Myšlenka ísla LEŽ MÁ KRATKÉ NOHY, ALE DLOUHÉ PRSTY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myšlenka ísla LEŽ MÁ KRATKÉ NOHY, ALE DLOUHÉ PRSTY."

Transkript

1

2 Myšlenka ísla LEŽ MÁ KRATKÉ NOHY, ALE DLOUHÉ PRSTY. JI Í ŽÁ EK Haf, haf!!! (pro rusky mluvící tená e gaf, gaf) Jmenuji se Florin, neplést si ze Zorin(ou (jé)), a vítám Vás všechny: psi, lidi ky i blechy u dalšího ejslí ka prímovýho tení ka. Hm, hm ou jé. Není to náhodi ka tahle ta návšt vi ka v lov kovskej íši, když do plátku já píši, rád. Leoš mi dal p íležitost, p ídavkem pak k ní kost, taky fenu, plenu, st nu, co je tohle za blbost, to bude psí tvo ivost. A co tedy nabídnu Vám dneska, ééé, to hned íci m žu sám. Ou jé. Ur it tu kdesi, najdete si Kessy. Pár rad mých, na n kterých stranách smích. Ou jé. Zabaleno spo ítáno, to vše do Leoše dáno jen pro Vás. Ou jé. Tak t te pozorn, škorn neškorn. S pozdravem Florin, neplést si se Zorin(ou)jé. Všem kdo v dalších dvou m sích budou slavit srde n blahop ejeme. Ti áž Leoš íslo 44 vyšel jednoho íjnového, p esn ji 20. dne Na jeho vzniku se zasloužili p evážn naši psí p átelé : Florin, Rek, Alík, Jul a, Pegy, Azor a Líza. Vehementn jim v tom pomáhali : TRS, Nina, H2O, Stunt, Robert a Y. Po et kus 35 z toho 5 originálních

3 Maturitní vysv d ení už máte dávno doma. N kterým visí v r žovém ráme ku nad postelí, jiní jej zastr ili na dno šuplíku. A tak i tak, cílem tohoto pr zkumu nebyl jednotlivec, nýbrž skupina, takže se nemusíte obávat, že na této stránce budeme rozpitvávat práv vaše neúsp chy. Zeptali jsme se: P ípravovali jste se na maturitu? Z 9 maturant se: 0 nep ipravovalo v bec 7 p ipravovalo na družinovce 2 p ipravovali dokonce i doma Který p edm t se zdál nejleh í: historie a uzly Který p edm t se zdál nejt žší:.pomoc, topo Nejoblíben jší profeso i: Ui, Milka, Piškot A te n co málo ke známkám: Neprosp lo (tedy ruplo) 0 lidi z 9 (což je d s). Nejvíc bas vám nasázeli za p írodu a to 7ks. Naopak žádnou p tku nedali profeso i historie a výzbroje. Nejvíce jedni ek jste získali za výzbroj 3ks. M li jste za úkol tipnout, jaké známky dostanete: Ve svých odhadech jste se nejvíce trefovali v uzlech a ohních, nejmén v p írod. Nejlépe odhadli své síly: Pavla, Há ek, Kessy. Nejh : Róza a Harry. Pr m rná známka z jednotlivých p edm t : (.sloupec=reálná zn., 2.sloupec=vaše odhady) Výzbroj a výstroj,4,8 Uzly,7,7 Historie,8 2, Ohn,9,9 Topografie 2,5 2,8 První pomoc 2,6 3,0 Morseovka 2,8 2,5 P íroda 3,5 2,5 Co íci na záv r? A už se vám maturita povedla nebo ne, máte to za sebou a klid na celý rok.

4 NEJLEPŠÍ TÁBORNÍKEM Výška: 68 cm Váha: 50 kg V k: 3 let Sourozenci: 2 ks Víceprezident Kor Deník tábor:.místo Bodování stan : 3. místo Odborky: nemá ekala jsi, že se staneš nejlepším táborníkem 2005? V bec jsem to ne ekala. Doufala jsem, že budu tak pátá. Co tomu íkáš? Je to super pocit! Poprvé za tu dobu, co jezdím na tábory, jsem se ocitla v desítce nejlepších a první místo byl tak trochu šok. Myslíš, že sis to zasloužila? Doufám Možná Koho jsi tipovala na táborníka.? Asi Pavlu. Co považuješ za sv j nejv tší oddílový úsp ch? Tak samoz ejm první místo v táborníkovi a taky první místo v lo ské oddílové uzla ské regat.

