Průběh vybraných událostí roku 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběh vybraných událostí roku 2004."

Transkript

1 1 R O K

2 2 Průběh vybraných událostí roku L E D E N byla naměřena nejniţší teplota v roce/ -28,1 C/ zápis ţáků do 1.třídy ZŠ / zapsáno 7 ţáčků / Ú N O R - zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2004 B Ř E Z E N uskutečnil se zájezd do divadla v Praze na hudební komedii Zpívání v dešti TJ Černá pořádala v hotelu Racek maškarní bál D U B E N zdobení velikonočního stromu před Obecním úřadem TJ Černá pořádala v hotelu Racek pyţamový bál naše nejmladší skautky- Berušky vyhrály okresní kolo a získaly putovní vlajku v závodě světlušek ve Zlaté Koruně uskutečnil se slet čarodějů a čarodějnic spolu se soutěţí o nejlepší kostým před areálem VPS Marek byla postavena obecní májka K V Ě T E N oslava vstupu ČR do Evropské unie proběhla na hraničním přechodu Kyselov Diendorf byl otevřen hraniční přechod Kyselov Diendorf oslava Dne Matek v zasedací síni Obecního úřadu slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v areálu bývalé sodovkárny spolu s ukázkou taktického cvičení vítání malých občánků zájezd do divadla Brodway v Praze na muzikál Rebelové Č E R V E N uskutečnil se 4.ročník Her barevných Wizard s club připravil 2.ročník oslav Mezinárodního dne dětí a dospělých u příleţitosti MDD byla uspořádána Veselá cesta pohádkovým lesem proběhly volby do Evropského parlamentu v místním kostele se uskutečnila Slavnost 100.výročí posvěcení kostela

3 3 Č E R V E N E C začaly Historické slavnosti obce, které přinesly řadu programů a vystoupení a trvaly aţ do 28.8 S R P E N Wizard s club uspořádal u příleţitosti zakončení letní sezony Pivní slavnosti Konaly se Hry na hranici bez hranic Z Á Ř Í obcí projel cyklistický závod Přátelství České Budějovice- Linec Pasov v jachetním oddíle uvítali stříbrnou medailistku ve třídě Evropa na OH v Aténách Lenku Šmídovou v hotelu Racek se konala dětská diskotéka Rozloučení s létem Ř Í J E N manţelé Ţilíkovi oslavili diamantovou svatbu 60.let společného ţivota L I S T O P A D obecní knihovna získala v rámci grantu od Ministerstva informatiky pevné připojení k internetu na období 3 let konaly se volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR obec připravila pro občany zájezd do bavorských lázní Bad Füssing uskutečnil se zvonečkový průvod spolu s následným rozsvícením vánočního stromu v parčíku před ubytovnou P R O S I N E C vánoční setkání se seniory v zasedací místnosti Obec.úřadu proběhla Poutní slavnost v místním kostele setkání představitelů a občanů obce Černá a Schlägl na hraničním přechodu Kyselov Diendorf v rámci předání Betlénského světla Betlémské světlo do rodin v obci roznášely Berušky z místního skautského oddílu

4 4 OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO OBCE. STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ČERNÁ V POŠUMAVÍ. Obec Černá v Pošumaví zpracovala Strategickou a rozvojovou studii obce z hlediska potřeb dalšího rozvoje.ke zpracování byla ustanovena skupina pracovníků z řad místních občanů, podnikatelů a zástupců firem a spolků.bylo pouţito materiálu Obecního úřadu Černá v Pošumaví, Okresního úřadu Český Krumlov, Strategického a rozvojového plánu regionu Český Krumlov a Jihočeského kraje. Zpočátku byl hlavním koordinátorem a zpracovatelem ing.jiří Tichý z Interchat internet server, nakonec však z jistých důvodů s ním obec přerušila veškeré další styky. Kontaktními osobami při zpracování tohoto plánu byly jmenováni: Jan Oldřich, Josef Mikeš, Tomáš Suchánek ml.ing.jan Novák, Lenka Haberlandová a ing.františek Záhora. Byla zpracována podrobná analýza, jejíţ část předkládám v tomto zápise. Úvodní část. Obec Černá v Pošumaví se svými pěti přidruţenými osadami a 835 obyvateli se postupně stala přirozeným centrem lipenské oblasti.vodní nádrţ je zde nejširší a poskytuje ideální podmínky pro sportovní vyţití,zejména jachting a windsurfing. Obec je jednou z nejnavštěvovanějších částí Lipenska a kaţdý rok zde tráví dovolenou tisíce lidí. Obec Černá v Pošumaví je velmi dobře přístupná z hlediska dopravního spojení, neboť je křiţovatkou spojnic mezi Českým Krumlovem,Volary a Vyšším Brodem. Turistický ruch je pro obec významnou poloţkou, přesto pro 56% zaměstnaných obyvatel nejsou pracovní příleţitosti a jejich zázemí vytváří jiné obce, především Český Krumlov. V obci je Informační centrum v prostoru firmy FOP a poskytuje ve třech jazycích kvalitní servis, na základě čehoţ bylo přijato do Asociace informačních center ČR. Převáţná část obce se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Šumava. Obec je členem Sdruţení lipenských obcí a udrţuje partnerské vztahy zejména s rakouskou obcí Schlägl. Historie obce. První písemná zmínka o obci je z roku 1268, kdy jí zvíkovský purkrabí Hirzo z Klingerbergu daroval cisterciáckému klášteru ve Zlaté Koruně.Vesnice se rozkládala v údolí potoka,jehoţ vody se po dešti zbarvovaly do černa a tak první název zněl Na czerne rece.s klášterem Zlatá Koruna se obec dostala po husitských válkách k panství Český Krumlov, kde zůstala aţ do zrušení nevolnictví v r.1848.tehdy byla vytvořena i samostatná obec Schwarzbach.Ovšem jiţ v roce 1505 udělil Petr z Roţmberka Dolní Vltavici právo trţní a odúmrtní a v roce 1648 byla povýšena na město a nadána erbem.

