Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky"

Transkript

1 Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky A B R A S I V E S

2 Obsah v eobecnû Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu 4 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji tûní bezpeãnosti práce 5 Se sia Abrasives vïdy o krok dále: Vá úspûch je i na ím úspûchem. 5 sia chrání Ïivotní prostfiedí: aby si i dûti na ich dûtí mûly kde hrát. 6 Správnû skladovat znamená etfiit peníze 6 sia Abrasives - piãka ve svûtû brou ení : správn partner pro kaïdého odborníka na brou ení. 7 V robky podle T-objednacího ãísla 8 Pfiehled produktû 10 Pfiífiezy 11 Kotouãe 29 Role 51 Archy 65 Pásy 73 Brousicí kartáãe 117 Profilové brou ení sia 121 Pfiíslu enství 125 Adaptéry pro upínání na such zip siaklett 132 Bezpeãnostní pfiíslu enství viz separátní katalog! 2

3 Obsah - produkty Pfiífiezy 11 - Pfiífiezy siafast 15 - Pfiífiezy 22 - Pfiífiezy siasoft 26 - Pfiífiezy siavlies 28 Kotouãe 29 - Kotouãe siafast 30 - Kotouãe siavlies 44 - Kotouãe scm 38 - siafast Delta/Polygon 46 - Kotouãe siasoft Fíbrové kotouãe 42 Role 51 - Role - podklad papír 57 - Role - podklad tkanina 58 - Role siasoft 61 - Role siavlies 63 Archy 65 Pásy 73 - Rotaãní brusné pásky 74 - Dlouhé pásy 93 - Pásky do ruãních brusek 76 - iroké pásy Pásy pro hranové brusky 83 - Pásy pro profilové brou ení 89 Brousicí kartáãe 117 Profilové brou ení sia 121 Pfiíslu enství PodloÏné talífie Prachovky Nástroje pro ruãní brou ení DrÏáky rolí Adaptéry pro upín. na such zip siaklett ObloÏení brusn ch botek Krycí pásky 134 3

4 Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu V ichni specialisté na povrchové úpravy oãekávají od brousicích materiálû splnûní sv ch vysok ch nárokû na v slednou vynikající kvalitu povrchu. Proto jim sia Abrasives nabízí nejen rozsáhl sortiment nejrûznûj ích typû piãkov ch brusiv, ale dokonce ojedinûl, komplexní a uïivatelsky orientovan systém blue line. Systém vyváïenû kombinující nejen brusiva speciálnû vyvinutá pro jednotlivé specifické oblasti pouïití, ale i odpovídající pfiíslu enství a souãasnû i kvalifikované a vysoce odborné poradenství. Blue line je kompletní technicky dokonalá cesta k dosaïení stoprocentního v sledku pfii úpravû povrchû. V echny brousicí systémy sia jsou cílenû vyvíjeny pro pouïití v nejrûznûj ích zpracovatelsk ch oblastech a pfiiná ejí Vám následujících 7 v hod : 1. Získáte ãas cílen m zamûfiením rûzn ch typû brusiv a zpûsobû jejich pouïití v jednotliv ch odvûtvích. 2. U etfiíte peníze pouïitím vhodného brusiva a pfiíslu enství vïdy ve správném ãase a na správném místû. 3. Budete mít záruku kvality danou stoletou tradicí firmy sia a potvrzenou certifikací ISO-9001/EN Získáte jistotu správného pouïití doporuãením nejvhodnûj ích fie ení va ich problémû na imi specialisty. Kdo brousí se systémy sia, brousí lépe a efektivnûji. 5. Budete mít k dispozici vïdy odpovídající pfiíslu enství díky dokonalé kompatibilitû brusn ch materiálû systému blue line a v ech komponentû rozsáhlého pfiíslu enství. 6. S firmou sia Abrasives budete vïdy o krok lep í pokud se spolehnete na technické rady na ich specialistû 7. Získáte nové poznatky a zku enosti pfiedávané u sia Abrasives po celé století z generace na generaci. 4

5 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji tûní bezpeãnosti práce Jsme si vûdomi skuteãnosti, Ïe k dokonalému v robku patfií rovnûï dokonalé technické poradenství. Proto vám na i specialisté doporuãí nejen jak a jaká brusiva pouïít na konkrétní brou en materiál i typ obrobku, aby v sledek brou ení odpovídal va im pfiedstavám, ale souãasnû vyfie í i zaji tûní bezpeãnosti osob pfii práci. Kdo brousí se systémy sia, brousí bezpeãnûji. Se sia Abrasives vïdy o krok dále: Vá úspûch je i na ím úspûchem. VyuÏijte na ich bohat ch zku eností a znalostí nejmodernûj ích technologick ch postupû ke svému prospûchu. Na i zku ení technici vám kdykoliv ochotnû poradí a pfiedají své poznatky o efektivních metodách brou ení poznatky zaloïené na v sledcích permanentního v zkumu, mnoha nároãn ch testech, simulacích, pokusech a zkou kách orientovan ch na praxi. Prvotfiídní brusiva spolu s odbornou poradenskou sluïbou a technickou podporou jsou jedním ze základních pfiedpokladû va eho úspûchu. Kdo brousí se systémy sia, je vïdy o krok dále. 5

6 sia chrání Ïivotní prostfiedí: aby si i dûti na ich dûtí mûly kde hrát. ProtoÏe i nám záleïí na tom, aby generace, které pfiijdou po nás, mohly Ïít kvalitnû ve zdravém prostfiedí, vsadili jsme na ekologickou v robu. V znamná ãást podnikové politiky sia je vûnována etrnému zacházení se Ïivotním prostfiedím. Aktivní ochranu Ïivotního prostfiedí nepovaïujeme za nutné zlo, n brï za nedílnou souãást na eho systému. Îe nejde pouze o prázdná slova, dokazujeme dennû: opatfieními k zaji tûní ekologicky etrné v roby brusiv pouïíváním i dal ím v vojem brusiv s antistatickou úpravou a pfiíslu- enství s odsáváním zneãi tûného vzduchu vyfiazením nerecyklovateln ch plastû a rozpou tûdel z v roby balením v robkû do recyklovaného papíru Kdo brousí se systémy sia, chrání na e Ïivotní prostfiedí. Správnû skladovat znamená etfiit peníze U v ech v robkû sia je pfii v robû neustále kontrolována jejich odolnost vûãi zmûnám klimatick ch podmínek. Vhodn m skladováním zv íte jejich Ïivotnost. Optimální skladovací podmínky: teplota C, relativní vlhkost vzduchu 40-70% skladovat v originálním balení v regálech nebo na paletách neskladovat pfiímo na betonov ch podlahách, u otevfien ch oken, v bezprostfiední blízkosti tepeln ch zdrojû 6

7 sia Abrasives - piãka ve svûtû brou ení : správn partner pro kaïdého odborníka na brou ení. Chcete-li mít záruku kvalitního v sledku brou ení, pouïijte na e brusiva a spolehnûte se na ná systém blue line. Na e stoletá tradice, bohaté zku enosti a know-how jednoho z pfiedních svûtov ch v robcû brusiv vám tuto záruku nepochybnû poskytnou. Kromû tradice se mûïete také spolehnout na ná trvale vysok standard potvrzen udûlením certifikátu ISO-9001/EN Pro v echny na e zákazníky je jméno sia trvale spojeno s tradiãní v carskou precizností a spolehlivostí. Ta, spolu s vûdomím nutnosti neustál ch inovací a snahou udrïovat co nejuï í vztahy s odbûrateli, vede nejen k trvalému rozvoji firmy, ale i k upev- Àování kvalitních partnersk ch vztahû se zákazníky. Kdo brousí se systémy sia, sází na úspûch. 7

8 T-objednací ãísla âíslo Strana âíslo Strana âíslo Strana âíslo Strana T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