5 Co sis vybrala za cenu? Termosku, protože ta naše domácí je n jaká zni ená. Jaké jsou tvé silné tábornické stránky? Asi od každého n co. Myslím, že mi jdou uzly, morseovka a na tábo e se mi povedl orien ák. A slabé? V tšina fyzických disciplín. Co t na tábo e baví? Baví m v tšina her, ale hlavn tam jezdím proto, že s lidma, co tam jsou, je zábava. A co t naopak nebaví? Nemám ráda ranní b hy. Jaké je tvoje nejoblíben jší táborové jídlo? (dlouhé p emýšlení) Asi smažák. Nejlepší zážitek z tábora? Ur it jich bylo dost, ale te si n jak nem žu vzpomenout. Ale jó! Boží bylo, když Pindruše na trojdence se vala Ak ase, že má blbé kecy k ženskému pohlaví. Závid li ti tví brat i, že jsi tak dobrá? Nijak se to neprojevilo. Jaké s nimi prožíváš d tství? V pohod. Se Sop ou se ob as mlátíme. Kdy t sourozenci nejvíc naštvali? Sop a m štve po ád, a Piškot m štve, když m vyhazuje od po íta e. Co t od nich nejvíc pot ší? Když mi n co hezkého dají. Máš s bratry n jaký bezva zážitek? Já nevím. Asi jo, ale nem žu si vzpomenout. Co bys poradila t m kte í by se cht li p íští rok stát nejlepším táborníkem? Musí se snažit, mít št stí a neflákat deník. Díky za rozhovor.

6 VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry snad každý z vás o nich slyšel, mnozí jste je už vid li a vyzkoušeli na vlastní nohy. A protože se letos staly místem, na které se podívají ti nejlepší z vás, stálo by za to íci si o nich pár fakt a zajímavostí. Vysoké Tatry se vypínají na severu Slovenska, jsou nejvyšším poho ím celých Karpat. Hlavní h eben je dlouhý 26,5 km, po jeho ásti vede státní hranice mezi Slovenskem a Polskem. Tatry nesou všechny znaky vysokohorského poho í divoké, rozeklané štíty, ledovcové doliny s kotlinami, plesy, vodopády, a také podnebí je drsné, vysokohorské. Díky své výšce a rozloze se považují za nejnižší a sou asn nejmenší velehory na Zemi. Nejvyšším bodem Tater je Gerlachovský štít s výškou 2655 m n.m. Zajímavé je, že až do roku 838 byl považován za nejvyšší vrchol opticky v tší Lomnický štít (2632 m n.m.). Jako první zdolali Gerlach Poláci (r. 855), Slováci je následovali až o dvacet let pozd ji. V dnešní dob je dosažitelný pouze s pr vodcem a samoz ejm za peníze. Ti, co to zkusili, ví, že to není žádná procházka. Zvláštností poho í je i to, že nejvyšší a nejznám jší štíty se nenachází na hlavním h ebeni, ale na jeho jižních odbo kách (už zmín né Gerlachovský a Lomnický štít, Krivá, Slavkovský štít). S Tatrami si matka p íroda opravdu vyhrála. Krom štít, ples a spol. se zde totiž nachází i 283 jeskyní. Nejhlubší z nich má pro nás lákavý název Javorinka, její hloubka je 360m a délka 7,5km. V Tatrách najdete také nejv tší po et jezer z celého Slovenska, a to 85. Všechny jsou ledovcového p vodu. Mimo již zmín ná nej zdolávají Tatry i n kolik slovenských rekord v oblasti po así: Nejchladn jší oblast - ro ní pr m rná teplota vzduchu na vrcholcích Tater je 3,7 o C (a to je samoz ejm v etn léta!). Nejdelší trvání zimy 204 dní z 365. Nejnižší pr m rná m sí ní teplota 8, o C. To by mohlo pro za átek o Tatrách sta it. Stejn : nejhez í, co na t chhle horách je, a pro se sem spousta lidí vrací, jsou zážitky. Drsné, veselé, romantické a kdoví jaké ješt. A práv takové zážitky ekají p íští léto na parti ku nejlepších z vás.

