Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky"

Transkript

1 Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky A B R A S I V E S

2 Obsah v eobecnû Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu 4 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji tûní bezpeãnosti práce 5 Se sia Abrasives vïdy o krok dále: Vá úspûch je i na ím úspûchem. 5 sia chrání Ïivotní prostfiedí: aby si i dûti na ich dûtí mûly kde hrát. 6 Správnû skladovat znamená etfiit peníze 6 sia Abrasives - piãka ve svûtû brou ení : správn partner pro kaïdého odborníka na brou ení. 7 V robky podle T-objednacího ãísla 8 Pfiehled produktû 10 Pfiífiezy 11 Kotouãe 29 Role 51 Archy 65 Pásy 73 Brousicí kartáãe 117 Profilové brou ení sia 121 Pfiíslu enství 125 Adaptéry pro upínání na such zip siaklett 132 Bezpeãnostní pfiíslu enství viz separátní katalog! 2

3 Obsah - produkty Pfiífiezy 11 - Pfiífiezy siafast 15 - Pfiífiezy 22 - Pfiífiezy siasoft 26 - Pfiífiezy siavlies 28 Kotouãe 29 - Kotouãe siafast 30 - Kotouãe siavlies 44 - Kotouãe scm 38 - siafast Delta/Polygon 46 - Kotouãe siasoft Fíbrové kotouãe 42 Role 51 - Role - podklad papír 57 - Role - podklad tkanina 58 - Role siasoft 61 - Role siavlies 63 Archy 65 Pásy 73 - Rotaãní brusné pásky 74 - Dlouhé pásy 93 - Pásky do ruãních brusek 76 - iroké pásy Pásy pro hranové brusky 83 - Pásy pro profilové brou ení 89 Brousicí kartáãe 117 Profilové brou ení sia 121 Pfiíslu enství PodloÏné talífie Prachovky Nástroje pro ruãní brou ení DrÏáky rolí Adaptéry pro upín. na such zip siaklett ObloÏení brusn ch botek Krycí pásky 134 3

4 Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu V ichni specialisté na povrchové úpravy oãekávají od brousicích materiálû splnûní sv ch vysok ch nárokû na v slednou vynikající kvalitu povrchu. Proto jim sia Abrasives nabízí nejen rozsáhl sortiment nejrûznûj ích typû piãkov ch brusiv, ale dokonce ojedinûl, komplexní a uïivatelsky orientovan systém blue line. Systém vyváïenû kombinující nejen brusiva speciálnû vyvinutá pro jednotlivé specifické oblasti pouïití, ale i odpovídající pfiíslu enství a souãasnû i kvalifikované a vysoce odborné poradenství. Blue line je kompletní technicky dokonalá cesta k dosaïení stoprocentního v sledku pfii úpravû povrchû. V echny brousicí systémy sia jsou cílenû vyvíjeny pro pouïití v nejrûznûj ích zpracovatelsk ch oblastech a pfiiná ejí Vám následujících 7 v hod : 1. Získáte ãas cílen m zamûfiením rûzn ch typû brusiv a zpûsobû jejich pouïití v jednotliv ch odvûtvích. 2. U etfiíte peníze pouïitím vhodného brusiva a pfiíslu enství vïdy ve správném ãase a na správném místû. 3. Budete mít záruku kvality danou stoletou tradicí firmy sia a potvrzenou certifikací ISO-9001/EN Získáte jistotu správného pouïití doporuãením nejvhodnûj ích fie ení va ich problémû na imi specialisty. Kdo brousí se systémy sia, brousí lépe a efektivnûji. 5. Budete mít k dispozici vïdy odpovídající pfiíslu enství díky dokonalé kompatibilitû brusn ch materiálû systému blue line a v ech komponentû rozsáhlého pfiíslu enství. 6. S firmou sia Abrasives budete vïdy o krok lep í pokud se spolehnete na technické rady na ich specialistû 7. Získáte nové poznatky a zku enosti pfiedávané u sia Abrasives po celé století z generace na generaci. 4

5 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji tûní bezpeãnosti práce Jsme si vûdomi skuteãnosti, Ïe k dokonalému v robku patfií rovnûï dokonalé technické poradenství. Proto vám na i specialisté doporuãí nejen jak a jaká brusiva pouïít na konkrétní brou en materiál i typ obrobku, aby v sledek brou ení odpovídal va im pfiedstavám, ale souãasnû vyfie í i zaji tûní bezpeãnosti osob pfii práci. Kdo brousí se systémy sia, brousí bezpeãnûji. Se sia Abrasives vïdy o krok dále: Vá úspûch je i na ím úspûchem. VyuÏijte na ich bohat ch zku eností a znalostí nejmodernûj ích technologick ch postupû ke svému prospûchu. Na i zku ení technici vám kdykoliv ochotnû poradí a pfiedají své poznatky o efektivních metodách brou ení poznatky zaloïené na v sledcích permanentního v zkumu, mnoha nároãn ch testech, simulacích, pokusech a zkou kách orientovan ch na praxi. Prvotfiídní brusiva spolu s odbornou poradenskou sluïbou a technickou podporou jsou jedním ze základních pfiedpokladû va eho úspûchu. Kdo brousí se systémy sia, je vïdy o krok dále. 5