9 T-objednací ãísla âíslo Strana âíslo Strana âíslo Strana âíslo Strana T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 Pfiehled produktû Produkt Strana 1400 sianor ao 66, sialac ao 52, 57, 67, siapar 12, 15, 30, 33, 46, 48, sialac ao 24, 26, 40, 41, 68, siaral f 102, siawat fc 69, siatop 31, siawood 74, 75, 83, 85-87, , 103, siawat 13, siawood 104, siarex 14, 16-23, 32, 34-37, 47, 48, 50, 53, 57, 58, 70, /2921 siawood 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, siatur jo 54, 58, 77, 82, 89, siatur jj 55, 58, 59, 90, 91, siatur h 122, siatur h 25, 26, 56, 59, 60, siamet 42, 43 scm 38, 39 siavlies 27, 28, 44, 45, 62, 63 Talífiov kartáã 118, 120 Kruhov kartáã 119,

11 Pfiífiezy

12 Pfiífiezy siafast 1707 siapar SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody karbid kfiemíku/korund P016 - P036 mechanick otevfien P040 - P150 elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice kombinace/f-papír P016 - P150 þ Rychlá v mûna pfiífiezu díky siafast-suchému zipu þ Bez zaná ení u mazlav ch materiálû Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: velmi vysok vysoká velmi pevné PouÏití s doporuãením zrnitosti ZdrsÀování izolaãních desek P016 12

13 Pfiífiezy siafast 1926 siawat SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien syntetická pryskyfiice C/B-papír P150 - P1200 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Vodovzdornost: vysoká odstupàována podle pouïití velmi dobrá ano V hody þ Rychlá v mûna pfiífiezu díky siafast-suchému zipu þ Maximální pfiizpûsobení obrysûm pfii pouïití ruãního bloku þ Speciálnû vhodné pro brou ení za mokra þ Bez prodlevy potfiebné pro optimální zmûknutí PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování povrchû lakû a barev P180 - P400 Pfiíslu enství: Bloky pro ruãní brou ení viz strana

14 Pfiífiezy siafast 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice E/D/C/A-papír P040 - P600 þ Rychlá v mûna pfiífiezu díky siafast-suchému zipu þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování lakû a barev Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení ploch Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním P040 - P060 P080 - P120 P060 - P120 P100 - P180 P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P400 Pfiíslu enství: Adaptéry siaklett viz strana 132/133 Nástroje pro ruãní brou ení viz strana 129/130 14

15 Pfiífiezy siafast 1707 siapar 120 X 400 T X 280 T x 420 T siawat 70 x 125 T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 15

16 Pfiífiezy siafast 1960 siarex 70 x 125 T T T T T T T T T T T T T T x 153 T T T T T T T T T T T x 190 T T T T T T T T T T T

17 Pfiífiezy siafast 1960 siarex 100 X 110 T T T T T T T T T T T x 115 T T T T T T T x 230 T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 17

18 Pfiífiezy siafast s otvory 1960 siarex 81 x 133 T otvorû T T T T T T T T T T T x 153 T otvorû T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

19 Pfiífiezy siafast s otvory 1960 siarex 93 x 180 T otvorû T T T T T T T T T T T x 110 T otvorû T T T T T T T T T T x 115 T otvorû T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 19

20 Pfiífiezy siafast s otvory 1960 siarex 115 x 115 T otvorû T T T T T T T T T T x 228 T otvorû T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

21 Pfiífiezy 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice D/C-papír P040 - P600 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování lakû a barev Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení ploch Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním P040 - P060 P080 - P120 P060 - P120 P100 - P180 P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P400 21

22 Pfiífiezy 1960 siarex 93 x 230 T T T T T T T T T T T x 280 T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

23 Pfiífiezy s otvory 1960 siarex 80 x 166 T otvorû T T T T T x 230 T otvorû T T T T T T T T T T x 280 T otvorû T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 23

24 Pfiífiezy siasoft 1748 sialac ao SloÏení Zrno: karbid kfiemíku Posyp: elektrostatick otevfien Pojivo: koïní klih/syntetická pryskyfiice Podklad: A-papír Rozsah zrnitosti: P180 - P400 (kromû P240) Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok velmi flexibilní dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Dosahování jemn ch povrchû díky speciálnímu pûnovému podkladu þ Velmi pfiizpûsobivé obrysûm a zaoblením, bez nebezpeãí probrou ení þ Zadní strana z pûnové hmoty pro snaï í manipulaci a rozloïení pfiítlaku PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení profilû a obrysû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Brou ení mezi lakováním P180 P180 - P220 P220 - P320 P280 - P400 24

25 Pfiífiezy siasoft 2951 siatur h SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody korund elektrostatick polootevfien / uzavfien plnû syntetická pryskyfiice H-bavlnûná tkanina P080 - P220 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: Îivotnost: V sl. jakost povrchu: þ Univerzálnû pouïitelné, pro nejjemnûj í povrchy díky speciálnímu pûnovému podkladu þ Velmi pfiizpûsobivé k obrysûm a zaoblením, bez nebezpeãí probrou ení þ Zadní strana z pûnové hmoty pro snaï í manipulaci a rozloïení pfiítlaku vysok velmi flexibilní vysoká velmi dobrá PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení profilû a obrysû Jemné brou ení zaoblení Brou ení po navlhãení Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P080 - P120 P120 - P220 P180 - P220 P180 - P220 25

26 Pfiífiezy siasoft 1748 sialac ao 115 x 140 T T T T T x 140 T T T T T siatur h 115 x 140 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

27 Pfiífiezy siavlies siavlies SloÏení Zrno: korund/karbid kfiemíku Posyp: 3rozmûrné vláknité rouno Rozsah zrnitosti: K080, K100, K120, K180, K320, K800 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: velmi vysoká velmi flexibilní velmi dobrá nízké V hody þ PouÏitelné oboustrannû þ Brou ení za sucha i za mokra þ Optimální brou ení obrysû a zaoblení PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování star ch vrstev barev a lakû a základov ch nátûrû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním K120, K180 K180, K320 K180, K320 K320, K800 27

28 Pfiífiezy siavlies siavlies 152 x 229 T T T T T T = extra cut 0100 = general purpose 0120 = medium 0180 = fine 0320 = very fine 0800 = ultra fine 28 Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

29 Kotouãe

30 Kotouãe siafast 1707 siapar SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody karbid kfiemíku/korund P016 - P036 mechanick otevfien P040 - P150 elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice kombinace/f-papír P016 - P150 þ Rychlá v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu þ Bez zaná ení u mazlav ch materiálû þ Optimální pro rotaãní brou ení Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: velmi vysok vysoká pevn PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbrou ení star ch lakû, kamene, betonu Odbrou ení barvy a laku P016, P024, P036 P040 - P080 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana

31 Kotouãe siafast 1915 siatop SloÏení Zrno: korund Posyp: elektrostatick otevfien (P040 - P120) elektrostatick uzavfien (P150) Pojivo: plnû syntetická pryskyfiice Podklad: F-papír Rozsah zrnitosti: P040 - P150 V hody þ Rychlá, jednoduchá v mûna kotouãe díky siafast suchému zipu þ Efektivní pouïití þ Optimální pro rotaãní brou ení Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: PouÏití: velmi vysok velmi vysoká pevn stfiednû tûïké PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbrou ení od star ch lakû po kov (bodová koroze) P040, P080, P100 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana

32 Kotouãe siafast 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: V hody korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice E/D/C/A-papír P040 - P600 þ Rychlá, bezpeãná v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení Vlastnosti Úbûr: Pevnost: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování lakû a barev Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P040 - P060 P080 - P120 P060 - P120 P100 - P180 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana 127/128 Kruhové bloky pro ruãní brou ení viz strana 129 Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení ploch Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P400 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana 127/128 Kruhové bloky pro ruãní brou ení viz strana

