ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT. Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan"

Transkript

1 ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT Ing. Markéta Šedinová doplnil: Ing. Jan Kochan

2 Základní pojmy Izrael heb. Jisra el jméno udělené patriarchovi Jákobovi po jeho zápasu s andělem (První kniha Mojžíšova Genesis 32.29, Starý zákon/tóra) později tak nazýváni Jákobovy potomci kmen Izraele, židovský národ. Později se z toho stal geografický pojem (Erec Jisra el heb. biblická Země Izraelská, neboli Kanaán, Medinat Jisra el novodobý stát Izrael) Palestina arab. Filastín odvozeno od biblického národa Filištínů (Pelištejců), který byl nepřátelský Židům a který přišel patrně z Balkánu a egejských ostrovů a usadil se na území dnešního pásma Gaza. Tento národ ale vymřel či byl asimilován, etnicky dnešní Palestinci nemají s Filištíny nic společného. Palestina se poprvé objevuje u Hérodota ( před n. l.). Ve 20. stol. tento název užili Britové pro mandát Palestina. Žid příslušník židovského národa Izraelita etnický Žid, tedy potomek židovských obyvatel biblického Izraele žid stoupenec židovského náboženství Izraelec občan moderního Státu Izrael (po roce 1948 odmítli Židé označovat svůj stát Palestina, ale po biblickém vzoru ho nazvali Izrael a sami sebe začali označovat za Izraelce). Tento termín tedy označuje jak Židy, tak i příslušníky jiných národů, pokud jsou občany Izraele

3 Národnostní složení Izraele Celkový počet obyvatel Izraele: (odhad CIA pro polovinu roku 2014)

4 Složení Židů žijících v Izraeli V samotném Izraeli žije asi 5,9 milionů Židů Zhruba 8 milionů Źidů žije v dalších státech světa, např.: USA asi 5,3 mil. Francie 494 tis. Kanada 371 tis. VB 267 tis. Argentina 250 tis. Rusko 228 tis. Německo 220 tis.

5 Národnostní složení Izraele Celkový počet obyvatel Izraele: (odhad CIA pro polovinu roku 2014)

6 Náboženské složení Izraele Celkový počet obyvatel Izraele: (odhad CIA pro rok 2014)

7 Základní pojmy Palestinec do roku 1948 všechno obyvatelstvo mandátu Palestina (Arabové i Židé). Od roku 1948 Arabové žijící na Západním břehu a v pásmu Gaza, popř. uprchlíci z těchto území v jiných zemích. Za Palestince sami sebe obvykle označují i izraelští Arabové izraelští Arabové Arabové s občanstvím moderního židovského státu Izrael (tedy Izraelci, ale nikoli Izraelité/Židé) Svatá země plus mínus území dnešního Izraele a palestinská území (tedy místa svatá pro židovství, islám i křesťanství) Blízký východ Střední východ blízkovýchodní konflikt obvykle se tím má na mysli izraelskoarabské konflikty, někdy i další konflikty na Blízkém/Středním východě izraelsko-arabský konflikt/konflikty konflikt/konflikty mezi Izraelem a Araby (okolními arabskými státy a Palestinci) izraelsko-palestinský konflikt/konflikty podmnožina izraelsko-arabských konfliktů

8 Starověká historie roku 2000 př.n.l. - židovské osídlení Izraele 12 synů Jákoba dalo základ dvanácti kmenům izraelským př.n.l.- odchod z Egypta a sjednocení 12 kmenů izraelských ve starověké židovské království za vlády krále Saula ( ), Davida ( ) a Šalamouna ( ) př.n.l.- vláda krále Šalamouna, stavba prvního chrámu v Jeruzalémě 926 př.n.l.-po smrti Šalamouna se Izrael rozdělil na severní Izrael (Samaří) a jižní Judeu (Jeruzalém) př.n.l. - severní Izrael dobyt asyrskou říší Židé odtud vyhnáni př.n.l. jižní Judea dobyta říší babylonskou, násilný odsun Židů do babylonského zajetí, zboření prvního jeruzalémského chrámu Babyloňany před n. l. perská nadvláda (Židé se mohli vrátit, obnova Jeruzaléma, výstavba druhého chrámu) před n. l. makedonská (řecká) nadvláda, po smrti Alexandra Makedonského ( před n. l.) boj o moc mezi jeho následovníky, asi Ptolemaiovci, Seleukovci před n. l. židovská hasmonejská dynastie (Židé nezávislí) 63 př.n.l n.l. - nadvláda Římanů (Pompeius) n. l. Velké židovské povstání proti Římu, 73 n. l. Židé poraženi (u pevnosti Masada), roku 70 n. l. dobytí Jeruzaléma (Titus) a zboření druhého jeruzalémského Chrámu (Zeď nářků; počátek židovské diaspory) n. l. - rozsáhlé protiřímské povstání, známé také jako povstání Bar Kochby, poraženo, počátek dalšího období židovského exilu v diaspoře n. l. byzantská nadvláda, rozšíření křesťanství

