LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK"

Transkript

1 LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius, e mail: Dokument zpracovaly: Mgr. Lenka Němečková, PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D. Dokument připomínkovaly: Bc. Václava Morongová, Mgr. Zuzana Rousková Datum zpracování:

2 Tato příručka vychází z informací zveřejněných na webových stránkách programu Erasmus FFUK 285.html, respektive UK html a specifikuje administrativní postup pro studenty ÚISK FF UK. Obsah 1. Konkurz programu Erasmus Informační schůzka po konkurzu Nominace Podání přihlášky na zahraniční univerzitu Agenda ÚISK Vypracování Protokolu o studijním plánu Agenda zahraničního oddělení FF UK Transcript of Records Přihláška na zahraniční univerzitu Individuální požadavky zahraničních univerzit Vlastní dokumenty Jazykové požadavky Termíny podávání přihlášky Finance Založení bankovního účtu Finanční záležitosti a jejich administrativa Finanční dohoda Před odjezdem Změny v Protokolu o studijním plánu Po příjezdu Agenda FF UK Doložení studia a atestací Sestavení závěrečné zprávy Agenda ÚISK Uznávání kreditů

3 1. Konkurz programu Erasmus Konkurz na výjezd studentů ÚISK na oba semestry akademického roku se koná vždy na jaře předcházejícího akademického roku. Termín konkurzu bývá obvykle v březnu nebo dubnu, ovšem každý rok se může měnit podle požadavků FF UK. Vyhlášení konkurzu proběhne nejpozději měsíc před jeho konáním prostřednictvím elektronické konference uisk118 a webových stránek ÚISK Spolu s vyhlášením konkurzu je zveřejněn i aktuální seznam univerzit včetně počtu volných míst a délky trvání pobytu. V některých případech může být vyhlášeno druhé kolo konkurzu. Vyhlašováno bývá v září stejného kalendářního roku a týká se výlučně volných míst na letní semestr daného akademického roku. Vyhlášení druhého kola závisí na výši zbylých finančních prostředků a volných míst v programu Erasmus. Požadavky na konkurz Strukturovaný životopis v jazyce studia na zahraniční univerzitě (angličtina, němčina, francouzština, španělština) v rozsahu max. 1 strany A4 Motivační dopis v jazyce studia na zahraniční univerzitě o rozsahu max. 1 str. A4. Motivační dopis uvádí důvody Vašeho záměru vycestovat, odborné i jazykové předpoklady Vašeho úspěšného studia na vybrané univerzitě, cíle, které se na dané univerzitě chystáte splnit a přínos studia na zahraniční univerzitě Vašemu budoucímu studiu a / nebo praxi. Vyplnění online přihlášky ve webové aplikaci https://is.cuni.cz/webapps/ před datem konání konkurzu Index s sebou k předložení v průběhu konkurzu Průběh konkurzu Konkurz probíhá cca 15 minut. Jeho náplní je pohovor v jazyce studia na zahraniční univerzitě (angličtina, němčina, francouzština, španělština) týkající se Vaší motivace, předmětu a cílů studia v zahraničí. Pohovor probíhá za přítomnosti minimálně tříčlenné komise z ÚISK. Kritériem výběru uchazečů jsou jejich jazykové znalosti, studijní výsledky, osobnostní předpoklady a motivace ke studiu v zahraničí a k výběru dané univerzity. Výsledky konkurzu Všem žadatelům budou výsledy konkurzu oznámeny e mailem (případně jinými prostředky sdělenými během pohovoru) co nejdříve po skončení konkurzu a vyhodnocení výsledků. 2. Informační schůzka po konkurzu Pro úspěšné žadatele bude v krátké době po uskutečnění konkurzu uspořádána informační schůzka, na které budou sděleny veškeré další organizační informace týkající se postupu přihlášky na zahraniční univerzitu a všechny organizační i studijní požadavky ze strany ÚISK i FF UK. Informační schůzka je pro všechny vyjíždějící studenty, včetně studentů vyjíždějících v letním semestru, povinná!!! V daném akademickém roce nebude žádný další termín této schůzky vyhlášen. Před schůzkou je nutné si prostudovat Příručku pro studenty Erasmus, vytisknout si ji a přinést ji s sebou. 3

