Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis"

Transkript

1 Agenda Dědická Exekuční Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Senáty řeší 13 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,17, 18,19,20,21, Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Pro všeobecné věci rejstříku D, Sd, U a seznamu závětí, pokud podání nebo jinou písemnost nebude možno založit do spisu evidovaného v těchto evidenčních pomůckách nebo je nebude možno do některé z nich zapsat; platí i u agend týkajících se bývalých státních notářství Žádosti oprávněného o vydání potvrzení evropského exekučního titulu nebo částečného evropského exekučního titulu, jedná-lise o veřejnou listinu (nikoliv o soudní rozhodnutí či soudní smír) Předpis Rozsah oddílu Exekuční PŘEDRAŽKY 8, 14 Pro věci týkající se rozhodování o předražcích zák. č. 119/2001 Sb Exekuční SOUBĚH EXEKUCÍ 8, 14 Pro věci týkající se rozhodování o souběhu exekucí zák. č. 119/2001 Sb Exekuční ROZVRH VÝTĚŽKU Pro věci týkající se návrhů správců daně na 2 daňového řádu, 8, 14 DAŇOVÉ EXEKUCE provedení rozvrhového 274 odst. 2 o.s.ř INSOLVENCE OSVOB. OD SOP, UST. ZÁSTUPCE OZNÁMENÍ VÝHRADY POVINNOSTI Z PO ESLP PRODLOUŽENÍ PO DN PROTESTY SMĚNEK (ŠEKŮ) PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ 4,5,7,9,11,12,14, 20, 4,5,7,9,11,12,14, 20, 4,5,7,9,11,12,14, 20, 4,5,7,9,11,12,14, 20, 4,5,7,9,11,12,14, 20, Došlá vyrozumění insolvenčního soudu zaslaná okresnímu soudu (obecnému soudu dlužníka) podle insolvenčního zákona Návrhy (žádosti) na přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, podané před zahájením zákon č. 182/2006 Sb Návrhy na doručení oznámení o výhradě 354 o.s.ř Věci týkající se rozhodování o plnění povinnosti z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva Návrhy na prodloužení předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí (NOZ) Návrhy na směnečné (šekové) protesty ,5,7,9,11,12,14, 20, Návrhy na předběžná opatření před zahájením 74 77a o.s.ř

2 PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ DN ROZHODCI ROZHODČÍ NÁLEZY SOUDNÍ SMÍRY ÚSTNÍ PODÁNÍ VOLBY ZÁSTUPCŮ - ZÁKONÍK PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZŮ ZÁKAZ VÝKONU PRÁV - CP ZÁZNAMY O VYKÁZÁNÍ DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE 2,4,5,7,8,9,10, 11,12,14,19,20, 20 DATUM SMRTI OSOBY 9 Návrhy na předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí (NOZ) Pro věci jmenování a vyloučení rozhodců Pro úschovu pravomocných rozhodčích nálezů zákon č. 216/1994 Sb Návrhy na smírčí podle 67 o. s. ř o.s.ř Sepisování ústních podání do protokolu u nepříslušného soudu Návrhy ve věcech voleb do rad zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti Návrhy na zajištění důkazu před zahájením Návrhy ve věcech zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry Došlé úřední záznamy o vykázání zaslané okresnímu soudu podle zákona č. 273/2008 Sb. Věci týkající se rozhodování o určení data narození nezletilého dítěte o.s.ř /2008 Sb. Zákon o Policii ČR ( 44) a o.s.ř Věci týkající se rozhodování o určení data smrti osoby 194a o.s.ř JMĚNÍ NEZLETILÉHO Věci týkající se péče o jmění nezletilého (NOZ) péče o jmění dítěte (pozor 898 viz oddíl právní jednání nezletilého) JMÉNO A PŘÍJMENÍ Věci týkající se určení jména a příjmení nezletilého NEZLETILÉHO dítěte (NOZ) NEZVĚSTNOST 9 Návrhy na prohlášení člověka za nezvěstného (NOZ) OPATROVNICTVÍ NEZLETILÝCH Věci týkající se opatrovnictví nezletilých dětí (NOZ)

