ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH"

Transkript

1 Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého Brno ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z IMISÍ HLUKU PŘI PROVOZU MOBILNÍ RECYKLAČNÍ LINKY V IVANČICÍCH Zpracovali : Ing. Petr Vrbík RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. Brno, červen 2007

2 OBSAH: 1 ÚVOD POPIS LOKALITY DOTČENÉ ÚZEMÍ DOTČENÁ POPULACE IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI VZTAHY MEZI HLUKOVOU ZÁTĚŽÍ A PROKÁZANÝMI NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY NA POPULACI DOPORUČENÉ HODNOTY DLE WHO HODNOCENÍ EXPOZICE HODNOCENÍ EXPOZICE VE VZTAHU K PLATNÉ LEGISLATIVĚ OBTĚŽOVÁNÍ HLUKEM (PODLE WHO) HODNOCENÍ EXPOZICE STÁVAJÍCÍHO HLUKU VÝPOČET BUDOUCÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE PŘI PROVOZU RECYKLAČNÍ LINKY CHARAKTERIZACE RIZIKA NEJISTOTY ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA

3 1 ÚVOD Na základě objednávky městského úřadu v Ivančicích (3-22/07 ze dne ) byla posouzena zdravotní rizika z hlukové zátěže vzniklé při provozu mobilní recyklační linky na zpracování stavební suti (čelisťový drtič EXTEC C-10 a kolový nakladač), umístěné v prostoru bývalé skládky na k.ú. Němčice (část města Ivančic). Odhad zdravotních rizik z imisí hluku v uvedené lokalitě byl zpracován na základě hlukové studie (viz L 2) a výsledků přímého měření hladin akustického tlaku (viz L 1). Měření proběhlo v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných domů v blízkosti uvažovaného umístění mobilní recyklační linky. Měření i výpočet proběhl ve shodných referenční bodech (hluková mapa byla vypočítána programem LimA 5, verze 5.02.). Legislativním podkladem hodnocení vlivu hluku je nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vlastní odhad zdravotního rizika byl proveden na základě metodiky US EPA ve čtyřech následných krocích: identifikace nebezpečnosti vztah mezi expozicí a účinkem hodnocení expozice charakterizace rizika v souladu s poznatky o vztazích a závislostech mezi hlukovou zátěží dané populace a případným poškozením zdravotního stavu (podle WHO). 2 POPIS LOKALITY 2.1 Dotčené území Sledovaná lokalita se nachází v jihozápadní části okresu Brno venkov, na jižním okraji města Ivančic. Posuzovaným zdrojem hluku je mobilní recyklační linka na zpracování stavební suti, která bude umístěna v prostoru bývalé skládky (k.ú. Ivančice Němčice). Nejbližší obytnou zástavbou jsou rodinné domy se zahradami a dvory (části Ivančic - Alexovice a Němčice), vzdálených vzdušnou čarou cca minimálně 250 m od uvažované recyklační linky. V současné době je zde jediným významnějším zdrojem hluku pozemní doprava na silnici II/152 Ivančice Moravský Krumlov, která prochází Němčicemi a leží jihovýchodně od Alexovic. 3

4 Pro vyhodnocení stávající hlukové situace bylo vybráno 6 měřících stanovišť (referenčních bodů) zvolených v chráněném venkovním prostoru uvedené obytné zástavby. Situování měřících bodů je vyznačeno v následujícím leteckém snímku, bližší popis je uveden ve výsledcích měření Dotčená populace Možnou dotčenou populací ve sledované oblasti jsou osoby, trvale žijící v této přilehlé části města Ivančic. Hypoteticky se jedná přibližně o 50 rodinných domků a počet obyvatel (přicházejících do úvahy pro expozici hlukem v této lokalitě) nepřekročí 200 osob. 4

