Zdravotní ústav se sídlem v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní ústav se sídlem v Brně"

Transkript

1 Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého Brno Hodnocení zdravotních rizik Vliv imisních koncentrací PM 10 a hluku ze záměru výstavby recyklační linky pro úpravu stavební suti na zdraví obyvatel města Ivančice Zpracovali: RNDr. Ivan Koláčný RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. Brno, červen 2007

2 1 Úvod Popis lokality Geografická poloha Dotčená populace Určení nebezpečnosti jednotlivých škodlivin Polétavý prach prašné částice PM Vztah dávka - účinek Hodnocení expozice Současný stav Budoucí stav Charakterizace rizika Kvantifikace zdravotních rizik z prašných částic PM Kvantifikace zdravotních rizik z expozice PM10 v lokalitě Ivančice před realizací záměru (současný stav) Kvantifikace zdravotních rizik z expozice PM10 v lokalitě Ivančice po realizaci záměru (budoucí stav) Nejistoty Závěry Použité zdroje

3 1 Úvod Předkládaná studie hodnocení potenciálních zdravotních rizik záměru vybudování v jižní části katastru města Ivančice skládku stavební suti s nárazově pracující mobilní linkou pro drcení suti s následnou výrobou recyklátu, vznikla na základě objednávky MěÚ v Ivančicích č. 3-22/07 ze dne Cílem studie bylo stanovení zdravotních rizik vyvolaných v budoucnu zvýšenou koncentrací polétavého prachu frakce PM10 a hlukem z provozu drtící linky. Z tohoto důvody byly vypracovány rozptylová studie pro frakci polétavého prachu PM10 a hluková studie hodnotící imisní situaci a hlukovou zátěž vždy před a po uvedení drtící linky do provozu. Pro provoz drtící linky platí striktní předpisy a lze ji provozovat jen v souladu s provozním řádem. Jednou ze základních podmínek je kontinuální zkrápění drcené suti, drtícího zařízení a jeho bezprostředního okolí. Nákladní automobily přivážející stavební suť a odvážející drť musí mít nákladní prostor krytý plachtami a příjezdové i manipulační komunikace musí být udržovány v čistotě zbaveny prachu. Tato část hodnocení zdravotních rizik se zabývá kvantifikací potenciálního zdravotního rizika emise prašnosti způsobené provozem drtící linky. Pro posouzení míry zátěže polétavým prachem byla vypracována rozptylová studie pro tuto imisní škodlivinu. Z těchto výsledků je poté hodnoceno potenciální riziko imise prachových částic a je srovnáno s dosavadním stavem zátěže předmětné lokality. Rozptylová studie (dále jen RS) hodnotí stav prašnosti v současné době a v budoucnosti po uvedení drtící linky do provozu. Budoucí stav je hodnocen pro dva možné způsoby provozu drtící linky. Je to provoz : a. kdy všechna pravidla bezpečného provozu linky, tedy v prvé řadě nepřetržité zkrápění vodou, jsou striktně dodržována, b. provoz nedodržující stanovená pravidla, tedy možnost, že linka bude provozována bez uvedených podmínek zkrápění vodou, kdy prach z drceného materiálu bude uvolňován do ovzduší v maximálním množství. Podle doporučeného principu konzervativního přístupu k hodnocení zdravotních rizik je tedy v této studii posuzována teoretická varianta stálého ročního provozu drtící linky a to v obou výše zmíněných provozních stavech, tedy provozu bez skrápění a se skrápěním vodou. Zdravotní rizika z obou variant provozu jsou posuzována zvlášť a to jako jejich nárůst po uvedení linky do provozu vždy proti současným koncentracím polétavého prachu PM 10 v ovzduší. Pro odhad množství uvolňovaných prachových částic z provozu při kropení vodou a bez kropení vycházel autor RS z analogie již dříve hodnocených identických drtících zařízení pracujících na celém území ČR. Posuzována jsou rizika akutní na základě 24 hodinových koncentrací PM 10 a rizika chronická vycházející z modelem predikovaných průměrných ročních koncentrací polétavého prachu této frakce. Odhad zdravotních rizik byl proveden na základě doporučeného metodického postupu podle US EPA ve čtyřech následných krocích při využití aktuálních informací o škodlivých vlivech polétavého prachu a hluku na zdraví člověka. Jedná se o následující kroky : 3

4 identifikaci škodliviny vyhodnocení vztahu její dávky a odpovědi organismu hodnocení expozice touto škodlivinou charakterizace neboli odhad jejího zdravotního rizika. 2 Popis lokality Popis zahrnuje určení geografické polohy místa, kde se má záměr realizovat a identifikaci populace, která bude účinkům záměru vystavena. 2.1 Geografická poloha Území určené pro zřízení skládky stavební suti určené k následné výrobě stavebních recyklátů se nachází v jižní části katastru města Ivančice, v extravilánu mimo zastavěnou část na hraně návrší při silnici spojující Ivančice s Moravským Krumlovem. V současné době není vlastní uvažované území zemědělsky využíváno a jeho část přiléhající k navazující obdělávané zemědělské půdě nese stopy tzv. černé skládky se zbytky betonových panelů a dalších stavebních prefabrikátů. Nejbližší obytné domy se nacházejí v městské části Němčice a Alexovice. Jedná se o solitérní stavby podél silnice směřující k Moravskému Krumlovu, z nichž některé jsou v současnosti ve fázi výstavby, jednak se jedná většinou o řadové rodinné domy při ulici Pod Hájkem - městská část Alexovice. Obě nejbližší jmenované obytné lokality se nacházejí cca 250 m vzdušnou čarou od místa projektované drtírny stavební suti, navíc je od plánované drtírny suti odděluje pás dřevního porostu pokrývající svah směrem k zástavbě. Výškový rozdíl mezi nejbližšími obytnými domy a místem, kde má drtící linka pracovat činí přibližně m, místo pro realizaci záměru je tedy m nad obydleným terénem. Obr. 1 Letecký snímek lokality s vyznačením plánovaného umístění recyklační linky 4

