ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan"

Transkript

1 ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan

2 Základní pojmy Izrael heb. Jisra el jméno udělené patriarchovi Jákobovi po jeho zápasu s andělem (První kniha Mojžíšova Genesis 32.29, Starý zákon/tóra) později tak nazýváni Jákobovy potomci kmen Izraele, židovský národ. Později se z toho stal geografický pojem (Erec Jisra el heb. biblická Země Izraelská, neboli Kanaán, Medinat Jisra el novodobý stát Izrael) Palestina arab. Filastín odvozeno od biblického národa Filištínů (Pelištejců), který byl nepřátelský Židům a který přišel patrně z Balkánu a egejských ostrovů a usadil se na území dnešního pásma Gaza. Tento národ ale vymřel či byl asimilován, etnicky dnešní Palestinci nemají s Filištíny nic společného. Palestina se poprvé objevuje u Hérodota ( před n. l.). Ve 20. stol. tento název užili Britové pro mandát Palestina. Žid příslušník židovského národa Izraelita etnický Žid, tedy potomek židovských obyvatel biblického Izraele žid stoupenec židovského náboženství Izraelec občan moderního Státu Izrael (po roce 1948 odmítli Židé označovat svůj stát Palestina, ale po biblickém vzoru ho nazvali Izrael a sami sebe začali označovat za Izraelce). Tento termín tedy označuje jak Židy, tak i příslušníky jiných národů, pokud jsou občany Izraele

3 Národnostní složení Izraele Celkový počet obyvatel Izraele: (odhad CIA pro polovinu roku 2014)

4 Složení Židů žijících v Izraeli V samotném Izraeli žije asi 5,9 milionů Židů Zhruba 8 milionů Źidů žije v dalších státech světa, např.: USA asi 5,3 mil. Francie 494 tis. Kanada 371 tis. VB 267 tis. Argentina 250 tis. Rusko 228 tis. Německo 220 tis.

5 Národnostní složení Izraele Celkový počet obyvatel Izraele: (odhad CIA pro polovinu roku 2014)

6 Náboženské složení Izraele Celkový počet obyvatel Izraele: (odhad CIA pro rok 2014)

7 Základní pojmy Palestinec do roku 1948 všechno obyvatelstvo mandátu Palestina (Arabové i Židé). Od roku 1948 Arabové žijící na Západním břehu a v pásmu Gaza, popř. uprchlíci z těchto území v jiných zemích. Za Palestince sami sebe obvykle označují i izraelští Arabové izraelští Arabové Arabové s občanstvím moderního židovského státu Izrael (tedy Izraelci, ale nikoli Izraelité/Židé) Svatá země plus mínus území dnešního Izraele a palestinská území (tedy místa svatá pro židovství, islám i křesťanství) Blízký východ Střední východ blízkovýchodní konflikt obvykle se tím má na mysli izraelskoarabské konflikty, někdy i další konflikty na Blízkém/Středním východě izraelsko-arabský konflikt/konflikty konflikt/konflikty mezi Izraelem a Araby (okolními arabskými státy a Palestinci) izraelsko-palestinský konflikt/konflikty podmnožina izraelsko-arabských konfliktů

8 Starověká historie roku 2000 př.n.l. - židovské osídlení Izraele 12 synů Jákoba dalo základ dvanácti kmenům izraelským př.n.l.- odchod z Egypta a sjednocení 12 kmenů izraelských ve starověké židovské království za vlády krále Saula ( ), Davida ( ) a Šalamouna ( ) př.n.l.- vláda krále Šalamouna, stavba prvního chrámu v Jeruzalémě 926 př.n.l.-po smrti Šalamouna se Izrael rozdělil na severní Izrael (Samaří) a jižní Judeu (Jeruzalém) př.n.l. - severní Izrael dobyt asyrskou říší Židé odtud vyhnáni př.n.l. jižní Judea dobyta říší babylonskou, násilný odsun Židů do babylonského zajetí, zboření prvního jeruzalémského chrámu Babyloňany před n. l. perská nadvláda (Židé se mohli vrátit, obnova Jeruzaléma, výstavba druhého chrámu) před n. l. makedonská (řecká) nadvláda, po smrti Alexandra Makedonského ( před n. l.) boj o moc mezi jeho následovníky, asi Ptolemaiovci, Seleukovci před n. l. židovská hasmonejská dynastie (Židé nezávislí) 63 př.n.l n.l. - nadvláda Římanů (Pompeius) n. l. Velké židovské povstání proti Římu, 73 n. l. Židé poraženi (u pevnosti Masada), roku 70 n. l. dobytí Jeruzaléma (Titus) a zboření druhého jeruzalémského Chrámu (Zeď nářků; počátek židovské diaspory) n. l. - rozsáhlé protiřímské povstání, známé také jako povstání Bar Kochby, poraženo, počátek dalšího období židovského exilu v diaspoře n. l. byzantská nadvláda, rozšíření křesťanství

9 Středověk a novověk dobytí země Araby, Židé a křesťané mají autonomii a náboženskou svobodu Umajjovci Abbásovci, 1009 chalífa Hakim začíná nemuslimská náboženství pronásledovat, boří kostely apod., což je jedna ze záminek pro křížové výpravy příchod křižáků, křižácká království 1099 dobytí Jeruzaléma, masakr muslimů a Židů 1187 křižáci poraženi, další výpravy již jen dílčí úspěchy, 1291 dobyto poslední křižácké území z podnětu papeže Innocence III. v Evropě potvrzena úplná segregace židovských obyvatel a povinnost jejich označení vyhánění Židů a pogromy mamelucká nadvláda egyptské dynastie Bahrí osmanská říše, zaveden centralizovaný systém vlády pod vedením sultána a chalífy v jedné osobě, systém autonomních náboženských obcí (židovská, řecká-ortodoxní a arménská), relativní stabilita a prosperita, od 19. stol. pronikání evropských mocností, od 1882 první židovská přistěhovalecká vlna, Britové využívají sionismu a arabského nacionalismu v boji proti Osmanské říši během první světové války

