LOGISTIKA SLUŽEB V KONTEXTU ENVIRONMENTÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOGISTIKA SLUŽEB V KONTEXTU ENVIRONMENTÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ"

Transkript

1 LOGISTIKA SLUŽEB V KONTEXTU ENVIRONMENTÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ LOGISTICS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL BANKING Abstrakt Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s., Palackého 1381/25, Přerov Tento článek je zaměřen na logistiku bankovních služeb v souvislosti s environmentálním bankovnictvím. Cílem článku je provést analýzu logistického procesu poskytování bankovních služeb z hlediska jeho vlivu na okolní prostředí banky. V první části článku jsou definovány základní pojmy, které se zkoumanou problematikou souvisí. V navazujících částech je provedena analýza logistického procesu poskytování bankovních služeb a posouzení, jaký dopad mají jeho jednotlivé části na okolní prostředí banky. Výzkum bude zaměřen pouze na negativní vlivy, neboli na identifikaci tzv. environmentálních rizik. Na závěr jsou tyto dopady (resp. environmentální rizika) zhodnoceny a předloženy doporučení, jak případné nepříznivé dopady omezit či odstranit. Abstract This paper is focused the logistics of bank services in the context of environmental banking. The aim of the paper is to analyze the logistical process of providing bank services in terms of its impact on the environment of the bank. The first part of the paper is devoted to the basic concepts of this area. In the following parts, there is contained an analysis of the principle of providing bank services and an assessment of the impact of this process on the bank environment. The research will be focused only on the negative impacts (influences), i.e. identification of environmental risks. Finally, these impacts (or environmental risks) are evaluated and some recommendations to eliminate potential adverse impact are made. Klíčová slova Environmentální bankovnictví; logistika služeb; bankovní úvěr; úvěrový proces. Keywords Environmental banking; logistics of services; bank credit; credit process. 1. ÚVOD Žádná lidská, a tedy ani podnikatelská, činnost není bez efektu. Každou svou činností člověk nějakým způsobem působí na své okolí. A podobně je tomu i v bankovnictví. Banky svou činností ovlivňují ať už přímo, či nepřímo, záměrně, či nechtěně své okolní prostředí. Právě ony vlivy bankovní činnosti na okolní prostředí banky jsou podstatou environmentálního bankovnictví. Jednou z nejzákladnějších činností bankovního podnikání je poskytování služeb klientům. Proces poskytování bankovních služeb má svá pravidla a řídí se jistými logistickými zákonitostmi. Pokud se na tento logistický proces podíváme z hlediska environmentálního bankovnictví, zjistíme, že v jeho průběhu dochází k vytvoření různých