5 2.2 Dotčená populace Město Ivančice čítá podle recentních údajů 9360 obyvatel, z čehož je 1393 dětí do 15 let věku. Pro výpočet zdravotních rizik bude z principu konzervativního přístupu hodnocen dopad prašnosti na všechny obyvatele města. 3 Určení nebezpečnosti jednotlivých škodlivin V řešeném problému instalace drtící linky pro recyklaci stavební suti jsou dominantními škodlivinami polétavý prach frakce PM 10 a hluk. Vzhledem k tomu, že se bude jednat převážně o drcení stavební sutě z demolic, studie zdravotních rizik počítá s určitým zjednodušením problému identifikace škodlivin tak, že předpokládáme chemicky inertní povahu suťového materiálu s nepřítomností dalších toxicky významných látek (organické látky, toxické anorganické prvky) a hodnotit budeme pouze působení vlastních prachových částic frakce PM Polétavý prach prašné částice PM 10 Polétavý prach, zvláště jeho frakce PM10 je ze zdravotního hlediska významný faktor, charakterizující úroveň imisní zátěže sledované lokality. Polétavý a sedimentace schopný prach je totiž vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem (velký povrch často nesoucí elektrický náboj) v celé řadě případů také ideálním nosičem řady specifických polutantů mnohdy s vysokým potenciálem rizikovosti. Vedle vlastního chemického složení prachových částic a na povrch fixovaných škodlivin je mimořádné důležitý i tvar částic. Partikule jehlicovitého tvaru nejsnáze pronikají do buněk epitelů kryjících dolní cesty dýchací, kde mohou vyvolávat vznik mikronekróz. Ty pak mohou být následně vstupní branou sekundárních infekcí. Polétavý prach je z pohledu velikosti jednotlivých částic posuzován jako TSP celkový polétavý prach (zahrnující částice do cca 20 μm v průměru), dále jako frakce PM 10 s částicemi do 10 μm a frakce PM 2,5 s částicemi do průměru 2,5 μm. Částice menší než 2,5 μm se postupným zmenšováním své velikosti a tedy i hmotnosti začínají chovat jako plynné molekuly. Jednotlivým frakcím odpovídají konvence pro odběr vzorků ovzduší s ohledem na aerodynamické průměry částic. Rozměr částice také určuje její čas, který může strávit v atmosféře. Zatímco sedimentace odstraňuje frakce PM 10 z atmosféry během několika hodin po jejich emisi, částice PM 2,5 zde může setrvat několik dnů až týdnů. V konečném důsledku tyto zejména malé částice mohou být atmosférou transportovány na dlouhé vzdálenosti. Prach má několik cílových struktur průniku do lidského organismu. Větší částice jsou postupně distribuovány do zažívacího traktu a pokud obsahují toxikologicky významné látky, jsou tyto metabolizovány stejně jako při orálním požití. Dalším cílovým orgánem jsou sliznice, zejména řasinkový epitel. Z hlediska retence aerosolu v plících, jsou nejnebezpečnější částice nad 2,5 μm, protože jsou z 90-ti i více procent zachycovány v plícním epitelu. Při posuzování zdravotního rizika inhalace prachu je tedy důležitá jeho koncentrace, velikost částic (např. PM 10, PM 2,5 ), případně jejich chemické složení. Pokud nemá prach specifické biologické účinky jedná se o prach biologický inertní. V opačném případě se jedná o prach biologicky agresivní a v důsledku jeho inhalace vznikají zdravotní projevy, které mohou obsahovat celou škálu zánětlivých stádií poškození dýchacích cest s možností přechodu do chronického stádia. 5

6 Po pečlivém prověření současných vědeckých poznatků, dospěli experti WHO k závěru, že existuje-li nějaká prahová koncentrace pro PM, pak leží v nižším koncentračním pásmu než jsou imisní koncentrace v Evropě nyní běžně limitované. Systematické posouzení dat naznačuje že : prachové částice v ovzduší obecně způsobují vzrůst rizika úmrtí na respirační choroby zejména u dětí do 1 roku života, ovlivňují u dětí rychlost vývoje plic, zhoršují astma a způsobují další respirační symptomy jako kašel a bronchitidu frakce PM 10 má vliv na nárůst incidence respiračních chorob, jež je zřejmé z počtů hospitalizací v důsledku nemocí dýchacích cest frakce PM 2,5 vážně ovlivňuje zdraví, zvyšuje počty úmrtí na kardiovaskulární symptomy, chronická onemocnění dolních cest dýchacích a rakoviny plic Obecně výsledky naznačují, že krátkodobé změny koncentrací PM 10 ve všech koncentračních úrovních vedou ke krátkodobým změnám akutních zdravotních následků jako zánětlivé plicní reakce, respirační symptomy, nepříznivý vliv na kardiovaskulární systém a nárůsty spotřeby léků, hospitalizací. Protože výsledkem dlouhodobé expozice PM je podstatné snížení předpokládané délky dožití, má tato expozice jasně větší vliv na lidské zdraví než expozice krátkodobá. Vlivy dlouhodobé expozice PM zahrnují vzrůst chorob dolních cest dýchacích, chronické obstrukční plicní onemocnění, redukce plicních funkcí jak u dětí tak i u dospělých a snížení předpokládané délky dožití zejména vlivem kardiopulmonární mortality a pravděpodobně i rakovinou plic. Polétavý prach (prašnost) je tedy významným polutantem zatěžujícím ovzduší. Jeho rizikovost pro lidskou populaci je definována zákonnými limitními koncentracemi, jejichž překračování je indikací zvýšeného rizika sledovaného místa. Legislativní limity v současně platné legislativě (NV č. 429/2005 Sb.) pro frakci polétavého prachu PM 10 činí (tab 1) Tab 1 Současně platné imisní limity PM 10 účel vyhlášení parametr hodnota imisního limitu (µg.m -3 ) ochrana zdraví ochrana zdraví aritmetický průměr/24 h aritmetický průměr/rok 50 překročení max. 35/rok 40 4 Vztah dávka - účinek Výsledky odhadu zdravotního rizika z expozice polétavým prachem jsou v této studii kvantifikovány pomocí metodiky uveřejněné v práci Exposure Response Functions for Health Effects of Air Pollutants Based on Epidemiological Findings, publikované Kristin Aunanovou v Oslo, Pro výpočet parametrů charakterizujících pravděpodobnost zdravotního rizika byl použit postup navržený touto autorkou s výpočtem hodnoty OR (resp. RR) ze vztahu OR=exp (β C), kde : OR odds ratio, je poměr pravděpodobnosti exponovaných osob v populaci s příslušnými zdravotními příznaky z expozice škodlivinou, k počtu osob neexponovaných trpícími stejnými příznaky, 6

