Funkce, které při tvorbě vnitřního prostředí v ČP zajišťuje vzduchotechnické zařízení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Funkce, které při tvorbě vnitřního prostředí v ČP zajišťuje vzduchotechnické zařízení."

Transkript

1 1

2 Úspěšnost operačních zákroků byla v minulosti značně limitována bakteriálními infekcemi, které jsou způsobeny mikroorganismy, které vnikají do otevřené operační rány v čase operace. Po odhalení této skutečnosti v 2/2 19. století začaly být podnikány kroky k eliminaci tohoto jevu prvním a zásadním byla aplikace desinfekčního roztoku ve formě spreje (fenol = kyselina karbolová, acidum carbolicum; teplota tání 43 C, teplota varu 181,4 C. Krystalická látka nasládlé vůně omezeně rozpustná ve vodě) do vzduchu a na oděv. Tento způsob objevil a rozšířil Joseph Lister (otec moderní chirurgie), od jehož smrti letos slavíme 100leté výročí. Na fotografii je vidět, že lékaři mají kravaty, obleky a venkovní obuv. Na počátku 20. století již začaly být operační sály budovány s omyvatelnými povrchy (keramický obklad, terazzo) a personál má speciální oděv včetně pokrývky hlavy a roušky. Za dalších 50 let začala být pozornost věnována větrání, aby bylo operační pole chráněno čistým vzduchem. Druhá světová válka přiměla lidstvo k řadě objevů, mezi něž patří vynález vzduchových filtrů schopných odloučit mikroskopický (radioaktivní) prach jako obrana proti jaderným zbraním a výrazné zdokonalení konstrukce a vybavení čistých prostorů, aby tyto zbraně mohly být vyráběny. Tyto poznatky byly během času přeneseny z průmyslu do zdravotnictví, a operační sály používají této koncepce dosud: ohraničený, čistitelný prostor + přívod filtrovaného vzduchu a udržování tlakové bariéry + speciální oděv kryjící většinu lidského těla jako zásadního zdroje znečištění + mytí, dezinfekce a všeobecně hygienická kázeň. Joseph Lister, the pioneer of antiseptic surgery; father of modern surgery imeline5.cfm 2

3 Funkce, které při tvorbě vnitřního prostředí v ČP zajišťuje vzduchotechnické zařízení. 3

4 Vnitřní prostředí (mikroklima) budov můžeme klasifikovat podle druhu látek, obsažených ve vzduchu. Chemické složení vzduchu bývá souhrnně označováno jako kvalita vzduchu, pojem vznikl překladem z anglického originálu, také se používá zkratka IAQ. V operačním sále je zásadním ukazatelem kvality vzduchu počet živých částic. Předpokládá se však, že mikrobi musí být spojeny s pevnou částicí. Většina mikrobů je větších jak 0,3 µm. Tyto částice jsou odloučeny filtrací, proto nemohou proniknout do prostoru spolu s větracím vzduchem. Proto se OS hodnotí kvalitativně podle počtu všech pevných částic, toto měření je podstatně rychlejší než posuzování množství životaschopných organismů. Třídy čistoty definuje mezinárodní norma ČSN EN Pro jednotlivé typy ČP ve zdravotnictví (OS, ARO, JIP) jsou podle stanoviska SZÚ vyžadovány určité třídy čistoty. Koncentrace chemických látek, požadavky na teploty vzduchu jsou stanoveny obecnou vyhláškou 361/2007 Sb. 4

