ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan"

Transkript

1 ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan

2 Základní pojmy Izrael heb. Jisra el jméno udělené patriarchovi Jákobovi po jeho zápasu s andělem (První kniha Mojžíšova Genesis 32.29, Starý zákon/tóra) později tak nazýváni Jákobovy potomci kmen Izraele, židovský národ. Později se z toho stal geografický pojem (Erec Jisra el heb. biblická Země Izraelská, neboli Kanaán, Medinat Jisra el novodobý stát Izrael) Palestina arab. Filastín odvozeno od biblického národa Filištínů (Pelištejců), který byl nepřátelský Židům a který přišel patrně z Balkánu a egejských ostrovů a usadil se na území dnešního pásma Gaza. Tento národ ale vymřel či byl asimilován, etnicky dnešní Palestinci nemají s Filištíny nic společného. Palestina se poprvé objevuje u Hérodota ( před n. l.). Ve 20. stol. tento název užili Britové pro mandát Palestina. Žid příslušník židovského národa Izraelita etnický Žid, tedy potomek židovských obyvatel biblického Izraele žid stoupenec židovského náboženství Izraelec občan moderního Státu Izrael (po roce 1948 odmítli Židé označovat svůj stát Palestina, ale po biblickém vzoru ho nazvali Izrael a sami sebe začali označovat za Izraelce). Tento termín tedy označuje jak Židy, tak i příslušníky jiných národů, pokud jsou občany Izraele

3 Národnostní složení Izraele Celkový počet obyvatel Izraele: (odhad CIA pro polovinu roku 2014)

4 Složení Židů žijících v Izraeli V samotném Izraeli žije asi 5,9 milionů Židů Zhruba 8 milionů Źidů žije v dalších státech světa, např.: USA asi 5,3 mil. Francie 494 tis. Kanada 371 tis. VB 267 tis. Argentina 250 tis. Rusko 228 tis. Německo 220 tis.

5 Národnostní složení Izraele Celkový počet obyvatel Izraele: (odhad CIA pro polovinu roku 2014)

6 Náboženské složení Izraele Celkový počet obyvatel Izraele: (odhad CIA pro rok 2014)

7 Základní pojmy Palestinec do roku 1948 všechno obyvatelstvo mandátu Palestina (Arabové i Židé). Od roku 1948 Arabové žijící na Západním břehu a v pásmu Gaza, popř. uprchlíci z těchto území v jiných zemích. Za Palestince sami sebe obvykle označují i izraelští Arabové izraelští Arabové Arabové s občanstvím moderního židovského státu Izrael (tedy Izraelci, ale nikoli Izraelité/Židé) Svatá země plus mínus území dnešního Izraele a palestinská území (tedy místa svatá pro židovství, islám i křesťanství) Blízký východ Střední východ blízkovýchodní konflikt obvykle se tím má na mysli izraelskoarabské konflikty, někdy i další konflikty na Blízkém/Středním východě izraelsko-arabský konflikt/konflikty konflikt/konflikty mezi Izraelem a Araby (okolními arabskými státy a Palestinci) izraelsko-palestinský konflikt/konflikty podmnožina izraelsko-arabských konfliktů

8 Starověká historie roku 2000 př.n.l. - židovské osídlení Izraele 12 synů Jákoba dalo základ dvanácti kmenům izraelským př.n.l.- odchod z Egypta a sjednocení 12 kmenů izraelských ve starověké židovské království za vlády krále Saula ( ), Davida ( ) a Šalamouna ( ) př.n.l.- vláda krále Šalamouna, stavba prvního chrámu v Jeruzalémě 926 př.n.l.-po smrti Šalamouna se Izrael rozdělil na severní Izrael (Samaří) a jižní Judeu (Jeruzalém) př.n.l. - severní Izrael dobyt asyrskou říší Židé odtud vyhnáni př.n.l. jižní Judea dobyta říší babylonskou, násilný odsun Židů do babylonského zajetí, zboření prvního jeruzalémského chrámu Babyloňany před n. l. perská nadvláda (Židé se mohli vrátit, obnova Jeruzaléma, výstavba druhého chrámu) před n. l. makedonská (řecká) nadvláda, po smrti Alexandra Makedonského ( před n. l.) boj o moc mezi jeho následovníky, asi Ptolemaiovci, Seleukovci před n. l. židovská hasmonejská dynastie (Židé nezávislí) 63 př.n.l n.l. - nadvláda Římanů (Pompeius) n. l. Velké židovské povstání proti Římu, 73 n. l. Židé poraženi (u pevnosti Masada), roku 70 n. l. dobytí Jeruzaléma (Titus) a zboření druhého jeruzalémského Chrámu (Zeď nářků; počátek židovské diaspory) n. l. - rozsáhlé protiřímské povstání, známé také jako povstání Bar Kochby, poraženo, počátek dalšího období židovského exilu v diaspoře n. l. byzantská nadvláda, rozšíření křesťanství