3 OSTATNÍ OPATRO Věci, které nelze zapsat do jiného opatrovnického oddílu OSVOJENÍ NEZLETILÝCH Věci týkající se osvojení nezletilých dětí (NOZ) PĚSTOUNSKÁ PÉČE Věci týkající se pěstounské péče (NOZ) PODPŮRNÁ OPATŘENÍ POPŘENÍ RODIČOVSTVÍ Věci týkající se podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat 38 54, (NOZ); a) předběžné prohlášení b) nápomoc při rozhodování zastoupení členem domácnosti Pro věci týkající se popírání rodičovství (NOZ) PORUČENSTVÍ Věci týkající se poručenství nezletilých dětí (NOZ) POVOLENÍ UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ JEDNÁNÍ NEZLETILÉHO PRODLOUŽENÍ PO DĚTI PROHLÁŠENÍ ZA MRTVÉHO PŘEDÁNÍ, NAVRÁCENÍ NEZLETILÉHO PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ - OPATRO Návrhy na povolení uzavření manželství 672 (NOZ) Věci týkající se přivolení soudu v pracovních záležitostech nezletilého zaměstnance Věci týkající se souhlasu soudu s právním jednáním nezletilého dítěte Návrhy na prodloužení předběžného opatření upravujícího poměry dítěte 35 (NOZ) (NOZ) z.ř.s Návrhy na prohlášení člověka za mrtvého (NOZ) Věci týkající se předání či navrácení nezletilého dítěte Návrhy na předběžná opatření před zahájením v opatrovnických věcech (NOZ) péče před osvojením 76 o.s.ř. ( 924 NOZ)

4 PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ DĚTI 2,4,5,7,8,9,10, 11,12,14,19,20, Návrhy na předběžná opatření upravující poměry dítěte 452 z.ř.s. (rychlé) RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST SOUHLAS S VÝDĚLEČNOU ČINNOSTÍ SPECIFICKÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Věci týkající se rozhodování o rodičovské odpovědnosti Věci týkající se přivolení k souhlasu a odvolání souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti Věci týkající se specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 858 (NOZ) rodičovská odpovědnost (NOZ) rodičovská odpovědnost (NOZ) rodičovská odpovědnost po rozvodu manželství (NOZ) (NOZ) SVÉPRÁVNOST Věci týkající se svéprávnosti člověka (NOZ) SVÉPRÁVNOST NEZLETILÉHO Přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti 37 (NOZ) SVĚŘENSKÝ FOND Věci týkající se svěřenského fondu URČENÍ RODIČOVSTVÍ UTAJENÝ POROD (NOZ) obdoba nadace, využití i u závěti Pro věci týkající se určování rodičovství (NOZ) Věci týkající se zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu 37 (Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.)

5 VÝCHOVNÁ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI VÝŽIVA, PÉČE, STYK - NEZLETILÍ Věci týkající se ústavní výchovy nezletilého dítěte a jiných výchovných opatření a ochranných opatření Věci týkající se rozhodování o skutečnostech pro nezletilého významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout Věci týkající se úpravy výživy nezletilých, péče o nezletilé a styku s nezletilými (NOZ) ústavní výchova (NOZ) preventivní, výchovná, ochranná a sankční opatření (NOZ) (NOZ) vyživovací povinnost (NOZ) péče o dítě (NOZ) styk s dítětem Všeobecná Všeobecná Všeobecná ZÁSAHY DO INTEGRITY ZASTUPOVÁNÍ NEZLETILÉHO NÁVRHY NA URČENÍ LHŮTY VŠEOBECNÝ ŽÁDOSTI - CEO NOZ (nový občanský zákoník 89/2012 Sb.) z.ř.s. (zvláštní soudní 292/2013 Sb.) Věci týkající se zásahu do integrity osob Věci týkající se zastupování nezletilého dítěte 4,5,7,8,9,11,12,13, 14,20, Návrhy na určení lhůty u nepříslušného soudu (návrhy na určení lhůty ve věci, kterou vede jiný soud) Ostatní věci nejasné návrhy a podání (dotazy), které se nedají věcně zařadit do stanovených oddílů nebo zapsat do jiného rejstříku (evidenční pomůcky), vztahuje se i na věci nezahájené fax a originál nedoložen do 3 dnů atd (NOZ) souhlas s provedením zákroku zákonného zástupce k osobě, která není schopna dát souhlas sama (NOZ) zastoupení dítěte při právních jednáních Žádosti o poskytnutí údajů z CEO

