LOGISTIKA SLUŽEB V KONTEXTU ENVIRONMENTÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOGISTIKA SLUŽEB V KONTEXTU ENVIRONMENTÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ"

Transkript

1 LOGISTIKA SLUŽEB V KONTEXTU ENVIRONMENTÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ LOGISTICS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL BANKING Abstrakt Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s., Palackého 1381/25, Přerov Tento článek je zaměřen na logistiku bankovních služeb v souvislosti s environmentálním bankovnictvím. Cílem článku je provést analýzu logistického procesu poskytování bankovních služeb z hlediska jeho vlivu na okolní prostředí banky. V první části článku jsou definovány základní pojmy, které se zkoumanou problematikou souvisí. V navazujících částech je provedena analýza logistického procesu poskytování bankovních služeb a posouzení, jaký dopad mají jeho jednotlivé části na okolní prostředí banky. Výzkum bude zaměřen pouze na negativní vlivy, neboli na identifikaci tzv. environmentálních rizik. Na závěr jsou tyto dopady (resp. environmentální rizika) zhodnoceny a předloženy doporučení, jak případné nepříznivé dopady omezit či odstranit. Abstract This paper is focused the logistics of bank services in the context of environmental banking. The aim of the paper is to analyze the logistical process of providing bank services in terms of its impact on the environment of the bank. The first part of the paper is devoted to the basic concepts of this area. In the following parts, there is contained an analysis of the principle of providing bank services and an assessment of the impact of this process on the bank environment. The research will be focused only on the negative impacts (influences), i.e. identification of environmental risks. Finally, these impacts (or environmental risks) are evaluated and some recommendations to eliminate potential adverse impact are made. Klíčová slova Environmentální bankovnictví; logistika služeb; bankovní úvěr; úvěrový proces. Keywords Environmental banking; logistics of services; bank credit; credit process. 1. ÚVOD Žádná lidská, a tedy ani podnikatelská, činnost není bez efektu. Každou svou činností člověk nějakým způsobem působí na své okolí. A podobně je tomu i v bankovnictví. Banky svou činností ovlivňují ať už přímo, či nepřímo, záměrně, či nechtěně své okolní prostředí. Právě ony vlivy bankovní činnosti na okolní prostředí banky jsou podstatou environmentálního bankovnictví. Jednou z nejzákladnějších činností bankovního podnikání je poskytování služeb klientům. Proces poskytování bankovních služeb má svá pravidla a řídí se jistými logistickými zákonitostmi. Pokud se na tento logistický proces podíváme z hlediska environmentálního bankovnictví, zjistíme, že v jeho průběhu dochází k vytvoření různých