6 sia chrání Ïivotní prostfiedí: aby si i dûti na ich dûtí mûly kde hrát. ProtoÏe i nám záleïí na tom, aby generace, které pfiijdou po nás, mohly Ïít kvalitnû ve zdravém prostfiedí, vsadili jsme na ekologickou v robu. V znamná ãást podnikové politiky sia je vûnována etrnému zacházení se Ïivotním prostfiedím. Aktivní ochranu Ïivotního prostfiedí nepovaïujeme za nutné zlo, n brï za nedílnou souãást na eho systému. Îe nejde pouze o prázdná slova, dokazujeme dennû: opatfieními k zaji tûní ekologicky etrné v roby brusiv pouïíváním i dal ím v vojem brusiv s antistatickou úpravou a pfiíslu- enství s odsáváním zneãi tûného vzduchu vyfiazením nerecyklovateln ch plastû a rozpou tûdel z v roby balením v robkû do recyklovaného papíru Kdo brousí se systémy sia, chrání na e Ïivotní prostfiedí. Správnû skladovat znamená etfiit peníze U v ech v robkû sia je pfii v robû neustále kontrolována jejich odolnost vûãi zmûnám klimatick ch podmínek. Vhodn m skladováním zv íte jejich Ïivotnost. Optimální skladovací podmínky: teplota C, relativní vlhkost vzduchu 40-70% skladovat v originálním balení v regálech nebo na paletách neskladovat pfiímo na betonov ch podlahách, u otevfien ch oken, v bezprostfiední blízkosti tepeln ch zdrojû 6

7 sia Abrasives - piãka ve svûtû brou ení : správn partner pro kaïdého odborníka na brou ení. Chcete-li mít záruku kvalitního v sledku brou ení, pouïijte na e brusiva a spolehnûte se na ná systém blue line. Na e stoletá tradice, bohaté zku enosti a know-how jednoho z pfiedních svûtov ch v robcû brusiv vám tuto záruku nepochybnû poskytnou. Kromû tradice se mûïete také spolehnout na ná trvale vysok standard potvrzen udûlením certifikátu ISO-9001/EN Pro v echny na e zákazníky je jméno sia trvale spojeno s tradiãní v carskou precizností a spolehlivostí. Ta, spolu s vûdomím nutnosti neustál ch inovací a snahou udrïovat co nejuï í vztahy s odbûrateli, vede nejen k trvalému rozvoji firmy, ale i k upev- Àování kvalitních partnersk ch vztahû se zákazníky. Kdo brousí se systémy sia, sází na úspûch. 7

8 T-objednací ãísla âíslo Strana âíslo Strana âíslo Strana âíslo Strana T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

9 T-objednací ãísla âíslo Strana âíslo Strana âíslo Strana âíslo Strana T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 Pfiehled produktû Produkt Strana 1400 sianor ao 66, sialac ao 52, 57, 67, siapar 12, 15, 30, 33, 46, 48, sialac ao 24, 26, 40, 41, 68, siaral f 102, siawat fc 69, siatop 31, siawood 74, 75, 83, 85-87, , 103, siawat 13, siawood 104, siarex 14, 16-23, 32, 34-37, 47, 48, 50, 53, 57, 58, 70, /2921 siawood 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, siatur jo 54, 58, 77, 82, 89, siatur jj 55, 58, 59, 90, 91, siatur h 122, siatur h 25, 26, 56, 59, 60, siamet 42, 43 scm 38, 39 siavlies 27, 28, 44, 45, 62, 63 Talífiov kartáã 118, 120 Kruhov kartáã 119,

11 Pfiífiezy

12 Pfiífiezy siafast 1707 siapar SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody karbid kfiemíku/korund P016 - P036 mechanick otevfien P040 - P150 elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice kombinace/f-papír P016 - P150 þ Rychlá v mûna pfiífiezu díky siafast-suchému zipu þ Bez zaná ení u mazlav ch materiálû Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: velmi vysok vysoká velmi pevné PouÏití s doporuãením zrnitosti ZdrsÀování izolaãních desek P016 12

13 Pfiífiezy siafast 1926 siawat SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien syntetická pryskyfiice C/B-papír P150 - P1200 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Vodovzdornost: vysoká odstupàována podle pouïití velmi dobrá ano V hody þ Rychlá v mûna pfiífiezu díky siafast-suchému zipu þ Maximální pfiizpûsobení obrysûm pfii pouïití ruãního bloku þ Speciálnû vhodné pro brou ení za mokra þ Bez prodlevy potfiebné pro optimální zmûknutí PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování povrchû lakû a barev P180 - P400 Pfiíslu enství: Bloky pro ruãní brou ení viz strana

14 Pfiífiezy siafast 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice E/D/C/A-papír P040 - P600 þ Rychlá v mûna pfiífiezu díky siafast-suchému zipu þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování lakû a barev Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení ploch Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním P040 - P060 P080 - P120 P060 - P120 P100 - P180 P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P400 Pfiíslu enství: Adaptéry siaklett viz strana 132/133 Nástroje pro ruãní brou ení viz strana 129/130 14

15 Pfiífiezy siafast 1707 siapar 120 X 400 T X 280 T x 420 T siawat 70 x 125 T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 15

