Křesťanské hodnoty ve sportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanské hodnoty ve sportu"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Vojtěch Houška Křesťanské hodnoty ve sportu Katedra: Výchovy Vedoucí práce: Mgr. Michal Pařízek Studijní program: Sociální práce a sociální pedagogika Studijní obor: Sociální pedagogika a teologie Praha 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto absolventskou práci s názvem Křesťanské hodnoty ve sportu napsal samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. V Praze dne: Podpis:.. 2

3 Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 3

4 Bibliografická citace Křesťanské hodnoty ve sportu [rukopis] : Absolventská práce /Vojtěch Houška; vedoucí práce: Mgr. Michal Pařízek. -- Praha, s. Anotace Tato absolventská práce se zabývá moţností vyuţití křesťanských hodnot pro člověka v oblasti sportu. Je zde vyzvednut přínos křesťanských hodnot pro dnes ohroţené sportovní jednání ve stylu fair play. Dále pak vzájemné obohacení participací křesťanství a sportu na rozvoji člověka. Text poukazuje na to, jak křesťanské hodnoty kladně ovlivňují člověka (sportovce) v jeho jednání, a to jak k sobě samému, tak i druhým. Práce je postavena na teoretickém zpracování informací a rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola vymezuje význam základních pojmů, kam patří sport a pohyb, následně se pak zaměřuje na situaci sportu v dnešní společnosti. Následující kapitola se věnuje historickému vývoji vzájemného vztahu křesťanství a sportu. Třetí kapitola se zabývá především rozborem hodnot a jejich významem pro dnešní dobu a osobnost sportovce. Čtvrtá kapitola je zaměřena na hodnoty ve sportu samotném a blízký vztah mezi křesťanstvím a sportem, který přesahuje etický kodex fair play, slouţí k radosti a rozvoji člověka. Závěrečná kapitola ukazuje jiţ praktickou aplikaci křesťanských hodnot ve sportu na základně křesťanských ctností desatera a blahoslavenství. Klíčová slova Křesťanství, hodnoty, sport, fair play. 4

5 Summary This thesis deals with the application of Christian values in the field of sport. The contribution of Christian values to currently endangered fair play behaviour is highlighted. Both sport and Christianity develop the human personality. Christian values positively influence the behaviour of a person (a sportsman) in the respect to him/herself as well as to other people. This thesis compiles theoretical information and divides it into five main chapters. First chapter defines the meaning of the fundamental terms such as a sport or a motion and further focuses on the situation of sport in the present society. Second chapter describes the history and evolution of Christianity-sport relationship. The analysis of values, their importance for recent time and the formation of sportsman personality are discussed in the third chapter. Fourth chapter is focused on values in sport itself and on the close relationship between sport and Christianity, which exceeds the ethical code of fair play and leads to joy and personal development. The final chapter concludes the practical application of Christian values in sport based on Christian virtues, Ten Commandments and the Beatitudes. Keywords Christianity, values, sport, fair play. 5

6 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat Mgr. Michalu Pařízkovi, za dobré odborné vedení absolventské práce, ochotu, cenné připomínky a trpělivost. 6

7 "Pane, Ježíši Kriste, pomáhej těmto sportovcům, aby se stali tvými přáteli a svědky tvé lásky. Pomáhej jim, aby ve svém osobním životě dokázali jednat se stejným úsilím, jako to dělají při sportování, pomáhej jim uskutečňovat harmonickou jednotu duše a těla. Ať se stanou opravdovými vzory pro ty, kdo je objevují. Pomáhej jim, ať se stávají stále sportovci ducha, aby dostali tvoji nevyčerpatelnou odměnu - korunu, která nepomíjí a přetrvá věčně." sv. Jan Pavel II. 7

8 Obsah Úvod Sport Charakteristika sportu Pohyb Sport v 21. století Křesťanství a sport Sport a Bible Historický vývoj vztahu sportu a církve Sport a ideál rytířství Maskulinní křesťanství YMCA Young Men s Christian Association FICEP Federation Internationale Catholique Educatio Physique et sportive Americké církevní vysoké školy 20. století a sport Dnešní postoj křesťanských církví ke hrám a sportu Hodnoty Pojem hodnota Důleţitost hodnot pro dnešní svět Sportovec z pohledu křesťanství Mravní a hodnotový vývoj sportovce Naplňování potřeb ve vztahu k rozvoji hodnot Hodnoty ve sportu Sportovní krize Odraz fair play ve sportu Antické olympijské hry a jejich ideály Moderní olympijské hry a jejich ideály Křesťanské hodnoty a ctnosti Srdce a svědomí Křesťanské ctnosti Ctnost lásky