5 3 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Odhad zdravotních rizik spojených s imisemi hluku, vznikajících při provozu mobilní recyklační linky na zpracování stavební suti, je posuzován pro chráněný venkovní prostor staveb v přilehlé obytné zástavbě. Provoz recyklační linky lze považovat za krátkodobý stacionární zdroj proměnného hluku (předpoklad provozu je pouze v průběhu dne a asi 15 dní v roce). Hluk je fyzikální faktor, které prokazatelně může na člověka působit nepříznivě. Hlukem se rozumí každý zvuk, který je nechtěný, obtěžující nebo může mít škodlivé účinky pro lidské zdraví. Do jisté míry lze považovat hluk za bezprahově působící noxu. Zdravotní hodnocení hluku má tři základní hlediska: hladinu, projevující se jako hlasitost zvuku; frekvenci, projevující se jako výška zvuku; časový průběh hlukové události, její trvání. Vnímání hluku je čistě subjektivní pocit, který se může lišit s vysokou mírou interindividuální variability. I když je hluk vnímán subjektivně, je nutné stanovit teoretickou fyzikální míru přípustné hlukové expozice. Pro působení hluku v subjektivní sféře byly zavedeny diferencované pojmy pro charakterizaci účinků na člověka. Jsou to : rušení, při němž hluk interferuje s nějakou činností (spánkem, duševní prací, řečovou komunikací apod.) rozmrzelost a pocit nepohody, vznikající působením hluku a prožívaný negativně hlukem postiženým člověkem nebo skupinou hlučnost, což je subjektivní hodnocení pocitu s nepatřičností hluku v konkrétním prostředí obtěžování, což představuje nepřípustné ovlivňování životního prostředí, případně skupinových či osobních práv ( Havránek, 1990). Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku, jsou v současnosti považována specifická poškození sluchového aparátu (při vysoké intenzitě, případně dlouhé době trvání, majoritně v pracovním prostředí). Za nespecifické účinky je pak považován vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku, zhoršení osvojování řeči u dětí a omezeně kromě vlivu na některé fyziologické funkce, i vliv na mentální zdraví a výkonnost člověka. Proto se působení hluku posuzuje i z hlediska ztížené komunikace řeči a zejména pak z hlediska rušení spánku a obtěžování lidí. 5

6 Obtěžování hlukem v průběhu dne vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, k nimž patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání. Přitom u každého člověka existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. V normální populaci je 10 20% vysoce citlivých a prakticky stejné procento velmi tolerantních osob. Pro zbývajících 60 80% populace platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže. Doporučené limity WHO, jenž jsou také přijímány i v našem legislativním prostředí pro místa mimopracovního pobytu, proto vychází z poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řeči, pocity nepohody a rozmrzelosti (obtěžování), a na rušení spánku v nočních hodinách. 4 VZTAHY MEZI HLUKOVOU ZÁTĚŽÍ A PROKÁZANÝMI NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY NA POPULACI Při charakterizaci nebezpečnosti účinků hluku se vychází z prahových hodnot hlukové zátěže pro chráněný venkovní prostor a pro prokázané nepříznivé účinky. Pro denní dobu jsou znázorněny v tabulce č. 1. Tab. č. 1: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže denní doba (L Aeq, 6-22 h ) Nepříznivý účinek db(a) < Sluchové postižení Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí Ischemická choroba srdeční Zhoršená komunikace řeči Silné obtěžování Mírné obtěžování Ve výše uvedené tabulce (č. 1), je znázorněna závislost manifestovaných zdravotních potíží na průměrné intenzitě hlukové zátěže, odstupňované po 5 db. Šedým probarvením jsou znázorněny hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Data vycházejí z výsledků epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u cca 10 procentního podílu citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších. 6

