Occurrence and breeding of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) in the Czech Republic in the years

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Occurrence and breeding of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) in the Czech Republic in the years 1979 2009"

Transkript

1 SYLVIA 47 / 2011 Výskyt a hnízdění husice nilské (Alopochen aegyptiacus) v České republice v letech 1979 až 2009 Occurrence and breeding of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) in the Czech Republic in the years Libor Schröpfer 1, Zdeněk Vermouzek 2, Jiří Šírek 3, Jiří Stolarczyk 4 1 Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ Holýšov; 2 Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, CZ Praha-Smíchov; 3 Tržní nám. 63, CZ Kojetín; 4 Svatoplukova 13, CZ Ostrava-Zábřeh; Schröpfer L., Vermouzek Z., Šírek J. & Stolarczyk J. 2011: Výskyt a hnízdění husice nilské (Alopochen aegyptiacus) v České republice v letech 1979 až Sylvia 47: Husice nilská (Alopochen aegyptiacus) byla poprvé pozorována v České republice v roce Od 90. let minulého století jsou husice pozorovány na našem území pravidelněji, od roku 2006 pak dochází k výraznému vzestupu počtu pozorování i pozorovaných ptáků. Předpokládané hnízdění bylo hlášeno v roce 2006 z Ostravy. První dvě prokázaná hnízdění proběhla v jihozápadních Čechách v roce Jedno z nich proběhlo v budce pro kachny. V roce 2009 pak přibylo hnízdění na severní Moravě (husice hnízdily v hnízdě na zemi) a také na Teplicku, kde byla pozorována 3 mláďata. Celkem byla do roku 2009 včetně prokázána 4 hnízdění tohoto druhu v ČR. Husice nilské se objevují nejčastěji samostatně nebo ve dvojicích, více ptáků bylo pozorováno jen výjimečně. Z hlediska frekvence pozorování jich bylo nejvíce prokázáno v dubnu a květnu, pak až v říjnu. Na hnízdišti v jihozápadních Čechách se ptáci chovali agresivně k ostatním vodním ptákům. Je velmi pravděpodobné, že se zatím malá česká populace bude dále zvětšovat a že budou hnízdními páry obsazovány i další části České republiky. In the Czech Republic, the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) was first recorded in Since the 1990s, Egyptian Geese have been observed in the country more regularly, and since 2006 the numbers of records and recorded individuals have been increasing significantly. Probable breeding was reported from Ostrava in The first two confirmed breeding events occurred in southwestern Bohemia in 2008, one of them in a duck nest box. Two more breeding events were reported in 2009 one in northern Moravia, where the geese nested on the ground, and one in the Teplice region, where three juveniles were observed. Altogether four breeding events were confirmed in the Czech Republic by Egyptian Geese occur mostly solitarily or in pairs, larger numbers of individuals were observed only exceptionally. Most observations come from April and May, also from October. The breeding Egyptian Geese in southwestern Bohemia were aggressive towards other water birds. It is very likely that the small Czech population will grow further and that breeding pairs will appear also in other parts of the country. Keywords: alien species, distribution, breeding, Czech Republic, neozoa, non-indigenous species 67

2 Schröpfer L. et al. / Husice nilská v České republice ÚVOD Husice nilská (Alopochen aegyptiacus) je středně velká husa s velkým areálem přirozeného rozšíření, který pokrývá obrovskou část Afriky jižně od Sahary. Osidluje také údolí řeky Nilu až do Egypta, po nichž dostala své druhové jméno ve více jazycích (Egyptian Goose anglicky, Nilgans německy, Nijlgans holandsky, Ouette d Égypte francouzsky Kolbe 1984, Madge & Burn 1988). Do konce 17. století snad hnízdila dokonce i v jižní Evropě až po Podunají (Hudec 1994). V 17. století byla husice nilská introdukována z Afriky do Velké Británie, kde se poté šířila, ale po posledních zhruba 150 let ( ) byla početnost tohoto druhu stabilně okolo 400 párů. V posledních letech dochází k nárůstu početnosti i k zvětšování areálu (Sutherland & Allport 1991, Kestenholz et al. 2005). V Nizozemsku hnízdí od roku 1967 a počty prokázaných hnízdících párů stoupaly poměrně rychle až na v letech (Lensink 1999). Místy byla v Nizozemsku prokázána pohnízdní shromaždiště, kde se soustřeďovalo i více jak husic nilských (Gerritsen 2001). Ještě evropský hnízdní atlas (Venema 1997) udává hnízdní výskyt tohoto druhu pouze z východní Anglie, Nizozemska a Belgie. Husice však brzy obsadila i další sousední státy (Německo, Francie, Švýcarsko) a její vítězné tažení Evropou se nezastavilo ani na našich hranicích. V Německu hnízdí divocí ptáci od roku 1981 a současná německá populace až párů je hodnocena stále jako rostoucí a s rozšiřujícím se areálem (Bauer & Woog 2008), takže bylo jen otázkou času, kdy začnou pozorování přibývat i u nás a objeví se první hnízdní pokusy i úspěšná hnízdění. V Polsku hnízdí husice nilské od roku 2007 (Kampe-Persson 2010), přičemž min. 2 páry hnízdí od roku 2008 na štěrkovnách v blízkosti našich hranic u Racibórze (Stolarczyk J., Vavřík M. in litt.). Pro hnízdění potřebují husice nilské blízkost nízké trávy, na které se pasou mláďata, vodní plochu jako bezpečné útočiště a vhodné místo ke hnízdění. Husice jsou striktně teritoriální, což limituje hnízdní početnost. V zimě a na jaře se často pasou na polích, po zbytek roku hlavně na trávě (Sutherland & Allport 1991). V posledních několika letech bylo zaznamenáno několik možných, pravděpodobných i prokázaných hnízdění i v Česku. Cílem tohoto článku je shromáždit informace zejména o hnízdním výskytu husice nilské a zdokumentovat počátek jejího hnízdění u nás. MATERIÁL A METODIKA V listopadu 2008 jsme poslali em výzvu faunisticky aktivním ornitologům v celé České republice. Od nich jsme dostali celou řadu pozorování i dalších zajímavostí z biologie tohoto druhu u nás. Dále byly prohlédnuty faunistické databáze České společnosti ornitologické a Faunistické komise ČSO. Dalším zdrojem byla v poslední době hojně vydávaná díla věnující se avifauně některých území ČR (např. Fiala et al. 2008, Macháček 2009) a časopisy z poslední doby. Díky osobním kontaktům bylo možno přímo oslovit některé ornitology a získat od nich pozorování a také fotografie husic nilských. Celkem bylo k dispozici 71 pozorování min. 117 starých ptáků a 9 mláďat z let 1979 až Je téměř jisté, že se některá pozorování týkají stejných ptáků. V případě, že pozorování pocházela z kratšího časového úseku (max. 2 měsíce) ze stejných lokalit nebo jejich blízkého okolí, pak byla do obr. 1 zahr- 68