6 Agenda Oddíl Senáty řeší EXE EXEKUCE 15,16 EXE EXE EXE POMOC PŘED VR A 260 PROHLÁŠENÍ O MAJETKU PROHLÁŠENÍ O VYKONATELNOS TI 15,16 8,14 Agenda Oddíl Senáty řeší OCHRANNÁ OPATŘENÍ VÝKON TRESTU ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ JINÉ REHABILITACE Exekuční oddíly (rejstřík EXE) Popis Předpis Rozsah oddílu Žádosti exekutora o pověření a na exekuce (exekuční návrhy) 44 e.ř Návrhy (žádosti) o pomoc soudu před nam výkonu rozhodnutí podle 259 a 260 o.s.ř. 259, 260 o.s.ř Návrhy na (žádosti o) pomoc soudu před nam výkonu rozhodnutí, aby soud povinného předvolal a vyzval ho k prohlášení o majetku (návrh na předvolání povinného k prohlášení o majetku) na Rady č. 44/2001 Zákon č. 97/ Sb. ve znění zákona č. 361/ c 8,14 prohlášení o vykonatelnosti Trestní oddíly (rejstřík Nt) Popis Předpis Rozsah oddílu Návrhy na uložení ochranného opatření MILOSTI Věci týkající se výkonu trestů, např. přerušení, změna, určení společného výkonu více trestů apod. Návrhy na zahlazení odsouzení, včetně těch zahájených bez návrhu nebo žádosti Návrhy podle 6 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu Žádosti o milost, pokud soud ve věci nerozhodoval jako soud I. stupně

7 PP - JINÉ OSOBY SOUDNÍ REHABILITACE SPOLUPRÁCE S ČLEN. STÁTY EU SPOLUPRACE SE STÁTY MIMO EU ÚSTNÍ PODÁNÍ Návrhy na podmíněné propuštění podané fyzickými nebo právnickými osobami, které k podání takového návrhu nejsou oprávněny Soudní rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů Věci týkající se justiční spolupráce ve věcech trestních s členskými státy Evropské unie Věci týkající se justiční spolupráce ve věcech trestních se stáy mimo Evropskou unii Sepisování ústních podání do protokolu u nepříslušného soudu ( 59 odst. 3 tr. ř.) VŠEOBECNÝ Ostatní věci, které se netýkají VŠEOBECNÝ PRO REHABILITACE VÝKON OCHRANNÉHO LÉČENÍ DOMOVNÍ PROHLÍDKY* OBCHÁJCI A ZMOCNĚNCI ODPOSLECHY OSTATNÍ - PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ PROPUŠTĚNÍ Z VAZBY* PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ Ostatní věci týkající se soudních rehabilitací nebo jiných rehabilitací Věci týkající se výkonu ochranného léčení např. propuštění, změna formy ochranného léčení apod. Návrhy na na domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor a pozemků Věci týkající se ustanovování, zproštění a vyloučení obhájce nebo zmocněnce včetně ustanovení opatrovníka právnické osobě) a rozhodování o bezplatném zastupování Návrhy na na odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Ostatní věci v přípravném Žádosti o propuštění z vazby Věci týkající se rozhodování soudu o předběžných opatřeních v přípravném

8 SLEDOVÁNÍ BANKOVNÍHO ÚČTU TELEKOMUNIKAČ NÍ PROVOZ ÚČAST SOUDCE NA ÚKONU VYŠETŘENÍ DUŠEVNÍHO STAVU Návrhy na sledování bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávnění k evidenci investičních nástrojů a zrušení nebo omezení zajištění peněžních prostředků na účtu Návrhy na vydání příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu dle 88 tr. ř. Návrhy na účast soudce při neodkladném nebo neopakovatelném úkonu ( 158a tr. ř.) Návrhy na vyšetření duševního stavu osoby, včetně prodloužení lhůty pro pozorování duševního stavu VZETÍ DO VAZBY* Návrhy na vzetí do vazby ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU Stížnosti proti rozhodnutí o zajištění majetku a rozhodnutí státního zástupce o zajištění majetku v přípravném, pokud je zašle soudu v souvislosti s věcmi předanými do úschovy Zákon č. 279/2003 Sb ZÁKAZY VYCESTOVAT Návrhy na uložení zákazu vycestování do zahraničí ZÁSILKY Věci týkající se otevírání nebo záměny zásilky ZATYKAČE/* Návrhy na vydání příkazu k zatčení nebo evropského zatýkacího ZADRŽENÍ rozkazu a příkazů k zadržení PRODLOUŽENÍ VAZBY* Návrhy na prodloužení trvání vazby SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Žádosti o povolení sledování osob a věcí * vyloučené z přidělení