9 Středověk a novověk dobytí země Araby, Židé a křesťané mají autonomii a náboženskou svobodu Umajjovci Abbásovci, 1009 chalífa Hakim začíná nemuslimská náboženství pronásledovat, boří kostely apod., což je jedna ze záminek pro křížové výpravy příchod křižáků, křižácká království 1099 dobytí Jeruzaléma, masakr muslimů a Židů 1187 křižáci poraženi, další výpravy již jen dílčí úspěchy, 1291 dobyto poslední křižácké území z podnětu papeže Innocence III. v Evropě potvrzena úplná segregace židovských obyvatel a povinnost jejich označení vyhánění Židů a pogromy mamelucká nadvláda egyptské dynastie Bahrí osmanská říše, zaveden centralizovaný systém vlády pod vedením sultána a chalífy v jedné osobě, systém autonomních náboženských obcí (židovská, řecká-ortodoxní a arménská), relativní stabilita a prosperita, od 19. stol. pronikání evropských mocností, od 1882 první židovská přistěhovalecká vlna, Britové využívají sionismu a arabského nacionalismu v boji proti Osmanské říši během první světové války

10 19. století Židovská populace: v roce 1880 asi Židů usídlených především ve čtyřech svatých městech: Jeruzalém, Safed, Tiberias, Hebron a asi Arabů uznání Evropských kapitulací Osmanskou říší stimulace přistěhovalectví, koncem 19. století přes Židů V Evropě sílí antisemitismus + promítnutí evropského nacionalismu do židovského prostředí sionistické hnutí Theodor Herzl první sionistický kongres cíle kongresu byly shrnuty v tzv. Basilejském programu, jenž začínal větou: Úkolem sionismu je zabezpečit židovskému národu v Palestině veřejně uznanou a právně zabezpečenou vlast. priority byly definovány jako: 1) povzbuzovat systematické osidlování Palestiny, 2) organizace a sjednocování židovského národa prostřednictvím vytváření skupin v různých zemích, které by podporovaly cíle tohoto hnutí, 3) posilování židovského vědomí a národního cítění, 4) úsilí o získání podpory různých států světa pro cíle sionismu nástroj - stálá Sionistická organizace první alija přistěhovalci z východní Evropy, imigrace Židů Ugandský plán 3.července smrt Theodora Herzla ve věku 44 let ugandský plán definitivně odmítnut a cílem snah Světové sionistické organizace se stalo budování židovského státu v Palestině, včetně podpory přistěhovalectví do země druhá alija imigrace převážně mladých Židů z východní Evropy v předvečer 1.SV žilo v Palestině cca Židů = 10,2% obyvatel

11 1.SV a její důsledky Turecko vstoupilo do první světové války na straně Trojspolku Palestina se stala teritoriem velmi významným pro západní mocnosti - Suezský průplav McMahonova korespondence ( ) - Británie je připravena uznat a podporovat nezávislost Arabů ve všech regionech v hranicích šerífem požadovaných s výjimkou některých částí Sýrie ležících na západ od oblastí Damašku Za tuto podporu se Arabové připojí ke spojeneckému válečnému úsilí proti Turecku. Sykes - Picotově dohodě (1916) dohoda Velká Británie a Francie o rozdělení turecké říše.británie se měla zabývat dozorem nad arabskými územími zaujímajícími největší část Mezopotámie, většiny Transjordánska a jižní Palestiny; Francie měla vykonávat nadvládu nad jižním Tureckem, Sýrií, severní Palestinou a Mosulskou oblastí horní Mezopotámie. Balfourova deklarace (1917): Drahý lorde Rotschilde, je mi velkou radostí, že Vám mohu zaslat v zastoupení vlády Jejího Veličenstva toto prohlášení o sympatiích k židovským sionistickým aspiracím, jež byly předloženy kabinetu a byly jím schváleny. Vláda Jejího Veličenstva pohlíží příznivě na zřízení národní domoviny pro židovský lid v Palestině, a využije svých nejlepších snah, aby dosáhla uskutečnění tohoto cíle a dala jasně na vědomí, že nemá být učiněno nic, co by porušilo civilní a náboženská práva stávajících nežidovských komunit v Palestině, nebo práva a politický status, jemuž se těší Židé v jakékoliv zemi. Byl bych vděčný, kdybyste s touto deklarací seznámil sionistickou federaci.