3 SYLVIA 47 / 2011 nuta sice všechna pozorování, do počtu pozorovaných ptáků pak příslušná hodnota pouze jednou. Proto je také možné, že v letech 1995, 2002, 2003 a 2006 je počet pozorování vyšší než počet pozorovaných ptáků. Do obr. 2 však byl zahrnut počet pozorovaných husic do každého měsíce intervalu, který udávali pozorovatelé (i když třeba z příslušného měsíce žádné pozorování neměli) jako časové rozpětí výskytu určitého počtu husic na dané lokalitě nebo v její blízkosti. Všechna data o husicích byla zařazena do kvadrátové sítě pro mapování hnízdního rozšíření ptáků, přičemž bylo rozlišeno, zda se jedná o pouhá pozorování nebo o prokázané hnízdění (obr. 3). Tmavě jsou vybarveny kvadráty s prokázaným hnízděním. Zatímco počty pozorovaných ptáků končí rokem 2008, u hnízdění jsme do našeho článku zahrnuli údaje i z roku VÝSLEDKY Pozorování Do roku 2009 včetně bylo shromážděno 71 pozorování s celkem 117 husicemi nilskými (nejsou zde započtena mláďata v rodinách). První dva exempláře byly na území České republiky pozorovány dne na rybníku Matná (Matenský ryb.) u Jindřichova Hradce (kv. 6855, Jihočeský kraj). Ptáci se zde zdrželi nejméně do Je více než pravděpodobné, že se jednalo o ptáky uprchlé ze zajetí (Hudec, Matoušek, Mošanský, Šťastný in Hudec 1994). Trvalo celých 14 let, než byla pozorována další husice. Dne se zdržoval 1 plachý ex. na Jaroslavickém rybníku na Znojemsku (Fiala et al. 2008). Na stejném rybníku byla pozorována další husice, která se zde zdržela patrně do 5. 6., kdy zde byla pozorována naposled (Horal 1995, Fiala et al. 2008). Chytil (1997) uvádí chybně pozorování do Téhož roku byla zjištěna další husice na Lenešickém rybníku na Lounsku (H. Tichý in litt.). Další pozorování je až z roku 2000, kdy byl 1 ex. pozorován na Šumvaldském rybníku u Šumvaldu (M. Vavřík in litt.). Od roku 2002, s výjimkou roku 2005, byla přítomnost husice na území České republiky potvrzena každoročně (obr. 1). Rok 2008 byl poté rokem s absolutně nejvyššími pozorovanými počty a i rokem, kdy husice nilské u nás poprvé počty / numbers pozorování / observations jedinci / individuals rok / year Obr. 1. Počty pozorování a redukované počty pozorovaných husic nilských (Alopochen aegyptiacus) na území České republiky v letech (viz Metodika). Fig. 1. Numbers of records and recorded individuals of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) in the Czech Republic in

4 počet pozorovaných ptáků / no. of observed birds Schröpfer L. et al. / Husice nilská v České republice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII měsíc / month Obr. 2. Výskyt husice nilské v průběhu roku na území ČR v letech (n = 117). Fig. 2. Intra-seasonal occurrence of the Egyptian Goose in the Czech Republic in (n = 117). Obr. 3. Rozložení jednotlivých pozorování husice nilské v kvadrátové síti na území ČR v letech Ve čtyřech tmavě vybarvených kvadrátech bylo v letech 2008 a 2009 prokázáno hnízdění (orig. R. Doležal). Fig. 3. Distribution of observations of the Egyptian Goose in the grid map of the Czech Republic in Four shaded squares indicate confirmed breeding in 2008 and 2009 (map by R. Doležal). 70