33 Kotouãe siafast 1707 siapar f 115 T T T T T T T T f 125 T T siatop f 115 T T T T T f 150 T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 33

34 Kotouãe siafast 1960 siarex f 115 T T T T T f 125 T T T T T T T T T T T T T f 150 T T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

35 Kotouãe siafast 1960 siarex f 300 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 35

36 Kotouãe siafast s otvory 1960 siarex f 115 T otvorû T T T T T T T T f 125 T otvorû T T T T T T T T T T T T T f 125 T otvorû T T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

37 Kotouãe siafast s otvory 1960 siarex f 150 T otvorû T T T T T T T T T T T T T f 150 T otvorû T T T T T T T T T T T T T f 150 T otvorû T T T T T T T T T T T T T

38 Kotouãe scm scm SloÏení Zrno: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund 3rozmûrné vláknité rouno K060, K100, K150 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Brus: V sl. jakost povrchu: velmi vysok velmi vysoká studen a mûkk dobrá V hody þ Vícenásobné pouïití þ Rychlá, bezpeãná v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu þ Postupné opracování do hloubky pro dosaïení optimální jakosti povrchu PouÏití s doporuãením zrnitosti OdstraÀování vrstev barev a lakû Naru ování vrstev barev a lakû K060 K100, K150 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana

39 Kotouãe scm scm f 115 T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 39

40 Kotouãe siasoft+ s otvory 1748 sialac ao SloÏení Zrno: karbid kfiemíku Posyp: elektrostatick otevfien Pojivo: koïní klih/plasty Podklad: A-papír Rozsah zrnitosti: P180 - P400 (kromû 240) Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok velmi flexibilní velmi dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Dosahování jemn ch povrchû díky speciálnímu pûnovému podkladu þ Velmi pfiizpûsobivé obrysûm a zaoblením, bez nebezpeãí probrou ení þ Zadní strana z pûnové hmoty pro rozloïení pfiítlaku þ Rychlá v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení mezi lakováním P150 - P400 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana 128 Tip: U siasoft+ pouïijte zrnitost o dvû aï ãtyfii hodnoty vût í neï u bûïn ch brousicích prostfiedkû. 40

41 Kotouãe siasoft+ s otvory 1748 sialac ao f 150 T otvorû T T T T f 150 T otvorû T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 41

42 Fíbrové kotouãe 4924 siamet SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice vulkanfíbr 0,8 mm P016 - P120 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: velmi vysok vysoká velmi tuhé V hody þ Nízké opotfiebení þ Vysoká hospodárnost PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování tvrd ch krycích vrstev OdstraÀování barev na kovov ch dílech P016 - P050 P040 - P060 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana

43 Fíbrové kotouãe 4924 siamet f 115 T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 43

44 Kotouãe siavlies siavlies SloÏení Zrno: korund/karbid kfiemíku Podklad: 3rozmûrné vláknité rouno Rozsah zrnitosti: K080, K100, K120, K180, K320, K800 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: velmi vysoká velmi flexibilní velmi dobrá nízké V hody þ Rychlá, bezpeãná v mûna kotouãe díky siafast-suchému zipu þ PouÏitelné oboustrannû pro brou ení za sucha i za mokra þ Optimální brou ení rohû a hran PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování vrstev barev a lakû Matování vrstev barev a lakû K320 K800 Pfiíslu enství: PodloÏné talífie viz strana 128 Bloky pro ruãní brou ení viz strana

45 Kotouãe siavlies siavlies f 150 T T f 125 T otvorû T f 150 T otvorû T = very fine 0800 = ultra fine Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 45

46 siafast Delta / Polygon 1707 siapar SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku/korund P016 - P036 mechanick otevfien P040 - P150 elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice kombinace/f-papír P016 - P150 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: velmi vysok vysoká pevn V hody þ Rychlá, bezpeãná v mûna brousicího prostfiedku díky siafast-suchému zipu þ Bez zaná ení u mazlav ch materiálû þ Bezproblémové brou ení vnitfiních rohû PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování laku a star í barvy Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P040 - P060 P080 - P120 P060 - P120 P100 - P150 46

47 siafast Delta / Polygon 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice E/D/C/A-papír P040 - P600 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Rychlá, bezpeãná v mûna brousicího prostfiedku díky siafast-suchému zipu þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ Bezproblémové brou ení vnitfiních rohû PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování lakû a barev Naru ování povrchû lakû a barev Brou ení masivního dfieva Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P040 - P060 P080 - P120 P080 - P120 P100 - P180 Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Jemné brou ení ploch Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P320 47

48 siafast Delta 1707 siapar 100 x 147 T T T T T T Festo, Rupes 1960 siarex Festo, Rupes 100 x 147 T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

49 siafast Polygon 1707 siapar 90 x 94 T f 109 T T T T T Bosch, Metabo 1707 siapar 90 x 95 T f 110 T T T T T Festo Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 49

50 siafast Polygon 1960 siarex Bosch, Metabo 90 x 94 T f 109 T T T T T T T T T T T siarex Festo 90 X 95 T f 110 T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

51 Role

52 Role 1701 sialac ao SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku P180 - P280 elektrostatick otevfien P320 - P400 mechanick otevfien koïní klih A-papír P180 - P400 Vlastnosti Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: flexibilní dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ DosaÏení perfektního povrchu þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení þ Odfiezávání libovoln ch délek PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení mezi lakováním P180 - P400 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

53 Role 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien plasty D/C-papír P040 - P600 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení þ Odfiezávání libovoln ch délek PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování ploch Pfiibru ování ploch Pfiibru ování zaoblení P040 - P060 P080 - P180 P100 - P180 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana 134 Odbru ování ploch Jemné brou ení ploch Jemné brou ení zaoblení Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním na plochách Brou ení mezi lakováním na zaoblení P080 - P120 P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P500 P240 - P500 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

54 Role 2933 siatur jo SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice J-tkanina P060 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: vysok velmi dobrá flexibilní V hody þ Velmi pfiizpûsobiv u obrysû, zaoblení a profilû þ Ideální pro soustruïené v robky þ MoÏnost odtrïení na libovolnou délku PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení profilû a obrysû P060 - P150 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

55 Role 2936 siatur jj SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice JJ-tkanina P060 - P320 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysok velmi vysoká velmi flexibilní dobrá V hody þ Optimální pro ruãní brou ení u soustruïen ch v robkû þ Velmi pfiizpûsobiv u obrysû, zaoblení a profilû þ MoÏnost odtrïení na libovolnou délku PouÏití s doporuãením zrnitosti Jemné brou ení profilû a obrysû P060 - P320 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

56 Role 2951 siatur h SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick polootevfien / uzavfien plnû syntetická pryskyfiice bavlnûná tkanina P060 - P600 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysok vysoká velmi flexibilní velmi dobrá V hody þ DosaÏení nejvy í kvality povrchu þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ MoÏnost odtrïení na libovolnou délku PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování ploch a zaoblení Tvarové brou ení obrysû a profilû Brou ení po navlhãení Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P080 - P180 P080 - P180 P180 P180 Pfiíslu enství: DrÏáky rolí viz strana

57 Role 1701 sialac ao â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 50 m T T T T T T siarex â. zboïí Zrnitost balení 95 mm x 50 m T T T T T T T T T T T T â. zboïí Zrnitost balení 110 mm x 50 m T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 57

58 Role 1960 siarex â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 50 m T T T T T T T T T T T T T T siatur jo â. zboïí Zrnitost balení 2936 SIATUR JJ 115 mm x 50 m T T T T T siatur jj â. zboïí Zrnitost balení 100 mm x 50 m T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

59 Role 2936 siatur jj â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 50 m T T T T T siatur h â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 50 m T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 59

