LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK"

Transkript

1 LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius, e mail: Dokument zpracovaly: Mgr. Lenka Němečková, PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D. Dokument připomínkovaly: Bc. Václava Morongová, Mgr. Zuzana Rousková Datum zpracování:

2 Tato příručka vychází z informací zveřejněných na webových stránkách programu Erasmus FFUK 285.html, respektive UK html a specifikuje administrativní postup pro studenty ÚISK FF UK. Obsah 1. Konkurz programu Erasmus Informační schůzka po konkurzu Nominace Podání přihlášky na zahraniční univerzitu Agenda ÚISK Vypracování Protokolu o studijním plánu Agenda zahraničního oddělení FF UK Transcript of Records Přihláška na zahraniční univerzitu Individuální požadavky zahraničních univerzit Vlastní dokumenty Jazykové požadavky Termíny podávání přihlášky Finance Založení bankovního účtu Finanční záležitosti a jejich administrativa Finanční dohoda Před odjezdem Změny v Protokolu o studijním plánu Po příjezdu Agenda FF UK Doložení studia a atestací Sestavení závěrečné zprávy Agenda ÚISK Uznávání kreditů

3 1. Konkurz programu Erasmus Konkurz na výjezd studentů ÚISK na oba semestry akademického roku se koná vždy na jaře předcházejícího akademického roku. Termín konkurzu bývá obvykle v březnu nebo dubnu, ovšem každý rok se může měnit podle požadavků FF UK. Vyhlášení konkurzu proběhne nejpozději měsíc před jeho konáním prostřednictvím elektronické konference uisk118 a webových stránek ÚISK Spolu s vyhlášením konkurzu je zveřejněn i aktuální seznam univerzit včetně počtu volných míst a délky trvání pobytu. V některých případech může být vyhlášeno druhé kolo konkurzu. Vyhlašováno bývá v září stejného kalendářního roku a týká se výlučně volných míst na letní semestr daného akademického roku. Vyhlášení druhého kola závisí na výši zbylých finančních prostředků a volných míst v programu Erasmus. Požadavky na konkurz Strukturovaný životopis v jazyce studia na zahraniční univerzitě (angličtina, němčina, francouzština, španělština) v rozsahu max. 1 strany A4 Motivační dopis v jazyce studia na zahraniční univerzitě o rozsahu max. 1 str. A4. Motivační dopis uvádí důvody Vašeho záměru vycestovat, odborné i jazykové předpoklady Vašeho úspěšného studia na vybrané univerzitě, cíle, které se na dané univerzitě chystáte splnit a přínos studia na zahraniční univerzitě Vašemu budoucímu studiu a / nebo praxi. Vyplnění online přihlášky ve webové aplikaci https://is.cuni.cz/webapps/ před datem konání konkurzu Index s sebou k předložení v průběhu konkurzu Průběh konkurzu Konkurz probíhá cca 15 minut. Jeho náplní je pohovor v jazyce studia na zahraniční univerzitě (angličtina, němčina, francouzština, španělština) týkající se Vaší motivace, předmětu a cílů studia v zahraničí. Pohovor probíhá za přítomnosti minimálně tříčlenné komise z ÚISK. Kritériem výběru uchazečů jsou jejich jazykové znalosti, studijní výsledky, osobnostní předpoklady a motivace ke studiu v zahraničí a k výběru dané univerzity. Výsledky konkurzu Všem žadatelům budou výsledy konkurzu oznámeny e mailem (případně jinými prostředky sdělenými během pohovoru) co nejdříve po skončení konkurzu a vyhodnocení výsledků. 2. Informační schůzka po konkurzu Pro úspěšné žadatele bude v krátké době po uskutečnění konkurzu uspořádána informační schůzka, na které budou sděleny veškeré další organizační informace týkající se postupu přihlášky na zahraniční univerzitu a všechny organizační i studijní požadavky ze strany ÚISK i FF UK. Informační schůzka je pro všechny vyjíždějící studenty, včetně studentů vyjíždějících v letním semestru, povinná!!! V daném akademickém roce nebude žádný další termín této schůzky vyhlášen. Před schůzkou je nutné si prostudovat Příručku pro studenty Erasmus, vytisknout si ji a přinést ji s sebou. 3