5 SYLVIA 47 / 2011 prokazatelně zahnízdily. Nejčastěji byly pozorováni jednotliví ptáci (37 ), pozorování více jedinců najednou bylo méně obvyklé (dva jedinci 26, tři jedinci 4, čtyři jedinci 4 ). Do roku 2009 včetně u nás nebylo zastiženo 5 a více husic. Z hlediska ročního průběhu je nejvíce pozorování i jedinců husic z pravých hnízdních měsíců duben a květen, dále pak z podzimních měsíců říjen a listopad (obr. 2). Spolu s obr. 3, kde jsou obsazeny kvadráty prakticky rovnoměrně po celém území naší republiky, tak vzniká dojem, že pravděpodobně většina ptáků zde byla připravena k hnízdění nebo hledá nová hnízdiště. Pohlaví a zbarvení pozorovaných ptáků, chování, sdružování s jinými druhy O pohlaví pozorovaných ptáků u nás je málo informací. Protože jsou si obě pohlaví velmi podobná (Kolbe 1984, Madge & Burn 1988), rozhoduje při odlišení hlavně velikost pozorovaných ptáků. Pouze husice pozorovaná v květnu 1995 na Znojemsku byla určena jako ad. samec (Horal 1995), všichni ostatní pozorovaní jedinci jsou bez určení pohlaví. Ve dnech a byly zjištěny 3, resp. 4 husice nilské u Opatova na rybníka Vidlák (Moutelík P., Janoušek M. a Novák L. in litt.) a mezi nimi byl pozorován jeden albín. Je otázkou, zda se nejednalo o tzv. šedý typ zbarvení ( grey type Madge & Burn 1988), který je relativně světlý. Velmi často se u pozorovaných jedinců objevuje poznámka, že se jednalo o exempláře velmi plaché. To je pravděpodobně známka toho, že to jsou volně žijící ptáci a nikoliv uprchlíci ze zajetí. Na druhé straně se objevují i jedinci s velmi krátkou útěkovou vzdáleností, u nichž by se naopak mohlo jednat o ulétlé ptáky např. ze zoologických zahrad (Schröpfer 2006, viz poznámka tam). Husice byly pozorovány ve společnosti lysek černých (Fulica atra), hus velkých (Anser anser), kachen divokých (Anas platyrhynchos), labutí velkých (Cygnus olor) a kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo). Existuje ale také zjištění z června 2008 z Tachovska z rybníku u Hlinného (kv. 6242), kdy byly husice pozorovány dokonce mezi uměle odchovanými kachnami. Zde se nabízí otázka, zda se spíše nejednalo u všech těchto pozorování o náhodné přimísení husic k jiným druhům, protože druh je známý, zejména v době hnízdění, zvýšenou agresivitou vůči jiným druhům ptáků (Kolbe 1984, Berndt 2009). Hnízdění Více pozorování z posledních let má charakter pravděpodobného hnízdění. První z nich pochází z roku 2006, kdy se v období až zdržoval nepříliš plachý pár husic na štěrkopískovně v Ostravě-Koblově, okres Ostrava, kvadrát Byly zaznamenány i pokusy o páření, pár byl agresivní k dalším druhům vodního ptactva (Šuhaj & Mandák 2006). Od roku 2007 jsou hlášeny opakované výskyty s charakterem možného hnízdění na rybnících u Opatova, okres Svitavy. Hnízdění zde ale doposud nebylo prokázáno. V roce 2008 bylo prokázáno hnízdění 2 párů husic nilských v jihozápadních a jižních Čechách. Jedná se o první prokázaná hnízdění tohoto druhu v České republice. První hnízdění bylo prokázáno na Tachovsku, u obce Nový Dvůr na rybníku Vlčí jámy (Šibeniční), kvadrát Dva ptáci (pár?) zde byli pozorováni již , dne to už byli 3 ex. Třetí jedinec se stal cílem útoků obou hnízdících partnerů. Ještě zde byly 3 husice, další pozorování se týkají již pouze hnízdícího páru. Pár odháněl z rybníka všechny ostatní druhy vodního ptactva (kachny, lysky i labutě vel- 71

6 Schröpfer L. et al. / Husice nilská v České republice ké). Labutě nakonec tuto svoji tradiční hnízdní lokalitu v tomto roce opustily. Ke hnízdění si pár vybral mysliveckou budku pro divoké kachny. Samice snášela a seděla v budce, samec hlídal na hladině rybníka a při vyrušení samici vždy varoval. Dne byla v budce násada 6 vajec, hnízdo bylo jen mírně vystláno peřím z hnízdící husice (obr. 4). Po konzultaci s odborem životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje byla samice v noci odchycena, vejce vybrána a předána k preparaci do Západočeského muzea v Plzni. Vejce byla oplozená a obsahovala již zárodky. Druhá husice byla křídlována a předána do Záchranné stanice ve Spáleném Poříčí, kde se později ztratila (K. Makoň, K. Machač, Z. Mára in litt.). Druhé hnízdění bylo prokázáno na Prostředním rybníku u Putimi, kvadrát 6750, Jihočeský kraj, kde byla dne pozorována rodina husic s 9 vyspělými mláďaty. Pozorovatel nevylučuje možnost, že byla mláďata již vzletná a že se tedy mohla vylíhnout i někde v okolí (M. Frencl in litt.). Dalším místem, kde byly pozorovány husice nilské s hnízdním chováním, je rybník Malý Karlov u Nové Vsi u Chocně, kvadrát 5962, Pardubický kraj. Ptáci byli pozorováni od , kdy samec intenzivně tokal po způsobu kachen divokých, dne byl opět pozorován tokající samec, který také tvrdě vyhnal kachnu divokou z rybníka. Poslední pozorování pochází z , poté již nebyli ptáci pozorováni (J. Hlaváček, T. Bělka in litt.). V roce 2009 zahnízdily husice nilské na ostrůvku v pískovně u Dolního Benešova u Opavy, kvadrát 6074, Moravskoslezský kraj. Ptáci byli pozorováni po celé jaro a nalezli J. Stolarczyk a D. Boucný hnízdo se 7 vejci (obr. 5). Po zhruba týdnu pozorování sedící husice zmizela, je možné, že se přesunula (s mláďaty?) na řeku, která protéká v blíz- Obr. 4. Násada husic nilských v budce na hnízdišti na Tachovsku, jihozápadní Čechy, (foto K. Makoň). Fig. 4. Egyptian Goose clutch in a nest box in the Tachov region, southwestern Bohemia, 29 June 2008 (photo by K. Makoň). 72