7 C je příslušná imisní koncentrace, roční pro chronická nebo denní pro akutní rizika a koeficient β charakterizuje směrnici vztahu mezi koncentrací a zdravotním příznakem. Vztažením k prevalenci příznaků při nulové expozici příslušné populace touto škodlivinou zjistíme prevalenci příznaků v prostředí s konkrétní zvýšenou koncentrací látky v ovzduší. V případě znalosti relativního rizika (RR = p i /p o ), jež se pro malé hodnoty obou prevalencí rovná hodnotě OR, a to pro většinu expozic standardními škodlivinami platí, či ze znalosti prevalencí p 0 a p i můžeme jednoduše vypočítat podíl exponované populace, která je postižena příslušným zdravotním příznakem. Parametr p 0 definuje hypotetickou prevalenci při nulové koncentraci příslušné noxy v prostředí. Počet obyvatel s předpokládanými příznaky po expozici noxou lze pak vyjádřit rozdílem p i p o (je-li nulová prevalence choroby/diagnózy v populaci např. 3% a prevalence při dané koncentraci 4 %, pak počet zasažených je 1 % z celkové populace). Souborná práce WHO, zabývající se hodnocením vztahu dávka-účinek pro polétavý prach byla uveřejněna v roce Zdravotní projevy lze nyní již poměrně dobře hodnotit z existujících epidemiologických dat. Ta jsou většinou založena na kvantifikaci vztahu změny imisní koncentrace PM a jí odpovídající přírůstek příčinných zdravotních diagnóz. Je evidentní, že lze s přijatelnou mírou nejistoty definovat přírůstky krátkodobých i dlouhodobých imisních koncentrací na změny v incidenci některých významných akutních i chronických chorob a úmrtí, spojených s touto expozicí. Pro krátkodobý i dlouhodobý nárůst imisní expozice polétavým prachem o 10 µg.m -3 byly odvozeny vztahy pro přírůstky příslušných diagnóz. V následujících tabulkách 2. a 3. jsou uvedeny některé z nich. Tab. 2. Akutní expozice zdravotní důsledek/diagnóza pro krátkodobý nárůst PM 10 o 10 µg.m -3 přírůstek nebo změna proti původnímu stavu úmrtí dospělí (všechny případy) 0,6 % úmrtí na respirační choroby 1,3 % úmrtí na kardiovaskulární choroby 0,9 % úmrtí dětí do 2 měsíců 4,0 % akutní hospitalizace kardiaků 4,34/ exponovaných akutní hospitalizace s dýchacími problémy 7,03/ exponovaných Tab. 3. Chronická, dlouhodobá expozice zdravotní důsledek/diagnóza pro dlouhodobý nárůst PM 10 o 10 µg.m -3 přírůstek nebo změna proti původnímu stavu úmrtí dospělí (všechny případy) 6 % (platí pro PM 2,5 ) úmrtí dospělí (všechny případy) 4,1 % (platí pro změnu 20 µg.m -3 PM 10 ) chronické respirační onemocnění dospělých (CONP) 26,5 nových případů bronchitidy na exponovaných záněty dolních cest dýchacích dětí 1,9 dnů/rok s novými příznaky na každé exponované dítě 5-14 let Pomocí těchto vztahů můžeme pohodlně kvantifikovat přírůstky příčinných diagnóz v hodnocené lokalitě. Tyto výsledky jsou uvedeny v následující kapitole. 7

8 5 Hodnocení expozice Při hodnocení expozice dané populace prašností nejprve kvantifikujeme rizika současného stavu, jímž je modelované dnešní zatížení hodnocené lokality kdy drtící linka není dosud instalována a to posléze porovnáme s budoucím stavem po realizaci záměru. Jak již bylo v kapitole 3. naznačeno, pro odhad míry rizika počítáme s určitým zjednodušením identifikace škodlivin předpokladem o chemické inertnosti suťového materiálu, což se promítne do hodnocení pouze hmotnostních koncentrací prachových částic frakce PM 10 v ovzduší. 5.1 Současný stav V situaci, kdy výstavba drtící linky pro recyklaci stavební suti je ve stadiu projektu, je třeba provést nejprve odhad negativních účinků současné koncentrace PM 10 ve venkovním ovzduší města Ivančice. Vzhledem k tomu, že v katastru města nebyla v historicky relevantní době ani v současnosti přímo monitorována kvalita ovzduší, je nutno získat potřebné hodnoty buď matematickým modelováním nebo použít hodnoty z nejbližších měřících stanic AIMS, jejichž umístění v krajině, ale zejména dopravní parametry provozu v jejich okolí, co nejvíce odpovídají podmínkám města Ivančice. Pro modelování průměrné roční koncentrace PM 10 i pro odhad pravděpodobné maximální krátkodobé imisní koncentrace byly použity výsledky z monitorovací sítě AIM dosažené na stanicích Dukovany a Třebíč z monitorovacího období z roku Zejména stanice v obci Dukovany, která svou polohou a vzdáleností asi 15 km od Ivančic, může být akceptována jako referenční stanice a údaje o koncentracích tak mohou být vztaženy i na město Ivančice. Stanice Třebíč-město je stanicí s hustotou dopravy opět odpovídající situaci v Ivančicích. Obě jmenované AIMS svým umístěním i místní imisní situací jsou nejlépe srovnatelné s Ivančicemi. Současná průměrná roční hodnota imisní prašnosti 31,5 µg/m 3 byla odhadnuta pro město Ivančice na základě informací Českého hydrometeorologického ústavu v Brně (dále ČHMÚ) jako hodnota platná pro rok 2006 a to pro celou oblast města Ivančice. Z toho důvodu je i výpočet zdravotních rizik z této noxy pro současný stav vztažen na celkovou plochu města a na celkový počet obyvatel města. Pro výpočet akutních zdravotních rizik z expozice polétavým prachem PM 10 byla použita hodnota 162,5 µg/m 3, jenž je jako 90percentil 24 hodinových koncentrací přístupný z databáze naměřených imisních koncentrací na nejbližších AIMS automatických imisních stanicích v Dukovanech a Třebíči. To současně znamená, že tato imisní hodnota se vyskytuje v nepravidelných frekvencích po dobu nejméně 35 dnů v roce a je možno ji považovat za určitý reprezentativní vzorek krátkodobé imisní expozice obyvatel zájmové lokality. Obě takto definované imisní koncentrace sloužily ke kvantifikaci současných zdravotních rizik z expozice polétavým prachem v Ivančicích. 5.2 Budoucí stav Budoucí zátěž lokality prašností po uvedení drtící linky do provozu můžeme charakterizovat jako stav ve třech mezních provozních podmínkách : a. provozování drtící linky se skrápěním drceného materiálu b. provozování drtící linky bez skrápění drceného materiálu c. neprovozování drtící linky (vzhledem k jejímu kampaňovitému provozu dle vyjádření zadavatele expertízy) 8