7 Uvedené nepříznivé účinky hlukové expozice se projevují v případě dlouhodobé stálé expozice zvýšeným hladinám hluku. Vlivem zvýšených hladin hluku při dlouhodobé stálé expozici prokazatelně dochází ke zhoršování četných chorob jako jsou hypertenze, infarkt myokardu ale i časté katary horních cest dýchacích a pod. Pro českou populaci byl statisticky nejvýznamnější korelační vztah nalezen v případě hypertenze a častých katarů horních cest dýchacích. Významnější než hluková zátěž v průběhu dne, je ovšem hluková zátěž v nočním období, a to především působením hluku na rušení spánku (v případě recyklační linky se ale noční provoz neuvažuje) Doporučené hodnoty dle WHO Ze závěrů WHO obecně vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Podle doporučení WHO by denní ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domu přesáhnout 55 db a noční ekvivalentní hladina hluku by neměla překročit 45 db, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 db při přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí v noci by pak neměly uvnitř místnosti přesáhnout L A max = 45 db, popřípadě 60 db venku, a počet těchto událostí by během noci neměl přesáhnout ze všech zdrojů hluku. Prostředí venkovní obytné ložnice mimo ložnici Kritický zdravotní projev Pocit velkého obtěžování (PVO) Pocit středního obtěžování (PSO) Srozumitelnost řeči (PSO) Narušení spánku (NS) Narušení spánku, omezení větrání L Aeq Působení L Aeq db hod db

8 5 HODNOCENÍ EXPOZICE 5.1 Hodnocení expozice ve vztahu k platné legislativě Přípustnost zátěže organismu hlukem je podle české legislativy dána limity NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády definuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku pro chráněné vnější prostředí a v chráněných venkovních prostorech staveb (CHVPS) pro denní dobu 50 db a pro noční dobu 40 db. Tab. č. 2 Korekce pro stanovení hygienických limitů (příloha č.3, NV č.148/2006 Sb.) Druh chráněného prostoru Korekce /db/ 1) 2) 3) 4) Chráněné venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněné venkovní prostory lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 db s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 db. Vysvětlivky použitých korekcí : 2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách. 3) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy převažující a v ochranném pásmu drah. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor staveb: Alexovice denní doba 6.00 hod hod L Aeq,den = 55 db Pozn. Uplatněna korekce pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích Němčice denní doba 6.00 hod hod L Aeq,den = 60 db Pozn. Uplatněna korekce pro převažující hluk z dopravy hluk z dopravy na pozemních komunikacích 8

9 5.2 Obtěžování hlukem (podle WHO) 1. Pro vyjádření míry obtěžování hlukem u exponovaných osob z provozu posuzované technologie lze použít údaje uvedené v publikaci WHO Guidelines for community noise,, Ženeva, a) u sezónních provozoven (%) b) ze silniční dopravy (%) Obtěžování [%] Sezónní provozovny %LA 25 %A 20 %HA Obtěžování [% ] Silniční doprava LA 70 A 60 HA L den [db] L den [db] Oba grafy udávají počty obtěžovaných osob v procentech v závislosti na ekvivalentní hladině komunálního hluku vyjádřenou jako L den. 5.3 Hodnocení expozice stávajícího hluku Hodnoty stávajícího hluku ve sledované lokalitě byly zjištěny měřením a jejich hladiny jsou pro zvolené referenční body uvedeny v tabulce č. 3 (viz. tab. č. 3). Tab. č. 3: Souhrnná tabulka naměřených L Aeq,8h RB 1 popis Němčíce, ul. Ke Karlovu, RD,prodejna Kservis výsledná L Aeq,8h (db) 57,2 ± 1,7 hygienický limit L Aeq,den (db) hodnocení 60 prokazateln ě dodržen Střední obtěžovaní exponovaných osob odhad (%) do 25 % 9