7 SYLVIA 47 / 2011 Obr. 5. Násada husic nilských na hnízdišti u Dolního Benešova, severní Morava, (foto D. Boucný). Fig. 5. Egyptian Goose clutch at the breeding site near Dolní Benešov, northern Moravia, 16 April 2009 (photo by D. Boucný). kosti. Hnízdo bylo každopádně opuštěno a nebylo již osobně na ostrůvku kontrolováno (J. Stolarczyk in verb.). Další místem s prokázaným hnízděním v roce 2009 je lokalita Válenka, bývalá cihelna Vřetenická, část Teplic, kvadrát Dva ptáci (pár?) zde byli pozorován již v roce 2008 bez dalších podrobností. V roce 2009 zde bylo prokázáno hnízdění pozorováním 3 mláďat dne , byla provedena i fotodokumentace (F. Postič, P. Lumpe in litt.). Od roku 2009 se zdržoval jeden pár husic na Tovačovských rybnících (Tovačov, kvadrát 6569, okres Přerov), kde L. Doupal pozoroval páření. Přestože byla samice v dubnu a květnu pozorována zřídka, jakoby seděla na vejcích, hnízdo ani mláďata nebyly nalezeny. DISKUSE První zaznamenaný výskyt v roce 1979 souvisí zcela nepochybně s úletem ze zajetí. Od 90. let však pozorování na našem území pozvolna přibývá (obr. 1), což zcela určitě souvisí s kolonizací dalších území v Evropě (Lensink 1999) a je zcela v souladu např. s daty ve ŠlesvickuHolštýnsku (Berndt 2009). Podobný průběh má kolonizace i ostatních území v našem sousedství (Kampe-Persson 2010). Směr rozšiřování jde zcela jasně od západu na východ, centrem rozšíření jsou Nizozemsko a následně Belgie, resp. Německo (Bauer & Woog 2008). První prokázaná hnízdění v dalších evropských zemích proběhla v těchto letech: Dánsko 2000, Švýcarsko 2003, Švédsko 2004, Lucembursko a Polsko 2007, naopak v Rakousku, Slovensku, Maďarsku a pobaltských státech nebylo hnízdění prozatím prokázáno. Celková velikost populace v Evropě je v současné době odhadována na až párů (Kampe-Persson 2010). Na rozdíl od kachničky mandarinské (Jasso 2009), kdy bylo nejvíce ptáků pozorováno v zimních měsících, je tomu u husic přesně naopak. Spolu s rovnoměrným pokrytím po celé České repub73