2 dopadů na okolní prostředí banky. Tyto dopady mohou mít pozitivní i negativní charakter. V případě negativních dopadů můžeme hovořit o environmentálních rizicích. 1 Ať už je projev těchto rizik více či méně závažný, vždy se jedná o negativní vliv na okolní prostředí banky. Proto by, podobně jako jiná bankovní rizika, i environmentální rizika měla být řízena. K tomu je zapotřebí environmentální rizika logistického procesu poskytování bankovních služeb identifikovat, zhodnotit jejich význam (dopad) a nalézt metody, jak je minimalizovat či eliminovat (tj. logistický proces poskytování bankovních služeb optimalizovat). Ačkoliv je těžké (či spíše nemožné) veškerá environmentální rizika identifikovat a poté hodnotit (měřit), i přesto by jim měla být věnována dostatečná pozornost a měl by být vypracován a používán efektivní způsob řízení těchto rizik. Základními metodami užitými v tomto článku jsou metoda deskripce a metoda analýzy. Metodou deskripce stanoveny základní charakteristiky logistického procesu poskytování bankovních služeb. Jednotlivé kroky tohoto procesu jsou podrobeny analytickému zkoumání z hlediska jejich dopadu na okolní prostředí banky. K posouzení povahy zjištěných dopadů je použita metoda komparace. Podle autorky tento článek upozorňuje na to, že banky během poskytování svých služeb na bankovním trhu mají vliv na své okolí. Současně se snaží o posouzení povahy tohoto vlivu, tedy posouzení následků bankovní činnosti na okolní prostředí banky. Autorka se domnívá, že z pohledu vědeckého není této problematice věnována dostatečná pozornost. Existuje reálný předpoklad, že logistický proces poskytování bankovních služeb je zdrojem mnoha vlivů, které mají svůj efekt v bankovním okolí, a to nejen pozitivní, ale též negativní. Pokud je tento efekt negativní, pak můžeme hovořit o tzv. environmentálním riziku v bankovnictví. Autorka je toho názoru, že je potřebné vliv logistiky bankovních služeb na bankovní okolí zjišťovat, monitorovat a usilovat o to, aby byl co nejméně negativní (jde de facto o řízení environmentálního rizika). Výstupem článku je tedy posouzení dopadu logistiky bankovních služeb na okolní prostředí banky a návrh možných řešení zjištěných problémů (neboli odpovědí na to, jakou podobu by logistický proces poskytování bankovních služeb měl mít). 2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Před tím, než bude provedena analýza procesu poskytování služeb environmentálního bankovnictví, je třeba vymezit některé základní pojmy: Environmentální bankovnictví Environmentální bankovnictví není zvláštním typem bankovnictví nebo bankovních služeb. Jedná se o vědecké pojetí bankovnictví, při kterém je na bankovnictví pohlíženo z hlediska jeho vlivu na okolní prostředí. Okolní prostředí je přitom pojem značně široký. Zahrnuje v sobě veškeré prvky a vazby mezi nimi, v nichž bankovnictví (nebo lépe řečeno jednotlivé banky) působí (fungují). Podle toho, jak široce je okolní prostředí pojato, můžeme rozlišovat environmentální bankovnictví v užším a širším smyslu (blíže viz Bučková, 2012). Environmentální bankovnictví v užším smyslu představuje bankovnictví pojaté z hlediska jeho vlivu na ekologii (přírodu). V širším smyslu pak lze environmentální bankovnictví pojmout jako bankovnictví z hlediska vlivu na celkové prostředí, v němž banky působí. Takové prostředí 1 Která někdy bývají v odborné literatuře zahrnována jako součást operačních rizik (jako podkategorie operačních rizik)