9 5.2.2 Ctnost víry Ctnost naděje Ctnost moudrosti Ctnost spravedlnosti Ctnost statečnosti Ctnost umírněnosti Křesťanské hodnoty obsaţené v Dekalogu Základ křesťanské mravnosti obsaţený v Jeţíšově blahoslavenství Závěr Seznam literatury Internetové zdroje Příloha 1: Dekalog Příloha 2: Český klub fair play desatero Příloha 3: České křesťanské organizace zabývající se sportem Orel Činnost Orla Historie Orla Salesiáni Dona Boska Působení Salesiánů Dona Boska Historie salesiánů v Itálii Historie Salesiánů v České republice Atleti v akci (Athletes in Action) Atleti v Akci v ČR Příloha 4: Rytíři sportu Skokan na lyţích Jan Böklev Basketbalistka Linda Fröhlich Fotbalista Nicola Legrottaglie Snowboardistka Ursula Bruhin Zápasník řeckořímského stylu Dariusz Jablonski Maratonská běţkyně Catherine Ndereba

10 Příloha 5: P. Alois Stork, TJ.: Z duchovního ţivota Příloha 6: Kázání Jana Pavla II Příloha 7: Manifest sportu

11 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si zvolil téma: Křesťanské hodnoty ve sportu, neboť mám ke sportu blízko. Hodnoty vyplývající ze vzájemného vztahu křesťanství a sportu se odráţí v jednání jak k sobě samému a, k druhým lidem, tak i k Bohu. Snahou mé práce je tedy poukázat na blízkost vzájemného vztahu mezi sportem a křesťanstvím, i přes to, ţe na první pohled není vzájemný vztah zřejmý. Avšak při bliţším zaměření na tento vztah můţeme vidět spojitost nejen v základních hodnotách, ze kterých křesťanství i sport vyrůstají, ale například i v provádění rituálů. Věřím, ţe sport i křesťanství se ve svém vztahu vzájemně obohacují, a to v dnešní době mnohem více neţ kdy jindy. Cílem mé práce je zmapovat přínos křesťanských hodnot ve sportu a nastínit reciprocitu ve vztahu křesťanství a sportu odráţející se v osobnosti sportovce a ve sportovním jednání. Ke stanovenému cíli budu postupovat v následujících krocích: V první kapitole nejprve upřesním základní pojmy, mezi které patří sport a pohyb. Následně se zaměřím na význam sportu pro dnešní společnost v 21. století, který je oslaben touhou zvítězit za kaţdou cenu, přičemţ je opomíjena myšlenka fair play. V následující druhé kapitole zmapuji vývoj vzájemného vztahu křesťanství a sportu na pozadí jejich historického vývoje. Uvedu důvody, které zpočátku vedly církev vůči potlačení konání sportovních aktivit. Ty vyplývaly především z tehdejšího ideálu člověka jakoţto světce asketické podoby, který měl potlačovat své fyzické potřeby a světské zájmy. Neopomenu téţ uvést rytířské řády, ve kterých můţeme vidět první kladnou spojitost mezi fyzickou aktivitou a zušlechťováním těla ve spojení s křesťanstvím a naplňováním křesťanských hodnot. Poté zmíním maskulinní křesťanství, ve kterém můţeme vidět, jak toto hnutí bořilo hluboko do minulosti zakořeněná přesvědčení křesťanů o tom, jak jsou fyzická aktivita a sport rozptylujícími faktory vůči Boţímu záměru. Zde představím organizace vyrůstající z identických 11