4 Důležitým cílem schůzky je sestavení Protokolu o studijního plánu, který je součástí přihlášky na zahraniční univerzitu a je nutné jej sestavit v co nejkratší době. Na tuto schůzku si, prosím, přineste: seznam předmětů., které chcete studovat na zahraniční univerzitě, vyplněný ve formuláři Protokol o studijním plánu (dostupný ve webové aplikaci https://is.cuni.cz/webapps/) viz bod 4.1, index, kopii části Karolínky, která je relevantní Vašemu studijnímu programu na ÚISK. Váš výběr předmětů s Vámi Erasmus koordinátorka ÚISK na informační schůzce individuálně prodiskutuje a v případě, že bude Váš návrh splňovat veškeré náležitosti (viz bod 4.1), koordinátorka Vám Protokol o studijním plánu podepíše. Studenti, kteří vyjíždějí až v letním semestru, pravděpodobně nebudou mít ještě rozvrh od zahraniční univerzity k dispozici. Přesto je pro ně schůzka povinná a důležitá. Dozví se zde všechny administrativní náležitosti podání přihlášky na zahraniční univerzitu (administrativa na straně ÚISK, FF UK i zahraniční univerzity) a mají možnost své požadavky konzultovat s Erasmus koordinátorkou ÚISK i s ostatními vyjíždějícími studenty. 3. Nominace Na základě úspěšného absolvování výběrového řízení jste nominováni na studium na příslušné zahraniční univerzitě. Bezprostředně po potvrzení Vaší nominace ze strany FF UK je o tom zahraniční univerzita informována dopisem koordinátorky ÚISK, Mgr. Lenky Němečkové. Ve webové aplikaci https://is.cuni.cz/webapps/ Vám je Erasmus koordinátorem FF UK změněn status přihlášky na nominován a v tomto okamžiku můžete zahájit administrativní proces. Přestože to není na první pohled patrné, proces může trvat déle, často dochází např. k jeho zdržení na zahraniční univerzitě. Proto, prosím, jej nepodceňujte a neodkládejte jej na pozdější dobu. Může se pak stát, že do data Vašeho odjezdu nebudete mít všechna potvrzení nezbytná pro studium na zahraniční univerzitě! Výjezdem na zahraniční univerzitu přes program Erasmus též máte povinnost se po svém návratu zúčastnit informačních akcí a prezentovat průběh svého zahraničního studia studentům ÚISK vyjíždějícím následující akademický rok. Dále tímto souhlasíte s poskytnutím svých kontaktních údajů (e mail) pro potřeby vyjíždějících studentů ÚISK. K jinému účelu nebudou Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu využity. 4. Podání přihlášky na zahraniční univerzitu Vyřizování výjezdu na zahraniční univerzitu se skládá z následujících agend: Agenda ÚISK o Potvrzení Protokolu o studijním plánu Agenda Zahraničního oddělení FF UK o Potvrzený Transcript of Records o Vytištěná a potvrzená přihláška z webové aplikace 4