9 Středověk a novověk dobytí země Araby, Židé a křesťané mají autonomii a náboženskou svobodu Umajjovci Abbásovci, 1009 chalífa Hakim začíná nemuslimská náboženství pronásledovat, boří kostely apod., což je jedna ze záminek pro křížové výpravy příchod křižáků, křižácká království 1099 dobytí Jeruzaléma, masakr muslimů a Židů 1187 křižáci poraženi, další výpravy již jen dílčí úspěchy, 1291 dobyto poslední křižácké území z podnětu papeže Innocence III. v Evropě potvrzena úplná segregace židovských obyvatel a povinnost jejich označení vyhánění Židů a pogromy mamelucká nadvláda egyptské dynastie Bahrí osmanská říše, zaveden centralizovaný systém vlády pod vedením sultána a chalífy v jedné osobě, systém autonomních náboženských obcí (židovská, řecká-ortodoxní a arménská), relativní stabilita a prosperita, od 19. stol. pronikání evropských mocností, od 1882 první židovská přistěhovalecká vlna, Britové využívají sionismu a arabského nacionalismu v boji proti Osmanské říši během první světové války

10 19. století Židovská populace: v roce 1880 asi Židů usídlených především ve čtyřech svatých městech: Jeruzalém, Safed, Tiberias, Hebron a asi Arabů uznání Evropských kapitulací Osmanskou říší stimulace přistěhovalectví, koncem 19. století přes Židů V Evropě sílí antisemitismus + promítnutí evropského nacionalismu do židovského prostředí sionistické hnutí Theodor Herzl první sionistický kongres cíle kongresu byly shrnuty v tzv. Basilejském programu, jenž začínal větou: Úkolem sionismu je zabezpečit židovskému národu v Palestině veřejně uznanou a právně zabezpečenou vlast. priority byly definovány jako: 1) povzbuzovat systematické osidlování Palestiny, 2) organizace a sjednocování židovského národa prostřednictvím vytváření skupin v různých zemích, které by podporovaly cíle tohoto hnutí, 3) posilování židovského vědomí a národního cítění, 4) úsilí o získání podpory různých států světa pro cíle sionismu nástroj - stálá Sionistická organizace první alija přistěhovalci z východní Evropy, imigrace Židů Ugandský plán 3.července smrt Theodora Herzla ve věku 44 let ugandský plán definitivně odmítnut a cílem snah Světové sionistické organizace se stalo budování židovského státu v Palestině, včetně podpory přistěhovalectví do země druhá alija imigrace převážně mladých Židů z východní Evropy v předvečer 1.SV žilo v Palestině cca Židů = 10,2% obyvatel

11 1.SV a její důsledky Turecko vstoupilo do první světové války na straně Trojspolku Palestina se stala teritoriem velmi významným pro západní mocnosti - Suezský průplav McMahonova korespondence ( ) - Británie je připravena uznat a podporovat nezávislost Arabů ve všech regionech v hranicích šerífem požadovaných s výjimkou některých částí Sýrie ležících na západ od oblastí Damašku Za tuto podporu se Arabové připojí ke spojeneckému válečnému úsilí proti Turecku. Sykes - Picotově dohodě (1916) dohoda Velká Británie a Francie o rozdělení turecké říše.británie se měla zabývat dozorem nad arabskými územími zaujímajícími největší část Mezopotámie, většiny Transjordánska a jižní Palestiny; Francie měla vykonávat nadvládu nad jižním Tureckem, Sýrií, severní Palestinou a Mosulskou oblastí horní Mezopotámie. Balfourova deklarace (1917): Drahý lorde Rotschilde, je mi velkou radostí, že Vám mohu zaslat v zastoupení vlády Jejího Veličenstva toto prohlášení o sympatiích k židovským sionistickým aspiracím, jež byly předloženy kabinetu a byly jím schváleny. Vláda Jejího Veličenstva pohlíží příznivě na zřízení národní domoviny pro židovský lid v Palestině, a využije svých nejlepších snah, aby dosáhla uskutečnění tohoto cíle a dala jasně na vědomí, že nemá být učiněno nic, co by porušilo civilní a náboženská práva stávajících nežidovských komunit v Palestině, nebo práva a politický status, jemuž se těší Židé v jakékoliv zemi. Byl bych vděčný, kdybyste s touto deklarací seznámil sionistickou federaci.

12 Po skončení války Britové své sliby splnili pouze částečně. Nejvyšší rada mírové konference v San Remu: Francie dostane Sýrii jako zvláštní mandátní území, Irák bude přidělen Británii Palestina dostane také britský mandát. Na mírové konferenci v Paříži byla Společností národů správa Palestiny svěřena Velké Británii (článek 22). Egypt a Saudská Arábie získaly, byť omezenou, suverenitu.