9 Trestní oddíly (rejstřík Ntm) Agenda Oddíl Senáty řeší OCHRANNÁ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ VÝKON OCHRANNÉ VÝCHOVY VÝKON TRESTNÍHO OPATŘENÍ ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ Popis Předpis Rozsah oddílu Návrhy na uložení ochranného a výchovného opatření JINÉ REHABILITACE MILOSTI PP - JINÉ OSOBY SOUDNÍ REHABILITACE SPOLUPRÁCE S ČLEN. STÁTY EU SPOLUPRACE SE STÁTY MIMO EU ÚSTNÍ PODÁNÍ Věci týkající se výkonu ochranné výchovy, např. propuštění, změna, prodloužení, podmíněné umístění mimo výchovné za apod. Věci týkající se výkonu trestního opatření, např. přerušení, změna, určení společného výkonu více trestních opatření apod. Návrhy na zahlazení odsouzení, včetně těch zahájených bez návrhu nebo žádosti Návrhy podle 6 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu Žádosti o milost, pokud soud ve věci nerozhodoval jako soud I. stupně Návrhy na podmíněné propuštění podané rodinnými příslušníky odsouzeného nebo jinými osobami, případně organizacemi s výjimkou návrhů, které se zapisují do rejstříku PP Soudní rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů Věci týkající se justiční spolupráce ve věcech trestních s členskými státy Evropské unie Věci týkající se justiční spolupráce ve věcech trestních se státy mimo Evropskou unii Sepisování ústních podání do protokolu u nepříslušného soudu ( 59 odst. 3 tr. ř.)

10 VŠEOBECNÝ Ostatní věci, které se netýkají VŠEOBECNÝ PRO REHABILITACE VÝKON OCHRANNÉHO LÉČENÍ DOMOVNÍ PROHLÍDKY* OBCHÁJCI A ZMOCNĚNCI ODPOSLECHY OSTATNÍ - PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ Ostatní věci týkající se soudních rehabilitací nebo jiných rehabilitací Věci týkající se výkonu ochranného léčení např. propuštění, změna formy ochranného léčení apod. Návrhy na na domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor a pozemků Věci týkající se ustanovování, zproštění a vyloučení obhájce nebo zmocněnce (včetně ustanovení opatrovníka právnické osobě) a rozhodování o bezplatném zastupování Návrhy na na odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Ostatní věci v přípravném PROPUŠTĚNÍ Z VAZBY* Žádosti o propuštění z vazby PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ SLEDOVÁNÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Věci týkající se rozhodování soudu o předběžných opatřeních v přípravném Návrhy na sledování bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci investičních nástrojů, zrušení nebo omezení zajištění peněžních prostředků na účtu Návrhy na vydání příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu Návrhy na účast soudce při neodkladném nebo neopakovatelném úkonu ( 158a tr. ř.) Návrhy na vyšetření duševního stavu osoby, včetně prodloužení lhůty pro pozorování duševního stavu TELEKOMUNIKAČNÍ PROVOZ ÚČAST SOUDCE NA ÚKONU VYŠETŘENÍ DUŠEVNÍHO STAVU VZETÍ DO VAZBY* Návrhy na vzetí do vazby ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU Stížnosti proti rozhodnutí o zajištění majetku a rozhodnutí státního zástupce o zajištění majetku v přípravném, pokud je zašle soudu v souvislosti s věcmi předanými do úschovy Zákon č. 279/2003 Sb

11 ZÁKAZY VYCESTOVAT Návrhy na uložení zákazu vycestování do zahraničí ZÁSILKY Věci týkající se otevírání nebo záměny zásilky Návrhy na vydání příkazu k zatčení nebo evropského zatýkacího ZATYKAČE/ZADRŽENÍ* rozkazu a příkazů k zadržení PRODLOUŽENÍ VAZBY* Návrhy na prodloužení trvání vazby SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Žádosti o povolení sledování osob a věcí * vyloučené z přidělení

12

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Agenda Dědická Exekuční Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Senáty řeší 13 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 17, 18,19,20,21,23 Civilní

Více

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní Příloha Rozvrhu práce na rok 2017 - Přehled závazných oddílů agend Nc,, Nt a Ntm: Rejstřík Nc: SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř. 101-200 OSVOB. OD SOP, UST. Návrhy (žádosti) na přiznání

