenzentům za cenné poznámky k naší práci. LITERATURA Arens H. & Rebling H. 2005: Verbreitung, Habitatwahl und Bruterfolg der Nilgans Alopochen aegyptiacus im mittleren und südlichen Emsland/Niedersachsen in Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 37: Bauer H.-G. & Woog F. 2008: Nichtheimische Vogelarten (Neozonen) in Deutschland, Teil I: Auftreten, Bestände und Status. Vogelwarte 46:

9 SYLVIA 47 / 2011 Berndt R. K. 2009: Zur Ansiedlung der Nilgans Alopochen aegyptiacus in Schleswig- Holstein ein Situationsbericht nach dem Stand bis Ornithol. Mitt. 61: Fiala L., Klejdus J. & Vymazalová H. 2006: Ptáci Znojemska, příspěvek k poznání avifauny za posledních 35 let. Sursum, Tišnov. Gerritsen G. J. 2001: Zomerconcentraties van ruim 1000 Nijlganzen Alopochen aegyptiacus in Zwolle. Limosa 74: Horal D. 1995: Husice egyptská (Alopochen aegyptiacus) pozorována na jižní Moravě. Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 5: Hudec K. (ed) 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci I. Academia, Praha. Chytil J. 1997: Zpráva Faunistické komise ČSO za období Zprávy ČSO 45: Jasso L. 2009: Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice ( ). Sylvia 45: Kampe-Persson H. 2010: Occurence of Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus in Europe. Goose Bull. 10: Kestenholz M., Heer L. & Keller V. 2005: Etablierte Neozonen in der europäischen Vogelwelt eine Übersicht. Ornithol. Beob. 102: Kolbe H. 1984: Die Entenvögel der Welt. Neumann Verlag, Leipzig, Radebeul. Konter A. & Lorgé P. 2009: Vorkommen und Brut von Kanada- Branta canadensis (Linné 1758) und Nilgans Alopochen aegyptiacus (Linné 1766) in Luxemburg. Regulus wissenschaftliche Berichte 24: Lensink R. 1999: Aspects of the biology of Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus colonizing The Netherlands. Bird Study 46: Madge S. & Burn H. 1988: Wildfowl. An identification guide to the ducks, geese and swans of the world. Christopher Helm, London. Macháček P. 2009: Ptáci Lednických rybníků. Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov. Mangnall M. J. & Crowe T. M. 2002: Population dynamics and the physical and financial impacts to cereal crops of the Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus on the Agulhas Plain, Western Cape, South Africa. Agric., Ecosyst. Environ. 90: Nicolai B. 2006: Rotmilan Milvus milvus und andere Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland Situation Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 24: Schröpfer L. 2006: Pozorování husice egyptské (Alopochen aegyptiacus) na Plzeňsku v roce Sluka 3: Sutherland W. J. & Allport G. 1991: The distribution and ecology of naturalized Egyptian Geese Alopochen aegyptiacus in Britain. Bird Study 38: Šuhaj J. & Mandák M. 2006: Výskyt husice egyptské (Alopochen aegyptiacus) v Ostravské pánvi v roce Acrocephalus (Ostrava) 22: Venema P. 1997: Alopochen aegyptiacus Egyptian Goose. In: Hagemeijer W. J. M. & Blair M. J.: The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance. T & AD Poyser, London: 79. Došlo 18. července 2011, přijato 19. září Received 18 July 2011; accepted 19 September Editor: P. Adamík 75

Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008)

Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008) Sylvia 45 / 2009 Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008) Occurence of the Mandarin Duck (Aix galericulata) in the Czech Republic (1978 2008) Ladislav Jasso Proseč

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Zámecký rybník a ostrovy s kolonií volavek, kvakošů, kormoránů a čápů (foto Petr Macháček) Zámecký rybník v Lednici je součástí Národní přírodní rezervace

Více

Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in

Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in Počet hnízdících párů kormorána velkého v České republice v roce 2014 až 2016 Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in 2014 2016 Petr Musil 1, Petr Macháček 2, Zuzana Musilová

Více

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Panurus, 10 (2000): 89-96 ISBN: 80-86046-43-5 Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Winter Waterfowl Observations on Labe river in Pardubice in 1998/1999 and

Více

Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech

Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech V roce 2009 vydalo Regionální muzeum v Mikulově publikaci Ptáci Lednických rybníků, v níž byl zpracován výskyt

Více

Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících

Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících Potápka roháč (Podiceps cristatus) je velká téměř jako kachna divoká. Drží se na volné hladině, proto je na našich vodách nepřehlédnutelným druhem. U

Více

Barevné značení husy velké (Anser anser) v ČR v roce 2009. Colour marking of Greylag Goose (Anser anser) in CZ in 2009