9 Vzhledem k tomu, že drtící linka nebude provozována nepřetržitě po celý rok, je zřejmé, že ve dnech bez provozu linky bude stav výše inhalačního rizika stejný, nebo podobný jako v současné době. Rozdíl emisních koncentrací PM 10 vznikajících při provozu linky bez kropení a s kropením drtě, se opírá o tvrzení podložená předchozími emisními měřeními zpracovatele rozptylové studie. Budoucí expozice polétavým prachem PM10 při provozu linky bude tedy součtem použité současné imisní hodnoty a hodnoty koncentrace PM 10 vznikající z technologie. Tyto hodnoty imisních koncentrací jsou uvedeny v tab. 5 Tab.5 Expoziční koncentrace polétavého prachu PM 10 v obci Ivančice Koncentrace PM 10 Současný stav Předpokládaný přírůstek Budoucí stav Bez kropení Kropení Bez kropení Kropení Průměrná roční 31,5 µg/m 3 0,19 µg/m 3 0,01 µg/m µg/m µg/m 3 denní 24h 162,5 µg/m 3 2,29µg/m 3 0,12 µg/m µg/m µg/m 3 Předpokládaný přírůstek imisních koncentrací uvedený v této tabulce je vždy nejvyšší hodnotou imisní koncentrace odečtenou z předložené RS. Tyto imisní hodnoty zasahují vždy pouze okraj zástavby města Ivančice. To současně znamená, že imisní koncentrace budou směrem do centra města mít dále klesající tendenci. 6 Charakterizace rizika Z principu předběžné opatrnosti jsme použili pro výpočet akutní i chronické expozice škodlivinám tzv. konzervativní přístup pro hodnocení situace, tj., že veškeré dotčené území zatížíme maximálně vypočtenou hodnotou přírůstku imisní koncentrace, což je nejen nepravděpodobný, ale v případě denních koncentrací ještě významně nadhodnocený údaj pro 90% dnů v roce. V případě hodnocení zdravotních účinků emisí prachu frakce PM 10 z provozu drtící linky to znamená, že pro výpočet zdravotních rizik budeme uvažovat variantu provozu a), kdy provozovatelem budou všechny bezpečnostní podmínky dané provozním řádem zařízení dodržovány a variantu b) kdy pracovní řád bude ignorován a do ovzduší tak bude uvolňován veškerý vznikající prach PM 10. Varianta c) při níž zařízení nebude hypoteticky pracovat všechny dny v roce nebude z hlediska potenciálních snížení rizik ve dnech nečinnosti linky uvažována a výpočty chronických rizik budou provedeny tak, jako by linka pracovala nepřetržitě po celý rok. 9

10 6.1 Kvantifikace zdravotních rizik z prašných částic PM 10 Kvantitativní zhodnocení rizik imisního zatížení obyvatel ze standardních škodlivin typu TSP/PM x, se provádí v posledních letech na základě výsledků epidemiologických studií, postupem doporučeným WHO. Riziko z expozice inertním polétavým prachem frakce PM 10 (tj. bez ohledu na přítomnost toxických komponent), lze s využitím podkladů práce K.Aunanové vyjádřit jako nárůst pravděpodobnosti vzniku bronchitidy u dětí vlivem dlouhodobé expozice PM 10 a nárůst celkové úmrtnosti v důsledku akutní expozice prašnému aerosolu PM 10. Výběr relevantních diagnóz a parametrů pro hodnocení populačního rizika z expozice prašnosti udává tabulka č. 6. Tab.6 Výběr diagnóz souvisejících s polétavým prachem a jejích epidemiologických parametrů Škodlivina Dopad na zdraví Hodnoty β p 0 působení/typ rizika PM 10 Bronchitida dětí 0,0263 0,03 Chronické/OR PM 10 Celková úmrtnost 0,0012 0, Akutní/RR Pro výpočet parametrů charakterizujících pravděpodobnost zdravotního rizika byl použit postup navržený K. Aunanovou, který stanoví o jaký podíl se zvýší relativní riziko OR, resp.rr exponované populace ve srovnání s populací expozicí nezatíženou Kvantifikace zdravotních rizik z expozice PM 10 v lokalitě Ivančice před realizací záměru (současný stav) K výpočtu pravděpodobnosti nárůstu bronchitidy u dětí nad přirozený výskyt byla použita modelem odhadnutá roční koncentrace PM 10 ve výši 31,5 µg/m 3. Tuto koncentraci jsme použili pro modelování rizika na území celého města. K vyjádření odhadu denního přírůstku k celkové úmrtnosti vlivem akutní expozice maximální denní koncentrací PM 10 byla použita hodnota 162,5 µg/m 3, což odpovídá 90 percentilu 24 hod koncentrací PM 10 stanovených za rok 2006 na měřících stanicích v Třebíči a Dukovanech. Výsledná data se vztahují vždy k populaci příslušné části zájmové oblasti, tedy pro 9360 obyvatel obce Ivančice, z toho 1393 dětí do 15 let. Výsledky kvantifikace rizika dvou zvolených diagnóz jsou uvedeny v tabulce 4. Tab. 7 Relativní rizika RR/OR a prevalence celkové úmrtnosti obyvatel z akutní expozice PM 10 a bronchitidy u dětí z chronické expozice PM 10 vztahující se k současnému stavu před realizací záměru diagnóza Celková úmrtnost Dětská bronchitida Koncentrace PM 10 (µg/m 3 ) Max.denní 162,5 Průměrná roční 31,5 Relativní riziko RR/OR Celková prevalence pi Prevalence onemocnění vlivem působení PM 10 Δp 1,22 3,05x10-5 5,4x10-6 2,29 0,06614 tj.6,6% 0,03614 tj. 3,6% 10