7 Na první oddílové akci prob hla anketa, týkající se vejce. Šlo o zcela zásadní v c jak správn na uknout syrové vejce. Na tuto otázku odpovídalo celkem 4 respondent. 36 dotázaných považuje za normální na uknout vejce o hranu nejbližšího hrnce, skleni ky, talí ku i jiného po ruce ležícího p edm tu. To znamená: vejce uchopí do šikovn jší ruky, opatrn s ním klepnou o již zmín nou hranu, sko ápky odd lí a žloutek i bílek lehce vyklouzne na požadované místo. Jak jednoduché a praktické. Ale pozor! Pro p t dotázaných je tento postup zcela nep ijatelný. Jak to tedy d lají? Na to Vám odpoví LEOŠ! Tato p tice používá k rozklepnutí vají ka n ž. Vejce uchopí do mén zru né horní kon etiny, do té zbývající vezmou n ž a lehkým úderem naruší sko ápku. Žloutek s bílkem poté putují do p ipravené nádoby. Možná si te kladete otázku: Kdo je t ch p t vyjímek vybo ujících z davu? A op t je zde Leoš, aby ukojil Vaši zv davost a naservíroval Vám nožoklepa e tak íkajíc p ímo pod Vaše nosíky a položili jim otázku: Pro nožem? Zabuk P ipadá mi to p irozené a hlavn se u toho nezakydlím. Youry Protože vidím, co d lám. Otvor vzniká v horní stran vejce. Kessy Prost je to lepší. Je to p esn jší a sko ápky se nedostanou kam nemají. Ivan Je v tom ur ité kouzlo používání nástroje. Tet ev Protože to tak d lám odjakživa a nikdy jsem nad tím nep emýšlel. Co vy na to? P idáte se k nim? Nebo to nožem alespo zkusíte? Záleží jen na vás! A ješt exkluzivn pro tená e Leoše: Vaje ný recept nožoklepa e Youryho: Vejce rozklepni nožem na talí ek. Ho na to -2 plátky sýra (uzený je lepší). Posypej to ko ením (pep, s l, majoránka, vegeta), str to na dv minuty do mikrovlnky, vyndej a m žeš jíst. Vhodná p íloha jsou toustíky s máslem a pep em.

8 Když se lov k nechá unést melancholickým podzimem, nechá ho sebou protoupit a ovládnout se jím, nez ídka kdy se stane, že jeho myšlenky zabloudí zpátky do léta, za nou von t sluncem, dozrávajícím ovocem a prázdninovými zážitky. Pro m je bezesporu letošním nejvo av jším dobrodružstvím p tidenní návšt va Brna a Moravského krasu, kde jsme byli spole n s Medv dy a typoši, co se umístili v prví desítce oddílového bodování Cestou necestou. První den jsme krátce p ed polednem vyrazili z deštivého Valmezu vlakem do Brna, kde jsme se také na n kolik dní usídlili. Po ubytovaní jsme vyrazili do m sta. Baby navštívily místní butiky a chlapi zase ochutnali americkou stravu v místním meká i. Abychom si užili i trochu t ch památek a kultury, vyšli jsme si na ve erní procházku do Denisových sad, kde zrovna probíhala lekce moderních tanc. Druhý den jsme prolézali špicberská kasemata. Okolo poledne jsme se vydali na Brn nskou p ehradu. Slunce zá ilo, kofola tekla proudem, parní ek m l dostatek místa i pro nás.vše jsme završili báje nou procházkou kolem p ehrady se spoustou d tských h iš a jiných zajímavostí. Prost idyla v dárkovém balení.ve er jsme umocnili zážitky celého dne petangovým ma em pod Špilberkem. Zde jsme taky, po úplném setm ní, zkoukli z altánku no ní Brno. No a jelikož dívky nem ly v klubovn, kde jsme spali, sprchu vykoupaly se v kašn. T etí den se nesl ve znamení p esunu do dalšího p sobišt Moravského krasu. Hlavní cílem byla návšt va z íceniny hradu. I když se zde piln pracovalo, nezabránilo to v tom, juknout se na hradní v ž a do hladomorny. Na ve er jsme se p iblížili k samotným hranicí CHKO, kde jsme REPORTÁŽ Z AKCE PRO NEJLEPŠÍ DRUŽINU A JEDNO