16 Pfiífiezy siafast 1960 siarex 70 x 125 T T T T T T T T T T T T T T x 153 T T T T T T T T T T T x 190 T T T T T T T T T T T

17 Pfiífiezy siafast 1960 siarex 100 X 110 T T T T T T T T T T T x 115 T T T T T T T x 230 T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 17

18 Pfiífiezy siafast s otvory 1960 siarex 81 x 133 T otvorû T T T T T T T T T T T x 153 T otvorû T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

19 Pfiífiezy siafast s otvory 1960 siarex 93 x 180 T otvorû T T T T T T T T T T T x 110 T otvorû T T T T T T T T T T x 115 T otvorû T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 19

20 Pfiífiezy siafast s otvory 1960 siarex 115 x 115 T otvorû T T T T T T T T T T x 228 T otvorû T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

21 Pfiífiezy 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice D/C-papír P040 - P600 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování lakû a barev Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení ploch Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním P040 - P060 P080 - P120 P060 - P120 P100 - P180 P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P400 21

22 Pfiífiezy 1960 siarex 93 x 230 T T T T T T T T T T T x 280 T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

23 Pfiífiezy s otvory 1960 siarex 80 x 166 T otvorû T T T T T x 230 T otvorû T T T T T T T T T T x 280 T otvorû T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 23

24 Pfiífiezy siasoft 1748 sialac ao SloÏení Zrno: karbid kfiemíku Posyp: elektrostatick otevfien Pojivo: koïní klih/syntetická pryskyfiice Podklad: A-papír Rozsah zrnitosti: P180 - P400 (kromû P240) Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok velmi flexibilní dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Dosahování jemn ch povrchû díky speciálnímu pûnovému podkladu þ Velmi pfiizpûsobivé obrysûm a zaoblením, bez nebezpeãí probrou ení þ Zadní strana z pûnové hmoty pro snaï í manipulaci a rozloïení pfiítlaku PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení profilû a obrysû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Brou ení mezi lakováním P180 P180 - P220 P220 - P320 P280 - P400 24

25 Pfiífiezy siasoft 2951 siatur h SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody korund elektrostatick polootevfien / uzavfien plnû syntetická pryskyfiice H-bavlnûná tkanina P080 - P220 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: Îivotnost: V sl. jakost povrchu: þ Univerzálnû pouïitelné, pro nejjemnûj í povrchy díky speciálnímu pûnovému podkladu þ Velmi pfiizpûsobivé k obrysûm a zaoblením, bez nebezpeãí probrou ení þ Zadní strana z pûnové hmoty pro snaï í manipulaci a rozloïení pfiítlaku vysok velmi flexibilní vysoká velmi dobrá PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení profilû a obrysû Jemné brou ení zaoblení Brou ení po navlhãení Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P080 - P120 P120 - P220 P180 - P220 P180 - P220 25

26 Pfiífiezy siasoft 1748 sialac ao 115 x 140 T T T T T x 140 T T T T T siatur h 115 x 140 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

27 Pfiífiezy siavlies siavlies SloÏení Zrno: korund/karbid kfiemíku Posyp: 3rozmûrné vláknité rouno Rozsah zrnitosti: K080, K100, K120, K180, K320, K800 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: velmi vysoká velmi flexibilní velmi dobrá nízké V hody þ PouÏitelné oboustrannû þ Brou ení za sucha i za mokra þ Optimální brou ení obrysû a zaoblení PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování star ch vrstev barev a lakû a základov ch nátûrû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním K120, K180 K180, K320 K180, K320 K320, K800 27

28 Pfiífiezy siavlies siavlies 152 x 229 T T T T T T = extra cut 0100 = general purpose 0120 = medium 0180 = fine 0320 = very fine 0800 = ultra fine 28 Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

29 Kotouãe

30 Kotouãe siafast 1707 siapar SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody karbid kfiemíku/korund P016 - P036 mechanick otevfien P040 - P150 elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice kombinace/f-papír P016 - P150 þ Rychlá v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu þ Bez zaná ení u mazlav ch materiálû þ Optimální pro rotaãní brou ení Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: velmi vysok vysoká pevn PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbrou ení star ch lakû, kamene, betonu Odbrou ení barvy a laku P016, P024, P036 P040 - P080 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana

31 Kotouãe siafast 1915 siatop SloÏení Zrno: korund Posyp: elektrostatick otevfien (P040 - P120) elektrostatick uzavfien (P150) Pojivo: plnû syntetická pryskyfiice Podklad: F-papír Rozsah zrnitosti: P040 - P150 V hody þ Rychlá, jednoduchá v mûna kotouãe díky siafast suchému zipu þ Efektivní pouïití þ Optimální pro rotaãní brou ení Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: PouÏití: velmi vysok velmi vysoká pevn stfiednû tûïké PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbrou ení od star ch lakû po kov (bodová koroze) P040, P080, P100 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana

32 Kotouãe siafast 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice E/D/C/A-papír P040 - P600 þ Rychlá, bezpeãná v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení Vlastnosti Úbûr: Pevnost: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování lakû a barev Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P040 - P060 P080 - P120 P060 - P120 P100 - P180 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana 127/128 Kruhové bloky pro ruãní brou ení viz strana 129 Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení ploch Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P400 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana 127/128 Kruhové bloky pro ruãní brou ení viz strana

