Myšlenka ísla LEŽ MÁ KRATKÉ NOHY, ALE DLOUHÉ PRSTY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myšlenka ísla LEŽ MÁ KRATKÉ NOHY, ALE DLOUHÉ PRSTY."

Transkript

1

2 Myšlenka ísla LEŽ MÁ KRATKÉ NOHY, ALE DLOUHÉ PRSTY. JI Í ŽÁ EK Haf, haf!!! (pro rusky mluvící tená e gaf, gaf) Jmenuji se Florin, neplést si ze Zorin(ou (jé)), a vítám Vás všechny: psi, lidi ky i blechy u dalšího ejslí ka prímovýho tení ka. Hm, hm ou jé. Není to náhodi ka tahle ta návšt vi ka v lov kovskej íši, když do plátku já píši, rád. Leoš mi dal p íležitost, p ídavkem pak k ní kost, taky fenu, plenu, st nu, co je tohle za blbost, to bude psí tvo ivost. A co tedy nabídnu Vám dneska, ééé, to hned íci m žu sám. Ou jé. Ur it tu kdesi, najdete si Kessy. Pár rad mých, na n kterých stranách smích. Ou jé. Zabaleno spo ítáno, to vše do Leoše dáno jen pro Vás. Ou jé. Tak t te pozorn, škorn neškorn. S pozdravem Florin, neplést si se Zorin(ou)jé. Všem kdo v dalších dvou m sích budou slavit srde n blahop ejeme. Ti áž Leoš íslo 44 vyšel jednoho íjnového, p esn ji 20. dne Na jeho vzniku se zasloužili p evážn naši psí p átelé : Florin, Rek, Alík, Jul a, Pegy, Azor a Líza. Vehementn jim v tom pomáhali : TRS, Nina, H2O, Stunt, Robert a Y. Po et kus 35 z toho 5 originálních

3 Maturitní vysv d ení už máte dávno doma. N kterým visí v r žovém ráme ku nad postelí, jiní jej zastr ili na dno šuplíku. A tak i tak, cílem tohoto pr zkumu nebyl jednotlivec, nýbrž skupina, takže se nemusíte obávat, že na této stránce budeme rozpitvávat práv vaše neúsp chy. Zeptali jsme se: P ípravovali jste se na maturitu? Z 9 maturant se: 0 nep ipravovalo v bec 7 p ipravovalo na družinovce 2 p ipravovali dokonce i doma Který p edm t se zdál nejleh í: historie a uzly Který p edm t se zdál nejt žší:.pomoc, topo Nejoblíben jší profeso i: Ui, Milka, Piškot A te n co málo ke známkám: Neprosp lo (tedy ruplo) 0 lidi z 9 (což je d s). Nejvíc bas vám nasázeli za p írodu a to 7ks. Naopak žádnou p tku nedali profeso i historie a výzbroje. Nejvíce jedni ek jste získali za výzbroj 3ks. M li jste za úkol tipnout, jaké známky dostanete: Ve svých odhadech jste se nejvíce trefovali v uzlech a ohních, nejmén v p írod. Nejlépe odhadli své síly: Pavla, Há ek, Kessy. Nejh : Róza a Harry. Pr m rná známka z jednotlivých p edm t : (.sloupec=reálná zn., 2.sloupec=vaše odhady) Výzbroj a výstroj,4,8 Uzly,7,7 Historie,8 2, Ohn,9,9 Topografie 2,5 2,8 První pomoc 2,6 3,0 Morseovka 2,8 2,5 P íroda 3,5 2,5 Co íci na záv r? A už se vám maturita povedla nebo ne, máte to za sebou a klid na celý rok.

4 NEJLEPŠÍ TÁBORNÍKEM Výška: 68 cm Váha: 50 kg V k: 3 let Sourozenci: 2 ks Víceprezident Kor Deník tábor:.místo Bodování stan : 3. místo Odborky: nemá ekala jsi, že se staneš nejlepším táborníkem 2005? V bec jsem to ne ekala. Doufala jsem, že budu tak pátá. Co tomu íkáš? Je to super pocit! Poprvé za tu dobu, co jezdím na tábory, jsem se ocitla v desítce nejlepších a první místo byl tak trochu šok. Myslíš, že sis to zasloužila? Doufám Možná Koho jsi tipovala na táborníka.? Asi Pavlu. Co považuješ za sv j nejv tší oddílový úsp ch? Tak samoz ejm první místo v táborníkovi a taky první místo v lo ské oddílové uzla ské regat.

