DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA"

Transkript

1 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ 1 Abstract Export a exportní chování podniku jsou častými tématy nejen v ekonomické, ale také v právní literatuře. Důvodem je pozitivní vliv exportu na národní ekonomiku jako celek a na růst jednotlivých podniků. Export je označován za nejběžnější formu vstupu na zahraniční trhy. Je to především díky jeho nenáročnosti na zdroje ve srovnání s ostatními formami vstupu, nákladové efektivnosti, rychlosti a flexibilitě. Přes výše uvedené výhody, které může export podnikům přinést, není zahájení exportu jednoduchou záležitostí. Mezi nejvýznamnější problémy, které souvisí s exportem, patří složitost realizace exportního případu a předpokládané potíže s úhradou kupní ceny (kupující odmítne kupní cenu zaplatit nebo ji uhradí se zpožděním). Jednu z možností, jak snížit budoucí riziko související s nezaplacením kupní ceny, přestavuje dokumentární akreditiv. JEL klasifikace F10 1 ÚVOD Dokumentární akreditiv je podle Janatky 2 jedním z nejbezpečnějších a nejvíce používaných platebních nástrojů používaných v mezinárodním obchodě. Jeho použití přináší jistotu nejen prodávajícímu (beneficientovi, oprávněnému, exportérovi), ale také kupujícímu (příkazci akreditivu, importérovi). Prodávající získává při použití akreditivu jistotu, že dostane zaplaceno, pokud splní akreditivem požadované podmínky. Naopak kupující má jistotu, že platba bude provedena až po splnění akreditivních podmínek. Dokumentární akreditiv představuje jednu z možností, které mají podniky pro přesun rizika na jiné subjekty, 1 2 Ing. Ondřej Melichar, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno, JANATKA, F. Dovozní obchodní případ: doklady pro vývoz a dovoz. 2 vyd Praha: Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice, s., str. 82.

2 v tomto případě na banky. K dalším nástrojům vhodným pro přesun rizika řadí Smejkal a Rais 3 vedle dokumentárního akreditivu také faktoring, forfaiting, akontaci, bankovní záruku, dokumentární inkaso a využití zprostředkovatelů. Historie dokumentárního akreditivu jako takového sahá do 12. století, do období, kdy se začíná formovat lex mercatoria. I místo vzniku dokumentárního akreditivu je stejné jako místo, kde vzniklo lex mercatoria- Itálie 4. Současnou podobu získal dokumentární akreditiv v druhé polovině 19. století ve Velké Británii. Rozvoj použití dokumentárního akreditivu v tomto období souvisí s rozmachem mezinárodního obchodu (s rozvojem obchodu se zaoceánskými koloniemi) a jedněmi z prvních snah o liberalizaci mezinárodního obchodu (Cobden-Chevalierova smlouva mezi Velkou Británií a Francií z roku 1860). Uplatnění nenachází dokumentární akreditiv jen v mezinárodním obchodě, ale je možné jej využívat také v obchodě tuzemském. Podle Smejkala a Raise 5 je vhodné jeho použití při obchodování s neznámými tuzemskými partnery nebo partnery, o jejichž solventnosti existují pochyby. 2 VÝHODY A NEVÝHODY DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU Machková 6 uvádí, že dokumentární akreditiv je výhodnější pro exportéra a méně výhodný pro importéra. K výhodám dokumentárního akreditivu patří 7 : exportér získává neodvolatelný závazek banky zaplatit, pokud budou splněny dohodnuté podmínky, pokud jsou splněny stanovené podmínky, kupující nemá vliv na placení kupní ceny bankou, importér platí až v okamžiku, kdy jsou splněny podmínky, dokumentární akreditiv je standardním bankovním produktem, banky mají přehled o tom, co financují- z tohoto důvodu ochotněji financují dokumentární akreditiv SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str V Itálii ve 12. století vznikl také další nástroj, který je neodmyslitelnou součástí mezinárodního obchodu a vede ke snížení rizika- zajištění. Zajištění je možné zjednodušeně definovat jako pojištění pojištění nebo jako druhé pojištění. SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str MACHKOVÁ, H. Mezinárodní obchodní operace. 5. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str. 83 a 87. ANDRLE, P. Dokumentární akreditiv v praxi. 5. vyd. Praha: Grada, s. ISBN , str. 20.