5 5 Do středověké historie obce zasáhl významným způsobem jihočeský stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan, který nechal přistavět k původnímu jednopatrovému zámku v r.1568 pivovar, čímţ vytvořil jednu z dominant obce.pivovar slouţil aţ do roku 1947, kdy byl zrušen a postupně se přecházelo na vaření ovocných šťav a výrobu limonád. Význam obce stoupl zejména v 18.století pro její výhodnou polohu na obchodní stezce, spojující Český Krumlov s rakouským Aigenem a německým Pasovem.Významná však byla především těţba kvalitního grafitu.zdejší doly patřily po několik desetiletí k největším producentům grafitu na světě.tato loţiska byla nalezena v r.1767, kdy je dobývali místní sedláci a pouţívali k mazání dřevěných os kol a jako leštidla.grafitové doly byly otevřeny v r.1812 a byly ve vlastnictví Schwarzenberků. V roce 1918 po vzniku ČSR byla oblast odpůrcem samostatnosti, v r.1936 zde získala největší vliv Henleinova Sudetendeutsche Partei, která přivedla tuto oblast do náruče Hitlera v r.1938.na základě mnichovské dohody byla obec přičleněna k Německu. Obec Černá v Pošumaví byla osvobozena 6.května 1945 jednotkami americké armády.postupně pak jsou původní obyvatelé německé národnosti na základě dohody vítězných mocností a dekretů presidenta Beneše vysídleni na území Německa a Rakouska.Mezitím však jiţ probíhá doosidlování obce českým a slovenským obyvatelstvem z vnitrozemí. Významně zasáhla do ţivota obce výstavba Lipenské přehrady.bylo nutno přerušit těţbu tuhy a vybudovat nové těţební pole, zaniklo velké rašeliniště v prostoru podél Vltavy, bylo nutno vykácet a vytěţit mnoho hektarů lesa.byly zrušeny dva hřbitovy, zanikla obec Dolní Vltavice, Kyselov, částečně byla demolována i obec Černá. Další demolice probíhaly v katastru obce v letech v souvislosti s blízkostí státní hranice, čímţ zanikla řada osad a samot. Dopravní infrastruktura. - hlavní trasou propojující obec s Českým Krumlovem a Horní Planou ve směru na Volary je silnice I / 39

6 6 - spojení obce směrem na Frymburk a Vyšší Brod je silnicí II / spádové území směrem na Dolní Vltavici a k hranicím Rakouska zajišťuje silnice III / od silnice II / 163 je spojení s osadou Muckov silnicí III / v katastru obce je i část silnice III / 16313, která vede od silnice II / 1638 na Frýdavu. Samotná obec Černá v Pošumaví vlastní ,80 bm komunikací, z toho je bm komunikací vozidlových. Spojení obce s dalším spádovým územím je moţné i vlakem ze stanice Černá v Pošumaví v Hůrce, na trati č.194 z Českých Budějovic do Nového Údolí. Turisticky významná je vybudovaná síť cyklostezek, z nichţ páteřní je z Nové Pece do Vyššího Brodu.Celkem je vyznačeno šest cyklostezek, kde lze absolvovat deset různých okruhů, které jsou vzájemně propojeny.šest z nich prochází obcí Černá v Pošumaví. Technická infrastruktura. - obec vlastní vodohospodářská zařízení, která spravuje firma 1.JVS,a.s.České Budějovice.Vodovod tvoří celkem 7,5 km sítě, kanalizace 6,7 km a do sítě přitéká 73,5 tis.m3 vody za rok/ údaje 1.JVS z r.1998 /.V současnosti je nutno připočíst vybudovaný vodovod v Dolní Vltavici a případnou další část kanalizace. - v roce 1993 byla dána do provozu nová moderní čistírna odpadních vod s kapacitou 3600 ekvivalentních obyvatel, která má vysoce účinnou technologii čištění. - kapacita skládky tuhých domovních odpadů umístěná v prostoru Pláničky byla vyčerpána, svoz zajišťuje firma A.S.A České Budějovice do vzdálené skládky v prostoru Lišova - tekuté domovní odpady zabezpečuje firma VPS Marek z Černé na skládku v prostoru Pernek - přívod zemního plynu do obce zřejmě nebude realizován, i kdyţ pro zajištění ochrany a ekologie ovzduší v obci by to bylo nanejvýš potřebné. Občanská vybavenost. - na základě údajů sčítání z r.2001 je v obci celkem 180 domů, z toho trvale obydlených je 146.Bytů je 347 a trvale obydlených 298.Obec vlastní 93 bytů. - v obci je Základní škola 1.stupně,Mateřská škola a soukromá Hudební škola. - zdravotnictví zajišťují lékaři praktický, zubní a dětský. - obchodní síť je zastoupena prodejnou Jednota Kaplice, Nákupním střediskem Baník, smíšenou prodejnou Bliţná a několika menšími malými provozovnami. Systém ochrany přírody a krajiny. Silnice z Frymburka do Černé v Pošumaví a dále na Český Krumlov tvoří pravou hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava.

