ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH"

Transkript

1 Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého Brno ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH Zpracovali : Ing. Petr Vrbík RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. Brno, červen 2007

2 OBSAH: 1 ÚVOD POPIS LOKALITY DOTČENÉ ÚZEMÍ DOTČENÁ POPULACE IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI VZTAHY MEZI HLUKOVOU ZÁTĚŽÍ A PROKÁZANÝMI NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY NA POPULACI DOPORUČENÉ HODNOTY DLE WHO HODNOCENÍ EXPOZICE HODNOCENÍ EXPOZICE VE VZTAHU K PLATNÉ LEGISLATIVĚ OBTĚŽOVÁNÍ HLUKEM (PODLE WHO) HODNOCENÍ EXPOZICE STÁVAJÍCÍHO HLUKU VÝPOČET BUDOUCÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE PŘI PROVOZU RECYKLAČNÍ LINKY CHARAKTERIZACE RIZIKA NEJISTOTY ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA

3 1 ÚVOD Na základě objednávky městského úřadu v Ivančicích (3-22/07 ze dne ) byla posouzena zdravotní rizika z hlukové zátěže vzniklé při provozu mobilní recyklační linky na zpracování stavební suti (čelisťový drtič EXTEC C-10 a kolový nakladač), umístěné v prostoru bývalé skládky na k.ú. Němčice (část města Ivančic). Odhad zdravotních rizik z imisí hluku v uvedené lokalitě byl zpracován na základě hlukové studie (viz L 2) a výsledků přímého měření hladin akustického tlaku (viz L 1). Měření proběhlo v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných domů v blízkosti uvažovaného umístění mobilní recyklační linky. Měření i výpočet proběhl ve shodných referenční bodech (hluková mapa byla vypočítána programem LimA 5, verze 5.02.). Legislativním podkladem hodnocení vlivu hluku je nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vlastní odhad zdravotního rizika byl proveden na základě metodiky US EPA ve čtyřech následných krocích: identifikace nebezpečnosti vztah mezi expozicí a účinkem hodnocení expozice charakterizace rizika v souladu s poznatky o vztazích a závislostech mezi hlukovou zátěží dané populace a případným poškozením zdravotního stavu (podle WHO). 2 POPIS LOKALITY 2.1 Dotčené území Sledovaná lokalita se nachází v jihozápadní části okresu Brno venkov, na jižním okraji města Ivančic. Posuzovaným zdrojem hluku je mobilní recyklační linka na zpracování stavební suti, která bude umístěna v prostoru bývalé skládky (k.ú. Ivančice Němčice). Nejbližší obytnou zástavbou jsou rodinné domy se zahradami a dvory (části Ivančic - Alexovice a Němčice), vzdálených vzdušnou čarou cca minimálně 250 m od uvažované recyklační linky. V současné době je zde jediným významnějším zdrojem hluku pozemní doprava na silnici II/152 Ivančice Moravský Krumlov, která prochází Němčicemi a leží jihovýchodně od Alexovic. 3

4 Pro vyhodnocení stávající hlukové situace bylo vybráno 6 měřících stanovišť (referenčních bodů) zvolených v chráněném venkovním prostoru uvedené obytné zástavby. Situování měřících bodů je vyznačeno v následujícím leteckém snímku, bližší popis je uveden ve výsledcích měření Dotčená populace Možnou dotčenou populací ve sledované oblasti jsou osoby, trvale žijící v této přilehlé části města Ivančic. Hypoteticky se jedná přibližně o 50 rodinných domků a počet obyvatel (přicházejících do úvahy pro expozici hlukem v této lokalitě) nepřekročí 200 osob. 4