12 zásad, pracujících v souladu s evangeliem YMCA, FICEP apod. Na závěr této kapitoly pak uvedu dnešní postoj křesťanských církví ke sportu a sportovním hrám. Ve třetí kapitole se budu věnovat hodnotám z hlediska obecné úrovně, kde vysvětlím význam tohoto pojmu z několika pohledů, a to filosofického, pedagogického a psychologického. Zmíním důleţitost hodnot pro dnešní svět, osobu sportovce z pohledu křesťanství a jeho mravní a hodnotový vývoj, zde se budu opírat o stádia amerického psychologa Lawrence Kohlberga. Ve vztahu k rozvoji hodnot se téţ budu zabývat naplňováním potřeb, coţ podloţím Maslowovou hierarchií potřeb. Ve čtvrté kapitole své práce jiţ budu aplikovat do oblasti sportu hodnoty, které procházejí v dnešní době krizí. Hodnoty, které se v křesťanské společnosti tak běţně vyskytují, se totiţ dnes ve sportu rychle vytrácejí a známé heslo Není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se je zatlačováno do pozadí. Zmíním proto odraz fair play ve sportu a ideály olympijských her, a to jak těch antických, tak i těch současných, moderních. V páté kapitole se budu věnovat křesťanským hodnotám a ctnostem. V jejich souvislosti však nejprve osvětlím nutnou sloţku pro naplňování úlohy fair play, kterou je svědomí. Následně se pak zaměřím na křesťanské ctnosti, z nichţ vyzdvihnu především ctnost lásky, víry, naděje, moudrosti, spravedlnosti, statečnosti a umírněnosti. Poté se budu věnovat křesťanským hodnotám, které jsou uvedené v Dekalogu. Zde vyzvednu ta přikázání, jejichţ hodnoty lze prakticky aplikovat na oblast sportovního jednání. Následně uvedu aktualizaci Dekalogu Jeţíšem Kristem, jenţ mu dodává hloubku především díky důrazu na propojení těchto přikázání s přikázáním lásky, jeţ najdeme v páté kapitole Matoušova evangelia. 12

13 1 Sport Sport má dnes mnoho odvětví a na jejich základě i mnoho různých členění. Tato práce však vymezí pouze ty oblasti, které se přímo týkají sportu a aplikací hodnot. Bude se tedy především zabývat myšlenkou fair play a krizí sportovních hodnot v 21. století. Avšak ještě před tím, neţ se bude věnovat křesťanským hodnotám ve sportu, vymezí nejprve samotné pojetí sportu. Vzhledem k tomu, ţe sport zahrnuje širokou škálu různých aktivit a dovedností, tak není jeho definování zrovna jednoduché. Je však fenoménem, ke kterému si člověk můţe vytvořit jak aktivní, tak i pasivní vztah. 1.1 Charakteristika sportu Sport zahrnuje širokou oblast různých aktivit a dovedností, a tudíţ není tak jednoduché nalézt jednotnou definici. Sportovní divize Rady Evropy definuje sport v tzv. Evropské Chartě Sportu (1993) takto:,,sport znamená všechny formy fyzické aktivity, které prostřednictvím náhodné či organizované účasti jsou zaměřeny na vyjádření nebo zlepšování fyzické zdatnosti a mentální pohody, formulující přitom sociální vztahy a dosahující výsledky (výkony) v soutěžích všech úrovní. 1 Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od francouzského slova desport či déport. Pojmem deportare byl ve 12. století označován aristokratický hon a toto slovo v sobě obsahuje obveselení, rozptýlení, zábavu, vášeň. 2 Sport je fenoménem, který spojuje celý svět a získává si mnoho lidí všech věkových kategorií. Je nositelem hodnot, a to jak pozitivních, tak negativních (kázeň, trpělivost, mírnost, vytrvalost, odvaha, milosrdnost, dobrota, nesobeckost, tolerance, čest, statečnost, odhodlání, pravdivost, spravedlnost, zodpovědnost, cílevědomost, nezdolnost, obětavost, bezohlednost, agrese, důvěra, důstojnost, zdvořilost, odpovědnost, vděčnost, radost, výkon, krása, zdraví, pokora) 3. Proto bývá sport Evropská charta sportu (1993). In: Srov. HOŠEK, Václav: HÁTLOVÁ, Běla, Psychologie sportu, str. 12. Pozn.: Zde je patrná shoda některých pojmů, či jejich ekvivalentů se sedmi dary Ducha svatého (moudrost, rozum, rada, síla, umění, zboţnost a bázeň Boţí), které jsou oporou mravního ţivota křesťana a dvanácti plody Ducha svatého (láska, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, mírnost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrţenlivost, čistota). viz Katechismus k. c., čl