4 Důležitým cílem schůzky je sestavení Protokolu o studijního plánu, který je součástí přihlášky na zahraniční univerzitu a je nutné jej sestavit v co nejkratší době. Na tuto schůzku si, prosím, přineste: seznam předmětů., které chcete studovat na zahraniční univerzitě, vyplněný ve formuláři Protokol o studijním plánu (dostupný ve webové aplikaci https://is.cuni.cz/webapps/) viz bod 4.1, index, kopii části Karolínky, která je relevantní Vašemu studijnímu programu na ÚISK. Váš výběr předmětů s Vámi Erasmus koordinátorka ÚISK na informační schůzce individuálně prodiskutuje a v případě, že bude Váš návrh splňovat veškeré náležitosti (viz bod 4.1), koordinátorka Vám Protokol o studijním plánu podepíše. Studenti, kteří vyjíždějí až v letním semestru, pravděpodobně nebudou mít ještě rozvrh od zahraniční univerzity k dispozici. Přesto je pro ně schůzka povinná a důležitá. Dozví se zde všechny administrativní náležitosti podání přihlášky na zahraniční univerzitu (administrativa na straně ÚISK, FF UK i zahraniční univerzity) a mají možnost své požadavky konzultovat s Erasmus koordinátorkou ÚISK i s ostatními vyjíždějícími studenty. 3. Nominace Na základě úspěšného absolvování výběrového řízení jste nominováni na studium na příslušné zahraniční univerzitě. Bezprostředně po potvrzení Vaší nominace ze strany FF UK je o tom zahraniční univerzita informována dopisem koordinátorky ÚISK, Mgr. Lenky Němečkové. Ve webové aplikaci https://is.cuni.cz/webapps/ Vám je Erasmus koordinátorem FF UK změněn status přihlášky na nominován a v tomto okamžiku můžete zahájit administrativní proces. Přestože to není na první pohled patrné, proces může trvat déle, často dochází např. k jeho zdržení na zahraniční univerzitě. Proto, prosím, jej nepodceňujte a neodkládejte jej na pozdější dobu. Může se pak stát, že do data Vašeho odjezdu nebudete mít všechna potvrzení nezbytná pro studium na zahraniční univerzitě! Výjezdem na zahraniční univerzitu přes program Erasmus též máte povinnost se po svém návratu zúčastnit informačních akcí a prezentovat průběh svého zahraničního studia studentům ÚISK vyjíždějícím následující akademický rok. Dále tímto souhlasíte s poskytnutím svých kontaktních údajů (e mail) pro potřeby vyjíždějících studentů ÚISK. K jinému účelu nebudou Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu využity. 4. Podání přihlášky na zahraniční univerzitu Vyřizování výjezdu na zahraniční univerzitu se skládá z následujících agend: Agenda ÚISK o Potvrzení Protokolu o studijním plánu Agenda Zahraničního oddělení FF UK o Potvrzený Transcript of Records o Vytištěná a potvrzená přihláška z webové aplikace 4