7 7 Zachování přírodních a krajinných hodnot okolí Lipenské nádrţe je jedním z hlavním cílů Sdruţení lipenských obcí. Na území obce Černá v Pošumaví se nachází přírodní rezervace Pláničský rybník s rozlohou 15,17 ha,která byla vyhlášena v r Dále se v katastru nachází pět přírodních památek: - Velké Bahno o výměře 85,76 ha.jedná se o podmáčené lesní porosty v komplexu Blíţenského lesa,byla vyhlášena v r Slavkovické louky, výměra 27 ha,vyhlášena v r Kotlina pod Pláničským rybníkem,výměra 10 ha,vyhlášena v r Olšina v Novolhotském lese, výměra 55 ha,vyhlášena v r Muckovské vápencové lomy.jde o jámové lomy s působivými monumenty skalních pilířů s cennou flórou i faunou.výměra 3,38 ha,vyhlášena v r Na území obce se nachází čtyři památné stromy,z toho tři lípy a jeden dub.dvě lípy a to velkolistá i malolistá byly vysázeny u kaple Stiny na Dolní Vltavici v r Demografické údaje. Černá v Pošumaví měla při sčítání k celkem 826 obyvatel.oproti roku 1991, kdy bylo obyvatel 798, jde o nárust 28 lidí tj.o 3,5 %.V bývalém okrese Český Krumlov se tak počtem obyvatel řadí Černá v Pošumaví na 17.místo ze 46 obcí. Věková skladba obyvatelstva/ v % dle sčítání z r.2001/ 0-14 let a více Černá v Pošumaví 18,40 67,50 14,10 Okres Č.Krumlov 18,24 67,11 14,63 Frymburk 18,28 70,05 11,66 Horní Planá 17,56 65,04 17,39 Věkovou skladbou odpovídá obec okresnímu průměru. Sociálně ekonomické údaje / dle sčítání z r.2001 / r.1991 r.2001 % r.2001 Počet obyvatel Ekonomicky aktivní % z počtu obyvatel Zaměstnaní muţi % z počtu Zaměstnané ţeny ekonomicky aktivních Nezaměstnaní % z ekon.aktivních Dojíţdějící za prací % z počtu zaměstnaných Z tabulky vyplývá, ţe za období deseti let ubylo pracovních příleţitostí, podstatně se zvýšila nezaměstnanost a mnohem více zaměstnaných obyvatel dojíţdí za prací.

8 8 Pracovní příleţitosti v obci jsou v oblasti cestovního ruchu, ovšem pouze sezónně, dále především v oblasti průmyslu zpracování dřeva, v obchodní sféře, ve školství a dalších sluţbách.úplně vymizelo zemědělství, uplatnění zde není ani pro stavebnictví. Nedostatek pracovních příleţitostí souvisí s nedostatkem bytů pro mladé rodiny a dále podstatná omezení v oblasti ekologie pro případné firmy a jejich moţnost investování v katastru naší obce. 1) rozsah území I. Analýza mikroregionu a) Území obce Černá v Pošumaví se nachází v lokalitě Lipenského jezera, mezi katastry obcí Frymburk a Horní Planá v Pošumaví. b) Obec Černá v Pošumaví je souběţně s Lipnem, Frymburkem a Horní Planou největší rekreační lokalita turistického ruchu severní strany Lipenského jezera a řadí se k nejnavštěvovanějším. c) Do katastru obce spadají soukromé i obecní pobřeţní pozemky, které hraničí s jezerem, dále poměrně rozsáhlé pastviny, louky, pole a lesy. d) Katastrem procházejí hlavní silnice na Český Krumlov, silnice směr Frymburk, Lipno a Lipenskou hráz, směrem na obec Loučovice a Vyšší brod, silnice na Horní Planou, a horskou oblast Šumavy Volary, Lenoru a Kvildu. e) V katastru obce Černá v Pošumaví jsou lokality Mokrá, Muckov, Bliţná, Dolní Vltavice, Muckov-Emry, Plánička, Plánička Lesní domky, Raclav, část Jestřábí a Olšina. 2) komunikace a) silnice, cesty a stezky pro pěší a cyklisty v katastru obce se nachází hlavní silnice 1. třídy č. 1/39, obecní účelové a místní komunikace, soukromé cesty a komunikace, stezky pro pěší a cyklisty. Silnice 1. třídy 1/39 je zařazena v plánu na rekonstrukci v roce Obecní účelové a místní komunikace se ročně udrţují zhruba ze 70% v rozpočtované částce 0,5 1 mil Kč. b) polní a lesní cesty v katastru obce se nacházejí polní a lesní cesty, účelové a místní komunikace, z části bez povrchu částečně obecní a částečně ve vlastnictví soukromých či právnických osob.

