Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky"

Transkript

1 Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky A B R A S I V E S

2 Obsah v eobecnû Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu 4 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji tûní bezpeãnosti práce 5 Se sia Abrasives vïdy o krok dále: Vá úspûch je i na ím úspûchem. 5 sia chrání Ïivotní prostfiedí: aby si i dûti na ich dûtí mûly kde hrát. 6 Správnû skladovat znamená etfiit peníze 6 sia Abrasives - piãka ve svûtû brou ení : správn partner pro kaïdého odborníka na brou ení. 7 V robky podle T-objednacího ãísla 8 Pfiehled produktû 10 Pfiífiezy 11 Kotouãe 29 Role 51 Archy 65 Pásy 73 Brousicí kartáãe 117 Profilové brou ení sia 121 Pfiíslu enství 125 Adaptéry pro upínání na such zip siaklett 132 Bezpeãnostní pfiíslu enství viz separátní katalog! 2

3 Obsah - produkty Pfiífiezy 11 - Pfiífiezy siafast 15 - Pfiífiezy 22 - Pfiífiezy siasoft 26 - Pfiífiezy siavlies 28 Kotouãe 29 - Kotouãe siafast 30 - Kotouãe siavlies 44 - Kotouãe scm 38 - siafast Delta/Polygon 46 - Kotouãe siasoft Fíbrové kotouãe 42 Role 51 - Role - podklad papír 57 - Role - podklad tkanina 58 - Role siasoft 61 - Role siavlies 63 Archy 65 Pásy 73 - Rotaãní brusné pásky 74 - Dlouhé pásy 93 - Pásky do ruãních brusek 76 - iroké pásy Pásy pro hranové brusky 83 - Pásy pro profilové brou ení 89 Brousicí kartáãe 117 Profilové brou ení sia 121 Pfiíslu enství PodloÏné talífie Prachovky Nástroje pro ruãní brou ení DrÏáky rolí Adaptéry pro upín. na such zip siaklett ObloÏení brusn ch botek Krycí pásky 134 3

4 Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu V ichni specialisté na povrchové úpravy oãekávají od brousicích materiálû splnûní sv ch vysok ch nárokû na v slednou vynikající kvalitu povrchu. Proto jim sia Abrasives nabízí nejen rozsáhl sortiment nejrûznûj ích typû piãkov ch brusiv, ale dokonce ojedinûl, komplexní a uïivatelsky orientovan systém blue line. Systém vyváïenû kombinující nejen brusiva speciálnû vyvinutá pro jednotlivé specifické oblasti pouïití, ale i odpovídající pfiíslu enství a souãasnû i kvalifikované a vysoce odborné poradenství. Blue line je kompletní technicky dokonalá cesta k dosaïení stoprocentního v sledku pfii úpravû povrchû. V echny brousicí systémy sia jsou cílenû vyvíjeny pro pouïití v nejrûznûj ích zpracovatelsk ch oblastech a pfiiná ejí Vám následujících 7 v hod : 1. Získáte ãas cílen m zamûfiením rûzn ch typû brusiv a zpûsobû jejich pouïití v jednotliv ch odvûtvích. 2. U etfiíte peníze pouïitím vhodného brusiva a pfiíslu enství vïdy ve správném ãase a na správném místû. 3. Budete mít záruku kvality danou stoletou tradicí firmy sia a potvrzenou certifikací ISO-9001/EN Získáte jistotu správného pouïití doporuãením nejvhodnûj ích fie ení va ich problémû na imi specialisty. Kdo brousí se systémy sia, brousí lépe a efektivnûji. 5. Budete mít k dispozici vïdy odpovídající pfiíslu enství díky dokonalé kompatibilitû brusn ch materiálû systému blue line a v ech komponentû rozsáhlého pfiíslu enství. 6. S firmou sia Abrasives budete vïdy o krok lep í pokud se spolehnete na technické rady na ich specialistû 7. Získáte nové poznatky a zku enosti pfiedávané u sia Abrasives po celé století z generace na generaci. 4

5 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji tûní bezpeãnosti práce Jsme si vûdomi skuteãnosti, Ïe k dokonalému v robku patfií rovnûï dokonalé technické poradenství. Proto vám na i specialisté doporuãí nejen jak a jaká brusiva pouïít na konkrétní brou en materiál i typ obrobku, aby v sledek brou ení odpovídal va im pfiedstavám, ale souãasnû vyfie í i zaji tûní bezpeãnosti osob pfii práci. Kdo brousí se systémy sia, brousí bezpeãnûji. Se sia Abrasives vïdy o krok dále: Vá úspûch je i na ím úspûchem. VyuÏijte na ich bohat ch zku eností a znalostí nejmodernûj ích technologick ch postupû ke svému prospûchu. Na i zku ení technici vám kdykoliv ochotnû poradí a pfiedají své poznatky o efektivních metodách brou ení poznatky zaloïené na v sledcích permanentního v zkumu, mnoha nároãn ch testech, simulacích, pokusech a zkou kách orientovan ch na praxi. Prvotfiídní brusiva spolu s odbornou poradenskou sluïbou a technickou podporou jsou jedním ze základních pfiedpokladû va eho úspûchu. Kdo brousí se systémy sia, je vïdy o krok dále. 5