5 Co sis vybrala za cenu? Termosku, protože ta naše domácí je n jaká zni ená. Jaké jsou tvé silné tábornické stránky? Asi od každého n co. Myslím, že mi jdou uzly, morseovka a na tábo e se mi povedl orien ák. A slabé? V tšina fyzických disciplín. Co t na tábo e baví? Baví m v tšina her, ale hlavn tam jezdím proto, že s lidma, co tam jsou, je zábava. A co t naopak nebaví? Nemám ráda ranní b hy. Jaké je tvoje nejoblíben jší táborové jídlo? (dlouhé p emýšlení) Asi smažák. Nejlepší zážitek z tábora? Ur it jich bylo dost, ale te si n jak nem žu vzpomenout. Ale jó! Boží bylo, když Pindruše na trojdence se vala Ak ase, že má blbé kecy k ženskému pohlaví. Závid li ti tví brat i, že jsi tak dobrá? Nijak se to neprojevilo. Jaké s nimi prožíváš d tství? V pohod. Se Sop ou se ob as mlátíme. Kdy t sourozenci nejvíc naštvali? Sop a m štve po ád, a Piškot m štve, když m vyhazuje od po íta e. Co t od nich nejvíc pot ší? Když mi n co hezkého dají. Máš s bratry n jaký bezva zážitek? Já nevím. Asi jo, ale nem žu si vzpomenout. Co bys poradila t m kte í by se cht li p íští rok stát nejlepším táborníkem? Musí se snažit, mít št stí a neflákat deník. Díky za rozhovor.

6 VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry snad každý z vás o nich slyšel, mnozí jste je už vid li a vyzkoušeli na vlastní nohy. A protože se letos staly místem, na které se podívají ti nejlepší z vás, stálo by za to íci si o nich pár fakt a zajímavostí. Vysoké Tatry se vypínají na severu Slovenska, jsou nejvyšším poho ím celých Karpat. Hlavní h eben je dlouhý 26,5 km, po jeho ásti vede státní hranice mezi Slovenskem a Polskem. Tatry nesou všechny znaky vysokohorského poho í divoké, rozeklané štíty, ledovcové doliny s kotlinami, plesy, vodopády, a také podnebí je drsné, vysokohorské. Díky své výšce a rozloze se považují za nejnižší a sou asn nejmenší velehory na Zemi. Nejvyšším bodem Tater je Gerlachovský štít s výškou 2655 m n.m. Zajímavé je, že až do roku 838 byl považován za nejvyšší vrchol opticky v tší Lomnický štít (2632 m n.m.). Jako první zdolali Gerlach Poláci (r. 855), Slováci je následovali až o dvacet let pozd ji. V dnešní dob je dosažitelný pouze s pr vodcem a samoz ejm za peníze. Ti, co to zkusili, ví, že to není žádná procházka. Zvláštností poho í je i to, že nejvyšší a nejznám jší štíty se nenachází na hlavním h ebeni, ale na jeho jižních odbo kách (už zmín né Gerlachovský a Lomnický štít, Krivá, Slavkovský štít). S Tatrami si matka p íroda opravdu vyhrála. Krom štít, ples a spol. se zde totiž nachází i 283 jeskyní. Nejhlubší z nich má pro nás lákavý název Javorinka, její hloubka je 360m a délka 7,5km. V Tatrách najdete také nejv tší po et jezer z celého Slovenska, a to 85. Všechny jsou ledovcového p vodu. Mimo již zmín ná nej zdolávají Tatry i n kolik slovenských rekord v oblasti po así: Nejchladn jší oblast - ro ní pr m rná teplota vzduchu na vrcholcích Tater je 3,7 o C (a to je samoz ejm v etn léta!). Nejdelší trvání zimy 204 dní z 365. Nejnižší pr m rná m sí ní teplota 8, o C. To by mohlo pro za átek o Tatrách sta it. Stejn : nejhez í, co na t chhle horách je, a pro se sem spousta lidí vrací, jsou zážitky. Drsné, veselé, romantické a kdoví jaké ješt. A práv takové zážitky ekají p íští léto na parti ku nejlepších z vás.