11 Na základě vypočtených hodnot prevalencí a relativních rizik z tabulky č.7 lze učinit závěr, že v důsledku chronického působení polétavého prachu s dnešní průměrnou roční koncentrací PM 10 31,50 µg/m 3 přibližně 3,6 % z celkové dětské populace může být postiženo bronchitidou, což přepočteno na konkrétní dětskou populaci Ivančic představuje asi 50 dětí. Hodnota prevalence na celkové úmrtí vlivem krátkodobé denní expozice je tímto postupem odhadnuta na 5,4x10-6, tj. přibližně 5 obyvatel z milionu může být fatálně postiženo v důsledku jednodenní expozice o koncentrací PM 10 =162,5 µg/m 3. Přepočteno na konkrétní populaci města Ivančice může být tato imisní koncentrace rizikem předčasného úmrtí pro 0,05 osoby Ivančic. Jestliže můžeme z dostupných dat důvodně předpokládat, že takovýto stav imisní zátěže nastává nejméně 36 dnů v roce, můžeme potom toto zdravotní riziko extrapolovat do hodnoty cca 2 osoby (1,8) předčasného úmrtí vinou inhalační expozice polétavému prachu v průběhu jednoho roku, což již může být hodnota významná, reprezentující ovšem riziko současné expozice obyvatel polétavým prachem Kvantifikace zdravotních rizik z expozice PM 10 v lokalitě Ivančice po realizaci záměru (budoucí stav) Vlivem záměru dojde v obou případech - varianta a) i b) jednoznačně ke zvýšení koncentrací prašného aerosolu v ovzduší. Pro kvantifikaci imisního zatížení obyvatelstva Ivančic frakcí PM 10 vlivem záměru výstavby recyklační linky pro úpravu stavební suti byla použita rozptylová studie (dále jen RS) Mgr. J. Bucka. RS hodnotí zatížení ve dvou variantách : a) zatížení prašným aerosolem z výroby s kropením recyklační linky b) zatížení prašným aerosolem z výroby bez použití kropení recyklační linky přičemž studie předpokládá, že vozy projíždějící obcí k lince budou chráněny plachtou proti úniku prašnosti během dopravy a nebudou mít bezprostřední vliv na zvýšení prašnosti lokality. K výpočtu inhalačního expozičního rizika z nárůstu imisního koncentrací PM 10 po realizaci posuzovaného záměru byly použity modelem odhadnuté koncentrace 31,51µg/m 3 jako dlouhodobá imisní koncentrace vznikající při kropení recyklační linky, resp. 31,67 µg/m 3 bez kropení a 24hodinová koncentrace 162,62 µg/m 3, resp. 164,78 µg/m 3 rovněž s a bez kropení recyklační linky. Shrnutí podkladů pro odhad zvýšení zdravotního rizika vlivem expozice prašným aerosolem uvolňujícím se během recyklace stavební suti je uvedeno v tabulce 8. Tab.8 Změny imisních koncentrací akutní a chronické expozice PM 10 při recyklaci stavební suti 24 hod. imisní koncnetrace µg.m -3 průměrná roční imisní koncentrace µg.m -3 původní stav při provozu linky varianta a) varianta b) původní stav při provozu linky varianta a) varianta b) 162,50 162,62 164,78 31,50 31,61 31,67 zvýšení imisí PM 10 při provozu 0,12 2,28 Z tabulky č. 8 plyne několik závěrů. zvýšení imisí PM 10 při provozu 0,01 0,17 11

12 1. Změny rizika v důsledku změn krátkodobých imisních koncentrací nejsou příliš významné, určitá jednoznačně prokazatelná změna je zvýšení imisní 24h koncentrace PM 10 o cca 2,3 µg/m 3 při nestandardním provozu drtící linky bez zkrápění vznikající drtě. V tomto případě s využitím údajů z tab.2 můžeme dovodit následující prohloubení určitých diagnóz, jež můžeme spojovat s tímto stavem: a. Přírůstek 0,6% nad přirozenou úmrtnost obyvatel Ivančic /10 µg/m 3 PM 10, což pro nárůst cca 2,3 µg/m 3 by znamenalo přibližně 0,1 procentní nárůst všech úmrtí díky tomuto přírůstku ke krátkodobé imisní koncentraci. Je-li toto riziko v současném stavu aktuální pro přibližně 2 obyvatele Ivančic, je i jeho zvýšení o cca 0,1% prakticky nezjistitelné. b. Úmrtí dětí kojeneckého věku (do dvou měsíců) je nárůstem imisní expozice 10 µg/m 3 PM 10 zvyšováno o 4%. To je pro 2,3 µg/m 3 cca 1%. Vzhledem k tomu, že dětská kojenecká úmrtnost je pro naše prostředí přibližně 4/1000 dětí, znamenalo by to pro 1% přírůstek ne více než hypotetické číslo 0,04 dítěte z 1000 narozených. Žije-li v současné době v Ivančicích cca 1400 dětí ve věku do 15let, je i toto riziko v rámci zanedbatelných čísel. c. V případě akutní hospitalizace s dýchacími problémy je incidence cca 7 případů na exponovaných osob. To je tedy v případě necelých obyvatel Ivančic ne více než hypotetických 0,2 obyvatele města. 2. Změny v případě kropení produkované drtě, tedy dodržování předepsané technologie jenž znamená přírůstek ke krátkodobé imisní koncentraci pouze o max. 0,1 µg/m 3, je ve všech případech hodnocení změny akutního rizika ve srovnání s původní zátěží zcela zanedbatelné. 3. Změny chronického zdravotního rizika při dlouhodobém působení imisí prachu z provozovaného drtiče jsou v obou variantách zcela zanedbatelné. 12