6 sia chrání Ïivotní prostfiedí: aby si i dûti na ich dûtí mûly kde hrát. ProtoÏe i nám záleïí na tom, aby generace, které pfiijdou po nás, mohly Ïít kvalitnû ve zdravém prostfiedí, vsadili jsme na ekologickou v robu. V znamná ãást podnikové politiky sia je vûnována etrnému zacházení se Ïivotním prostfiedím. Aktivní ochranu Ïivotního prostfiedí nepovaïujeme za nutné zlo, n brï za nedílnou souãást na eho systému. Îe nejde pouze o prázdná slova, dokazujeme dennû: opatfieními k zaji tûní ekologicky etrné v roby brusiv pouïíváním i dal ím v vojem brusiv s antistatickou úpravou a pfiíslu- enství s odsáváním zneãi tûného vzduchu vyfiazením nerecyklovateln ch plastû a rozpou tûdel z v roby balením v robkû do recyklovaného papíru Kdo brousí se systémy sia, chrání na e Ïivotní prostfiedí. Správnû skladovat znamená etfiit peníze U v ech v robkû sia je pfii v robû neustále kontrolována jejich odolnost vûãi zmûnám klimatick ch podmínek. Vhodn m skladováním zv íte jejich Ïivotnost. Optimální skladovací podmínky: teplota C, relativní vlhkost vzduchu 40-70% skladovat v originálním balení v regálech nebo na paletách neskladovat pfiímo na betonov ch podlahách, u otevfien ch oken, v bezprostfiední blízkosti tepeln ch zdrojû 6

7 sia Abrasives - piãka ve svûtû brou ení : správn partner pro kaïdého odborníka na brou ení. Chcete-li mít záruku kvalitního v sledku brou ení, pouïijte na e brusiva a spolehnûte se na ná systém blue line. Na e stoletá tradice, bohaté zku enosti a know-how jednoho z pfiedních svûtov ch v robcû brusiv vám tuto záruku nepochybnû poskytnou. Kromû tradice se mûïete také spolehnout na ná trvale vysok standard potvrzen udûlením certifikátu ISO-9001/EN Pro v echny na e zákazníky je jméno sia trvale spojeno s tradiãní v carskou precizností a spolehlivostí. Ta, spolu s vûdomím nutnosti neustál ch inovací a snahou udrïovat co nejuï í vztahy s odbûrateli, vede nejen k trvalému rozvoji firmy, ale i k upev- Àování kvalitních partnersk ch vztahû se zákazníky. Kdo brousí se systémy sia, sází na úspûch. 7

8 T-objednací ãísla âíslo Strana âíslo Strana âíslo Strana âíslo Strana T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

9 T-objednací ãísla âíslo Strana âíslo Strana âíslo Strana âíslo Strana T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 Pfiehled produktû Produkt Strana 1400 sianor ao 66, sialac ao 52, 57, 67, siapar 12, 15, 30, 33, 46, 48, sialac ao 24, 26, 40, 41, 68, siaral f 102, siawat fc 69, siatop 31, siawood 74, 75, 83, 85-87, , 103, siawat 13, siawood 104, siarex 14, 16-23, 32, 34-37, 47, 48, 50, 53, 57, 58, 70, /2921 siawood 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, siatur jo 54, 58, 77, 82, 89, siatur jj 55, 58, 59, 90, 91, siatur h 122, siatur h 25, 26, 56, 59, 60, siamet 42, 43 scm 38, 39 siavlies 27, 28, 44, 45, 62, 63 Talífiov kartáã 118, 120 Kruhov kartáã 119,

11 Pfiífiezy

12 Pfiífiezy siafast 1707 siapar SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody karbid kfiemíku/korund P016 - P036 mechanick otevfien P040 - P150 elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice kombinace/f-papír P016 - P150 þ Rychlá v mûna pfiífiezu díky siafast-suchému zipu þ Bez zaná ení u mazlav ch materiálû Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: velmi vysok vysoká velmi pevné PouÏití s doporuãením zrnitosti ZdrsÀování izolaãních desek P016 12

13 Pfiífiezy siafast 1926 siawat SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien syntetická pryskyfiice C/B-papír P150 - P1200 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Vodovzdornost: vysoká odstupàována podle pouïití velmi dobrá ano V hody þ Rychlá v mûna pfiífiezu díky siafast-suchému zipu þ Maximální pfiizpûsobení obrysûm pfii pouïití ruãního bloku þ Speciálnû vhodné pro brou ení za mokra þ Bez prodlevy potfiebné pro optimální zmûknutí PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování povrchû lakû a barev P180 - P400 Pfiíslu enství: Bloky pro ruãní brou ení viz strana

14 Pfiífiezy siafast 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice E/D/C/A-papír P040 - P600 þ Rychlá v mûna pfiífiezu díky siafast-suchému zipu þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování lakû a barev Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení ploch Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním P040 - P060 P080 - P120 P060 - P120 P100 - P180 P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P400 Pfiíslu enství: Adaptéry siaklett viz strana 132/133 Nástroje pro ruãní brou ení viz strana 129/130 14

15 Pfiífiezy siafast 1707 siapar 120 X 400 T X 280 T x 420 T siawat 70 x 125 T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 15

16 Pfiífiezy siafast 1960 siarex 70 x 125 T T T T T T T T T T T T T T x 153 T T T T T T T T T T T x 190 T T T T T T T T T T T

17 Pfiífiezy siafast 1960 siarex 100 X 110 T T T T T T T T T T T x 115 T T T T T T T x 230 T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 17

18 Pfiífiezy siafast s otvory 1960 siarex 81 x 133 T otvorû T T T T T T T T T T T x 153 T otvorû T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

19 Pfiífiezy siafast s otvory 1960 siarex 93 x 180 T otvorû T T T T T T T T T T T x 110 T otvorû T T T T T T T T T T x 115 T otvorû T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 19

20 Pfiífiezy siafast s otvory 1960 siarex 115 x 115 T otvorû T T T T T T T T T T x 228 T otvorû T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

21 Pfiífiezy 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice D/C-papír P040 - P600 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování lakû a barev Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení ploch Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním P040 - P060 P080 - P120 P060 - P120 P100 - P180 P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P400 21

22 Pfiífiezy 1960 siarex 93 x 230 T T T T T T T T T T T x 280 T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

23 Pfiífiezy s otvory 1960 siarex 80 x 166 T otvorû T T T T T x 230 T otvorû T T T T T T T T T T x 280 T otvorû T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 23

