ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH"

Transkript

1 Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého Brno ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH Zpracovali : Ing. Petr Vrbík RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. Brno, červen 2007

2 OBSAH: 1 ÚVOD POPIS LOKALITY DOTČENÉ ÚZEMÍ DOTČENÁ POPULACE IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI VZTAHY MEZI HLUKOVOU ZÁTĚŽÍ A PROKÁZANÝMI NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY NA POPULACI DOPORUČENÉ HODNOTY DLE WHO HODNOCENÍ EXPOZICE HODNOCENÍ EXPOZICE VE VZTAHU K PLATNÉ LEGISLATIVĚ OBTĚŽOVÁNÍ HLUKEM (PODLE WHO) HODNOCENÍ EXPOZICE STÁVAJÍCÍHO HLUKU VÝPOČET BUDOUCÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE PŘI PROVOZU RECYKLAČNÍ LINKY CHARAKTERIZACE RIZIKA NEJISTOTY ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA

3 1 ÚVOD Na základě objednávky městského úřadu v Ivančicích (3-22/07 ze dne ) byla posouzena zdravotní rizika z hlukové zátěže vzniklé při provozu mobilní recyklační linky na zpracování stavební suti (čelisťový drtič EXTEC C-10 a kolový nakladač), umístěné v prostoru bývalé skládky na k.ú. Němčice (část města Ivančic). Odhad zdravotních rizik z imisí hluku v uvedené lokalitě byl zpracován na základě hlukové studie (viz L 2) a výsledků přímého měření hladin akustického tlaku (viz L 1). Měření proběhlo v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných domů v blízkosti uvažovaného umístění mobilní recyklační linky. Měření i výpočet proběhl ve shodných referenční bodech (hluková mapa byla vypočítána programem LimA 5, verze 5.02.). Legislativním podkladem hodnocení vlivu hluku je nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vlastní odhad zdravotního rizika byl proveden na základě metodiky US EPA ve čtyřech následných krocích: identifikace nebezpečnosti vztah mezi expozicí a účinkem hodnocení expozice charakterizace rizika v souladu s poznatky o vztazích a závislostech mezi hlukovou zátěží dané populace a případným poškozením zdravotního stavu (podle WHO). 2 POPIS LOKALITY 2.1 Dotčené území Sledovaná lokalita se nachází v jihozápadní části okresu Brno venkov, na jižním okraji města Ivančic. Posuzovaným zdrojem hluku je mobilní recyklační linka na zpracování stavební suti, která bude umístěna v prostoru bývalé skládky (k.ú. Ivančice Němčice). Nejbližší obytnou zástavbou jsou rodinné domy se zahradami a dvory (části Ivančic - Alexovice a Němčice), vzdálených vzdušnou čarou cca minimálně 250 m od uvažované recyklační linky. V současné době je zde jediným významnějším zdrojem hluku pozemní doprava na silnici II/152 Ivančice Moravský Krumlov, která prochází Němčicemi a leží jihovýchodně od Alexovic. 3

4 Pro vyhodnocení stávající hlukové situace bylo vybráno 6 měřících stanovišť (referenčních bodů) zvolených v chráněném venkovním prostoru uvedené obytné zástavby. Situování měřících bodů je vyznačeno v následujícím leteckém snímku, bližší popis je uveden ve výsledcích měření Dotčená populace Možnou dotčenou populací ve sledované oblasti jsou osoby, trvale žijící v této přilehlé části města Ivančic. Hypoteticky se jedná přibližně o 50 rodinných domků a počet obyvatel (přicházejících do úvahy pro expozici hlukem v této lokalitě) nepřekročí 200 osob. 4