60 Role siasoft 2951 siatur h SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick polootevfien / uzavfien plnû syntetická pryskyfiice bavlnûná tkanina P080 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysok vysoká velmi flexibilní velmi dobrá V hody þ Dosahování jemn ch povrchû díky speciálnímu pûnovému podkladu þ Velmi pfiizpûsobivé obrysûm a zaoblením, bez nebezpeãí probrou ení þ Univerzální, iroká oblast pouïití; moïnost odtrïení na libovolnou délku PouÏití s doporuãením zrnitosti Jemné brou ení zaoblení Brou ení po navlhãení Naru ování základov ch nátûrû a tmelû P080 - P220 P180 - P220 P180 - P220 60

61 Role siasoft 2951 siatur h â. zboïí Zrnitost balení 115 mm x 10 m T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 61

62 Role siavlies siavlies SloÏení Zrno: korund/karbid kfiemíku Podklad: 3rozmûrné vláknité rouno Rozsah zrnitosti: K080, K100, K120, K180, K320, K800 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: velmi vysoká velmi flexibilní velmi dobrá nízké V hody þ PouÏitelné oboustrannû za sucha i za mokra þ Velmi pfiizpûsobivé obrysûm a zaoblením þ Snadné odtrïení PouÏití s doporuãením zrnitosti Naru ování star ch vrstev barev, lakû a základov ch nátûrû Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû Brou ení po navlhãení Brou ení mezi lakováním K120, K180 K180, K320 K180, K320 K320, K800 62

63 Role siavlies siavlies â. zboïí Zrnitost balení 100 mm x 10 m T T T T â. zboïí Zrnitost balení 125 mm x 10 m T T T T = medium 0180 = fine 0320 = very fine 0800 = ultra fine Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 63

64 64

65 Archy

66 Archy 1400 sianor ao SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: rubín mechanick otevfien koïní klih A-papír P080 - P280 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: stfiední flexibilní dobrá V hody þ Perfektní povrchy masivních a d hovan ch v robkû þ Speciálnû vyvinuty pro ruãní brou ení PouÏití s doporuãením zrnitosti Jemné brou ení ploch (masivní dfievo, d hy) P120 - P180 66

67 Archy 1701 sialac ao SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku P080 - P280 elektrostatick otevfien P320 - P400 mechanick otevfien koïní klih A-papír P080 - P400 Vlastnosti Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: flexibilní dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ DosaÏení vynikajících povrchû þ Speciálnû vyvinuty pro ruãní brou ení PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení mezi lakováním P180 - P400 67

68 Archy 1748 sialac ao SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku elektrostatick otevfien koïní klih/syntetická pryskyfiice A-papír P150 - P400 Vlastnosti Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: velmi flexibilní velmi dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ MoÏnost ohnutí a pfiifiíznutí na libovoln formát þ Speciálnû vyvinuty pro ruãní brou ení PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení mezi lakováním P150 - P400 68

69 Archy 1913 siawat fc SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice C-papír P060 - P1200 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: Vodovzdornost: velmi vysok flexibilní ano V hody þ Speciálnû vhodné pro brou ení za mokra þ Vysoká vodovzdornost þ V robek se namoãením nedeformuje þ MoÏnost ohnutí a pfiifiíznutí na libovoln formát PouÏití s doporuãením zrnitosti Jemné brou ení základov ch nátûrû a tmelû P220 - P400 69

70 Archy 1960 siarex SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P040 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P600 elektr. uzavfien syntetická pryskyfiice D/C-papír P040 - P600 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok odstupàována dle zrnitosti dobrá nízké díky speciálnímu povrchu V hody þ Univerzální, iroká oblast pouïití þ PouÏitelné pro strojní i ruãní brou ení þ MoÏnost ohnutí a pfiifiíznutí na libovoln formát PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbrou ení ploch Naru ování ploch Naru ování zaoblení P040 - P060 P080 - P180 P100 - P180 Jemné brou ení ploch Jemné brou ení zaoblení Brou ení po navlhãení Mezioperaãní brou ení ploch Mezioperaãní brou ení zaoblení P180 - P240 P150 - P220 P150 - P220 P240 - P500 P240 - P500 70

71 Archy 1400 sianor ao 230 x 280 T T T T T T T T sialac ao 230 x 280 T T T T T T T sialac ao 230 x 280 T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 71

72 Archy 1913 siawat fc 230 x 280 T T T T T T T T T T T T T T T T T siarex 230 x 280 T T T T T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

73 Pásy

74 Rotaãní brusné pásky 1919 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P036 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P800 elektr. uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F/D-papír P036 - P800 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká pevn nízké V hody þ Díky antistatické úpravû nízké zachycování prachu na obrobku i stroji þ Jednoduchá, bezpeãná manipulace PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení vnitfiních obloukû Jemné brou ení vnitfiních obloukû P060 - P080 P080 - P150 74

75 Rotaãní brusné pásky 1919 siawood 120 x 250 T T T x 450 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 75

76 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice X-tkanina P016 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká velmi pevné nízké V hody þ Optimalizované, aplikaci pfiizpûsobené spojení pásu þ Dlouhodobá Ïivotnost díky velmi odolnému podkladu PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování star ch lakû Naru ování barev a star ch lakû Rovinné brou ení hran a dráïek Brou ení hran a dráïek P040 - P060 P080 - P100 P060 - P100 P080 - P120 76

77 Pásky do ruãních brusek 2933 siatur jo SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice J-tkanina P060 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: vysok velmi dobrá flexibilní nízké V hody þ Optimalizované, aplikaci pfiizpûsobené spojení pásu þ Vhodné pro stroje s mal mi zaobleními PouÏití s doporuãením zrnitosti Odbru ování star ch lakû Naru ování barev a star ch lakov ch vrstev Rovinné brou ení hran a dráïek Brou ení hran a dráïek P060 P080 - P100 P060 - P100 P080 - P150 77

78 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 29 x 533 T T T T T T x 400 T T T T T T x 410 T T T T T T x 457 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

79 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 75 x 480 T T T T T T x 508 T T T T T T x 533 T T T T T T x 575 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 79

80 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 75 x 610 T T T T T T x 533 T T T T T T x 552 T T T T T T x 560 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

81 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 100 x 610 T T T T T T T x 620 T T T T T T x 860 T T T T T T x 900 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 81

82 Pásky do ruãních brusek 2920 / 2921 siawood x 110 x 620 T T T T T T siatur jo 40 x 305 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

83 Pásy pro hranové brusky 1919 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P036 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P800 elektr. uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F/D-papír P036 - P800 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká pevn nízké V hody þ Díky antistatické úpravû nízké zachycení prachu na obrobku i stroji þ Univerzální, iroká oblast pouïití PouÏití s doporuãením zrnitosti Rovinné brou ení hran a dráïek Pfiibrou ení hran a dráïek Jemné brou ení ploch P060 - P120 P060 - P120 P100 - P120 83

84 Pásy pro hranové brusky 2920 siawood x SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice X-tkanina P016 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká velmi pevné nízké V hody þ Optimalizované, aplikaci pfiizpûsobené spojení pásu þ Dlouhodobá Ïivotnost díky velmi odolnému podkladu PouÏití s doporuãením zrnitosti Brou ení hran a dráïek do roviny Nabru ování hran a dráïek Jemné brou ení ploch a hran P060 - P120 P060 - P120 P100 - P150 84

85 Pásy pro hranové brusky 1919 siawood 150 x 2170 T T T T T x 2250 T T T x 2280 T T T T T x 2600 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 85

86 Pásy pro hranové brusky 1919 siawood 150 x 2620 T T T T T x 3000 T T T x 2350 T T T T T x 2900 T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

87 Pásy pro hranové brusky 1919 siawood 200 x 3000 T T T T T x 3200 T T T T T x 1900 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 87

88 Pásy pro hranové brusky 2920 siawood x 120 x 2100 T T T T T x 2000 T T T T T x 2000 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