5 Agenda Evropské kanceláře UK o Podepsání finanční dohody Doplňková agenda zahraniční univerzity ne vždy povinná, závisí na požadavku univerzity o Vyplnění online přihlášky na webové stránce univerzity o Potvrzení o jazykových zkouškách Podání přihlášky na zahraniční univerzitu vyžaduje vyřízení následujících dokumentů: Povinné součásti přihlášky: Vytištěná a potvrzená přihláška z webové aplikace Potvrzený Protokol o studijním plánu Potvrzený Transcript of Records Součásti přihlášky, které mohou být vyžadované zahraniční univerzitou: Vyplnění přihlášky na webové stránce univerzity Potvrzení o jazykových zkouškách 4.1. Agenda ÚISK Vypracování Protokolu o studijním plánu Součástí přihlášky, zasílané na zahraniční univerzitu, je Protokol o studijním plánu. Studijní plán musí odpovídat studijnímu programu ÚISK. Předměty, které budete studovat v zahraničí, by měly mít uznatelné ekvivalenty na ÚISK, resp. FF UK. Mohou to být předměty povinné, povinně volitelné i volitelné. Povinností je splnit minimálně pět uznatelných předmětů nebo 30 ECTS kreditů za semestr, z toho 3 4 předměty musí být z oborového jádra ÚISK. Do studijního plánu si též můžete zapsat práci na bakalářské (BP) nebo diplomové (DP) práci. V tomto případě máte povinnost splnit tři předměty nebo 18 ECTS kreditů. BP nebo DP se do tohoto rozsahu nezapočítává. BP nebo DP si do studijního plánu můžete zahrnout pouze v tomto případě: BP/DP máte zapsanou v ISDP se statutem Zadáno a máte stanoveného školitele. Sestavíte stručnou charakteristiku na jakém úkolu v rámci BP/DP budete na zahraniční univerzitě pracovat (max. 1 stránka A4). Tuto charakteristiku necháte potvrdit od svého školitele a doložíte ji Erasmus koordinátorce ÚISK Mgr. Lence Němečkové. Bez ohledu na zahraniční pobyt je nutné splnit předepsaný počet kreditů pro postup do dalšího ročníku. Zahraniční pobyt také neodkládá zpoplatnění studia při překročení jeho běžné délky. Návrh Protokolu o studijním plánu předkládáte na informační schůzce Erasmus koordinátorce ÚISK, která Vám jej musí odsouhlasit a podepsat. Protokol Vám bude podepsán buď ihned na informační schůzce, nebo do něj zapracujete dohodnuté změny a přinesete formulář k podepsání v individuálně dohodnutém termínu. Podepsaný Protokol odevzdáte Erasmus koordinátorovi FF UK, který zajistí jeho podpis proděkankou pro studijní záležitosti FF UK. Protokol je pak součástí přihlášky na zahraniční univerzitu. Tento vyplněný a potvrzený Protokol o studijním plánu pro přihlášku do 5

6 zahraničí nemusí představovat konečnou verzi a bude jej možné po začátku pobytu v zahraničí změnit (viz bod 8 Změny v Protokolu o studijním plánu). Jak vyplnit Protokol o studijním plánu Protokol o studijním plánu vyplníte dle povahy Vámi zvolených předmětů. Do Protokolu zapisujete pouze zvolené předměty, práci na BP/DP do Protokolu nezapisujete. Můžete si zvolit následující tři varianty: A) Zvolili jste si předmět reciproční Vašemu studijnímu plánu na ÚISK (předmět, který má svůj přímý ekvivalent v povinných předmětech ÚISK) Pokud budete chtít takovýto předmět uznat, před výjezdem kontaktujte daného vyučujícího a domluvte se s ním na podmínkách uznání. Poskytněte mu co nejvíce informací o předmětu na zahraniční univerzitě (anotace předmětu, osnova apod.), aby měl možnost posoudit míru identity s předmětem vyučovaným na ÚISK. V případě, že se s pedagogem na uznání domluvíte, v kolonce Název domácí uveďte ekvivalent Vaší části Karolínky a zajistěte si podpis daným vyučujícím ÚISK. B) Zvolili jste si oborový předmět nezahrnutý v osnovách ÚISK Do kolonky Název domácí uvedete typ předmětu podle dostupných informací ( Povinně volitelná přednáška / Povinně volitelný seminář ). Nepřekládejte název předmětu!! Takovéto předměty podepisuje Erasmus koordinátorka ÚISK Mgr. Lenka Němečková. C) Zvolili jste si volitelný předmět, který není z oborového jádra ÚISK Do kolonky Název domácí uvedete typ předmětu Volitelná přednáška / Volitelný seminář. Nepřekládejte název předmětu!! Takovéto předměty podepisuje Erasmus koordinátorka ÚISK Mgr. Lenka Němečková Agenda zahraničního oddělení FF UK Transcript of Records Povinnou přílohou přihlášky při jejím odeslání do zahraničí je výpis zkoušek v angličtině (tzv. Transcript of Records). Výpis Vám vydá Vaše příslušná studijní referentka na základě údajů ve Studijním informačním systému. Kvůli lhůtám Studijního oddělení Vám doporučujeme o výpis požádat v dostatečném předstihu. Více informací k výpisu naleznete na stránkách Studijního oddělení FF UK html. Pokud studujete v nižším ročníku daného studijního programu a nemáte ještě splněné žádné atestace (nebo jich máte velmi málo), předložte výpis z předcházejícího studijního programu. 6