13 Nejistoty a) Stávající koncentrace polétavého prahu frakce PM 10 pro město Ivančice byly stanoveny na základě informace ČHMÚ z RS pro rok 2006 a z nejblíže situovaných AIMS umístěných v Dukovanech a Třebíči z roku Použité hodnoty proto nemusí zcela věrně reflektovat situaci v Ivančicích. b) Postup pro stanovení 24hodinové koncentrace PM 10 vychází ze standardní metodiky ČHMÚ a eliminuje 10% nejvyšších naměřených hodnot (hodnota odpovídá 90 percentilu). Pro výpočet akutního rizika tedy používáme hodnotu nižší, než je hodnota maximální a toto riziko tedy může být podhodnoceno. c) Výpočet koncentrace PM 10 z provozu linky bez zkrápění a se zkrápěním vodou vycházel ze zkušenosti autora RS a není dán obecně platným metodickým návodem. d) PM10 svým chemickým složením obecně může být zdrojem dalších významných zdravotních rizik toxických i karcinogenních. Tato rizika lze však stanovit až po provedení chemického rozboru průměrných vzorků prachu z technologie. Vzhledem k tomu, že hodnocení rizik vychází v tuto chvíli pouze z předpokladu, že stavební a jí podobná suť je chemicky prakticky indiferentní a tedy odhad zdravotních rizik bylo redukováno pouze na kvantifikace zdravotních rizik expozicí polétavému prachu PM 10. e) Výpočet zdravotního rizika z PM 10 byl proveden na základě konzervativního přístupu, který hodnotí vždy nejhorší možnou variantu, v tomto případě provoz bez skrápění vodou. Pokud bude provozovatelem respektován provozní řád, zdravotní rizika budou zcela zanedbatelná i v případě expozice dětské populace. f) Míra stávajícího rizika vyplývající z dosavadní expozice polétavým prachem je hodnocena na základě statistických epidemiologických studií vycházejících z hodnocení západoevropské populace (K. Aunanová) a jen obtížně lze v tomto případě hovořit o absolutních číslech, ale jen o jistém přiblížení. g) Výpočet budoucích rizik byl proveden s využitím dostupných evropských údajů o rizicích krátkodobé a dlouhodobé expozice imisemi PM 10 a jejich vztahů k příslušným diagnózám. Jsou to tedy platné údaje, ověřené však pouze v některých evropských zemích a pro naši skutečnost se mohou údaje poněkud odlišovat. h) Riziko bylo hodnoceno pro celé město Ivančice a zahrnuje tedy i onu část populace, která díky vzdálenějšímu místu bydlení nebude riziku zvýšené prašnosti prakticky nikdy vystavena. Vhodným krokem k ověření platnosti této studie by mělo být korektní proměření prašnosti, provedené v době uvedení drtící linky do zkušebního provozu. 13

14 Závěry Z předložených výsledků tedy vyplývá pro : - současný stav ovzduší Současná roční koncentrace polétavého prachu frakce PM 10 činí cca 31,5 µg/m 3, což reprezentuje 78,8% legislativního imisního limitu. Zdravotní rizika vyplývající ze současné situace predikují, že přibližně 3,6 % z celkové dětské populace by mohlo být postiženo bronchitidou, což přepočteno na konkrétní dětskou populaci Ivančic představuje asi 50 dětí. Hodnota prevalence celkového úmrtí vlivem krátkodobé denní expozice současnou denní koncentrací PM 10 = 162,5 µg/m 3, činí 5,4x10-6, tj. interpetovatelné tak, že 5,4 obyvatel z milionu by mohlo zemřít v důsledku její denní expozice. Přepočteno na konkrétní populaci Ivančic zmíněná maximální koncentrace může představovat nebezpečí úmrtí pro hypotetické 0,05 osoby. Tedy i když takováto epizoda s imisní koncentrací ve výši cca 160 µg/m 3 může trvat nebo se opakovala po dobu 36 dnů v roce, mohlo by to znamenat pro cca 2 osoby riziko předčasného úmrtí vinou inhalační expozice polétavému prachu v průběhu jednoho roku, což již může být hodnota významná, reprezentující ovšem riziko současné expozice obyvatel polétavým prachem. - pro stav budoucí po vybudování a zprovoznění drtící linky Pokud by byla drtící linka v rozporu s požadovanými předpisy provozována bez zkrápění vodou, potom dojde ke zvýšení roční koncentrace PM 10 o 0,17 µg/m 3 na celkových 31,67 µg/m 3, což ve svém důsledku povede ke zvýšení hodnoty maximální denní prašnosti o 2,3 µg/m 3. To by za určitých okolností mohlo být vnímáno jako zaznamenatelný příspěvek k celkové úmrtnosti obyvatel Ivančic, tak zejména k určitému prohloubení incidence respiračních onemocnění, ne však více než hypotetických 0,2 obyvatele města. V případě celoročního provozování drtičky v rozporu s provozními předpisy dochází pouze k teoretickému zvýšení průměrné roční koncentrace PM 10 o prakticky neměřitelných 0,17 µg/m 3 na celkových 31,67 µg/m 3, což ve svém důsledku znamená, že nárůst rizika nelze jednoznačně prokázat neboť leží uvnitř nejistoty vlastního odhadu zdravotního rizika. V případě, že drtící linka bude provozována v souladu s provozním řádem za současného zkrápění vodou by mohlo podle odhadu RS dojít k nepatrnému zvýšení krátkodobých imisních koncentrací o cca 0,12, zatímco dlouhodobé imisní koncentrace by se zvýšily pouze o neměřitelných 0,01 µg/m 3. Uvedený nárůst a s ním spojené změny zdravotního rizika tedy nelze jednoznačně prokázat a změny jsou zcela zanedbatelné. Dosavadní riziko inhalační expozice polétavého prachu PM 10 zůstane v Ivančicích zcela nezměněno. Lze tedy konstatovat, že pouhé zvýšení prašnosti PM 10 v důsledku realizace záměru města vybudovat v popsané lokalitě drtící linku na recyklaci stavební suti nemůže při respektování pracovních pokynů zásadním způsobem ovlivnit současný zdravotní stav obyvatel města. Při respektování pravidla předběžné opatrnosti považujeme však za žádoucí zajistit v období zkušebního provozu recyklačního zařízení proměření prašnosti v přímém okolí linky i nejbližší obytné zástavby. 14