7 Na první oddílové akci prob hla anketa, týkající se vejce. Šlo o zcela zásadní v c jak správn na uknout syrové vejce. Na tuto otázku odpovídalo celkem 4 respondent. 36 dotázaných považuje za normální na uknout vejce o hranu nejbližšího hrnce, skleni ky, talí ku i jiného po ruce ležícího p edm tu. To znamená: vejce uchopí do šikovn jší ruky, opatrn s ním klepnou o již zmín nou hranu, sko ápky odd lí a žloutek i bílek lehce vyklouzne na požadované místo. Jak jednoduché a praktické. Ale pozor! Pro p t dotázaných je tento postup zcela nep ijatelný. Jak to tedy d lají? Na to Vám odpoví LEOŠ! Tato p tice používá k rozklepnutí vají ka n ž. Vejce uchopí do mén zru né horní kon etiny, do té zbývající vezmou n ž a lehkým úderem naruší sko ápku. Žloutek s bílkem poté putují do p ipravené nádoby. Možná si te kladete otázku: Kdo je t ch p t vyjímek vybo ujících z davu? A op t je zde Leoš, aby ukojil Vaši zv davost a naservíroval Vám nožoklepa e tak íkajíc p ímo pod Vaše nosíky a položili jim otázku: Pro nožem? Zabuk P ipadá mi to p irozené a hlavn se u toho nezakydlím. Youry Protože vidím, co d lám. Otvor vzniká v horní stran vejce. Kessy Prost je to lepší. Je to p esn jší a sko ápky se nedostanou kam nemají. Ivan Je v tom ur ité kouzlo používání nástroje. Tet ev Protože to tak d lám odjakživa a nikdy jsem nad tím nep emýšlel. Co vy na to? P idáte se k nim? Nebo to nožem alespo zkusíte? Záleží jen na vás! A ješt exkluzivn pro tená e Leoše: Vaje ný recept nožoklepa e Youryho: Vejce rozklepni nožem na talí ek. Ho na to -2 plátky sýra (uzený je lepší). Posypej to ko ením (pep, s l, majoránka, vegeta), str to na dv minuty do mikrovlnky, vyndej a m žeš jíst. Vhodná p íloha jsou toustíky s máslem a pep em.

8 Když se lov k nechá unést melancholickým podzimem, nechá ho sebou protoupit a ovládnout se jím, nez ídka kdy se stane, že jeho myšlenky zabloudí zpátky do léta, za nou von t sluncem, dozrávajícím ovocem a prázdninovými zážitky. Pro m je bezesporu letošním nejvo av jším dobrodružstvím p tidenní návšt va Brna a Moravského krasu, kde jsme byli spole n s Medv dy a typoši, co se umístili v prví desítce oddílového bodování Cestou necestou. První den jsme krátce p ed polednem vyrazili z deštivého Valmezu vlakem do Brna, kde jsme se také na n kolik dní usídlili. Po ubytovaní jsme vyrazili do m sta. Baby navštívily místní butiky a chlapi zase ochutnali americkou stravu v místním meká i. Abychom si užili i trochu t ch památek a kultury, vyšli jsme si na ve erní procházku do Denisových sad, kde zrovna probíhala lekce moderních tanc. Druhý den jsme prolézali špicberská kasemata. Okolo poledne jsme se vydali na Brn nskou p ehradu. Slunce zá ilo, kofola tekla proudem, parní ek m l dostatek místa i pro nás.vše jsme završili báje nou procházkou kolem p ehrady se spoustou d tských h iš a jiných zajímavostí. Prost idyla v dárkovém balení.ve er jsme umocnili zážitky celého dne petangovým ma em pod Špilberkem. Zde jsme taky, po úplném setm ní, zkoukli z altánku no ní Brno. No a jelikož dívky nem ly v klubovn, kde jsme spali, sprchu vykoupaly se v kašn. T etí den se nesl ve znamení p esunu do dalšího p sobišt Moravského krasu. Hlavní cílem byla návšt va z íceniny hradu. I když se zde piln pracovalo, nezabránilo to v tom, juknout se na hradní v ž a do hladomorny. Na ve er jsme se p iblížili k samotným hranicí CHKO, kde jsme REPORTÁŽ Z AKCE PRO NEJLEPŠÍ DRUŽINU A JEDNO