7 Přihláška na zahraniční univerzitu Přihlášku si vyplníte ve webové aplikaci https://is.cuni.cz/webapps a připravíte ji k vytištění. Podrobný návod je také popsán přímo v aplikaci. V okamžiku odevzdání Protokolu o studijním plánu ji vytiskne a potvrdí Erasmus koordinátor FF UK Vít Prokopius, u nějž si přihlášku vyzvedněte. Všechny součásti přihlášky pak sami odešlete na zahraniční univerzitu. Prosím, ověřte a hlídejte si termíny pro odeslání přihlášky na Vaši zahraniční univerzitu. Součásti přihlášky: Vytištěná a potvrzená přihláška z webové aplikace (včetně Studijního plánu) Potvrzený Transcript of Records Potvrzení o přijetí na zahraniční univerzitu Vám bude zasláno na Vaši poštovní adresu, kterou uvedete v přihlášce. Měl by Vám být zaslán Akceptační dopis a/nebo potvrzený Studijní plán (Learning Agreement). Tyto dokumenty budete dále potřebovat k vyřízení Vašeho stipendia Individuální požadavky zahraničních univerzit Vlastní dokumenty Řada zahraničních univerzit vyžaduje vlastní dokumenty a administrativní postupy, často i vyplnění jejich vlastní online přihlášky. Veškeré informace by měly být k dispozici na webových stránkách příslušné univerzity. V případě, že informace nejsou k dispozici, kontaktujte jejich Erasmus koordinátora. Některé zahraniční univerzity zasílají informace o vlastních požadavcích a uzávěrkách přímo FF UK. Naleznete je na webových stránkách FF UK programu Erasmus html Jazykové požadavky Některé univerzity vyžadují buď potvrzení o znalosti příslušného cizího jazyka, nebo absolvování jejich vlastní jazykové zkoušky. Tyto informace by měly být uvedené na webových stránkách příslušné univerzity, případně byste o nich měli být informováni individuálně. Potvrzení o jazykové zkoušce (A/B) vydává na požádání Jazykové centrum FF UK. V případě že musíte nebo chcete studovat jazyk země, do které vyjíždíte, máte v rámci programu Erasmus možnost využít nabídky předsemestrálních intenzivních jazykových kurzů EILC (Erasmus Intensive Language Courses). Kurzy jsou bezplatné, probíhají před začátkem semestru na dané univerzitě, a na pobyt spojený s jejich navštěvováním máte možnost čerpat stipendium. Více informací o EILC kurzech naleznete na webových stránkách UK html# Termíny podávání přihlášky Termíny FF UK pro odeslání vytištěných přihlášek na zahraniční univerzitu jsou následující: na zimní semestr do 30. května na letní semestr do 30. Října Termíny podání přihlášek na zahraničních univerzitách se mohou lišit od termínů FF UK!!! 7