12 Po skončení války Britové své sliby splnili pouze částečně. Nejvyšší rada mírové konference v San Remu: Francie dostane Sýrii jako zvláštní mandátní území, Irák bude přidělen Británii Palestina dostane také britský mandát. Na mírové konferenci v Paříži byla Společností národů správa Palestiny svěřena Velké Británii (článek 22). Egypt a Saudská Arábie získaly, byť omezenou, suverenitu.

13 Situace mezi válkami židovská populace tvořila 11% obyvatelstva ( obyvatel) Britská mandátní správa, přeměnu vojenského režimu ve Svaté zemi na provizorní civilní správu třetí alija 1920 arabské protesty proti pokračujícímu přistěhovalectví Churchillova Bílá kniha konečná interpretace Balfourovy deklarace, omezení židovské národní domoviny na oblast západně od Jordánu a židovského přistěhovalectví na ekonomickou příjmovou kapacitu země čtvrtá alija pátá alija podmíněná především nástupem nacismu v Německu 1936 propuknutí násilností mezi židovskou a arabskou částí populace 1937 Peelova zpráva - návrh na rozdělení oblasti na tři regiony: židovský stát zaujímající přímořské pláně a Galileu, arabský stát pojímající zbytek Palestiny a Zajordánsko, permanentně mandátní britskou správu zahrnující Jeruzalémsko-betlémský výběžek s koridorem k moři, britské základny na Galilejském moři a Akabský záliv arabské povstání, potlačeno vydání Bílé knihy omezení židovského přistěhovalectví, ilegální imigrace

14 Vznik Státu Izrael Situace po 2.SV: v zemi probíhala občanská válka nově osamostatněné státy v oblasti (Zajordánsko, Sýrie, Libanon) se stavěly odmítavě k židovským požadavkům Velká Británie se stále snažila udržet židovské přistěhovalectví pod kontrolou nejen blokádou, ale i zřizováním zvláštních internačních táborů pro uprchlíky Morrison-Grady plán (VB + USA) - přeměna mandátu ve svěřenectví a rozdělení země na tři oblasti Zvláštní výbor Spojených národů pro Palestinu (UNSCOP) - rozdělení Palestiny na dva nezávislé státy schválení rezoluce 181 o rozdělení Palestiny byla schválena 33 hlasy proti 13, 10 se zdrželo Arabská oblast: km čtverečných a jeho obyvatelstvo tvořilo Arabů a Židů Židovské teritorium: 8000 km čtverečných a na jeho území žilo Židů a Arabů Jeruzalémská enkláva, kde žilo Arabů a Židů, byla dána pod mezinárodní správu

15 1. arabsko izraelská válka 14. května prohlášení nezávislosti státu Izrael : válka za nezávislost atak armád Jordánska, Sýrie, Libanonu, Egypta, Iráku porážka arabských armád a postupné uzavírání příměří Západní břeh pod správou Jordánska, Jeruzalém rozdělen, pásmo Gazy pod Egyptskou kontrolou

16 50. léta období konsolidace izraelské ekonomiky, ale též vojenského napětí se sousedními státy říjen 1956 Suezská krize znárodnění Suezského průplavu Egyptem (Egyptská revoluce, zrušení království Francie uzavřela s Izraelem tajnou dohodu o protiegyptské akci Izraelská armáda atakovala pozice Egypta na Sinajském poloostrově za účelem likvidace vojenských základen příměří pod tlakem OSN Izrael se stáhl ze Sinajského poloostrova v r.1957 Suezská krize

17 Šestidenní válka 60. léta: Izrael se potýkal s řadou hospodářských problémů Přes oficiální příměří pokračovaly oboustranné teroristické a sabotážní akce pohraniční šarvátky mezi Izraelem a Sýrií červen první zasedání Palestinské národní rady v Jeruzalémě - založení Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Programovým cílem bylo zničení Izraele a vytvoření palestinského státu. Šestidenní válka května koná Izrael u příležitosti 19. výročí svého vzniku provokativní vojenskou přehlídku v Jeruzalémě na Sinaj se začaly přesunovat tři egyptské tankové divize - Káhira rozhodla o zablokování Akabského zálivu a Tiranské úžiny Izrael zahajuje válečné operace proti Egyptu, Sýrii a posléze proti Jordánsku. - Válka skončila za šest dní. Sedmého dne se Izrael probudil do nové reality: -na severu získal Golanské výšiny -na východě východní Jeruzalém a západní břeh Jordánu -na jihu pásmo Gazy a celý Sinaj

18 Důsledky: 700 mrtvých Izraelců (asi Arabů) ovládnutí území o rozloze přes km 2 (tj. 3x více než byla rozloha samotného Izraele), zabezpečení hranic, Izrael také "získal" spolu s územím přes 90 % Palestinců usazených v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Válka měla dohru i na poli mezinárodním: OSN rezolucí č. 242 vyzvala Izrael ke stažení z okupovaných území, řada států přerušila s Izraelem diplomatické styky (včetně Československa) a Francie vyhlásila na Izrael zbrojní embargo. Celkově šestidenní válka znamenala posílení Izraele a porážku arabských armád.