5 3 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Odhad zdravotních rizik spojených s imisemi hluku, vznikajících při provozu mobilní recyklační linky na zpracování stavební suti, je posuzován pro chráněný venkovní prostor staveb v přilehlé obytné zástavbě. Provoz recyklační linky lze považovat za krátkodobý stacionární zdroj proměnného hluku (předpoklad provozu je pouze v průběhu dne a asi 15 dní v roce). Hluk je fyzikální faktor, které prokazatelně může na člověka působit nepříznivě. Hlukem se rozumí každý zvuk, který je nechtěný, obtěžující nebo může mít škodlivé účinky pro lidské zdraví. Do jisté míry lze považovat hluk za bezprahově působící noxu. Zdravotní hodnocení hluku má tři základní hlediska: hladinu, projevující se jako hlasitost zvuku; frekvenci, projevující se jako výška zvuku; časový průběh hlukové události, její trvání. Vnímání hluku je čistě subjektivní pocit, který se může lišit s vysokou mírou interindividuální variability. I když je hluk vnímán subjektivně, je nutné stanovit teoretickou fyzikální míru přípustné hlukové expozice. Pro působení hluku v subjektivní sféře byly zavedeny diferencované pojmy pro charakterizaci účinků na člověka. Jsou to : rušení, při němž hluk interferuje s nějakou činností (spánkem, duševní prací, řečovou komunikací apod.) rozmrzelost a pocit nepohody, vznikající působením hluku a prožívaný negativně hlukem postiženým člověkem nebo skupinou hlučnost, což je subjektivní hodnocení pocitu s nepatřičností hluku v konkrétním prostředí obtěžování, což představuje nepřípustné ovlivňování životního prostředí, případně skupinových či osobních práv ( Havránek, 1990). Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku, jsou v současnosti považována specifická poškození sluchového aparátu (při vysoké intenzitě, případně dlouhé době trvání, majoritně v pracovním prostředí). Za nespecifické účinky je pak považován vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku, zhoršení osvojování řeči u dětí a omezeně kromě vlivu na některé fyziologické funkce, i vliv na mentální zdraví a výkonnost člověka. Proto se působení hluku posuzuje i z hlediska ztížené komunikace řeči a zejména pak z hlediska rušení spánku a obtěžování lidí. 5

6 Obtěžování hlukem v průběhu dne vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, k nimž patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání. Přitom u každého člověka existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. V normální populaci je 10 20% vysoce citlivých a prakticky stejné procento velmi tolerantních osob. Pro zbývajících 60 80% populace platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže. Doporučené limity WHO, jenž jsou také přijímány i v našem legislativním prostředí pro místa mimopracovního pobytu, proto vychází z poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řeči, pocity nepohody a rozmrzelosti (obtěžování), a na rušení spánku v nočních hodinách. 4 VZTAHY MEZI HLUKOVOU ZÁTĚŽÍ A PROKÁZANÝMI NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY NA POPULACI Při charakterizaci nebezpečnosti účinků hluku se vychází z prahových hodnot hlukové zátěže pro chráněný venkovní prostor a pro prokázané nepříznivé účinky. Pro denní dobu jsou znázorněny v tabulce č. 1. Tab. č. 1: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže denní doba (L Aeq, 6-22 h ) Nepříznivý účinek db(a) < Sluchové postižení Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí Ischemická choroba srdeční Zhoršená komunikace řeči Silné obtěžování Mírné obtěžování Ve výše uvedené tabulce (č. 1), je znázorněna závislost manifestovaných zdravotních potíží na průměrné intenzitě hlukové zátěže, odstupňované po 5 db. Šedým probarvením jsou znázorněny hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Data vycházejí z výsledků epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u cca 10 procentního podílu citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších. 6

7 Uvedené nepříznivé účinky hlukové expozice se projevují v případě dlouhodobé stálé expozice zvýšeným hladinám hluku. Vlivem zvýšených hladin hluku při dlouhodobé stálé expozici prokazatelně dochází ke zhoršování četných chorob jako jsou hypertenze, infarkt myokardu ale i časté katary horních cest dýchacích a pod. Pro českou populaci byl statisticky nejvýznamnější korelační vztah nalezen v případě hypertenze a častých katarů horních cest dýchacích. Významnější než hluková zátěž v průběhu dne, je ovšem hluková zátěž v nočním období, a to především působením hluku na rušení spánku (v případě recyklační linky se ale noční provoz neuvažuje) Doporučené hodnoty dle WHO Ze závěrů WHO obecně vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Podle doporučení WHO by denní ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domu přesáhnout 55 db a noční ekvivalentní hladina hluku by neměla překročit 45 db, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 db při přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí v noci by pak neměly uvnitř místnosti přesáhnout L A max = 45 db, popřípadě 60 db venku, a počet těchto událostí by během noci neměl přesáhnout ze všech zdrojů hluku. Prostředí venkovní obytné ložnice mimo ložnici Kritický zdravotní projev Pocit velkého obtěžování (PVO) Pocit středního obtěžování (PSO) Srozumitelnost řeči (PSO) Narušení spánku (NS) Narušení spánku, omezení větrání L Aeq Působení L Aeq db hod db