3 nezahrnuje pouze přírodu, ale celou společnost (její hmotné i nehmotné prvky). Takto pojaté prostředí zahrnuje vše, čím je banka při své činnosti obklopena. Je zřejmé, že dopad bankovních činností na okolní prostředí může mít různou povahu. Dopad bankovní činnosti může být negativní (tj. že banka svou činností svému okolnímu prostředí škodí), nebo pozitivní (tj. že banka svou činností svému okolnímu prostředí prospívá). Můžeme uvažovat i třetí podobu vlivu, a to že je dopad bankovních činností na okolní prostředí banky neutrální, a tedy bez jakéhokoliv efektu. Environmentální bankovnictví lze rozlišit ještě z jednoho úhlu pohledu. A to podle toho, zda banka své okolní prostředí ovlivňuje přímo, nebo nepřímo. O přímém vlivu hovoříme tehdy, pokud je banka sama zdrojem vlivu na okolní prostředí. Takový vliv označujeme jako interní. Současně však banka na své okolí působí i zprostředkovaně, nepřímo, a to především prostřednictvím svých klientů. Již tím, že banka spolupracuje se svými klienty (vede jim účty, poskytuje jim úvěry a financuje jejich aktivity), je vlastně spoluzodpovědná za vliv klientů na její okolí. Tento nepřímý vliv bývá v odborné literatuře označován jako vliv externí. K rozdělení na interní a externí vliv bankovnictví na okolní prostředí blíže (viz např. Jeucken, 2001). Logistika služeb Dalším pojmem, který je třeba vymezit, je logistika služeb. Logistika služeb ve své podstatě vyjadřuje vztah mezi poskytovatelem služby a jejím příjemcem. Jedná se o řízení veškerých toků (materiálních, informačních a lidských), které jsou nezbytné pro zajištění poskytnutí služby ve směru od jejího poskytovatele k jejímu příjemci. 3. LOGISTIKA SLUŽEB V POJETÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ Služeb, které banky poskytují, existuje mnoho. I když mají mnoho shodných rysů, které plynou především z toho, že se vždy jedná o finanční služby vyznačující se svým nemateriálním charakterem či nemožností jejich skladování, v procesu jejich poskytování lze nalézt u každé služby jistá specifika. Aby bylo možné provést analýzu logistického procesu bankovních služeb z hlediska jeho vlivu na bankovní okolí, považuje autorka za vhodné omezit objekt zkoumání na logistiku jednoho konkrétního druhu bankovní služby. Logistika bankovních služeb v pojetí environmentálního bankovnictví tak bude provedena na příkladu poskytování bankovních úvěrů. Proces poskytování bankovních úvěrů (neboli úvěrový proces) se v obecné rovině skládá z těchto fází (Pospíšilová, 2012): - výběr banky klientem, - rozhovor bankovního personálu s klientem, - žádost o úvěr, - určení bonity klienta, - sepsání úvěrové smlouvy, - monitoring úvěru, - splácení úvěru. Každá fáze úvěrového procesu s sebou nese jistá environmentální rizika. Již z povahy environmentálních rizik (zejm. jejich různorodosti) a složitosti úvěrového procesu není možné veškerá environmentální rizika (tj. zdroje negativních dopadů na okolní prostředí banky) identifikovat

4 K nejvýznamnějším environmentálním rizikům úvěrového procesu můžeme u jednotlivých fází úvěrového procesu zařadit například tato rizika: - Výběr banky klientem o Tato fáze je sice specifická tím, že se jedná o svobodné rozhodnutí klienta, přesto však i u ní můžeme nalézt potenciální environmentální rizika banky, a to alespoň nepřímo tím, jak banka svého potenciálního klienta oslovuje. Významným nástrojem pro oslovování klientů je reklama a další nástroje pro podporu prodeje. Tyto nástroje podpory prodeje by neměly být klamavé a měly by být založeny na pravdě. Pokud banka používá nástroje pro podporu prodeje svých produktů s cílem získat klienta i za cenu jeho poškození, pak můžeme hovořit o environmentálním riziku. - Rozhovor bankovního personálu s klientem o Rozhovor bankovního úředníka s potenciálním klientem, který má zájem o úvěrový produkt banky, můžeme hodnotit jako významnou fázi úvěrového procesu. Od toho, co a jak je úvěrovému zájemci sděleno, je totiž dále odvíjen celý budoucí vztah mezi bankou a jejím klientem. Tento vztah by měl být založen na důvěře a čestném jednání. V této fázi úvěrového procesu se mohou projevit například tato environmentální rizika (všechna tato rizika mohou vyplynout buď z úmyslného, anebo neúmyslného jednání banky): banka klientovi nabídne nevyhovující úvěrový produkt, banka nastaví podmínky úvěru nevýhodně pro klienta, při jednání může být klient poškozen morálně (např. urážkou na cti apod.), banka klientovi poskytne mylné či neúplné informace (klient tak bude mystifikován). - Žádost o úvěr o Tato fáze spočívá v předložení písemné žádosti klienta o poskytnutí úvěru, kterou posuzují kompetentní pracovníci banky. Během ní se mohou projevit environmentální rizika například v podobě chybně vyplněných údajů v žádosti (pokud je žádost vyplněna pracovníkem banky), přičemž klient díky tomu bude poškozen (např. dostane úvěr za méně výhodných podmínek, nedostane jej vůbec apod.). - Určení bonity klienta o Tato fáze navazuje na předchozí fázi úvěrového procesu. Na základě žádosti o úvěr a v ní vyplněných údajů provádí banka hodnocení bonity úvěrového žadatele. Pokud je tato bonita určena chybně (úmyslně i neúmyslně) a klient bude poškozen, můžeme hovořit o environmentálním riziku. - Sepsání úvěrové smlouvy o Podobně jako v předchozích fázích může i v případě sepsání úvěrové smlouvy dojít k úmyslným či neúmyslným chybám obsaženým v úvěrové smlouvě. Jejich negativní následky pro klienta by opět představovaly environmentální riziko banky. - Monitoring úvěru o I během fáze monitoringu existující úvěrové pohledávky banky může dojít k projevu environmentálních rizik. Jde například o situace, kdy je klientovi naúčtována jiná částka na splacení úvěru, než by odpovídalo skutečnosti. Pokud banka si banka splátky z klientova účtu inkasuje sama, může dojít