13 Situace mezi válkami židovská populace tvořila 11% obyvatelstva ( obyvatel) Britská mandátní správa, přeměnu vojenského režimu ve Svaté zemi na provizorní civilní správu třetí alija 1920 arabské protesty proti pokračujícímu přistěhovalectví Churchillova Bílá kniha konečná interpretace Balfourovy deklarace, omezení židovské národní domoviny na oblast západně od Jordánu a židovského přistěhovalectví na ekonomickou příjmovou kapacitu země čtvrtá alija pátá alija podmíněná především nástupem nacismu v Německu 1936 propuknutí násilností mezi židovskou a arabskou částí populace 1937 Peelova zpráva - návrh na rozdělení oblasti na tři regiony: židovský stát zaujímající přímořské pláně a Galileu, arabský stát pojímající zbytek Palestiny a Zajordánsko, permanentně mandátní britskou správu zahrnující Jeruzalémsko-betlémský výběžek s koridorem k moři, britské základny na Galilejském moři a Akabský záliv arabské povstání, potlačeno vydání Bílé knihy omezení židovského přistěhovalectví, ilegální imigrace

14 Vznik Státu Izrael Situace po 2.SV: v zemi probíhala občanská válka nově osamostatněné státy v oblasti (Zajordánsko, Sýrie, Libanon) se stavěly odmítavě k židovským požadavkům Velká Británie se stále snažila udržet židovské přistěhovalectví pod kontrolou nejen blokádou, ale i zřizováním zvláštních internačních táborů pro uprchlíky Morrison-Grady plán (VB + USA) - přeměna mandátu ve svěřenectví a rozdělení země na tři oblasti Zvláštní výbor Spojených národů pro Palestinu (UNSCOP) - rozdělení Palestiny na dva nezávislé státy schválení rezoluce 181 o rozdělení Palestiny byla schválena 33 hlasy proti 13, 10 se zdrželo Arabská oblast: km čtverečných a jeho obyvatelstvo tvořilo Arabů a Židů Židovské teritorium: 8000 km čtverečných a na jeho území žilo Židů a Arabů Jeruzalémská enkláva, kde žilo Arabů a Židů, byla dána pod mezinárodní správu

15 1. arabsko izraelská válka 14. května prohlášení nezávislosti státu Izrael : válka za nezávislost atak armád Jordánska, Sýrie, Libanonu, Egypta, Iráku porážka arabských armád a postupné uzavírání příměří Západní břeh pod správou Jordánska, Jeruzalém rozdělen, pásmo Gazy pod Egyptskou kontrolou

16 50. léta období konsolidace izraelské ekonomiky, ale též vojenského napětí se sousedními státy říjen 1956 Suezská krize znárodnění Suezského průplavu Egyptem (Egyptská revoluce, zrušení království Francie uzavřela s Izraelem tajnou dohodu o protiegyptské akci Izraelská armáda atakovala pozice Egypta na Sinajském poloostrově za účelem likvidace vojenských základen příměří pod tlakem OSN Izrael se stáhl ze Sinajského poloostrova v r.1957 Suezská krize

17 Šestidenní válka 60. léta: Izrael se potýkal s řadou hospodářských problémů Přes oficiální příměří pokračovaly oboustranné teroristické a sabotážní akce pohraniční šarvátky mezi Izraelem a Sýrií červen první zasedání Palestinské národní rady v Jeruzalémě - založení Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Programovým cílem bylo zničení Izraele a vytvoření palestinského státu. Šestidenní válka května koná Izrael u příležitosti 19. výročí svého vzniku provokativní vojenskou přehlídku v Jeruzalémě na Sinaj se začaly přesunovat tři egyptské tankové divize - Káhira rozhodla o zablokování Akabského zálivu a Tiranské úžiny Izrael zahajuje válečné operace proti Egyptu, Sýrii a posléze proti Jordánsku. - Válka skončila za šest dní. Sedmého dne se Izrael probudil do nové reality: -na severu získal Golanské výšiny -na východě východní Jeruzalém a západní břeh Jordánu -na jihu pásmo Gazy a celý Sinaj

18 Důsledky: 700 mrtvých Izraelců (asi Arabů) ovládnutí území o rozloze přes km 2 (tj. 3x více než byla rozloha samotného Izraele), zabezpečení hranic, Izrael také "získal" spolu s územím přes 90 % Palestinců usazených v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Válka měla dohru i na poli mezinárodním: OSN rezolucí č. 242 vyzvala Izrael ke stažení z okupovaných území, řada států přerušila s Izraelem diplomatické styky (včetně Československa) a Francie vyhlásila na Izrael zbrojní embargo. Celkově šestidenní válka znamenala posílení Izraele a porážku arabských armád.

19 Jom Kippurská válka Egypt: příklon k pragmatičtější politice, především po smrti prezidenta Násira (1970) a nástupu A. Sadata Sýrie: pod vedením H. Asáda (od roku 1970) se stala oporou protiizraelského boje a hlavním pomocníkem teroristických organizací. Jordánsko: král Husajn se, byť neoficiálně, pokusil o mírové urovnání s Izraelem. překážkou této politiky, ale i nebezpečím pro suverénní vládu monarchy, byly početné a silně vyzbrojené jednotky OOP na území Jordánska vyhlášeno stanné právo a jordánská armáda zakročila proti OOP. Po takřka regulérní válce se podařilo jednotky OOP vytlačit (jejich útočištěm se stal Libanon). Ačkoliv pak de iure trval mezi Jordánskem a Izraelem válečný stav, de facto byl mezi nimi nastolen mír. Egypt a Sýrie - příprava odvety za prohranou šestidenní válku. Akce naplánována na den velkého židovského svátku smíření - Jom Kippur zastavení palby, celkové vítězství Izraele Výsledky: zahájení mírového procesu s Egyptem: r.1977 navštívil Sadat Jeruzalém jednání v Camp Davidu mezi A. Sadatem a izraelským premiérem M. Beginem - mírová dohoda, ve které se Izrael zavázal vrátit Egyptu Sinajský poloostrov (ve čtyřech etapách, do roku 1982). politika Izraele - budování židovských osad na okupovaných územích, zákony o anexi Golanských výšin (1981) či o nedělitelnosti Jeruzaléma jako hlavního města Izraele (1980), bombardování iráckého jaderného reaktoru (1981)