10 19. století Židovská populace: v roce 1880 asi Židů usídlených především ve čtyřech svatých městech: Jeruzalém, Safed, Tiberias, Hebron a asi Arabů uznání Evropských kapitulací Osmanskou říší stimulace přistěhovalectví, koncem 19. století přes Židů V Evropě sílí antisemitismus + promítnutí evropského nacionalismu do židovského prostředí sionistické hnutí Theodor Herzl první sionistický kongres cíle kongresu byly shrnuty v tzv. Basilejském programu, jenž začínal větou: Úkolem sionismu je zabezpečit židovskému národu v Palestině veřejně uznanou a právně zabezpečenou vlast. priority byly definovány jako: 1) povzbuzovat systematické osidlování Palestiny, 2) organizace a sjednocování židovského národa prostřednictvím vytváření skupin v různých zemích, které by podporovaly cíle tohoto hnutí, 3) posilování židovského vědomí a národního cítění, 4) úsilí o získání podpory různých států světa pro cíle sionismu nástroj - stálá Sionistická organizace první alija přistěhovalci z východní Evropy, imigrace Židů Ugandský plán 3.července smrt Theodora Herzla ve věku 44 let ugandský plán definitivně odmítnut a cílem snah Světové sionistické organizace se stalo budování židovského státu v Palestině, včetně podpory přistěhovalectví do země druhá alija imigrace převážně mladých Židů z východní Evropy v předvečer 1.SV žilo v Palestině cca Židů = 10,2% obyvatel

11 1.SV a její důsledky Turecko vstoupilo do první světové války na straně Trojspolku Palestina se stala teritoriem velmi významným pro západní mocnosti - Suezský průplav McMahonova korespondence ( ) - Británie je připravena uznat a podporovat nezávislost Arabů ve všech regionech v hranicích šerífem požadovaných s výjimkou některých částí Sýrie ležících na západ od oblastí Damašku Za tuto podporu se Arabové připojí ke spojeneckému válečnému úsilí proti Turecku. Sykes - Picotově dohodě (1916) dohoda Velká Británie a Francie o rozdělení turecké říše.británie se měla zabývat dozorem nad arabskými územími zaujímajícími největší část Mezopotámie, většiny Transjordánska a jižní Palestiny; Francie měla vykonávat nadvládu nad jižním Tureckem, Sýrií, severní Palestinou a Mosulskou oblastí horní Mezopotámie. Balfourova deklarace (1917): Drahý lorde Rotschilde, je mi velkou radostí, že Vám mohu zaslat v zastoupení vlády Jejího Veličenstva toto prohlášení o sympatiích k židovským sionistickým aspiracím, jež byly předloženy kabinetu a byly jím schváleny. Vláda Jejího Veličenstva pohlíží příznivě na zřízení národní domoviny pro židovský lid v Palestině, a využije svých nejlepších snah, aby dosáhla uskutečnění tohoto cíle a dala jasně na vědomí, že nemá být učiněno nic, co by porušilo civilní a náboženská práva stávajících nežidovských komunit v Palestině, nebo práva a politický status, jemuž se těší Židé v jakékoliv zemi. Byl bych vděčný, kdybyste s touto deklarací seznámil sionistickou federaci.

12 Po skončení války Britové své sliby splnili pouze částečně. Nejvyšší rada mírové konference v San Remu: Francie dostane Sýrii jako zvláštní mandátní území, Irák bude přidělen Británii Palestina dostane také britský mandát. Na mírové konferenci v Paříži byla Společností národů správa Palestiny svěřena Velké Británii (článek 22). Egypt a Saudská Arábie získaly, byť omezenou, suverenitu.

13 Situace mezi válkami židovská populace tvořila 11% obyvatelstva ( obyvatel) Britská mandátní správa, přeměnu vojenského režimu ve Svaté zemi na provizorní civilní správu třetí alija 1920 arabské protesty proti pokračujícímu přistěhovalectví Churchillova Bílá kniha konečná interpretace Balfourovy deklarace, omezení židovské národní domoviny na oblast západně od Jordánu a židovského přistěhovalectví na ekonomickou příjmovou kapacitu země čtvrtá alija pátá alija podmíněná především nástupem nacismu v Německu 1936 propuknutí násilností mezi židovskou a arabskou částí populace 1937 Peelova zpráva - návrh na rozdělení oblasti na tři regiony: židovský stát zaujímající přímořské pláně a Galileu, arabský stát pojímající zbytek Palestiny a Zajordánsko, permanentně mandátní britskou správu zahrnující Jeruzalémsko-betlémský výběžek s koridorem k moři, britské základny na Galilejském moři a Akabský záliv arabské povstání, potlačeno vydání Bílé knihy omezení židovského přistěhovalectví, ilegální imigrace

14 Vznik Státu Izrael Situace po 2.SV: v zemi probíhala občanská válka nově osamostatněné státy v oblasti (Zajordánsko, Sýrie, Libanon) se stavěly odmítavě k židovským požadavkům Velká Británie se stále snažila udržet židovské přistěhovalectví pod kontrolou nejen blokádou, ale i zřizováním zvláštních internačních táborů pro uprchlíky Morrison-Grady plán (VB + USA) - přeměna mandátu ve svěřenectví a rozdělení země na tři oblasti Zvláštní výbor Spojených národů pro Palestinu (UNSCOP) - rozdělení Palestiny na dva nezávislé státy schválení rezoluce 181 o rozdělení Palestiny byla schválena 33 hlasy proti 13, 10 se zdrželo Arabská oblast: km čtverečných a jeho obyvatelstvo tvořilo Arabů a Židů Židovské teritorium: 8000 km čtverečných a na jeho území žilo Židů a Arabů Jeruzalémská enkláva, kde žilo Arabů a Židů, byla dána pod mezinárodní správu