5 3 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Odhad zdravotních rizik spojených s imisemi hluku, vznikajících při provozu mobilní recyklační linky na zpracování stavební suti, je posuzován pro chráněný venkovní prostor staveb v přilehlé obytné zástavbě. Provoz recyklační linky lze považovat za krátkodobý stacionární zdroj proměnného hluku (předpoklad provozu je pouze v průběhu dne a asi 15 dní v roce). Hluk je fyzikální faktor, které prokazatelně může na člověka působit nepříznivě. Hlukem se rozumí každý zvuk, který je nechtěný, obtěžující nebo může mít škodlivé účinky pro lidské zdraví. Do jisté míry lze považovat hluk za bezprahově působící noxu. Zdravotní hodnocení hluku má tři základní hlediska: hladinu, projevující se jako hlasitost zvuku; frekvenci, projevující se jako výška zvuku; časový průběh hlukové události, její trvání. Vnímání hluku je čistě subjektivní pocit, který se může lišit s vysokou mírou interindividuální variability. I když je hluk vnímán subjektivně, je nutné stanovit teoretickou fyzikální míru přípustné hlukové expozice. Pro působení hluku v subjektivní sféře byly zavedeny diferencované pojmy pro charakterizaci účinků na člověka. Jsou to : rušení, při němž hluk interferuje s nějakou činností (spánkem, duševní prací, řečovou komunikací apod.) rozmrzelost a pocit nepohody, vznikající působením hluku a prožívaný negativně hlukem postiženým člověkem nebo skupinou hlučnost, což je subjektivní hodnocení pocitu s nepatřičností hluku v konkrétním prostředí obtěžování, což představuje nepřípustné ovlivňování životního prostředí, případně skupinových či osobních práv ( Havránek, 1990). Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku, jsou v současnosti považována specifická poškození sluchového aparátu (při vysoké intenzitě, případně dlouhé době trvání, majoritně v pracovním prostředí). Za nespecifické účinky je pak považován vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku, zhoršení osvojování řeči u dětí a omezeně kromě vlivu na některé fyziologické funkce, i vliv na mentální zdraví a výkonnost člověka. Proto se působení hluku posuzuje i z hlediska ztížené komunikace řeči a zejména pak z hlediska rušení spánku a obtěžování lidí. 5

6 Obtěžování hlukem v průběhu dne vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, k nimž patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání. Přitom u každého člověka existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. V normální populaci je 10 20% vysoce citlivých a prakticky stejné procento velmi tolerantních osob. Pro zbývajících 60 80% populace platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže. Doporučené limity WHO, jenž jsou také přijímány i v našem legislativním prostředí pro místa mimopracovního pobytu, proto vychází z poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řeči, pocity nepohody a rozmrzelosti (obtěžování), a na rušení spánku v nočních hodinách. 4 VZTAHY MEZI HLUKOVOU ZÁTĚŽÍ A PROKÁZANÝMI NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY NA POPULACI Při charakterizaci nebezpečnosti účinků hluku se vychází z prahových hodnot hlukové zátěže pro chráněný venkovní prostor a pro prokázané nepříznivé účinky. Pro denní dobu jsou znázorněny v tabulce č. 1. Tab. č. 1: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže denní doba (L Aeq, 6-22 h ) Nepříznivý účinek db(a) < Sluchové postižení Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí Ischemická choroba srdeční Zhoršená komunikace řeči Silné obtěžování Mírné obtěžování Ve výše uvedené tabulce (č. 1), je znázorněna závislost manifestovaných zdravotních potíží na průměrné intenzitě hlukové zátěže, odstupňované po 5 db. Šedým probarvením jsou znázorněny hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Data vycházejí z výsledků epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u cca 10 procentního podílu citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších. 6

7 Uvedené nepříznivé účinky hlukové expozice se projevují v případě dlouhodobé stálé expozice zvýšeným hladinám hluku. Vlivem zvýšených hladin hluku při dlouhodobé stálé expozici prokazatelně dochází ke zhoršování četných chorob jako jsou hypertenze, infarkt myokardu ale i časté katary horních cest dýchacích a pod. Pro českou populaci byl statisticky nejvýznamnější korelační vztah nalezen v případě hypertenze a častých katarů horních cest dýchacích. Významnější než hluková zátěž v průběhu dne, je ovšem hluková zátěž v nočním období, a to především působením hluku na rušení spánku (v případě recyklační linky se ale noční provoz neuvažuje) Doporučené hodnoty dle WHO Ze závěrů WHO obecně vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Podle doporučení WHO by denní ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domu přesáhnout 55 db a noční ekvivalentní hladina hluku by neměla překročit 45 db, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 db při přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí v noci by pak neměly uvnitř místnosti přesáhnout L A max = 45 db, popřípadě 60 db venku, a počet těchto událostí by během noci neměl přesáhnout ze všech zdrojů hluku. Prostředí venkovní obytné ložnice mimo ložnici Kritický zdravotní projev Pocit velkého obtěžování (PVO) Pocit středního obtěžování (PSO) Srozumitelnost řeči (PSO) Narušení spánku (NS) Narušení spánku, omezení větrání L Aeq Působení L Aeq db hod db