5 Operační trakt je soubor vzájemně propojených místností s různými parametry vnitřního prostředí a druhu užívání, v podstatě je to soubor čistých prostorů. Čisté prostory jsou dvojího druhu: jednu skupinu tvoří provozy pro výrobu mikromechanismů (kompaktní disky), elektroniky (procesory, TV obrazovky) nebo optiky (čočky, laserové přístroje), druhou skupinu tvoří prostory biotechnologií, výroby zdravotnických pomůcek, farmacie a vybrané zdravotnické provozy (OS). Pro první skupinu je důležitým parametrem počet (neživých) mikročástic, pro druhou skupinu jsou kritické částice živé. Podle předchozího předpokladu, že mikrobi se nevyskytují ve vzduchu izolovaně, se i v OS hodnotí kvalita vzduchu podle počtu pevných částic v jednom metru krychlovém vzduchu. 5

6 Dominantním zdrojem znečištění v ČP je člověk. Proto je nutné užití speciálních oděvů, které neemitují vlákna a mají dostatečně hustou strukturu, bránící šíření částic kůže do prostředí. Teplota i vlhkost mají být uzpůsobeny povaze oděvu. Kvalitativní parametry oděvu pro zdravotnické ČP uvádí: ČSN EN Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení Všeobecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky, metody zkoušení, požadavky na provedení a úrovně provedení Parametry oděvu: Čistota, třepivost, odolnost proti pronikání tekutin, pevnost v protržení, pevnost v tahu, odolnost proti pronikání mikrobů Oděvní komplety jsou předepsány jen pro farmaceutickou výrobu podle třídy čistoty. Analogie pro OS: Superaseptický sál ISO 5 nebo 6; aseptický ISO 7; zákrokový ISO 8. Používaným standardem pro OS je sestava pro tř. C doplněná o operační plášť. Třída D (ISO 8): Vlasy a kde je to potřebné i vousy mají být zakryty. Má se používat běžný ochranný oděv a vhodná obuv nebo návleky. Mají být přijata vhodná opatření k vyloučení vnášení kontaminace z vnějšku do čistých prostor. Třída C (ISO 7): Vlasy a kde je to potřebné i vousy mají být zakryty. Oblečení se sestává z krátkého kabátku a kalhot, nebo z kombinézy, rukávy mají být na zápěstí staženy, kabátek má mít vysoký límec, a na nohou mají být vhodné boty nebo návleky. Z oblečení se nemají uvolňovat prakticky žádná vlákna nebo částice. Třída A/B (ISO 5): Pokrývka hlavy (kukla) má dokonale zakrývat vlasy a kde je to potřebné i vousy a má být zasunuta pod límec kombinézy Přes tvář má být nasazena maska, bránící uvolňování kapiček. Na rukou mají mít pracovníci vysterilizované, nepráškované gumové nebo plastové rukavice, a na nohou vysterilizovanou nebo vydezinfikovanou obuv nebo návleky. Spodní konce kalhot mají být zasunuty do obuvi nebo návleků a rukávy kombinézy mají být zasunuty do rukavic. Ochranný oblek nemá 6

7 Počet částic pevného aerosolu je základní kvalitativní ukazatel ČP. Proto je třeba poznat jak jeho zdroje, tak možnosti šíření v prostoru OS. Nejúčinnější metoda je vždy omezení zdroje aerosolu. Těmi jsou zejména: Venkovní vzduch je zbaven aerosolu z více než 99,99 %. Filtry však neodlučují plynné látky (např. výfukové plyny). Dispozice vstup do čistého prostoru omezený pouze personální nebo materiálovou propustí. Jednotlivé místnosti v ČP mají definovány různé třídy čistoty dle svého účelu. Kontaminaci částicemi z prostorů s menší čistotou je bráněno tlakovou bariérou. Povrchy stavebních konstrukcí a vnitřního (technologického) vybavení. Nesmí emitovat částice a musí umožňovat úklid namokro s použitím dezinfekce (hladké povrchy, oblé hrany). Včistých prostorech má být co nejméně obalů a jiných materiálů, z nichž se snadno uvolňují vlákna (obvazy). Člověk i s použitím ochranných oděvů je zdrojem aerosolu. Velké nebezpečí je také v přenosu infekce z povrchu kůže samotného pacienta do rány. Na obrázku je znázorněna operační rouška. I při vhodných opatřeních je během provozu do vzduchu vnášeno značné, ale proměnlivé množství částic. Některé mohou přímo exponovat operační ránu, jiné dopadnou na pevné povrchy a vlivem pohybu vzduchu nebo jiných sil mohou být později zpět emitovány do vzduchu. Tyto jevy jsou do značné míry eliminovány určitým uspořádáním přívodu a odvodu vzduchu, které vytváří obraz proudění vzduchu v místnosti. 7