15 1. arabsko izraelská válka 14. května prohlášení nezávislosti státu Izrael : válka za nezávislost atak armád Jordánska, Sýrie, Libanonu, Egypta, Iráku porážka arabských armád a postupné uzavírání příměří Západní břeh pod správou Jordánska, Jeruzalém rozdělen, pásmo Gazy pod Egyptskou kontrolou

16 50. léta období konsolidace izraelské ekonomiky, ale též vojenského napětí se sousedními státy říjen 1956 Suezská krize znárodnění Suezského průplavu Egyptem (Egyptská revoluce, zrušení království Francie uzavřela s Izraelem tajnou dohodu o protiegyptské akci Izraelská armáda atakovala pozice Egypta na Sinajském poloostrově za účelem likvidace vojenských základen příměří pod tlakem OSN Izrael se stáhl ze Sinajského poloostrova v r.1957 Suezská krize

17 Šestidenní válka 60. léta: Izrael se potýkal s řadou hospodářských problémů Přes oficiální příměří pokračovaly oboustranné teroristické a sabotážní akce pohraniční šarvátky mezi Izraelem a Sýrií červen první zasedání Palestinské národní rady v Jeruzalémě - založení Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Programovým cílem bylo zničení Izraele a vytvoření palestinského státu. Šestidenní válka května koná Izrael u příležitosti 19. výročí svého vzniku provokativní vojenskou přehlídku v Jeruzalémě na Sinaj se začaly přesunovat tři egyptské tankové divize - Káhira rozhodla o zablokování Akabského zálivu a Tiranské úžiny Izrael zahajuje válečné operace proti Egyptu, Sýrii a posléze proti Jordánsku. - Válka skončila za šest dní. Sedmého dne se Izrael probudil do nové reality: -na severu získal Golanské výšiny -na východě východní Jeruzalém a západní břeh Jordánu -na jihu pásmo Gazy a celý Sinaj

18 Důsledky: 700 mrtvých Izraelců (asi Arabů) ovládnutí území o rozloze přes km 2 (tj. 3x více než byla rozloha samotného Izraele), zabezpečení hranic, Izrael také "získal" spolu s územím přes 90 % Palestinců usazených v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Válka měla dohru i na poli mezinárodním: OSN rezolucí č. 242 vyzvala Izrael ke stažení z okupovaných území, řada států přerušila s Izraelem diplomatické styky (včetně Československa) a Francie vyhlásila na Izrael zbrojní embargo. Celkově šestidenní válka znamenala posílení Izraele a porážku arabských armád.

19 Jom Kippurská válka Egypt: příklon k pragmatičtější politice, především po smrti prezidenta Násira (1970) a nástupu A. Sadata Sýrie: pod vedením H. Asáda (od roku 1970) se stala oporou protiizraelského boje a hlavním pomocníkem teroristických organizací. Jordánsko: král Husajn se, byť neoficiálně, pokusil o mírové urovnání s Izraelem. překážkou této politiky, ale i nebezpečím pro suverénní vládu monarchy, byly početné a silně vyzbrojené jednotky OOP na území Jordánska vyhlášeno stanné právo a jordánská armáda zakročila proti OOP. Po takřka regulérní válce se podařilo jednotky OOP vytlačit (jejich útočištěm se stal Libanon). Ačkoliv pak de iure trval mezi Jordánskem a Izraelem válečný stav, de facto byl mezi nimi nastolen mír. Egypt a Sýrie - příprava odvety za prohranou šestidenní válku. Akce naplánována na den velkého židovského svátku smíření - Jom Kippur zastavení palby, celkové vítězství Izraele Výsledky: zahájení mírového procesu s Egyptem: r.1977 navštívil Sadat Jeruzalém jednání v Camp Davidu mezi A. Sadatem a izraelským premiérem M. Beginem - mírová dohoda, ve které se Izrael zavázal vrátit Egyptu Sinajský poloostrov (ve čtyřech etapách, do roku 1982). politika Izraele - budování židovských osad na okupovaných územích, zákony o anexi Golanských výšin (1981) či o nedělitelnosti Jeruzaléma jako hlavního města Izraele (1980), bombardování iráckého jaderného reaktoru (1981)

20 Válka v Libanonu příchod Palestinců (OOP) vyhnaných z Jordánska po roce 1970 Militantní jednotky Palestinců útočící na severní hranici Izraele se dostávaly do konfliktu s libanonskými křesťany a roku 1975 zde propukla občanská válka. izraelská invaze do Libanonu (1982) s cílem zničit základny OOP Silně kritizovaná a nepříliš úspěšná izraelská přítomnost v Libanonu byla ukončena roku 1985, nicméně jih Libanonu byl podřízen tzv. jiholibanonské (křesťanské) armádě podporované Izraelem. V listopadu 1988 je vyhlášen nezávislý stát Palestina s hlavním městem Jeruzalémem. Arafát vyzývá izraelskou politickou scénu k mírovým rozhovorům a zříká se teroristických způsobů boje za návrat do Palestiny.