8 5 HODNOCENÍ EXPOZICE 5.1 Hodnocení expozice ve vztahu k platné legislativě Přípustnost zátěže organismu hlukem je podle české legislativy dána limity NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády definuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku pro chráněné vnější prostředí a v chráněných venkovních prostorech staveb (CHVPS) pro denní dobu 50 db a pro noční dobu 40 db. Tab. č. 2 Korekce pro stanovení hygienických limitů (příloha č.3, NV č.148/2006 Sb.) Druh chráněného prostoru Korekce /db/ 1) 2) 3) 4) Chráněné venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněné venkovní prostory lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 db s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 db. Vysvětlivky použitých korekcí : 2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách. 3) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy převažující a v ochranném pásmu drah. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor staveb: Alexovice denní doba 6.00 hod hod L Aeq,den = 55 db Pozn. Uplatněna korekce pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích Němčice denní doba 6.00 hod hod L Aeq,den = 60 db Pozn. Uplatněna korekce pro převažující hluk z dopravy hluk z dopravy na pozemních komunikacích 8

9 5.2 Obtěžování hlukem (podle WHO) 1. Pro vyjádření míry obtěžování hlukem u exponovaných osob z provozu posuzované technologie lze použít údaje uvedené v publikaci WHO Guidelines for community noise,, Ženeva, a) u sezónních provozoven (%) b) ze silniční dopravy (%) Obtěžování [%] Sezónní provozovny %LA 25 %A 20 %HA Obtěžování [% ] Silniční doprava LA 70 A 60 HA L den [db] L den [db] Oba grafy udávají počty obtěžovaných osob v procentech v závislosti na ekvivalentní hladině komunálního hluku vyjádřenou jako L den. 5.3 Hodnocení expozice stávajícího hluku Hodnoty stávajícího hluku ve sledované lokalitě byly zjištěny měřením a jejich hladiny jsou pro zvolené referenční body uvedeny v tabulce č. 3 (viz. tab. č. 3). Tab. č. 3: Souhrnná tabulka naměřených L Aeq,8h RB 1 popis Němčíce, ul. Ke Karlovu, RD,prodejna Kservis výsledná L Aeq,8h (db) 57,2 ± 1,7 hygienický limit L Aeq,den (db) hodnocení 60 prokazateln ě dodržen Střední obtěžovaní exponovaných osob odhad (%) do 25 % 9

10 2 Alexovice, ul. Pod Hájkem, RD č.78 51,4 ± 1,7 55 prokazateln ě dodržen do 15 % Alexovice, ul. Pod Hájkem, RD č. 98 Alexovice, ul. Pod Hájkem - začátek polní cesty Alexovice, ul. Pod Hájkem - polní cesta za RD 56,2 ± 1, ,5 ± 1,7 47,6 ± 1,7 není prokazateln ě překročen 55 prokazateln ě dodržen 55 prokazateln ě dodržen do 25 % do 15 % cca 10 % 6 Němčice, ul. Ke Karlovu, RD, konec zástavby 58,4 ± 1,7 60 není prokazateln ě překročen cca 25 % U stávající naměřené hlukové zátěže není prokázáno překročení hygienických limitů pro denní dobu. Nicméně v nejvíce exponovaných místech (obytná zástavba podél hlavní silnice v Němčicích) lze předpokládat, že zde může docházet ke střednímu obtěžování hlukem přibližně u 25 % dotčených osob. 5.4 Výpočet budoucí hlukové zátěže při provozu recyklační linky Pro hluk vznikající při provozu mobilní recyklační linky je dominantním zdrojem hluku provoz drtiče Extec C-10. Na základě vlastního měření byl proveden výpočet hladiny akustického výkonu a z této hodnoty byla vypočtená hladina akustického výkonu A (L PA = 112,8 db). Tato hodnota byla použita při výpočtu hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru z provozu recyklační linky. Výpočet hlukové zátěže je zpracován výpočetním programem LimA 5, verze Algoritmus výpočtu je v souladu s normami ČSN ISO a , výpočet zahrnuje klimatické podmínky, konfiguraci a vlastnosti terénu Vypočítané hlukové imise jsou vyjádřeny graficky, plošným rozložením hlukových pásem na sledovaném území a numericky konkrétními hodnotami ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výpočtových bodech. Výpočty izofon jsou zpracovány pro výškovou úroveň m nad terénem. Hodnoty konkrétních ekvivalentních hladin akustického tlaku jsou zpracovány pro výškovou úroveň m nad terénem. (viz hluková studie L 2).. Výpočtové body byly zvoleny u nejbližší zástavby 2,0 m od budov ve výšce 4,0 m nad zemí (viz tab. č.4). Výpočet je proveden pro osmihodinové působení recyklační linky. 10