24 Pfiífiezy siasoft 1748 sialac ao SloÏení Zrno: karbid kfiemíku Posyp: elektrostatick otevfien Pojivo: koïní klih/syntetická pryskyfiice Podklad: A-papír Rozsah zrnitosti: P180 - P400 (kromû P240) Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok velmi flexibilní dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Dosahování jemn ch povrchû díky speciálnímu pûnovému podkladu þ Velmi pfiizpûsobivé obrysûm a zaoblením, bez nebezpeãí probrou ení þ Zadní strana z pûnové hmoty pro snaï í manipulaci a rozloïení pfiítlaku PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení profilû a obrysû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Brou ení mezi lakováním P180 P180 - P220 P220 - P320 P280 - P400 24

25 Pfiífiezy siasoft 2951 siatur h SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody korund elektrostatick polootevfien / uzavfien plnû syntetická pryskyfiice H-bavlnûná tkanina P080 - P220 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: Îivotnost: V sl. jakost povrchu: þ Univerzálnû pouïitelné, pro nejjemnûj í povrchy díky speciálnímu pûnovému podkladu þ Velmi pfiizpûsobivé k obrysûm a zaoblením, bez nebezpeãí probrou ení þ Zadní strana z pûnové hmoty pro snaï í manipulaci a rozloïení pfiítlaku vysok velmi flexibilní vysoká velmi dobrá PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení profilû a obrysû Jemné brou ení zaoblení Brou ení po navlhãení Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P080 - P120 P120 - P220 P180 - P220 P180 - P220 25

26 Pfiífiezy siasoft 1748 sialac ao 115 x 140 T T T T T x 140 T T T T T siatur h 115 x 140 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

27 Pfiífiezy siavlies siavlies SloÏení Zrno: korund/karbid kfiemíku Posyp: 3rozmûrné vláknité rouno Rozsah zrnitosti: K080, K100, K120, K180, K320, K800 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: velmi vysoká velmi flexibilní velmi dobrá nízké V hody þ PouÏitelné oboustrannû þ Brou ení za sucha i za mokra þ Optimální brou ení obrysû a zaoblení PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování star ch vrstev barev a lakû a základov ch nátûrû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním K120, K180 K180, K320 K180, K320 K320, K800 27

28 Pfiífiezy siavlies siavlies 152 x 229 T T T T T T = extra cut 0100 = general purpose 0120 = medium 0180 = fine 0320 = very fine 0800 = ultra fine 28 Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

29 Kotouãe

30 Kotouãe siafast 1707 siapar SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody karbid kfiemíku/korund P016 - P036 mechanick otevfien P040 - P150 elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice kombinace/f-papír P016 - P150 þ Rychlá v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu þ Bez zaná ení u mazlav ch materiálû þ Optimální pro rotaãní brou ení Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: velmi vysok vysoká pevn PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbrou ení star ch lakû, kamene, betonu Odbrou ení barvy a laku P016, P024, P036 P040 - P080 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana

31 Kotouãe siafast 1915 siatop SloÏení Zrno: korund Posyp: elektrostatick otevfien (P040 - P120) elektrostatick uzavfien (P150) Pojivo: plnû syntetická pryskyfiice Podklad: F-papír Rozsah zrnitosti: P040 - P150 V hody þ Rychlá, jednoduchá v mûna kotouãe díky siafast suchému zipu þ Efektivní pouïití þ Optimální pro rotaãní brou ení Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: PouÏití: velmi vysok velmi vysoká pevn stfiednû tûïké PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbrou ení od star ch lakû po kov (bodová koroze) P040, P080, P100 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana

32 Kotouãe siafast 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice E/D/C/A-papír P040 - P600 þ Rychlá, bezpeãná v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení Vlastnosti Úbûr: Pevnost: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování lakû a barev Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P040 - P060 P080 - P120 P060 - P120 P100 - P180 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana 127/128 Kruhové bloky pro ruãní brou ení viz strana 129 Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení ploch Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P400 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana 127/128 Kruhové bloky pro ruãní brou ení viz strana

33 Kotouãe siafast 1707 siapar f 115 T T T T T T T T f 125 T T siatop f 115 T T T T T f 150 T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 33

34 Kotouãe siafast 1960 siarex f 115 T T T T T f 125 T T T T T T T T T T T T T f 150 T T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

35 Kotouãe siafast 1960 siarex f 300 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 35

36 Kotouãe siafast s otvory 1960 siarex f 115 T otvorû T T T T T T T T f 125 T otvorû T T T T T T T T T T T T T f 125 T otvorû T T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

37 Kotouãe siafast s otvory 1960 siarex f 150 T otvorû T T T T T T T T T T T T T f 150 T otvorû T T T T T T T T T T T T T f 150 T otvorû T T T T T T T T T T T T T

38 Kotouãe scm scm SloÏení Zrno: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund 3rozmûrné vláknité rouno K060, K100, K150 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Brus: V sl. jakost povrchu: velmi vysok velmi vysoká studen a mûkk dobrá V hody þ Vícenásobné pouïití þ Rychlá, bezpeãná v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu þ Postupné opracování do hloubky pro dosaïení optimální jakosti povrchu PouÏití s doporuãením zrnitosti OdstraÀování vrstev barev a lakû Naru ování vrstev barev a lakû K060 K100, K150 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana

39 Kotouãe scm scm f 115 T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 39

40 Kotouãe siasoft+ s otvory 1748 sialac ao SloÏení Zrno: karbid kfiemíku Posyp: elektrostatick otevfien Pojivo: koïní klih/plasty Podklad: A-papír Rozsah zrnitosti: P180 - P400 (kromû 240) Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok velmi flexibilní velmi dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Dosahování jemn ch povrchû díky speciálnímu pûnovému podkladu þ Velmi pfiizpûsobivé obrysûm a zaoblením, bez nebezpeãí probrou ení þ Zadní strana z pûnové hmoty pro rozloïení pfiítlaku þ Rychlá v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení mezi lakováním P150 - P400 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana 128 Tip: U siasoft+ pouïijte zrnitost o dvû aï ãtyfii hodnoty vût í neï u bûïn ch brousicích prostfiedkû. 40

41 Kotouãe siasoft+ s otvory 1748 sialac ao f 150 T otvorû T T T T f 150 T otvorû T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 41

42 Fíbrové kotouãe 4924 siamet SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice vulkanfíbr 0,8 mm P016 - P120 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: velmi vysok vysoká velmi tuhé V hody þ Nízké opotfiebení þ Vysoká hospodárnost PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování tvrd ch krycích vrstev OdstraÀování barev na kovov ch dílech P016 - P050 P040 - P060 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana

43 Fíbrové kotouãe 4924 siamet f 115 T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 43

44 Kotouãe siavlies siavlies SloÏení Zrno: korund/karbid kfiemíku Podklad: 3rozmûrné vláknité rouno Rozsah zrnitosti: K080, K100, K120, K180, K320, K800 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: velmi vysoká velmi flexibilní velmi dobrá nízké V hody þ Rychlá, bezpeãná v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu þ PouÏitelné oboustrannû pro brou ení za sucha i za mokra þ Optimální brou ení rohû a hran PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování vrstev barev a lakû Matování vrstev barev a lakû K320 K800 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana 128 Bloky pro ruãní brou ení viz strana

45 Kotouãe siavlies siavlies f 150 T T f 125 T otvorû T f 150 T otvorû T = very fine 0800 = ultra fine Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 45

46 siafast Delta / Polygon 1707 siapar SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku/korund P016 - P036 mechanick otevfien P040 - P150 elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice kombinace/f-papír P016 - P150 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: velmi vysok vysoká pevn V hody þ Rychlá, bezpeãná v mûna brousicího prostfiedku díky siafast-suchému zipu þ Bez zaná ení u mazlav ch materiálû þ Bezproblémové brou ení vnitfiních rohû PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování laku a star í barvy Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P040 - P060 P080 - P120 P060 - P120 P100 - P150 46

47 siafast Delta / Polygon 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice E/D/C/A-papír P040 - P600 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Rychlá, bezpeãná v mûna brousicího prostfiedku díky siafast-suchému zipu þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ Bezproblémové brou ení vnitfiních rohû PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování lakû a barev Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P040 - P060 P080 - P120 P080 - P120 P100 - P180 Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení ploch Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P320 47

48 siafast Delta 1707 siapar 100 x 147 T T T T T T Festo, Rupes 1960 siarex Festo, Rupes 100 x 147 T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

49 siafast Polygon 1707 siapar 90 x 94 T f 109 T T T T T Bosch, Metabo 1707 siapar 90 x 95 T f 110 T T T T T Festo Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 49

50 siafast Polygon 1960 siarex Bosch, Metabo 90 x 94 T f 109 T T T T T T T T T T T siarex Festo 90 X 95 T f 110 T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

51 Role

52 Role 1701 sialac ao SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku P180 - P280 elektrostatick otevfien P320 - P400 mechanick otevfien koïní klih A-papír P180 - P400 Vlastnosti Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: flexibilní dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ DosaÏení perfektního povrchu þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení þ Odfiezávání libovoln ch délek PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení mezi lakováním P180 - P400 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

53 Role 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien plasty D/C-papír P040 - P600 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení þ Odfiezávání libovoln ch délek PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování ploch Pfiibru ování ploch Pfiibru ování zaoblení P040 - P060 P080 - P180 P100 - P180 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana 134 Odbru ování ploch Jemné brou ení ploch Jemné brou ení zaoblení Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním na plochách Brou ení mezi lakováním na zaoblení P080 - P120 P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P500 P240 - P500 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

54 Role 2933 siatur jo SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice J-tkanina P060 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: vysok velmi dobrá flexibilní V hody þ Velmi pfiizpûsobiv u obrysû, zaoblení a profilû þ Ideální pro soustruïené v robky þ MoÏnost odtrïení na libovolnou délku PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení profilû a obrysû P060 - P150 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

55 Role 2936 siatur jj SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice JJ-tkanina P060 - P320 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysok velmi vysoká velmi flexibilní dobrá V hody þ Optimální pro ruãní brou ení u soustruïen ch v robkû þ Velmi pfiizpûsobiv u obrysû, zaoblení a profilû þ MoÏnost odtrïení na libovolnou délku PouÏití s doporuãením zrnitosti Jemné brou ení profilû a obrysû P060 - P320 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

56 Role 2951 siatur h SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick polootevfien / uzavfien plnû syntetická pryskyfiice bavlnûná tkanina P060 - P600 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysok vysoká velmi flexibilní velmi dobrá V hody þ DosaÏení nejvy í kvality povrchu þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ MoÏnost odtrïení na libovolnou délku PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování ploch a zaoblení Tvarové brou ení obrysû a profilû Brou ení po navlhãení Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P080 - P180 P080 - P180 P180 P180 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

57 Role 1701 sialac ao â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 50 m T T T T T T siarex â. zboïí Zrnitost balení 95 mm x 50 m T T T T T T T T T T T T â. zboïí Zrnitost balení 110 mm x 50 m T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 57

58 Role 1960 siarex â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 50 m T T T T T T T T T T T T T T siatur jo â. zboïí Zrnitost balení 2936 SIATUR JJ 115 mm x 50 m T T T T T siatur jj â. zboïí Zrnitost balení 100 mm x 50 m T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

59 Role 2936 siatur jj â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 50 m T T T T T siatur h â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 50 m T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 59