10 2 Alexovice, ul. Pod Hájkem, RD č.78 51,4 ± 1,7 55 prokazateln ě dodržen do 15 % Alexovice, ul. Pod Hájkem, RD č. 98 Alexovice, ul. Pod Hájkem - začátek polní cesty Alexovice, ul. Pod Hájkem - polní cesta za RD 56,2 ± 1, ,5 ± 1,7 47,6 ± 1,7 není prokazateln ě překročen 55 prokazateln ě dodržen 55 prokazateln ě dodržen do 25 % do 15 % cca 10 % 6 Němčice, ul. Ke Karlovu, RD, konec zástavby 58,4 ± 1,7 60 není prokazateln ě překročen cca 25 % U stávající naměřené hlukové zátěže není prokázáno překročení hygienických limitů pro denní dobu. Nicméně v nejvíce exponovaných místech (obytná zástavba podél hlavní silnice v Němčicích) lze předpokládat, že zde může docházet ke střednímu obtěžování hlukem přibližně u 25 % dotčených osob. 5.4 Výpočet budoucí hlukové zátěže při provozu recyklační linky Pro hluk vznikající při provozu mobilní recyklační linky je dominantním zdrojem hluku provoz drtiče Extec C-10. Na základě vlastního měření byl proveden výpočet hladiny akustického výkonu a z této hodnoty byla vypočtená hladina akustického výkonu A (L PA = 112,8 db). Tato hodnota byla použita při výpočtu hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru z provozu recyklační linky. Výpočet hlukové zátěže je zpracován výpočetním programem LimA 5, verze Algoritmus výpočtu je v souladu s normami ČSN ISO a , výpočet zahrnuje klimatické podmínky, konfiguraci a vlastnosti terénu Vypočítané hlukové imise jsou vyjádřeny graficky, plošným rozložením hlukových pásem na sledovaném území a numericky konkrétními hodnotami ekvivalentních hladin akustického tlaku ve výpočtových bodech. Výpočty izofon jsou zpracovány pro výškovou úroveň m nad terénem. Hodnoty konkrétních ekvivalentních hladin akustického tlaku jsou zpracovány pro výškovou úroveň m nad terénem. (viz hluková studie L 2).. Výpočtové body byly zvoleny u nejbližší zástavby 2,0 m od budov ve výšce 4,0 m nad zemí (viz tab. č.4). Výpočet je proveden pro osmihodinové působení recyklační linky. 10

11 Tab. č. 4 Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin hluku L Aeq,8h [db] od recyklační linky Ref.bod č. Výška (m) Vzdálenost (m) L Aeq,8h [db] Hyg. limit [db] Slabé obtěžovaní exponovaných osob 1 4, ,2 ± 2,5 50,0 do 10 % 2 4, ,4 ± 2,5 50,0 cca 5 % 3 4, ,8 ± 2,5 50,0 do 3 % 4 4, ,3 ± 2,5 50,0 do 3 % 5 4, ,8 ± 2,5 50,0 do 3 % 6 4, ,5 ± 2,5 50,0 do 10 % Podle vypočítaných hladin hluku nezpůsobí hluk z provozu recyklační linky v dotčené zástavbě sám o sobě prakticky žádné zdravotní riziko (nová hluková zátěž bude odhadem pouze slabě obtěžovat méně než 10 % dotčených osob). Navíc je hluková zátěž od recyklační linky pouze krátkodobou záležitostí (cca 15 dní v roce). 11

12 Grafické vyjádření plošného rozložení hlukových pásem (hluková mapa) 12

13 6 CHARAKTERIZACE RIZIKA V tabulce č. 5 je uvedena součtová hladina stávající hladiny hlukové zátěže a hluku při 8 hodinovém provozu mobilní recyklační linky. Nárůst hlukové hladiny ve všech referenčních bodech v tomto případě nepřekračuje 0,5 db (což je rozdíl, který člověk není schopen rozlišit). Tab. č. 5: Součtová hladina při 8 hodinovém provozu linky Referenční bod číslo Měření - stávající hladina pozadí L Aeq,den [db] Výpočet - nová recyklační linka L Aeq,8h [db] Součtová hladina při provozu linky L Aeq,den [db] Nárůst hluku [db] Hyg. limit [db] 1 57,2 ± 1,7 47,2 ± 2,5 57,6 ± 2,5 + 0,4 60,0 2 51,4 ± 1,7 42,4 ± 2,5 51,9 ± 2,5 + 0,5 55,0 3 56,2 ± 1,7 36,8 ± 2,5 56,2 ± 2,5 0 55,0 4 50,5 ± 1,7 33,3 ± 2,5 50,6 ± 2,5 + 0,1 55,0 5 47,6 ± 1,7 31,8 ± 2,5 47,7 ± 2,5 + 0,1 55,0 6 58,4 ± 1,7 44,5 ± 2,5 58,6 ± 2,5 + 0,2 60,0 V následující tabulce je proveden výpočet teoretické hlukové zátěže modelující 16-ti hodinový provoz recyklační linky. Tento provozu je pouze teoretický, v praxi by neměl nastat. Tab. č. 6 : Součtová hladina při 16 hodinovém provozu linky (korekce + 3 db) Referenční bod číslo Měření - stávající hladina pozadí L Aeq,den [db] Výpočet - nová recyklační linka L Aeq,16h [db] Součtová hladina při provozu linky L Aeq,den [db] Nárůst hluku [db] Hyg. limit [db] 1 57,2 ± 1,7 50,2 ± 2,5 58,0 ± 2,5 + 0,8 60,0 2 51,4 ± 1,7 45,4 ± 2,5 52,4 ± 2,5 + 1,0 55,0 3 56,2 ± 1,7 39,8 ± 2,5 56,3 ± 2,5 + 0,1 55,0 4 50,5 ± 1,7 36,3 ± 2,5 50,7 ± 2,5 + 0,2 55,0 5 47,6 ± 1,7 34,8 ± 2,5 47,8 ± 2,5 + 0,2 55,0 6 58,4 ± 1,7 47,5 ± 2,5 58,7 ± 2,5 + 0,3 60,0 Největší nárůst hlukové zátěže i při tomto nepředpokládaném 16ti hodinovém provozu recyklační linky nepřesáhne 1 db. Z uvedených součtových hladin hluku vyplývá, že určující je vliv hluku tvořeného stávajícím hlukovou zátěží (především silniční dopravou) v okolní obytné zástavby, avšak ani ta prokazatelně nepřekračuje přípustné hygienické limity (L Max = 58,4 ± 1,7 db pro RB 6). 13