8 6. Finance Výše Vašeho stipendia závisí na zemi, do které cestujete. Aktuální výši přidělovaných stipendií naleznete v následující tabulce 285 version1 SM.xls. Odkaz na ní je uveden i na webové stránce administrativního postupu pro výjezdy v aktuálním roce FF UK v bodě 4 ( Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia... ). Finanční agendu má v kompetenci výhradně zahraniční oddělení FF UK Založení bankovního účtu Pro vyplacení stipendia je nutné založit si speciální bankovní účet v cizí měně u Komerční banky. Žádná jiná forma výplaty stipendia není možná. Tento účet je veden pouze po dobu studia v rámci programu Erasmus. Jeho založení, vedení i zrušení účtu je, dle informací FF UK, zdarma. Účet je nutné založit na pobočce KB v Praze 1, Dlouhá 34 po předchozím telefonickém domluvení termínu s těmito kontaktními osobami: Kontaktní osoby: Martina Marešová ředitelka pobočky Josef Manda bankovní poradce E mail: Telefon: Otevírací doba: PO, ST: 9:00 12:00, 13:00 18:00 ÚT, ČT: 9:00 12:00, 13:00 17:00 PÁ: 9:00 12:00, 13:00 16:00 Pro založení účtu je nutné mít s sebou následující dokumenty: Kopii přihlášky na Erasmus potvrzenou fakultním koordinátorem (nenechávat v bance, kopii později vyžaduje i evropská kancelář!) Občanský průkaz Studijní průkaz nebo jiný doklad stvrzující totožnost (pas, ISIC karta atd.) Informace o založení účtu jsou také součástí elektronické aplikace pro přihlášku na zahraniční univerzitu! Více informací naleznete také na webových stránkách programu Erasmus FF UK 285.html#textanch Finanční záležitosti a jejich administrativa Účelové stipendium na studium na zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus je přiznáno až po obdržení Akceptačního dopisu nebo potvrzení Studijního plánu (Learning Agreement) od zahraniční univerzity. Aby byl akceptační dopis použitelný jako podklad pro přiznání stipendia, musí obsahovat jméno studenta, data začátku a konce studijního pobytu a podpis zástupce partnerské univerzity s jejím razítkem. Na základě těchto dokumentů Vám bude na zahraničním oddělení vydáno rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia na podporu studia v zahraničí. Toto potvrzení Vám připraví 8

9 koordinátor FF UK, zajistí jeho potvrzení od děkana FF UK a do cca 2 dnů Vám jej připraví k vyzvednutí Finanční dohoda Přiznané stipendium Vám bude poskytnuto na základě podepsání Finanční dohody. Jedná se o oficiální dokument, který stanoví závazky vyplývající z realizace studijního pobytu. Finanční dohodu podepisujete Vy (příjemce stipendia) a vysílající instituce (prorektor pro zahraniční styky a mobilitu). Finanční dohodu vystavuje Evropská kancelář rektorátu UK v Praze (http://www.cuni.cz/uk 1337.html). K podpisu dohody budete vyzvání Evropskou kanceláří e mailem. K podpisu dohody budete potřebovat následující dokumenty: Akceptační dopis nebo Learning Agreement, potvrzený partnerskou univerzitou Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia na podporu studia v zahraničí Protokol o studijním plánu v zahraničí První dva dokumenty si předem vyzvedněte u Erasmus koordinátora FF UK (viz Finanční záležitosti a jejich administrativa). Během Vaší návštěvy v evropské kanceláři Vám bude také vystaveno Potvrzení o nominaci (LLP Erasmus Nomination Letter), který budete potřebovat pro další administrativu v zahraničí! 7. Před odjezdem Je nutné nahlásit zahraniční stáž na studijním oddělení FF UK. Prostudujte si závěrečné zprávy studentů, kteří program absolvovali před Vámi na databaze.naep.cz/modules/erasmus/. 8. Změny v Protokolu o studijním plánu Nejpozději do jednoho měsíce od začátku semestru na zahraniční univerzitě můžete provádět změny ve Vašem studijním plánu. Nový studijní plán musí i stále splňovat všechna kritéria pro původní studijní plán tj. minimální počet kreditů nebo předmětů a existence jejich ekvivalentu na ÚISK. Ke změnám v Protokolu o studijním plánu může dojít v případě, kdy po příjezdu na zahraniční univerzitu zjistíte například příliš vysoké požadavky na Vámi zvolené kurzy, nebo univerzita vypíše dodatečné předměty, které nebyly v původní nabídce, případně pokud zjistíte, že Vámi zapsaný kurz neodpovídá Vašim požadavkům. V tomto případě musíte vyplnit formulář Changes to original proposed study programme/learning agreement (http://www.ff.cuni.cz/ff 289 version1 changes.doc). Koordinátorce ÚISK Mgr. Lence Němečkové zašlete e mailem návrh změn, Váš původní (schválený) Protokol o studijním plánu a Vámi navrhované změny ve výše uvedeném formuláři Changes. Poté, co Vám koordinátorka ÚISK změny odsouhlasí, si nechte tento formulář potvrdit na zahraničním oddělení Vaší zahraniční univerzity. Nakonec je třeba tento potvrzený formulář podepsat a zaslat koordinátorce ÚISK (poštou, faxem, naskenovaný e mailem). Koordinátorka ÚISK jej podepíše a zašle na zahraniční oddělení FF UK. Nezasílejte jej na zahraniční oddělení sami! 9