19 Jom Kippurská válka Egypt: příklon k pragmatičtější politice, především po smrti prezidenta Násira (1970) a nástupu A. Sadata Sýrie: pod vedením H. Asáda (od roku 1970) se stala oporou protiizraelského boje a hlavním pomocníkem teroristických organizací. Jordánsko: král Husajn se, byť neoficiálně, pokusil o mírové urovnání s Izraelem. překážkou této politiky, ale i nebezpečím pro suverénní vládu monarchy, byly početné a silně vyzbrojené jednotky OOP na území Jordánska vyhlášeno stanné právo a jordánská armáda zakročila proti OOP. Po takřka regulérní válce se podařilo jednotky OOP vytlačit (jejich útočištěm se stal Libanon). Ačkoliv pak de iure trval mezi Jordánskem a Izraelem válečný stav, de facto byl mezi nimi nastolen mír. Egypt a Sýrie - příprava odvety za prohranou šestidenní válku. Akce naplánována na den velkého židovského svátku smíření - Jom Kippur zastavení palby, celkové vítězství Izraele Výsledky: zahájení mírového procesu s Egyptem: r.1977 navštívil Sadat Jeruzalém jednání v Camp Davidu mezi A. Sadatem a izraelským premiérem M. Beginem - mírová dohoda, ve které se Izrael zavázal vrátit Egyptu Sinajský poloostrov (ve čtyřech etapách, do roku 1982). politika Izraele - budování židovských osad na okupovaných územích, zákony o anexi Golanských výšin (1981) či o nedělitelnosti Jeruzaléma jako hlavního města Izraele (1980), bombardování iráckého jaderného reaktoru (1981)

20 Válka v Libanonu příchod Palestinců (OOP) vyhnaných z Jordánska po roce 1970 Militantní jednotky Palestinců útočící na severní hranici Izraele se dostávaly do konfliktu s libanonskými křesťany a roku 1975 zde propukla občanská válka. izraelská invaze do Libanonu (1982) s cílem zničit základny OOP Silně kritizovaná a nepříliš úspěšná izraelská přítomnost v Libanonu byla ukončena roku 1985, nicméně jih Libanonu byl podřízen tzv. jiholibanonské (křesťanské) armádě podporované Izraelem. V listopadu 1988 je vyhlášen nezávislý stát Palestina s hlavním městem Jeruzalémem. Arafát vyzývá izraelskou politickou scénu k mírovým rozhovorům a zříká se teroristických způsobů boje za návrat do Palestiny.

21 Mírová jednání 29. října mírová konference o Blízkém východě za účasti Izraele, Sýrie, Libanonu, Egypta a společné jordánsko-palestinské delegace. 13. září podpis historická mírové smlouvy: Dohody z Oslo. Izrael souhlasil s částečnou palestinskou samosprávou na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy v Káhiře podepsána dohoda o Gaze-Jerichu. Znamenala předání moci v pásmu Gazy a v oblasti Jericha Palestincům. 28. září ve Washingtonu podpis Dohody o rozšíření autonomie na okupovaném území (Rabin Arafat) 4. listopadu premiér Rabin zavražděn rukou židovského náboženského fanatika; ve volbách 1996 zvítězil vůdce Likudu Benjamin Netanjahu. 15. ledna v Jeruzalémě podpis Dohody o odsunu izraelských ozbrojených sil z Hebronu premiérské volby 17. května vítězí Ehud Barak, kandidát Strany práce květen 2000 Izrael se stáhl z nárazníkového pásma v jižním Libanonu červen izraelsko-palestinská jednání v Camp Davidu za asistence prezidenta Clintona Arafat nepřijal historický kompromis: Barak přistoupil na Clintonův návrh rozdělení Starého města mezi Izraelce a Palestince, Izrael dále nabídl vyklizení osad z Gazy a asi 20% ze Západního břehu a navrhl návrat uprchlíků a odškodnění dalších.