14 Vliv hluku z provozu mobilní recyklační linky pro zpracovávání stavební sutě (dosahuje maximální ekvivalentní akustické hladiny 47,2 db v RB 1) lze vzhledem nejbližší obytné zástavbě považovat z hlediska zdravotních rizik za zanedbatelný. Zdravotní riziko z hluku, dané součtem hlukových událostí stávající hlukové zátěže (převážně dopravní) a zátěže pro uvažovaný 8 hodinový provoz recyklační linky (cca 15ti denních směnách za rok), lze pro obyvatele dotčené zástavby kvantifikovat jako velmi nízké. 7 NEJISTOTY Hodnocení zdravotních rizik z imisí hluku při provozu mobilní recyklační linky je zatíženo určitými nejistotami: 1. měření hladin akustického tlaku je zatíženo nejistotou obvykle ± 1,7 db, nelze tedy zcela jednoznačně určit skutečné překročení limitních hodnot; 2. Nejistoty výpočetního programu LimA 5, Verze 5.02 pro šíření širokopásmového hluku ve směru větru U = ± 2,5 db; 3. výpočet rizika je proveden pro celou 8 hodinovou denní dobu provozu recyklační linky (což je maximální uvažované využití). Ve skutečnosti lze předpokládat, že provoz recyklační linky nebude po celou dobu směny, hluková zátěž bude ve skutečnosti nižší. 4. ve vnitřních prostorách dochází k dalšímu útlumu hluku z venkovního prostředí a celková expozice osob bude tedy nižší než ve venkovním prostředí. 8 ZÁVĚR Z hodnocení zdravotních rizik s využitím hlukové studie a měření současného stavu hlukové zátěže v zájmové lokalitě (provedené Zdravotním ústavem se sídlem v Brně) lze konstatovat, že nedoje k významnému navýšení stávajících hladin hluku ve sledované lokalitě a tím ani nedojde ke zhoršování zdravotního stavu exponovaných obyvatel. Zdravotní riziko z předpokládané zvýšené expozice dotčených osob způsobené hlukem z provozu recyklační linky je možné kvantifikovat jako velmi nízké. 14

15 Prostor pro umístění mobilní recyklační linky, vzhledem k členitosti terénu a odstupové vzdálenosti od obytné zástavby, lze považovat za vhodný. Upozornění: Lze předpokládat, že vliv hlukové zátěže by se významně zvýšil, pokud by provoz mobilní recyklační linky probíhal i v noční době. 9 POUŽITÁ LITERATURA 1. Protokol o akreditovaném měření FF 31/2007/H, Zdravotní ústav se sídlem v Brně Mgr. O. Pecák, I. Tesařová DIS., P. Šiška, červen Hluková studie Recyklační linka Ivančice, zpracovaná Mgr. Oldřich Pecákem, ZÚ Brno, Centrum laboratoří, oddělení měření fyzikálních faktorů, červen Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 4. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 5. Autorizační návod AN 15/4 verze 2 k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku, Havránek, J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum Praha Guidelines for community noise, WHO, Geneva,

