FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL"

Transkript

1 FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro podporu spolupráce škol pro lepší orientaci v přihlášce. I. PŘED VYPLNĚNÍM PŘIHLÁŠKY Ujistěte se, zda jste oprávněnými kandidáty pro udělení grantu v rámci Fondu pro podporu spolupráce škol. Kvalifikační podmínky mobility studentů student/ka musí mít českou státní příslušnost/ povolení k trvalému pobytu v České republice, nebo být osobou bez státní příslušnosti či se statusem uprchlíka student/ka musí být řádně zapsán/a ke studiu na střední škole, vyšší odborné škole nebo do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu vysoké školy (studenti interních i externích doktorských programů jsou oprávněnými kandidáty) student/ka musí být po celou dobu studia v zahraničí zapsán/a ke studiu na domácí vysílající škole, tzn. nesmí ukončit studium na vysílající škole před ukončením studijního pobytu v zahraničí student/ka musí mít řádně ukončený minimálně první ročník středoškolského studia, studia na VOŠ nebo na VŠ minimální věková hranice je 15 let všechny studijní obory jsou vhodné Ujistěte se, že Vámi plánovaný studijní pobyt splňuje tato kritéria: pobyt se musí konat na partnerských institucích na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ v Norsku délka mobility je od 1 týdne do 6 měsíců (v průběhu studijního pobytu si je možné zahraniční pobyt prodloužit, a to až na dobu 12 měsíců v žádosti však můžete žádat o max. 6 měsíců) grant z Fondu pro podporu spolupráce škol lze využít v rámci stejné instituce pouze jednou, student se ale může o grant žádat na střední škole a poté znovu na univerzitě 1

2 II. VLASTNÍ VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY Formulář Žádosti o grant individuální mobility se vyplňuje v češtině. Žádost může být psaná strojově, na počítači, nebo ručně velkými tiskacími písmeny. Pozorně si pročtěte první dvě stránky žádosti, kde naleznete stručné pokyny k jejímu vyplnění. Část I: Základní informace Tabulka v této části přihlášky se týká vaší osoby (tedy osoby žadatele o grant) a dále jsou zde požadovány údaje o Vaší domácí/ vysílající škole Typ instituce slovy popište o jakou školu/ instituci se jedná (střední, VOŠ, VŠ a zaměření školy) Kód instituce - kód instituce zvolte dle tabulky uvedené na 1. straně žádosti Typy kódů institucí/ organizací EDU.1 EDU.2 EDU.3 EDU.4 EDU.5 EDU.6 ASS.1 ASS.2 OTH Veřejná střední škola (všeobecná nebo odborná/ technická) Soukromá střední škola (všeobecná nebo odborná/ technická) Veřejná vyšší odborná škola Soukromá vyšší odborná škola Veřejná vysoká škola a ostatní vyšší vzdělávací instituce Soukromá vysoká škola a ostatní vyšší vzdělávací instituce Neziskové organizace (regionální/ národní) Neziskové organizace (mezinárodní) Ostatní typy vzdělávacích institucí Kód země vyberte jeden z následujících kódů IS LI NO CZ Kódy zemí Island Lichtenštejnsko Norsko Česká republika Koordinátor do této kolonky vyplňte jméno osoby, která má na Vaší škole na starosti mezinárodní studijní pobyty (např. Erasmus a jiné mezinárodní programy) Část II: Podrobnější informace A. Informace o navrhovaných aktivitách Tabulka v této části přihlášky se týká školy, na kterou chcete jet studovat Typ instituce slovy popište o jakou školu/ instituci se jedná (střední, VOŠ, VŠ a zaměření školy) Kód instituce kód instituce zvolte dle tabulky uvedené výše Kód země vyberte jeden z kódů z výše uvedené tabulky 2

3 Koordinátor do této kolonky vyplňte jméno osoby, která má na zahraniční škole na starosti pobyt mezinárodních studentů a mezinárodní studijní programy (např. Erasmus aj.) Název aktivity - název aktivity by měl vystihnout hlavní účel vašeho pobytu - studijní pobyt/ výměnný pobyt/ trainee program/ praktická stáž/ účast na kurzu/ semináři/ workshopu/ konferenci Popis činností podrobnější charakteristika cíle vašeho pobytu studium určitého oboru, účel/odvětví trainee programu, účel/odvětví praktické stáže, téma a název kurzu/ semináře/ workshopu/ konference Pracovní zkušenosti uveďte jen ty pracovní zkušenosti, které souvisí s oborem Vašeho studia, a případně s plánovaným studijním pobytem v zahraničí B. Cíle, očekávané výsledky a účinky plánovaných aktivit B.2 Celková doba studia celková doba studia na škole (např. 4letá střední škola, 6leté gymnázium, 3leté učiliště apod.) ročník v jakém ročník v současné době studujete stupeň: bakalářské / magisterské/ doktorské studium (interní/ externí forma) C. Rozpočet Typ výdajů: Náklady na cestu: Tato kolonka se nevyplňuje Náklady na projekt 3