14 vyzdvihován, ale i kritizován. Ke sportu si člověk můţe získat vztah jako aktivní sportovec nebo i jako pasivní fanoušek. Tato forma fyzické aktivity získává postupem času nejen stále více nadšených příslušníků, ale také se rozšiřují mnohá její další odvětví. Tato odvětví vznikají nejen vymýšlením nových činností, ale i kombinací jednotlivých sportovních disciplín, či díky vzniku nových sportovních nástrojů a v neposlední řadě přestavbou fyzických činností, jež byly dříve využívány k jiným účelům. Sport se dnes může vyskytovat jako pracovní náplň vrcholových sportovců, stejně jako forma rekreace pro širokou veřejnost. 4 Provozování sportovní aktivity nabízí člověku uspokojení z dosaţení vlastních cílů. Sport dává člověku pocit naplnění a uspokojení. Člověk můţe provozovat sport z různých důvodů, např. pro peníze, pro udrţení zdravého ţivotního stylu, pro sport samotný, pro radost z pohybu či jako součást duševní hygieny. Sport je pro člověka a jeho ţivot obohacením, ať uţ jej provozuje za jakýmkoli účelem. Sportovní aktivita je pro soudobého člověka velmi důleţitou součástí ţivotního stylu pro jeho zdravý rozvoj, neboť dnešní svět je přesycen sedavým způsobem ţivota. Je trochu smutné, ţe se sport stal během 20. století silně profesionálním, a tím pádem se dostal do silného spojení s marketingem nebo i politikou Pohyb Pohyb je veličina, která je nedílnou součástí pro všechny ţivé organismy. Hippokrates zařazuje pohyb mezi čtyři základní atributy ţivota, a to společně s jídlem, pitím a odpočinkem. Kromě těchto čtyř atributů můţe člověk na sport také nahlíţet z fyzikálního hlediska: tedy ţe pohyb popisuje změnu polohy tělesa vzhledem k prostoru a času. Pohyb slouţí člověku jako nástroj pro vnímání okolního světa, jako prostředek k tomu, aby mohl vyjádřit své názory a pocity SVOBODA, Bohumil. Pedagogika sportu, str. 12. Srov. HOŠEK, Václav: HÁTLOVÁ, Běla, Psychologie sportu, str. 2. Pozn.: Pohyb nám umoţňuje rozvíjet svou kreativitu, něco pěkného vytvářet, dát najevo své emoce nebo se mimoslovně vyjádřit. Díky pohybu, je lidem umoţněno získávat zkušenosti, které jim umoţní rozvoj osobnosti. In: Srov. HÁTLOVÁ, Běla: Kinezoterapie: Pohybová cvičení v léčbě psychických poruch, str

15 Jan Patočka roku 1966 napsal, ţe lidský pohyb se nedá redukovat pouze na pohyb těla, patří k němu i myšlení, cítění a vůle. Pohyb je pro člověka nepostradatelným médiem v práci se světem a díky pohybu je člověku umoţněno získávat nové zkušenosti. Pokud by nebyl člověku umoţněn pohyb, byl by pro něj intelektuální rozvoj nesrovnatelně těţší. Díky pohybu můţe člověk kvalitně proţívat ţivot. Pohyb je totoţný s celým ţivotem člověka. Je prokázán vliv pohybu na všestranný rozvoj člověka, tzn. ţe nejen tělo, ale i mysl je pohybem rozvíjena, a tak dochází k utváření osobnosti člověka po celý ţivot. Medicínské vědy si jsou vědomy kladných účinků pohybu na duševní i fyzické zdraví člověka. Pohyb je nutný k udrţení ţivota a jeho rozvoji, je symptomem změny aktivity. Pohyb posiluje imunitu, zlepšuje krevní tlak a zabraňuje vzniku obezity. Pohyb má dobrý vliv i na psychiku, kde odbourává úzkosti, deprese a zvyšuje sebehodnocení. 7 Díky pohybu člověk stimuluje lidské myšlení a poznává sám sebe. Při pohybové aktivitě dochází u člověka k poznávání svých limitů, a tím i k poznání sebe samého. Pohyb živé bytosti je základním projevem jejího života. Motorika se promítá do schopnosti vnímat, hodnotit a užívat prostorové vztahy. Tělo je hlavním prostředkem sebevnímání, sebepochopení a interakce s okolím. Prostřednictvím pohybu těla je umožněno vnímání změn. To, jak se vnímáme a hodnotíme, ovlivňuje zásadním způsobem naše chování. 8 Právě tyto skutečnosti jsou církví vyzdvihovány. Církev si je velmi dobře vědoma vlivu pohybu na zdravý rozvoj člověka a jeho formování osobnosti. Pohyb i křesťanství mohou být chápány v důsledku svého působení jako rozdílné cesty k sebepoznání. Skrze pohyb je člověku umoţněn sport a hra. Pohyb v podobě sportu pomáhá člověku zapojit se mnohem lépe do socializačního procesu. Sport je společenským jevem, který vytváří specifické sociální prostředí. Sport poskytuje nezměrnou paletu sociálních interakcí, modifikovanou charakterem sportovního odvětví, jeho tradicemi, kulturním, ekonomickým a společenským zázemím. Sportovní prostředí s řadou 7 8 Srov. HÁTLOVÁ, Běla: Kinezoterapie: Pohybová cvičení v léčbě psychických poruch, str. 11. HOŠEK, Václav: HÁTLOVÁ, Běla, Psychologie sportu, str