9 9 c) dráhy v katastru obce se nenachází vlakové dráhy. Vlastní stanice vlakové dráhy Černá v Pošumaví se nachází v obci Stará Hůrka v katastru Horní Planá na hranici katastrů Horní Planí a Černá v Pošumaví, kterou zbudovala obec Černá v Pošumaví. Dráha tvoří hranici katastrů d) letiště v katastru obce se nenachází ţádná letištní plocha e) vodní cesty v katastru obce se nachází Lipenská přehradní nádrţ. Soukromý sektor provozuje v letních měsících rekreační sezóny výletní parník a přívoz ( celoroční ). 3) ţivotní prostředí a) lesní porosty část katastru obce jsou lesní porosty, převáţně smrkové, ve výše poloţených lokalitách se vyskytuje místy jedle, ojediněle dubové nebo bukové stromy, v pobřeţních lokalitách habr, akát, vrba a jiné okrasné stromy. Lesní porosty nejsou znečištěny smogem, popílkem, jiným škodlivým spadem a nejsou znečišťovány ani jinými odpady průmyslového původu. b) pole a luka v katastru obce se nachází významnou měrou pole a luka, z větší části v soukromém vlastnictví a z části v obecním vlastnictví. Tyto plochy rovněţ nejsou znečištěny ţádným průmyslovým ani chemickým odpadem odpadem. c) vodní zdroje v katastru obce se nachází část Lipenského jezera, 9 rybníků a 4 malé potoční přítoky ústící do Lipenské přehradní nádrţe. Znečišťování těchto vodních ploch a zdrojů je minimální a nedochází ke znečišťování průmyslového původu. V katastru se dále nachází poměrně vydatné spodní vody, pocházející ze studní a vrtů. Voda je vysoké kvality a čistoty a je vhodná pro potravinové vyuţití. d) ovzduší ovzduší v katastru obce není znečišťováno průmyslovým smogem ani popílkem. Povětrnostní podmínky a větry jsou převáţně jiţní a příznivé. Z nejbliţších lokalit nedochází k znečištění z cizích sousedících regionů. e) obce, obyvatelstvo, odpad a dopravní vliv ţivotní prostředí obce a území katastru má celkově příznivý stav a podmínky. Částečné znečištění ovzduší a prostředí obce vzniká v zimní topné sezóně vytápěním na pevná paliva (uhlí a dřevo).

10 10 Trvale ţijící obyvatelstvo v katastru obce je pod hranicí 1000 (826) obyvatel a zatíţení ţivotního prostředí je v tomto ohledu minimální. V rekreačních měsících je v katastru obce vysoká migrace chatařů, turistů a rekreantů. Průměrný odhad zvýšení počtu osob na 1 den je max osob. Vliv této zvýšené koncentrace na čistotu obce a rekreačních ploch v katastru je vysoký a vyţaduje si zvýšené ohledy a dozor nad ţivotním prostředím, zejména v plnění péče o čistotu a prostředí ve vztahu k provozovatelům rekreačních zařízení i k veřejnému pořádku a čistotě vůči turistům. Zvýšení komunálního odpadu v sezónních měsících je rovněţ vysoké. Dopravní vliv na katastr je rovněţ v letních měsících vysoký průjezdem vozidel po silnici 1 třídy ve směrech Frymburk, Horní Planá, Český Krumlov a za účelem návštěvy četných rekreačních objektů v samotném domácím katastru. Znečištění ovzduší výfukovými zplodinami je odhadem desetinásobný proti celoročními průměru. 4) bytový fond a ubytování Bytový fond v Obci Černá v Pošumaví je rozdělen převáţně mezi soukromé byty a domy v osobním vlastnictví a byty v majetku a správě Obecního úřadu. V obci jsou poměrně početně zastoupeny v nebytovém fondu domy a objekty rekreačního účelu ( chaty a chalupy ). Na území obce se vyskytují i domy prázdné a nevyuţité, v majetku organizací nebo soukromém, (bývalý objekt fary a závodní kuchyně Státních statků). 5) půdní fond Půdní fond v katastru obce Černá v Pošumaví se dá rozdělit do následujících kategorií a) lesní plochy v majetku obce je 304 hektarů lesních ploch převáţně smrkových, místy jedlových v průměrném stáří roků. Těţitelnost je zhruba u 70% lesních porostů. b) zemědělské plochy a plochy živočišné výroby v katastru obce se nachází zemědělské plochy a louky, převáţně v rukou soukromých fyzických a právnických osob, které je převáţně obhospodařují jako louky a pole, většinou pro výrobu a sklizeň krmných porostů a plodin, vyuţití pro ţivočišnou výrobu nebo pastviny. c) vodní a vodní hospodářské plochy vodní a vodní hospodářské plochy se skládají z části Lipenské přehradní nádrţe, 9 rybníků, z nich 1 je v majetku obce a 4 malých potoků, jako přítoků rybníků a Lipenské přehradní nádrţe.