Více

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Agenda Dědická Exekuční Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Senáty řeší 13 1,2,4,5,7,8,9,10, 11,12,13,17, 18,19,21,23 Civilní oddíly

Více

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm

Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Agenda Dědická Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ Senáty řeší 13 Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Pro všeobecné věci rejstříku D, Sd,

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

372 b) Omezení a vrácení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) omezena 430 změna omezení 0 vrácení 538 doba omezení prodloužena 0 jiný výsledek 311

372 b) Omezení a vrácení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) omezena 430 změna omezení 0 vrácení 538 doba omezení prodloužena 0 jiný výsledek 311 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Teplice 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Děčín 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v předběžném

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud Praha 1 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření Splnění podmínky v

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Dodatek č. 2 k rozvrhu práce na rok 2018 platný od 1. března 2018

Dodatek č. 2 k rozvrhu práce na rok 2018 platný od 1. března 2018 Dodatek č. 2 k rozvrhu práce na rok 2018 platný od 1. března 2018 Radka PRACHAŘOVÁ správkyně majetku (zastupuje Ondřej Vymazal, Blanka Skopalová) organizačně zajišťuje provoz, pojištění a hospodárné využívání

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Úvod... 23 Seznam zkratek... 25 Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních---- 27 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST... 27 1 Úvodní ustanovení...27 2 Řízení upravená tímto zákonem...

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15 OBSAH Úvod........................................................................ 11 Seznam zkratek.............................................................. 13 TRESTNÍ ZÁKONÍK.........................................................

Více

D o d a t e k č. 9. k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2016

D o d a t e k č. 9. k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2016 ČR Okresní soud v Opavě 33 Spr 1220/2016 D o d a t e k č. 9 k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2016 V souvislosti s přeložením soudce Mgr. Daniela Hřivňackého ke Krajskému soudu v Ostravě a dále v zájmu

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU pluku 1533/29b, Praha 10 - Vršovice, telefon: Změna č. 11. rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 9

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU pluku 1533/29b, Praha 10 - Vršovice, telefon: Změna č. 11. rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 9 OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 9 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10 - Vršovice, telefon: 251 447 709 30 Spr 1144/2018 Praha 15. října 2018 Změna č. 11 rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 9 Rozvrh práce Obvodního

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů

Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů V(MS)-101 I. REJSTŘÍK T Období : 01.01.2014-31.12.2014 o pohybu trestní agendy u okresních soudů věcí fyzických osob právnických a b 1 2 3 Nevyřízeno koncem minulého období 1 1088 1345 1 Obživlo celkem

Více

S účinností ode dne 1. prosince 2018

S účinností ode dne 1. prosince 2018 Spr 855/218 Změna a doplněk č. 7 rozvrhu práce na rok 218 Okresního soudu ve Znojmě -------------------------------------------------------------------------------------- Ve smyslu ustanovení 2 vyhlášky

Více

I. Skupina tr. ř. 4 žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu. u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství

I. Skupina tr. ř. 4 žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu. u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017 ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43, o vydání vzorů tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř., doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 1.1.2014 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim SEZNAM PŘEDPISŮ A MATERIÁLŮ pro advokátní zkoušky U všech předpisů rozumí se jejich aktuální stav ve znění pozdějších právních a stavovských předpisů, příp. nálezů Ústavního soudu! U předpisů označených

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi VII... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

Rozvrh práce pro rok 2019

Rozvrh práce pro rok 2019 Okresní soud ve Svitavách, Dimitrovova 33, PSČ 568 19 tel.: 461 352 811, fax: 461 352 837, e-mail: podatelna@osoud.svy.justice.cz, IDDS: a6babkt 20 Spr 633/2018 PRACOVNÍ DOBA: Rozvrh práce pro rok 2019

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

S účinností ode dne 1. července 2019

S účinností ode dne 1. července 2019 Spr 463/2019 Změna a doplněk č. 2 rozvrhu práce na rok 2019 Okresního soudu ve Znojmě -------------------------------------------------------------------------------------- Ve smyslu ustanovení 2 vyhlášky

Více

Okresní soud v Bruntále OKRESNÍHO SOUDU V BRUNTÁLE NA ROK 2016

Okresní soud v Bruntále OKRESNÍHO SOUDU V BRUNTÁLE NA ROK 2016 Spr. 1581/2015 Okresní soud v Bruntále Partyzánská 11, 792 01, Bruntál Tel. 554 786 220, fax 554 711 220, podatelna@osoud.bru.justice.cz R O Z V R H P R Á C E OKRESNÍHO SOUDU V BRUNTÁLE NA ROK 2016 1 Pracovní

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 23. 10. 2017 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I I N S T R U K C E Ministerstva spravedlnosti ze dne 13. 11. 2013, č. j. 50/2013-OD-MET, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 1.1.2015 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 2. ledna 2014 Cena 51,- Kč OBSAH: 3. 4. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 13.