4 Cestovné Pojištění Ubytování & strava & místní doprava během pobytu (počet měsíců x měsíční paušální částka 780 EUR) Školné/kurzovné Registrační poplatek - naplánujte si dostatečnou výši finančních prostředků na zaplacení dopravních nákladů do místa studijního pobytu a zpět za použití ekonomických (nejlevnějších) jízdenek/letenek - kromě letenek/ jízdenek lze dostat uhrazeno i místní dopravu v domácí a hostitelské zemi, pokud jsou tyto náklady přímo spojeny s mezinárodní cestou (doprava z domova na letiště/ nádraží, dále v zahraničí cesta z letiště do místa pobytu a zpět) - místní doprava během samotného pobytu (jízdenky na MHD, měsíční jízdenky na MHD) není proplácena, je nutné ji hradit z paušální částky (viz níže) - leteckou dopravu lze využít pouze při vzdálenostech nad 400 km, v případě použití vnitrostátní letecké dopravy je nutné jednoznačně prokázat a řádně dokladovat její ekonomickou výhodnost - využijte možností levnější dopravy s kartou ISIC. Při použití letecké dopravy se snažte nalézt nejvýhodnější nabídku (prověřte více leteckých společností). Cestovní pojištění na celou dobu pobytu Životní náklady v zemi pobytu (ubytování, strava, místní doprava) se hradí formou paušální částky 780 EUR/měsíc Příklad výpočtu: Období pobytu (4 měsíce) Výpočet 4 x 780 = 3120 EURO V případě, že se mobilita studentů nepočítá na celé měsíce, je grant udělován dle toho, kolik dnů student v zahraničí stráví: - 1 až 7 dní: nulová finanční podpora - 8 až 20 dní: poloviční částka z měsíční paušální částky - 21 až 30 dní: celá měsíční paušální částka Příklad výpočtu: Období pobytu od 3.9. do období: měsíc 2. období: měsíc 3.období : dní - celková finanční podpora bude udělena za 2,5 měsíce - 2,5 x 780 = 1950 EUR Zde si naplánujte finanční prostředky na kurzovné/ školné/ registrační poplatek, který vyžaduje přijímající škola, nebo organizátor kurzu. Tato částka musí být uvedena v Potvrzení o přijetí/ ve Zvacím dopise, který studentovi vystaví přijímající instituce. 4

5 Ostatní náklady (např. studijní materiály, učebnice atd.) (prosím specifikujte): Zde si naplánujte finanční výdaje na další nezbytné náklady spojené se studijním pobytem. Oprávněné jsou náklady na studijní materiály a učebnice, poplatky za udělení víz. Pokud si přejete z grantu hradit ještě jiné náklady, musíte je specifikovat v této kolonce. Tyto náklady musí být také uvedeny ve Zvacím dopise, kde je přijímající škola povinna uvést všechny náklady spojené se studiem/ účastí na semináři či konferenci na této škole. CELKOVÉ NÁKLADY Výše požadovaného grantu z Finančních mechanismů EHP/ Norska (90% celkových nákladů) Součet všech uvedených nákladů Finanční mechanismy budou hradit 90% požadovaných nákladů, a zbylých 10% nákladů bude hradit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Do této kolonky tedy uveďte 90% celkových nákladů. Příklad: Celkové náklady na mobilitu: 5000 EUR Výše požadovaného grantu z Finančních mechanismů: 4500 EUR (zbylých 500 EUR bude hradit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)!!Tato kolonka musí být vždy vyplněna!! D. Prohlášení Tato část je velmi důležitá, protože bez závěrečného podepsaného prohlášení je žádost neplatná. V první tabulce je vyžadován podpis žadatele o grant, v druhé tabulce podpis reprezentanta instituce (v případě SŠ, VOŠ to je ředitel školy, v případě VŠ děkan fakulty). III. DOPROVODNÉ DOKUMENTY Žádost o grant mobility studentů je platná pouze v případě, že jsou k ní přiloženy následující dokumenty (do NA stačí zaslat kopie těchto dokumentů): Potvrzení o přijetí (Letter of Endorsement) na studijní pobyt v zahraničí, výměnný pobyt, trainee program, praktickou stáž nebo na pobyt konaný za účelem získávání 5

