9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)"

Transkript

1 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny MILKO, a. s., Choceň zpracovávají mléko od tuzemských dodavatelů a vyrábějí široký sortiment mléčných produktů, který dodávají do tuzemských i zahraničních obchodů. Provozují také vlastní prodejny a mléčné bary v České republice. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: MILKO, a. s. sídlo: Jiráskova 999, Choceň IČ: DIČ: CZ (firma je plátcem DPH) bankovní spojení: AVJ banka, a. s., pobočka Choceň, č. BÚ /4100 Na základě údajů z účetní uzávěrky, konečných zůstatků na rozvahových účtech a výsledkových účtech, sestavte účetní výkazy: rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Účetním obdobím firmy MILKO, a. s., Choceň je kalendářní rok. 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 013 Software Oprávky k softwaru Ocenitelná práva Oprávky ke stavbám Stavby Oprávky k samost. mov. věcem Samostatné hmotné movité věci Opravná položka k materiálu Pozemky Krátkodobé bankovní úvěry Nedokon. dlouh. nehm. majetek Dodavatelé (krátk.) Nedokon. dlouh. hmotný majetek Přijaté provozní zálohy Poskytnuté zálohy na DHM Zaměstnanci Materiál na skladě Zúčtování s institucemi SZP Nedokončená výroba Daň z příjmů Polotovary Ostatní přímé daně Výrobky Ostatní daně a poplatky Zboží na skladě a v prodejnách Jiné závazky (krátk.) Poskytnuté zálohy na materiál Výdaje příštích období Pokladna Dohadné účty pasivní (krátk.) Bankovní účty Základní kapitál Odběratelé (dlouh.) Ostatní kapitálové fondy Odběratelé (krátk.) Rezervní fond Poskytnuté provozní zálohy (krátk.) Nerozdělený zisk minulých let Daň z přidané hodnoty Rezervy zákonné Jiné pohledávky (krátk.) Ostatní rezervy Náklady příštích období Dlouhodobé bankovní úvěry Příjmy příštích období Dlouhodobé přijaté zálohy * Výsledek hospodaření za běž. obd

2 710 Účet zisků a ztrát (v tis. Kč) 501 Spotřeba materiálu Tržby za vlastní výrobky Spotřeba energie Tržby z prodeje služeb Prodané zboží Tržby za zboží Opravy a udržování Změna stavu nedokončené výroby Cestovné Změna stavu polotovarů Náklady na reprezentaci Změna stavu výrobků Ostatní služby Aktivace materiálu a zboží Mzdové náklady Aktivace vnitropodnik. služeb Odměny členům orgánů Tržby z prodeje DM Zákonné sociální pojištění Tržby z prodeje materiálu Zákonné sociální náklady Ostatní provozní výnosy Daň silniční Úroky Daň z nemovitých věcí Kurzové zisky Ostatní daně a poplatky Ostatní finanční výnosy Zůstatková cena prodaného DM Prodaný materiál Ostatní provozní náklady Odpisy DM Tvorba a zúčtování zákon. rezerv Tvorba a zúčtování ostat. rezerv Tvorba a zúčtování opravných pol Úroky Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných pol Daň z příjmů z b. č. - splatná * Výsledek hospodaření za běž. obd

3 ROZVAHA v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma. Sídlo účetní jednotky: Označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období a B c AKTIVA CELKEM 001 A. Pohledávky za upsaný zákl. kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I. 1. Zřizovací výdaje 005 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouh. nehm. majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II. 1. Pozemky 014 Stavby 015 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouh. hmot. majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 B.III. 1. Podíly ovládaná osoba 024 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Minulé úč.období Netto 4 3

4 4. Zápůjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva 031 C.I. Zásoby 032 C.I. 1. Materiál 033 Nedokončená výroba a polotovary 034 Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 041 Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C.III. Krátkodobé pohledávky 048 C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 050 Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 057 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 C.IV. 1. Peníze 059 Účty v bankách 060 Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D.I. Časové rozlišení 063 D.I. 1. Náklady příštích období 064 Komplexní náklady příštích období 065 Příjmy příštích období 066 4

5 označ. PASIVA řád. Stav v běžném Stav v minulém účet. období účet. období a b c 5 6 PASIVA CELKEM 067 A. Vlastní kapitál 068 A.I. Základní kapitál 069 A.I. 1. Základní kapitál 070 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 Změny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy 073 A.II. 1. Ážio 074 Ostatní kapitálové fondy 075 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obch. korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 079 A.III. Fondy ze zisku 080 A.III. 1. Rezervní fond 081 Statutární a ostatní fondy 082 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 083 A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 084 Neuhrazená ztráta minulých let 085 Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -) 087 A.V. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088 B. Cizí zdroje 089 B.I. Rezervy 090 B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 091 Rezerva na důchody a podobné závazky 092 Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 094 B.II. Dlouhodobé závazky 095 B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů 096 Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 097 Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky 104 5

6 10. Odložený daňový závazek 105 B.III. Krátkodobé závazky 106 B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 107 Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 108 Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 117 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 118 B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 Krátkodobé bankovní úvěry 120 Krátkodobé finanční výpomoci 121 C.I. Časové rozlišení 122 C.I. 1. Výdaje příštích období 123 Výnosy příštích období 124 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Okamžik sestavení: Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 6

7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu (druhové členění) k (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma: Sídlo účetní jednotky: Označ. TEXT řád. Stav v běžném Stav v minulém účet. období účet. období a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže 03 II. Výkony 04 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba 08 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 Služby 10 + Přidaná hodnota 11 C. Osobní náklady 12 C. 1. Mzdové náklady 13 Odměny členům orgánů obchodní korporace 14 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 25 komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření 30 7

8 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 34 podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření 48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 Q splatná 50 - odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S splatná 56 - odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Okamžik sestavení: Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 8

9 Teoretický test (u následujících otázek vyberte nebo doplňte správnou odpověď): 1) Účetní uzávěrka představuje: a) sestavení účetních výkazů b) výpočet výsledku hospodaření a daňové povinnosti c) souhrn činností, které se v účetnictví provádějí na konci účetního období a předcházejí účetní závěrce 2) Účetní závěrka je: a) uzavření všech účtů na konci účetního období b) sestavení účetních výkazů c) vyvození závěrů z účetnictví 3) Mezi povinné účetní výkazy nepatří: a) rozvaha b) výkaz zisku a ztráty c) přehled o změnách vlastního kapitálu 4) Bilance = obsahuje přehled o: a) aktivech a pasivech b) nákladech a výnosech c) příjmech a výdajích 5) Podkladem pro sestavení rozvahy na konci účetního období je: a) počáteční účet rozvažný b) konečný účet rozvažný c) účet zisků a ztrát 6) Pohledávky a dluhy se v rozvaze člení z hlediska času na: a) b) 7) Majetek = se člení na 2 velké skupiny: a) b) 8) Zdroje =.. se člení na 2 velké skupiny: a) b) 9) Výsledovka = : a) obsahuje b) sestavuje se podle účtu 10) Vyjmenujte alespoň některé ukazatele obsažené ve výkazu zisku a ztráty: 9

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Přední Výtoň 2009 12 00246085 Přední Výtoň 30 38273

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Čakov 2009 13 00581216 19 37384 Čakov Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více