21 Mírová jednání 29. října mírová konference o Blízkém východě za účasti Izraele, Sýrie, Libanonu, Egypta a společné jordánsko-palestinské delegace. 13. září podpis historická mírové smlouvy: Dohody z Oslo. Izrael souhlasil s částečnou palestinskou samosprávou na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy v Káhiře podepsána dohoda o Gaze-Jerichu. Znamenala předání moci v pásmu Gazy a v oblasti Jericha Palestincům. 28. září ve Washingtonu podpis Dohody o rozšíření autonomie na okupovaném území (Rabin Arafat) 4. listopadu premiér Rabin zavražděn rukou židovského náboženského fanatika; ve volbách 1996 zvítězil vůdce Likudu Benjamin Netanjahu. 15. ledna v Jeruzalémě podpis Dohody o odsunu izraelských ozbrojených sil z Hebronu premiérské volby 17. května vítězí Ehud Barak, kandidát Strany práce květen 2000 Izrael se stáhl z nárazníkového pásma v jižním Libanonu červen izraelsko-palestinská jednání v Camp Davidu za asistence prezidenta Clintona Arafat nepřijal historický kompromis: Barak přistoupil na Clintonův návrh rozdělení Starého města mezi Izraelce a Palestince, Izrael dále nabídl vyklizení osad z Gazy a asi 20% ze Západního břehu a navrhl návrat uprchlíků a odškodnění dalších.

22 Al Aksá intifáda 28. září 2000 přišel na Chrámovou horu v Jeruzalémě Ariel Šaron v doprovodu policie a s Barakovým souhlasem. Tato návštěva, považována Palestinci za provokaci, se stala rozbuškou pro násilné události ze strany Palestinců. Barak odstoupil z funkce. Nové volby na post ministerského předsedy byly vyhlášeny na 6. února Vítězí Ariel Šaron. Předcházejícími dohodami se necítí být vázán, mírové dohody nehodlá zakončit, ale chce dospět k jakési dočasné dohodě. Násilí, sebevražedné útoky - stavba bezpečnostní bariéry (640 km dlouhé), která odděluje Izrael od Západního břehu zasahuje na území Západního břehu mezinárodní odsouzení, nicméně zlepšení bezpečnostní situace v Izraeli Smrt Jásira Arafata Volby v Palestinské samosprávě, vítězem oficiální kandidát vládního hnutí Fatah Mahmúd Abbás, který už nahradil Arafata i v čele Organizace pro osvobození Palestiny (OOP).

23 2005 Únor izraelsko-palestinská dohoda v Sharm al-šajchu, snížení napětí Září dokončení stahování židovských osadníků a izraelských vojáků z pásma Gaza, které prosadil Ariel Sharon (osadníci na okupovaných územích považováni spíše za neúměrnou zátěž). Ariel Šaron těsně obhájil post předsedy Likudu (vyzyvatelem Benjamin Netanjahu) Listopad Šimon Perez neobhájil post předsedy Strany práce (tím se stal Amir Perec, propagující návrat k socialistickým kořenům) Listopad/prosinec Ariel Šaron opouští Likud a zakládá novou stranu Kadima, Šimon Perez opouští Stranu práce a připojuje se k Šaronovi

24 2006 Leden volby do palestinské samosprávy vyhrál radikální Hamás (Fatáh Mahmúda Abbáse obviňován z korupce) zmražení jednání a podpory Západu, konflikty s Fatáhem na okupovaných územích Březen v parlamentních volbách v Izraeli vyhrála strana Kadima (22 %), ministerským předsedou Ehud Olmert Červen-srpen únos dvou izraelských vojáků Hizballáhem záminka pro 34 denní válku v Libanonu mezinárodní kritika, obě strany interpretují jako vítězství, nicméně v Izraeli kritika

25 2007 Březen na palestinských územích vytvořena vláda národní jednoty (Hamás + Fatáh) jejím předsedou vůdce Hamásu Ismáíl Haníja, ale klíčoví ministři nezávislí Červen vláda národní jednoty se rozpadá, Abbás rozpustil vládu a chce předčasné volby, Hamás to odmítá. Boje mezi Hamásem a Fatáhem, Hamás ovládá pásmo Gaza (Izrael zintenzívňuje hospodářskou blokádu tohoto pásma), Fatáh Západní břeh. USA, Západ (ale i OSN) podporují Fatáh před připravovanou blízkovýchodní konferencí Červenec izraelským prezidentem zvolen Šimon Perez Listopad konference v Annapolisu (USA) dohoda o tom, že se od 12. prosince bude jednat s cílem dosažení mírové dohody mezi Palestinci (reprezentovanými pouze Fatáhem, nikoli Hamásem) a Izraelem a vyhlášení palestinského státu do konce roku 2008

26 2008 Hlavními problémy na mírových jednáních: hranice Palestiny, problém uprchlíků, Jeruzalém (Palestinci chtějí východní Jeruzalém za svoje hlavní město), židovské osady na Západním břehu a ve Východním Jeruzalému, ve kterých žije asi 500 tisíc lidí), bezpečnost, voda Během roku 2008 jednání příliš nepostoupila Září Olmert rezignoval z důvodů obvinění z finančních skandálů na post předsedy Kadimy (nástupce Tzipi Livni) a ministerského předsedy (funkci ale vykonával až do března 2009, kdy nastoupil Netanjahu). Livni se neúspěšně pokouší sestavit novou středolevou vládu, takže mají být uskutečněny předčasné volby v únoru 2009 Prosinec 2008-leden 2009 vojenský zásah Izraele proti ozbrojencům v Gaze (kvůli raketovým útokům Hamásu) podle palestinských zdrojů 1400 obětí z toho více než 2/3 civilisté, podle Izraelců 1166 obětí z toho asi 2/3 ozbrojenci. V důsledku zásahu přerušeny mírové rozhovory (obnoveny na krátkou dobu až v září 2010)