89 Pásy pro profilové brou ení 2933 siatur jo SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice J-tkanina P060 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: Zaná ení: vysok velmi vysoká flexibilní dobrá nízké V hody þ Vysoká tvarová pfiesnost profilového brou ení þ PfiizpÛsobiv u obrysû, zaoblení a profilû PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení zaoblení a profilû Jemné brou ení zaoblení a profilû P080 - P120 P150 - P220 89

90 Pásy pro profilové brou ení 2936 siatur jj SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice JJ-tkanina P060 - P320 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysok vysoká velmi flexibilní dobrá V hody þ Vysoká tvarová pfiesnost profilového brou ení þ Velmi pfiizpûsobiv u obrysû, zaoblení a profilû PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení zaoblení a profilû Jemné brou ení zaoblení a profilû Mezioperaãní brou ení zaoblení a profilû P080 - P120 P150 - P220 P240 - P320 90

91 Pásy pro profilové brou ení 2933 siatur jo 100 x 2100 T T T siatur jj 30 x 2000 T T T T x 2500 T T T x 2500 T T x 2000 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 91

92 Pásy pro profilové brou ení 2936 siatur jj 50 x 2500 T T x 2300 T T T x 2500 T T T T x 2300 T T T x 2500 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

93 Dlouhé pásy 1919 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P036 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P800 elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F/D-papír P036 - P800 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok vysoká pevn nízké V hody þ Univerzální pouïití na dfievo þ Díky antistatické úpravû nízké zachycení prachu na obrobku i stroji PouÏití s doporuãením zrnitosti Rovinné brou ení hran a dráïek Jemné brou ení ploch Brou ení mezi lakováním na plochách P060 - P080 P100 - P220 P240 - P800 93

94 Dlouhé pásy 1919 siawood 120 x 6700 T T T T T x 6800 T T T T T x 6900 T T T T T x 7000 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

95 Dlouhé pásy 1919 siawood 120 x 7100 T T T T T x 7200 T T T T T x 7400 T T T T T x 7600 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 95

96 Dlouhé pásy 1919 siawood 120 x 7700 T T T T T T x 7800 T T T T T x 8000 T T T T T x 7400 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

97 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 6200 T T T x 6400 T T T T x 6500 T T T T T T x 6700 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 97

98 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 6800 T T T T T T T T T x 6900 T T T T T T x 7000 T T T T T T x 7100 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

99 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 7150 T T T T T x 7200 T T T T T T x 7300 T T T T T x 7400 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 99

100 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 7500 T T T T T x 7700 T T T T T T x 7800 T T T T T T x 8000 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

101 Dlouhé pásy 1919 siawood 150 x 8500 T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 101

102 iroké pásy 1749 siaral f SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku elektrostatick uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F-papír P036 - P400 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: PouÏití: V sl. jakost povrchu: velmi vysok velmi pevné tvrdé velmi dobrá V hody þ Vhodn pro MDF-desky a dfievotfiísku þ Díky antistatické úpravû nízké zachycení prachu na obrobku i stroji þ Velmi kvalitní v sledn povrch pfii jemném brou ení mûkkého dfieva PouÏití s doporuãením zrnitosti Kalibrování nákliïkû a ploch Jemné brou ení ploch Brou ení mezi lakováním P036 - P100 P120 - P220 P240 - P

103 iroké pásy 1919 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund P036 - P120 elektrostatick otevfien P150 - P800 elektr. uzavfien plnû syntetická pryskyfiice F/D-papír P036 - P800 Vlastnosti Úbûr: Stabilita: Îivotnost: Zaná ení: velmi vysok pevn vysoká nízké V hody þ Univerzální pouïití na dfievo þ Díky antistatické úpravû nízké zachycení prachu na obrobku i stroji PouÏití s doporuãením zrnitosti Kalibrování nákliïkû a ploch Jemné brou ení ploch Brou ení mezi lakováním P060 - P100 P120 - P220 P240 - P

104 iroké pásy 1939 siawood SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund elektrostatick otevfien plnû syntetická pryskyfiice F-papír P060 - P220 Vlastnosti Úbûr: Îivotnost: Stabilita: Zaná ení: velmi vysok velmi vysoká pevn malé díky speciálnímu povrchu V hody þ Ideální pro mazlavé, olej obsahující a pryskyfiiãné dfievo þ Díky antistatické úpravû malé zachycení prachu na obrobku i stroji PouÏití s doporuãením zrnitosti Kalibrování nákliïkû a ploch Jemné brou ení ploch P060 - P100 P120 - P

105 iroké pásy 1749 siaral f 1330 x 2620 T T T T T T T T T T siawood 455 x 1900 T T T T T T x 1900 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 105

106 iroké pásy 1919 siawood 630 x 1900 T T T T T T T T T T x 1525 T T T T T T T x 1900 T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

107 iroké pásy 1919 siawood 910 x 1900 T T T T T T T T T T x 1525 T T T T T T T x 1900 T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 107

108 iroké pásy 1919 siawood 1000 x 2200 T T T T T T x 1900 T T T T T T x 1900 T T T T T T T x 1900 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

109 iroké pásy 1919 siawood 1080 x 2500 T T T T T T T x 1900 T T T T T T x 1900 T T T T T T T T T x 2300 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 109

110 iroké pásy 1919 siawood 1120 x 1900 T T T T T T T T T T X 2000 T T T T T T X 2150 T T T T T T T X 2620 T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

111 iroké pásy 1919 siawood 1130 X 1600 T T T T T x 1900 T T T T T T T x 2200 T T T T T T T X 2050 T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 111

112 iroké pásy pásy 1919 siawood Rozmûry Objednací ã. Zv hodnûné Zv hodnûná Balení Balení x T3526. T T3526. T T3526. T T T T T T x 2620 T T T T T T T x 2200 T T T T T T x 1900 T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

113 iroké pásy 1919 siawood 1330 x 1900 T T T T T T T T T Rozmûry Objednací ã. Zv hodnûné Zv hodnûná Balení Balení x T3526. T T3893. T T3893. T T T T T3526. T Rozmûry Objednací ã. Zv hodnûné Zv hodnûná Balení Balení x T3526. T T T T T T T3526. T T3526. T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 113

114 iroké pásy 1919 siawood 1330 x 2620 T T T T T T T T T T T T x 3250 T T T T T T T T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

115 iroké pásy 1939 siawood 1110 x 1900 T T T T T T x 1900 T T T x 2620 T T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 115

116 116

117 Brousicí kartáãe

118 Brousicí kartáãe Talífiov kartáã SloÏení Zrno: Pojivo: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku polyamidové tûtiny s brusn m zrnem K046, K060, K080, K120 Vlastnosti Îivotnost: velmi vysoká V hody þ Vícenásobné pouïití þ Jednoduchá manipulace PouÏití s doporuãením zrnitosti âi tûní ploch K046 - K

119 Brousicí kartáãe Kruhov kartáã SloÏení Zrno: Pojivo: Rozsah zrnitosti: karbid kfiemíku polyamidové tûtiny s brusn m zrnem K060, K080, K120 Vlastnosti Îivotnost: velmi vysoká V hody þ Pro zv raznûní struktury dfieva þ Vícenásobné pouïití þ Jednoduchá manipulace PouÏití s doporuãením zrnitosti Strukturování povrchû K060 - K

120 Brousicí kartáãe Talífiov kartáã 130 x 50 T T T T Kruhov kartáã 140 X 30 T T T Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

121 Profilové brou ení sia

122 Profilové brou ení sia 2943 siatur h SloÏení Zrno: Posyp: Pojivo: Podklad: Rozsah zrnitosti: korund uzavfien plnû syntetická pryskyfiice H-tkanina P100 - P180 Vlastnosti Îivotnost: Stabilita: V sl. jakost povrchu: vysoká velmi flexibilní dobrá V hody þ Optimální pro profilové brou ení na CNC-strojích þ Jedineãn brousicí prostfiedek elastick v podélném smûru PouÏití s doporuãením zrnitosti Tvarové brou ení profilû z tvrdého a mûkkého dfieva, brou ení MDF Jemné brou ení profilû z tvrdého a mûkkého dfieva, brou ení MDF P100 - P120 P150 - P