9 pro tuto noc složili své hlavy. tvrtý den ráno jsme vyšli do Rudic, kde jsme m li domluveno, že si necháme ba ohy u V t áku, což je vlastn v trný mlýn,muzeum a informa ní centrum v jednom. Nicmén osoba, s kterou to bylo domluvené, zrovna prý kdesi rodila nebo n co podobného, takže to nebylo to zase tak jednoduché, ale nakonec jsme se dohodli a už jen s malými bat žky se vydali vst íc Moravskému krasu. První zastávka byla u propasti Macocha. Další u jeskyn Balcarka, kterou jsme si prošli i zevnit. Okruh se uzav el a k pozdnímu odpoledni jsme se vrátili na V t ák k batoh m. Pája, která tam vyšla d íve, nám domluvila, že bychom zde mohli p espat. Slovo dalo slovo, a po menším domlouvání Kaskiho s panem starostou stály vedle mlýny naše stany. Jelikož nám toto ušet ilo n kolik hodin hledání tábo išt, šli jsme se mrknout na okolní skály. Pátý den nás ekal samotný vrchol akce- Rudické propadání. Okolo desáté hodiny se k nám p idal Hop a n jací týpci, kte í m li jít s námi. Po navléknutí do overal jsme se rozd lili na dv skupinky a vyrazili. Rudický jeskynní systém je vlastn o tom, že se musí sestoupit 30m po žeb ících a pak se jde místy korytem potoka a n kde jsou dokonce lanové lávky, hlavn tam, kde je voda výš než po pás. Celé to trvalo kolem t í hodin a lov k byl potom zna n vyš áveny. Odpoledne jsme si v místní hospod promítli pár film o speologii. Taky jsme se vydali ke skalám, kde jsme byli už v era, ale dnes jsme už i lozili. Ve er jsme zde postavili stany a zalehli. Šestý den jsme se už jen sbalili, p esunuli se autobusem do Blanska, odtud vlakem do Brna a rychlíkem do Valmezu. No co Vám budu povídat, byla to prímová akce. Už se t ším na letošní Tatry, doufám, že se tam dostanu. IVCE V ODDÍLOVÉM BODOVÁMÍ CESTOU NECESTOU

10 ZEM VYCHÁ- ZEJÍCÍHO SLUNCE TAJENKA KOŽE- ŠINOVÉ ZVÍ E OVANUTÍ KNIŽN KO - KOVITÁ ŠELMA SPOJKA NEPÁL- SKÉ M STO SK ÍTEK TAJENKA 3 ENZYM GLYKOLÝ- ZY SKLAD OBILÍ ALEGO- RIE NEJLEPŠÍ P ÍTEL LOV KA ZKRATKA RO P S A ÁSTICE NÁ E N HLTAVCI MAROCKÝ KMEN P EDPIS LOVEN- S Y K S L S Z MP UKRAJINY ROZBALIT USEKLO DRASLÍK POSLEDNÍ O- R K MBER Ž O ST M V I ANZÁNI T Y CHAT SPZ STRAKO- NIC P EDCH CE TELEFO- NU ASSAMS- KA ZAKHAR- SKÁ STRANA OPRAV Í P T PREZEN ÁT U OZ V - CITOSLO VCE DOVTÍPE- NÍ P EDLO ŽKA D LOVÝ GRANÁT NÁZEV ÍMSKÉ HYENOVI Á T A ŠELM BIBLICKÝ TRPITEL M SPOJKA SV TADÍL LÉKA - KÉ S T OŠE ENÍ CEASAR V H VRA BRZDNÝ SYSTÉM KARETNÍ HLÁŠKA ZKRATKA AKUMUL- ÁTORU SÍRA INDIÁNS- KÝ SPORT NEKULTR- Í N O L V K TAJENKA 3 LÁTKA PRVNÍ SOUHLÁ- SKA ESKÝ SPISOVA- TEL RÁJ EVROPS- KÁ KOMISE SNÍŽENÝ TÓN SPOJKA ODMÍTNU- TÍ LETADLO ZASTARALE EVROPSKá M NOVá ASOCIACE P EDLOŽ KA EKA V PERU LATINSKÁ P EDLO- ŽKA KRATKA Z O R P S A - GYPTS E Ý K H B VRSTVA PRVOHOR SPZ POPRADU OPE S Á N T INNOS BIOGRAF- IE P IDAT DPO O U INK Y LATINSK PTÁT K ížove ka