5 k situaci, že jsou tyto částky inkasovány ve špatné výši či dokonce z nesprávného účtu (chybou techniky či bankovního pracovníka). - Splacení úvěru o Tato fáze je závěrečnou fází celého úvěrového procesu a je do značné míry propojena s fází předchozí. Ke splácení úvěru zpravidla dochází postupně, tj. během monitorování úvěru. Pokud je splacení úvěru provedeno jednorázově, pak můžeme opět uvažovat stejná environmentální rizika jako u předešlé fáze (např. naúčtování chybné výše splátky). Výše uvedený výčet environmentálních rizik nelze považovat za kompletní. Environmentálních rizik v úvěrovém procesu lze identifikovat více. Některá z nich však lze jen těžko přiřadit ke konkrétní fázi úvěrového procesu. Týkají se úvěrového procesu jako celku. K environmentálním rizikům úvěrového procesu tak můžeme přiřadit ještě další rizika. Jde například o riziko plynoucí z časové náročnosti celého úvěrového procesu. Pokud bude tento proces pro klienta příliš zdlouhavý, může klientovi přivodit ztrátu (nebo nějakou jinou materiální i nemateriální újmu). Environmentálním rizikem je i riziko, že banka poskytne úvěrové financování klientovi, jehož činnost bude pro společnost nežádoucí. Jde konkrétně o situace, kdy klient úvěr od banky použije na financování terorismu, hazardu, prostituce či dalších nelegálních aktivit. Financování těchto typů klientů je bankám přímo legislativně zakázáno (blíže viz zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Negativní dopady klientovy činnosti se mohou projevovat i na životním prostředí. Třeba tak, že klient v rámci své podnikatelské činnosti znečišťuje ovzduší, vodu, půdu apod. Ačkoliv financování klientů znečišťovatelů není pro banky nezákonné, po morální stránce jsou za jeho negativní působení na životní prostředí lidí spoluzodpovědné (k tomuto blíže viz např. Jeucken a Bouma, 1999). Jako na environmentální riziko lze pohlížet i na situaci, kdy banka poskytne úvěry klientovi (či skupině klientů), kteří nebudou schopni přijatý úvěr splatit. O environmentální riziko jde v tomto případě proto, že takový klient může v konečném důsledku dojít až do takové situace, kdy nebude moci splácet své závazky vůči žádným svým věřitelům a vyhlásit bankrot. Tím by byli poškozeni všichni jeho věřitelé, nikoliv pouze úvěrující banka. Na úrovni jednotlivých klientů toto riziko není nijak významné. Závažnějších podob nabývá v situaci, kdy má banka (nebo dokonce celý bankovní sektor) takových klientů více. Neobezřetné bankovní úvěrování pak může vyústit až ve vlnu osobních či firemních bankrotů postihující celý ekonomický systém. Tato situace je považována za příčinu finanční krize, která vznikla v polovině roku 2007 ve Spojených státech. 2 V neposlední řadě můžeme k environmentálním rizikům přiřadit vliv banky na životní prostředí její vlastní úvěrovou činností. Banky se sice ani zdaleka neřadí k významným znečišťovatelům v ekonomice, přesto však jako všechny ostatní ekonomické subjekty na ekologii působí. V případě bank jde především o spotřebu kancelářských potřeb (papíru), energií (elektrické energie, tepla atd.), či produkce odpadu a jejich recyklace. 2 Americké banky jsou obviňovány z toho, že poskytovaly hypoteční úvěry i těm klientům, u kterých existovala vysoká pravděpodobnost, že budou mít s jejich splácením potíže. Podmínky těchto úvěrů byly nastaveny tak, aby klienti nemuseli v prvních letech platit žádné (či jen velmi malé) splátky. Až v pozdějším období, kdy úroveň splátek narostla, klienti neměli na jejich splácení dostatek prostředků. Šlo o tzv. sub-prime hypoteční úvěry, jejichž smyslem bylo to, aby byly dosažitelné pro široké vrstvy amerických občanů a ti si mohli uskutečnit svůj americký sen a pořídit si vlastní bydlení