9 pro tuto noc složili své hlavy. tvrtý den ráno jsme vyšli do Rudic, kde jsme m li domluveno, že si necháme ba ohy u V t áku, což je vlastn v trný mlýn,muzeum a informa ní centrum v jednom. Nicmén osoba, s kterou to bylo domluvené, zrovna prý kdesi rodila nebo n co podobného, takže to nebylo to zase tak jednoduché, ale nakonec jsme se dohodli a už jen s malými bat žky se vydali vst íc Moravskému krasu. První zastávka byla u propasti Macocha. Další u jeskyn Balcarka, kterou jsme si prošli i zevnit. Okruh se uzav el a k pozdnímu odpoledni jsme se vrátili na V t ák k batoh m. Pája, která tam vyšla d íve, nám domluvila, že bychom zde mohli p espat. Slovo dalo slovo, a po menším domlouvání Kaskiho s panem starostou stály vedle mlýny naše stany. Jelikož nám toto ušet ilo n kolik hodin hledání tábo išt, šli jsme se mrknout na okolní skály. Pátý den nás ekal samotný vrchol akce- Rudické propadání. Okolo desáté hodiny se k nám p idal Hop a n jací týpci, kte í m li jít s námi. Po navléknutí do overal jsme se rozd lili na dv skupinky a vyrazili. Rudický jeskynní systém je vlastn o tom, že se musí sestoupit 30m po žeb ících a pak se jde místy korytem potoka a n kde jsou dokonce lanové lávky, hlavn tam, kde je voda výš než po pás. Celé to trvalo kolem t í hodin a lov k byl potom zna n vyš áveny. Odpoledne jsme si v místní hospod promítli pár film o speologii. Taky jsme se vydali ke skalám, kde jsme byli už v era, ale dnes jsme už i lozili. Ve er jsme zde postavili stany a zalehli. Šestý den jsme se už jen sbalili, p esunuli se autobusem do Blanska, odtud vlakem do Brna a rychlíkem do Valmezu. No co Vám budu povídat, byla to prímová akce. Už se t ším na letošní Tatry, doufám, že se tam dostanu. IVCE V ODDÍLOVÉM BODOVÁMÍ CESTOU NECESTOU

10 ZEM VYCHÁ- ZEJÍCÍHO SLUNCE TAJENKA KOŽE- ŠINOVÉ ZVÍ E OVANUTÍ KNIŽN KO - KOVITÁ ŠELMA SPOJKA NEPÁL- SKÉ M STO SK ÍTEK TAJENKA 3 ENZYM GLYKOLÝ- ZY SKLAD OBILÍ ALEGO- RIE NEJLEPŠÍ P ÍTEL LOV KA ZKRATKA RO P S A ÁSTICE NÁ E N HLTAVCI MAROCKÝ KMEN P EDPIS LOVEN- S Y K S L S Z MP UKRAJINY ROZBALIT USEKLO DRASLÍK POSLEDNÍ O- R K MBER Ž O ST M V I ANZÁNI T Y CHAT SPZ STRAKO- NIC P EDCH CE TELEFO- NU ASSAMS- KA ZAKHAR- SKÁ STRANA OPRAV Í P T PREZEN ÁT U OZ V - CITOSLO VCE DOVTÍPE- NÍ P EDLO ŽKA D LOVÝ GRANÁT NÁZEV ÍMSKÉ HYENOVI Á T A ŠELM BIBLICKÝ TRPITEL M SPOJKA SV TADÍL LÉKA - KÉ S T OŠE ENÍ CEASAR V H VRA BRZDNÝ SYSTÉM KARETNÍ HLÁŠKA ZKRATKA AKUMUL- ÁTORU SÍRA INDIÁNS- KÝ SPORT NEKULTR- Í N O L V K TAJENKA 3 LÁTKA PRVNÍ SOUHLÁ- SKA ESKÝ SPISOVA- TEL RÁJ EVROPS- KÁ KOMISE SNÍŽENÝ TÓN SPOJKA ODMÍTNU- TÍ LETADLO ZASTARALE EVROPSKá M NOVá ASOCIACE P EDLOŽ KA EKA V PERU LATINSKÁ P EDLO- ŽKA KRATKA Z O R P S A - GYPTS E Ý K H B VRSTVA PRVOHOR SPZ POPRADU OPE S Á N T INNOS BIOGRAF- IE P IDAT DPO O U INK Y LATINSK PTÁT K ížove ka