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 19.3.2015 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 1.4.2015 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Řízení o podpůrných opatřeních...1 1. Rozčlenění podpůrných opatření, jejich vzájemný procesní vztah a vztah k omezení svéprávnosti...1

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Osvobození od poplatku 11 (1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 1.10.2014 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDKYNĚ SOUDU

OPATŘENÍ PŘEDSEDKYNĚ SOUDU ČR - OKRESNÍ SOUD V KUTNÉ HOŘE nám. Národního odboje 58, 284 35 Kutná Hora tel.: 327 533 500, fax: 327 533 578, email: podatelna@osoud.kha.justice.cz IDDS: 45eabx9, IČO: 00024538 Spisová značka: 25Spr

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obětech trestných činů Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obětech trestných činů Čl. I N á v r h III. ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související

Více

Zákon o vyšších soudních úřednících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o vyšších soudních úřednících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o vyšších soudních úřednících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2014) 121/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008 o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 1.4.2014 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 20. 3. 2012 Podstata zajišťovacích úkonů Omezení lidských práv Absolutní práva Minimální práva v trestním řízení Zásada přiměřenosti Zásada zdrženlivosti Zásada

Více

Opatření č. 8 k Rozvrhu práce na rok 2019 účinné od

Opatření č. 8 k Rozvrhu práce na rok 2019 účinné od OKRESNÍ SOUD V LIBERCI U Soudu 540/3, 460 72 Liberec, tel.: 485 238 111, fax: 485 238 235, e-mail: podatelna@osoud.lbc.justice.cz, IDDS: 579abps Opatření č. 8 k Rozvrhu práce na rok 2019 účinné od 10.

Více

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle Obecného nařízení o ochraně osobních (GDPR) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

Více

ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU

ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU CPr_1 Civilní právo 1 ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Právní osobnost člověka způsobilost

Více

TRESTNÍ ÚSEK pracoviště pobočky v Pardubicích

TRESTNÍ ÚSEK pracoviště pobočky v Pardubicích TRESTNÍ ÚSEK pracoviště pobočky v Pardubicích Soud. odd. Věci 13 To Tmo Nt Ntm UL Obor působnosti Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím Okresních soudů v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření inominátní smlouvy

Více

Rozvrh práce na rok 2017

Rozvrh práce na rok 2017 1 Česká republika - Okresní soud v Jeseníku Dukelská 2a/761 790 01 Jeseník Spr 1225/2017 Rozvrh práce na rok 2017 platný od 1.7. 2017 Pracovní doba pevná: pondělí 7:00 16:30 úterý 7:00 15:30 středa 7:00

Více

Rozvrh práce na rok 2017

Rozvrh práce na rok 2017 1 Česká republika - Okresní soud v Jeseníku Dukelská 2a/761 790 01 Jeseník Spr 1075/2017 Rozvrh práce na rok 2017 platný od 6. 3. 2017 Pracovní doba pevná: pondělí 7:00 16:30 úterý 7:00 15:30 středa 7:00

Více

Rozvrh práce na rok 2017

Rozvrh práce na rok 2017 1 Česká republika - Okresní soud v Jeseníku Dukelská 2a/761 790 01 Jeseník Spr 1113/2017 Rozvrh práce na rok 2017 platný od 1.4. 2017 Pracovní doba pevná: pondělí 7:00 16:30 úterý 7:00 15:30 středa 7:00

Více

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení 6 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení Čl. 1 Předmět úpravy Tento služební

Více

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2017

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2017 Rušení údaje o místu trvalého pobytu duben, květen 2017 1 zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (dále jen zákon o EO zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen SŘ ) 12 odst. 1 písm. c) zákona o

Více

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) Spr 971/2018 INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle Obecného nařízení o ochraně (GDPR) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a o

Více

Rozvrh práce na rok 2018 platný od

Rozvrh práce na rok 2018 platný od Česká republika - Okresní soud v Jeseníku Dukelská 2a/761 790 01 Jeseník Spr 1073/2018 Rozvrh práce na rok 2018 platný od 1. 3. 2018 Pracovní doba pevná: pondělí 7:00 16:30 úterý 7:00 15:30 středa 7:00

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 1. 11. 2016 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA Občanský zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb. (část

Více

(1) Vyšší soudní úředník vykonává úkony soudu v rámci soudního oddělení, do kterého byl zařazen, na základě rozvrhu práce 1).