8 5 HODNOCENÍ EXPOZICE 5.1 Hodnocení expozice ve vztahu k platné legislativě Přípustnost zátěže organismu hlukem je podle české legislativy dána limity NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády definuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku pro chráněné vnější prostředí a v chráněných venkovních prostorech staveb (CHVPS) pro denní dobu 50 db a pro noční dobu 40 db. Tab. č. 2 Korekce pro stanovení hygienických limitů (příloha č.3, NV č.148/2006 Sb.) Druh chráněného prostoru Korekce /db/ 1) 2) 3) 4) Chráněné venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněné venkovní prostory lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 db s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 db. Vysvětlivky použitých korekcí : 2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách. 3) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy převažující a v ochranném pásmu drah. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor staveb: Alexovice denní doba 6.00 hod hod L Aeq,den = 55 db Pozn. Uplatněna korekce pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích Němčice denní doba 6.00 hod hod L Aeq,den = 60 db Pozn. Uplatněna korekce pro převažující hluk z dopravy hluk z dopravy na pozemních komunikacích 8

9 5.2 Obtěžování hlukem (podle WHO) 1. Pro vyjádření míry obtěžování hlukem u exponovaných osob z provozu posuzované technologie lze použít údaje uvedené v publikaci WHO Guidelines for community noise,, Ženeva, a) u sezónních provozoven (%) b) ze silniční dopravy (%) Obtěžování [%] Sezónní provozovny %LA 25 %A 20 %HA Obtěžování [% ] Silniční doprava LA 70 A 60 HA L den [db] L den [db] Oba grafy udávají počty obtěžovaných osob v procentech v závislosti na ekvivalentní hladině komunálního hluku vyjádřenou jako L den. 5.3 Hodnocení expozice stávajícího hluku Hodnoty stávajícího hluku ve sledované lokalitě byly zjištěny měřením a jejich hladiny jsou pro zvolené referenční body uvedeny v tabulce č. 3 (viz. tab. č. 3). Tab. č. 3: Souhrnná tabulka naměřených L Aeq,8h RB 1 popis Němčíce, ul. Ke Karlovu, RD,prodejna Kservis výsledná L Aeq,8h (db) 57,2 ± 1,7 hygienický limit L Aeq,den (db) hodnocení 60 prokazateln ě dodržen Střední obtěžovaní exponovaných osob odhad (%) do 25 % 9

10 2 Alexovice, ul. Pod Hájkem, RD č.78 51,4 ± 1,7 55 prokazateln ě dodržen do 15 % Alexovice, ul. Pod Hájkem, RD č. 98 Alexovice, ul. Pod Hájkem - začátek polní cesty Alexovice, ul. Pod Hájkem - polní cesta za RD 56,2 ± 1, ,5 ± 1,7 47,6 ± 1,7 není prokazateln ě překročen 55 prokazateln ě dodržen 55 prokazateln ě dodržen do 25 % do 15 % cca 10 % 6 Němčice, ul. Ke Karlovu, RD, konec zástavby 58,4 ± 1,7 60 není prokazateln ě překročen cca 25 % U stávající naměřené hlukové zátěže není prokázáno překročení hygienických limitů pro denní dobu. Nicméně v nejvíce exponovaných místech (obytná zástavba podél hlavní silnice v Němčicích) lze předpokládat, že zde může docházet ke střednímu obtěžování hlukem přibližně u 25 % dotčených osob. 5.4 Výpočet budoucí hlukové zátěže při provozu recyklační linky Pro hluk vznikající při provozu mobilní recyklační linky je dominantním zdrojem hluku provoz drtiče Extec C-10. Na základě vlastního měření byl proveden výpočet hladiny akustického výkonu a z této hodnoty byla vypočtená hladina akustického výkonu A (L PA = 112,8 db). Tato hodnota byla použita při výpočtu hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru z provozu recyklační linky. Výpočet hlukové zátěže je zpracován výpočetním programem LimA 5, verze Algoritmus výpočtu je v souladu s normami ČSN ISO a , výpočet zahrnuje klimatické podmínky, konfiguraci a vlastnosti terénu Vypočítané hlukové imise jsou vyjádřeny graficky, plošným rozložením hlukových pásem na sledovaném území a numericky konkrétními hodnotami ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výpočtových bodech. Výpočty izofon jsou zpracovány pro výškovou úroveň m nad terénem. Hodnoty konkrétních ekvivalentních hladin akustického tlaku jsou zpracovány pro výškovou úroveň m nad terénem. (viz hluková studie L 2).. Výpočtové body byly zvoleny u nejbližší zástavby 2,0 m od budov ve výšce 4,0 m nad zemí (viz tab. č.4). Výpočet je proveden pro osmihodinové působení recyklační linky. 10