11 Tab. č. 4 Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin hluku L Aeq,8h [db] od recyklační linky Ref.bod č. Výška (m) Vzdálenost (m) L Aeq,8h [db] Hyg. limit [db] Slabé obtěžovaní exponovaných osob 1 4, ,2 ± 2,5 50,0 do 10 % 2 4, ,4 ± 2,5 50,0 cca 5 % 3 4, ,8 ± 2,5 50,0 do 3 % 4 4, ,3 ± 2,5 50,0 do 3 % 5 4, ,8 ± 2,5 50,0 do 3 % 6 4, ,5 ± 2,5 50,0 do 10 % Podle vypočítaných hladin hluku nezpůsobí hluk z provozu recyklační linky v dotčené zástavbě sám o sobě prakticky žádné zdravotní riziko (nová hluková zátěž bude odhadem pouze slabě obtěžovat méně než 10 % dotčených osob). Navíc je hluková zátěž od recyklační linky pouze krátkodobou záležitostí (cca 15 dní v roce). 11

12 Grafické vyjádření plošného rozložení hlukových pásem (hluková mapa) 12

13 6 CHARAKTERIZACE RIZIKA V tabulce č. 5 je uvedena součtová hladina stávající hladiny hlukové zátěže a hluku při 8 hodinovém provozu mobilní recyklační linky. Nárůst hlukové hladiny ve všech referenčních bodech v tomto případě nepřekračuje 0,5 db (což je rozdíl, který člověk není schopen rozlišit). Tab. č. 5: Součtová hladina při 8 hodinovém provozu linky Referenční bod číslo Měření - stávající hladina pozadí L Aeq,den [db] Výpočet - nová recyklační linka L Aeq,8h [db] Součtová hladina při provozu linky L Aeq,den [db] Nárůst hluku [db] Hyg. limit [db] 1 57,2 ± 1,7 47,2 ± 2,5 57,6 ± 2,5 + 0,4 60,0 2 51,4 ± 1,7 42,4 ± 2,5 51,9 ± 2,5 + 0,5 55,0 3 56,2 ± 1,7 36,8 ± 2,5 56,2 ± 2,5 0 55,0 4 50,5 ± 1,7 33,3 ± 2,5 50,6 ± 2,5 + 0,1 55,0 5 47,6 ± 1,7 31,8 ± 2,5 47,7 ± 2,5 + 0,1 55,0 6 58,4 ± 1,7 44,5 ± 2,5 58,6 ± 2,5 + 0,2 60,0 V následující tabulce je proveden výpočet teoretické hlukové zátěže modelující 16-ti hodinový provoz recyklační linky. Tento provozu je pouze teoretický, v praxi by neměl nastat. Tab. č. 6 : Součtová hladina při 16 hodinovém provozu linky (korekce + 3 db) Referenční bod číslo Měření - stávající hladina pozadí L Aeq,den [db] Výpočet - nová recyklační linka L Aeq,16h [db] Součtová hladina při provozu linky L Aeq,den [db] Nárůst hluku [db] Hyg. limit [db] 1 57,2 ± 1,7 50,2 ± 2,5 58,0 ± 2,5 + 0,8 60,0 2 51,4 ± 1,7 45,4 ± 2,5 52,4 ± 2,5 + 1,0 55,0 3 56,2 ± 1,7 39,8 ± 2,5 56,3 ± 2,5 + 0,1 55,0 4 50,5 ± 1,7 36,3 ± 2,5 50,7 ± 2,5 + 0,2 55,0 5 47,6 ± 1,7 34,8 ± 2,5 47,8 ± 2,5 + 0,2 55,0 6 58,4 ± 1,7 47,5 ± 2,5 58,7 ± 2,5 + 0,3 60,0 Největší nárůst hlukové zátěže i při tomto nepředpokládaném 16ti hodinovém provozu recyklační linky nepřesáhne 1 db. Z uvedených součtových hladin hluku vyplývá, že určující je vliv hluku tvořeného stávajícím hlukovou zátěží (především silniční dopravou) v okolní obytné zástavby, avšak ani ta prokazatelně nepřekračuje přípustné hygienické limity (L Max = 58,4 ± 1,7 db pro RB 6). 13