5 Agenda Evropské kanceláře UK o Podepsání finanční dohody Doplňková agenda zahraniční univerzity ne vždy povinná, závisí na požadavku univerzity o Vyplnění online přihlášky na webové stránce univerzity o Potvrzení o jazykových zkouškách Podání přihlášky na zahraniční univerzitu vyžaduje vyřízení následujících dokumentů: Povinné součásti přihlášky: Vytištěná a potvrzená přihláška z webové aplikace Potvrzený Protokol o studijním plánu Potvrzený Transcript of Records Součásti přihlášky, které mohou být vyžadované zahraniční univerzitou: Vyplnění přihlášky na webové stránce univerzity Potvrzení o jazykových zkouškách 4.1. Agenda ÚISK Vypracování Protokolu o studijním plánu Součástí přihlášky, zasílané na zahraniční univerzitu, je Protokol o studijním plánu. Studijní plán musí odpovídat studijnímu programu ÚISK. Předměty, které budete studovat v zahraničí, by měly mít uznatelné ekvivalenty na ÚISK, resp. FF UK. Mohou to být předměty povinné, povinně volitelné i volitelné. Povinností je splnit minimálně pět uznatelných předmětů nebo 30 ECTS kreditů za semestr, z toho 3 4 předměty musí být z oborového jádra ÚISK. Do studijního plánu si též můžete zapsat práci na bakalářské (BP) nebo diplomové (DP) práci. V tomto případě máte povinnost splnit tři předměty nebo 18 ECTS kreditů. BP nebo DP se do tohoto rozsahu nezapočítává. BP nebo DP si do studijního plánu můžete zahrnout pouze v tomto případě: BP/DP máte zapsanou v ISDP se statutem Zadáno a máte stanoveného školitele. Sestavíte stručnou charakteristiku na jakém úkolu v rámci BP/DP budete na zahraniční univerzitě pracovat (max. 1 stránka A4). Tuto charakteristiku necháte potvrdit od svého školitele a doložíte ji Erasmus koordinátorce ÚISK Mgr. Lence Němečkové. Bez ohledu na zahraniční pobyt je nutné splnit předepsaný počet kreditů pro postup do dalšího ročníku. Zahraniční pobyt také neodkládá zpoplatnění studia při překročení jeho běžné délky. Návrh Protokolu o studijním plánu předkládáte na informační schůzce Erasmus koordinátorce ÚISK, která Vám jej musí odsouhlasit a podepsat. Protokol Vám bude podepsán buď ihned na informační schůzce, nebo do něj zapracujete dohodnuté změny a přinesete formulář k podepsání v individuálně dohodnutém termínu. Podepsaný Protokol odevzdáte Erasmus koordinátorovi FF UK, který zajistí jeho podpis proděkankou pro studijní záležitosti FF UK. Protokol je pak součástí přihlášky na zahraniční univerzitu. Tento vyplněný a potvrzený Protokol o studijním plánu pro přihlášku do 5

6 zahraničí nemusí představovat konečnou verzi a bude jej možné po začátku pobytu v zahraničí změnit (viz bod 8 Změny v Protokolu o studijním plánu). Jak vyplnit Protokol o studijním plánu Protokol o studijním plánu vyplníte dle povahy Vámi zvolených předmětů. Do Protokolu zapisujete pouze zvolené předměty, práci na BP/DP do Protokolu nezapisujete. Můžete si zvolit následující tři varianty: A) Zvolili jste si předmět reciproční Vašemu studijnímu plánu na ÚISK (předmět, který má svůj přímý ekvivalent v povinných předmětech ÚISK) Pokud budete chtít takovýto předmět uznat, před výjezdem kontaktujte daného vyučujícího a domluvte se s ním na podmínkách uznání. Poskytněte mu co nejvíce informací o předmětu na zahraniční univerzitě (anotace předmětu, osnova apod.), aby měl možnost posoudit míru identity s předmětem vyučovaným na ÚISK. V případě, že se s pedagogem na uznání domluvíte, v kolonce Název domácí uveďte ekvivalent Vaší části Karolínky a zajistěte si podpis daným vyučujícím ÚISK. B) Zvolili jste si oborový předmět nezahrnutý v osnovách ÚISK Do kolonky Název domácí uvedete typ předmětu podle dostupných informací ( Povinně volitelná přednáška / Povinně volitelný seminář ). Nepřekládejte název předmětu!! Takovéto předměty podepisuje Erasmus koordinátorka ÚISK Mgr. Lenka Němečková. C) Zvolili jste si volitelný předmět, který není z oborového jádra ÚISK Do kolonky Název domácí uvedete typ předmětu Volitelná přednáška / Volitelný seminář. Nepřekládejte název předmětu!! Takovéto předměty podepisuje Erasmus koordinátorka ÚISK Mgr. Lenka Němečková Agenda zahraničního oddělení FF UK Transcript of Records Povinnou přílohou přihlášky při jejím odeslání do zahraničí je výpis zkoušek v angličtině (tzv. Transcript of Records). Výpis Vám vydá Vaše příslušná studijní referentka na základě údajů ve Studijním informačním systému. Kvůli lhůtám Studijního oddělení Vám doporučujeme o výpis požádat v dostatečném předstihu. Více informací k výpisu naleznete na stránkách Studijního oddělení FF UK html. Pokud studujete v nižším ročníku daného studijního programu a nemáte ještě splněné žádné atestace (nebo jich máte velmi málo), předložte výpis z předcházejícího studijního programu. 6