3 Nevýhody dokumentárního akreditivu uvádí Dvořák 8 : placení akreditivem může být zdlouhavé, předávané dokumenty nemusí odpovídat dodávanému zboží, náklady- otevření akreditivu je relativně drahé. Další výhodou dokumentárního akreditivu je podle autora velké množství typů dokumentárních akreditivů. Z tohoto množství si smluvní strany mohou vybrat ten typ dokumentárního akreditivu, který nejlépe vyhovuje charakteru a podmínkám dané obchodní transakce. Dokumentární akreditiv poskytuje oběma stranám díky závazku banky vysokou míru jistoty. Vysoká míra jistoty je ale na druhé straně vykoupena složitostí a vyššími náklady na realizaci. Náročnost a složitost použití dokumentárního akreditivu je doložena také následujícím údajem 9 : až 70 % dokumentů předložených v rámci první prezentace bývá odmítnuto kvůli nesrovnalostem v dokumentech. Složitost dokumentárního akreditivu vede ve svém důsledku k delšímu času potřebnému na realizaci akreditivní operace. Pro podniky, které nemají zkušenosti s exportem, může být právě složitost realizace dokumentárního akreditivu důvodem, proč se rozhodnou pro použití jiné platební podmínky. Jedním z důležitých kritérií, podle kterého se podniky rozhodují při volbě platební podmínky, jsou náklady na realizaci. Ze sazebníku Komerční banky 10 vyplývá, že exportní dokumentární akreditiv není nejlevnější platební podmínkou 11 : s realizací dokumentárního akreditivu souvisí velké množství úkonů ze strany banky, které nemají horní strop. Z celé řady úkonů a poplatků za jejich realizaci budou uvedeny pouze následující poplatky: avizování: 0,2 %, minimálně Kč, kontrola dokladů a výplata akreditivu: 0,3 % z vyplacené částky, minimálně Kč, převod akreditivu: 0,15 % z převedené částky, minimálně Kč DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd Praha: Linde, s. ISBN X, str Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy: revize 2007: účinná od 1. července Praha: Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR, s, str. 16. Komerční banka byla vybrána jako modelová banka na základě vítězství v anketě Banka roku Cílem uvedení bankovních poplatků pouze jedné banky je ilustrovat rozdíl v nákladech dokumentárního akreditivu a dokumentárního inkasa a ne provádět srovnání poplatků více bank. Sazebník je dostupný z <http://www.sazebnik-kb.cz/cs/podniky/uvery/dokumentarni-platby.html>.

4 Před vlastní volbou platební podmínky je tedy nutné pečlivě zvážit všechny okolnosti konkrétního obchodního případu a přihlédnout k řadě faktorů, které výběr platební podmínky podstatným způsobem ovlivňují. K těmto faktorům patří především cílová exportní země a stabilita místních poměrů, solventnost kupujícího a především vztah rozhodovatele k riziku a jeho zkušenosti. V neposlední řadě je při volbě platební podmínky nutné také zohlednit požadavky odběratele. 3 ZÁVĚR Dokumentární akreditiv představuje platební nástroj, který je rozšířený především v mezinárodním obchodě. Při realizaci mezinárodních obchodních transakcí poskytuje řadu výhod jak prodávajícímu, tak kupujícímu. Platí, že dokumentární akreditiv je výhodnější pro prodávajícího a méně výhodný pro kupujícího. Právní úpravu dokumentárního akreditivu je možné v českém právním řádu najít v obchodním zákoníku. Z paragrafů, které se týkají dokumentárního akreditivu, má kogentní povahu pouze Základní ustanovení, tj Ostatní paragrafy jsou paragrafy dispozitivními. To znamená, že se strany mohou dohodnout odlišně od znění těchto paragrafů. Výhodou dokumentárního akreditivu je, že pro jejich použití existují mezinárodně uznávaná pravidla, která vytváří Mezinárodní obchodní komora. Tato pravidla bývají ICC v určitých časových intervalech revidována a vhodně doplňují obchodní zákoník. Nová revize pravidel také vždy reaguje na aktuální potřeby a problémy spojené s používáním předchozí revize. Výhodou dokumentárního akreditivu je, že existuje celá řada typů dokumentárního akreditivu. Smluvní stany tak mají možnost vybrat si ten typ, který jim bude pro danou transakci nejvíce vyhovovat. Použití dokumentárního akreditivu přináší nejen výhody, ale také některé nevýhody. Při rozhodování o použití konkrétní platební podmínky je nutné zohlednit okolnosti konkrétního obchodního případu a celou řadu dalších faktorů, především pak rizikovost transakce, vztah rozhodovatele k riziku a jeho zkušenosti.

5 LITERATURA [1] ANDRLE, P. Dokumentární akreditiv v praxi vyd. Praha: Grada, s. ISBN [2] DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty vyd. Praha: Linde, s. ISBN X. [3] JANATKA, F. Dovozní obchodní případ: doklady pro vývoz a dovoz vyd. Praha: Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice, s. [4] Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy: revize 2007: účinná od 1. července Praha: Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR, s. [5] MACHKOVÁ, H Mezinárodní obchodní operace. 5. vyd. Praha: Grada, s. ISBN [6] Sazebník a úrokové sazby Komerční banky [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.sazebnik-kb.cz/cs/podniky/uvery/dokumentarni-platby.html>. [7] SMEJKAL, V., RAIS, K Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK Autoři: JUDr. Otakar Schlossberger, Ing. Marcela Soldánová Recenze: Publikace neprošla recenzí ani jazykovou úpravou. Třetí přepracované

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008. Z obsahu:

C. H. BECK. Notářský časopis. 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008. Z obsahu: Obalka_str_1 14.2.2008 9:24 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008 Z obsahu: Marek, K. Uzavírání obchodněprávních

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Kontaktní osoby v KUPEG

Kontaktní osoby v KUPEG PŘÍRUČKA KLIENTA Kontaktní osoby v KUPEG Jméno Kontakt Account manager Underwriter Likvidace a vymáhání Specialista vymáhání KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více