33 Kotouãe siafast 1707 siapar f 115 T T T T T T T T f 125 T T siatop f 115 T T T T T f 150 T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 33

34 Kotouãe siafast 1960 siarex f 115 T T T T T f 125 T T T T T T T T T T T T T f 150 T T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

35 Kotouãe siafast 1960 siarex f 300 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 35

36 Kotouãe siafast s otvory 1960 siarex f 115 T otvorû T T T T T T T T f 125 T otvorû T T T T T T T T T T T T T f 125 T otvorû T T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

37 Kotouãe siafast s otvory 1960 siarex f 150 T otvorû T T T T T T T T T T T T T f 150 T otvorû T T T T T T T T T T T T T f 150 T otvorû T T T T T T T T T T T T T

38 Kotouãe scm scm SloÏení Zrno: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund 3rozmûrné vláknité rouno K060, K100, K150 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Brus: V sl. jakost povrchu: velmi vysok velmi vysoká studen a mûkk dobrá V hody þ Vícenásobné pouïití þ Rychlá, bezpeãná v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu þ Postupné opracování do hloubky pro dosaïení optimální jakosti povrchu PouÏití s doporuãením zrnitosti OdstraÀování vrstev barev a lakû Naru ování vrstev barev a lakû K060 K100, K150 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana

39 Kotouãe scm scm f 115 T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 39

40 Kotouãe siasoft+ s otvory 1748 sialac ao SloÏení Zrno: karbid kfiemíku Posyp: elektrostatick otevfien Pojivo: koïní klih/plasty Podklad: A-papír Rozsah zrnitosti: P180 - P400 (kromû 240) Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok velmi flexibilní velmi dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Dosahování jemn ch povrchû díky speciálnímu pûnovému podkladu þ Velmi pfiizpûsobivé obrysûm a zaoblením, bez nebezpeãí probrou ení þ Zadní strana z pûnové hmoty pro rozloïení pfiítlaku þ Rychlá v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení mezi lakováním P150 - P400 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana 128 Tip: U siasoft+ pouïijte zrnitost o dvû aï ãtyfii hodnoty vût í neï u bûïn ch brousicích prostfiedkû. 40

41 Kotouãe siasoft+ s otvory 1748 sialac ao f 150 T otvorû T T T T f 150 T otvorû T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 41

42 Fíbrové kotouãe 4924 siamet SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice vulkanfíbr 0,8 mm P016 - P120 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: velmi vysok vysoká velmi tuhé V hody þ Nízké opotfiebení þ Vysoká hospodárnost PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování tvrd ch krycích vrstev OdstraÀování barev na kovov ch dílech P016 - P050 P040 - P060 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana

43 Fíbrové kotouãe 4924 siamet f 115 T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 43

44 Kotouãe siavlies siavlies SloÏení Zrno: korund/karbid kfiemíku Podklad: 3rozmûrné vláknité rouno Rozsah zrnitosti: K080, K100, K120, K180, K320, K800 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: velmi vysoká velmi flexibilní velmi dobrá nízké V hody þ Rychlá, bezpeãná v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu þ PouÏitelné oboustrannû pro brou ení za sucha i za mokra þ Optimální brou ení rohû a hran PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování vrstev barev a lakû Matování vrstev barev a lakû K320 K800 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana 128 Bloky pro ruãní brou ení viz strana

45 Kotouãe siavlies siavlies f 150 T T f 125 T otvorû T f 150 T otvorû T = very fine 0800 = ultra fine Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 45

46 siafast Delta / Polygon 1707 siapar SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku/korund P016 - P036 mechanick otevfien P040 - P150 elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice kombinace/f-papír P016 - P150 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: velmi vysok vysoká pevn V hody þ Rychlá, bezpeãná v mûna brousicího prostfiedku díky siafast-suchému zipu þ Bez zaná ení u mazlav ch materiálû þ Bezproblémové brou ení vnitfiních rohû PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování laku a star í barvy Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P040 - P060 P080 - P120 P060 - P120 P100 - P150 46

47 siafast Delta / Polygon 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice E/D/C/A-papír P040 - P600 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Rychlá, bezpeãná v mûna brousicího prostfiedku díky siafast-suchému zipu þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ Bezproblémové brou ení vnitfiních rohû PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování lakû a barev Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P040 - P060 P080 - P120 P080 - P120 P100 - P180 Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení ploch Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P320 47

48 siafast Delta 1707 siapar 100 x 147 T T T T T T Festo, Rupes 1960 siarex Festo, Rupes 100 x 147 T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

49 siafast Polygon 1707 siapar 90 x 94 T f 109 T T T T T Bosch, Metabo 1707 siapar 90 x 95 T f 110 T T T T T Festo Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 49

50 siafast Polygon 1960 siarex Bosch, Metabo 90 x 94 T f 109 T T T T T T T T T T T siarex Festo 90 X 95 T f 110 T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

51 Role

52 Role 1701 sialac ao SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku P180 - P280 elektrostatick otevfien P320 - P400 mechanick otevfien koïní klih A-papír P180 - P400 Vlastnosti Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: flexibilní dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ DosaÏení perfektního povrchu þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení þ Odfiezávání libovoln ch délek PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení mezi lakováním P180 - P400 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