11 Milka bedliv naslouchala, když ji do ouška našeptával muž s nejsv dn jší bradkou v oddíle. Kaski je nejrychlejší z sms gratulant, jak se na svoje narozeniny ta co ji sluší fialová p esv d ila. Kessy si hrála na letecký den. P i nekontrolovatelném st emhlavém sestupu si poranila nos. Stará láska nerezaví, no ale víc o tom ví Však vy víte. Pokud ne, n kdo Vám o tom ur it zazpívá a ta druhá vám to dob hne íct. Na Dolní Be v mají dívky abnormální zájem o našeho nejaktivn jšího muže. Le jak jsme po uzáv rce zjistili ne dlouhodobý. Kessy je vášnivá rybá ka práv má po íháno na jednoho Candáta. Drá ek s hasi skou p ilbou a v n zmrza ená dívka se oddávali na zimním stadionu sportu. Nejd íve spolu, poté bez sebe. Mongol v brácha je oblíben u studentek prvního ro níku zdejšího gymnázia. Jeho zásluhou, a také za vydatné podpory jeho bradky, se zvýšila návšt vnost oddílových webových stránek. Pod pseudonymem Florin dopisuje do Leoše lama nejen dív ích srdcí, Kaskiho p ítel a Pavlin in milá ek Bambus. Džimmy a... navštívili , tento drb je drsný a p ísn tajný.

12 Chcete v d t, co si o vás myslí ostatní? Že ne? Tak to teda p kn kecáte. Možná máte strach, že to není moc lichotivé, ale zv daví jste. Tak tedy. Na jedné z prvních akcí jsme se Vás zeptali: Jak si myslíte, že dopadne celoro ní bodování družin? A jak jste hlasovali si nyní m žete p e íst. ( Redak ní poznámka: Do ankety nebyli zapojeni instrukto i. Je to tedy p ehled toho, jak to vidí lenové.). místo Vlaštovky (pr m r 2,0) 2. místo Kamzíci (pr m r 2,5) 3. místo Medv di (pr m r 3,45) 4. místo Vl ice (pr m r 3,5) 5. místo Srnky (pr m r 4,2) 6. místo Netopý i (5,55) Jste p ekvapení? Nebo jste to tak také tipovali? as ukáže, jak moc nebo málo bude tahle tabulka souhlasit se skute ností. Pravdou z stává, že nic není rozhodnuto. Vše máte ve svých rukou a jestli vás štve, že vaši družinu nedali na prestižní místo a že ji podce ují, ud lejte s tím n co. Teda pokud nejste má ky! PS: K tomuto pr zkumu se vrátíme na konci roku a porovnáme ho se skute ností. Byl jeden pes a bydlel taky na kopci. K ob du míval mývala, ale to jen ve státem uznávaný svátek. Jinak to byl dobrák od kosti, zkrátka hotové nešt stí. P išel k n mu lov k a sn dl mu ješt rku, co míval vždy v pond lí, krom 28. zá í, protože to je státní svátek a to míval mývala. Pejsek se na lov ka smutn podíval a za al radostn št kat. Co mu taky zbylo. A tak dostal ocásek z ješt rky. Zasadil si jej na zahrad a vyrostl mu z n ho tyranosaurus a ten pak dal tomu lov ku, co mu prvn sn dl ješt rku, p kn na frak. Jaké z této bajky plyne ponau ení: I malá ješt rka m že být p íšerka.