20 Válka v Libanonu příchod Palestinců (OOP) vyhnaných z Jordánska po roce 1970 Militantní jednotky Palestinců útočící na severní hranici Izraele se dostávaly do konfliktu s libanonskými křesťany a roku 1975 zde propukla občanská válka. izraelská invaze do Libanonu (1982) s cílem zničit základny OOP Silně kritizovaná a nepříliš úspěšná izraelská přítomnost v Libanonu byla ukončena roku 1985, nicméně jih Libanonu byl podřízen tzv. jiholibanonské (křesťanské) armádě podporované Izraelem. V listopadu 1988 je vyhlášen nezávislý stát Palestina s hlavním městem Jeruzalémem. Arafát vyzývá izraelskou politickou scénu k mírovým rozhovorům a zříká se teroristických způsobů boje za návrat do Palestiny.

21 Mírová jednání 29. října mírová konference o Blízkém východě za účasti Izraele, Sýrie, Libanonu, Egypta a společné jordánsko-palestinské delegace. 13. září podpis historická mírové smlouvy: Dohody z Oslo. Izrael souhlasil s částečnou palestinskou samosprávou na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy v Káhiře podepsána dohoda o Gaze-Jerichu. Znamenala předání moci v pásmu Gazy a v oblasti Jericha Palestincům. 28. září ve Washingtonu podpis Dohody o rozšíření autonomie na okupovaném území (Rabin Arafat) 4. listopadu premiér Rabin zavražděn rukou židovského náboženského fanatika; ve volbách 1996 zvítězil vůdce Likudu Benjamin Netanjahu. 15. ledna v Jeruzalémě podpis Dohody o odsunu izraelských ozbrojených sil z Hebronu premiérské volby 17. května vítězí Ehud Barak, kandidát Strany práce květen 2000 Izrael se stáhl z nárazníkového pásma v jižním Libanonu červen izraelsko-palestinská jednání v Camp Davidu za asistence prezidenta Clintona Arafat nepřijal historický kompromis: Barak přistoupil na Clintonův návrh rozdělení Starého města mezi Izraelce a Palestince, Izrael dále nabídl vyklizení osad z Gazy a asi 20% ze Západního břehu a navrhl návrat uprchlíků a odškodnění dalších.

22 Al Aksá intifáda 28. září 2000 přišel na Chrámovou horu v Jeruzalémě Ariel Šaron v doprovodu policie a s Barakovým souhlasem. Tato návštěva, považována Palestinci za provokaci, se stala rozbuškou pro násilné události ze strany Palestinců. Barak odstoupil z funkce. Nové volby na post ministerského předsedy byly vyhlášeny na 6. února Vítězí Ariel Šaron. Předcházejícími dohodami se necítí být vázán, mírové dohody nehodlá zakončit, ale chce dospět k jakési dočasné dohodě. Násilí, sebevražedné útoky - stavba bezpečnostní bariéry (640 km dlouhé), která odděluje Izrael od Západního břehu zasahuje na území Západního břehu mezinárodní odsouzení, nicméně zlepšení bezpečnostní situace v Izraeli Smrt Jásira Arafata Volby v Palestinské samosprávě, vítězem oficiální kandidát vládního hnutí Fatah Mahmúd Abbás, který už nahradil Arafata i v čele Organizace pro osvobození Palestiny (OOP).

23 2005 Únor izraelsko-palestinská dohoda v Sharm al-šajchu, snížení napětí Září dokončení stahování židovských osadníků a izraelských vojáků z pásma Gaza, které prosadil Ariel Sharon (osadníci na okupovaných územích považováni spíše za neúměrnou zátěž). Ariel Šaron těsně obhájil post předsedy Likudu (vyzyvatelem Benjamin Netanjahu) Listopad Šimon Perez neobhájil post předsedy Strany práce (tím se stal Amir Perec, propagující návrat k socialistickým kořenům) Listopad/prosinec Ariel Šaron opouští Likud a zakládá novou stranu Kadima, Šimon Perez opouští Stranu práce a připojuje se k Šaronovi

24 2006 Leden volby do palestinské samosprávy vyhrál radikální Hamás (Fatáh Mahmúda Abbáse obviňován z korupce) zmražení jednání a podpory Západu, konflikty s Fatáhem na okupovaných územích Březen v parlamentních volbách v Izraeli vyhrála strana Kadima (22 %), ministerským předsedou Ehud Olmert Červen-srpen únos dvou izraelských vojáků Hizballáhem záminka pro 34 denní válku v Libanonu mezinárodní kritika, obě strany interpretují jako vítězství, nicméně v Izraeli kritika