7 Přihláška na zahraniční univerzitu Přihlášku si vyplníte ve webové aplikaci https://is.cuni.cz/webapps a připravíte ji k vytištění. Podrobný návod je také popsán přímo v aplikaci. V okamžiku odevzdání Protokolu o studijním plánu ji vytiskne a potvrdí Erasmus koordinátor FF UK Vít Prokopius, u nějž si přihlášku vyzvedněte. Všechny součásti přihlášky pak sami odešlete na zahraniční univerzitu. Prosím, ověřte a hlídejte si termíny pro odeslání přihlášky na Vaši zahraniční univerzitu. Součásti přihlášky: Vytištěná a potvrzená přihláška z webové aplikace (včetně Studijního plánu) Potvrzený Transcript of Records Potvrzení o přijetí na zahraniční univerzitu Vám bude zasláno na Vaši poštovní adresu, kterou uvedete v přihlášce. Měl by Vám být zaslán Akceptační dopis a/nebo potvrzený Studijní plán (Learning Agreement). Tyto dokumenty budete dále potřebovat k vyřízení Vašeho stipendia Individuální požadavky zahraničních univerzit Vlastní dokumenty Řada zahraničních univerzit vyžaduje vlastní dokumenty a administrativní postupy, často i vyplnění jejich vlastní online přihlášky. Veškeré informace by měly být k dispozici na webových stránkách příslušné univerzity. V případě, že informace nejsou k dispozici, kontaktujte jejich Erasmus koordinátora. Některé zahraniční univerzity zasílají informace o vlastních požadavcích a uzávěrkách přímo FF UK. Naleznete je na webových stránkách FF UK programu Erasmus html Jazykové požadavky Některé univerzity vyžadují buď potvrzení o znalosti příslušného cizího jazyka, nebo absolvování jejich vlastní jazykové zkoušky. Tyto informace by měly být uvedené na webových stránkách příslušné univerzity, případně byste o nich měli být informováni individuálně. Potvrzení o jazykové zkoušce (A/B) vydává na požádání Jazykové centrum FF UK. V případě že musíte nebo chcete studovat jazyk země, do které vyjíždíte, máte v rámci programu Erasmus možnost využít nabídky předsemestrálních intenzivních jazykových kurzů EILC (Erasmus Intensive Language Courses). Kurzy jsou bezplatné, probíhají před začátkem semestru na dané univerzitě, a na pobyt spojený s jejich navštěvováním máte možnost čerpat stipendium. Více informací o EILC kurzech naleznete na webových stránkách UK html# Termíny podávání přihlášky Termíny FF UK pro odeslání vytištěných přihlášek na zahraniční univerzitu jsou následující: na zimní semestr do 30. května na letní semestr do 30. Října Termíny podání přihlášek na zahraničních univerzitách se mohou lišit od termínů FF UK!!! 7