(1) Vyšší soudní úředník vykonává úkony soudu v rámci soudního oddělení, do kterého byl zařazen, na základě rozvrhu práce 1). Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů Plné znění: 121 ZÁKON ze dne 19. března 2008 o vyšších soudních úřednících

Více

Přehled obsahu. Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle ZŘS 15 28

Přehled obsahu. Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle ZŘS 15 28 Přehled obsahu O autorech Předmluva Obsah Seznam použitých zkratek str. m. č. V VII XI XXVII Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle

Více

Dodatek č. 15 k Rozvrhu práce pro rok 2013

Dodatek č. 15 k Rozvrhu práce pro rok 2013 Okresní soud v Olomouci, tř. Svobody 16, 771 38 OLOMOUC Spr 1644/2013 Dodatek č. 15 k Rozvrhu práce pro rok 2013 Správa soudu a styk s veřejností: Pomocné složky údržbář, řidič, uklízečky: Uklízečky: Marcela

Více

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů)

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů) Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 351 2532 4763 3419 1987 1381 2793 1057 557 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 34 168 327 232 156 119 255

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

Výchova a výchovná opatření

Výchova a výchovná opatření Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 142 113 88 135 283 124 194 166 168 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 187 139 135 157 257 144 227 189 187

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA Občanský zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb., zák.

Více

Rozvrh práce na rok 2017

Rozvrh práce na rok 2017 1 Česká republika - Okresní soud v Jeseníku Dukelská 2a/761 790 01 Jeseník Spr 1268/2016 Rozvrh práce na rok 2017 platný od 1. 1. 2017 Pracovní doba pevná: pondělí 7:00 16:30 úterý 7:00 15:30 středa 7:00

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Osvojitelnost dítěte v agendě mezinárodního osvojení. Olomouc, Mgr. Petra Jonášková

Osvojitelnost dítěte v agendě mezinárodního osvojení. Olomouc, Mgr. Petra Jonášková Osvojitelnost dítěte v agendě mezinárodního osvojení Olomouc, 28. 2. 2018 Mgr. Petra Jonášková Obsah prezentace 1.) Souhlas rodičů dítěte k jeho osvojení 2.) Důvody, kdy není třeba souhlasu rodičů k osvojení

Více

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend Registr práv a povinností Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza právních předpisů vztahujících se k vybraným agendám... 4 2.1 A115 - Evidence obyvatel

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2019

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2019 Rušení údaje o místu trvalého pobytu duben, květen 2019 1 zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (dále jen zákon o EO zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen SŘ ) 12 odst. 1 písm. c) zákona o

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení:

Více

Změna rozvrhu práce pro rok 2019 č. 5

Změna rozvrhu práce pro rok 2019 č. 5 Okresní soud ve Svitavách 20 Spr 238/2019 Změna rozvrhu práce pro rok 2019 č. 5 Rozvrh práce Okresního soudu ve Svitavách pro rok 2019 se s účinností od 18. dubna 2019 mění takto: 1. Zřizují se dvě níže

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 12. 3. 2018 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti OBSAH O autorech... 5 Autoři jednotlivých kapitol... 8 Seznam zkratek... 9 1 Úvod... 19 1.1 Základní metodologická východiska této publikace... 19 1.2 Struktura předkládané publikace... 22 1.3 Autorský

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 5.10.2015 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Rozvrh práce na rok 2018 platný od

Rozvrh práce na rok 2018 platný od Česká republika - Okresní soud v Jeseníku Dukelská 2a/761 790 01 Jeseník Spr 1340/2018 Rozvrh práce na rok 2018 platný od 1. 11. 2018 Pracovní doba pevná: Pondělí 7:00 16:30 Úterý 7:00 15:30 Středa 7:00