11 Tab. č. 4 Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin hluku L Aeq,8h [db] od recyklační linky Ref.bod č. Výška (m) Vzdálenost (m) L Aeq,8h [db] Hyg. limit [db] Slabé obtěžovaní exponovaných osob 1 4, ,2 ± 2,5 50,0 do 10 % 2 4, ,4 ± 2,5 50,0 cca 5 % 3 4, ,8 ± 2,5 50,0 do 3 % 4 4, ,3 ± 2,5 50,0 do 3 % 5 4, ,8 ± 2,5 50,0 do 3 % 6 4, ,5 ± 2,5 50,0 do 10 % Podle vypočítaných hladin hluku nezpůsobí hluk z provozu recyklační linky v dotčené zástavbě sám o sobě prakticky žádné zdravotní riziko (nová hluková zátěž bude odhadem pouze slabě obtěžovat méně než 10 % dotčených osob). Navíc je hluková zátěž od recyklační linky pouze krátkodobou záležitostí (cca 15 dní v roce). 11

12 Grafické vyjádření plošného rozložení hlukových pásem (hluková mapa) 12

13 6 CHARAKTERIZACE RIZIKA V tabulce č. 5 je uvedena součtová hladina stávající hladiny hlukové zátěže a hluku při 8 hodinovém provozu mobilní recyklační linky. Nárůst hlukové hladiny ve všech referenčních bodech v tomto případě nepřekračuje 0,5 db (což je rozdíl, který člověk není schopen rozlišit). Tab. č. 5: Součtová hladina při 8 hodinovém provozu linky Referenční bod číslo Měření - stávající hladina pozadí L Aeq,den [db] Výpočet - nová recyklační linka L Aeq,8h [db] Součtová hladina při provozu linky L Aeq,den [db] Nárůst hluku [db] Hyg. limit [db] 1 57,2 ± 1,7 47,2 ± 2,5 57,6 ± 2,5 + 0,4 60,0 2 51,4 ± 1,7 42,4 ± 2,5 51,9 ± 2,5 + 0,5 55,0 3 56,2 ± 1,7 36,8 ± 2,5 56,2 ± 2,5 0 55,0 4 50,5 ± 1,7 33,3 ± 2,5 50,6 ± 2,5 + 0,1 55,0 5 47,6 ± 1,7 31,8 ± 2,5 47,7 ± 2,5 + 0,1 55,0 6 58,4 ± 1,7 44,5 ± 2,5 58,6 ± 2,5 + 0,2 60,0 V následující tabulce je proveden výpočet teoretické hlukové zátěže modelující 16-ti hodinový provoz recyklační linky. Tento provozu je pouze teoretický, v praxi by neměl nastat. Tab. č. 6 : Součtová hladina při 16 hodinovém provozu linky (korekce + 3 db) Referenční bod číslo Měření - stávající hladina pozadí L Aeq,den [db] Výpočet - nová recyklační linka L Aeq,16h [db] Součtová hladina při provozu linky L Aeq,den [db] Nárůst hluku [db] Hyg. limit [db] 1 57,2 ± 1,7 50,2 ± 2,5 58,0 ± 2,5 + 0,8 60,0 2 51,4 ± 1,7 45,4 ± 2,5 52,4 ± 2,5 + 1,0 55,0 3 56,2 ± 1,7 39,8 ± 2,5 56,3 ± 2,5 + 0,1 55,0 4 50,5 ± 1,7 36,3 ± 2,5 50,7 ± 2,5 + 0,2 55,0 5 47,6 ± 1,7 34,8 ± 2,5 47,8 ± 2,5 + 0,2 55,0 6 58,4 ± 1,7 47,5 ± 2,5 58,7 ± 2,5 + 0,3 60,0 Největší nárůst hlukové zátěže i při tomto nepředpokládaném 16ti hodinovém provozu recyklační linky nepřesáhne 1 db. Z uvedených součtových hladin hluku vyplývá, že určující je vliv hluku tvořeného stávajícím hlukovou zátěží (především silniční dopravou) v okolní obytné zástavby, avšak ani ta prokazatelně nepřekračuje přípustné hygienické limity (L Max = 58,4 ± 1,7 db pro RB 6). 13