8 Princip klimatizace (= udržování teploty a vlhkosti vzduchu, a zejména koncentrace pevných částic) OS je založen na TRVALÉM přívodu relativně velkého množství upraveného a několikanásobně filtrovaného vzduchu do prostoru operačního pole a odvod vzduchu ze stěn a nebo stropu. Vzhledem k požadavku na kvalitu vzduchu je účelné, aby vzduch byl z atmosféry nasáván na místě bez zdrojů znečištění (parkoviště, heliport, odpadky, rušná komunikace). Klimatizace OS je energeticky náročný provoz, zařízení je vybaveno zpětným získáváním tepla, ohřívačem a chladičem vzduchu, vlhčením vzduchu, filtry; takže je poměrně rozměrné. Technologie pro udržování prostředí zabere téměř tolik místa, jako operační sál samotný. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje Čistý vzduch je upravovaný klimatizační jednotkou je do ČP dopravován potrubními rozvody Kaskáda filtrů čistí přiváděný vzduch (eliminuje nežádoucí částice ve vzduchu ) Čerstvý filtrovaný vzduch udržuje zvýšený tlak (proti okolí) v čistém prostoru a nahrazuje použitý vzduch Proudící vzduch chrání kritická místa = operační pole Systém udržuje teplotu a vlhkost vzduchu v čistém prostoru v požadovaných mezích 8

9 V OS jsou umístěny prvky pro přívod a odvod vzduchu, přičemž jejich velikost, konstrukce a poloha mají vliv na kvalitu prostředí. Pro přívod vzduchu slouží velkoplošná vyústka s vloženým HEPA filtrem. Je ze strany místnosti uzavřena tkaninou zaručující jednosměrné proudění vzduchu shora dolů. Po bocích jsou situovány prvky pro odvod vzduchu, vždy ve spodní i horní části, aby byl zajištěn odvod plynů s rozdílnou hustotou. Mohou být ve stěnách i podhledu. Konstrukce vlastního ČP je často prefabrikovaná, tvořená systémem nosné kostry a opláštění. Podlahy povlakové. HEPA filtr (High Efficiency Particulate Air) má účinnost 99,97% pro zachycení částic velikosti rovné a větší než 0,3 µm. 9

10 Čisté prostory jsou charakterizovány: a) Správným uspořádáním místností s definovanou třídou čistoty. Přístup do ČP je možný jen přes personální či materiálovou propusť, b) trvalým přívodem filtrovaného vzduchu přes HEPA filtry v kvalitě, c) udržováním přetlaku vůči místnostem s nižším stupněm čistoty, d) omezeným přístupem pracovníků probíhajícím definovaným postupem převlékání a očisty pracovníků. Rozsah a postupy jsou stanoveny v závislosti na definované třídě čistoty, e) materiál je do čistých prostor transportován přesně popsaným postupem, f) pracovníci užívají speciální oblečení pouze pro uvedené prostory g) parametry prostor jsou monitorovány, h) zavedeným systémem sanitace a dezinfekce, i) validací při zahájení provozu a dle potřeby v průběhu užívání. SANITACE = soubor opatření, kterými za použití teplé vody, mycích prostředků a mechanických postupů dosahujeme podstatného snížení počtu mikroorganismů v prostředí DEZINFEKCE = proces zneškodňování původců mikrobiální kontaminace, kterým přerušujeme transport mikrobiální kontaminace od zdroje k produktu, k surovině, k ovzduší a k primárnímu obalu 10