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Ing. Dana Potužníková dana.potuznikova@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 24.11.2010 Cíl prezentace HRA a PVZ Základní postup Podklady Ukázky

Více

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S Akustická měření Michaela Špačková, 1.S Akustická měření: Měříme: - akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů - hluk ve vnitřních i vnějších prostorech a pracovištích - vibrace v

Více

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Zdroj: ENVIGEA, s.r.o. Zpracovatelka: Ing. Dana Potužníková autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ Hradec Králové 18.11.2014 18.11.2014 NRL pro komunální hluk 1 Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. Ing. Dana Potužníková tomas.hellmuth@zuova.cz

Více

HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO

HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO Budova: ISŠ CHEB, Na Hrázi1, Cheb HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 11/2012 Zpracovatel: Energetická agentura s.r.o. Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 tel: 281867178,

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

ENERGETIC CENTER ŠENOV

ENERGETIC CENTER ŠENOV 1/29 Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ENERGETIC CENTER ŠENOV Hodnocení vlivů na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Jarmila Paciorková

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3338 Sbírka zákonů č. 272 / 2011 Částka 97 272 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000

Více

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Bytové domy v severovýchodní části komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Hluková studie budoucího stavu Zpracoval: listopad 2007 Centrum protihlukové

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

Vliv větrných elektráren na okolní území

Vliv větrných elektráren na okolní území Vliv větrných elektráren na okolní území L. Nondek Seminář veřejné správy, Kraj Vysočina, 1.11.2007, Polná Klady větrné energetiky Snížení energetické závislosti na arabské a ruské ropě, Snížení emisí

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

Znalecký posudek: Oznámení záměru Letiště Vodochody Vlivy na veřejné zdraví hodnocení zdravotních rizik hluku a znečištění ovzduší

Znalecký posudek: Oznámení záměru Letiště Vodochody Vlivy na veřejné zdraví hodnocení zdravotních rizik hluku a znečištění ovzduší 1/64 Podklad pro oznámení záměru v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Letiště Vodochody Vyhodnocení údajů hlukové a

Více

Vliv hluku na člověka

Vliv hluku na člověka Vliv hluku na člověka Tomáš Řiháček Katedra psychologie Fakulta sociáln lních studií MU Brno trihacek@volny. @volny.cz Lidstvo se bude muset vypořádat s hlukem stejně tak razantně, jako se vypořádalo s

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 2004 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení ČSN ISO 1996-1 01 1621 Srpen Acoustics - Description, measurement

Více

Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 40. konzultační den Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Ing. Zdeněk Jandák, CSc. SZÚ Praha 1 Návrh na úpravu limitů vzhledem

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ V HYGIENICKÉ PRAXI

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ V HYGIENICKÉ PRAXI HYGIENA 2014 59(2) 74 78 PŮVODNÍ PRÁCE 74 MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ V HYGIENICKÉ PRAXI SOUHRN OPTIONS FOR USE OF STRATEGIC NOISE MAPPING IN PUBLIC HEALTH DANA POTUŽNÍKOVÁ

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Brně

Zdravotní ústav se sídlem v Brně Zdravotní ústav se sídlem v Brně Centrum ochrany a podpory zdraví Oddělení hodnocení rizik Gorkého 6 60200 Brno Hodnocení zdravotních rizik Vliv imisních koncentrací PM 10 a hluku ze záměru výstavby recyklační

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Statut lázeňského místa Teplice nad Bečvou

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Statut lázeňského místa Teplice nad Bečvou MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor stavební úřad Ing. arch. Ladislav

Více

M E T O D I C K Ý N Á V O D

M E T O D I C K Ý N Á V O D MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 19. února 2007 Č.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306 M E T O D I C K Ý N Á V O D pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu Ministerstvo