15 Použité zdroje 1. Aunan K., Exposure Response Functions for Health Effects of Air Pollutants Based on Epidemiological Findings, Oslo Bucek J., Rozptylová studie Mobilní recyklační linka Ivančice, Brno Stapo Morava, Provozní řád mobilní recyklační linky na zpracování ostatních anorganických materiálů, Brno Zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů 5. Joint WHO/Convention Task Force of the Health Aspects of Air Pollution. Health risks of particulate matter from long-range transboundary air pollution, WHO, Copenhagen Anderson, H.R. et.al., Meta-analysis of time-series studies and panel studies of particulate matter, WHO task group, Geneva

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ Vladimír Adamec 1, Bohumil Pokorný 2, Roman Ličbinský 1, Jiří Huzlík 1, Andrea Krumlová 2 1 Centrum dopravního výzkumu, ČR Zdravotní ústav se sídlem

Více

Částice v ovzduší a zdraví. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav

Částice v ovzduší a zdraví. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Částice v ovzduší a zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav h.kazmarova@szu.cz Aerosol - suspendované částice mnoho pojmů, které se překrývají, vztahují se ke způsobu vzorkování, k místu depozice

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010 Ochrana ovzduší ve státní správě - Teorie a praxe VII. 8. aţ 10. 11. 2011 B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 2 Riziko

Více

PM 10 NEBO PM 2,5. (ale co třeba PM 1,0 a < 1 µm) B. Kotlík 1 a H. Kazmarová 2 1

PM 10 NEBO PM 2,5. (ale co třeba PM 1,0 a < 1 µm) B. Kotlík 1 a H. Kazmarová 2 1 PM 10 NEBO PM 2,5 (ale co třeba PM 1,0 a < 1 µm) B. Kotlík 1 a H. Kazmarová 2 1 OCHFL, CLČ OPVZ,, 2 OMZSO, COČ OPVZ - SZÚ, Šrobárova 48, 100 42, Praha 10 Ochrana ovzduší ve státní správě Beroun 9. -11.

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Hodnocení úrovně znečištění ovzduší PM 10 ve vztahu ke zdraví obyvatel Ostravy

Hodnocení úrovně znečištění ovzduší PM 10 ve vztahu ke zdraví obyvatel Ostravy KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Hodnocení úrovně znečištění ovzduší PM 10 ve vztahu ke zdraví obyvatel Ostravy jednání zastupitelstva města Ostravy, 6.4.2011, Ostrava

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Třinec KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví 13.12.211, Třinec MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého 6 60200 Brno ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH Zpracovali

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Příloha č. 3: Hodnocení zdravotních rizik část 2: Znečištění ovzduší

Příloha č. 3: Hodnocení zdravotních rizik část 2: Znečištění ovzduší Příloha č. 3: Hodnocení zdravotních rizik část 2: Znečištění ovzduší Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 aktualizace

Více

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava,

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, 5.2.214 MUDr. Helena Šebáková a kol. helena.sebakova@khsova.cz

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví , Klub Atlantik Ostrava

Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví , Klub Atlantik Ostrava KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví 3.11.2011, Klub Atlantik Ostrava MUDr. Helena Šebáková Bc. Eva Kolářová RNDr. Jiří Urbanec helena.sebakova@khsova.cz

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Liberec, 20. listopadu 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Historie I. 1556 - Agricola -postižení

Více

Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava

Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava Blanka Krejčí, Libor Černikovský, Josef Keder, Lucie Hellebrandová, Ivan Tomášek, Vladimír Lollek Zakázka MŽP Řešitel: ČHMÚ Termín: 11.12.2013

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Index kvality ovzduší - IKO

Index kvality ovzduší - IKO Index kvality ovzduší - IKO RNDr. Bohumil Kotlík, Státní zdravotní ústav Index kvality ovzduší slouží k hodnocení stavu ovzduší na základě výsledků měření hmotnostních koncentrací látek v ovzduší. Hodnocení

Více

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,

Více

Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část. Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010

Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část. Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010 Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010 Data a jejich zdroje Český hydrometeorologický ústav, www.chmi.cz Krajský úřad Středočeského kraje, www.kr-stredocesky.cz

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Epidemiologické metody

Epidemiologické metody 6. SEMINÁŘ RIZIKA Epidemiologické metody Posuzování vztahů mezi nemocemi a jejich příčinami a podmínkami vzniku. Důležitou roli zde má statistika poskytuje metody pro měření asociace mezi jevy Pro posouzení

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

Hodnocení zdravotních rizik v procesu EIA. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubice

Hodnocení zdravotních rizik v procesu EIA. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubice Hodnocení zdravotních rizik v procesu EIA MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubice 1 EIA (Environmental Impact Assessment) Zákon č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Záměry kategorie I a II Zjišťovací

Více

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší v České republice Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Doplnění Dokumentace

Doplnění Dokumentace TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. Doplnění Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dle přílohy č. 4 zákona) Navýšení výroby ve společnosti Hyundai

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, 783 01 Olomouc, tel: 585433141,IČ: 65907850 S T U D I E M o d e l o v ý v ý p o č e t hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina JMÉNO: Pavel Chaloupecký (Envitech Bohemia s.r.o.) chaloupecky@envitech-bohemia.cz AKCE: Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe DATUM:

Více

Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší. MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší. MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha pro H.R.A. -kdy a proč Ve fázi f zadání pro přípravu p pravu podkladů, rozptylové studie předchází V rámci

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Identifikace dopadů emisí z dopravy a jejich ocenění

Identifikace dopadů emisí z dopravy a jejich ocenění Identifikace dopadů emisí z dopravy a jejich ocenění Jan MELICHAR Centrum pro otázky životního prostředí Karolinum, Univerzita Karlova 11. prosince, 2009 Zaměření prezentace I. Základní východiska výpočtu

Více

IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK

IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Studijní opora IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. Rozsah: 6 hod. přednášky, 13 hod. konzultace Úvod Tento předmět, který se vyučuje ve 3.r. studia, navazuje na předměty