123 Profilové brou ení sia Produkt Objednací ã. Zv hodnûné Balení â. zboïí balení deutsch T französisch T italienisch T englisch T Sada pro profilové brou ení â. zboïí balení Dose à 425 g T Balco 67 â. zboïí balení 30 mm T f 180 mm Polyuretanov kotouã â. zboïí balení 50 mm T f 180 mm Polyuretanov kotouã Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání 123

124 Profilové brou ení sia 2943 siatur h â. zboïí Zrnitost balení 640 x 1000 mm T T T T Archy siafast â. zboïí Zrnitost balení 700 x 500 mm T Archy siaklett 124 Jiné rozmûry a zrnitosti na vyïádání

125 Pfiíslu enství

126 PodloÏné talífie pro úhlové brusky Vnitfiní závit, pro fíbrové kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení M14 f 115 mm T PodloÏné talífie tvrdé max ot./min. PodloÏné talífie pro rotaãní brusky Vnitfiní závit, pro siafast-kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení M10 / f 115 mm T M14 / f 115 mm T PodloÏné talífie tvrdé max ot./min. PodloÏné talífie pro rotaãní brusky pro scm-kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení M14 f 115 mm T PodloÏné talífie tvrdé max ot./min. 126

127 PodloÏné talífie pro excentrické brusky vãetnû montáïní sady 5/16 pro siafast-kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie tvrdé max ot./min. Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie stfiednû tvrdé max ot./min. Pad-Kit pfiiobjednat pro pouïití podloïn ch talífiû f 150 mm pro stroje se závitem M8! Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení Sada: 1 adaptér T M8- roub 1 podloïka se záfiez. Pad-Kit 127

128 PodloÏné talífie s otvory pro excentrické brusky vãetnû montáïní sady 5/16, pro siafast-kotouãe Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie tvrdé, 6 otvorû max ot./min. Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie stfiednû tvrdé, 6 otvorû max ot./min. Závit/dfiík Objednací ã. Zv hodnûné Balení Rozmûry â. zboïí balení 5/16 f 150 mm T PodloÏné talífie mûkké, 6 otvorû max ot./min. 128

129 Nástroje pro ruãní brou ení pro siafast-kotouãe a siafast-pfiífiezy â. zboïí balení f 150 mm T Bloky pro ruãní brou ení kruhové, mûkké â. zboïí balení 70 x 125 mm T Bloky pro ruãní brou ení, oboustranné: stfiednû tvrdé/extra mûkké, brou ení za sucha â. zboïí balení 70 x 125 mm T Bloky pro ruãní brou ení, oboustranné: tvrdé/ mûkké, brou ení za mokra â. zboïí balení 70 x 125 mm T Bloky pro ruãní brou ení tvrdé, brou ení za sucha 129

130 Nástroje pro ruãní brou ení pro siafast-pfiífiezy â. zboïí balení 81 x 153 mm T Bloky pro ruãní brou ení s pfiipojením pro odsávání, tvrdá deska, 8 otvorû â. zboïí balení 4500 x 25 mm T Odsávací hadice pro nástroje k ruãnímu brou ení 130

131 131

132 Adaptéry pro upínání na such zip siaklett modré, samolepicí Pro pfiestavbu vibraãních brusek a excentrick ch/rotaãních brusek na siafast such zip â. zboïí balení f 150 mm T Kotouã pro excentrickou/ rotaãní brusku â. zboïí balení 79 x 166 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 8 otvorû â. zboïí balení 92 x 230 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 8 otvorû 132

133 Adaptéry pro upínání na such zip â. zboïí balení 80 x 150 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 8 otvorû â. zboïí balení 92 x 230 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 10 otvorû â. zboïí balení 113 x 280 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 10 otvorû â. zboïí balení 115 x 280 mm T Pfiífiezy pro vibraãní brusku 133

134 Krycí pásky / prachovky / drïáky rolí â. zboïí balení Krycí pásky 15 mm x 50 m T mm x 50 m T mm x 50 m T mm x 50 m T mm x 50 m T mm x 50 m T â. zboïí balení 320 x 400 mm T x 750 mm T Prachovky â. zboïí balení 605 x 235 x 365 mm T DrÏáky rolí do ífiky max. 115 mm 134

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

1919 siawood+ Profesionální brusivo nejnovější generace

1919 siawood+ Profesionální brusivo nejnovější generace 1919 siawood+ Profesionální brusivo nejnovější generace 1919 siawood + Profesionální brusivo nejnovější generace Nejnovější generace klasické 1919 siawood nastavuje nové standardy ve stacionárním broušení

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Vybroušený. Vybrúsený. styl. štýl. Brousící, leštící a řezací systémy pro oblast kovu Brúsne, leštiace a rezné systémy pre oblasť kovu

Vybroušený. Vybrúsený. styl. štýl. Brousící, leštící a řezací systémy pro oblast kovu Brúsne, leštiace a rezné systémy pre oblasť kovu Brousící, leštící a řezací systémy pro oblast kovu Brúsne, leštiace a rezné systémy pre oblasť kovu Vybroušený styl Vybrúsený štýl S leskem po celém svete od roku 1926 Obsah Brusiva sia Abrasives a sia

Více

Strana...166 NÁVINY BRUSNÉ V SADÁCH. Strana...170. Strana...179. Strany...184-185 HADICE VZDUCHOVÉ. Strany...188-191 NÁ ADÍ PNEUMATICKÉ. Strany...

Strana...166 NÁVINY BRUSNÉ V SADÁCH. Strana...170. Strana...179. Strany...184-185 HADICE VZDUCHOVÉ. Strany...188-191 NÁ ADÍ PNEUMATICKÉ. Strany... 200 PLÁTNA SMIRKOVÁ / V ROLÍCH 201 HOUBIâKY BRUSNÉ 202 KOTOUâE BRUSNÉ 203 KOTOUâE FÍBROVÉ NA SUCH ZIP Strany................164-165 Strana..........................165 Strana..........................166

Více

Ceník AUTO od 1. 4. 2013

Ceník AUTO od 1. 4. 2013 zrno šířka délka série poznámka obrázek ks Role Role bez suchého zipu Role šíře 70 mm S1463.4999.0040 40 70 mm 50 m 1940 1 1023,00 1023,00 S1463.4999.0060 60 70 mm 50 m 1940 1 970,00 970,00 S1463.4999.0080

Více

Konstrukce a použití brusiv Metabo

Konstrukce a použití brusiv Metabo Příslušenství pro trojúhelníkové, excentrické, multifunkční brusky, vibrační brusky Brusiva VYBROUŠENÉ ARGUMENTY Osvědčená kvalita k profesionálnímu využití: Možnost obrábění téměř všech povrchů, jako

Více

Va e jistota na mokru.