14 Vliv hluku z provozu mobilní recyklační linky pro zpracovávání stavební sutě (dosahuje maximální ekvivalentní akustické hladiny 47,2 db v RB 1) lze vzhledem nejbližší obytné zástavbě považovat z hlediska zdravotních rizik za zanedbatelný. Zdravotní riziko z hluku, dané součtem hlukových událostí stávající hlukové zátěže (převážně dopravní) a zátěže pro uvažovaný 8 hodinový provoz recyklační linky (cca 15ti denních směnách za rok), lze pro obyvatele dotčené zástavby kvantifikovat jako velmi nízké. 7 NEJISTOTY Hodnocení zdravotních rizik z imisí hluku při provozu mobilní recyklační linky je zatíženo určitými nejistotami: 1. měření hladin akustického tlaku je zatíženo nejistotou obvykle ± 1,7 db, nelze tedy zcela jednoznačně určit skutečné překročení limitních hodnot; 2. Nejistoty výpočetního programu LimA 5, Verze 5.02 pro šíření širokopásmového hluku ve směru větru U = ± 2,5 db; 3. výpočet rizika je proveden pro celou 8 hodinovou denní dobu provozu recyklační linky (což je maximální uvažované využití). Ve skutečnosti lze předpokládat, že provoz recyklační linky nebude po celou dobu směny, hluková zátěž bude ve skutečnosti nižší. 4. ve vnitřních prostorách dochází k dalšímu útlumu hluku z venkovního prostředí a celková expozice osob bude tedy nižší než ve venkovním prostředí. 8 ZÁVĚR Z hodnocení zdravotních rizik s využitím hlukové studie a měření současného stavu hlukové zátěže v zájmové lokalitě (provedené Zdravotním ústavem se sídlem v Brně) lze konstatovat, že nedoje k významnému navýšení stávajících hladin hluku ve sledované lokalitě a tím ani nedojde ke zhoršování zdravotního stavu exponovaných obyvatel. Zdravotní riziko z předpokládané zvýšené expozice dotčených osob způsobené hlukem z provozu recyklační linky je možné kvantifikovat jako velmi nízké. 14

15 Prostor pro umístění mobilní recyklační linky, vzhledem k členitosti terénu a odstupové vzdálenosti od obytné zástavby, lze považovat za vhodný. Upozornění: Lze předpokládat, že vliv hlukové zátěže by se významně zvýšil, pokud by provoz mobilní recyklační linky probíhal i v noční době. 9 POUŽITÁ LITERATURA 1. Protokol o akreditovaném měření FF 31/2007/H, Zdravotní ústav se sídlem v Brně Mgr. O. Pecák, I. Tesařová DIS., P. Šiška, červen Hluková studie Recyklační linka Ivančice, zpracovaná Mgr. Oldřich Pecákem, ZÚ Brno, Centrum laboratoří, oddělení měření fyzikálních faktorů, červen Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 4. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 5. Autorizační návod AN 15/4 verze 2 k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku, Havránek, J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum Praha Guidelines for community noise, WHO, Geneva,

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice HLUK A VIBRACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Akustická studie č. 63/14

Akustická studie č. 63/14 . Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 261 Akustická studie č. 63/14 Zákazník: Kovárna VIVA a.s. třída Tomáše Bati 5333 760 01 Zlín Název záměru: Kovárna Viva a.s. Výrobní hala 72/2 Místo záměru:

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI část 5, díl 3, kapitola 5.2, str. 1 5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI Metody hodnocení hlukové expozice, jejích účinků na sluch a metody předpovědi sluchových ztrát jsou mezinárodně normalizovány (ČSN ISO

Více

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Hluková studie stupeň STUDIE zakázkové číslo 13/2012 číslo dokumentu 13/2012 P1 revize 0 datum únor 2012 autor Ing. Petr

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Červenec 2014 Zpráva č. 373-SHJ-14 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy MUDr. Zdeňka Vandasová ve spolupráci s KHS Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Znojmo, Ing. Stehlíkem KHS hlavního města

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy)

Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy) Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy) MUDr. Michael Vít, PhD hlavní hygienik CR Nové směry v železniční dopravě 14. 15. 6. 2011 Ostrava Strategické hlukové mapy na hlavních železničních

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: S & M CZ s.r.o. Třebovská 809 569 43 Jevíčko Posuzovaný objekt: Farma větrných elektráren

Více

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008...