16 specifických hodnot a norem ovlivňuje jedince, který se v tomto prostředí pohybuje. 9 Díky pohybu je člověku umoţněno dosáhnout svých cílů, sáhnout si na dno svých sil a proţít zkušenosti, které ovlivní jeho chápání. Pohyb je základem sportu, ve kterém dochází k zhodnocení a ocenění pohybu. Rozvoj, který člověku pohyb nabízí, se tak promítá i do sportovní činnosti, kde je navíc rozšířen o další rozměr sportu, a to je soupeření, spolupráce, participace ostatních hráčů a postoj k pravidlům. K tomuto rozměru by se měl sportovec snaţit postavit co nejlépe, tedy tak, aby soupeření bylo ve zdravé míře a aby jeho chování mohlo být označeno za čestné. Pohyb je tak ve sportu obohacen o další rozměr a uţitek ze sportu se tím stává větším. Sportovní činnost nachází své skutečné naplnění pouze tehdy, stojí-li ve službě člověku. Nemá se tudíž zaměřovat na pouhé respektování pravidel, nýbrž na celistvý pohled na člověka, který sportuje, ale zároveň potřebuje výchovu, spiritualitu a transcendentní hodnoty. 10 Člověk je bytost předurčená k pohybu, dále pak ke hře jako nástroji pro rozvoj ve formě zábavy a v konečném stupni ke sportu posunujícímu hranice lidského sebepoznání. Pohyb je základním prostředkem pro vývoj hry a sportu. 1.3 Sport v 21. století V dnešní honbě za výkonem jsou ovšem sportovní pravidla často vědomě překračována. Heslem mnoha lidí se stává vítězství nadevše a hmotný či mocenský zisk je jediným měřítkem úspěchu. Proti tomuto jevu se staví myšlenka fair play podporující ušlechtilé hodnoty sportovců. Původní smysl sportu, který je jiţ z dob antického Řecka chápán jako oslava člověka a Boha, spojující široké zástupy lidí, je převrácen. Místo k setkání dochází ke střetu a důleţitým faktorem se stává výkon. S nároky doby se uzpůsobuje i ţivotní filosofie, jeţ upřednostňuje pragmatický a egocentrický přístup k ţivotu. Společně se změnou společnosti a společenského myšlení dochází logicky i ke změně chápání sportu. Rigauer v roce 1969 uvedl, ţe moderní výkonnostní sport je produktem industriální společnosti. Jednání podle pravidel fair play může být v dnešním výkonnostním sportu označováno za slabost Srov. SLEPIČKA, Pavel, Psychologie sportu, str Radio Vaticana. In: 16