27 2009 V únorových volbách získala Kadima 28 a Likud 27 křesel (celkem ze 120), Kadimě se ale nepodařilo sestavit vládu. Likud Benjamina Netanjahua naopak sestavil vládu, které se účastní i nacionalistická strana Jisrael Beiteinu, různé církevní strany, jakož i středolevá Strana práce. Po zvolení Baracka Obamy vznikla obava, že Netanjahu bude příliš odmítavý k jednání s Palestinci a ztratí podporu USA (proto zřejmě do koalice zahrnuta i Strana práce) V prosinci 2009 přerušil Netanjahu na 10 měsíců vydávání povolení k rozšiřování osad na okupovaných územích

28 září byla za zprostředkování americkým prezidentem Obamou obnovena mírová jednání, která však byla 26. září, kdy vypršel zákaz budování izraelských osad na okupovaných palestinských územích, opět zastavena, protože Palestinci podmiňují tímto zákazem další jednání. 7. prosince vyjednavači USA oznámili, že se jim nepodařilo přimět Izrael k obnovení zákazu. Netanjahu říká, že podporuje vznik nezávislého palestinského státu, za předpokladu, že bude demilitarizovaný a že uzná židovský stát Izrael. Jeruzalém, ve kterém chtějí mít Palestinci svoje hlavní město, by podle něj měl být celý součástí a hlavním městem Izraele. Není přitom jasné, zda tyto požadavky představují nepřekročitelné minimální požadavky, nebo zda se jedná jen o vyjednávací taktiku. Palestinci chtějí vytvoření životaschopného státu skládajícího se ze Západního břehu a pásma Gaza, jehož hlavním městem by měl být východní Jeruzalém. Stát by se měl rozkládat na územích okupovaných Izraelem od roku 1967 s tím, že jsou možné drobné výměny území, kde jsou dneska izraelské osady za jiná území v dnešním Izraeli.

29 2011 Na konci dubna oznámili zástupci Hamásu a Fatáhu, že se po 4 letech nepřátelství dohodli na vytvoření přechodné společné vlády národní jednoty složené z nezávislých osobností (Hamás bude nadále kontrolovat Gazu a Fatáh Západní břeh), která by měla příští rok (2012) zorganizovat prezidentské a parlamentní volby. Tato dohoda se nelíbí Izraeli, který říká, že Abbás se musí dohodnout buď s Izraelem anebo s Hamásem (mírové rozhovory s Izraelem však zatím ztroskotaly, takže Abbás se dohodl s Hamásem i navzdory negativní pozici USA; EU spíše pro). K dohodě patrně přispěly předchozí demonstrace Palestinců za dohodu a také změna v Egyptě (Husní Múbarak byl pod tlakem USA spíše proti, nové egyptské vedení se chce do jednání naopak aktivně zapojit). Abbás v září žádal v OSN o oficiální uznání nezávislého palestinského státu v hranicích z roku Případná dohoda by mu posílila vyjednávací pozici. Naopak Hamás musí v Gaze čelit nebezpečí ze strany ještě radikálnějších islamistických hnutí, která autoritu Hamásu zpochybňují a odmítají dohodu ze sekulárním Fatáhem. Např. tzv. salafisté, kteří v dubnu unesli a zabili italského pro-palestinského aktivistu Vittorio Arrigoniho V říjnu odsouhlasilo UNESCO členství státu Palestina

30 2012 V květnu Netanyahu přestal požadovat předčasné volby a přibral stranu Kadima do vládní koalice, čímž vytvořil jakousi vládu národní jednoty. Jejího předsedu Šaule Mofaze jmenoval místopředsedou vlády. Mofaz slíbil obnovit co nejdříve mírový proces. V říjnu proběhly na Západním břehu volby do místních zastupitelstev, Fatah Mahmúda Abbáse získal pouze dvě pětiny křesel (při volební účasti kolem 55 %), což oslabilo jeho pozici V listopadu 2012 schválilo Valné shromáždění OSN změnu statutu Palestiny z pozorovatelské entity na nečlenský pozorovatelský stát. Izrael zahájil týdenní vojenskou akci proti ozbrojencům v pásmu Gaza, kteří prováděli raketové útoky na izraelská města Mírová jednání mezi Izraelem a Palestinci neprobíhají od konce roku Hlavními spornými body jsou status Jeruzaléma (obě strany si ho nárokují jako sídlo svého hlavního města), status palestinských uprchlíků v sousedních zemích a problém izraelských osad na okupovaných územích

31 2013 Spory uvnitř vládní koalice o rozpočet vedly v lednu k předčasným volbám. V březnu byla na základě výsledků těchto voleb sestavena vláda (náboženské židovské strany byly nahrazeny novou sekulární stranou Yesh Atid a proosadnickou stranou Židovský domov plus skupinou odpadlíků od strany Kadima Izrael oznámil výstavbu dalších 2000 domů pro osadníky na Západním břehu a ve Východním Jeruzalémě 14. srpna byly v Jeruzalémě za zprostředkování USA obnoveny mírové rozhovory mezi Palestinci z Fatáhu (Hamás rozhovory s Izraelem odsuzuje a 26. září dokonce spolu s organizací Islámský džihád vyzval ke třetí infifádě) a Izraelci (zastoupenými ministryní spravedlnosti Tzipi Livni), kteří jako gesto dobré vůle propustily 104 palestinských vězňů Izraelci odmítají pro vymezení palestinského státu použít hranice z roku 1967, místo toho navrhují jako hranici vybudovanou bezpečnostní bariéru. Netanjahu odmítá právo palestinských uprchlíků na návrat na okupovaná území a odmítá i jakékoli rozdělení Jeruzaléma. 14. listopadu palestinská delegace opustila jednání na protest proti pokračujícímu budování izraelských osad na okupovaných územích