53 Role 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien plasty D/C-papír P040 - P600 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení þ Odfiezávání libovoln ch délek PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování ploch Pfiibru ování ploch Pfiibru ování zaoblení P040 - P060 P080 - P180 P100 - P180 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana 134 Odbru ování ploch Jemné brou ení ploch Jemné brou ení zaoblení Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním na plochách Brou ení mezi lakováním na zaoblení P080 - P120 P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P500 P240 - P500 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

54 Role 2933 siatur jo SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice J-tkanina P060 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: vysok velmi dobrá flexibilní V hody þ Velmi pfiizpûsobiv u obrysû, zaoblení a profilû þ Ideální pro soustruïené v robky þ MoÏnost odtrïení na libovolnou délku PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení profilû a obrysû P060 - P150 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

55 Role 2936 siatur jj SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice JJ-tkanina P060 - P320 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysok velmi vysoká velmi flexibilní dobrá V hody þ Optimální pro ruãní brou ení u soustruïen ch v robkû þ Velmi pfiizpûsobiv u obrysû, zaoblení a profilû þ MoÏnost odtrïení na libovolnou délku PouÏití s doporuãením zrnitosti Jemné brou ení profilû a obrysû P060 - P320 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

56 Role 2951 siatur h SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick polootevfien / uzavfien plnû syntetická pryskyfiice bavlnûná tkanina P060 - P600 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysok vysoká velmi flexibilní velmi dobrá V hody þ DosaÏení nejvy í kvality povrchu þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ MoÏnost odtrïení na libovolnou délku PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování ploch a zaoblení Tvarové brou ení obrysû a profilû Brou ení po navlhãení Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P080 - P180 P080 - P180 P180 P180 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

57 Role 1701 sialac ao â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 50 m T T T T T T siarex â. zboïí Zrnitost balení 95 mm x 50 m T T T T T T T T T T T T â. zboïí Zrnitost balení 110 mm x 50 m T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 57

58 Role 1960 siarex â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 50 m T T T T T T T T T T T T T T siatur jo â. zboïí Zrnitost balení 2936 SIATUR JJ 115 mm x 50 m T T T T T siatur jj â. zboïí Zrnitost balení 100 mm x 50 m T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

59 Role 2936 siatur jj â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 50 m T T T T T siatur h â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 50 m T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 59

60 Role siasoft 2951 siatur h SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick polootevfien / uzavfien plnû syntetická pryskyfiice bavlnûná tkanina P080 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysok vysoká velmi flexibilní velmi dobrá V hody þ Dosahování jemn ch povrchû díky speciálnímu pûnovému podkladu þ Velmi pfiizpûsobivé obrysûm a zaoblením, bez nebezpeãí probrou ení þ Univerzální, iroká oblast pouïití; moïnost odtrïení na libovolnou délku PouÏití s doporuãením zrnitosti Jemné brou ení zaoblení Brou ení po navlhãení Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P080 - P220 P180 - P220 P180 - P220 60

61 Role siasoft 2951 siatur h â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 10 m T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 61

62 Role siavlies siavlies SloÏení Zrno: korund/karbid kfiemíku Podklad: 3rozmûrné vláknité rouno Rozsah zrnitosti: K080, K100, K120, K180, K320, K800 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: velmi vysoká velmi flexibilní velmi dobrá nízké V hody þ PouÏitelné oboustrannû za sucha i za mokra þ Velmi pfiizpûsobivé obrysûm a zaoblením þ Snadné odtrïení PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování star ch vrstev barev, lakû a základov ch nátûrû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním K120, K180 K180, K320 K180, K320 K320, K800 62

63 Role siavlies siavlies â. zboïí Zrnitost balení 100 mm x 10 m T T T T â. zboïí Zrnitost balení 125 mm x 10 m T T T T = medium 0180 = fine 0320 = very fine 0800 = ultra fine Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 63

64 64

65 Archy

66 Archy 1400 sianor ao SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: rubín mechanick otevfien koïní klih A-papír P080 - P280 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: stfiední flexibilní dobrá V hody þ Perfektní povrchy masivních a d hovan ch v robkû þ Speciálnû vyvinuty pro ruãní brou ení PouÏití s doporuãením zrnitosti Jemné brou ení ploch (masivní dfievo, d hy) P120 - P180 66

67 Archy 1701 sialac ao SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku P080 - P280 elektrostatick otevfien P320 - P400 mechanick otevfien koïní klih A-papír P080 - P400 Vlastnosti Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: flexibilní dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ DosaÏení vynikajících povrchû þ Speciálnû vyvinuty pro ruãní brou ení PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení mezi lakováním P180 - P400 67

68 Archy 1748 sialac ao SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku elektrostatick otevfien koïní klih/syntetická pryskyfiice A-papír P150 - P400 Vlastnosti Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: velmi flexibilní velmi dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ MoÏnost ohnutí a pfiifiíznutí na libovoln formát þ Speciálnû vyvinuty pro ruãní brou ení PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení mezi lakováním P150 - P400 68

69 Archy 1913 siawat fc SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice C-papír P060 - P1200 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: Vodovzdornost: velmi vysok flexibilní ano V hody þ Speciálnû vhodné pro brou ení za mokra þ Vysoká vodovzdornost þ V robek se namoãením nedeformuje þ MoÏnost ohnutí a pfiifiíznutí na libovoln formát PouÏití s doporuãením zrnitosti Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû P220 - P400 69