Barevné značení husy velké (Anser anser) v ČR v roce 2009. Colour marking of Greylag Goose (Anser anser) in CZ in 2009 Barevné značení husy velké (Anser anser) v ČR v roce 009 Colour marking of Greylag Goose (Anser anser) in CZ in 009 Michal Podhrazský, Petr Musil & Jaroslav Závora Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha,

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB)

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) TISKOVÁ ZPRÁVA Název - téma: Příběh vejce černého čápa z Vysočan. Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) Vlastní zpráva: Všechno to začalo 2.5. 2012 brzy ráno

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

OBSAH Doporučená citace díla:

OBSAH Doporučená citace díla: OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Přehled lokalit...2 Metodika sledování lokalit...3 Excerpce publikovaných údajů...3 Komentář k metodice stanovení výše náhrad škod...3 Výsledky...4 Mimohnízdní populace...4

Více

Monitoring husy velké (Anser anser) v červenci 2007 až březnu 2008. Monitoring of Greylag Goose Anser anser in July 2007 March 2008

Monitoring husy velké (Anser anser) v červenci 2007 až březnu 2008. Monitoring of Greylag Goose Anser anser in July 2007 March 2008 Monitoring husy velké (Anser anser) v červenci 2007 až březnu 2008 Monitoring of Greylag Goose Anser anser in July 2007 March 2008 Michal Podhrazský & Petr Musil Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha

Více

Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků

Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků Petr Voříšek Česká společnost ornitologická Pan-European Common Bird Monitoring Scheme Proč běžné druhy ptáků? common birds shape

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008

Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008 Panurus 18 (2009): 29 34 29 Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008 Occurrence and breeding of the Black Kite (Milvus migrans)

Více

Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod

Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod Habitat preferences and nesting density of the Common Swift (Apus apus) in Havlíčkův Brod and its suburbs

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Labuť velká (Cygnus olor) v okrese Náchod historie osídlování a výsledky sčítání

Labuť velká (Cygnus olor) v okrese Náchod historie osídlování a výsledky sčítání Panurus 17 (2008): 27-42 27 Labuť velká (Cygnus olor) v okrese Náchod historie osídlování a výsledky sčítání Mute Swan (Cygnus olor) in the Náchod district history of colonization and census results Tomáš

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 15. 4. 2003 březen/2003

Více

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Vojtěch

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice

Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice Distribution and numbers of the Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) population breeding in the Czech

Více

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Pavlov, kraj Vysočina, říjen 2006 K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Břežany, Jihomoravský kraj, březen 2007 74 Historie První informace

Více

Martin PUDIL 1) & Jakub ČEJKA 2) Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, CZ Liberec;

Martin PUDIL 1) & Jakub ČEJKA 2) Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, CZ Liberec; Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 28: 165 169, 2010 ISBN 978-80-87266-04-5 Několik nových poznatků o avifauně Frýdlantského výběžku (severní Čechy) New data on birds of the Frýdlant

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

Neobvyklá pozorování morčáka prostředního (Mergus serrator) a racka žlutonohého (Larus fuscus) během jarního tahu v roce 2006

Neobvyklá pozorování morčáka prostředního (Mergus serrator) a racka žlutonohého (Larus fuscus) během jarního tahu v roce 2006 CREX ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ POBOČKY ČSO 26 (2006): 17-22 Neobvyklá pozorování morčáka prostředního (Mergus serrator) a racka žlutonohého (Larus fuscus) během jarního tahu v roce 2006 Infrequent observations

Více

Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004

Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004 Petr Macháček Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004 Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, vyhlášená v roce 1953 na rozloze 552,5 ha, je jednou z našich nejvýznamnějších ornitologických

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

Nepůvodní druhy vodních ptáků zimující v České a Slovenské republice Non-native waterbirds wintering in the Czech Republic and in Slovakia

Nepůvodní druhy vodních ptáků zimující v České a Slovenské republice Non-native waterbirds wintering in the Czech Republic and in Slovakia Tichodroma 24: 3 10 (2012) ISSN 1337-026X Nepůvodní druhy vodních ptáků zimující v České a Slovenské republice Non-native waterbirds wintering in the Czech Republic and in Slovakia Petr Musil 1, Zuzana

Více

45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice. Fourty five years of the International Waterbird Census in the Czech Republic

45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice. Fourty five years of the International Waterbird Census in the Czech Republic 45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice Fourty five years of the International Waterbird Census in the Czech Republic Petr Musil & Zuzana Musilová Katedra zoologie PřF UK, Viničná

Více

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek V následujícím shrnutí navazuji na články týkající se pozorování ptáků v Tovačově a zveřejňované v letech 2008 a 2009