22 Al Aksá intifáda 28. září 2000 přišel na Chrámovou horu v Jeruzalémě Ariel Šaron v doprovodu policie a s Barakovým souhlasem. Tato návštěva, považována Palestinci za provokaci, se stala rozbuškou pro násilné události ze strany Palestinců. Barak odstoupil z funkce. Nové volby na post ministerského předsedy byly vyhlášeny na 6. února Vítězí Ariel Šaron. Předcházejícími dohodami se necítí být vázán, mírové dohody nehodlá zakončit, ale chce dospět k jakési dočasné dohodě. Násilí, sebevražedné útoky - stavba bezpečnostní bariéry (640 km dlouhé), která odděluje Izrael od Západního břehu zasahuje na území Západního břehu mezinárodní odsouzení, nicméně zlepšení bezpečnostní situace v Izraeli Smrt Jásira Arafata Volby v Palestinské samosprávě, vítězem oficiální kandidát vládního hnutí Fatah Mahmúd Abbás, který už nahradil Arafata i v čele Organizace pro osvobození Palestiny (OOP).

23 2005 Únor izraelsko-palestinská dohoda v Sharm al-šajchu, snížení napětí Září dokončení stahování židovských osadníků a izraelských vojáků z pásma Gaza, které prosadil Ariel Sharon (osadníci na okupovaných územích považováni spíše za neúměrnou zátěž). Ariel Šaron těsně obhájil post předsedy Likudu (vyzyvatelem Benjamin Netanjahu) Listopad Šimon Perez neobhájil post předsedy Strany práce (tím se stal Amir Perec, propagující návrat k socialistickým kořenům) Listopad/prosinec Ariel Šaron opouští Likud a zakládá novou stranu Kadima, Šimon Perez opouští Stranu práce a připojuje se k Šaronovi

24 2006 Leden volby do palestinské samosprávy vyhrál radikální Hamás (Fatáh Mahmúda Abbáse obviňován z korupce) zmražení jednání a podpory Západu, konflikty s Fatáhem na okupovaných územích Březen v parlamentních volbách v Izraeli vyhrála strana Kadima (22 %), ministerským předsedou Ehud Olmert Červen-srpen únos dvou izraelských vojáků Hizballáhem záminka pro 34 denní válku v Libanonu mezinárodní kritika, obě strany interpretují jako vítězství, nicméně v Izraeli kritika

25 2007 Březen na palestinských územích vytvořena vláda národní jednoty (Hamás + Fatáh) jejím předsedou vůdce Hamásu Ismáíl Haníja, ale klíčoví ministři nezávislí Červen vláda národní jednoty se rozpadá, Abbás rozpustil vládu a chce předčasné volby, Hamás to odmítá. Boje mezi Hamásem a Fatáhem, Hamás ovládá pásmo Gaza (Izrael zintenzívňuje hospodářskou blokádu tohoto pásma), Fatáh Západní břeh. USA, Západ (ale i OSN) podporují Fatáh před připravovanou blízkovýchodní konferencí Červenec izraelským prezidentem zvolen Šimon Perez Listopad konference v Annapolisu (USA) dohoda o tom, že se od 12. prosince bude jednat s cílem dosažení mírové dohody mezi Palestinci (reprezentovanými pouze Fatáhem, nikoli Hamásem) a Izraelem a vyhlášení palestinského státu do konce roku 2008

26 2008 Hlavními problémy na mírových jednáních: hranice Palestiny, problém uprchlíků, Jeruzalém (Palestinci chtějí východní Jeruzalém za svoje hlavní město), židovské osady na Západním břehu a ve Východním Jeruzalému, ve kterých žije asi 500 tisíc lidí), bezpečnost, voda Během roku 2008 jednání příliš nepostoupila Září Olmert rezignoval z důvodů obvinění z finančních skandálů na post předsedy Kadimy (nástupce Tzipi Livni) a ministerského předsedy (funkci ale vykonával až do března 2009, kdy nastoupil Netanjahu). Livni se neúspěšně pokouší sestavit novou středolevou vládu, takže mají být uskutečněny předčasné volby v únoru 2009 Prosinec 2008-leden 2009 vojenský zásah Izraele proti ozbrojencům v Gaze (kvůli raketovým útokům Hamásu) podle palestinských zdrojů 1400 obětí z toho více než 2/3 civilisté, podle Izraelců 1166 obětí z toho asi 2/3 ozbrojenci. V důsledku zásahu přerušeny mírové rozhovory (obnoveny na krátkou dobu až v září 2010)

27 2009 V únorových volbách získala Kadima 28 a Likud 27 křesel (celkem ze 120), Kadimě se ale nepodařilo sestavit vládu. Likud Benjamina Netanjahua naopak sestavil vládu, které se účastní i nacionalistická strana Jisrael Beiteinu, různé církevní strany, jakož i středolevá Strana práce. Po zvolení Baracka Obamy vznikla obava, že Netanjahu bude příliš odmítavý k jednání s Palestinci a ztratí podporu USA (proto zřejmě do koalice zahrnuta i Strana práce) V prosinci 2009 přerušil Netanjahu na 10 měsíců vydávání povolení k rozšiřování osad na okupovaných územích