17 lidstva. 12 Velkého rozvoje dosáhla hlavně komerční stránka sportu. V krajnosti lze o této Přednost dostává agresivní přístup a prosazení se. Postoje moderní doby mají své kritiky, kteří ukazují na to, že technický rozvoj přes všechny své úspěchy je nositelem nedořešených problémů. Mezi tyto problémy můžeme zařadit: konzumní způsob života, úbytek životních zkušeností a prožitků dětí a mládeže nebo ekologické katastrofy. 11 Je potřeba si uvědomit, ţe technologický rozvoj nedokáţe nahradit náboţenství a filosofii a přes své vysoké výsledky není schopen řešit otázky ţivota. Sport se dnes stává masovou zábavou, jeţ zasahuje do všech moţných společenských oblastí, je nástrojem politiky a důleţitou sloţkou ekonomiky. Sport je nepochybně sociologicky barvitou scénou reflektující dynamiku změn hodnotového světa, zájmů a činností současného formě sportu uvaţovat i jako o obchodování s vlastním tělem. Toto pojetí je proti lidské důstojnosti. Hráči a sportovní kluby jsou kupovány a prodávány za obrovské sumy, na sportovních prostranstvích a na dresech sportovců jsou vylepena loga firem. Média se přetahují o vysílací práva. Sport, jenţ je zakládán na peněţním zisku, má samozřejmě svá specifika. Kladnou stránkou tohoto systému například je, ţe medializace zaručuje propagaci a rozvoj sportu. Na druhou stranu tento systém nese i negativní aspekty. Hlavním z těchto aspektů je pokřivení hodnot. Při sportech, na něž dohlížejí rozhodčí, se dnes hráči zbavují své odpovědnosti za své sportovní chování. Způsob hry, kdy si hráč snaží nemorálním způsobem dopomoci k vítězství a jedná tak, aby nebyl viděn rozhodčím, se stále rozmáhá. Sám hráč se ospravedlňuje myšlenkou, že pokud nebyl jeho způsob hry potrestán a stále nese výsledky, jedná vlastně správně. Dalším faktorem poškozujícím sport jsou pak samotní rozhodčí a jejich chybná prohlášení. 13 Donnelly mluví o myšlence, ţe jediné, co se počítá, je vítězství a agresivita a odchylování se od pravidel je v pořádku, pokud to pomůţe k vítězství. Jinak řečeno, jedná se o stále se opakující vítězství za kaţdou cenu SVOBODA, Bohumil. Pedagogika sportu, str. 16. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu, str. 9. SVOBODA, Bohumil. Pedagogika sportu, str

18 V profesionalizovaném sportu se dosáhlo pokřivení, které je za hranicí lidskosti. Na mnoha místech sice nejsou agrese a násilí příliš tolerovány, přesto jsou na hráčích vyţadovány a dochází tak k jakýmsi morálním prázdninám ve sportovním prostředí. Jedním z důvodů vyţadování takového chování je například zvýšení atraktivity pro mediální fanoušky, přičemţ cílem je samozřejmě peněţní zisk. Dalším důvodem můţe být získání prestiţe klubu či sportovce. 14 Takto vyţadované chování je zaloţeno na divákovi, který jako člověk ve své podstatě touţí po nevšedním vzrušení, násilí a boji. 15 Toto násilí projevované sportovci ale není ze strany diváků jen ţádané. V mnoha profesionalizovaných sportech je doslova pěstováno. Sami trenéři podporují své svěřence k praktikování fyzického násilí. Plně se zde projevuje touha zvítězit za kaţdou cenu přes veškeré morální zásady. Fyzické násilí ve sportu se tak stává součástí strategie k vítězství. V menší míře můţe jít například jen o jakési formy zastrašování. Mnohem váţnější formou nesportovního jednání jsou hráči, kteří jsou cvičeni přímo za účelem zranit nebo vyřadit určitého protihráče. V profesionálním hokeji jsou údajně někteří hráči určeni právě k tomu, aby sice chránili své spoluhráče, ale aby na druhé straně asistovali svému týmu provokováním a zastrašováním, a dokonce aby vyřazovali ze hry vybrané protihráče. 16 U takovéto strategie hry se jiţ předem počítá s potrestáním agresivního hráče a vzhledem k stanovenému cíli, tj. vyhrát, postaveným nadevše se toto jednání s trestním následkem chápe jako přijatelná cena. Mnohem zručnější hráč ohroţující cestu k cíli se stává vyřazeným z důvodu fyzické újmy a hráč, který je určen k odstranění a ve sportu technicky (téměř jistě i morálně) slabší, na stupuje na trest. Součástí této strategie je samozřejmě zákaz přiznání k faulu, takové přiznání je chápáno jako poškození vlastního týmu. Společně s komercializací sportu dochází i k jeho korupci. Populární sporty jsou oceňovány mnohem více neţ nepopulární, a tím vzniká i propast mezi sporty. Nahlíţením na tělo člověka pouze jako na prostředek, jenţ je bičován k vyšším Srov. SEKOT, Aleš. Násilí ve výchově umění a sportu, str. 52. Srov. SEKOT, Aleš. Násilí ve výchově umění a sportu, str. 50. Srov. SEKOT, Aleš. Násilí ve výchově umění a sportu, str