14 Vliv hluku z provozu mobilní recyklační linky pro zpracovávání stavební sutě (dosahuje maximální ekvivalentní akustické hladiny 47,2 db v RB 1) lze vzhledem nejbližší obytné zástavbě považovat z hlediska zdravotních rizik za zanedbatelný. Zdravotní riziko z hluku, dané součtem hlukových událostí stávající hlukové zátěže (převážně dopravní) a zátěže pro uvažovaný 8 hodinový provoz recyklační linky (cca 15ti denních směnách za rok), lze pro obyvatele dotčené zástavby kvantifikovat jako velmi nízké. 7 NEJISTOTY Hodnocení zdravotních rizik z imisí hluku při provozu mobilní recyklační linky je zatíženo určitými nejistotami: 1. měření hladin akustického tlaku je zatíženo nejistotou obvykle ± 1,7 db, nelze tedy zcela jednoznačně určit skutečné překročení limitních hodnot; 2. Nejistoty výpočetního programu LimA 5, Verze 5.02 pro šíření širokopásmového hluku ve směru větru U = ± 2,5 db; 3. výpočet rizika je proveden pro celou 8 hodinovou denní dobu provozu recyklační linky (což je maximální uvažované využití). Ve skutečnosti lze předpokládat, že provoz recyklační linky nebude po celou dobu směny, hluková zátěž bude ve skutečnosti nižší. 4. ve vnitřních prostorách dochází k dalšímu útlumu hluku z venkovního prostředí a celková expozice osob bude tedy nižší než ve venkovním prostředí. 8 ZÁVĚR Z hodnocení zdravotních rizik s využitím hlukové studie a měření současného stavu hlukové zátěže v zájmové lokalitě (provedené Zdravotním ústavem se sídlem v Brně) lze konstatovat, že nedoje k významnému navýšení stávajících hladin hluku ve sledované lokalitě a tím ani nedojde ke zhoršování zdravotního stavu exponovaných obyvatel. Zdravotní riziko z předpokládané zvýšené expozice dotčených osob způsobené hlukem z provozu recyklační linky je možné kvantifikovat jako velmi nízké. 14

15 Prostor pro umístění mobilní recyklační linky, vzhledem k členitosti terénu a odstupové vzdálenosti od obytné zástavby, lze považovat za vhodný. Upozornění: Lze předpokládat, že vliv hlukové zátěže by se významně zvýšil, pokud by provoz mobilní recyklační linky probíhal i v noční době. 9 POUŽITÁ LITERATURA 1. Protokol o akreditovaném měření FF 31/2007/H, Zdravotní ústav se sídlem v Brně Mgr. O. Pecák, I. Tesařová DIS., P. Šiška, červen Hluková studie Recyklační linka Ivančice, zpracovaná Mgr. Oldřich Pecákem, ZÚ Brno, Centrum laboratoří, oddělení měření fyzikálních faktorů, červen Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 4. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 5. Autorizační návod AN 15/4 verze 2 k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku, Havránek, J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum Praha Guidelines for community noise, WHO, Geneva,

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity Objednatel: Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice Zpracovatel: Ing. Aleš Kaluža, Nár. odboje 283,

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice HLUK A VIBRACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Akustická studie č. 63/14

Akustická studie č. 63/14 . Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 261 Akustická studie č. 63/14 Zákazník: Kovárna VIVA a.s. třída Tomáše Bati 5333 760 01 Zlín Název záměru: Kovárna Viva a.s. Výrobní hala 72/2 Místo záměru:

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, 783 01 Olomouc, tel: 585433141,IČ: 65907850 S T U D I E M o d e l o v ý v ý p o č e t hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 2977-S34-12 Předmět posouzení : Výstavba RD

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI část 5, díl 3, kapitola 5.2, str. 1 5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI Metody hodnocení hlukové expozice, jejích účinků na sluch a metody předpovědi sluchových ztrát jsou mezinárodně normalizovány (ČSN ISO

Více

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Hluková studie stupeň STUDIE zakázkové číslo 13/2012 číslo dokumentu 13/2012 P1 revize 0 datum únor 2012 autor Ing. Petr

Více

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Zpracovatel: EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové Název: Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3290 Sbírka zákonů č. 217 / 2016 217 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2 strana: 1 z počtu: 12 stran č. protokolu: A-2013-0-31 Praha 9 - Letňany, Novosvětská 188, 199 00 286 920 966, mobil: 602 385 914, fax: 286 920 966, e- mail : milos.mertl@mertlakustika.cz Pracoviště s osobou

Více

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Červenec 2014 Zpráva č. 373-SHJ-14 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 217 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006,

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy MUDr. Zdeňka Vandasová ve spolupráci s KHS Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Znojmo, Ing. Stehlíkem KHS hlavního města

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov

Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Akustická studie Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Investor, objednatel: František Dvořák Rácov 588 Batelov Datum zpracování: březen duben 2011 Počet výtisků: 3 Výtisk č. 1 Počet příloh: 0 Zpracoval:

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy)

Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy) Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy) MUDr. Michael Vít, PhD hlavní hygienik CR Nové směry v železniční dopravě 14. 15. 6. 2011 Ostrava Strategické hlukové mapy na hlavních železničních

Více

Ochrana před hlukem. Ochrana před hlukem

Ochrana před hlukem. Ochrana před hlukem - hluk dle zákona č. 258/2000 Sb. = zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis - cílem hlukových limitů je ochrana návštěvníků koncertů a

Více

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008...