11 11 d) stavební plochy stavební plochy v katastru obce vycházejí ze schváleného územního plánu, případně z jiţ připravených stavebních plánů nebo připravovaných stavebních plánů za předpokladu jejich zařazení do územního plánu. e) zahrádkářské plochy v katastru obce je odhadována plocha cíleně vyuţívaná pro zahrádkářské účely o rozloze 2 hektary, z části na obecních pozemcích a z části v soukromém vlastnictví. ( Nejedná se o zahrádkářské plochy v součásti s rodinnými domy. ) f) rekreační plochy v katastru obce je odhadována plocha slouţící k rekreačním účelům o rozloze 50 hektarů s max. koncentrací osob na 1 den, rozdělený podle odst. 4 / f 6) lidské zdroje V katastru obce Černá v Pošumaví je evidováno trvale ţijících 804 obyvatel. V přechodném dlouhodobém i krátkodobém pobytu pracovním i rekreačním se v katastru obce odhaduje počet od do max osob. 7) podnikatelské aktivity V katastru obce působí fyzické i právnické subjekty, zabývající se : a) místní výroba - dřevařskou těţba a výroba - truhlářská výroba - výroba euro palet - lámání a zpracováním kamene - výroba rybích krmiv - výroba pitné a pitné balené vody - zemědělská výroba - obilniny - krmné směsy - ţivočišná výroba - chov uţitkových, krmných i okrasných ryb - chov hovězího dobytka - chov ovcí - chov koní - sluţby obecné - prodejny potravin a domácích potřeb - opravy automobilů - sluţby kadeřnické a hygieny

12 12 - sluţby opravářské elektro - sluţby ubytovací - sluţby odborné a technické - sluţby specifického a zvláště technicky odborné se nevyskytují - sluţby řemeslné truhlářské - sluţby elektrikářské slabo i silnoproudé - sluţby zdravotní soukromé - praktický lékař - dětský lékař - zubní lékař - sluţby rehabilitační - sluţby právní - sluţby právní se vyskytují pouze omezeně a zprostředkované - sluţby stavební - prodejna stavebnin - stavební řemeslníci a malé firmy - sluţby vzdělávací - základní škola 1-5 stupeň - mateřská školka - soukromá hudební škola - sluţby kulturní - nabídka hudebních vystoupení a koncertů - letní kino - zájezdy do jiných regionů ze strany obce - sluţby ubytovací a rekreační - hotely - penziony a priváty - campy - turistická ubytovna TJ ( obecní ) 8) komunikační zdroje V katastru obce Černá v Pošumaví lze komunikační zdroje, jejich kvalita, dostupnost, příjem nebo přenos lze rozdělit zhruba v těchto skupinách a kategoriích : a) televizní a radiový příjem v katastru obce je příjem televizního a radiového signálu pro : ČT 1 - dobrý 100% ČT 2 - dobrý 100% TV NOVA - dobrý 100% TV PRIMA - špatný 20% dostupné rozhlasové stanice - dobrý 90%

13 13 b) telefonní radiový signál Eurotel - 90% T-Mobil - 90% Oskar - 90% c) pevné telekomunikační linky Český Telecom - 100% dostupnosti d) internet modem telefonní - 100% dostupnosti Český Telecom modem 64 aţ 2 MB - 100% dostupnosti IOL (Český Telecom ) mobilní datový přenos - 90% Eurotel mikrovlnné spoje - 0% e) lokální radiové frekvence krátkovlnné frekvence - volné f) kurýrní služby a sítě Česká pošta - místní pobočka zásilková sluţba - Exot Hobby s.r.o 9) zdravotnictví V případech, kdy se zařízení nevyskytují v katastru obce Černá v Pošumaví, nachází se v nejbliţších působištích v Horní Plané, Frymburku nebo Českém Krumlově v dosahu do 20 km. a) státní zdravotní péče poliklinika - ne lékařská pohotovost - ne nemocnice - ne b) soukromá zdravotní péče obvodní lékař - ano dětský lékař - ano zubní lékař - ano c) pohotovostní služba letní záchranná sluţba - ano letní záchranná sluţba vodní - ano d) preventivní zdravotní péče těhotenská poradna - ne

14 14 dětská poradna - ne e) lázně a rehabilitace lázeňská zařízení - ne rehabilitační pracoviště - ne f) lékárny lékárenská a lékárenská pohotovostní sluţba - ne 10) kulturní zdroje Kulturní zdroje v obci Černá v Pošumaví jsou zejména v letních turistických měsících. V obci se pořádají převáţně akce soukromých subjektů a provozovatelů turistických zařízení. Převaţují diskotéky a různá vystoupení a slavnosti, a v obci se konají převáţně sportovní závody na vodní ploše. Kulturní zdroje v obci Černá v Pošumaví jsou rozděleny do těchto skupin: a) zařízení - kina - letní kino - divadla - není - sály - kulturní sály - ne - komerční sály - soukromé restaurační sály - hřiště a tělocvičny - fotbalové hřiště - ano ( obecní ) - tělocvična - ne - posilovna - ano ( obecní ) - jiné plochy a objekty b) lidské zdroje - zájmové organizace, sdruţení a aktivisté - Rybářský svaz - Myslivecký svaz 2 x - Svaz dobrovolných hasičů - Tělovýchovná jednota - Klub skautingu - Aktivity historického šermu - - autoři, umělci a tvůrci - malíři - 2