6 4. NÁVRH OPTIMALIZACE LOGISTIKY SLUŽEB Z HLEDISKA ENVIRONMENTÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ Z provedené analýzy logistického procesu poskytování úvěrů bankou je zřejmé, že tento proces může mít jisté negativní dopady na okolí banky. Aby tyto negativní dopady byly co nejmenší, je třeba tento proces optimalizovat. Neboli nalézt a uplatnit vhodný způsob, jak řídit environmentální rizika logistického procesu poskytování bankovních služeb. Na příkladu úvěrového procesu může banka uplatnit několik nástrojů či opatření, kterými lze environmentální rizika eliminovat či alespoň zmírnit. Jde například o tato opatření: - zaměstnávat vyškolené, spolehlivé a kvalitní zaměstnance, čímž se sníží pravděpodobnost vzniku chyb, kterých se zaměstnanec může v různých fázích úvěrového procesu dopustit, - nastavit metodiku pro poskytnutí úvěru tak, aby se snížil výskyt chyb v úvěrovém procesu na minimum, - v bankovním marketingu uplatňovat nástroje pro podporu reklamy tak, aby byly pravdivé a nemystifikovaly klienty, - dodržovat korektní přístup banky ke klientům (banka by neměla mít zájem na poškození klientů), - při úvěrové činnosti uplatňovat ze strany banky obezřetnost, nepůjčovat klientům, u kterých existuje relativně vysoká pravděpodobnost nesplacení úvěru (defaultu), - vypracovat a používat spolehlivou metodu pro hodnocení bonity klienta, - zákaz banky udržovat vztah s klienty, kteří sami vytváří negativní dopady na společnost a okolí (znečišťovatelé životního prostředí, podnikatelé provádějící nelegální a společensky nežádoucí činnosti) 3, - minimalizovat spotřebu energií a dalších materiálních (či nemateriálních) zdrojů spotřebovávaných během úvěrového procesu. 5. ZÁVĚR Z provedeného průzkumu je evidentní, že logistika bankovních služeb s sebou nese celou řadu environmentálních rizik. Charakter těchto rizik je vysoce různorodý a značně se mezi sebou liší také svým významem a dopadem (potenciální velikost škod). Jen na příkladu úvěrového procesu banky lze nalézt řadu environmentálních rizik, z nichž některé mohou mít dopady na okolí banky vysoce závažné například financování málo bonitních klientů nebo klientů, kteří provádějí společensky nežádoucí aktivity. Existují tak důvody, proč je třeba vědecky zkoumat logistiku bankovních služeb i z hlediska jejího dopadu na okolní prostředí banky. Je třeba nalézt (vytvořit) takový logistický proces poskytování bankovních služeb, který s sebou ponese environmentální rizika v co nejmenší možné míře. 3 V této oblasti v současnosti hraje zásadní roli zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