13 nejen pro mladé samce P ináším pár rad pro mladé samce, aby v d li jak získat fenu, jak být zadob e s pání kem a jak si ukrátit as. Tak za neme t eba tou psici. D ležitý je ichový vjem, na to vemte jed. Podle nosa poznáš (nejen) kosa. Takže: Potkáš-li fenu ihned ji o ichej a víš, jestli se k tob hodí. Za ni od nohou a pokra uj výše. Ber jen ty s velice aromatizovaným nádechem. Co nich m žeme usuzovat dle svého umáku? P íšern ji smrdí nohy pokud jsi vášnivý turista drž se jí, protože v kanadách nohy nesmrdí a v tšinu asu budete trávit na procházkách. Pokud ji voní ruce perníkem drž se jí, je to znamenitá kucha ka a dob e se ti s ní povede. V p ípad, že voní celá kv tinovou v ní, ur it n co skrývá, takovou rad ji neber. To by bylo jen tak na úvod ale není to jen tak za ít si takový vztah. S fenou jsou spojeny samé starosti. To si uv dom, než za neš n jakou shán t. Polož si otázku, jestli ti to stojí za to? Pokud si odpovíš Ne správn d láš. Pokud si se rozhodl pro Ano, ti dál. D ležité je mít své teritorium, když máte teritorium získáte i fenu. Jo pokud už n jaký ten rajón máte nedovolte nikomu, aby se tam voln procházel, teda krom psích sle en. Ob urávejte patníky v okolí svého bydlišt. int tak vždy ve ejn s co nejv tším po tem kolemjdoucích, jen tak si získáte respekt svého okolí. Parádní je mít svoje teritorium na smetišti, je tam totiž plno v cí, které se m žou hodit. Skládka Vám dá to správné aroma, na které se chytne v tšina psích sle en. NO tak to by sta ilo k psicím. Pokud se Vám ji p esto nepoda í sehnat, poohlédn te se po pání kovy. Jak ho najdete? Vytipujte si libovolného lov ka a d lejte na n ho psí o i. To funguje. K dobru p idám ješt pár rad jak s ním zacházet. Lízejte mu nohy. Vy si doplníte stav solí v t le a on si bude myslet, že mu tak projevujete p íze, takže vám z toho kápne ur it n jaká ta dobr tka. Rady o životospráv by jsme m li za sebou, tak a te pár slov k tomu jak se neukousat nudou. Máte-li dlouhou chvíli, snažte se chytit sv j vlastní ocas, to je zábava, která Vás neomrzí. Nebo si t eba chovej si v kožichu blechu. Je spole ensky neúnosné alespo jednu nemít. Nau te ji mluvit. Bude Vám dobrým spole níkem. P ed pání kem d lejte, jako že ji chcete chytit. Vyce te zuby a snažte se naoko zakousnout do svého kožichu. Pokud už Vaše blecha umí mluvit, m žete si sní p itom povídat. No myslím, že pro dnešek bylo rad až dost. Te b žte balit feny, hlídat teritorium, lízat pání kovy nohy a u it blechu mluvit.

14 Co je to Sudoku? Jde o druh zábavy podobný k ížovce. Na rozdíl od ní však nemusíte um t n jaký ur itý jazyk, abyste se mohli do Sudoku vrhnout. Vlastn ani nemusíte um t po ítat.úkolem jednoduše je za adit všechna ísla od po 9, nehled na po adí do každé ady, do každého sloupce a do každého tvertce. P ipravili jsme pro Vás Sudoku ty druh obtížností. Takže se do toho pus te. Správné ešení otiskneme v p íštím ísle. lehké obtížné st edn t žké zapeklité

15 o hojnosti Kost Bude v mém žaludku Host Párek Bude v mém žaludku Dárek ost, ost, ost Tak ekne se latinsky (Bez toho t) Kost Jsem mírumilovný cholerik A však když spustím ryk Trhám gat, ko ata Chodí se mnou zubatá Morda a slechy K tomu t i blechy Chlupy mám barvy havraní Jsem Bambus pes na hraní.