8 Schröpfer L. et al. / Husice nilská v České republice lice (obr. 3) je zcela zřejmé, že husice se snaží u nás nacházet nová hnízdiště. Populační dynamika v Německu a ostatních evropských zemích je jednoznačně pozitivní (Kestenholz et al. 2005, Bauer & Woog 2008, Konter & Lorgé 2009), takže je možné počítat i u nás s dalším nárůstem pozorování a přibývajícími počty hnízdění. Ve světle těchto faktů se rozhodnutí odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje hnízdění na Tachovsku v roce 2008 přerušit jeví jako nesmyslné a zbytečné. Husice nilské jsou oproti ostatním druhům vodního ptactva agresivní (Kolbe 1984, Arens & Rebling 2005, Berndt 2009), zejména v době hnízdění. V posledních letech byla jejich agresivita prokázána ale i např. proti dravcům, kdy bylo v Sasku-Anhaltsku zjištěno odhánění luňáků červených (Milvus milvus) i hnědých (M. migrans) husicemi od jejich hnízd (výška hnízd více než 20 metrů nad zemí!) a následné zabrání hnízda luňáka červeného pro vlastní hnízdění (Nicolai 2006). Agresivita husic byla potvrzena i z našeho území, zejména v hnízdní době (viz Hnízdění). Zajímavostí, která byla prokázána i v České republice, je velká přizpůsobivost při výběru místa pro hnízdění, u nás budka a úplně volně ležící násada (Kolbe 1984, Bauer & Woog 2008). V oblasti přirozeného rozšíření je husice nilská konfliktním druhem. V Jihoafrické republice ji statkáři považují za vážného škůdce, celkové škody na statcích jedné oblasti odhadli Mangnall & Crowe (2002) na 2,5 až 7 % ročního výnosu z pšenice a ječmene. Přijmout opatření k zamezení škodám doporučují tito autoři v případě, že se na komerčně hodnotných porostech zdržuje více než 150 husic déle než týden. Za potenciálně problematickou je považována husice nilská i ve Velké Británii, její vliv na ekosystémy a hospodářské plodiny je ale povětšině hypotetický. Husice mají stejné nároky na prostředí jako kachny divoké a lysky, které pak mohou vytlačovat. V Británii bylo zaznamenáno křížení s berneškou velkou (Branta canadensis), v Africe se kříží s několika druhy a potenciální křížení s evropskými druhy hus může přispět k jejich ohrožení. Sutherland & Allport (1991) výslovně uvádějí, že (tehdejší) britská populace je příliš malá, než aby měla signifikantní efekt na zemědělské výnosy. U nás však zatím žádné podobné problémy, podobně jako na britských ostrovech, hlášeny nejsou. Zcela nepochybně se bude velikost populace i areál rozšíření husice nilské u nás v dalších letech měnit. Předkládaná práce tak bude dle našeho názoru určitým zachycením počátku osidlování České republiky a bude moci sloužit dalším badatelům jako odrazový můstek pro další studia tohoto šířícího se druhu. PODĚKOVÁNÍ Naše poděkování patří všem, kteří nám zaslali svá pozorování. Dále upřímně děkujeme Z. Musilové a M. Podhrazskému za motivaci k sepsání tohoto příspěvku. Za nejnovější evropská data jsme díkem zavázáni H. Kampe-Perssonovi. Velký dík patří také Robertu Doležalovi za grafickou výpomoc při tvorbě obr. 3. Děkujeme i dvěma anonymním recenzentům za cenné poznámky k naší práci. LITERATURA Arens H. & Rebling H. 2005: Verbreitung, Habitatwahl und Bruterfolg der Nilgans Alopochen aegyptiacus im mittleren und südlichen Emsland/Niedersachsen in Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 37: Bauer H.-G. & Woog F. 2008: Nichtheimische Vogelarten (Neozonen) in Deutschland, Teil I: Auftreten, Bestände und Status. Vogelwarte 46:

9 SYLVIA 47 / 2011 Berndt R. K. 2009: Zur Ansiedlung der Nilgans Alopochen aegyptiacus in Schleswig- Holstein ein Situationsbericht nach dem Stand bis Ornithol. Mitt. 61: Fiala L., Klejdus J. & Vymazalová H. 2006: Ptáci Znojemska, příspěvek k poznání avifauny za posledních 35 let. Sursum, Tišnov. Gerritsen G. J. 2001: Zomerconcentraties van ruim 1000 Nijlganzen Alopochen aegyptiacus in Zwolle. Limosa 74: Horal D. 1995: Husice egyptská (Alopochen aegyptiacus) pozorována na jižní Moravě. Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 5: Hudec K. (ed) 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci I. Academia, Praha. Chytil J. 1997: Zpráva Faunistické komise ČSO za období Zprávy ČSO 45: Jasso L. 2009: Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice ( ). Sylvia 45: Kampe-Persson H. 2010: Occurence of Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus in Europe. Goose Bull. 10: Kestenholz M., Heer L. & Keller V. 2005: Etablierte Neozonen in der europäischen Vogelwelt eine Übersicht. Ornithol. Beob. 102: Kolbe H. 1984: Die Entenvögel der Welt. Neumann Verlag, Leipzig, Radebeul. Konter A. & Lorgé P. 2009: Vorkommen und Brut von Kanada- Branta canadensis (Linné 1758) und Nilgans Alopochen aegyptiacus (Linné 1766) in Luxemburg. Regulus wissenschaftliche Berichte 24: Lensink R. 1999: Aspects of the biology of Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus colonizing The Netherlands. Bird Study 46: Madge S. & Burn H. 1988: Wildfowl. An identification guide to the ducks, geese and swans of the world. Christopher Helm, London. Macháček P. 2009: Ptáci Lednických rybníků. Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov. Mangnall M. J. & Crowe T. M. 2002: Population dynamics and the physical and financial impacts to cereal crops of the Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus on the Agulhas Plain, Western Cape, South Africa. Agric., Ecosyst. Environ. 90: Nicolai B. 2006: Rotmilan Milvus milvus und andere Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland Situation Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 24: Schröpfer L. 2006: Pozorování husice egyptské (Alopochen aegyptiacus) na Plzeňsku v roce Sluka 3: Sutherland W. J. & Allport G. 1991: The distribution and ecology of naturalized Egyptian Geese Alopochen aegyptiacus in Britain. Bird Study 38: Šuhaj J. & Mandák M. 2006: Výskyt husice egyptské (Alopochen aegyptiacus) v Ostravské pánvi v roce Acrocephalus (Ostrava) 22: Venema P. 1997: Alopochen aegyptiacus Egyptian Goose. In: Hagemeijer W. J. M. & Blair M. J.: The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance. T & AD Poyser, London: 79. Došlo 18. července 2011, přijato 19. září Received 18 July 2011; accepted 19 September Editor: P. Adamík 75

Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008)

Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008) Sylvia 45 / 2009 Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008) Occurence of the Mandarin Duck (Aix galericulata) in the Czech Republic (1978 2008) Ladislav Jasso Proseč

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

Barevné značení husy velké (Anser anser) v ČR v roce 2009. Colour marking of Greylag Goose (Anser anser) in CZ in 2009