8 6. Finance Výše Vašeho stipendia závisí na zemi, do které cestujete. Aktuální výši přidělovaných stipendií naleznete v následující tabulce 285 version1 SM.xls. Odkaz na ní je uveden i na webové stránce administrativního postupu pro výjezdy v aktuálním roce FF UK v bodě 4 ( Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia... ). Finanční agendu má v kompetenci výhradně zahraniční oddělení FF UK Založení bankovního účtu Pro vyplacení stipendia je nutné založit si speciální bankovní účet v cizí měně u Komerční banky. Žádná jiná forma výplaty stipendia není možná. Tento účet je veden pouze po dobu studia v rámci programu Erasmus. Jeho založení, vedení i zrušení účtu je, dle informací FF UK, zdarma. Účet je nutné založit na pobočce KB v Praze 1, Dlouhá 34 po předchozím telefonickém domluvení termínu s těmito kontaktními osobami: Kontaktní osoby: Martina Marešová ředitelka pobočky Josef Manda bankovní poradce E mail: Telefon: Otevírací doba: PO, ST: 9:00 12:00, 13:00 18:00 ÚT, ČT: 9:00 12:00, 13:00 17:00 PÁ: 9:00 12:00, 13:00 16:00 Pro založení účtu je nutné mít s sebou následující dokumenty: Kopii přihlášky na Erasmus potvrzenou fakultním koordinátorem (nenechávat v bance, kopii později vyžaduje i evropská kancelář!) Občanský průkaz Studijní průkaz nebo jiný doklad stvrzující totožnost (pas, ISIC karta atd.) Informace o založení účtu jsou také součástí elektronické aplikace pro přihlášku na zahraniční univerzitu! Více informací naleznete také na webových stránkách programu Erasmus FF UK 285.html#textanch Finanční záležitosti a jejich administrativa Účelové stipendium na studium na zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus je přiznáno až po obdržení Akceptačního dopisu nebo potvrzení Studijního plánu (Learning Agreement) od zahraniční univerzity. Aby byl akceptační dopis použitelný jako podklad pro přiznání stipendia, musí obsahovat jméno studenta, data začátku a konce studijního pobytu a podpis zástupce partnerské univerzity s jejím razítkem. Na základě těchto dokumentů Vám bude na zahraničním oddělení vydáno rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia na podporu studia v zahraničí. Toto potvrzení Vám připraví 8

9 koordinátor FF UK, zajistí jeho potvrzení od děkana FF UK a do cca 2 dnů Vám jej připraví k vyzvednutí Finanční dohoda Přiznané stipendium Vám bude poskytnuto na základě podepsání Finanční dohody. Jedná se o oficiální dokument, který stanoví závazky vyplývající z realizace studijního pobytu. Finanční dohodu podepisujete Vy (příjemce stipendia) a vysílající instituce (prorektor pro zahraniční styky a mobilitu). Finanční dohodu vystavuje Evropská kancelář rektorátu UK v Praze (http://www.cuni.cz/uk 1337.html). K podpisu dohody budete vyzvání Evropskou kanceláří e mailem. K podpisu dohody budete potřebovat následující dokumenty: Akceptační dopis nebo Learning Agreement, potvrzený partnerskou univerzitou Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia na podporu studia v zahraničí Protokol o studijním plánu v zahraničí První dva dokumenty si předem vyzvedněte u Erasmus koordinátora FF UK (viz Finanční záležitosti a jejich administrativa). Během Vaší návštěvy v evropské kanceláři Vám bude také vystaveno Potvrzení o nominaci (LLP Erasmus Nomination Letter), který budete potřebovat pro další administrativu v zahraničí! 7. Před odjezdem Je nutné nahlásit zahraniční stáž na studijním oddělení FF UK. Prostudujte si závěrečné zprávy studentů, kteří program absolvovali před Vámi na databaze.naep.cz/modules/erasmus/. 8. Změny v Protokolu o studijním plánu Nejpozději do jednoho měsíce od začátku semestru na zahraniční univerzitě můžete provádět změny ve Vašem studijním plánu. Nový studijní plán musí i stále splňovat všechna kritéria pro původní studijní plán tj. minimální počet kreditů nebo předmětů a existence jejich ekvivalentu na ÚISK. Ke změnám v Protokolu o studijním plánu může dojít v případě, kdy po příjezdu na zahraniční univerzitu zjistíte například příliš vysoké požadavky na Vámi zvolené kurzy, nebo univerzita vypíše dodatečné předměty, které nebyly v původní nabídce, případně pokud zjistíte, že Vámi zapsaný kurz neodpovídá Vašim požadavkům. V tomto případě musíte vyplnit formulář Changes to original proposed study programme/learning agreement (http://www.ff.cuni.cz/ff 289 version1 changes.doc). Koordinátorce ÚISK Mgr. Lence Němečkové zašlete e mailem návrh změn, Váš původní (schválený) Protokol o studijním plánu a Vámi navrhované změny ve výše uvedeném formuláři Changes. Poté, co Vám koordinátorka ÚISK změny odsouhlasí, si nechte tento formulář potvrdit na zahraničním oddělení Vaší zahraniční univerzity. Nakonec je třeba tento potvrzený formulář podepsat a zaslat koordinátorce ÚISK (poštou, faxem, naskenovaný e mailem). Koordinátorka ÚISK jej podepíše a zašle na zahraniční oddělení FF UK. Nezasílejte jej na zahraniční oddělení sami! 9