7 LITERATURA Bučková, V.: Environmentální bankovnictví obecné principy a východiska. - In Mezinárodní Masarykova konference MMK vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, ISBN ETTN Jeucken, M.: Banking and sustainability: Slow starters are gaining pace [online]. [Cit ]. Dostupné na: <http://www.sustainability-in-finance.com/ec-web.pdf>. Jeucken, M. H. A. a J. J. Bouma: The Changing Environment of Banks. - In GMI Theme Issue: Sustainable Banking: The Greening of Finance [online]. [Cit ]. Dostupné na: <http://www.sustainability-in-finance.com/gmi-jeuckenbouma.pdf>. Pospíšilová, H.: Proces poskytnutí hypotečního úvěru a jeho rizika.. - Bakalářská práce z oboru Logistika služeb na Vysoké škole logistiky v Přerově Walker, J.: Environmental risk screening revisited: community banks environmental due diligence practices are getting more sophisticated, but there s still room for improvement. [online]. [Cit ]. Dostupné na: <http://findarticles.com/p/articles/mi_m0itw/is_3_92/ai_n />. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Recenzoval: Prof. Ing. Jiří Polách, CSc., Vysoká škola podnikání, Ostrava

OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB

OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB Operational risks in bank services providing Ing. Veronika Bučková, PhD. Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov e-mail: veronika.buckova@vslg.cz

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Merzinárodní vědecká a odborná konference Oktober 8/2015 Bratislava, Loft Hotel, Slovenská republika Problematika převzaté

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů

Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů 1 Finanční nástroje Finanční nástroje úvěry, záruky či rizikový kapitál. Finanční nástroj - systém účtů a procesů vytvořený na základě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc.

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Program Inostart Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Přehled programu pro Start-upy Nové parametry programu od 05/2014 Žadatel je MSP, tj. velikost do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Příloha č. 3 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Program Marketing

Příloha č. 3 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Program Marketing Příloha č. 3 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Program Marketing Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídlem v ČR prostřednictvím individuálních účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí. Výzva II 2.

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Credit scoring. Libor Vajbar Analytik řízení rizik. 18. dubna 2013. Brno

Credit scoring. Libor Vajbar Analytik řízení rizik. 18. dubna 2013. Brno Credit scoring Libor Vajbar Analytik řízení rizik 18. dubna 2013 Brno 1 PROFIL SPOLEČNOSTI Home Credit a.s. přední poskytovatel spotřebitelského financování Úvěrové produkty nákup na splátky u obchodních

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o.

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o. Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR sro 1 Údaje o společnosti Název: obchodní firma: PRAEDIATOR sro Sídlo: Podkovářská 933/1, Praha 9 IČ: 287 811 71 Datum zápisu: dosud nezapsáno Předmět podnikání:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky Insolvence 2014 Hledání cesty k vyšším výnosům". Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D., Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Skutečné výsledky insolvenčních

Více

EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007. Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013.

EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007. Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007 (verze 14.8.2006) Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je poskytnout

Více

VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ

VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF THE RESIDENTIAL ENVIRONMENT SEAT ON THE PRICE OF REAL ESTATE FOR HOUSING Markéta Nichtová Univerzita

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Ing. Jan Pavlík České centrum pro energetickéřízení EMPRESS office@empress.cz Vznik metodiky vstupního hodnocení inovací udržitelné

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_108 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2015 Třídící znak 2 0 6 1 5 1 8 0 Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí I. Účel úředního

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010 Hodnocení efektivity nízkoprahových programů Jan Morávek, Ph.D. Institut sociologických studií FSV UK Praha Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010 Praha 15. 1. 2010 Východiska Své právo na existenci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY.

Žádost o dotaci. Cestovní ruch pro všechny 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY. NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH PRO VŠECHNY Žádost o dotaci Cestovní ruch pro všechny Podprogram 117712 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (rok, na který je žádána dotace) 2010 Pořadové

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo Cesta k zisku Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_12 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více