Barevné značení husy velké (Anser anser) v ČR v roce 2009. Colour marking of Greylag Goose (Anser anser) in CZ in 2009 Barevné značení husy velké (Anser anser) v ČR v roce 009 Colour marking of Greylag Goose (Anser anser) in CZ in 009 Michal Podhrazský, Petr Musil & Jaroslav Závora Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha,

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících

Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících Potápka roháč (Podiceps cristatus) je velká téměř jako kachna divoká. Drží se na volné hladině, proto je na našich vodách nepřehlédnutelným druhem. U

Více

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB)

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) TISKOVÁ ZPRÁVA Název - téma: Příběh vejce černého čápa z Vysočan. Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) Vlastní zpráva: Všechno to začalo 2.5. 2012 brzy ráno

Více

OBSAH Doporučená citace díla:

OBSAH Doporučená citace díla: OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Přehled lokalit...2 Metodika sledování lokalit...3 Excerpce publikovaných údajů...3 Komentář k metodice stanovení výše náhrad škod...3 Výsledky...4 Mimohnízdní populace...4

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Monitoring husy velké (Anser anser) v červenci 2007 až březnu 2008. Monitoring of Greylag Goose Anser anser in July 2007 March 2008

Monitoring husy velké (Anser anser) v červenci 2007 až březnu 2008. Monitoring of Greylag Goose Anser anser in July 2007 March 2008 Monitoring husy velké (Anser anser) v červenci 2007 až březnu 2008 Monitoring of Greylag Goose Anser anser in July 2007 March 2008 Michal Podhrazský & Petr Musil Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha

Více

Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod

Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod Habitat preferences and nesting density of the Common Swift (Apus apus) in Havlíčkův Brod and its suburbs

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Labuť velká (Cygnus olor) v okrese Náchod historie osídlování a výsledky sčítání

Labuť velká (Cygnus olor) v okrese Náchod historie osídlování a výsledky sčítání Panurus 17 (2008): 27-42 27 Labuť velká (Cygnus olor) v okrese Náchod historie osídlování a výsledky sčítání Mute Swan (Cygnus olor) in the Náchod district history of colonization and census results Tomáš

Více

Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice

Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice Distribution and numbers of the Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) population breeding in the Czech

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Neobvyklá pozorování morčáka prostředního (Mergus serrator) a racka žlutonohého (Larus fuscus) během jarního tahu v roce 2006

Neobvyklá pozorování morčáka prostředního (Mergus serrator) a racka žlutonohého (Larus fuscus) během jarního tahu v roce 2006 CREX ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ POBOČKY ČSO 26 (2006): 17-22 Neobvyklá pozorování morčáka prostředního (Mergus serrator) a racka žlutonohého (Larus fuscus) během jarního tahu v roce 2006 Infrequent observations

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Pavlov, kraj Vysočina, říjen 2006 K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Břežany, Jihomoravský kraj, březen 2007 74 Historie První informace

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice. Fourty five years of the International Waterbird Census in the Czech Republic

45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice. Fourty five years of the International Waterbird Census in the Czech Republic 45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice Fourty five years of the International Waterbird Census in the Czech Republic Petr Musil & Zuzana Musilová Katedra zoologie PřF UK, Viničná

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz www.naturephoto/tyto.cz

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Monitoring sýčka obecného na Moravě

Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION... 3 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ

Více

VY_32_INOVACE_04_KORMORÁN VELKÝ_26

VY_32_INOVACE_04_KORMORÁN VELKÝ_26 VY_32_INOVACE_04_KORMORÁN VELKÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 1- - DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 Realizátor (garant) projektu:

Více

The Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in the Hrubý Jeseník Mts., the Czech Republic

The Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in the Hrubý Jeseník Mts., the Czech Republic Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) v Hrubém Jeseníku The Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in the Hrubý Jeseník Mts., the Czech Republic Jan Souček Bratrušovská 11, CZ-787 01 Šumperk; e-mail:

Více

TÉMA: VODNÍ PTÁCI VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 8. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_208

TÉMA: VODNÍ PTÁCI VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 8. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_208 TÉMA: VODNÍ PTÁCI VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 8. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_208 1 ANOTACE: INTERAKTIVNÍ PREZENTACE SEZNÁMÍ ŽÁKY A ZOPAKUJE JEDNOTLIVÉ ZÁSTUPCE VODNÍCH PTÁKŮ, JEJICH STAVBU

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

The long-term changes in numbers of wintering waterbirds in the Czech Republic: Overview of published results

The long-term changes in numbers of wintering waterbirds in the Czech Republic: Overview of published results Dlouhodobé změny početnosti zimujících vodních ptáků v České republice: Shrnutí výsledků publikovaných v zahraničních periodikách The long-term changes in numbers of wintering waterbirds in the Czech Republic:

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2 Kubelka V. & Doležal R. / Polák proužkozobý v ČR Polák proužkozobý (Aythya collaris) nový druh pro Českou republiku Ring-necked Duck (Aythya collaris) a new species for the Czech Republic Vojtěch Kubelka

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 25. 4. 2003 březen/2003

Více

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Břehové porosty a vodní plocha Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Zkoumaná plocha nádrže je zbytková jáma lomu Ležáky, dříve lomu Richard, kde probíhala těžba již od roku 1900. Středobod

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Závěrečná zpráva Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Český svaz ochránců přírody, základní organizace 56/02 Břeclav Listopad 2009 Úvod Projekt Monitoring

Více

Vermouzek Z., Křenek D. & Czerneková B. 2004: Nárůst početnosti puštíka bělavého (Strix uralensis) v Beskydech. Sylvia 40: 151 155.