60 Role siasoft 2951 siatur h SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick polootevfien / uzavfien plnû syntetická pryskyfiice bavlnûná tkanina P080 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysok vysoká velmi flexibilní velmi dobrá V hody þ Dosahování jemn ch povrchû díky speciálnímu pûnovému podkladu þ Velmi pfiizpûsobivé obrysûm a zaoblením, bez nebezpeãí probrou ení þ Univerzální, iroká oblast pouïití; moïnost odtrïení na libovolnou délku PouÏití s doporuãením zrnitosti Jemné brou ení zaoblení Brou ení po navlhãení Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P080 - P220 P180 - P220 P180 - P220 60

61 Role siasoft 2951 siatur h â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 10 m T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 61

62 Role siavlies siavlies SloÏení Zrno: korund/karbid kfiemíku Podklad: 3rozmûrné vláknité rouno Rozsah zrnitosti: K080, K100, K120, K180, K320, K800 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: velmi vysoká velmi flexibilní velmi dobrá nízké V hody þ PouÏitelné oboustrannû za sucha i za mokra þ Velmi pfiizpûsobivé obrysûm a zaoblením þ Snadné odtrïení PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování star ch vrstev barev, lakû a základov ch nátûrû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním K120, K180 K180, K320 K180, K320 K320, K800 62

63 Role siavlies siavlies â. zboïí Zrnitost balení 100 mm x 10 m T T T T â. zboïí Zrnitost balení 125 mm x 10 m T T T T = medium 0180 = fine 0320 = very fine 0800 = ultra fine Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 63

64 64

65 Archy

66 Archy 1400 sianor ao SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: rubín mechanick otevfien koïní klih A-papír P080 - P280 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: stfiední flexibilní dobrá V hody þ Perfektní povrchy masivních a d hovan ch v robkû þ Speciálnû vyvinuty pro ruãní brou ení PouÏití s doporuãením zrnitosti Jemné brou ení ploch (masivní dfievo, d hy) P120 - P180 66

67 Archy 1701 sialac ao SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku P080 - P280 elektrostatick otevfien P320 - P400 mechanick otevfien koïní klih A-papír P080 - P400 Vlastnosti Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: flexibilní dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ DosaÏení vynikajících povrchû þ Speciálnû vyvinuty pro ruãní brou ení PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení mezi lakováním P180 - P400 67

68 Archy 1748 sialac ao SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku elektrostatick otevfien koïní klih/syntetická pryskyfiice A-papír P150 - P400 Vlastnosti Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: velmi flexibilní velmi dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ MoÏnost ohnutí a pfiifiíznutí na libovoln formát þ Speciálnû vyvinuty pro ruãní brou ení PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení mezi lakováním P150 - P400 68

69 Archy 1913 siawat fc SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice C-papír P060 - P1200 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: Vodovzdornost: velmi vysok flexibilní ano V hody þ Speciálnû vhodné pro brou ení za mokra þ Vysoká vodovzdornost þ V robek se namoãením nedeformuje þ MoÏnost ohnutí a pfiifiíznutí na libovoln formát PouÏití s doporuãením zrnitosti Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû P220 - P400 69

70 Archy 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice D/C-papír P040 - P600 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení þ MoÏnost ohnutí a pfiifiíznutí na libovoln formát PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbrou ení ploch Naru ování ploch Naru ování zaoblení P040 - P060 P080 - P180 P100 - P180 Jemné brou ení ploch Jemné brou ení zaoblení Brou ení po navlhãení Mezioperaãní brou ení ploch Mezioperaãní brou ení zaoblení P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P500 P240 - P500 70

71 Archy 1400 sianor ao 230 x 280 T T T T T T T T sialac ao 230 x 280 T T T T T T T sialac ao 230 x 280 T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 71

72 Archy 1913 siawat fc 230 x 280 T T T T T T T T T T T T T T T T T siarex 230 x 280 T T T T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

73 Pásy

74 Rotaãní brusné pásky 1919 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P036 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P800 elektr. uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F/D-papír P036 - P800 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká pevn nízké V hody þ Díky antistatické úpravû nízké zachycování prachu na obrobku i stroji þ Jednoduchá, bezpeãná manipulace PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení vnitfiních obloukû Jemné brou ení vnitfiních obloukû P060 - P080 P080 - P150 74

75 Rotaãní brusné pásky 1919 siawood 120 x 250 T T T x 450 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 75

76 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice X-tkanina P016 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká velmi pevné nízké V hody þ Optimalizované, aplikaci pfiizpûsobené spojení pásu þ Dlouhodobá Ïivotnost díky velmi odolnému podkladu PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování star ch lakû Naru ování barev a star ch lakû Rovinné brou ení hran a dráïek Brou ení hran a dráïek P040 - P060 P080 - P100 P060 - P100 P080 - P120 76

77 Pásky do ruãních brusek 2933 siatur jo SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice J-tkanina P060 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: vysok velmi dobrá flexibilní nízké V hody þ Optimalizované, aplikaci pfiizpûsobené spojení pásu þ Vhodné pro stroje s mal mi zaobleními PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování star ch lakû Naru ování barev a star ch lakov ch vrstev Rovinné brou ení hran a dráïek Brou ení hran a dráïek P060 P080 - P100 P060 - P100 P080 - P150 77

78 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 29 x 533 T T T T T T x 400 T T T T T T x 410 T T T T T T x 457 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

79 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 75 x 480 T T T T T T x 508 T T T T T T x 533 T T T T T T x 575 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 79

80 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 75 x 610 T T T T T T x 533 T T T T T T x 552 T T T T T T x 560 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

81 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 100 x 610 T T T T T T T x 620 T T T T T T x 860 T T T T T T x 900 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 81

82 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 110 x 620 T T T T T T siatur jo 40 x 305 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