15 15 - redaktor Zpravodaje - 2+ ( Jakub Suchánek, Ing. Záhora + nahodilí ) - sportovci a sportovní trenéři - fotbalový trenér - 1 ( Michal Čerkl ) 11) energetické zdroje, inţenýrské sítě a zdroje pitné vody Energetické a vodní zdroje v obci Černá v Pošumaví lze rozdělit do těchto skupin a kategorií: a) stav elektrifikace - elektrické rozvody: vedení podzemní - 80% vedení nadzemní - 20% rekonstrukce rozvodů - 50% do 5 roků - 50% do 10 roků - lokální elektrárny - ne - elektrické generátory - ne - b) stav plynofikace - plynovody a plynojemy (velkokapacitní) - ne - plynové nádrţe (objektové a více kg ) - 10 x - plynové bomby (spotřebičové - 3,10,30 kg ) - ano c) stav kanalizace a odpadu - jímky, ţumpy, septiky - 5 % - kanalizace - obecní - čističky - obecní 100% d) zdroje vytápění - dřevo - 35% - uhlí - 30% - plyn - 5% - elektřina - 30% - solární energie - 0% - termální tepelné zdroje - 0% - vodní topné panely a čerpadla - 3 x - teplofikace - 0% e) zdroje vody - pitná voda: - studny, vrty a prameny - obecní + 10% soukromé - vodní jímky a zásobníky - obecní vodojem - vodovodní řád - obecní 90% - lokální čističky - ţádné

16 16 f) zdroje vody - užitková voda: - jímky, lapače a zásobníky - ne - potoky, řeky, rybníky - 4 potoky, 1 řeka, 9 rybníků, - studny, vrty a prameny g) vyčerpatelnost zdrojů - zásoba povrchové vody - 100% (Lipenská přehrada) - zásoba spodní vody - 100% (vrty a studny) 12) bezpečnostní situace - analýza mikroregionu v souvislosti s kriminalitou Bezpečnostní situaci v obci Černá v Pošumaví lze rozdělit do dvou hlavních skupin, závislých na ročním období. Sezónní (letní rekreační) a mimo sezónní (podzimní, zimní a jarní). Letní sezónní období: Toto období je vysoce zatíţeno migrací a průjezdem cizích osob, turisty a rekreanty. Tranzit obcí je značně vysoký. V sezónních měsících se zvyšuje riziko zejména majetkové trestné činnosti a dopravní zátěţ s nehodovostí. S velkou pravděpodobností se část menší majetkové trestné činnosti (drobné krádeţe, krádeţe, kapesní krádeţe, vloupání do motorových vozidel, vloupání do chat a objektů) neeviduje, protoţe v obci není aktivní policejní sluţebna a dá se předpokládat, ţe vzhledem ke vzdálenosti do nejbliţších sluţeben část poškozených turistů poškození neohlásí. Vliv zvýšené koncentrace bezpečnostních rizik se projevuje v letních měsících ve všech hlediscích a níţe uvedených kategoriích. a) kriminalita mládeže zejména vliv - vliv rodiny ( nevyskytuje se kriminalita tohoto původu ) - vliv školy ( nevyskytuje se, škola je pouze 1-5. stupeň ) - vliv prostředí ( zvýšeně v letních měsících ) - vliv alkoholu a drog ( zvýšeně v letních měsících ) - vliv sociálního nedostatku nebo původu ( nevyskytuje se ) b) kriminalita dospělých - vliv alkoholu ( v letních měsících ) - vliv sociálního nedostatku nebo původu ( nevyskytuje se ) - vliv recidiva ( ojediněle ) - vliv organizovaného zločinu ( v letních měsících, zejména majetková kriminalita ) - kriminalita organizovaného zločinu se vztahem k mikroregionu ( sériové krádeţe ) - kriminalita náhodná ( hlavní vliv migrace osob v letních měsících ) - kriminalita z nedostatku bezpečnostních aktivit ( nedostatek prevence ) c) dopravní bezpečnostní rizika - v závislosti na kvalitě komunikací ( nejsou ) - v závislosti na kvalitě dopravního značení ( nejsou )

17 17 - v závislosti na dopravní sluţbě ( nejsou ) - v závislosti na nadměrném pohybu osob, dopr. prostředků ( ano, letní měsíce ) - v závislosti na turistice a tranzitu ( sezónní zvýšená nehodovost a zranění ) d) požární a jiná bezpečnostní rizika - poţární a výbušná bezpečnostní rizika ( lesní poţáry v závislosti na turistice ) - ţivelná bezpečnostní rizika ( nejsou ) - energetická bezpečnostní rizika ( u povrchových vedení el. energie vys. napětí ) - povětrnostní bezpečnostní rizika ( vichry, silné větry, vysoké vlny jezera ) e) neovlivnitelná bezpečnostní rizika z cizích regionů - kontaminace škodlivými látkami ( nevyskytují se v katastru ) - kontaminace jedovatými látkami ( nevyskytují se v katastru ) - jaderné zamoření ( při havárii nejbliţší jaderná elektrárna Temelín ) f) prevence bezpečnostních rizik - státní policie ( v letních měsících zvýšený dozor ) - obecní policie ( ţádná - obec nemá vlastní obecní policii ) - obecní úřad ( v moţnostech obecního úřadu a situace ) 13) rozvoj a dlouhodobé plánování a) dosavadní dosažené rozvojové plány a výsledky Obec disponuje vlastními bytovými jednotkami. V obci bude probíhat rekonstrukce komunikací, zejména hlavní komunikace. b) krátkodobý rozvojový výhled ( 1-5 roky ) Za krátkodobý rozvojový výhled lze povaţovat takové kroky a strategické plány, které svou povahou, ţivotností a účinnosti vlivu nepřekročí 5-letý výhled. Lze za něj povaţovat rozvoj sluţeb, podporu podnikatelské a hospodářské sféry, průběţnou opravu obce, veřejných a zelených ploch, dopravní úpravy, podporu rekreace a turismu, podporu průběţných pracovních příleţitostí, zlepšování dopravního spojení atd. c) střednědobý rozvojový výhled ( 5 10 roků ) Za střednědobý rozvojový výhled lze povaţovat zásadní úpravy komunikací, chodníků, zeleně a prostředí, dlouhodobější úpravy a budování cest, chodníků, přidruţených komunikací, inţenýrské sítě, trvalejší sluţby a dlouhodobější podporu výrobních a pracovních procesů v regionu.