32 Izrael zastavil mírové rozhovory s Palestinou kvůli předchozí dohodě mezi Fatáhem a Hamásem o vytvoření společné vlády do 5 týdnů a voleb do 6 měsíců, ve kterých by členové Hamásu mohli kandidovat i na Západním břehu, s čímž Izrael zásadně nesouhlasí V červnu reagoval Izrael na únos a vraždu 3 teenagerů na Západním břehu zatýkáním členů Hamásu. Raketové útoky z pásma Gaza vyvolaly v červenci a srpnu vojenskou intervenci Izraele do pásma Gaza, která skončila v srpnu příměřím zprostředkovaným Egyptem. V prosinci odvolal ministerský předseda Netanjahu ministry za stranu Yesh Yatid a Kadima z vlády kvůli sporům o daně a o kontroverzní zákon o židovském charakteru Izraele, což povede k dalším předčasným volbám

33 2015 V březnových předčasných volbách trochu překvapivě znovu zvítězil Benjamin Netanjahu a zavázal se vytvořit vládní koalici s dalšími pravicovými stranami

34

35 Západní břeh Izraelské osady na okupovaných územích (pol. 2009): Západní břeh 121 oficiálně uznaných osad (údajně asi 100 nelegálních tzn. v rozporu z izraelskými zákony; podle převažujícího hodnocení jsou všechny osady podle MPV protiprávní), osadníků Východní Jeruzalém asi osadníků Golanské výšiny asi osadníků

36 Východní Jeruzalém Golanské výšiny

37 Palestinští uprchlíci Počítají se mezi ně jak původní uprchlíci (asi tisíc), tak i jejich potomci v mužské linii (potom je celkové číslo palestinských uprchlíků asi 4,95 milionu) Mají svůj původ na územích Izraele a na územích Izraelem okupovaných odešli nebo byli vyhnáni hlavně během konfliktů (především první izraelskoarabská válka a válka šestidenní 1967) Podle UNRWA byl v roce 2010 počet registrovaných uprchlíků následující: v uprchlických táborech: mimo uprchlické tábory: Podle této statistiky se nalézají v těchto státech: pásmo Gaza: Západní břeh: Libanon: Sýrie: Jordánsko:

38 Šimon Peréz (od 2007) prezident, 2x ministerským předsedou, bývalý člen Strany práce, v roce 2005 vystoupil a vstoupil do strany Kadima Mahmúd Abbás (od ledna 2005) prezident palestinské autonomní správy a předseda Organizace pro osvobození Palestiny a Fatáhu Benjamin Netanjahu (od února 2009) ministerský předseda, vůdce pravicové strany Likud Ismail Haníja (od února 2006) ministerský předseda palestinské autonomní správy, vůdce palestinského hnutí Hamás Salam Fajjád (15. června 2007 jmenován min. předsedou pal. aut. spr. prezidentem Abbásem, neuznáno Palestinskou legislativní radou, 19. května 2009 znovu jmenován) křesťanský min. předseda

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan Starověká historie roku 2000 př.n.l. - židovské osídlení Izraele 12 synů Jákoba dalo základ dvanácti kmenům izraelským. 1025-926

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Současná situace na Blízkém východě

Současná situace na Blízkém východě Současná situace na Blízkém východě Přednáška pro Univerzitu třetího věku 3.5.2010 Radka Havlová (havlova@vse.cz) I. Stručná historie izraelsko-palestinských Plán vzniku Izraele a Palestiny Rezoluce OSN

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Historie Palestina Izrael

Historie Palestina Izrael Historie Palestina Izrael Palestina - Tímto jménem se od starověku označuje biblická země Kanaan, která je geograficky vcelku totožná s dnešním státem Izrael. Jako vyvolená vlast Izraelitů a místo působení

Více

Jméno Izrael. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.již přes 3000 let v běžném i náboženském. Obsah

Jméno Izrael. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.již přes 3000 let v běžném i náboženském. Obsah Obsah Jméno Izrael...5 První historická zmínka...6 Starověká pevnost Masada...6 Sionismus a britský mandát...7 Britský mandát Palestina (1920)...8 Židovská imigrace pokračovala...8 Vzestup nacismu...9

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Mgr. Jan Dušek: STÁT IZRAEL A ARABSKO IZRAELSKÝ KONFLIKT PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH

Mgr. Jan Dušek: STÁT IZRAEL A ARABSKO IZRAELSKÝ KONFLIKT PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH Mgr. Jan Dušek: STÁT IZRAEL A ARABSKO IZRAELSKÝ KONFLIKT PŘÍČINY, VZNIK A PRŮBĚH VÝBUŠNÁ OBLAST - BLÍZKÝ VÝCHOD (angl. MIDDLE EAST) ŠESTIDENNÍ VÁLKA (5. 10. 6. 1967) vojenské střetnutí mezi Izraelem a

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947)

REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947) REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947) Valné shromáždění sešlo se na zvláštním zasedání na žádost mandátní mocnosti, aby jmenovalo zvláštní výbor a uložilo mu připravit pro druhé řádné zasedání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_07_VYHLASENI_STATU_I

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Východní Středomoří, asijské

Východní Středomoří, asijské Východní Středomoří, asijské Turecko rozloha: 780 580 km 2 počet obyvatel: 68 miliónů hlavní město: Ankara území: země ležící částečně na Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě, většinou území v