2 dopadů na okolní prostředí banky. Tyto dopady mohou mít pozitivní i negativní charakter. V případě negativních dopadů můžeme hovořit o environmentálních rizicích. 1 Ať už je projev těchto rizik více či méně závažný, vždy se jedná o negativní vliv na okolní prostředí banky. Proto by, podobně jako jiná bankovní rizika, i environmentální rizika měla být řízena. K tomu je zapotřebí environmentální rizika logistického procesu poskytování bankovních služeb identifikovat, zhodnotit jejich význam (dopad) a nalézt metody, jak je minimalizovat či eliminovat (tj. logistický proces poskytování bankovních služeb optimalizovat). Ačkoliv je těžké (či spíše nemožné) veškerá environmentální rizika identifikovat a poté hodnotit (měřit), i přesto by jim měla být věnována dostatečná pozornost a měl by být vypracován a používán efektivní způsob řízení těchto rizik. Základními metodami užitými v tomto článku jsou metoda deskripce a metoda analýzy. Metodou deskripce stanoveny základní charakteristiky logistického procesu poskytování bankovních služeb. Jednotlivé kroky tohoto procesu jsou podrobeny analytickému zkoumání z hlediska jejich dopadu na okolní prostředí banky. K posouzení povahy zjištěných dopadů je použita metoda komparace. Podle autorky tento článek upozorňuje na to, že banky během poskytování svých služeb na bankovním trhu mají vliv na své okolí. Současně se snaží o posouzení povahy tohoto vlivu, tedy posouzení následků bankovní činnosti na okolní prostředí banky. Autorka se domnívá, že z pohledu vědeckého není této problematice věnována dostatečná pozornost. Existuje reálný předpoklad, že logistický proces poskytování bankovních služeb je zdrojem mnoha vlivů, které mají svůj efekt v bankovním okolí, a to nejen pozitivní, ale též negativní. Pokud je tento efekt negativní, pak můžeme hovořit o tzv. environmentálním riziku v bankovnictví. Autorka je toho názoru, že je potřebné vliv logistiky bankovních služeb na bankovní okolí zjišťovat, monitorovat a usilovat o to, aby byl co nejméně negativní (jde de facto o řízení environmentálního rizika). Výstupem článku je tedy posouzení dopadu logistiky bankovních služeb na okolní prostředí banky a návrh možných řešení zjištěných problémů (neboli odpovědí na to, jakou podobu by logistický proces poskytování bankovních služeb měl mít). 2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Před tím, než bude provedena analýza procesu poskytování služeb environmentálního bankovnictví, je třeba vymezit některé základní pojmy: Environmentální bankovnictví Environmentální bankovnictví není zvláštním typem bankovnictví nebo bankovních služeb. Jedná se o vědecké pojetí bankovnictví, při kterém je na bankovnictví pohlíženo z hlediska jeho vlivu na okolní prostředí. Okolní prostředí je přitom pojem značně široký. Zahrnuje v sobě veškeré prvky a vazby mezi nimi, v nichž bankovnictví (nebo lépe řečeno jednotlivé banky) působí (fungují). Podle toho, jak široce je okolní prostředí pojato, můžeme rozlišovat environmentální bankovnictví v užším a širším smyslu (blíže viz Bučková, 2012). Environmentální bankovnictví v užším smyslu představuje bankovnictví pojaté z hlediska jeho vlivu na ekologii (přírodu). V širším smyslu pak lze environmentální bankovnictví pojmout jako bankovnictví z hlediska vlivu na celkové prostředí, v němž banky působí. Takové prostředí 1 Která někdy bývají v odborné literatuře zahrnována jako součást operačních rizik (jako podkategorie operačních rizik)

3 nezahrnuje pouze přírodu, ale celou společnost (její hmotné i nehmotné prvky). Takto pojaté prostředí zahrnuje vše, čím je banka při své činnosti obklopena. Je zřejmé, že dopad bankovních činností na okolní prostředí může mít různou povahu. Dopad bankovní činnosti může být negativní (tj. že banka svou činností svému okolnímu prostředí škodí), nebo pozitivní (tj. že banka svou činností svému okolnímu prostředí prospívá). Můžeme uvažovat i třetí podobu vlivu, a to že je dopad bankovních činností na okolní prostředí banky neutrální, a tedy bez jakéhokoliv efektu. Environmentální bankovnictví lze rozlišit ještě z jednoho úhlu pohledu. A to podle toho, zda banka své okolní prostředí ovlivňuje přímo, nebo nepřímo. O přímém vlivu hovoříme tehdy, pokud je banka sama zdrojem vlivu na okolní prostředí. Takový vliv označujeme jako interní. Současně však banka na své okolí působí i zprostředkovaně, nepřímo, a to především prostřednictvím svých klientů. Již tím, že banka spolupracuje se svými klienty (vede jim účty, poskytuje jim úvěry a financuje jejich aktivity), je vlastně spoluzodpovědná za vliv klientů na její okolí. Tento nepřímý vliv bývá v odborné literatuře označován jako vliv externí. K rozdělení na interní a externí vliv bankovnictví na okolní prostředí blíže (viz např. Jeucken, 2001). Logistika služeb Dalším pojmem, který je třeba vymezit, je logistika služeb. Logistika služeb ve své podstatě vyjadřuje vztah mezi poskytovatelem služby a jejím příjemcem. Jedná se o řízení veškerých toků (materiálních, informačních a lidských), které jsou nezbytné pro zajištění poskytnutí služby ve směru od jejího poskytovatele k jejímu příjemci. 3. LOGISTIKA SLUŽEB V POJETÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ Služeb, které banky poskytují, existuje mnoho. I když mají mnoho shodných rysů, které plynou především z toho, že se vždy jedná o finanční služby vyznačující se svým nemateriálním charakterem či nemožností jejich skladování, v procesu jejich poskytování lze nalézt u každé služby jistá specifika. Aby bylo možné provést analýzu logistického procesu bankovních služeb z hlediska jeho vlivu na bankovní okolí, považuje autorka za vhodné omezit objekt zkoumání na logistiku jednoho konkrétního druhu bankovní služby. Logistika bankovních služeb v pojetí environmentálního bankovnictví tak bude provedena na příkladu poskytování bankovních úvěrů. Proces poskytování bankovních úvěrů (neboli úvěrový proces) se v obecné rovině skládá z těchto fází (Pospíšilová, 2012): - výběr banky klientem, - rozhovor bankovního personálu s klientem, - žádost o úvěr, - určení bonity klienta, - sepsání úvěrové smlouvy, - monitoring úvěru, - splácení úvěru. Každá fáze úvěrového procesu s sebou nese jistá environmentální rizika. Již z povahy environmentálních rizik (zejm. jejich různorodosti) a složitosti úvěrového procesu není možné veškerá environmentální rizika (tj. zdroje negativních dopadů na okolní prostředí banky) identifikovat