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 15. 1. 2018 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Přivolení k zásahu do integrity člověka...1 1. Obecný výklad...1 2. Informovaný souhlas se zásahem do integrity...4 2.1 Komu

Více

OBSAH Kolektiv autorů Autoři jednotlivých částí monografi e Seznam použitých zkratek 1. Úvod 2. Obecně k vyživovací povinnosti

OBSAH Kolektiv autorů Autoři jednotlivých částí monografi e Seznam použitých zkratek 1. Úvod 2. Obecně k vyživovací povinnosti OBSAH Kolektiv autorů... 10 Autoři jednotlivých částí monografie... 14 Seznam použitých zkratek... 15 1. Úvod... 19 2. Obecně k vyživovací povinnosti... 23 2.1 Pojem a obsah výživného... 24 2.2 Vznik,

Více

poručenství Opatrovnictví a poručenství Opatrovnictví Rozlišení opatrovnictví Ustanovení opatrovníka

poručenství Opatrovnictví a poručenství Opatrovnictví Rozlišení opatrovnictví Ustanovení opatrovníka Opatrovnictví a poručenství Opatrovnictví t a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když rodiče (z různých

Více

Oddělení C (C, EC, EVC, EPR)

Oddělení C (C, EC, EVC, EPR) Oddělení C (C, EC, EVC, EPR) 5 C - věci s cizím prvkem Věci s cizím prvkem a věci drobných nároků dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007 v rozsahu 100% celkového

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Změna č. 4 k Rozvrhu práce u Okresního soudu v Bruntále na rok Oddíl 1 TRESTNÍ ODDĚLENÍ

Změna č. 4 k Rozvrhu práce u Okresního soudu v Bruntále na rok Oddíl 1 TRESTNÍ ODDĚLENÍ ČESKÁ REPUBLIKA OKRESNÍ SOUD V BRUNTÁLE Bruntál, Partyzánská 11, PSČ: 792 01 Spr. 886/2015 Změna č. 4 k Rozvrhu práce u Okresního soudu v Bruntále na rok 2015 Vzhledem k personální situaci u zdejšího soudu

Více

D O P L N Ě K č. 1. k rozvrhu práce Okresního soudu Plzeň jih pro rok Petra K u č e r o v á, ředitelka správy soudu

D O P L N Ě K č. 1. k rozvrhu práce Okresního soudu Plzeň jih pro rok Petra K u č e r o v á, ředitelka správy soudu 18 Spr 111/2018 Účinnost od 12. 2. 2018 D O P L N Ě K č. 1 k rozvrhu práce Okresního soudu Plzeň jih pro rok 2018 na č.l. 4 se rozvrh práce mění takto: Petra K u č e r o v á, ředitelka správy soudu - organizuje

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Okresní soud v Bruntále OKRESNÍHO SOUDU V BRUNTÁLE NA ROK 2016

Okresní soud v Bruntále OKRESNÍHO SOUDU V BRUNTÁLE NA ROK 2016 Spr. 1581/2015 Okresní soud v Bruntále Partyzánská 11, 792 01, Bruntál Tel. 554 786 220, fax 554 711 220, podatelna@osoud.bru.justice.cz R O Z V R H P R Á C E OKRESNÍHO SOUDU V BRUNTÁLE NA ROK 2016 Spr

Více

Poručenství Radovan Dávid, 2015

Poručenství Radovan Dávid, 2015 Poručenství Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Poručenství a opatrovnictví Odlišnosti Poručenství Vymezení pojmu Důvody pro jmenování poručníka Osoba poručníka Práva a povinnosti poručníka Dozor soudu

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Okresní soud ve Strakonicích

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Okresní soud ve Strakonicích Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 1. 1. 2019 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od

Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od Rozvrh práce Okresního soudu ve Strakonicích od 1.12.2015 zpracovaný podle 2 vyhlášky MS ČR ze dne 23.12.1991 č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

Okresní soud v Bruntále OKRESNÍHO SOUDU V BRUNTÁLE NA ROK 2014

Okresní soud v Bruntále OKRESNÍHO SOUDU V BRUNTÁLE NA ROK 2014 Okresní soud v Bruntále Partyzánská 11, 792 01, Bruntál Tel. 554 786 220, fax 554 711 220, podatelna@osoud.bru.justice.cz Spr. 1474/2014 R O Z V R H P R Á C E OKRESNÍHO SOUDU V BRUNTÁLE NA ROK 2014 Spr.374

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více