6 pracovních zkušeností, toto potvrzení musí vystavit přijímající instituce/ organizace v partnerské zemi nebo Zvací dopis na kurz/ seminář/ workshop/ konferenci v partnerské zemi (Letter of Invitation) originál Potvrzení o přijetí nebo Zvacího dopisu musí být potvrzen přijímající institucí, podepsaný vedením přijímající instituce a poslán žadateli dopisem nebo faxem. Přijímající instituce musí v tomto dokumentu specifikovat, zda požaduje zaplacení kurzovného/školného/registračního poplatku a uvést výši tohoto poplatku. Přijímající instituce musí specifikovat všechny výdaje obsažené v tomto poplatku, a dále musí uvést všechny další výdaje, které je nutné zaplatit dodatečně. Studijní smlouva (Learning Agreement) musí být podepsána jak vysílající, tak přijímající institucí a musí uvádět zamýšlený plánu studijního pobytu. Tento plán musí být vypracován studentem a příslušnými institucemi před zahájením samotného studijního pobytu. Obě instituce musí potvrdit, že s navrhovaným studijním plánem souhlasí. Formulář Studijní smlouvy je ke stažení na: Motivační dopis o maximální délce dvou tištěných stran A4. Tento dopis musí být napsán v češtině. Zkontrolujte, zda IV. PO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY jste použili platný oficiální formulář žádosti pro rok 2006 jste k přihlášce přiložili potřebné doprovodné dokumenty: Potvrzení o přijetí na studijní pobyt v zahraničí (Letter of Endorsement)/ nebo Zvací dopis na kurz/seminář apod. (Letter of Invitation), Studijní smlouvu (Learning Agreement) a Motivační dopis je na originálu zaslané žádosti originální podpis děkana a razítko Vaší vysílající instituce Vaše vysílající organizace zasílá originál žádosti poštou a 1 kopii em Všechny žádosti a doprovodné dokumenty musí být do NA doručeny žadatelovou vysílající institucí Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Závodská Národní Agentura Socrates Senovážné náměstí Praha 1 Tel: , Fax: a 6

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Outgoing Erasmus Students (English version) Od akademického roku 2014/2015 je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2000 dohod s evropskými institucemi,

Více

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska

Formální náležitosti. Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska Jak se zapojit do programu? Ujistit se, že splňuji podmínky (SŠ, VOŠ, VŠ, česká státní příslušnost ) Promyslet si, do jaké kategorie

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: 18. 2. 2013 Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: lenka.nemeckova@ff.cuni.cz Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám.

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám. Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii Informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Možnosti pro absolventa SŠ INFORMAČNÍ

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Průvodce. programy pracovních pobytů mladých lidí v Kanadě. ČR Canada

Průvodce. programy pracovních pobytů mladých lidí v Kanadě. ČR Canada Průvodce programy pracovních pobytů mladých lidí v Kanadě ČR Canada Kanada a Česká republika partneři v mobilitě 23. listopadu 2006 podepsaly Kanada a Česká republika Dohodu o usnadňování dočasných pracovních

Více

ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu

ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu OBSAH Základní informace 3 Kritéria, která musí splňovat uchazeč o studium 3 Časový harmonogram

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: ČLÁNKY FIREMNÍ PREZENTACE

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: ČLÁNKY FIREMNÍ PREZENTACE ÚVODNÍ SLOVO Milé studentky a studenti. Dovolte mi představit vám náš nový katalog Stáže.cz v oblasti strojírenství. Česká republika byla již v minulosti zemí s výraznou výrobní tradicí. Jména jako Škoda,

Více

Průvodce formulářem EI Expression of Interest 2011 Vyjádření zájmu organizace EDS

Průvodce formulářem EI Expression of Interest 2011 Vyjádření zájmu organizace EDS Průvodce formulářem EI Expression of Interest 2011 Vyjádření zájmu organizace EDS Budoucí organizace vyjadřuje vyplněním formuláře EI svůj zájem zapojit se do vzdělávacího programu Mládež v akci v rámci

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010

Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 Příloha 1 Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2010 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje dále uvedená témata rozvojových

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 1 Vydáno: LEDEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31.10.2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM

SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 6/2011 Č.j.: VŠTE004488/2011 SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Působnost (1) Tato směrnice

Více