83 Pásy pro hranové brusky 1919 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P036 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P800 elektr. uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F/D-papír P036 - P800 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká pevn nízké V hody þ Díky antistatické úpravû nízké zachycení prachu na obrobku i stroji þ Univerzální, iroká oblast pouïití PouÏití s doporuãením zrnitosti Rovinné brou ení hran a dráïek Pfiibrou ení hran a dráïek Jemné brou ení ploch P060 - P120 P060 - P120 P100 - P120 83

84 Pásy pro hranové brusky 2920 siawood x SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice X-tkanina P016 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká velmi pevné nízké V hody þ Optimalizované, aplikaci pfiizpûsobené spojení pásu þ Dlouhodobá Ïivotnost díky velmi odolnému podkladu PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení hran a dráïek do roviny Nabru ování hran a dráïek Jemné brou ení ploch a hran P060 - P120 P060 - P120 P100 - P150 84

85 Pásy pro hranové brusky 1919 siawood 150 x 2170 T T T T T x 2250 T T T x 2280 T T T T T x 2600 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 85

86 Pásy pro hranové brusky 1919 siawood 150 x 2620 T T T T T x 3000 T T T x 2350 T T T T T x 2900 T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

87 Pásy pro hranové brusky 1919 siawood 200 x 3000 T T T T T x 3200 T T T T T x 1900 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 87

88 Pásy pro hranové brusky 2920 siawood x 120 x 2100 T T T T T x 2000 T T T T T x 2000 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

89 Pásy pro profilové brou ení 2933 siatur jo SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice J-tkanina P060 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok velmi vysoká flexibilní dobrá nízké V hody þ Vysoká tvarová pfiesnost profilového brou ení þ PfiizpÛsobiv u obrysû, zaoblení a profilû PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení zaoblení a profilû Jemné brou ení zaoblení a profilû P080 - P120 P150 - P220 89

90 Pásy pro profilové brou ení 2936 siatur jj SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice JJ-tkanina P060 - P320 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysok vysoká velmi flexibilní dobrá V hody þ Vysoká tvarová pfiesnost profilového brou ení þ Velmi pfiizpûsobiv u obrysû, zaoblení a profilû PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení zaoblení a profilû Jemné brou ení zaoblení a profilû Mezioperaãní brou ení zaoblení a profilû P080 - P120 P150 - P220 P240 - P320 90

91 Pásy pro profilové brou ení 2933 siatur jo 100 x 2100 T T T siatur jj 30 x 2000 T T T T x 2500 T T T x 2500 T T x 2000 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 91

92 Pásy pro profilové brou ení 2936 siatur jj 50 x 2500 T T x 2300 T T T x 2500 T T T T x 2300 T T T x 2500 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

93 Dlouhé pásy 1919 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P036 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P800 elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F/D-papír P036 - P800 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká pevn nízké V hody þ Univerzální pouïití na dfievo þ Díky antistatické úpravû nízké zachycení prachu na obrobku i stroji PouÏití s doporuãením zrnitosti Rovinné brou ení hran a dráïek Jemné brou ení ploch Brou ení mezi lakováním na plochách P060 - P080 P100 - P220 P240 - P800 93

94 Dlouhé pásy 1919 siawood 120 x 6700 T T T T T x 6800 T T T T T x 6900 T T T T T x 7000 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

95 Dlouhé pásy 1919 siawood 120 x 7100 T T T T T x 7200 T T T T T x 7400 T T T T T x 7600 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 95

96 Dlouhé pásy 1919 siawood 120 x 7700 T T T T T T x 7800 T T T T T x 8000 T T T T T x 7400 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

97 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 6200 T T T x 6400 T T T T x 6500 T T T T T T x 6700 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 97

98 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 6800 T T T T T T T T T x 6900 T T T T T T x 7000 T T T T T T x 7100 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

99 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 7150 T T T T T x 7200 T T T T T T x 7300 T T T T T x 7400 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 99

100 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 7500 T T T T T x 7700 T T T T T T x 7800 T T T T T T x 8000 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

101 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 8500 T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 101

102 iroké pásy 1749 siaral f SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F-papír P036 - P400 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: PouÏití: V sl. jakost povrchu: velmi vysok velmi pevné tvrdé velmi dobrá V hody þ Vhodn pro MDF-desky a dfievotfiísku þ Díky antistatické úpravû nízké zachycení prachu na obrobku i stroji þ Velmi kvalitní v sledn povrch pfii jemném brou ení mûkkého dfieva PouÏití s doporuãením zrnitosti Kalibrování nákliïkû a ploch Jemné brou ení ploch Brou ení mezi lakováním P036 - P100 P120 - P220 P240 - P

103 iroké pásy 1919 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P036 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P800 elektr. uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F/D-papír P036 - P800 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: Îivotnost: Zaná ení: velmi vysok pevn vysoká nízké V hody þ Univerzální pouïití na dfievo þ Díky antistatické úpravû nízké zachycení prachu na obrobku i stroji PouÏití s doporuãením zrnitosti Kalibrování nákliïkû a ploch Jemné brou ení ploch Brou ení mezi lakováním P060 - P100 P120 - P220 P240 - P

104 iroké pásy 1939 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice F-papír P060 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok velmi vysoká pevn malé díky speciálnímu povrchu V hody þ Ideální pro mazlavé, olej obsahující a pryskyfiiãné dfievo þ Díky antistatické úpravû malé zachycení prachu na obrobku i stroji PouÏití s doporuãením zrnitosti Kalibrování nákliïkû a ploch Jemné brou ení ploch P060 - P100 P120 - P

105 iroké pásy 1749 siaral f 1330 x 2620 T T T T T T T T T T siawood 455 x 1900 T T T T T T x 1900 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 105

106 iroké pásy 1919 siawood 630 x 1900 T T T T T T T T T T x 1525 T T T T T T T x 1900 T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