70 Archy 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice D/C-papír P040 - P600 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení þ MoÏnost ohnutí a pfiifiíznutí na libovoln formát PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbrou ení ploch Naru ování ploch Naru ování zaoblení P040 - P060 P080 - P180 P100 - P180 Jemné brou ení ploch Jemné brou ení zaoblení Brou ení po navlhãení Mezioperaãní brou ení ploch Mezioperaãní brou ení zaoblení P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P500 P240 - P500 70

71 Archy 1400 sianor ao 230 x 280 T T T T T T T T sialac ao 230 x 280 T T T T T T T sialac ao 230 x 280 T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 71

72 Archy 1913 siawat fc 230 x 280 T T T T T T T T T T T T T T T T T siarex 230 x 280 T T T T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

73 Pásy

74 Rotaãní brusné pásky 1919 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P036 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P800 elektr. uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F/D-papír P036 - P800 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká pevn nízké V hody þ Díky antistatické úpravû nízké zachycování prachu na obrobku i stroji þ Jednoduchá, bezpeãná manipulace PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení vnitfiních obloukû Jemné brou ení vnitfiních obloukû P060 - P080 P080 - P150 74

75 Rotaãní brusné pásky 1919 siawood 120 x 250 T T T x 450 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 75

76 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice X-tkanina P016 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká velmi pevné nízké V hody þ Optimalizované, aplikaci pfiizpûsobené spojení pásu þ Dlouhodobá Ïivotnost díky velmi odolnému podkladu PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování star ch lakû Naru ování barev a star ch lakû Rovinné brou ení hran a dráïek Brou ení hran a dráïek P040 - P060 P080 - P100 P060 - P100 P080 - P120 76

77 Pásky do ruãních brusek 2933 siatur jo SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice J-tkanina P060 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: vysok velmi dobrá flexibilní nízké V hody þ Optimalizované, aplikaci pfiizpûsobené spojení pásu þ Vhodné pro stroje s mal mi zaobleními PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování star ch lakû Naru ování barev a star ch lakov ch vrstev Rovinné brou ení hran a dráïek Brou ení hran a dráïek P060 P080 - P100 P060 - P100 P080 - P150 77

78 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 29 x 533 T T T T T T x 400 T T T T T T x 410 T T T T T T x 457 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

79 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 75 x 480 T T T T T T x 508 T T T T T T x 533 T T T T T T x 575 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 79

80 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 75 x 610 T T T T T T x 533 T T T T T T x 552 T T T T T T x 560 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

81 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 100 x 610 T T T T T T T x 620 T T T T T T x 860 T T T T T T x 900 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 81

82 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 110 x 620 T T T T T T siatur jo 40 x 305 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

83 Pásy pro hranové brusky 1919 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P036 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P800 elektr. uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F/D-papír P036 - P800 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká pevn nízké V hody þ Díky antistatické úpravû nízké zachycení prachu na obrobku i stroji þ Univerzální, iroká oblast pouïití PouÏití s doporuãením zrnitosti Rovinné brou ení hran a dráïek Pfiibrou ení hran a dráïek Jemné brou ení ploch P060 - P120 P060 - P120 P100 - P120 83

84 Pásy pro hranové brusky 2920 siawood x SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice X-tkanina P016 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká velmi pevné nízké V hody þ Optimalizované, aplikaci pfiizpûsobené spojení pásu þ Dlouhodobá Ïivotnost díky velmi odolnému podkladu PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení hran a dráïek do roviny Nabru ování hran a dráïek Jemné brou ení ploch a hran P060 - P120 P060 - P120 P100 - P150 84

85 Pásy pro hranové brusky 1919 siawood 150 x 2170 T T T T T x 2250 T T T x 2280 T T T T T x 2600 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 85

86 Pásy pro hranové brusky 1919 siawood 150 x 2620 T T T T T x 3000 T T T x 2350 T T T T T x 2900 T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

87 Pásy pro hranové brusky 1919 siawood 200 x 3000 T T T T T x 3200 T T T T T x 1900 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 87

88 Pásy pro hranové brusky 2920 siawood x 120 x 2100 T T T T T x 2000 T T T T T x 2000 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

89 Pásy pro profilové brou ení 2933 siatur jo SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice J-tkanina P060 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok velmi vysoká flexibilní dobrá nízké V hody þ Vysoká tvarová pfiesnost profilového brou ení þ PfiizpÛsobiv u obrysû, zaoblení a profilû PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení zaoblení a profilû Jemné brou ení zaoblení a profilû P080 - P120 P150 - P220 89

90 Pásy pro profilové brou ení 2936 siatur jj SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice JJ-tkanina P060 - P320 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysok vysoká velmi flexibilní dobrá V hody þ Vysoká tvarová pfiesnost profilového brou ení þ Velmi pfiizpûsobiv u obrysû, zaoblení a profilû PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení zaoblení a profilû Jemné brou ení zaoblení a profilû Mezioperaãní brou ení zaoblení a profilû P080 - P120 P150 - P220 P240 - P320 90

91 Pásy pro profilové brou ení 2933 siatur jo 100 x 2100 T T T siatur jj 30 x 2000 T T T T x 2500 T T T x 2500 T T x 2000 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 91