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008... Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie Objednatel: M3V Praha, a.s. Drahobejlova 2215/6 190 00 Praha 9 Posuzovaný objekt: Větrné elektrárny Enercon E82 Duben

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: S & M CZ s.r.o. Třebovská 809 569 43 Jevíčko Posuzovaný objekt: Farma větrných elektráren

Více

5.6.10.7. Hluk http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/hluk Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Problematiku a ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku stanovuje

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014 Mgr. Michaela Vallová e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622 Počet stran: 18 Počet příloh: 18 Digitální verze: 1 č.: 1001/2014 Pro záměr: Územní studie silnice v úseku Brankovice

Více

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 Základní pojmy ZVUK Mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence

Více

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1).

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1). 5. Hluková kritéria Při hodnocení účinků hluku na člověka je třeba přihlížet na objektivní fyziologické reakce, produktivitu práce a subjektivní slovní reakce na podněty. Při měření účinků hluku na lidi

Více

INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK

INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK 7. ZVUK A HLUK ZVUK ZVUK JE MECHANICKÉ VLNĚNÍ V LÁTKOVÉM PROSTŘEDÍ, KTERÉ JE SCHOPNO VYVOLAT SLUCHOVÝ VJEM. FREKVENCE TOHOTO VLNĚNÍ, KTERÉ JE ČLOVĚK SCHOPEN VNÍMAT, JSOU ZNAČNĚ INDIVIDUÁLNÍ A LEŽÍ V INTERVALU

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Květen 2015 Akustické posouzení Areál Interlovu Praha 11 ZADAL: Passerinvest Group, a. s. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha Michle ZPRACOVAL: ATEM Ateliér ekologických

Více

Dopravní infrastruktura v ČR. Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí 11. listopadu 2010

Dopravní infrastruktura v ČR. Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí 11. listopadu 2010 Dopravní infrastruktura v ČR Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí 11. listopadu 2010 vliv Může být rozvoj dopravní infrastruktury MUDr. Michael Vít, Ph.D. hlavní hygienik ČR Součástí

Více

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Více

SILNICE I/36 V ÚSEKU HOLICE ČESTICE

SILNICE I/36 V ÚSEKU HOLICE ČESTICE A T E M Ateliér ekologických modelů, SILNICE I/36 V ÚSEKU HOLICE ČESTICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Září 2013 Silnice I/36 v úseku Holice Čestice Vyhodnocení vlivů hlukové zátěže

Více

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol schválil: Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608 Mgr. Daniel Musil,

Více

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Akustická studie /1 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Objednatel: M-PROJEKT, nženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Vodní 1 2 00 Brno Datum zpracování: březen 2011 Počet výtisků: 5 Výtisk č.

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Ing. Pavel Berka, Ph.D. IČO: 724 06 046, Tel.: 604 356 221 E-mail: bp.akustika@seznam.cz Web: www.bpakustika.cz HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Objednatel: Ing. Zdeněk Buček Ulička 14 623 00 Brno IČO: 134 18

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil. Číslo projektu: Rekonstrukce koleje č.2 Brno Královo Pole - Kuřim

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil. Číslo projektu: Rekonstrukce koleje č.2 Brno Královo Pole - Kuřim Doplňující údaje: 0 08.2012 1.vydání Ing. Cápal Ing. Cápal Mgr. Bussinow RNDr. Bosák Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Hluková studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. Úvod... 3 Účel studie... 3 Vstupní údaje...

Více

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1 Protokol o měření hluku č.: 14/16 Strana č.: 2 Obsah: 1. Situace měřících míst... 2 2. Použitá měřící souprava... 4 3. Metoda a podmínky měření... 4 4. Citace předpisů... 6 5. Popis měření... 6 6. Popis

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stávající výtahové šachty na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice,

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt:

Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie pro 4 VTE Enercon E82 E2 Objednatel: VTE Větrný vrch s.r.o. VTE Bratrská s.r.o. Žižkova 152

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Dana Potužníková dana.potuznikova@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 24.11.2011 HRA, PVZ co to je? Hodnocení zdravotních rizik (Health Risk

Více

NRL pro komunální hluk 1

NRL pro komunální hluk 1 21.4.2011 NRL pro komunální hluk 1 EKOMONITOR AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.4.2011 21.4.2011 NRL pro komunální hluk 2 AKUSTICKÉ STUDIE pro účely ochrany veřejného zdraví dle NV č.148/2006 Sb. 21.4.2011