107 iroké pásy 1919 siawood 910 x 1900 T T T T T T T T T T x 1525 T T T T T T T x 1900 T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 107

108 iroké pásy 1919 siawood 1000 x 2200 T T T T T T x 1900 T T T T T T x 1900 T T T T T T T x 1900 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

109 iroké pásy 1919 siawood 1080 x 2500 T T T T T T T x 1900 T T T T T T x 1900 T T T T T T T T T x 2300 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 109

110 iroké pásy 1919 siawood 1120 x 1900 T T T T T T T T T T X 2000 T T T T T T X 2150 T T T T T T T X 2620 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

111 iroké pásy 1919 siawood 1130 X 1600 T T T T T x 1900 T T T T T T T x 2200 T T T T T T T X 2050 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 111

112 iroké pásy pásy 1919 siawood Rozmûry Objednací ã. Zv hodnûné Zv hodnûná Balení Balení x T3526. T T3526. T T3526. T T T T T T x 2620 T T T T T T T x 2200 T T T T T T x 1900 T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

113 iroké pásy 1919 siawood 1330 x 1900 T T T T T T T T T Rozmûry Objednací ã. Zv hodnûné Zv hodnûná Balení Balení x T3526. T T3893. T T3893. T T T T T3526. T Rozmûry Objednací ã. Zv hodnûné Zv hodnûná Balení Balení x T3526. T T T T T T T3526. T T3526. T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 113

114 iroké pásy 1919 siawood 1330 x 2620 T T T T T T T T T T T T x 3250 T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

115 iroké pásy 1939 siawood 1110 x 1900 T T T T T T x 1900 T T T x 2620 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 115

116 116

117 Brousicí kartáãe

118 Brousicí kartáãe Talífiov kartáã SloÏení Zrno: Pojivo: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku polyamidové tûtiny s brusn m zrnem K046, K060, K080, K120 Vlastnosti Îivotnost: velmi vysoká V hody þ Vícenásobné pouïití þ Jednoduchá manipulace PouÏití s doporuãením zrnitosti âi tûní ploch K046 - K

119 Brousicí kartáãe Kruhov kartáã SloÏení Zrno: Pojivo: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku polyamidové tûtiny s brusn m zrnem K060, K080, K120 Vlastnosti Îivotnost: velmi vysoká V hody þ Pro zv raznûní struktury dfieva þ Vícenásobné pouïití þ Jednoduchá manipulace PouÏití s doporuãením zrnitosti Strukturování povrchû K060 - K

120 Brousicí kartáãe Talífiov kartáã 130 x 50 T T T T Kruhov kartáã 140 X 30 T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

121 Profilové brou ení sia

122 Profilové brou ení sia 2943 siatur h SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund uzavfien plnû syntetická pryskyfiice H-tkanina P100 - P180 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysoká velmi flexibilní dobrá V hody þ Optimální pro profilové brou ení na CNC-strojích þ Jedineãn brousicí prostfiedek elastick v podélném smûru PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení profilû z tvrdého a mûkkého dfieva, brou ení MDF Jemné brou ení profilû z tvrdého a mûkkého dfieva, brou ení MDF P100 - P120 P150 - P

123 Profilové brou ení sia Produkt Objednací ã. Zv hodnûné Balení â. zboïí balení deutsch T französisch T italienisch T englisch T Sada pro profilové brou ení â. zboïí balení Dose à 425 g T Balco 67 â. zboïí balení 30 mm T f 180 mm Polyuretanov kotouã â. zboïí balení 50 mm T f 180 mm Polyuretanov kotouã Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 123

124 Profilové brou ení sia 2943 siatur h â. zboïí Zrnitost balení 640 x 1000 mm T T T T Archy siafast â. zboïí Zrnitost balení 700 x 500 mm T Archy siaklett 124 Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

125 Pfiíslu enství

126 PodloÏné talífie pro úhlové brusky Vnitfiní závit, pro fíbrové kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení M14 f 115 mm T PodloÏné talífie tvrdé max ot./min. PodloÏné talífie pro rotaãní brusky Vnitfiní závit, pro siafast-kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení M10 / f 115 mm T M14 / f 115 mm T PodloÏné talífie tvrdé max ot./min. PodloÏné talífie pro rotaãní brusky pro scm-kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení M14 f 115 mm T PodloÏné talífie tvrdé max ot./min. 126

127 PodloÏné talífie pro excentrické brusky vãetnû montáïní sady 5/16 pro siafast-kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie tvrdé max ot./min. Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie stfiednû tvrdé max ot./min. Pad-Kit pfiiobjednat pro pouïití podloïn ch talífiû f 150 mm pro stroje se závitem M8! Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení Sada: 1 adaptér T M8- roub 1 podloïka se záfiez. Pad-Kit 127

128 PodloÏné talífie s otvory pro excentrické brusky vãetnû montáïní sady 5/16, pro siafast-kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie tvrdé, 6 otvorû max ot./min. Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie stfiednû tvrdé, 6 otvorû max ot./min. Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie mûkké, 6 otvorû max ot./min. 128

129 Nástroje pro ruãní brou ení pro siafast-kotouãe a siafast-pfiífiezy â. zboïí balení f 150 mm T Bloky pro ruãní brou ení kruhové, mûkké â. zboïí balení 70 x 125 mm T Bloky pro ruãní brou ení, oboustranné: stfiednû tvrdé/extra mûkké, brou ení za sucha â. zboïí balení 70 x 125 mm T Bloky pro ruãní brou ení, oboustranné: tvrdé/ mûkké, brou ení za mokra â. zboïí balení 70 x 125 mm T Bloky pro ruãní brou ení tvrdé, brou ení za sucha 129