92 Pásy pro profilové brou ení 2936 siatur jj 50 x 2500 T T x 2300 T T T x 2500 T T T T x 2300 T T T x 2500 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

93 Dlouhé pásy 1919 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P036 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P800 elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F/D-papír P036 - P800 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká pevn nízké V hody þ Univerzální pouïití na dfievo þ Díky antistatické úpravû nízké zachycení prachu na obrobku i stroji PouÏití s doporuãením zrnitosti Rovinné brou ení hran a dráïek Jemné brou ení ploch Brou ení mezi lakováním na plochách P060 - P080 P100 - P220 P240 - P800 93

94 Dlouhé pásy 1919 siawood 120 x 6700 T T T T T x 6800 T T T T T x 6900 T T T T T x 7000 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

95 Dlouhé pásy 1919 siawood 120 x 7100 T T T T T x 7200 T T T T T x 7400 T T T T T x 7600 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 95

96 Dlouhé pásy 1919 siawood 120 x 7700 T T T T T T x 7800 T T T T T x 8000 T T T T T x 7400 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

97 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 6200 T T T x 6400 T T T T x 6500 T T T T T T x 6700 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 97

98 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 6800 T T T T T T T T T x 6900 T T T T T T x 7000 T T T T T T x 7100 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

99 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 7150 T T T T T x 7200 T T T T T T x 7300 T T T T T x 7400 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 99

100 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 7500 T T T T T x 7700 T T T T T T x 7800 T T T T T T x 8000 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

101 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 8500 T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 101

102 iroké pásy 1749 siaral f SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F-papír P036 - P400 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: PouÏití: V sl. jakost povrchu: velmi vysok velmi pevné tvrdé velmi dobrá V hody þ Vhodn pro MDF-desky a dfievotfiísku þ Díky antistatické úpravû nízké zachycení prachu na obrobku i stroji þ Velmi kvalitní v sledn povrch pfii jemném brou ení mûkkého dfieva PouÏití s doporuãením zrnitosti Kalibrování nákliïkû a ploch Jemné brou ení ploch Brou ení mezi lakováním P036 - P100 P120 - P220 P240 - P

103 iroké pásy 1919 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P036 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P800 elektr. uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F/D-papír P036 - P800 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: Îivotnost: Zaná ení: velmi vysok pevn vysoká nízké V hody þ Univerzální pouïití na dfievo þ Díky antistatické úpravû nízké zachycení prachu na obrobku i stroji PouÏití s doporuãením zrnitosti Kalibrování nákliïkû a ploch Jemné brou ení ploch Brou ení mezi lakováním P060 - P100 P120 - P220 P240 - P

104 iroké pásy 1939 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice F-papír P060 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok velmi vysoká pevn malé díky speciálnímu povrchu V hody þ Ideální pro mazlavé, olej obsahující a pryskyfiiãné dfievo þ Díky antistatické úpravû malé zachycení prachu na obrobku i stroji PouÏití s doporuãením zrnitosti Kalibrování nákliïkû a ploch Jemné brou ení ploch P060 - P100 P120 - P

105 iroké pásy 1749 siaral f 1330 x 2620 T T T T T T T T T T siawood 455 x 1900 T T T T T T x 1900 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 105

106 iroké pásy 1919 siawood 630 x 1900 T T T T T T T T T T x 1525 T T T T T T T x 1900 T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

107 iroké pásy 1919 siawood 910 x 1900 T T T T T T T T T T x 1525 T T T T T T T x 1900 T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 107

108 iroké pásy 1919 siawood 1000 x 2200 T T T T T T x 1900 T T T T T T x 1900 T T T T T T T x 1900 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

109 iroké pásy 1919 siawood 1080 x 2500 T T T T T T T x 1900 T T T T T T x 1900 T T T T T T T T T x 2300 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 109

110 iroké pásy 1919 siawood 1120 x 1900 T T T T T T T T T T X 2000 T T T T T T X 2150 T T T T T T T X 2620 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

111 iroké pásy 1919 siawood 1130 X 1600 T T T T T x 1900 T T T T T T T x 2200 T T T T T T T X 2050 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 111

112 iroké pásy pásy 1919 siawood Rozmûry Objednací ã. Zv hodnûné Zv hodnûná Balení Balení x T3526. T T3526. T T3526. T T T T T T x 2620 T T T T T T T x 2200 T T T T T T x 1900 T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

113 iroké pásy 1919 siawood 1330 x 1900 T T T T T T T T T Rozmûry Objednací ã. Zv hodnûné Zv hodnûná Balení Balení x T3526. T T3893. T T3893. T T T T T3526. T Rozmûry Objednací ã. Zv hodnûné Zv hodnûná Balení Balení x T3526. T T T T T T T3526. T T3526. T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 113

114 iroké pásy 1919 siawood 1330 x 2620 T T T T T T T T T T T T x 3250 T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

115 iroké pásy 1939 siawood 1110 x 1900 T T T T T T x 1900 T T T x 2620 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 115