28 září byla za zprostředkování americkým prezidentem Obamou obnovena mírová jednání, která však byla 26. září, kdy vypršel zákaz budování izraelských osad na okupovaných palestinských územích, opět zastavena, protože Palestinci podmiňují tímto zákazem další jednání. 7. prosince vyjednavači USA oznámili, že se jim nepodařilo přimět Izrael k obnovení zákazu. Netanjahu říká, že podporuje vznik nezávislého palestinského státu, za předpokladu, že bude demilitarizovaný a že uzná židovský stát Izrael. Jeruzalém, ve kterém chtějí mít Palestinci svoje hlavní město, by podle něj měl být celý součástí a hlavním městem Izraele. Není přitom jasné, zda tyto požadavky představují nepřekročitelné minimální požadavky, nebo zda se jedná jen o vyjednávací taktiku. Palestinci chtějí vytvoření životaschopného státu skládajícího se ze Západního břehu a pásma Gaza, jehož hlavním městem by měl být východní Jeruzalém. Stát by se měl rozkládat na územích okupovaných Izraelem od roku 1967 s tím, že jsou možné drobné výměny území, kde jsou dneska izraelské osady za jiná území v dnešním Izraeli.

29 2011 Na konci dubna oznámili zástupci Hamásu a Fatáhu, že se po 4 letech nepřátelství dohodli na vytvoření přechodné společné vlády národní jednoty složené z nezávislých osobností (Hamás bude nadále kontrolovat Gazu a Fatáh Západní břeh), která by měla příští rok (2012) zorganizovat prezidentské a parlamentní volby. Tato dohoda se nelíbí Izraeli, který říká, že Abbás se musí dohodnout buď s Izraelem anebo s Hamásem (mírové rozhovory s Izraelem však zatím ztroskotaly, takže Abbás se dohodl s Hamásem i navzdory negativní pozici USA; EU spíše pro). K dohodě patrně přispěly předchozí demonstrace Palestinců za dohodu a také změna v Egyptě (Husní Múbarak byl pod tlakem USA spíše proti, nové egyptské vedení se chce do jednání naopak aktivně zapojit). Abbás v září žádal v OSN o oficiální uznání nezávislého palestinského státu v hranicích z roku Případná dohoda by mu posílila vyjednávací pozici. Naopak Hamás musí v Gaze čelit nebezpečí ze strany ještě radikálnějších islamistických hnutí, která autoritu Hamásu zpochybňují a odmítají dohodu ze sekulárním Fatáhem. Např. tzv. salafisté, kteří v dubnu unesli a zabili italského pro-palestinského aktivistu Vittorio Arrigoniho V říjnu odsouhlasilo UNESCO členství státu Palestina

30 2012 V květnu Netanyahu přestal požadovat předčasné volby a přibral stranu Kadima do vládní koalice, čímž vytvořil jakousi vládu národní jednoty. Jejího předsedu Šaule Mofaze jmenoval místopředsedou vlády. Mofaz slíbil obnovit co nejdříve mírový proces. V říjnu proběhly na Západním břehu volby do místních zastupitelstev, Fatah Mahmúda Abbáse získal pouze dvě pětiny křesel (při volební účasti kolem 55 %), což oslabilo jeho pozici V listopadu 2012 schválilo Valné shromáždění OSN změnu statutu Palestiny z pozorovatelské entity na nečlenský pozorovatelský stát. Izrael zahájil týdenní vojenskou akci proti ozbrojencům v pásmu Gaza, kteří prováděli raketové útoky na izraelská města Mírová jednání mezi Izraelem a Palestinci neprobíhají od konce roku Hlavními spornými body jsou status Jeruzaléma (obě strany si ho nárokují jako sídlo svého hlavního města), status palestinských uprchlíků v sousedních zemích a problém izraelských osad na okupovaných územích