16

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Pedagogická psychologie Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové 4. 1. 2007 Michaela Molková 3A SOP OBECNĚ Je všeobecně

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

Západní Krkonoše 15.12.2009

Západní Krkonoše 15.12.2009 Motto: Když cestují, zvláště nyní, maximálně využívám svobodu, kterou mám. Nemám rád rutinu, stereotyp, nudu. Mám rád změnu, nevědět co nastane za chvíli, zítra, kde budu nocovat, koho nového potkám. Západní

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Micro plus nádoba. Zpracovala: Simona VRABCOVÁ

Micro plus nádoba. Zpracovala: Simona VRABCOVÁ Micro plus nádoba Mikrovlnná trouba (dále jen MT) (osvětové okénko) Mikrovlny nemají ionizující účinek (jako rentgenové záření) proto nedochází k rozbíjení chemických vazeb a ani změně nutričních hodnot.

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

Každá maršrutka je označena svým číslem.

Každá maršrutka je označena svým číslem. Ukrajina - země ležící ve východní Evropě sousedící s Ruskem, Moldávií, Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem, Polskem a Běloruskem. Na Ukrajině žije více než 45 milionů obyvatel. V hlavním městě Kyjev žije

Více

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Gymnázium Přírodní škola Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Autoři: Vedoucí: Tomáš JELŠÍK, Kryštof KADLČÍK, Lucie KOLÍNOVÁ, Matyáš LUKAVSKÝ, Hermína MOTLOVÁ, Timea PRAŽÁKOVÁ, Andrea

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07 Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 19.3. 2012 Datum ov ení: 12.4. 2012 Vzd lávací oblast

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 Pražská MAFIE2010 Výzkum účastníků vícedenní městské hry é á á íš Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 OBSAH O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili? Zájmy a volný čas Informační

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová III/2/P VY_32_INOVACE_P19 Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 7.6. 2012 Datum ov ení: 11.6. 2012 Vzd lávací oblast

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Školení hospodářů. Obecně pro všechny:

Školení hospodářů. Obecně pro všechny: Školení hospodářů Obecně pro všechny: Hospodaření STTO se v první řadě řídí obecně platnými právními předpisy, Stanovami STTO a směrnicemi pro Vedení. Za hospodaření STTO zodpovídá Místopředseda pro ekonomiku

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 12. Po adové íslo: 12. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 22.3.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 12. Po adové íslo: 12. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 22.3. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 12 Po adové íslo: 12. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: 19.3.2012 Datum ov ení: 22.3.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

19. listopadu 2009. Zpráva vedoucího technického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice přednesená pro jednání Shromáždění delegátů dne

19. listopadu 2009. Zpráva vedoucího technického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice přednesená pro jednání Shromáždění delegátů dne Zpráva vedoucího technického útvaru Okresního stavebního bytového družstva Teplice přednesená pro jednání Shromáždění delegátů dne 19. listopadu 2009 Petr Kofer TU SD 19. listopad 2009 1 z celkem 8 Zpráva

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více

Znalecký posudek číslo 2115-84/10

Znalecký posudek číslo 2115-84/10 Znalecký posudek číslo 2115-84/10 O obvyklé ceně objektu bydlení číslo popisné 10 na pozemku parcelní číslo 247, objektu bydlení číslo popisné 287 na pozemku parcelní číslo 245/2 a pozemků parcelní čísla

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Moderní usedlost NÁVŠTĚVA

Moderní usedlost NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Moderní usedlost Majitelé navštíveného domu se rozhodli splnit si sen přestěhovat se z města na venkov, hospodařit a postavit dům, který bude nejen jejich domovem, ale i oblíbeným místem pro setkání

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 1/8 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt 1. Značka HANÁ regionální produkt 1.1 Cíl

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204 .2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155 Vím, co jím Jméno autora: Kristýna Ficová Datum vytvoření: červen 2012 Ročník: 3., 4., 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Téma: Vím, co jím

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Správné řešení z minulého čísla: Výherci z posledního čísla předchozího ročníku: Milé děti,

Správné řešení z minulého čísla: Výherci z posledního čísla předchozího ročníku: Milé děti, 1. číslo 2013/2014 Milé děti, velmi jsem se na Vás těšil a konečně se spolu setkáváme. Opět na vás v tomto školním roce čeká časopis, který připravují žáci naší školy. Jsem přesvědčený, že se vám bude

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory V průběhu října a listopadu 2011 bylo v obci Kokory provedeno anonymní dotazníkové šetření. V náhodně vybraných domácnostech tazatelka zjišťovala zkušenosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

Můj milý deníčku To mi hlava nebere!