Va e jistota na mokru. Va e jistota na mokru. Léto 2013 Nabídka letních pneumatik pro osobní, 4 4 a dodávková vozidla RainExpert RainExpert Profilové ãíslo 80 135/80 R13 70T F B 70 145/80 R13 75T F B 70 155/80 R13 79T E B 70

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

odjehlovací systém K A T A L O G 2007

odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém NOVINKY 6 7 ŠKRABÁKY 6 7 KRABÁK NOGA 3 PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR KRABÁK NOGA 5 S nože ( 3,2 mm) TELE S KRABÁK NEV MùNN TUÎKOV KRABÁK RB TUÎKOV KRABÁK NG-1

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

RAPID ŘEŠENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHŮ 2-3 VYŠŠÍ ŽIVOTNOST ELIMINACE JEDNOTLIVÝCH KROKŮ REDUKCE OPRAV DISKY Z NETKANÉ TEXTILIE :

RAPID ŘEŠENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHŮ 2-3 VYŠŠÍ ŽIVOTNOST ELIMINACE JEDNOTLIVÝCH KROKŮ REDUKCE OPRAV DISKY Z NETKANÉ TEXTILIE : RAPID ŘEŠENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHŮ DISKY Z NETKANÉ TEXTILIE : 2-3 VYŠŠÍ ŽIVOTNOST ELIMINACE JEDNOTLIVÝCH KROKŮ REDUKCE OPRAV RAPIDní ZLEPŠENÍ ÚPRAVY POVRCHŮ Nové disky na úpravu povrchů Norton - navrženy

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

NEKONEČNÉ PÁSY - PLÁTNO A PAPÍR

NEKONEČNÉ PÁSY - PLÁTNO A PAPÍR 101 101 2012 NEKONEČNÉ PÁSY - PLÁTNO A PAPÍR K-ABRASIVES WWW.STARCKE.CZ Pásy do strojních brusek Pásy do parketových brusek Pásy do ručních brusek ÚZKÉ PÁSY - PLÁTNO BRUSNÉ PLÁTNO 642XFN Podklad: těžká

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

CENÍK 2011. Brusné nástroje pro každé použití

CENÍK 2011. Brusné nástroje pro každé použití CENÍK 2011 Brusné nástroje pro každé použití Bezpečnost To nejdůležitější na začátek Výrobky firmy KLINGSPOR jsou označeny značkou osa Co znamená osa? Broušení a řezání vyžaduje ve všech oblastech použití

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

SKUPINA. KoTouče FíBRové. Strana... 184 Strana... 186 205 SKUPINA SKUPINA. FRéZy obrysové SKUPINA. RouNa BRuSNá. Strana.

SKUPINA. KoTouče FíBRové. Strana... 184 Strana... 186 205 SKUPINA SKUPINA. FRéZy obrysové SKUPINA. RouNa BRuSNá. Strana. SKuPINa 200 PláTNa SMIRKová / v RolícH 201 HouBIčKy BRuSNé 202 KoTouče FíBRové 203 KoTouče BRuSNé Na SucHÝ ZIP 204 PáSy BRuSNé Strana.. 182-183 Strana............... 183 Strana............... 184 Strana...............

Více

Role bez suchého zipu

Role bez suchého zipu zrno šířka délka série poznámka obrázek Role bez suchého zipu Role siawood antistatik TopTec papír tvrdý, ruční broušení Role šíře 95 mm JU-555000128 40 95 mm 50 m f-papír / korund 1 1116,00 1116,00 JU-00019601

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie Katalóg SPIT PROFESIONÁLNÍ (kg) V estranné plynové hfiebíkovaãky síla úderu (J) energie pro elektrikáfie plynová náplà 3,6 82 (bez CFC) PULSA 700E pro sádrokartonáfie plynová náplà 3,6 100 (bez CFC) PULSA

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Dobré. Bezpečné. Žluté.

Dobré. Bezpečné. Žluté. Dobré. Bezpečné. Žluté. Katalog 2016 platný od února 2016 1893 Patříme mezi pět předních výrobců brusiva na světě. byla založena rodinná firma Klingspor. Více než Třista kvalifikovaných technických pracovníků

Více

Zpracování a prodej brusiva. Ceník 2016

Zpracování a prodej brusiva. Ceník 2016 Zpracování a prodej brusiva Ceník 2016 platný od 1.5.2016 Naše firma Firma INGTECH, s.r.o. vznikla v roce 2006, zkušenosti s brusivem máme již přes 20 let. Jsme přímým distributorem brousicích prostředků

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: 323 616 117, fax: 323 637 606 Východní Čechy tel.: 323 616 147, fax: 323 637 606 Severozápadní Čechy tel.: 323 616 121, fax: 323 637 606 Jihozápadní Čechy

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

2010/2011 TYP. Brusný materiál. Vodě- -vzdorný. Maximální šíře FORMA APLIKACE. Podklad. Barva. Papír D Pazourek 30 180 Klíh Béžová

2010/2011 TYP. Brusný materiál. Vodě- -vzdorný. Maximální šíře FORMA APLIKACE. Podklad. Barva. Papír D Pazourek 30 180 Klíh Béžová 2010/2011 TYP 111 145 522 345 APE-377 835 612 637 ATJ-657 ATX-822 ATX-827 ATJ-847 Výseky (suchý zip) Brusné houbičky Podklad Brusný materiál Zrnitost Pojivo Vodě- -vzdorný Barva Papír D Pazourek 30 180

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Brusiva na podložkách Pokyny pro použití

Brusiva na podložkách Pokyny pro použití Brusiva na podložkách jsou brusné nástroje, které jsou tvořeny jedním nebo několika více či méně flexibilními nosnými materiály, na nichž jsou pomocí pojiva ukotvena brusná zrna. Do skupiny produktů brusiva

Více

Oblasti. Řezání. Hoblování. Ostatní. Vrtání. Frézování. Broušení. Pro tesaře. Vibrační bruska. Pro výstavbu interiéru. Excentrická bruska

Oblasti. Řezání. Hoblování. Ostatní. Vrtání. Frézování. Broušení. Pro tesaře. Vibrační bruska. Pro výstavbu interiéru. Excentrická bruska Vše pro broušení 82 Oblasti Řezání Vibrační bruska Hoblování Všechny brusky MAFELL mají silné motory. Know how a kompetentní řešení požadavků řemesla vede u brusek MAFELL k nezbytnému nářadí pro tesaře.

Více

Použití K jemnému broušení, lapování a seřizování a také k zabrušování. Lze ji ředit, příp. odstranit olejem, petrolejem, benzínem apod.

Použití K jemnému broušení, lapování a seřizování a také k zabrušování. Lze ji ředit, příp. odstranit olejem, petrolejem, benzínem apod. ß 3 Speciální zabrušovací pasta Pily, pilníky, brusné nářadí a kartáče Obsah: 250 ml v dóze K jemnému broušení, lapování a seřizování a také k zabrušování Lze ji ředit, příp odstranit olejem, petrolejem,

Více

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče Řezání / broušení 2006/2007 Diamantové řezné kotouče Řezné kotouče Brusné kotouče Lamelové brusné kotouče Fíbrové brusné kotouče Kartáče z ocelového drátu... příslušenství k profesionálnímu použití Přehled

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VERTIKÁLNÍ ZASKLENÍ VISS -TV JANSEN-VISS -TV - konstrukce s pfieru en

Více

Oblasti. Vrtání Ostatní Hoblování Řezání. Pro tesaře. Vibrační bruska. Pro výstavbu interiéru. Excentrická bruska. Speciální stroje Broušení Frézování

Oblasti. Vrtání Ostatní Hoblování Řezání. Pro tesaře. Vibrační bruska. Pro výstavbu interiéru. Excentrická bruska. Speciální stroje Broušení Frézování Vše pro broušení 82 Oblasti Pro tesaře Všechny brusky MAFELL mají silné motory. Know how a kompetentní řešení požadavků řemesla vede u brusek MAFELL k nezbytnému nářadí pro tesaře. Pro výstavbu interiéru

Více

SA331 OPTIMAabrasive, suchý zip

SA331 OPTIMAabrasive, suchý zip Cena zákl. bez DPH / SA331 OPTIMAabrasive, suchý zip Velmi vhodný pro broušení laků, tmelů a plastů. Dokonalá profesionální úprava karoserie. Zvláště vynikající pro profilové broušení. Dlouhá životnost

Více

MAFELL. Řezání. Vrtání. Broušení. Hoblování. Frézování. Odsávání. Ostatní. Všechny brusky MAFELL mají silné motory.