18 18 d) dlouhodobý rozvojový výhled ( roků ) Za dlouhodobý rozvojový výhled roků lze povaţovat stavby a budování uţitkovosti, odpovídající této časové kategorii. Jedná se o lehké stavby s touto ţivotností a účelem zaměřené na delší trvání ve všech sférách zájmu obce, ať uţ zdravotní, obchodní, výrobní, sluţby, kultura atd. Do dlouhodobém výhledu náleţí strategický cíl rozvoje obce, obyvatelstva a ţivotních podmínek, které tento cíl podporují. Jsou jím výstavba bytová, průmyslová, rozvoj pracovních příleţitostí, školství, zdravotnictví, dopravy, sluţeb, zvýšení počtu obyvatelstva, zájmu zejména mladých rodin bydlet a působit v regionu obce a vytvoření pro to vhodných celkových podmínek. e) generační rozvojový výhled ( roků ) Za dlouhodobý rozvojový výhled roků lze povaţovat trvalé stavby a budování, které svým charakterem a povahou poskytují generační uţitkovost, tedy bytová výstavba, průmyslová a výrobní výstavba, velké stavby dlouhodobé uţitkovosti, školy, zdravotní centra, průmyslové, obchodní, sportovní i kulturní objekty, klíčová dopravní centra, vše se zaměřením na koncentrace občanů obce i cizích osob soustřeďujících se v obci za účelem bydlení, práce, sportu, kultury, vzdělávání, zájmů i rekreace. Tuto skupinu je nutné dělit na obecně uţitkovou i produktivně uţitkovou. Generačně lze podporovat jiţ hlavně ve střednědobém výhledu s důsledky v dlouhodobém a generačním výhledu. Podpora záměrů, například ve výstavbě takového charakteru, kde je předpoklad vyuţitelnosti či působení v aţ generačním výhledu. Stavby trvale vyuţitelné, nabízející ekonomický uţitek a pracovní příleţitosti, či jiný dlouhodobý cíl, například, lázně, školy, výrobní objekty, obchodní a kulturní centra, bytová výstavba. Hlavni úvahy o rozvoji obce jsou. a) podpora a vznik bytové výstavby a podmínek zejména pro mladé rodiny, coţ podporuje občanskou, pracovní i ekonomickou pozici obce. Samotná výstavba vytváří obci pracovní příleţitosti, příliv investic do oblasti a zhodnocení obecního majetku. b) podpora mladým rodinám časově plánovaným vznikem MŠ. Existence péče o děti předškolního věku vytváří zázemí pro mladé rodiny a jejich zájem o trvalé působení v obci. Pro velikost obce Černá v Pošumaví není zanedbatelný souběţný vznik pracovních míst pro středně pedagogicky vzdělané obyvatele i pomocný personál. c) podpora mladým rodinám časově plánovaným vznikem 9-ti leté ZŠ, která podporuje zájem mladých rodin o trvalé působení i pracovní působení v oblasti. Vytvoření