4 K nejvýznamnějším environmentálním rizikům úvěrového procesu můžeme u jednotlivých fází úvěrového procesu zařadit například tato rizika: - Výběr banky klientem o Tato fáze je sice specifická tím, že se jedná o svobodné rozhodnutí klienta, přesto však i u ní můžeme nalézt potenciální environmentální rizika banky, a to alespoň nepřímo tím, jak banka svého potenciálního klienta oslovuje. Významným nástrojem pro oslovování klientů je reklama a další nástroje pro podporu prodeje. Tyto nástroje podpory prodeje by neměly být klamavé a měly by být založeny na pravdě. Pokud banka používá nástroje pro podporu prodeje svých produktů s cílem získat klienta i za cenu jeho poškození, pak můžeme hovořit o environmentálním riziku. - Rozhovor bankovního personálu s klientem o Rozhovor bankovního úředníka s potenciálním klientem, který má zájem o úvěrový produkt banky, můžeme hodnotit jako významnou fázi úvěrového procesu. Od toho, co a jak je úvěrovému zájemci sděleno, je totiž dále odvíjen celý budoucí vztah mezi bankou a jejím klientem. Tento vztah by měl být založen na důvěře a čestném jednání. V této fázi úvěrového procesu se mohou projevit například tato environmentální rizika (všechna tato rizika mohou vyplynout buď z úmyslného, anebo neúmyslného jednání banky): banka klientovi nabídne nevyhovující úvěrový produkt, banka nastaví podmínky úvěru nevýhodně pro klienta, při jednání může být klient poškozen morálně (např. urážkou na cti apod.), banka klientovi poskytne mylné či neúplné informace (klient tak bude mystifikován). - Žádost o úvěr o Tato fáze spočívá v předložení písemné žádosti klienta o poskytnutí úvěru, kterou posuzují kompetentní pracovníci banky. Během ní se mohou projevit environmentální rizika například v podobě chybně vyplněných údajů v žádosti (pokud je žádost vyplněna pracovníkem banky), přičemž klient díky tomu bude poškozen (např. dostane úvěr za méně výhodných podmínek, nedostane jej vůbec apod.). - Určení bonity klienta o Tato fáze navazuje na předchozí fázi úvěrového procesu. Na základě žádosti o úvěr a v ní vyplněných údajů provádí banka hodnocení bonity úvěrového žadatele. Pokud je tato bonita určena chybně (úmyslně i neúmyslně) a klient bude poškozen, můžeme hovořit o environmentálním riziku. - Sepsání úvěrové smlouvy o Podobně jako v předchozích fázích může i v případě sepsání úvěrové smlouvy dojít k úmyslným či neúmyslným chybám obsaženým v úvěrové smlouvě. Jejich negativní následky pro klienta by opět představovaly environmentální riziko banky. - Monitoring úvěru o I během fáze monitoringu existující úvěrové pohledávky banky může dojít k projevu environmentálních rizik. Jde například o situace, kdy je klientovi naúčtována jiná částka na splacení úvěru, než by odpovídalo skutečnosti. Pokud banka si banka splátky z klientova účtu inkasuje sama, může dojít