19 výkonům, dochází k jeho moţnému poškození, 17 a tím i ohroţení na fyzickém a psychickém zdraví člověka. 18 Ve výsledku ovšem záleţí pouze a jen na sportovci a jeho osobnosti, jak se ve sportu zachová a jakých hodnot se bude drţet. Pokud sportovec získá díky sportu vysoký společenský status a je sportovní hvězdou, je jen na něm, jak svého vlivu vyuţije. Můţe svým působením motivovat ostatní k lepšímu chování a k boji za dobrou věc Pozn. Sami sportovci často zatajují svůj zdravotní stav před lékaři, aby mohli hrát. Pozn. Příkladem náhlých úmrtí ve sportu je třeba: fotbalista Stefan Vrabioru (Rumun) zástava srdce, při pitvě nalezen v organismu anabolický steroid metadenon; fotbalista Serginha (Brazilec, 30 let) zástava srdce, o své srdeční arytmii věděl; krasobruslař Heiko Fischer (Rus, 28 let); fotbalista Daniel Ortiz (Guatemalec, 28 let) po sráţce s protihráčem na následky vnitřního krvácení / a další 19

20 2 Křesťanství a sport Předchozí kapitola zmiňuje definici sportu, který je nositelem jak pozitivních, tak i negativních hodnot. Ten je zároveň významnou součástí ţivotního stylu člověka. V dnešní době však dochází ke krizi sportovních hodnot, neboť pro většinu lidí je vítězství, výkon a zisk jediným měřítkem úspěchu, který je však proti ušlechtilé hodnotě fair play. Následující kapitola této práce se bude zabývat vztahem křesťanství a sportu. Nejprve uvede jeho ukotvení v Bibli a následně představí postupný vývoj tohoto vztahu, který byl ze strany církve zpočátku značně odmítavý. Pro lepší propojení uvedu maskulinní křesťanství a následně současné stanovisko křesťanských církví, které vnímají sport jako partnera v pastoraci. 2.1 Sport a Bible V Bibli se člověk o sportovních aktivitách mnoho nedočte. Dozví se však o tom, jak je chápáno tělo, které je hlavním nástrojem sportovce. Bůh stvořil tělo člověka a obdaroval ho ţivotem. Bůh to chápe jako velmi pozitivní čin. 19 Písmo svaté bere tělo a ducha jako neoddělitelnou jednotu. Člověk je podle Písma stvořen k obrazu a podobě Boha. Podobenství člověk naplňuje úsilím v přiblíţení se Bohu ve svém jednání a má tedy projevovat snahu o rozvoj a zušlechtění jak těla, tak ducha. Apoštol Pavel poukazuje na spojitost mezi tělem a duší v tom, ţe tělo je chrámem ducha. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. (1 Kor 6,19 20). Tento vztah těla a ducha je realizován ve skutcích statečných bojovníků Izraele ve Starém zákoně například příběh siláka Samsona (Sd 13,24 16,31) nebo Davida a Goliáše (1 S 17,4 51). Ti všichni museli projevit velké fyzické úsilí a nezlomnou vůli. Ve Starém zákoně se dokonce nalézá citát o konání her k oslavě korunovace Davida: 19 Srov. Gn (1, 26-31). 20