Vermouzek Z., Křenek D. & Czerneková B. 2004: Nárůst početnosti puštíka bělavého (Strix uralensis) v Beskydech. Sylvia 40: 151 155. Nárůst početnosti puštíka bělavého (Strix uralensis) v Beskydech Increase in numbers of Ural Owls (Strix uralensis) in the Beskydy Mts. (NE Czech Republic) Zdeněk Vermouzek1, Daniel Křenek2 & Beata Czerneková3

Více

Přírodovědecká fakulta UP, Ornitologická laboratoř, tř. Svobody 26, CZ Olomouc;

Přírodovědecká fakulta UP, Ornitologická laboratoř, tř. Svobody 26, CZ Olomouc; Spolehlivost hladinového sčítání při studiu sezónní dynamiky početnosti vodních ptáků na rybnících kolik druhů a jedinců zaznamenáváme v biotopech s měnící se přehledností? Reliability of water surface

Více

Monitoring mimohnízdní populace husy velké (Anser anser) v červenci 2008 až březnu 2009 ve střední Evropě

Monitoring mimohnízdní populace husy velké (Anser anser) v červenci 2008 až březnu 2009 ve střední Evropě Monitoring mimohnízdní populace husy velké (Anser anser) v červenci 2008 až březnu 2009 ve střední Evropě Monitoring nonbreeding population of Greylag Goose Anser anser in Central Europe in July 2008 to

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Úvod Popis sledovaného území

Úvod Popis sledovaného území Úvod Lidé mají ptactvo rádi, a tak se často věnují jeho pozorování. Anglicky mluvící milovníci ptáků pro tuto činnost dokonce začali používat speciální slovo birdwatching. Některým lidem tato činnost přináší

Více

Breeding and occurrence of the Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) in the Giant Mts.

Breeding and occurrence of the Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) in the Giant Mts. Hnízdění a výskyt budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides) v Krkonoších Breeding and occurrence of the Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) in the Giant Mts. Jiří Flousek 1 & Miroslav E. Šálek

Více

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní Panurus 21 (2012): 63 72 63 Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní The decrease in numbers of tits (Paridae) roosting in artificial cavities placed

Více

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 93-98 ISBN: 80-86046-33-4 BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Heracleum mantegazianum

Více

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky Elateridarium 3: 35-40, 21.5.2009 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Trends in numbers of wintering waterbird species in Czechia in 1966 2008

Trends in numbers of wintering waterbird species in Czechia in 1966 2008 Trendy početnosti zimujících vodních ptáků v ČR (1966 28) Trends in numbers of wintering waterbird species in Czechia in 1966 28 Petr Musil & Zuzana Musilová Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44

Více

Migrace husí (Anser spp.) údolím řeky Radbuzy, jihozápadní Čechy

Migrace husí (Anser spp.) údolím řeky Radbuzy, jihozápadní Čechy hodin / hours Migrace husí (Anser spp.) údolím řeky Radbuzy, jihozápadní Čechy Migration of geese Anser spp. through the valley of Radbuza river (Southwest Bohemia) Libor Schröpfer Holýšovský ornitologický

Více

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze VYHODOCÍ MĚRU A RYCHLOTI VĚTRU A TAICI TUŠIMIC V OBDOBÍ 19 1 Lenka Hájková 1,) Věra Kožnarová 3) 1) Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem, ) Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká

Více

Kontrola a čištění budek na LS Nové Město na Moravě 2011

Kontrola a čištění budek na LS Nové Město na Moravě 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Nové Město na Moravě 2011 Vojtěch Kodet, Vojtěch Mrlík,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Breeding population of the Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) in southern Bohemia in 1997 2004 and possible causes of changes in numbers

Breeding population of the Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) in southern Bohemia in 1997 2004 and possible causes of changes in numbers Hnízdní populace potápky černokrké (Podiceps nigricollis) v jižních Čechách v letech 1997 2004 a možné příčiny změn početnosti Breeding population of the Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) in southern

Více

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách 19 nových případů hlášeno v rámci EU a zemí EEA/EFTA; První potvrzený případ v Itálii

Více

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.3.2006 8 Potraty v roce 2005 Abortions in year 2005 Souhrn Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023.

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1 Charakteristika přívalových srážek ve vybraných lokalitách na jižní Moravě v období 2003-2013 The characteristic of downpours in selected locations within South Moravia Region in the period 2003-2013 Gražyna

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Is the observation of the Red-rumped Swallow (Hirundo daurica) the first record in the Czech Republic?