10 Spolu s tímto formulářem je nutné Vaše změny zadat i do webové aplikace pod sekci Studijní plán. Při vytištění studijního plánu Vám aplikace automaticky vygeneruje formulář Změny protokolu o studijním plánu, který spolu s formulářem Changes odešlete podepsaný koordinátorce ÚISK. 9. Po příjezdu 9.1. Agenda FF UK Doložení studia a atestací Po ukončení zahraničního studia je nutné doložit fakultnímu koordinátorovi následující dokumenty: Transcript of Records výpis o absolvování studia a Vašich výsledcích. Na jeho základě budete dále žádat o uznání atestací a kreditů. Transcript of Records Vám vydá zahraniční univerzita buď na místě nebo Vám jej zašle poštou na Vámi uvedenou kontaktní adresu v přihlášce nebo na adresu zahraničního oddělení FF UK. Je možné, že Transcript od records Vám bude doručen i dlouho po ukončení Vašeho programu. Confirmation of LLP Erasmus study period potvrzení délky studia. Formulář je ke stažení na této stránce: 289.html. Na základě tohoto dokumentu se dále rozhoduje, zdali jste v zahraničí strávili dobu odpovídající přiznanému stipendiu. V opačném případě budete muset poměrnou část stipendia vrátit! Velmi se doporučuje vyřídit si všechny potřebné dokumenty před návratem do ČR. Zpětně bývá velmi obtížné všechna potvrzení sehnat Sestavení závěrečné zprávy Vaší povinností po návratu bude sepsat závěrečnou zprávu a odevzdat ji fakultnímu koordinátorovi. Závěrečnou zprávu vyplňujete ve webové aplikaci na webových stránkách NAEP Zde se přihlaste svou e mailovou adresou tak, jak je uvedena v přihlášce. Pro zpracování závěrečné zprávy se můžete inspirovat zprávami Vašich kolegů, které jsou na těchto stránkách zveřejněné Agenda ÚISK Uznávání kreditů Kredity získané na zahraniční univerzitě Vám budou uznány na ÚISK. Tuto agendu vyřizuje Erasmus koordinátorka ÚISK Mgr. Lenka Němečková. Pro uznání kreditů je nutné mít s sebou následující dokumenty: Transcript of Records Odsouhlasený Protokol o studijním plánu, případně protokol Changes to original proposed study programme/learning agreement Index Kopii části Karolínky, která je relevantní Vašemu studijnímu programu na ÚISK. Všechnu ostatní agendu po příjezdu řeší zahraniční oddělení, respektive Erasmus koordinátor FF UK. 10

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ ERASMUS+ KROK 1 včas studijní výsledky KROK 2 KROK 3

Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ ERASMUS+ KROK 1 včas studijní výsledky KROK 2 KROK 3 Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ Pokud student uvažuje o možnosti studovat v zahraničí, jednou z variant je využití programu ERASMUS+, který slouží pro zprostředkování výměny studentů mezi

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Outgoing Erasmus Students (English version) Od akademického roku 2014/2015 je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2000 dohod s evropskými institucemi,

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2016

SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2016 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 19. 1. 2016 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí, prorektor pro studium a záležitosti studentů Účinnost: 19. 1. 2016 Závaznost: všechny součásti VUT Vydává:

Více

Praktické stáže v akademickém roce 2016/2017

Praktické stáže v akademickém roce 2016/2017 Praktické stáže v akademickém roce 2016/2017 Praktické stáže (Traineeships) jsou další možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat

Více

Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013

Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013 Čj.: VSPJ/03527/2013 Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013 Podmínky související se zahraničními studentskými mobilitami V souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy polytechnické

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo mobilitní program Erasmus+ letní semestr 2016/2017 a zimní semestr 2017/2018 Vyjeďte v rámci

Více

Studijní pobyt ERASMUS+

Studijní pobyt ERASMUS+ 28.4.2016 Brno Mgr. Hana Kuzdasová Studijní pobyt ERASMUS+ Informace pro studenty vyjíždějící v zimním semestru 2016/2017 strana 2 Nominace Nominace na studijní pobyt Erasmus je závazná Zrušení pouze ze

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012 Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních

Více

Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií. Zahraniční stáže

Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií. Zahraniční stáže Zahraniční stáže Informace pro akademické pracovníky Ústavu zdravotnických studií PhDr. Eva Křížová, Ph.D., zástupce ředitele pro zahraniční styky ÚZS TUL Mgr. Kateřina Švejdová, ECTS koordinátor ÚZS TUL

Více

LLP/ERASMUS SMS / Studijní pobyty studentů 2013/2014. Centrum zahraničních studií MU

LLP/ERASMUS SMS / Studijní pobyty studentů 2013/2014. Centrum zahraničních studií MU LLP/ERASMUS SMS / Studijní pobyty studentů 2013/2014 Centrum zahraničních studií MU Komenského nám. 2 602 00 Brno Fax: 549 49 1113 e-mail: ois@czs.muni.cz web: http://czs.muni.cz http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Všeobecné informace Standardní délka studia jsou 3 akademické roky. Studující

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015

FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015 PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015 uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky, kterými jsou:

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY: EVROPA Březen 2017

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY: EVROPA Březen 2017 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY: EVROPA 2017-2018 Březen 2017 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Linda FILÁČKOVÁ Mgr. Pavlína KOPECKÁ Dánsko, Estonsko, Finsko, Island,

Více

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 1 Program Erasmus+ program pro období 2014 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, Turecko,

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008 VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008 NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Všeobecná ustanovení 1) Smyslem tohoto opatření je stanovení podmínek pro přijetí ke

Více

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech:

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech: Nařízení děkana č. 04/2017 Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro studium v českém i anglickém jazyce v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Příručka pro zaměstnance program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie.

Příručka pro zaměstnance program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie. Příručka pro zaměstnance program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie. -2- Pro ty, kteří prošli výběrovým řízením, chystají se na pracovní cestu a potřebují poradit, jak začít. PŘED VÝJEZDEM Začněte

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2015 K PRAVIDLŮM SYSTÉMU PRAXÍ A STÁŽÍ NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 5/2016 Změna opatření děkana č. 23/2015, Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost

Více

Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2014/2015. Erasmus+ a IRP MŠMT Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně

Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2014/2015. Erasmus+ a IRP MŠMT Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2014/2015 Erasmus+ a IRP MŠMT Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně Kde začít? Je třeba: 1. Přečíst si směrnici rektora: SR 8/2013 2. Navštívit

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ZAHRANIČNÍ MOBILITY. Směrnice 4/2015 k zahraničním mobilitám

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ZAHRANIČNÍ MOBILITY. Směrnice 4/2015 k zahraničním mobilitám SM12/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ZAHRANIČNÍ MOBILITY Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005724/2016

Více

ZÁPIS do STUDIA NA FF UP 1. ročník 2017/18

ZÁPIS do STUDIA NA FF UP 1. ročník 2017/18 ZÁPIS do STUDIA NA FF UP 1. ročník 2017/18 Základní informace http://www.ff.upol.cz/ záložka studentům 1.Studijní řády a normy (Studijní a zkušební řád UP nový platný od 1. 9. 2017, Disciplinární řád UP)

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci Erasmus+: Erasmus POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Více

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 7 / 2012

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 7 / 2012 S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 7 / 2012 K MEZINÁRODNÍ MOBILITĚ STUDENTŮ UJEP Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 9. 2012 Zpracoval/a: doc. PhDr. et Mgr.