10 Spolu s tímto formulářem je nutné Vaše změny zadat i do webové aplikace pod sekci Studijní plán. Při vytištění studijního plánu Vám aplikace automaticky vygeneruje formulář Změny protokolu o studijním plánu, který spolu s formulářem Changes odešlete podepsaný koordinátorce ÚISK. 9. Po příjezdu 9.1. Agenda FF UK Doložení studia a atestací Po ukončení zahraničního studia je nutné doložit fakultnímu koordinátorovi následující dokumenty: Transcript of Records výpis o absolvování studia a Vašich výsledcích. Na jeho základě budete dále žádat o uznání atestací a kreditů. Transcript of Records Vám vydá zahraniční univerzita buď na místě nebo Vám jej zašle poštou na Vámi uvedenou kontaktní adresu v přihlášce nebo na adresu zahraničního oddělení FF UK. Je možné, že Transcript od records Vám bude doručen i dlouho po ukončení Vašeho programu. Confirmation of LLP Erasmus study period potvrzení délky studia. Formulář je ke stažení na této stránce: 289.html. Na základě tohoto dokumentu se dále rozhoduje, zdali jste v zahraničí strávili dobu odpovídající přiznanému stipendiu. V opačném případě budete muset poměrnou část stipendia vrátit! Velmi se doporučuje vyřídit si všechny potřebné dokumenty před návratem do ČR. Zpětně bývá velmi obtížné všechna potvrzení sehnat Sestavení závěrečné zprávy Vaší povinností po návratu bude sepsat závěrečnou zprávu a odevzdat ji fakultnímu koordinátorovi. Závěrečnou zprávu vyplňujete ve webové aplikaci na webových stránkách NAEP Zde se přihlaste svou e mailovou adresou tak, jak je uvedena v přihlášce. Pro zpracování závěrečné zprávy se můžete inspirovat zprávami Vašich kolegů, které jsou na těchto stránkách zveřejněné Agenda ÚISK Uznávání kreditů Kredity získané na zahraniční univerzitě Vám budou uznány na ÚISK. Tuto agendu vyřizuje Erasmus koordinátorka ÚISK Mgr. Lenka Němečková. Pro uznání kreditů je nutné mít s sebou následující dokumenty: Transcript of Records Odsouhlasený Protokol o studijním plánu, případně protokol Changes to original proposed study programme/learning agreement Index Kopii části Karolínky, která je relevantní Vašemu studijnímu programu na ÚISK. Všechnu ostatní agendu po příjezdu řeší zahraniční oddělení, respektive Erasmus koordinátor FF UK. 10

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Outgoing Erasmus Students (English version) Od akademického roku 2014/2015 je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2000 dohod s evropskými institucemi,

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Studijní pobyt ERASMUS+

Studijní pobyt ERASMUS+ 28.4.2016 Brno Mgr. Hana Kuzdasová Studijní pobyt ERASMUS+ Informace pro studenty vyjíždějící v zimním semestru 2016/2017 strana 2 Nominace Nominace na studijní pobyt Erasmus je závazná Zrušení pouze ze

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012 Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

LLP/ERASMUS SMS / Studijní pobyty studentů 2013/2014. Centrum zahraničních studií MU