Můj milý deníčku To mi hlava nebere! Můj milý deníčku To mi hlava nebere! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Můj milý deníčku To mi hlava nebere! e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl S herním materiálem pro 5. hráče Rozšíření musí být hráno s hrou Doba kamenná Příprava Obsah: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek (černé) 3 černé dřevěné

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Přechod na nový způsob měření psů pro účely určení výšky překážek

Přechod na nový způsob měření psů pro účely určení výšky překážek Přechod na nový způsob měření psů pro účely určení výšky překážek Specifikace postupu přeměřování psů, kteří mají českou flyballovou licenci Pro výbor FC ČR zpracovala: Milena Vrbová, koordinátorka rozhodčích

Více

Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011

Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 Porada SOMu 11. - 12. 2. 2011 Přítomni: Vlastik Stejskal, Jiří Hölbling, Adéla Holibková, Gabča Halušková, Martin Koutecký, Štěpán Groll, Barča Halušková, Hanka Chroustová, Eva Urbanová, Tomáš Koutecký

Více

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo metodická příručka DiPo násobení a dělení () PLUS násobilkové karty DiPo OlDiPo, spol. s r.o. tř. Svobody 20 779 00 Olomouc telefon: 585 204 055 mobil: 777 213 535 e-mail: oldipo@oldipo.cz web: www.oldipo.cz

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Přehled témat na jeden týden Lekce k tématu "Evoluce/stvoření" Náměty na závěrečnou slavnost Sešit "Hodinky zlatokopů" (na čtení bible s dětmi) s povolením

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

ZPRAVODAJ Bělá pod Pradědem 8/2008

ZPRAVODAJ Bělá pod Pradědem 8/2008 Komise kultury a sportu připravuje: 12. 13.9.2008 Vinobraní Mikulov. Další z novinek naší komise, tentokrát se zaměřením na kulturu dospělých. 12.9. odpoledne nasedneme do autobusu a necháme se převézt

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Množství reklamací společných částí domu se dá také vyložit jako důkaz o důslednosti, s jakou je k péči o dům přistupováno a o aktivitě výboru.

Množství reklamací společných částí domu se dá také vyložit jako důkaz o důslednosti, s jakou je k péči o dům přistupováno a o aktivitě výboru. Vážení vlastníci bytů, dovolte nám za výbor Společenství Miroslava Hajna 740 reagovat na dokument Prohlášení sousedé final 21. 6. 2013.pdf zveřejněný na serveru www.sousede.cz a podepsaný paní Vyskočilovou,

Více

Co nás čeká v měsíci ÚNORU?

Co nás čeká v měsíci ÚNORU? Co nás čeká v měsíci ÚNORU? 2.2. zápis do 1. ročníku téma LES 2.2. projekt na téma LES 9.2. karneval ve škole 15.-19.2. jarní prázdniny 22.2. poslední lekce plavání 23.2. divadlo ve Vamberku pro 1. a 2.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity I/2-4/28 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální. Pokyny č. 41

Český úřad zeměměřický a katastrální. Pokyny č. 41 Český úřad zeměměřický a katastrální Pokyny č. 41 Českého zeměměřického a katastrálního ze dne 1. října 2012 č.j. ČÚZK 26730/2012-22 pro zápis druhu a do katastru nemovitostí Změna: ČÚZK-08951/2014-22

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Mezi námi draky. Hynek GRADA PUBLISHING. ilustrace Zdeňka Študlarová

Mezi námi draky. Hynek GRADA PUBLISHING. ilustrace Zdeňka Študlarová Mezi námi draky Hynek Klimek ilustrace Zdeňka Študlarová GRADA PUBLISHING Hynek Klimek STRAŠIDLÁŘ Mezi námi draky Ilustrace Zdeňka Študlarová TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE Musíš zvolit vhodnou formu evidence a údaje přenést do tabulky. V některých úlohách eviduješ pouze objekty, v jiných

Více

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Hra je nejlépe hratelná ve 3-5 hráčích, při 6 hráčích se neúměrně prodlužuje. Speciální pravidla

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více