11 Koncepce jednosměrného (idealizovaně laminárního) proudění vzduchu v ČP byla poprvé realizována v r v USA americkým inženýrem Willisem Whitfieldem pro účely mikroelektronické laboratoře. V OS je tento princip použit s jen mírnou úpravou, kdy přívod vzduchu je z hlediska charakteru činnosti (operační stůl musí být přístupný ze všech stran) umístěn shora. Základním nástrojem pro udržení čistoty v operačním poli je přívod velkého množství filtrovaného vzduchu nad operační stůl. Předpokládá se, že tento čistý přiváděný vzduch vytěsňuje částice aerosolu z prostoru operačního pole přes objem místnosti do odvodních elementů. Tato idealizovaná představa je ale platná jen v prázdné místnosti. Všechny objekty v místnosti proudění vzduchu ovlivňují a různě deformují. Zásadní překážky jsou ty, které se nachází v bezprostředním okolí operačního pole, jako je operační svítidlo, nástavce s mediplyny apod. 11

12 Deformace vzduchového proudu je patrná i z kouřové zkoušky. Prvky, které jsou zároveň tepelnými zdroji (jako operační svítidlo), vytváří i konvektivní proudy. 12

13 Jak bylo konstatováno, do prostoru operačního pole přichází vzduch usměrněně, takže trajektorie elementů vzduchu jsou rovnoběžné. Následně však proudí místností více či méně neřízeně, a trajektorie (dráhy) jsou závislé kromě obsazení místností také na uspořádání prvků pro odvod vzduchu. Obrázky znázorňují kromě trajektorie vybraných proudů také stáří vzduchu, tj. jak dlouho se vzduch v místnosti nachází. Laminárním stopem se do místnosti přivádí 3800 m 3 /h vzduchu. Jednou stropní odvodní vyústkou se odvádí 300 m 3 /h (celkem tedy 1200 m 3 /h) a jednotlivými vyústkami umístěnými v rozích u podlahy se odvádí 500 m 3 /h (celkem 2000 m 3 /h). Přebytek vzduchu proudí do sousedních místností netěsnostmi kolem dveří. Objem místnosti 6x6x3 = 108 m3. Výměna vzduchu tedy činí 3800/108 = 35 /h. Průměrná (výpočtová) délka pobytu molekul vzduchu v místnosti činí 1,7 min = 103 s. Rozdílné uspořádání prvků pro odvod vzduchu nemá vliv na proudění vzduchu v bezprostřední blízkosti laminárního stropu, ale ovlivňuje proudění vzduchu ve zbytku místnosti. Jak trajektorie dráhy vzduchu naznačují, proud vzduchu má tendenci vytvářet za zády operačního týmu vír cirkulujícího vzduchu, ve kterém se částice vzduchu zdržují 2x až 3x déle, než odpovídá průměrné hodnotě. Prouděním v prostoru sálu vzduch ředí koncentraci aerosolu, takže lze předpokládat, že čím delší dráhu uběhne, tím má větší znečištění. Dominantním zdrojem částic je člověk, zejména vlasy, oděv, obvazový materiál. 13

14 Výměna vzduchu v každé místnosti probíhá v prostoru nerovnoměrně. V případě standardní používané distribuce vzduchu v OS vznikají vzdušné víry za zády operačního týmu po celém obvodu místnosti (v závislosti na rozmístění technologie). Vytváří se cirkulační prstenec. Uvnitř tohoto prstence vzduch cirkuluje podstatně delší dobu, než se očekává. OS musí mít schopnost samočištění, tj. po skončení provozu v něm se musí třída čistoty pouhým vyvětráním zvýšit na nominální úroveň. Tento proces regenerace ovzduší by měl trvat nejvýše 20 min. Cirkulace vzduchu v místnosti ji prodlužuje. Deklarovaná třída čistoty ČP je zajištěna trvale pouze v primárním vzdušném proudu, přibližně v obrysu laminárního stropu. Tato skutečnost by měla být respektována při manipulaci s nástroji i pacientem. 14