Více

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Problematika hluku z větrných elektráren ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Definice podle legislativy Hlukem se rozumí zvuk, který může být zdraví škodlivý a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Ing. Dana Potužníková dana.potuznikova@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 24.11.2010 Cíl prezentace HRA a PVZ Základní postup Podklady Ukázky

Více

Hodnocení dopadů hluku / obtěžování hlukem

Hodnocení dopadů hluku / obtěžování hlukem Hodnocení dopadů hluku / obtěžování hlukem Výsledky dotazníkového šetření Hluk a zdraví Zdeňka Vandasová Ondřej Dobisík, Marek Malý Státní zdravotní ústav Praha Účinky hluku na zdraví Orgánové účinky Ovlivnění

Více

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 Místo: Hlavní město Praha, Pitkovice, k.ú. Pitkovice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Název: Obytný soubor Májovková,

Více

5. KVĚTNA 752 Tel./fax: LOMNICE NAD POPELKOU Mobil :

5. KVĚTNA 752 Tel./fax: LOMNICE NAD POPELKOU Mobil : 1 PROJEKČNÍ ATELIER Ing. Jaroslav Kaplan, Ph.D. 5. KVĚTNA 752 Tel./fax: 481 672 662 LOMNICE NAD POPELKOU 512 51 Mobil : 602 458 516 http://www.jak-cz.cz E-mail:jakcz@tiscali.cz H L U K O V Á S T U D I

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a

Více

217/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

217/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 217/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000

Více

Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda

Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda 1. Legislativa 2. Co je hladina akustického tlaku a výkonu 3. Hodnoty uváděné výrobci a jak s nimi pracovat

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Dana Potužníková dana.potuznikova@zuova.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 20.9.2012 Cíl prezentace HRA a PVZ pro hluk z dopravy Odborná literatura

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Září 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Akustická studie Akustická situace v ulici Březnická v roce 2000 a v roce 2008 EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4

Více

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o.

Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Provozovatel: GALJEVA s.r.o. Hluková studie Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Zpracovala společnost DP Eco-Consult s.r.o. Listopad 2013 Obsah: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Nová dot ovací a t ídící linka komunálního odpadu, rné a t ídící místo pro stavební odpad, plocha pro skladování v tví, zpevn

Nová dot ovací a t ídící linka komunálního odpadu, rné a t ídící místo pro stavební odpad, plocha pro skladování v tví, zpevn Nová dotřiďovací a třídící linka komunálního odpadu, sběrné a třídící místo pro stavební odpad, plocha pro skladování větví, zpevněné plochy, sklady a další vybavení Vliv hluku z provozu Hluková studie

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK PROTOKOL POSOUZENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Zadání: HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK LETIŠTĚ KARLOVY VARY Zadavatel: Vypracoval : KARLOVARSKÝ KRAJ Krajský úřad - Odbor regionálního

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015 Název zakázky: Tělocvična ZŠ Dolní Na Vršku 290 252 41 Dolní Posouzení hluku z provozu tělocvičny Zakázka č.: 1-0215-1948/1 Zadavatel: Obsah dokumentace: VPÚ DECO Praha a.s. Podbabská 1014/20 160 00 Praha

Více

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RUŠIV IVÉ ÚČINKY HLUKU DNY ZEMĚ 1 PRINCIPY A PODMÍNKY MONITORINGU Subsystém III Zdravotní

Více

Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku. MUDr. Zdeňka Vandasová

Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku. MUDr. Zdeňka Vandasová Studie Hluk a zdraví sledování zdravotních účinků hluku MUDr. Zdeňka Vandasová Účinky hluku na člověka Orgánové účinky Sluchový aparát: akustické trauma (120 140 db), poruchy sluchu (70 db) Kardiovaskulární

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví autorizovaný protokol. Společenské a obchodní centrum - Březnická

Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví autorizovaný protokol. Společenské a obchodní centrum - Březnická Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví autorizovaný protokol Společenské a obchodní centrum - Březnická Zpracovatel: Spolupráce: Ing. Dana Potužníková autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK

NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí Návrh nového nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

Více

Zdravotní a psychosociální účinky hluku současné poznatky a jejich využití v procesu hodnocení zdravotních rizik I. část

Zdravotní a psychosociální účinky hluku současné poznatky a jejich využití v procesu hodnocení zdravotních rizik I. část Zdravotní a psychosociální účinky hluku současné poznatky a jejich využití v procesu hodnocení zdravotních rizik I. část MUDr. Zdeňka Vandasová Státní zdravotní ústav Praha Hluk Zvuky jsou přirozenou součástí

Více

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 TERMÍNY A DEFINICE MÍSTO PŘÍJMU Místo ve kterém je hluk posuzován ČASOVÝ INTERVAL MĚŘENÍ Časový interval

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Akustická studie. Constellium hala 32, 33, 34

Akustická studie. Constellium hala 32, 33, 34 Akustická studie Constellium hala 32, 33, 34 Listopad 2016 1 1. Posuzovaný záměr Společnost Constellium Extrusions Děčín s.r.o. se ve svém mateřském závodě v Děčíně dlouhodobě zabývá výrobou hliníkových

Více

A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o.