Is the observation of the Red-rumped Swallow (Hirundo daurica) the first record in the Czech Republic? První pozorování vlaštovky skalní (Hirundo daurica) na území České republiky? Is the observation of the Red-rumped Swallow (Hirundo daurica) the first record in the Czech Republic? Martin Mandák 1 & Jiří

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 5. 2010 13 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Vážení klienti, obchodní partneři,

Vážení klienti, obchodní partneři, Vážení klienti, obchodní partneři, od počátku dubna nás policisté (a celníci) hlídkující na silnicích mohou potěšit povinnou technickou kontrolou vozidla, jehož stav dle jejich soudu není v pořádku. Předpis

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourist Authority Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministry for al Development of the Czech Republic KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

Více

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ Petr Musil* Zuzana Musilová *, Milan Haas* Jan Pokorný** * katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK ** Enki, o.p.s., Třeboň

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 2011 18 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Tržní náměstí 63, CZ-752 01 Kojetín, e-mail: jirka.sirek@seznam.cz

Tržní náměstí 63, CZ-752 01 Kojetín, e-mail: jirka.sirek@seznam.cz Šírek J. / Káně bělochvostá v Česku Výskyt káně bělochvosté (Buteo rufinus) v České republice Occurrence of the Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) in the Czech Republic Jiří Šírek Tržní náměstí 63, CZ-752

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Libor Schröpfer. Husova 302, CZ-345 62 Holýšov; e-mail: schropfer@oaplzen.cz

Libor Schröpfer. Husova 302, CZ-345 62 Holýšov; e-mail: schropfer@oaplzen.cz Velkoplošná hustota slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), cvrčilky zelené (Locustella naevia) a cvrčilky říční (L. fluviatilis) v jihozápadních Čechách v letech 2002 2004 Regional-scale density of

Více

REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam

REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam Ing. Václav Hlaváček, CSc. Ing. Jaromír Musil, Ph.D. RegionÁlnÍ potravina Jihomoravského kraje Definice: Regionální potravina ve smyslu metodiky soutěže je produkt

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

O CESTOVÁNÍ SE ZVÍØATY

O CESTOVÁNÍ SE ZVÍØATY ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ÈR O CESTOVÁNÍ SE ZVÍØATY PETR PEJCHAL, PETR MAJER Èas letních prázdnin a dovolených se již nezadržitelnì chýlí ke konci. Øada lidí však dnes za odpoèinkem èi poznáním

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Robert Skeřil, Jana Šimková Český hydrometeorologický

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

Místní klima Sloupnice a okolí

Místní klima Sloupnice a okolí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Místní klima Sloupnice a okolí Olomouc Jiří Komínek 27. 12. 2013 1. Ročník RG Obsah 1 Úvod... 3 2 Konstrukce mapy... 4 3 Klimatické

Více

VY_32_INOVACE_10_VÝR VELKÝ_26

VY_32_INOVACE_10_VÝR VELKÝ_26 VY_32_INOVACE_10_VÝR VELKÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS Šafář J. Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno,

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

OCHRANA PTACTVA před úrazem elektrickým proudem na vedení VN

OCHRANA PTACTVA před úrazem elektrickým proudem na vedení VN OCHRANA PTACTVA před úrazem elektrickým proudem na vedení VN Tisková konference Liberec 26.11.2009 Počátky spolupráce s ochránci a její milníky S ochránci přírody začali energetici spolupracovat již od

Více

Zpráva o realizaci záchranného transferu labutí velkých

Zpráva o realizaci záchranného transferu labutí velkých -1- DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o realizaci záchranného transferu labutí velkých Praha - Kyje duben, květen, červen 2008

Více

Národní konzultační dialog o vodě 2014 Medlov 10. 11. 6. 2014 Co nám dělá větší starosti sucho nebo povodně?

Národní konzultační dialog o vodě 2014 Medlov 10. 11. 6. 2014 Co nám dělá větší starosti sucho nebo povodně? Národní konzultační dialog o vodě 2014 Medlov 10. 11. 6. 2014 Co nám dělá větší starosti sucho nebo povodně? Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, odbor ochrany vod, Michaela.vojtechovska@mzp.cz Obnovitelný

Více

I N F O R M A C E. o stavu a složení vězeňské populace v České republice za měsíc Září 2013

I N F O R M A C E. o stavu a složení vězeňské populace v České republice za měsíc Září 2013 Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 67/a, P.O.Box 3, 4 67 Praha Tel.: 44 4 83 Fax: 44 4 843 www.vscr.cz V Praze dne 9..3 I N F O R A C E o stavu a složení vězeňské populace v České

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

/ 1 / DR 2010 DOMAIN REPORT WWW.NIC.CZ

/ 1 / DR 2010 DOMAIN REPORT WWW.NIC.CZ / 1 / DOMAIN REPORT DR 20 20 WWW.NIC.CZ / 2 / OBSAH DRŽITELÉ DOMÉN 04 DOMÉNY PODLE GEOGRAFICKÉHO UMÍSTĚNÍ POČET DOMÉN V LETECH 2000 20 REGISTRACE DOMÉN V PRŮBĚHU ROKU 20 DÉLKA DOMÉNOVÝCH JMEN TRŽNÍ PODÍLY

Více

6.9. Povodeň v červenci 1997

6.9. Povodeň v červenci 1997 6.9. Povodeň v červenci 1997 6.9.1Meteorologické příčiny povodně Začátek července byl ve znamení uzavřené tlakové výše se středem nad britskými ostrovy s postupným přesunem brázdy do oblasti západně od

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Možnosti práce a studia v zemích EU

Možnosti práce a studia v zemích EU Možnosti práce a studia v zemích EU 1 Členské státy Evropské 1. Belgie 2. Bulharsko 3. ČR 4. Dánsko 5. Estonsko 6. Finsko 7. Francie 8. Irsko 9. Itálie 10. Kypr unie 11. Litva 12. Lotyšsko 13. Lucembursko

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více