21 Abnér navrhl Jóabovi: Ať nastoupí družiny a uspořádají před námi bojové hry. Jóab souhlasil: Ať nastoupí. (2 S 2,14). Bojovníci ţijící v souladu s křesťanskými ctnostmi a uvědomující si biblické pojetí těla i ducha byli i křesťanští rytíři, kteří chápali tělo jako nástroj k prosazování Boţí vůle, o který je potřeba se pečlivě starat a cvičit ho. Tělo jiţ nebylo moţné umrtvovat na úkor rozvoje ducha po dřívějším vzoru asketických světců, ale bylo ţádoucí ho společně s duchem harmonicky rozvíjet za účelem umoţňujícím ochranu slabších či prosazení spravedlnosti. Toto pojetí pomohlo k naplnění křesťanských ctností (jak fyzických, jako je síla a zdraví, tak duševních, jako je moudrost a umírněnost) a rytířských ideálů. Dále v Bibli zaznívá výrok, ţe vystavěli v Jeruzalémě stadion podle vzoru pohanů (1 Mak 1,14). Z tohoto úryvku lze soudit, ţe přestoţe si křesťané byli vědomi spojení sportu a rizikových faktorů, které se k provozování sportu přidruţují a o kterých bude psáno v následující podkapitole, sport samotný neodsuzovali a byli schopni docenit jeho potenciální přínos pro rozvoj člověka a důleţitost naplnění potřeby člověka se sportovně projevit nebo se jen pobavit. Dále se dokonce dočítáme, ţe i kněţí se osobně aktivně účastnili na sportovních aktivitách (2 Mak 4,14). Jejich sportovní působení je zde ovšem kritizováno z toho důvodu, ţe na úkor sportovního cvičení zanedbávali svou sluţbu. Snad jediným přiblíţením sportu v Novém zákoně jsou metafory apoštola Pavla: Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. (1 Kor 9,24 27). Dále pak: Gal 5,7; Fil 2,16 a 3,14; 2 Tim 2,5 a 4,7; Ţid 12,1. 21

22 2.2 Historický vývoj vztahu sportu a církve Tělo bylo s postupem času (hlavně v období středověku) církví chápáno jako hříšné, a proto se církev stavěla ke sportu velmi odmítavě. Zatímco kultovní oběti bohům byly v antickém světě vždy doprovázeny různými formami tělesných pohybů, v rituálech křesťanství byly vytlačeny. Kult nahého řeckého těla, tak příznačný pro řecké fyzické aktivity, je naopak považován za výraz nemravnosti a satanské morálky. 20 Církev kázala proti veškerým světským zájmům a nabádala k potlačování fyzických potřeb a k rozvoji duševních schopností. Tehdejší ideál člověka byl podle církve světec asketického podoby, tedy osoba neduţivého vzhledu, nerozvíjející fyzické schopnosti člověka, osoba ponořená ve studiu a plně se připravující na ţivot věčný. Popřením fyzické existence člověka by bylo popřením základních zákonů hygieny a čistoty. Zatracení lidského hříšného těla blokovalo vše, co přispívalo k lidskému zdraví, radosti a štěstí. 21 Přitom v Bibli se slovo čistota zmiňuje velmi často. Z velké části je zmiňována především čistota duše. Ale ani čistota těla nebývá opomíjena. Jedním z příkladů je také příběh o uzdravení slepého v evangeliu podle Jana (Jan 9,7 11). Počáteční odpor církve ke sportu pramení z těchto argumentů: Za prvé, podle církve sport není nejlepší možnost trávení času. Za druhé sport je často provozován v neděli. A za třetí, sport byl často spojován s pitím, hazardem a špatnou společností. 22 Tehdejší představitelé církve odmítali veřejné hry, které podle nich vedly k zfanatizování davu a probouzely v lidech divokost. Z těchto důvodů došlo dokonce ve čtvrtém století k zakázání řeckých olympijských a gladiátorských her na nátlak křesťanské církve SOMMER, Jiří. Malé dějiny sportu, str SOMMER, Jiří. Malé dějiny sportu, str BRAILSFORD, Dennis. Sport and society: Elizabeth to Anne, str

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: Řízení lidských zdrojů Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ 1 I M P L E M E N T A C E (uskutečnění,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vyučovací předměty Výchova ke zdraví Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

ETIKA V LEDNÍM HOKEJI. Požadavky trenérů ČSLH

ETIKA V LEDNÍM HOKEJI. Požadavky trenérů ČSLH ETIKA V LEDNÍM HOKEJI Požadavky trenérů ČSLH CÍLE Rozvoj a růst mladých hráčů Zvýšení účasti, nábor nov Rozvoj dovedností Bezpečné a pozitivní prostředí Zábava a radost ze hry Vzájemný respekt NA TRIBUNĚ

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO (zkrácený název ATLJM) ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Organizační upravuje a vymezuje podmínky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více