31 2013 Spory uvnitř vládní koalice o rozpočet vedly v lednu k předčasným volbám. V březnu byla na základě výsledků těchto voleb sestavena vláda (náboženské židovské strany byly nahrazeny novou sekulární stranou Yesh Atid a proosadnickou stranou Židovský domov plus skupinou odpadlíků od strany Kadima Izrael oznámil výstavbu dalších 2000 domů pro osadníky na Západním břehu a ve Východním Jeruzalémě 14. srpna byly v Jeruzalémě za zprostředkování USA obnoveny mírové rozhovory mezi Palestinci z Fatáhu (Hamás rozhovory s Izraelem odsuzuje a 26. září dokonce spolu s organizací Islámský džihád vyzval ke třetí infifádě) a Izraelci (zastoupenými ministryní spravedlnosti Tzipi Livni), kteří jako gesto dobré vůle propustily 104 palestinských vězňů Izraelci odmítají pro vymezení palestinského státu použít hranice z roku 1967, místo toho navrhují jako hranici vybudovanou bezpečnostní bariéru. Netanjahu odmítá právo palestinských uprchlíků na návrat na okupovaná území a odmítá i jakékoli rozdělení Jeruzaléma. 14. listopadu palestinská delegace opustila jednání na protest proti pokračujícímu budování izraelských osad na okupovaných územích

32 Izrael zastavil mírové rozhovory s Palestinou kvůli předchozí dohodě mezi Fatáhem a Hamásem o vytvoření společné vlády do 5 týdnů a voleb do 6 měsíců, ve kterých by členové Hamásu mohli kandidovat i na Západním břehu, s čímž Izrael zásadně nesouhlasí V červnu reagoval Izrael na únos a vraždu 3 teenagerů na Západním břehu zatýkáním členů Hamásu. Raketové útoky z pásma Gaza vyvolaly v červenci a srpnu vojenskou intervenci Izraele do pásma Gaza, která skončila v srpnu příměřím zprostředkovaným Egyptem. V prosinci odvolal ministerský předseda Netanjahu ministry za stranu Yesh Yatid a Kadima z vlády kvůli sporům o daně a o kontroverzní zákon o židovském charakteru Izraele, což povede k dalším předčasným volbám

33 2015 V březnových předčasných volbách trochu překvapivě znovu zvítězil Benjamin Netanjahu a zavázal se vytvořit vládní koalici s dalšími pravicovými stranami

34

35 Západní břeh Izraelské osady na okupovaných územích (pol. 2009): Západní břeh 121 oficiálně uznaných osad (údajně asi 100 nelegálních tzn. v rozporu z izraelskými zákony; podle převažujícího hodnocení jsou všechny osady podle MPV protiprávní), osadníků Východní Jeruzalém asi osadníků Golanské výšiny asi osadníků

36 Východní Jeruzalém Golanské výšiny

37 Palestinští uprchlíci Počítají se mezi ně jak původní uprchlíci (asi tisíc), tak i jejich potomci v mužské linii (potom je celkové číslo palestinských uprchlíků asi 4,95 milionu) Mají svůj původ na územích Izraele a na územích Izraelem okupovaných odešli nebo byli vyhnáni hlavně během konfliktů (především první izraelskoarabská válka a válka šestidenní 1967) Podle UNRWA byl v roce 2010 počet registrovaných uprchlíků následující: v uprchlických táborech: mimo uprchlické tábory: Podle této statistiky se nalézají v těchto státech: pásmo Gaza: Západní břeh: Libanon: Sýrie: Jordánsko:

38 Šimon Peréz (od 2007) prezident, 2x ministerským předsedou, bývalý člen Strany práce, v roce 2005 vystoupil a vstoupil do strany Kadima Mahmúd Abbás (od ledna 2005) prezident palestinské autonomní správy a předseda Organizace pro osvobození Palestiny a Fatáhu Benjamin Netanjahu (od února 2009) ministerský předseda, vůdce pravicové strany Likud Ismail Haníja (od února 2006) ministerský předseda palestinské autonomní správy, vůdce palestinského hnutí Hamás Salam Fajjád (15. června 2007 jmenován min. předsedou pal. aut. spr. prezidentem Abbásem, neuznáno Palestinskou legislativní radou, 19. května 2009 znovu jmenován) křesťanský min. předseda

Islámská revoluce v Íránu

Islámská revoluce v Íránu Islámská revoluce v Íránu Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 1980) v letech 1941-79 v Íránu vládl šáh Muhamad Rézá Páhlaví snažil se o liberální reformy, ovšem hospodářská situace země byla špatná,

Více

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Role USA Dlouhodobě považovány za spojence Izraele Silná židovská lobby v USA, vliv na zahraniční politiku USA Politická, ekonomická,

Více

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA KREJČOVÁ GRAFICKÝ

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Korejská válka: - trvání: 1950-1953 počátky konfliktu korejský poloostrov byl od r. 1910 japonskou kolonií po 2. světové válce rozdělen na 2 okupační zóny