25 2007 Březen na palestinských územích vytvořena vláda národní jednoty (Hamás + Fatáh) jejím předsedou vůdce Hamásu Ismáíl Haníja, ale klíčoví ministři nezávislí Červen vláda národní jednoty se rozpadá, Abbás rozpustil vládu a chce předčasné volby, Hamás to odmítá. Boje mezi Hamásem a Fatáhem, Hamás ovládá pásmo Gaza (Izrael zintenzívňuje hospodářskou blokádu tohoto pásma), Fatáh Západní břeh. USA, Západ (ale i OSN) podporují Fatáh před připravovanou blízkovýchodní konferencí Červenec izraelským prezidentem zvolen Šimon Perez Listopad konference v Annapolisu (USA) dohoda o tom, že se od 12. prosince bude jednat s cílem dosažení mírové dohody mezi Palestinci (reprezentovanými pouze Fatáhem, nikoli Hamásem) a Izraelem a vyhlášení palestinského státu do konce roku 2008

26 2008 Hlavními problémy na mírových jednáních: hranice Palestiny, problém uprchlíků, Jeruzalém (Palestinci chtějí východní Jeruzalém za svoje hlavní město), židovské osady na Západním břehu a ve Východním Jeruzalému, ve kterých žije asi 500 tisíc lidí), bezpečnost, voda Během roku 2008 jednání příliš nepostoupila Září Olmert rezignoval z důvodů obvinění z finančních skandálů na post předsedy Kadimy (nástupce Tzipi Livni) a ministerského předsedy (funkci ale vykonával až do března 2009, kdy nastoupil Netanjahu). Livni se neúspěšně pokouší sestavit novou středolevou vládu, takže mají být uskutečněny předčasné volby v únoru 2009 Prosinec 2008-leden 2009 vojenský zásah Izraele proti ozbrojencům v Gaze (kvůli raketovým útokům Hamásu) podle palestinských zdrojů 1400 obětí z toho více než 2/3 civilisté, podle Izraelců 1166 obětí z toho asi 2/3 ozbrojenci. V důsledku zásahu přerušeny mírové rozhovory (obnoveny na krátkou dobu až v září 2010)

27 2009 V únorových volbách získala Kadima 28 a Likud 27 křesel (celkem ze 120), Kadimě se ale nepodařilo sestavit vládu. Likud Benjamina Netanjahua naopak sestavil vládu, které se účastní i nacionalistická strana Jisrael Beiteinu, různé církevní strany, jakož i středolevá Strana práce. Po zvolení Baracka Obamy vznikla obava, že Netanjahu bude příliš odmítavý k jednání s Palestinci a ztratí podporu USA (proto zřejmě do koalice zahrnuta i Strana práce) V prosinci 2009 přerušil Netanjahu na 10 měsíců vydávání povolení k rozšiřování osad na okupovaných územích

28 září byla za zprostředkování americkým prezidentem Obamou obnovena mírová jednání, která však byla 26. září, kdy vypršel zákaz budování izraelských osad na okupovaných palestinských územích, opět zastavena, protože Palestinci podmiňují tímto zákazem další jednání. 7. prosince vyjednavači USA oznámili, že se jim nepodařilo přimět Izrael k obnovení zákazu. Netanjahu říká, že podporuje vznik nezávislého palestinského státu, za předpokladu, že bude demilitarizovaný a že uzná židovský stát Izrael. Jeruzalém, ve kterém chtějí mít Palestinci svoje hlavní město, by podle něj měl být celý součástí a hlavním městem Izraele. Není přitom jasné, zda tyto požadavky představují nepřekročitelné minimální požadavky, nebo zda se jedná jen o vyjednávací taktiku. Palestinci chtějí vytvoření životaschopného státu skládajícího se ze Západního břehu a pásma Gaza, jehož hlavním městem by měl být východní Jeruzalém. Stát by se měl rozkládat na územích okupovaných Izraelem od roku 1967 s tím, že jsou možné drobné výměny území, kde jsou dneska izraelské osady za jiná území v dnešním Izraeli.

29 2011 Na konci dubna oznámili zástupci Hamásu a Fatáhu, že se po 4 letech nepřátelství dohodli na vytvoření přechodné společné vlády národní jednoty složené z nezávislých osobností (Hamás bude nadále kontrolovat Gazu a Fatáh Západní břeh), která by měla příští rok (2012) zorganizovat prezidentské a parlamentní volby. Tato dohoda se nelíbí Izraeli, který říká, že Abbás se musí dohodnout buď s Izraelem anebo s Hamásem (mírové rozhovory s Izraelem však zatím ztroskotaly, takže Abbás se dohodl s Hamásem i navzdory negativní pozici USA; EU spíše pro). K dohodě patrně přispěly předchozí demonstrace Palestinců za dohodu a také změna v Egyptě (Husní Múbarak byl pod tlakem USA spíše proti, nové egyptské vedení se chce do jednání naopak aktivně zapojit). Abbás v září žádal v OSN o oficiální uznání nezávislého palestinského státu v hranicích z roku Případná dohoda by mu posílila vyjednávací pozici. Naopak Hamás musí v Gaze čelit nebezpečí ze strany ještě radikálnějších islamistických hnutí, která autoritu Hamásu zpochybňují a odmítají dohodu ze sekulárním Fatáhem. Např. tzv. salafisté, kteří v dubnu unesli a zabili italského pro-palestinského aktivistu Vittorio Arrigoniho V říjnu odsouhlasilo UNESCO členství státu Palestina