Více

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz www.naturephoto/tyto.cz

Více

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008 Projekt: Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008 Sova pálená (Tyto alba) patří v ČR k poměrně vzácným druhům sov žijících v otevřené zemědělské

Více

Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic

Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší Map produced on: 11-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Sorbus milensis

Více

Monitoring sýčka obecného na Moravě

Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

VY_32_INOVACE_04_KORMORÁN VELKÝ_26

VY_32_INOVACE_04_KORMORÁN VELKÝ_26 VY_32_INOVACE_04_KORMORÁN VELKÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Aleš Vorel & kol. katedra ekologie FŽP ČZU v Praze

Aleš Vorel & kol. katedra ekologie FŽP ČZU v Praze Aleš Vorel & kol. katedra ekologie FŽP ČZU v Praze Projekt MGSII-38 Tvorba metodické příručky předcházení a řešení bobřích konfliktů a definice stavu a odhad vývoje populací bobra evropského v ČR pro zvýšení

Více

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 1- - DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 Realizátor (garant) projektu:

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION... 3 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sýčka obecného na Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti.

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sýčka obecného na Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti. Projekt: Ochrana a podpora genofondu sýčka obecného na Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti. Sýček obecný (Athene noctua) patří v současnosti v ČR k velmi vzácným druhům sov zemědělské krajiny, přestože

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Závěrečná zpráva Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Český svaz ochránců přírody, základní organizace 56/02 Břeclav Listopad 2009 Úvod Projekt Monitoring

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

foto: ing. Libor Dostál

foto: ing. Libor Dostál Název školy: Základní škola a Mateřská škola Prysk,okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Eva Vavřinová Názevmateriálu: VY_32_INOVACE_15 _ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA_Chránění ptáci Číslo projektu:

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní Panurus 21 (2012): 63 72 63 Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní The decrease in numbers of tits (Paridae) roosting in artificial cavities placed

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2 Kubelka V. & Doležal R. / Polák proužkozobý v ČR Polák proužkozobý (Aythya collaris) nový druh pro Českou republiku Ring-necked Duck (Aythya collaris) a new species for the Czech Republic Vojtěch Kubelka

Více

The Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in the Hrubý Jeseník Mts., the Czech Republic

The Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in the Hrubý Jeseník Mts., the Czech Republic Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) v Hrubém Jeseníku The Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in the Hrubý Jeseník Mts., the Czech Republic Jan Souček Bratrušovská 11, CZ-787 01 Šumperk; e-mail:

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ - MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ - MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ - MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Marek Rojíček, Ph.D. Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost Praha, 15.3.2017 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

TÉMA: VODNÍ PTÁCI VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 8. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_208

TÉMA: VODNÍ PTÁCI VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 8. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_208 TÉMA: VODNÍ PTÁCI VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 8. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_208 1 ANOTACE: INTERAKTIVNÍ PREZENTACE SEZNÁMÍ ŽÁKY A ZOPAKUJE JEDNOTLIVÉ ZÁSTUPCE VODNÍCH PTÁKŮ, JEJICH STAVBU

Více

Vermouzek Z., Křenek D. & Czerneková B. 2004: Nárůst početnosti puštíka bělavého (Strix uralensis) v Beskydech. Sylvia 40: 151 155.

Vermouzek Z., Křenek D. & Czerneková B. 2004: Nárůst početnosti puštíka bělavého (Strix uralensis) v Beskydech. Sylvia 40: 151 155. Nárůst početnosti puštíka bělavého (Strix uralensis) v Beskydech Increase in numbers of Ural Owls (Strix uralensis) in the Beskydy Mts. (NE Czech Republic) Zdeněk Vermouzek1, Daniel Křenek2 & Beata Czerneková3

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Břehové porosty a vodní plocha Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Zkoumaná plocha nádrže je zbytková jáma lomu Ležáky, dříve lomu Richard, kde probíhala těžba již od roku 1900. Středobod

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1 Charakteristika přívalových srážek ve vybraných lokalitách na jižní Moravě v období 2003-2013 The characteristic of downpours in selected locations within South Moravia Region in the period 2003-2013 Gražyna

Více

Výskyt a hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) a luňáka hnědého (Milvus migrans) na Domažlicku

Výskyt a hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) a luňáka hnědého (Milvus migrans) na Domažlicku Výskyt a hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) a luňáka hnědého (Milvus migrans) na Domažlicku Vorkommen und Brüten des Rotmilans (Milvus milvus) und des Schwarzmilans (Milvus migrans) in Domažlice

Více

Monitoring mimohnízdní populace husy velké (Anser anser) v červenci 2008 až březnu 2009 ve střední Evropě

Monitoring mimohnízdní populace husy velké (Anser anser) v červenci 2008 až březnu 2009 ve střední Evropě Monitoring mimohnízdní populace husy velké (Anser anser) v červenci 2008 až březnu 2009 ve střední Evropě Monitoring nonbreeding population of Greylag Goose Anser anser in Central Europe in July 2008 to

Více

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 93-98 ISBN: 80-86046-33-4 BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Heracleum mantegazianum

Více

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.3.2006 8 Potraty v roce 2005 Abortions in year 2005 Souhrn Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023.