Více

OBSAH 4/2001 ROČNÍK XXV

OBSAH 4/2001 ROČNÍK XXV VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PRO EVROPSKOU SPOLUPRÁCI ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA / PŘEDSEDA OTTO PICK ŠÉFREDAKTOR ZDENĚK ZBOŘIL ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA ROBERT SCHUSTER

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace)

Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace) What is the direction of Egyptian society? (internal political development) Interní konzultant: RNDr. Danuše

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

OBSAH 12/2007 ROČNÍK XXXI

OBSAH 12/2007 ROČNÍK XXXI VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, v. v. i. OBSAH 12/2007 ROČNÍK XXXI STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Jack Bernstein Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Incognita Rád bych poděkoval Len Martinovi, který zpracoval moje poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Bez jeho zasvěceného

Více

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ - Leden str. 1 5 - Únor str. 6 15 - Březen str. 16 22 - Duben str. 23 33 - Květen str. 34 48 - Červen str.

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ - Leden str. 1 5 - Únor str. 6 15 - Březen str. 16 22 - Duben str. 23 33 - Květen str. 34 48 - Červen str. UDÁLOSTI VE SVĚTĚ - Leden... str. 1 5 1)Sebevražedný atentát v Pákistánu, 2) v Dubaji byl otevřen nejvyšší mrakodrap světa, 3) Ivo Josipovič třetím chorvatským prezidentem od roku 1991, 4) Sněhové přívaly

Více

Slovinská domobrana 1943-1945

Slovinská domobrana 1943-1945 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zdeněk Rejda Slovinská domobrana 1943-1945 Bílé místo na mapě slovinské historie? Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007 2 Prohlašuji, že jsem předloženou

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

01/2008. Rozhovor s Petrem Pithartem a Jánem Čarnogurským. Vstup ČR do Schengenského prostoru: pro a proti

01/2008. Rozhovor s Petrem Pithartem a Jánem Čarnogurským. Vstup ČR do Schengenského prostoru: pro a proti ROČNÍK XXXII CENA 39,50 01/2008 Rozhovor s Petrem Pithartem a Jánem Čarnogurským Vstup ČR do Schengenského prostoru: pro a proti Nesmělé námluvy s Radou bezpečnosti Sarkozyho Středomořská unie představuje

Více

Politické systémy Austrálie a Nového Zélandu - komparativní studie

Politické systémy Austrálie a Nového Zélandu - komparativní studie Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Politické systémy Austrálie a Nového Zélandu - komparativní studie Jitka Řeháčková Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte:

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte: Obsah ÚVOD 1 Československo 1918 1938 1.1 Počátky nového státu (1918 1920) 1.2 Československo mezi léty 1920 1929: stabilizace a doba konjunktury 1.2.1 Charakteristika politického vývoje a hospodářství

Více

Manfred Adler. Synové temnoty

Manfred Adler. Synové temnoty Manfred Adler Synové temnoty II Z pocitu sounáležitosti s bližními věnováno obětem sionismu Z německého originálu Manfred Adler, Die Söhne der Finsternis, 4. Auflage, Miriam-Verlag, Jestetten 1992, přeložil

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník: 9. B. Války 21. století. Školní rok: 2011/2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník: 9. B. Války 21. století. Školní rok: 2011/2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník: 9. B Války 21. století Školní rok: 2011/2012 Vypracovala: Karolína Havránková Vedoucí učitel závěrečné práce: Mgr. Martin Střelec

Více

Úvod do tématu. z Rozvojových cílů tisíciletí, schválených valným shromážděním OSN v roce 2000 (cíl 8: Vytvořit globální partnerství

Úvod do tématu. z Rozvojových cílů tisíciletí, schválených valným shromážděním OSN v roce 2000 (cíl 8: Vytvořit globální partnerství 3. HRANICE Úvod do tématu HRANICE Co jsou to hranice? V současnosti (listopad 2011) existuje na světě 196 nezávislých uznaných států. 193 z těchto zemí jsou členy OSN a většina z nich je od sebe navzájem

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Učitelství pro základní školy Učitelství pro 2. stupeň základní školy, německý

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře struktury moci Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1968 1977 Milan Vyhlídal V únoru 1959 přiletěli do Káhiry první českoslovenští

Více

Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny.

Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny. Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny. "V období světové hospodářské krize je euro pro Slováky psychologickým

Více

NIDAL SALEH Pane Salehu, můžete nám představit svou novou knihu?

NIDAL SALEH Pane Salehu, můžete nám představit svou novou knihu? NIDAL SALEH se narodil 15. července 1936 v palestinském Nábulusu, kde absolvoval základní školu a gymnázium. Po maturitě roce 1954 už jako jordánský občan nastoupil na dvouletou pedagogickou školu v Ammánu.

Více