130 Nástroje pro ruãní brou ení pro siafast-pfiífiezy â. zboïí balení 81 x 153 mm T Bloky pro ruãní brou ení s pfiipojením pro odsávání, tvrdá deska, 8 otvorû â. zboïí balení 4500 x 25 mm T Odsávací hadice pro nástroje k ruãnímu brou ení 130

131 131

132 Adaptéry pro upínání na such zip siaklett modré, samolepicí Pro pfiestavbu vibraãních brusek a excentrick ch/rotaãních brusek na siafast such zip â. zboïí balení f 150 mm T Kotouã pro excentrickou/ rotaãní brusku â. zboïí balení 79 x 166 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 8 otvorû â. zboïí balení 92 x 230 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 8 otvorû 132

133 Adaptéry pro upínání na such zip â. zboïí balení 80 x 150 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 8 otvorû â. zboïí balení 92 x 230 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 10 otvorû â. zboïí balení 113 x 280 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 10 otvorû â. zboïí balení 115 x 280 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 133

134 Krycí pásky / prachovky / drïáky rolí â. zboïí balení Krycí pásky 15 mm x 50 m T mm x 50 m T mm x 50 m T mm x 50 m T mm x 50 m T mm x 50 m T â. zboïí balení 320 x 400 mm T x 750 mm T Prachovky â. zboïí balení 605 x 235 x 365 mm T DrÏáky rolí do ífiky max. 115 mm 134

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

CENÍK 2014. platný od února 2014. Technologie broušení

CENÍK 2014. platný od února 2014. Technologie broušení CENÍK 2014 platný od února 2014 Technologie broušení Vše z jednoho zdroje Firma KLINGSPOR patří ve světě k předním výrobcům výkonných řezných a brusných kotoučů a rovněž vysoce kvalitního brusiva na podložkách.

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Excentrická bruska EVA 150 E

Excentrická bruska EVA 150 E Excentrická bruska EVA 150 E EVA 150 E: Síla a bezpečnost. Made in Germany Nízké vibrace vysoký úběr EVA 150 E je určena především pro dlouhodobé použití. Absorbér vibrací odděluje držadlo, tak aby se

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana...263 JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany...286-292 SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany...297 SKUPINA. Strana...

PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana...263 JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany...286-292 SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany...297 SKUPINA. Strana... 400 KOSTKY MAGNETICKÉ UPÍNACÍ 404 PO ADAâE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ...262......................262...263...263 425 PRVKY UPÍNACÍ 437 JEDNOTKY INDEXOVACÍ 437 STOLY OTOâNÉ 440 SKLÍâIDLA

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Hmoždinky a kotevní program reca. www.reca.cz

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Hmoždinky a kotevní program reca. www.reca.cz RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. Hmoždinky a kotevní program reca www.reca.cz HmoÏdinky a kotevní program reca - obsah 3 4-5 Nylonové hmoïdinky reca z polyamidu Obj. ã. 0905 9..... 9 HmoÏdinky Tox- Trika/Tox-Tri

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT DF LTA Váš specialista pro filtraci VZDUCHOVÉ FILTRY LTA Čistý vzduch se vyplatí Díky rozsáhlému konceptu LTA řešení a individuálně navrženým řešením dokáže LTA najít správné řešení

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Váš partner pro čisticí rohože a rohože s logem. Katalog produktů

Váš partner pro čisticí rohože a rohože s logem. Katalog produktů Váš partner pro čisticí rohože a rohože s logem Katalog produktů JOBET Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.h V01-2010 Obsah JOBET Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.h O nás... Využijte naše

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody.

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody. 31/3/33 Dnes určuje standard pro budoucnost JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ, JEŠTĚ SPOLEHLIVĚJŠÍ BEKO Technologies zúročilo 5 let mezinárodních zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz LAURA www.laurapraha.cz spol. s r.o. velkoobchod školní, kancelářské a výtvarné potřeby, párty program LAURA SKOLA Pražská Kostelec nad Černými lesy Telefon: Telefax: E-mail: info@laurapraha.cz Internet:

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

Výroba a prodej tiskařských tamponů

Výroba a prodej tiskařských tamponů Výroba a prodej tiskařských tamponů, ČESKÁ REPUBLIKA Tel./fax: 00420 545 211 239, 3tooling@3tooling.cz, www.3tooling.cz Společnost je nositelem certifikace ISO 9001:2000 tampony - základní informace tampony

Více

InnovatIon InovaCE CS

InnovatIon InovaCE CS Innovation INOVACE CS 2 Nová rodina CF sort Korozivzdorné sorty Korozivzdorné sorty CF-S18Z zvýšená lomová houževnatost dovoluje nasazení velmi jemnozrnné sorty pro aplikace s vyšším ohybovým namáháním

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

FRENTECH CLAMPING SYSTEM

FRENTECH CLAMPING SYSTEM FRENTECH CLAMPING SYSTEM 2010 Frentech Aerospace s.r.o., Jarní 48, 614 00 Brno, Česká republika mailbox@frentech.eu, www.frentech.eu PŘESNÉ SVĚRÁKY PRO PĚTIOSÉ OBRÁBĚNÍ B B1 D 70 mm 52 mm 12F7 H3 K L 10

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

Zabruste k informacím

Zabruste k informacím Zabruste k informacím Akční nabídka pro autolakovny 4. 5. 31. 7. 2015 Vše, co potřebujete vědět o broušení Brusné systémy 3M Společnost 3M, světová jednička v broušení, přišla jako první s mnoha inovativními

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

TC115/TC216 nový standard závitníků pro malé a střední dávky.

TC115/TC216 nový standard závitníků pro malé a střední dávky. Informace k objednávkám Výrobní kompetence _KOMETENCE V OBRÁBĚNÍ TC115/TC216 nový standard závitníků pro malé a střední dávky. Závitování 1 SUREME, ADVANCE, ERFORM Výrobní řady Walter kompetence na třetí.

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více