Více

Počátek. konfliktu. arabsko-izraelského SIONISMUS A ARABSKÝ NACIONALISMUS. původ

Počátek. konfliktu. arabsko-izraelského SIONISMUS A ARABSKÝ NACIONALISMUS. původ Počátek arabsko-izraelského konfliktu Původ arabsko-izraelského konfliktu je předmětem nesčetných debat. Za jeho prvopočátek se považují například biblické nepřátelství mezi dvěma Abrahámovými syny, Izákem

Více

VALČÍK S BAŠÍREM ARI FOLMAN SYNOPSE:

VALČÍK S BAŠÍREM ARI FOLMAN SYNOPSE: VALČÍK S BAŠÍREM ARI FOLMAN SYNOPSE: Režisér filmu Ari se sejde v baru se starým kamarádem a ten se mu svěří, že se mu každou noc zdá stejná noční můra: honí ho 26 krvelačných psů. Vždycky jde o stejný

Více

OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL

OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL Syropalestinská oblast původní název Kanaán (někdy též Kenaan, Kenaán, Kanaan, Kenán, Kanán, apod.) je jedno z označení pro území Předního východu,

Více

Šedesát let existence Izraele /// Petr Karas

Šedesát let existence Izraele /// Petr Karas Šedesát let existence Izraele /// Petr Karas V letošním roce oslavil Izrael šedesát let od svého vzniku. Zatímco Židé si připomínali výročí sice s radostí, avšak střízlivě (již pominulo nadšení prvních

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce Pavel Ráž

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce Pavel Ráž Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2006 Pavel Ráž Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Hlavní specializace: Mezinárodní politika a diplomacie Název diplomové práce:

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Izrael a Palestina MVZ 118

Izrael a Palestina MVZ 118 Izrael a Palestina MVZ 118 Výuka: učebna 21 každé úterý v čase 12 00 13 30 Vedoucí kurzu: Marek Čejka, cejka@fss.muni.cz Konzultační hodiny: úterý 13 30 14 00 místnost č. 4.55 Datum Téma Povinné studijní

Více

O pásmo Gazy V prosinci 1987 29.září 2000 V roce 2005 V lednu 2006

O pásmo Gazy V prosinci 1987 29.září 2000 V roce 2005 V lednu 2006 -Konec prosince 2008, v pásmu Gaza (součást palestinské autonomie) se schyluje k zahájení vojenské operace Izraelských obraných sil s cílem zastavit ostřelování izraelského území raketami! -Co této akci

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Islámská revoluce v Íránu

Islámská revoluce v Íránu Islámská revoluce v Íránu Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 1980) v letech 1941-79 v Íránu vládl šáh Muhamad Rézá Páhlaví snažil se o liberální reformy, ovšem hospodářská situace země byla špatná,

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Izrael a Palestina MVZ 118 zimní semestr

Izrael a Palestina MVZ 118 zimní semestr Izrael a Palestina MVZ 118 zimní semestr 2008 2009 Výuka: učebna 21, každé pondělí v čase 14 00 15 40 Vedoucí kurzu: Marek Čejka, cejka@fss.muni.cz Konzultace: buď po výuce, nebo dle individuální domluvy

Více

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012 Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Šestidenní válka Závěrečná práce Autor: Štěpán Černín, Antonín Bekárek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin Nešpor Olomouc 2012 OBSAH

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Člověk a společnost. 5. Konflikty ve světě. Konflikty ve světě. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 5. Konflikty ve světě

Člověk a společnost. 5. Konflikty ve světě. Konflikty ve světě. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 5. Konflikty ve světě Člověk a společnost 5. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 5

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Egypt a blízkovýchodní mírový proces

Egypt a blízkovýchodní mírový proces MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Obor Mezinárodní vztahy Egypt a blízkovýchodní mírový proces Magisterská práce Jana Bártková Vedoucí práce:

Více

Soutěže od Kvida Polívky

Soutěže od Kvida Polívky Soutěže od Kvida Polívky Velká Británie Celý název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska Hlavní město: Londýn Rozloha: 243 610 km² (77. největší země na světě) Nejvyšší bod: Ben Nevis (1343

Více

Pedagogická fakulta. Katedra společenských věd. Politický vývoj Izraele. Bakalářská práce. Olomouc 2011

Pedagogická fakulta. Katedra společenských věd. Politický vývoj Izraele. Bakalářská práce. Olomouc 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Politický vývoj Izraele Bakalářská práce Olomouc 2011 Vedoucí práce: PhDr. David Hampl Autor práce: Jana Hegrová Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Role USA Dlouhodobě považovány za spojence Izraele Silná židovská lobby v USA, vliv na zahraniční politiku USA Politická, ekonomická,

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

SYLABUS PRO POTŘEBY SOUTĚŽE CEMACH

SYLABUS PRO POTŘEBY SOUTĚŽE CEMACH STÁT IZRAEL SYLABUS PRO POTŘEBY SOUTĚŽE CEMACH Tento krátký přehled si klade za cíl seznámit aspiranty na účast v soutěži CEMACH s příběhem Státu Izrael, představit jej jako nezpochybnitelnou součást moderního

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE

B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Pavlína Kohoutová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní studia - diplomacie

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická. Fakulta mezinárodních vztahů. Mezinárodní politika a diplomacie

Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická. Fakulta mezinárodních vztahů. Mezinárodní politika a diplomacie Diplomová práce Jméno diplomanta: Marina Šternová Škola: Vysoká škola ekonomická Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů Obor: Mezinárodní politika a diplomacie Název práce: Evropská unie a izraelsko-palestinský

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tereza Kalivodová

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tereza Kalivodová METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Tereza Kalivodová METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE IZRAELSKÉ ORGANIZACE PRO LIDSKÁ PRÁVA PŮSOBÍCÍ NA PALESTINSKÝCH ÚZEMÍCH Autor: Bc.