Více

Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění

Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění Statistické metody vyhodnocení vlivu škodlivin na denní úmrtnost, hospitalizaci a příznaky kardiovaskulárních a respiračních onemocnění Jiří Skorkovský Úvod a cíle studie vlivu PM10 na denní

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

Úloha procesu EIA v preventivním dozoru oboru HOK. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

Úloha procesu EIA v preventivním dozoru oboru HOK. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Úloha procesu EIA v preventivním dozoru oboru HOK MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Návaznost PD v HOK Koncepce strategie plány: Zadání např. spalovna PDO, průmyslová zóna, rychlostní silnice,

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Bystřice n. P., 1. října 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Historie I 1556 - Agricola -postižení plic u horníků v Jáchymově

Více

SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ

SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ Blanka Krejčí, Anna Synková ČHMÚ, pobočka Ostrava Osnova Měření velikostního spektra částic na Ostravsku Ostrava-Fifejdy 2008 2015 O.-Poruba vs. O.-Fifejdy Epizoda dálkového

Více

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den 18.10.2007 Dýchací systém v pracovním prostředí Specifické faktory pracovního prostředí

Více

studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi v těžebních lokalitách velkolomů Bílina a ČSA a využití vydobytého

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší

Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší NRL pro venkovní ovzduší CELOSTÁTNÍ KONZULTAČNÍ DEN CENTRA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 24. 11. 2011 - AKTUÁLNÍ TÉMATA Z HYGIENY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Radim J. Šrám. Ústav experimentální mediciny AV ČR Praha. Magistrát hl. m. Prahy, Praha, 9. 7. 2014

Radim J. Šrám. Ústav experimentální mediciny AV ČR Praha. Magistrát hl. m. Prahy, Praha, 9. 7. 2014 ? Radim J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR Praha Magistrát hl. m. Prahy, Praha, 9. 7. 2014 Zdravotní rizika expozice z dopravy koncentrace NO 2 koncentrace PM2.5 koncentrace k-pau Emise z dieselových

Více

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha 1 Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha 2 Nanomateriály (NM) z pohledu ochrany zdraví při práci Základní pojmy Základní charakteristiky vyráběných

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECH

KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECH KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECH VaV 740/4/01 Charakterizace zátěže obyvatel malých sídel škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly B. Kotlík (1), H. Kazmarová (1), Ing. Jiří Morávek

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

převažující typ ostatních vláken (> 80 %) < 500 - - 1 Není zapotřebí žádný zásah, nezávadná stavba. 500 až 1 000

převažující typ ostatních vláken (> 80 %) < 500 - - 1 Není zapotřebí žádný zásah, nezávadná stavba. 500 až 1 000 Při hodnocení naměřených hodnot je nutno vždy vzít v úvahu možnost expozice žáků. Tzn. v jiné rovině přistupovat k nálezu nadlimitních počtů respirabilních ve třídách a v ch standardně přístupných prostorách

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Dana Potužníková dana.potuznikova@zuova.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 20.9.2012 Cíl prezentace HRA a PVZ pro hluk z dopravy Odborná literatura

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav

Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav ZHODNOENÍ MOŽNOSTI SNÍŽENÍ ČETNOSTI VÝSKYTU PŘEKRAČOVÁNÍ IMISNÍH LIMITŮ ESTOU REGULAE EMISÍ Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav MOTIVAE Potřeba aplikace vhodných opatření k expozici

Více

Zátěž chemickými látkami

Zátěž chemickými látkami 5.6.10.2. Zátěž chemickými látkami http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/zatezchemickymi-latkami Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při

Více

P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě

P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA č. /2008 Sb., ze dne o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR H. Kazmarová, H. Velická, V. Puklová (SZÚ Praha) Ovzduší a zdraví Rozsah dostupných informací

Více

HOTEL VYSKOČILOVA PRAHA 4 MICHLE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

HOTEL VYSKOČILOVA PRAHA 4 MICHLE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ HOTEL VYSKOČILOVA PRAHA 4 MICHLE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Listopad 2015 Hotel Vyskočilova, Praha 4 Michle Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ZADAL: Aulík Fišer architekti, s. r. o. Na Václavce

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší ČR do roku 2020 Severovýchod. Dotazy Liberecký kraj

Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší ČR do roku 2020 Severovýchod. Dotazy Liberecký kraj Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší ČR do roku 2020 Severovýchod Dotazy Liberecký kraj Dopady na zdraví člověka, rizika Kadmium je velmi toxický prvek výrazně poškozující ledviny. Má velmi vysoký

Více

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu 1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001

Více

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek MONITOROVÁNÍ Jan Prášek Monitoring Monitorování představuje víceúrovňový a účelový informační systém, který je souhrnem technického vybavení, programového vybavení, dat a obsluhy a který je určený k cílenému

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ PRAHA 2011 Seznam použitých zkratek: AIM automatizovaný imisní monitoring (AMS, AMS-SRS) AMS automatizovaná monitorovací stanice

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy 1 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci), na které bude

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

ZMĚNA 2751/00 ÚPn hl. města Prahy

ZMĚNA 2751/00 ÚPn hl. města Prahy A T E M Ateliér ekologických modelů, ZMĚNA 2751/00 ÚPn hl. města Prahy VY Srpen 2011 Změna 2751/00 ÚPn hl. města Prahy Praha 1, Praha 2 Vinohrady, Nové Město Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ZADAL:

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi v těžebních lokalitách velkolomů Bílina a ČSA a využití vydobytého

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Dana Potužníková dana.potuznikova@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 24.11.2011 HRA, PVZ co to je? Hodnocení zdravotních rizik (Health Risk

Více

Hodnocení zdravotních rizik pro záměr. HRA Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko. Evidenční č. 1/2014

Hodnocení zdravotních rizik pro záměr. HRA Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko. Evidenční č. 1/2014 Hodnocení zdravotních rizik pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax-Vesecko Evidenční č. 1/2014 Zadavatel: Název firmy: ENVIGEA s.r.o. Sídlo firmy: Jánská 864/4, 460 01 Liberec IČO:

Více

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.5

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.5 Název:KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.5 Titulkový indikátor: Počet případů překročení limitu pro PM 10 Indikátor: a) Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících

Více