5 k situaci, že jsou tyto částky inkasovány ve špatné výši či dokonce z nesprávného účtu (chybou techniky či bankovního pracovníka). - Splacení úvěru o Tato fáze je závěrečnou fází celého úvěrového procesu a je do značné míry propojena s fází předchozí. Ke splácení úvěru zpravidla dochází postupně, tj. během monitorování úvěru. Pokud je splacení úvěru provedeno jednorázově, pak můžeme opět uvažovat stejná environmentální rizika jako u předešlé fáze (např. naúčtování chybné výše splátky). Výše uvedený výčet environmentálních rizik nelze považovat za kompletní. Environmentálních rizik v úvěrovém procesu lze identifikovat více. Některá z nich však lze jen těžko přiřadit ke konkrétní fázi úvěrového procesu. Týkají se úvěrového procesu jako celku. K environmentálním rizikům úvěrového procesu tak můžeme přiřadit ještě další rizika. Jde například o riziko plynoucí z časové náročnosti celého úvěrového procesu. Pokud bude tento proces pro klienta příliš zdlouhavý, může klientovi přivodit ztrátu (nebo nějakou jinou materiální i nemateriální újmu). Environmentálním rizikem je i riziko, že banka poskytne úvěrové financování klientovi, jehož činnost bude pro společnost nežádoucí. Jde konkrétně o situace, kdy klient úvěr od banky použije na financování terorismu, hazardu, prostituce či dalších nelegálních aktivit. Financování těchto typů klientů je bankám přímo legislativně zakázáno (blíže viz zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Negativní dopady klientovy činnosti se mohou projevovat i na životním prostředí. Třeba tak, že klient v rámci své podnikatelské činnosti znečišťuje ovzduší, vodu, půdu apod. Ačkoliv financování klientů znečišťovatelů není pro banky nezákonné, po morální stránce jsou za jeho negativní působení na životní prostředí lidí spoluzodpovědné (k tomuto blíže viz např. Jeucken a Bouma, 1999). Jako na environmentální riziko lze pohlížet i na situaci, kdy banka poskytne úvěry klientovi (či skupině klientů), kteří nebudou schopni přijatý úvěr splatit. O environmentální riziko jde v tomto případě proto, že takový klient může v konečném důsledku dojít až do takové situace, kdy nebude moci splácet své závazky vůči žádným svým věřitelům a vyhlásit bankrot. Tím by byli poškozeni všichni jeho věřitelé, nikoliv pouze úvěrující banka. Na úrovni jednotlivých klientů toto riziko není nijak významné. Závažnějších podob nabývá v situaci, kdy má banka (nebo dokonce celý bankovní sektor) takových klientů více. Neobezřetné bankovní úvěrování pak může vyústit až ve vlnu osobních či firemních bankrotů postihující celý ekonomický systém. Tato situace je považována za příčinu finanční krize, která vznikla v polovině roku 2007 ve Spojených státech. 2 V neposlední řadě můžeme k environmentálním rizikům přiřadit vliv banky na životní prostředí její vlastní úvěrovou činností. Banky se sice ani zdaleka neřadí k významným znečišťovatelům v ekonomice, přesto však jako všechny ostatní ekonomické subjekty na ekologii působí. V případě bank jde především o spotřebu kancelářských potřeb (papíru), energií (elektrické energie, tepla atd.), či produkce odpadu a jejich recyklace. 2 Americké banky jsou obviňovány z toho, že poskytovaly hypoteční úvěry i těm klientům, u kterých existovala vysoká pravděpodobnost, že budou mít s jejich splácením potíže. Podmínky těchto úvěrů byly nastaveny tak, aby klienti nemuseli v prvních letech platit žádné (či jen velmi malé) splátky. Až v pozdějším období, kdy úroveň splátek narostla, klienti neměli na jejich splácení dostatek prostředků. Šlo o tzv. sub-prime hypoteční úvěry, jejichž smyslem bylo to, aby byly dosažitelné pro široké vrstvy amerických občanů a ti si mohli uskutečnit svůj americký sen a pořídit si vlastní bydlení