Více

T/Z 227/09 STUDIE HLUKU Z PROVOZU VRTULNÍKŮ HEMS NA PROJEKTOVANÉM HELIPORTU FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

T/Z 227/09 STUDIE HLUKU Z PROVOZU VRTULNÍKŮ HEMS NA PROJEKTOVANÉM HELIPORTU FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY T/Z 227/09 STUDIE HLUKU Z PROVOZU VRTULNÍKŮ HEMS NA PROJEKTOVANÉM HELIPORTU FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY T/Z 227/09 STUDIE HLUKU Z PROVOZU VRTULNÍKŮ HEMS NA PROJEKTOVANÉM HELIPORTU FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Dvojice paralelních drah RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně

Dvojice paralelních drah RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví Dvojice paralelních drah RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně Zpracovatel: Ing. Dana Potužníková autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních rizik expozice hluku číslo

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. ČVUT Praha fakulta stavební ooakanka@centrum.cz Normy na denní osvětlení ČSN 730580-1 Denní osvětlení

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA AKTUALIZACE Č. 1

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA AKTUALIZACE Č. 1 Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: DHV ČR spol. s r.o. Adresa: Černopolní 231/39 613 00 Brno Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová (držitel

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Spis. zn.: 12/730/0056/LKVO/03/13 Č. j.: 4466-13-701 V Praze dne 28. srpna 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D.

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Zkoumání vztahů mezi hlukem a jeho zdravotními účinky Vztah mezi hlukem a výskytem

Více

Jiří Michalík, Hana Šlachtová. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě NRL pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Jiří Michalík, Hana Šlachtová. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě NRL pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví PŘÍPRAVA PRAVA STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V ČR Jiří Michalík, Hana Šlachtová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě NRL pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví STRATEGICKÉ

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí Příloha č. 6 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Postup při šetření rušení rádiového

Více

II.část Sumarizace (Reporting)

II.část Sumarizace (Reporting) AKČNÍ PLÁN LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ II.část Sumarizace (Reporting) Pořizovatel: Zpracovatel: Odborná spolupráce: Ministerstvo dopravy ČR Správa Letiště Praha, s.p. Ing. Jiří Šulc, CSc. - TECHSON Praha PROGRAM

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Úloha podhledů v aktivní akustice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

STAV A VÝVOJ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ OVZDUŠÍ VODA KRAJINA ODPADY HLUK Vybrané informační zdroje (publikace, internet) Magistrát hl. m. Prahy (MHMP): magistrat.praha-mesto.cz Publikace: Ročenka Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Příloha č. 1: Akustická studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 1: Akustická studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 aktualizace č. 1 01/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název Zásady územního rozvoje hl.

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

ZKUŠENOSTI Z HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK EXPOZICE HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY

ZKUŠENOSTI Z HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK EXPOZICE HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY HYGIENA 2012 57(3) 100 104 PŮVODNÍ PRÁCE ZKUŠENOSTI Z HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK EXPOZICE HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY EXPERIENCE IN HEALTH RISK ASSESSMENT OF EXPOSURE TO NOISE FROM ROAD TRAFFIC SOUHRN DANA

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

Důvodová zpráva: Úvod Projednání s občany Hranice vnitřního území lázeňského místa Území lázeňského místa Teplice nad Bečvou

Důvodová zpráva: Úvod Projednání s občany Hranice vnitřního území lázeňského místa Území lázeňského místa Teplice nad Bečvou MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor stavební úřad, životního prostředí

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře Konzultační den odd. Pracovního lékařství 4/2015 Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře MUDr. Jana Hlávková Ing. Petr Gaďourek Ing. Tomáš Lebeda

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 21. března 2014 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Upraveno podle výsledků experimentu

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

R o č n í k 2002. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Vydáno: LEDEN 2002 Kč OBSAH

R o č n í k 2002. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Vydáno: LEDEN 2002 Kč OBSAH R o č n í k 2002 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: LEDEN 2002 Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 1. Měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací 2. Měření a

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více