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

Úvod Popis sledovaného území

Úvod Popis sledovaného území Úvod Lidé mají ptactvo rádi, a tak se často věnují jeho pozorování. Anglicky mluvící milovníci ptáků pro tuto činnost dokonce začali používat speciální slovo birdwatching. Některým lidem tato činnost přináší

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice Údaje za 1. čtvrtletí: leden březen 2008 (Data for 1st quarter: January March 2008) D vod Celkem HIV+ Zp sob p enosu 134387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37183 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 22173 24 18 6 14 1 2 0 6 0

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přírodovědecká fakulta UP, Ornitologická laboratoř, tř. Svobody 26, CZ Olomouc;

Přírodovědecká fakulta UP, Ornitologická laboratoř, tř. Svobody 26, CZ Olomouc; Spolehlivost hladinového sčítání při studiu sezónní dynamiky početnosti vodních ptáků na rybnících kolik druhů a jedinců zaznamenáváme v biotopech s měnící se přehledností? Reliability of water surface

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracovala ZŠ Školská žáky 8. a

Více

BIOD0803_ptaci_ZZ_w.doc str. 1

BIOD0803_ptaci_ZZ_w.doc str. 1 BIOD0803_ptaci_ZZ_w.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Mapování bramborníčka hnědého číslo projektu: 02040408 Národní program ČSOP 1. Údaje o žádající organizaci

Více

Neobvykle umístěné hnízdo ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Chrudimsku

Neobvykle umístěné hnízdo ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Chrudimsku Panurus 18 (2009): 63 68 63 Neobvykle umístěné hnízdo ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Chrudimsku An unusually situated Great Grey Shrike (Lanius excubitor) nest in Chrudim District Libor Praus Katedra

Více

ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16

ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16 ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16 HISTORIE 24 Prehistorie 24 Historické vztahy člověka a sovy 25 Sovy v antice 26 Sovy a pověry 26 Sovy v umění a náboženství 27 Sovy a současnost 27 TAXONOMIE, AREÁL A

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

V následující tabulce je přehledně znázorněn vývoj četnosti okresů v pěti intervalech intenzity bytové výstavby v průběhu let

V následující tabulce je přehledně znázorněn vývoj četnosti okresů v pěti intervalech intenzity bytové výstavby v průběhu let 5. BYTOVÁ VÝSTAVBA V OKRESECH V následujícím textu uvádíme stručnou charakteristiku bytové výstavby za okresy. Postupně budou rozebrány byty dokončené, zahájené a rozestavěné. Podrobné sestavy jednotlivých

Více

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2007

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 5. 2008 14 Potraty podle věku ženy v roce 2007 Abortions by age of woman in year 2007 Souhrn V roce 2007 bylo v

Více

ANALÝZY A KOMENTÁŘE. doc. RNDr. PETR MUSIL, Ph.D.

ANALÝZY A KOMENTÁŘE. doc. RNDr. PETR MUSIL, Ph.D. VÝZNAM ALTERNATIVNÍ RYBÍ OBSÁDKY PRO POPULACE VODNÍCH PTÁKŮ: PŘÍKLAD RYBNÍKA ROD PETR MUSIL, KLÁRA POLÁKOVÁ, ZUZANA MUSILOVÁ, MARKÉTA ČEHOVSKÁ, PAVLÍNA KOČICOVÁ, TEREZA KEJZLAROVÁ doc. RNDr. PETR MUSIL,

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS, 15. září 2016 Nákazová situace u vybraných nákaz v Evropě 1. 1. 12. 8. 2016 (zdroj

Více

Změna režimu ochrany Mgr. Ivona Kneblová, AOPK ČR, Správa CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava

Změna režimu ochrany Mgr. Ivona Kneblová, AOPK ČR, Správa CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava Kormorán velký Změna režimu ochrany Mgr. Ivona Kneblová, AOPK ČR, Správa CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava Kormorán velký biologie druhu hnízdína všech kontinentech Starého světa, malépopulace žijítakéna

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ Petr Musil* Zuzana Musilová *, Milan Haas* Jan Pokorný** * katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK ** Enki, o.p.s., Třeboň

Více