6 4. NÁVRH OPTIMALIZACE LOGISTIKY SLUŽEB Z HLEDISKA ENVIRONMENTÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ Z provedené analýzy logistického procesu poskytování úvěrů bankou je zřejmé, že tento proces může mít jisté negativní dopady na okolí banky. Aby tyto negativní dopady byly co nejmenší, je třeba tento proces optimalizovat. Neboli nalézt a uplatnit vhodný způsob, jak řídit environmentální rizika logistického procesu poskytování bankovních služeb. Na příkladu úvěrového procesu může banka uplatnit několik nástrojů či opatření, kterými lze environmentální rizika eliminovat či alespoň zmírnit. Jde například o tato opatření: - zaměstnávat vyškolené, spolehlivé a kvalitní zaměstnance, čímž se sníží pravděpodobnost vzniku chyb, kterých se zaměstnanec může v různých fázích úvěrového procesu dopustit, - nastavit metodiku pro poskytnutí úvěru tak, aby se snížil výskyt chyb v úvěrovém procesu na minimum, - v bankovním marketingu uplatňovat nástroje pro podporu reklamy tak, aby byly pravdivé a nemystifikovaly klienty, - dodržovat korektní přístup banky ke klientům (banka by neměla mít zájem na poškození klientů), - při úvěrové činnosti uplatňovat ze strany banky obezřetnost, nepůjčovat klientům, u kterých existuje relativně vysoká pravděpodobnost nesplacení úvěru (defaultu), - vypracovat a používat spolehlivou metodu pro hodnocení bonity klienta, - zákaz banky udržovat vztah s klienty, kteří sami vytváří negativní dopady na společnost a okolí (znečišťovatelé životního prostředí, podnikatelé provádějící nelegální a společensky nežádoucí činnosti) 3, - minimalizovat spotřebu energií a dalších materiálních (či nemateriálních) zdrojů spotřebovávaných během úvěrového procesu. 5. ZÁVĚR Z provedeného průzkumu je evidentní, že logistika bankovních služeb s sebou nese celou řadu environmentálních rizik. Charakter těchto rizik je vysoce různorodý a značně se mezi sebou liší také svým významem a dopadem (potenciální velikost škod). Jen na příkladu úvěrového procesu banky lze nalézt řadu environmentálních rizik, z nichž některé mohou mít dopady na okolí banky vysoce závažné například financování málo bonitních klientů nebo klientů, kteří provádějí společensky nežádoucí aktivity. Existují tak důvody, proč je třeba vědecky zkoumat logistiku bankovních služeb i z hlediska jejího dopadu na okolní prostředí banky. Je třeba nalézt (vytvořit) takový logistický proces poskytování bankovních služeb, který s sebou ponese environmentální rizika v co nejmenší možné míře. 3 V této oblasti v současnosti hraje zásadní roli zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

7 LITERATURA Bučková, V.: Environmentální bankovnictví obecné principy a východiska. - In Mezinárodní Masarykova konference MMK vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, ISBN ETTN Jeucken, M.: Banking and sustainability: Slow starters are gaining pace [online]. [Cit ]. Dostupné na: <http://www.sustainability-in-finance.com/ec-web.pdf>. Jeucken, M. H. A. a J. J. Bouma: The Changing Environment of Banks. - In GMI Theme Issue: Sustainable Banking: The Greening of Finance [online]. [Cit ]. Dostupné na: <http://www.sustainability-in-finance.com/gmi-jeuckenbouma.pdf>. Pospíšilová, H.: Proces poskytnutí hypotečního úvěru a jeho rizika.. - Bakalářská práce z oboru Logistika služeb na Vysoké škole logistiky v Přerově Walker, J.: Environmental risk screening revisited: community banks environmental due diligence practices are getting more sophisticated, but there s still room for improvement. [online]. [Cit ]. Dostupné na: <http://findarticles.com/p/articles/mi_m0itw/is_3_92/ai_n />. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Recenzoval: Prof. Ing. Jiří Polách, CSc., Vysoká škola podnikání, Ostrava

OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB

OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB OPERAČNÍ RIZIKA V PROCESU POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB Operational risks in bank services providing Ing. Veronika Bučková, PhD. Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov e-mail: veronika.buckova@vslg.cz

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Merzinárodní vědecká a odborná konference Oktober 8/2015 Bratislava, Loft Hotel, Slovenská republika Problematika převzaté

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ:

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: Česká spořitelna, a.s. INDIKATIVNÍ NABÍDKA Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: 282 61 135 INDIKATIVNÍ NABÍDKA České spořitelny, a. s. 12. 23.9.2016 AKTUALIZACE NABÍDKY Z 13.9.2016 A 21.7.2016 V souvislosti

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Návrh koncepce rozvoje talentovaných pracovníků v organizaci ABC TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Leden 2013

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Analýza nabídky úvěrů pro podnikatele

Analýza nabídky úvěrů pro podnikatele VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ústav podnikové strategie Analýza nabídky úvěrů pro podnikatele Autor bakalářské práce: Zlata Neužilová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Simona

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Název tematického celku: Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s podstatou, charakteristickými

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Bankovní právo - 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Bankovní právo - 4 Obsah: 1) Právní úprava

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Příloha č.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Příloha č. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území skupiny venkova na období 2014 2020 Příloha č. 4 Analýza rizik (verze odevzdaná na MMR 17.12. 2015) Analýza rizik Strategie komunitně vedeného místního

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Veřejná podpora , Moravské Křižánky

Veřejná podpora , Moravské Křižánky Veřejná podpora 9.6.2011, Moravské Křižánky Veřejná podpora - pojem Definici obsahuje článek čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU přímo účinný právní akt - nestanoví-li tato Smlouva jinak, jsou s vnitřním

Více

Programovací období EU Financování projektů municipalit.

Programovací období EU Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2015 Třídící znak 2 0 6 1 5 1 8 0 Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí I. Účel úředního

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Ladislav Sirový Ing. Ladislav Beránek, Csc. Školní rok: 2008-2009 Abstrakt Analýza sítí se zabývá sledováním a vyhodnocováním provozu počítačových

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_108 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Krajský úřad Olomouckého

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa 11. 12. 2013 Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Inovační voucher

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9. egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.2013 Mikulov Co bylo loni? ZÁKLADNÍ REGISTRY - zjednodušení života občana ad

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 14. června 2016

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 14. června 2016 Třídící znak 2 0 6 1 6 1 8 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 14. června 2016 Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí I. Účel úředního

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Specifika auditu - případové studie

Specifika auditu - případové studie Specifika auditu - případové studie Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Případová studie 1 Případová studie 1: Specifika auditu výrobní společnosti Charakteristické rysy velkoobchodních společností: Rozvaha:

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Ing. Jan Pavlík České centrum pro energetickéřízení EMPRESS office@empress.cz Vznik metodiky vstupního hodnocení inovací udržitelné

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ

VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF THE RESIDENTIAL ENVIRONMENT SEAT ON THE PRICE OF REAL ESTATE FOR HOUSING Markéta Nichtová Univerzita

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o.

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o. Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR sro 1 Údaje o společnosti Název: obchodní firma: PRAEDIATOR sro Sídlo: Podkovářská 933/1, Praha 9 IČ: 287 811 71 Datum zápisu: dosud nezapsáno Předmět podnikání:

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

(Zá)půjčka, nebo úvěr?

(Zá)půjčka, nebo úvěr? (Zá)půjčka, nebo úvěr? Přestože v hovorové češtině běžně zaměňujeme slova půjčka a úvěr, nejedná se o pojmy totožné. Smlouvou o půjčce, resp. zápůjčce (jak ji nazývá nový občanský zákoník-zákon č. 89/2012

Více

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční Smlouva o poskytnutí podpory Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR bankovní

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více