19 19 základní školy v místě poskytuje moţnost umístění dětí mladých rodin a pracovní příleţitosti pro středně i vysokoškolsky pedagogicky vzdělané obyvatele a personál. d) podpora vzniku a výstavby sdruţeného středního odborného učiliště posiluje dopravní reţim, dlouhodobé pobyty osob z cizích regionů, podporu různých firem, poskytuje moţnost umístění dětí vlastních mladých rodin, pracovní příleţitosti pro středně i vysokoškolsky pedagogicky vzdělané obyvatele obce i personál. Dochází k zájmu firem o tuto oblast a učiliště a tím i k podpoře zájmů obce včetně celoročního ekonomického vlivu na obec. e) podpora kulturní a sportovní oblasti je přímo spojená s existencí mladých rodin, generacemi mládeţe a zmíněnými školami. Tato oblast je plně vyuţitelná obyvateli obce, turisty, rekreanty a školní mládeţí ZŠ i učiliště. f) podpora průmyslové výstavby a vznik sluţeb vytvářejí pracovní a kvalifikované pracovní příleţitosti stávajícímu obyvatelstvu a hlavně mladým rodinám. Vhodná průmyslová výstavba posiluje příleţitosti a ekonomické posílení obecního prostředí. g) podpora turistického ruchu letní sezóny, zkvalitnění nabídky a sluţeb s podporou soutěţení a cílem zkvalitnění těchto turistických sluţeb. V této oblasti lze novými projekty udat vývojový a kvalitativní krok. h) podporu vzniku zimního turistického ruchu např. v oblasti lyţování, bobování a bruslení. Po zváţení moţností a vhodnosti podmínek prostředí vytvořit podmínky v této kategorii. i) vytvořit obchodní subjekt obce za účelem posílení ekonomiky a zajištění zisků do obecní pokladny, který by realizoval obecní ekonomické záměry. Vytvořením obecního obchodního subjektu vzniká moţnost přímé správy, řízení a realizace obecně prospěšných obchodních plánů a jejich správu. j) Moţnosti realizace a získávání finančních zdrojů na plánovaný rozvoj je souběţný s plánováním. Všechny navrhované oblasti jsou v oblasti komerčních zájmů a propojení vytvořených moţností a příleţitostí s komerčními zájemci je zapracovatelné do kategorie obecních zájmů. k) Sdruţení dotačních zdrojů a komerčních investorů poskytuje dostatečné moţnosti pro realizace navrhovaných záměrů. Hlavní cíle. - vytvoření dlouhodobého koncepčního rozvoje plánu obce, zachování a zhodnocení zdrojů, které obec má a k tornu je zapotřebí podpořit následující oblasti: - uchování generační struktury obce, podpora mladých rodin, vzdělanosti a pracovních příleţitostí - podpora stávajících generačních skupin obyvatelstva, jejich pracovní a podnikatelské příleţitosti a občanská vybavenost zvýšení produktivity regionu, průměrných příjmů obyvatelstva a tím vytvoření kladné regionální produktivity - vytvoření regionálních podmínek pro celoroční produktivní koncentraci migrujících osob v regionu (doprava, školství, sport, kultura, obchod, výroba) vytvoření

20 20 podpory pro produktivní regionální turistickou migraci cizích osob v návaznosti na prosperitu místních subjektů - vytvoření podpory produktivních regionálních sluţeb, obchodu, výroby a podnikatelských aktivit a tím i pracovních moţností a příleţitostí - produktivní import cizích obchodních subjektů a jejich koncentraci v obci se získáním podpory obce a kladným vlivem na obec, spolupráci s ostatními obcemi Lipenska a podpora bodů okresního a krajského rozvojového plánu s kladným vlivem na regionální oblast a obci. strategii pro tvorbu finančních zdrojů na podporu rozvojového a strategického plánu obce a regionu. Logické odůvodnění. Koncepční zaměření rozvoje obce by mělo vycházet z kombinace a kříţení vlivů na rozvoj. Rozvoj mladých rodin, mládeţe a vzdělávání, spojené s bytovou a průmyslovou výstavbou má vliv na vznik a nabídku pracovních sil. Dostatek, zejména kvalifikovaných pracovních sil je jedním ze základních předpokladů vzniku pracovních míst. Bytové moţnosti podporují obojí. Existence pracovních sil i míst přirozeným důsledkem vyvolává poptávku a podporuje dopravu, potřebu školní a zdravotní péče. Zdroje příjmů v důsledku nabídky pracovních míst a příleţitostí, vhodné bytové podmínky, školní zabezpečení v místě zvyšují ekonomické vazby. Zvýšené příjmy obyvatelstva přirozeným způsobem působí na zvýšení a zkvalitnění trţního prostředí, obchodu a sluţeb a které přitahují další investory a posílení prostředí, jehoţ celkové zkvalitnění má celoroční charakter a podporují i sezónní turistické prostředí a poptávku po takové oblasti. Závěrečný účet hospodaření obce Černá v Pošumaví za rok / Plnění rozpočtu - příjmy byly rozpočtovány ve výši Kč a skutečná výše činila Kč.K navýšení došlo v důsledku vyššího příjmu z prodeje a pronájmu obecního majetku, zejména pozemků v chatových osadách a k výstavbě RD na Pláničce a Mokré a dále předplatné nájemného na pronájem v kempu V Olšinách na tři roky dopředu - výdaje byly rozpočtovány ve výši K4 a skutečně činily Kč.Zvýšené výdaje byly na investice v kempu V Olšinách, do bytového fondu a dětských hřišť, na opravy a rekonstrukce sodovkárny a Obecního úřadu, na nákup sluţebního auta a jiné. Během roku bylo schváleno sedm rozpočtových změn.

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00 FIRMA: REKOD Ivan Křivánek Ing. Petr Křivánek GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832 JIŢNÍ MORAVA: STŘEDNÍ ČECHY: Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4,

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Financování základen. Medvěd + Šotek

Financování základen. Medvěd + Šotek Financování základen Medvěd + Šotek Obsah představení Kovářova koncept provoz rozvoj základna u Lipenské přehrady 56 km od Českých Budějovic samoobslužná základna s celoročním provozem s kapacitou 30 (max.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ad.1.) Hospodaření obce

ad.1.) Hospodaření obce ad.1.) Hospodaření obce Závěrečný účet obce Dobročkovice k 31.12.2010 Příjmy: Celkové příjmy včetně stavu účtu k 31.12.2010 činí 3,631.153,34 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2010 činí 2,700.000,- Kč Celkové

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. usn. čís. 12.77/2012 12.86/2012 Ing. Andreas Hahn starosta 1 Zastupitelstvo

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více