LLP/ERASMUS SMS / Studijní pobyty studentů 2013/2014. Centrum zahraničních studií MU LLP/ERASMUS SMS / Studijní pobyty studentů 2013/2014 Centrum zahraničních studií MU Komenského nám. 2 602 00 Brno Fax: 549 49 1113 e-mail: ois@czs.muni.cz web: http://czs.muni.cz http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci Erasmus+: Erasmus POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání Směrnice č. 10/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ODBORNÉ PRAXE Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005903/2015

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU Informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří podali (nebo podají v rámci Rozšíření a doplnění vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2015 2016 a zveřejnění podmínek pro

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2015 K PRAVIDLŮM SYSTÉMU PRAXÍ A STÁŽÍ NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV

Více

ERASMUS+: Erasmus Studijní pobyty studentů 2015/2016. Centrum zahraniční spolupráce MU

ERASMUS+: Erasmus Studijní pobyty studentů 2015/2016. Centrum zahraniční spolupráce MU ERASMUS+: Erasmus Studijní pobyty studentů 2015/2016 Centrum zahraniční spolupráce MU Komenského nám. 2 602 00 Brno e-mail: cic@czs.muni.cz web: http://czs.muni.cz http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Jak se zapojit do programu? Ujistit se, že splňuji podmínky (SŠ, VOŠ, VŠ, česká státní příslušnost ) Promyslet si, do jaké kategorie

Více

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015 Podmínky pro přijetí na VŠFS 1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu v českém jazyce a způsob jejich ověřování pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí: ukončené úplné

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

stáž > Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na stáž] rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

stáž > Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na stáž] rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci > Studovat ve Francii [stipendium na stáž] Podmínky žádosti rok 2012 stáž Prezentace Francouzské velvyslanectví

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní VŠB-TUO Garant dokumentu: 920 - prorektor pro studium TUO_SME_00_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 1.10.2009 Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby Řízená kopie č.: Razítko:

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

5 let EUROPASS u v České republice

5 let EUROPASS u v České republice 5 let EUROPASS u v České republice Vyhodnocení dosavadní činnosti v užívání dokumentů Europass ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA Oddělení zahraničních vztahů ZSF JU Bc. Marian Bradáč Jírovcova

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme Ladislav Tyll CEMS Academic Director Pavlína Frydrychová CEMS Programme and Corporate Relations Manager Šárka Otčenášková Communication Manager CEMS CEMS MIM

Více

Obr. 61 Podání přihlášky na výměnný pobyt

Obr. 61 Podání přihlášky na výměnný pobyt 4 Zahraniční studium Kapitola se věnuje aplikacím podporujících evidenci studijních pobytů a zahraničních stáží studentů VŠE. K dohledání jsou v Portálu studenta v záložce Moje studium. Aplikace se nabízejí

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2014 o přijímacím řízení 1 Rozsah platnosti a úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška upravuje

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 12. ledna 2013 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

JAZYKOVÁ A INTERKULTURNÍ PŘÍPRAVA v průběhu akademického roku 2014/2015

JAZYKOVÁ A INTERKULTURNÍ PŘÍPRAVA v průběhu akademického roku 2014/2015 JAZYKOVÁ A INTERKULTURNÍ PŘÍPRAVA v průběhu akademického roku 2014/2015 A/ Intenzivní kurzy Interkulturní komunikace v cizích jazycích Kurzy se konají v 3denních blocích (st-pá či čt-so) převážně ve zkouškovém

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Překonej s Erasmem své hranice!

Překonej s Erasmem své hranice! Program Erasmus v České republice ročně umožňuje několika tisícům českých studentů studovat nebo vykonávat pracovní stáž ve 30 evropských zemích, a to v délce 3 až 12 měsíců. Na celoevropské úrovni využily

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Příručka pro účastníky CK projektu

Příručka pro účastníky CK projektu Příručka pro účastníky CK projektu OBSAH: Jak se hlásit na certifikovaný kurz...3 Postup pro přijetí lékaře do certifikovaného kurzu v rámci projektu...6 Co musí doložit lékař akreditovanému pracovišti

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 Směrnice děkana o studiu na Hudební fakultě JAMU konkretizuje pravidla daná Studijním a

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Erasmus ID kód: CZ

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více