11 Milka bedliv naslouchala, když ji do ouška našeptával muž s nejsv dn jší bradkou v oddíle. Kaski je nejrychlejší z sms gratulant, jak se na svoje narozeniny ta co ji sluší fialová p esv d ila. Kessy si hrála na letecký den. P i nekontrolovatelném st emhlavém sestupu si poranila nos. Stará láska nerezaví, no ale víc o tom ví Však vy víte. Pokud ne, n kdo Vám o tom ur it zazpívá a ta druhá vám to dob hne íct. Na Dolní Be v mají dívky abnormální zájem o našeho nejaktivn jšího muže. Le jak jsme po uzáv rce zjistili ne dlouhodobý. Kessy je vášnivá rybá ka práv má po íháno na jednoho Candáta. Drá ek s hasi skou p ilbou a v n zmrza ená dívka se oddávali na zimním stadionu sportu. Nejd íve spolu, poté bez sebe. Mongol v brácha je oblíben u studentek prvního ro níku zdejšího gymnázia. Jeho zásluhou, a také za vydatné podpory jeho bradky, se zvýšila návšt vnost oddílových webových stránek. Pod pseudonymem Florin dopisuje do Leoše lama nejen dív ích srdcí, Kaskiho p ítel a Pavlin in milá ek Bambus. Džimmy a... navštívili , tento drb je drsný a p ísn tajný.

12 Chcete v d t, co si o vás myslí ostatní? Že ne? Tak to teda p kn kecáte. Možná máte strach, že to není moc lichotivé, ale zv daví jste. Tak tedy. Na jedné z prvních akcí jsme se Vás zeptali: Jak si myslíte, že dopadne celoro ní bodování družin? A jak jste hlasovali si nyní m žete p e íst. ( Redak ní poznámka: Do ankety nebyli zapojeni instrukto i. Je to tedy p ehled toho, jak to vidí lenové.). místo Vlaštovky (pr m r 2,0) 2. místo Kamzíci (pr m r 2,5) 3. místo Medv di (pr m r 3,45) 4. místo Vl ice (pr m r 3,5) 5. místo Srnky (pr m r 4,2) 6. místo Netopý i (5,55) Jste p ekvapení? Nebo jste to tak také tipovali? as ukáže, jak moc nebo málo bude tahle tabulka souhlasit se skute ností. Pravdou z stává, že nic není rozhodnuto. Vše máte ve svých rukou a jestli vás štve, že vaši družinu nedali na prestižní místo a že ji podce ují, ud lejte s tím n co. Teda pokud nejste má ky! PS: K tomuto pr zkumu se vrátíme na konci roku a porovnáme ho se skute ností. Byl jeden pes a bydlel taky na kopci. K ob du míval mývala, ale to jen ve státem uznávaný svátek. Jinak to byl dobrák od kosti, zkrátka hotové nešt stí. P išel k n mu lov k a sn dl mu ješt rku, co míval vždy v pond lí, krom 28. zá í, protože to je státní svátek a to míval mývala. Pejsek se na lov ka smutn podíval a za al radostn št kat. Co mu taky zbylo. A tak dostal ocásek z ješt rky. Zasadil si jej na zahrad a vyrostl mu z n ho tyranosaurus a ten pak dal tomu lov ku, co mu prvn sn dl ješt rku, p kn na frak. Jaké z této bajky plyne ponau ení: I malá ješt rka m že být p íšerka.