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A 6. ročník Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK. SPN 2000. Bednaříková, J. a kol.:

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 17 Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Autor: Jakub El-Ahmadieh

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Diplomová práce Vzdělávání v palestinském uprchlickém táboře al- c Askar Bc. Alexandra Pleskačová

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Diplomová práce Vzdělávání v palestinském uprchlickém táboře al- c Askar Bc. Alexandra Pleskačová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Vzdělávání v palestinském uprchlickém táboře al- c Askar Bc. Alexandra Pleskačová Plzeň 2016 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Najděte a doplňte do slepé mapy JZ Asie uvedené pojmy: pohoří Pontské pohoří Taurus Arménská vysočina Elborz Íránská vysočina Zagros vodstvo j.

Najděte a doplňte do slepé mapy JZ Asie uvedené pojmy: pohoří Pontské pohoří Taurus Arménská vysočina Elborz Íránská vysočina Zagros vodstvo j. JIHOZÁPADNÍ ASIE Použité zdroje: www.mapsofindia.com www.wikipedia.com Středoškolský zeměpis v přehledu, I.Smolová M. Vysoudil, Rubico, Olomouc 2002 Regionální aspekty světového hospodářství, V. Baar,

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Úvod do mezinárodního práva 215-2

Úvod do mezinárodního práva 215-2 Úvod do mezinárodního práva 215-2 Mezinárodní právo 1 vztahy mezi státy + podobnými subjekty mezinárodní společenství zásada svrchované rovnosti - suverenita koordinační charakter mezinárodního práva (nikoli

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu. Vliv bezpečnostní situace na aktivní cestovní ruch Izraele

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu. Vliv bezpečnostní situace na aktivní cestovní ruch Izraele VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Vliv bezpečnostní situace na aktivní cestovní ruch Izraele Bakalářská práce Autor: Edita Zamastilová Vedoucí práce: Mgr. Iva Schlixbierová Jihlava

Více

Palestinská území na Západním břehu po roce 1993

Palestinská území na Západním břehu po roce 1993 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Aleš FOLTÝNEK Palestinská území na Západním břehu po roce 1993 Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Arabsko-izraelský konflikt - historie a současnost

Arabsko-izraelský konflikt - historie a současnost Arabsko-izraelský konflikt - historie a současnost Petr Kašička Kořeny sporu mezi Židy a Palestinci Slova jako arabsko-izraelský konflikt, palestinská otázka, okupovaná území, džihád apod. se v poslední

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY OBSAH Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY Vzestup a pád novoasyrské říše 37 Úvod 37 Bilance po přelomu tisíciletí 38 Nepřímá

Více

sionismus je novodobý židovský nacionalismus, který se konstituoval až v druhé polovině 19. století. nemá tisíciletou historii jako judaismus a je to

sionismus je novodobý židovský nacionalismus, který se konstituoval až v druhé polovině 19. století. nemá tisíciletou historii jako judaismus a je to JUDAISMUS a SIONISMUS Marek Čejka SIONISMUS sionismus je novodobý židovský nacionalismus, který se konstituoval až v druhé polovině 19. století. nemá tisíciletou historii jako judaismus a je to spíš politický

Více

Válečné konflikty po druhé světové válce, Třetí svět a dekolonizace

Válečné konflikty po druhé světové válce, Třetí svět a dekolonizace 28. Válečné konflikty po druhé světové válce, Třetí svět a dekolonizace Barbora Váňová, 4.B Dekolonizace Za 2WW a po ní sílily v koloniích národněosvobozenecká hnutí a rostl nacionalismus Náklady mocností

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Postoje Ariela Šarona k arabsko-izraelskému konfliktu

Postoje Ariela Šarona k arabsko-izraelskému konfliktu MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mezinárodní rozvojová studia Postoje Ariela Šarona k arabsko-izraelskému konfliktu Bakalářská práce Autor: Marek Brákora

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu. Filip Dembický 14. 7. 1994. 1. ročník bakalářského programu Politologie a evropská studia

Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu. Filip Dembický 14. 7. 1994. 1. ročník bakalářského programu Politologie a evropská studia Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu. 14. 7. 1994 1. ročník bakalářského programu Politologie a evropská studia Univerzita Palackého Filozofická fakulta, Katedra politologie a evropských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

Parlamentní institut Oddělení všeobecných studií. Historický kontext a současný vývoj v Palestině

Parlamentní institut Oddělení všeobecných studií. Historický kontext a současný vývoj v Palestině Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Oddělení všeobecných studií Historický kontext a současný vývoj v Palestině Informační podklad č. 3.040 Zpracovali: Lucie Brožová

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Politologie 1 Otázka číslo: 1 Otázka číslo: 2 Otázka číslo: 3 Otázka číslo: 4

Politologie 1 Otázka číslo: 1 Otázka číslo: 2 Otázka číslo: 3 Otázka číslo: 4 Politologie 1 MEZINÁRODNÍ VZTAHY A MODERNÍ UDÁLOSTI Otázka číslo: 1 Korejská válka: se odehrála v letech 1950 1953 začala útokem jihokorejské armády skončila příměřím v Pchanmundžonu Otázka číslo: 2 Které

Více

SVĚT PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY

SVĚT PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY SVĚT PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY ÚKOL 1: země Rozpad komunistického bloku přinesl konec éry dvou supervelmocí USA a SSSR. Můžeme i v současnosti považovat některé země za supervelmoci? Z jakých důvodů byste

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky 241 10. funkční období 241 Návrh na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2018 v celkovém

Více