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008... Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie Objednatel: M3V Praha, a.s. Drahobejlova 2215/6 190 00 Praha 9 Posuzovaný objekt: Větrné elektrárny Enercon E82 Duben

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1).

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1). 5. Hluková kritéria Při hodnocení účinků hluku na člověka je třeba přihlížet na objektivní fyziologické reakce, produktivitu práce a subjektivní slovní reakce na podněty. Při měření účinků hluku na lidi

Více

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014 Mgr. Michaela Vallová e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622 Počet stran: 18 Počet příloh: 18 Digitální verze: 1 č.: 1001/2014 Pro záměr: Územní studie silnice v úseku Brankovice

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK

INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK 7. ZVUK A HLUK ZVUK ZVUK JE MECHANICKÉ VLNĚNÍ V LÁTKOVÉM PROSTŘEDÍ, KTERÉ JE SCHOPNO VYVOLAT SLUCHOVÝ VJEM. FREKVENCE TOHOTO VLNĚNÍ, KTERÉ JE ČLOVĚK SCHOPEN VNÍMAT, JSOU ZNAČNĚ INDIVIDUÁLNÍ A LEŽÍ V INTERVALU

Více

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 Základní pojmy ZVUK Mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

Dopravní infrastruktura v ČR. Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí 11. listopadu 2010

Dopravní infrastruktura v ČR. Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí 11. listopadu 2010 Dopravní infrastruktura v ČR Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí 11. listopadu 2010 vliv Může být rozvoj dopravní infrastruktury MUDr. Michael Vít, Ph.D. hlavní hygienik ČR Součástí

Více

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Akustická studie /1 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Objednatel: M-PROJEKT, nženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Vodní 1 2 00 Brno Datum zpracování: březen 2011 Počet výtisků: 5 Výtisk č.

Více

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol schválil: Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608 Mgr. Daniel Musil,

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Hluková studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. Úvod... 3 Účel studie... 3 Vstupní údaje...

Více

Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt:

Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie pro 4 VTE Enercon E82 E2 Objednatel: VTE Větrný vrch s.r.o. VTE Bratrská s.r.o. Žižkova 152

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stávající výtahové šachty na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice,

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Dana Potužníková dana.potuznikova@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 24.11.2011 HRA, PVZ co to je? Hodnocení zdravotních rizik (Health Risk

Více

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Ing. Pavel Berka, Ph.D. IČO: 724 06 046, Tel.: 604 356 221 E-mail: bp.akustika@seznam.cz Web: www.bpakustika.cz HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Objednatel: Ing. Zdeněk Buček Ulička 14 623 00 Brno IČO: 134 18

Více

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 Místo: Hlavní město Praha, Pitkovice, k.ú. Pitkovice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Název: Obytný soubor Májovková,

Více

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Problematika hluku z větrných elektráren ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Definice podle legislativy Hlukem se rozumí zvuk, který může být zdraví škodlivý a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Ing. Dana Potužníková dana.potuznikova@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 24.11.2010 Cíl prezentace HRA a PVZ Základní postup Podklady Ukázky

Více

Hodnocení dopadů hluku / obtěžování hlukem

Hodnocení dopadů hluku / obtěžování hlukem Hodnocení dopadů hluku / obtěžování hlukem Výsledky dotazníkového šetření Hluk a zdraví Zdeňka Vandasová Ondřej Dobisík, Marek Malý Státní zdravotní ústav Praha Účinky hluku na zdraví Orgánové účinky Ovlivnění

Více

NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK

NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí Návrh nového nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

Více

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RUŠIV IVÉ ÚČINKY HLUKU DNY ZEMĚ 1 PRINCIPY A PODMÍNKY MONITORINGU Subsystém III Zdravotní

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PROTOKOL POSOUZENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Zadání: HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK LETIŠTĚ KARLOVY VARY Zadavatel: Vypracoval : KARLOVARSKÝ KRAJ Krajský úřad - Odbor regionálního

Více

Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o.

Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Provozovatel: GALJEVA s.r.o. Hluková studie Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Zpracovala společnost DP Eco-Consult s.r.o. Listopad 2013 Obsah: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku. MUDr. Zdeňka Vandasová

Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku. MUDr. Zdeňka Vandasová Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku MUDr. Zdeňka Vandasová Účinky hluku na člověka Orgánové účinky Sluchový aparát: akustické trauma (120 140 db), poruchy sluchu (70 db) Kardiovaskulární

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o.

Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Provozovatel: GALJEVA s.r.o. Hluková studie Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Zpracovala společnost DP Eco-Consult s.r.o. Listopad 2014 Obsah: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany

Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany Červen 2011 Zpráva č. 141-SHV-11 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312

Více

Příloha č. 3: Hodnocení zdravotních rizik část 1.: Hluk. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 3: Hodnocení zdravotních rizik část 1.: Hluk. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Příloha č. 3: Hodnocení zdravotních rizik část 1.: Hluk Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 aktualizace č. 1

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. ZMĚNA 2751/00 ÚPn hl. města Prahy

AKUSTICKÁ STUDIE. ZMĚNA 2751/00 ÚPn hl. města Prahy A T E M Ateliér ekologických modelů, ZMĚNA 2751/00 ÚPn hl. města Prahy Srpen 2011 1 Akustická studie Změna 2751/00 ÚPn hl. města Prahy Praha 1, Praha 2 Vinohrady, Nové Město ZADAL: Útvar rozvoje hl. m.

Více

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽÍ STUDIE HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 28. května 2010 zpráva číslo 313-SHR-10 Akustika Praha

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 AKUSTICKÁ STUDIE Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 Zadavatel: Mgr. Jiří Bělohlávek TISEA Bylany 66 284 01 Kutná Hora Datum zpracování: 22. ledna 2013

Více

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S Akustická měření Michaela Špačková, 1.S Akustická měření: Měříme: - akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů - hluk ve vnitřních i vnějších prostorech a pracovištích - vibrace v

Více

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. března 2006 ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. března 2006 ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Dopravní terminál Semily Autobusové nádraží Hluková studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března 2006. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března 2006. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

Více

Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická v areálu škol Ratibořická a Chodovická, ul.chodovická 1900,Praha 20 Horní Počernice

Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická v areálu škol Ratibořická a Chodovická, ul.chodovická 1900,Praha 20 Horní Počernice Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická v areálu škol Ratibořická a Chodovická, ul.chodovická 1900,Praha 0 Horní Počernice Místo stavby : Objekt přistavované MŠ bude vybudován na pozemku KN č.786/114

Více

HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO

HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO Budova: ISŠ CHEB, Na Hrázi1, Cheb HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 11/2012 Zpracovatel: Energetická agentura s.r.o. Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 tel: 281867178,

Více

Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list

Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list Základem metody profesiografie je sběr informací na pracovištích a jejich záznam do kontrolních listů. Při aplikaci metody se hodnotí

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Zdroj: ENVIGEA, s.r.o. Zpracovatelka: Ing. Dana Potužníková autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H : 272. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 273. Vyhláška, kterou se mění

Více

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ Hradec Králové 18.11.2014 18.11.2014 NRL pro komunální hluk 1 Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. Ing. Dana Potužníková tomas.hellmuth@zuova.cz

Více

ENERGETIC CENTER ŠENOV

ENERGETIC CENTER ŠENOV 1/29 Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ENERGETIC CENTER ŠENOV Hodnocení vlivů na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Jarmila Paciorková

Více

nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu, h) maximální hladinou akustického tlaku L Amax

nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu, h) maximální hladinou akustického tlaku L Amax Sbírka zákonů ČR Předpis č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Ze dne 24.10.2011 Částka 97/2011 Účinnost od 01.11.2011 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-272

Více

č. 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst.