13 nejen pro mladé samce P ináším pár rad pro mladé samce, aby v d li jak získat fenu, jak být zadob e s pání kem a jak si ukrátit as. Tak za neme t eba tou psici. D ležitý je ichový vjem, na to vemte jed. Podle nosa poznáš (nejen) kosa. Takže: Potkáš-li fenu ihned ji o ichej a víš, jestli se k tob hodí. Za ni od nohou a pokra uj výše. Ber jen ty s velice aromatizovaným nádechem. Co nich m žeme usuzovat dle svého umáku? P íšern ji smrdí nohy pokud jsi vášnivý turista drž se jí, protože v kanadách nohy nesmrdí a v tšinu asu budete trávit na procházkách. Pokud ji voní ruce perníkem drž se jí, je to znamenitá kucha ka a dob e se ti s ní povede. V p ípad, že voní celá kv tinovou v ní, ur it n co skrývá, takovou rad ji neber. To by bylo jen tak na úvod ale není to jen tak za ít si takový vztah. S fenou jsou spojeny samé starosti. To si uv dom, než za neš n jakou shán t. Polož si otázku, jestli ti to stojí za to? Pokud si odpovíš Ne správn d láš. Pokud si se rozhodl pro Ano, ti dál. D ležité je mít své teritorium, když máte teritorium získáte i fenu. Jo pokud už n jaký ten rajón máte nedovolte nikomu, aby se tam voln procházel, teda krom psích sle en. Ob urávejte patníky v okolí svého bydlišt. int tak vždy ve ejn s co nejv tším po tem kolemjdoucích, jen tak si získáte respekt svého okolí. Parádní je mít svoje teritorium na smetišti, je tam totiž plno v cí, které se m žou hodit. Skládka Vám dá to správné aroma, na které se chytne v tšina psích sle en. NO tak to by sta ilo k psicím. Pokud se Vám ji p esto nepoda í sehnat, poohlédn te se po pání kovy. Jak ho najdete? Vytipujte si libovolného lov ka a d lejte na n ho psí o i. To funguje. K dobru p idám ješt pár rad jak s ním zacházet. Lízejte mu nohy. Vy si doplníte stav solí v t le a on si bude myslet, že mu tak projevujete p íze, takže vám z toho kápne ur it n jaká ta dobr tka. Rady o životospráv by jsme m li za sebou, tak a te pár slov k tomu jak se neukousat nudou. Máte-li dlouhou chvíli, snažte se chytit sv j vlastní ocas, to je zábava, která Vás neomrzí. Nebo si t eba chovej si v kožichu blechu. Je spole ensky neúnosné alespo jednu nemít. Nau te ji mluvit. Bude Vám dobrým spole níkem. P ed pání kem d lejte, jako že ji chcete chytit. Vyce te zuby a snažte se naoko zakousnout do svého kožichu. Pokud už Vaše blecha umí mluvit, m žete si sní p itom povídat. No myslím, že pro dnešek bylo rad až dost. Te b žte balit feny, hlídat teritorium, lízat pání kovy nohy a u it blechu mluvit.

14 Co je to Sudoku? Jde o druh zábavy podobný k ížovce. Na rozdíl od ní však nemusíte um t n jaký ur itý jazyk, abyste se mohli do Sudoku vrhnout. Vlastn ani nemusíte um t po ítat.úkolem jednoduše je za adit všechna ísla od po 9, nehled na po adí do každé ady, do každého sloupce a do každého tvertce. P ipravili jsme pro Vás Sudoku ty druh obtížností. Takže se do toho pus te. Správné ešení otiskneme v p íštím ísle. lehké obtížné st edn t žké zapeklité

15 o hojnosti Kost Bude v mém žaludku Host Párek Bude v mém žaludku Dárek ost, ost, ost Tak ekne se latinsky (Bez toho t) Kost Jsem mírumilovný cholerik A však když spustím ryk Trhám gat, ko ata Chodí se mnou zubatá Morda a slechy K tomu t i blechy Chlupy mám barvy havraní Jsem Bambus pes na hraní.

16

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ ZA VENKOV, o.s. TČšíme se na Vás! Csibriová 2 / 2013 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do 12.8.2013 na emailech jjirimalek@seznam.cz, radka.filingerova@seznam.cz

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Pak odtržení Slovenska, nacistická okupace ech, Druhá sv tová válka a op t zav ené hranice.

Pak odtržení Slovenska, nacistická okupace ech, Druhá sv tová válka a op t zav ené hranice. Z historie eského horolezectví Níže uvedený lánek p ipravil pro webové stránky HS v roce 2007, ke 111. výro í eského horolezectví, Vladimír Chroust Procházka ml. ze zápisk svého otce, poprvé áste publikovaných

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více