116 116

117 Brousicí kartáãe

118 Brousicí kartáãe Talífiov kartáã SloÏení Zrno: Pojivo: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku polyamidové tûtiny s brusn m zrnem K046, K060, K080, K120 Vlastnosti Îivotnost: velmi vysoká V hody þ Vícenásobné pouïití þ Jednoduchá manipulace PouÏití s doporuãením zrnitosti âi tûní ploch K046 - K

119 Brousicí kartáãe Kruhov kartáã SloÏení Zrno: Pojivo: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku polyamidové tûtiny s brusn m zrnem K060, K080, K120 Vlastnosti Îivotnost: velmi vysoká V hody þ Pro zv raznûní struktury dfieva þ Vícenásobné pouïití þ Jednoduchá manipulace PouÏití s doporuãením zrnitosti Strukturování povrchû K060 - K

120 Brousicí kartáãe Talífiov kartáã 130 x 50 T T T T Kruhov kartáã 140 X 30 T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

121 Profilové brou ení sia

122 Profilové brou ení sia 2943 siatur h SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund uzavfien plnû syntetická pryskyfiice H-tkanina P100 - P180 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysoká velmi flexibilní dobrá V hody þ Optimální pro profilové brou ení na CNC-strojích þ Jedineãn brousicí prostfiedek elastick v podélném smûru PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení profilû z tvrdého a mûkkého dfieva, brou ení MDF Jemné brou ení profilû z tvrdého a mûkkého dfieva, brou ení MDF P100 - P120 P150 - P

123 Profilové brou ení sia Produkt Objednací ã. Zv hodnûné Balení â. zboïí balení deutsch T französisch T italienisch T englisch T Sada pro profilové brou ení â. zboïí balení Dose à 425 g T Balco 67 â. zboïí balení 30 mm T f 180 mm Polyuretanov kotouã â. zboïí balení 50 mm T f 180 mm Polyuretanov kotouã Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 123

124 Profilové brou ení sia 2943 siatur h â. zboïí Zrnitost balení 640 x 1000 mm T T T T Archy siafast â. zboïí Zrnitost balení 700 x 500 mm T Archy siaklett 124 Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

125 Pfiíslu enství

126 PodloÏné talífie pro úhlové brusky Vnitfiní závit, pro fíbrové kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení M14 f 115 mm T PodloÏné talífie tvrdé max ot./min. PodloÏné talífie pro rotaãní brusky Vnitfiní závit, pro siafast-kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení M10 / f 115 mm T M14 / f 115 mm T PodloÏné talífie tvrdé max ot./min. PodloÏné talífie pro rotaãní brusky pro scm-kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení M14 f 115 mm T PodloÏné talífie tvrdé max ot./min. 126

127 PodloÏné talífie pro excentrické brusky vãetnû montáïní sady 5/16 pro siafast-kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie tvrdé max ot./min. Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie stfiednû tvrdé max ot./min. Pad-Kit pfiiobjednat pro pouïití podloïn ch talífiû f 150 mm pro stroje se závitem M8! Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení Sada: 1 adaptér T M8- roub 1 podloïka se záfiez. Pad-Kit 127

128 PodloÏné talífie s otvory pro excentrické brusky vãetnû montáïní sady 5/16, pro siafast-kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie tvrdé, 6 otvorû max ot./min. Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie stfiednû tvrdé, 6 otvorû max ot./min. Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie mûkké, 6 otvorû max ot./min. 128

129 Nástroje pro ruãní brou ení pro siafast-kotouãe a siafast-pfiífiezy â. zboïí balení f 150 mm T Bloky pro ruãní brou ení kruhové, mûkké â. zboïí balení 70 x 125 mm T Bloky pro ruãní brou ení, oboustranné: stfiednû tvrdé/extra mûkké, brou ení za sucha â. zboïí balení 70 x 125 mm T Bloky pro ruãní brou ení, oboustranné: tvrdé/ mûkké, brou ení za mokra â. zboïí balení 70 x 125 mm T Bloky pro ruãní brou ení tvrdé, brou ení za sucha 129

130 Nástroje pro ruãní brou ení pro siafast-pfiífiezy â. zboïí balení 81 x 153 mm T Bloky pro ruãní brou ení s pfiipojením pro odsávání, tvrdá deska, 8 otvorû â. zboïí balení 4500 x 25 mm T Odsávací hadice pro nástroje k ruãnímu brou ení 130

131 131

132 Adaptéry pro upínání na such zip siaklett modré, samolepicí Pro pfiestavbu vibraãních brusek a excentrick ch/rotaãních brusek na siafast such zip â. zboïí balení f 150 mm T Kotouã pro excentrickou/ rotaãní brusku â. zboïí balení 79 x 166 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 8 otvorû â. zboïí balení 92 x 230 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 8 otvorû 132

133 Adaptéry pro upínání na such zip â. zboïí balení 80 x 150 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 8 otvorû â. zboïí balení 92 x 230 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 10 otvorû â. zboïí balení 113 x 280 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 10 otvorû â. zboïí balení 115 x 280 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 133

134 Krycí pásky / prachovky / drïáky rolí â. zboïí balení Krycí pásky 15 mm x 50 m T mm x 50 m T mm x 50 m T mm x 50 m T mm x 50 m T mm x 50 m T â. zboïí balení 320 x 400 mm T x 750 mm T Prachovky â. zboïí balení 605 x 235 x 365 mm T DrÏáky rolí do ífiky max. 115 mm 134

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více