30 2012 V květnu Netanyahu přestal požadovat předčasné volby a přibral stranu Kadima do vládní koalice, čímž vytvořil jakousi vládu národní jednoty. Jejího předsedu Šaule Mofaze jmenoval místopředsedou vlády. Mofaz slíbil obnovit co nejdříve mírový proces. V říjnu proběhly na Západním břehu volby do místních zastupitelstev, Fatah Mahmúda Abbáse získal pouze dvě pětiny křesel (při volební účasti kolem 55 %), což oslabilo jeho pozici V listopadu 2012 schválilo Valné shromáždění OSN změnu statutu Palestiny z pozorovatelské entity na nečlenský pozorovatelský stát. Izrael zahájil týdenní vojenskou akci proti ozbrojencům v pásmu Gaza, kteří prováděli raketové útoky na izraelská města Mírová jednání mezi Izraelem a Palestinci neprobíhají od konce roku Hlavními spornými body jsou status Jeruzaléma (obě strany si ho nárokují jako sídlo svého hlavního města), status palestinských uprchlíků v sousedních zemích a problém izraelských osad na okupovaných územích

31 2013 Spory uvnitř vládní koalice o rozpočet vedly v lednu k předčasným volbám. V březnu byla na základě výsledků těchto voleb sestavena vláda (náboženské židovské strany byly nahrazeny novou sekulární stranou Yesh Atid a proosadnickou stranou Židovský domov plus skupinou odpadlíků od strany Kadima Izrael oznámil výstavbu dalších 2000 domů pro osadníky na Západním břehu a ve Východním Jeruzalémě 14. srpna byly v Jeruzalémě za zprostředkování USA obnoveny mírové rozhovory mezi Palestinci z Fatáhu (Hamás rozhovory s Izraelem odsuzuje a 26. září dokonce spolu s organizací Islámský džihád vyzval ke třetí infifádě) a Izraelci (zastoupenými ministryní spravedlnosti Tzipi Livni), kteří jako gesto dobré vůle propustily 104 palestinských vězňů Izraelci odmítají pro vymezení palestinského státu použít hranice z roku 1967, místo toho navrhují jako hranici vybudovanou bezpečnostní bariéru. Netanjahu odmítá právo palestinských uprchlíků na návrat na okupovaná území a odmítá i jakékoli rozdělení Jeruzaléma. 14. listopadu palestinská delegace opustila jednání na protest proti pokračujícímu budování izraelských osad na okupovaných územích

32 Izrael zastavil mírové rozhovory s Palestinou kvůli předchozí dohodě mezi Fatáhem a Hamásem o vytvoření společné vlády do 5 týdnů a voleb do 6 měsíců, ve kterých by členové Hamásu mohli kandidovat i na Západním břehu, s čímž Izrael zásadně nesouhlasí V červnu reagoval Izrael na únos a vraždu 3 teenagerů na Západním břehu zatýkáním členů Hamásu. Raketové útoky z pásma Gaza vyvolaly v červenci a srpnu vojenskou intervenci Izraele do pásma Gaza, která skončila v srpnu příměřím zprostředkovaným Egyptem. V prosinci odvolal ministerský předseda Netanjahu ministry za stranu Yesh Yatid a Kadima z vlády kvůli sporům o daně a o kontroverzní zákon o židovském charakteru Izraele, což povede k dalším předčasným volbám

33 2015 V březnových předčasných volbách trochu překvapivě znovu zvítězil Benjamin Netanjahu a zavázal se vytvořit vládní koalici s dalšími pravicovými stranami

34

35 Západní břeh Izraelské osady na okupovaných územích (pol. 2009): Západní břeh 121 oficiálně uznaných osad (údajně asi 100 nelegálních tzn. v rozporu z izraelskými zákony; podle převažujícího hodnocení jsou všechny osady podle MPV protiprávní), osadníků Východní Jeruzalém asi osadníků Golanské výšiny asi osadníků

36 Východní Jeruzalém Golanské výšiny

37 Palestinští uprchlíci Počítají se mezi ně jak původní uprchlíci (asi tisíc), tak i jejich potomci v mužské linii (potom je celkové číslo palestinských uprchlíků asi 4,95 milionu) Mají svůj původ na územích Izraele a na územích Izraelem okupovaných odešli nebo byli vyhnáni hlavně během konfliktů (především první izraelskoarabská válka a válka šestidenní 1967) Podle UNRWA byl v roce 2010 počet registrovaných uprchlíků následující: v uprchlických táborech: mimo uprchlické tábory: Podle této statistiky se nalézají v těchto státech: pásmo Gaza: Západní břeh: Libanon: Sýrie: Jordánsko:

38 Šimon Peréz (od 2007) prezident, 2x ministerským předsedou, bývalý člen Strany práce, v roce 2005 vystoupil a vstoupil do strany Kadima Mahmúd Abbás (od ledna 2005) prezident palestinské autonomní správy a předseda Organizace pro osvobození Palestiny a Fatáhu Benjamin Netanjahu (od února 2009) ministerský předseda, vůdce pravicové strany Likud Ismail Haníja (od února 2006) ministerský předseda palestinské autonomní správy, vůdce palestinského hnutí Hamás Salam Fajjád (15. června 2007 jmenován min. předsedou pal. aut. spr. prezidentem Abbásem, neuznáno Palestinskou legislativní radou, 19. května 2009 znovu jmenován) křesťanský min. předseda