MAFELL. Řezání. Vrtání. Broušení. Hoblování. Frézování. Odsávání. Ostatní. Všechny brusky MAFELL mají silné motory. Broušení MAFELL Řezání Vrtání Broušení Hoblování Frézování nezbytnému nářadí. Odsávání petentní řešení požadavků řemesla vede u brusek MAFELL k Ostatní Všechny brusky MAFELL mají silné motory. Know how

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

mako brusivo a pomùcky

mako brusivo a pomùcky 0068.. brusné rouno použití pro døevo, kov, kámen a plasty. kvalita nylonová tkanina s brusnými póry. A S 00 S 0 9 mm 9 mm 9 mm 86 8 SB 86 0 SB 86 SB 0 0 0..868..8690..868 brusné rouno použití pro broušení,

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm) ß Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče 441 Sada technických fréz z HSS (Ø stopky 6 mm) HSS Ozubení 3. 1 dílů: po 1 tech. fréze tvar válec 6 x 16 mm / 12 x 25 mm, zaoblený válec 12 x 25 mm, koule

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Efektivní broušení dřeva

Efektivní broušení dřeva Efektivní broušení dřeva Obsah KWH Mirka Ltd je součástí skupiny KWH a v současné době je největším výrobcem brusiva ve Skandinávii. Díky inovativnímu programu výzkumu a vývoje se Mirka stala specialistou

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

ISO 9001:2000 ISO 14001:1996

ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 Česká republika ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 1 Vydavatel tohoto katalogu nepovoluje jakékoliv otiskování, kopírování, ofotografování či jiné podobné rozmnožování či rozšiřování textů, fotografií, ochranných

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Permanentně ostré, když na to přijde.

Permanentně ostré, když na to přijde. Permanentně ostré, když na to přijde. Samobrusné řezné a brusné nástroje pro delší životnost za nejtvrdších podmínek. Pro náročná použití Náš kompletní sortiment se samobrusným keramickým zrnem zaručuje

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Lenka Havlova 1 Broušení

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Pfiíprava podkladu. âi tûní, brou ení, krábání Ocelové drátûné kartáãe. 1. Dfievûné tûlo. Dfievûné tûlo. Profi kvalita (bez vyobrazení).

Pfiíprava podkladu. âi tûní, brou ení, krábání Ocelové drátûné kartáãe. 1. Dfievûné tûlo. Dfievûné tûlo. Profi kvalita (bez vyobrazení). I. Obj. ãíslo Velikost Bal. APG Popis 9 0 0 0 -fiad B 9 0 0 0 -fiad B 9 0 0 0 -fiad B Pfiíprava podkladu âi tûní, brou ení, krábání Ocelové drátûné kartáãe. Dfievûné tûlo. 9 0 99 -fiad C 9 00 99 0 B Dfievûné

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

3M Průmyslová divize. Řešení pro provoz a údržbu. Řešení pro údržbu a provoz. v průmyslových objektech

3M Průmyslová divize. Řešení pro provoz a údržbu. Řešení pro údržbu a provoz. v průmyslových objektech 3M Průmyslová divize Řešení pro provoz a údržbu Řešení pro údržbu a provoz v průmyslových objektech S výrobky 3M rychle a snadno Vinylové označovací pásky V katalogu, kter drïíte v ruce, jsme vytvofiili

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky OBSAH Obecné informace 2 4 Zásuvkové kombinace nástûnné provedení 5 13 Energetické kostky 14 15 Zásuvkové kombinace mobilní provedení 16 29

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Opracování povrchů Brilantní při broušení a leštění.

Opracování povrchů Brilantní při broušení a leštění. Opracování povrchů Brilantní při broušení a leštění. Ať se jedná o plochu, zaoblení, úhel nebo roh: program FLEX pro povrchy je vždy ta správná volba. Odvedete s ním všude skvělou práci. Celou záležitost

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 20

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

FiboTec multiděrový Nápad vypůjčený z přírody. Inovace ze sia Abrasives.

FiboTec multiděrový Nápad vypůjčený z přírody. Inovace ze sia Abrasives. FiboTec FiboTec multiděrový Nápad vypůjčený z přírody. Inovace ze sia Abrasives. Princip Fibonacci 3 5 1 1 2 13 8 Princip slunečnice Příroda je mistr v inženýrství. Přes všechnu rozmanitost platí, že je

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení TROCAL INNONOVA 70 Pokud oãekáváte od Va ich oken vysoké hodnoty tepelné izolace, jste u tohoto systému na správném místû. Unikátní, patentovaná vnitfiní stavba

Více

Malé brusné lamelové kotouèe Lamelov kotouè

Malé brusné lamelové kotouèe Lamelov kotouè Malý lamelový kotouč na stopce KM 613 Lamelový kotouč se stopkou pro ruční brusky, vhodný pro opracování profilovaných obrobků, vnitřních ploch, úzkých a těžce přístupných míst, obzvláště vhodný pro radiální

Více

BRUSNÉ PRSTENCE, LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU, ROLOC

BRUSNÉ PRSTENCE, LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU, ROLOC 2012 BRUSNÉ PRSTENCE, LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU, ROLOC 101 104 COMTEK WWW.COMTEK.CZ BROUSICÍ PRSTENCE - ZIRKON Brusné prstence jsou všestranně použitelným nástrojem pro širokou škálu brusných operací,

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE JE JEDNODUCHOST A ÚâELN TVAR hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/ 4, 1/ 2, 3/ 4 2 1/ 2 ). ke v em velikostem nabízíme irok v bûr

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Dobré. Bezpečné. Žluté. Ceník Kč 2015 platný od února 2015

Dobré. Bezpečné. Žluté. Ceník Kč 2015 platný od února 2015 Dobré. Bezpečné. Žluté. Ceník 2015 platný od února 2015 Všeobecně Role Obsah 3 Brusiva na podložkách Seznam hesel 4 5 Přehled výrobků 6 13 Pokyny pro použití 18 19 Role 20 33 Pásy Krátké a dlouhé pásy

Více

pro nástroje ze slinutých karbidů, přesné broušení, broušení.

pro nástroje ze slinutých karbidů, přesné broušení, broušení. 1 RUČNÍ BROUŠENÍ NA KOTOUČOVÝCH A STOLOVÝCH BRUSKÁCH Broušení je obráběcí proces realizovaný zrny brusiva spojenými pojivem v mnohabřitý nástroj BROUSÍCÍ KOTOUČ (BK) jehož břity jsou geometricky nestejné

Více

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka 2016 www.trs-nabytek.cz MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... 9.500,- Vysoce luxusní matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná

Více

37 Sortiment - brousicí lamelové talíře

37 Sortiment - brousicí lamelové talíře LUKAS CZ spol. s r. o. obchodní úsek 351 34 Skalná, Tovární 478 Tel.: 354 593 342-3, 354 594 188 Fax: 354 594 943 37 Sortiment - brousicí lamelové talíře E-mail: ob chod@lukascz.cz Http: //www.lukas-ob

Více

Ceník elektronáfiadí

Ceník elektronáfiadí 2006 Ceník elektronáfiadí Doporuãené ceny elektronáfiadí a pfiíslu enství Platí od 15. fiíjna 2005. Tento ceník ru í platnost ceníkû pfiedchozích. MODRÁ je DOBRÁ Vrtání, sekání a roubování Vrtaãky Typ

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

ZÁRUKOU PERFEKTNÍHO POVRCHU JE PERFEKTNÍ STROJ: PROGRAM UŠLECHTILÉ OCELI METABO.

ZÁRUKOU PERFEKTNÍHO POVRCHU JE PERFEKTNÍ STROJ: PROGRAM UŠLECHTILÉ OCELI METABO. ZÁRUKOU PERFEKTNÍHO POVRCHU JE PERFEKTNÍ STROJ: PROGRAM UŠLECHTILÉ OCELI METABO. Desetileté zkušenosti a vysoké nároky na kvalitu, které má Metabo v obrábění kovů, jsou také zahrnuty do našich strojů k

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více