A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. A T E M Ateliér ekologických modelů, HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE AKUSTICKÁ STUDIE A HODNOCENÍ VLIVŮ NA ZDRAVÍ OBYVATEL Červen 2012 OBSAH Ú V O D... 4 1. METODIKA VÝPOČTU... 5 2. NEJVYŠŠÍ

Více

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ DIVIZE MORAVA LUCEMBURSKÉHO 229, 686 01 UH. HRADIŠTĚ TEL/FAX : 572 550 572, MOBIL : 775 112 769 E m a i l : e k o l a. u h @ e k o l a g r o u p. c z S Í D L O : M I S T R O V S K Á 4, 1 0 8 0 0 P R A

Více

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ Praha 8.9. a 25.10. 2016 Hradec Králové 15.9.2016 9.9.2016 NRL pro komunální hluk 1 Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. Ing.

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku OSNOVA 10. KAPITOLY Úvod do měření hluku Teoretické základy

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o.

Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Provozovatel: GALJEVA s.r.o. Hluková studie Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Zpracovala společnost DP Eco-Consult s.r.o. Listopad 2014 Obsah: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany

Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany Červen 2011 Zpráva č. 141-SHV-11 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312

Více

MUDr. Vladimír Valenta Hlavní hygienik ČR Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Palackého nám. 375/ Praha 2-Nové Město

MUDr. Vladimír Valenta Hlavní hygienik ČR Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Palackého nám. 375/ Praha 2-Nové Město MUDr. Vladimír Valenta Hlavní hygienik ČR Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Palackého nám. 375/4 128 00 Praha 2-Nové Město Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany IČO 00240141 Zastoupená starostou:

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. ZMĚNA 2751/00 ÚPn hl. města Prahy

AKUSTICKÁ STUDIE. ZMĚNA 2751/00 ÚPn hl. města Prahy A T E M Ateliér ekologických modelů, ZMĚNA 2751/00 ÚPn hl. města Prahy Srpen 2011 1 Akustická studie Změna 2751/00 ÚPn hl. města Prahy Praha 1, Praha 2 Vinohrady, Nové Město ZADAL: Útvar rozvoje hl. m.

Více

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb.

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Porada pracovníků měst a obcí 28. června 2016 MUDr. Libuše Jůvová libuse.juvova@khshk.cz Krajská hygienická stanice Královéhradeckého

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 AKUSTICKÁ STUDIE Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 Zadavatel: Mgr. Jiří Bělohlávek TISEA Bylany 66 284 01 Kutná Hora Datum zpracování: 22. ledna 2013

Více

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA STUDIE PROVEDITELNOSTI C.2.3 PŘEDBĚŽNÁ HLUKOVÁ STUDIE 0 červenec 2013 INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639

Více

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S Akustická měření Michaela Špačková, 1.S Akustická měření: Měříme: - akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů - hluk ve vnitřních i vnějších prostorech a pracovištích - vibrace v

Více

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽÍ STUDIE HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 28. května 2010 zpráva číslo 313-SHR-10 Akustika Praha

Více

Příloha č. 3: Hodnocení zdravotních rizik část 1.: Hluk. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 3: Hodnocení zdravotních rizik část 1.: Hluk. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Příloha č. 3: Hodnocení zdravotních rizik část 1.: Hluk Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 aktualizace č. 1

Více

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE k projektu Zateplení a VZT s rekuperací tepla DPS, Družby 1471/9 v Duchcově z hlediska

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. ze dne Nedodržujete zákon? Zařiďte si ať jej změní! Ministerstvo zdravotnictví chce povolit vyšší hluk z dopravy

TISKOVÁ ZPRÁVA. ze dne Nedodržujete zákon? Zařiďte si ať jej změní! Ministerstvo zdravotnictví chce povolit vyšší hluk z dopravy TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne.2.2010 Nedodržujete zákon? Zařiďte si ať jej změní! Ministerstvo zdravotnictví chce povolit vyšší hluk z dopravy Anotace: Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelizaci nařízení

Více