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Současná situace na Blízkém východě

Současná situace na Blízkém východě Současná situace na Blízkém východě Přednáška pro Univerzitu třetího věku 3.5.2010 Radka Havlová (havlova@vse.cz) I. Stručná historie izraelsko-palestinských Plán vzniku Izraele a Palestiny Rezoluce OSN

Více

Historie Palestina Izrael

Historie Palestina Izrael Historie Palestina Izrael Palestina - Tímto jménem se od starověku označuje biblická země Kanaan, která je geograficky vcelku totožná s dnešním státem Izrael. Jako vyvolená vlast Izraelitů a místo působení

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_16. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VALČÍK S BAŠÍREM ARI FOLMAN SYNOPSE:

VALČÍK S BAŠÍREM ARI FOLMAN SYNOPSE: VALČÍK S BAŠÍREM ARI FOLMAN SYNOPSE: Režisér filmu Ari se sejde v baru se starým kamarádem a ten se mu svěří, že se mu každou noc zdá stejná noční můra: honí ho 26 krvelačných psů. Vždycky jde o stejný

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Šedesát let existence Izraele /// Petr Karas

Šedesát let existence Izraele /// Petr Karas Šedesát let existence Izraele /// Petr Karas V letošním roce oslavil Izrael šedesát let od svého vzniku. Zatímco Židé si připomínali výročí sice s radostí, avšak střízlivě (již pominulo nadšení prvních

Více

O pásmo Gazy V prosinci 1987 29.září 2000 V roce 2005 V lednu 2006

O pásmo Gazy V prosinci 1987 29.září 2000 V roce 2005 V lednu 2006 -Konec prosince 2008, v pásmu Gaza (součást palestinské autonomie) se schyluje k zahájení vojenské operace Izraelských obraných sil s cílem zastavit ostřelování izraelského území raketami! -Co této akci

Více

Islámská revoluce v Íránu

Islámská revoluce v Íránu Islámská revoluce v Íránu Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 1980) v letech 1941-79 v Íránu vládl šáh Muhamad Rézá Páhlaví snažil se o liberální reformy, ovšem hospodářská situace země byla špatná,

Více

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012 Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Šestidenní válka Závěrečná práce Autor: Štěpán Černín, Antonín Bekárek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin Nešpor Olomouc 2012 OBSAH

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Člověk a společnost. 5. Konflikty ve světě. Konflikty ve světě. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 5. Konflikty ve světě

Člověk a společnost. 5. Konflikty ve světě. Konflikty ve světě. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 5. Konflikty ve světě Člověk a společnost 5. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 5

Více

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Role USA Dlouhodobě považovány za spojence Izraele Silná židovská lobby v USA, vliv na zahraniční politiku USA Politická, ekonomická,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu. Filip Dembický 14. 7. 1994. 1. ročník bakalářského programu Politologie a evropská studia

Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu. Filip Dembický 14. 7. 1994. 1. ročník bakalářského programu Politologie a evropská studia Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu. 14. 7. 1994 1. ročník bakalářského programu Politologie a evropská studia Univerzita Palackého Filozofická fakulta, Katedra politologie a evropských

Více

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 17 Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Autor: Jakub El-Ahmadieh

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Izrael a Arabské jaro

Izrael a Arabské jaro Izrael a Arabské jaro Jaký dopad budou mít změny v arabských zemích na bezpečnost Izraele? Izrael jedinou demokracií na BV arabské revoluce jako krok k vysněným BV demokraciím? Obavy z nástupu islamistických

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

SVĚT PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY

SVĚT PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY SVĚT PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY ÚKOL 1: země Rozpad komunistického bloku přinesl konec éry dvou supervelmocí USA a SSSR. Můžeme i v současnosti považovat některé země za supervelmoci? Z jakých důvodů byste

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Nezávislost a rozdělení. Gándhí a Néhrú v r. 1937

Nezávislost a rozdělení. Gándhí a Néhrú v r. 1937 Nezávislost a rozdělení Gándhí a Néhrú v r. 1937 Reformy a válka 1937 nová ústava zachován statut kolonie ale: zřízeny zákonodárné rady, volené přímo volební právo rozšířeno na cca 11% obyvatel zachovány

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Izrael MILOŠ POJAR Nakladatelství Libri, Praha 2004 Kniha vychází za podpory firmy Anopress, a. s., která

Více

KŘIŽOVATKY ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN

KŘIŽOVATKY ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN KŘIŽOVATKY ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN 1989 Učební pomůcka Křižovatky českých a československých dějin 1989 představuje soubor tiskovin z období normalizace a sametové revoluce. Naleznete zde novinové

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí 7.-9. století tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Význam mediace pro uzavření dohod z Camp Davidu

Význam mediace pro uzavření dohod z Camp Davidu Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Význam mediace pro uzavření dohod z Camp Davidu Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium rok odevzdání: 2013 VI. ročník SVOČ Autor:

Více

Konflikty na Blízkém východě po roce 19451 1. Jemen

Konflikty na Blízkém východě po roce 19451 1. Jemen Konflikty na Blízkém východě po roce 1945 1 Jan Kochan V období 1945-2003 se na Blízkém východě 2 odehrálo asi 55 válek. Převládaly v nich, podobně jako v jiných regionech války vnitrostátní, nicméně ve

Více

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Zimní semestr Čtvrtek: 16:20-17:50, učebna K229. Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem náboženského fundamentalismu

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL Šárka Kadavá, 4. A ZÁKLADNÍ INFORMACE 1/3 kontinentu Oddělena Saharou ZÁKLADNÍ INFORMACE Maghreb (SZ Afriky) Egypt Sahel PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Nejteplejším místem severní pouštní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

(z knihy vzpomínek a tys na Němce střílel, dědo?, Praha-Litomyšl 2008)

(z knihy vzpomínek a tys na Němce střílel, dědo?, Praha-Litomyšl 2008) Dnes už není snadné pochopit, co v roce 1927 znamenal sionismus. Nyní je stát Izrael stát jako každý jiný, s dělníky a průmyslníky, sedláky a soudci, pekaři a podnikateli, knězi a děvkami, vědci a vrahy,

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

ÚVODNÍ ŘEČ MIKO PELEDA

ÚVODNÍ ŘEČ MIKO PELEDA Miko Peled - Cesty Izraelce po Palestině přednáška v sále think-tanku CESTA centrum pro sociálně tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, 11. února 2014 ÚVODNÍ ŘEČ MIKO PELEDA Byl jste někdo v Izraeli a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo projektu: CZ.1.07 Šablona: III / 2_2 BLÍZKÝ VÝCHOD A ZAKAVKAZSKO

Více

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních

Více

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Korejská válka: - trvání: 1950-1953 počátky konfliktu korejský poloostrov byl od r. 1910 japonskou kolonií po 2. světové válce rozdělen na 2 okupační zóny

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Jabok, ETF 2013 Michael Martinek

Jabok, ETF 2013 Michael Martinek Jabok, ETF 2013 Michael Martinek M. Martinek, 2013 2 M. Martinek, 2013 3 Strany Sýrie Syrské ozbrojené síly milice Šabiha Hizballáh Podpora: Írán Irák Rusko Čína Syrská opoziční koalice Syrská svobodná

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Dodržování mezinárodního humanitárního práva v izraelsko-palestinském konfliktu

Dodržování mezinárodního humanitárního práva v izraelsko-palestinském konfliktu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Gabriela PAŠKOVÁ Dodržování mezinárodního humanitárního práva v izraelsko-palestinském konfliktu Bakalářská práce Vedoucí

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

IZRAEL logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 18.září 2014

IZRAEL logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 18.září 2014 IZRAEL logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 18.září 2014 IZRAEL, je zemí mnoha pomezí. Západní pobřeží patří od nepaměti do Středozemního okruhu, se silnými prvky Západního světa. Na jihu země

Více

Osmnáct století Izraele

Osmnáct století Izraele Osmnáct století Izraele MICHAEL KRUPP Od zániku Chrámu do poc átku sionismu Osmnáct století Izraele Od zániku Chrámu do počátků sionismu MICHAEL KRUPP Nakladatelství P3K Společnost křesťanů a Židů Praha

Více

07.10.3761 př.n.l. Podle židovských pramenů označuje toto datum stvoření světa. Tento termín se používá již od 11. století před Kristem.

07.10.3761 př.n.l. Podle židovských pramenů označuje toto datum stvoření světa. Tento termín se používá již od 11. století před Kristem. 6000 let Židovské dějiny ve spojitosti s dějinami Lužice 1 Počátky židovského letopočtu Doba měděná (chalkolithikkum) 3761 před Kristem (před naším letopočtem = př.n.l.) 07.10.3761 př.n.l. Podle židovských

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit. 30.6. CS Úřední věstník Evropské unie C 214/5 Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

Pracovní listy k prezentaci: 1. světová válka 1914 1918

Pracovní listy k prezentaci: 1. světová válka 1914 1918 Pracovní listy k prezentaci: 1. světová válka 1914 1918 www.moderni-dejiny.cz Jaké země tvořily tzv. Trojspolek? Jaké státy tvořily tzv. Trojdohodu? Jaké byly válečné cíle Německa? Jaké cíle mělo Srbsko

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

V da a technologie 36

V da a technologie 36 Dopis z Izraele Mapa 4 Zem 5 Historie 9 Stát 16 Lidé 21 ivot ve m stech 23 ivot na venkov 27 Zdravotnictví 29 Sociální služby 32 Vzd lávání 34 V da a technologie 36 Izraelci budou tábořit každý ve svém

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Co pro vás bylo hlavním impulsem k napsání románu Milenec? Zdá se, že je úzce spojený s Jomkipurovou válkou.

Co pro vás bylo hlavním impulsem k napsání románu Milenec? Zdá se, že je úzce spojený s Jomkipurovou válkou. Marek Seckar, Avraham B. Yehoshua Vždycky se snažím být optimistou... Rozhovor s A. B. Jehošuou Izraelský spisovatel Avraham B. Jehošua proslul nejen jako autor řady románů, které dnes platí za klasiku

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více