15 Z měření počtučástic v mnoha bodech prostoru OS (v přítomnosti osob) byla zjištěno toto rozložení koncentrací: nejčistčí vzduch je vždy v primárním proudu v obrysu přívodního prvku. Relativně čistý vzduch je také u podlahy a stěn, největší koncentrace se nachází ve středním pásmu a pod stropem (pokud je tam umístěn odvod vzduchu). Cílem koncentrovaného přívodu filtrovaného vzduchu nad operační stůl je vytěsňování všech částic, emitovaných různými zdroji směrem ven z tohoto prostoru. Nejvíce aerosolu vzniká z pohybu osob a zařízení, tedy ve středním pásmu. Vytěsňovací větrání tohoto typu dokáže udržet poměr koncentrací částic 0,5 µm v operačním poli a v odváděném vzduchu 1:5. Tento parametr se také označuje jako účinnost větrání. Znamená to, že když zdroje v místnosti vygenerují 10 částic, pak v chráněném prostoru operačního pole se nachází 2 částice. 15

16 Pro zvýšení účinnosti větrání, zmenšení nevhodné cirkulace vzduchu v místnosti, což jsou obecně opatření vedoucí ke zvýšení čistoty vzduchu, byl autorem vyvinut a odzkoušen inovovaný typ přívodního prvku pro operační sál kombinovaný laminární strop. Jeho testování v reálném provozu nemocnice provedl SZÚ. Jeho princip je založen na přídavném bočním přívodu vzduchu ze svislé stěny prvku, přičemž celý laminární strop je podvěšen 30 cm pod podhled OS. Bočním přívodem vzduchu se zamezuje vnikání vnitřního znečištěného vzduchu do primárního proudu přiváděného vzduchu. Účinnost větrání při tomto způsobu distribuce vzduchu je pro částice 0,5 µm 10. Tzn., jestliže v odváděném vzduchu, který reprezentuje částice emitované v prostoru OS je jich 10 ks, pak v operačním poli je právě 1 částice. Poměr mezi koncentrací v primárním proudu a odváděném vzduchu je oproti klasickému provedení laminárního stropu z.výšena pro jemné částice na dvojnásobek. 16

17 17

Hygienické požadavky na pracovní prostředí

Hygienické požadavky na pracovní prostředí CT 52 Technika prostředí LS 2012 Hygienické požadavky na pracovní prostředí 7. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu Harmonogram přednášek týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006.

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006. 1 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006 Kolektiv autorů Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2006 2

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: PROJEKTA spol. s r.o. Tato publikace je určena pro

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ MUDr. František Kožíšek, CSc. 1 Ing. Jiří Kos 2 Mgr. Petr Pumann 1 1 Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem

Více

Dezinfekce a sterilizace

Dezinfekce a sterilizace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 6 / 2013 Počet stran: 10 Počet příloh: 0 Verze: 2 Platnost od: 11. 1. 2013 Standardní pracovní postup

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEDVAŘENÉ A VAŘENÉ POTRAVINY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ CACA/RCP 39-1993 1 OBSAH

KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEDVAŘENÉ A VAŘENÉ POTRAVINY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ CACA/RCP 39-1993 1 OBSAH CAC/RCP 39 Strana 1 (celkem 18) KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEDVAŘENÉ A VAŘENÉ POTRAVINY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ CACA/RCP 39-1993 1 OBSAH ÚVODNÍ VYSVĚTLIVKY... 2 ČÁST I - Rozsah... 2 ČÁST II - Definice...

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Předmluva Předkládaná publikace je první ze série příruček, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost bude postupně vydávat.

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více