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání Směrnice č. 10/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ODBORNÉ PRAXE Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005903/2015

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty pedagogy EkF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty Účinnost dokumentu od: 14. 3. 2011 Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Směrnice ST/12 ve znění dodatku č. 1-3

Směrnice ST/12 ve znění dodatku č. 1-3 Směrnice ST/12 ve znění dodatku č. 1-3 Postup při podávání žádostí Postup při podávání žádostí se ve všech bodech mění a doplňuje takto: Platnost a účinnost změn od 26. 10. 2015. Veškeré změny týkající

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR/14/2014 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 1. 9. 2014 Účinnost

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

mezi jméno a funkce pověřeného koordinátora OZV Rektorátu VUT v Brně, , telefon

mezi jméno a funkce pověřeného koordinátora OZV Rektorátu VUT v Brně,  , telefon ÚČASTNICKÁ SMLOUVA č. X/2016-2017 k studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS+ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanovením 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

ECTS Label na VŠB-TUO. Jan Pavlík

ECTS Label na VŠB-TUO. Jan Pavlík ECTS Label na VŠB-TUO Jan Pavlík VŠB TU Ostrava 7 fakult a 2 celouniverzitní studijní programy 21.462 studentů, z toho 1.381 cizinců DS Label od roku 2005 ECTS Label od roku 2011 2 www.vsb.cz ECTS Label

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

ERASMUS+: Erasmus Studijní pobyty studentů 2015/2016. Centrum zahraniční spolupráce MU

ERASMUS+: Erasmus Studijní pobyty studentů 2015/2016. Centrum zahraniční spolupráce MU ERASMUS+: Erasmus Studijní pobyty studentů 2015/2016 Centrum zahraniční spolupráce MU Komenského nám. 2 602 00 Brno e-mail: cic@czs.muni.cz web: http://czs.muni.cz http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Bakalářský studijní program a obor B 5345 SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ 5345R021 Zdravotnický záchranář o přijetí ke studiu 14.07.2017

Více

AIA. Dvoustranné mezinárodnísmlouvy. Stipendia na akademický rok 2017/2018 mimo Evropu a v Evropě

AIA. Dvoustranné mezinárodnísmlouvy. Stipendia na akademický rok 2017/2018 mimo Evropu a v Evropě AIA Akademickáinformační agentura a možnosti studia v Číně pro zájemce z VŠE Zpracovala: Eva Jermanová Dvoustranné mezinárodnísmlouvy Nabídka závisí na uzavření a platnosti smlouvymezi ČR a danou zemí

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

FINANČNÍ DOHODA č. ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS+

FINANČNÍ DOHODA č. ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS+ FINANČNÍ DOHODA č. ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS+ uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená mezi akademický rok 2014/15 I. Mendelovou

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Pokyn děkana č. 4/2017. Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia

Pokyn děkana č. 4/2017. Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Pokyn děkana č. 4/2017 Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Vydáno v Karviné, květen 2017 Pokyn děkana č. 4/2017 Organizace odborné

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU Informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří podali (nebo podají v rámci Rozšíření a doplnění vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2015 2016 a zveřejnění podmínek pro

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507 r------- Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Ve dnech 29. a 30. ledna 2010 jsou na celé ČZU v Praze dny otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory Fakulty životního prostředí

Více

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Smluvní

Více

Příklady z praxe. Olga Heclová Radka Muchová Jana Pávková

Příklady z praxe. Olga Heclová Radka Muchová Jana Pávková Příklady z praxe Olga Heclová Radka Muchová Jana Pávková Práce ve skupinách 5 skupin po 3 účastnících celkem 25 otázek otázky na: studentské mobility, zaměstnanecké mobility STUDENTSKÉ MOBILITY 1) Věková

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Datum vydání: Účinnost od: Účinnost do: odvolání

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Datum vydání: Účinnost od: Účinnost do: odvolání Směrnice č. 14/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ODBORNÉ PRAXE Datum vydání: 10. 10. 2016 Účinnost od: 10. 10. 2016 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE006812/2016

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více