č. 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. č. 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Březen 2012 Zpráva č. 136-SHV-12 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312 419,

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE Váš dopis zn.: Ze dne: 30.3.2012 N ašezn.: KHSSC 15396/2012 Vyřizuje: Ing. V ávrová Tel.: 234 118 203 E-mail: Blanka.vavrova@ khsstc.cz Datum: 11.05.2012 Podnět na

Více

Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy

Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy Objednatel: Městská část Praha Satalice K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 00240711 DIČ: CZ00240711 Zak. č.: 1404016 Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy Název měření: Hluk z provozu

Více

Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum:

Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum: Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum: Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic, ič: 60400608, dič: CZ60490608 tel.: (+420) 224 312 419, tel./fax: (+420)

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3338 Sbírka zákonů č. 272 / 2011 Částka 97 272 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL Míra narušení prostředí hlukem je dokumentována modelem prognózované hlukové zátěže, vyjádřené izofonami hluku ve výkrese G2.

Více

Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. (NV 68/2010 Sb.) z pohledu fyziologie práce. MUDr. Jana Hlávková Státní zdravotní ústav Praha, 2010

Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. (NV 68/2010 Sb.) z pohledu fyziologie práce. MUDr. Jana Hlávková Státní zdravotní ústav Praha, 2010 Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. (NV 68/2010 Sb.) z pohledu fyziologie práce MUDr. Jana Hlávková Státní zdravotní ústav Praha, 2010 Novela NV vešla v platnost 1.5.2010 Úkolem novely NV 361/2007 Sb.-

Více

Akustická studie č. 34/13

Akustická studie č. 34/13 Počet listů: 21 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 86 Akustická studie č. 34/13 Zákazník: greiner packaging slušovice s.r.o. Greinerova 54, 763 15 Slušovice Název záměru: Místo záměru: VYSOKOREGÁLOVÝ SKLAD SLUŠOVICE

Více

Terminál METRASN, Česká Třebová. Akustický posudek STAVBA TERMINÁLU METRANS. Česká Třebová. Hluková studie budoucího provozu

Terminál METRASN, Česká Třebová. Akustický posudek STAVBA TERMINÁLU METRANS. Česká Třebová. Hluková studie budoucího provozu Akustický posudek STAVBA TERMINÁLU METRANS v České Třebové Hluková studie budoucího provozu Zpracoval: listopad prosinec 2010 Centrum protihlukové ekologie, s.r.o., akreditovaná Zkušební laboratoř pro

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P32-14

AKUSTICKÝ POSUDEK. AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P32-14 Stránka 1 z 18 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P32-14 AKUSTICKÝ POSUDEK Objednatel: Městská část Praha - Satalice K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 002 40 711 DIČ: CZ 002 40 711 Zpracovatel: Ing. Karel

Více

Hodnocení zdravotních rizik v procesu EIA. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubice

Hodnocení zdravotních rizik v procesu EIA. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubice Hodnocení zdravotních rizik v procesu EIA MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubice 1 EIA (Environmental Impact Assessment) Zákon č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Záměry kategorie I a II Zjišťovací

Více

EX 151175, SZU/03277/2015

EX 151175, SZU/03277/2015 Státní zdravotní ústav Protokol č. 1.6/E/15/05 o měření elektromagnetického pole v objektu Základní školy Praha - Dolní Chabry a posouzení expoziční situace podle limitů stanovených v nařízení vlády č.

Více

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Účinnost od 1. 11. 2011 Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Dvojice paralelních drah RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně

Dvojice paralelních drah RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně Doplnění posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví Dvojice paralelních drah RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně Zpracovatel: Ing. Dana Potužníková autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Více

Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku

Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 3 Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku Odborná zpráva za rok 2004 Státní zdravotní ústav Praha Praha, červen

Více

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém III Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku Odborná zpráva za rok 2010 Státní zdravotní ústav Praha, červenec

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Posouzení

Více

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA HLUKOVÁ STUDIE

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví listopad 2012 AMEC s.r.o., Křenová 58, 602

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

Letiště Vodochody. Akustická studie Doprava na pozemních komunikacích

Letiště Vodochody. Akustická studie Doprava na pozemních komunikacích Listopad 2008 Letiště Vodochody EKOLA group, spol. s r.o. EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4 108 00 Praha 10 IČO: 63981378 DIČ: CZ 63981378 Akustická studie Doprava na pozemních komunikacích Podklad

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Bytové domy v severovýchodní části komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Hluková studie budoucího stavu Zpracoval: listopad 2007 Centrum protihlukové

Více

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ Seminář Možnosti řešení hlukové zátěže na železniční infrastruktuře prostřednictvím kolejnicových absorbérů hluku Poděbrady 25. února 2010 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více